Top Banner
< 14 Aangifte Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 2014 C Belastingdienst Versie 1.0 – 23 april 2014 90%
36

Inkomstenbelasting C-biljet 2014 (90%)

Nov 22, 2015

Download

Documents

Raúl Maduro

Inkomstenbelasting C-biljet 2014 (90%)
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Gebruiksaanwijzing

  Hoe vult u de aangifte in?Vul de aangifte in met blauwe of zwarte pen. Zet elk teken in een apart invulvakje en schrijf binnen de vakjes. Anders kunnen wij uw aangifte niet goed verwerken.

  Let op! Zet geen strepen of bijvoorbeeld n.v.t. in vakjes waarin u niets hoeft in te vullen.

  Bedragen afrondenRond alle bedragen af op hele euros.U mag daarbij in uw voordeel afronden.

  Aangifte terugsturenStuur het ondertekende voorblad en de ingevulde aangiftebladen naar ons terug. Stuur geen bijlagen mee. Wij kunnen deze niet verwerken. Op het voorblad van deze aangifte staat wanneer uw aangifte bij ons binnen moet zijn.

  Let op! Hecht de aangiftebladen niet aan elkaar of aan het voorblad.

  Hebt u de juiste aangifte ontvangen?

  Woonde u heel 2014 buiten Nederland? U hebt de juiste aangifte ontvangen. Vul dit formulier in of doe digitaal aangifte. U kunt het aangifteprogramma voor buitenlandse belastingplichtigen downloaden van www.belastingdienst.nl.Als onder nemer kunt u alleen op papier aangifte doen. U kunt niet digitaal aangifte doen

  U hebt niet de juiste aangifte ontvangen. Bestel een M-aangifte. Bel hiervoor de BelastingTelefoon: 0800 0543 of de BelastingTelefoon Buitenland: +31 55 538 53 85. Of doe digitaal aangifte doen. U kunt het aangifteprogramma downloaden van www.belastingdienst.nl.

  Woonde u een deel van 2014 buiten Nederland ?

  U woonde heel 2014 in Nederland. U hebt niet de juiste aangifte ontvangen. U bent als ondernemer wettelijk verplicht digitaal aangifte te doen. Kijk op www.belastingdienst.nlbij Inloggen voor ondernemers

  Had u in 2014 winst uit onderneming?

  U woonde heel 2014 in Nederland. U hebt niet de juiste aangifte. U kunt het aangifte pro gramma downloaden van www.belastingdienst.nl. Of bestel een Paangifte bij de BelastingTelefoon: 0800 0543

  Ja

  Ja

  Nee

  Ja

  Nee

  Nee

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 01

  *013154101*0 1 3 1 5 4 1 0 1

  Persoonlijke situatie

  1 In 2014 buiten Nederland wonen

  Landcode Periode1a In welk(e) land(en) woonde

  u in 2014? Vermeld de landcode en periode. Lees de toelichting bij vraag 1a

  1b Wat is uw nationaliteit? Vermeld de landcode. Lees de toelichting bij vraag 1b

  1c Doorloop het schema hieronder en kruis elk hokje aan dat op u van toepassing is

  Was u in 2014 in Nederland verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen (AOW, Anw en AWBZ)?

  U hoeft vraag 2 t/m 43 niet in te vullen. Ga verder met vraag 44

  U hoeft deze aangifte niet verder in te vullen. Vul de gegevens in op het voorblad, onderteken de aangifte en stuur deze samen met het aangifte blad1 naar ons terug.Stuur dit niet naar hetvoorgedrukte postbusnummer, maar naar Postbus 2590, 6401 DB Heerlen Nederland

  Had u in 2014 inkomsten uit Nederland of bezittingen in Nederland? Als u zelf geen Nederlandse inkomsten of bezittingen had, maar uw echtgenoot of huisgenoot had die wel, lees dan de toelichting bij vraag 1c

  U wordt voor 2014 behandeld als binnenlandse belastingplichtige. U vult in deze aangifte uw inkomsten, bezittingen en aftrekposten uit zowel Nederland als buiten Nederland in. Ga verder metvraag 2

  Had u in 2014 inkomsten uit of bezittingen in Nederland? Als u zelf geen Nederlandse inkomsten of bezittingen had, maar uw echtgenoot of huisgenoot had die wel, lees dan de toelichting bij vraag 1c

  Als buitenlandse belastingplichtige kunt u in bepaalde situatieskiezen om behandeld te worden als binnenlandse belastingplichtige. In elk geval kunt u hiervoor kiezen als u in een EU-land woont of in een van de meeste andere landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft. U hebt dan dezelfde mogelijkheden als een inwoner van Nederland. Kiest u voor 2014 voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige? Lees ook de toelichting bij vraag 1c

  Woonde u in 2014 in Belgi en had u Nederlands inkomen? Of woonde u in Suriname of op Aruba, Curaao of Sint Maarten? Lees de toelichting bij vraag1c

  Woonde u in 2014 in Duitsland en vraagt u omtoepassing van de 90%-regeling? Lees de toelichting bij vraag 1c

  U koos niet voor behandeling als binnenlandse belasting plichtige. U vult in deze aangifte alleen uw inkomsten, bezittingen en aftrekposten uit Nederland in. Ga verder met vraag 4

  Vul in deze aangifte alleen uw inkomsten uit en bezittingen in Nederland in. U mag in bepaalde gevallen ook rekening houden met uw aftrekposten uit Nederland en buiten Nederland. Lees de toelichting bij vraag 1c en ga verder met vraag 2

  Stuur alleen ingevulde aangiftebladen naar ons terug. Scheur elk ingevuld aangifteblad los en vul hier uw burgerservicenummer en naam in Aangifteblad 1

  Nee

  Ja

  Nee

  Ja Nee

  JaNee

  Ja

  NeeNee

  Ja Ja

  Aangifteblad 1

  t/m

  t/m

  - - 2 0 1 4- - 2 0 1 4

  - - 2 0 1 4- - 2 0 1 4

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 02

  *013154102*0 1 3 1 5 4 1 0 2

  2 Wel of geen fiscale partner

  2a Doorloop het schema hieronder en kruis elk hokje aan dat op u van toepassing is

  Was u heel 2014 getrouwd? Let op! Leefde u duurzaam gescheiden? Lees dan de toelichting bij vraag2

  Was u een deel van 2014 getrouwd? Lees de toelichting bij vraag2

  Voldeed u in 2014 samen met een ongetrouwde persoon aan een of meer van de volgende voor waarden?- u was beiden meerder-

  jarig en u had samen een notarieel samen levings-contract

  - u had samen een kind- n van u had een kind

  vande ander erkend- u was partners in een

  pensioenregeling- u bezat samen een eigen

  woning waarin u samen woonde

  - u was beiden meerderjarig en op uw adres stond ook een minderjarig kind van n van u beiden inge-schreven, tenzij sprake is van (onder)huur tussen u en de ander

  - u was in 2013 fiscale partners van elkaar

  Stond u heel 2014 met deze persoon op hetzelfde woon-adres ingeschreven bij de gemeente?

  Stond u een deel van 2014 met deze persoon op hetzelfde woonadres ingeschreven bij de gemeente?

  U had in 2014 geen fiscale partner. Ga verder met vraag 4 en vul alleen de gegevens in van uzelf

  Stond u heel 2014 samen ophetzelfde woonadres ingeschreven bij de gemeente?

  Kiest u er samen voor om heel 2014 fiscale partners te zijn?

  U en uw partner zijn heel 2014 fiscale partners van elkaar. Uenuwfiscalepartner mogen bepaalde inkomsten en aftrekposten onderling verdelen. Uwfiscale partner moet zijn handtekening zetten op het voorblad van de aangifte. Gaverdermetvraag 3

  U en uw partner zijn heel 2014 fiscale partners van elkaar. U en uw fiscale partner mogen bepaalde inkomsten en aftrekposten onderling verdelen. Gaverder met vraag3

  U en uw partner zijn voor een deel van 2014 fiscale partners van elkaar. Ga verder met vraag 3 en vul in de aangifte alleen de gegevens in van uzelf

  U was samen heel 2014 fiscale partners van elkaar. U en uw fiscale partner mogen bepaalde inkomsten en aftrekposten onderling verdelen. Ga verder met vraag3

  Had u in 2014 een echtgenoot of huisgenoot? Let op! Leefde u duurzaam gescheiden? Lees dan de toelichting bij vraag 2

  Kiest uw echtgenoot of huis genoot ook voor behande ling als binnenlandse belasting plichtige? Of woonde uw echtgenoot in Nederland? Of woonden u en uw echtgenoot of huis genoot in Belgi en had uw beiden Nederlands inkomen? Of woonden u en uw echtgenoot of huisgenoot in Suriname, op Aruba, Curaao of Sint Maarten? Of was u getrouwd en u enuw echtgenoot woonden in Duitsland en u vraagt beiden om toepassing van de 90%-regeling?

  Ja

  Ja

  Nee

  Nee

  Nee

  Ja

  Ja

  Ja

  Ja

  Nee

  Ja Ja

  Nee Nee

  Nee

  Nee

  Ja

  Nee

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 03

  *013154103*0 1 3 1 5 4 1 0 3

  3 Fiscale partner

  3a Voorletter(s) en naam van uw fiscale partner

  3b Geboortedatum fiscale partner Burgerservice- nummer fiscale partner. Lees de toe lichting bij vraag 3b

  3c Woonde uw fiscale partner in 2014 in een ander land dan u? Vermeld dan de landcode. Lees de toelichting bij vraag 3c

  3d Is een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed ingediend? Vul dan de datum in waarop dit verzoek is ingediend

  Hebt u vraag 2 ingevuld en bleek daaruit dat u in 2014 een fiscale partner had?

  U hoeft vraag 3 niet in te vullen. Ga naar vraag 4

  Vul vraag 3 in

  4 Persoonlijke situatie: kinderen

  4a Had u in 2014 een of meer thuiswonende kinderen die geboren zijn na 31 december 1995? En stonden zij op hetzelfde adres ingeschreven als u? Vul dan hier de geboortedatum van het jongste kind in

  Stuur alleen ingevulde aangiftebladen naar ons terug. Scheur elk ingevuld aangifteblad los en vul hier uw burgerservicenummer en naam in

  Nee

  Ja

  Aangifteblad 2

  - -

  - -

  - -

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 04

  *013154104*0 1 3 1 5 4 1 0 4

  5 Winst uit onderneming: vrijgestelde winstbestanddelen

  5a Bosbouw-/landbouwvrijstelling 5a 5b Kwijtscheldingswinst 5b

  5c Mobiliteitsprojectvrijstelling 5c

  5d Overige vrijgestelde winstbestanddelen 5d

  5e Tel op: 5a t/m 5d. Saldo vrijgestelde winstbestanddelen 5e

  6 Winst uit onderneming: kosten en lasten die niet of gedeeltelijk niet aftrekbaar zijn

  6a Niet- of gedeeltelijk niet aftrekbare kosten en lasten 6a

  Had u in 2014 kosten en lasten die niet of gedeeltelijk niet aftrek baar zijn, zoals representatiekosten?

  U hoeft vraag 6 niet in te vullen. Ga naar vraag 7

  Vul vraag 6 in

  7 Winst uit onderneming: winst uit zeescheepvaart volgens de tonnageregeling

  7a Winst uit zeescheepvaart volgens de tonnageregeling 7a

  Had u in 2014 winst uit zeescheep vaart volgens de tonnageregeling?

  U hoeft vraag 7 niet in te vullen. Ga naar vraag 8

  Vul vraag 7 in

  Had u in 2014 vrijgestelde winst bestanddelen, zoals bosbouwvrijstelling of kwijtscheldingswinst?

  U hoeft vraag 5 niet in te vullen. Ga naar vraag 6

  Vul vraag 5 in

  Had u in 2014 winst uit onderneming als ondernemer of als medegerechtigde in een onderneming?

  Ga verder met vraag 5. Ga bij de vragen 5 tot en met 14 alleen uit van de winst uit Nederland

  Ga verder met vraag 5. Ga bij de vragen 5 tot en met 14 uit van de winst uit Nederland en buiten Nederland

  Koos u voor 2014 voorbehandeling als binnenlandse belastingplichtige?

  U hoeft de vragen 5 tot en met 14 niet in te vullen. Ga naar vraag 15

  box 1 Inkomen uit werk en woning

  Nee

  Ja

  Nee

  Ja

  , 0 0

  , 0 0

  Nee

  Ja

  Nee

  Ja

  Ja

  Nee

  , 0 0 +

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 05

  *013154105*0 1 3 1 5 4 1 0 5

  8 Winst uit onderneming: investeringsregelingen

  8a Investeringsaftrek Nederland, Aruba, Curaao of Sint Maarten 8a

  8b Research and Development Aftrek (RDA) 8b

  8c Desinvesteringsbijtelling 8c

  8d Bereken: tel eerst 8a en 8b bij elkaar en trek daar 8c van af. Totaal investerings- 8d regelingen. Zet een minteken voor het bedrag als dit negatief is

  Past u in 2014 investe rings-aftrek of des investerings-bijtelling toe?

  U hoeft vraag 8 niet in te vullen. Ga naar vraag 9

  Vul vraag 8 in

  9 Winst uit onderneming: wijzigingen in toelaatbare reserves

  9a Afname egalisatiereserve 9a

  9b Afname herinvesteringsreserve 9b

  9c Afname oudedagsreserve 9c

  9d Tel op: 9a t/m 9c. Totaal afnames 9d

  9e Toevoeging egalisatiereserve 9e

  9f Toevoeging herinvesteringsreserve 9f

  9g Toevoeging oudedagsreserve 9g

  9h Tel op: 9e t/m 9g. Totaal toevoegingen 9h

  9i Trek af: 9d9h. Saldo wijzigingen toelaatbare reserves. Zet een 9i minteken voor het bedrag als dit negatief is

  Had u in 2014 afnames vanof toevoegingen aan toelaatbare reserves, zoals de egalisatiereserve, de herinvesteringsreserve of de oudedagsreserve?

  U hoeft vraag 9 niet in te vullen. Ga naar vraag 10

  Vul vraag 9 in

  Stuur alleen ingevulde aangiftebladen naar ons terug. Scheur elk ingevuld aangifteblad los en vul hier uw burgerservicenummer en naam in

  Nee

  Ja

  Aangifteblad 3

  Nee

  Ja

  , 0 0 +

  , 0 0 +

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 06

  *013154106*0 1 3 1 5 4 1 0 6

  10 Winst uit onderneming: saldo fiscale winstberekening

  Let op! Zet een minteken voor het bedrag als dit negatief is

  10a Ondernemingsvermogen op het einde van het boekjaar 10a 10b Priv-onttrekkingen 10b 10c Tel op: 10a+10b 10c10d Ondernemingsvermogen aan het begin van het boekjaar 10d 10e Privstortingen 10e 10f Tel op: 10d+10e 10f 10g Trek af: 10c10f. Vermogensverschil 10g

  10h Vorming positieve terugkeerreserve 10h

  10i Vorming negatieve terugkeerreserve 10i 10j Bereken: tel eerst 10g en 10h bij elkaar en trek daar 10i van af. 10j Saldo fiscale winstberekening

  Had u in 2014 een eenmanszaak metn onderneming? Ofhad u een aandeel in eensamen-werkingsverband met jaarstukken op persoonlijk niveau? Vul vraag 10 in

  Vul vraag 10 in. Vul bij vraag 10a en 10d het eigen aandeel in vanuinhet ondernemingsvermogen. Bij meerdere ondernemingenvultude totaalbedragen van alle onder nemingen samenin

  11 Winst uit onderneming: medegerechtigde in een onderneming

  11a Winst uit medegerechtigdheid. Zet een minteken voor het bedrag als dit negatief is 11a

  11b Bijtelling maximumverliesbepaling dit jaar 11b

  11c Bijtelling maximumverliesbepaling vorig jaar 11c

  Was u in 2014 medegerechtigde in een onderneming?

  U hoeft vraag 11 niet in te vullen. Ga naar vraag 12

  Vul vraag 11 in

  Ja

  Nee

  Nee

  Ja

  , 0 0 +

  , 0 0 +

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 07

  *013154107*0 1 3 1 5 4 1 0 7

  12 Winst als ondernemer: winst voor ondernemersaftrek

  12a Bereken: 10j5e+6a+7a8d+9i+11b11a11c. Winst vr ondernemersaftrek. 12a Zet een minteken voor het bedrag als dit negatief is

  13 Winst uit onderneming: ondernemersaftrek

  13a Zelfstandigenaftrek 13a

  13b Startersaftrek 13b

  13c Niet-gerealiseerde zelfstandigen- 13c aftrek13d In aanmerking te nemen restant 13d zelfstandigenaftrek over vorige jaren13e Bereken: 13a+13b13c+13d. Gerealiseerde 13e zelfstandigenaftrek13f Aftrek speur- en ontwikkelingswerk 13f 13g Meewerkaftrek 13g

  13h Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid 13h 13i Stakingsaftrek 13i

  13j Tel op: 13e t/m 13i. Totaal ondernemersaftrek 13j

  14 Belastbare winst uit onderneming

  14a Bereken: 14% van (12a13j). MKB-winstvrijstelling 14a

  14b Bereken: 11a+12a13j14b. Belastbare winst uit onderneming 14b

  14c Ingehouden loonheffing voor in de winst begrepen loon. Let op! Vul de 14c verrekende arbeidskorting in bij vraag 15b

  U hoeft vraag 13 niet in te vullen. Ga naar vraag 14

  Vul vraag 13 in

  Had u in 2014 ondernemers-aftrek, zoals zelfstandigen-aftrek of stakingsaftrek?

  Stuur alleen ingevulde aangiftebladen naar ons terug. Scheur elk ingevuld aangifteblad los en vul hier uw burgerservicenummer en naam in Aangifteblad 4

  Nee

  Ja

  , 0 0

  , 0 0 +

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 08

  *013154108*0 1 3 1 5 4 1 0 8

  15 Loon en ziektewetuitkeringen uit Nederland

  15a Loon, ziektewetuitkering en andere inkomsten uit loondienst in Nederland. Let op! Vul andere uitkeringen in bij vraag 16a en inkomsten volgens de artiesten of beroepssportersregeling bij vraag 20

  Naam van uw werkgever(s) Ingehouden Nederlandse Loon loonheffing

  Totaal 15a

  15b Totaal verrekende arbeidskorting. Lees de toelichting bij vraag 15b 15b

  15c Fooien, aandelenoptierechten en andere inkomsten uit loondienst in Nederland die niet onder de loonheffing vielen. Let op! Vul freelance 15c inkomsten en bijverdiensten in bij vraag 20

  Had u in 2014 inkomsten uit loondienst in Nederland, zoals loon of een ziektewetuitkering? Het gaat hier ook om inkomsten uit loondienst in Nederland bij een buiten landse werkgever

  U hoeft vraag 15 niet in te vullen. Ga naar vraag 16

  Vul vraag 15 in

  Nee

  Ja

  , 0 0 + , 0 0 +

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 09

  *013154109*0 1 3 1 5 4 1 0 9

  16 AOW, pensioen, lijfrente en andere uitkeringen uit Nederland en afkoopsommen uit Nederland die onder de loonheffing vielen

  16a AOW, pensioen, lijfrente en andere uitkeringen uit Nederland en afkoopsommen uit Nederland die onder de loonheffing vielen. Lees de toelichting bij vraag 16a. Let op! Afkoopsommen lijfrente waarover u revisierente moet betalen, vult u in bij vraag 16b

  Naam van de uitkeringsinstantie(s) Ingehouden Nederlandse Pensioen of uitkering loonheffing

  Totaal 16a

  16b Afkoopsommen lijfrente waarover u revisierente moet betalen. Lees de toelichting bij vraag 16b. Let op! U moet ook vraag 54 invullen

  Naam van de uitkeringsinstantie(s) Ingehouden Nederlandse Afkoopsommen lijfrente loonheffing

  Totaal 16b

  Had u in 2014 een uitkering uit Nederland, zoals AOW, pensioen, lijfrente en andere uitkeringen of afkoop sommen die onder de loonheffing vielen?

  U hoeft vraag 16 niet in te vullen. Ga naar vraag 17

  Vul vraag 16 in. Let op! Als u een afkoopsom ontving, moet u misschien ook vraag 54 invullen

  17 Loon en dergelijke buiten Nederland

  17a Inkomsten uit loondienst buiten Nederland. Let op! Als u een auto van uw werkgever had, lees dan eerst de toelichting bij vraag 17a Naam en adres van uw werkgever(s) Loon

  Totaal 17a

  Had u in 2014 inkomsten uit loondienst buiten Nederland, zoals loon?

  Vul vraag 17 in

  U hoeft vraag 17 niet in te vullen. Ga naar vraag 18

  Koos u voor 2014 voorbehandeling als binnenlandse belastingplichtige?

  Stuur alleen ingevulde aangiftebladen naar ons terug. Scheur elk ingevuld aangifteblad los en vul hier uw burgerservicenummer en naam in Aangifteblad 5

  Nee

  Ja

  , 0 0 +

  , 0 0 +

  , 0 0 +

  , 0 0 +

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  JaJa

  Nee Nee

  , 0 0 +

  , 0 0

  , 0 0

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 10

  *013154110*0 1 3 1 5 4 1 1 0

  19 Reisaftrek openbaar vervoer

  19a Reisaftrek openbaar vervoer. Neem over uit de rekenhulp bij vraag 19 in de toelichting 19a

  19b Vergoedingen van uw werkgever voor het openbaar vervoer. Neem over uit de 19b rekenhulp bij vraag 19 in de toelichting19c Trek af: 19a min 19b. Totaal reisaftrek openbaar vervoer. Vul 0 in als de uitkomst negatief is 19c

  Reisde u in 2014 met hetopenbaar vervoer naar uw werk? En was de enkelereisafstand tussen uw woning en het werk meer dan 10 kilometer? Lees de toelichting bij vraag 19

  Vul vraag 19 in. Ga uit van het woonwerkverkeer voor uw werk in Nederland en buiten Nederland

  Koos u voor 2014 voorbehandeling als binnenlandse belastingplichtige?

  Vul vraag 19 in. Ga alleen uit van het woonwerkverkeer voor uw werk in Nederland

  U hoeft vraag 19 niet in te vullen. Ga naar vraag 20

  18 Pensioen en uitkeringen buiten Nederland

  18a Uitkeringen buiten Nederland, zoals pensioen, invaliditeitsuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen of overheidsuitkeringen

  Naam en adres van de uitkeringsinstantie(s) Pensioen of uitkering

  Totaal 18a

  Had u in 2014 uitkeringen buiten Nederland, zoals pensioen, invaliditeits-uitkeringen, werkloosheids- uitkeringen of overheids-uitkeringen?

  Vul vraag 18 in

  U hoeft vraag 18 niet in te vullen. Ga naar vraag 19

  Koos u voor 2014 voorbehandeling als binnenlandse belastingplichtige?

  Ja

  Nee

  Ja

  Nee

  JaJa

  Nee Nee

  , 0 0 +

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0 Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 11

  *013154111*0 1 3 1 5 4 1 1 1

  20 Bijverdiensten en opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

  20a Opbrengsten uit overig werk 20a

  20b Aftrekbare kosten en lasten 20b

  20c Trek af: 20a min 20b. Resultaat uit overig werk. Zet een minteken 20c voor het bedrag als dit negatief is

  20d Nederlandse loonheffing die is ingehouden op de bij vraag 20a vermelde 20d opbrengsten die onder de artiesten- of beroepssportersregeling vielen

  Had u in 2014 opbrengsten uit overig werk die niet onder de loonheffing vielen en die ook geen winst uit onder neming waren? Of gold voor u de artiesten- of beroepssporters regeling? Of had u opbrengsten uit lucratieve belangen? Lees de toelichting bij vraag 20

  Vul vraag 20 in. Ga uit van de werkzaamheden in Nederland en buiten Nederland

  Koos u voor 2014 voorbehandeling als binnenlandse belastingplichtige?

  Vul vraag 20 in. Ga alleen uit van de werkzaamheden in Nederland U hoeft vraag 20 niet in te vullen. Ga naar vraag 21

  21 Resultaat uit het beschikbaar stellen van bezittingen

  21a Opbrengsten uit het beschikbaar stellen van bezittingen 21a

  21b Aftrekbare kosten en lasten 21b 21c Vrijstelling. Lees de toelichting bij vraag 21c 21c

  21d Trek af: 21a t/m 21c. Resultaat uit het beschikbaar stellen van 21d bezittingen. Zet een minteken voor het bedrag als dit negatief is

  Stelde u in 2014 bezittingen beschikbaar aan uw fiscale partner of de minderjarige kinderen van u of uw fiscale partner (of een samenwerkingsverband daarmee)? En behaalde deze persoon hiermee winst uit onderneming of resultaat uit overig werk? Of stelde u in 2014 bezittingen beschikbaar aan een vennoot-schap waarin uzelf, uw fiscale partner of de minderjarige kinderen van u of uw fiscale partner een aanmerkelijk belang had? Lees de toelichting bij vraag 21

  Vul vraag 21 in. Ga uit van de bezittingen in Nederland en buiten Nederland

  Koos u voor 2014 voorbehandeling als binnenlandse belastingplichtige?

  Vul vraag 21 in. Ga alleen uit van de bezittingen in Nederland

  U hoeft vraag 21 niet in te vullen. Ga naar vraag 22

  Stuur alleen ingevulde aangiftebladen naar ons terug. Scheur elk ingevuld aangifteblad los en vul hier uw burgerservicenummer en naam in Aangifteblad 6

  Ja

  Nee

  Ja

  Nee

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  Ja

  Nee

  Ja

  Nee

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 12

  *013154112*0 1 3 1 5 4 1 1 2

  23 Eigen woning

  23a Verkoopprijs van de verkochte woning min de verkoopkosten 23a

  23b Eigenwoningschuld voor de verkochte woning 23b

  23c Trek af: 23a min 23b. Overwaarde van de verkochte woning. 23c Zet een minteken voor het bedrag als dit negatief is

  23d Aankoopprijs van de gekochte woning, inclusief de aankoopkosten 23d

  23e Kosten voor onderhoud of verbouwing van de eigen woning 23e

  Was u of uw fiscale partner in 2014 eigenaar of vrucht-gebruiker van een woning die het hoofdverblijf was? Ofis in 2014 een woning gekocht met de bedoeling deze binnen drie jaar na aankoop als hoofdverblijf te gaan gebruiken? Lees de toelichting bij vraag 23

  Alleen als u een eigen woning in Nederland had, vul dan vraag 23 in. Vermeld alleen de bedragen van uzelf

  Had u of uw fiscale partner in 2014 een eigen woning gekocht of verkocht? Of is in 2014 de eigenwoningschuld verhoogd voor onderhoud of verbouwing van de woning?

  Koos u voor 2014 voorbehandeling als binnenlandse belastingplichtige?

  U hoeft vraag 23 niet in te vullen. Ga naar vraag 24

  Vul vraag 23 in. Vermeld de bedragen van u en uw fiscale partner samen van een eigen woning in Nederland en buiten Nederland

  Had u heel 2014 een fiscale partner?

  Vul vraag 23 in. Vermeld de bedragen van uzelf van een eigen woning in Nederland en buiten Nederland

  Ga verder met vraag 23f

  22 Waarde van de vermogensbestanddelen

  Boekwaarde op 1januari 2014 of Boekwaarde op 31december 2014 of waarde op de startdatum in 2014 waarde op de stakingsdatum in 201422a Totale waarde onroerende zaken Niet de waarde van uw eigen 22a 22a woning (zie vraag 23)22b Totale waarde overige bezittingen Alleen invullen als de totale 22b 22b waarde minimaal 2.500 was22c Totale waarde schulden Alleen invullen als de totale 22c 22c waarde minimaal 2.500 was

  22d Hebt u de activiteiten, zoals freelancewerkzaamheden, in 2014 doorgeschoven of (gedeeltelijk) gestaakt? Kruis dan het hokje aan

  Hebt u vraag 20 of 21 ingevuld?

  U hoeft vraag 22 niet in te vullen. Ga naar vraag 23

  Hebt u de activiteiten, zoals freelancewerkzaamheden, in 2014 doorgeschoven of (gedeeltelijk) gestaakt?Lees de toelichting bij vraag 22

  Vul vraag 22 in

  Had u in 2014 onroerende zaken die verband hielden met uw freelance-inkomsten, bijverdiensten of het beschikbaar stellen van bezittingen? Of had u in 2014 overige zakelijke bezittingen of schulden, waarbij de totale waarde van deze bezittingen of schulden minimaal 2.500 was?

  U hoeft vraag 22 niet in te vullen. Ga naar vraag 23

  Ja NeeJa

  Nee

  Ja

  Ja

  Nee

  Nee

  Ja

  Ja

  NeeNee

  Ja

  Nee

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 13

  *013154113*0 1 3 1 5 4 1 1 3

  23 Eigen woning (vervolg)

  23f Eigenwoningschuld 1 op 31 december 2014

  Nummer hypotheek of lening Datum aangaan schuld. Lees de toelichting bij vraag 23f Datum geheel aflossen schuld. Lees de toelichting bij vraag 23f

  Aftrekbare (hypotheek)rente van deze schuld

  Aandeel partner in de schuld

  Eigenwoningschuld 2 op 31 december 2014

  Nummer hypotheek of lening Datum aangaan schuld. Lees de toelichting bij vraag 23f Datum geheel aflossen schuld. Lees de toelichting bij vraag 23f

  Aftrekbare (hypotheek)rente van deze schuld

  Aandeel partner in de schuld

  Eigenwoningschuld 3 op 31 december 2014

  Nummer hypotheek of lening Datum aangaan schuld. Lees de toelichting bij vraag 23f Datum geheel aflossen schuld. Lees de toelichting bij vraag 23f

  Aftrekbare (hypotheek)rente van deze schuld

  Aandeel partner in de schuld

  Tel op: eigenwoningschuld 1 t/m 3. Totaal van de eigenwoningschuld 23f

  23g Restschuld vroegere eigen woning op 31 december 2014 23g

  Koos u voor 2014 voor behandeling als binnen-landse belastingplichtige?

  Alleen als u een eigen woning in Nederland had, vul vraag 23f t/m 23w in. Vermeld de bedragen van uzelf

  Had u heel 2014 een fiscale partner?

  Vul vraag 23f t/m 23w in. Vermeld de bedragen van uzelf van een eigen woning in Nederland en buiten Nederland

  Vul vraag 23f t/m 23w in. Vermeld de bedragen van u en uw fiscale partner samen van een eigen woning in Nederland en buiten Nederland

  Stuur alleen ingevulde aangiftebladen naar ons terug. Scheur elk ingevuld aangifteblad los en vul hier uw burgerservicenummer en naam in Aangifteblad 7

  Nee Nee

  Ja Ja

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  %

  %

  %

  - -

  - -

  - -

  - -

  - -

  - -

  , 0 0 +

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 14

  *013154114*0 1 3 1 5 4 1 1 4

  23 Eigen woning (vervolg)

  23h Adres van uw eigen woning. Vul bij twee eigen woningen de gegevens per woning in. Niet de vakantiewoning Straat en huisnummer Postcode Plaats Landcode

  23i Waarde van de eigen woning. Vul bij twee eigen woningen de gegevens per woning in. Niet de vakantiewoning

  (WOZ-)waarde van de woning Periode

  Aandeel partner in de eigen woning

  (WOZ-)waarde van de woning Periode

  Aandeel partner in de eigen woning

  23j Eigenwoningforfait. Lees de toelichting bij vraag 23j 23j 23k Belastbaar deel van een uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning of 23k een spaarrekening eigen woning23l Inkomsten uit tijdelijke verhuur van de eigen woning 23l

  23m Tel op: 23j t/m 23l. Totaal inkomsten uit de eigen woning 23m

  23n Aftrekbare rente eigen woningschuld Dit is het totaal van de aftrekbare (hypotheek)rente van vraag 23f 23n23p Aftrekbare financieringskosten eigen woning 23p23q Aftrekbare periodieke betalingen voor erfpacht opstal of beklemming 23q eigen woning 23r Aftrekbare rente restschuld 23r vroegere eigen woning 23s Tel op: 23n t/m 23r. Totaal aftrekposten eigen woning 23s 23t Trek af: 23m min 23s. Saldo inkomsten en aftrekposten eigen woning. 23t Zet een minteken voor het bedrag als dit negatief is

  23u Uw aandeel in de inkomsten uit eigenwoning. Lees de toelichting bij vraag 23u

  Uw aandeel in de aftrekposten eigen woning. Lees de toelichting bij vraag 23u

  Trek af: Het saldo van de inkomsten en aftrekposten eigen 23twoning dat u aangeeft. Zet een minteken voor het bedrag als dit negatief is.

  , 0 0 +

  , 0 0 +

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  - - 2 0 1 4

  - - 2 0 1 4

  - - 2 0 1 4

  - - 2 0 1 4

  %

  %

  t/m

  t/m

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 15

  *013154115*0 1 3 1 5 4 1 1 5

  25 Periodieke uitkeringen en afkoopsommen daarvan

  25a Periodieke overheidsbijdragen voor een woning waarvan u eigenaar was, bijvoorbeeld een bijdrage voor een premiewoning 25a

  25b Overige periodieke uitkeringen en verstrekkingen waarover geen loonheffing is ingehouden, zoals studietoelagen en uitkeringen in verband met invaliditeit, ziekte of een ongeval, afkoopsommen daarvan en lijfrente-uitkeringen. Let op! Is wel loonheffing ingehouden? Vul dan deze inkomsten en de 25b ingehouden loonheffing in bij vraag 1625c Tel op: 25a plus 25b. Totaal periodieke uitkeringen 25c

  25d Aftrekbare kosten. Lees de toelichting bij vraag 25d 25d

  25e Trek af: 25c min 25d. Periodieke uitkeringen en afkoopsommen daarvan. 25e Zet een minteken voor het bedrag als dit negatief is

  24 Ontvangen partneralimentatie en afkoopsommen daarvan

  24a Ontvangen partneralimentatie en afkoopsommen daarvan 24a

  24b Aftrekbare kosten 24b

  24c Trek af: 24a min 24b. Ontvangen partneralimentatie en afkoopsommen daarvan. 24c Zet een minteken voor het bedrag als dit negatief is

  Ontving u in 2014 periodieke uitkeringen of afkoop-sommen daarvan die niet onder de loonheffing vielen, zoals een bijdrage voor een premiewoning? Lees de toelichting bij vraag 25

  Vul vraag 25 in. Ga uit van de inkomsten uit Nederland en buiten Nederland

  Vul vraag 25 in. Ga alleen uit van de inkomsten uit Nederland Koos u voor 2014 voorbehandeling als binnenlandse belastingplichtige?

  U hoeft vraag 25 niet in te vullen. Ga naar vraag 26

  Ontving u in 2014 partner- alimentatie of afkoop-sommen daarvan die niet onder de loonheffing vielen? Lees de toelichting bij vraag 24

  Vul vraag 24 in. Ga uit van de inkomsten uit Nederland en buiten Nederland

  Koos u voor 2014 voorbehandeling als binnenlandse belastingplichtige?

  U hoeft vraag 24 niet in te vullen. Ga naar vraag 25

  23 Eigen woning (vervolg)

  23v Maakt u bij vraag 23k gebruik van een vrijstelling voor een uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning of een spaarrekening eigen 23v woning? Vul dan de in 2014 gebruikte vrijstelling in, ook als de uitkering helemaal was vrijgesteld. Lees de toelichting bij vraag 23k Let op! Vul eerst de rekenhulp bij vraag 23w in de toelichting in om te bepalen of u recht hebt op aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld

  23w Aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld. Neem over uit 23w de rekenhulp bij vraag 23w in de toelichting

  Stuur alleen ingevulde aangiftebladen naar ons terug. Scheur elk ingevuld aangifteblad los en vul hier uw burgerservicenummer en naam in Aangifteblad 8

  Ja

  Nee

  Ja

  Nee

  JaJa

  Nee Nee

  , 0 0 +

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 16

  *013154116*0 1 3 1 5 4 1 1 6

  27 Negatieve persoonsgebonden aftrek

  27a Terugontvangen bedrag of vergoeding voor een bedrag dat eerder 27a is afgetrokken

  Had u bij een eerdere aangifte een (persoons-gebonden) aftrek? Lees de toelichting bij vraag 27

  U hoeft vraag 27 niet in te vullen. Ga naar vraag 28

  Vul vraag 27 inOntving u of uw fiscale partner in 2014 alsnog een vergoeding? Of kreeg uof uw fiscale partner in 2014 een bedrag terug? Bijvoorbeeld voor partner-alimentatie of andere onderhoudsverplichtingen, voor scholingsuitgaven, giften of kwijtschelding vandurfkapitaal

  26 Overige inkomsten

  26a Het belastbare deel van een uitkering uit een kapitaalverzekering en andere 26a inkomsten26b Maakte u bij vraag 26a gebruik van een vrijstelling voor een uitkering uit een kapitaalverzekering? Vul dan de in 2014 gebruikte vrijstelling in, ook als 26b de uitkering helemaal was vrijgesteld

  Hadden u of uw minderjarige kinderen in 2014 bijvoorbeeldeen uitkering uit een kapitaal verzekering? Lees de toelichting bij vraag 26

  Koos u voor 2014 voorbehandeling als binnenlandse belastingplichtige?

  U hoeft vraag 26 niet in te vullen. Ga naar vraag 27

  Vul vraag 26 in. Ga uit van de inkomsten uit Nederland en buiten Nederland

  Vul vraag 26 in. Ga alleen uit van huur en pacht uit Nederland

  Ja

  Nee

  Ja

  Nee

  Ja

  NeeJa

  Nee

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 17

  *013154117*0 1 3 1 5 4 1 1 7

  28 Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

  28a Bedrag voor een lijfrente bij gebruik van de jaarruimte. Lees de 28a toelichting bij vraag 28a 28b Bedrag voor een lijfrente bij gebruik van de reserveringsruimte. 28b Lees de toelichting bij vraag 28b28c Bedrag in verband met afneming oudedagsreserve en/of 28c stakingswinst. Lees de toelichting bij vraag 28c28d Premies voor lijfrenten voor een meerderjarig invalide kind of kleinkind 28d28e Premies voor periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of een ongeval, zoals premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Niet de premies 28e voor de Zorgverzekeringswet28f Tel op: 28a t/m 28e. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 28f

  28g Hebt u bij vraag 28c bedragen vermeld die u betaalde na 31 december 2014, 28g maar vr 1 juli 2015? En wilt u die bedragen in 2014 aftrekken? Vermeld dan het totaal van die bedragen. Lees de toelichting bij vraag 28h

  Betaalde u bedragen die in 2014 aftrekbaar zijn? Bijvoorbeeld voor een lijfrenteverzekering, een lijfrentespaarrekening, een lijfrentebeleggingsrecht of andere inkomens-voorzieningen? Lees de toelichting bij vraag 28

  Vul vraag 28 inKoos u voor 2014 voorbehandeling als binnenlandse belastingplichtige?

  U hoeft vraag 28 niet in te vullen. Ga naar vraag 29

  29 Afkoop lijfrenten die niet onder de loonheffing vielen en andere negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen

  29a Afkoopsommen van lijfrenten die niet onder de loonheffing vielen en andere negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen. Werd wel loonheffing ingehouden? Vul dan vraag 16 in. Let op! Hebt u een lijfrentepolis afgekocht of een lijfrentespaarrekening of een lijfrentebeleggingsrecht gedeblokkeerd? Vul dan ook vraag 54 in 29a

  29b Teruggekregen premies voor een lijfrente of een arbeidsongeschiktheids- verzekering die eerder zijn afgetrokken 29b

  29c Tel op: 29a plus 29b. Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen 29c

  Hebt u in 2014 een lijfrente polis, een lijfrentespaar rekening of een lijfrente beleggingsrecht afgekocht of gedeblokkeerd? En werd geen loonheffing ingehouden? Of kreeg u in 2014 eerder betaalde lijfrente premies en dergelijke terug? Lees de toelichting bij vraag 29

  U hoeft vraag 29 niet in te vullen. Ga naar vraag 30

  Vul vraag 29 in

  Stuur alleen ingevulde aangiftebladen naar ons terug. Scheur elk ingevuld aangifteblad los en vul hier uw burgerservicenummer en naam in Aangifteblad 9

  Ja Ja

  Nee Nee

  Nee

  Ja

  , 0 0 +

  , 0 0 +

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 18

  *013154118*0 1 3 1 5 4 1 1 8

  box 2 Inkomen uit aanmerkelijk belang

  30 Aanmerkelijk belang

  30a Omschrijving soort aandelen en dergelijke die in 2014 tot het aanmerkelijk belang behoorden van u of uw fiscale partner. Vermeld het soort aandeel, zoals preferent, en de naam van de vennootschap Aantal

  30b Reguliere voordelen uit het aanmerkelijk belang 30b

  30c Aftrekbare kosten 30c

  30d Trek af: 30b min 30c. Zet een minteken voor het bedrag als dit negatief is 30d 30e Overdrachtsprijs bij verkoop en dergelijke van het aanmerkelijk 30e belang30f Verkrijgingsprijs. Alleen invullen 30f als vraag 30e van toepassing is30g Trek af: 30e min 30f. Vervreemdingsvoordeel. Zet een 30g minteken voor het bedrag als dit negatief is30h Tel op: 30d plus 30g. Voordeel uit aanmerkelijk belang. Zet een 30h minteken voor het bedrag als dit negatief is Let op! Vul vraag 30i alleen in als u koos voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige en als u heel 2014 een fiscale partner had

  30i Het voordeel uit aanmerkelijk belang dat u zelf aangeeft. Dit is het bedrag bij 30h, een deel ervan of 0. Zet een minteken voor het bedrag als dit negatief is 30i 30j Te conserveren inkomen uit aanmerkelijk belang. Lees de toelichting bij vraag 30j 30j

  Had u of uw fiscale partner in 2014 een aanmerkelijk belang? Lees de toelichting bij vraag 30

  Vul vraag 30 in. Vermeld de bedragen van uzelf voor het aanmerkelijk belang in Nederland en buiten Nederland

  Koos u voor 2014 voorbehandeling als binnenlandse belastingplichtige?

  U hoeft vraag 30 niet in te vullen. Ga naar vraag 31

  Had u heel 2014 eenfiscale partner?

  Vul vraag 30 in. Vermeld de bedragen van uzelf voor het aanmerkelijk belang in Nederland

  Vul vraag 30 in. Vermeld de bedragen van u en uw fiscale partner samen voor het aanmerkelijk belang in Nederland en buiten Nederland

  Ja

  Nee

  Ja

  Nee Ja

  Nee

  , 0 0

  , 0 0 +

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 19

  *013154119*0 1 3 1 5 4 1 1 9

  box 3 Voordeel uit sparen en beleggen

  31 Bezittingen

  Waarde op 1januari 2014 Let op! Vermeld het totaal van de waarde van de bezittingen van u, uw fiscale partner en de minderjarige kinderen

  31a Bank- en spaartegoeden en premiedepots in Nederland 31a

  31b Bank- en spaartegoeden en premiedepots buiten Nederland. Let op! U moet 31b ook vraag 34 invullen31c Aandelen, obligaties e.d. 31c

  31d Overige vorderingen en contant geld 31d

  31e Tweede woning. Niet de eigen woning die hoofdverblijf was 31e

  31f Overige onroerende zaken. Niet de eigen woning die hoofdverblijf was 31f

  31g Niet-vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen. Lees de toelichting bij vraag 31g 31g

  31h Rechten op periodieke uitkeringen. Lees de toelichting bij vraag 31h 31h

  31i Overige bezittingen 31i

  31j Tel op: 31a t/m 31i 31j

  Koos u voor 2014 voorbehandeling als binnenlandse belastingplichtige? Bereken bij de vragen 31 t/m 33 het voordeel uit sparen en beleggen.

  Vermeld alleen de (rechten op) onroerende zaken in Nederland ofeen winstrecht in een onderneming in Nederland in 2014. Leesdetoelichting bij vraag 31. Let op! U hoeft vraag 31a t/m 31d, 31g en 31h niet in te vullen

  Had u in 2014 (rechten op) onroerende zaken in Nederland of een winstrecht in een Nederlandse onderneming? Lees de toelichting bij vraag 31

  U hoeft vraag 31 t/m 34 niet in te vullen. Ga naar vraag 35

  Hadden u, uw fiscale partner of de minderjarige kinderen op 1 januari 2014 bezitting-en? Bijvoorbeeld spaargeld, aandelen, een tweede woning of een kapitaal-verzekering die geen kapitaalverzekering eigen woning is. Let op! Het gaat niet om de eigen woning die uw hoofdverblijf was. En ook niet om lijfrentepolissen die in box 1 vallen. Lees de toelichting bij vraag 31

  Had u heel 2014 een fiscale partner?

  Waren de bezittingen in Nederland en buiten Nederland van u en uw minderjarige kinderen op 1januari 2014 in totaal meer waard dan 21.139?

  Waren de bezittingen in Nederland enbuiten Nederland van u, uw fiscale partner en de minderjarige kinderen op 1 januari 2014 in totaal meer waard dan 42.278?

  U hoeft vraag 31 t/m 34 niet in te vullen. Ga naar vraag 35

  Bereken bij de vragen 31 en 32 de waarde van uw bezittingen en schulden in Nederland en buiten Nederland. Bereken vervolgens bij vraag 33 uw voordeel uit sparen en beleggen

  U hoeft vraag 31 t/m 34 niet in te vullen. Ga naar vraag 35

  Stuur alleen ingevulde aangiftebladen naar ons terug. Scheur elk ingevuld aangifteblad los en vul hier uw burgerservicenummer en naam in Aangifteblad 10

  Nee

  Ja

  Ja

  Nee

  Ja Ja Nee

  NeeNee

  Ja

  Nee Ja

  , 0 0 +

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 20

  *013154120*0 1 3 1 5 4 1 2 0

  32 Schulden

  32a Waarde van de schulden op 1januari 2014. Vermeld het totaal van de waarde van de schulden van u, uw fiscale partner en de minderjarige kinderen 32a

  32b Drempel op 1januari 2014. Lees de toelichting bij vraag 32b. Alleen invullen als u koos voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige 32b 32c Trek af: 32a min 32b. Vul 0 in als de uitkomst negatief is 32c

  Hadden u, uw fiscale partner of de minderjarige kinderen op1 januari 2014 schulden? Let op! Het gaat niet om schulden voor de eigen woning. Lees de toelichting bij vraag 32

  U hoeft vraag 32 niet in te vullen. Ganaar vraag 33

  Koos u voor 2014 voor behandeling als binnen-landse belastingplichtige?

  Had u heel 2014 een fiscale partner?

  Waren de schulden in Neder land en buiten Nederland van u, uw fiscale partner en de minder jarige kinderen op 1 januari 2014 in totaal hoger dan 5.800?

  Waren de schulden in Nederland en buiten Nederland van u en uw minder jarige kinderen op 1 januari 2014 in totaal hoger dan 2.900?

  U hoeft vraag 32 niet in te vullen. Ga naar vraag 33

  Vul vraag 32 in, maar sla vraag 32b over. Ga alleen uit van uw eigen aandeel in de schulden voor bezittingen die u bij vraag 31 hebt ingevuld

  Vul vraag 32 in. Ga uit van de schulden in Nederland en buitenNederland

  U hoeft vraag 32 niet in te vullen. Ga naar vraag 33

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  Nee

  Ja

  Nee Nee

  Ja Ja Nee

  Ja

  Nee

  Ja

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 21

  *013154121*0 1 3 1 5 4 1 2 1

  34 Bank- en spaartegoeden en premiedepots buiten Nederland

  34a Naam bank Landcode Bank- en spaartegoeden en premiedepots buiten Nederland op 1januari 2014

  Hadden u, uw fiscale partner of de minderjarige kinderen op 1 januari 2014 bank- en spaar tegoeden en premie-depots buiten Nederland? U hoeft vraag 34 nietinte vullen. Ga naar vraag35

  Vul vraag 34 in

  33 Voordeel uit sparen en beleggen

  Let op! Vul vraag 33 alleen in als u vraag 31 hebt ingevuld

  33a Waarde bezittingen. Neem over van vraag 31j 33a33b Waarde schulden. Neem over van vraag 32c. Als u daar niets hebt ingevuld, vul hier dan 0 in 33b33c Trek af: 33a min 33b. Rendementsgrondslag. Vul 0 in als de uitkomst negatief is 33c

  33d Heffingsvrij vermogen van u en uw fiscale partner voor heel 2014. Lees de toelichting bij vraag 33d 33d 33e Trek af: 33c min 33d. Vul 0 in als de uitkomst negatief is 33e

  33f Ouderentoeslag van u en uw fiscale partner voor heel 2014. Alleen invullen als u 33f voor 2014 koos voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige of als inwoner van Duitsland viel onder de 90%regeling33g Trek af: 33e min 33f. Grondslag voor berekening voordeel uit sparen en 33g beleggen. Vul 0 in als de uitkomst negatief is. Ga dan verder met vraag 34 33h Had u heel 2014 een fiscale partner? Vermeld dan het deel van de grondslag 33h voor berekening voordeel uit sparen en beleggen dat u zelf aangeeft. Dit is het bedrag van 33g, een deel ervan of 0

  Vermenigvuldigingsfactor

  33i Hebt u vraag 33h ingevuld? Vermenigvuldig dan 33h met 0,04. Hebt u vraag 33h 33i niet ingevuld? Vermenigvuldig dan 33g met 0,04. Uw voordeel uit sparen en beleggen

  Koos u voor 2014voor behandeling als binnenlandse belasting plich tige? Of woon-deu in 2014 in Belgi en had u Nederlands inkomen? Of woonde u inSuriname of op Aruba, Curaao of Sint Maarten? Ofwas de 90%-regeling voor inwoners van Duitsland op u van toepassing?

  Sla vraag 33d t/m 33f over. Neem bij vraag 33g het bedrag over van 33c. Dit is uw grondslag voor berekening van het voordeel uit sparen en beleggen. Gadaarna verder met vraag33h

  Vul vraag 33 verder in

  Koos u in 2014 voor behandeling als binnen landse belasting plichtige?

  Stuur alleen ingevulde aangiftebladen naar ons terug. Scheur elk ingevuld aangifteblad los en vul hier uw burgerservicenummer en naam in Aangifteblad 11

  Nee

  JaJa

  Nee

  Ja

  0 , 0 4 x

  Nee

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 22

  *013154122*0 1 3 1 5 4 1 2 2

  Persoonsgebonden aftrek

  35 Betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen aan de ex-partner

  35a Aftrek betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen voor de ex-partner. Let op! Betaalde alimentatie voor de kinderen vult u niet bij deze 35a vraag in. Daarvoor krijgt u misschien aftrek bij vraag 36

  35b Gegevens van de persoon aan wie u of uw fiscale partner in 2014 partneralimentatie of andere onderhoudsverplichtingen heeft betaald. Lees de toelichting bij vraag 35b

  Voorletter(s) en naam

  Straat en huisnummer

  Postcode en plaats

  Landcode

  Geboortedatum

  Burgerservicenummer

  Koos u voor 2014 voor behandeling als binnen-landse belastingplichtige? Of woonde u in 2014 in Belgi en had u Nederlands inkomen? Of woonde u in Suriname of opAruba, Curaao of SintMaarten? Of was in 2014 de 90%-regeling voor inwoners van Duitsland op uvan toepassing?

  Betaalde u of uw fiscale partner in 2014 (afkoopsommen voor) partneralimentatie? Of had u of uw fiscale partner andere onderhouds-verplichtingen?

  U hoeft vraag 35 t/m 39 niet in te vullen. Ga naar vraag 40

  Lees in de toelichting bij vraag 35 of u betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen mag aftrekken. Zo ja, vul dan vraag 35 in

  36 Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar

  36a Aftrek uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar. 36a Neem over uit de rekenhulp bij vraag 36a in de toelichting

  Had u of uw fiscale partner in 2014 uitgaven voor levens on-derhoud van een kind jonger dan 21 jaar, bijvoorbeeld voor voeding of kleding? En bestond er geen recht op kinderbijslag en had het kind geen recht op studiefinan-ciering of een vergelijkbare buitenlandse regeling?

  U hoeft vraag 36 t/m 39 niet in te vullen. Ga naar vraag 40

  Lees in de toelichting bij vraag 36 of u uitgaven voor levensonderhoud van een kind jonger dan 21 jaar mag aftrekken. Zo ja, vul dan vraag 36 in

  U hoeft vraag 35 niet in te vullen. Ga naar vraag 36

  Koos u voor 2014 voor behandeling als binnen-landse belastingplichtige? Of woonde u in 2014 in Belgi en had u Nederlands inkomen? Of woonde u in Suriname of op Aruba, Curaao of Sint Maarten? Of was in 2014 de 90%-regeling voor inwoners van Duitsland op uvan toepassing?

  U hoeft vraag 36 niet in te vullen. Ga naar vraag 37

  Koos u voor 2014 voor behandeling als binnen landse belasting-plichtige? Of woonde u in 2014 in Belgi en had u Nederlands inkomen? Of woonde u in Suriname of op Aruba, Curaao of Sint Maarten? Of was in2014 de 90%-regeling voorinwoners van Duitsland op uvan toepassing?

  U hoeft vraag 35 t/m 39 en 41 t/m 43 niet in te vullen. Ga naar vraag 40

  Ga verder met vraag 35

  Nee

  Ja

  Nee

  Ja

  Ja

  Nee

  Ja

  Nee

  Nee

  Ja

  , 0 0

  , 0 0

  - -

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 23

  *013154123*0 1 3 1 5 4 1 2 3

  38 Uitgaven voor specifieke zorgkosten

  38a Aftrek specifieke zorgkosten. Neem over uit de rekenhulp bij vraag 38 38a in de toelichting

  Had u of uw fiscale partner in 2014 uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of invaliditeit?

  U hoeft vraag 38 en 39 niet in te vullen. Ga naar vraag 40

  Lees in de toelichting bij vraag 38 of u specifieke zorgkosten mag aftrekken. Zo ja, vul dan vraag 38 in

  Koos u voor 2014 voor behandeling als binnen-landse belastingplichtige of was in 2014 de 90%-regeling voor inwoners van Duitsland op u van toepassing?

  U hoeft vraag 38 niet in te vullen. Ga naar vraag 39

  37 Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten van 21 jaar of ouder

  37a Aftrek uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten van 21 jaar 37a of ouder. Neem over uit de rekenhulp bij vraag 37a in de toelichting

  Had u of uw fiscale partner in 2014 uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten van 21 jaar of ouder?

  U hoeft vraag 37 t/m 39 niet in te vullen. Ga naar vraag 40

  Lees in de toelichting bij vraag 37 of u uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten van 21 jaar of ouder mag aftrekken. Zo ja, vul dan vraag37 in

  Koos u voor 2014 voor behandeling als binnen-landse belastingplichtige? Of woonde u in 2014 in Belgi en had u Nederlands inkomen. Of woonde u in Suriname of op Aruba, Curaao of Sint Maarten? Ofwas in 2014 de 90%-regeling voor inwonersvan Duitsland opuvan toepassing?U hoeft vraag 37 niet in te

  vullen. Ga naar vraag 38

  39 Studiekosten en andere scholingsuitgaven

  39a Aftrek studiekosten en andere scholingsuitgaven. Neem over uit de 39a rekenhulp bij vraag 39 in de toelichting

  Had u of uw fiscale partner in 2014 studiekosten voor uw beroep of uw toekomstige beroep?

  Lees in de toelichting bij vraag 39 of u studiekosten en andere scholingsuitgaven mag aftrekken. Zo ja, vul dan vraag 39 in

  Koos u voor 2014 voor behandeling als binnen-landse belastingplichtige of was in 2014 de 90%-regeling voor inwoners van Duitsland op u van toepassing?

  U hoeft vraag 39 niet in te vullen. Ga naar vraag 40

  Stuur alleen ingevulde aangiftebladen naar ons terug. Scheur elk ingevuld aangifteblad los en vul hier uw burgerservicenummer en naam in Aangifteblad 12

  Nee

  Ja

  Ja

  Nee

  Nee

  Ja

  Ja

  Nee

  Ja

  Nee Nee

  Ja

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 24

  *013154124*0 1 3 1 5 4 1 2 4

  40 Onderhoudskosten voor een rijksmonumentenpand in Nederland

  40a Aftrek onderhoudskosten voor een rijksmonumentenpand in Nederland. Neem 40a over uit de rekenhulp bij vraag 40 in de toelichting

  Had u of uw fiscale partner in 2014 een monumenten-pand dat was ingeschreven in het Nederlandse Rijks-monumenten register? En had u onder houds kosten voor dit pand?

  Lees in de toelichting bij vraag 40 of u onderhoudskosten voor een rijksmonumentenpand mag aftrekken. Zo ja, vul dan vraag 40 in

  U hoeft vraag 40 niet in te vullen. Ga naar vraag 41

  41 Kwijtgescholden durfkapitaal

  41a Aftrek kwijtgescholden durfkapitaal 41a

  Schold u of uw fiscale partner in 2014 aan een startende ondernemer een lening kwijt die verstrekt was vr 1 januari 2011?

  U hoeft vraag 41 en 42 niet in te vullen. Ga naar vraag 43

  Lees in de toelichting bij vraag 41 of u het kwijtgescholden bedrag mag aftrekken. Zo ja, vul dan vraag 41 in

  Koos u voor 2014 voorbehandeling als binnenlandse belastingplichtige?

  U hoeft vraag 41 niet in te vullen. Ga naar vraag 42

  42 Giften

  42a Aftrek giften. Neem over uit de rekenhulp bij vraag 42 in de toelichting 42a

  Deed u of uw fiscale partnerin 2014 giften aan een ANBI, een vereniging, of een steunfonds SBBI? En kunt u dezegiften aantonen met schriftelijke bewijs stuk-ken, zoals bankafschriften of kwitanties?

  Koos u voor 2014 voorbehandeling als binnenlandse belastingplichtige?

  U hoeft vraag 42 niet in te vullen. Ga naar vraag 43

  Lees in de toelichting bij vraag 42 of u giften mag aftrekken. Zo ja, vul dan vraag 42 in

  43 Restant persoonsgebonden aftrek over vorige jaren

  43a Restant persoonsgebonden aftrek over vorige jaren 43a

  Had u of uw fiscale partner in 2014 nog een restant persoonsgebonden aftrek over vorige jaren?

  Lees in de toelichting bij vraag 43 of u een restant persoonsgebonden aftrek over vorige jaren mag aftrekken. Zo ja, vul dan vraag 43 in

  Koos u voor 2014 voor behandeling als binnen landse belastingplichtige? Of woonde u in 2014 in Belgi en had u Nederlands inkomen? Of woonde u in Suriname ofop Aruba, Curaao of Sint Maarten? Ofwas in 2014 de 90%-regeling voor inwoners van Duitsland op uvan toepassing?

  U hoeft vraag 43 niet in te vullen. Ga naar vraag 44

  Ja

  Nee

  Ja

  Ja

  Nee

  Nee

  Nee Nee

  Ja Ja

  JaJa

  Nee Nee

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 25

  *013154125*0 1 3 1 5 4 1 2 5

  Heffingskortingen

  44 Uitbetaling algemene heffingskorting

  44a Voldeed u aan de voorwaarden voor uitbetaling van de algemene heffingskorting? Kruis dan het hokje aan

  44b Wilt u de algemene heffingskorting via uw voorlopige aanslag laten uitbetalen? Vul dan het verzamelinkomen van uw fiscale partner in. Hoe u het verzamel 44b inkomen berekent, leest u in de toelichting bij vraag 44b

  Koos u voor 2014 voor behandeling als binnen landse belastingplichtige?

  Lees in de toelichting bij vraag 44 of u voldoet aan de voorwaarden voor uitbetaling van de algemene heffings korting. Zo ja, vul dan vraag 44 in

  Was in 2014 uw inkomen uitNederland en buiten Nederland samen, lager dan 10.555 en had u in 2014 meer dan zes maanden dezelfde fiscale partner die voldoende belasting verschuldigd was?

  U hoeft vraag 44 t/m 50 niet in te vullen. Ga naar vraag 51

  Woonde u in 2014 in Belgi en had u Nederlands inkomen? Ofwoonde u in Suriname of op Aruba, Curaao of Sint Maarten? Of was in 2014 de 90%-regeling voor inwoners van Duitsland op uvan toepassing? Of was u in 2014 premieplichtig voor deNederlandse volks verzekeringen?

  U hoeft vraag 44 niet in te vullen. Ga naar vraag 46

  45a Voldeed u aan de voorwaarden voor verhoging van de algemene heffingskorting? Kruis dan het hokje aan. Let op! U hebt alleen recht op de bijzondere verhoging van de algemene heffingskorting als u ook het hokje bij vraag 44a hebt aangekruist

  45b Uw inkomen uit werk en woning uit Nederland en het buitenland samen. Niet in vullen als u voor 2014 koos voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige 45b

  45 Bijzondere verhoging heffingskorting

  Was u in 2014 in Nederland premieplichtig voor de volksverzekeringen?

  Koos u voor 2014 voor behandeling als binnen-landse belastingplichtige?Of woonde u in 2014 in Belgi en had u Nederlands inkomen? Of woonde u in Suriname of opAruba, Curaao of SintMaarten? Ofwas in 2014 de90%-regeling voor inwonersvan Duitsland opuvan toepassing?

  Was in 2014 uw verzamel-inkomen uitNederland en buiten Nederland samen, lager dan 10.555 en had u in 2014 meer dan zes maanden dezelfde fiscale partner die voldoende belasting verschuldigd was?

  Lees in de toelichting bij vraag45 of u voldoet aan de voorwaarden voor verhoging van uw heffings korting. Zo ja, vul dan vraag 45 in

  U hoeft vraag 45 niet in te vullen. Ga naar vraag 46

  Stuur alleen ingevulde aangiftebladen naar ons terug. Scheur elk ingevuld aangifteblad los en vul hier uw burgerservicenummer en naam in Aangifteblad 13

  Ja

  Nee

  Ja

  Nee

  Ja

  Nee

  Ja JaNee

  Nee NeeJa

  , 0 0

  , 0 0

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 26

  *013154126*0 1 3 1 5 4 1 2 6

  47 Levensloopverlofkorting

  47a Totaal levensloopverlofkorting. Let op! Als de werkgever de levensloopverlofkorting 47a verrekende, neem dan het bedrag over van de jaaropgave

  46 Heffingskortingen voor ouders met thuiswonende kinderen

  46a Voldeed u in 2014 aan de voor- waarden voor heffingskortingen voor ouders? Kruis de kortingen aan die u kunt krijgen

  46b Voldeed u in 2014 aan de voorwaarden voor ouderschapsverlofkorting? Vermeld dan het aantal uur opgenomen ouderschapsverlof in 2014 46c Als u in 2014 ouderschapsverlof opnam, vermeld dan de terugval in loon. Lees de toelichting bij vraag 46c 46c

  Inkomensafhankelijke combinatiekorting

  Alleenstaandeouderkorting

  48 Tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden

  48a Tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden 48a

  Voldeed u in 2014 aan de voorwaarden voor de tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden? Lees eerst de toelichting bij vraag 48

  U hoeft vraag 48 t/m 51 niet in te vullen. Ga naar vraag 52

  Vul vraag 48 in

  Koos u voor 2014 voor behandeling als binnen-landse belasting plichtige?

  U hoeft vraag 48 niet in te vullen. Ga naar vraag 49

  Nam u in 2014 levensloop-verlof op?

  Lees in de toelichting bij vraag 47 of u levensloopverlofkorting kunt krijgen. Zo ja, vul dan vraag 47 in

  U hoeft vraag 47 niet in te vullen. Ga naar vraag 48Koos u voor 2014 voor behandeling als binnen-landse belastingplichtige? Of was u in 2014 premie plichtig voor de Nederlandse volksverzekeringen?U hoeft vraag 47 niet in te

  vullen. Ga naar vraag 48

  Lees in de toelichting bij vraag46 of u voldoet aan de voorwaarden voor heffingskortingen voor ouders. Zoja,vul dan vraag 46 in

  Lees in de toelichting bij vraag 46a of u voldoet aan de voorwaarden voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. U kunt geen andere heffingskorting voor ouders krijgen. Ga daarna verder met vraag 47

  Had u in 2014 een of meer kinderen die geboren zijn na 31december 1995?

  Koos u voor 2014 voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige?

  Woonde u in 2014 in Belgi en had u Nederlands inkomen? Of woonde u in Suriname of op Aruba, Curaao of SintMaarten? Of was in 2014 de90%-regeling voor inwoners van Duitsland op u van toepassing? Ofwas u in 2014 premieplichtig voor de Nederlandse volks verzekeringen?

  U hoeft vraag 46 niet in te vullen. Ga naar vraag 47

  Ja

  Ja

  Nee

  Nee

  NeeJa

  NeeJa

  JaJa

  Nee

  Nee

  Ja

  Nee

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 27

  *013154127*0 1 3 1 5 4 1 2 7

  51 Heffingskortingen voor groene beleggingen

  51a Vrijstelling in box 3 voor groene beleggingen van u of uw fiscale partner 51a

  Had u of uw fiscale partner op 1 januari 2014 groene beleggingen?

  Lees in de toelichting bij vraag 51 of u voldoet aan de voorwaarden voor de heffingskorting voor groene beleggingen. Zo ja, vul dan vraag 51 in

  Koos u voor 2014 voor behandeling als binnen-landse belastingplichtige? Of was u in 2014 premieplichtig voor deNederlandse volks-verzekeringen?

  U hoeft vraag 51 niet in te vullen. Ga naar vraag 52Vrijstelling in box 3 op 1januari 2014 Let op! Had u heel 2014 een fiscale partner? Lees dan de toelichting bij vraag 51

  49 Heffingskorting voor AOW-gerechtigden

  49a Voldoet u aan de voorwaarden voor de alleenstaandeouderenkorting? Kruis dan het hokje aan

  Had u in 2014 recht op een AOW-uitkering voor alleenstaanden?

  U hoeft vraag 49 t/m 51 niet in te vullen. Ga naar vraag 52

  Lees in de toelichting bij vraag 49 of u voldoet aan de voorwaarden voor de alleenstaandeouderenkorting. Zo ja, vul dan vraag 49 in

  Koos u voor 2014 voor behandeling als binnen landse belasting-plichtige of was in 2014 de 90%-regeling voor inwoners van Duitsland op u van toepassing? Of was u in 2014 premieplichtig voor de Nederlandse volksverzekeringen?

  U hoeft vraag 49 niet in te vullen. Ga naar vraag 50

  50 Heffingskorting voor jonggehandicapten

  50a Voldoet u aan de voorwaarden voor de jonggehandicaptenkorting? Kruis dan het hokje aan

  Had u in 2014 recht op een Wajong-uitkering of op arbeidsondersteuning?

  Lees in de toelichting bij vraag 50 of u voldoet aan de voorwaarden voor de jonggehandicap tenkorting. Zo ja, vul dan vraag 50 in

  U hoeft vraag 50 en 51 niet in te vullen. Ga naar vraag 52Koos u voor 2014 voor behandeling als binnen-landse belastingplichtige? Of was u in 2014 premie plichtig voor de Nederlandse volksverzekeringen?

  U hoeft vraag 50 niet in te vullen. Ga naar vraag 51

  Stuur alleen ingevulde aangiftebladen naar ons terug. Scheur elk ingevuld aangifteblad los en vul hier uw burgerservicenummer en naam in Aangifteblad 14

  Ja

  Nee

  Ja

  Nee

  Ja

  Ja

  Nee

  Nee

  NeeJa

  Nee Ja

  , 0 0

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 28

  *013154128*0 1 3 1 5 4 1 2 8

  Bijzondere situaties en te verrekenen voorheffingen

  52 Afgezonderd particulier vermogen

  52a Hadden u, uw fiscale partner of de minderjarige kinderen in2014 vermogen ondergebracht ineenafgezonderdparticuliervermogen (APV)? Of was u erfgenaam van degene die vermogen heeftafgezonderdineen APV? Of had u een concreet recht ten laste van een APV? Of had u eentransactie verricht met, een betaling gedaan aan, of een uitkering ontvangen van een APV? Kruis dan het hokje aan en vul hieronder de gegevens in

  De volledige naam van het APV

  Vestigingsland APV Landcode

  52b Betaalde het APV ten minste tien procent belasting over de winst? Kruis dan het hokje aan

  52c Vermeld het vermogen in of de inkomsten uit het APV in 2014 van u, uw fiscale partner of de minderjarige kinderen

  Box 1: inkomen uit werk en woning

  Box 2: voordeel uit aanmerkelijk belang

  Box 2: waarde op 1januari 2014

  Box 3: waarde op 1januari 2014

  Hadden u, uw fiscale partner of de minderjarige kinderen vermogen ondergebracht in een afgezonderd particulier vermogen (APV)? Lees de toelichting bij vraag 52

  U hoeft vraag 52 niet in te vullen. Ga naar vraag 53

  Vul vraag 52 in

  Nee

  Ja

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 29

  *013154129*0 1 3 1 5 4 1 2 9

  53 Nederlands dividend of belaste kansspelinkomsten

  53a Nederlandse dividendbelasting die is ingehouden op dividend op aandelen 53a die tot uw onderneming of uw aanmerkelijk belang in Nederland behoorden. Of de Nederlandse kansspelbelasting die is ingehouden op opbrengsten die belast zijn voor de inkomstenbelasting

  Is in 2014 Nederlandse dividendbelasting ingehouden op dividend op aandelen die tot uw onderneming of uw aanmerkelijk belang in Nederland behoorden? Of is Nederlandse kansspelbelasting ingehouden op opbrengsten die belast zijn voor de inkomstenbelasting? Lees de toelichting bij vraag 53

  U hoeft vraag 53 niet in te vullen. Ga naar vraag 54

  Vul vraag 53 in

  55 Te conserveren inkomen

  55a Te conserveren inkomen 55a

  Had u in 2014 te conserveren inkomen? Bijvoorbeeld pensioen- of lijfrente-aanspraken die in 2014 buiten Nederland zijn ondergebracht. Lees de toelichting bij vraag 55

  U hoeft vraag 55 niet in te vullen. Ga naar vraag 56

  Vul vraag 55 in

  54 Revisierente

  54a Bedrag van de revisierente die u moet betalen 54a

  Had u in 2014 inkomen waarover u revisierente moet betalen? Bijvoorbeeld bij afkoop van een lijfrente of stamrecht? Lees de toelichting bij vraag 54

  U hoeft vraag 54 niet in te vullen. Ga naar vraag 55

  Vul vraag 54 in

  Stuur alleen ingevulde aangiftebladen naar ons terug. Scheur elk ingevuld aangifteblad los en vul hier uw burgerservicenummer en naam in Aangifteblad 15

  Nee

  Ja

  Nee

  Ja

  Nee

  Ja

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 30

  *013154130*0 1 3 1 5 4 1 3 0

  56 Inkomsten waarover Nederland geen inkomstenbelasting mag heffen

  56a Omschrijving inkomsten box 1 Positieve inkomsten

  Omschrijving inkomsten box 1 Negatieve inkomsten

  Wordt 90% of meer van uw verzamelinkomen belast in Nederland? Kruis het hokje aan

  56b Omschrijving inkomsten box 2. Zet een minteken voor het bedrag als dit negatief is Inkomsten

  56c Soort bezittingen box 3, zoals aandelen en spaartegoeden

  Waarde op 1januari 2014

  56d Waarde bezittingen box 3 in 2014, zoals (rechten op) onroerende zaken buiten Nederland Adres onroerende zaak box 3 Landcode

  Waarde onroerende zaak min schulden op 1januari 2014 Adres onroerende zaak box 3 Landcode

  Waarde onroerende zaak min schulden op 1januari 2014

  56e Kwam u in 2014 in aanmerking voor een verlaagd tarief op grond van de Belastingregeling voor het Koninkrijk of een belastingverdrag van Nederland met een ander land? Vul dan vraag 56e in

  Omschrijving inkomsten Tarief Landcode Inkomsten

  Koos u voor 2014 voorbehandeling als binnenlandse belastingplichtige?

  U hoeft vraag 56 niet in te vullen. Ga naar vraag 57

  Vermeldde u in deze aangifte positieve of negatieve inkomsten waarover Nederland geen of tegen een verlaagd tarief inkomsten-belasting mag heffen?

  U hoeft vraag 56a t/m 56d niet in te vullen. Ga naar vraag 56e

  Lees in de toelichting bij vraag 56 of u aftrek kunt krijgen om dubbele belasting te voorkomen. Zo ja, vul dan vraag 56 in. Ja Ja

  Nee Nee

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  %

  %

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 31

  *013154131*0 1 3 1 5 4 1 3 1

  57 Nederlandse inkomsten waarover Nederland geen inkomstenbelasting mag heffen

  57a Omschrijving inkomsten box 1 Inkomsten

  57b Omschrijving inkomsten box 2 Inkomsten

  57c Kwam u in 2014 in aanmerking voor een verlaagd tarief op grond van de Belasting regeling voor het Koninkrijk of een belastingverdrag van Nederland met een ander land? Vul dan vraag 57c in

  Omschrijving inkomsten Tarief Landcode Inkomsten

  Koos u voor 2014 voorbehandeling als binnenlandse belastingplichtige?

  Hebt u in deze aangifte positieve of negatieve in- komsten of uitkeringen uit Nederland vermeld waarover Nederland geen, of tegen een verlaagd tarief, inkomsten-belasting mag heffen?

  U hoeft vraag 57 niet in te vullen. Ga naar vraag 58

  Lees in de toelichting bij vraag 57 of u aftrek kunt krijgen om dubbele belasting te voorkomen en vul vraag 57 in. Let op! Zeteenminteken voor het bedrag als dit negatief is

  Stuur alleen ingevulde aangiftebladen naar ons terug. Scheur elk ingevuld aangifteblad los en vul hier uw burgerservicenummer en naam in Aangifteblad 16

  Nee

  Ja Nee

  Ja

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  %

  %

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 32

  *013154132*0 1 3 1 5 4 1 3 2

  Premie-inkomen

  58 Verzekeringsplicht volksverzekeringen

  58a Periode waarin u in Nederland verplicht verzekerd was (periode van premieplicht)

  59 Verplicht verzekerd: inkomsten

  Vul vraag 59 altijd in voor hl 2014. Let op! Bent u maar een deel van 2014 verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen? Vul dan ook vraag 62b in

  59a Winst uit onderneming 59a

  59b Loon en ziektewetuitkeringen uit Nederland 59b

  59c AOW, pensioen en andere uitkeringen uit Nederland (inclusief afkoopsommen) 59c

  59d Loon en dergelijke buiten Nederland 59d

  59e Pensioen en uitkeringen buiten Nederland 59e

  59f Opbrengsten uit overig werk 59f

  59g Ontvangen partneralimentatie en afkoopsommen daarvan 59g

  59h Periodieke uitkeringen en afkoopsommen daarvan 59h

  59i Resultaat uit beschikbaar gestelde bezittingen 59i

  59j Overige inkomsten 59j

  59k Terugontvangen bedrag of vergoeding voor eerder afgetrokken uitgaven 59k

  59l Afkoop lijfrente of andere negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen 59l

  59m Saldo inkomsten eigen woning 59m

  59n Tel op: 59a t/m 59m 59n

  Was u in 2014 in Nederland verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen? Lees de toelichting bij vraag 58

  U hoeft vraag 58 t/m 63 niet in te vullen. Vul het voorblad in en onderteken de aangifte

  Vul vraag 58 in

  Nee

  Ja

  t/m- - 2 0 1 4 - - 2 0 1 4

  , 0 0 +

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 33

  *013154133*0 1 3 1 5 4 1 3 3

  60 Verplicht verzekerd: aftrekposten

  60a Betaalde bedragen voor inkomensvoorzieningen 60a

  60b Reisaftrek openbaar vervoer 60b

  60c Aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld 60c

  60d Persoonsgebonden aftrek 60d

  60e Tel op: 60a t/m 60d 60e

  U hoeft vraag 60 niet in te vullen. Ga naar vraag 61

  Lees in de toelichting bij vraag 60 of u aftrek kunt krijgen. Zo ja, vul dan vraag 60 in

  Betaalde u in 2014 bedragen voor inkomensvoorzieningen? Of kwam u in aanmerking voor reisaftrek openbaar vervoer of voor aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld? Had u in 2014 uitgaven voor bijvoor-beeld ziekte, tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandi-capten van 21 jaar of ouder of kosten voor een rijks monu-mentenpand in Nederland? Of deed u in 2014giften?

  61 Verplicht verzekerd: premie-inkomen

  61a Neem over van vraag 59n 61a

  61b Neem over van vraag 60e. Als u daar niets hebt ingevuld, vul hier dan 0 in 61b 61c Trek af: 61a min 61b. Premie-inkomen 61c

  61d Ingehouden Nederlandse loonheffing. Alleen invullen als u de Nederlandse 61d loonheffing niet bij vraag 14c, 15a, 16 of 20d hebt ingevuld

  62 Correctie op of vermindering van uw premie-inkomen

  62a Inkomen dat u bij vraag 59 hebt aangegeven over de periode dat u wel verzekerd was voor de volksverzekeringen maar waarover in Nederland geen premie 62a verschuldigd is (correctie premie-inkomen). Lees de toelichting bij vraag 62a

  62b Inkomen dat u bij vraag 59 hebt aangegeven over de periode dat u niet verzekerd was voor de volksverzekeringen (vermindering premie-inkomen). 62b Lees de toelichting bij vraag 62b

  Voldeed u in 2014 aan de voorwaarden voor correctie op of vermindering van uw premie-inkomen? Lees de toelichting bij vraag 62

  U hoeft vraag 62 niet in te vullen. Ga naar vraag 63

  Vul vraag 62 in

  Stuur alleen ingevulde aangiftebladen naar ons terug. Scheur elk ingevuld aangifteblad los en vul hier uw burgerservicenummer en naam in Aangifteblad 17

  Nee

  Ja

  Nee

  Ja

  , 0 0 +

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  490

  %

 • 01 3

  15 4

  1 34

  *013154134*0 1 3 1 5 4 1 3 4

  IB 3

  15 -

  2Z

  41PL

  Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

  63 Inkomsten die onder de Zorgverzekeringswet vielen

  63a Hebt u bij vraag 59b en 59c inkomsten ingevuld die in totaal hoger zijn dan 51.413? Let op! Hebt u vraag 59d ingevuld? Lees dan eerst de toelichting. Kruis het hokje aan dat op u van toepassing is

  63b Hebt u vraag 59g ingevuld? En ontving u in 2014 partneralimentatie die u ook al in 2005 van dezelfde persoon kreeg? Kruis dan het hokje aan 63c Was u in 2014 militair? Vermeld dan de periode waarin u actief militair of militair met buitengewoon verlof was

  63d In de winst begrepen Zvw-loon 63d

  63e Winst behaald als deelvisser (geen eigenaar of mede-eigenaar) 63e

  63f Niet-Nederlands loon waarover de werk gever geen inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet was verschuldigd. Lees de toelichting bij 63f vraag 63f

  63g Inkomen dat u bij vraag 59 hebt aangegeven over de periode waarin u wel verzekerd was voor de Zorg verzekeringswet maar waarover in Nederland 63g geen premie verschuldigd was (correctie inkomen Zvw). Lees de toelichting bij vraag 63g

  63h Inkomen dat u bij vraag 59 hebt aangegeven over de periode waarin u niet verplicht verzekerd was voor de Zorgverzekeringswet (vermindering 63h inkomen Zvw). Lees de toelichting bij vraag 63h

  Vul het voorblad in en onderteken de aangifte

  Had u in 2014 niet-Neder-lands loon of viel een deel van het inkomen niet onder het Nederlandse sociale-zekerheidsstelsel?

  U hoeft vraag 63 niet verder in te vullen. Vul het voorblad in en onderteken de aangifte

  Ga verder met vraag 63f

  U hoeft vraag 63 niet in te vullen. Vul het voorblad in en onderteken de aangifte

  Vul vraag 63 in. Let op! U hoeft deze vraag niet in te vullen als u in 2014 in Nederland niet verplicht verzekerd was voor de volksverzekeringen. Vul het voorblad in en onderteken de aangifte

  Hebt u bij vraag 59a, 59d, 59e, 59f, 59g of 59h inkomsten vermeld?

  Ja, u hoeft vraag 63 niet verder in te vullen. Vul het voorblad in en onderteken de aangifte

  Nee, ga verder met vraag 63b

  Nee

  Ja

  Nee

  t/m- - 2 0 1 4 - - 2 0 1 4

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  , 0 0

  Ja

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  4

  Vers

  ie 1

  .0

  23

  apri

  l 201

  4

  90%

  90%