Top Banner
RS07RB003 3 H.Penić, M.Jevremović, S.Vranić, I.Ilič, M.Petroiiijević j STABILISANI ISPRAVLJAČ NAPONA !+ 12V I + 24V NA REAKTORU RB iNSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE ,,BOR!S BEOGRAD — ViNČA
18

iNSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE ,,BOR!S

Oct 16, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: iNSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE ,,BOR!S

RS07RB003

3

H.Penić, M.Jevremović, S.Vranić,

I.Ilič, M.Petroiiijević

j STABILISANI ISPRAVLJAČ NAPONA

!+ 12V I + 24V NA REAKTORU RB

iNSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE ,,BOR!SBEOGRAD — ViNČA

Page 2: iNSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE ,,BOR!S

RO tMSTM'UT XA MUKLEARNE NAUKE „BORS3 KČDR^C^ V č N Č AOOUR !NST!7UT ZA NUKLEARNU ENERGETiKU ! TEHNiCKU FiZiKU ,,NET"

H3K-NET- 3

M.Pešić, M.Jevremović, S.Vranić,I.Ilić, M.Petronijević

STABILISANI ISPRAVLJAČ NAPONA+ 12V I + 24V NA REAKTORU RB

Beograd — Virtča, 1986.

Page 3: iNSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE ,,BOR!S

iBK-NET- iZVEŠTAJ

i ^ , . .

M.Jevremović, S.Vranić,

I.Ilić, H.Petronijevič

!i8TARILISANI ISPRAVLJAJ NAPONA +_ 12V I

+ 24V NA REAKTORU RB

K,;-aks3držn): Realizovan je i instaliran na reaktoru

RB stabilisani ispravljač napona RB-3 koji

obezbedjuje potrebne napone za napajanje

pretpojačavača za scintilacione i proporcionalne

gasom punjene detektore.

Oznaka:

3

mart 1986.

Sr.Sr. ihBr. strana prti

Poverijivos':

:*" 13

Distrihuc.rnaitsta

Altiparmakov DimitarAfgan NalmAntić DragoljubAvdić SenadaBojović BoškoDašić NebojšaDimitrijević ZoranHadžimahniutović NenadKostić LjiljanaMarinković NadaMataušek MilenaNilošević MiodragNikolič DraganaPeaLć MilanPetrović IvanSimović RodoljubStančić VelimirStefanović DušanŠokčić-Kostić MarinaZavaljevski NelaTomašević DjordjeZmijarević IgorOsoblje pogona RBArhiva RBArhiva OOUR

Page 4: iNSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE ,,BOR!S

S A D R Ž A J

Strana

1. UVOD 1

2. OPIS KUTIJE, PREDNJE I ZADNJE PLOČE 2

3. OPIS RAZVODNE KUTIJE 4

4. OPIS KABLOVA SA KONEKTORIMA 5

5. IZMERENE KARAKTERISTIKE ISPRAVLJAČA 6

6. BLOK ŠEMA ISPRAVLJAČA 8

7. ELEKTRIČNA ŠEMA ISPRAVLJAČA 9

8. OPIS ELEKTRIČNE ŠEME ISPRAVLJAČA RB-3 10

9. KONEKTORI 11

10. SPISAK UPOTREBLJENIH ELEKTRIČNIH KOMPONENTI

U ISPRAVLJAČU RB-3 13

Page 5: iNSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE ,,BOR!S

1. UVOD

Stabilisani ispravljač RB-3 je postavljen na reakto-

ru RB sa namenom da obezbedi potrebne napone za napajanje

pretpojačavača za scintilacione i proporcionalne, gasom pu-

njene, detektore (CANBERRA 806, 2004, 2005, 2006 ili ORTEC

113, 142 i slične). Pored toga sa prednje ploče ispravljača

se upravlja releima koji su ugradjeni u pretpojačavače CAN-

BERRA 806. Namena ovih relea je da kratko spoje ulaz prili-

kom promcnc visokog napona za detektore i time zaštite ulaz-

ni tranzistor.

Na svom izlazu ispravljač RB-3 daje stabilisane na-

pone +12V i +24V kao i tri napona od 24V za upravljanje re-

leima.

Sastavne komponente ispravljača su:

1) kutija ispravljača sa elektronskim komponentama

2) razvodna kutija

3) kablovi

Page 6: iNSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE ,,BOR!S

2. OPIS KUTIJE,PREDNJE I ZADNJE PLOČE

Kutija ispravljača je standardna za ugradjivanje u

ormar od 0,482 m (19"). Mehanička konstrukcija je ostvarena

vijcima i zavarivanjem što garantuje dobru mehaničku stabil-

nost.

Kutija sa elektronskim sastavnim komponentama je mon-

tirana u komandnoj sobi tako da je moguća kontrola rada is-

pravljača.

Prednja ploča ispravljača je prikazana na slici 1.

Da bi se ispravljač uključio potrebno je prekidač (l)

označen sa 22OV staviti u gornji položaj. Vizuelna kontrola

prisustva mrežnog napona ostvarena je LE diodom (2) koja ši-

ja kada je uredjaj uključen. Kontrola rada svakog naponskog

segmenta ostvarena je LE diodama (5). Za ispravan rad isprav-

ljača potrebno je da sve LE diode (5) sijaju. Ukoliko bar

jedna od njih ne šija treba isključiti ispravljač (prebaci-

ti prekidač (1) u donji položaj), u cilju zaštite potrošača

od preotperećenja.

Slika 1. Prednja ploča ispravljača RB-3

Page 7: iNSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE ,,BOR!S

Prekidačima(3) se komanduje releima koji su ugradjeni

u pretpojačavače serije CANBERRA 806.

Prekidač PPI komanduje releom u pretpojačavaču priklju-

čenom na razvodnoj kutiji na mestu Pl.

Prekidač PP2 komanduje releom u pretpojačavaču priklju-

čenom na razvodnoj kutiji na metu P2.

Prekidač PP3 komanduje releom u pretpojačavaču priklju-

čenom na razvodnoj kutiji na mestu P3.

Kada su ovi prekidači u položaju (HV) dozvoljena je

promena visokog napona odgovarajućeg detektora zato što je

tada rele kratko spojio ulaz odgovarajućeg pretpojačavača.

Ako je prekidač u položaju (0P) tada njemu odgovara-

jući pretpojačavač radi u normalnom režimu rada. Tada nije

dozvoljena promena visokog napona odgovarajućeg detektora.

Vizuelna provera ovog postupka omogućena je LE dio-

dama (4). One si jaju kada su prekidači u položaju (OP) i ti-

me pokazuju da su pretpojačavači u normalnom radnom režimu.

Zadnja ploča ispravljača je prikazana na slici 2.

Slika 2. Zadnja ploča ispravljača

Page 8: iNSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE ,,BOR!S

Ispravljač se na napon 220V priključuje kablom (4).

Ovaj strujni krug je osiguran pomoću topljivog osigurača (3)

Konektor na koji se priključuje kabl koji vodi napone ozna-

čen je sa (2). Konektor na koji se priključuje kabl za vo-

djenje komandi releima označen je sa (1). Električna šema

ispravljača data je na slici 6.

3. OPIS RAZVODNE KUTIJE

Prednja ploča razvodne kutije je prikazana na sli-

ci 3.

Slika 3. Prednja ploča razvodne kutije ispravljača

Kutija je montirana na ogradi donje platforme na se-

vernoj strani konstrukcije reaktora. Kabl koji dovodi napone

se priključuje na konektor (3) a kabl za komandovanje releima

na konektor (4).

Page 9: iNSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE ,,BOR!S

Priključna mesta pretpojačavača (l) su označena sa

P1-P5. Na njih se pomoću odgovarajućeg kabla priključuju

pretpojačavači. Na svakom od ovih konektora se dobijaju od-

govarajući naponi a na konektorima P1-P3 i komande za relea.

Zato se pretpojačavači serije CANBERRA 806 priključuju samo

na mesta P1-P3.

Na prednjoj ploči razvodne kutije nalazi se i pet

buksni. Na njima se može izvršiti kontrola svih napona kao

i da se po potrebi priključi neki potrošač.

4.,OPIS KABLOVA SA KONEKTORIMA

Sva povezivanja izmedju komponenti ispravljača i po-

trošača izvršena su pomoću odgovarajućih kablova.

U ispravijačkom setu postoji četiri vrste kablova:

1) kablovi koji vezuju kutiju ispravljača sa raz-

vodnom kutijom

2) kablovi koji povezuju razvodnu kutiju sa pret-

pojačavačima na mestima P1-P3

3) kablovi koji povezuju razvodnu kutiju sa pret-

pojačavačima na mestima P1-P5

4) kablovi koji povezuju buksne sa razvodne kuti-

je sa potrošačima

Kablovi (l) koji povezuju kutiju ispravljača sa raz-

vodnom kutijom su četvorožilni kablovi sa metalnim oklopom.

Na njihovim krajevima su petopolni konektori a povezivanje

žica na ovim konektorima dato je na slici 9. Oba kabla su

napravljena na isti način. Kabl koji vodi napon označen je

oznakom "NAPON", a kabl koji vodi komande za relea oznakom

"HV/OP".

Kablovi (2) povezuju razvodnu kutiju sa pretpojača-

vačima CANBERRA 806, a namenjeni su za priključivanje na

mesta P1-P3. Pored napona oni vode i komandne napone za

relea.

Page 10: iNSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE ,,BOR!S

Na jednom kraju oni imaju šestopolni konektor a na dru-

gom devetopinski "D" konektor. Raspored izvoda za šestopolni

konektor dat je na slici 11, a raspored izvoda za devetopin-

ski "D" konektor dat je na slici 12. Sa ovim kablovima se mo-

gu napajati i drugi pretpojačavači i to sa priključnih mesta

P1-P5. Na sebi oni nose oznaku "PP 806".

Kablovi (3) povezuju razvodnu kutiju (priključna mes-

ta P1-P5) sa pretpojačavačima. Njima mogu biti povezani svi

pretpojačavači sem serije CANBERRA 806.

Na jednom kraju ovih kablova su petopolni konektori,

a na drugom devetopinski "D" konektori. Raspored izvoda za

petopolni konektor je prikazan na slici 11, a za devetopinski

"D" konektor na slici 12. Ovi kablovi su označeni sa "PP".

Kablovi (4) su namenjeni za povezivanje potrošača sa

buksni na razvodnoj kutiji. Na jednom kraju oni imaju pet

"BANANA" utikača, a na drugom kraju vrsta konektora zavisi

od potrošača.

5. IZMERENE KARAKTERISTIKE ISPRAVLJAČA

Da bi se izmerile karakteristike ispravljača RB-3

on je priključen na izvor promenljivog napona (C -220V),

a na njegove izlaze su priključena otporna opterećenja tak-

ve vrednosti da je struja kroz njih iznosila 1A. Šema spo-

ja za ispitivanje prikazana je na slici 4.

2207

iISPRAVLJAČ

+12V

+24V-12V

-24V

-0

Slika 4. Šema spoja za ispitivanje ispravljača

Page 11: iNSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE ,,BOR!S

Izabranom gtrujomod 1A kroz potrošač stabilizatori u

ispravljaču (78xx, 79xx) su maksimalno opterećeni (prema ka-

talogu proizvodjača).

Ovim postupkom izmerene su sledeće karakteristike is-

pravljača.

a) Stabilizacija napona na opterećenje:

- za stabilisane napone +24V pad napona je lOOmV

(0,42%) za izlaznu struju 1A

- za stabilisane napone +_12V pad napona je 70mV

(0,6%) za izlaznu struju od 1A

b) Stabilizacija napona na promenu ulaznog napona:

- za stabilisane napone +_24V pri promeni napona

mreže od 220V + 10% izlazni napon se menja u

granicama + lOOmV (0,42%)

- za stabilisane napone +12V pri promeni napona

mreže od 220V + 10% izlazni napon se menja u

granicama ^ lOOmV (0,83%)

Opterećenje je na svakom izlazu bilo priključeno po

3 min i pri tome su stabilizatori normalno funkcionisali.

Napon brujanja na izlazima je meren oscilosklopom.

Pri tome nije bilo priključeno opterećenje. Na svim izlazi-

ma napon brujanja je bio ispod lOmV.

Ispravljač je tako konstruisan da u toku eksploata-

cije radi pri maksimalnom opterećenju sa 60% do 70% od svo-

jih maksimalnih mogućnosti.

Page 12: iNSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE ,,BOR!S

22OV

K -"NAPON!

..BLOK ŠEMA ISPF

iL i: KUTIJA IS]

RA;

KUT

AVLJAČA

PRAV

K L"HV/O]

,.; - :.: ...,.pi

SVODNA P2

PIJAP3

^ i P4

'^ ' ' ' P5

BUKSNE

LJAČ.

E".L2

K "

A

... ...-.

=T 806"

K "PP 806"

K "PP 806"

K "PP"

K "PP"

K "P"

i

PP1

PP2

PP3

PP4

PP5

P

Slika 5. Blok šema ispravljača RB-3

OZNAKE:

K"NAPON"i:-

K"HV/OP" -

P1-P5 1 -

BUKSNE

PP1-PP5 -

K"PP 806"-

K"P"

Kabl sa oznakom "NAPON"

Kabl sa oznakom "HV/OP"

Priključna mesija pretpojačavača

Priključno mesto sa buksni

Priključeni pretpiojačaVači

Potrošaič

Kabl sa

Kabl saj

Kabl sa!

PP:

ozn'akom RP

iozdakom P:

806

Page 13: iNSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE ,,BOR!S

>

OJ

7.^ELEKTRIČNA SEMA

st OJOJ r-ti )

OJ co

ISPRAVLJAČA

oj

Hi-3-W06

OJ: H

-..: ,J). .

w: < w- -.. : W

o

Page 14: iNSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE ,,BOR!S

10

8. OPIS ELEKTRIČNE SEME ISPRAVLJAČA RB-3

Na elektirčnoj šemi su upotrebijene standardne oznake

za elektronske elemente.

Ispravljač se uključuje prekidačem označenim na šemi

sa Pl (na prednjoj ploči Ispravljača označen sa "220V"). Na

izlazu transformatora se dobijaju naizmenični naponi 2x24V

i 2xl2V. Posle njihovog ispravljanja Grecovim ispravljačima

Gl i G2 naponi se stabilizuju integrisanim stabilizatorima

S1-S4. Kontrola uključenosti Ispravljača ostvarena je LE di-

odom LD1 (na prednjoj ploči označena sa "ON"), a kontrola

svih napona ostvarena je LE diodama LD2 - LD5 (na prednjoj

ploči označene odgovarajućim naponima koje kontrolišu) i to

na sledeći način:

- LD2 kontroliše napon 24V

- LD3 kontroliše napon 12V

- LD4 kontroliše napon -24V

- LD5 kontroliše napon -12V.

Prekidačima P2-P4 se uključuju relea u pretpojača-

vačima. Vizuelna kontrola je ostvarena LE diodama LD6-LD8.

Page 15: iNSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE ,,BOR!S

11

Slika?.! Raspored :ižv6dđ

; zadnjoj plqci kutije!;^ispravljača (pogled^! sa ;prednje/strane

Slika9i Raspored—konektorima

M!'

zadnjoj.pipci kutStabilizatora (ppš*a p re'dh j e" s rahe)

i;j^gled;

GND

BELA

SIVA

+ 12V -12V

žica narkablo-

NAPON", ;i.''HV/OP"(pogled sa; prednje;

i: strane):

+24V -24V

Slika 10.

ELE

Raspored izvoda nakonektorima: (Iina razvodnoj kutijiNapomena: koneUtoriPP4 i PP5 nemaju:izvod -"RELE"

Page 16: iNSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE ,,BOR!S

12

RELE' :::'-; -^H'"

S Ti kal 11 RašporedITžvoda na kbnektdru kablova PP8O5

na kablu PP nema izvod- "RELE"*prednje

.:;....

4f:'^:3^ i

"iirrv2

5

fit'

:/B 7 -

:MASAl::;^12Vr ii ' ^ '' *'RELE} i

-:+24V:

9--^-12V9'; :!:!:8: M?

Slika-12^:Ji; PP

Napomena::"RELE"i'" '

ikohe'ktor.

j pe:d;sa:!prednje strane) !..::L^ na'kabluPP nema/izvod

Page 17: iNSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE ,,BOR!S

13

10. SPISAK UPOTREBLJENIH ELEKT1RČNIH KOMPONENTI U ISPRAVLJAČU RB-3

Pl - jednostruki prekidač 250V

P2-P4 - prekidači

TR - transformator 220V/2xl2V, 2x24V

OSI - osigurač

0S2,0S3 - osigurači 1, 5A

0S4,0S5 - osigurači 1A

G1,G2 - Grecovi ispravljači B80C5000/3300

51 - integrisani stabilizator 7824

52 - integrisani stabilizator 7924

53 - integrisani stabilizator 7812

54 - integrisani stabilizator 7912

R1,R2,R4,R6,R7,R8 - otpornici 2 K 2

R3,R5 - otpornici 1K

LDI-LD5 - LE diode 5 mm crvene

LD6-LD8 - LE diode 3 mm zelene

C1,C2 - elektrolitski kondenzatori 3300,uF

C9,C11 - elektrolitski kondenzatori 2200,uF

C5,C6 - elektrolitski kondenzatori 1500,uF

C13,C14 - elektrolitski kondenzatori 1000,uF

C3,C'1.,C7,C8,C1O,C12,C15,C16 - kondenzatori 220 rtF

D1-D7 - diode 1N 4001

Page 18: iNSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE ,,BOR!S

izdavač:R O institut za nuMeame nauke "Boris Kidrič"Poštanski pregradak 52211001 Beograd