Top Banner
VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Elaborat pokretanja preddiplomskog stručnog studija INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Upisi u IZVANREDNI studij akademske godine 2015/2016. Upisi u REDOVITI i IZVANREDNI studij akademske godine 2016/2017.
40

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u...

Feb 05, 2018

Download

Documents

tranmien
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Elaborat pokretanja preddiplomskog stručnog studija INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Upisi u IZVANREDNI studij akademske godine 2015/2016. Upisi u REDOVITI i IZVANREDNI studij akademske godine 2016/2017.

Page 2: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

SADRŽAJ

1. NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA I OPĆI PODACI .......................................................... 2

2. ISHODI UČENJA NA RAZINI STUDIJSKOG PROGRAMA .................................................. 2

3. NASTAVNI PLAN PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE ................................................................................................................................... 4

4. OPIS SVIH KOLEGIJA .................................................................................................... 7

4.1 Uvod u informacijsko-komunikacijske tehnologije .................................................................. 7 4.2 Matematika I ......................................................................................................................... 8 4.3 Građa računala ...................................................................................................................... 9 4.4 Operacijski sustavi ................................................................................................................. 9 4.5 Baze podataka ..................................................................................................................... 10 4.6 Matematika II ...................................................................................................................... 11 4.7 Logika za informatičare ........................................................................................................ 12 4.8 Uvod u (X)HTML i CSS .......................................................................................................... 12 4.9 Algoritmi i strukture podataka ............................................................................................. 13 4.10 Informacijski sustavi ............................................................................................................ 14 4.11 Engleski jezik za IT ............................................................................................................... 15 4.12 Objektno programiranje ...................................................................................................... 16 4.13 Statistika i ekonometrija ...................................................................................................... 17 4.14 Web programiranje ............................................................................................................. 18 4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ............................................................................................. 19 4.16 Projektiranje informacijskih sustava .................................................................................... 20 4.17 Informacijske tehnologije u gospodarstvu ............................................................................ 20 4.18 e-Kanali u poslovanju .......................................................................................................... 22 4.19 Sustavi za upravljanje znanjem ............................................................................................ 23 4.20 Mobilne aplikacije ............................................................................................................... 23 4.21 Sistemsko inženjerstvo ........................................................................................................ 24 4.22 Poslovna inteligencija .......................................................................................................... 25 4.23 Menadžment kontinuiranih projektnih procesa .................................................................... 26 4.24 Informacijske tehnologije u poduzetništvu ........................................................................... 28 4.25 Poslovno-pravni aspekti elektroničkog trgovanja ................................................................. 29 4.26 Financijski kontroling projekta ............................................................................................. 30 4.27 Modeliranje poslovnih procesa ............................................................................................ 32 4.28 e-Uprava ............................................................................................................................. 33 4.29 Upravljanje rizicima ............................................................................................................. 34 4.30 Poslovno komuniciranje ...................................................................................................... 35 4.31 Digitalni marketing .............................................................................................................. 36 4.32 Preporuka za pokretanje preddiplomskog stručnog studija Informacijske tehnologije – HRVATSKI

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE.................................................................................................. 38 4.33 Preporuka za pokretanje preddiplomskog stručnog studija Informacijske tehnologije –

HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA .................................................................................... 39

Page 3: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

1. Naziv studijskog programa i opći podaci

NAZIV STUDIJA: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

VRSTA STUDIJA: preddiplomski stručni studij

TRAJANJE: 3 godine

ECTS: 180

NOSITELJ: Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić

ZVANJE: stručni/a prvostupnik/ca informacijskih tehnologija

KRATICA: bacc. inf. tech.

2. Ishodi učenja na razini studijskog programa

Sadržaj studijskog programa kojeg predlažemo zamišljen je s ciljem generiranja kompetencija

kojima će studenti pronaći svoje mjesto na tržištu rada, a koja su evidentno deficitarna (više u

poglavlju 3.10 elaborata). Ishodi učenja proizlaze će iz kolegija koji imaju za cilj osigurati uvjete

za usvajanje konkretnih znanja i vještina, a na razini cijelog studijskog programa one se odnose

na:

primijeniti naprednu razinu rada sa hardverskim i softverskim komponentama,

primijeniti matematičke metode, modele i tehnike primjerene rješavanju problema iz

područja programiranja i projektiranja poslovnih informacijskih sustava,

vrednovati i primijeniti trendove suvremenih operacijskih sustava te procijeniti njihovu

primjenjivost funkcijskim potrebama organizacije i pojedinca,

odrediti potrebe i projektirati vezu računalnog sustava, programske potpore i funkcija

operacijskih sustava,

primijeniti osnovnu razinu programiranja C Sharp i JAVA,

primijeniti naprednu razinu izrade CMS-a i višu razinu HTML, XML, CSS-a,

primijeniti naprednu razinu izrade baza podataka u MySQL,

primijeniti osnovnu razinu rada sa server aplikacijama,

modelirati poslovne procese i podatke u organizacijama i primijeniti modele u razvoju

informacijskih i poslovnih sustava,

primijeniti osnovnu razinu u projektiranju informacijskih sustava,

primijeniti metode, tehnike razvoja informacijskih i programskih sustava u suvremenim

razvojnim okolinama,

primijeniti osnovnu razinu konfiguriranja računalnih mreža,

primijeniti osnovnu razinu ekonometrijske analize,

primijeniti osnovnu razinu rada sa IT alatima u njihovoj primjeni upravljanja

projektima,

primijeniti osnovnu razinu pravne regulative u elektroničkom poslovanju,

primijeniti osnovnu razinu upravljanja financijskim tokovima pri upravljanju projektnim

budžetima,

primijeniti osnovnu razinu izrade mobilnih i web aplikacija,

Page 4: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

primijeniti naprednu razinu korištenja IT alata za digitalni marketing,

primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na

diplomskom studiju.

Nakon uspješno završenog preddiplomskog stručnog studija Informacijske tehnologije od

studenata se očekuje postizanje sljedećih ciljeva u kontekstu već navedenih sadržaja:

Znanje i razumijevanje. Studenti će moći demonstrirati i razumjeti informacijske

tehnologije, njihov potencijal i mogućnosti primjene, bit će upoznati sa relevantnim

teorijama, metodama i načelima primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije

kroz primjere iz prakse.

Razvijanje i primjena znanja. Studenti će biti osposobljeni primijeniti teoretska znanja

u praksi budući će razviti sposobnost interdisciplinarnog pristupa analizi i prosudbi.

Poticat će se studentova motiviranost za rješavanje problema kako bi bili osposobljeni

nuditi adekvatna rješenja u području struke. Studijski program integrira nastavni sadržaji

koji jamči stvaranje sposobnosti prepoznavanja gospodarskih i društvenih potreba i

povezanosti sa IT područjem.

Ključne kompetencije. Razvijat će se vještine potrebne za prikupljanje i interpretaciju

relevantnih podataka iz područja IT-a, stvaranje zaključaka koji uključuju relevantne

društvene, znanstvene i etičke teme. Studenti će biti osposobljeni prezentirati

informacije, ideje, probleme i njihova rješenja stručnoj i općoj publici. Bit će sposobni

sami se organizirati. Studijski program kojeg predlažemo osposobit će studente da mogu

predstaviti rezultate rada u pisanom i usmenom obliku, pomoći u donošenju odluka,

shvaćaju važnosti daljnjeg cjeloživotnog obrazovanja i osposobljenost za sudjelovanje u

projektima međunarodne suradnje.

Page 5: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

3. Nastavni plan preddiplomskog stručnog studija Informacijske tehnologije

Šifra predmeta

NAZIV PREDMETA Ime i prezime nositelja

sati P S V ECTS Sati IZVANREDN

OG STUDIJA

1. godina – I. semestar

2001 UVOD U INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE doc. dr. sc. Ivana Ogrizek Biškupić, dipl. inf. Krešimir Jurina, struč. spec. ing. inf. tech., pred.

30 1 - 1 4 15

2002 MATEMATIKA I mr. sc. Josip Lopatič, mag. ing. math., pred. Alisa Bilal Zorić, mag. ing. math. et inf., asistentica

60 2 - 2 7 30

2003 GRAĐA RAČUNALA Izv. prof. dr. sc. Mario Dumančić Krešimir Jurina, struč. spec. ing. inf. tech., pred.

45 1 - 2 5 20

2004 OPERACIJSKI SUSTAVI Davor Cafuta, dipl. ing. rač., v. pred. Ivica Dodig, dipl. ing. rač., v. pred.

60 2 - 2 7 25P + 10v

2005 BAZE PODATAKA prof. dr. sc. Vladimir Mateljan, mag. ing. math. Krešimir Jurina, struč. spec. ing. inf. tech., pred.

60 2 - 2 7 30

Ukupno u semestru: 255 8 - 9 30 130

1. godina – II. Semestar

2006 MATEMATIKA II mr. sc. Josip Lopatič, mag. ing. math., pred. Alisa Bilal Zorić, mag. ing. math. et inf., asistentica

60 2 - 2 6 25

2007 LOGIKA ZA INFORMATIČARE prof. dr. sc. Vladimir Mateljan, mag. ing. math.

45 2 - 1 5 20

2008 UVOD U (X)HTML I CSS Izv. prof. dr. sc. Mario Dumančić

45 1 - 2 4 20

2009 ALGORITMI I STRUKTURE PODATAKA mr. sc. Josip Lopatič, mag. ing. math., pred. Alisa Bilal Zorić, mag. ing. math. et inf., asistentica

60 2 - 2 6 30

2010 INFORMACIJSKI SUSTAVI prof. dr. sc. Vladimir Mateljan, mag. ing. math. doc. dr. sc. Ivana Ogrizek Biškupić, dipl. inf.

45 3 - 5 20

2011 ENGLESKI JEZIK ZA IT dr. sc. Ana Skledar Matijević, prof. v. š. Petra Krčelić, mag. philol. angl. edu. asistentica

45 1 - 2 4 20

Ukupno u semestru: 300 11 - 9 30 135

2. godina – III. Semestar

2011 OBJEKTNO PROGRAMIRANJE mr. sc. Josip Lopatič, mag. ing. math., pred. Alisa Bilal Zorić, mag. ing. math. et inf., asistentica

75 2 - 3 7 30

2012 STATISTIKA I EKONOMETRIJA mr. sc. Josip Lopatič, mag. ing. math., pred. dr. sc. Ivona Santini, prof. v. š. mr. sc. Augustin Zbiljski, v. pred.

45 2 - 1 5 20

2013 WEB PROGRAMIRANJE Izv. prof. dr. sc. Krešimir Pavlina

45 1 - 2 6 25

Page 6: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Šifra predmeta

NAZIV PREDMETA Ime i prezime nositelja

sati P S V ECTS Sati IZVANREDN

OG STUDIJA

2014 KOMUNIKACIJSKI SUSTAVI I MREŽE Izv. prof. dr. sc. Mario Dumančić Miroslav Tarbuk, CISCO EXPERT

Krešimir Jurina, struč. spec. ing. inf. tech., pred.

60 1 - 3 7 15P + 25V

2015 PROJEKTIRANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA izv. prof. dr. sc. Krešimir Pavlina

45 2 - 1 5 20

Ukupno u semestru: 270 8 - 10 30 135

2. godina – IV. Semestar

2016 INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE U GOSPODARSTVU dr. sc. Katarina Šiber Makar, mag. ing. el., pred.

60 3 - 1 6 25

2017 e-KANALI U POSLOVANJU dr. sc. Katarina Šiber Makar, mag. ing. el., pred. Stjepan Lacković, prof., pred.

45 2 1 - 5 20

2018 SUSTAVI ZA UPRAVLJANJE ZNANJEM izv. prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica doc. dr. sc. Ivana Ogrizek Biškupić

60 2 - 2 6 20

2019 MOBILNE APLIKACIJE izv. prof. dr. sc. Mario Dumančić dr. sc. Vedran Juričić, pred.

60 2 - 2 6 30

2020 SISTEMSKO INŽENJERSTVO Davor Cafuta, dipl. ing. rač., v. pred. Ivica Dodig, dipl. ing. rač., v. pred.

75 2 - 3 7 35

Ukupno u semestru: 300 11 1 8 30 130

3. godina – V. semestar

2021 POSLOVNA INTELIGENCIJA dr. sc. Katarina Šiber Makar, mag. ing. el., pred.

60 2 2 - 5 25

2022 MENADŽMENT KONTINUIRANIH PROJEKTNIH PROCESA Zlatko Barilović, univ. spec. oec., pred. Doc. dr. sc. Igor Vrečko

60 2 1 1 5 30

2023 INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE U PODUZETNIŠTVU doc. dr. sc. Ivana Ogrizek Biškupić dr. sc. Vinko Morović, prof. v. š.

45 2 1 - 4 20

2024 POSLOVNO-PRAVNI ASPEKTI ELEKTRONIČKOG TRGOVANJA mr. sc. Tin Matić, pred.

60 2 2 - 5 30

2025 FINANCIJSKI KONTROLING PROJEKTA dr. sc. Ivona Santini, prof. v. š.

45 2 - 2 4 25

2026 STUDENTSKA PRAKSA Podarazumijeva 80 radnih sati kod poslodavca u IT sektoru, izrada dnevnika prakse, odrada radnih zadataka koje zadaje mentor Veleučilišta u skladu sa programom studija i poslovanjem tvrtke u kojoj je student na praksi.

7 -

Ukupno u semestru: 270 10 6 3 30 130

3. godina – VI. Semestar

2027 MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESA dr. sc. Vinko Morović, prof. v. š. dr. sc. Katarina Šiber Makar, mag. ing. el., pred.

45 2 1 - 4 30

2028 e-UPRAVA mr. sc. Tin Matić, pred. doc. dr. sc. Ivana Ogrizek Biškupić, prof. v. š.

45 2 1 - 4 25

Page 7: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Šifra predmeta

NAZIV PREDMETA Ime i prezime nositelja

sati P S V ECTS Sati IZVANREDN

OG STUDIJA

2029 UPRAVLJANJE RIZICIMA mr. sc. Josip Kereta, v. pred. mr. sc. Josip Lopatič, mag. ing. math., pred.

60 2 - 2 5 30

2030 POSLOVNO KOMUNICIRANJE izv. prof. dr. sc. Goran Popović Stjepan Lacković, pred.

30 1 - 1 3 20

2031 DIGITALNI MARKETING dr. sc. Ivan Ružić, pred.

45 1 - 2 4 20

2032 IZRADA STRUČNOG ZAVRŠNOG RADA 10

Ukupno u semestru: 270 8 2 5 30 125

SVEUKUPNO U CIJELOM STUDIJU 1665 180 785

Page 8: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

4. OPIS SVIH KOLEGIJA

4.1 Uvod u informacijsko-komunikacijske tehnologije

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE Zadatak ovog kolegija je denivelirati znanja studenta koji dolaze iz različitih srednjoškolskih programa. Ishodi učenja kolegija:

Definirati i razlikovati osnovne pojmove iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije, Definirati informacijski sustav, nabrojati, opisati i pojasniti sastavne elemente IS-a, Razlikovati elemente računala, dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu, Razlikovati Internet od weba i pojasniti karakteristike 2.0 i 3.0, Razlikovati i argumentirati karakteristike različitih operacijskih sustava (komercijalnih i open

source), Primijeniti računalne alate za obradu teksta i tabličnog kalkulatora na naprednoj razini, Primijeniti naprednu razinu MS Worda i MS Excela, Koristiti LMS sustav Moodle na naprednoj razini.

KOMPETENCIJE ZA TRŽIŠTE RADA

Izlazne kompetencije ovoga kolegija su temeljno razumijevanje informacijskih tehnologija u širem kontekstu kao preduvijet za usvajanje znanja iz kolegija koji se ontološki na njega naslanjaju. Studenti trebaju razlikovati osnovne pojmove, razumjeti kontekst, te odrediti vremenske i razvojne aspekte pojedinih tehnologija.

SADRŽAJ KOLEGIJA Predavanja: Rad u sustavu e-učenja Moodle. Podatak i informacija. Informatika. Informacijske tehnologije. Informacijsko društvo. Društvo znanja. Informacijski sustav. Razvoj obrade podataka i računala. Računalni sustav. Izbor računalne opreme. Vježbe (napredni MS Word): Dopisi, memorandumi, uporaba sekcija. Uporaba višestrukih sekcija i stilovi. upravljanje stilovima, izrada, Macro. tablica sadržaja, Popis slika i tablica, uređivanje stilova. praćenje promjena, prihvaćanje promjena u dokumentu, rad s komentarima, uspoređivanje i spajanje dokumenata, kreiranje glavnog dokumenta, rad s poddokumentima, zaštita dokumenta. Predavanja: Programska potpora radu računala. Matematičke i logičke osnove rada računala. Računalne mreže. Internet. Informacijska i komunikacijska tehnologija u obrazovanju. Organizacija podataka. Umjetna inteligencija. Vježbe (napredni MS Excel): Primjena automatskog oblikovanj, uvjetno oblikovanje, prilagođeno oblikovanje brojeva, kopiranje i premještanje radnih listova između knjiga, podjela prozora, sakrivanje redaka, stupaca, radnih listova, korištenje funkcija, funkcije datuma i vremena: TODAY, NOW, DAY, MONTH, YEAR. Matematičke funkcije: ROUNDDOWN, ROUNDUP, SUMIF. Statističke funkcije: COUNTIF, COUNTBLANK, RANK. Web 2.0 i 3.0 tehnologije. Sigurnost informacijskih sustava. E-poslovanje. Informacijski sustavi i webocentrično poslovanje. ERP, CRM, SCM. Višedimenzijska obrada podataka. OLAP. Vježbe (napredni MS Excel): tekstualne funkcije: LEFT, RIGHT, MID, TRIM, CONCATENATE. Financijske funkcije: FV, PV, PMT. Funkcije za reference i pretraživanje: VLOOKUP, HLOOKUP, kreiranje grafikona, kreiranje kombiniranih grafikona, promjena vrste grafikona za definirani niz, oblikovanje grafikona, promjena osi grafikona, korištenje tablica, rad sa zaokretnim (pivot) tablicama, tablice sa više ulaznih varijabli - sortiranje po više stupaca, automatski filtar, podzbrojevi (subtotali), rad sa scenarijima, vrednovanje podataka, nadzor ćelija, praćenje pogrešaka, nadzor formula, rad s komentarima,

Page 9: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

imenovanje ćelija. Posebno lijepljenje: zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje, transponiranje. Rad s predlošcima, povezivanje, uvoz podataka kreiranje makronaredbi. Praćenje promjena, prihvaćanje/odbacivanje promjena na radnom listu, uspoređivanje i spajanje radnih knjiga, zaštita radnog lista, radnje knjige, sakrivanje i otkrivanje formula.

4.2 Matematika I

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE

definirati i interpretirati osnovne pojmove matematičke analize – realna funkcija realne varijable; limes, neprekidnost, derivacija funkcije;

navesti elementarne funkcije i njihova svojstva;

derivirati elementarne funkcije, primjenjivati pravila deriviranja;

analizirati tok funkcije, te nacrtati njezin graf; interpretirati razliku između jednostavnog i složenog kamatnog računa.

KOMPETENCIJE ZA TRŽIŠTE RADA

Nakon uspješno usvojenog programa kolegija student stječe potrebne vještine za samostalnu analizu praktičnih problema koristeći osnove matematičke analize, te daljnju argumentiranu diskusiju, odnosno interpretaciju dobivenih rezultata kao temelj za donošenje odgovarajućih zaključaka.Samostalno prikupljanje i analiziranje podataka, te donošenje zaključaka korištenjem Maxime i Excela.

SADRŽAJ KOLEGIJA Uvodno predavanje: upoznavanje studenata s planom i programom kolegija, te njihovim pravima i obavezama. Osnove matematičke logike – jezik logike sudova, račun sudova. Pojam skupa. Skupovi brojeva. Tri osnovne operacije sa skupovima. Pojam funkcije. Kompozicija funkcije. Inverzna funkcija Pregled elementarnih funkcija (domena, slika, graf). Nizovi – pojam niza. Podniz. Gomilište niza. Konvergencija niza realnih brojeva. Pravila za računanje s limesima. Pojam limesa funkcije. Neprekidnost i limes funkcije Definicija derivacije funkcije. Osnovna pravila deriviranja. Derivacija složene funkcije. Derivacija elementarnih funkcija. Intervali monotonosti funkcije (područje rasta i pada funkcije). Određivanje lokalnih ekstrema funkcije. Asimptote funkcije. Analize toka i crtanje grafa funkcije. Granični troškovi (funkcija ukupnih troškova, fiksni i varijabilni troškovi; funkcija graničnih ili marginalnih troškova). Koeficijent elastičnosti u točki. Područje (ne)elastičnosti. Jednostavni kamatni račun. Mjenica. Složeni kamatni račun. Konačna i sadašnja vrijednost više periodičnih iznosa (prenumerando i postnumerando iznosi). Zajam uz nominalno jednake anuitete. Zajam uz nominalno jednake otplatne kvote

Page 10: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

4.3 Građa računala

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE

Objasniti gradbene komponente računala (funkcijski model računalnog sustava)

Objasniti klasifikacije arhitekture računala

Nacrtati i objasniti von Neumannov model računala,

Upoznati funkcijske jedinice, centralna procesne jedinice (CPU): upravljačke jedinice (CU) i aritmetičko-logičke jedinice (ALU), memoriju, ulazno-izlazna jedinice (IO).

Objasniti CISC i RISC arhitekturu miroprocesora.

Razumjeti vrste memorija s aspekta sklopova (bistabili, mem. ćelije, SRAM, DRAM)

Upoznati programske modele procesora, strojne instrukcije, načine adresiranja

KOMPETENCIJE ZA TRŽIŠTE RADA

Razumijevanje znanja iz područija građe računala, Sposobnost korištenja specifičnih znanja u svakodnevnom radu

SADRŽAJ KOLEGIJA Arhitektura računalnog sustava Von neumannov model računala Pojednostavljeni model CISC i RISC procesora Performanse računala Zbirni jezik i prevodioci za zbirni jezik Upravljačka jedinica Sklopovska i mikroprogramska izvedba upravljačke jedinice Arihmetičko-logička jedinica Memorijski sustav Pririučna memorija Virtualna memorija Sabirnice Ulazno-izlazni sustavi Protočnost Višeprocesorski sustavi, višejezgreni i grafički procesori

4.4 Operacijski sustavi

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE

izdvojiti osnovne elemente računala u FN modelu. Razina: 6

razlikovati potprogram od osnovnog programa i čemu služi. Razina: 6

analizirati prekide i prekidne rutine kao i razlikovati prekide od iznimaka. Razina: 6

kategorizirati stanja pojedinih procesa kao i njihove promjene. Razina: 6

razlikovati dretvu i proces kao i njihove prednosti i nedostatke. Razina: 6

napisati program koji rješava problem dvije i više dretvi. Razina: 6,7

usporediti iznuđene i neiznuđene algoritme za raspoređivanje poslova procesora. Razina: 6,7

razlikovati algoritme punjenja pričuvne memorije. Razina:6

izračunati veličinu diska iz osnovnih parametara kao i usporediti strategije pozicioniranja glave diska. Razina: 6

Page 11: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

provjeriti koje se koristi RAID polje prilikom slaganja diskova. Razina: 6

KOMPETENCIJE ZA TRŽIŠTE RADA

Student treba razumijeti funkcionalnosti građe modernih operacijskih sustava i naučiti razumijevati prednosti, nedostatke, ograničenja i ponašanja specifičnih primijenjenih tehnologija

SADRŽAJ KOLEGIJA

Predavanja: Uvodno predavanje. Građa operacijskih sustava, – 3h Predavanja: Građa računala i operacijski sustav. – 3h Predavanja: Potprogram, Prekidni sustavi– 3h Predavanja: Osnovni izvedivi element – proces, Građevni elementi procesa – dretve. – 3h Predavanja: Ugrađeni računalni sustavi i operacijski sustavi., Rad višestrukih dretvi – isključivanje. – 3h Auditorne vježbe: prekidni sustav , Isključivanje, zadavanje I zadaće. – 3h I parcijalni ispit (vrijeme auditornih vježbi) Predavanja:Raspodjela poslova u operacijskom sustavu, osnove memorije – 3h Predavanja: Organizacija memorijskog prostora, virtualizacija -3h Predavanja: Višeprocesorski sustavi, osnove diskovne organizacije. -3h Predavanja: Datotečni sustavi. Multimedijski operacijski sustavi. -3h Predavanja: Sigurnost operacijskih sustava – 3h Auditorne: raspodjela poslova i organizacija memorije, zadavanje II i III zadaće – 3h Auditorne: Multimedijski operacijski sustavi i organizacija diskovnog prostora, zadavanje IV i V zadaće – 3h Završni ispit (vrijeme auditornih vježbi)

4.5 Baze podataka

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE Traži se od kandidata da dokaže znanje i u korištenju i primjeni baza podataka KOMPETENCIJE ZA TRŽIŠTE RADA

Kompetenciju u rukovanju s bazama podataka, te korištenju i primjeni programa orijentiranih na baze podataka

SADRŽAJ KOLEGIJA Uloga i zadaci baze podataka u informacijskom sustavu. Upravljački sustav, logičke sheme i sadržaj baze podataka. Relacijska baza podataka Normalizacija, integritet i zaštita podataka u bazi. Programski jezici za rad s bazom podataka. SQL Serveri 1. Kolokvij Rad s bazom podataka u višekorisničkom okruženju Konkurencija i rješavanje konflikata Dobivanje informacija iz baze podataka Web aplikacije orijentirane na baze podataka

Page 12: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Zaštita aplikacija koje su orijentirane na baze podataka Distribuirane baze. Objektno orijentirane baze Baze podataka u oblaku. Baze podataka za mobilne uređaje 2. kolokvij

4.6 Matematika II

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE

definirati i interpretirati osnovne pojmove matematičke analize – pojam integrala, određeni integral, pojam reda;

integrirati elementarne funkcije, primjena metoda integracije;

primjeniti određeni integral pri računanju površina ravninskih likova;

definirati matricu, te navesti operacije s matricama;

primjeniti matrice pri rješavanju sustava linearnih jednadžbi, posebno, primjena matrice kod

modela opće tržišne ravnoteže, te međusektroske analize

KOMPETENCIJE ZA TRŽIŠTE RADA

Samostalno prikupljanje i analiziranje podataka, te donošenje zaključaka korištenjem Maxime. Nakon uspješno usvojenog programa kolegija student stječe potrebne vještine za samostalnu analizu praktičnih problema koristeći osnove matematičke analize i linearne algebre, te daljnju argumentiranu diskusiju, odnosno interpretaciju dobivenih rezultata kao temelj za donošenje odgovarajućih zaključaka

SADRŽAJ KOLEGIJA Uvodno predavanje: upoznavanje studenata s planom i programom kolegija, te njihovim pravima i obavezama. Pojam reda. Definicija konvergencije reda. Apsolutno konvergentni redovi. Uspoređivanje redova. Tri kriterija za konvergenciju reda Neodređen integral; osnovna pravila integriranja, tablica osnovnih neodređenih integrala Metoda supstitucije. Formula parcijalne integracije. Integriranje trigonometrijskih funkcija Određeni integral. Newton – Leibnizova formula. Osnovna svojstva određenog integrala. Metoda supstitucije i formula parcijalne integracije u određenom integralu Primjene određenog integrala: površine ravninskih likova, duljina luka krivulje, volumen rotacionog tijela. Određivanje funkcije ukupnih troškova ako je poznata funkcija graničnih troškova. Određivanje funkcije čiji je koeficijent elastičnosti poznat Priprema za I. kolokvij. I. kolokvij Definicija i osnovni tipovi matrica. Operacije s matricama. Determinanta matrice Rang matrice. Inverz matrice Sustav linearnih jednadžbi – Gaussova metoda eliminacije Model opće tržišne ravnoteže Međusektorska (ili Input-Output) analiza Priprema za II. kolokvij. II. kolokvij

Page 13: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Zaključno predavanje, potpisi

4.7 Logika za informatičare

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE

interpretirati račun sudova;

definirati normalne forme računa sudova, te iskazati teoreme adekvatnosti i potpunosti;

definirati račun predikata, te interpretirati primitivne forme računa predikata;

analizirati algoritam unifikacije

KOMPETENCIJE ZA TRŽIŠTE RADA

Student će steći znanja iz matematičke logike, koja su mu neophodna za razumijevanje građe iz drugih kolegija na studiju koji su povezani sa programiranjem i bazama podataka. Povezivanje činjenica, te donošenje odgovarajućih zaključaka utemeljenih na matematičkoj logici

SADRŽAJ KOLEGIJA

Uvod u račun sudova Operacije sa sudovima. Semantičke tablice. Logička posljedica. Normalne forme računa sudova. Teoremi adekvatnosti i potpunosti. Pravilo rezolucije za račun sudova Automatsko dokazivanje teorema I. kolokvij Uvod u račun predikata Primitivne forme računa predikata. Skolemova forma. Supstitucija. Kompozicija supstitucija. Unifikacija. Algoritam unifikacije Pravilo rezolucije za račun predikata. Izračunavanje odgovora pomoću pravila rezolucije za račun predikata Primjeri teorije prvog reda – teorije s jednakošću; Peanova aritmetika II. kolokvij

4.8 Uvod u (X)HTML i CSS

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE

Upoznati ulogu HTML-a i CSS programskog jezika u arhitekturi Interneta

Razumjeti strukturu HTML i CSS dokumenta

Objasniti HTML i CSS elemente za formatiranje sadržaja

Razumjeti meta elemente i strukturu poveznica

Kreirati jednostavne i složene HTML dokumente uz pomoću HTML i CSS tagova KOMPETENCIJE ZA TRŽIŠTE RADA

Razumijevanje znanja iz područja web dokumenata, Sposobnost korištenja specifičnih znanja u svakodnevnom radu

Page 14: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

SADRŽAJ KOLEGIJA

Uvod u skriptne jezike Arhitektura web servisa Elementi HTML-a i CSS-a Sintaksa i pravila pisanja HTML-a HTML elementi za formatiranje sadržaja Povezivanje HTML dokumenata Rad s grafikom i grafičkim elementima Rad s obrascima i meta elementima Rad s multimedijskim elementima Sintaksa i pravila pisanja CSS skripti CSS klase i ID selektori Razmještaj elemenata unutar CSS skripte Pseudoklase i pseudokodovi Transformacije dokumenata uz CSS Povezivanje HTML-a i CSS-a

4.9 Algoritmi i strukture podataka

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE

navesti dijelove od kojih se grade strukure podataka;

implementirati tipove podataka;

interpretacija, svojstva i primjene tipova podataka; analizirati algoritme za sortiranje podataka. KOMPETENCIJE ZA TRŽIŠTE RADA

Poznavanje osnovih struktura podataka i algoritama nužnih za računalno programiranje. Nakon uspješno usvojenog programa kolegija student stječe znanja o apstraktnim tipovima podataka te o strukturama podataka koje služe za njihovu implementaciju.

SADRŽAJ KOLEGIJA

Uvodno predavanje: upoznavanje studenata s planom i programom kolegija, te njihovim pravima i obavezama. Osnovni pojmovi (struktura podataka, algoritam, tip podataka, apstraktni tip, implementacija) Dijelovi od kojih se grade strukture podataka (ćelija, polje, zapis, pointer, kursor). Povezivanje dijelova strukture u polje Lista – svojstva i primjene; implementacija liste pomoću polja; implementacija liste pomoću pointera Stog – svojstva i primjene; implementacija stoga pomoću polja; implementacija stoga pomoću pointera Red – svojstva i primjene; implementacija reda pomoću cirkularnog polja; implementacija reda pomoću pointera Uređeno stablo – svojstva i primjene; obilazak stabla. Implementacija stabla na osnovi veze od čvora do roditelja. Implementacija stabla na osnovi veze od čvora do djeteta i brata. Binarno stablo - svojstva i primjene. Implementacija binarnog stabla pomoću pointera. Implementacija potpunog binarnog stabla pomoću polja

Page 15: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Priprema za I. kolokvij. I. kolokvij Skup – svojstva i primjene; implementacija skupa pomoću bit-vektora; implementacija skupa pomoću sortirane vezane liste Rječnik – svojstva i primjene; implementacija rječnika pomoću bit-vektora; implementacija rječnika pomoću liste; implementacija rječnika pomoću hash tablice; implementacija rječnika pomoću binarnog stabla traženja Prioritetni red – svojstva i primjene; implementacija prioritetnog reda pomoću sortirane vezane liste; implementacija prioritetnog reda pomoću binarnog stabla traženja; implementacija prioritetnog reda pomoću hrpe Preslikavanje i binarna relacija – svojstva i primjene. Implementacija preslikavanja hash tablicom ili binarnim stablom. Implementacija relacije pomoću bit-matrice. Implementacija relacije pomoću multiliste Algoritmi za sortiranje Priprema za II. kolokvij. II. kolokvij Zaključno predavanje, potpisi

4.10 Informacijski sustavi

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE

Izraditi normalizirani model podataka,

izraditi plan uvođenja novog informacijskog sustava u organizaciju,

razumijeti i znati argumentirati funkcionalnosti novog informacijskog sustava,

odabrati optimalne ICT potrebe konkretnog IS-a,

odrediti informacijski sustav kao dio organizacijskog sustava,

odrediti optimalnu arhitekturu informacijskog sustava,

postaviti mjerila uspješnosti novog informacijskog sustava,

razumjeti zakonitosti evolucijskih modela u razvoju IS-a,

primijeniti teorijska znanja na primjerima iz poslovanja,

nabrojati i argumentirati elemente IS-a i njegovih podsustava prema potrebama nekog poduzeća,

argumentirati primjenu višedimenzijskih sustava u poslovnoj praksi

KOMPETENCIJE ZA TRŽIŠTE RADA

Nakon odslušanog i uspješno položenog kolegija Informacijski sustavi, student će steći osnovna znanja o strukturi, oraganizaciji i primjeni informacijskih sustava. Ovaj kolegij predstavlja temelj znanja potrebnih za kolegij Projektiranje informacijskih sustava na 2. godini studija, a nakon kojeg se iz ovog područja formira izlazna kompetencija za tržište rada.

SADRŽAJ KOLEGIJA

Osnove INFORMACIJSKIH SUSTAVA, položaj informacijskog sustava u poslovnoj organizaciji, klasifikacija IS-a, primjeri informacijskih sustavi, informacijski podsustavi Korisnici informacijskih sustava, organizacijski aspekti, upravljanje razvojem IS, alati za projektiranje informacijskih sustava, organizaciju baze podataka i izgradnja softverskog proizvoda, vrste inženjeringa, problemi s informacijskim sustavima, budućnost informacijskih sustava.

Page 16: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Sustavni pristup. Definicija sustavnog pristupa i sustava, osnovni model sustava, građa i ciljevi sustava, klasifikacije sustava, kotrola sustava, karakteristike sustavnog pristupa, upravljanje sustavom, odlučivanje u organizacijskim sustavima, dizajniranje sustava. Modeli i faze razvitka. Rastavljanje procesa razvoja u faze razvoja informacijskih sustava. Modeli razvitka, kaskadni model, pseudostrukturni model, strukturni model, V-model, prototipski model, evolucijski model, spiralni model i model integracije komponenti. Poslovni informacijski sustav. Izvršni, upravljački i suradnički sloj informacijskog sustava. Integralni IS. 1. Kolokvij Potpora poslovnog informacijskog sustava ključnim poslovnim funkcijama: Informacijski podsustav analize i planiranja poslovanja te informacijski podsustav upravljanja trajnom poslovnom imovinom. Potpora poslovnog informacijskog sustava ključnim poslovnim funkcijama: Informacijski podsustav upravljanja ljudskim resursima te informacijski podsustav računovodstva i upravljanja financijama. Potpora poslovnog informacijskog sustava ključnim poslovnim funkcijama: Informacijski podsustav nabave i ulazne logistike, informacijski podsustav proizvodnje te informacijski podsustav prodaje i izlazne logistike. Informatizacija poslovnih procesa. Skleadištenje podataka kao priprema za poslovnu analizu. Dimenzijska struktura podataka. Značajke OLAP sustava, logički i fizički zahtjevi za OLAP sustave, funkcionalnosti OLAP sustava. Višedimenzijski modeli podataka i dimenzije: zvjezdasta i pahuljasta struktura podataka. Tipovi podataka i strukture dimenzije. Implementacija višedimenzijskih informacijskih sustava. Modeliranje podataka, hijerarhija i transakcija. Dohvaćanje i transformacija podataka. Konfiguriranje i punjenje skladišta podataka. Korištenje višedimenzijskih formula i izraza. Prezentacija podataka krajnjim korisnicima i vizualzacija višedimenzijskih podataka: prezentacija podataka SQL upitima i izvještajima, prezentacija podataka interaktivnim OLAP izvještajima, prezentacija podataka izvještajima rudarenja podataka, vizualzacijom višedimenzijskih podataka uz tehnike za interakciju na upravljačkim pločama. 2. kolokvij

4.11 Engleski jezik za IT

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE Po uspješnom završetku ovoga kolegija, studenti će moći: 1. služiti se osnovnim vokabularom na engleskom jeziku vezanim uz informacijske tehnologije 2. primijeniti odgovarajuće jezične funkcije u kontekstu informacijskih tehnologija na B1 razini 3. primijeniti osnove poslovne komunikacije u kontekstu informacijskih tehnologija na B1 razini KOMPETENCIJE ZA TRŽIŠTE RADA

Opće kompetencije: 1. temeljna teorijska znanja o gramatici engleskog jezika koja obuhvaćaju osnovna pravila o tvorbi riječi i tvorbi glagolskih vremena na B1 razini 2. temeljna znanja o primjeni osnovnih gramatičkih pravila u kontekstu IT 3. poznavanje temeljnog vokabulara specifičnog za IT Posebne kompetencije: 1. sposobnost samostalnog komuniciranje, u usmenom i pisanom obliku, na engleskom jeziku na B1 razini 2. sposobnost praćenja stručne literature na engleskom jeziku

Page 17: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

SADRŽAJ KOLEGIJA Unit 1 – Working in IT: IT jobs and duties; IT organisations; Language: adverbs of frequency and time expressions; present simple questions Unit 1 – Working in IT: IT workplace rules; Meetings Language: modal verbs; the imperative Unit 2 – IT systems: System specifications; GUI operations Language: numbers; giving instructions Unit 2 – IT systems: Multimedia hardware; Operating systems Language: two-object sentences; expressing reason ad purpose Unit 3 – Data Communication: Internet browsing; Networks Language: present simple vs. present continuous; stative verbs; relative clauses Unit 3 – Data Communication: Mobile computing; Email Language: zero and first conditionals; definite and indefinite articles Unit 4 – Administration: Spreadsheets and formulae; Databases Language: past simple; by + -ing Unit 4 – Administration: Systems administration; Peripherals Language: while, before, after; past continuous and past simple Unit 5 – Choice: Web hosting; IT costs Language: comparison Unit 5 – Choice: Product research; Making recommendations Language: indirect questions; recommendations Unit 6 – Interactions: Enterprise social media; Video conferencing Language: desrcibing change; second conditional Unit 6 – Interactions: E-commerce; Training users Language: making requests Unit 7 – Development: Requirements analysis; Website design and architecture Language: the passive Unit 7 – Development: Software development; Project management Language: schedules; present continuous; modals Unit 8 – IT solutions: Investigations, Diagnosis; Solutions Language: present perfect vs. past simple; making recommendations

4.12 Objektno programiranje

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE

navesti tipove podataka;

definirati vrste operatora;

interpretirati pojmove klase i objekta;

deklarirati i definirati nizove, te navesti vrste nizova i razlike među njima.

KOMPETENCIJE ZA TRŽIŠTE RADA

Poznavanje osnovnih koncepata objektno orijentiranog programiranja, .NET platfore, te s programskim jezikom C# (C Sharp) i programiranjem općenito. Nakon uspješno usvojenog programa kolegija student stječe potrebne vještine za samostalnu izradu jednostavnih Windows aplikacija u C#.

SADRŽAJ KOLEGIJA

Page 18: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Uvodno predavanje: upoznavanje studenata s planom i programom kolegija, te njihovim pravima i obavezama. Uvod u C#. Varijable i tipovi podataka – identifikatori Vrijednosni tipovi: cjelobrojni tipovi, racionalni brojevi, karakter tip, tip bool. Konverzija između tipova. Referentni tipovi Tip string. Formatiranje stringa. Tip object. Tip enum Operatori – vrste operatora: aritmetički operatori, operatori inkrementiranja i dekrementiranja, operatori uspoređivanja vrijednosti, operatori dodjeljivanja, uvjetni operatori, logički operatori, operatori za pomak bitova, typeof operator. Prioritet operatora Tijek programa – naredba if-else. Naredba switch. Naredba for. Naredba while. Naredba do while. Naredba break. Naredba continue. Naredba foreach Klase i objekti – konstruktori, destruktori. Dostupnost klase i članova. Statički članovi, statički konstruktor. Svojstva (Properties). Nasljeđivanje (Inheritance) Apstraktne (Abstract) klase. Zapečaćene (Sealed) klase. Sučelja (Interfaces). Operator is. Operator as. Strukture. Ugnježđene klase (Nested Classes). Imenik (Namespaces) Priprema za I. kolokvij. I. kolokvij Metode – deklaracija i povratna vrijednost. Preopterećene metode. Parametar ref. Parametar out. Parametar param. Rekurzivne metode Konstante. Readonly član. Objekt this. Indeksi. Indeksi sa stringovima. Preopterećeni operatori (Overloaded operators) Nizovi – jednodimenzionalni nizovi; višedimenzionalni nizovi. Nazubljeni nizovi (Jagged array). Klasa ArrayList. Implementacija foreach petlje Atributi – korisnički atributi. Svojstvo ValidOn. Svojstvo AllowMultiple. Svojstvo Inherited. Pozicijski i imenovani parametri. Refleksija (reflection). Posredno (indirektno) pozivanje metode Rad s datotekama i mapama. Klasa Enviroment. Čitanje i pisanje tekstualnih datoteka. Klasa FileStream Priprema za II. kolokvij. II. kolokvij Zaključno predavanje, potpisi

4.13 Statistika i ekonometrija

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE

interpretirati parametre i analizirati metode njihove procjene u modelu jednostavne linearne regresije;

testirati hipoteze u modelu jednostavne linearne regresije;

analizirati varijance u modelu višestruke linearne regresije;

testirati hipoteze u modelu višestruke linearne regresije;

interpretirati kvalitativne regresorske varijable;

definirati heteroskedastičnost u modelu višestruke linearne regresije.

KOMPETENCIJE ZA TRŽIŠTE RADA

Page 19: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Nakon uspješno usvojenog programa kolegija student stječe potrebne vještine za sintezu stečenih znanja iz ekonomske teorije, matematičkih i informatičkih metoda, te statističkih tehnika u specificiranju ekonometrijskih modela, te daljnje razvijanje i i usavršavanjem metoda i modela za kvantitativnu analizu gospodarske strukture, s ciljem utvrđivanja zakonitosti iste kao osnove za daljnje predviđanje i planiranje privrednih tokova

SADRŽAJ KOLEGIJA

Pojam i metodologija ekonometrije. Varijable ekonometrijskoga modela. Klasifikacije ekonometrijskih modela. Empirijski podaci i transformacije varijabli. Linearni ekonometrijski modeli od jedne jednadžbe. Jednostvna linearna regresija. Log linearni model. Pretpostavke modela. Gauss-Markovljevi uvjeti. Interpretacija parametara i metode njihove procjene. Metoda najmanjih kvadrata. Pretpostavke na kojima se temelji metoda najmanjih kvadrata. Matrični zapis. Regresijske vrijednosti i rezidualna odstupanja. Metoda najveće vjerodostojnosti. Analiza varijance i ANOVA tablica. Koeficijent determinacijev i korigirani koeficijent determinacije. Testiranje hipoteza u modelu jednostavne linearne regresije. t-test, F-test. LR, Waldov i LM test. Intervalne procjene parametara u modelu jednostavne linearne regresije. Predikcije modela. Model višestruke linearne regresije. Gauss-markovljevi uvjeti. Regresijske vrijednosti i rezidualna odstupanja. Analiza varijance u modelu višestruke linearne regresije. Koeficijent višestruke linearne korelacije. Intervalne procjene parametara u modelu višestruke linearne regresije. Predikcije modela. Testiranje hipoteza u modelu višestruke linearne regresije. Testiranje ograničenja na parametre. Test o izostavljenoj značajnoj regresorskoj varijabli. Test o stabilnosti parametara u regresijskom modelu. Nelinearni modeli. Kvalitativne regresorske varijable. Multikolinearnost. Ferrar-Glauberov test. Heteroskedastičnost. LM-test. Autokorelacija grešaka relacije. Durbin-Watsonov test

4.14 Web programiranje

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE

identificiranje korisničkih zahtjeva

analiziranje korisničkih zahtjeva

izrada statičkih web stranica

razvoj dinamičkih web aplikacija

primjena baza podataka pri razvoju web aplikacija

razumijevanje prednosti i nedostataka izrade web aplikacija smještenih u oblaku

KOMPETENCIJE ZA TRŽIŠTE RADA

Primjena alata i tehnologija za razvoj statičkih i dinamičkih web aplikacija Sposobnost vrednovanja postojećih web stranica/aplikacija

SADRŽAJ KOLEGIJA

DHTML: XHTML + CSS + DOM

Page 20: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Osnovni dizajn, struktura i sadržaj XHTML stranice Hipertekst, grafika, grafičke mape, nabrajanje, tablice, obrasci i elementi obrasca Dizajn i arhitektura informacija; tipovi web korisnika; elementi navigacije; pristupačnost JavaScript: pozicioniranje, sintaksa, komentari, varijable, tipovi podataka, operacije nad podacima KOLOKVIJ ASP.Net - Modularnost, sintaksa, tipovi podataka, operatori ASP.Net - Varijable, konstante, uvjeti, petlje SQL Server Express - tipovi podataka, modifikatori, primarni ključ, indexi SQL Server Express - kreiranje i brisanje (baze podataka, tablice, podataka) ASP.NET i SQL Server Express - Ažuriranje i dohvaćanje podataka ASP.Net – Validacija podataka ASP.Net – Izrada web aplikacija u oblaku ASP.Net – Izrada web aplikacija u oblaku KOLOKVIJ

4.15 Komunikacijski sustavi i mreže

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE

Upoznati osnovne koncepte računalnih mreža

Razumjeti strukture i principe rada računalnih mreža i njihovih komponenti

Objasniti medije za prijenos podataka

Kreirati mrežnu topologiju

Razumjeti mrežne protokole

Dati objašnjenje za promatranje mrežne komunikacije kroz slojeve, pobrojati slojeve prema OSI

modelu

KOMPETENCIJE ZA TRŽIŠTE RADA

Razumijevanje znanja iz područja mrežnih tehnologija, sposobnost korištenja specifičnih mrežnih znanja u svakodnevnom radu

SADRŽAJ KOLEGIJA

Općenito o računalnim mrežama:Što je računalna mreža, osnovni pojmovi, razlozi umrežavanja računala, Povijest razvoja tehnologije računalnih mreža, standardi i organizacije, prijenos podataka kroz računalnu mrežu Osnovni elementi računalne mreže, aktivna i pasivna mrežna oprema Tipovi računalnih mreža, podjela na osnovu prijenosa podataka, topologija, prostor, vremenska postojanost, specifične namjene Arhitektura računalnih mreža, host-based, klijent-poslužitelj, vrste poslužitelja Klijent-poslužitelj arhitektura,arhitektura peer-to-peear (P2P) mreža Protokoli, protokoli kroz OSI i Internet model, komparacija modela OSI model, elementi OSI modela Karakteristike i elementi fizičkog i sloja podataka, modem, bluetooth,USB, ISDN, ADSL, Kontrola grešaka u prijenosu podataka Arhitektura Ethernet mreže, Address resolution protocol i Bežične mreže (WiFi 802,11) Karakteristike i elementi mrežnog i transportnog sloja, Internet protokol verzija 4 i ver 6, mreže i klase mreža, maske i podmreža Karakteristike aplikativnog sloja, telnet, SSH,

Page 21: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Princip i karakteristike DNS sustava, root serveri, domene višeg i nižeg reda Elektronička pošta, FTP,HTTP, WEB i WEB2 servisi Sustavi zaštite računalnih mreža, vatreni zid, upravljanje sustavima sigurnosti

4.16 Projektiranje informacijskih sustava

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE

identificirati korisničke zahtjeve

analizirati korisničke zahtjeve

oblikovati funkcije i procese

opisati arhitekturu sustava

projektirati informacijski sustav

napraviti dekompoziciju informacijskog sustava

izraditi plan razvoja informacijskog sustava

KOMPETENCIJE ZA TRŽIŠTE RADA

Sposobnost prikupljanja i analiziranja korisničkih zahtjeva. Primjena alata za oblikovanje funkcija i procesa. Vrednovanje razvojnih alata i tehnologija.

SADRŽAJ KOLEGIJA

Osnove projektnog menadžmenta Arhitektura sustava Mrežna infrastruktura Sigurnost sustava Baze podataka KOLOKVIJ Prikupljanje i analiza zahtjeva Oblikovanje funkcija i procesa Funkcionalna specifikacija Razvoj softvera Testiranje softvera Implementacija informacijskog sustava Održavanje informacijskog sustava KOLOKVIJ Prezentacija projektnog zadatka

4.17 Informacijske tehnologije u gospodarstvu

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE

Naprednu razina poznavanja informacijskih sustava s posebnim naglaskom na podržane poslovne procese i tipične funkcionalnosti informacijskih sustava, što omogućava ovom profilu studenata kvalitetnije sudjelovanje u projektiranju novih te izmjeni ili nadogradnji postojećih sustava, u skladu s novim poslovnim zahtjevima i potrebama,

Page 22: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

argumentirati prednosti i rizike različitih modela informacijskih sustava (webocentrični, klijent – server i dr.) i upoznati se s novim tehnologijama primjenom poslovanja u oblaku, outsourcing modela, razlikovanjem adekvatnosti izbora standardnih ili posebno razvijenih i prilagođenih sustava, open source tehnologija i drugih novih informacijsko-komunikacijskih rješenja na svim razinama,

argumentirati i primijeniti različite modele korištenja informacijskih sustava, te prednosti i rizike pojedinog modela: npr. razvoj, „off the shelf“ standardna rješenja u odnosu na najam informacijskih sustava i povezanim promjenama u informacijskim sustavima.

KOMPETENCIJE ZA TRŽIŠTE RADA

Znati artikulirati poslovne zahtjeve i funkcionalne specifikacije, kao podlogu tehničkog rješenja izvedbe promjena na informacijskim sustavima. Nakon uspješno položenog kolegija Informacijski sustavi u gospodarstvu student bi trebao imati teorijska znanja više razine poznavanja poslovnih informacijskih sustava i njihovih osnovnih funkcionalnosti, kao i adekvatno povezivanje poslovnih zahtjeva s ciljanim informacijskim sustavom u kojem bi se funkcionalnosti trebale realizirati. Od studenta se očekuje poznavati osnove arhitekture i ključnih komponenti informacijskih sustava, kao i njihove svrhe i namjene. Razumjeti, pojasniti i sažeti osnovnu namjenu različitih tipova informacijskih sustava (npr. ERP, CRM, skladište podataka i sustavi poslovne inteligencije, EDMS i dr.) i znati primijeniti stečena znanja na način da zahtjeve vezane uz podršku pojedinim poslovnim procesima mogu povezati uz pripadajuće grupe funkcionalnosti različitih tipova informacijskih sustava. Imati znanja i vještine sudjelovanja u analizi poslovnih procesa i izradi funkcionalnih zahtjeva za promjenama u poslovnim procesima SADRŽAJ KOLEGIJA

Uvod u ciljeve predavanja i ishode učenja u ovom kolegiju, osnovne informacije. Uvodno predavanje o arhitekturi informacijskih sustava i ključnim komponentama informacijskih sustava. Osnovni tipovi informacijskih sustava (sustavi za obradu transakcija, sustavi za potporu upravljanju, sustavi za komunikaciju i suradnju). Modeliranje poslovnih procesa i osnove informatizacije, oblikovanje poslovnih zahtjeva i funkcionalne specifikacije. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Modeli korištenja informacijskih sustava, njihove prednosti i rizici. Primjena informacijskih sustava za poboljšanje operativne efikasnosti i inovativnosti. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Ključne komponente informacijskih sustava – naglasak na bazama podataka. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Poslovna očekivanja od informacijskih sustava (dostupnost i raspoloživost informacijskih sustava, održavanje informacijskih sustava, Service Level Agreement za sustave u najmu i dr.). Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Ponavljanje naučenog. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. 1. kolokvij Osnove funkcioniranja i primjene ERP sustava, tipični poslovni procesi koje ERP sustavi podržavaju. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Osnove funkcioniranja i primjene CRM sustava, tipični poslovni procesi koje CRM sustavi podržavaju. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Poslovna inteligencija. Analitička obrada i dimenzijska analiza podataka. Sustavi ranog upozoravanja i uzbunjivanja. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Ostali, često korišteni, informacijski sustavi u gospodarstvu, kao npr. Business Process Management, Electronic Document Management System. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi.

Page 23: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Elektroničko poslovanje i informacijska podrška elektroničkom poslovanju. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Ponavljanje prije kolokvija. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. 2. kolokvij

4.18 e-Kanali u poslovanju

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE

napredno poznavanje sustava el. poslovanja s posebnim naglaskom na podržane poslovne zahtjeve i tipične funkcionalnosti i namjenu ovih sustava u različitim industrijama, što omogućava ovom profilu studenata kvalitetnije sudjelovanje u poslovno projektiranju novih te izmjeni ili nadogradnji postojećih sustava el. poslovanja , u skladu s novim poslovnim zahtjevima i potrebama,

poznavati različite primjene sustava el. poslovanja iz analiziranih poslovnih slučajeva iz prakse i znati prepoznati potencijalne dodatne primjene (prepoznati sličnosti dodatnih zahtjeva s analiziranim slučajevima),

razumjeti primjene el. poslovanja u prodaji, marketingu i pružanja usluga , te prednosti i

namjenu pojedinih primjena.

KOMPETENCIJE ZA TRŽIŠTE RADA

Imati vještine i znati artikuliranja poslovnog zahtjeva i funkcionalne specifikacije, kao podloge tehničkog rješenja izvedbe zahtjeva u sustavima el. poslovanja.Nakon uspješno položenog kolegija E-kanali u poslovanju student bi trebao imati teorijska znanja više razine poznavanja namjene i prednosti el. poslovanja i njegovih osnovnih funkcionalnosti. Od studenta se očekuje poznavati osnove arhitekture i ključne sustave podrške el. poslovanju. Razumjeti, pojasniti i sažeti osnovnu namjenu različitih funkcionalnosti el. poslovanje – online kupovina, online servisi, online marketing, napredna analitika u svrhu personalizacije interakcije s klijentima i znati primijeniti stečena znanja na način da pojedine zahtjeve vezane uz el. poslovanje mogu povezati uz pripadajuće grupe funkcionalnosti.

SADRŽAJ KOLEGIJA

Uvod u ciljeve predavanja i ishode učenja u ovom kolegiju, osnovne informacije. Uvodno predavanje o arhitekturi sustava za podršku el. poslovanju i ključnim komponentama sustava. Nastanak Interneta i protokoli koji se koriste. Transformacija poslovanja i razvoj e-poslovanja. Evolucija IT-a i e-poslovanja. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Segmenti e-poslovanja. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Prednosti i nedostaci e-poslovanja. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Online marketing i oglašavanje. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Online kupovina. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Ponavljanje naučenog. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. 1. kolokvij Analiza slučajeva iz prakse - primjena el. poslovanja u različitim industrijama. Sustavi podrške e-poslovanju: logistika, plaćanje i dr. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Tipovi e-poslovanja: B2B, B2C, C2C. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Osnovne funkcionalnosti koje e-poslovanje donosi. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi.

Page 24: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Trendovi i budućnost e-poslovanja (personalizacija, napredna analitika i dr.). Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Ponavljanje prije kolokvija. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. 2. kolokvij

4.19 Sustavi za upravljanje znanjem

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE

Razlikovati vrste znanja i identificirati i pojasniti osnovne elemente

Kritički sagledati i demonstrirati važnost upravljanja znanjem u poslovnom okruženju

Odabrati sustav za organizaciju znanja primijenjen određenoj situaciji

Oblikovati taksonomiju

KOMPETENCIJE ZA TRŽIŠTE RADA

modelirati poslovne procese i podatke u organizacijama i primijeniti modele u razvoju

informacijskih i poslovnih sustava,

primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na

diplomskom studiju

procjenjivati informacijske potrebe i planirati odgovarajuće službe i usluge

organizirati, označavati i pretraživati informacije i/ili informacijske izvore

analizirati, prikazivati i tumačiti informacije

SADRŽAJ KOLEGIJA Priroda informacija i znanja. Vrste znanja. Tacitno i eksplicitno znanje. Upravljanje znanjem teorijska polazišta i načela. Upravljanje osobnim znanjem . Samostalno rješavanje postavljenog zadatka. Stvaranje, prikupljanje i organizacija informacija i znanja. Organizacijska kultura, Zajednice prakse. Upravljanje projektima s aspekta menadžmenta informacija i znanja. Kodifikacija. Pristup. Tehnologija. Samostalno rješavanje postavljenog zadatka. Društveni kapital. Etička pitanja. E-učenja. Organizacija i prezentacija. Taksonomije i ontologije. Metapodaci. Studentski projekti .

4.20 Mobilne aplikacije

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE

Page 25: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Analizirati i upoznati mobilne platforme s pripadajućim uređajima

Analizirati i upoznati mobilne platforme s pripadajućim uređajima

Definirati specifičnosti razvoja mobilnih u odnosu na ostale vrste aplikacija

Razviti moderno korisničko sučelje prilagođeno mobilnim uređajima

Koristiti senzore i ostale hardverske komponente u mobilnim aplikacijama

Prezentirati podatke iz baze podataka

KOMPETENCIJE ZA TRŽIŠTE RADA

Razumjeti i znati koristiti specifična znanja kreiranja mobilnih aplikacija. Sposobnosti korištenja specifičnih znanja u svakodnevnom radu

SADRŽAJ KOLEGIJA

Uvod u mobilne tehnologije Platforme za razvoj mobilnih aplikacija. Karakteristike i specifičnosti razvoja mobilnih aplikacija. iOS. Arhitektura i mogućnosti razvoja Windows Phone. Arhitektura i mogućnosti razvoja Android. Arhitektura. Objektno programiranje i programski jezik Java Emulatori i njihova konfiguracija. Kontrole za prikaz i unos podataka. Korištenje vanjskih resursa i prilagodba aplikacije karakteristikama uređaja Kreiranje modernog korisničkog sučelja. Stilovi. Pristup bazama podataka Korištenje internet resursa Komunikacija s drugim aplikacijama Pristup dijeljenim podacima (imeniku, galeriji, porukama) Pristup hardverskim komponentama (lokacijski servisi, mreža) Plasiranje aplikacije na tržište

4.21 Sistemsko inženjerstvo

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE

razlikovati statičko od dinamičkog adresiranja. Razina:6

razlikovati elemente mreža i njihovo podešavanje. Razina:6

analizirati tehnologije bežičnih mreža i postavljanje navedenog sustava kao cijeline. Razina:6

kategorizirati mogućnosti pristupa sa interneta u lokalnu mrežu. Razina:6

analizirati domenski sustav i njegovu svrhu. Razina:6

napisati jednostavnu stranicu koja iskorištava mogućnosti poslužiteljskog alata i baze podataka. Razina:6,7

usporediti metode posluživanja mrežnih stranica u odnosu na različite operacijske sustave. Razina:6,7

razlikovati tehnologije dijeljenja podataka i uređaja među računalima u okruženju heterogenih operacijskih sustava. Razina:6

analizirati mogućnosti domenskog povezivanja klijenata korištenjem Microsoft rješenja. Razina:6 KOMPETENCIJE ZA TRŽIŠTE RADA

Page 26: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Student treba razumijeti tehnologije vezane uz sistemsko inženjerstvo. Očekuje se upoznavanje sa aktualnim tehnologijama kao i mogućnost jednostavnog svladavanja specifičnosti pojedinog operacijskog sustava ili uređaja. Zannje o pojedinim rješenjima mora biti primjenjenivo na male uredske mreže kao i na velike računalne sustave. SADRŽAJ KOLEGIJA

Predavanja: računalne mreže, mrežno adresiranje -2h, Laboratorijske: podešavanje klijentske strane (DHCP i static) – 2h Predavanja: DHCP poslužitelji – 2h, Laboratorijske: podešavanje DHCP poslužitelja – 2h Predavanja: bežične mreže -2h, Laboratorijske: postavljanje AP uređaja -2h Predavanja: jednostavno usmjeravanje, NAT -2h, Laboratorijske: podešavanje NAT usmjernika – 2h Predavanja: IP forwarding i VPN sustavi -2h, Laboratorijske: podešavanje VPN klijenta i poslužitelja -2h Predavanja: domenski servisi – 2h, Laboratorijske: testiranje DNS poslužitelja, WHOIS servisi -2h Priprema za parcijalni ispit -2h I parcijalni ispit -2h Predavanja: poslužitelji mrežnih stranica -2h, Laboratorijske: podešavanje poslužitelja, izmjena stranica -2h Predavanja: osnovne primjene poslužiteljskih alata i baza podataka na mrežnim stranicama -2h, Laboratorijske: primjer jednostavne PHP skripte – 2h Predavanja: Dijeljenje podataka (FTP, Share, SAMBA) -2h, Laboratorijske: podešavanje dijeljenja -2h Predavanja: Poslužitelji pisača (CUPS) -2h, Laboratorijske: Linux CUPS – 2h Predavanja: domensko okruženje (AD) -2h, Laboratorijske: Active Directory -2h Priprema za partcijalni ispit – 2h II parcijalni ispit -2h

4.22 Poslovna inteligencija

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE

napredno poznavanje sustava poslovne inteligencije s posebnim naglaskom na podržane poslovne zahtjeve i tipične funkcionalnosti i namjenu ovih sustava, što omogućava ovom profilu studenata kvalitetnije sudjelovanje u poslovnom projektiranju novih te izmjeni ili nadogradnji postojećih sustava poslovne inteligencije , u skladu s novim poslovnim zahtjevima i potrebama,

poznavati različite primjene sustava poslovne inteligencije iz analiziranih poslovnih slučajeva iz prakse i znati prepoznati potencijalne dodatne primjene (prepoznati sličnosti dodatnih zahtjeva s analiziranim slučajevima),

razumjeti različite modele poslovne inteligencije , prednosti, primjenu i namjenu pojedinog

modela

KOMPETENCIJE ZA TRŽIŠTE RADA

imati vještine i znati artikulirati poslovne zahtjeve i funkcionalne specifikacije, kao podlogu tehničkog rješenja izvedbe zahtjeva u sustavima poslovne inteligencije.Nakon uspješno položenog kolegija Poslovna inteligencija student bi trebao imati teorijska znanja više razine poznavanja namjene i koristi poslovne inteligencije i njenih osnovnih funkcionalnosti, kao i adekvatno povezivanje poslovnih zahtjeva s ciljanim zahtjevima na informacijskim sustavom poslovne inteligencije, kako bi se potrebne funkcionalnosti mogle realizirati. Od studenta se očekuje poznavati osnove arhitekture i ključnih

Page 27: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

komponenti i alata poslovne inteligencije. Razumjeti, pojasniti i sažeti osnovnu namjenu različitih metoda poslovne inteligencije – više-dimenzijsko modeliranje, OLAP, rudarenje podataka, vizualizacijski alati i znati primijeniti stečena znanja na način da pojedine zahtjeve vezane uz poslovnu inteligenciju mogu povezati uz pripadajuće grupe metoda. Imati znanja i vještine sudjelovanja u analizi poslovnih procesa i izradi funkcionalnih zahtjeva za promjenama u poslovnim procesima i povezanim promjenama u sustavima poslovne inteligencije.

SADRŽAJ KOLEGIJA

Uvod u ciljeve predavanja i ishode učenja u ovom kolegiju, osnovne informacije. Uvodno predavanje o arhitekturi sustava poslovne inteligencije i ključnim komponentama sustava. Evolucija sustava za podršku odlučivanju. Metode poslovne inteligencije. Uloga skladišta podataka. Metode oblikovanja (dimenzijsko modeliranje) i integracija podataka (ETL). OLAP- alati i primjena. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Aspekti kvalitete podataka relevantni za poslovnu inteligenciju. Slučajevi iz prakse – primjena poslovne inteligencije u različitim industrijama. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Rudarenje podataka – svrha, priprema podataka, primjena. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Eksterni/nestrukturirani podaci u skladištu podataka. Skladište podataka i web. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Ponavljanje naučenog. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. 1. kolokvij Analiza slučajeva iz prakse - korištenje poslovne inteligencije za predviđanje budućih trendova, analizu tržišta, prepoznavanje ključnih korisnika, analiza ponašanja korisnika i dr. Otkrivanje znanja iz baza podataka. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Vizualizacijski alatu (Dashboard i Scorecard) – primjena i svrha. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Perspektiva poslovne inteligencije. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Projektiranje sustava za podršku odlučivanja – kriteriji i funkcionalnosti koje treba imati u vidu. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Ponavljanje prije kolokvija. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. 2. kolokvij

4.23 Menadžment kontinuiranih projektnih procesa

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE Znanja:

Upoznavanje s teorijskim pristupima organizaciji i menadžmentu

Objašnjenje i uspoređivanje menadžerskih funkcija

Razumijevanje struktura sustava menadžmenta u organizaciji

Razlikovanje kontinuiranih od projektnih procesa

Definiranje pojma projekt, određivanje vrsta projekata te pozicioniranje projekata u širem

društvenom kontekstu

Upoznavanje s teorijskim pristupima projektnog menadžmenta

Vještine:

Oblikovanje organizacijskih struktura

Page 28: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Rješavanje situacija i problema u menadžerskim funkcijama

Raspoređivanje različitih vrsta projekata u poznate tipologije i sukladno tome definiranje

metoda, kojima se treba služiti u različitim fazama životnog ciklusa projekta

Rješavanje situacija i problema projektnog menadžmenta

KOMPETENCIJE ZA TRŽIŠTE RADA

A. Opće kompetencije 1. Temeljna teorijska znanja studenata o suvremenim pristupima organizaciji i menadžmentu 2. Temeljna aplikativna znanja studenata o menadžerskim funkcijama (planiranje, organiziranje, upravljanje ljudskim potencijalima, vođenje i kontrola) 3. Temeljna teorijska znanja u suvremenim pristupima projektnom menadžmentu B. Posebne kompetencije 1. Osposobljavanje studenata za rješavanje situacija i problema u menadžerskim funkcijama u organizaciji 2. Osposobljavanje studenata za rješavanje situacija i problema u projektnom menadžmentu

SADRŽAJ KOLEGIJA

Upoznavanje s programom i syllabusom. Uvodna rasprava. Podjela na skupine. Izbor demonstratora. Plan rada na seminarima i vježbama. Predavanje: Pojam, vrste, ciljevi, načela i metode organizacije Vježba 1. - Organizacija Seminarski radovi Predavanje: Organizacijska struktura – najvažniji element organizacije – I dio (Klasične organizacijske strukture) Vježba 2. - Organizacija Seminarski radovi Predavanje: Organizacijska struktura – najvažniji element organizacije – II dio (Fleksibilne organizacijske strukture) Vježba 3 - Organizacija Seminarski radovi Predavanje: Teorije organizacije i menadžmenta Vježba 4 - Organizacija Seminarski radovi: 1. parcijalni ispit Predavanje: Pojam, sadržaj, procesi i funkcije menadžmenta Vježba 5 - Menadžment Seminarski radovi Predavanje: Planiranje – prva menadžerska funkcija Vježba 6 - Menadžment Seminarski radovi Predavanje: Organiziranje – druga menadžerska funkcija Vježba 7 - Menadžment Seminarski radovi: Predavanje: Ljudski potencijali organizacije Vježba 8 - Menadžment Seminarski radovi Predavanje: Vodstvo – četvrta menadžerska funkcija i Kontrola – peta menadžerska funkcija Vježba 9 - Meandžment

Page 29: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Seminarski radovi: Predavanje: Procesi stvaranja i projekti Vježba 10 – Projektni menadžment Seminarski radovi: Predavanje: Vrste projekata Vježba 11 – Projektni menadžment Seminarski radovi: Projektni menadžment (planiranje, organiziranje, vođenje i kontrola projekata) Vježba: 12 – Projektni menadžment Seminarski radovi: Zaključno predavanje Podjela potpisa 2. parcijalni ispit

4.24 Informacijske tehnologije u poduzetništvu

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE

Definirati poduzetništvo i opisati njegove osnovne odrednice,

Napraviti poslovni plan,

Razlikovati vrste poduzetništva i analizirati njihove potrebe za IT podrškom,

Argumentirati IT rješenja prema potrebi poslovanja poduzetnika,

Opisati i analizirati prednosti i nedostatke IT rješenja za unapređenje poslovanja poduzetnika,

Argumentirano i prilagođeno/razumjivo prenijeti stečena znanja o IT tehnologijama i njihovoj primjeni te korištenju poduzetnicima koji nisu informacijski pismeni,

Prilagoditi web 2.0 i 3.0 mogućnosti potrebama poslovanja

KOMPETENCIJE ZA TRŽIŠTE RADA

Nakon odslušanog i položenog kolegija Informacijske tehnologije u poduzetništvu, studenti će imati znanja o pokretanju vlastitog poduzeća, razumjet će važnost proaktivnog poslovanja bez obzira radi li se o zaposleniku ili poduzetniku. Bit će osposobljen primijeniti temeljna stečena znanja iz područja informacjiskih tehnologija za poboljšanje poslovnih poduzetničkih aktivnosti.

SADRŽAJ KOLEGIJA

Pojmovno određenje i funkcija poduzetnitva Poduzeće i poduzetničko okruženje Izrada poslovnog plana Pokretanje poduzetničkog projekta Poduzetnički rizici Komunikacijske vještine za uspješno definiranje potreba i specifikacija u projektiranju 1. kolokvij Povećanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva upotrebom IKT-a IKT kao podrška poduzetništvu. Insourcing, outsourcing, hosting IKT infrastrukture u poduzetništvu Open source, komercijalni softver, web-tehnologije

Page 30: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

web 2.0 u poduzetništvu web 3.0 u poduzetništvu Standardizacija, interoperabilnost, poduzetništvo i e-uprava Rješenja i mogućnosti oblačnog računalstva za poduzetništvo 2. kolokvij

4.25 Poslovno-pravni aspekti elektroničkog trgovanja

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE Po uspješnom završetku programa student bi trebao moći:

Definirati WEB stranicu kao mjesto prodaje proizvoda i usluga,

Razlikovati način sklapanja ugovora tradicionalnim pisanim i elektroničkim načinom,

Argumentirati prednosti poslovanja kroz elektroničke medije,

Napraviti osnovna pravila za poslovanje na WEB stranici,

Analizirati postojeće WEB stranice te rizike poslovanja na njima,

Koristiti u radu e-isprave, uz prethodno stečena informatička znanja,

Definiranje e-računa, pravna regulativa EU i RH,

Izraditi i koristiti e-račun, uz prethodno stečena informatička znanja,

Definirati odgovornosti Internet service proivdera za pružanje usluga,

Definiranje i korištenje elektroničkog potpisa. HR i EU regulativa.

KOMPETENCIJE ZA TRŽIŠTE RADA

Osposobljenost za rad i poslovanje elektroničkim putem uz poznavanje pravnih posljedica radnji poduzetih u elektroničkim medijima komuniciranja (računala ali i smart telefoni)

SADRŽAJ KOLEGIJA Uvod u trgovačko pravo, osnovni elementi trgovačkog prava, dijelovi trgovačkog prava, odnos prema građanskom pravu, uvod u pravo elektroničke trgovine kao dio trgovačkog prava. Formularni ugovori - općenito, sklapanje ugovora – općenito, teorije o sklapanju ugovora. Definiranje elektroničke trgovine, sklapanje ugovora elektroničkim očitovanje volje izričito te znacima. Pravna regulacija sklapanja ugovora faksom i emailom, WEB stranica – definicija. Elektronički oblik sklapanja pravnih poslova. Pravna priroda WEB stranice i pravno definiranje interneta. Vrste formularnih ugovora u elektroničkom obliku i sklapanje ugovora na WEB stranici. Elektronički potpis, regulacija HR i EU, ugovor o obavljanju poslova certificiranja, dobrovoljna akreditacija pružatelja usluga elektroničkog naprednog potpisa. Odgovornost pružatelja usluga informacijskog društva, EU praksa. e-račun u poslovanju, e- isprave. EDI – elektronička razmjena podataka, posebno B2B te C2G. Otvoreni EDI i zatvoreni EDI, ugovor o EDI. Pravni izvori za elektroničku trgovinu, domaći i međunarodni, Konvencija UN o korištenju elektroničke komunikacije u međunarodnim ugovorima. Opće napomene o zaštiti potrošača kod WEB shopova. Internet kao pravo na komunikaciju – ljudsko pravo

Page 31: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

4.26 Financijski kontroling projekta

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE Ishodi učenja kolegija „Financijski kontroling projekta“ omogućuju studentima znanja, razumijevanje, vrednovanje i primjenu osnovnog kategorijalnog aparata iz područja financija i kontrolinga. Kolegij se razvio iz potrebe rješavanja konkretnih upravljačkih problema efektivnosti (djelotvornosti) i efikasnosti (učinkovitosti) projekta u okviru procesa poslovnog odlučivanja u promijenjivom i nepredvidivom okruženju. Poslije uspješnog polaganja ovog kolegija studentice/ti će biti sposobni:

definirati i opisati osnovni kategorijalni aparat iz područja ekonomije projekta;

pozicionirati funkciju kontrolinga u projektu, definirati i opisati njezinu ulogu i zadaće kao mehanizma interne koordinacije sa stajališta ciljne funkcije projekta;

definirati, opisati i prepoznati temeljne odrednice kompleksnosti i dinamike projektnog okruženja u cilju efektivnog (djelotvornog) pozicioniranja projekta primjenom analize eksternih potencijala projektnog poslovanja;

definirati, opisati i prepoznati holistički pristup projektu u cilju efikasne (učinkovite) uravnoteženosti tvrdih i mekih potencijala projekta primjenom analize internih potencijala projektnog poslovanja;

definirati i opisati osnovni kategorijalni aparat iz područja financija projekta;

objasniti pozicioniranje projekta u financijskoj okolini te identificirati i objasniti poslovne odnose financijske prirode;

definirati, opisati i razlikovati ekonomske, računovodstvene i financijske kategorije projektnog poslovanja;

izraditi podloge za upravljanje ekonomskim, računovodstvenim i financijskim aspektom projektnog poslovanja;

implementirati postupke, tehnike i metode financijskog odlučivanja u kontekstu procesa budžetiranja kapitala (izbor investicijskog projekta), izvora financiranja projekta (izbor financijskih instrumenata) te upravljanja likvidnosti i solventnosti projekta (opcije upraljanja suficitom i/ili deficitom);

donositi i argumentirano vrednovati financijske odluke u kontekstu izbora investicijskog projekta, izvora financiranja projekta i upravljanja likvidnosti i solventnosti projekta;

definirati, opisati i implementirati tehnike financijske analize u kontekstu zaključivanja o financijskim i poslovnim performansama projekta;

donositi i argumentirano vrednovati financijske odluke u kontekstu poboljšanja financijske situacije projekta;

prikupljati, obraditi, analizirati i interpretirati javno objavljene informacije financijske prirode. KOMPETENCIJE ZA TRŽIŠTE RADA

Kompetencije koje kolegij razvija su rješavanje konkretnih upravljačkih problema efektivnosti (djelotvornosti) i efikasnosti (učinkovitosti) projekta što uključuje:

primjena ekonomskog, računovodstvenog i financijskog aspekta projektnog poslovanja;

prepoznavanje i valoriziranje elemenata promjenjivog i nepredvidivog projektnog okruženja kroz analizu eksternih potencijala projekta;

implementaciju holističkog pristupa projektu kroz analizu internih potencijala projekta;

pripremanje podloga, implementiranje postupaka i tehnika, kao i argumentirano vrednovanje financijske efiksanosti projekata;

Page 32: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

pripremanje podloga, implementiranje postupaka i tehnika, kao i argumentirano vrednovanje financijske efikasnosti izbora financijskih instrumenata u procesima investiranja i financiranja projekta;

pripremanje podloga, implementiranje postupaka i tehnika, kao i argumentirano vrednovanje upravljačkih opcija upravljanja pozitivnim i/ili negativnim novčanim tokovima projekta;

pripremanje podloga, implementiranje postupaka i tehnika financijske analize, kao i argumentirano vrednovanje financijskih i poslovnih performanci projekata s ciljem praćenja projektne izvedbe kao i kreiranja unapređenja buduće financijske situacije projekta;

sposobnost prikupljanja, analize i interpretacije javno prikupljenih informacija financijske prirode;

SADRŽAJ KOLEGIJA

Temeljne odrednice kompleksnosti ekonomije projekta: uloga i značaj projekta u stvaranju ekonomske vrijednosti; područje obuhvata ekonomije projekta i pripadajući alati upravljanja i odlučivanja; Pozicioniranje i temeljne karakteristike projekta sa stajališta njegove ciljne funkcije: ciljna funkcija projekta; pravne, organizacijeske, tehničko-tehnološke, ekonomske, računovodstsvene i financijske karakteristike projekta; razgraničenje ekonomskog, računovodstvenog i financijskog aspekta projektnog poslovanja; Potreba za ustrojem i razvojem kontrolinga u projektu: kognitivno-teorijski model – određenje funkcije efektivnosti (djelotvornosti) i efikasnosti (učinkovitosti) projekta; nositelji aktivnosti i odgovornosti u rješavanju upravljačkih problema efektivnosti (djelotvornosti) i efikasnosti (učinkovitosti) projekta; pozicioniranje financijskog kontrolinga kao stučne podrške projektnom menadžmentu u rješavanju upravljačkih problema projekta; Analiza kompleksnosti i dinamike suvremenog projektnog okruženja: pojam i značajke suvremenih uvjeta poslovanja (proces kompleksnosti, proces dinamike); ekonomske, socio-kulturne, tehničko-tehnološke i političko-pravne značajke suvremenog projektnog okruženja; analiza konkurentskog projektnog okruženja (analiza strukturalnih elemenata industrijske grane); analiza eksternih potencijala projekta - utvrđivanje efektivnog (djelotvornog) pozicioniranja projekta primjenom analize eksternih potencijala projektnog poslovanja; Holistički pristup projektu: sistemski pristup u shvaćanju projekta (sinergija VS enropija); tvrdi i meki potencijali projekta; analiza lanca vrijednosti projekta - utvrđivanje uravnoteženosti resursa (fizički, ljudski, financijski, informacijski) projekta; analiza internih potencijala projekta - utvrđivanje efikasnog (učinkovitog) pozicioniranja projekta primjenom analize internih potencijala projektnog poslovanja; Kolokvij 1 – utvrđivanje efektivnog (djelotvornog) i efikasnog (učinkovitog) pozicioniranja projekta na temelju eksternih i internih potencijala projekta Pozicioniranje financija projekta i fundamentalne odluke financijske prirode: projekt kao financijski sustav; proces budžetiranja kapitala (izbor investicijskog projekta), izvori financiranja projekta (izbor financijskih instrumenata) te upravljanje likvidnosti i solventnosti projekta (opcije upraljanja suficitom i/ili deficitom); Financijska okolina projekta: poslovna VS financijska okolina projekta; priroda financijskih poslovnih odnosa projekta s ekonomskim subjektima; temeljenje odrednice kompleksnosti financijskih tržišta; određivanje tržišne vrijednosti novca i kapitala na financijskim tržištima; koncept vremenske vrijednosti novca; Proces budžetiranja kapitala: pojmovno određenje i postupak procesa budžetiranja kapitala; primjena metoda financijskog odlučivanja za ocjenu financijske efikasnosti investicijskih projekata; Ilustrativni primjer: primjena metoda za ocjenu financijske efikasnosti investicijskih projekata Proces financiranja poslovanja projekta: pojmovno određenje i faze procesa financiranja; determinante proces financiranja u užem smislu; eksterni i interni izvori financiranja projekta; strukture kapitala projekta (fiksni i varijabilni troškovi financiranjaprojekta);

Page 33: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Ilustrativni primjer – određivanje optimalne strukture kapitala projekta (dvostruki efekt upotrebe financijske poluge) Upravljanje likvidnošću projekta: Neto radni kapital VS obrtni kapital; Proces upravljanja obrtnim kapitalom; Poslovni VS novčani ciklus; Postupak upravljanja novčanim tokovima projekta; Ilustrativni primjer – izrada novčanog proračuna projekta i kratkoročnog financijskog plana; Kolokvij 2 – primjena fundamentalnih financijskih odluka na projektu Kontroling ekonomskog toka projekta – projekt kao ekonomski sustav: procjena prihoda, troškova i profita projekta; primjena modela točke pokrića u ocjeni efikasnosti (učinkovitosti) projekta; Kontroling računovodstvenog toka projekta – projekt kao računovodstveni sustav: izrada proforma financijskih izvještaja projekta; Kontroling financijskog toka projekta – projekt kao financijski sustav: izrada novčanog proračuna i kratkoročnog financijskog plana za procjenu novčanih primitaka, novčanih izdataka i novčanih tokova projekta i definiranje upravljačkih opcija upravljanja suficitom i deficitom; Analiza financijske situacije projekta: uloga i značaj financijske analize u ocjeni financijske situacije projekta; iustrativni primjer vrednovanja financijskih i poslovnih performanci projekta primjenom tehnika financijske analize; Kolokvij 3 – utvrđivanje efektivnosti i efikasnosti ekonomskog, računovodstvenog i financijskog toka projekta te ocjena njegovih poslovnih i financijskih preformansi primjenom tehnika financijske analize

4.27 Modeliranje poslovnih procesa

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE

napredno poznavanje strukture i namjene poslovnih procesa, što omogućava ovom profilu studenata kvalitetnije sudjelovanje u definiranju i modeliranju novih te izmjeni ili nadogradnji postojećih poslovnih procesa,

razumijeti, nabrojati i opisati metode modeliranja poslovnih procesa (prepoznati sličnosti pojedinih procesa s analiziranim slučajevima iz prakse),

znanja i vještine artikuliranja poslovnih zahtjeva vezane uz konkretne poslovne procese

(definiranje „as is“ i „to be“ procesa i izrada modela procesa).

KOMPETENCIJE ZA TRŽIŠTE RADA

Nakon uspješno položenog kolegija Modeliranje poslovnih procesa student bi trebao imati teorijska znanja više razine razumijevanja namjene i metodologije modeliranja poslovnih procesa. Od studenta se očekuje poznavati osnovu strukturu procesa, njegove elemente, način prikaza procesa. Razumjeti, pojasniti i sažeti različite metoda modeliranja poslovnih procesa te znati primijeniti stečena znanja na konkretnom poslovnom procesu (definirati „as is“ i to be“ poslovni proces, uz podršku modeliranja). Imati znanja i vještine sudjelovanja u analizi poslovnih procesa

SADRŽAJ KOLEGIJA

Uvod u ciljeve predavanja i ishode učenja u ovom kolegiju, osnovne informacije. Uvodno predavanje o poslovnim procesima. Što je poslovni proces? Životni ciklus poslovnih procesa. Gdje započinje poslovni proces? Metode i namjena modeliranja poslovnog procesa. Osnovni elementi modela poslovnih procesa. Klasifikacija procesnih modela. Slučajevi iz prakse – primjena poslovnog modeliranja. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Metodologije modeliranja poslovnih procesa. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi.

Page 34: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Tehnike modeliranja poslovnih procesa (Event driven process, Role activity diagrams, Role interaction diagram, Gantt, IDEF, Object oriented methods, Workflow technique i dr.). Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Ponavljanje naučenog. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. 1. kolokvij Tehnike modeliranja poslovnih procesa (Event driven process, Role activity diagrams, Role interaction diagram, Gantt, IDEF, Object oriented methods, Workflow technique i dr.). Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Tipična područja procesnih inovacija - analiza slučajeva iz prakse. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Analiza postojećih as-is procesa i definicija budućih procesa. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Business Process Modeling (BPM) alati. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Case study – primjer modeliranja poslovnog procesa. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Ponavljanje prije kolokvija. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. 2. kolokvij

4.28 e-Uprava

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE Po uspješnom završetku programa student bi trebao moći:

Savladati osnovna procesna pravila upravnog postupka

Poznavati organizaciju državne uprave

Poznavati elektronička pravila komuniciranja u upravnom postupku te sigurnost elektroničke

komunikacije u upravnom ili izvanupravnom postupku

Posebna razrada EDI-ja kao C2G i obrnuto

Koristiti u radu e-isprave, uz prethodno stečena informatička znanja

Utvrditi značenje interoperabilnosti elektroničkih isprava i njihovih formata kao i način

potpisivanja elektroničkih isprava koje izdaju državna tijela

Argumentirati tehničke nedostatke informacijskih sustava u javnoj upravi,

Analizirati elemente interoperabilnosti informacijskih sustava u javnoj upravi,

Argumentirati webocentričnost informacijskih sustava u kontekstu e-uprave (HR e-Građani)

Komparirati i analizirati informatizaciju e-uprave zemalja EU i HR

KOMPETENCIJE ZA TRŽIŠTE RADA

Osposobljenost za radi i poslovanje elektroničkim putem uz poznavanje pravnih posljedica radnji poduzetih u elektroničkim miedijima komuniciranja (računala ali i smart telefoni) u upravnim ili izvanupravnim postupcima

SADRŽAJ KOLEGIJA

Uvod u upravno pravo i upravni postupak. Uvod u organizaciju pravosuđa i držan e-uprave. Elektronička komunikacija u upravnom postupku.

Page 35: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Elektroničke isprave i njihovo potpisivanje u upravnom i izvanupravnom postupku. Elektroničke isprave i njihovo korištenje u drugim postupcima pred državnim tijelima, posebno kazneni i parnični postupak. Sigurnost elektroničke komunikacije u zakonom reguliranim postupcima. Primjena Zakona o elektroničkoj ispravi. Uloga elektroničke isprave u javnoj nabavi – perspektiva EU. Elektronički potpis pravnih osoba. Kolokvij 1

Upravljanje informatizacijom te provođenje informatizacijskih modela za potrebe poslovnih informacijskih sustava državne uprave. Modeli državnih i upravnih informacijskih sustava unutar europske unije. Preporuke Ujedinjenih naroda kao i europske unije za informatizaciju i provođenje aktivnosti na realizaciji poslovnih informacijskih sustava državne uprave. Moduli i procesi informacijskog sustava te podsustavi i veze među podsustavima. Veze s okolinom i postojeće stanje kao i mogućnosti unaprijeđenja postojećih poslovnih informacijskih sustava. Mrežna i harverska infrastruktura nužna za razvoj poslovnih informacijskih sustava državne uprave. Web 3.0 i interoperabilnost sustava javne uprave. Kolokvij 2

4.29 Upravljanje rizicima

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE Kolegij «Upravljanje rizicima» omogućuju studentima stjecanje znanja, razumijevanje i primjenu osnovnog kategorijalnog aparata iz područja upravljanja rizicima koji se javlja pri rješavanju konkretnih problema u praktičnom djelovanju poduzeća prilikom procesa poslovnog odlučivanja u promijenjivoj i nepredvidivoj okolini. Poslije uspješnog polaganja ovog kolegija studentice/ti će biti sposobni:

definirati i opisati osnovni kategorijalni aparat iz područja upravljanja rizicima;

definirati, opisati i implementirati proces upravljanja rizicima u poduzeću;

pozicionirati funkciju upravljanja rizicima u poduzeću, definirati i opisati njezinu ulogu i zadaće, opisati i argumentirati njezine temeljene poveznice i interakcije s ostalim funkcionalnim organizacijskim jedinicama unutar poduzeća;

definirati i opisati ulogu i zadaće risk menadžera;

implementirati i argumentirano vrednovati metode i tehnike upravljanja rizicima.

KOMPETENCIJE ZA TRŽIŠTE RADA

Kompetencije koje kolegij razvija su rješavanje konkretnih problema u procesu poslovnog odlučivanja u poduzeću što uključuje:

identifikaciju i kategorizaciju potencijalnih rizika i rizičnih situacija u poslovnim procesima;

implementaciju sustava cjelokupnog, integriranog upravljanja rizicima u poduzeće;

sposobnost rješavanja konkretnih problema vezanih uz proces upravljanja rizicima u poduzeću putem izrade podloga, primjene analize i interpretacije rezultata analize;

primjena metoda i tehnika upravljanja rizicima u svim fazama poslovnog procesa.

SADRŽAJ KOLEGIJA

Page 36: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Uvod u kolegij; definiranje pojmova rizik, upravljanje, upravljanje rizicima; dimenzije rizika; odnos menadžmenta i rizika; Regulatorni okvir upravljanja rizicima; standardi upravljanja rizicima Odlučivanje u uvjetima rizika i neizvjesnosti; temeljne značajke odnosa prema rizicima Izvori rizika; podjela rizika (sistematizacija): vanjski ili sistemski, unutarnji ili poslovni Vanjski rizici: globalni, pravno-politički, tržišno-tehnološki Unutarnji rizici: financijski, tržišni, operativni Tržišni rizici: povrati, razdioba, volatilnost; jednostavan parametarski model (Value at Risk); metoda pomičnih prosjeka (ExWMA); mapiranje novčanih tokova na vrhove rizika; Var portfelja, diverzifikacija; mjere rizika, vrijeme trajanja, beta Operativni rizici/distribucija šteta: subeksponencijalne distribucije; statistička procjena parametara distribucije šteta; Poissonova razdioba i proces Kreditni rizici: PD, LGD, EAD; uvjetne vjerojatnosti, regresijski model Kolokvij 1 Kvalitativne tehnike upravljanja rizicima: brainstorming, brainwriting, Delpi tehnika, SWOT Kvantitativne tehnike upravljanja rizicima: analiza osjetljivosti, račun vjerojatnosti, matrica plaćanja, stablo odlučivanja Kvantitativne tehnike upravljanja rizicima: scenario analiza, stablo grešaka, MonteCarlo simulacija, modeli umjetne inteligencije, cost-benefit analiza Proces upravljanja rizicima: utvrđivanje konteksta upravljanja rizicima, identifikacija, analiza rizika Proces upravljanja rizicima: procjena rizika, tretiranje rizika, nadzor i kontrola rizika Sustav izvještavanja i komuniciranja u upravljanju rizicima (interno/eksterno) Specifičnosti rizika i upravljanja rizicima po odabranim područjima (banke, osiguranja, ICT, projekti) Kolokvij 2

4.30 Poslovno komuniciranje

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE

Upoznavanje s metodama uspješnog poslovnog komuniciranja.

Učinkovito razumijevanje razmjene informacija u poslovnom okružju.

Aplikativna znanja o vještinama savjetovanja i aktivnog slušanja.

Aplikativna znanja o vještinama jasnoga i razumljivoga govorenja i pisanja.

Aplikativna znanja o planiranju, vođenju i ocjeni poslovnog sastanka.

Aplikativna znanja o vještinama pregovaranja i uvjeravanja.

KOMPETENCIJE ZA TRŽIŠTE RADA

Osposobljavanje studenata za rješavanje kriznih komunikacijskih situacija i problema u poslovnome okružju.

Razumijevanje oblika poslovnog komuniciranja, interpersonalne i intergrupne komunikaciji, poslovnog bontona

Razumijevanje i prilagođavanje vrste razgovora sugovorniku, situaciji i željenom ishodu

razgovora

SADRŽAJ KOLEGIJA

Upoznavanje s predmetom i syllabusom te s osnovama poslovnog komuniciranja Formalno i neformalno komuniciranje, povijesni aspekt, komuniciranje ili informiranje?

Page 37: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Javnosti u organizaciji, teorija komunikacije u organizaciji; otvoreni i zatvoreni poslovni sustavi Svjesna i nesvjesna komunikacija, verbalna, neverbalna i paraverbalna komunikacija, horizontalna i vertikalna komunikacija Metode uspješne komunikacije, kvalitetno slanje i primanje poruka Pravila ponašanja u usmenom poslovnom komuniciranju, komuniciranje preko telefona, on-line komunikacija Međunarodne kulturološke razlike Zakonitosti slušanja, aktivno slušanje, tipovi neslušača Stilovi komuniciranja, asertivno i agresivno komuniciranje Moć uvjeravanja, metode i tehnike pregovaranja, savjetovanje u poslovnom okružju Poslovni sastanci, vrste, priprema i tijek sastanka Poslovni identitet tvrtke, znak kao snaga vizualnog identiteta Upravljanje vremenom u poslovnom komuniciranju, Poslovno odijevanje Izložbe, sajmovi, prezentacije, promocije Druga strana medalje (poslodavčeva)

4.31 Digitalni marketing

ISHODI UČENJA I KOMPETENCIJE Studentice/studenti će po uspješnom završetku kolegija moći: 1. Definirati specifičnosti marketinga u digitalnom okruženju 2. Koristiti WEB 2.0 i 3.0 u praksi 3. Definirati e-marketing mix 4. Koristiti online marketinška istraživanja 5. Koristiti društvene mreže u svrhu oglašavanja 6. Definirati i spoznati specifičnosti mobilnog marketinga Vještine: 1. Praktična izrada online istraživanja

2. Praktično korištenje WEB 2.0 sučelja KOMPETENCIJE ZA TRŽIŠTE RADA

A. Opće kompetencije 1. Osposobljenost za korištenje e-marketinga u praksi B. Posebne kompetencije

2. Aplikativna znanja o specifičnosti online marketinških alata

SADRŽAJ KOLEGIJA

Upoznavanje s predmetom i syllabusom Podjela na skupine. Plan rada na seminarima i vježbama Uvodna rasprava Uvodno o e- marketingu Vježba Elektroničko okružje poslovanja gospodarskih subjekata Vježba Internet, mobilni internet i aplikacije web 2.0 u funkciji marketinga; Zadavanje zadaće za vježbu: „Pronalaženje online primjera za mobilne aplikacije te web 2.0 aplikacije“ Elektronicki marketing; Prezentacija zadaće od strane studenata te zajednička naliza zadaće

Page 38: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Nositelji marketinških aktivnosti na internetu Poslovno obavještavanje i obavještavanje o tržištima Prvi parcijalni ispit: kolokvij Ponašanje potrošača na internetu. Rezultati i analiza rezultata 1. kolokvija Vježba Kreiranje potrošačkih vrijednosti na internetu E–komunikacija gospodarskih subjekata na internetu Vježba: Studenti u grupama pronalaze primjere na internetu te ih prezentiraju ostalim grupama E- marketing mix Vježba: analiza zadaće od prethodnog puta Poslovni modeli na Internetu Vježba: Analiza primjera poslovnih modela na Internetu Mobilni marketing Vježba: Zadavanje zadaće za „Mogućnosti mobilnog marketinga u praksi“ Geolokacijski marketing Vježba: Analiza primjera iz prakse Drugi parcijalni ispit: kolokvij

Završna rasprava i analiza aktivnosti studenata. Potpisi

Page 39: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

4.32 Preporuka za pokretanje preddiplomskog stručnog studija Informacijske tehnologije –

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Page 40: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - bak.hr ETA · PDF file4.15 Komunikacijski sustavi i mreže ... CISCO EXPERT Krešimir Jurina, ... dati primjer računalne opreme i prezentirati ih u cjelinu,

VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Preddiplomski stručni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

4.33 Preporuka za pokretanje preddiplomskog stručnog studija Informacijske tehnologije –

HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA