Top Banner
INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I OBSŁUGI PODAJNIKA PALIWA STAŁEGO TYPU PPSR Z MOŻLIWOŚCIĄ SPALANIA MIAŁÓW Wzór zastrzeżony nr 65276 Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej PPSR – 17 do 25 kW
16

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I OBSŁUGI PODAJNIKA PALIWA …

May 01, 2022

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Z MOLIWOCI SPALANIA MIAÓW
Wzór zastrzeony nr 65276
PPSR – 17 do 25 kW
DEKLARACJA zgodnoci wyrobów
oraz wymaganiami okrelonymi waciwymi przepisami
MASZYNY/art. 215,217 § 1 i § 2 KP
TYP KONSTRUKCYJNY NARZDZIA
Ilo: …….. szt.
Symbol PKWiU
Zastosowano ponisze normy: PN-EN ISO 4762:2006 PN-EN ISO 13850:2008 PN-EN ISO 12100:2010 PN-EN 60529:2003 PN-EN ISO 10025– 2:2007 PN-EN 547-2+A1:2010 PN-EN ISO 3747:2011 PN-EN 60691:2003 PN-EN ISO 10025–1:2007 PN-EN 547-3+A1:2010 PN-EN ISO 9614:2010 PN-EN 60691:2003/A1:2007 PN-EN ISO 10083–1:2008 PN-EN ISO 13732-1:2010 PN-EN 61000-6-3:2008 PN-EN 60695-1-10:2010 PN-EN ISO 4957–2004 PN-EN 614-1+A1:2009 PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2011 PN-EN 60695-1-11:2010 PN-EN ISO 10512– 2001 PN-EN 614-2+A1:2010 PN-EN 61000-6-1:2008 PN-EN 60799:2004 PN-EN ISO 7091–2003 PN-EN 617+A1:2011 PN-EN 50347:2002 PN-EN 60947-1:2010 PN-EN ISO 4017:2011 PN-EN 618+A1:2011 PN-EN 60034-5:2004 PN-EN 60947-2:2009 PN-EN ISO 4018:2011 PN-EN 746-1+A1:2012 PN-EN 60034-5:2004/A1:2009 PN-EN 60947-3:2009 PN-EN ISO 8676:2011 PN-EN 7464-2:2010 PN-EN 600 34-6:1999 PN-EN 60947-3:2009/A1:2012 PN-EN ISO 10025- 1:2007 PN-EN 842+A1:2010 PN-EN 60034-7:2005 PN-EN 60947-4-1:2010 PN-EN ISO 10025- 3:2007 PN-EN 894+A1:2010 PN-EN 60034-8:2007 PN-EN 60947-4-2:2012 PN-EN ISO 10025- 4:2007 PN-EN 894-2+A1:2010 PN-EN 60034-9:2004 PN-EN 60947-4-3:2002 PN-EN ISO 4032:2004 PN-EN 894-3+A1:2010 PN-EN 60034-12:2004 PN-EN 60947-4-3:2002/A1:2008 PN-EN ISO 4034:2004 PN-EN ISO 13849–1:2008 PN-EN 60034-12:2004/A1:2007 PN-EN 60947-4-3:2002/A2:2011 PN-EN ISO 8673:2004 PN-EN ISO 13849–1:2008/AC:2009 PN-EN 60204-1:2010 PN-EN 60947-5-1:2006/A1:2009 PN-EN ISO 10512:2001 PN-EN 981+A1:2010 PN-EN 60204-1:2010/AC:2011 PN-EN 60947-5-2:2011 PN-EN ISO 4063:2011 PN-EN 1037-3+A1:2010 PN-EN 60310-1:2004 PN-EN 60947-5-3:2002 PN-EN 22553:1997 PN-EN 60034-5:2004 PN-EN 60947-5-3:2002 PN-EN ISO 12100:2011 PN-EN 60947-5-3:2002/A1:2007 PN-EN 303-5:2012 PN-EN 60947-5-4:2005 PN-EN 60947-5-5:2002 PN-EN 60947-5-6:2002 PN-EN 8062:1997/Ap1:1998 PN-EN 60947-5-7:2005 PN-EN ISO 1559-1:2011 PN-EN 60947-5-8:2008 PN-EN ISO 1561:2012 PN-EN 60947-5-9:2010 PN-ISO 8062:1997 PN-EN 60947-6-3:2009 PN-ISO 8062:1997/Ap1:1998 PN-EN 60947-6-2:2005 PN-EN 60947-6-2:2005/A1:2010 PN-EN 60947-7-1:2012 PN-EN 60947-7-2:2012 PN-EN 60947-7-3:2010 PN-EN 60947-8:2005 PN-EN 60947-8:2005/A1:2008 PN-EN 60947-8:2005/A2:2012 PN-EN 61000-3-2:2007/A1:2010 PN-EN 60100-3-2:2007/A2:2010 PN-EN 60100-3-3:2011 PN-EN 60100-6-1:2008 PN-EN 60129-1:2009 PN-EN 60129-1:2009/AC:2010 PN-EN 60129-1:2009/A11:2011 PN-EN 61140:2005 PN-EN 60140:2005/A1:2008 PN-EN 60310-1:2009 PN-EN 60310-2:2010 PN-EN 60310-3:2010
Klient: Podpis …………………………..
INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I OBSUGI PODAJNIKA PALIWA STAEGO RYNNOWEGO Z MOLI-
WOCI SPALANIA MIAU TYPU PPSR O MOCACH 17 do 25 kW
1. Produkowane warianty podajnika.
• PPSR 17 do 25KW
2. Zakres stosowania i wasnoci podajnika.
Podajniki paliwa staego typu PPSR s przystosowane do pracy z okrelonymi gatunkami paliwa. Naley cile przestrzega
wytycznych dotyczcych parametrów stosowanego paliwa pod rygorem utraty gwarancji na dostarczony osprzt!
3. Wytyczne odnonie stosowanego paliwa (groszek).
3.1. Górna granica uziarnienia paliwa. Maksymalny rozmiar ziaren wgla jest ograniczony do 25 mm.
3.2. Koksujce wasnoci wgla. Mog by stosowane wgle o niewielkich lub rednich zdolnociach koksowania, jak typ 31 lub typ 32
o zawartoci czci lotnych powyej 30%. Nie zaleca si stosowa wgla typu 33 (koksujcych) i typu 34 (silnie koksujcych). Rów-
nie stosowanie innych paliw, takich jak koks, antracyt, brykiety czy wgiel brunatny jest zabronione bez konsultacji z producentem
(podajniki musz mie specjaln konstrukcj). Kady zastosowany typ wgla winien mie granulacj poniej 25 mm!
3.3. Maksymalna ilo miau w wglu jest ograniczona do nastpujcych wartoci:
Maksymalna ilo miau przechodzca przez sito 3,15 wynosi
•dla typu 31 (tylko dla sklasyfikowanych wgli) do 20%
•dla typu 32 (tylko dla sklasyfikowanych niekoksujcych wgli) do 20%
•pozostae typy – gatunki wgli do 10%
3.4. Wilgotno max. do 10%!!! Jest to absolutnie wiodcy parametr stosowanego paliwa. Bardzo trudne jest spalanie
wgla, kiedy zawiera on nadmiern proporcj mokrego miau. Jeeli wgiel ma zawarto wilgoci powyej 10% (do 15%) to
procentowa zawarto miau nie powinna by wysza ni 15%.
UWAGA: Wgle zawierajce ponad 30% miau i ponad 10% wilgoci absolutnie nie s polecane.
3.5. Procentowa zawarto popiou do 15%
3.6. Temperatura stapiania si popiou (punkt pynicia)
•dla typu 31 i czci typu 32/1 nie mniej ni 1200ºC
•dla czci typu 32/2 nie mniej ni 1250ºC
•spiekalno – RI do 10
3.8. Waciwy wybór typu i gatunku wgla zapewnia:
•bezawaryjn prac podajnika i kota
•wysz sprawno pracy retorty i oszczdno paliwa rzdu do 15% w porównaniu do paliwa gorszej jakoci
•ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych zwizków chemicznych.
3.9. Zalecani producenci i gatunki wgla:
•KWK „Kazimierz Juliusz”, adres – 41-215 Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1, tel. 032/368 10 51 typ 31-2
•ZG „Piekary” sp. z o.o., adres – 41-940 Piekary l., ul. Gen. J. Zitka, tel. 032/287 10 51 typ 31-2
4.M. Wytyczne odnonie stosowanego paliwa (mia).
4.1.M. Górna granica uziarnienia paliwa
Maksymalny rozmiar ziaren wgla jest ograniczony do 30 mm.
4.2.M. Koksujce wasnoci wgla. Mog by stosowane wgle o niewielkich lub rednich zdolnociach koksowania, jak typ 31
lub typ 32 o zawartoci czci lotnych powyej 30%. Nie zaleca si stosowa wgla typu 33 (koksujcych) i typu 34 (silnie
6
granulacj poniej 30 mm!
Jest to absolutnie wiodcy parametr stosowanego paliwa. Bardzo trudne jest spalanie wgla, kiedy zawiera on nadmier-
n proporcj mokrego miau. Stosowanie mokrego paliwa utrudnia zsypywanie wgla ze zbiornika, powoduje równie
nadmierne zuycuie podzespoów co grozi utrat gwarancji!!!
UWAGA: Wgle zawierajce ponad 10% wilgoci absolutnie nie s polecane.
4.4.M. Procentowa zawarto popiou do 4-12%
4.5.M. Temperatura stapiania si popiou (punkt pynicia)
•dla typu 31 i czci typu 32/1 nie mniej ni 1200ºC
•dla czci typu 32/2 nie mniej ni 1250ºC
•dla pozostaych grup nie mniej ni 1350ºC
4.6.M. Spiekalno – RI do 10
4.7.M. Uziarnienie 0-30 mm
4.9.M. Ogólne zalecenia odnonie wyboru typu i gatunku wgla.
Waciwy wybór typu i gatunku wgla zapewnia:
•bezawaryjn prac podajnika i kota
•wysz sprawno pracy retorty i oszczdno paliwa rzdu do 15% w porównaniu do paliwa gorszej jakoci
•ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych zwizków chemicznych.
Zalecani producenci i gatunki wgla:
•EKO-FINS – Katowicki Wgiel Sp. z o.o., adres 40-205 Katowice, ul. Ksidza Franciszka cigay 14, tel. (032) 203 97 48
5. Opis podajnika.
Zewntrzne czci reduktora (obudowy), jak równie obudowa silnika, wykonane s z aluminium. Reduktory napeniane s
fabrycznie olejem syntetycznym, który nie wymaga wymiany przez cay czas eksploatacji. Reduktor poczony jest z podajni-
kiem limakowym za porednictwem sprzga, w którym rol mechanizmu zabezpieczajcego przed uszkodzeniem w razie
zablokowania limaka peni klin zabezpieczajcy (ruba M 5, z niepenym gwintem, ocynkowana w klasie twardoci 5.8
dugoc 45 mm) fot. 1. Stosowanie innych klinów zabezpieczajcych grozi uszkodzeniem motoreduktora lub silnika elek-
trycznego i powoduje utrat gwarancji! limak suy do transportu wgla z zasobnika do dolnej czci retorty.
5.2. Konstrukcja podajnika.
Palnik rynnowy kota centralnego ogrzewania zawiera obudow i ruszt. Ruszt skada si z powierzchni o ksztacie pówalca
tworzc nieck, przeduon z przodu pask paszczyzn, umieszczon poniej niecki. Niecka zaopatrzona jest w otwory
na powietrze pierwotne. Niecka poczona jest z obudow palnika, w której znajduje si otwór wylotowy podajnika na pali-
wo stae podawane przez obracajcy si limak. Obudowa palnika nad otworem wylotowym posiada otwory na powietrze
wtórne. W dolnej czci obudowy palnika znajduje si wentylator, który dostarcza gówny strumie powietrze do otworów
pierwotnych znajdujcych si w niecce rusztu, a pozostae powietrze do otworów umieszczonych w obudowie palnika. Obu-
dowa palnika wraz z rusztem tworzy monolit. Taka konstrukcja palnika powoduje e gromadzony na ruszcie spiek amie si
pomidzy paszczyzn niecki i paszczyzn pask. Natomiast umieszczenie otworów w obudowie palnika powoduje dopale-
nie czci lotnych paliwa. Do spalania miaów istnieje moliwo zamontowania dodatkowego rozgarniacza spieku który jest
montowany na limaku (fot. 2.) rozgarniacz jest elementem eksploatacyjnym, który zuywa si w trakcie pracy i nie podlega
gwarancji. ( W przypadku uytkowania palnika bez rozgarniacza limak naley zabezpieczy zalepk kwasoodporn fot. 3.)
7
5.4. Przed zainstalowaniem kota w kotowni naley bezwzgldnie sprawdzi czy cig kominowy jest zgodny z zaleceniami produ-
centa kota.
i instalacji energetycznych. Wykonywanie montau podajnika przez nieupowanione osoby moe by przyczyn utraty praw
gwarancyjnych.
– Rur podajnika naley dokadnie wypoziomowa i usztywni za pomoc stopki (stopka ma dotyka podoa przy pustym
zbiorniku).
– Waciwie podczy silnik elektryczny i sprawdzi przed montaem zasobnika na wgiel, czy zosta waciwie wybrany
kierunek obrotów limaka.
Bezpiecznikiem sprzga przecieniowego ograniczajcego wielko momentu obrotowego od 100-160 Nm jest handlowa
ruba stalowa ocynkowana.
5.9. Czynnoci rozruchowe podajnika.
UWAGA: Rozruch zerowy kota moe przeprowadzi tylko serwis legitymujcy si odpowiednimi uprawnieniami i pod wa-
runkiem dokonania szczegóowego wpisu do karty gwarancyjnej kota. Dopuszcza si odstpstwo od tej reguy za obopóln
zgod wyraon na pimie.
tu napenienia retorty.
5.11. Sprawdzenie dowiadczalne czy podawana ilo wgla odpowiada mocy cieplnej kota.
6. Sprawdzenie dziaania pulpitu sterowniczego – ustawienie waciwego czasu podawania paliwa (t1)
i czasu dopalania paliwa (t2), kiedy podajnik jest wyczony. Waciwe dobranie tych wielkoci po-
zwala na ekonomiczne spalanie wgla w retorcie.
8
6.2. Potwierdzenie rozruchu zerowego wpisem do karty gwarancyjnej kota.
UWAGA:
pracy instalacji i przedwczesnego zuycia elementów podajnika takich jak dysze eliwne, kocówka limaka (przy zbyt
duym nadmiarze powietrza – pytki pomie). Szczegóy zwizane z regulacj zawiera instrukcja obsugi danego kota).
B) Nastawione przy zastosowaniu analizatora spalin parametry kontrolowa biorc pod uwag zmienne parametry dostar-
czanego wgla. Regulowa prac kota zgodnie z instrukcj obsugi kota.
6.3. Korekty nienormalnych stanów pracy paleniska.
6.4. Za „krótkie zoe” – zbyt maa ilo wgla w palenisku (rysunek 1).
Objawy – bardzo pytki ogie na rynnie z biaym, wybitnie jasnoótym pomieniem, klinkier przy dyszach, niskie odczyty
CO2 na mierniku. Przyczyna – procentowe nastawienie strumienia wgla za niskie w stosunku do ustawienia nadmuchu
powietrza.
wienie nadmuchu.
6.5. Za dugie zoe – zbyt dua ilo wgla w palenisku (rysunek 1).
Objawy – bardzo dugie zoe – liczc od podstawy, pewna ilo gboko zalegajcego klinkieru. Przyczyna – nadmierne
podawanie wgla w stosunku do nastawionego powietrza, ewentualnie niedostateczne czyszczenie okresowe paleniska.
Dziaania zapobiegawcze:
•zmniejszy nastaw zasilania wglem o 5-10 % usun klinkier i ustawi ilo wgla.
•jeeli korekta nie skutkuje powróci do starych nastaw
•przy powtórzeniu si sytuacji powikszy nadmuch, to jest zwikszy pierwotny strumie powietrza
UWAGA: Nastawy korygowa nie wicej ni 5-10% jednorazowo by nie rozregulowa prawidowych nastawie.
6.6. Otwarty ogie, lecz niespalone czstki wgla.
Objawy – dobry „otwarty” ogie ale wysoko palcego si wgla raczej niewielka, niskie wskazania CO2 na mierniku,
klinkier z maymi czerwonymi wgielkami.
Przyczyna – zbyt czste czyszczenie rynny Dziaania zapobiegawcze: zmniejszy czstotliwo czyszczenia, aby umoliwi
utworzenie si wikszej objtoci palcego si wgla.
7. Eksploatacja podajnika.
w retorcie.
2. Naley przede wszystkim kontrolowa stan i obraz ognia w palenisku:
•Czerwony dymicy ogie wskazuje na to, e dopyw powietrza jest zbyt may
•Jasny biay ogie wskazuje na to, e dopyw powietrza jest zbyt duy
•Poprawny ogie jest wtedy, kiedy obserwujemy czysty, intensywnie óty pomie
3. Instrukcja obsugi podajnika dla uytkownika.
4. Obsuga cotygodniowa
5. Otwiera drzwiczki ogniowe i sprawdza stan pomienia. Naley posugiwa si wskazówkami zawartymi w rozdziale
5.3. „Eksploatacja podajnika.” w celu rozpoznania stanów nienormalnych.
6. Usuwa co jaki czas uel jeeli pojawia si obficie w palenisku kota, pamitajc o wczeniej podanych wskazówkach
i o koniecznoci waciwej regulacji proporcji masy wgla i nadmuchu powietrza. W przypadku permanentnego pojawia-
nia si ula sprawdzi, czy typ wgla jest zgodny z zalecan charakterystyk.
9
7. Sprawdzi poziom wgla w bunkrze.
UWAGA: Jeli operator ma jakiekolwiek uwagi co do pracy podajnika powinien skontaktowa si z firm PANCERPOL
w Dbrowie Górniczej, ul. Szaasowizna 22, tel. (032) 261 04 15
8. Obsuga comiesiczna
9. Sprawdzi nagromadzenie si pozostaoci ula w retorcie odkrcajc doln pokryw (fot. 4.) , ewentualnie wygasi
kocio i wyczyci rynn papierem ciernym uchroni to przed osadzaniem si nagaru (patrz film na www.pancerpol.com.pl).
10. Sprawdzi czy w bunkrze wglowym i rurze osonowej podajnika wgla nie wystpia akumulacja pyu wglowego lub
innych odpadów i usun je.
11. Sprawdza stan dysz powietrza i czy otwory wylotowe powietrza s drone.
UWAGA: Czynnoci poz. 6.2.1 do poz. 6.2.2 naley równie wykona bezwzgldnie po zakoczeniu sezonu grzewczego
lub w przypadku podgrzewaniu CWU jeden raz w roku.
12. Obsuga co 6 miesicy.
13. Konieczne jest wykonanie konserwacji podajnika po zakoczeniu kadego sezonu grzewczego lub w przypadku ogrzewa-
nia CWU jeden raz w roku (warunek gwarancji).
14. Raz na kwarta uruchamia limak na okres 15 minut. Dziki temu unika si zablokowania limaka wewntrz rury.
15. Wyczyci rur z resztek wgla, opróni zasobnik, wyczyci retort, odkrci dolny dekiel, usun popió fot. 4.
16. wyj podajnik poprzez odkrcenie 4 rub M10 mocujcych podajnik do kota, zdemontowa motoreduktor wraz ze
„limakiem” (poprzez odkrcenie czterech rub M8), oddzieli motoreduktor od „limaka” (wycigajc zawleczk bez-
pieczestwa), przesmarowa smarem staym do oysk trzpie „limaka” oraz wewntrzn tulej motoreduktora, aby
zapobiec zatarciu si obydwu elementów (motoreduktora wraz ze „limakiem”). W celu zoenia podajnika naley wyko-
na powysze czynnoci w odwrotnej kolejnoci,
7. Konserwacja podajnika.
Podajnik zosta tak skonstruowany, e nie wymaga kosztownej konserwacji. Od czasu do czasu naley oczyci podajnik
z kurzu lub resztek wgla czy popiou. Regularnie czyci obudow silnika.
Poniewa reduktory wypenione s olejem syntetycznym przeznaczonym na cay okres eksploatacji, w zasadzie nie wyma-
gaj adnej szczególnej konserwacji oprócz czyszczenia zewntrznego. Do czyszczenie nie naley uywa adnych rozpusz-
czalników, gdy mog one uszkodzi piercienie uszczelniajce i uszczelki. Konserwacja silnika zgodnie z Dokumentacj
Techniczno – Ruchow na silnik.
Likwidacj poszczególnych czci kota, do których produkcji uywane s metale, naley przeprowadzi za porednictwem
uprawnionych firm zapewniajcych skup materiaów wtórnych.
9. Awarie i sposoby ich naprawy. Moliwe awarie i sposoby ich usunicia obrazuje tabela nr 1.
10. Przepisy normalizacyjne.
a. Podajniki wgla typu PPS 17-25 kW, jako urzdzenia przeznaczone do celów technologicznych nie podlegaj obowizkowi
certyfikacji (Zarzdzenie Dyrektora PCBA z dnia 28-03-1997).
b. Producent dostarcza deklaracj zgodnoci wyrobu z normami zharmonizowanymi zgodnie z Ustaw z dnia 29.08.2003 r.
o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnoci oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1652 z 30.09.2003 r).
c. Silnik napdzajcy podajnik posiada zawiadczenie o jakosci 2.1. uprawniajcy do oznaczania go znakiem bezpieczestwa B.
10
Warunki gwarancji i odpowiedzialnoci za wady wyrobu
1. Gwarancja na podajnik trwa 24 miesice od dnia pierwszego uruchomienia, dokonanego przez uprawnionego instalatora, ale
nie duej ni 32 miesice od daty produkcji.
2. Serwis gwarancyjny zapewnia firma PANCERPOL, zgoszenia uruchomienia podajnika dokonuje firma instalacyjna, która do-
konaa jego montau i uruchomienia. Gwarancja nie obejmuje rub, nakrtek, sznura oraz deflektora nad paleniskiem. S to
elementy naturalnie zuywajce si i ich wymiana jest patna.
3. Objte gwarancj s podajniki zainstalowane zgodnie z niniejsz instrukcj i obowizujcymi przepisami.
4. Gwarancja obejmuje napraw lub wymian czci podajnika uznanej za wadliw.
5. Nie podlegaj naprawom gwarancyjnym uszkodzenia i niezgodnoci w pracy podajnika powstae na skutek:
•niewaciwego transportu (w tym transportu bezporednio do kotowni);
•niewaciwej instalacji;
staego typu PPSR.
6. Wszelkie naprawy i zmiany w konstrukcji podajnika mog wykonywa tylko uprawnione firmy instalacyjno-serwisowe.
7. Wszelkie samowolne zmiany w konstrukcji podajnika anuluj umow gwarancyjn.
8. Materiay uszczelniajce podajnik, uszkodzone na skutek niewaciwej obsugi, eksploatacji, konserwacji lub stosowania zej
jakoci paliwa, nie s objte gwarancj.
9. Karta gwarancyjna bez daty, wpisów, podpisów, piecztek i nr fabrycznych jest niewana.
10. Uprawnienia z tytuu udzielonej gwarancji mog by realizowane jedynie na podstawie karty gwarancyjnej podpisanej przez
uprawnionego instalatora, który uruchomi urzdzenie.
STALE UDOSKONALAMY NASZE PRODUKTY, DLATEGO PROSIMY ABY WSZELKIE UWAGI ORAZ SUGESTIE DOTYCZCE PODAJNIKÓW, JAKOCI OBSUGI SERWISU, DZIAANIA SKLEPU IN- TERNETOWEGO KIEROWA NA ADRES biuro@pancerpol.com.pl
UWAGA: Przestrzeganie powyszej instrukcji gwarantuje, e podajnik bdzie przez wiele lat niezawodnie funkcjonowa. Informacja o wszelkich wadach fabrycznych musi by przekazana zaraz po ich wykryciu i zawsze w formie pisemnej. W przypadku nie dostosowania si powyszych zasad, naprawa nie bdzie uznana jako gwarancyjna. Producent ma prawo do wprowadzenia ewen- tualnych zmian konstrukcyjnych podajnika w ramach modernizacji wyrobu, które to zmiany nie musz by uwzgldnione w niniejszej Instrukcji.
UWAGA: Wymagane jest uywanie suchego opau. Opa powienien by skadowany w wa- runkach umoliwiajcych jego przeschnicie. Zwizki chemiczne zawarte w wglu w poczeniu z wod i temperatur s podstawow przyczyn zniszczenia „limaka” w podajniku. „limak” zniszczony na wskutek uywania mokrego opau lub niestosowania si do pkt 6 niniejszej DTR – nie podlega gwarancji.
ZALECAMY WYKONANIE PRZEGLDU PODAJNIKA ZGODNIE Z PKT 5 DTR , najlepiej przed nadej- ciem sezonu grzewczego.
UWAGA: Celem zabepieczenia ukadu podajcego przed zapaleniem si opau w zasobniku konieczne jest zastosowanie sterownika kota wyposaonego w opcj wspópracy z czujnikiem temperatury rury podajnika. Gwarancja obowizuje tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
UWAGA: Celem zabepieczenia ukadu podajcego przed zapaleniem si opau w zasobniku konieczne jest zastosowanie sterownika kota wyposaonego w opcj wspópracy z czujnikiem
11
temperatury rury podajnika. W przypadku spalania biomasy (pellet, zboe) w palniku Firmy Pan- cerpol konieczne jest:
I – Zastosowanie systemu gaszcego (straak) fot. 6. II – Bezwzgldnie po kadym wyczeniu kota naley cakowicie opróni ar z paleniska, aby zapobiec cofniciu si aru do zbiornika na opa i zanieczyszczeniu si ukadu podajcego.
UWAGA: Do palnika rynnowego konieczne jest zastosowanie szczelnego zbiornika.
UWAGA: Nie zalecamy stosowania przysony w gardzieli wentylatora.
UWAGA: Przed zamontowaniem podajnika w kotle naley zapozna si z filmem instruktao- wym umieszczonym na stronie www.pancerpol.com.pl
Tabela nr 1. Anazliza problemów poprawnej pracy podajnika wgla. Nazwa usterki Lista prawdopodobnych przyczyn do analizy
Nie zacza si podajnik wgla do retorty
Brak zasilania lub wyczony sterownik kota
Zadziaa bezpiecznik motoreduk- tora
Zadziaa przekanik przeci- enia
Zadziaa wycznik termiczny silnika
Zadziaa bezpiecznik motoreduk- tora
Zadziaa przekanik przeci- enia
Brak wgla w bunkrze lub wgiel zawiesi si nad podajni- kiem
city klin zabezpie- czajcy sprzgo motoreduk- tora
Rozczone sprzgo limaka z motoreduk- to-rem
Nie obraca si limak po- dajnika wgla do retorty ale pracuje motoreduktor
city klin zabezpie- czaj-cy sprzgo motoreduk- tora
Rozczone sprzgo limaka z motoreduk- to – rem
Nie oczyszczony limak przed zako- czeniem eksploatacji kota
Czste cinanie klina zabez- pieczajcego limak
Skrzywiony konierz rury lub poluzo- wane ruby mocujce
Ze wycen- trowanie wspornika motore- duktora wzgldem limaka
Wspornik motore- dukto-ra niestabilnie przytwier- dzony do podoa
Dymienie z zasobnika
Zatkane otwory doprowa- dzajce powietrze doszczel- niajce w kolumnie retorty
Nadpalony koniec limaka w retorcie
Niepra- widowa regulacja spalania
Zresetuj lub wymie w razie potrzeby
Zresetuj przekanik przecie- niowy
Sprawd wycznik zlokalizuj przyczyn jego zadzia- ania
Sprawd po- ziom wgla w bunkrze i nad otworami do pobierania wgla
Sprawd wymie w razie potrzeby
Wymie wkadk sprzga i zcz sprzgo ponownie
Wymontuj limak, oczy, zawiadom producenta
Oczyci retort, udroni otwory
Popraw i zapewnij trwae zamoco- wanie
12
14
Podpis osoby dokonujcej montau do urzdzenia
Podpis i piecztka osoby dokonujcej podczenia do instalacji elektrycznej