Top Banner
INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR DE MEDIU", care se va desfăşura în zilele de 16 - 18 octombrie 2008. Deschiderea lucrărilor va avea loc joi, 16 octombrie 2008, ora 10 00 , în Aula Magna "Haralamb Vasiliu" a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, Aleea M. Sadoveanu nr. 3. The Professors Council of the Faculty of Agriculture invites you to participate to the Scientific Conference "DURABLE AGRICULTURE IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL CHANGES", which will be held on 16 th - 18 th of October 2008. The festive opening session will take place on 16 th of October 2008 at 10 00 o’clock, in the Magna Hall „Haralamb Vasiliu” of the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, 3 M. Sadoveanu Alley. DECAN, SECRETAR ŞTIINŢIFIC, Prof. dr. Constantin LEONTE Conf. dr. Elena GÎNDU
50

INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

Feb 12, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 1 -

IINNVVIITTAAŢŢIIEE

Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR DE MEDIU", care se va desfăşura în zilele de 16 - 18 octombrie 2008.

Deschiderea lucrărilor va avea loc joi, 16 octombrie 2008, ora 1000, în Aula Magna "Haralamb Vasiliu" a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, Aleea M. Sadoveanu nr. 3.

The Professors Council of the Faculty of Agriculture invites you to

participate to the Scientific Conference "DURABLE AGRICULTURE IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL CHANGES", which will be held on 16th - 18th of October 2008.

The festive opening session will take place on 16th of October 2008 at 1000 o’clock, in the Magna Hall „Haralamb Vasiliu” of the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, 3 M. Sadoveanu Alley.

DECAN, SECRETAR ŞTIINŢIFIC, Prof. dr. Constantin LEONTE Conf. dr. Elena GÎNDU

Page 2: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 2 -

Page 3: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 3 -

PPRROOGGRRAAMMUULL SSIIMMPPOOZZIIOONNUULLUUII

JJOOII,, 1166 OOCCTTOOMMBBRRIIEE 22000088

900 - 1000 Primirea şi înregistrarea invitaţilor

1000 – 1015 Deschiderea festivă Aula Magna „Haralamb Vasiliu”

1015 - 1130 Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului Prof. Dr. Stefan HORMUTH – Preşedinte al Justus-Liebig Universität, Giessen, Germania

1130 - 1145 Vasile GOŞA. Andrea NAGY – U.S.A.M.V.B. Timişoara Finanţarea procesului de dezvoltare durabilă a agriculturii şi a spaţiului rural românesc

1145 - 1200 C. AILINCĂI, G. JITĂREANU, D. BUCUR, Despina AILINCĂI – U.S.A.M.V. Iaşi Cercetări privind evoluţia principalelor însuşiri chimice ale solului sub influenţa sistemului de cultură şi a eroziunii solului

1200 - 1400 Pauză pentru masă

1400 - 1830 Prezentarea referatelor pe secţiuni

1900 Masă festivă în onoarea invitaţilor la restaurantul ONIX

VVIINNEERRII,, 1177 OOCCTTOOMMBBRRIIEE 22000088

900 – 1030 Discuţii asupra lucrărilor prezentate ca poster, pe secţiuni 1030 - 1330 Prezentarea referatelor pe secţiuni şi închiderea lucrărilor

simpozionului 1500 - 2130 Iaşi – Turul oraşului pentru o jumătate de zi

SSÂÂMMBBĂĂTTĂĂ,, 1188 OOCCTTOOMMBBRRIIEE 22000088

Program pentru o zi:

Bucovina. Monumente istorice şi de arhitectură în N-E României Program pentru o zi:

Mănăstirile Nemţene, Valea Bistriţei şi Cheile Bicazului

Page 4: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 4 -

CCOONNFFEERREENNCCEE PPRROOGGRRAAMMMMEE

TTHHUURRSSDDAAYY,, 1166 OOCCTTOOBBEERR 22000088

900 - 1000 Reception and Registration of Participants

1000 – 1015 Festive opening session Magna Hall „Haralamb Vasiliu”

1015 - 1130 Festivity for conferring the title of Doctor Honoris Causa to Prof. Dr. Stefan HORMUTH – President of Justus-Liebig Universität, Giessen,Germania

1130 - 1145 Vasile GOŞA, Andrea NAGY – U.S.A.M.V.B. Timişoara Financing of the Durable Development Process of Agriculture and of Romanian Rural Area

1145 - 1200 C. AILINCĂI, G. JITĂREANU, D. BUCUR, Despina AILINCĂI – U.S.A.M.V. Iaşi Research on the Evolution of the Main Soil Chemical Features as Influenced by Cropping System and Soil Erosin

1200 - 1400 Lunch

1400 - 1830 Plenary Session

1900 Festive Dinner at ONIX Restaurant

FFRRIIDDAAYY,, 1177 OOCCTTOOBBEERR 22000088

900 – 1030 Discussion on papers, section session of poster presentation 1030 - 1330 Plenary session and Closing of conference 1500 - 2130 Iasi - City tour for half day

SSAATTUURRDDAAYY,, 1188 OOCCTTOOBBEERR 22000088 Program for one day:

Bukovina. Historical and feudal art monuments in NE of Romania Program for one day:

North of Moldavia: the little Switzerland of Romania (Iasi - Neamt monasteries - Bicaz Lake - Bicaz Gorges - Piatra Neamt)

Page 5: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 5 -

SSEECCŢŢIIUUNNIILLEE SSIIMMPPOOZZIIOONNUULLUUII ŞŞTTIIIINNŢŢIIFFIICC

Secţiunea I CERCETĂRI FUNDAMENTALE

Amfiteatrul A-6, etajul II

Ameliorarea plantelor, Biochimie, Biofizică, Botanică, Chimie, Fizică, Fiziologie vegetală, Genetică, Informatică, Matematică

Secţiunea a II-a SOLUL, APA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Amfiteatrul A-3, etajul II

Agrochimie, Biologia solului, Cadastru agricol, Construcţii agricole, Ingineria mediului, Irigarea culturilor agricole, Îmbunătăţiri funciare, Pedologie, Peisagistică, Sistematizarea şi organizarea teritoriului agricol, Topografie

Secţiunea a III-a TEHNOLOGII AGRICOLE

Amfiteatrul A-5, etajul I

Agricultură biologică, Agrotehnică, Cultura pajiştilor, Ecologie, Entomologie, Fitopatologie, Fitotehnie, Horticultură, Maşini agricole, Nutriţia animalelor, Oenologie, Prelucrarea produselor agricole, Tehnică experimentală, Zootehnie

Secţiunea a IV-a

ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI UMANISTE Amfiteatrul A-4, etaj II

Agroturism, Consultanţă agricolă, Contabilitate, Dezvoltare rurală, Economie agrară, Legislaţie agrară, Limbi moderne, Management, Marketing, Pedagogie şi metodică, Politici agrare, Sociologie rurală

Page 6: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 6 -

SSCCIIEENNTTIIFFIICC CCOONNFFEERREENNCCEE

SSEECCTTIIOONNSS

First Section FUNDAMENTAL RESEARCHES

6th Lecture room, second floor

Plant breeding, Biochemistry, Biophysics, Botany, Chemistry, Physics, Plant Physiology, Genetics, Computer Science, Mathematics

Second Section SOIL WATER AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

3th Lecture room, second floor

Agrochemistry, Soil Biology, Agricultural Cadastre, Agricultural Constructions, Environment Engineering, Crops Irrigation, Land Improvements, Pedology, Landscape Design, Land Planning, Topography

Third Section AGRICULTURAL TECHNOLOGIES

5th Lecture room, first floor

Biological Agriculture, Agrotechnics, Pastureland and Forage Crops, Ecology, Entomology, Phytopathology, Phytotechny, Horticulture, Agricultural Machinery, Animal Nutrition, Oenology, Processing of Agricultural Products, Experimental Technics, Animal Husbandry

Fourth Section ECONOMIC SCIENCE AND HUMANITIES

4th Lecture room, second floor

Agrotourism, Agricultural Consultancy, Book-keeping, Rural Development, Agricultural Economics, Agricultural Legislation, Modern Languages, Management, Marketing, Pedagogy and Methodology, Agricultural Politics, Rural Sociology

Page 7: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 7 -

FFIIRRSSTT SSEECCTTIIOONN

FFUUNNDDAAMMEENNTTAALL RREESSEEAARRCCHHEESS

PLANT BREEDING BIOCHEMISTRY BIOPHYSICS BOTANY CHEMISTRY PHYSICS PLANT PHYSIOLOGY GENETICS COMPUTER SCIENCE MATHEMATICS

6th Lecture room, second floor

Secretariate: Eng. drd. Roxana VĂTAVU

PhD, Lecturer Lucian CREŢU

TTHHUURRSSDDAAYY -- 1166 OOCCTTOOBBEERR 22000088

PPLLEENNAARRYY SSEESSSSIIOONN II 11440000 -- 11553300

Convenor: PhD, Prof. Gheorghe ŢÎRDEA

D. ANOKYE ASAMOAH, E. AUGUST - Schemă motivantă pentru inovare în

managementul resurselor umane: cum să încurajezi păstorii pentru a îmbunătăţi păşunatul Incentive schemes for innovations in common resource management: how to encourage pastoralists to improve herding

Viorica IACOB, I. DROBOTĂ - Noi micromicete parazite şi saprofite pe

plantele cultivate în Moldova New saprophytic and parasitic fungi on cultivated plants from Moldavia

M. MIHĂŞAN, M. ŞTEFAN - Evoluţia conţinutului total de proteine solubile

din timpul germinării la Glycine max L. fasole sub influenţa unor tulpini rizobacteriene The evolution of total soluble proteins content during the germination of Glycine max L. beans under the influence of some rhizobacterial strains

Page 8: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 8 -

D. BODEA - Aspecte privind variabilitatea principalelor caracteristici fenotipice ale unor soiuri de cartof The aspects concerning the main phenotypical characteristics variability of some potato cultivars

D. BODEA - Caracteristici biologice şi fiziologice ale unor soiuri de cartof

The biological and physiological characteristics of some potato cultivars

Coffee break 1530 - 1540

PPLLEENNAARRYY SSEESSSSIIOONN IIII 11554400 –– 11664400

Convenor: PhD, Prof. Liana Doina TOMA Dorina BONEA, Viorica URECHEAN, Emilia CONSTANTINESCU,

Olimpia PANDIA - Aspecte privind reacţia la secetă a unor hibrizi de porumb semitardivi şi tardivi Aspects on the drought resistance of some semi late and late corn hybrids

GH. BUNTA, Elena BUCUREAN - CRIŞANA – primul soi de grâu românesc

cu toleranţă ridicată la toxicitatea ionilor de aluminiu CRIŞANA - the first Romanian wheat variety with high tolerance to the toxicity of aluminum ions

D. RĂDUŢOIU - Vegetaţia clasei Montio-Cardaminetea Br.-Bl. & Tx. 1943 din

Bazinul Cernei de Olteţ Vegetation of the class Montio-Cardaminetea Br.-Bl. & Tx. 1943 from the Cerna of Olteţ Basin

Coffee break 1640 – 1650

PPLLEENNAARRYY SSEESSSSIIOONN IIIIII 11665500 –– 11775500

Convenor: PhD, Prof. Carmen Doina JITĂREANU

M. MURARIU, Daniela MURARIU - Aspecte privind evaluarea unui fond

important de germoplasmă locală de porumb din România Some aspects concerning the evaluation of the main maize local germoplasm fond from Romania

Page 9: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 9 -

Silvica PĂDUREANU - Efecte citogenetice induse de azotitul de sodiu asupra diviziunii mitotice la Triticum aestivum Citogenetic effects induced by nitrite of sodium on mitotic division at Triticum aestivum

H. CHIRIAC, Servilia OANCEA, Maria GĂBURICI, Nicoleta LUPU -

Corelaţia dintre eliberarea controlată a pesticidelor intercalate în LHD şi cultura cerealelor Controlled release of pesticides intercalated in LHD and cereal plant growth

A. BĂNEŞ, Manuela-Dora ORBOI, Luminiţa PÎRVULESCU - Studiu

comparativ urban/rural privind cunoştinţe de tehnologie informatică în Timiş Comparative urban/rural study regarding the knowledge on information technology in Timis County

Coffee break 1750 – 1800

PPLLEENNAARRYY SSEESSSSIIOONN IIVV 11880000 –– 11883300

Convenor: PhD, Prof. Viorica IACOB

Cătalina Georgiana PASCAL SLABU, C. LEONTE, Roxana VĂTAVU,

Mihaela PERJU - Aprecieri privind utilizarea speciei Digitalis lanata în industria de medicamente Considerations on the utility of Digitalis lanata species for drug industry

A. MANOLIU - Influenţa atacului ciupercii Taphrina deformans (Berk.) Tul.

(băşicarea frunzelor) asupra activităţii dehidrogenazelor ciclului Krebs la diferite soiuri de piersic The influence of the attack of the fungus Taphrina deformans (Berk.) Tul. (leaf curl) on the activity of Krebs cycle dehydrogenases in different sorts of peach

Cristina-Amalia DUMITRAŞ-HUŢANU, A. PUI, R. GRĂDINARU, Gabi

DROCHIOIU - Toxicitatea unor dinitrofenil derivati folosiţi ca pesticide şi impactul lor asupra mediului Toxicity of dinitrophenyl derivatives used as pesticides and their environmental impact

Page 10: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 10 -

FFRRIIDDAAYY -- 1177 OOCCTTOOBBEERR 22000088

PPOOSSTTEERR PPRREESSEENNTTAATTIIOONN 990000 -- 11223300

Convenor: PhD, Prof. Liana Doina TOMA

Gh. SAGHIN - Cercetări privind determinismul genetic al numărului de seminţe

pe plantă şi greutatea seminţelor pe plantă la bob (Vicia faba L.) The researches concerning the genetic determination of the number of seeds/plant and weight seeds/plant at faba bean (Vicia faba L.)

Carmen Doina JITĂREANU, Liana Doina TOMA, Camelia IFRIM, Cristina

SLABU, Alina MARTA, Mirela RADU - Influenţa epocii de semănat asupra biologiei aparatului foliar la unii hibrizi de floarea soarelui cultivaţi în Câmpia Moldovei Influence of the sowing period on the leaf apparatus biology in some sunflower hybrids cultivated in the Moldavian Plain

Alina Elena MARTA, Carmen Doina JITĂREANU, Marinela BĂDEANU,

Cristina SLABU - Efectul fertilizării minerale asupra conţinutului de pigmenţi la gălbenele (Callendula officinalis L.) The effect of mineral fertilization on the pigment content in marigold (Callendula officinalis L.)

Cristina DAMIAN, Cristina-Elena HREŢCANU, Ana LEAHU, N.

CARPIUC - Studiu asupra unor modele matematice aplicate în analiza termică The study of some mathematical models with application in thermal analysis

Nicoleta Ofelia BOGHICI, Gabriela PĂUNESCU, Fraga ONCICĂ -

Variabilitatea caracterelor la un sortiment de soiuri de grâu în condiţii normale şi în condiţii de stres hidric în zona centrală a Olteniei Variability of characters at wheat varieties group under normal and water stress conditions in the central part of Oltenia

Cristina-Elena HREŢCANU, C.I. HREŢCANU, Ana LEAHU - Asupra unor

proprietăţi ale (p,m,n)-Proporţiilor Generalizate de Aur On some properties of Generalized Golden (p,m,n)-Proportions

Dorina BONEA, Viorica URECHEAN, Emilia CONSTANTINESCU -

Influenţa condiţiilor climatice ale anului 2007 asupra productivităţii la floarea-soarelui în zona Olteniei The influence of the climatical conditions of the 2007 year on the sunflower yield within the Oltenia zone

Page 11: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 11 -

Gh. BUNTA - Cercetări privind rezistenţa unor soiuri de grâu la încolţirea boabelor în spic Researches regarding the resistance of some wheat variety to pre-harvest sprouting

Roxana VǍTAVU, C. LEONTE, T. ROBU, Cătălina Georgiana PASCAL-

SLABU - Studiul efectului unor agenţi mutageni asupra producţiei de inflorescenţe la specia Calendula officinalis L. Studies concerning the influence of some mutagen agents on the production of inflorescences at Calendula officinalis L. species

E. ZAMĂ - Cercetări privind comportarea în cultură a unor soiuri şi linii de

orzoaică de primăvară, în partea de nord-vest a Moldovei The researches concerning the behavior in production of some barley spring cultivars and lines in the North-West of Moldavia

D. RĂDUŢOIU, I. COSTACHE - Specii cu talie mică de interes decorativ din

flora spontană a Olteniei (III) Small height species of decorative interest in the spontaneous flora of Oltenia (III)

I. COSTACHE , D. RĂDUŢOIU - Rezultate în studiul plantelor spontane cu

talie mică de interes decorativ Results in the study of spontaneous small height species of decorative interest

Mihaela-Cristina BACIU, V. VIZITEU, Florentina NICHITA, Elena

LUPULEASA - Dinamica conţinutului în pigmenţi, asimilatori pe parcursul desfăşurării procesului de organogeneză la pătlăgelele vinete (Solanum melogena L.) The dynamics of content in assimilative pigments during the process of organognesis at eggplants (Solanum melogena L.)

Ramona CHIRIŢĂ, N. ŞARPE, D. MANEA, A. CĂRĂBEŢ - Determinarea

unor parametrii chimici în diferite fenofaze la specia Sorghum halepense L. Establishing of some chemical parameters in different development

stages of Sorghum halepense L. species Mioara BUTAN, A. MOCAN - Studii privind conţinutul de metale grele în

bazinul râului Arieş Studies regarding several heavy metals content for Aries river area

Ligia ACATRINEI - Cercetări ecofiziologice la plante de cultură din

agroecosisteme din N.E. României Ecophysiological researches in crop plants at agroecosystems from Northeastern Romania

Roxana VĂTAVU, C. LEONTE, B. NECHITA, T. ROBU, Cătalina

PASCAL- SLABU - Studii privind variaţia pigmenţilor asimilatori în

Page 12: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 12 -

frunzele de Calendula officinalis L. după aplicarea tratamentelor cu acid 2,4 D Studies concerning the variation of the assimilatory pigments in Calendula officinalis L. leaves after the treatments whit 2,4 D acid

Silvica PĂDUREANU - Variabilitatea conţinutului de acizi nucleici în frunzele

soiului de viţă de vie Tamâioasa românească Variability of nucleic acids content in the leaves of Tamaioasa Romaneasca grape vine variety

Servilia OANCEA - Dimensiunea fractală a frunzelor pentru trei specii de

Solanaceae Fractal dimension of leaves from three species of Solanaceae Mariana NICULESCU, Alma Lioara NICOLIN, Ilinca IMBREA -

Contribuţii privind studiul alianţei epilobion angustifolii (Rübel 1933) SOÓ 1933 (SYN. carici piluliferae-epilobion angustifolii tx. 1950) în bazinul superior al Luncavăţului Contributions regarding the study of the epilobion angustifolii (Rübel 1933) Soó 1933 (SYN. carici piluliferae-epilobion angustifolii tx. 1950) alliance in the upper basin of the Luncavat river

Mariana NICULESCU, R.L. PÂNZARU, Alma Lioara NICOLIN, Irina

Gabriela GOIA - Asociaţii vegetale din ordinul Potentilletalia caulescentis BR.-BL. 1926 (Syn. Asplenietalia Rutae-Murariae Oberd. et al. 1967) întâlnite în Munţii Căpăţânii Plant communities of the Potentilletalia caulescentis br.-bl. 1926 ( Syn. Asplenietalia Rutae-Murariae Oberd. et al. 1967) order in the Căpăţânii Mountains

Nicoleta IANOVICI, Mălina DUMBRAVĂ - Sporii aeropurtaţi de Alternaria în

patru staţii de monitorizare din România în 2005 Airborne Alternaria spores in four monitoring stations from Romania in 2005

Nicoleta IANOVICI - Examinarea preliminară a sporilor fungici aeropurtaţi în

mediul urban Preliminary survey of airborne fungal spores in urban environment

Csilla Iuliana BĂRA - Aberaţii cromosomiale ana-telofazice induse de iradierea

cu UV, sub protecţia antioxidativă a vitaminei E, la specia Triticum aestivum L. Mithosys ana-thelophase chromosomal aberrations induced by UV irradiation under the antioxidative protection of vitamine E, by Triticum aestivum L.

A. MANOLIU, M. ISTRATI, Petronela GRĂDINARIU, L. PETRE - Influenţa atacului ciupercii Blumeriella jaapii (Rehm) Arx (sin. Coccomyces hiemalis B.B. Higgins) asupra activităţii dehidrogenazelor ciclului Krebs la diferite soiuri de cireş The influence of the attack of the fungus Blumeriella jaapii (Rehm) Arx (syn. Coccomyces hiemalis B.B. Higgins) on the Krebs cycle dehydrogenases in different cherries sorts

Page 13: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 13 -

Cristina SLABU - Modificarea relaţiei source-sink la cartof (Solanum tuberosum

L.) prin fertilizare cu clorură şi sulfat de potasiu Modification of the source - sink ratio in potato (Solanum tuberosum L.) by potassium chloride and potassium sulphate fertilization

Gabi DROCHIOIU, A. PUI, Ramona MOLNAR, Delia GREBINISAN,

Cristina Amalia DUMITRAS-HUŢANU, Ştefana JURCOANE - Efectul antifungic al unor derivaţi nitrofenil în cazul experimentelor de germinare a grâului The antifungal effect of some nitrophenyl derivatives expressed in wheat germination experiments

Page 14: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 14 -

SSEECCOONNDD SSEECCTTIIOONN

SSOOIILL,, WWAATTEERR AANNDD EENNVVIIRROONNMMEENNTTAALL PPRROOTTEECCTTIIOONN

AGROCHEMISTRY SOIL BIOLOGY AGRICULTURAL CADASTRE AGRICULTURAL CONSTRUCTIONS ENVIRONMENT ENGINEERING CROPS IRRIGATION LAND IMPROVEMENTS PEDOLOGY LANDSCAPE DESIGN LAND PLANNING TOPOGRAPHY

3th Lecture room, second floor

Secretariate: Eng. drd. Nicoleta IRIMIA

Assist. dr. Radu OPREA

TTHHUURRSSDDAAYY -- 1166 OOCCTTOOBBEERR 22000088

PPLLEENNAARRYY SSEESSSSIIOONN II 11440000 -- 11553300

Convenor: PhD, Prof. Eugen ULEA

V. FEIZA, Dalia FEIZIENE, Grazina KADZIENE, D. SIMANSKAITE, B. RAMANAUSKIENE - Influenţa proprietăţilor agro - fizice ale stratului arabil

într-un sistem de management al solului pe termen lung în Lituania Arable layer agro-physical properties indexing in a long-term soil management systems in Lithuania

G. JITĂREANU, C. AILINCĂI, Despina AILINCĂI, Maria ZBANŢ -

Influenţa unor parametri agrofitotehnici asupra producţiei de grâu şi porumb şi a fertilităţii solului în Câmpia Moldovei Influence of some agrophytotehnical parameters on the wheat and maize yields and soil fertility in the Moldavian Plain

Page 15: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 15 -

V. MOCA, D. BUCUR, R. OPREA, C. HUŢANU - Bonitarea şi evaluarea calitativă a solului din câmpul de drenaje agricole Baia - Suceava, regiunea de Nord - Est a României Classification and qualitative assessment of soil from the drainage field of Baia – Suceava, North-Eastern Romania

V. MOCA, D. BUCUR, C. HUŢANU, R. OPREA - Realizarea bazei de date a

studiilor de bonitare din câmpul de drenaje agricole Bâlca - Suceava, regiunea de Nord - Est a României Database making of soil classification studies in the drainage field of Bâlca – Suceava from North - Eastern Romania

C. NICOLESCU, D. BUCUR, T.C. POPESCU, Gh. ŞOVĂIALĂ, I. BIOLAN

- Calitatea amenajărilor de irigaţie şi protecţia mediului The quality of irrigation arrangements and environment protection

Coffee break 1530 - 1540

PPLLEENNAARRYY SSEESSSSIIOONN IIII 11554400 –– 11664400

Convenor: PhD, Prof. Daniel BUCUR

N. PETRESCU - Impactul schimbărilor climatice asupra mediului - seceta

agricolă The impact of the climatic changes on the environment - agricultural drought

N. PETRESCU - Impactul agrotehnologiilor în bazinele hidrografice, studiu de

caz: impactul zootehniei în bazinul hidrografic al râului Ialomiţa The impact of the agrotechnologies on the rivers basins case study: the impact of the livestock breeding on the Ialomita river basin

Maria CONTOMAN - Determinarea pretabilităţii unor soluri din judeţul Galaţi

pentru diferite culturi agricole Determination of soil suitability for various agricultural crops in the Galaţi county

C. POPESCU, D. VASILE, Florina GRECU, C.V. POPESCU - Aspecte

generale privind solurile din Oltenia Overall issues on Oltenia soils R. OPREA, P. SAVU - Aspecte ale eliminării excesului de apă în sistemul de

desecare-drenaj Drăgoieşti-Berchişeşti, judeţul Suceava Aspects of excessive water elimination in the Drăgoieşti-Berchişeşti draining-drainage system of Suceava county

Coffee break 1640 – 1650

Page 16: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 16 -

PPLLEENNAARRYY SSEESSSSIIOONN IIIIII

11665500 –– 11775500

Convenor: PhD, Assoc. Prof. Costică AILINCĂI I. IONIŢĂ, L. NIACŞU, D. CREŢU - Consideraţii privind modul de utilizare a

terenurilor din bazinul pârâului Racul – Podişul Central Moldovenesc Considerations on land use within the Racu basin – the Central Moldavian Plateau

Adriana HOBAN, T. SALĂGEAN, Sanda SUCIU - Influenţa a trei hibrizi de

tomate şi a celor trei plafoane de irigare asupra producţiei de tomate cultivate în solar în anul experimental 2007 The influence of three tomatoes hybrids and three irrigation levels on the production, at the tomatoes cultivated in solarium area, in the experimental year 2007

Adriana HOBAN, E. LUCA, Sanda SUCIU - Influenţa hibridului şi a irigării

asupra producţiei de tomate cultivate în solar, în anul experimental 2007 The influence of the hybrid and the irrigation over the tomatoes production cultivated in solarium, in the experimental year 2007

Dana-Camelia COCUŢ, Mariana DIACONU, C. COJOCARU, M.

MACOVEANU - Studiu privind biodegradabilitatea produselor petroliere de către unele tulpini microbiene Study regard to biodegradability of petroleum products by some microbial strains

Ecaterina EMNOVA, R.L. TATE, D. GIMENEZ, Oxana DARABAN, A.

BUDAC - Efectul inoculării seminţelor de soia cu bacteria producentă de levan Pseudomonas aureofaciens asupra activităţii invertazice şi levansucrazice din sol în condiţii de stres hidric şi conţinut înalt de cupru Impact of soybean seed inoculation by levan-producing bacteria Pseudomonas aureofaciens on soil invertase and levansucrase activities under soil water stress and elevated copper levels

Coffee break 1750 – 1800

Page 17: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 17 -

PPLLEENNAARRYY SSEESSSSIIOONN IIVV 11880000 –– 11883300

Convenor: PhD, Prof. Constantin NICOLESCU

E. ULEA, F.D. LIPŞA, Nicoleta IRIMIA, Gabriela-Mihaela BALAN -

Cercetări privind influenţa fertilizării şi amestecului de Onobrychis viciifolia scop. şi Bromus inermis leiss. asupra microflorei solului The influence of fertilization and different ratios of Onobrychis viciifolia scop. and Bromus inermis leiss. on soils microflora

F.D. LIPŞA, E. ULEA, Nicoleta IRIMIA, Irina Vasilica TALPAN - Cercetări

privind influenţa fertilizării şi al amestecurilor complexe din structura covorului vegetal al unor pajişti temporare asupra microflorei solului The influence of fertilization and different ratio of perennial fodder plants (grasses and legumes) on soils microflora

T.C. POPESCU, Gh. ŞOVĂIALĂ, C. NICOLESCU - Servomecanism

hidraulic de reglare a poziţiei cu reacţie prin laser destinat echipării utilajelor terasiere de nivelare Hydraulic servo mechanism for position adjustment with reaction by laser designed to equip navvy leveling machines

F. FILIPOV, D. BULGARIU, C. SECU, N. BUZGAR, M. STOIAN -

Contribuţii la studiul mineralogiei şi geochimiei antrosolului hortic din serele de la Bacău Contributions to the study of mineralogy and geochemistry of the hortic antrosol from Bacau greenhouse

FFRRIIDDAAYY -- 1177 OOCCTTOOBBEERR 22000088

PPOOSSTTEERR PPRREESSEENNTTAATTIIOONN

990000 -- 11003300

Convenor: PhD, Prof. Maria CONTOMAN Ersilia ALEXA, A. LAZUREANU, Alda SIMION, Monica NEGREA, Alina

BULMAGA - Extracţia şi identifdicarea erbicidului glifosat din apa naturală cu caracteristici diferite Extraction and identification of the herbicide glyphosate from natural water with different characteristics

Maria CONTOMAN, Luiza FLOREA - Caracteristicile mâlurilor din heleşteele

piscicole de la fermele din bazinul inferior al Prutului Characteristics of aquaculture ponds mud from the Prut river low basin

Page 18: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 18 -

Otilia IVAN - Densitatea, diversitatea şi distribuţia oribatidelor (Acari, Oribatida) în soluri cultivate din partea de nord-est a României Density, diversity and distribution of the oribatid mites (Acari, Oribatida) in some cultivated soils from North-Eastern Romania

Iulia ANTON, A. DORNEANU, P. NICULIŢĂ, Daniela DANA, Geanina

BIREESCU, Ioana OPRICĂ - Rezultate privind efectul fertilizării cu îngrăşăminte FERTEC asupra culturii de tomate în seră la S.C. SERE S.A., Codlea Results on effect of FERTEC fertilizers on tomatoes grown in glasshouse of S.C. SERE S.A., Codlea

D. GIMENEZ, R.L. TATE III, Ecaterina EMNOVA, Liudmila BULAT,

Tatiana NAGACHEVSCHI, Oxana DARABAN, A. BUDAC - Proprietăţile solului rizosferic inoculat cu tulpina Pseudomonas aureofaciens producentă de levan prin intermediul seminţelor de soia Rhizosphere soil properties after soybean seed inoculation by levan-producing strain Pseudomonas aureofaciens

Adina CĂLUGĂR - Cercetări asupra mezofaunei edafice din unele ecosisteme

forestiere din Câmpia Moldovei Researches on the edaphic mesofauna in some forest ecosystems from Moldavian Plain

R. OPREA, P. SAVU - Influenţa construcţiilor hidrotehnice asupra comportării

reţelei de desecare, în sistemul de desecare-drenaj Bogdăneşti-Baia, judeţul Suceava Influence of hydrotechnical works on the behavior of draining networks in Bogdăneşti-Baia draining-drainage system of Suceava county

Carmen Cristina ELEKES, Ofelia Valentina ROBESCU - Problematica

gestionării deşeurilor în judeţul Dâmboviţa Problems of waste product management in Dambovita County

Valentina-Ofelia ROBESCU, Elekes Carmen CRISTINA - Studii privind

degradarea solului în Europa Study concerning soil degradation in Europe

Valentina-Ofelia ROBESCU, Carmen ELEKES - Degradarea solului efect al

procesului de compactare. Problemă gravă în România The soil degradation as effect of compaction process. Grave problem in Romania

Antoanela COZMA, Ersilia ALEXA, Camelia CIOBAN, Despina

BORDEAN - Cercetări privind calitatea apei freatice în arealul deponeului de deşeuri menajere Sag-Parta, judeţul Timiş Researches concerning the ground water quality in Sag-Parta domestic waste deposition area, district Timis

Page 19: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 19 -

Ana LEAHU, M. AVRĂMIUC, V. GHIGUŢĂ, Cristina-Elena HREŢCANU - Evoluţia unor indici biochimici în timpul procesării unor produse lactate acide, sub influenţa unor stimulatori externi The evolution of some biochemical indexes during the processing of some acid dairy products, under the influence of some external stimuli

C. POPESCU, V. DUMITRU, Florina GRECU, C.V. POPESCU - Evaluarea

fertilităţii unui preluvosol aluvial Lunca Amaradiei după indicele de troficitate The evaluations of the fertility of an alluvial preluvosoil from the Amaradia riverside after the trophicity indicator

Daniela ŞUTEU, T. MĂLUŢAN, Gabriela RUSU - Utilizarea deşeurilor

industriale pe baza de lignină pentru recuperarea prin sorbţie a coloranţilor din soluţii apoase Use of industrial waste based on lignine for dyes removal from aqueous solution by sorption

L. BIREESCU, Geanina BIREESCU, Iulia ANTON, Daniela DANA, E.

TEODORESCU-SOARE - Cercetări pedo-ecologice, privind resursele solului în ecosistemele naturale şi antropice din Câmpia Moldovei Pedo-ecological researches on soil resources in natural and anthropic ecosystems from Moldavian Plain

Geanina BIREESCU, L. BIREESCU, Iulia ANTON, Daniela DANA -

Cercetări pedo-biologice şi pedo-ecologice privind calitatea resurselor solului Pedo-biological and pedo-ecological researches on the quality of the soil resources

Tatiana SANDU, Alina – Elena TROFIN, Ştefana SAVIN, Marinela

BĂDEANU - Tipul de aranjament "acoperiş verde" - noutate pentru design-ul peisajului urban modern „Green roof” type arrangement – novelty for modern urban landscape design

Brînduşa ROBU, Laura BULGARIU, M. MACOVEANU - Impactul indus

asupra mediului de prezenta ionilor de crom în sol The impact induced in environment by presence in soil of chrome ions

Laura BULGARIU, Mioara RĂŢOI, Brînduşa ROBU, Th. MĂLUŢAN, M.

MACOVEANU - Absorbţia plumbului de către turba formată din muşchi şi de către diferitele părţi principalele ale acesteia Lead sorption by moss peat and its different main fractions

M. ŞTEFAN, M. MIHĂŞAN, L. RĂUS, D. ŢOPA, Simona DUNCA -

Folosirea unor tulpini de rhizobacter în agricultură, izolate din Câmpia Moldovenească de pe soluri cambic – cernoziomice Agriculture applications of some rhizobacterial strains isolated from Moldavian Plaine cambic - chernozemic soils

Page 20: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 20 -

C. PATRICHE, I. VASILINIUC - Realizarea unei hărţi a conductivităţii hidraulice a solului cu ajutorul funcţiilor de pedotransfer şi SIG (aplicaţie la bazinul Horoiatei, România) Constructing a soil hydraulic conductivity map using pedotransfer functions and GIS (application to Horoiata basin, Romania)

PPLLEENNAARRYY SSEESSSSIIOONN VV 11003300 –– 11113300

Convenor: PhD, Assoc. Prof. Tatiana BOCLACI

D. BULGARIU, N. BUZGAR, F. FILIPOV - Contribuţii la studiul complecşilor

organo-minerali din antrosolurile hortice Contributions to the study of organic-minerals complexes from hortic antrosols

I. VASILINIUC, C. PATRICHE - Evaluarea calităţii fizice a solului cu ajutorul

unor indicatori simpli Evaluation of soil physical quality using simple indicators

Carmen SÎRBU, T. CIOROIANU, M. DUMITRU, A. DORNEANU, Maria

NEGRILĂ, Daniela MIHALACHE, Letiţia ANGHELESCU - Noi tipuri de biofertilizanţi cu structuri hidrolizate proteice chelatante cu rol biostimulator şi de protecţie cu aplicaţii în agricultura durabilă New structures of biofertilizers with chelate proteinic substances with role of biostimulator and protection for sustainable agriculture

Larisa CREMENEAC, Tatiana BOCLACI - Aprecierea agroecologică a

viermicompostului şi rolul lui în procesul de obţinere a producţiei agricole Agro ecological appreciation of vermicompost and its role in the process

of obtaining agricultural production

Coffee break 1130 – 1140

PPLLEENNAARRYY SSEESSSSIIOONN VVII 11114400 –– 11223300

Convenor: PhD, Prof. Valeriu MOCA

Maria CIOROI - Studiu asupra conţinutului de fer şi mangan din sol prin analiza

speciaţiei Study on the content of iron and manganese from the soil through speciation analysis

Page 21: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 21 -

M. NICULIŢĂ, I. MINEA, Angela LUPAŞCU - Evoluţia suprafeţelor forestiere din ocoalele silvice Ciurea şi Podu Iloaiei între 1894-2006 The evolution of the forested surfaces in Ciurea and Podu Iloaiei forest perimeters between 1894-2006

Esmeralda CHIORESCU, Şt. POPESCU - Expresii analitice pentru coeficienţii

de înmagazinare al unui sol stratificat Analytical equations for layered soil’s storage coefficients

Page 22: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 22 -

TTHHIIRRDD SSEECCTTIIOONN

AAGGRRIICCUULLTTUURRAALL TTEEHHNNOOLLOOGGIIEESS

BIOLOGICAL AGRICULTURE AGROTECHNICS PASTURELAND AND FORAGE CROPS ECOLOGY ENTOMOLOGY PHYTOPATHOLOGY PHYTOTECHNY HORTICULTURE AGRICULTURAL MACHINERY ANIMAL NUTRITION OENOLOGY PROCESSING OF AGRICULTURAL PRODUCTS EXPERIMENTAL TECHNICS ANIMAL HUSBANDRY

5th Lecture room, first floor

Secretariate: PhD, Lecturer Marius ZAHARIA

Eng. drd. Ionuţ DROBOTĂ

TTHHUURRSSDDAAYY -- 1166 OOCCTTOOBBEERR 22000088

PPLLEENNAARRYY SSEESSSSIIOONN II 11440000 –– 11553300

Convenor: PhD, Prof. Gheorghe ROMAN

R.K. SHARAIHA, N.A. HADIDI - Efectele microclimatice asupra

randamentelor la cartofi şi fasole cultivate în sistemul culturilor intercalate Microenvironmental effects on potato and bean yields grown under

intercropping system Ona AUŠKALNIENĖ, Albinas AUŠKALNIS - Regulatori de creştere a grâului

de iarnă în condiţiile din Lituania Plant growth regulators in winter wheat under Lithuanian conditions

J. MOUDRÝ Jr., J. BOHÁČ, P. KONVALINA, J. MOUDRY, Pavlina

KOLAROVA - Distribuţia şi folosirea pajiştilor şi biodiversitatea nevertebratelor Distribution and use of grasslands and biodiverzity of invertebrates

Page 23: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 23 -

J. MOUDRÝ Jr., P. KONVALINA, J. MOUDRÝ, D. KOPTA, J. ŠRÁMEK - Eficienţa şi producţia agricolă în sistemul convenţional şi cel organic de producţie Efficiency of agricultural production within the conventional and organic farming

J. MOUDRÝ Jr., J. BOHÁČ, P. KONVALINA, J. MOUDRÝ, Pavlína

KOLÁŘOVÁ - Structura şi folosirea pajiştilor în Republica Cehă Structure and use of grasslands in the Czech Republic

P. KONVALINA, J. MOUDRÝ Jr., Z. STEHNO, J. MOUDRÝ - Compoziţia

în amino acizi a grâului varietatea dicoccon Amino acid composition of emmer landraces grain

P. KONVALINA, Ivana CAPOUCHOVÁ, J. MOUDRÝ Jr., Ivana

ZDRHOVA, J. SRAMEK, J. MOUDRÝ, Z. STERBA - Selecţia soiurilor de grâu pentru pâine în agricultura ecologică, fiind accentuaţi parametrii calitativi Selection of bread wheat varieties for organic farming, quality parametres being emphasized

Coffee break 1530 – 1540

PPLLEENNAARRYY SSEESSSSIIOONN IIII 11554400 –– 11664400

Convenor: PhD, Assoc. Prof. Costel SAMUIL

D. BECEANU, Roxana Mihaela ANGHEL - Studii privind calitatea

conservelor de legume din reţeaua de comerţ a municipiul Iaşi Studies on the quality of the vegetable cans from the trade network of the municipality of Iasi

V. BRUDEA, I.M. RÎŞCA, C. ENEA, C.V. TOMESCU - Cercetări privind

eficacitatea unor metaboliţi vegetali în combaterea gândacului din Colorado (Coleoptera - Leptinotarsa decemlineata say) Researchs concernning efficacy of some vegetal metabolites in the control of Colorado potato beetle (Coleoptera - Leptinotarsa decemlineata say)

V. BRUDEA, C. ENEA, I.M. RÎŞCA, C.V. TOMESCU - Eficacitatea unor

insecticide biologice în combaterea gândacului din Colorado (Coleoptera - Leptinotarsa decemlineata say) Efficacy of some biological insecticides in the control Colorado potato bettle (Coleoptera - Leptinotarsa decemlineata say)

Page 24: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 24 -

Elena TROTUŞ, Margareta NAIE - Cercetări privind reducerea atacului unor agenţi patogeni şi dăunători specifici culturilor de cânepă prin tratamentul chimic al seminţei Researches concerning the attack reduction of some pathogen agents and pest specific to hemp culture through chemical treatment of seed

L. RĂUS - Eficienţa energetică la cultura porumbului în diferite variante

tehnologice The energetic efficiency in maize crop in different technological variants

R. ROŞCA , I. ŢENU, P. CÂRLESCU, E. RAKOŞI, Gh. MANOLACHE -

Evaluarea posibilităţilor de realizare a subrăcirii cu un dispozitiv termoelectric într-un sistem de răcire cu comprimare mecanică a vaporilor

Assessment of the sub cooling capabilities of a thermoelectric device in a vapor compression refrigeration system

Coffee break 1640 – 1650

PPLLEENNAARRYY SSEESSSSIIOONN IIIIII 11665500 –– 11775500

Convenor: Eng. Elena TROTUŞ

L. PETRE, Sorina SÎRBU, Elena IUREA - Comportarea unor soiuri de măr, cu

rezistenţă genetică la boli, în condiţiile zonei Iaşi Behaviour of some apple cultivars with genetical resistence at diseases, in Iasi area conditions

Maria TOADER, Gh.V. ROMAN - Cercetări privind caracterele biologice,

morfologice şi calitatea recoltei la specia Amaranthus cruentus L. în condiţiile din partea centrală a Câmpiei Române Research regarding the morphological and biological characteristics and yield quality on Amaranthus cruentus L. species in the central part of Romanian Plain conditions

F. PĂCURAR, I. ROTAR, Adriana MOREA, Nicoleta GÂRDA - Evoluţia

productivităţii şi biodiversităţii sistemelor de pajişti de Festuca rubra The evolution of Festuca rubra grassland systems regarding biodiversity and production

C.I. POPOVICI, V. VÎNTU, C. SAMUIL - Calitatea gazonului – evaluarea

unor soiuri de graminee perene utilizate în cultură pură sau în amestecuri Turfgrass quality – the evaluation of cool season perennial grasses sown in pure stand or in mixtures

Page 25: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 25 -

Mihaela BĂLAN-SURMEI, Irina TALPAN - Studiul comportării unor amestecuri simple de graminee şi leguminoase perene utilizate la înfiinţarea pajiştilor temporare Study on the performance of simple grass and leguminous mixture used for temporary meadows

Irina TALPAN, Mihaela BĂLAN-SURMEI - Studiu cu privire la influenţa

amestecului şi fertilizării asupra structurii covorului vegetal pe pajişti temporare înfiinţate pe bază de amestecuri complexe Study on the influence of the mixture and fertilization on the vegetal cover structure on the temporary meadows based on complex mixtures

Coffee break 1750 – 1800

PPLLEENNAARRYY SSEESSSSIIOONN IIVV 11880000 –– 11883300

Convenor: PhD, Assoc. Prof. Tatiana DABIJA

Gh.V. ROMAN, Maria TOADER, V. ION, Lenuţa-Iuliana EPURE, M.

MIHALACHE - “AGROHEALT” – un proiect Leonardo Da Vinci pentru educaţie referitor la necesitatea unui sistem de certificare a produselor modificate genetic “AGROHEALT” – a Leonardo Da Vinci project for education about the needs of a genetically modified products (gmp) certification system

Iulia NIŢU - Influenţa soiului şi a sistemului de cultură asupra acumulării zilnice

de substanţă uscată (kg/ha/zi) la trifoiul roşu pentru furaj The influence of variety and crop system on dry metter daily accumulation (kg/ha/day) at fooder red clover

I. DROBOTĂ - Evaluarea rezistenţei unor soiuri şi hibrizi de viţă de vie la atacul

produs de agentul patogen Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel The resistance estimation of some variety’s and hybrids of grape vine against the attack produced by Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel pathogenic agent

Monica HĂRMĂNESCU, A. MOISUC - Influenţa mărimii particulelor de

probă asupra determinării conţinutul total de azot din furaje prin spectroscpie NIR, utilizând valorile maxime ale reflectantelor The influence of particle size on the total nitrogen content in forages analyzed by nir spectroscopy, using maximum reflectance values

Page 26: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 26 -

Tatiana DABIJA, Angela MACARI - Aprecierea prolificităţii la iepuroaice din rasa Californiană şi Neozeelandeză albă în funcţie de numărul de fătări The kits number determining of rabbits of california and white new zeeland breeds in dependence of parturition numbers

A. ŞUMANSCHII, Suzana MODVALA - Cercetări privind optimizarea

condiţiilor de microclimat pentru prepeliţe de rasa japoneză exploatată în condiţiile Republicii Moldova The researches concerning the conditions of microclimate for japanese breed of quills grown in conditions of Republic of Moldova

FFRRIIDDAAYY -- 1177 OOCCTTOOBBEERR 22000088

PPOOSSTTEERR PPRREESSEENNTTAATTIIOONN

990000 -- 11003300

Convenor: PhD, Prof. Mihail AXINTE Lina SARUNAITE, Z. KADZIULIENĖ, L. KADZIULIS - Impactul

leguminoaselor/ierburilor asupra producţiei de grâu de primăvară în condiţiile agriculturii ecologice The impact of legume/grass swards on the formation of spring wheat yield under organic farming conditions

V. SEIBUTIS, Irena DEVEIKYTÉ - Modificări în agrofitocenozele de mazăre,

sfeclă de zahăr în sistemul de rotaţie scurt Changes in the agrophytocenoses of peas and sugar beet crops in short crop rotations

Irena DEVEIKYTÉ, V. SEIBUTIS - Efecte ale substanţelor Phenmedipham,

Desmedipham, Ethofumesate, Metamitron şi Triflusulfuron-metil asupra buruienilor şi sfeclei pentru zahăr Effects of the phenmedipham, desmedipham, ethofumesate, metamitron and triflusulfuron-methyl on weeds and sugar beet

V. VÎNTU, C. SAMUIL, T. ROBU, I.C. POPOVICI - Cercetări privind

influenţa unor factori tehnologici asupra producţiei de biomasă la porumb (Zea maїs L.) în condiţiile din bazinul inferior al Siretului Investigations on the influence of some technological factors on the biomass production in maize (Zea mais L.), under conditions from the low basin of Siret

L. RĂUS, C. AILINCĂI, G. JITĂREANU - Efectul diferitelor sisteme de

lucrare a solului asupra caracteristicilor fizice ale solului şi producţiei culturilor de grâu şi porumb, din Podişul Moldovei, România The effect of different soil tillage systems on soil physical characteristics and crop yield in maize and winter wheat crops from the Moldavian plain, Romania

Page 27: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 27 -

D. ŢOPA, L. RĂUS, M. CARA, G. JITĂREANU - Modificarea stării fizice a unui cernoziom cambic lucrat în sistem clasic şi conservativ The modification of physical properties of a cambic chernozem under conventional and conservative tillage

M. CARA, G. JITĂREANU, F. FILIPOV, Irina COROI, D. ŢOPA - Efectul

unor sisteme de lucrare, asupra unor indicatori pedomorfologici şi fizici ai solului The effect of some soil tillage systems on the pedomorfhological indicators

N. MUNTEANU, C. SÎRBU - Specii sălbatice de Compositae (Asteraceae)

potenţial legumicol din judeţul Iaşi Wild species of Compositae (Asteraceae) in the vegetable potential of Iasi county

N. MUNTEANU, V. STOLERU - Studiu de colecţie al unui sortiment nou de

legume Solanacee pentru fructe Study for collection of a new assortment of Solanacee vegetables for fruits

M. AXINTE, C. MOGLAN, M. ZAHARIA - Influenţa fertilizării cu azot şi

fosfor asupra conţinutului în proteină la grâul de toamnă The influence of the N and P fertilization upon the protein content at the winter wheat

A. BĂNEŞ, Manuela-Dora ORBOI - Studiu privind agricultura organică în

Europa Study on organic farming in Europe M. AXINTE, Th. ROBU, M. ZAHARIA, Aglaia MOGÂRZAN, Cristina-

Loredana DĂNĂLACHE - Cercetări privind validarea sistemului mixt de cultivare al unor specii de plante în condiţiile ecologice din Câmpia Moldovei Researches upon the validation of the mixed cultivation system of some plant species in the ecological condition from the Moldavian Plain

Maria BALA, Olimpia-Alina IORDĂNESCU - Posibilităţi de înmultire

vegetativă la câteva specii de Begonia Vegetative multiplication possibilities of some Begonia Species

Maria BALA, Olimpia-Alina IORDĂNESCU - Efectul tratamentelor cu

cycogan asupra creşterii şi înfloririi la specii ale genului Pelargonium The cycogan treatment effect upon the growth and blooming of some varieties belonging to Pelargonium genre

Olimpia-Alina IORDĂNESCU, Roxana-Elena MICU, Anca

DRĂGUNESCU, Casiana MIHUŢ - Optimizarea tehnologiei de cultura la soiul Pionier prin utilizarea unor noi metode de monitorizare a bolilor şi dăunătorilor Optimizing the culture technology of Pioneer variety by using some new methods of monitoring diseases and pests

Page 28: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 28 -

G. CÂRCIU, A. LĂZUREANU, S. ALDA, Lenuţa–Gheorghina POPOVICIU - Influenţa unor lucrări ale solului asupra principalelor însuşiri fizice ale solului la culturile de grâu de toamnă şi porumb pentru boabe The impact of soil works on the main soil physical features in winter wheat and grain maize

J. ŠRÁMEK, P. KONVALINA, J. MOUDRÝ Jr., Ivana ZDRHOVÁ, J.

MOUDRÝ - Criteriile de selecţie la grâu cu privire la competitivitatea buruienilor Selection criteria of wheat with respect to weed competiveness

Cristina ZEPA, I. PĂLĂGEŞIU, Mihaela FERICEAN, Irina PETRESCU -

Testarea unor pesticide pentru combaterea tripsului californian la castraveţi în serele de la Societatea Agricola Agro-Dor, Dorobanţi, în anul 2007 The use of some pesticides for controlling the californian thrips at the cucumbers from the Agricultural Society Agro-Dor. greenhouses, Dorobanţi, in the year 2007

Maria PAMFIL, M. MOSCOVICI, Tudora CARAIANI, Gabriela SĂVOIU,

Amalia ŞTEFANIU, Maria OPREA - Controlul biologic al bacteriilor patogene care atacă plantele de cultură Biological control of bacterial pathogens whick attack culture plants

C. CHIRILĂ - Calculul, proiectarea şi realizarea unui electromagnet destinat

acţionării sertarelor unui distribuitor pentru vacuum Concretion, design and realization of an electromagnet used to action the sliding valves of a vacuum distributor

Realta-Ninive VASIESCU - Cercetări privind curbele de răspuns ale recoltei de

tomate, soiul Unirea, la îngrăşămintele cu N, P, K Research concerning crop response curves to N, P, and K fertilisers for the crop Unirea

Realta-Ninive VASIESCU - Cercetări privind eficienţa erbicidelor şi

îngrăşămintelor chimice asupra speciilor de buruieni din cultura tomatelor de câmp, din soiurile Unirea şi Roxana în anul 2007 Research concerning the efficacy of herbicides and chemical fertilisers on weed species in Unirea and Roxana field tomato cultivars in 2007

Lavinia MICU, D. PETANEC, Florina RADU, Realta-Ninive VASIESCU -

Cercetări privind modificările vitaminelor hidrosolubile din bobul de grâu, după o săptămână de atac a Rhizopertei dominica Research concerning the changes in hydro soluble vitamins in the wheat grain after one-week attack by Rhizoperta dominica

Page 29: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 29 -

Aurelia-Corina COSAC - Reactivitatea morfogenetică a explantelor cultivate în vitro în funcţie de mediul nutritiv pentru câteva soiuri de păr, în faza de iniţierea a culturii Morpho-genetically reactivity of in vitro explants function of the nutritive medium structure for some pear tree cultivar for initializing stage of in vitro cultures

M. COLĂ, Florica COLĂ - Aprecieri asupra capacităţii de fecundare a unor

tauri din cadrul SEMTEST Craiova Appreciations about capacity of fecundate of a bulls from the frame SEMTEST Craiova

Elena BUCUREAN, Gh. BUNTA - Gândacul ovăzului (Oulema melanopus L)

şi importanţa sa economică pentru cultura cerealelor păioase The Cereal Leaf Beetle (Oulema melanopus L) and its economical importance for stalk cereal crops

Ana-Maria BADEA, I. PĂLĂGEŞIU, Ioana GROZEA - Cercetări privind

incidenţa în probe a tripsului ghizdeiului (Odontothrips loti Hal.) în condiţiile de la S.D. Timişoara Researches concerning the sample incidences of bird's – foot trefoil thrips (Odontothrips loti Hal.) in the conditions of S.D. Timişoara

Ana-Maria BADEA, Ioana GROZEA, A.F. CĂRĂBEŢ - Studii parţiale

privind dinamica populaţiilor de tripşi ai ghizdeiului (Odontothrips loti Hal.) în partea de Vest a ţării Partial researches regarding the dynamics of the bird's – foot trefoil thrips (Odontothrips loti Hal.) populations in the West Part of country

Florica COLĂ, M.COLĂ - Cercetări privind însuşirile reproductive şi

morfologice la rasa Holstein – Friză de la S.C.D.A. Şimnic –Craiova Researches concerning the reproductive appropriations the morphological si to shave Holstein -Frieze from SCDA Simnic Craiova

S.G. STROE - Metoda Taguchi în ameliorarea costurilor calităţii din industria de

panificaţie The Taguchi method used in improving the quality costs in bakery industry

Ivona DAVID, Loredana- Beatrice FRASIN - Avertizarea tratamentelor după

biologia dăunătorului Cydia funebrana tr. în condiţiile climatice ale judeţului Dâmboviţa Treatments warning according to the biology of the Cydia funebrana tr. pest in the climatic conditions of Dambovita county

A. LĂZUREANU, G. CÂRCIU, S. ALDA, Liana-Maria ALDA - Influenţa

plantei premergătoare asupra îmburuienării la culturile de : soia, grâu de toamnă, floarea soarelui, orz, porumb şi ovăz On the impact of the pre-emergent crop on weeding in soy, winter wheat, sunflower, barley, maize, and oat crops

Page 30: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 30 -

Tatiana SANDU, Alina–Elena TROFIN, Ionela MIHALACHE, Gabriela TRINCĂ - Aspecte privind influenţa substanţelor de stimulare asupra dezvoltării şi de germinării la Albizzia julibrissin Aspects regarding the influence of stimulating substances on germination and development at Albizzia julibrissin

Paula- Ioana DOROBANŢU, D. BECEANU - Compoziţia uleiurilor amestec şi

importanţa lor în alimentaţie The composition of the mixt oils and their importance for the consumption

L. OLARU, Gabriela PĂUNESCU, Emilia CONSTANTINESCU - Relaţiile

dintre elementele de productivitate evidenţiate la un sortiment de rapiţă, în condiţiile luvosolului de la Şimnic The relations between productivity elements emphasized to a rape assortment on the Simnic reddish brown soil

L. OLARIU, Gabriela PĂUNESCU, Emilia CONSTANTINESCU - Studiul

comparativ al speciilor triticale, grâu, orz şi secară în diferite condiţii de fertilizare în condiţiile ecologice din centrul Olteniei The comparative study of triticale, wheat, barley and rye species to different fertilizer levels in ecological conditions from Oltenia central aria

M. AVRAMIUC, Ana LEAHU, V. GHIGUŢĂ, Bianca MARICA - Evoluţia

acidităţii şi a conţinutului în aminoacizi liberi în timpul procesării unor produse lactate acide, sub influenţa adausului unor biocompuşi The evolution of the acidity and of the free aminoacids content during processing of some acide dairy products, under the influence of some biocompounds addition

Elena-Mirela POPESCU, Gh.V. ROMAN - Cercetări privind biologia şi

productivitatea culturii intercalate porumb-soia în condiţiile sistemului de agricultură ecologică Researches regarding the biology and productivity of maize-soybean intercropping in the organic agriculture system

Alina-Maria TRUŢĂ, Gh.V. ROMAN - Cercetări privind biologia, ecologia şi

productivitatea speciei Lens culinaris medic. în condiţiile din partea centrală a Câmpiei Române Research on biology, ecology and productivity of Lens culinaris medikus species under conditions of central part of Roumanian Plain

I. SĂRĂCIN, Olimpia PANDIA, M. ŞTEFAN, Gh. MARIN - Propuneri

tehnice de reducere a gazelor de evacuare de pe motoarele termice şi componentelor chimice ale acestora Tehnic proposals for reduction evacuation gases on the termic engines and the chemical components of those

Page 31: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 31 -

I. SĂRĂCIN, Olimpia PANDIA, M. ŞTEFAN, Gh. MARIN - Aparat pentru determinarea rezistenţei la penetrare a solului, pentru stabilirea indicelui parametrilor de lucru la maşinile agricole Aparatus for determination soil penetration rezistance, for establishing work index parameters of agricultural machines

Carmen-Maria STOLERU, N. STAN, C. STAN - Influenţa unor factori

tehnologici asupra calităţii producţiei la varză cultivată în sistem ecologic The influence of some technological factors on yield quality for the

cabbage cultivated in an ecological system L. POPA, V. STOLERU, C. STAN - Studiul germinaţiei şi evoluţiei răsadurilor

de legume pe diferite substraturi organice The study of germination and evolution of vegetables seedlings on different organic substrates

V. POPA, M. AXINTE - Efectul calităţii materiilor prime în obţinerea unor

produse de panificaţie superioară The effect of prime materials quality in obtaining some superior bakery products

Monica HĂRMĂNESCU, A. MOISUC, Simona DRĂGAN, I. GERGEN -

Determinatrea capacităţii antioxidante totale a plantelor medicinale din România prin spectroscopia NIR The determination of total antioxidant capacity of medicinal plants from romania by nir spectroscopy

Paula Ioana DOROBANŢU - Analize chimice ale unor uleiuri comerciale tip

amestec şi importanţa lor în alimentaţie Chemical analyses of some commercial oils mixture type and their importance in alimentation

Nela TĂLMACIU, M. TĂLMACIU, Ramona HUMĂ - Observaţii privind

principalii agenţi biologici de control ai plantelor invazive din pajiştile naturale Observations regarding the main biological control agents of the invasive weeds from a natural pasture

Mihaela-Cristina BACIU, V. Viziteu, Florentina NICHITA, Elena

LUPULEASA - Dinamica conţinutului în pigmenţi, asimilatori pe parcursul desfăşurării procesului de organogeneză la pătlăgelele vinete (Solanum melogena L.) The dynamics of content in assimilative pigments during the process of organognesis at eggplants (Solanum melogena L.)

V. VIZITEU, Mihaela-Cristina BACIU, Florentina NICHITA, Elena

LUPULEASA - Eficacitatea unor insecticide folosite în combaterea gândacului din Colorado Leptinotarsa decemlineata Say în anul 2007 The efficiency of some insecticides used in fighting the Colorado Leptinotarsa decemlineata Say. Cockroach in the year 2007

Page 32: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 32 -

PPLLEENNAARRYY SSEESSSSIIOONN VV 11003300 –– 11113300

Convenor: PhD, Prof. Neculai MUNTEANU

Elena SCRIPNIC - Raportul sexual ca factor de influenţă asupra indicilor de

incubaţie şi productivi la găinile cârdului parental The female – male ratio as an influence factor on hatchery and productive indices of the hens of parental flock

M. DOLIŞ - Cercetări privind evoluţia unor dimensiuni corporale la tineretul

femel din rasa Shagya Research regarding the corporal dimensions evolution at young females from Shagya race

M. DOLIŞ - Cercetări privind evoluţia unor dimensiuni corporale la tineretul

mascul din rasa Shagya Research regarding the corporal dimensions evolution at young males from Shagya race

Aurelia-Corina COSAC - Reactivitatea morfogenetică a explantelor cultivate în

vitro în funcţie de mediul nutritiv pentru câteva soiuri de gutui, în faza de iniţierea a culturii Morpho-genetically reactivity of in vitro explants function of the nutritive medium structure for some quince tree cultivar for initializing stage of in vitro cultures

Camelia-Maria ŞTEFAN, Adriana HANC-STOIAN - Comportarea unor soiuri

din specia Hordeum Vulgare de provenienţă germană în partea de Vest a României The behavior of some Hordeum Vulgare varieties of german origin form the west part of Romania

Elena BUCUREAN - Rezultate privind prevenirea şi combaterea viermilor sârmă

(Agriotes spp) la cultura porumbului în Câmpia Crişurilor Results Regarding the Prevention and Fighting of Wireworms (Agriotes spp.) in the Crişurilor Plain corn crops

C. SĂICU - Consideraţii privind productivitatea unor culturi furajere anuale şi

perene din zona de nord a Moldovei Some considerations concerning the productivity of annual and perenial fodder plants from the north part of Moldavia

Cornelia LUPU - Analiza sistemului de lucrare a solului la cultura soiei în

condiţiile de la SCDA Secuieni Analysis of soil work system on soy culture within the condition of SCDA Secuieni

Page 33: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 33 -

P. CÂRLESCU, I. ŢENU, R. ROŞCA - Utilizarea CFD la îmbunatăţirea performanţei vitrinelor frigorifice pentru păstrarea produselor alimentare The use of CFD to improve the performance of refrigerated cabinets for food products preservation

Coffee break 1130 – 1140

PPLLEENNAARRYY SSEESSSSIIOONN VVII 11114400 –– 11223300

Convenor: PhD, Prof. Dumitru BECEANU

Gh. ŞOVĂIALĂ, Şt. ALEXANDRESCU, Alexandra VIŞAN, C.

NICOLESCU, I. NIŢĂ, Ancuţa NEDELCU - Aplicarea acţionărilor hidrostatice moderne la echipamentele tehnologice pentru prepararea şi distribuirea reţetelor furajere în fermele de taurine Modern hydrostatic driving systems applied at technological equipments to preparation and distribution of the forage recipes supplied in taurine holdings

V. ION, Nicoleta ION, V. ŞTEFAN, Gr. FOTA, R. COMAN - Influenţa

factorilor climatici asupra caracteristicilor melifere ale hibrizilor de floarea-soarelui Influence of the climatic factors on the melliferous characteristics of the sunflower hybrids

Ivona DAVID - Cercetări privind cerinţele termice pentru răsărire la unii hibrizi

de porumb Research of thermic needs for sprouting at some maize hybrids

I. GONTARIU - Efectul epocii de plantare şi întreruperii vegetaţiei asupra

producţiei de material pentru plantat la cartof The planting time and vegetation interruption effects on the potato planting material yield

Paula-Ioana DOROBANŢU, D. BECEANU - Studii privind uleiul extras din

seminţe de struguri, provenite din diferite soiuri de Vitis vinifera Studies concerning the oil extracted from the grape seeds, comming from some varieties of Vitis vinifera

Iulia NIŢU, Loredana-Beatrice FRĂSIN - Influenţa soiurilor de trifoi roşu

pentru furaj şi a sitemului de cultură asupra compoziţiei floristice The influence of fooder red clover varieties and the crop systems on culture composition

Page 34: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 34 -

Mihaela BEGEA, Cornelia CÂMPEANU, Gh. BÂLDEA, Mariana VLĂDESCU, Elena BARON, Liliana BĂLĂUŢĂ, Stela MUŞU, P. BEGEA - Caracterizarea unor materii prime energetice specifice pentru România, destinate producerii de bioetanol Characterization of some energy crops specific for Romania, in order to produce bioethanol

I.C. ENEA - Date experimentale privind sinergismul dintre soi şi unele secvenţe

tehnologice la cartof, pentru protecţia mediului în zona colinară a Podişului Sucevei The experimental data concerning the synergisms between potato cultivars and some technological sequences, for surrounding protection in the collinear area of the Moldova Plateau

M. IOANA, Loredana- Beatrice FRĂSIN - Avertizarea tratamentelor după

biologia dăunătorului Mamestra brassicae L. în condiţiile climatice ale judeţului Dâmboviţa Treatments warning according to the biology of the Mamestra brassicae L. pest in the climatic conditions of Dambovita county

Coffee break 1230 – 1240

PPLLEENNAARRYY SSEESSSSIIOONN VVIIII 11224400 –– 11333300

Convenor: PhD, Prof. Dr. Mihai TĂLMACIU

N. ŞARPE, M. MASCHIO, Şt. POIENARU - Studii timp de 40 ani privind

sistemul clasic şi no – tillage la cultura porumbului în condiţiile României Studies for 40 years on the classic and no – tillage system on corn crop

in Romania conditions N. ŞARPE, Şt. POIENARU, M. MISCHIO - Noi rezultate cu privire la sistemul

no-tillage la soia modificată genetic cultivate în condiţiile din Lunca Dunării New results regarding the no – tillage system on genetically modified soybean cultivated in the Danub e river meadow conditions

Loredana-Beatrice FRĂSIN - Avertizarea tratamentelor după biologia

dăunătorului Delia antiqua meig. în condiţiile climatice ale judeţului Dâmboviţa Treatments warning according to the biology of the Delia antiqua meig. pest in the climatic conditions of Dâmboviţa county

Loredana- Beatrice FRĂSIN - Observaţii privind eficacitatea unor insecticide în

combaterea dăunatorului Leptinotarsa decemlineata say. în condiţiile climatice ale judeţului Dâmboviţa Observations on the efficacy of some insecticides in Leptinotarsa decemlineata say. pest control in the climatic conditions of Dâmboviţa county

Page 35: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 35 -

Mihaela BEGEA, Cristina STOICESCU, Gh. BÂLDEA, Mariana VLĂDESCU, Elena BARON - Izolarea şi selecţionarea de drojdii producătoare de biomasă proteică monocelulară Isolation and selection of yeast strains able to produce single cell protein

Luminiţa PÎRVULESCU, Despina-Maria BORDEAN, I. GERGEN, C.

RUJESCU, I. POPESCU, Monica HĂRMĂNESCU, Cristina RUJESCU, Steluţa RADU - Modele matematice bidimensionale, liniare şi neliniare, între capacitatea antioxidantă, conţinutul de vitamina C şi polifenoli din unele legume The linear and nonlinear bidimensional matematical models, between antioxidant capacity, ascorbic acid and polyphenols contents in some vegetables

Steluţa RADU - Efectele procesării alimentelor în secolul XXI asupra

metabolismului uman The efects of the processing food in the XXI-th century on the human metabolism

I. ALECU, D. CUCIUREANU, C.I. ALECU - Problema energetică în

agricultură şi nevoia de dezvoltare durabilă The energetical problem in agriculture and the need for sustainable development

Loredana- Beatrice FRĂSIN - Observaţii privind eficacitatea unor insecticide în

combaterea dăunatorului Mamestra brassicae L. Observations on the efficacy of some insecticides in Mamestra brassicae L. pest control

Loredana- Beatrice FRASIN, Iulia NIŢU - Observaţii privind eficacitatea unor

insecticide în combaterea minierului placat - Phyllonorycter corylifoliella Hb. Observations on the efficacy of some insecticides in the leaf miner – Phyllonorycter corylifoliella Hb. control

M. IOANA, Loredana- Beatrice FRASIN Avertizarea tratamentelor după

biologia dăunătorului Quadraspidiotus perniciosi comst. în condiţiile climatice ale judeţului Dâmboviţa Treatments warning according to the biology of the Quadraspidiotus perniciosi comst. pest in the climatic conditions of Dambovita county

Page 36: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 36 -

FFOOUURRTTHH SSEECCTTIIOONN

EECCOONNOOMMIICC SSCCIIEENNCCEE AANNDD HHUUMMAANNIITTIIEESS

AGROTOURISM AGRICULTURAL CONSULTANCY BOOK-KEEPING RURAL DEVELOPMENT AGRICULTURAL ECONOMICS AGRICULTURAL LEGISLATION MODERN LANGUAGES MANAGEMENT MARKETING PEDAGOGY AND METHODOLOGY AGRICULTURAL POLITICS RURAL SOCIOLOGY

4th Lecture room, second floor

Secretariate: Eng. drd. Benedicta DROBOTĂ

PhD, Lecturer George UNGUREANU

TTHHUURRSSDDAAYY -- 1166 OOCCTTOOBBEERR 22000088

PPLLEENNAARRYY SSEESSSSIIOONN II 11440000 –– 11553300

Convenor: PhD, Prof. Vasile GOŞA

Andrea NAGY, V. GOŞA - Rolul fundamental al capitalului şi al investiţiilor în

dezvoltarea exploataţiilor agricole Fundamental role played by capital and investments in holding development

E. MERCE, T. ŞTEF, C. MERCE, Diana DUMITRAŞ - Caracteristici ale

agriculturii judeţului Mureş în context românesc Characteristics of Mureş county agriculture into romanian context

F. ARION, Ileana ANDREICA - Implicaţii ale consultanţei manageriale în

elaborarea proiectelor de dezvoltare a turismului Implications of the managerial extension for project elaboration for tourism development

Page 37: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 37 -

Nicoleta MATEOC-SÎRB, P.I. OTIMAN, V. GOŞA, Victoria ŞEULEAN, T.E. MAN, T. Mateoc - Model de identificare a posibilităţilor de dezvoltare economico-socială a comunităţilor rurale The identification of opportunities model for economic and social development of rural communities

F.M. DIMA, A. CHIRAN, Elena GÎNDU, Valeria RALEA - Rentabilitatea

producţiei vegetale - cale de consolidare a societăţilor comerciale din agricultură (studiu de caz la S.C. “Prestatorul” S.R.L. Smârdan, judeţul Galaţi) Rentability of the vegetal production – way of strengthen the trade companies from agriculture (study of care at S.C. “Prestatorul” S.R.L. Smârdan, Galaţi district)

Camelia APETROAIE - Abordări practice actuale în asocierea producătorilor

agricoli Present practical points of view in agricultural producers’ association

S. BREZULEANU - Studii privind dezvoltarea durabilă a turismului rural şi

agroturismului în microzona Vatra Dornei Studies regarding the development of rural tourism and agri-tourism in the Vatra Dornei micro zone

Coffee break 1530 – 1540

PPLLEENNAARRYY SSEESSSSIIOONN IIII 11554400 –– 11664400

Convenor: PhD, Prof. Aurel CHIRAN

D. UNGUREANU - Perspective de dezvoltare durabilă a agroturismului montan

în context actual şi al schimbărilor climatice Perspectives for the sustainable development of mountain agri-tourism, in the current context and in the context of the climate changes

A. LUP - Ferma ecologică STEPA. Studiu de caz în judeţul Constanţa

Ecological farm STEPA. Case Study in Constantza County Camelia MĂNESCU, Nicoleta MATEOC-SÎRB, P.I. OTIMAN, N. VĂRAN,

C.G. MATIAŞ, Ana-Mariana DINCU - Studiul structurilor agrare din Uniunea Europeană The study of agrarian structures from European Union

Camelia MĂNESCU, Nicoleta MATEOC-SÎRB, P.I. OTIMAN - Cercetări de

dezvoltare rurală în localitatea Ghioroc, judeţul Arad Researches of rural development in Ghioroc locality, Arad county

Page 38: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 38 -

Victoria ŞEULEAN, T. MATEOC-SÎRB - Studiu privind scheme de pensii

private destinate agricultorilor Study on private pension scheme for farmers

Mariana GAGEA, Alina Măriuca IONESCU Compararea profilului sezonier

al ratei trimestriale de ocupare în agriculturǎ din România şi Uniunea Europeană, în perioada 2000 – 2007 The comparison of seasonal profile of quarterly employment rate in agriculture, from Romania and European Union, during the period 2000 – 2007

Coffee break 1640 – 1550

PPLLEENNAARRYY SSEESSSSIIOONN IIIIII 11665500 –– 11775500

Convenor: PhD, Prof. Ion Valeriu CIUREA

Iuliana GEORGESCU, Dorina BUDUGAN - Utilizarea costurilor pertinente în

luarea deciziilor The utilization of pertinent costs in decision making process

Alina Măriuca IONESCU, Mariana GAGEA - Coordonate ale nivelului de trai

în mediul rural din România, la sfârşitul anului 2005 Coordinates of standard of living in Romanian rural areas, at the end of 2005

D. BODESCU DAN, G. ŞTEFAN - Analiza situaţiei actuale a educaţiei în

România Current situation analysis of education in Romania D. BODESCU DAN, G. ŞTEFAN - Incluziunea socială în România Social

inclusion in Romania Ioana Anda MILIN, I. FRUJA, A. ANCA - Aspecte legate de utilizarea forţei

de muncă, veniturile, cheltuielile şi consumul populaţiei ocupată în agricultură Aspects concerning the usage of the human resources, of the incomes, of the expenses and of the consumption of the occupied population from agriculture

C. MIHAI - Dezvoltarea agriculturii biologice în condiţiile aplicării Politicii

Agricole Comune Organic Agriculture Development under the circumstances of Common Agricultural Policies

Carmen -Mariana DIACONU - Răspunderea penală a funcţionarului public

reglementată de codul penal francez Penal Responsability of public employee stipulated by french penal code

Page 39: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 39 -

Coffee break 1750 – 1800

PPLLEENNAARRYY SSEESSSSIIOONN IIVV 11880000 –– 11883300

Convenor: PhD, Prof. Nicoleta MATEOC SÎRB

R.C. DĂMACEANU - O analiză comparativă a trei algoritmi computaţionali

multi-agent folosiţi pentru recoltarea grâului A comparative analysis of three multi-agent computational algorithms used to harvest grain

R.C. DĂMACEANU, A. TRIFU - Comerţul internaţional ca principal descriptor

al impactului globalizării The international trade as the main descriptor of globalization impact

Mihaela-Loredana RUSU - Analiza resurselor umane existente în agricultura din

judeţul Vrancea Analysis of human resources existing in agriculture of Vrancea District

Ana Mariana DINCU, L. SÎMBOTIN, A. GAVRUŢĂ, Camelia MĂNESCU -

Analiza structurilor agrare din judeţul Arad Agrarian structures analyses in Arad county

Gabriela-Paula PETRUŢA - Optimizarea pregătirii profesionale a studenţilor de

la facultăţile de horticultură şi ecologie The maximization of students’ professional preparation from the faculties of horticulture and ecology

Irina-Ştefana CIBOTARIU, Irina CHIRIŢĂ - Aspecte privind procedurile de

lichidare a firmei Some aspects regarding procedures of company’s liquidation

Mioara BORZA - Dificultăţi în realizarea agriculturii durabile în România

Difficulties in the realization of sustainable agriculture in Romania Mioara BORZA - Agricultura ecologică în contextul schimbărilor de mediu

The ecologic agriculture in the context changes of environment

Page 40: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 40 -

FFRRIIDDAAYY -- 1177 OOCCTTOOBBEERR 22000088

PPOOSSTTEERR PPRREESSEENNTTAATTIIOONN 990000 -- 11003300

Convenor: PhD, Assoc. Prof. Mihai STANCIU

A.F. JITĂREANU, A. CHIRAN - Strategia distribuţiei şi de promovare a

produselor agricole şi agroalimentare (studiu de caz la S.C. „KOSAROM” S.A. Paşcani, judeţul Iaşi) Distribution and promoting strategy of agricultural and agro-alimentary products (case study on S.C. Kosarom S.A. Pascani, Iasi County)

R.L. PÂNZARU, Mariana NICULESCU, D.M. MEDELETE - Evoluţia

producţiei zootehnice la nivelul localităţii Dăbuleni, jud. Dolj (2004-2006) The evolution of zootechnical production at the level of Dăbuleni

locality, Dolj county (2004 – 2006) D.M. MEDELETE, R.L. PÂNZARU, Mariana NICULESCU - Studiu privind

mărimea exploataţiilor agricole în judeţul Gorj Study concerning the agricultural exploitation size in Gorj county

Elena GÎNDU, V. ALISTAR, Cornelia MURARIU, Benedicta DROBOTĂ -

Studiu privind repartizarea teritorială a cultivării legumelor în câmp şi a posibilităţilor de asigurare a consumului de legume pentru populaţia din microzona “Lunca Siretului, judeţul Bacău” Study concerning the territorial allocation in open field of the vegetable growing and the possibilities of ensuring of the consumption of vegetal growing for the population from the micro zone “Lunca Siretului, Bacău district”

S. BREZULEANU, Carmen Olguţa BREZULEANU, C. IAŢCO - Sistemul de

management şi rentabilitatea la S.C. CONSERVPROD SRL Fălticeni Management system and profitableness at S.C. CONSERVPROD SRL Fălticeni

G. UNGUREANU - Optimizarea dimensiunii exploataţiilor agricole ca efect al

adaptării ofertei produselor agro-alimentare la cerinţele pieţei The optimization of agricultural exploitation size thorught effect to adapt the agro-alimentary supply to the demand of trade

C. IAŢCO, Gabriela IGNAT, Doina COJOC - Aspecte privind strategiile de

dezvoltare locală Aspects regarding the local development strategies

Z. BULIGA, Gabriela IGNAT - Aspecte privind conceptul just in time Aspects regarding the concept just in time

Page 41: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 41 -

C. IAŢCO, Doina COJOC, Gabriela IGNAT - Asigurarea calităţii rapoartelor

de audit The assuring of audit reports quality D. DONOSĂ, Raluca Elena DONOSĂ - Aspecte ale vulnerabilităţii financiare a

consumatorului Aspects of consumer financial vulnerability Cornelia PETROMAN, I. PETROMAN, Diana MARIN - Alimentaţia şi

creşterea demografică la nivel mondial World nutrition and demographic growth

Claudia SIRBULESCU, Luminiţa PÎRVULESCU, Monica OCNEAN -

Aspecte privind piaţa muncii în regiunea Vest Aspects regarding labour market in the western region

Camelia MIHALCIUC, M. SOCOLIUC - Aspecte teoretice şi practice privind

aplicarea standardului de contabilitate IAS 41-Agricultura Theoretical and practical aspects referring to the application of IAS 41 – Agriculture

Elena HLACIUC, M. SOCOLIUC - Contabilitatea verde prin prisma cerinţelor

UE Green accounting within EU policies Camelia MIHALCIUC, Elena HLACIU - Beneficiile strategice obţinute de

întreprinderi prin implementarea performanţei de mediu The strategic benefits obtained by the enterprises through implementing the environmental performance

Elena IFTIME - Toleranţe zero organismelor modificate genetic Zero

tolerances of the organisms genetically modified Ioana Anda MILIN, I. FRUJA, A. ANCA - Locul agriculturii româneşti în

agricultura europeană şi cea mondială The place of romanian agriculture in the european and international agriculture

E. BOGHIŢĂ, G. UNGUREANU, D. BODESCU - Aspecte privind limitele

curbei de experienţă şi riscurile strategiei costurilor Aspects concerning the experience curve limits and the costs strategy risks

Diana DUMITRESCU - Contabilitate managerială pentru industria ospitalităţii

şi turism Management accounting for hospitality and tourisme Steluţa RADU, Luminiţa PÎRVULESCU - Studiul diagnostic privind resursele

alimentare şi factorii care le determină calitatea în judeţul Iaşi The diagnosis study regarding alimentary resources and the factors which induce the quality of them in the Iasi conunty

Page 42: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 42 -

Alina MOŞOIU, Elena GÎNDU, Anca Iulia DUDAŞ - Încălzirea globală - un

posibil factor de scădere a producţiei vegetale (studiu de caz în zona preorăşenească a municipiului Oradea) Global Warming- a possible factor of vegetal production substraction (a pre-town of Oradea study-Romania)

Cristina ANTONESCU, R. COJOCARIU, M.C. ANTONESCU, Anca

COSOVANU - Optimizarea structurii cerealelor boabe pentru sămânţă, pe specii în microzona Bivolari, din lunca Prutului Optimization of the structure of grain cereals for seeds, by species in the microarea Bivolari, from the meadow of Prut river

Dorina BUDUGAN, Iuliana GEORGESCU - Buget Bază Zero Zero Base

Budgeting Simona Catrinel AVARVAREI Dinamica lingvistică – perspective asupra unor

prefixe şi sufixe Linguistic dynamism – insight into the world of evolving prefixes and suffixes

Simona Catrinel AVARVAREI - Cuvinte ‘vedeta’ din limba engleză a ultimilor

ani 'Famous' words parading on the 'red carpet' of the English vocabulary over the last years

Olga PÂNZARU - Introducere în ecosemiotică Introduction to Ecosemiotics Elena PETREA - Strategii de traducere în contextul comunicării interculturale

(presupoziţiile în versiunile româneşti ale romanului Mizerabilii de Victor Hugo) Translation strategies in the context of the intercultural communication (presuppositions in romanian versions of Victor Hugo's novel Les Misérables)

I. PETROMAN, Cornelia PETROMAN, Diana MARIN - Reprezentări ale

Fecioarei Maria în sculptura barocă religioasă banăţeană Depictions if Virgin Mary in the Baroque Religions Sculpture in Banat

Gabriela CIURARIU - Rolul IMM în configuraţia economică mondială actuală

The role of small and medium-sized enterprises in the new configuration of the world economy

Laura GIURCA-VASILESCU, Ana POPA, Cerasela PIRVU - Preţurile

produselor agricole şi veniturile din agricultură în U.E. – status quo şi perspective Agricultural market prices and income developments in U.E – status quo and outlook

Page 43: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 43 -

Laura GIURCA-VASILESCU - Firmele agricole în condiţii de incertitudine - finanţare şi atitudine faţă de risc Agriculture firms under uncertainty - financing and attitude to risk

Alice Iuliana ROŞU - Limbajul reclamelor The language of Advertising Diana DUMITRAŞ - Cercetări privind influenţa distanţei călătoriei asupra

deciziei de a călători Researches regarding the influence of the traveled distance on trip decision

M. STANCIU - Aspecte metodologice ale formării competenţelor specifice

profesiei de cadru didactic Forming specific competences for teaching professional: methodological aspects

Aurica GRIGORE, Cornelia Elena TUREAC - Turismul, unul din factorii

principali în dezvoltarea economică The tourism, one of the main factors in economic development

Cornelia Elena TUREAC, Aurica GRIGORE - Modul de organizare a fermelor

din zona montană The king out of agrotouristic pension organization from mountain regions

P. POPA - Performanţa economică a producţie de fructe în regiunea de N-E a

României The economic performance on fruits trade in N-E region of Romania

P. POPA - Comportamentul consumatorilor de fructe în regiunea de N-E a

României The behavior of fruits consumer in N-E region of Romania Carmen Olguţa BREZULEANU - Managementul formării iniţiale în

învăţământul agronomic prin introducerea standardelor profesiei didactice Management of the initial training in land-based studies through the

introduction of training standards Elena PEŢ, Corina RUŞEŢ, I. PEŢ, I. BRAD, T. IANCU - Evoluţia ofertei de

cereale în România On the evolution of cereals offer in Romania A.A. GRIGORE, S.V. ABARGAONITEI , D.V. NANCU, R. GHICULESCU

- Analiza comparativă privind eficienţa economică a produselor agricole convenţionale şi a celor ecologice Comparative analysis on the economic efficiency of conventional and organic agricultural products

Cezarina CUCU, Benedicta DROBOTĂ, I. DROBOTĂ - Strategii privind

dezvoltarea spaţiului rural din judeţul Iaşi Strategies regarding the development of rural space in Iasi County

Page 44: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 44 -

Roxana MIHALACHE - Sursele utopiei The sources of utopia I. BOSTAN, Elena HLACIUC, B. ANDRONIC, L. BORŞ - Comunicarea

financiar-economică la nivel internaţional The financial-economic communication at international level

A. NEDELEA, A. BURCIU, I. BOSTAN - Dezvoltarea rurală sustenabilă locală

şi turismul Local sustainable development and tourism D. UNGUREANU, A. BURCIU, A. NEDELEA, I. BOSTAN - Potenţialul

agroturistic al localităţilor rurale din Bazinul Dornelor Agritourism potential of the rural localities from Dorna' s basin

PPLLEENNAARRYY SSEESSSSIIOONN VV 11003300 –– 11113300

Convenor: PhD, Prof. Ioan PETROMAN

G. UNGUREANU - Efectele economico sociale ale dezvoltării activităţii

agroturistice în zona rurală Social-economic effects of development the agrotouristic activity in rural area

C. APOSTOL - Reflectarea politicii de mediu prin indicatorii specifici The

environmental politics and its indicators C. APOSTOL - Reflectarea politicii de mediu în situaţiile financiare anuale

The reflection of the environmental politics in the annual financial statements

Daniela MARDIROS - Aspecte contabile privind efectuarea plăţilor de casă

efectuate de instituţiile publice Accounting aspects looking the counter payments realised by the public institutions

Daniela MARDIROS - Instrumente financiar-economice şi sociale utilizate în

implementarea politicii de protecţie a mediului Financial-economic and social instruments used for the implementation of the environmental protection policy

Ramona-Vasilica BACTER, A. CHIRAN - Posibilităţi de aprovizionare cu

produse avicole a pieţei municipiului Oradea la orizontul anului 2010 (studiu de caz la S.C.”Avicola” S.A. Oradea) Supplying posibilities with poultry farm products of Oradea county at the beginning of 2010 (case study at S.C. "Avicola" S.A. Oradea)

Page 45: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 45 -

Maria RUGE, Ramona Vasilica BACTER, I. CHEREJI, Benedicta DROBOTĂ - Oferta şi evoluţia turismului şi agroturismului în zona “Valea Iadului – judeţul Bihor” The offer and evolution of tourism and agrotourism in the "Valea Iadului-Bihor county"

Leontina BEŢIANU - Consideraţii privind calitatea informaţiei contabile în

entităţile din România Considerations regarding the quality of accounting information in the entities from Romania

Leontina BEŢIANU - Indicatorii de eco-eficienţă – un instrument de promovare

a dezvoltării durabile Eco-efficient indicators – an instrument for sustainable development

I. HALIGA - Prezentarea informaţiei financiar-contabile prin internet

Presentation of the financial reporting through internet Gabriela POPESCU - Tendinţe în consumul alimentar al românilor Food

consumption trends in Romania Gabriela POPESCU, Iasmina PAUNCHICI - Promovarea produselor

alimentare prin intermediul ambalajului Promoting food products through packaging

Marilena MIRONIUC - Organizaţia secolului XXI între economie şi ecologie –

analiza implementǎrii sistemelor de managementul mediului The organization of the 21st century between economy and ecology – analysis of the environment management systems implementation

G. ASANDULUI - România şi procesul de colectivizare a agriculturii (1949-

1962) Romania and the collectivization of agriculture (1949-1962)

Coffee break 1130 – 1140

PPLLEENNAARRYY SSEESSSSIIOONN VVII 11114400 –– 11223300

Convenor: PhD, Prof. Ana POPA

S.M. STANCIU - Implementarea programului comunitar de la Lisabona: O

strategie pentru simplificarea mediului legislativ al Uniunii Europene Implementing the Community Lisbon programme: A strategy for the simplification of the regulatory environment

Page 46: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 46 -

S.M. STANCIU, C. TABĂRĂ-AMÂNAR - Integrarea legislaţiei mediului, în sectoarele agriculturii şi silviculturii Integrating Environment legislation into agriculture and forestry

Ana POPA, Laura GIURCĂ VASILESCU - Noile îmbunătăţiri în politica

agricolă comună europeană şi impactul lor asupra investiţiilor pentru dezvoltarea rurală The new updates on the European common agricultural policy and their impact on the rural development investments

Ana POPA - Investiţiile străine directe în zonele rurale The foreign direct

investments on the rural areas E. SOARE - Educaţia antreprenorială – modalitate inovatoare de restructurare

curriculară Entrepreneurship education – innovative way of curricular restructuring

I.C. ALECU - Metode de reducere a incertitudinii din agricultură prin modelarea

strategică a contextului socio-politic Methods of reducing the uncertainty in agriculture through strategic modelling of the social-economic environment

Alina Petronela HALLER, I.C. ALECU - Contribuţia factorului natural şi a

deciziei de valorificare eficientă a materiilor prime şi resurselor la creşterea şi dezvoltarea economică The contributions of natural factor and the decision of turning to good account raw materials and resources to economic growth and development

I.C. ALECU, Alina HALLER - Evaluarea proiectelor de dezvoltare regională în

condiţii de incertitudine utilizând elemente fuzzy Assessing the projects of regional development in conditions of uncertainty using fuzzy elements

Ana Mariana DINCU, L. SÂMBOTIN, A. GĂVRUŢA - Diagnoza

exploataţiilor agricole din România The diagnose of the agricultural surfaces from Romania

Gabriela CIURARIU - Puncte de vedere asupra finanţării întreprinderii

Opinions about the financing of the firm D. MATEŞ, Veronica GROSU - Evaluarea şi recunoaşterea activelor biologice

şi activităţilor agricole conform IAS 41 Evaluating and recognizing biological assets and agricultural activities according to IAS 41

Veronica GROSU, D. MATEŞ - Contabilitatea verde - un instrument al

actualizării politicilor de mediu Green accounting – instrument for improvement environment policies

Page 47: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 47 -

Coffee break 1230 – 1240

PPLLEENNAARRYY SSEESSSSIIOONN VVIIII 11224400 –– 11333300

Convenor: PhD, Assoc. Prof. Stejărel BREZULEANU

Gh. PETRESCU, Gabriela BOLDUREANU - Influenţa comerţului electronic

asupra dezvoltării firmei de comerţ The influence of e-commerce upon the development of a trade firm

Gh. PETRESCU, Gabriela BOLDUREANU - Influenţa sistemului

informaţional actual asupra raţionalizării distribuţiei produselor The influence of actual informational sistem on rationalizing products distribution

Cornelia NEAGU - Obiectivele învăţământului agricol din România după Marea

Unire The objectives of romanian agricultural education after the great union

V.L. ICHIM - Consecinţele manifestării divergenţelor structurale între

economiile statelor ex-comuniste şi cele din zona euro Consequences of structural divergence manifestations between the economies of ex-communist countries and euro area economies

G. ŞTEFAN, D. BODESCU - Model metodologic de cercetare socio-economică

în apicultură Methodological model of socio-economic research in apiculture

G. ŞTEFAN, D. BODESCU - Cuantificarea potenţialului melifer The

quantification of beekeeping potential A.A. GRIGORE, S.V. ABARGAONITEI, D.V. NANCU, R. GHICULESCU -

Agricultura ecologică în România, diagnostic şi perspective Ecological agriculture in Romania, diagnosis and prospects

F. SCORŢESCU - Utilizarea jurnalului de consolidare la metoda integrării

globale The using of consolidation journal at the global integration method

F. SCORŢESCU - Intocmirea jurnalului de consolidare în situaţia integrării

proporţionale The consolidation’s journal elaboration for the proportionally integration case

Page 48: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 48 -

Adelaida Cristina HONŢUŞ - Studii şi cercetări privind dezvoltarea şi promovarea turismului rural şi agroturismului în judeţul Braşov Study and research on the development and promotion of rural tourism and agrotourism in Brasov

I. BOSTAN, Elena HLACIUC, B. ANDRONIC, L. BORŞ - Consideraţii

privind situaţia financiară în contextul globalizării Consideration concerning financial statement in the context globalization

R.N. OKECH, A. NEDELEA, A. BURCIU, I. BOSTAN - Participarea

comunităţii în turismul ecologic: studiu de caz în Kenya Community participation in ecotourism: case study of Kenya

Dorina BUDUGAN, Iuliana GEORGESCU - Pertinenţa costurilor

Pertinence costs

Page 49: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 49 -

PPAARRTTIICCIIPPAANNTT''SS LLIISSTT

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice Bucureşti Academia Romană, Filiala Iaşi Academia Română, Filiala Timişoara Biological Research Institute Iaşi Centrul de Formare şi Inovaţie Pentru Dezvoltare în Carpaţi - CEFIDEC Colegiul Tehnic "Tansilvania" Colegiul Universitar Agricol, Călăraşi CRPDRP Facultatea de Agricultură, Craiova Facultatea de Inginerie Alimentară, Universitatea "Ştefan Cel Mare" Grup Şcolar Agricol "V.Adamachi"Iaşi ICPA Bucureşti INOE 2000-IHP Bucureşti Institute of Genetics and Plant Physiology, Md-2002, Chisinău, Moldova Institutul de Cercetare - Dezvoltare Pentru Protecţia Plantelor Bucureşti Institutul de Cercetări Alimentare Bucureşti Institutul de Cercetări Biologice Iaşi Institutul de Cercetări Economice şi Sociale ,,Gh. Zane", Iasi Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, Academia de Ştiinţe Agricole, Chişinău Institutul de Protecţia Plantelor şi Agriculturii Ecologice Institutul de Sănătate Publică "Prof.Dr.Iuliu Moldovan" Cluj-Napoca Institutul de Zootehnie şi Medicină Veterinară, Republica Moldova Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare <ISPIF>

Bucureşti Institutul National de Cercetare -Dezvoltare Chimico-Farmaceutică Institutul National de Cercetare Dezvoltare Pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia

Mediului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Pentru Optoelectronică (Inoe 2000)- Filiala

Institutului de Cercetări Pentru Hidraulică şi Pneumatică Bucureşti Lithuanian Institute of Agriculture Moldovan State University, Md-2030, Chisinau, Moldova National Institute of Research & Development for Technical Physics, Iasi Romania Nuppenau, Department of Agricultural Policy and Market Reseach. Justus-Liebig -

University , Germany Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Botoşani Oficiul Judeţean de Consultantă Agricolă Galati Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Iaşi Research Institute of Pedology and Agricultural Chemistry “N. Dimo”, Chisinau,

Moldova Rutgers University, Department of Environmental Science, New Brunswick, Nj 08901-

8551, Usa SC ALCEDO SRL Şc. Generală "Pompiliu Marcea", Târgu Jiu Şc. Generală Ghica Vodă Iaşi

Page 50: INVITAŢIE · 2008-10-13 · -1-INVITAŢIE Consiliul Profesoral al Facultăţii de Agricultură vă invită să luaţi parte la Simpozionul ştiinţific "AGRICULTURA DURABILĂ ÎN

- 50 -

SCDP IASI SCDPA Podu Iloaiei, Iaşi Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Oradea Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni Neamţ Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Suceava Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Şimnic Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Şimnic Craiova Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Pentru Pomicultură Miroslava Staţiunea Didactică Experimentală Iaşi The Institute of Animal Breading And Veterinary Moldova Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară, Banat Universittea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia

Mediului Universiatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi Universitatea din Craiova Universitatea Ştefan Cel Mare din Suceava Universitatea "Dunărea De Jos" din Galaţi Universitatea "Ovidius" Constanţa Universitatea "Petre Andrei" din Iasi Universitatea "Valahia" din Targovişte Universitatea „Stefan Lupascu“ – Iaşi Universitatea Agrară de Stat din Moldova Universitatea Danubius Galaţi Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa" Iaşi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca Universitatea de Vest Din Timişoara Universitatea de Vest, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Universitatea din Craiova Universitatea din Oradea Universitatea din Piteşti, D.P.P.D. Universitatea Galaţi Universitatea Gh. Zane Iaşi Universitatea Ovidius Constanţa Universitatea Politehnică Bucureşti Universitatea Politehnică Timişoara Universitatea Tehnicaă Gheorghe Asachi din Iaşi Universitatea Valahia din Târgovişte University Of Jordan University Of South Bohemia in České Budějovice