Top Banner
1 Instytucje Unii Europejskiej Europe Direct Katowice Ul. Kościuszki 6, 40 - 049 Katowice Tel./fax +48 32 209 17 01 europe-direct@europe-direct.katowi ce.pl www.europe-direct.katowice.pl
60

Instytucje Unii Europejskiej

Jan 18, 2016

Download

Documents

donkor

Instytucje Unii Europejskiej. Europe Direct Katowice Ul. Kościuszki 6, 40 - 049 Katowice Tel./fax +48 32 209 17 01 europe-direct@europe-direct.katowice.pl www.europe-direct.katowice.pl. Fundament Unii Europejskiej. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Wstpny projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 przyjty przez Rad Ministrów i skierowany do ogólnonarodowej debatyStali-Traktat Paryski podpisany 18.04.1951r. Wszed w ycie w dniu 23.07.1952r. i wygas w dniu 23.07.2002r.
Traktat ustanawiajcy Europejsk Wspólnot Gospodarcz-Traktat Rzymski podpisany 25.03.1957r. Wszed w ycie w dniu 1.01.1958r.
Traktat ustanawiajcy Europejsk Wspólnot Energii Atomowej, powstaa na mocy Traktatu ustanawiajcego EWG
Traktat o Unii Europejskiej, podpisany w dniu 7.02.1992r. w Maastricht i wszed w ycie 1.11.1993r.
1
Struktura Unii Europejskiej
Unia Europejska opiera si na traktatach, a jej trzy filary odpowiadaj rónym obszarom polityki, w których obowizuj odmienne systemy podejmowania decyzji
Trzy filary Unii Europejskiej:
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczestwa
Wspópraca policyjna i sdowa w sprawach karnych
1
Jednolity Akt Europejski – podpisany w 1986r., wchodzi w ycie 1.07.1987r. – zmienia traktat EWG
Traktat Amsterdamski – podpisany 2.10.1997r., wchodzi w ycie 1.05.1999r. – zmienia traktat UE i WE
Traktat Nicejski – podpisany 26.02.2001r., wchodzi w ycie 1.02.2003r. – dalsze zmiany, uproszczenia systemu decyzyjnego
1
W procesach decyzyjnych na poziomie europejskim uczestnicz róne instytucje UE, w szczególnoci:
Komisja Europejska
Parlament Europejski
Procedury decyzyjne
Procedura konsultacji – Rada Europejska konsultuje si w sprawie danego aktu z
Parlamentem, Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Spoecznym oraz Komitetem Regionów. Parlament moe:
przyj wniosek komisji
1
Procedura zgody – wymaga od Rady uzyskania zgody Parlamentu przed podjciem okrelonych, szczególnie wanych decyzji. Parlament nie ma prawa wprowadzania poprawek – musi go w caoci przyj lub odrzuci bezwzgldn wikszoci gosów
Procedura wspódecyzji – Parlament peni funkcj prawodawcz tak samo jak Rada. Jeli Rada i Parlament nie mog osign porozumienia to powouje si komitet pojednawczy
1
Siedziba PE: Bruksela, Luksemburg, Strasburg
Posowie wybierani s od 1979 roku w wyborach bezporednich przez obywateli, których kraj reprezentuj
Kadencja w PE trwa 5 lat
Obecnie Parlament liczy 732 posów (od 2009r. bdzie liczy 736)
Posowie zasiadaj w ogólnoeuropejskich ugrupowaniach europejskich
1
Wraz z Rad zatwierdza budet UE
1
Odpowiedzialno Komisji przed Parlamentem
Kontrola rocznych sprawozda Komisji
1
Siedziba Rady UE: Bruksela, Luksemburg
W skad Rady UE wchodzi jeden minister z kadego kraju UE, w zalenoci od tego, która z dziewiciu Rad bdzie miaa swoje posiedzenie
Prezydencja oparta jest na systemie rotacyjnym, zmieniajcym si co 6 miesicy
1
Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewntrznych
Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (Efocin)
Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwoci i Spraw Wewntrznych (JHA)
Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Spoecznej, Zdrowia i Polityki dot. Konsumentów
Rada ds. Konkurencyjnoci
Rada ds. Rolnictwa i Ryboówstwa
Rada ds. rodowiska
1
Koordynuje kierunki polityki gospodarczej i spoecznej w krajach czonkowskich
Zawiera umowy midzynarodowe pomidzy UE, a innymi krajami lub organizacjami midzynarodowymi
Przyjmuje budet UE
Realizuje i rozwija wspóln polityk zagraniczn i bezpieczestwa (WPZB) na podstawie wytycznych Rady Europejskiej
Koordynuje wspóprac midzy krajowymi sdami i organami policji w sprawach karnych
1
Prezydencja Rady – kady kraj po kolei przejmuje odpowiedzialno za porzdek obrad i przewodzi jej posiedzeniom przez 6 miesicy
Sekretariat Generalny – wspiera prezydencj
27 – Hiszpania, Polska
10 – Austria, Szwecja, Bugaria
3 – Malta
ma miejsce w szczególnie wanych dziedzinach jak polityka zagraniczna i bezpieczestwa
Decyzja wymaga zgody wikszoci pastw czonkowskich oraz co najmniej 232 gosów „za” tj.72,3%liczby gosów
Dodatkowo kade pastwo czonkowskie moe wystpi z wnioskiem o sprawdzenie czy gosy „za” stanowi 62% cznej liczby ludnoci Unii
1
Siedziba KE: Bruksela, posiada biura w Luksemburgu, reprezentacje we wszystkich krajach UE, oraz przedstawicielstwa w licznych stolicach na caym wiecie
27 czonków po jednym z kadego kraju czonkowskiego
Kadencja 5 lat (2004-2009)
Zatwierdzenie kandydatury na przewodniczcego przez Parlament
Nominowany na przewodniczcego Komisji w porozumieniu z rzdami pastw czonkowskich wybiera pozostaych czonków Komisji
Przesuchanie kandydatów przez Parlament i
oficjalne mianowanie
Prowadzi i wdraa unijne polityki oraz budet UE – organ wykonawczy
Stoi na stray prawa europejskiego (wspólnie z Trybunaem Europejskim)
Reprezentuje UE na arenie midzynarodowej, na przykad negocjujc umowy midzy UE, a innymi krajami
1
Nadzór Komisji nad wydatkami wadz krajowych lub lokalnych
Parlament – udziela (lub nie) absulutorium z wykonania budetu
Wdraanie wytycznych polityki przyjtych przez Parlament i Rad
Zarzdzanie programami unijnymi, np. Erasmus, Interreg
1
Podejmuje rodki, gdy pastwo nie stosuje si do prawa unijnego:
Procedura w sprawie naruszenia – przekazanie oficjalnego pisma do rzdu danego kraju
Wyznacza termin na udzielenie wyjanie w tej sprawie
W razie braku rezultatu Komisja kieruje spraw do Trybunau Sprawiedliwoci
1
Siedzib Trybunau Sprawiedliwoci jest Luksemburg
W skad Trybunau wchodzi jeden sdzia z kadego kraju UE, a w skad dziaajcego przy Trybunale Sdu Pierwszej Instancji przynajmniej jeden sdzia z kadego kraju unijnego
Kadencja: odnawialna szecioletnia
1
*
Sd Pierwszej Instancji – dziaa od 1989 roku. Odpowiada za wydawanie orzecze w okrelonych rodzajach spraw
Sd ds. Suby Publicznej Unii Europejskiej – rozstrzyga spory midzy UE a jej pracownikami
Organy
1
Orzeczenia w trybie prejudycjalnym – interpretacja prawa unijnego
Skargi na uchybienia zobowizaniom przez pastwo czonkowskie
Skargi o uniewanienie – moe wnie kady organ UE lub osoba fizyczna
Skargi na zaniechanie dziaania przez Komisj, Rad lub Parlament
1
Cz ustna, jawna – rozprawa
Wyrok jest przyjmowany wikszoci gosów i ogaszane na rozprawach jawnych
1
Siedzib Europejskiego Trybunau Obrachunkowego jest Luksemburg
W skad Trybunau wchodzi po jednym czonku z kadego pastwa UE, w sumie 317 czonków
Kadencja: odnawialna szecioletnia
Przedkadanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej corocznego sprawozdania za poprzedni rok budetowy
Wydawanie opinii w sprawie wniosków legislacyjnych dotyczcych kwestii finansowych i dziaa Unii zwizanych ze zwalczaniem naduy
1
Zatrudnionych jest ok.. 800 osób, w tym kontrolerzy – sprawdzaj funkcjonowanie instytucji UE oraz krajów, które otrzymuj pomoc od UE
W razie wykrycia nieprawidowoci kontrolerzy informuj o tym OLAF – Europejski Urzd ds.. Zwalczania Naduy Finansowych
1
Kadencja: odnawialna czteroletnia
Organ doradczy reprezentujcy pracodawców, zwizki zawodowe oraz inne grupy, tj. rolników, konsumentów, organizacje pozarzdowe i inne grupy interesu
Komitet broni ich interesów w dyskusjach politycznych z Komisj, Rad, Parlamentem
Pomost midzy Uni a obywatelami
Dimitris Dimitriadis
21 – Hiszpania, Polska
10 – Bugaria
7 – Estonia, otwa, Sowenia,
Zadania Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spoecznego
Doradztwo Radzie UE, Komisji i Parlamentowi Europejskiemu - na ich wniosek lub z wasnej inicjatywy
Zachcanie spoeczestwo obywatelskie do wikszego zaangaowania w ksztatowanie polityki UE
Umacnianie roli spoeczestwa obywatelskiego poza Uni i pomoc w tworzeniu struktur doradczych
1
spoecznych - organizacje pozarzdowe, organizacje rolników, mae przedsibiorstwa, rzemielników i wolne zawody, spódzielnie i organizacje nienastawione na zysk, organizacje konsumenckie i ekologiczne, krgi naukowe i akademickie, stowarzyszenia wspierajce rodzin, kobiety, niepenosprawnych itd.
1
Siedzib Komitetu Regionów jest Bruksela
Liczy 344 czonków nominowanych przez rzdy pastw UE sporód wadz lokalnych i regionalnych
Kadencja: odnawialna czteroletnia
21 - Hiszpania i Polska
15 - Rumunia
12 - Belgia, Bugaria, Czechy, Grecja i Wgry, Austria, Niderlandy, Portugalia i Szwecja
9 - Dania, Finlandia, Irlandia, Litwa i Sowacja
7 - Estonia, otwa i Sowenia
6 - Cypr i Luksemburg
Reprezentowanie pogldów wadz lokalnych i regionalnych w dyskusjach na temat aktów prawnych
Konsultowanie z Rad UE i Komisj Europejsk spraw dotyczcych bezporednio wadz lokalnych i regionalnych
1
Komisja ds. Polityki Spójnoci Regionalnej (COTER);
Komisja ds. Polityki Gospodarczej i Spoecznej (ECOS);
Komisja ds. Rozwoju Zrównowaonego (DEVE);
Komisja ds. Kultury i Edukacji (EDUC);
Komisja ds. Konstytucyjnych i Sprawowania Rzdów w Europie (CONST);
Komisja ds. Stosunków Zewntrznych (RELEX).
1
Czonkowie: Rada Gubernatorów (27), Rada Dyrektorów (28), Komitet Zarzdzajcy (9)
1
Zadania Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Finansowanie projektów, które s w interesie publicznym, które nie mogyby by finansowane z innego róda, lub te poyczki na nie byyby znacznie drosze
Projekt musi spenia odpowiednie kryteria:
Przyczynia si do realizacji celów UE
Powinien nie korzyci gównie dla regionów mniej uprzywilejowanych
Powinien przyciga fundusze z innych róde
Wspieranie rozwoju w krajach ródziemnomorskich, Azji i Ameryki aciskiej
1
Rada Gubernatorów - skada si z ministrów finansów ze wszystkich pastw czonkowskich.
okrela ona ogóln polityk Banku w zakresie udzielania poyczek,
zatwierdza roczny bilans i sprawozdanie z dziaalnoci
upowania Bank do finansowania projektów poza UE
podejmuje decyzje o zwikszeniu kapitau.
Rada Dyrektorów zatwierdza operacje udzielania i zacigania poyczek oraz kontroluje waciwe zarzdzanie bankiem.
Komitet Zarzdzajcy - kierownictwo Banku (9os.) - biece zarzdzaniem EBI.
1
Siedzib Europejskiego Banku Centralnego jest Frankfurt nad Menem
Czonkowie: Rada Prezesów (19, na któr skada si 6-cio osobowy Zarzd i 13 prezesów banków centralnych krajów strefy euro), Rada Ogólna (29)
1
Kontrolowanie poday pienidza
Monitorowanie tendencji cen
Zarzd – prezes, wiceprezes, 4 czonków – kadencja 8 lat, nieodnawialna – wdraanie polityki piennej
Rada Prezesów – 6 czonków Zarzdu, 13 prezesów z banków centralnych pastw strefy euro - najwyszy organ decyzyjny – wytyczanie polityki pieninej
Rada Ogólna – prezes, wiceprezes EBC, prezesi banków centralnych 25 pastw czonkowskich – organ doradczy
1
Kadencja: odnawialna picioletnia
Pomoc w ujawnianiu przypadków zej praktyki administracyjnej w instytucjach i organach UE (niesprawiedliwo, dyskryminacja, naduywanie wadzy, brak lub odmowa udzielania informacji, nieuzasadnione opónienia, niepoprawne procedury)
1
Kadencja: odnawialna picioletnia
Gównym zadaniem EIOD jest zadbanie o to, by przy przetwarzaniu danych osobowych szanowano prawo do prywatnoci obywatela
Peter Hustinx
- Europejska Agencja ds. Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy
- Europejska Agencja ds. Bezpieczestwa na Morzu
- Europejska Agencja Bezpieczestwa Sieci
1
- Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
- Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków
-Europejski Organ Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej
-Europejski Urzd ds. Bezpieczestwa ywnoci
-Urzd Harmonizacji w ramach Rynku Wewntrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysowe)
-Wspólnotowy Urzd Odmian Rolin
Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (EUSC) – analiza danych przekazywanych z satelity
Europejska Agencja Obrony (EDA) – umacnianie europejskiego potencjau w zakresie obrony i zarzdzania kryzysowego
Instytut Studiów nad Bezpieczestwem Unii Europejskiej (EUISS) – ksztatowanie kultury wspólnego bezpieczestwa
1
- Eurojust – wspieranie organów prokuratury
- Europejska Agencja ds. Zarzdzania
- Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) - wspieranie krajowej policji
- Europejski Urzd Policji (Europol) – ogólnoeuropejski wywiad kryminalny
1