Top Banner
instrukcja użytkownika
52

instrukcja nbox recorder

Jun 06, 2015

Download

Documents

ZbychuW
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: instrukcja nbox recorder

instrukcja użytkownika

Page 2: instrukcja nbox recorder
Page 3: instrukcja nbox recorder

Wszelkie prawa zastrzeżone

Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autor-skie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania w jakimkolwiek celu. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkol-wiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodami kserograficznymi, fotograficznymi, a także przenoszenie na nośniki filmowe, magnetyczne lub inne bez uprzedniej pisemnej zgody producenta powoduje naruszenie praw autorskich.

Ograniczenie odpowiedzialności

Producent wyklucza wszelkie roszczenia gwarancyjne, a w szczególności domniemane gwa-rancje lub warunki przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, w odniesie-niu do oprogramowania, załączonych instrukcji użytkowania i materiałów dodatkowych oraz do-łączonego sprzętu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedniego powiadamiania klienta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania odbiornika lub szkody o charakterze ubocznym, włączając w to straty w spodziewanych zyskach lub inne straty finansowe, powstałe niezależnie od użytkowania urządzenia.

Znaki towarowe

Producent nie rości sobie praw do żadnych znaków towarowych wymienio-nych w tej publikacji. Wszystkie nazwy, produkty lub serwisy są znakami zastrze-żonymi przez odpowiednie firmy. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnej litery D są zastrzeżonymi znakami towarowymi Dolby Laboratories.

Page 4: instrukcja nbox recorder

nbox recorder został wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeń-stwa. Jednakże należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić niezawodne działanie urządzenia:

nbox recorder używa zewnętrznego zasilacza wykorzystującego zmienny prąd elektryczny o napięciu od 220 do 240 V, 50/60 Hz. Należy używać standardowego gniazda elektrycznego. Prąd stały nie może być używany. Należy pamię-tać, że porażenie prądem o napięciu 220-240 V może być śmiertelne. Przed podłączeniem odbiornika do prądu należy upewnić się, że wszystkie wtyczki są na swoich miejscach oraz że są odpowiednio do-ciśnięte. nbox recorder należy każdorazowo wyłączać z prądu przed podłączaniem lub rozłą-czaniem jakichkolwiek kabli. Przed podłączeniem nbox recorder do gniazda sieciowego należy włożyć wtyczkę zasilacza do odpowiedniego gniazda na tylnym panelu nbox recorder. Przed wyłączeniem nbox recorder z prądu na-leży najpierw wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego, a dopiero potem z tylnego panelu: nigdy w odwrotnej kolejności.

Nigdy nie należy próbować naprawiać nbox recorder samodzielnie. Naprawa lub demon-taż nbox recorder przez osoby nieupoważ-nione mogą skutkować poważnym porażeniem prądem. Należy zachować szczególną ostrożność, je-żeli nbox recorder wejdzie w kontakt z wodą. W takim wypadku należy, jeśli jest to możliwe, natychmiast odłączyć zasilanie.

TAK

Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się jakikol-wiek przedmiot, nbox recorder należy odłączyć od zasilania i przekazać go serwisowi. Aby zapobiec przegrzewaniu się nbox recorder, należy zapewnić odpowiednią wentylację. Urzą-dzenia nie można umieszczać w pobliżu grzej-ników lub innych źródeł ciepła. Należy także za-dbać o to, aby otwory wentylacyjne w obudowie nbox recorder nie były zakryte.

NIE

…należy narażać nbox recorder na wysokie tem-peratury, bezpośrednie światło słoneczne lub wysoką wilgotność powietrza. …należy umieszczać niczego na nbox recorder, aby nie utrudniać obiegu powietrza. …należy umieszczać nbox recorder na łatwo-palnych materiałach takich jak dywany czy obrusy.

Zdjęcie obudowy może doprowadzić do poważnego porażenia prądem.

Przed czyszczeniem należy odłączyć nbox recorder od zasilania sieciowego. Do czyszczenia należy używać miękkich i suchych szmatek. W przypadku poważnych zabrudzeń można użyć dobrze wyżę-tej szmatki zwilżonej lekkim roztworem wody i mydła. Po umyciu wytrzeć urządzenie suchą, miękką szmatką. Nigdy nie należy używać alkoholu, rozpuszczalnika do farb lub chemicznych środków czystości, gdyż mogłyby one uszkodzić obudowę nbox recorder.

Bezpieczeństwo

Konserwacja i czyszczenie

Page 5: instrukcja nbox recorder

1 WSTĘP ......................................................................................................................................................................................................................... 1 O tej instrukcji .................................................................................................................................................................................................................................................. 1 O nbox recorder ............................................................................................................................................................................................................................................. 1 Co to jest HDTV? ............................................................................................................................................................................................................................................ 1 Nowe funkcje nbox recorder .................................................................................................................................................................................................................. 32 nbox recorder ............................................................................................................................................................................................................ 4 Rozpakowywanie nbox recorder .......................................................................................................................................................................................................... 4 Panel przedni ................................................................................................................................................................................................................................................... 4 Panel tylny ......................................................................................................................................................................................................................................................... 5 Diagram połączeń ......................................................................................................................................................................................................................................... 6 Karta abonenta ............................................................................................................................................................................................................................................... 8 Odbiór kanałów z satelity Astra ............................................................................................................................................................................................................ 8 Pilot ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 93 JAK URUCHOMIĆ nbox recorder? .................................................................................................................................................................. 11 Pierwsze uruchomienie .......................................................................................................................................................................................................................... 11 Ustawianie rozdzielczości ...................................................................................................................................................................................................................... 11 Ekran aktywacyjny ..................................................................................................................................................................................................................................... 144 UŻYWANIE nbox recorder ................................................................................................................................................................................. 14 Włączanie i wyłączanie nbox recorder .......................................................................................................................................................................................... 14 Okno informacyjne ................................................................................................................................................................................................................................... 14 Wybór kanałów ............................................................................................................................................................................................................................................ 16 Opcje programu ......................................................................................................................................................................................................................................... 17 Opis programów ........................................................................................................................................................................................................................................ 18 Zablokowany kanał, program lub nagranie ............................................................................................................................................................................... 18 Teletekst ........................................................................................................................................................................................................................................................... 195 MENU GŁÓWNE .................................................................................................................................................................................................... 19 Listy użytkowników .................................................................................................................................................................................................................................. 20 Kontrola rodzicielska ................................................................................................................................................................................................................................ 22 Ustawienia ...................................................................................................................................................................................................................................................... 24 Aktualizacja dekodera ............................................................................................................................................................................................................................. 28 Diagnostyka ................................................................................................................................................................................................................................................... 286 PRZEWODNIK PO PROGRAMACH .................................................................................................................................................................. 29 Opis programów ........................................................................................................................................................................................................................................ 31 nRadio ............................................................................................................................................................................................................................................................... 327 ZATRZYMYWANIE I ODTWARZANIE PROGRAMÓW .................................................................................................................................. 338 NAGRANIA ............................................................................................................................................................................................................... 34 Nagrywanie programów ....................................................................................................................................................................................................................... 35 Planowanie nagrań ................................................................................................................................................................................................................................... 35 Usuwanie nagrań ....................................................................................................................................................................................................................................... 37 Kolidujące nagrania .................................................................................................................................................................................................................................. 37 9 VOD ............................................................................................................................................................................................................................ 3810 ZANIM UDASZ SIĘ DO SERWISU ..................................................................................................................................................................... 40DODATEK A OCHRONA ŚRODOWISKA ................................................................................................................................................................ 42DODATEK B DANE TECHNICZNE ............................................................................................................................................................................. 43

Spis treści

Page 6: instrukcja nbox recorder

O tej instrukcji

Instrukcja użytkownika opisuje ogólną funkcjonalność dekodera nbox HDTV recorder. Znajdują się w niej informacje pozwalające rozpocząć jego użytkowanie. Na początku należy jednak upewnić się, czy nbox recorder jest odpowiednio zainstalowany. Kiedy funkcje pilota i główne cechy nbox recorder zostaną już opanowane, instrukcja będzie potrzebna jedynie sporadycznie jako źródło dodatkowych informacji.

O nbox recorder

nbox recorder ma następujące funkcje:obsługa HDTV – telewizji nowej generacji o wysokiej jakości obrazu,nagrywanie programów wraz z odtwarzaniem i przewijaniem,serwisy interaktywne - pozwalają na uzyskanie dodatkowych informacji o oglądanych programach,nRadio - radio internetowe, pozwalające na odbiór wielu stacji radiowych,natychmiastowe zatrzymywanie bieżących programów i ich odgrywanie z opóźnieniem,Filmy na żądanie – VOD (usługa dostępna po aktywacji),prezentacja informacji o dostępnych programach i kanałach,elektroniczny przewodnik po programach wraz z możliwością wyszukiwania interesujących pozycji,kontrola rodzicielska chroniąca dzieci przed dostępem do programów dla nich nieodpowiednich,układanie listy kanałów,i wiele innych.

Należy zwrócić szczególną uwagę na klawisz z logo : pozwala on na natychmiastowe opuszczenie wszystkich menu, ukrycie okien i powrót do trybu oglądania.

Należy pamiętać o tym, że oprogramowanie nbox recorder może być aktualizowane, aby wprowadzać nowe funkcje. Aktualizacja jest wykonywana automatycznie, tylko jeśli nbox recorder znajduje się w stanie czuwania. Dlatego też po zakończeniu oglą­

dania telewizji zaleca się wyłączanie nbox recorder za pomocą przycisku oraz nie odłączenie go od zasilania. Aktualizacja oprogramowania może zostać rozpoczęta

również ręcznie przez wciśnięcie klawisza i wybranie opcji Aktualizacja dekode-ra.

Co to jest HDTV?

HDTV (High Definition Television) to telewizja nowej generacji, zapewniająca widzom lepszą jakość obrazu, dźwięku i niespotykane dotąd wrażenia. Od dotychczasowego standardu, znanego jako SDTV (Standard Definition Television), różni ją kilka cech.

Wyższa rozdzielczość, czyli lepsza jakość obrazu

Obraz na telewizorze zbudowany jest z punktów (tzw. pikseli) – im ich więcej, tym bardziej szczegółowy i lepszy jest obraz na ekranie. Ilość takich punktów nazywa się rozdzielczością, a dla telewizorów podaje

•••••••••••

1

1. Wstęp

Page 7: instrukcja nbox recorder

się ją zazwyczaj jako liczbę wyświetlanych linii – dla SD jest to 576. Telewizor HD jest w stanie wyświetlić o wiele więcej punktów niż telewizor SD, używając 720 lub nawet 1080 linii (w zależności od modelu). Może dać to nawet pięciokrotnie bardziej szczegółowy obraz.

Obraz panoramiczny

Telewizja HD jest w zasadzie nadawana w panoramicznym formacie obrazu 16:9, znanym z sal kinowych. Oznacza to, że obraz jest znacznie szerszy. Jest to rozwiązanie zapewniające nowe wrażenia, ponieważ przypomina sposób, w jaki widzi oko człowieka – oglądającemu telewizję wydaje się, że bierze udział w akcji.

Dźwięk przestrzenny

Wiele programów telewizyjnych HD nadawanych jest z dźwiękiem przestrzennym. Po podłączeniu nbox recorder do odpowiedniego sprzętu audio widz czuje się jak w nowoczesnej sali kinowej.

Nowe złącze HDMI

Wraz z HDTV pojawiło się nowe złącze HDMI. W przeciwieństwie do dotychczas używanych kabli, przesyła ono jednocześnie dźwięk i obraz, przez co instalacja staje się prostsza. Gwarantuje ono także brak utraty jakości podczas przesyłania sygnału z nbox recorder do telewizora.

Do wykorzystania złącza HDMI niezbędny jest telewizor zapewniający ochronę praw autorskich (HDCP). W przypadku gdy telewizor nie zapewnia tej ochrony, nie należy używać złącza HDMI. Jeśli nie jesteś pewien, spróbuj – nbox recorder sam poinfor­muje o problemach i poleci zmienić kabel.

Telewizja HD jest wyłącznie cyfrowa

Programy telewizyjne przenoszone w formie cyfrowej pozwalają na znacznie więcej niż typowa telewi-zja: widz może sam wybierać język, w którym chce oglądać film, ukrywać i włączać napisy dialogowe oraz używać Przewodnika po programach – odpowiednika znanego wszystkim z gazet programu telewizyj-nego – który jest jednak zdecydowanie bardziej przejrzysty niż papierowa wersja. Oprócz tego telewi-zja cyfrowa dostarcza również więcej informacji o programach, dzięki czemu możliwe jest dokładne za-poznanie się z ich treścią i wybranie tylko tych, które naprawdę widz chce obejrzeć. Telewizja cyfrowa jest również bardziej odporna na zakłócenia, dzięki czemu oferuje lepszą jakość niż telewizja odbierana za pomocą domowej anteny.

Do pełnego lub częściowego wykorzystania zalet HDTV niezbędny jest odpowied­ni telewizor. Na rynku znajduje się wiele odbiorników o różnych parametrach tech­nicznych. W instrukcji dołączonej do telewizora można sprawdzić, czy obsługuje on HDTV. Jeśli telewizor oznaczony jest jako „HD Ready”, to znaczy, że jest przygotowa­ny do odbioru telewizji wysokiej rozdzielczości.

Jeśli posiadany telewizor nie obsługuje HDTV, nadal możliwe będzie oglądanie wszystkich programów, ponieważ nbox recorder przekształci je tak, aby mogły być wyświetlone w sposób, który umożliwia ich odbiór.

2

Page 8: instrukcja nbox recorder

3

Nowe funkcje nbox recorder

nbox recorder działa na podobnej zasadzie jak niegdyś magnetowidy, jednak jest w pełni cyfrowy. Dzięki wbudowanemu twardemu dyskowi możliwe jest nagrywanie programów oraz wiele innych funkcji opisanych poniżej.

Przesunięcie w czasie (tzw. timeshift):

nbox recorder wyposażony jest w dysk twardy na którym nagrywane są aktualnie oglądane programy. W momencie gdy użytkownik przełączy kanał, nbox recorder zaczyna nagrywanie. Dzięki funkcji timeshift użytkownik ma możliwość:

zatrzymywania obrazu przez wciśnięcie przycisku , aby np. odebrać telefon i po chwili powrócić do oglądania wciskając przycisk nie tracąc ani sekundy programu. przewijania w tył/ w przód używając klawiszy oraz . Jeśli użytkownik opuścił scenę z filmu, powrócić do niej w prosty sposób poprzez wciśnięcie przycisku .

Nagrania

Dzięki nbox recorder możliwe jest nagrywanie programów telewizyjnych: magnetowid nie będzie potrzebny. Kasety wideo zastępuje wbudowany dysk twardy, który pozwala na nagranie kilkudziesięciu godzin programów.Nagrania można zaplanować z tygodniowym wyprzedzeniem. Planowanie nagrań odbywa się głównie w Przewodniku po programach.

Jednoczesne nagrywanie i odtwarzanie

nbox recorder pozwala na jednoczesne nagrywanie audycji na jednym kanale i oglądanie innej na drugim.

Aby funkcje opisane powyżej były dostępne, konieczne jest posiadanie dwóch LNB oraz połączenie ich z nbox recorder dwoma kablami (patrz schemat połączeń).

Page 9: instrukcja nbox recorder

Rozpakowywanie nbox recorder

Podczas rozpakowywania nbox recorder, należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się następujące akcesoria:

nbox recorder Pilot KabelSCART Zasilacz Instrukcja

obsługi Baterie

Panel przedni

Na przednim panelu znajdują się diody, klawisze oraz wyświetlacz, na którym podawana jest aktualna godzina, numer kanału lub bieżąca rozdzielczość.

Klawisze

Klawisze Funkcje

Służy do włączania i wyłączania nbox recorder.

W menu wybiera aktualnie podświetlony element lub zatwierdza zmiany dokonane na poszczególnych ekranach. Zatrzymuje lub zwalnia zatrzymany obraz.

Rozpoczyna nagrywanie bieżącego programu.

Wyświetla Przewodnik po programach. Jednak gdy zostanie naciśnięty i przytrzymany przez 3 sekundy, otwiera Menu.

text

4

2. nbox recorder

Page 10: instrukcja nbox recorder

Zmienia rozdzielczość obrazu (zobacz podrozdział „Co to jest HDTV?”).

W Oknie informacyjnym klawisze przełączają między informacją o obecnym i następnym programie. W menu wybierają jego elementy oraz przełączają między możliwymi wartościami.

W menu klawisze wybierają jego elementy lub opcje. W Oknie informacyjnym z opisem przesuwają tekst. Dodatkowo podczas oglądania zwiększają lub zmniejszają siłę głosu.

Diody

Diody Funkcje

Gdy nbox recorder znajduje się w stanie czuwania, dioda jest czerwona. Po uruchomie-niu zmienia kolor na zielony. Dioda mruga, jeśli naciśnięto klawisz na pilocie.

Dioda zapala się, gdy nagrywany jest program.

Dioda zapala się, jeśli wystąpił błąd.

Dioda zapala się, gdy nbox recorder korzysta z połączenia z Internetem.

Panel tylny

1 – Gniazdo USB2 – Gniazdo sieciowe Ethernet 3 – Cyfrowe złącze HDMI do podłączenia

telewizora 4 – Analogowe złącze komponentowe

do podłączenia telewizora (YPbPr)

5 – Złącze SCART do podłączenia telewizora6 – Wyjścia analogowe audio 7 – Złącze optyczne S/PDIF (dźwięk cyfrowy)8 – Gniazdo zasilania9 – Pierwsze złącze anteny10 – Drugie złącze anteny

1 2 3

4

5 6 7 8

9 10

5

Page 11: instrukcja nbox recorder

Diagram połączeń

Diagram podstawowych połączeń:

Poniższe połączenia są niezbędne, aby nbox recorder mógł działać:

LNB2

Gniazdosieciowe

LNB1

Gniazdosieci internetowej

Połączenie nbox recorder z Internetem

Poniższe połączenie jest konieczne aby móc korzystać z usług interaktywnych oraz nRadia.

6

Page 12: instrukcja nbox recorder

Połączenie nbox recorder z telewizorem:

Telewizor można podłączyć do nbox recorder na trzy różne sposoby, w zależności od posiadanych przez niego złączy. Możliwe jest wykorzystanie złączy: HDMI, YPbPr oraz SCART. Podłączenie telewizora za po-mocą gniazda HDMI daje najlepszą jakość obrazu i dźwięku, lecz telewizor musi zapewniać ochronę przed kopiowaniem (HDCP). W przypadku braku złącza HDMI lub braku ochrony przed kopiowaniem (HDCP) za-leca się wykorzystanie złącza YPbPr. Jeżeli nie ma takiej możliwości należy połączyć nbox recorder z tele-wizorem za pomocą złącza SCART. Należy jednak pamiętać, że poprzez złącze SCART obraz dostępny jest jedynie w standardzie SD, ponieważ nie obsługuje ono standardu HD.

Po raz pierwszy należy podłączyć nbox recorder do telewizora za pomocą dostęp­nego gniazda o jak najlepszej jakości obrazu. Pozwoli to na wykorzystanie w pełni możliwości posiadanego telewizora.Aby możliwe było nagrywanie programów, niezbędne jest posiadanie dwóch LNB oraz podłączenie ich do nbox recorder za pomocą dwóch kabli do wejść ANT1 i ANT2.

Telewizor

Połączenie audio:

Połączenie audio jest niezbędne jedynie w przypadku złącza YPbPr. Należy podłączyć telewizor lub sprzęt hi-fi za pomocą podwójnego kabla do gniazd audio. Jeśli masz kino domowe i chcesz korzystać z dźwięku przestrzennego, powinieneś połączyć je ze złączem S/PDIF.

Dźwięk przestrzenny jest nadawany równocześnie z dźwiękiem stereo: możliwe jest więc dokonanie obu rodzajów połączeń, a następnie wybieranie pożądanego rodzaju, włączając i wyłączając kino domowe.

7

Page 13: instrukcja nbox recorder

Sprzęt hi-fi

TelewizorKino domowe

Karta abonenta

Karta abonenta pozwala na odbiór kanałów nadawanych przez telewizję nowej generacji n. Jej brak lub za-miana na inną niż dostarczona z danym egzemplarzem nbox recorder całkowicie uniemożliwiają korzysta-nie z telewizji nowej generacji n. Karta abonenta włożona jest do nbox recorder już w fabryce. Korzystając z karty, należy pamiętać o pew-nych środkach bezpieczeństwa.Karty abonenta NIE można:

wyginać lub skręcać,poddawać działaniu gorąca lub promieni słonecznych,wyciągać bez potrzeby ze złącza.

Kartę należy czyścić suchą, niezabrudzoną szmatką.Kartę wsuwa się delikatnie w otwór tak, aby mikroprocesor (metalowy element) był zwrócony ku dołowi. Więcej informacji na temat karty abonenta można znaleźć w ekranie Diagnostyka, okno Informacje o karcie.

Odbiór kanałów z satelity Astra

nbox recorder pozwala na odbiór wybranych kanałów transmitowanych przez satelitę Astra. Jest to moż-liwe dla instalacji posiadających co najmniej dwa konwertery LNB. Początkowo nbox umożliwia odbiór ka-nałów z satelity Hot Bird i nie wyświetla innych na liście. Aby uzyskać dostęp do kanałów z drugiej satelity, należy wskazać skierowany na nią konwerter LNB wchodząc do menu głównego i wybierając opcję Usta­wienia, a następnie Antena.

•••

8

Page 14: instrukcja nbox recorder

Pilot

Klawisze Funkcje

Przełącza nbox recorder między stanem czuwania a stanem pracy.

Zarezerwowany do użycia w przyszłości.

Uruchamia nPortal.

Ten przycisk należy nacisnąć, aby natychmiast powrócić do oglądania telewizji: chowa on wszelkie menu i okna.

Uruchamia usługę VOD (zobacz rozdział VOD).

Wyświetla okno Wyboru kategorii.

9

Page 15: instrukcja nbox recorder

Przełącza kolejno pomiędzy trybem oglądania, Oknem informacyjnym a Oknem informacyjnym z opisem.

W Oknie informacyjnym przełączają między informacją o obecnym i następnym programie. W menu wybierają jego elementy oraz przełączają między możliwymi wartościami.

W menu wybierają jego elementy lub opcje. W Oknie informacyjnym z opisem przesuwają tekst.

W menu wybiera aktualnie podświetlony element lub zatwierdza zmiany dokonane na poszczególnych ekranach. W Tabeli programów służy do wybierania oglądanego kanału

Zwiększają i zmniejszają siłę głosu.

Podczas oglądania przełączają na następny lub poprzedni kanał. W menu lub Przewod­niku po programach przesuwają listy o jedną stronę w górę lub dół.

Pozwalają na przewijanie w przód, w tył.

Górny klawisz zatrzymuje obraz/nagranie, dolny rozpoczyna odtwarzanie.

Zatrzymuje nagrywanie/odtwarzanie programu.

Rozpoczyna nagrywanie programu.

Wycisza głos. Ponowne wciśnięcie tego przycisku przywraca poprzedni poziom głośności.

Wyświetla Menu opcje.

Wyświetla Menu główne.

10

Page 16: instrukcja nbox recorder

Zarezerwowany do użycia w przyszłości.

Wyświetla teletekst (jeśli jest dostępny).

Wyświetla listę nagrań.

Podczas oglądania lub w Oknie informacyjnym przełącza między poprzednio wybranym kanałem a aktualnie oglądanym. W menu lub Przewodniku po programach powraca do poprzedniego ekranu.

Pełnią różne funkcje w Menu głównym oraz Przewodniku po programach. Odpo-wiedni opis znajduje się na dole każdego ekranu.

Przyciski z cyframi pozwalają bezpośrednio wybrać numer kanału lub wpisać kod PIN.

Zarezerwowany do użycia w przyszłości.

11

3. Jak uruchomić nbox recorder?

Pierwsze uruchomienie

Pierwsze uruchomienie jest bardzo ważną czynnością, ponieważ wykonywane podczas niego czynności mają znaczny wpływ na użytkowanie nbox recorder. Dlatego też należy dokładnie zapoznać się z poniż-szymi instrukcjami przed pierwszym uruchomieniem nbox recorder.

Ustawianie rozdzielczości

Jeśli nie wiesz, co to jest rozdzielczość, przeczytaj rozdział „Co to jest HDTV?”.

Właściwe wybranie rozdzielczości jest pierwszą czynnością, jaką należy wykonać po uruchomieniu nbox recorder. Do zmiany rozdzielczości służy przycisk na przednim panelu. Przechodzi on po kolei przez wszystkie dostępne tryby wyświetlania obrazu, po czym powraca do pierwszego. Oprócz zmiany rozdziel-czości przycisk służy również do przełączania się pomiędzy trybami pracy złącza HDMI (DVI lub HDMI). nbox recorder oferuje następujące tryby:

Page 17: instrukcja nbox recorder

Rozdzielczość OpisH

DM

I, YP

bPr

1080i Tryby wykorzystujące w pełni możliwości telewizji wysokiej rozdzielczości. Najlepszą jakość obrazu można uzyskać w trybie 1080i. UWAGA: w tych trybach złącze SCART jest wyłączone – sygnał jest przesyłany przez HDMI i YPbPr.720p

576pObraz nieznacznie różniący się od trybów SD1-3. UWAGA: w tych trybach złącze SCART jest wyłączone – sygnał jest przesyłany przez HDMI i YPbPr.

576i

SCA

RT

SD1 – Video(Composite)

Obraz widoczny, wyłącznie jeśli telewizor podłączony jest przez złącze SCART – zalecane dla starszych telewizorów. Tryby różnią się sposobem przesyłania obrazu. UWAGA: HDMI i YPbPr są całkowicie wyłączone, a obraz dostępny jest jedynie w standardzie SD.

SD2 – RGB

SD3 – S-Video

Ustawianie rozdzielczości przebiega na dwa sposoby, w zależności od tego, za pomocą którego kabla nbox recorder jest podłączony do telewizora.

Złącze HDMI

Jedną z zalet złącza HDMI jest to, że nbox recorder może sprawdzić, w jakich rozdzielczościach dany tele-wizor wyświetla obraz, oraz wybrać najlepszą z nich. Jeśli na ekranie telewizora pojawi się obraz, można przejść do aktywacji nbox recorder. Jeśli obraz nie pojawia się, naciśnij i przytrzymaj przycisk na przed-nim panelu przez dwie sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się nazwa nowego trybu (DVI lub HDMI) i prob-lemy z odbiorem powinny zniknąć. W trybie DVI nie będzie dostępny dźwięk, należy wtedy dodatkowo użyć złącza Audio lub S/PDiF. W przeciwnym razie należy postępować w sposób, jaki opisano poniżej dla złączy SCART i YPbPr. W rzadkich wypadkach telewizor może nie poinformować nbox recorder o pełni swoich możliwości, więc można spróbować uzyskać jeszcze lepszy obraz za pomocą poniższych kroków.

Złącza SCART i YPbPr

Aby uzyskać najlepszą jakość obrazu, należy wykonać następujące kroki:Połączyć nbox recorder zgodnie ze wcześniejszymi zaleceniami.Włączyć telewizor, a następnie nbox recorder. Po kilku sekundach na ekranie powinno pojawić się po-witanie. Jeśli to nie nastąpi lub obraz nie jest najlepszej jakości, nie ma powodu do zmartwień – można

1.2.

12

Page 18: instrukcja nbox recorder

to zmienić. Tryb używany w tym momencie to SD1 – informacja o tym pojawi się na wyświetlaczu.Można spróbować dostosować rozdzielczość do posiadanego telewizora za pomocą klawisza znajdującego się na przednim panelu. Po jego naciśnięciu na wyświetlaczu pojawi się mrugająca na-zwa trybu. Należy odczekać, aż nazwa przestanie mrugać, a następnie sprawdzić, czy na ekranie poja-wia się obraz. Gdy obraz pojawi się na ekranie, zaleca się zapamiętanie nazwy tego trybu i wypróbowa-nie innych. Próba zmiany rozdzielczości nie uszkodzi ani nbox recorder, ani telewizora.Po kilku naciśnięciach klawisza nbox recorder powróci do trybu SD1. W tym momencie można już ocenić, który tryb daje najwyższą jakość obrazu. Należy naciskać , aż nbox recorder ponownie przejdzie do tego trybu.

Jeśli poprzez naciśnięcie klawisza sprawdziłeś wszystkie rodzaje rozdzielczości od SD1 do 1080 i nie zobaczyłeś ani razu obrazu:1. Sprawdź, czy telewizor jest włączony.2. Sprawdź połączenie między telewizorem i nbox recorder.3. Sprawdź, czy telewizor pobiera sygnał z właściwego złącza. W razie potrzeby

można skorzystać z instrukcji obsługi telewizora.

Rozdzielczość możesz też zmieniać w dowolnej chwili w trakcie użytkowania nbox recorder.

3.

4.

Ekran powitalny, wyświetlany w oczekiwaniu na uruchomienie nbox recorder

13

Page 19: instrukcja nbox recorder

Ekran aktywacyjny

Ekran ten pojawia się po ekranie powitalnym. Jeśli nbox recorder nie będzie mógł wyświetlić Ekranu ak­tywacyjnego z powodu złego poziomu sygnału, wówczas wyświetlony zostanie ekran Antena, w którym możliwa będzie zmiana ustawień (zobacz podpunkt Antena na stronie 27). Ekran aktywacyjny informuje o konieczności dokonania aktywacji usług – postępuj zgodnie z podaną tam informacją. Po dokonaniu akty-wacji ekran ten zniknie i nbox recorder wstroi się na pierwszy dostępny kanał telewizyjny. Od tej chwili mo-żesz już w pełni korzystać z telewizji nowej generacji n.

14

4. Używanie nbox recorder

Włączanie i wyłączanie nbox recorder

Przed włączeniem nbox recorder należy włączyć odbiornik telewizyjny oraz inny sprzęt połączony z nbox recorder, a następnie wcisnąć przycisk

na pilocie. Kiedy nbox recorder nie jest używany, wskazane jest

przełączenie go w stan czuwania przez ponowne wciśnięcie tego przycisku. Stan ten sygnalizuje czerwona dioda na przednim panelu nbox recorder. Kiedy nbox recorder przechodzi ze stanu czuwania w stan dzia-łania, pojawia się ostatnio oglądany kanał.

Okno informacyjne

Okno informacyjne pojawia się na dole ekranu, kiedy nbox recorder przełączany jest na nowy ka-nał lub kiedy zostanie wciśnięty przycisk

na pi-

locie. Okno informacyjne umożliwia przeglądanie infor-macji dotyczących bieżącego lub jednego z trzech przyszłych programów na obecnym kanale. Jego zamknięcie następuje automatycznie po minucie.

Jeśli podczas przeglądania informacji o obecnie oglądanym kanale, w Oknie informacyjnym po-jawi się klawisz , oznacza to, że na danym ka-nale dostępny jest serwis interaktywny. Wciśnięcie przycisku

na pilocie spowoduje jego uruchomie-

nie. Nawigacja w serwisach interaktywnych odbywa się za pomocą klawiszy , , oraz

.

Kolorowe klawisze naciśnięte w Oknie informacyjnym lub podczas oglądania, pozwalają na zmianę list użytkownika. Dłuższe przytrzymanie klawisza, do którego przypisana jest lista użytkownika, po-woduje dodanie obecnie oglądanego kanału do listy.

Page 20: instrukcja nbox recorder

15

Dostępne są inne języki dla tego programu.

Obecny kanał jest zablokowany.

Dostępny jest opis programu.

Program nadawany jest z dźwiękiem przestrzennym.

Ten program objęty jest ochroną rodzicielską.

Na tym kanale nadawany jest teletekst.

Dla tego programu istnieje możliwość wyboru napisów.

Czerwona ikona informuje o tym, że oglądany program jest nagrywany. Natomiast biała – o tym, że nagrywany jest program na innym kanale.

Informuje o tym, że zostało zaplanowane nagranie programu przedstawionego w Oknie informacyjnym.

Page 21: instrukcja nbox recorder

16

Wybieranie programów w Oknie informacyjnym

Okno informacyjne pozwala na wyświetlanie in-formacji dotyczących obecnego programu lub jed-nego z trzech przyszłych.

Jeśli na prawo od nazwy programu pojawia się symbol strzałki skierowanej w prawo, wciśnię-cie przycisku na pilocie pokazuje informacje o programie, który będzie wyświetlany jako na-stępny na wybranym kanale. Jeśli Okno informacyjne wyświetla informacje o jednym z następnych programów, to strzałka jest skierowana w lewo. Wciśnięcie klawisza wyświetli informacje o poprzednim programie na danym kanale.Za pomocą klawiszy możliwe jest wyświetlanie informacji o programach na ka-nałach innych niż obecnie wybrany. Podczas przeglądania tych informacji będziesz mógł na-dal oglądać ten sam kanał. Obok godziny pojawi się klawisz sygnalizujący, że przy jego użyciu możesz natychmiast przejść na kanał, o którym wyświetlane są informacje.

Informacja o obecnym programie

Wybór kanałów

Istnieją dwa sposoby zmiany kanałów: Po wciśnięciu przycisku Ch nbox recorder przełączy się na następny kanał. Ch przełącza na poprzedni kanał. Zmiana kanałów odbywa się w obrębie aktualnej listy kanałów.Numer kanału można także wybrać bezpośrednio z klawiatury pilota. Kiedy zostaje wciśnięty przycisk nume-ryczny, w górnym prawym rogu pojawia się okienko wyboru kanału.

1.

2.

Okienko wyboru kanałówInformacja o następnym programie

Page 22: instrukcja nbox recorder

17

Opcje programu

Wciśnięcie przycisku

daje dostęp do menu Opcje programu. Menu to pozwala na zmianę ję-zyka lektora, języka napisów oraz formatu obrazu dla aktualnie oglądanego programu. Zmiany ustawień zostaną wprowadzone natychmiast po ich zatwie- rdzeniu i będą zapamiętane do końca danego pro-gramu. Po zakończeniu programu zostaną przywró-cone poprzednie ustawienia.

Język dźwięku

Ta opcja pozwala na wybór ścieżki dźwiękowej dla danego programu. Jeśli jest nieaktywna, oznacza to, że nadawana jest tylko jedna wersja dźwięku. Ścieżki dźwięku przestrzennego oznaczone są sym-bolem .

Język napisów

Ta opcja pozwala wybrać język napisów wyświetlanych dla danego programu (jeśli są one dostępne) lub wyłą-czyć je całkowicie.

Opcje programu

Format obrazu

Jeśli podłączony odbiornik telewizyjny pracuje w formacie 4:3, a program jest w formacie panoramicz-nym (lub odwrotnie), możliwe jest dostosowanie formatu obrazu do aktualnie wyświetlanego programu. Dostępne są następujące formaty:

Bez zmiany – pozostawia czarne pasy na górze i dole ekranu. Powiększenie – powiększa obraz tak, aby wypełnić cały ekran, ale tracone są szczegóły znajdujące się po bokach. Rozciągnięcie – powiększa obraz tak, aby wypełnić cały ekran, nie traci szczegółów znajdujących się po bokach, ale zmienia kształt obiektów.

••

Opis programów

Ikona wyświetlona w Oknie informacji oznacza, że po naciśnięciu przycisku zosta-nie wyświetlony dodatkowy, krótki opis obec-nie oglądanego programu. Na ekranie pojawi się rozszerzona informacja nad Oknem informacji. Jego ponowne naciśnięcie spowoduje wyświet-lenie jeszcze bardziej szczegółowej informacji (je-śli jest ona dostępna) lub ukrycie Okna informacji. W celu natychmiastowego usunięcia ekranu z roz-szerzoną informacją należy wcisnąć .

Opis (wersja krótka)

Page 23: instrukcja nbox recorder

18

Zablokowany kanał, program lub nagranie

Możliwa jest ochrona dostępu do wybranych pro-gramów, kanałów i nagrań przy użyciu kodu PIN. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale zatytułowanym „Kon­trola rodzicielska”. Po wybraniu kanału, na którym nadawany jest program nieodpowiedni dla usta-wionego w Menu głównym maksymalnego wieku, pojawia się okienko do wprowadzenia kodu PIN. Podobnie dzieje się przy próbie obejrzenia zabez-pieczonego nagrania. W celu odblokowania pro-gramu/nagrania należy wprowadzić kod PIN. Jeśli wprowadzony kod PIN jest poprawny, program/na-granie zostanie odblokowany. Usunięcie blokady pamiętane jest aż do momentu zakończenia pro-gramu lub wyłączenia nbox recorder. Aby wybrać inny kanał bez wpisywania kodu PIN należy wcisnąć przycisk i przełączyć nbox recorder na inny kanał.

Zablokowany kanał(okienko wprowadzania kodu PIN)

Teletekst

Teletekst jest dostępny nawet dla telewizorów, które go nie obsługują. Uruchomienie teletekstu nastę-puje po naciśnięciu klawisza . W tym momencie większość klawiszy na pilocie zostaje wyłączonych, a pozostałe mają następujące funkcje:

Przycisk Efekt Przycisk Efekt

Służą do wprowadzanianumeru strony.

Przechodzą do strony oznaczonej odpowiednim kolorem.

Opuszcza teletekst.Zmieniają stronę – do przodu (+) lub do tyłu (-).

Włącza i wyłącza przezroczysto-ści teletekstu.

Przechodzą do następnejlub poprzedniej strony.

Page 24: instrukcja nbox recorder

19

5. Menu główneDzięki Menu głównemu możliwa jest zmiana usta-wień nbox recorder, jak również diagnostyka nbox recorder. Poruszanie się w oknie ustawień odbywa się przy użyciu klawiszy . Klawisze zmie-niają opcje, a wybór zatwierdzany jest klawiszem . Aby opuścić menu bez zachowania zmian, należy wcisnąć klawisz .

UWAGA: dostęp do niektórych opcji, takich jak: Kontrola rodzicielska, Ustawienia i Aktualizacja dekodera, możliwy jest dopiero po podaniu kodu PIN.

Menu główne

Serwisy Interaktywne

Wybranie klawisza na pilocie uruchamia nPortal, dzięki któremu można łączyc się z serwisami inter-aktywnymi. Za ich pośrednictwem można, między innymi, przeczytać najświeższe wiadomości lub prze-glądać zdjęcia umieszczone w Internecie. Po serwisach można poruszać się używając , , , oraz kolorowych klawiszy

.Aby opuścić serwisy interaktywne należy wcisnąć .

UWAGA: Aby móc korzystać z serwisów interaktywnych niezbędne jest poprawne skonfigurowanie połą-czenia nboxa z Internetem (zobacz podpunkt „Internet” na stronie 25).

Page 25: instrukcja nbox recorder

20

Krótkie omówienie poszczególnych elementów Menu głównego

Lista użytkowników

Ta opcja służy do tworzenia maksymalnie czterech list ulubionych kanałów dla poszczególnych użytkowni-ków nbox recorder. Początkowo opcja ta ma nazwę Dodaj użytkownika.

Kontrola rodzicielska

nbox recorder pozwala na blokowanie programów nieodpowiednich dla dzieci i młodzieży. Tu można usta-wić poziom takiej blokady, wskazać kanały, które chcemy zablokować oraz zmienić kod PIN.

Ustawienia

Ta opcja pozwala zmienić niektóre ustawienia dekodera.

Aktualizacja dekodera

Oprogramowanie nbox recorder jest stale udoskonalane. Za pomocą tej opcji możesz sam sprawdzić, czy dostępna jest nowa wersja oprogramowania.

Diagnostyka

Wybranie tej opcji daje dostęp do ekranów diagnostycznych, które mogą być przydatne, jeżeli wystąpią problemy. Zwykle nie będziesz miał potrzeby tu zaglądać.

Listy użytkowników

nbox recorder pozwala na stworzenie czterech list użytkowników tak, aby każdy użytkownik nbox recorder miał dostęp do swoich ulubionych programów. Listy pozwalają na szybsze przełączanie się pomiędzy ka-nałami. Każda lista użytkowników ma przypisany kolorowy klawisz na pilocie pojawiający się w ekranie Wy­boru kategorii. Aby trafić bezpośrednio do odpowiadającej mu listy kanałów bez potrzeby wyświetlania listy kategorii, naciśnij jeden z tych przycisków podczas oglądania kanału.

Wybierając opcję z menu Lista użytkowników, należy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi na ekranie. Dzięki kilku kolejnym ekranom możliwe będzie dodanie nowego użytkownika, usunięcie lub zmodyfikowanie już istniejącej listy. Aby przejść do kolejnego ekranu, należy wcisnąć , aby powrócić do poprzedniego: .

Page 26: instrukcja nbox recorder

21

Dodaj nowego użytkownika

Opcja ta daje możliwość dodania nowej listy użyt-kownika. Po jej wybraniu wyświetla się ekran, w którym za pomocą klawiszy numerycznych można wpisać własną nazwę – zasada jest taka sama jak podczas pisania wiadomości SMS na telefonach komórkowych. Po zatwierdzeniu nazwy, najpierw dodawane są kanały telewizyjne, a następ-nie kanały radiowe, podobnie jak w przypadku edy-cji listy – zobacz poniżej.

Dodawanie kanałów radiowych możliwe jest jedynie, po poprawnym ustawieniu połą-czenia internetowego - zobacz rozdział Ustawienia.

Zmień listę użytkownika

W tym oknie możliwa jest modyfikacja już istnieją-cej listy. Użytkownik po wybraniu listy, którą chce zmienić, ma możliwość dodawania za pomocą klawisza (zielony) nowych kanałów oraz prze-suwania kanałów za pomocą klawisza (żółty). Poruszanie się pomiędzy kanałami odbywa się za pomocą klawiszy . Za pomocą klawiszy

możliwe jest przełączanie między listą wszyst-kich kanałów oraz listą użytkownika. Usuwanie ka-nałów z listy użytkownika możliwe jest dzięki kla-wiszowi (czerwony). Wciśnięcie klawisza zapisuje stworzoną listę. Dodawanie kanałów do listy użytkownika możliwe jest również podczas oglądania. Naciśnięcie i dłuż-sze przytrzymanie klawisza, do którego przypisana jest lista użytkownika, powoduje dodanie obecnie oglądanego kanału do listy.

Aby usunąć Listę użytkowników należy użyć opcji Usuń listę użytkownika.

Dodaj nowego użytkownika

Zmień listę użytkownika

Page 27: instrukcja nbox recorder

22

Kontrola rodzicielskaKontrola rodzicielska pozwala na blokowanie ka-nałów, które są nieodpowiednie dla określonego wieku, ustawienie poziomów blokady oraz zmianę kodu PIN.

Kanały zablokowane

Jeśli uważasz, że Twoje dziecko nie powinno mieć dostępu do jakiegoś kanału przez całą dobę, mo-żesz go zablokować za pomocą opcji Kanały za­blokowane dostępnej po wybraniu Kontroli ro­dzicielskiej w głównym menu. Na ekranie pojawi się lista kanałów – zablokowanie lub odblokowanie kanału następuje po podświetleniu go i wciśnięciu

(zielonego) klawisza. Kanały objęte taką blokadą są oznaczone za pomocą ikony kłódki, widocznej także w Tabeli programów. Po wybraniu całkowi-cie zablokowanego programu, zostaniesz zawsze poproszony o wprowadzenie kodu PIN.

UWAGA: Kanały radiowe nRadia nie podlegają kon-troli rodzicielskiej.

Kontrola rodzicielska

Kanały zablokowane

Page 28: instrukcja nbox recorder

23

Poziom blokady

Dostępne są 4 poziomy blokady: 7+, 12+, 16+ oraz 18+. Jeśli poziom blokady zostanie ustawiony, na np. 16+ oznacza to, że programy przeznaczone dla widzów starszych niż 16 lat będą wymagały poda-nia kodu PIN (czterocyfrowej liczby).

nbox recorder „pamięta”, które programy i kanały zostały odblokowane i pozwala na ich oglądanie bez przeszkód nawet po zmianie kanału. Jedynym sposobem ponownego zablokowania takiego pro-gramu jest wyłączenie nbox recorder. Jeśli dany program zakończy się, obejrzenie następnego pro-gramu na tym samym kanale może wymagać po-dania kodu PIN.

Zmiana kodu PIN

Ten ekran pozwala na zmianę kodu. Zmiana kodu PIN jest możliwa jedynie wtedy, gdy znamy aktu-alny kod PIN. Po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN należy podać nowy kod dwa razy w celu jego potwier-dzenia.

Nowy kod powinien być łatwy do zapamiętania. Początkowy kod to 1234.

Poziom blokady

Zmiana kodu PIN

Page 29: instrukcja nbox recorder

24

Ustawienia

Telewizor

Okno Telewizor umożliwia ustawienie, zmianę for-matu telewizora oraz wskazanie, że sprzęt pod-łączony do nbox recorder jest w stanie emitować dźwięk przestrzenny (opcja Dolby Digital). Przed zmianą parametrów warto zapoznać się z opisami pojawiającymi się na ekranie.

Ustawienia

Blokada VOD

Ustawienie Blokady VOD na Tak powoduje, że usługa ta zostanie objęta kontrolą rodzicielską. Każde uru-chomienie usługi VOD będzie wymagało podania kodu PIN.

Blokada VOD

Page 30: instrukcja nbox recorder

25

Internet

Opcja ta pozwala na wybranie sposobu ustawienia dostępu do Internetu. Możliwe ustawienia to:

Brak sieci - gdy nbox recorder nie jest podłą-czony do sieci InternetKonfiguracja automatyczna - gdy adresy w sieci przydzielane są automatycznieKonfiguracja ręczna - pozwala na samodzielne wpisanie adresów niezbędnych do połączenia dekodera z Internetem.

Szczegółowych informacji udzielić może dostawca Internetu.

Połączenie nbox recorder z Internetem niezbędne jest do funkcjonowania nRadia oraz serwisów interaktywnych.

Internet

Dolby Digital (dźwięk przestrzenny)

Opcja ta pozwala wskazać, że nbox recorder może przesyłać dźwięk przestrzenny, jeśli dostępna jest odpowiednia ścieżka dźwiękowa. Jednocześnie na-dal można korzystać ze ścieżek stereo, dokonując wyboru w Opcjach programu.

Jeśli wybrano Nie, nbox recorder pozostanie zawsze przy stereo: nawet jeśli samodzielnie wybrana zo-stanie ścieżka dźwięku przestrzennego. Takie usta-wienie jest najwłaściwsze, jeśli nie masz odpowied-niego sprzętu audio.

UWAGA: nie należy ustawiać Dolby Digital na Tak, jeśli do nbox recorder nie jest podłączony odpo-wiedni sprzęt audio – może to doprowadzić do czasowej utraty dźwięku i, co za tym idzie, koniecz-ności ręcznego wybierania ścieżki stereo. Fonię we wszystkich przypadkach gwarantuje ustawienie opcji na Nie.

UWAGA: regulacja głośności pilotem odbiornika nie ma wpływu na dźwięk na wyjściach cyfrowych. Dźwięk można jedynie wyciszyć za pomocą klawisza .

Telewizor

Page 31: instrukcja nbox recorder

26

Konfiguracja ręczna

Konfiguracja ręczna zalecana jest dla doświadczo-nych użytkowników, którzy posiadają niezbędną wiedzę techniczną. Dzięki tej opcji możliwe jest sa-modzielne ustawienie parametrów sieci.

Przechodzenie pomiędzy kolejnymi adresami od-bywa się za pomocą klawiszy . Klawisze numeryczne na pilocie pozwalają na wprowadze-nie adresów.

Po wprowadzeniu odpowiednich adresów i za-twierdzeniu ich za pomocą klawisza na pilocie, pojawi się ekran w którym nastąpi test połączenia. W zależności od rezultatu, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.

Jeśli połączenie nbox recorder z Internetem zakończy się niepowodzeniem, konieczny będzie kontakt z dostawcą Internetu.

Konfiguracja ręczna

Konfiguracja automatyczna

nbox automatycznie dokona wszystkich usta-wień, po czym wyświetli odpowiedni komunikat.Jeśli Konfiguracja automatyczna nie powie-dzie się, należy przejść do Konfiguracji ręcznej.

Konfiguracja automatyczna

Page 32: instrukcja nbox recorder

27

Antena

Ten ekran pozwala na ustawienie parametrów in-stalacji używanej do odbioru telewizji satelitarnej. Istnieje możliwość odbioru sygnału z dwóch sate-lit (Astra oraz Hot Bird) za pomocą przełącznika Di-SEqC i przyporządkowania konkretnego konwer-tera LNB do odpowiedniego satelity. Po wciśnięciu klawisza (czerwony) uzyskujemy dostęp do za-awansowanych opcji konwertera. Wciśnięcie kla-wisza pozwala przejść do ustawień drugiego konwertera.. Ponowne wciśnięcie klawisza po-woduje test instalacji. Aby powrócić do poprzed-niego ekranu .

Za pomocą klawisza (zielony) uzyskujemy do-stęp do sygnalizatora dźwiękowego, który wydaje dźwięk gdy dekoder wstroi się w sygnał. Im lepsza jakość sygnału tym dźwięk słyszany jest częściej. Wyłączenie sygnalizatora odbywa się za pomocą tego samego klawisza.

Antena

Nagrywanie

W oknie Nagrywanie możliwe jest określenie ile mi-nut przed początkiem programu ma rozpocząć się zaplanowane nagrywanie oraz ile minut po zakoń-czeniu ma zakończyć się zaplanowane nagranie.

Nagrywanie

Page 33: instrukcja nbox recorder

28

Aktualizacja dekodera

Wybranie tej opcji spowoduje uruchomienie procedury aktualizacji oprogramowania. Naj-pierw nbox recorder sprawdza, czy dostępna jest jego nowa wersja. Jeśli nie – na ekranie po-jawi się odpowiedni komunikat. W przeciw-nym wypadku należy potwierdzić chęć insta-lacji nowego oprogramowania, naciskając . Zakończenie procesu zostanie oznajmione odpo-wiednim komunikatem.

UWAGA: nbox recorder nie należy wyłączać pod-czas aktualizacji jego oprogramowania.

Aktualizacja dekodera

Diagnostyka

Dzięki ekranom diagnostycznym wyświetlanym jeden po drugim możliwy będzie dostęp do takich informacji o nbox recorder, jak: Miernik sygnału, Infor-macje o systemie, Informacja o kontroli rodzicielskiej, Loader, Informacja o dysku, Informacja HDMI oraz Informacje o karcie. Aby przejść do kolejnego ekranu, należy wcisnąć , aby powró-cić do poprzedniego .

Diagnostyka

Page 34: instrukcja nbox recorder

29

6. Przewodnik po programachPrzewodnik po programach dostarcza informacji o nadawanych programach z wyprzedzeniem do siedmiu dni. Aby uzyskać dostęp do Przewodnika po programach, należy wcisnąć przycisk .

Kanały telewizyjne ułożone są tematycznie. Przed sprawdzeniem programu możesz szybko przejść do wybranej grupy za pomocą ekranu Wyboru ka­tegorii kanałów. Do poruszania się w oknie służą klawisze oraz .

Wybór kategorii zatwierdzany jest klawiszem . Po jego naciśnięciu na ekranie pojawia się tabela programów. Aby przejść do kolejnych zakładek, na-leży za pomocą klawisza podświetlić jedną z nich, a następnie używając klawiszy przejść do wybranej zakładki.

Na ekranie wyboru kategorii możesz przełączyć się również na jedną z list użytkowników za pomocą kolorowych klawiszy. O listach dowiesz się więcej w rozdziale „Listy użytkowników”.

Wybór kategorii

Wszystkie kanały

Poruszanie się po programach i kanałach od-bywa się za pomocą przycisków (ka-nały) oraz (programy). Klawisze (czer-wony) i (zielony) przesuwają listę o 24 godziny w przód lub w tył (jeżeli jest to możliwe). Klawisz

pozwala na przejście do oglądania aktualnie podświetlonego kanału.

Wszystkie kanały

Page 35: instrukcja nbox recorder

30

Polecamy

Zakładka Polecamy zawiera tytuły oraz godziny emisji polecanych programów. Aby zobaczyć po-lecane programy na następny dzień wciśnij klawisz

(zielony) na pilocie, na kolejny dzień wciśnij kla-wisz (żółty).

Polecamy

Wyszukiwanie proste

Dzięki temu ekranowi możliwe będzie wyszu-kiwanie programów poprzez wybranie od-powiedniej kategorii. nbox wyszukuje pro-gramy, które będą nadawane w przeciągu następnych sześciu godzin. Klawisz rozpo-czyna wyszukiwanie. Klawisz (czerwony) prze-łącza widok na Wyszukiwanie zaawansowane.

Wyszukiwanie proste

Page 36: instrukcja nbox recorder

31

Wyszukiwanie zaawansowane

Ekran Wyszukiwanie zaawansowane pozwala na dokładniejsze wyszukanie pożądanych programów. Poprzez określenie parametrów takich jak: Katego­ria, Podkategoria, Od (dzień tygodnia), Do (dzień tygodnia), Pora (godzina), możliwe jest dokładniej-sze sprecyzowanie programów, które chcemy wy-szukać

Wyszukiwanie zaawansowane

Opis programów

Wciśnięcie przycisku w Przewodniku po pro­gramach wywołuje okno z opisem wybranego programu (jeśli jest on dostępny). W celu zamknię-cia okna informacyjnego należy ponownie nacis-nąć klawisz .

Informacja o programie

Page 37: instrukcja nbox recorder

32

nRadio

Dzięki usłudze nRadio możliwe jest słuchanie stacji radiowych dostępnych w Internecie. Aby skorzystać z tej usługi należy w Przewodniku po programach z widoku Kategorie wybrać nRadio. Następnie, żą-daną kategorie, po czym z listy kanałów konkretną stację radiową. Zmiana stacji radiowych odbywa się dokładnie tak samo jak w przypadku kanałów tele-wizyjnych, jednak należy zwrócić uwagę, iż lista ka-nałów jest inna niż w przypadku kanałów telewizyj-nych. Również Lista użytkownika jest inna niż w przypadku kanałów telewizyjnych. Wciśnięcie kla-

wisza powoduje powrót do oglądania tele-wizji.

Po wyborze kategorii nRadio Surround istnieje możliwość odbioru stacji radiowych nadających w systemie Dolby Digital. Aby cieszyć się najlepszą ja-kością dźwięku, należy połączyć dekoder za pomocą wejścia optycznego (S/PDIF) z zestawem audio obsłu-gującym ten system oraz zmienić opcję Dolby Digital na Tak (zobacz podpunkt „Dolby Digital” na stronie 25).

UWAGA: W trakcie łączenia, dźwięk przez krótką chwile może być niedostępny. Należy poczekać, aż nbox zakończy proces łączenia się z Internetem.

UWAGA: Kategoria nRadio jest widoczna nawet, gdy dekoder nie jest podłączony do Internetu. Jednak, aby móc korzystać z usługi nRadio konieczne jest poprawnie skonfigurowane połączenie nboxa z Internetem.

nRadio

Page 38: instrukcja nbox recorder

33

7. Zatrzymywanie i odtwarzanie programów

Podczas oglądania programu, użytkownik ma możliwość zatrzymania go w dowolnym momencie, aby np. odebrać telefon, po czym powrócić do oglądania nie tracąc ani sekundy. Jest to możliwe dzięki temu, że każdy oglądany program jest nagrywany na twardy dysk. Możliwe jest również jego przewija-nie zarówno w przód jak i w tył. Poniższe klawisze wykorzystywane są do sterowania trybem pracy nbox recorder:

nbox recorder przechowuje na dysku twardym do 60 minut oglądanego programu na bieżącym kanale. Przewijanie możliwe jest tylko w tym obrębie.Okno informacyjne na bieżąco informuje o pracy nbox recorder:

W Oknie informacyjnym i na ekranie mogą pojawić się następujące ikony, w zależności od aktualnego trybu:

Odtwarzanie

Pauza

Stop

x16 Przewijanie w przód. Liczba po lewej to prędkość (tu: szesnaście razy szybciej).

x16 Przewijanie w tył. Liczba po prawej to prędkość (tu: szesnaście razy szybciej).

Suwak wskazuje moment nagrania, który jest aktualnie wyświetlany.

Biały pasek informuje o tym jaka część programu nie została nagrana.

Ikona trybu pracy nbox recorder.

Szary pasek informuje o tym jaka część programu została nagrana.

Przewija w tył.

Jeśli program jest nagrywany, przerywa nagranie, w przypadku odtwarzania nagrania – powraca do oglądania telewizji.

Górny klawisz zatrzymuje obraz, dolny – powraca do trybu oglądania.

Rozpoczyna nagrywanie. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz rozdział „Nagrania”.

Przewija w przód.

Page 39: instrukcja nbox recorder

34

Wszystkie programy przechowywane są na wbudowanym twardym dysku, który pozwala na nagranie kilkudziesięciu godzin programów. nbox recorder pozwala na nagrywanie programu na jednym kanale i jednoczesne oglądanie programu na innym kanale. Dostęp do nagrań można uzyskać poprzez wciśnięcie klawisza na pilocie. Na ekranie ukazuje się okno z listą wszystkich nagrań:

Ikony mają następujące znaczenie:

Nagranie, które zostało obejrzane przynajmniej w znacznej części. Oglądanie można kontynuować od miejsca przerwania.

Nagranie, które nie zostało obejrzane.

Rozpoczęte nagranie. Procent przy tej ikonie wskazuje ile miejsca na dysku zaj-mują nagrania aktualnie zapisane.

Zaplanowane nagranie. Procent przy tej ikonie wskazuje ile miejsca na dysku jest zarezerwowane na nagrania.

Zaplanowanie nagranie, na które może nie wystarczyć miejsca na dysku twardym.

Informuje, w procentach, o tym ile miejsca na dysku jest dostępne na nagrania i rezerwacje.

8. Nagrania

Nazwy nagrań

Ikony

Page 40: instrukcja nbox recorder

35

Aby uzyskać więcej informacji na temat danego nagrania, wystarczy wcisnąć klawisz . Pojawi się nowe okno z do-datkowymi informacjami z którego możliwe jest również rozpoczęcie odtwarzania. Aby powrócić do poprzedniego ekranu, należy wcisnąć .

Nagrywanie programów

Aby nagrać dowolny program wystarczy podczas jego oglądania wcisnąć przycisk na pilocie. Jeśli zostaną spełnione dwa warunki:

nowe nagranie nie będzie kolidowało z innym nagraniem, istnieje wystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku twardym,

to nagranie zostanie rozpoczęte. Na ekranie wyświetli się odpowiedni komunikat, a na przednim panelu zaświeci się czerwona ikona . Aby przerwać nagranie należy wcis-nąć .

Planowanie nagrań

Planowanie nagrań odbywa się w Przewodniku po programach, Nagraniach lub w Oknie informacyj­nym pod warunkiem, że dostępna jest informacja o przyszłych programach. Możliwe jest jednoczesne za-planowanie nagrania maksymalnie 40-stu programów.

Planowanie nagrań w Oknie informacji

Aby zaplanować nagranie programu w Oknie informacji na-leży:

wcisnąć przycisk na pilocie, za pomocą klawisza wybrać następny program, który ma zostać nagrany. Jego nazwa zostanie wyświet-lona w Oknie informacji,nacisnąć klawisz ,

Na ekranie pojawi się okno potwierdzenia. Wciśnięcie powoduje akceptację, natomiast klawisz rezygnację z planowania nagrania.

••

••

Okno z dodatkową informacją

Nagrywanie rozpoczęte – potwierdzenie

Planowanie nagrania

Page 41: instrukcja nbox recorder

36

Planowanie nagrań w oknie Nagrania

Aby zaplanować nagranie programu w oknie Nagrania, na-leży:

wcisnąć przycisk na pilocie,nacisnąć klawisz , wybrać kanał,wybrać dzień, naciskając klawisz (czerwony) można

uzyskać dostęp do kalendarza,określić początek i koniec nagrania.

Na ekranie pojawi się okno potwierdzenia. Wciśnięcie powoduje akceptację, natomiast klawisz rezygnację z planowania nagrania.

Planowanie nagrań w Przewodniku po programach

Planowanie nagrań może również odbywać się w Przewod­niku po programach. Aby zaplanować nagranie programu należy:

otworzyć Przewodnik po programach poprzez wciśnię-cie na pilocie,wybrać kategorię programów, podświetlić wybrany program, który będzie nadawany w przyszłości,wcisnąć klawisz

Na ekranie pojawi się okno z potwierdzeniem. Wciśnięcie powoduje akceptację, natomiast klawisz rezyg-

nację z zaplanowanego nagrania.

•••

••

Planowanie nagrania

Planowanie nagrania

Page 42: instrukcja nbox recorder

37

Usuwanie nagrań

Użytkownik ma możliwość usunięcia dowolnego nagrania np. gdy dysk twardy zostanie zapełniony lub gdy uzna, że nie będzie go oglądał w przyszłości. W tym celu należy podświetlić nagranie do usunięcia na liście i wcisnąć (czerwony) przycisk na pilocie, a następnie potwierdzić chęć usunięcia wciskając . Aby zrezygnować z usunię-cia nagrania, należy wcisnąć .

Kolidujące nagrania

Jeśli użytkownik zaplanuje dwa nagrania w tym samym cza-sie bądź podczas nagrywania jednego programu będzie próbował zaplanować nagrania w tym samym czasie, wy-świetli się odpowiedni komunikat. W tym momencie użyt-kownik musi zrezygnować z któregoś z nagrań poprzez usu-nięcie go za pomocą klawisza na pilocie.

Kolidujące nagrania

Usuwanie nagrań

Page 43: instrukcja nbox recorder

38

9. VOD

VOD to wypożyczalnia filmów w Państwa domu dostępna dzięki nbox recorder. VOD daje moż­liwość wyboru tych filmów, które użytkownik uzna za interesujące i zechce je obejrzeć. Dzięki usłudze VOD nie będzie potrzeby wychodzenia z domu, aby obejrzeć ciekawy film. Jednak możliwość ta dostępna jest dopiero po aktywacji usługi. Do tego czasu można oglądać jedynie zwiastuny filmów.

Nagrania VOD są dostępne tylko przez określony czas, po którym następuje ich skasowanie. Nagrania, podobnie jak kanały, mogą być chronione przez kontrolę rodzicielską.

Aby oglądać nagrania w wysokiej rozdzielczości (HD) niezbędne jest połączenie nbox recorder za pomocą kabla HDMI oraz telewizor zapewniający ochronę praw autorskich (HDCP). W przeciwnym wypadku nagrania mają pogorszoną jakość i nie­zbędne jest wykorzystanie złącza YPbPr lub SCART.

Aby uzyskać dostęp do usługi VOD, należy wcisnąć klawisz na pilocie. Na ekranie wyświetli się okno z wyborem

kategorii, tutaj możliwe jest wykupienie całej kategorii, po-jedyńczych filmów lub, po wyborze kategorii „Wkrótce w Ofercie”, zapoznanie sie z filmami, które wkrótce zostaną do-łączone do oferty VOD.Aby dokonać wyboru, należy podświetlić żądaną kategorię za pomocą klawiszy i zatwierdzić wybór przy-ciskiem .

Na przykład: po wybraniu kategorii „Kolekcja 1”, wyświetla się okno z dostępnymi tytułami filmów. Aby uzyskać dodat-kowe informacje na temat wybranego filmu lub przejść do jego oglądania należy wcisnąć klawisz na na pilocie.Należy zwrócić uwagę na ikony, które pojawiają się obok tytułów oraz pod zwiastunami, gdyż przekazują istotną informację dotyczącą filmów.

Wybór kategorii

Lista dostępnych filmów

Page 44: instrukcja nbox recorder

39

Film, który został już obejrzany.

Film nadawany z dźwiękiem przestrzennym.

Film objęty kontrolą rodzicielską.

Dla tej pozycji na liście dostępny jest nie tylko zwiastun, lecz cały film.

Film, który nie został zakupiony.

Nowość. Film, który został nagrany na dysku twardym nie później niż 7 dni temu.

Po wybraniu konkretnego tytułu, wyświetla się okno z dodatkową informacją. Użytkownik ma możliwość obejrzenia zwiastuna, zamówienia filmu bądź kolek-cji, jak również przeczytania ich opisu. Natomiast po dokonaniu zakupu filmu bądź kolekcji użytkownik ma możliwość ich obejrzenia.

Należy pamiętać, że filmy VOD są pobierane stopniowo i całość oferty może być dostępna dopiero po pewnym czasie. Mogą wystąpić również drobne różnice w ofercie pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami nbox recorder. W obu przy­padkach należy poczekać kilka godzin, aż nastąpi uzupełnienie oferty.

Filmy VOD będą zwykle nadawane razem z lub wkrótce po swoich zwiastunach.

Po zamówieniu kolekcji lub filmu należy poczekać, aż dekoder otrzyma informację o ich odblokowaniu. Gdy informacja ta napłynie w trakcie gdy użytkownik ogląda telewizję, na ekranie pojawi się okno z wiadomością o dostępności zamówionej po­zycji.

Page 45: instrukcja nbox recorder

40

10. Zanim udasz się do serwisuPrzed zwróceniem się do serwisu z problemem dotyczącym nbox recorder, należy zapoznać się z poniższą tabelą. Proste czynności i drobne zmiany mogą wyeliminować problem i przywrócić poprawne funkcjo-nowanie nbox recorder. Najbardziej typowe problemy związane są z połączeniami kabli. Należy sprawdzić, czy nbox recorder jest odpowiednio podłączony, czy kable są na miejscu i czy są odpowiednio dociśnięte. Można spróbować ponownie połączyć wszystkie kable. Jeśli żaden ze sposobów wymienionych w tabeli nie pomoże rozwiązać problemu, należy skontaktować się z dostawcą lub serwisem. Pierwsza tabela za-wiera opis pojawiających się komunikatów, natomiast druga problemów z działaniem nbox.

Komunikat Przyczyna Rozwiązanie

Brak sygnału – Proszę upewnij się, ze dekoder jest prawidłowo podłą-czony.

Brak jakości sygnału.• Należy sprawdzić konfigurację w menu „Antena”.Należy sprawdzić poprawność podłą-czenia kabla antenowego do nbox recor-dera.Należy dokonać korekty ustawień anteny lub konwertera.

Brak sygnału na tunerze pierwszym/drugim.

Uszkodzenie kabla anteno-wego.Uszkodzenie konwertera.

Należy sprawdzić poprawność połącze-nia kabla antenowego do tunera pierw-szego/drugiego. Najlepiej w tym celu za-mienić kable miejscami, aby wykluczyć uszkodzenie nbox recorder.

Nieprawidłowy sygnał – Brak dźwięku lub obrazu.

Pojawia się w trakcie procesu aktywacji.

• Komunikat powinien zniknąć w momencie, gdy proces aktywacji dobiegnie końca.

Paring Pojawia się w trakcie proce-su aktywacji.

• Komunikat powinien zniknąć w momen-cie, gdy proces aktywacji dobiegnie koń-ca.

Kanał niedostępny - Ten kanał nie jest nadawany.

Kanał zmienił częstotliwość nadawania.

• Należy poczekać, aż zostaną zaktualizo-wane parametry nadawanego kanału.

Błąd dysku. Dysk twardy został uszko-dzony.

• Należy udać się do Autoryzowanego Punktu Sprzedaży.

Brak dostępu Problem z uprawnieniami podczas aktywacji. Odłączenie nbox recor-der od zasilania na dłuższy okres.Brak autoryzacji na kolejny miesiąc.

Po zakończeniu procesu aktywacji ko-munikat powinien zniknąć. Jeżeli komunikat występuje na wszyst-kich kanałach, prosimy o kontakt z Biu-rem Obsługi Klienta.

Brak karty. Dekoder jest zablokowany. Proszę włożyć kartę do czytnika.

Uszkodzona karta.Nieprawidłowo włożona karta.

••

Należy sprawdzić, czy karta jest prawid-łowo włożona (chipem do dołu).

Page 46: instrukcja nbox recorder

41

Trwa pobieranie listy kanałów.

Pojawia się w trakcie proce-su aktywacji.Odłączenie i ponowne podłączenie nbox recorder do zasilania.

Komunikat przestanie się pojawiać w momencie pobrania całej listy kanałów.

Konfiguracja niekom-pletna. Pewne funkcje dekodera mogą być niedostępne. Naciśnij BACK, aby poprawić ustawienia lub OK, aby je zaakceptować.

Błędne ustawienia DiSEqC.• Należy sprawdzić, z jakiego źródła (LNB) nbox recorder ma odczytywać sygnał i wprowadzić poprawne dane w menu Antena.

Problemy ogólne

Objawy Rozwiązanie

Kontrolka zasilania na przednim panelu nie świeci się.

Należy sprawdzić, czy prąd dochodzi do gniazda sieciowego. Należy sprawdzić, czy kabel zasilający i inne są odpowiednio podłączone, a nbox recorder jest włączony. Należy rozłączyć i połączyć jeszcze raz wszystkie kable, aby upewnić się, że są one w odpowiednich miejscach.

••

Kontrolka na przednim panelu jest czerwona.

nbox recorder jest w stanie czuwania. Należy wcisnąć przycisk na pilocie.

nbox recorder nie reaguje napilota.

Należy sprawdzić baterie w pilocie.Należy upewnić się, że nbox recorder jest włączony. Należy upewnić się, że pilot skierowany jest w stronę nbox recorder. Należy upewnić się, że światło słoneczne nie pada bezpośrednio na nbox recorder. Być może nastąpił chwilowy błąd w transmisji i nbox recorder stracił część ustawień oprogramowania. Należy odłączyć nbox recorder z sieci i połączyć go ponownie po kilku sekundach.

•••

Problemy z dźwiękiem i wizją

Objawy Rozwiązanie

Obraz na ekranie telewizora zmie-nia kolor. Może to nastąpić po od-cięciu zasilania od nbox recorder.

nbox recorder stracił część ustawień oprogramowania. Należy odłączyć nbox recorder z sieci i połączyć go ponownie po kilku sekundach. Jeśli problem nie ustępuje należy skontaktować się z dostawcą lub serwisem.

Podczas oglądania na ekranie po-jawiają się kwadraty.

Sygnał może być zbyt słaby z powodu złych warunków pogodo-wych. Należy poczekać na poprawę jakości sygnału.Antena mogła zmienić swoje położenie np. pod wpływem wiatru.Należy sprawdzić, czy antena ustawiona jest prawidłowo.

Page 47: instrukcja nbox recorder

42

Ekran telewizora jest pusty. Jeśli nbox recorder znajduje się w stanie czuwania, należy wcisnąć przycisk na pilocie (tylko gdy telewizor jest w trybie AV). Należy sprawdzić, czy nbox recorder jest podłączony do sieci oraz do odbiornika telewizyjnego. Mogła zostać zmieniona rozdzielczość. Należy spróbować innych ustawień rozdzielczości używając klawisza na przednim panelu. Telewizor może pobierać sygnał wideo z innego źródła niż to, pod które podłączony jest nbox recorder. Można spróbować rozłączyć i połączyć ponownie nbox recorder.

•Ekran telewizora śnieży. nbox recorder znajduje się w trybie czuwania (kontrolka na przed-

nim panelu świeci się na czerwono). Należy wcisnąć przycisk na pilocie. Połączenia w nbox recorder mogły się poluzować. Należy spraw-dzić, czy nbox recorder jest podłączony do sieci oraz do odbiornika telewizyjnego. Należy też sprawdzić kabel łączący nbox recorder z telewizorem.

Obraz jest albo ściśnięty (po bokach lub na górze i dole), albo obcięty na górze i dole ekranu.

Format obrazu w menu Opcje programu nie jest dostosowany do telewizora. Należy spróbować innych ustawień. W Menu głównym, w ekranie Telewizor, wybrano niewłaściwe ustawienia.

Nie ma dźwięku. Należy sprawdzić, czy dźwięk w nbox recorder nie jest wyłączony. Jeśli tak, to należy włączyć dźwięk. Należy sprawdzić, czy dźwięk w nbox recorder jest na dostatecznie wysokim poziomie. Jeśli nie, to należy użyć przycisków głośności na pilocie, by zwiększyć siłę głosu. Należy sprawdzić, czy nbox recorder jest należycie podłączony do odbiornika telewizyjnego lub do systemu dźwięku. Być może po-luzowały się połączenia do nbox recorder.Należy sprawdzić, czy w Menu głównym, w ekranie Telewizor nie ustawiono opcji Dolby Digital przy podłączeniu nbox recorder do urządzenia nieobsługującego standardu.

Nie ma dźwięku w zestawie hi-fi podłączonym do nbox recorder.

Należy sprawdzić, czy zestaw jest należycie połączony z nbox recorder.

Problemy z dyskiem twardym

Objawy Rozwiązanie

Na dysku brakuje miejsca nanagrania. Należy skasować zbędne nagrania.•

Na ekranie pojawia się komunikato błędzie dysku twardego. Jeśli problem się powtarza, należy skontaktować się z serwisem.•

Page 48: instrukcja nbox recorder

Utylizowanie produktów elektronicznych

Nie wyrzucaj tego produktu do śmieci.

Produkt wykonany jest z materiałów, które po zakoń-

czeniu jego użytkowania mogą zostać odzyskane

lub zutylizowane. Dzięki utylizacji redukowane jest

zapotrzebowanie na surowce oraz zmniejsza się ilość

materiałów trafiających na wysypiska śmieci.

Przy zakupie nowego, podobnego produktu sprze-

dawca może przyjąć używany. Można także do-

starczyć go do centrum utylizacji. Sprzedawca lub

władze samorządowe mogą udzielić informacji na

temat miejsc składowania odpadów elektronicz-

nych. Usługa ta jest nieodpłatna.

W ramach prawodawstwa Unii Europejskiej doty-

czącego odpadów elektrycznych i sprzętu elektro-

nicznego (Dyrektywa 2002/96/EC obowiązująca od

sierpnia 2005 r.), zapewnia się klientom nieodpłatny

system utylizacji.

Opakowanie

Przed wyrzuceniem opakowania tego produktu na-

leży upewnić się, że będzie ono odpowiednio prze-

tworzone. Opakowanie powinno zostać poddane

segregacji odpadów.

Oszczędzanie energii

W celu oszczędzania energii elektrycznej zalecane

jest przełączanie urządzenia w stan czuwania. Nale-

ży również odłączyć je od zasilania, jeśli nie będzie

używane przez dłuższy czas.

Baterie

Nie wyrzucaj baterii wraz z odpadkami domowymi.

Jeśli istnieje taka możliwość, zalecane jest wrzuce-

nie zużytych baterii do specjalnego pojemnika na

odpadki. Ich spalanie lub wyrzucanie na wysypisko

śmieci zwiększają ryzyko przedostania się trujących

substancji do środowiska naturalnego.

43

Dodatek A. Ochrona środowiska

Page 49: instrukcja nbox recorder

System:

Tuner: DVB-S2 Zakres częstotliwości wejściowych: 950-2150 MHzOparty na procesorze Sti7100Pamięć FLASH: 64 MBPamięć RAM: 192 MBDysk twardy: 250GB

Wejścia/wyjścia:

Dwa wejścia satelitarneHDMIWtyczka Ethernet2x RCA (stereo audio)TV SCARTOptyczne wyjście dźwięku cyfrowego S/PDIF Czytnik Smart Card Gniazdo zasilaniaGniazdo USB

Video:

MPEG-2 SD: MP@MLMPEG-2 HD: MP@HLH.264 p.10: MP@L4Formaty: 4:3, 16:9

Audio:

MPEG-1 layer 1, 2MPEG-1 layer 3 (MP3)Dolby Digital przez S/PDIF

Dostęp warunkowy:

Conax

Oprogramowanie:

DVB MHP 1.1Loader do aktualizacji oprogramowaniaTeletekst, napisyZestaw aplikacji zawierający m.in.: Okno infor-macyjne, Kontrolę rodzicielską, Przewodnik po programach

Akcesoria:

Pilot z bateriamiZasilacz zewnętrzny: 198-264 VAC, 47-63 HzZestaw kabliInstrukcja użytkownika

Zgodność:

Całkowita zgodność z normą DVB; MHPJakość zgodna z normami UE, oznaczenie CE

Dane ogólne:

Wymiary: 320 x 225 x 48 mm Cztery diodyNapięcie wejściowe: 12 V DCZużycie energii poniżej 35 W

Niniejsza specyfikacja może zostać zmieniona bez powiadomienia.

44

Dodatek B. Dane techniczne

Page 50: instrukcja nbox recorder

45

Page 51: instrukcja nbox recorder

Telewizja nowej generacji n ciągle doskonali swój produkt i zastrzega sobie możliwość wprowadza­nia zmian w działaniu nbox HDTV recorder w trakcie jego produkcji i użytkowania. Działanie Państwa nbox HDTV recordera inaczej, niż opisano w tej instrukcji może wynikać z wprowadzonych udoskona­leń. O wprowadzanych zmianach informujemy na stronie www.n.pl.

46

Page 52: instrukcja nbox recorder

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 0 801 055 555,z telefonów komórkowych (48 12) 291 55 55, fax: (48 12) 291 55 50 (opłaty według cenników operatorów).