Top Banner
19

INTRODUKTION TIL HL7 FHIR - medcom.dk · INTRODUCTION TIL HL7 FHIR. EN STANDARD FOR SUNDHEDSDATA Informationsmodel, terminologi, constraints og fysiske formater •Ressource •Grundlæggende

Jul 05, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: INTRODUKTION TIL HL7 FHIR - medcom.dk · INTRODUCTION TIL HL7 FHIR. EN STANDARD FOR SUNDHEDSDATA Informationsmodel, terminologi, constraints og fysiske formater •Ressource •Grundlæggende
Page 2: INTRODUKTION TIL HL7 FHIR - medcom.dk · INTRODUCTION TIL HL7 FHIR. EN STANDARD FOR SUNDHEDSDATA Informationsmodel, terminologi, constraints og fysiske formater •Ressource •Grundlæggende

INTRODUKTION TIL HL7 FHIRGennemgang af centra le begreber i FHIRL ø s n i n g s a r k i t e k t To r b e n H a g e n s e n , M j ø l n e r

Page 3: INTRODUKTION TIL HL7 FHIR - medcom.dk · INTRODUCTION TIL HL7 FHIR. EN STANDARD FOR SUNDHEDSDATA Informationsmodel, terminologi, constraints og fysiske formater •Ressource •Grundlæggende

• En standard lige som alle de andre• En informationsmodel• Terminologi• Constraints og regler• Fysiske formater

• En standard der kan noget mere• Profilering• Anvendelse

• API’er og services• Beskedudveksling• Dokumentformat• Database-format

Hvad er FHIR?

INTRODUKTION TIL HL7 FHIR

Page 4: INTRODUKTION TIL HL7 FHIR - medcom.dk · INTRODUCTION TIL HL7 FHIR. EN STANDARD FOR SUNDHEDSDATA Informationsmodel, terminologi, constraints og fysiske formater •Ressource •Grundlæggende

F – FAST

• Hurtigt at definere• Hurtigt at udvikle

H – HEALTHCARE

• Fokus på sundhedsvæsenet• Levere en solid grundmodel

I – ITEROPERABILITY

• Fokus på deling af information• Baseret på velkendte teknologier

R – RESOURCES

• Fælles byggeblok for alle data

Hvad er målet med FHIR?

INTRODUCTION TIL HL7 FHIR

Page 5: INTRODUKTION TIL HL7 FHIR - medcom.dk · INTRODUCTION TIL HL7 FHIR. EN STANDARD FOR SUNDHEDSDATA Informationsmodel, terminologi, constraints og fysiske formater •Ressource •Grundlæggende

EN STANDARD FOR SUNDHEDSDATAInformat ionsmodel , termino log i , constra ints og fys i ske formater

Page 6: INTRODUKTION TIL HL7 FHIR - medcom.dk · INTRODUCTION TIL HL7 FHIR. EN STANDARD FOR SUNDHEDSDATA Informationsmodel, terminologi, constraints og fysiske formater •Ressource •Grundlæggende

• Ressource• Grundlæggende byggeblok i

informationsmodellen• Består af et eller flere elementer

• Backbone Element• Element som er defineret af og

indgår i en ressource, fx Contact• Complex Data Type

• Element med attributter som er andre elementer, fx Address

• Primitive Data Type• Element med en simpel værdi, fx

string, boolean, date, code

Grundlæggende byggesten

INFORMATIONSMODEL

Page 7: INTRODUKTION TIL HL7 FHIR - medcom.dk · INTRODUCTION TIL HL7 FHIR. EN STANDARD FOR SUNDHEDSDATA Informationsmodel, terminologi, constraints og fysiske formater •Ressource •Grundlæggende

• Indeholder 145 ressourcer, som beskriver de grundlæggende begreber

• Ressourcer refererer til hinanden i en sammenhængende model

• Ressourcer har de elementer, der adresserer ca. 80% af anvendelser

• Ressourcer kan og bør profileres til den konkrete anvendelse

Ressourcer

INFORMATIONSMODEL

Page 8: INTRODUKTION TIL HL7 FHIR - medcom.dk · INTRODUCTION TIL HL7 FHIR. EN STANDARD FOR SUNDHEDSDATA Informationsmodel, terminologi, constraints og fysiske formater •Ressource •Grundlæggende

• Code• En streng med en værdi fra et givet

kodesystem• Coding

• En code med angivelse af det anvendte terminologisystem (SKS, ICD-10, SnomedCT, …) eller ValueSet

• CodeableConcept• En eller flere Codings eller en tekst

• ValueSet• Et afgrænset sæt af koder fra en

eller flere klassifikationer (CodeSystems)

Begreber og referencer til begreber

TERMINOLOGI

Page 9: INTRODUKTION TIL HL7 FHIR - medcom.dk · INTRODUCTION TIL HL7 FHIR. EN STANDARD FOR SUNDHEDSDATA Informationsmodel, terminologi, constraints og fysiske formater •Ressource •Grundlæggende

• Termer• Begrænset til et givet værdisæt via

Code, Coding, CodeableConcepteller et ValueSet

• Begrænsning kan være required, extensible, preferred eller example

• Referencer• Begrænset til givne ressource-typer

• Kardinalitet• Angivelse af attributtens kardinalitet• Understøttelseskrav (must support)

• Komplekse regler (FHIRPath udtryk)• Fx Patient.contact – name.exists() or

telecom.exists() or address.exists() or organization.exists()

CONSTRAINTS OG REGLER

Page 10: INTRODUKTION TIL HL7 FHIR - medcom.dk · INTRODUCTION TIL HL7 FHIR. EN STANDARD FOR SUNDHEDSDATA Informationsmodel, terminologi, constraints og fysiske formater •Ressource •Grundlæggende

Uafhængig af format - typisk XML eller JSON

Formater

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Patient xmlns="http://hl7.org/fhir">

<id value="example"/>

<text>

<status value="generated"/>

<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Læsbar beskrivelse</div>

</text>

<identifier>

<use value="usual"/>

<type>

<coding>

<system value="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203"/>

<code value="MR"/>

</coding>

</type>

<system value="urn:oid:1.2.36.146.595.217.0.1"/>

<value value="12345"/>

<period>

<start value="2001-05-06"/>

</period>

<assigner>

<display value="Acme Healthcare"/>

</assigner>

</identifier>

<active value="true"/>

<name>

<use value="official"/>

<family value="Chalmers"/>

<given value="Peter"/>

<given value="James"/>

</name>

{

"resourceType": "Patient",

"id": "example",

"text": {

"status": "generated",

"div": "<div xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">Læsbar beskrivelse</div>"

},

"identifier": [

{

"use": "usual",

"type": {

"coding": [

{

"system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0203",

"code": "MR"

}

]

},

"system": "urn:oid:1.2.36.146.595.217.0.1",

"value": "12345",

"period": {

"start": "2001-05-06”

},

"assigner": {

"display": "Acme Healthcare"

}

}

],

"active": true,

"name": [

{

Page 11: INTRODUKTION TIL HL7 FHIR - medcom.dk · INTRODUCTION TIL HL7 FHIR. EN STANDARD FOR SUNDHEDSDATA Informationsmodel, terminologi, constraints og fysiske formater •Ressource •Grundlæggende

EN STANDARD SOM KAN TILPASSESProf i ler ing og anvendelse som passer t i l behovet

Page 12: INTRODUKTION TIL HL7 FHIR - medcom.dk · INTRODUCTION TIL HL7 FHIR. EN STANDARD FOR SUNDHEDSDATA Informationsmodel, terminologi, constraints og fysiske formater •Ressource •Grundlæggende

• Strammere constraints og regler• Færre lovlige termer• Færre lovlige typer af referencer• Mindre kardinalitet• Flere ”must support” krav• Yderligere komplekse regler

• Slicing• Præcisering af indhold i lister

• Extension• Definere yderligere attributter

Ex: Patient med krav om dansk cpr-nrEx: Organisation med krav om SOR-kode

Tilpasning af modellen

PROFILERING

Page 13: INTRODUKTION TIL HL7 FHIR - medcom.dk · INTRODUCTION TIL HL7 FHIR. EN STANDARD FOR SUNDHEDSDATA Informationsmodel, terminologi, constraints og fysiske formater •Ressource •Grundlæggende

MessagingOrganization.identifier• Skal indeholde

• Én SOR kode• Ét EAN nummer

• Kan indeholde• Flere identifiers

• Skelnes med slicing discriminator• SOR ~ system=”urn:sds:sor”• EAN ~ system=”urn:medcom:ean”

Slicing eksempel

PROFILERING

Page 14: INTRODUKTION TIL HL7 FHIR - medcom.dk · INTRODUCTION TIL HL7 FHIR. EN STANDARD FOR SUNDHEDSDATA Informationsmodel, terminologi, constraints og fysiske formater •Ressource •Grundlæggende

ClinicalEmailComposition.section.section• Udvidet med dato-felt for sektionen

• Feltet er påkrævet• Værdien skal være en dato

Extension eksempel

PROFILERING

Page 15: INTRODUKTION TIL HL7 FHIR - medcom.dk · INTRODUCTION TIL HL7 FHIR. EN STANDARD FOR SUNDHEDSDATA Informationsmodel, terminologi, constraints og fysiske formater •Ressource •Grundlæggende

• StructureDefinition• Indeholder profilering af en ressource

eller en extension• ”differential” beskriver ændringerne

• CodeSystem• Erklærer eksistensen af en

klassifikation og kan helt eller delvist indeholde koderne

• ValueSet• Udpeger koder fra et eller flere

CodeSystems• Anvendes fra Coding attributter i

StructureDefinitions

GEVINST: FHIR værktøjer kan maskinelt validere om ressourcer overholder profilerne

Profileringsressourcer

PROFILERING

Page 16: INTRODUKTION TIL HL7 FHIR - medcom.dk · INTRODUCTION TIL HL7 FHIR. EN STANDARD FOR SUNDHEDSDATA Informationsmodel, terminologi, constraints og fysiske formater •Ressource •Grundlæggende

• API’er og services• FHIR definerer anvendelsen af

ressourcer i et REST API og dermed snitfladen til et system (FHIR Server)

• Beskeder• Beskeder defineres via profilering af

Bundle ressourcer• Dokumenter

• Dokumenter defineres via profilering af Bundle ressourcer

• Databaseformat• FHIR kan anvendes som format i

database, hvor profileringen beskriver datastrukturen af ressourcerne

Samme indhold uanset typen af interoperabilitet

ANVENDELSE

Page 17: INTRODUKTION TIL HL7 FHIR - medcom.dk · INTRODUCTION TIL HL7 FHIR. EN STANDARD FOR SUNDHEDSDATA Informationsmodel, terminologi, constraints og fysiske formater •Ressource •Grundlæggende

• Beskeden opbygges i en Bundle ressource• ”id” er beskedens identifikation• ”type” skal være message• ”entry” indeholder ressourcerne

• MessageHeader• ”id” er indholdets identifikation• ”event” er hændelsen• ”sender” og ”destination.receiver”

refererer til entries• Øvrigt indhold

• Modtageren behandler beskeden og skal sende et eller flere responses• ”identifier” er originalens MessageHeader.id

Beskedudveksling

ANVENDELSE

Page 18: INTRODUKTION TIL HL7 FHIR - medcom.dk · INTRODUCTION TIL HL7 FHIR. EN STANDARD FOR SUNDHEDSDATA Informationsmodel, terminologi, constraints og fysiske formater •Ressource •Grundlæggende

Format af en besked - typisk XML eller JSON

ANVENDELSE

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Bundle xmlns="http://hl7.org/fhir">

<id value="10bb101f-a121-4264-a920-67be9cb82c74"/>

<type value="message"/>

<timestamp value="2019-07-14T11:15:33+10:00"/>

<entry>

<fullUrl value="urn:uuid:267b18ce-3d37-4581-9baa-6fada338038b"/>

<resource>

<MessageHeader>

<id value="267b18ce-3d37-4581-9baa-6fada338038b"/>

<eventCoding>

<system value="http://example.org/fhir/message-events"/>

<code value="patient-link"/>

</eventCoding>

<source>

<endpoint value="http://example.org/clients/ehr-lite"/>

</source>

<responsible>

<reference value="http://acme.com/ehr/fhir/Practitioner/2323-33-4"/>

</responsible>

<focus>

<reference value="http://acme.com/ehr/fhir/Patient/pat1"/>

</focus>

<focus>

<reference value="http://acme.com/ehr/fhir/Patient/pat12"/>

</focus>

</MessageHeader>

</resource>

</entry>

<entry>

<fullUrl value="http://acme.com/ehr/fhir/Patient/pat1"/>

{

"resourceType": "Bundle",

"id": "10bb101f-a121-4264-a920-67be9cb82c74",

"type":”message",

"timestamp": "2019-07-14T11:15:33+10:00",

"entry": [

{

"fullUrl": "urn:uuid:267b18ce-3d37-4581-9baa-6fada338038b",

"resource": {

"resourceType": "MessageHeader”,

"id": "267b18ce-3d37-4581-9baa-6fada338038b",

"eventCoding": [

{

"system": "http://example.org/fhir/message-events",

"code": ”patient-link"

}

"source": {

"endpoint": "http://example.org/clients/ehr-lite"

}

"responsible": {

"reference": "http://acme.com/ehr/fhir/Practitioner/2323-33-4"

},

"focus": {

"reference": "http://acme.com/ehr/fhir/Patient/pat1"

},

"focus": {

"reference": "http://acme.com/ehr/fhir/Patient/pat12"

}

}

},

{

Page 19: INTRODUKTION TIL HL7 FHIR - medcom.dk · INTRODUCTION TIL HL7 FHIR. EN STANDARD FOR SUNDHEDSDATA Informationsmodel, terminologi, constraints og fysiske formater •Ressource •Grundlæggende

SPØRGSMÅL