Top Banner
Sveučilište u Zagrebu PRIJEDLOG PROGRAMA DOKTORSKOG STUDIJA -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Filozofski fakultet PRIJEDLOG PROGRAMA DOKTORSKOG STUDIJA Informacijskih i komunikacijskih znanosti
342

Informacijske i komunikacijske znanosti

Jan 29, 2017

Download

Documents

voduong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Informacijske i komunikacijske znanosti

Sveučilište u Zagrebu

PRIJEDLOG PROGRAMA DOKTORSKOG STUDIJA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Filozofski fakultet

PRIJEDLOG PROGRAMA DOKTORSKOG STUDIJA

Informacijskih i komunikacijskih znanosti

Zagreb, 15. rujna 2014.

Page 2: Informacijske i komunikacijske znanosti

Sveučilište u Zagrebu

PRIJEDLOG PROGRAMA DOKTORSKOG STUDIJA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IME, PREZIME I TITULA KONTAKT OSOBE: prof.dr.sc. Jadranka Lasić-Lazić

FUNKCIJA: Voditeljica Poslijediplomskoga doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti

E-MAIL: [email protected]

TELEFON: 01/6002-351

ADRESA: Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb

Preporučeni fontovi: Calibri 11, Arial 10, Times New Roman 12

Page 3: Informacijske i komunikacijske znanosti

Sveučilište u Zagrebu

PRIJEDLOG PROGRAMA DOKTORSKOG STUDIJA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. ELABORATA.1. OPĆE INFORMACIJE O PREDLOŽENOME DOKTORSKOM STUDIJU

A.1.1. NAZIV PREDLOŽENOG DOKTORSKOG STUDIJA

Poslijediplomski doktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti

A.1.2. NOSITELJ STUDIJA I SURADNE USTANOVE/USTANOVA KOJE SUDJELUJU U POKRETANJU I IZVOĐENJU DOKTORSKOG STUDIJA

NOSITELJ STUDIJA: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

SURADNE USTANOVE: Fakultet političkih znanosti, Hrvatski studiji, Učiteljski fakultet, Institut Ivo Pilar, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Dubrovniku

A.1.3. NAZIV IZVODITELJA STUDIJA

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti , Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

A.1.4. ZNANSTVENO ILI UMJETNIČKO PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJEM SE PLANIRA IZVOĐENJE (TJ. PODRUČJA I/ILI POLJA I/ILI GRANE, AKO SE RADI O INTERDISCIPLINARNOM PROGRAMU)

Područje: Društvene znanosti

Polje: Informacijske i komunikacijske znanosti

Grana (ako se doktorski studij izvodi u grani): Informacijski sustavi i informatologija, knjižničarstvo, arhivistika i dokumentalistika, muzeologija, komunikologija, odnosi s javnošću, masovni mediji, novinarstvo, leksikografija i enciklopedistika.

A.1.5. PREDVIĐENO TRAJANJE DOKTORSKOG STUDIJA (U GODINAMA)

3 godine

A.1.6. BROJ OBVEZNIH PREDMETA/MODULA

Student treba odslušati i položiti 4 kolegija. Studij je koncipiran na mentorstvu, savjetovanju i vođenju studenta te se odvija u istraživačkim seminarima. Svi predmeti su koncipirani u obliku istraživačkih seminara i radionica.

A.1.7. BROJ IZBORNIH PREDMETA/MODULA

Student treba odslušati i položiti 8 kolegija. Izbor kolegija i istraživačkih tema student dogovara s mentorom savjetnikom, a teme istraživanja trebaju biti vezane za istraživački problem disertacije.

A.1.8. AKADEMSKI STUPANJ KOJI SE STJEČE PO ZAVRŠETKU DOKTORSKOG STUDIJA

Doktor znanosti iz područja društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti.

A.1.9. PREDLOŽENI NAJMANJI BROJ DOKTORANADA

10

A.1.10 PREDLOŽENI NAJVEĆI BROJ DOKTORANADA

25-30

Page 4: Informacijske i komunikacijske znanosti

Sveučilište u Zagrebu

PRIJEDLOG PROGRAMA DOKTORSKOG STUDIJA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 5: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.2. UVOD

A.2.1. RAZLOZI ZA POKRETANJE PREDLOŽENOGA DOKTORSKOGA STUDIJA

A.2.1.1. Opravdanost pokretanja novog studija s obzirom na postojanje sličnih doktorskih studija na SuZ-u

Ne postoje preklapanja u znanstvenim i nastavnim sadržajima sa sličnim doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu.

A.2.1.2. Svrhovitosti predloženog doktorskog studija s obzirom na potrebe istraživačkih djelatnosti u javnom i privatnom sektoru i mogućnost zapošljavanja

Informacijske i komunikacijske su znanosti od velike važnosti za razvitak današnjega informacijskog društva. Iako se može činiti da informacijsko društvo nastaje razvitkom informacijske i komunikacijske tehnologije i da o njoj isključivo i ovisi, informacijska je tehnologija tek jedna njegova sastavnica. Informacijsko društvo čine prije svega organizirani i uređeni sadržaji, a identifikacija, organizacija i uređenje sadržaja ovise o ljudima koji će ih znati odabrati, organizirati i urediti. Informacije su također središnje obilježje suvremenoga gospodarstva zemalja u razvijenom svijetu, koje svoje nove proizvode stvaraju i temelje na informacijama. Za Hrvatsku je stoga važno da ima obrazovane pojedince koji razumiju važnost informacija i njihovu ulogu u društvu. Poslijediplomski doktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti trebao bi stvoriti visoko obrazovane i specijalizirane stručnjake koji razumiju način na koji nastaje i na koji se uređuje informacijsko društvo, stručnjake koji znaju prepoznati, odabrati, organizirati, urediti, prenijeti i zaštititi informacije relevantne za građane Hrvatske i hrvatsko društvo u cjelini.

A.2.1.3. Svrhovitost predloženoga doktorskog studija s obzirom na poticanje društvenoga i gospodarskoga razvoja

Informacijske i komunikacijske znanosti predstavljaju temeljnu infrastrukturu za razvoj suvremenog digitalnog društva, te time ovaj Poslijediplomski studij doprinosi društvenom i gospodarskom razvoju Republike Hrvatske.

A.2.1.4. Utemeljenost predloženog doktorskog studija na kompetitivnim znanstvenim istraživanjima, te na novim spoznajama, znanjima i vještinama

Poslijediplomski doktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti pokreće se u skladu s potrebom za stručnjacima u društvenim i humanističkim znanostima, istraživanjima u informacijskoj tehnologiji i temeljnim istraživanjima potaknutim stjecanjem novih znanja. Studij je usklađen s istraživanjima vezanim za hrvatski identitet s naglaskom na društvene znanosti i razvoj informacijskih i komunikacijskih znanosti kroz razvoj grana pokrivenih doktorskim studijem. Bliska suradnja s drugim Odsjecima pri Filozoskom fakultetu, drugim fakultetima i Sveučilištima u Hrvatskoj i inozemstvu odraz je suvremenih znanstvenih težnja prema inter-i multidisciplinarnosti koja predstavlja okosnicu programa, a gostovanja inozemnih profiliranih stručnjaka i znanstvenika iz različitih disciplina povećava kompetitivnost studija i osvještava doktorande o potrebi međunarodne vidljivosti, prisutnosti i suradnje. Aktivno sudjelovanje i pokretanje međunarodnih projekata (Erasmus, Cost Action, InterPares), te organizacija prepoznatljivih međunordnih konferencija ((ECIL: European Conference on Information Literacy, Documents & Society, INFuture) s visokim faktorima odjeka doprinosti kompetitivnosti programa.

A.2.1.5. Inovativnost predloženoga doktorskog studija, odnosno mogućnosti studija za stvaranje novih i relevantnih znanja ili umjetničkih praksi

Inovativnost doktorskog studija temelji se na interdisciplinarnosti i multidisciplinarnosti, te inovativno ostvaruje konceptualnu integraciju informacijskog i medijskog područja. Studenti se kvalificiraju za provođenje znanstvenih interdisciplinarno koncipiranih i društveno relevantnih istraživanja (područje društvenih i tehničkih, prirodnih, humanističkih znanosti). Inovativnost je vidljiva na temelju novih kolegija koji se integriraju u program odražavajući dinamiku i ubrzan razvoj područja. O najnovijim se temama raspravlja u okviru radionica koje se organiziraju za studente i mentore doktorskoga studija.

Page 6: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.2.2. ANALIZA USKLAĐENOSTI DOKTORSKOG STUDIJA S ISTRAŽIVAČKOM STRATEGIJOM SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Poslijediplomski doktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti usklađen je s istraživačkom strategijom Sveučilišta u Zagrebu, jer znanstvenom djelatnošću mentora i studenata aktivno doprinosi afirmaciji znanstveno-istraživačke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu. Kvaliteta poslijediplomskog studija međunarodno je prepoznata, jer ga redovito upisuju studenti iz inozemstva, te se dio doktoranada tijekom studija usavršava u uglednim znanstveno-istraživačkim ustanovama u inozemstvu, a nastavnici i mentori redovito sudjeluju na međunarodnim znanstveno-istraživačkim projektima.

A.2.3. DOSADAŠNJA ISKUSTVA PREDLAGATELJA U PROVOĐENJU DOKTORSKIH STUDIJA

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti organizira i izvodi poslijediplomski znanstveni studij informacijskih znanosti sa smjerovima arhivistika, bibliotekarstvo, muzeologija i društveno-humanistička informatika od 1994. godine. Program se otada do danas neprestano osuvremenjuje i nadopunjuje novim sadržajima u skladu s brzim i stalnim promjenama u informacijskim i komunikacijskim znanostima. Poslijediplomski je studij usustavljen u skladu s programom novoga diplomskoga studija koji je prihvatilo Sveučilište u Zagrebu 2005. godine, a korekcijama i nadopunom sa suradničkim institucijama pokrile su se i grane medija i komunikologije, koje su programom bile djelomično pokrivene.

A.2.4. MEĐUNARODNA PREPOZNATLJIVOST PREDLAGATELJA DOKTORSKOGA STUDIJA U ZNANSTVENOM ILI UMJETNIČKOM ISTRAŽIVANJU, ODNOSNO UMJETNIČKOM STVARALAŠTVU

Nositelj studija, Filozofski fakultet, ugledna je i prepoznatljiva znanstvena i obrazovna ustanova s konstatnim porastom međunarodne vidljivosti i prepoznatljivosti, koji se manifestiraju u indeksiranim publikacijama sa značajnom citiranošću, suradnjom s drugim međunarodnim znanstvenim ustanovama kroz sudjelovanje nastavnika i studenata u međunarodnim znanstveno-istraživačkim projektima (npr. COST, IntePARES, CESAR, AbuMaTran itd.), pokretanjem i organizacijom međunarodnih znanstvenih konferencija (InFUTURE, ECIL), organizacijom međunarodne ljetne škole (ERASMUS IP) i konstantnim rastom broja stranih studenata. Razgovori oko uključivanja u združeni program su u tijeku, a program još uvijek nije realiziran.

A.2.5. USPOREDBA SA SLIČNIM DOKTORSKIM PROGRAMIMA VISOKORANGIRANIH INOZEMNIH SVEUČILIŠTA

Nastavni plan i program Poslijediplomskoga doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti usporediv je sa sljedećim doktorskim programima; Kent State University Ph.D. in Communication and Information; Rutgers School of Communication and Information-Ph.D. Program, University College of London, UK; Sheffield University, UK

A.2.6. UVJETI UPISA NA STUDIJ

Poslijediplomski doktorski studij mogu upisati osobe sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem iz uštvenog ili humanističkog područja s prosjekom ocjena najmanje 3.5 i preporukama dva sveučilišna nastavnika. Osobe sa završenim diplomskim studijem iz drugih znanstvenih područja mogu se upisati na studij uz dodatne obveze koje određuje Vijeće doktorskog studija. Za osobe koje su studirale po studijskom sustavu prije 2005. i stekle magisterij znanosti Vijeće doktorskog studija odlučit će o smanjivanju obveza na doktorskom studiju.

A.2.7. OPIS IZBORA PRISTUPNIKA S POSEBNIM NAGLASKOM NA OPIS KRITERIJA UPISA STUDIJA I TRANSPARENTNOST POSTUPKA ODABIRA PRISTUPNIKA

Formalni uvjeti upisa su završeni diplomski sveučilišni studij iz društvenog ili humanističkog područja s prosjekom ocjena najmanje 3,5 i preporukama dva sveučilišna nastavnika. Osobe sa završenim diplomskim studijem iz drugih znanstvenih područja mogu se upisati na studij uz dodatne obveze koje određuje Vijeće doktorskog studija. Najbolji kandidati izabiru se na temelju visokoga prosjeka ocjena na završenome diplomskome sveučilišnom studiju uz preporuku minimalno dvoje sveučilišnih nastavnika. Prednost se daje kandidatima koji su bili istaknuti studenti na diplomskome studiju te se u obzir uzimaju preporuke, nagrade i priznanja (Rektorova, Dekanova), objavljene znanstvene i stručne publikacije, dužnosti na diplomskome studiju (demonstrator, predstavnik godine, urednik/član studentskog

Page 7: Informacijske i komunikacijske znanosti

časopisa, član Studentskog zbora.). Vijeće doktorskog studija posebno raspravlja o svakom kandidatu, a prethodno stečena postignuća vrednuju se prema Pravilniku koji određuje 120 ECTS bodova za znanstveni magisterij iz područja, priznavanje položenih predmeta generičkih vještina i predmeta koji su bliski sadržajem i bliski temi kandidata, a s drugih su studija što se onda kod prelaska vrednuje. Priznaju se objavljeni radovi i rad na projektima. Svaki kandidatov rad se vrednuje i unosi u tablicu o kojoj onda raspravlja Vijeće doktorskog studija te procjenjuje na temelju preporuka s kojima kandidat dolazi i razgovora s kandidatom te kvalifikacijskog ispita ili dodatnih opterećenja koja propisuje Vijeće studija u odnosu na prethodni studij. Pregledava se pristigla dokumentacija i izrađuje rang lista u koju su uključene sljedeće kategorije; ocjene na diplomskome sveučilišnome studiju, preporuke, nagrade i priznanja, objavljene znanstvene i stručne publikacije, dužnosti na diplomskome studiju (demonstrator, predstavnik godine, urednik/član studentskog časopisa, član Studentskog zbora...). Kandidati se upućuju na intervju s profesorima u znanstveno-nastavnim zvanjima koji kroz motivacijski razgovor ispituju kandidatovu motivaciju za studij, te posebno se vrednuju i izdvajaju kandidati koji imaju jasnu viziju svoje znanstveno istraživačke teme.

A.2.8. OPIS INSTITUCIJSKOG VOĐENJA STUDIJA

Studijem upravlja Vijeće poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti koje čine svi nastavnici koji u tekućoj akademskoj godini sudjeluju u nastavi doktorskog studija. Na čelu Vijeća je voditelj doktorskog studija kojega na prijedlog Vijeća studija i Fakultetskog vijeća imenuje dekan Fakulteta.

Page 8: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.3. PLAN I PROGRAM DOKTORSKOG STUDIJA

A.3.1. OPIS USTROJA PROGRAMA DOKTORSKOG STUDIJA

Poslijediplomski doktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti je doktorski studij za koji je 2008. godine izdana dopusnica. Dopusnicu je po mišljenu NVVO izdalo Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta. Studij mogu upisati osobe koje su završile sveučilišni studij iz društvenoga ili humanističkog područja. Osobe sa završenim diplomskim studijem iz drugih znanstvenih područja mogu se upisati na studij uz dodatne obveze koje određuje Vijeće doktorskog studija. Studij se odvija u tri akademske godine. Studij je interdisciplinarno orijentiran unutar polja informacijsko-komunikacijskih znanosti. Složen je tako da su jezgreni predmeti obavezni, a kroz izborne predmete i module student se uz konzultacije s mentorom usmjerava prema istraživačkoj temi i disciplini. U prva četiri semestra student sluša i polaže obvezne (sveukupno 4) i izborne (sveukupno 8) predmete te aktivno radi s mentorom na znanstvenim projektima i znanstvenim člancima. U zadnja dva semestra težište se stavlja na samostalan znanstveni rad i rad na doktorskoj disertaciji. Program je usklađen sa Sveučilišnom strategijom, Nacionalnom strategijom razvoja i potrebama društva. Predviđeno trajanje studija je pet godina za studente s punim radnim vremenom. Prosječno trajanje studija studenata s nepunim radnim vremenom jest šest godina.

A.3.2. OPIS NAČINA OSPOSOBLJAVANJA DOKTORANDA ZA STJECANJE ZNANSTVENIH ILI UMJETNIČKIH SPOZNAJA, ZNANJA, ISKUSTAVA I VJEŠTINA KOJE ĆE IM OMOGUĆITI KREATIVNO I NA ISTRAŽIVANJIMA UTEMELJENO RJEŠAVANJE SLOŽENIH DRUŠTVENIH I GOSPODARSKIH PROBLEMA

Programom je predviđeno da doktorand usvoji suvremen inventar znanstvenih vještina I kompetencija koje obuhvaćaju primjenu različitih postupaka I metoda znastvenih istraživanja poput definiranja valjanog istraživačkog pitanja, vrednovanja i razvoja izvornih znanstvenih ideja, njihovog procesiranja od trenutka nastanka do iskazivanja u vidu dokaza I argumenata, te obrane u vidu teze uz upoznavanje različitih modela I načina komuniciranja I promidžbe znanstvenih rezultata akademskoj I široj javnosti.

A.3.3. OPIS MOGUĆNOSTI PROGRAMA ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN, ISTRAŽIVAČKI I INTERDISCIPLINARNI PRISTUP PROBLEMIMA, ZA SAMOSTALNO ISTRAŽIVANJE TE ZA KRITIČKO OCJENJIVANJE RADA DRUGIH

Istraživačke kompetencije potiču se na više razina. Na prvoj godini Poslijediplomskoga doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti student dobiva mentora savjetnika koji mu je dodijeljen u svrhu usmjeravanja njegovih istraživačkih kompetencija. Nastavna djelatnost organizira se u vidu metodoloških vježbi i radionica. Poslijediplomski studij orgaznizira Konferenciju doktoranada na kojoj se u vidu radionica izlažu teme vezane uz metodologiju znanstveno-istraživačkoga rada (vrednovanje, kategorizacija rada, časopisi u informacijsko-komunikacijskom polju). Kolegiji na poslijediplomskom studiju koncipirani su kao istraživački seminari, radionice i diskusijske skupine na kojima studenti rade na relevantnim istraživačkim temama u polju informacijskih i komunikacijskih znanosti. Studentsko opterećenje od 10 ECTS bodova na istraživačkim seminarima predstavlja rad na proučavanju literature o odabranoj znanstvenoj temi, te provođenje istraživanja i pisanje znanstvenog rada. Studijski program razvija predavačke i izlagačke kompetencije potičući studenta na aktivno uključivanje u nastavni proces kroz analizu i komentiranje dostupne i preporučene znanstvene literature na pojedinome kolegiju. Svaki kandidat dužan je u okviru studija održati jedno predavanje vezano za njegovu istraživačku temu.

A.3.4. OPIS MOGUĆNOSTI PROGRAMA ZA STJECANJE RADNIH KOMPETENCIJA, UKLJUČUJUĆI POPIS PREDMETA ZA A.RAZVIJANJE GENERIČKIH I TRANSFERNIH VJEŠTINA

Programom se razvijaju generičke kompetencije i radne kompetencije koje su prepoznate kao relevantne na tržištu rada i s aspekta poboljšanja zapošljivosti, poput komunikacije, organizacije, analitičkih vještina, učiti-kako-učiti, digitalne kompetencije, timski rad itd. (Vrednovanje i vjerodostojnost informacija, Neverbalna komunikacija, Upravljanje informacijama i znanjem, Kvalitativna analiza sadržaja itd.)

A.3.5. MOGUĆNOSTI STUDIJA ZA USPOSTAVLJANJE SURADNJE S DRUGIM VISOKIM UČILIŠTIMA, ZNANSTVENIM INSTITUTIMA, TE PRIVATNIM I JAVNIM POSLOVNIM SEKTOROM

Page 9: Informacijske i komunikacijske znanosti

Suradnja studija s drugim visokim učilištima i ustanovama ugrađena je u sama polazišta studija i ostvaruje se kroz uključivanje domaćih i stranih znanstvenika, stručnjaka i institucija u koncipiranje i izvedbu programa. Važnu komponentu suradnje predstavlja edukacija mentora koji kroz nastavu i rad sa studentom unaprijeđuje mentorske kompetencije. Tradicionalno studij surađuje s institucijama iz javnog sektora (knjižnice, arhivi, muzeji), a u novije vrijeme i s privatnim poslovnim sektorom. Pri tome doktorski kandidati svoja istraživanja utmeljuju i usmjeravaju prema potrebama ustanova ili tvrtki, te kroz seminare, projekte ili samu tezu istražuju uočene potrebe te doprinose njihovom rješavanju, poboljšanju poslovanja, postizanja boljih rezultata ili učinaka i sl.

A.3.6. UVJETI ZA NAPREDOVANJE U VIŠU GODINU STUDIJA

Uvjet za prijelaz iz prve godine u drugu položena su dva obvezna predmeta prve godine, ukupno 20 ECTS bodova. Predmeti I ispiti su u obliku istraživačkih seminara koji su studenti dužni izraditi. Uvjet za prijelaz iz druge u treću godinu su predani istraživački seminari odrađeni kroz obvezne i i izborne predmete prve godine i dva obvezna predmeta iz druge godine, odnosno 80 ECTS bodova. Student u svakom semestru polaganje izbornih predmeta može zamijeniti stjecanjem bodova kroz znanstveno-istraživački rad (objavljivanje u međunarodnim časopisima s međunarodnom recenzijom, izlaganje na međunarodnim konferencijama itd.).

A.3.7. UVJETI ZA PRIHVAĆANJE TEME DOKTORSKOG RADA

Student može predati sinopsis doktorskog rada ako je položio sve obvezne i izborne predmete prve i druge godine 120 ECTS bodova i ako ima najmanje 20 ECTS bodova iz znanstvenog rada. Prijedlog teme razmatra Stručno povjerenstvo sastavljeno od neparnog broja članova (najmanje tri, a najviše pet članova), čija je znanstvena djelatnost iz područja doktorskog rada studenta. U povjerenstvo može biti imenovana osoba izabrana u znanstveno-nastavno odnosno odgovarajuće znanstveno zvanje. Najmanje jedan član povjerenstva za ocjenu i obranu mora biti izvan visokog učilišta koje provodi postupak. Prihvaćanje teme doktorskog rada odvija se u dva ciklusa: 10 ECTS bodova određeno je za znanstveno-istraživački rad na pripremi teme doktorskog rada i 10 ECTS bodova za kvalifikacijski doktorski ispit. Kvalifikacijski doktorski ispit uključuje demonstriranje primjerene razine generičkih i istraživačkih vještina, te argumentiranu obranu predložene istraživačke teme doktorskog rada. Nakon odobrenja teme i sinopsisa student može pristupiti izradi doktorskog rada. Obrani rada kandidat može pristupiti kada su položeni svi ispiti i kada kandidat ima najmanje 40 ECTS bodova iz znanstvenog rada i rada s mentorom 20 ECTS bodova. Rad se predaje u pisanom i u elektroničkom obliku. Stručno povjerenstvo ocjenjuje doktorski rad skupnim izvještajem koji se podnosi Fakultetskom vijeću najkasnije u roku šest mjeseci od dana primitka odluke o imenovanju povjerenstva. Nakon prihvaćanja pozitivne ocjene rada na Fakultetskom vijeću, student se upućuje u postupak obrane rada. Obrana rada je javna i o njoj se sastavlja zapisnik. Deset dana prije obrane rada, tekst rada zajedno s ocjenom mora biti objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta. Nakon završetka studija studentu se izdaje diploma kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti (dr. sc.).

A.3.8. UVJETI ZAVRŠETKA STUDIJA

Student može predati i braniti doktorsku disertaciju ako mu je prihvaćen sinopsis i ima najmanje 120 ECTS bodova prikupljenih polaganjem ispita (ispiti se mogu zamijeniti bodovima dobivenima na temelju znanstveno-istraživančog rada prema Pravilniku o bodovanju studentskih aktivnosti), 20 ECTS bodova iz rada s mentorom, 40 obavezno iz znanstveno-istraživačkog rada. Znanstveni rad objavljen ili prihvaćen za objavljivanje u časopisu s međunarodnom recenzijom vrednuje se 40 ECTS bodova, a u časopisu s domaćom recenzijom vrednuje se 20 ECTS bodova. Znanstveni rad objavljen na znanstvenom skupu s međunarodnom recenzijom vrednuje se 15 ECTS bodova, a na znanstvenom skupu s domaćom recenzijom vrednuje se 10 ECTS bodova.

Page 10: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.3.9. MOGUĆNOST IZVEDBE PROGRAMA DOKTORSKOG STUDIJA NA ENGLESKOM JEZIKU

Nastava se u pravilu izvodi na hrvatskom jeziku, no većina se predmeta mogu prema potrebi izvoditi i na engleskom jeziku.

A.3.10. POPIS PREDMETA/MODULA KOJI SE MOGU IZVODITI NA ENGLESKOM JEZIKU

Svi se predmeti mogu izvoditi na engleskom; do sada su na engleskom izvođeni sljedeći predmeti: Preservation of authenticity of electronic materials, Computer-assissted translation, Indexing languages.

A.3.11. KRITERIJI I UVJETI UPISA PREDMETA/MODULA S DRUGIH DOKTORSKIH STUDIJA

Studentima je omogućeno slušanje i polaganje ispita na drugim studijskim programima i može im se priznati u svakom semestru po 10 bodova, ukupno 40 ECTS-a.

A.3.12. ORGANIZACIJA STUDIJA U PUNOM RADNOM VREMENU (FULL-TIME) I STUDIJA S DIJELOM RADNOG VREMENA (PART-TIME)

Studij se izvodi za kandidate koji studiraju puno radno vrijeme i za kandidate koji studiraju s dijelom radnog vremena.

A.3.13. OPIS SUSTAVA SAVJETOVANJA I VOĐENJA DOKTORANADA KROZ DOKTORSKI STUDIJ, DODJELJIVANJA STUDIJSKOG SAVJETNIKA TIJEKOM UPISA NA DOKTORSKI STUDIJ I NJEGOVE OBVEZE

Svaki kandidat na prvoj godini Poslijediplomskog studija dobiva mentora savjetnika koji podnosi godišnje izvješće o napretku dodijeljenoga mu kandidata. Svaki kandidat piše izvještaj o obavljenome radu tijekom jedne akademske godine. Prati se rad studenata i kroz izvještaje na Vijeću studija te se prema potrebi organiziraju i dodatne radionice ukoliko se za to ukaže potreba. Potpora doktorandima iskazuje se u obliku mentorske potpore doktorandima tijekom pisanja znanstvenih radova i doktorske disertacije. Studenti redovito dobivaju obavijesti o mogućnosti odlaska na stipendije u inozemstvo. Doktorande se šalje i na radionice koje organizira Sveučilište ili drugi doktorski studiji.

A.3.14. PRAVA I OBVEZE DOKTORANADA, MENTORA I NOSITELJA STUDIJA

Doktorand ima pravo na dodjelu jednog mentora ili više njih, pravo na sudjelovanje u stručnom i znanstvenom radu, pravo na promjenu mentora ili teme (jedanput), pravo na izjašnjavanje o kvaliteti provođenja doktorskog programa, pravo na pritužbe u slučaju povrede nekog od vaših prava (koja predviđa zakon ili opći akt sveučilišta), doktorandima izabranima na radno mjesto znanstvenog novaka u visokoškolskim ustanovama mora se osigurati rad u neposrednoj nastavi.

Doktorand ima obvezu odlaska na redovite konzultacije s mentorom, podnošenje izvještaja o svome radu vijeću doktorskog studija (jednom godišnje), izvršavanje svih obveza predviđenih programom studija prije upućivanja doktorskog rada na postupak ocjenjivanja, imati prije obrane doktorskog rada objavljen ili prihvaćen za objavljivanje najmanje jedan međunarodno recenzirani znanstveni rad, tematski vezan za doktorsko istraživanje.

Studij je velikim dijelom koncipiran na mentorstvu, savjetovanju i vođenju studenta. Studentu poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti na početku studija obvezno se imenuje mentor pri čemu će se, prema mogućnostima voditi računa o želji studenta. Mentor odgovara za konsultacijsko-znanstvenoistraživački rad studenta i pomaže studentu u pripremi teme i u izradi doktorskog rada. Mentor studentu poslijediplomskog doktorskog studija može biti nastavnik izabran u znanstveno-nastavno ili odgovarajuće znanstveno zvanje, a imenuje ga Vijeće poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti. Mentor je obvezan sa studentom raditi i izvan propisane nastave te mu pomoći u izboru predmeta. Na kraju svake godine mentor piše izvještaj o radu studenta. Tokom cijelog studija student s mentorom radi na znanstvenim projektima i piše znanstvene radove. U zadnjoj godini vrednuje se studentov rad na projektima s mentorom i rad na sinopsisu kroz prihvaćanje sinopsisa. Uvjet za predaju sinopsisa doktorskog rada su položeni svi ispiti 120 ECTS bodova i najmanje 20 ECTS bodova iz znanstvenog rada, uvjet za predaju i obranu rada su položeni svi ispiti i najmanje 40 ECTS bodova iz znanstvenog rada i rad s mentorom 20 ECTS bodova. Vijeće poslijediplomskog

Page 11: Informacijske i komunikacijske znanosti

doktorskog studija prema preporuci mentora može studentu odobriti izbor predmeta s drugih poslijediplomskih doktorskih i specijalističkih studijskih programa, a u skladu s temom doktorskog rada.

Studijem upravlja Vijeće poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti koje čine svi nastavnici koji u tekućoj akademskoj godini sudjeluju u nastavi doktorskog studija. Na čelu Vijeća je voditelj doktorskog studija kojega na prijedlog Vijeća studija i Fakultetskog vijeća imenuje dekan Fakulteta.

A.3.15. TROŠAK STUDIJA PO DOKTORANDU

60.000 kuna po doktorandu

Page 12: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.4. NAČIN PRAĆENJA KVALITETE PROGRAMA DOKTORSKOG STUDIJA

A.4.1. POPIS INDIKATORA KVALITETE KAO ŠTO SU ZNANSTVENA ILI UMJETNIČKA PRODUKCIJA NASTAVNIKA I DOKTORANADA, KVALITETA NASTAVE, RELEVANTNOST I KVALITETA DOKTORSKIH RADOVA, STATISTIČKI POKAZATELJI TRAJANJA STUDIRANJA, STATISTIČKI POKAZATELJI GODIŠNJEG BROJA NOVIH DOKTORA U ODNOSU NA BROJ DOKTORANADA, OSTVARENA MEĐUNARODNA SURADNJA, ZAPOŠLJIVOST DOKTORA

Napredovanje u višu godinu studija zahtjeva prikupljanje 20 ECTS bodova koje student prikuplja izradom istraživačkog rada kroz istraživačke seminare, sudjelovanjem na doktorskoj konferenciji i radionicama za razvoj istraživačkih/generičkih kompetencija, sudjelovanjem na međunarodnim znanstvenim konferencijama ili objavom znanstvenog rada u relevantnim međunarodnim publikacijama.

Prihvaćanje teme doktorskog rada odvija se u dva ciklusa: 10 ECTS bodova određeno je za znanstveno-istraživački rad na pripremi teme doktorskog rada i 10 ECTS bodova za kvalifikacijski doktorski ispit. Kvalifikacijski doktorski ispit uključuje demonstriranje primjerene razine generičkih i istraživačkih vještina, te argumentiranu obranu predložene istraživačke teme doktorskog rada.

Kvaliteta nastave provjerva se anketom koja se provodi nakon svakog semestra. Doktorandi su zadovoljni velikim brojem ponuđenih izbornih kolegija te mogućnošću slušanja kolegija u okviru drugih doktorskih studija, što im se vrednuje. Također pozitivno ocjenjuju mogućnost prikupljanja ECTS bodova kroz znanstveno-istraživačke aktivnosti, umjesto kroz formalnu nastavu i ispite. Manji broj obaveznih kolegija (1 po semestru) ističu kao veliku prednost studija jer im to omogućava snažnije usmjeravanje prema znanstveno-istraživačkim interesima i doktorskome radu.

Doktorandi su u anketama izrazili potrebu za sadržajima koji se odnose na znanstveno istraživački rad (metode, pisanje i objavljivanje radova itd.). Iako su općenito zadovoljni dostupnošću i kvalitetom izvora za učenje smatraju da bi knjižnica Filozofskog fakulteta trebala raditi i biti otvorena subotom. Ujedno smatraju da bi trebalo povećati broj pretplaćenih akademskih baza podataka.

Prema Pravilniku o poslijediplomskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti student obvezno mora objaviti međunardno recenziran znanstveni rad indeksiran u relevantnim sekundarnim bazama podataka.

Međunarodna prepoznatljivost studijskog programa vidljiva je kroz sudjelovanje nastavnika i studenata u međunarodnim znanstveno-istraživačkim projektima (npr. COST, IntePARES, CESAR, AbuMaTran itd.), organizaciji međunarodnih znanstvenih konferencija (InFUTURE, ECIL), organizaciji međunarodne ljetne škole (ERASMUS IP).

Prosječno trajanje studija studenata s punim radnim vremenom je pet godina. Prosječno trajanje studija studenata s nepunim radnim vremenom jest šest godina. Prosječno vrijeme doktoriranja završenih doktoranada izračunava se razlikom u godinama od datuma obrane doktorskog rada i datuma upisa poslijediplomskog studija.

Page 13: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.4.2. OPIS NAČINA SUDJELOVANJA DOKTORANADA U POSTUPCIMA OCJENJIVANJA PROGRAMA DOKTORSKOG STUDIJA

Anketa se provodi nakon svakog semestra. Doktorandi su zadovoljni velikim brojem ponuđenih izbornih kolegija te mogućnošću slušanja kolegija u okviru drugih doktorskih studija, što im se vrednuje. Također pozitivno ocjenjuju mogućnost prikupljanja ECTS bodova kroz znanstveno-istraživačke aktivnosti, umjesto kroz formalnu nastavu i ispite. Manji broj obaveznih kolegija (1 po semestru) ističu kao veliku prednost studija jer im to omogućava snažnije usmjeravanje prema znanstveno-istraživačkim interesima i doktorskome radu.

Doktorandi su u anketama izrazili potrebu za sadržajima koji se odnose na znanstveno istraživački rad (metode, pisanje i objavljivanje radova itd.). Iako su općenito zadovoljni dostupnošću i kvalitetom izvora za učenje smatraju da bi knjižnica Filozofskog fakulteta trebala raditi i biti otvorena subotom. Ujedno smatraju da bi trebalo povećati broj pretplaćenih akademskih baza podataka.

A.4.3. POSTUPCI ZA PRAĆENJE I UNAPRJEĐIVANJE KVALITETE PROGRAMA DOKTORSKOGA STUDIJA (POSTUPCI VREDNOVANJA I SAMOVREDNOVANJA – GODIŠNJE SAMOOCJENJIVANJE STUDIJSKOG PROGRAMA, GODIŠNJE SAMOOCJENJIVANJE DOKTORANADA, REVIZIJA I UNAPRJEĐENJE DOKTORSKOG STUDIJA U SKLADU S REZULTATIMA PRAĆENJA KVALITETE I REZULTATIMA SAMOVREDNOVANJA DOKTORSKOG PROGRAMA)

Vrednovanje nastavnika i mentora provodi se anketnim upitnikom za procjenjivanje kvalitete nastave kojeg doktorandi ispunjavaju na kraju svake semestra. Na Poslijediplomskom studiju provodi se godišnje samoocjenjivanje doktoranada koje olakšava doktorandima vrednovanje vlastitog rada tijekom godine, te mentorima pruža mogućnost usmjeravanja doktoranada prema istraživačkim temama za koje su motivirani. Analizom prikupljenih rezultata vanjskog i unutrašnjeg vrednovanja periodički se provodi revizija i dopuna programa Poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti. Zbog iznimno dinamičnog razvoja informacijskih znanosti, kontinuirano se provodi osuvremenjavanje nastavnih materijala, te korištenih nastavnih metoda i tehnologija kako bi studij doktorantima omogućio istraživanje najsuvremenijih tema u području informacijskih i komunikacijskih znanosti.

Kvalitetu rada svakog studenta prati njegov mentor i na kraju svakog semestra izvještava Vijeće poslijediplomskog studija o postignutim rezultatima. Kvalitetu cijelog studija prati Vijeće poslijediplomskog doktorskog studija na temelju izvještaja nastavnika i mentora. Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti prati rad Poslijediplomskog studija na temelju godišnjih izvještaja Vijeća doktorskog studija. Za unapređenje nastave zaduženi su predmetni nastavnici. Vrednovanje rada nastavnika provodi Odsjek na temelju ankete među studentima i mentorima. Anketa je anonimna i provodi se nakon svakog semestra.

Page 14: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 1.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Automatsko sažimanje teksta

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Nives Mikelić Preradović, izv.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Automatsko sažimanje teksta područje je koje integrira metode profesionalnog sažimanja, strojnog učenja, strojnog prevođenja i pretraživanja informacija. Moguća primjena u raznim sustavima od internetskih tražilica do automatiziranja izrade preporuka proizvoda sve više doprinosi povećanju interesa za to područje obrade prirodnog jezika. Izrada sustava za sažimanje teksta zahtijeva dobro razumijevanje procesa profesionalnog sažimanja te svojstava prirodnog jezika. Kolegij obuhvaća teorijske koncepte koje ljudski stručnjaci koriste u sažimanju teksta, ali i automatske metode sažimanja i vrednovanja sažetaka. Bit će razrađeni svi koraci u izgradnji sofisticiranog automatskog sustava za sažimanje teksta na hrvatskom (morfološki bogatom) i engleskom (sintaktički bogatom) jeziku. Također, bit će izložena saznanja o automatskoj izradi sažetaka ekstrakcijom rečenica (“plitkim” značajkama i njihovim kombinacijama: statistički istaknute riječi, riječi istaknute po njihovom položaju, riječi iz indikativnih fraza i riječi specifične za područje) i apstrahiranjem (dublji pristup). Konačno, raspravit će se teorija automatskog sažimanja grupe dokumenata te sažimanje crpljenjem informacija iz teksta. Cilj predmeta je pružiti uvid u aktualna istraživanja i metode automatskog i poluautomatskog sažimanja različitih tipova teksta, od znanstvenih publikacija do novinskih članaka. Kolegij će dati pregled nekomercijalnih sustava za sažimanje teksta, ponuditi tipologiju sažetaka te karakteristike profesionalnog ljudskog sažimanja, kao i značajke kvalitetnog ljudskog sažetka. Obradit će se povijest sažimanja, pretraživanja i crpljenja informacija te pregled klasičnih metoda automatskog generiranja računalnog profesionalnog sažetka.

POPIS LITERATURE

     

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Istraživački seminar, samostalni zadatci, multimedij i internet, obrazovanje na daljinu, mentorski rad

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Studenti su dužni aktivno sudjelovati u istraživačkom seminaru kroz diskusijske radionice, napisati rad u kojemu se razrađuju odabrana pitanja automatskog sažimanja teksta i usmeno izložiti taj rad u okviru usmenog ispita.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju

Page 15: Informacijske i komunikacijske znanosti

semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 16: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 2.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Baština i razvoj

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): obvezni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Tomislav Šola, red.prof. u miru

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Smisao kolegija je da opiše stanje teorije na području bavljenja baštinom, da ponudi utemeljenu kritiku stogodišnjeg postojanja tradicijske muzeologije i da ponudi nov teorijski korpus koji donosi rješenja za probleme na kojima je tradicionalna muzeologija zastala. Smisao je kolegija i da maksimalno proširi konceptualno područje baštinskih struka i postane upotrebljiva, plodonosna osnova za napredak i u susjednim disciplinama infomacijskih znanosti koje se bave prikupljanjem pohranom i komunikacijom informacija. Neki od tematskih sklopova: uvod u koncept baštine / kritika muzeologije, opća kritika muzjeskih i baštinskih institucija / elementi opće teorije baštine - heritologije (opća priroda, predmet, elementi, područje djelovanja, potrebni konsenzus znanstvene zajednice, ciljevi i svrha, definicija, stručno obrazovanje i opis nove stručnosti) / svijet i razvoj / održivi razvoj / kolektivno pamćenje / identitet, preživljavanje i kontinuitet / društvena etika baštine / društveni projekt / baštinske institucije kao protu-djelatno sredstvo / kibernetički muzej, eko-muzej, muzeji društva i održivi razvoj / kulturne i kreativne industrije / umijeće komuniciranja baštine / totalni muzej (mreža baštine, virtualni muzej). Cilj kolegija je razumijevanje baštine kao djelatnog znanja, znanja osnovanog na moralnoj odgovornosti za svijet koji ostavljamo generacijama koje nas nasljeđuju. Dakle, riječ je o znanju shvaćenom kao sredstvu mudrosti, neophodnoj ako se želi kvalitetan, harmoničan, održivi razvoj.

POPIS LITERATURE

1. Lowenthal, D.: The past is the foreign country. Cambridge : Cambridge University Press, 19852. Šola, Tomislav. Eseji o muzejima i njihovoj teoriji - prema kibernetičkom muzeju. Zagreb. Hrvatski nacionalni komitet ICOM-a, 2003.3. Mensch, P. van.: Towards a methodology of museology : PhD thesis. Zagreb : Faculty of Philosophy, 1992.

4. Dana, J. C.: The new museum : selected writings of John Cotton Dana. Washington : American Association of Museums : Newark Museum, 1999.5. Davis, P.: Ecomuseums - sense of place. London ; New York : Leicester University Press, 1999.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Istraživački seminari, diskusijska skupina, mentorski rad

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Sudjelovanje u diskusijskoj skupini, seminarski rad i usmeni ispit.

Page 17: Informacijske i komunikacijske znanosti

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 18: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 3.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Baština u okružju informacijskih tehnologija : odabrane teme

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Žarka Vujić, red.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: dr.sc. Goran Zlodi, doc.

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Materijalni oblici baštine i informacije o njima: odnosi i omjeri kroz vrijeme; Vrste informacija – dominacija vizualnih kao znak vremena; Digitalizacija slike u institucijama baštine; Konvergencija baštinskih disciplina - mogućnosti integriranja baštine u informacijskom okruženju; Prikupljanje i upravljanje informacijama u baštinskim institucijama; Začudni svijet standarada; Zaštita i pristup informacijama; Međunarodni projekti pristupa muzejskim informacijama za obrazovnu i ostalu zajednicu - teškoće i pozitivni primjeri;Višestruka uporaba digitalnih sadržaja - prevladavanje različitosti između dokumentacijskog i komunikacijskog pristupa; Interaktivni multimedijalni proizvodi – pojam, tipologija, postupak oblikovanja i elementi vrednovanja; Oblici nazočni na Webu – Semiotika Web-a; Muzeologija i Web; Pojam i tipologija virtualnih muzeja; Vrednovanje virtualnih muzeja; Virtualne galerije; Problemi zaštite autorskih prava digitalnih informacija u baštinskim institucijama

POPIS LITERATURE

1. Orna, E. Information Management in Museums, 2nd ed. Aldershot, 1998, str. 19-92.2. Schweibenz, W. Art Online: Access and Copyright Issuses for Digitized Museum Information. u : Access 2000: Intellectual Property vs. The Right to Knowledge. Copenhagen: Royal School of Library and Information Science, 2000, str. 255-264.3. Teather, L; Wilhelm, K. "Web Musing": Evaluating Museums on the Web from Learning Theory to Methodology. http://www.archimuse.com/mw99/papers/teather/teather.html, 6.01.2003.4. Vujić, Žarka; Zlodi, Goran. Opis na razini zbirke: na primjeru Strossmayerove galerije u Zagrebu // Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture / Tinka Katić, (ur.). Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004, str. 69-79. 5. Zlodi, G. Muzejska vizualna dokumentacija u digitalnom obliku. Informatica museologica, br. 40, 2003, str. 9-105. (magistarski rad)

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Istraživački seminar, mentorski rad, multimedija i internet

Page 19: Informacijske i komunikacijske znanosti

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Pohađanje istraživačkog seminara, seminarski rad i usmeni ispit.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 20: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 4.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Bibliografski metapodaci

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Ana Barbarić, doc.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Nova paradigma katalogizacije: razlozi nastanka IFLA-inih studija “Uvjeti za funkcionalnost bibliografskih zapisa” (FRBR) i “Uvjeti za funkcionalnost preglednih podataka” (FRAD). Teorijski aspekti FRBR-a i FRAD-a. Entiteti, atributi, odnosi bibliografskih zapisa i preglednih podataka. Utjecaj FRBR-a i FRAD-a na postojeće standarde za obradu knjižnične građe i odnos prema drugim modelima organizacije znanja. Nacionalni kataložni pravilnik, ujednačeni ISBD ili RDA. Konceptualne i praktične razlike. Implementacija novog konceptualnog modela u kataložnu praksu.

POPIS LITERATURE

1.Uvjeti za funkcionalnost bibliografskih zapisa : završni izvještaj / IFLA-ina Studijska skupina za uvjete za funkcionalnost bibliografskih zapisa. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004. 2. Functional requirements for authority data : a conceptual model / IFLA UBICIM Working Group on Functional Requirements and Numbering of Authority Records (FRANAR). Draft (2007-04-01). http://www.ifla.org/VII/d4/FRANAR-ConceptualModel-2ndReview.pdf 3. International standard bibliographic description : (ISBD) / recommended by the ISBD Review Group ; approved by the Standing Committee of the IFLA Cataloguing Section. Preliminary consolidated ed. München : K.G. Saur, 2007.4. RDA : Resource description and access / Joint Steering Committee for Development of RDA. http://www.collectionscanada.gc.ca/jsc/rda.html (2008-03-25)5. Le Boeuf, P. FRBR and further. // Cataloging & Classification Quarterly 32, 4(2001), str. 15-52. 6. Madison, Olivia M. A. The origins of the IFLA study on Functional requirements for bibliographic records. // Functional requirements for bibliographic records (FRBR) : hype or cure-all / Patrick Le Boeuf, editor. Binghamton, NY : The Haworth Information Press, 2005. Str. 15-37. ili Cataloging & Classification Quarterly 39, 3/4(2005). 7. Patton, Glenn E. Extending FRBR to authorities. // Functional requirements for bibliographic records (FRBR) : hype or cure-all / Patrick Le Boeuf, editor. Binghamton, NY : The Haworth Information Press, 2005. Str. 39-48 ili Cataloging & Classification Quarterly 39, 3/4(2005). 8. Tillett, Barbara B. FRBR and cataloging for the future. // Functional requirements for bibliographic records (FRBR) : hype or cure-all / Patrick Le Boeuf, editor. Binghamton,

Page 21: Informacijske i komunikacijske znanosti

NY : The Haworth Information Press, 2005. Str. 197-205 ili Cataloging & Classification Quarterly 39, 3/4(2005).

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Radionice, konzultacije, samostalni zadaci.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Seminarski istraživački rad i usmeni ispit.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 22: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 5.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Časopisi i indeksiranost

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI):

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Marija Maja Jokić, red.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU:      

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

     

POPIS LITERATURE

     

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

     

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

     

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

     

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 23: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 6.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Digitalizacija kulturne baštine

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Damir Boras, red.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Uloga digitalizacije i njezina važnost u očuvanju kulturne baštine. Pravni okvir u Hrvatskoj u području digitalizacije u osnovnim baštinskim djelatnostima. Znanstveni projekti digitalizacije kulturne baštine u svijetu i u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na područje tiskanja hrvatskih rječnika te važnošću koju su rječnici imali u stvaranju hrvatskog europskog identiteta. Pojam, načela i tehnike digitalizacije (digitalno snimanje, OCR — optičko prepoznavanje teksta), tehnike unosa nelatiničkog teksta, upotreba specijalnih fontova, tekstualno oblikovanje i strukturiranje digitaliziranog (rječničkog), automatsko i potpomognuto označivanje (tagiranje) digitaliziranog teksta i njegovo strukturiranje kao baze podataka te modeli multimedijskog prikaza teksta pogodni za učenje.U praktičnom će dijelu studenti svladati osnovne i (izborno) napredne tehnike snimanja rječničke građe, pretvaranje slike u tekst, te označavanje i strukturiranje tog teksta kao rječničke baze podataka.

POPIS LITERATURE

1. Boras, Damir; Tadić, Marko. Dva značajna projekta izgradnje računalnih resursa za hrvatski jezik // Thesaurus Archigymnasii, Zbornik radova u prigodi 400. godišnjice Klasične gimnazije u Zagrebu / Koprek, Ivan (ur.). Zagreb : Klasična gimnazija u Zagrebu, 2007. Str. 546-559.2. Boras, D. Hrvatska rječnička baština i hrvatski europski identitet, Projektna dokumentacija. MZOŠ, Zagreb, 2003-2007.3. Boras, D. Izvori za hrvatsku baštinu i hrvatski europski identitet, Znanstveni program. Dokumentacija. MZOŠ, Zagreb, 2008.4. Seiter Šverko D., Križaj, L. Digitalizacija kulturne baštine u Republici Hrvatskoj: od trenutne situacije prema nacionalnoj strategiji. http://www.min-kulture.hr/UserDocsImages/ dokumenti/bastina/indok/digitalizacija_kulturne_bastine/Digitalizacija.pdf5. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (N.N. 69/1999.) te ostali relevantni zakoni RH.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Radionice, obrazovanje na daljinu, multimedija i internet, samostalni zadaci.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Kritička analiza izvora i praktičan rad.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta provodi se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju

Page 24: Informacijske i komunikacijske znanosti

semestra. Vanjska evaluaciju realizirat će se prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 25: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 7.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Digitalna knjižnica i znanstvena komunikacija

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Daniela Živković, izv.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: dr.sc. Aleksandra Horvat, red.prof. u miru

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Značenje knjižnica u znanstvenoj komunikaciji. Definicija elektroničkih publikacija i temeljnih pojmova karakterističnih za elektroničku građu: izdavanje, objavljivanje, izdanje, novo izdanje, nakladnik i raspačavatelj elektroničke građe. Izgradnja knjižnice na Internetu. Nabava izvornih elektroničkih časopisa i knjiga (IFLA-ina načela licenciranja, konzorcijska nabava). Digitalna knjižnica kao dio hibridne knjižnice. Kriteriji za odabir građe. Projekti digitalizacije znanstvenih knjižnica. Baze cjelovitih tekstova. Autorskopravna zaštita kao temelj korištenja elektroničke građe (WIPO, EU, IFLA). Elektronička građa u hrvatskim knjižnicama. Otvoreni pristup i promjene u znanstvenoj komunikaciji.

POPIS LITERATURE

1. Horvat, A. Libraries as protectors of copyright and providers of free access to information. // Round Table Meeting eCulture: the European perspective cultural policy, creative industries, information lag. Zagreb: Institute for International Relations, 2005. str. 123-129.2. Hughes, C. A. ; Buchanan, N. L. Use of electronic monographs in the humanities and social sciences. // Library hi tech 19,4(2001), str. 368-375. 3. Hurd, J. M. The transformation of scientific communication : a model for 2020. // Journal of the American Society for Information Science 51, 14(2000), str. 1279-1283.4. IFLA licensing principles (2001). http://www.ifla.org.5. IFLA position on copyright in the digital environment (2000). http://www.ifla.org6. Kadlecova, I.; Simon, E. Electronical information : the role of consortia in organizing knowledge. Berlin : Bib Spider, 2004.7. Pace, A. K. The ultimate digital library : where the new information players meet. Chicago : American Library Association, 2003.8. Živković, D. Elektronička knjiga. Zagreb : Multigraf, 2001.9. Živković, D. The electronic book : the change of paradigm for a changing bookmarket. Abridged and updated ed. Berlin: BibSpider, 2005.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Multimedija i internet, radionice.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Istraživački seminaraski rad i usmeni ispit.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Page 26: Informacijske i komunikacijske znanosti

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 27: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 8.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Enciklopedistika

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): obvezni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Damir Boras, red.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: Slaven Ravlić, Milica Gačić, Bulcsú László

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Načela prikaza i strukturiranja rječničkoga i enciklopedijskog znanja upotrebom informacijske tehnologije. Enciklopedija budućnosti, novi mediji, Internet. Mogućnosti prikaza multimedijskog sadržaja na novim medijima – teksta, zvuka, slike i videa. Interaktivna komunikacija na računalima i Internetu. Enciklopedija kao izvor novog znanja. Pristupi podacima. Pouzdanost izvora. Načela prikazivanja znanja u modernim on-line enciklopedijama: Encyclopedia Britannica, Wikipedia, Hrvatska enciklopedija. Kolaborativni pristup. Enciklopedija kao sredstvo za učenje. Mehanizmi za samostalno učenje. Distribucija znanja putem Weba. Bibliografije na Internetu u procesu istraživanja i pripreme građe.

POPIS LITERATURE

1. Damir Boras, Nenad Prelog. Enciklopedija budućnosti: interaktivni izvor znanja. U: Radovi Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža (D. Boras i N. Prelog, ur.), 10 (2001), str. 155-163, Sažetak, Summary, Lit. 6.2. Vlaho Bogišić: Prilog razumijevanju leksikografije i enciklopedije u modernoj hrvatskoj kulturi. U: Studia Lexicographica (D. Boras, ur.), God. 1 (2007) Br. 1 (1), str. 9–223. Encyclopedia - Britannica Online Encyclopedia. http://www.britannica.com (05. 2008)4. Wikipedia, the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia (05. 2008)

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Radionice, vježbe, multimedija i internet, samostalni zadaci.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Kritička analiza i praktičan rad.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta provodi se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjska evaluaciju realizirat će se prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 28: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 9.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Epistemologija informacijske znanosti

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): obvezni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Miroslav Tuđman, red.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU:/

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Uvod u epistemološke probleme informacijske znanosti: struktura znanosti i znanja. Razvoj informacijskog fenomena i teorije o razvoju znanja. Prikaz znanja kao teorijski problem informacijske znanosti; vremenitost znanja i zastarijevanje znanja - teorije o vremenskoj strukturi znanja. Socijalna epistemologija i teorije o stjecanju znanja i kolektivnog pamćenja. Teorije o vrstama i tipovima znanja te načinima stjecanja znanja, odnosno o kontroli i upravljanju socijalnim pamćenjem. Teme: definicije i područje epistemologije; tipovi socijalne epistemologije; tipovi znanja: javno znanje, korporativno znanje, povijesno znanje, umreženo znanje, izvjesnice, itd; kolektivno djelovanje i vjerovanje; izvjesnice - znanje za djelovanje; primjena socijalne epistemologije u informacijskoj znanosti; odnos znanja i obavijesti, istine i relevantnosti; obavijesti, pogrešne obavijesti i protuobavijesti

POPIS LITERATURE

1. Tuđman, M.: Prikazalište znanja, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2003.

A) Socijana epistemologija i informacijska znanost:1. Shera, Jesse. 1970. "Library and Knowledge." Pp. 82-110 in Sociological Foundations of Librarianship. New York: Asia Publishing House. 2. Shera, Jesse. 1961. "Social Epistemology, General Semantics, and Librarianship." Wilson Library Bulletin 35:767-70. 3. Furner, Jonathan. 2002. "Shera's Social Epistemology Recast As Psychological Bibliology." Social Epistemology 16:5-22.B) Epistemologija:1. Steup, Matthias. "The Analysis of Knowledge." http://plato.stanford.edu/entries/ knowledge-analysis/ 2. Descartes, Rene. "Of the Things Which May Be Brought Within the Sphere of the Doubtful."Meditations On First Philosophy. C) Socijalna epistemologija:1. Goldman, Alvin. "Social Epistemology." http://plato.stanford.edu/entries/epistemology-social/. 2. Bloor, David. 1976. "The Strong Programme in the Sociology of Knowledge." Pp. 1-19 in Knowledge and Social Imagery. London: Routledge & Kegan Paul. D) Primjena epistemologije u informacijskoj znanosti:1. Popper, Karl. 1972. "Epistemology Without a Knowing Subject." Chapter 3 of Objective Knowledge. Oxford: Oxford (especially pages 106 to 117). 2. Harding, Sandra. 1992. "After the Neutrality Ideal: Science, Politics, and "Strong Objectivity"." Social Research 59:567-87. 3. Goldman, Alvin. 1999. "The Technology and Economics of Communication." Chapter 6 of Knowledge in a

Page 29: Informacijske i komunikacijske znanosti

Social World (especially pages 161 to 182). 4. Meola, Marc. 2000. Review of Knowledge in a Social World by Alvin I. Goldman. College and Research Libraries 61:173-74. 5. Frické, Martin and Don Fallis. 2002. "Verifiable Health Information on the Internet." http://ausweb.scu.edu.au/aw02/papers/refereed/fallis/. 6. Atkinson, Ross. 1996. "Library Functions, Scholarly Communication, and the Foundation of the Digital Library: Laying Claim to the Control Zone." Library Quarterly 66: 239-65. E) Epistemološki ciljevi:1. Thagard, Paul. 1997. "Internet Epistemology: Contributions of New Information Technologies to Scientific Research." http://cogsci.uwaterloo.ca/Articles/Pages/ Epistemology.html. 2. Paterson, R. W. K. 1979. "Towards an Axiology of Knowledge." Journal of Philosophy of Education 13:91-100. F) Intelektualna sloboda i epistemologija:1. Mill, John S. "Of the Liberty of Thought and Discussion." On Liberty. 2. Goldman, Alvin. 1999. "Speech Regulation and the Marketplace of Ideas." Chapter 7 of Knowledge in a Social World (especially pages 189 to 194 and pages 209 to 217). 3. Goldman, Alvin. 2000. "Reply to Fallis." Social Epistemology 14:331-32. G) Informacijska etika i epistemologija:1. McDowell, Ashley. 2002. "Trust and Information: The Role of Trust in the Social Epistemology of Information Science." Social Epistemology 16:51-63. 2. Fallis, Don. 2004. "Epistemic Value Theory and Information Ethics." Minds and Machines 14:101-17.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Diskusijske skupine, samostalni zadaci, vježbe.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Praktičan rad, istraživanje.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 30: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 10.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Etika masovnog komuniciranja

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Gordana Vilović, red.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Gotovo na svim studijima komunikacijskih znanosti i novinarstva jedan od predmeta bila je i jest etika masovnih medija. Ovaj je predmet nastavak i produbljivanje spoznaja o posebnoj etici – etici masovnih komunikacija. Studenti i studentice će nastaviti s apliciranjem suvremenih rasprava o dvojbama u masovnim medijima na tragu Kantova kategoričkog imperativa, Jonasova principa odgovornosti ili Jaspersove rasprave o krivice.

Posebnost izučavanja ovoga predmeta odnosi se na fenomen slobode izražavanja za svakog čovjeka na mreži i u društvenim grupama, te rasprave mogućnosti usklađivanja anonimnih postova s elementarnim zahtijevima etičnosti u izražavanju sudova i promišljanja.

Demokracija je nemoguća bez slobode mišljenja na svim razinama. Otuda se pitanje etike postavlja kao preduvjet da se stavovi artikuliraju na građanski pristojan način. Temelj predmeta jest i propitivanja odnosa između profesionalaca u medijima i odnosima s javnostima na spram građana koji redovito reagiraju na događanja – postavljanjem svojih komentara na mreži ili imaju svoje blogove, odnosno na Facebooku i Twitteru.

Polaznici na ovom izbornom kolegiju imat će priliku učiti o metodama istraživanaj etike u tradicionalnim i novim medijima.

POPIS LITERATURE

     

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Nastava se odvija na istraživačkim seminarima prema temama za koje se opredijele sami polaznici. Razgovori sa studentima su nužna pretpostavka za pisanje ozbiljnog znanstvenog rada koji prethodi pristupanju polaganja ispita.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Praktičan seminarski rad i usmeni ispit.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju

Page 31: Informacijske i komunikacijske znanosti

semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 32: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 11.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Govor masovnih medija

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Gordana Varošanec-Škarić, red.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Određuju se osnovni pojmovi vezani uz teoriju govora masovnih medija. Razlažu se osobine govorne izvedbe, retoričkoga dizajna na primjerima televizijskih i radijskih vrsta. Pozornost će se usmjeriti i na etiku govora masovnih medija te odnos tzv. «javnih» i komercijalnih televizija. Seminarski će se na istraživački način obrađivati temeljne teme koje određuju medijski govor kao što su govorne funkcije žanrova, govorna sposobnost i medijska uspješnost, govorni stilovi u različitim žanrovima u usporedbi različitih TV mreža (informativne emisije, dokumentarni žanrovi, dijaloški oblici, govor promidžbenih poruka). Ispitat će se značenje i aktivno sudjelovanje publike u komunikacijskom oblikovanju masovnih medija. Obradit će se aktualne teme vezane uz javni život kao što su politički govor, socijalna osjetljivost medijskoga govora, zastupljenost govora civilnih udruga, primjerice u demokratizaciji medija, stvaranju osjetljivosti za društvene teme od javnoga interesa (ekologija, nasilje i sl.).

POPIS LITERATURE

Fiske, J., & Hartley, J. (1992). Čitanje televizije. Zagreb: Barbat & Prova.

O.Marsh, P. (1983). Messages that work; A Guide to Communication design. Englewood Cliffs, New Jersey: Educational Technology Publications. (Obvezne dijelove i nazivlje prevest će nastavnik za potrebe predavanja i seminara).

Škarić, I. (1988). U potrazi za izgubljenim govorom. Zagreb: Školska knjiga.

Škarić, I. & Varošanec-Škarić, G. (1994). Skupna slika Hrvatske televizije. Govor XI, 2, 1-12.

Varošanec-Škarić, G. (1995). Govorni stilovi u informativnim emisijama. Govor XII, 1, 71-78.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Istraživački seminar, diskusijska skupina.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Istraživački rad i usmeni ispit (u usmenom dijelu procjenjuje se pripremljenost seminara na zadanu temu i teorijsko poznavanje obvezne literature)

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Page 33: Informacijske i komunikacijske znanosti

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 34: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 12.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Indeksni jezici

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): obvezni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Jadranka Lasić-Lazić

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: dr.sc. Aida Slavić, viši znanstveni suradnik, dr.sc. Sonja Špiranec, izv.prof.

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Pregled teorijskih osnova i tipologije sustava za organizaciju znanja, principa indeksnih jezika, pomagala. Analiza tradicionalnih i standarda za izradu kontroliranih rječnika te recentnih standarda okrenutih mrežnom okruženju i pitanjima interoperabilnosti. Problematika organizacije informacija i znanja s posebnim naglaskom na sadržajni pristup informacijama u mrežnom okruženju. Pregled automatiziranih i intelektualnih metoda u pronalaženju i pristupanju sadržajima dokumenata u različitim domenama primjene: komercijalnom, industrijskom i biznis okruženju. Pregled primjene sustava za organizaciju znanja u različitim okruženjima: u korporacijskim sustavima za upravljanje znanjem (KM - Knowledge Management), obrazovnom (e-learning), kulturno-društvenom (kolaborativni servisi), akademskom i znanstvenom (e-science) okruženju. Povijest i pregled organizacija i indeksiranja informacija na Web-u uključujući i aspekte tipične za Web 2.0 i Web 3.0 primjene, službe i usluge. Pitanja konceptualnih modela metapodataka i gradnje informacijskih sustava u kontekstu semantičkih tehnologija. Konceptualni raskorak između metoda utemeljenih na standardizaciji i specijaliziranim ontološkim rječnicima i suradničkih pristupa utemeljenih na društvenom/korisničkom označivanju. Mogućnost razvoja hibridnih pristupa.

POPIS LITERATURE

1. Haynes, D. Metadata for information management and retrieval. London: Facet, 2004. 2. Hodge, G. Systems of knowledge organization for digital libraries: beyond traditional authority files. Council of Library and Information Resources, April 2000, http://www.clir.org/pubs/reports/pub91/contents.html. 3. Lambe, P. Organising knowledge: taxonomies, knowledge and organisational effectiveness. Oxford: Chandos Publishing, 2007.4. Lynch, C. The New Context for bibliographic control in the new millennium. 2001. http://www.loc.gov/catdir/bibcontrol/lynch_paper.html.5. Munk, T. B.; Mork, K. Folskonomies, tagging communities, and tagging strategies: an empirical study. // Knowledge Organization, 34, 3, 2007, str. 115-127.6. Schwartz, C. Sorting out the Web: Approaches to Subject Access. Westport, CT : Greenwood Press, 2001.7. Slavić, A. Semantički Web, sustavi za organizaciju znanja i mrežni standardi. // Informacijske znanosti u procesu promjena. / urednica Jadranka Lasić-Lazić. Zagreb: Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti, 2005. http://dzs.ffzg.hr/text/Slavic_2004.pdf. 8. Soergel, D. The rise of ontologies or the reinvention of classification. // Journal of the American Society

Page 35: Informacijske i komunikacijske znanosti

for Information Science, 50,12, 1999, str. 1119-1120. 9. Svenonius, E. The intellectual foundation of information organization. Cambridge, MA: The MIT Press, 2000.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Istarživački seminar, rasprave doktoranda i rad u skupinama

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Pismeni rad temeljen na odabranom istraživačkom problemu u kojemu se očekuje da student zauzme kritički stav o odabranoj temi.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 36: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 13.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Informacijska etika

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI):

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Aleksandra Horvat, red.prof. u miru

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Profesionalna etika i vrijednosti. Etički kodeksi profesija. Razlozi za nastanak pojma i termina informacijska etika (infoetika): infomacijska i komunikacijska tehnologija, globalizacija odlučivanja, jačanje važnosti međunarodnih organizacija (WTO, WIPO), komercijalizacija interneta, štetni sadržaji na internetu. Znanost i etika. Vrijednosti knjižničarske i srodnih profesija: briga za javno dobro i kvalitetu pruženih usluga, briga za kulturnu baštinu, čuvanje intelektualnih sloboda, racionalizacija poslovanja, širenje pismenosti i učenja, osiguranje jednakosti u pristupu za sve korisnike usluga, poštivanje privatnosti korisnika i povjerljivosti informacija, poštivanje integriteta informacije i intelektualnog rada stvaratelja. Etika prikupljanja građe. Sukob interesa. Osobna odgovornost, odgovornost prema građi, kolegama i javnosti. Međunarodni dokumenti o profesionalnoj etici, ICA, ICOM, IFLA. Zakonski propisi o zaštiti osobnih podataka, tajnosti podataka i zaštiti intelektualnog vlasništva. Politika informacijskih ustanova prema zaštiti i povjerljivosti osobnih podataka.

POPIS LITERATURE

1. Ethical implications of emerging technologies: a survey / prepared by M. Rundle and C. Conley. Paris : UNESCO, 2007.2. Etički kodeks arhivista. Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 1997.; Etički kodeks Hrvatskoga knjižničarskog društva, dostupan na: http://www.hkdrustvo.hr; ICOM Code of ethics for museums, 2006, dostupan na: http://icom.museum/ethics.html 3. Gorman, M. Our enduring values: librarianship in the 21st century. Chicago; London : ALA, 2000.4. Hauptman, R. Ethics and librarianship. Jefferson, North Carolina : McFarland & Co., 2002.5. Profesionalna etika knjižničara i društvene etičke norme : zbornik radova 6. okruglog stola o slobodnom pristupu informacijama / uredile A. Belan-Simić, M. Šapro-Ficović. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2007. 6. Quinn, M. J. Ethics for the information age. 2nd ed. Boston : Pearson Education, 2006.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Konzultacije, diskusijske radionice.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Page 37: Informacijske i komunikacijske znanosti

Pismeni rad od 30 stranica u kojemu se očekuje da student zauzme kritički stav odabranoj temi. Tema i relevantna dodatna literatura dogovara se s nastavnikom.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 38: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 14.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Informacijska potpora projektnom menadžmentu

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Vladimir Šimović, red.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

1. Uvodno. Povjest upravljanja projektima. Definicija projekta i upravljanja projektima. 2. Metodologije upravljanja projektima. Definicija metode i metodologije (Tradicionalni pristup. Agilne metodologije - model agilnog upravljanja projektom. Ekstremno upravljanje projektima. SCRUM. Metoda dinamičkog razvoja sustava. Crystal. Utjecaj agilnih metoda razvoja na upravljanje projektom. Adaptivno projektno okruženje. Ostala projektna okruženja.).3. Područja upravljanja projektom. Problemi upravljanja projektima. Upotreba računala u upravljanju projektima.4. SOFTVERI za upravljanje projektima. Klasifikacija softvera za upravljanje projektima. Podjela softvera za upravljanje projektima. Softverski paketi razvijeni za nepoznatog kupca. Podjela s obzirom na tehnologiju. Podjela s obzirom na cijenu. 5. Primjeri najčešće korištenih programskih paketa. Microsoft Project, Microsoft. Primavera P6 , Primavera Systems, Inc. SureTrak Project Manager, Primavera Systems, Inc. Open Plan Professional,Welcom Softver. PPM6, eProject. TeamCenter, Inovie Softver, Inc. MindMapper, The Bosley Group. Project KickStart 3, Experience In Softver, Inc. Cost Xpert, Marotz Inc. Artemis Views, Artemis Management Systems. @task, Attask Inc. Celoxis, Celoxis Inc. eStudio, Same-page. Copper, Element Softvare Ltd. Milestones, Kidasa. MinuteMan, MinuteMan Systems. Project Kickstart, Experience In Software Inc. 6. Softverski paketi razvijeni za određenog kupca: ALSTOM- faze projekta. Razlaganje posla na manje funkcionalne dijelove (WBS). Razlaganje troškova na manje dijelove (CBS). EPC Tools Suite - osnovne funkcije. EPC Toolset.7. Kriteriji za izbor softvera.8. Zaključno.

POPIS LITERATURE

1. Šimović, V., Informacijska potpora upravljanju i vođenju projektima, Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Golden Marketing - tehnička knjiga, Zagreb, 2008. (u tisku)

1. Barkley, B.:Intergrated project management, The McGraw-Hill Companies, Inc. 2006.2. Buble, M.: Metodika projektiranja organizacije, Sinergija-nakladništvo, Zagreb, 2006.3. CD - Projektni alat PRINCE®, Key Skill Limited, TM - Office of Government Commerce, London, (2002)4. Charvat, J.: Project Management Methodologies, John Wiley & Sons, New Jersey, 2003. 5. Chinn, G.: Agile Project Management, American Management Association, NY, 20046. Hackos, J.: Information Development, Wiley Publishing, Inc., IN, 2007

Page 39: Informacijske i komunikacijske znanosti

7. Heerkens, G.,: Project Management, McGraw-Hill Inc., NY, 20028. Hill, G.: The Complete Project Management Office Handbook, Auerbach Publications, NY, 2004.9. Kerzner, H.: Project Management: A system approach to Planning, Scheduling and Controlling, Eight Edition, Viley & Sons Inc., NJ, 2003.10. Marmel, E.:Microsoft Office Project Bible 2003, Wiley Publishing, Inc., NJ, 2004.11. Muir, N. : Microsoft Project 2007 For Dummies, Wiley Publishing, Inc., NJ, 2007.12. Newell, M., Grashina, M.: The Project Management Question and Answer Book, American Management Association, NY, 2004.13. Newell, M. : Preparing for the Project Management Professional (PMP) Certification Exam, Thirs Edition, NJ, 200514. Omazić, A., Baljkas, S.:Projektni menadžment, Sinergija-nakladništvo, Zagreb, 2005.15. Pyron, T.: Using Microsoft Office Project 2003, Que Publishing, 2004.16. Špundak, M.: Upravljanje projektima-definicije i metodologije, VIPnet d.o.o., Zagreb 2005.17. Tinnirello, P.: New Directions in Project Management, Auerbach Publications, Fla, 2000.18. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) 2000 Edition, Project Management institute, 2000.19. Managing Successful Projects with PRINCE 2, Central Computer and Telecommunications Agency – CCTA, London, 199920. Combined standard glossary LOKALIZIRANA VERZIJA – HRVATSKI VERZIJA 1.1, Udruga za projekt menadžment PMI Ogranak Hrvatska21. TenSteps: Osnovna Metodologija, hrvatski prijevod osnovnog dijela web stranice www.tensteps.com , izdanje 4.0 , 2005, web stranica, www.tensteps.com.hr, 10.08.2007.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Istraživački seminari i obrazovanje na daljinu (uz uporabu ICT-a, Prince2, MS Project i sl. programskih paketa)

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Pisanje seminarskog rada i projekta te prezentacije, usmeni ispit

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 40: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 15.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Informacijska tehnologija kao temelj novih medija

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): obvezni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Nenad Prelog, red.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

1) Teorija novih medija i novog novinarstva

2) Konvergencija

3. Informacijska ekonomija

4) Pravni i etički aspekti

5. Digitalni jaz

6. Multimedij

7) Novi Web – novi izazovi

8) Poslovni model medijske industrije

9) Imaju li mediji budućnost?

POPIS LITERATURE

Afuah, Allan; Tucci, Christopher L: Internet Business Models and Strategies - Text and Cases. Stanton Bridge

Forum (McGraw-Hill Companies), Boston, 2000.

Agre, P.: Building an Internet Culture,

http://polaris.gseis.ucla.edu/pagre/internet-culture.html

Castells, Manuel: Internet galaksija. Jesenski i Turk, Zagreb, 2003.

Kung, Lucy; Picard, Robert; Towse, Ruth: The Internet and the Mass Media. Sage, London, 2008.

Manovich. Lev: The Language of New Media. The MIT Press, Cambridge, 2001.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Istraživački eminar, e-učenje, samostalni zadaci, multimedija i internet

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Praktičan rad, case study usmeni ispit.

Page 41: Informacijske i komunikacijske znanosti

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 42: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 16.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Informacijske tehnologije u obrazovanju

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Krešimir Pavlina, doc.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Kolegij pruža pregled znanstvenih istraživanja sljedećih tema:

1. Povijesni pregled upotrebe informacijskih tehnologija u obrazovanju2. Interaktivni multimedijski obrazovni sadržaji3. Elektroničko učenje4. Mobilno učenje5. Društvene mreže6. Učenje kroz igru

POPIS LITERATURE

1. Ally, M. (2008). Foundations of Educational Theory for Online Learning. U Anderson, T i Elloumi, F. (ur.), The Theory and Practice of Online Learning. (str. 15-44). (drugo izdanje) Athabasca, Kanada: Athabasca University. Preuzeto 25.9.2013. s http://www.aupress.ca/index.php/books/120146 (Free PDF - Part 1)

2. Standridge, M.(2002). Behaviorism. U: Orey, M. (ur.), Emerging perspectives on learning, teaching, and technology. Preuzeto 25.9.2013. s internetskih stranica University of Georgia http://www.coe.uga.edu/epltt/Behaviorism.htm

3. Orey, M. (2001). Information Processing. U: Orey, M. (ur.), Emerging perspectives on learning, teaching, and technology. Preuzeto 25.9.2013. s internetskih stranica University of Georgia http://www.coe.uga.edu/epltt/InformationProcessing.htm4. Kim, B. (2001). Social Constructivism. U: Orey, M. (ur.), Emerging Perspectives on learning, teaching, and technology. Preuzeto 25.9.2013. s internetskih stranica University of Georgia http://www.coe.uga.edu/epltt/SocialConstructivism.htm5. Siemens, G. (2004). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. Preuzeto 25.9.2013. shttp://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm6. Prensky, M. (2005). Digitalni urođenici, digitalni pridošlice. Edupoint, 40(V). Preuzeto 25.9.2013. s http://www.carnet.hr/casopis/40/clanci/3

7. Salmon, G. E-moderating : the key to teaching and learning online. London ; New York : RoutledgeFalmer : Taylor & Francis group, 2004.

Page 43: Informacijske i komunikacijske znanosti

8. Wiley, D. (2001). Connecting learning objects to instructional design theory: A definition, a metaphor, and a taxonomy. In D. Wiley (ed.), The instructional use of learning objects. [Online research article]. Dostupno na:http://www.reusability.org/read/chapters/wiley.doc.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Istraživačke radionice, multimedija I internet, samostalni zadaci.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Vježba, istraživanje, projekt, usmeni ispit.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 44: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 17.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Istraživačke metode

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Miroslav Tuđman, red.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: dr.sc. Vesna Lamza Posavec, red.prof.

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Pojam, značajke i vrste znanstvenog istraživanja

Faze znanstvenog istraživanja (konceptualizacija, operacionalizacija, realizacija)

Anketna metoda (anketni upitnik, uzorak, anketne tehnike, prikupljanje podataka, obrada podataka, istraživačko izvješće)

Metoda intervjua (vrste intervjua, postupak intervjuiranja, individualni /dubinski intervju, fokus grupe, izvješće o rezultatima)

Analiza sadržaja ( kvalitativna i kvantitativna analiza, izbor uzorka, jedinica analize, jedinica sadržaja/ analitička matrica, postupak analize, pouzdanost analize, obrada podataka, istraživačko izvješće)

Ostale istraživačke metode (informativni pregled)

POPIS LITERATURE

Uvod u istraživačke metode:1. Marušić, M., Petrovečki M., Petrak J., Marušić, A.: Uvod u znanstveni rad u medicini, Medicinska naklada, Zagreb, 2000. Bibliometrija:1. Sengupta, I. (1992). Bibliometrics, Informetrics, Scientometrics and Librametrics: an Overview. Libri, 42, 2. 75-98 2. Cole, J. R. (2000). A Short History of the Use of Citations as a Measure of the Impact of Scientific and Scholarly Work. In The Web of Knowledge: A Festschrift in Honor of Eugene Garfield. B. Cronin and H. B. Atkins. Medford, NJ, 2000., Information Today, Inc. 3. Tuđman, M. (1990). Obavijest i znanje. Zagreb, 1990. Zavod za informacijske studije.11-22.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Istraživački seminar,diskusijske skupine.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Page 45: Informacijske i komunikacijske znanosti

Istraživanje, praktični rad, seminarski rad, usmeni ispit.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 46: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 18.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Istraživačko novinarstvo

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Inoslav Bešker, naslovni red.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Analiza i istraživanje u novinarstvu – pojam i opseg.

Pregled rodova novinarstva: izvjestiteljsko, opisno ili reportersko, istraživačko, interpretativno.

Neke regule novinarskog zanata (informiranje; ažurnost i objektivnost; usredotočenost na korisnika; vjerodostojnost; etičnost)

Izraz i stil

Istraživačko novinarstvo – povijest, svrha, način.

Korištenje materijalnih podataka.

Korištenje informacijske tehnologije.

Metodika istraživačkog novinarstva.

Interpretacija u novinarstvu – osvrt, recenzija, kritika, komentar itd.

POPIS LITERATURE

Literatura:

- Sherry Ricchiardi & Stjepan Malović (ur.). Uvod u novinarstvo. Izvori, 1996.

- Bešker, Inoslav & Orlanda Obad (ur.). Istraživačko novinarstvo. Data Press, 2004.

- MacDougall, Curtis D.. Interpretative reporting. Macmillan, 19685.

- Spark, David. Investigate Reporting: A Study in Technique. Focal Press, 2004.

- Kant, Immanuel. Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? Auszüge aus: Berlinische Monatsschrift. Dezember-Heft, 1784. S. 481-494. (Hrvatski prijevod u više izdanja

- De Burgh, Hugo (ed). Investigative Journalism: Context and Practice. Routledge, 2000.

- Pilger, John (ed). Tell Me No Lies: Investigative Journalism and its Triumphs. Jonathan Cape, 2004.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Diskusija skupina, grupni i individualni rad.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Page 47: Informacijske i komunikacijske znanosti

Praktični rad, seminarski rad.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 48: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 19.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Istraživanje korisnika u području baštine

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Žarka Vujić, red.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Pojam korisnika i ostali srodni pojmovi (publika, posjetitelji, ne-posjetitelji) u okolišu muzeja, galerija i srodnih ustanova baštine;Tipologija korisnika; Ponašanje korisnika; Istraživanje korisnika versus vrednovanje; Dosadašnji razvoj istraživanja korisnika u Europi, Americi i Australiji; Dosadašnja iskustva u Hrvatskoj;

Primjeri nacionalnih i pojedinačnih istraživanja korisnika u području baštine u Europi, Americi i Australiji;

Metode istraživanja: kvalitativne i kvanitativne s posebnim naglaskom na upitnicima, razgovorima, promatranju i opažanju ponašanja ciljanih grupa; Uporaba demografskih istraživanja;Interpretacija, prikazivanje i daljnja uporaba podataka.      

POPIS LITERATURE

1. Falk H, J. Dierking D, L. The museum experience. Washington, D.C. : Whalesback Books , 1992.2. Hooper-Greenhill, E. Museums and their visitors. London ; New York : Routledge, 1994.3. McManus, P. Procjena: Opisivanje i razumijevanje posjetitelja muzeja, njihovih potreba i reakcija. Informatica museologica, br. 1-4, 1994, str. 70-73.4. McManus, P. Getting to Know Your Visitors. http://www.heritageinterpretation.org.uk/journals/j4c-vis.html, 2.02.2006.5. McManus, P. Towards understanding the needs of museum visitors. U: Lord, B. u: The manual of museum planning. London : HMSO , [1991], str. 35-52.6. Šola, T. Korisnici (poglavlje). u: Marketing u muzejima. Zagreb: HMD, 2001, str.141-155.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Diskusijska skupina, samostalni zadaci.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Seminarski rad, istraživanje, usmeni ispit.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

Page 49: Informacijske i komunikacijske znanosti

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 50: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 20.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Izvori i karakteristike umrežene znanosti

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Radovan Vrana, izv.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Znanost predstavlja dinamični i složeni komunikacijski sustav čija se neprestana dinamika ostvaruje aktivnim sudjelovanjem njegovih članova –znanstvenika – u temeljnoj aktivnosti sustava – komunikaciji. Nastankom Interneta, znanstvenici su došli u mogućnost koristiti ovu novu komunikacijsku okolinu kao svoj primarni komunikacijski medij koji na znanost ima utjecaj kao što ga je Gutenberg imao na tiskarstvo. Rad suvremenog znanstvenika karakterizira primjena informacijske i komunikacijske tehnologije koja mijenja postojeći obrazac znanstvenog komuniciranja i na njegovo mjesto postavlja novi. Informacijska i komunikacijska tehnologija potiče znanstvenike na sudjelovanje u komuniciranje u elektroničkoj okolini te ima utjecaja na razvoj novih oblika komuniciranja među znanstvenicima, provedbu znanstvenih istraživanja i objavljivanja rezultate tih istraživanja, kao i diseminaciju znanstvenih informacija. Podrška informacijske i komunikacijske tehnologije omogućila je pojavu e-znanosti, koja u svojim temeljima ima informacijsku i komunikacijsku tehnologiju kao sredstvo provođenja suvremenih znanstvenih istraživanja i suradnje znanstvenika i koja znanstvenicima nudi napredne mogućnosti prilikom provođenja znanstvenih istraživanja i komuniciranja sa znanstvenicima i javnosti.

POPIS LITERATURE

1. Bergman, Sherrie S. The Scholarly Communication Movement : Highlights and Recent Developments. // Collection building. 25, 4(2006), 108-128.2. Borgman, Christine L. Digital libraries and the continuum of scholarly communication. // Journal of Documentation. 56, 4(2000), 412-430.3. Borgman, Christine L. Od Gutenbergova izuma do globalnog informacijskog povezivanja : pristup informaciji u umreženom svijetu. Lokve : Naklada Benja ; Zadar : Gradska knjižnica Zadar, 2002, str. 1-26 i 69-98.4. Borgman, Christine L. Scholarship in the Digital Age: Information, Infrastructure, and the Internet. Cambridge; London : The MIT Press, 2007.5. Digital libraries : principles and practice in a global environment. München : K.G. Saur, 2005, str. 49-61. (Digital information sources)6. Hey, Tony; Hey, Jessie. E-Science and its implications for the library community. // Library Hi Tech. 24, 4(2006), 515-528.7. Lally, Elaine. A researcher's perspective on electronic scholarly communication. // Online Information Review. 25, 2(2001), 80-87.8. Vrana, Radovan. Utjecaj mrežnih izvora informacija na razvoj znanstven komunikacije u društvenim

Page 51: Informacijske i komunikacijske znanosti

znanostima u Hrvatskoj. Zagreb : R. Vrana, 2003. (doktorska disertacija)9. Vrana, Radovan. Znanstveno komuniciranje pod utjecajem elektroničkih izvora informacija i moguća promjena knjižničnog obrasca. // Vjesnik bibliotekara hrvatske. 48, 2(2005), 14-25.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Diskusijske radionice, multimedija i internet, samostalni zadaci

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Seminarski rad, istraživanje i usmeni ispit.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 52: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 21.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Javni medijski servis i neprofitni mediji kao socijalni kapital

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Viktorija Car, doc.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

     

POPIS LITERATURE

     

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

     

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

     

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

     

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 53: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 22.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Knjiga-od pisca do čitatelja

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Daniela Živković, izv.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: dr.sc. Aleksandra Horvat, red. prof. u miru; prof. dr. August Kovačec, prof. dr. Mladen Lovreček, mr. Željka Modrušan Ranogajec, mr. Anuška Nakić. Po potrebi pozivat će se i drugi predavači kao gosti.

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Autorstvo. Uloga urednika u nastanku knjige. Autorsko pravo. Suvremena tehnologija u proizvodnji knjige. Pravo javne posudbe. Tradicionalno i elektroničko nakladništvo u Hrvatskoj i u svijetu. Komercijalni i nekomercijalni nakladnici. Osobitosti priređivanja i objavljivanja leksikografskih djela. Školsko nakladništvo. Suradnja nakladnika i knjižnica. Knjižnice kao nakladnici. Knjižarstvo. Uloga identifikacijskih oznaka u poslovanju knjigom.

POPIS LITERATURE

1. Bolanča, S. Glavne tehnike tiska. Zagreb : Acta Graphica, 1997.2. Handbook of print media / Kipphan, H.(ed.). Frankfurt : Polygraph, 2002.3.Henneberg, I. Autorsko pravo. 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. Zagreb: Informator, 2001. 4. Horvat, A. Knjižnični katalog i autorstvo. Rijeka : "Benja", 1995.5. Limberg, M. Der Digitale Geutenberg. Aachen : GSS Verlag, 1994.6. Mesaroš, F. Tipografski priručnik. Zagreb : GOC, 1985.7. Thompson, John. Inside the publishing world. The art of interviewing publishers. // Logos 16, 1(2005) 20-26.8. Živković, D. Elektronička knjiga. Zagreb : Multigraf, 2001.9. Živković, D. The electronic book : the change of paradigm for a changing bookmarket. Abridged and updated ed. Berlin: BibSpider, 2005.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Diskusijske skupine, radionice.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Seminarski rad, praktičan rad i usmeni ispit

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 54: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 23.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Knjižnice i društvo

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): obvezni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Aleksandra Horvat, red.prof. u miru

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Nastanak knjižnica kao javnih ustanova u današnjem značenju. Obrazovne, kulturne i informacijske zadaće knjižnica prema međunarodnim dokumentima IFLA-e, UNESCO-a, Vijeća Europe i EU. Slobodan pristup građi i informacijama kao osnovna zadaća knjižničara i preduvjet za stvaranje aktivnog građanstva. Nacionalne politike i strategije za knjižnice. Knjižničarska profesija i knjižničarske stručne udruge kao organizacije civilnog društva. Vrijednosti struke: čuvanje baštine, širenje pismenosti i promicanje čitanja, širenje demokracije kao temeljne društvene vrijednosti, organizacija cjeloživotnog učenja, čuvanje intelektualnog vlasništva, zaštita privatnosti i anonimnosti korisnika, osiguranje jednakosti u pristupu za sve.     

POPIS LITERATURE

1. Brophy, P. The library in the twenty-first century: new services for the information age. London : Library Association Publishing, 2001.2. Buschman, J. E. Dismantling the public Sphere : situating and sustaining librarianship in the age of the new public philosophy. Westport, Conn.: Libraries Unlimited, 2003. 3. Byrne, A. The politics of promoting freedom of information and expression in international librarianship. Lanham, Md.: The Scarecrow Press, 2007.4. Samek, T. Librarianship and human rights: a twenty-first century guide. Oxford : Chandos Publishing, 2007.5. Gorman, M. Postojana knjižnica: tehnologija, tradicija i potraga za ravnotežom. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2006.     

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Radionice, konzultacije

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Seminarski rad i istraživajne na prethodno sa studentom dogovorenu temu.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

Page 55: Informacijske i komunikacijske znanosti

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 56: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 24.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Knjižnice u obrazovanju

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Jadranka Lasić-Lazić, red.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: dr.sc. Mihaela Banek Zorica, izv.prof., dr.sc. Sonja Špiranec, izv.prof.

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Nova uloga knjižnice i knjižničara u elektroničkom obrazovnom okruženju. Glavni izazovi pozicioniranja knjižnica u elektronička obrazovna okruženja.Strateška opredjeljenja u kontekstu nastojanja integracije knjižnica u elektroničku obrazovnu okolinu. Organizacija informacija i znanja s posebnim naglaskom na sadržajni pristup informacijama u mrežnom okruženju i specifičnostima pristupa obrazovnoj građi. Sustavi za pretraživanje objekata učenja i digitalnih obrazovnih izvora: repozitorij i digitalna knjižnica obrazovnih materijala. Protokoli i standardi. Metapodaci, izbor i primjena. Lokalizacija shema i aplikacijski profili. Nositelji standardizacijskih procesa u domeni obrazovnih metapodataka.

POPIS LITERATURE

1. Afrić, V. Upravljanje sadržajem učenja i znanja. // Odabrana poglavlja iz organizacije znanja. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2004.2. Allan, B. E-learning and teaching in library and information services. London: Facet publishing, 2002.3. Horton, W. Horton, K. E-learning tools and technologies. Wiley, 2003.4. Marco, D. Building and managing metadata repository : a full lifecycle guide. New York: Wiley, 2000.5. McLean, N. Lynch, C. Interoperability between information and learning environments – bridging the gaps: a joint white paper on behalf of the IMS Global Learning Consortium and the Coalition for Networked Information. Draft. 2003. http://www.imsglobal.org/DLims_white_paper_publicdraft_1.pdf6. OCLC E-learning Task Force. Libraries and the Enhancement of e-learning. 2003. http://www5.oclc.org/downloads/community/elearning.pdf

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Istraživački seminar, rasprave doktoranda, rad u skupinama, multimedija i internet, obrazovanje na daljinu.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Pismeni rad temeljen na odabranom istraživačkom problemu u kojemu se očekuje da student zauzme kritički stav o odabranoj temi, usmeni ispit.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Page 57: Informacijske i komunikacijske znanosti

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 58: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 25.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Kvalitativna analiza sadržaja

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Viktorija Car, doc.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

     

POPIS LITERATURE

     

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

     

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

     

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

     

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 59: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 26.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Masovni mediji, masovna kultura i identitet

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Nada Zgrabljić-Rotar, izv.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Predmet sadrži tri poglavlja: 1. O medijima (defincija medija, vrste medija, koncepti emitiranja u društvu - javni, komercijalni, državni, community, piratski mediji, zakonski okviri, društvena odgovornost, simbolička djelatnost, konveregencija medija). 2. O masovnoj kulturi (pojam masovna kultura u pozitivnim i negativnim teorijskim pristupima, od masovnog do globalnog, kulturni imperijalizam, kulturna simbolička djelatnost). 3. Identitet (identitet i medijska industrija, simbolička djelatnost i globalna moć medija, medijski žanrovi - reklama, big brother, soap opera, Oprah i pitanja industrije globalnog identiteta).

POPIS LITERATURE

1. Cottle, Simon (ur) (2008) Informaije, odnosi s javnošću i moć. Naklada Medijska istraživanja: Zagreb. 2. McLuhan, Marshall (2008) Razumijevanje medija - Mediji čovjekovi produžeci. Golden Marketing: Zagreb 3. McQuail, Denis (1994) Mass Communication Theory. London, Thousand Oaks, New Delhy: SAGE Publications. 4. Zgrabljić Rotar, Nada (2007) Radio - mit i informacija, dijalog i demokracija. Golden Marketing: Zagreb 5. Zgrabljić, Nada (2000) "Hrvatska medijska politika i javni mediji" Medijska istraživanja, god. 9 br. 21, 59-77. 6. Zgrabljić Rotar, Nada (ur.) Medijska pismenost i civilno društvo. Media Centar: Sarajevo (http://www.media.ba).

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Diskusijska skupina, multimedija i internet, samostalni zadaci.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Sudjelovanje u diskusijskoj skupini, case study, izrada seminarskog rada.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 60: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 27.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Mediji i djeca

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Igor Kanižaj, doc.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Kolegij se temelji na sljedećim tematskim jedinicama: zakonski propisi, konvencije i direktive koje se odnose na djecu i medije, medijski odgoj u hrvatskom obrazovnom sustavu, pregled postojećih istraživanja konzumacije i izloženosti djece medijskom sadržaju, komercijalizacija djetinjstva, djeca kao medijski objekt, nasilje u dječjim crtićima, regulacija medijskog sadržaja, elektroničko zlostavljanje, sexting, happy slapping, grooming, nasilje u videoigrama, izvaninstitucionalni odgoj za medije u Hrvatskoj, kako osnažiti djecu u medijskom svijetu?

POPIS LITERATURE

     

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

U nastavi se primjenjuju sljedeće pedagoške metode: afirmativna-demonstrativna, upitne i aktivne. Nastava se temelji na diskusijskim radionicama, demonstraciji i vježbama kao temeljnim pedagoško-prezentacijskim tehnikama.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Nakon što odabere jednu od tema koje se odnose na tematske cjeline student treba napisati pregledni/istraživački rad, pridržavajući se uputa za pisanje znanstvenog rada pri čemu mora pokazati vladanje literaturom. Rad ne smije biti duži od 20 kartica, uključujući i popis literature.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 61: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 28.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Mediji i inteligentno pretraživanje teksta

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Nives Mikelić Preradović, izv.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Tekstualne informacije koje nam prenose mediji možemo podijeliti u dvije glavne vrste: činjenice i stavove/mišljenja. Činjenice su objektivne informacije o entitetima, događajima i svojstvima, dok su stavovi uglavnom subjektivne prirode, opisuju osjećaje, pohvale ili kritiku. Većina postojećih istraživanja u području računalne obrade tekstualnih informacija je usmjerena na pronalaženje činjeničnih informacija, npr. pretraživanje informacija (information retrieval), klasifikaciju teksta (text classification), crpljenje informacija iz teksta (information extraction), automatsko generiranje naslova (headline generation), generiranje sažetka teksta (text summarization), otkrivanje teme teksta (topic detection), itd. No, odnedavno nam računalne aplikacije za društvene medije (blogove, forume, društvene mreže) i sav sadržaj generiran od strane korisnika (user-generated content) nude mogućnost automatskog pronalaska mišljenja i stavova korisnika koji u tim medijima daju ocjene proizvoda i usluga ili komentiraju događaje. Također, suvremeni sustavi nude mogućnost automatskog pronalaska informacije o stavu i mišljenju (sentiment analysis/opinion mining) u novinskim tekstovima. Na ovom kolegiju studenti će dobiti uvid u metode koje koriste ti sustavi te teorijsku pozadinu aplikacija za identifikaciju i analizu sentimenta/stava.

Cilj predmeta je pružiti uvid u aktualna istraživanja i metode inteligentnog pretraživanja i obrade tekstualnih informacija. Proliferacijom recenzija, ocjena, preporuka i drugih oblika on-line izražavanja u društvenim medijima, on-line mišljenje se pretvorilo u virtualnu valutu za sve one koji žele promovirati svoje proizvode, identificirati nove mogućnosti i zadržati dobru reputaciju. Automatsko razumijevanje konverzacija u tim medijima i identifikacija relevantnih sadržaja pripada području računalne analize stavova i osjećaja. Ključ precizne i pouzdane automatske analize stavova je dobra analiza teksta. Studenti će se na ovom kolegiju upoznati s pristupima toj analizi, pronalaženju relevantih informacija i konačno, metodama automatske analize stavova i osjećaja u medijima.

POPIS LITERATURE

     

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Istraživački eminar, samostalni zadatci, multimedij i internet, obrazovanje na daljinu, mentorski rad

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Studenti su dužni napisati seminarski rad u kojemu se razrađuju odabrana pitanja analize sentimenta i usmeno izložiti taj rad u okviru usmenog ispita

Page 62: Informacijske i komunikacijske znanosti

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 63: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 29.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Medijske teorije i medijski sadržaj

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Jelena Jurišić, doc.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Osnovne su teme: počeci teoretskog proučavanja društvenih odnosa i medija – marksizam i liberalizam; Frankfrutska škola; empirijska i ideološka teorija medija; učenje Marshalla McLuhana; strukturalizam; dekonstrukcionalizam; pregled kulturnih teorija; normativne teorije medija; teorije odgovornosti i poštenja, “ekonomske” teorije medija; koncentracija vlasništva i utjecaj na medijski sadržaj; koncepcije javnog i komercijalnog emitiranja; pojam i preduvjeti djelotvornosti; teorijski pristupi proučavanju učinaka medija u procesu masovnoga komuniciranja; ideologije djelotvornosti; teorije djelotvornosti.

POPIS LITERATURE

McQuail, Dennis: McQuail's Mass Communication theory, London 2005., str. 47-186, 337-532.; McQuail, Dennis, ed.: McQuail's reader in mass communication theory, London 2002., str. 157-415; Kunczik, M.: Uvod u znanost o medijima i komunikologiju, Zagreb 2006., str. 32-64, 156-239; Lorimer, R.: Masovne komunikacije, Beograd 1998., str. 5-146, 221-310.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Radionice, multimedija i internet.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Praktičan rad, usmeni ispit.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 64: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 30.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Metode usvajanja informacija

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Vinko Vidučić, izv.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

1. Ljudska inteligencija: Glazbena inteligencija, Logičko-matematička inteligencija, Prostorna i vizualna inteligencija, Lingvistička inteligencija, Tjelesno-kinestetička inteligencija, Interpersonalna ili „socijalna“ inteligencija te Intrapersonalna ili intuitivna inteligencija.

2. Stres, neravnoteža i mozak: Stres i pamćenje informacija te Mozak u neravnoteži.

3. Primjena umne mape: Učenje, Uvjeravanje te Uspjeh u životu.

4. Kodiranje pamćenja: Pozitivne misli, Koncentracija, Visoki ciljevi, Povezivanje informacija, Vitalnost pamćenja, Sredina gradiva, Ispitivanje samog sebe te Proslava.

5. Preduvjeti za brzo i lako učenje: Vanjski te Unutarnji preduvjeti za brzo i lako učenje.

6. Pravila brzog čitanja: Brzi čitač, Pravilo plus jedan, Čitanje stilom delfina te Brzo čitanje.

7. Kako brzo naučiti: Pamćenje informacija i inteligencija, Vježbe pamćenja informacija te ponavljanje naučenih informacija.

8. Uspješno polaganje usmenog ispita: Priprema za usmeni ispit te Usmeni ispit.

9. Kako ubrzati učenje matematike: Specifičnosti učenja matematike te Matematika i uloga odraslih osoba.

10. Metode brzog učenja stranih jezika te 100 osnovnih riječi koje su 50 % svake komunikacije.

11. SVJETSKI INFORMACIJSKI MODEL BRZOG I LAKOG UČENJA OD 2007. DO 2020.

POPIS LITERATURE

     

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Izvođenje nastave i usvajanje znanja studentima su omogućena kroz istraživačke seminare, vježbe, radionice, samostalne zadatke, istraživanja i projekte.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Praktičan rad, usmeni ispit.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Page 65: Informacijske i komunikacijske znanosti

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 66: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 31.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Modalna logika

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Vladimir Mateljan, red.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

1. Sintaksa i semantika iskaznog i predikatnog računa.2. Sintaksa i semantika modalnog sustava.3. Konzistentnost. 4. Metateorem adekvatnosti. 5. Normalne forme. 6. Pravilo rezolucije.

POPIS LITERATURE

1. Blackburn, P., van Benthem, J., and Frank Wolter: Handbook of Modal Logic. North Holland, 2006.2. M. Čubrilo: Matematička logika za ekspertne sisteme, Informator, Zagreb, 1989.3. Mateljan: Relation between the calculus of functional dependence and calculus of propositions, Informatologija, 35, 2002, 2, 80-155.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Istraživački seminar, samostalni zadaci, vježbe.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Praktičan rad, istraživanje, prezentacija napravljenoga rada.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 67: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 32.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Multimedij i instrukcijski dizajn

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Tomislava Lauc, izv.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: dr.sc. Nives Mikelić Preradović, izv.prof.

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Predmet obuhvaća prikaz strategija u razvoju sustava za poučavanje/učenje, odnosno instruktivne okoline koja potiče stjecanje znanja i vještina korisnika. Izlažu se modeli i pravila za razvijanje instruktivnog okruženja zasnovani na teorijama i strategijama učenja u multimedijskoj odnosno hipermedijskoj okolini. Obrazlaže se kako upotrijebiti i implementirati principe razvoja sustava koji određuju optimalne uvjete za učenje. Cilj je upoznati studente s elementima multimedijskog instrukcijskog dizajna koji uključuju analizu zadataka i sadržaja učenja i prikaz sadržaja poučavanja za određeni tip korisnika te oblikovanje multimedijske instruktivne poruka prema kognitivnoj teoriji učenja i načelima vizualne pismenosti.

POPIS LITERATURE

1. Mayer, R.E. (Ed.). (2005). The Cambridge Handbook of Multimedia Learning. New York, NY: Cambridge University Press.2. Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2003). E-learning and the science of instruction. San Francisco: Jossey-Bass3. Mayer, R.E. (2001). Multimedia Learning, Cambridge: Cambridge University Press4. Smith, P.L. & Ragan, T.J. (1999). Instructional design. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall5. Stephen, M.A., Stanley, R.T.(2001).Multimedia for Learning: methods and development. Allan&Bacon.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Istraživački seminar, zadaci, obrazovanje na daljinu, mentorski rad

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Studenti su obavezni napisati seminarski rad u kojemu se razrađuju odabrana istraživačka pitanja i usmeno izložiti rad u okviru usmenog ispita.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 68: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 33.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Neverbalna komunikacija

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Gordana Varošanec-Škarić

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Utvrđuju se značenja neverbalne vokalne i nevokalne komunikacije. Određuju se čimbenici neverbalne komunikacije: kinezika (govor tijela, položaj i pokreti tijela, govor ruku), mimika (govor očiju, lica), čovječji zvukovi, scenografija i rekviziti, pomoćni mediji, vremenski znakovi, odjeća, dodiri. Vremenske poruke odredit će se pomoću značenja kronologije, rasporeda, značenja duljine govorenja, točnosti i kašnjenja, formalnoga, neformalnoga i tehničkoga vremena. Posebno se određuju proksemički znakovi zbog komunikacijskih uzgovornih značenja: udaljenost i raspored sugovornika, pozicije, smjer komunikacije. Uloge neverbalnih znakova oprimjeruju se ilustratorima, regulatorima, amblemima, adaptorima.

Svrha je da usvajanjem značenja neverbalnih znakova studenti doktorskih studija budu što kompetentniji u podučavanju komunikacijskih umijeća te da se bolje snalaze u različitim vrstama razgovora.

POPIS LITERATURE

     

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Diskusijska skupina, vježbe.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Prouačavanje literature u svrhu pisanja istraživačkog rada.

Usmeni ispit (u usmenom dijelu procjenjuje se pripremljenost seminara na zadanu temu i teorijsko poznavanje obvezne literature)

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 69: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 34.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Novi mediji i društveni web

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Mihaela Banek Zorica, izv.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Razumijevanje principa i filozofije web 2.0 okruženja. Utjecaj društvenog softvera na različite aspekte ljudskog života. Korištenje društvenog softvera u informacijskim institucijama. Teorija i praksa implementacije društvenog softvera i stvaranje suradničkog okruženja. Utjecaj na komunikaciju, suradnju, razvoj virtualnih zajednica, kolektivna inteligencija. Razumijevanje aplikacije web 2.0 alata na različita okruženja i razvoj novih fenomena poput pitanja obrazovanje 2.0, upravljanje znanjem 2.0, marketing 2.0 i sl.

POPIS LITERATURE

     

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Istraživački seminar, samostalni zadaci, obrazovanje na daljinu, mentorski rad.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Seminarski rad, usmeni ispit

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 70: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 35.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Očuvanje autentičnosti elektroničkog gradiva

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Hrvoje Stančić, izv.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Uvodno se objašnjava problematika očuvanja gradiva u elektroničkom obliku i problematika očuvanja njegove autentičnosti. Zatim se objašnjavaju specifičnosti sustavâ za očuvanje elektroničkog gradiva, te se raščlanjuju koraci u razvoju takvih sustava. Zatim se ukazuje na problematiku odabira gradiva, izvorno nastalog u elektroničkom obliku ili digitaliziranog, i njegovih karakteristika koje trebaju biti očuvane te ih se analizira kao uvjete za razvoj sustava za očuvanje. Nadalje se obrađuje sustav za prepoznavanje, vrednovanje i odabir metoda za očuvanje elektroničkog gradiva. Razrađuje se pristup postojanom očuvanju autentičnosti (pretpostavka autentičnosti, dokazivanje autentičnosti). Zatim se objašnjavaju tehnologije koje su prikladne za integraciju u sustav za očuvanje elektroničkog gradiva, a koje omogućuju dugoročno očuvanje njegove autentičnosti. Završno se analiziraju oblici i postupci certifikacije institucija i njihovih sustava za postojano očuvanje autentičnosti elektroničkog gradiva, te se ukazuje na smjerove daljnjih istraživanja u području.

POPIS LITERATURE

1. Guidelines for the Preservation of Digital Heritage, UNESCO, ožujak 2003., <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001300/130071e.pdf>, 29. rujna 2003.2. Jantz, Ronald i Giarlo, Michael J., Digital Preservation. Architecture and Technology for Trusted Digital Repositories, D-Lib Magazine, lipanj 2005., vol. 11, br. 6, <http://www.dlib.org/dlib/june05/jantz/06jantz.html>, 18. srpnja 2005.3. The Long-term Preservation of Authentic Electronic Records: Findings of the InterPARES Project, <http://www.interpares.org/book/index.htm>, 29. kolovoza 2003.4. Trusted Digital Repositories: Attributes and Responsibilities, RLG-OCLC Report, RLG, Mountain View, CA, SAD, svibanj 2002. <http://www.rlg.org/longterm/repositories.pdf>, 25. listopada 2003.5. Van Diessen, Raymond J. i van der Werf-Davelaar, Titia, Authenticity in a Digital Environment, IBM / Koninklijke Bibliotheek Long-Term Preservation Study Report Series, br. 2, IBM Netherlands, Amsterdam, prosinac 2002. <http://www.kb.nl/hrd/dd/dd_onderzoek/dnep_ltp_study-en.html>, 19. travnja 2004.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Nastava se provodi kroz diskusijske skupine i samostalne zadatke uz korištenje sustava za obrazovanje na daljinu.

Page 71: Informacijske i komunikacijske znanosti

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Razgovor vezan uz daljnji istraživački rad. Tema istraživanja odabire se u dogovoru s predavačem, istraživanja se provode samostalno. Usmeni ispit uključuje prikaz istraživanja i razgovor o relevantnoj temi.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 72: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 36.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Odabrana poglavlja računarske lingvistike

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Božidar Tepeš, red.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

1. Temeljni pojmovi. Relacija i funkcija. Graf. Stablo. Sastavnica strukture.2. Generativna gramatika. Značajke prirodnog jezika. Jezično i gramatičko umijeće. E-jezik i I-jezik. Proširena standardna teorija jezika. Razine, oblici i formule jezika. Sintaksa jezika. Minimalistički položaj jezika. Leksikon i računarski sustav. Formalna obilježja. Operacije računarskog sustava. Operacija spajanja. X' teorija strukturnih opisa. Gramatičke kategorije. Kategorije u sastavnici strukture. Strukturni opis izraza i rečenice. Operacija pomicanja. Uvjeti pomicanja i c-upravljanje. Supstitucija i dodavanje. Određivanje padeža i slaganje. Domena provjere i unutarnja domena kategorije i lanca. Odrednice. Relacija vezivanja i uvjeti vezivanja. Relacija vladanja i lokalna domena. Prazne kategorije.3. Leksička funkcionalna gramatika. Razine prikaza. Izvanja struktura. Leksička, semantička i sintaktička obilježja. funkcije i nizovi funkcija. Funkcijski opis. Funkcijska struktura. Funkcijska struktura rečenice. Funkcijske jednadžbe. Definicijske jednadžbe. Egzistencijske jednadžbe. Ograničavajuće jednadžbe. Uvjetne jednadžbe. Neodređenost i monotonost funkcije. Minimalna funkcijska struktura. Sintaktičke funkcije. Uvjet povezanosti i potpunosti. Tematske uloge i tematska obilježja. Funkcijske i leksičke kategorije. Rang sintaktičkih funkcija. Zamjenice. Povezanost. jednadžbe povezivanja.4. Gramatika glavnih kategorija. Struktura leksičkih jedinica. Sintaktička obilježja. Semantička obilježja. Načelo nasljeđivanja. Gramatička pravila i načela. Načelo glavnog obilježja. Semantičko načelo nasljeđivanja. Načela valentnosti karakteristike i dopune. Gramatičko pravilo dopune. gramatičko pravilo karakteristike. Proširena struktura obilježja. Načelo povezanosti anafore. Načelo povezanosti zamjenice.

POPIS LITERATURE

1. Tepeš, B., Računarska lingvistika, Radovi zavoda za informacijske znanosti, Knjiga 9., Zagreb, 2001. (Sveučilišni udžbenik)2. Tepeš, B., Predavanja iz generativne gramatike, skripte, Zagreb, 2005. (http://www.ffzg.hr)3. Tepeš, B., Predavanja iz leksičke funkcionalne gramatike, skripte, Zagreb, 2006. (http://www.ffzg.hr)

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Istraživački seminar, vježbe, samostalni zadaci.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Izrada samostalnih zadataka.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Page 73: Informacijske i komunikacijske znanosti

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 74: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 37.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Organizacija informacija i znanja

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Jadranka Lasić-Lazić, red.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: dr.sc. Aida Slavić, viši znanstveni suradnik

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

     

POPIS LITERATURE

     

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Diskusijske skupine, multimedija i internet, samostalni zadaci

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Aktivnosti u nastavi, istraživanje, seminarski rad, usmeni ispit.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 75: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 38.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Planiranje procesa dugoročnog očuvanja elektroničkog gradiva

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Hrvoje Stančić, izv.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Uvodno se objašnjavaju razlozi zbog čega postupak dugoročnog očuvanja elektroničkog gradiva mora biti planirani proces. Razrađuju se svi elementi koji imaju utjecaj na dugoročnu očuvanost elektroničkog gradiva, odnosno elementi koji mogu utjecati na njegovo propadanje. Objašnjavaju se karakteristike pojedinih vrsta elektroničkog gradiva (tekstualnog, slikovnog, zvučnog, video i multimedijskog) i naznačuju karakteristike koje je važno uzeti u obzir ako se to gradivo namjerava dugoročno očuvati. Zatim se analizira problematika planiranja dugoročnog očuvanja, te razrađuju koraci u tom procesu. Ističe se važnost postojanja i provedbe planiranog procesa digitalnog očuvanja u kontekstu certifikacije (institucije i procesa koji se u njoj odvijaju). U sklopu analize procesa planiranja digitalnog očuvanja koristi se alat PLATO kojim se izrađuje plan očuvanja elektroničkog gradiva. Zatim se analiziraju primjeri ispravno planiranih postupaka digitalnog očuvanja na primjerima digitalnih arhiva, digitalnih knjižnica i digitalnih repozitorija. Završno se studenti upoznaju s primjerima kvalitetno izrađenih politika dugoročnog očuvanja elektroničkog gradiva u važnim inozemnim institucijama (arhivima, knjižnicama, muzejima itd.).

POPIS LITERATURE

1. Definitions of Digital Preservation, Working Group on Defining Digital Preservation, ALA Annual Conference, Washington, D.C., 24. lipnja, 2007., <http://www.ala.org/ala/alcts/newslinks/digipres/PARSdigdef0408.pdf>, 30. svibnja 2008.2. Strodl, Stephan, Rauber, Andreas, Preservation Planning in the OAIS Model, <http://www.ifs.tuwien.ac.at/~strodl/paper/Strodl_IPRES07.pdf>, 4. travnja 2008.3. Strodl, Stephan, Rauch, Carl, Rauber, Andreas, Hofman, Hans, Debole, Franca i Amato, Giuseppe, The DELOS Testbed for Choosing a Digital Preservation Strategy, <http://www.ifs.tuwien.ac.at/~strodl/paper/str_icadl06.pdf >, 4. travnja 2008.4. Strodl, Stephan, Becker, Christoph, Neumayer, Robert, Rauber, Andreas, How to Choose a Digital Preservation Strategy: Evaluating a Preservation Planning Procedure, JCDL’07, 17.-22. lipnja, 2007., Vancouver, British Columbia, Canada, <http://www.ifs.tuwien.ac.at/~becker/pubs/strodl_choose_JCDL07.pdf>, 4. travnja 2008. 5. Simpson, Duncan, Digital preservation in the regions, Museums, Libraries and Archives Council, 2005., <http://www.mla.gov.uk/resources/assets//M/mla_dpc_survey_pdf_6636.pdf>, 10. ožujka 2007.6. Preservation Planning for Digital Information, Final Report of the HVC Digital Preservation Task Force, 11. studenog 2004., <https://kuscholarworks.ku.edu/dspace/bitstream/1808/166/1/Preservation%20Planning%20 for%20Digital%20Information.pdf>, 15. siječnja 2008.

Page 76: Informacijske i komunikacijske znanosti

7. Planets Planning Tool (1st version): Service based on tool prototypes for building and managing preservation plans including decision support, 10. prosinca 2007. <http://olymp.ifs.tuwien.ac.at:8080/plato/website/PP4-D2_Plato.pdf>, 15. travnja 2008.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Diskusijske skupine, samostalni zadaci uz korištenje sustava za obrazovanje na daljinu.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Razgovor vezan uz daljnji istraživački rad. Tema istraživanja odabire se u dogovoru s predavačem, istraživanja se provode samostalno. Usmeni ispit uključuje prikaz istraživanja i razgovor o relevantnoj temi.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 77: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 39.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Poslovne izvjesnice

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Miroslav Tuđman, red.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Područje i predmet bavljenja poslovne izvještajne djelatnosti. Izvještajni ciklus: oblikovanje izvještajnih zahtjeva, prikupljanje informacija iz otvorenih izvora, obrada prikupljenih informacija, analiza, produkcija izvjesnica (intelligence). Vrste poslovnih izvjesnica. Poslovne izvjesnice i knowledge management. Sigurnosna i izvještajna politika poduzeća: fiziška zaštita, tehnička zaštita, zaštita podataka, i protuizvještajna zaštita. Osnovna terminologija: otvoreni izvori, metode i tehnike obrade. Pravne osnove prikupljanja i zaštite podataka. Nacionalne izvještajne službe i poslovne izvještajne agencije. Informacije, izvjesnice i dezinformacije. Razvojne strategije za 21. stoljeće: globalizacija i poslovna izvještajna djelatnost.

POPIS LITERATURE

1. Bernard Jaworski and Liang Chee Wee. Competitive Intelligence: Creating Value for the Organization, 1993, SCIP Publications. 2. Jan P. Herring. Measuring the Effectiveness of Competitive Intelligence, 1999, SCIP Publications. 3. Božidar Javorović, Mirko Bilandžić. Poslovne informacije i businessintelligencije. Zagreb: Golden marketing-tehnička knjiga, 2007.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Istraživački seminar, samostalni zadaci, mentorski rad.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Esej, istraživanje, usmeni ispit.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 78: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 40.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Povijesni aspekti hrvatskog novinarstva

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): obvezni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Josip Vidaković, red.prof. u miru

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Pojava novinstva na latinskom, njemačkom, talijanskom, srpskom, i posebno hrvatskom jeziku. Političke prilike u vremenu nastanka pojedinog glasila. Utjecaj politike na novinstvo i novinstva na politiku, kulturu i obrazovni sustav. Novine kao masovno sredstvo komunikacije u suvremenoj ljudskoj zajednici.

POPIS LITERATURE

Novak, B. Hrvatsko novinarstvo u 20. stoljeću. Zagreb: Golden Marketing, 2005.Vidaković, J. Povijest hrvatskog novinstva- Zadar u 19. st. Zagreb: HKD i NONACOM d.o.o., 2001.Vidaković, J. Povijest šibenskog novinstva (19. i 20. st.). Šibenik/Zadar: Gradska knjižnica “Juraj Šišgorić”, Šibenik, Odjel za informatologiju i komunikologiju Sveučilišta u Zadru, 2005.Horvat, J. Povijest novinstva Hrvatske: 1771-1939. Zagreb: Golden Marketing, 2003.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Radionice, vježbe samostalni zadaci.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Istraživački rad, kontinuirana provjera znanja tijekom nastave.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 79: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 41.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Povijesna novinska građa kao izvor informacija

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Marina Čizmić-Horvat, doc. u miru

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Povijesni razvoj novinske građe. Vrste građe i specifičnosti novinskih tekstnih vrsta. Tipovi novinskog izvješćivanja. Razumijevanje društvenih, gospodarskih i političkih aspekata razvoja građe. Pravna regulativa. Dostupnost novinske građe u arhivima, knjižnicama, muzejima i na mrežnim stranicama u zemlji i inozemstvu. Načela izbora, selekcije i vrednovanja izvora. Oblici korištenja informacijskih usluga i proizvoda.

POPIS LITERATURE

1. Horvat, J. Povijest novinstva Hrvatske : 1771-1939. Zagreb : Golden Marketing, 2003.2. Hergešić, I. Hrvatske novine i časopisi do 1848. Zagreb : MH, 1936.3. Građa za bibliografiju jugoslavenske periodike. Zagreb : JLZ, 1955.4. Novak, B. Hrvatsko novinarstvo u 20. stoljeću. Zagreb : Golden Marketing, 2005.5. Newspapers in international librarianship. München, 20036. Newspapers in Central and Eastern Europe. München : Saur. 2005.7. Zeitungen verzeichnen und nutzen. Berlin : DBI, 1998.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Diskusijske skupine, vježbe, samostalni zadaci.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Istraživanje, seminarski rad, projekt, usmeni ispit.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 80: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 42.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Računala sinteza govora

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Nikolaj Lazić, izv.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Različiti tipovi računalne sinteze govora (formantna, artikulacijska, korpusna), uporaba programa praat u analizi i sintezi zvuka, primjene sinteze govora, problemi u sintezi govora za strane jezike i posebno za hrvatski, primjena naučenoga u ostvarenju manjeg individualnog projekta računalne sinteze govora.

POPIS LITERATURE

1. Dutoit, T. (1994). High quality text-to-speech synthesis : A comparison of four candidate algorithms. // Proc. ICASSP’94, Adelaide, str. 565–568. http://tcts.fpms.ac.be/publications/papers/1994/icassp94_td.zip, (03.09.2008.).2. Robinson, T. Speech analysis. (1998). http://svr-www.eng.cam.ac.uk/~ajr/SA95/SpeechAnalysis.html (03.09.2008.)3. van Santen, J. P. H., Sproat, R. W., Olive, J. P., Hirschberg, J. Progress in Speech Synthesis. New York, Springer-Verlag, 1997.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Samostalni zadaci, multimedija i internet, obrazovanje na daljinu, konzultacije

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Studenti su obavezni napisati seminarski rad na zadanu istraživačku temu koja je dogovorena s profesorom; nakon prihvaćenog seminarskog rada, studenti polažu usmeni dio ispita koji se odnosi na sadržaj predmeta.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 81: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 43.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Računalni komunikacijski sustavi

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Mario Radovan, red.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Računalne mreže: strukture i načela rada; referentni modeli: OSI model i Internet model. Slojevi i protokoli mrežnih sustava.

Lokalne mreže: Ethernet i Prsten sa značkom. Otkrivanje i ispravljanje grešaka u prijenosu. Sustavi bežične i mobilne komunikacije. Povezivanje različitih mreža. Mrežni i prijenosni sloj kod Interneta: protokoli IP, TCP, i UDP. Adresni prostor Interneta.

Aplikacijski sloj mreže. Glavne Internet aplikacije (servisi) i njihovi protokoli (SMTP, HTTP). Sustav imena domena (DNS), sustav za upravljanje radom mreže (SNMP).

Sigurnost i zaštita: (1) zaštita tajnosti sadržaja, (2) zaštita integriteta poruke, (3) utvrđivanje identiteta komunikatora. Protokoli DES, RSA, MD5. Sustavi PGP, SSL; proxy, vatreni zid, filtri.

POPIS LITERATURE

Radovan, M.: Računalne mreže, 2006. (digitalna skripta, 285 stranica; skripta se obnavlja svake godine)Peterson, L. L., Davie, B. S.: Computer Networks: A System Approach, 3rd Edition, Morgan Kaufmann Publishers, 2003.Tanenbaum, A. S.: Computer Networks, 4th Edition, Prentice Hall, 2003.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Samostalni zadaci, vježbe, konzultacije.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Vježba, istraživanje, usmeni ispit.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 82: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 44.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Sadržajna analiza

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Jadranka Lasić-Lazić, red.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: dr.sc. Aida Slavić, viši znanstveni suradnik

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

     

POPIS LITERATURE

     

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Radionice, samostalni zadaci, multimedija i internet

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Case study, istraživanje, usmeni ispit.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 83: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 45.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Semiotika u masovnom komuniciranju

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Danijel Labaš, izv.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

1. Uvodno predavanje: raspored predavanja, podjela literature i obveza; zanimljivost i upotreba semiotike; temeljni pojmovi; 2. Povijest semiotike (Ferdinand de Saussure i Louis Hjelmslev; Charles Sanders Pierce i Charles W. Morris;... Umberto Eco i Thomas Sebeok) 3. Znak, znakovitost, znakovlje, značenje; 4. Sustav i struktura znaka; 5. Semioza. Semiotika: sustavi značenja i proces komunikacije; 6. Jezik i jezični kodovi; 7. Semiotika književnog teksta; 8. Semiotika kazališta; 9. Semiotika medija općenito; 10. Semiotika tiska; 11. Semiotika slike i fotografije; 12. Semiotika filma; 13. Semiotika promidžbenih poruka; 14. Semiotika weba i multimedije; 15. Od znaka do simbola: komunikacijska funkcija simbola.

POPIS LITERATURE

NÖTH, W., Priručnik semiotike, Ceres, Zagreb 2004;JOHANSEN, J. D. – LARSEN, S. E., Uvod u semiotiku, Croatialiber, Zagreb 2000; ŠKILJAN, D., Govor realnosti i realnost jezika, Školska knjiga, Zagreb 1978;

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Diskusijska skupina, multimedija i internet, radionice, vježbe.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Izrada seminarskog rada, istraživanje i usmeni ispit.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete izvedbe kolegija ostvarivat će se uobičajenom kombinacijom unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju će provesti nastavnici i studenti anketom na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju provest će kolege nastavnici prisustvovanjem na kolegiju i njihovom ocjenom sadržaja kolegija i metode i kompetentnosti predavača.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 84: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 46.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Statistički modeli na grafovima

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Božidar Tepeš, red.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

1. Temelji pojmovi. Graf. Neusmjereni graf. Put i ciklus u grafu. Usmjereni graf. Usmjereni aciklički graf. Mreža. Eksperiment. Događaj i vjerojatnost događaja. Uvjetna vjerojatnost. Uvjetna nezavisnost i zavisnost. Vjerojatnost niza događaja. Bayesovo pravilo. Pravilo zaključivanja na temelju hipoteza. Slučajna varijabla i razdioba. Entropija i informacija. Ukrštena i relativna entropija. Vrednovanje statističkih modela.2. Markovljeva mreža. Postupak odvajanja Markovljeve mreže i uvjetna nezavisnost. Markovljevo svojstvo. Koeficijent parcijalne korelacije i uvjetna nezavisnost. Informacija o uvjetnoj nezavisnosti.3. Bayesove mreže. Postupak usmjerenog odvajanja. Usmjereno Markovljevo svojstvo. Funkcija razdiobe na Bayesovoj mreži. Mjerenje i predviđanje.4. Kauzalne mreže. Kauzalnost i klasična statistika. Kauzalna struktura. Funkcije na vrhovima kauzalne strukture. Kauzalni model. Izvedena kauzalnost. Stvarna, potencijalna, lažna i neodređena kauzalnost. IC* algoritam izvedene kauzalnosti. Intervencija i kauzalna posljedica. Kriterij stražnjih vrata i Simpsonov paradoks. Kriterij prednjih vrata i genotip i pušenje. Temeljna pitanja kauzalnosti.

POPIS LITERATURE

1. Pearl, J. Causality, Cambridge University Press, 20012. Tepeš, B. Predavanja iz statističkih modela na grafovima, Zgreb, 2008 (http://www.ffzg.hr)

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Vježbe, samostalni zadaci.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Izrada samostalnih zadataka, praktičan rad, usmeni ispit.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 85: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 47.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Strojno potpomognuto prevođenje

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Sanja Seljan, red.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Predmet je usmjeren na prikaz postojećih istraživanja, analizu postojećeg stanja i na provođenje samostalnog istraživanja empirijskim, statističkim, analitičkim i komparativnom metodama na području strojnog i strojno potpomognutog prevođenja. Nakon prikaza razvoja strojnog i strojno potpomognutog prevođenja, teorijskih postavki, ograničenja i stvarnih mogućnosti, slijedi evaluacija i usporedna analiza elektronskih alata između različitih jezika (online rječnika, tezaurusa, terminoloških baza, prijevodnih memorija, programa za prevođenje) i prikaz integriranih sustava . Osobito se obrađuje uloga i način izgradnje prijevodnih memorija i postupci sravnjivanja, te integracija s ostalim prevodilačkim resursima. Analizirat će se postojeći modeli strojno potpomognutog prevođenja koji se primjenjuju u EU te mogućnosti primjene na hrvatski jezik, kao i uloga prevodilačkih alata i postupaka lokalizacije. Nakon teorijskog dijela i prikaza postojećih istraživanja, slijedi samostalno istraživanje od strane studenata, zatim vrednovanje, analiza i kreiranje zaključaka u području strojnog i strojno potpomognutog prevođenja.

POPIS LITERATURE

1. Seljan, Sanja; Gašpar, Angelina; Pavuna, Damir. Sentence Alignment as the Basis For Translation Memory Database. INFuture2007-The Future of Information Sciences: Digital Information and Heritage. Zagreb: Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, 2007. Str. 299-3112. Directorate-General for Translation of the European Commission. Translation Tools and Workflow, 2007. http://ec.europa.eu/dgs/translation/bookshelf/tools_and_workflow_en.pdf3. Seljan, Sanja; Pavuna, Damir. Translation Memory Database in the Translation Process // Proceedings of the 17th International Conference on Information and Intelligent Systems IIS 2006.Varaždin : FOI, 2006. Str. 327-332.4. LISA: 2004 Translation Memory Survey http://www.lisa.org/products/surveys/tm04survey.html5. Translation and Drafting Aids in the European Union Languages. http://ec.europa.eu/translation/index_en.htm

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Istraživački seminar, samostalni zadaci uz korištenje sustava za obrazovanje na daljinu.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Razgovor vezan uz daljnji istraživački rad. Tema istraživanja odabire se u dogovoru s predavačem, istraživanja se provode samostalno. Usmeni ispit uključuje prikaz istraživanja i razgovor o relevantnoj temi.

Page 86: Informacijske i komunikacijske znanosti

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 87: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 48.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Tehnologija u nastavi jezika

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Sanja Seljan, red.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Predmet je usmjeren na istraživanja primjenom analize pojedinih izvora, usporedne analize, empirijskim i interaktivnim metodama i postupcima evaluacije području primjene tehnologije u nastavi jezika. Nakon prikaza europskih strategija i smjernica, slijedi prikaz teorijskih postavki i modela primjene tehnologije u nastavi jezika. Evaluacijom postojećeg softvera i usporednim analizama postojećih resursa i alata na Internetu (autorskih alata, online rječnika, specijaliziranog softvera, testova, autentičnih materijala, integriranih multimedijskih rješenja, itd.), prikazat će se postojeće stanje te razraditi kriteriji usporedbe između izvora za različite jezike. Posebno će se analizirati uloga multimedije (videozapisi, animacije, zvuk, uloga teksta i slike), mogućnosti primjene na razvoj jezičnih i tehničkih kompetencija i njihovo motivacijsko djelovanje na proces samoobrazovanja. Posebno će se ispitati hibridni modeli učenja. Nakon teorijskog dijela i prikaza postojećih istraživanja, slijedi samostalni istraživački rad, koji obuhvaća provedbu i analizu izradu samostalnog istraživanja.

POPIS LITERATURE

     

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Istraživački seminar, samostalni zadaci uz korištenje sustava za obrazovanje na daljinu.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Vježbe i razgovor vezan uz daljnji istraživački rad. Tema istraživanja odabire se u dogovoru s predavačem, istraživanja se provode samostalno. Usmeni ispit uključuje prikaz istraživanja i razgovor o relevantnoj temi.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 88: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 49.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Teorija formalnih jezika i automata

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Zdravko Dovedan Han, red.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Uvod. Osnove: skupovi, logika, grafovi. Elementi teorije formalnih jezika: znakovi i nizovi znakova, definicija formalnog jezika, regularni skupovi i izrazi. Gramatike: definicija gramatike, gramatika kao generator jezika, klasifikacija gramatika, beskontekstni jezici, stabla izvođenja, prikaz gramatika, Backus-Naurova forma, sintaksni dijagrami. Izvođenje i transformiranje gramatika: ekvivalentnost gramatika, supstitucija, faktorizacija, izbacivanje neupotrebljivih simbola, izbacivanje praznih produkcija, izbazivanje jediničnih produkcija, Chomskyjeva normalna forma, Greibachova normalna forma, eliminiranje rekurzija slijeva. Uvod u teoriju automata: konačni automat, izvođenje regularnih gramatika, nedeterministički konačni automat, stogovni automat.

POPIS LITERATURE

1. Dovedan, Zdravko: Formalni jezici, Zagreb, Zavod za informacijske studije, 2003.2. Harris, M. D.: Introduction to Natural Language Processing. Prentice Hall, 1985.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Diskusijske skupine, vježbe i samostalni zadaci

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Istraživanje, praktičan rad, seminarski rad, usmeni ispit.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 89: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 50.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Teorija masovnog komuniciranja

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Stjepan Malović, red.prof. u miru

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Teorijski aspekti razvoja suvremenog masovnog komuniciranja. Pregled suvremenih teorija masovnog komuniciranja apliciranih na stanje i trendove u masovnom komuniciranju. Analiza utjecaja teorije na praksu u suvremenom novinarstvu, medijima i odnosima s javnostima. Poticanje studenata na istraživanja utjecaja teorije na praksu masovnog komuniciranja te kritičke analize zbivanja u masovnom komuniciranju danas.

POPIS LITERATURE

McQuail, Denis: Mass Communication Theory, Sage, London, 1994Bauer,A. Thomas: Mediji za otvoreno društvo, Sveučilišna knjižara, Zagreb, 2007.Hallin, Daniel and Mancini, Paolo: COmparing Media Systems, Cambridge University Press,New York, 2005.Malović, Stjepan: Mediji i društvo, ICEJ i Sveučilišna knjižara, Zagreb, 2007Malović, Stjepan: Medijski prijepori, Izvori, Zagreb, 2004.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Multimedija i internet, samostalni zadaci, radionice.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Vježba, istraživanje, seminarski rad, usmeni ispit.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 90: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 51.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Teorija oblikovanja baza podataka

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Vladimir Mateljan, red.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

1. Relacijski model podataka.2. Funkcijska zavisnost. Pokrivač skupa funkcijskih zavisnosti.3. Metode normalizacije.4. Primjena metoda normalizacije na baze podataka i baze znanja.

POPIS LITERATURE

Date, C. J.; Darwen, Hugh: Databases, types and the relational model: the third manifesto, 3rd edition,Reading, MA: Addison-Wesley,2006. S. Tkalac, Relacijski model podataka, DRIP, Zagreb, 1993.V. Mateljan: The possibility of applaying the calculus of functionaldDependences to a knowledge base, Journal of information and organizational sciences, Vol. 4, No. 1, Varaždin 2000.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Diskusijske skupine, vježbe, samostalni zadaci.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Istraživanje, seminarski rad, usmeni ispit.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 91: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 52.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Teorija prevođenja

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Zdravko Dovedan Han, red.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Uvod. Jezici za programiranje: generacije jezika za programiranje, proceduralni i neproceduralni jezici, definiranje jezika za programiranje, jezici sa svojstvima. Uvod u prevođenje: potreba za prevodiocima, faze prevođenja, vrste prevodilaca. Leksička analiza: izravna leksička analiza, neizravna leksička analiza. Sintaksna analiza jezika za programiranje: sintaksna analiza s rekurzivnim spustom, sintaksna analiza upravljana tablicom prijelaza i akcija. Prevođenje: interpretatori i predprocesori.

POPIS LITERATURE

1. Dovedan, Zdravko: Formalni jezici, Zagreb, Zavod za informacijske studije, 2003.2. Harris, M. D.: Introduction to Natural Language Processing. Prentice Hall, 1985.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Diskusijske skupine, vježbe, konzultacije.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Istraživanje, seminarski rad, usmeni ispit.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 92: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 53.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Teorija sinteksne analize beskonteksnih jezika

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Zdravko Dovedan Han, red.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Uvod: osnovni pojmovi teorije formalnih jezika, pojam sintaksne analize. Općeniti postupci sintaksne analize: silazna sintaksna analiza, uzlazna sintaksna analiza, Cocke-Younger-Kasamijev algoritam sintaksne analize, Earleyjev postupak sintaksne analize. Jednoprolazna sintaksna analiza: Jezici tipa LL(k), jezici tipa LLR(k), gramatike s relacijom prioriteta, efikasnost jednoprolaznih postupaka sintaksne analize. Jezici sa svojstvima: definicija jezika sa svojstvima, prepoznavač jezika sa svojstvima. Usporedba postupaka sintaksne analize.Kroz seminarske radove napisati parsere u odgovarajućem jeziku za izabrane postupke jednoprolazne i višeprolazne sintaksne analize.

POPIS LITERATURE

1. Dovedan, Zdravko: Formalni jezici, Zagreb, Zavod za informacijske studije, 2003.2. Harris, M. D.: Introduction to Natural Language Processing. Prentice Hall, 1985.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Diskusijske skupine, vježbe, konzultacije.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Istraživanje, seminarski rad, usmeni ispit.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 93: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 54.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Upravljanje i marketing baštine

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Tomislav Šola, red.prof. u miru

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Kolegij je mišljen kao nastojanje da se argumentima teorije i prakse struke dokaže prava priroda baštinskih institucija. Ona je, naime, protu-djelatnog, kibernetičkog karaktera. Okolnosti suvremenog svijeta traže djelatne institucije koje svojim potencijalom sudjeluju u životu svoje zajednice. Te institucije, i posebni oblici povremenog ili neinstitucionalnog djelovanja, trebaju biti dio upravljačkih sila zajednice i tako pridonositi kvalitetnom odnosno održivom razvoju. Tako institucija i njen informacijski sadržaj (bilo da je riječ o zbirkama originalnih predmeta ili komunikacijskim prostorima) nisu više svrha za njih zaduženih struka nego sredstvo za ostvarenje njihovog poslanja. Neki od tematskih sklopova: svijet u kojem živimo / priroda baštine (vrijeme, povijest) / korisnici / umijeće komuniciranja baštine (sredstva, načini, partneri) / baštinski proizvod / kvaliteta proizvoda / vrsnoća u baštinskoj struci / planiranje i programiranje baštinskih institucija / prijatelji baštine / definicije marketinga / utjecaj marketinga na instituciju (tehnike marketinga, marketinški plan, marketinška mješavina, evaluacija, SWOT analiza, istraživanje tržišta-korisnika, metode marketinga) / stručnjak za marketing / kulturni turizam, industrija baštine / baština u marketingu mjesta i markiranju / baština u stvaranju destinacija. Cilj kolegija je spoznati i razumjeti odnose unutar suvremenog društva te ulogu baštine u njemu; spoznati izvore, ulogu, i mogućnosti upotrebe baštine, te postojeće i moguće načine njene praktične primjene u funkcioniranju društva i razvojnoj strategiji.

POPIS LITERATURE

1. Šola, Tomislav. Marketing u muzejima, ili o vrlini i kako je obznaniti. Zagreb, Hrvatsko muzejsko društvo, 2001.2. Boniface, P.; Fowler, P. J.: Heritage and tourism in "the global village". London ; New York : Routledge, 1996. 3. Runyard, Sue & Frech, Ylva. Marketing and Public Relations Handbook for Museums, Galleries and Heritage Attractions. London, The Stationery Office Books, 1999. 4. Lord, B.; Lord, G. D.: The manual of museum planning. London : HMSO, 1991.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Radionice, multimedija i internet.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Seminarski rad i usmeni ispit.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Page 94: Informacijske i komunikacijske znanosti

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 95: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 55.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Upravljanje informacijama i znanjem

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Jadranka Lasić-Lazić, red.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: dr.sc. Vjekoslav Afrić, red.prof.

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Upravljanje znanjem. Prikupljanje, bilježenje i razmjena znanja. Društvena-socijalna mreža u organizaciji. Kultura organizacije.Knowledge workers i njihove uloge. Upravljanje informacijama. Prikupljanje informacija i organizacija podataka, otkrivanje skrivenih uzoraka i pravila u velikim bazama podataka. Razumijevanje niza različitih algoritama za prikupljanje podataka. Identifikacija problema vezanih uz upravljanje informacijama. Implementacija algoritama.

Karakteristike upravljanja informacijama, korištenje informacijskih sustava.Vrednovanje i odabir metoda i tehnologija za prezentaciju, upravljanje i diseminaciju informacija. Pitanja konceptualnih modela metapodataka i gradnje informacijskih sustava u kontekstu semantičkih tehnologija. Pregled teorijskih osnova i tipologije sustava za organizaciju znanja.

POPIS LITERATURE

1. Afrić, V. Upravljanje sadržajem učenja i znanja. // Odabrana poglavlja iz organizacije znanja. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2004. 2. Afrić, V. Lasić-Lazić, J. Banek Zorica, M. Znanje, učenje i upravljanje znanjem // Odabrana poglavlja iz organizacije znanja. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2004.3. Lambe, P. Organising knowledge: taxonomies, knowledge and organisational effectiveness. Oxford: Chandos Publishing, 2007.4. Laudon, C.K. Laudon, P.J. Essentials of Management Information Systems, Organization & Technology in the Networked Enterprise. Prentice Hall, 2004.5. Liebowitz, J. Knowledge Management Handbook / edited by Jay Liebowitz. Boca Raton [etc.]: CRC Press, 1999.6. Knowledge management : libraries and librarians taking up the challenge / edited by Hans-Christoph Hobohm. Muenchen : K.G. Saur , 2004.7. Knowledge management for the information professional / edited by T. K. Srikantaiah and M. E.D. Koenig. Medford, N.J. : Information Today for the American Society, 2001.8. Svenonius, E. The intellectual foundation of information organization. Cambridge, MA: The MIT Press, 2000. 9. White, D. Knowledge mapping and management / Hershey [etc.]: IRM Press, 2002.10. Zwass, V. Foundations of Information Systems. McGraw-Hill, 1998. 11. Haynes, D. Metadata for information management and retrieval. London: Facet, 2004.

Page 96: Informacijske i komunikacijske znanosti

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Seminari, samostalni zadaci, multimedija i internet, obrazovanje na daljinu, mentorski rad.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Izrada i prezentacija istraživačkog rada. Usmeni ispit

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 97: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 56.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Upravljanje medijima

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Goran Popović, izv.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Cilj je kolegija upoznati studente s organiziranjem i funkcioniranjem medijskih kuća u Hrvatskoj, ali i inozemstvu, upoznati ih sa specifičnostima upravljačkih tehnologija i metoda unutar medijskih kuća te sa zakonskim okvirom u kojima se takve djelatnosti odvijaju, približiti im zanimanje menadžera u medijima kao i vještina koje su za to potrebne te ih osposobiti za upravljačke funkcije u medijskim kućama.

Uvod u menadžment medijaDefiniranje pojmovnih okvira medijskog menadžmentaZnanstveni okvir proučavanja menadžmenta u medijima Organiziranje i funkcioniranje medijske kuće Profesionalne kvalitete menadžera Uloga menadžera u medijskim organizacijama Medijska organizacija – modeli i specifičnosti Komunikacija u organizacijiKoncentracija vlasništva u medijima (1.dio)Koncentracija vlasništva u medijima (2.dio)Upravljanje medijima (tisak, radio, televizija, novi mediji)Marketing u medijima Financijski izvještaji i pokazatelji poslovanja u medijimaProjektiranje medija i njihova evaluacijaTrendovi razvoja novog svjetskog poretka u domeni globalnih komunikacija

POPIS LITERATURE

     

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Istraživački seminari i radionice

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Spremnost sudjelovanja u raspravama s predmetnim nastavnikom.

Polaganje ispita prema osnovama zadane literature i izrada istraživačkog rada.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Page 98: Informacijske i komunikacijske znanosti

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 99: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 57.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Upravljanje neusklađenostima u projektnom menadžmentu

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Vladimir Šimović, red.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

1. Uvodno. Povjest upravljanja projektima. Definicija i karakteristike projekta i upravljanja projektima. Životni ciklus projekta. Standardi i područja upravljanja projektima. 2. Problemi u upravljanju projektima. Metodologije upravljanja projektima. Definicija metode i metodologije (Ostale odrednice upravljanja projektima.3. Vremenska određenost. Jedinstvenost proizvoda, usluga ili rezultata. Progresivna razrada. Projekti naspram operacija. Projekti i strateško planiranje. Upotreba računala u upravljanju projektima. Softveri za upravljanje projektima. Primjer organizacije i upravljanja informatičkim projektom prilikom izgradnje informacijskog sustava. 4. Projekti i kvaliteta. Upravljanje kvalitetom projekta. Prednosti implementacije sustava kvalitete. Upravljanje nesukladnim proizvodom - element norme ISO 9001. Upravljanje nesukladnim proizvodom prema normi ISO 9001. Zahtjevi norme ISO 9001 prema dokumentaciji kvalitete. Važnost i utjecaj kvalitete na projekt. Plan kvalitete projekta. Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM) rješenje.5. ALSTOM – faze i primjeri projekata. Karakteristične faze projekta. Tipični primjeri projekata. Spašavanje poslovnih projekata.6. Sustav za obradu prijava neusklađenosti. Općenito o sustavu. Područje primjene NCR sustava. Osnovni tijek NCR procesa. Detaljni tijek NCR procesa. Aktivni i pasivni korisnici NCR sustava. Tipični primjeri NCR-a. Upravljanje rizicima. ISO standardi.7. NCR baze podataka. Sustav NCR baza podataka. NCR Actions baza podataka. NCR Numbering baza podataka. NCR Codes baza podataka. NCR Users baza podataka. NCR Projects baza podataka. NCR Overview baza podataka. NCR Archive baza podataka. NCR Help baza podataka. NCR Statistic baza podataka. NCR forma u elektronskom obliku. Opis polja NCR elektronskog obrasca.8. Zaključno.

POPIS LITERATURE

1. Šimović, V., Informacijska potpora upravljanju i vođenju projektima, Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Golden Marketing - tehnička knjiga, Zagreb, 2008. (u tisku)

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Istraživački eminari i obrazovanje na daljinu (uz uporabu ICT-a, Prince2, MS Project i sl. programskih paketa)

Page 100: Informacijske i komunikacijske znanosti

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Obvezno pisanje seminarskog rada i projekta te prezentacije, usmeni ispit

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 101: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 58.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Upravljanje poslovnim komunikacijama

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Majda Tafra-Vlahović, doc.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Strateški organizacijski razvoj, procesi strateškog razvoja u organizacijama, implikacije strateškog razvoja, strateško pozicioniranje, strateški izbori, očekivanja i svrha, tipovi struktura i upravljanje promjenom

Transformacijsko vodstvo, korporacijski brending, pluralistička perspektiva odgovornih komunikacijskih praksi, integrirane komunikacije u interaktivnom kontekstu, zaštita reputacije i identiteta; korporacijski brand

Odnosi s javnostima: teorije i koncepti, specijalizacije i sektori; PR 2.0, socijalni mediji i socijalne mreže u poslovnom komuniciranju; korporacijski identitet, kultura, imidž i reputacija; društveno odgovorno poslovanje i komuniciranje

POPIS LITERATURE

Gerry Johnson&Kevan Scholes: Exploring Corporate Strategy, Pearson Education, 2006 (93-135; 193-247; 339-357; 419.443)Philip J. Kitchen&Don E. Schultz: Raising the Corporate Umbrella, Palgrave 2001John M.T. Balmer&Stephen A. Greyser: Revealing the Corporation, Routledge, 2003Ralph Tench&Liz Yeomans: Exploring Public Relations, Pearson Education, 2006Tom McEwan: Managing Values and Beliefs in Organisations, Pearson Education 2001Deidre Breakenridge: Pr 2.0: New Media. New Tools, New AudiencesMajda Tafra-Vlahović: Poslovna komunikologija u kulturi, Visoka škola za poslovanje i upravljanje “Baltazar Adam Krčelić”, 2004p

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Diskusijske skupine, multimedija i internet, samostalni zadaci.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Vježba, seminarski rad i usmeni ispit.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

Page 102: Informacijske i komunikacijske znanosti

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 103: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 59.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Upravljanje zapisima i arhivskim gradivom

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Josip Kolanović, red. prof. u miru

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: /

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Osnovni pojmovi: zapis, dokument, arhivsko gradivo, vrednovanje zapisa. Arhivski fond, zbirke arhivskoga gradiva. Arhivistička načela provenijencije i prvobitnoga reda.Upravljanje zapisima: Povijesni razvoj upravljanja zapisima (Uredsko poslovanje, Stvaranje modernih registratura). Zakonska regulativa u Hrvatskoj.Hrvatska norma ISO 15489 - 1 i 2: Svrha, politika i odgovornosti u upravljanja zapisima. Oblikovanje, uvođenje i održavanje sustava upravljanja zapisima. Instrumenti i alati upravljanja zapisima: klasifikacijski nacrt poslovnih aktivnosti; ključne riječi; tezaurus; popis s rokovima čuvanja; dostupnost. Spisovodstveni procesi: prijem, registracija, klasifikacija, raspoloživost, odabiranje, pohrana, korištenje, predaja arhivu. Održavanje sustava upravljanja zapisima i osposobljavanje.Formiranje arhivskoga fonda. Opis arhivskoga gradiva. Arhivistički normirani zapis za pravne i fizičke osobe te obitelji. Obavijesna pomagala u arhivima: pregledi, vodiči, inventari, regesti.

POPIS LITERATURE

1. Luciana Duranti, Arhivski zapisi: teorija i praksa. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2001.2. HRN ISO/ TR 15489: Informacije i dokumentacija - Upravljanje spisima - 1. dio: Općenito; 2. dio: Smjernice.3. ISAD (G) Opća međunarodna norma za opis arhivskoga gradiva. Zagreb: HDA, 2001.4. ISAAR (CPF) Međunarodna norma arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe te obitelji. Drugo izdanje. zagreb: HDA 2006.5. Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva (NN 90/2002)

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Diskusijski seminar i samostalni zadaci uz korištenje sustava za obrazovanje na daljinu.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Razgovor vezan uz daljnji istraživački rad. Tema istraživanja odabire se u dogovoru s predavačem, istraživanja se provode samostalno. Usmeni ispit uključuje prikaz istraživanja i razgovor o relevantnoj temi.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju

Page 104: Informacijske i komunikacijske znanosti

semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 105: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 60.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Uvod u znanstveno-istraživački rad

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Jadranka Lasić-Lazić, red.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU:      

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

     

POPIS LITERATURE

     

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Vježbe, radionice, obrazovanje na daljinu

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Vježba, istraživanje, seminarski rad, usmeni ispit.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 106: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.5. POPIS PREDMETA/MODULA

OPIS SVAKOG NOVOG PREDMETA/MODULA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

REDNI BROJ PREDMETA: 61.

NAZIV PREDMETA/MODULA: Višejezični korpusi u računalnoj obradi jezika

VRSTA (OBVEZNI ILI IZBORNI): izborni

IME NOSITELJA PREDMETA/MODULA: dr.sc. Sanja Seljan, red.prof.

IMENA NASTAVNIKA /SURADNIKA NA PREDMETU/MODULU: dr.sc. Nikola Ljubešić, doc.

JEZIK IZVOĐENJA PREDMETA MODULA: hrvatski

BROJ SATI NASTAVE: 15

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA

Nakon teorijskog dijela (vrsta korpusa, organizacija, mogućnosti primjene, obilježavanje), slijedi analiza primjene postojećih korpusa, slijede vježbe na postojećim korpusima, jednojezičnim i višejezičnim. Posebno će se obrađivati paralelni dvojezični korpusi, pogodni za izgradnju statističkog sustava za automatsko računalno prevođenje. Prikazat će se postojeća istraživanja, te provesti usporedna analiza između različitih sustava. Usporednom analizom prikazat će se različite metrike za automatsku evaluaciju uspješnosti sustava za automatsko prevođenje, čiji se će rezultati usporediti s profesionalnom evaluacijom i analizom pogrešaka. U samostalnom istraživačkom radu, studenti će izgraditi manji korpus koji će dalje koristiti u samostalnom istraživanju, kroz postupke sravnjivanja i izgradnju prijevodne memorije, ekstrakciju terminologije i kolokacija, formalnu analizu jezičnih pravila ili izgradnju sustava za automatsko prevođenje. Na kraju će samostalno kreirati zaključke, temeljem rezultata postignutog istraživanja.

POPIS LITERATURE

1. Statistical natural language processing and corpus-based computational linguistics. http://www-nlp.stanford.edu/links/statnlp.html

2. Corpus annotation: http://ucrel.lancs.ac.uk/annotation.html

2. Koehn, Philipp. Statistical Machine Translation. Cambridge University Press, 2010. http://www.amazon.com/dp/0521874157/?tag=bsci-20

3. Kevin Knight: Statistical MT Handbook, 2003.

4. Statistical Machine Translation http://www.statmt.org/

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE

Diskusijski seminari, samostalni zadaci, obrazovanje na daljinu, mentorski rad.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA

Aktivnosti u nastavi, seminarski rad, vježba, pismeni i usmeni ispit, istraživanje.

OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

Page 107: Informacijske i komunikacijske znanosti

BROJ ECTS BODOVA: 10

Page 108: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 1.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Vjekoslav Afrić, red.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

VJEKOSLAV AFRIĆ, rođen 1950. godine u Bjelovaru. Osnovnu i srednju školu završio je u Splitu. Nakon studija sociologije i filozofije, magistrira i doktorira na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u znanstvenom polju sociologije. Trenutačno, u statusu redovitog profesora u trajnom zvanju, radi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za sociologiju Katedra metodologije. Uz navedeno osnivač je i voditelj Studija antropologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Nacionalnog međusveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija sociologije i gostujući profesor na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, poslijediplomskom doktorskom studiju Informacijskih znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Istražuje i objavljuje radove iz metodologije društvenih i humanističkih znanosti, teorijske sociologije, socioinformatike i socijalne antropologije.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje: 25. travnja 2006. godine - izabran u znanstveno nastavno zvanje redoviti profesor - trajno zvanje, na Katedri za metodologiju Odsjeka za sociologiju, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

• Vjekoslav Afrić: “The importance of investment in social capital”, in the book “Mudra zajednica” [The Wise Communities] (Hrvatsko društvo za sustave, Zagreb 2008.); • Vjekoslav Afrić: “Human Capital” of the research report “Human capital as a development factor” (Redak - Istraživačke studije, Split, 2009); • Vjekoslav Afrić (editor and author): “Social Assumptions of the Knowledge Society” in the book “Društvene pretpostavke društva znanja” [Social Assumption of the Knowledge Societies] (FF-Press, Zagreb, 2011); • Vjekoslav Afrić: “Historical Ground and Theoretical Development of a Discursive Analysis” in a research proceedings “Diskurzivnqa analiza, kvalitativni pristup u istraživanju medija” [Discursive Analysis as a Qualitative Approach in Media Research] (Zarez, Split 2011)

• Afrić, W.; Afrić, V.; Šimović, V.:(2011) How RPG Changes the Way People View the World, The 23rd International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics and the 31st Annual Meeting of the IIAS, Baden-Baden, Njemačka, 1-5.08.2011. (Informacijske znanosti, Sociologija, Odgojne znanosti)

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

2011 – 2012 Član projektnog tima projekta: “ANTRONA – Izgradnja nazivlja u Antropologiji” 07.01./22 Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) Program: STRUNA – Izgradnja hrvatske profesionalne terminologije.

2002 - 2011. Član projektnog tima projekta: Organizacija informacija i znanja u elektronskom obrazovnom okolišu (OIZEOO) – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Page 109: Informacijske i komunikacijske znanosti

2007 - 2010 Voditelj projekta: “Društvene pretpostavke društva znanja”, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

2005 - 2007 Voditelj projekta Zavoda za sociologiju Fakulteta za humanističke I društvene znanosti Sveučilišta u Zagrebu: “Izgradnja strukturalnih uvjeta procesa poslovnog odlučivanja” Sektor za razvoj HEP (Hrvatska elektroprivreda) Korporacija, Hrvatska.

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 110: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 2.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Mihaela Banek Zorica, izv.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Izvanredni profesor i predstojnik Katedre za medije i komunikologiju na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Predaje na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju kolegije vezane uz organizaciju znanja i upravljanje znanjem, e-učenje, školske knjižnice i informacijsku pismenost. Sudjelovala je na nizu međunarodnih i nacionalnih konferencija i skupova u vidu autora znanstvenih radova, recenzenta i člana organizacijskog ili programskog odbora. Godine 2010. dobitnica je dviju nagrada: „Nagrade za uporabu društvenog softvera u e-kolegiju“ Sveučilišta u Zagrebu, Povjerenstva za e-učenje za najbolji e-kolegij za akademsku godinu 2009./2010., te godišnje nagrade „The IASL School Librarianship Award“ Međunarodnog društva školskog knjižničarstva (International Association of School Librarianship -IASL) za promicanje školskog knjižničarstva. Član je glavnog odbora europske Zaklade ENSIL (Stichting ENSIL - European Network for School Libraries and Information Literacy), te član uredništva međunarodnog časopisa School Libraries Worldwide.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje: 22.5.2013.

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

1. Špiranec, Sonja; Banek Zorica, Mihaela. Developing Understanding of Information Literacy within the Croatian School Environment // Global Perspectives on School Libraries Projects and Practices / Marquardt, Luisa ; Oberg, Dianne (ur.). Berlin, New York : DE GRUYTER SAUR, 2011. Str. 33-432. Banek Zorica, Mihaela; Ivanjko, Tomislav. Social Networking at the University – Student Research Patterns and Online Activities // University Information Systems : selected problems / Leszek Rudak (ur.). Warsaw : Difin : EUNIS, 2010. Str. 473-482.3. Špiranec, Sonja; Banek Zorica, Mihaela. Information Literacy 2.0: hype or discourse refinement? // Journal of documentation. 66 (2010) , 1; 140-153 4. Lasić-Lazić, Jadranka; Špiranec, Sonja; Banek Zorica, Mihaela. Izgubljeni u novim obrazovnim okruženjima – pronađeni u informacijskom opismenjivanju. // Medijska istraživanja. 18 (2012) , 1; 125-1435. Špiranec, Sonja; Banek Zorica, Mihaela. Changing anatomies of Information Literacy at the postgraduate level: refinements of models and shifts in assessment. // Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education. 4 (2012) , 1; 3-15 6. Špiranec, Sonja; Banek Zorica, Mihaela, Stokić Simončić, Gordana. Libraries and Financial Literacy: Perspectives From Emerging Markets. // Journal of Business & Finance Librarianship. 17 (2012) , 3; 262-2787. Lasic-Lazic, Jadranka; Banek Zorica, Mihaela; Špiranec, Sonja. Libraries in changed information space. // Library management. 32 (2011) , 6/7; 469-4748. Banek Zorica, Mihaela; Ivanjko, Tomislav; Benčec, Maja. Social networking and libraries // Proceedings of the IADIS international conference e-Society 2012 / Kommers, P. ; Isaias, P. (ur.).Berlin : IADIS, 2012. 511-515

Page 111: Informacijske i komunikacijske znanosti

9. Banek Zorica, Mihaela; Ivanjko, Tomislav; Benčec, Maja. Croatian libraries on Facebook: content analysis // 35th International Convention MIPRO 2012: Computers in Education / Biljanović, Petar (ur.). Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2012. 1316-132010. Ogrizek Biškupić, Ivana; Banek Zorica, Mihaela. E-LEARNING CURRICULUM DEVELOPMENT // MCCSIS IADIS MULTI CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS 2012 – e-LEARNING 2012 / Baptista Nunes, Miguel ; McPherson, Maggie (ur.). Lisabon, Portugal : IADIS Press, 2012. 349-35411. Banek Zorica, Mihaela; Ogrizek Biškupić, Ivana; Ivanjko, Tomislav; Špiranec, Sonja. Students and Privacy in the Networked Environment // 34th International Convention MIPRO 2011: Computers in Education / Čičin-Šain, Marina ; Uroda, Ivan ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka (ur.). Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku, 2011. 127-13112. Špiranec, Sonja; Banek Zorica, Mihaela.Using social bookmarking to enhance critical thinking in higher education // EDULEARN11 Proceedings / Chova, L. Gomez ; Belenguer, D. Marti ; Martínez, A. Lopez (ur.). Valencia : International Association of Technology, Education and Development IATED, 2011. 1632-163913. Banek Zorica, Mihaela; Špiranec, Sonja; Pavlina, Krešimir. Immersive worlds as educational environments // Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education / Méndez Vilas, A. Solano Martín, A. Mesa González, J. Mesa González, J.A. (ur.). Bandajoz : Formatex, 2009. 761-76514. Lasić-Lazić, Jadranka; Banek Zorica, Mihaela; Bubaš, Goran. Potential Uses of Web 2.0 Tools for Library Client Communication and Relationship Development // QQML2009: Qualitative and Quantitative Methods in Libraries / Skiadas, C. H. (ur.). Chania, Crete : Technical University of Crete, 2009.15. Lasić-Lazić, Jadranka; Banek Zorica, Mihaela; Špiranec, Sonja. School librarians coping with electronic environment // Preparing pupils and students for the future / Lombello, Donatella. Marquardt, Luisa (ur.). Padova : IASL, 2009

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

1. Organizacija, upravljanje i razmjena znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju, 2. Organizacija informacija i znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju, 3. TEMPUS Joint European Project - Aspects of Organization and Information Systems: Curriculum Development,

4. TEMPUS TEALS (Teaching and Langage skills). 5. ERASMUS Intenzivnog programa Information and communication technology in supporting

the educational process.

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 112: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 3.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Ana Barbarić, doc.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Ana Barbarić je docentica na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje drži nastavu iz kolegija Bibliografska organizacija I i II, Knjiga i čitanje, Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva i Narodne knjižnice. Na Filozofskom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu obranila je doktorat znanosti iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti, grana knjižničarstvo naslova Zadaci suvremenoga knjižničnog kataloga. Članica je Stalnog odbora IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju u kojem je obnašala dužnost tajnice u razdoblju od 2009 do 2011. Područja od posebnog znanstvenog i stručnog interesa Ane Barbarić su bibliografski standardi i konceptualni modeli FR-obitelji.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje:

5. svibnja 2010. – znanstveno nastavno zvanje docenta

21. ožujka 2013. – znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnikaPopis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

1. Willer, M.; Barbarić, A. FRBR/FRAD and Eva Verona's Cataloging Code : toward the future development of Croatian Cataloging Code. // Cataloging & Classification Quarterly. 50, 5/7(2012), str. 542-563. Dostupno i na: http://dx.doi.org/10.1080/01639374.2012.6816132. Hebrang Grgić, I.; Barbarić, A. The future of open access in Croatia : a survey of academic and research libraries. // Library Review. 60, 2(2011), str. 155-160.3. Barbarić, A. Skupina 0 ujednačenoga izdanja ISBD-a iz 2011. ili kako smo od opće oznake građe došli do oblika sadržaja i vrste medija. // 14. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredili Sanjica Faletar Tanacković i Damir Hasenay. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011. Str. 20-35. 4. Barbarić, A.; Willer, M. Kakav nacionalni kataložni pravilnik trebamo? : preliminarno istraživanje. // 13. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredile Mirna Willer i Sanjica Faletar Tanacković. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010. Str. 110-134.5. Barbarić, A. Entitet izraz konceptualnog modela FRBR : od teorijskog značaja do praktične primjene. // 12. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredila Sanjica Faletar Tanacković. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009. Str. 142-166.6. Barbarić, A. Knjižničarske kompetencije. // Cjeloživotno učenje knjižničara : ishodi učenja i fleksibilnost / urednice Aleksandra Horvat, Dijana Machala. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2009. Str. 57-68.7. Willer, M.; Barbarić, A. Međunarodna kataložna načela : prikaz i analiza. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 52, 1/4(2009), str. 18-48.

Page 113: Informacijske i komunikacijske znanosti

8. Hebrang Grgić, I.; Barbarić, A.; Džambaski, I. OA Repositories @ Special and Academic Libraries in Zagreb. // The future of information sciences : INFuture2009 : Digital resources and knowledge sharing / [2nd International Conference The Future of Information Sciences: INFuture2009 – Digital Resources and Knowledge Sharing, Zagreb, 4-6 November 2009] ; edited by Hrvoje Stančić ... [et al.]. Zagreb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, 2009. Str. 469-477.

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

Od siječnja 2008. Ana Barbarić suradnica je na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta „Tradicionalno i elektroničko nakladništvo u Zagrebu“ (voditelj dr. sc. Daniela Živković, izv. prof., broj projekta 130-1301190-1384)

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 114: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 4.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Domagoj Bebić, doc.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Domagoj Bebić je docent na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, gdje je uz profesora Preloga nositelj smjera Novi mediji. Samostalno vodi nekoliko kolegija iz područja novih medija: Cyber politika, Odnosi s javnošću i novi mediji, Društveni mediji i Metode i tehnike u novim medijima. Područje njegovog znanstvenog interesa su društveni mediji, e-demokracija i online reputacija. Doktorat znanosti je stekao 2009. godine na temu Uloga interneta u političkoj komunikaciji i poticanju političke uključenosti građana u Hrvatskoj: Izborna kampanja na internetu 2007. Autor je nekoliko znanstvenih radova i poglavlja u knjigama vezanih za nove medije. Mentorirao je više magistarskih radova na studiju novinarstva.

Dr. Bebić je od 2011. glavni tajnik istraživačkog odbora 10 (RC10) pri IPSI. Već sedamnaest godina zaredom je glavni organizator i koordinator međunarodno priznate konferencije Informacijske tehnologije i novinarstvo (ITN), koja se svake godine održava u Dubrovniku i prikuplja znanstvenike iz cijelog svijeta. Od 2010. u sklopu konferencije se održava i Workshop koji ima potporu RC10. Osim ITN-a, organizirao je devet puta i Student voice, najveći europski projekt za mlade u Hrvatskoj. Sam je izlagao na više od 15 međunarodnih konferencija u zemlji i inozemstvu. Nositelj je brojnih projekata s područja odnosa s javnošću i novih medija.

Osim znanstvene karijere, dr. Bebić je i savjetnik za komunikaciju putem društvenih mreža, pa je tako kao komunikacijski savjetnik radio za nekoliko poznatih svjetskih i domaćih brendova. Član je izvršnog odbora za medije Matice Hrvatske, Hrvatskog politološkog društva, Hrvatske udruge za odnose s javnošću te Hrvatskog komunikacijskog društva. Glavni je tajnik Instituta za Nove medije i eDemokraciju – Inmed (www.edemokracija.hr) te predsjednik udruge za održivi razvoj otoka - Dica s Pjace.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje: 23.4. 2012.

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

Bebić, D. i Prelog, N. (2011): From who and what to how and why – the future of online encyclopedias, The Future of Information Sciences: INFuture2011 - Information Sciences and e-Society, Zagreb : Odsjek za Informacijske znanosti, Filozofski fakultet Zagreb, Str. 299-308., ISBN: 978-953-175-408-8

Bebić, D. i Vučković, M. (2011): E-government and e-participation: City web sites; the case of Croatia, The Future of Information Sciences: INFuture2011 - Information Sciences and e-Society, Zagreb : Odsjek za Informacijske znanosti, Filozofski fakultet Zagreb, Str. 147-156., ISBN: 978-953-175-408-8

Page 115: Informacijske i komunikacijske znanosti

Bebić, D. i Brautović, M. (2011): Net neutralnost i europska unija: sadašnje stanje i perspektive, Medijski dijalozi Vol. IV No 10, 2011, NVU „IMC“, Podgorica, str. 183-195, ISSN: 1800-7074

Bebić, D. (2011): Internet stranice političkih stranaka i Europska Unija, u Hrvatska i Europa – strahovi i nade, Ivan Šiber (ur.); Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, str. 164-188, ISBN: 978-953-6457-62-5

Bebić, D. (2012): Uloga interneta u političkoj komunikaciji i poticanju političke uključenosti građana u Hrvatskoj: Izborna kampanja na internetu 2007., Medijske studije 2011, Vol 2, No 3-4, str. 30-48

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

Sudjelovao je u istraživačkom projektu „Komparativna politika, demokracija i tranzicija“ od 1. studenog 2000. do kraja 2002. Od kraja 2002. zapošljava se kao znanstveni novak na projektu «Masovni mediji i društvo». Od veljače 2007. član je istraživačkog tima na projektu "Javnost, elite, mediji i komunikacijska strategija ulaska Hrvatske u EU".

Glavni je koordinator i organizator međunarodne znanstvene konferencije «Informacijske tehnologije i novinarstvo» od 1995. do danas, koja se svake godine održava u Dubrovniku na IUC-u.

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 116: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 5.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Inoslav Bešker, naslovni red. prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Sveučilište u Bologni

Životopis

Rođen 30. siječnja 1950. godine u Zagrebu. Maturirao je klasični smjer u Klasičnoj gimnaziji „Natko Nodilo“ u Splitu 1966. Završio Viši tečaj talijanskog jezika, literature i visoke kulture na Talijanskom sveučilištu za strance u Perugi (Università Italiana per gli Stranieri) 1967.Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio studij sociologije kao B predmeta, apsolvirao studij filozofije 1970.Na Fakultetu političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu apsolvirao politologiju a 1989. diplomirao novinarstvo. Godine 2002. završio je trogodišnji doktorski studij poredbene slavistike na državnom Sveučilištu u Milanu (Università degli studi di Milano) i obranio doktorsku disertaciju. Doktorat znanosti nostrificiran na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 12.5.2003. Viši znanstveni suradnik (društvene znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti). Znanstveni savjetnik (humanističke znanosti, polje filologija).Bio je ugovorni profesor južnoslavenskih jezika i književnosti na Orijentalnom sveučilištu u Napulju (1996.-1998.) i na Rimskom sveučilištu „La Sapienza“ (2002.-2003.). Ugovorni je profesor južnoslavenskih jezika na Sveučilištu u Bologni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna) od 2009.Na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu predavao je na Studiju novinarstva (kolegij Istraživačko novinarstvo) od 2003. do 2006. Uredio je udžbenik za taj predmet i sudjelovao u njegovu pisanju.Na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku dugogodišnji predavač, na Međunarodnoj konferenciji Journalism and New Technology, posljednjih godina i kodirektor. Na Sveučilištu u Dubrovniku predaje Uvod u novinarstvo i Osnove komunikacijskih znanosti.Na Filozofskom fakultetu u Splitu predaje Komunikacije i literarnost.Predaje na doktorskim studijima filozofskih fakulteta i Zagrebu i Splitu i na Umjetničkoj akademiji u Splitu.Novinar je od 1967, profesionalni od 1969.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje:

25. rujna 2013 – naslovni redoviti profesor

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

Knjige:- Riječi dana (2011). Zagreb: EPH Media [Monografija, 328 str.] – ISBN 978-953-300-227-9- Ivan Pavao II – Papa globalne komunikacije (2010). Zagreb: EPH [Monografija, 96 str.] – ISBN 978-953-300-166-1Članci:- „»Ova mržnja stara« : Nazor i stereotipi o Talijanima u hrvatskoj štokavskoj književnosti. Croatian Studies Review : Časopis za hrvatske studije, 7 (2011), 1-2: 31-48. Sydney: Macquarie University. ISSN 1440-0448- „Tko se i kada dosjetio pravilima o 5W?“. Medianali III (2009) 5: 49-64. Dubrovnik: Sveučilište u Dubrovniku. ISSN 1846-436X

Page 117: Informacijske i komunikacijske znanosti

- „Come l'Europa sentì i Morlacchi?“. Bašćinski glasi IX-X (2009) 5: 281-318. Split-Omiš: Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu i Centar za kulturu Omiš. ISSN 1330-1128

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

Hrvatska rječnička baština i hrvatski europski identitet“ (voditelj dr. sc. Damir Boras, red. prof.)„Halieutica Adriatica – filološka i antropološka istraživanja jadranske kulture“ (voditelj dr. sc. Joško Božanić, red. prof.).

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 118: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 6.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Damir Boras, red.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

„Rođen: 25. listopada 1951.

Školovanje: Doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, pri Odsjeku za informacijske znanosti, s temom "Teorija i pravila segmentacije teksta na hrvatskom jeziku" (1998)

Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, smjer Radiokomuni¬kacije, s temom "Laseri u komunikacijama" (1974)

Maturirao na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu (1970)

Zaposlenja: Filozofski Fakultet u Zagrebu, Odsjek za informacijske znanosti

– redoviti profesor u trajnom zvanju, potvrđen na Senatu Sveučilišta u Zagrebu 13. 12. 2011.

– redoviti profesor na vrijeme od 5 godina, potvrđen na Senatu Sveučilišta u Zagrebu 12. 12. 2006.

– znanstveni savjetnik u području društvenih znanost, polje informacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija – od 19. 10. 2006.

– izvanredni profesor – od 11. 5. 2003–2006.

– docent – od 10.6. 1999 do 2003.

– asistent i viši asistent – 1. 2. 1984–1999.

Referalni centar sveučilišta u Zagrebu (Multimedijski centar) – koordinator za informacijske sustave (1. 5. 1975–1984.)

Leksikografski zavod Miroslav Krleža

– pomoćnik ravnatelja za informatizaciju i znanstvenu suradnju, (2000–2006); dodatni stalni radni odnos od. 1. 8. 2000–31. 12. 2006.

Dužnosti:Dekan Filozofskog fakulteta u Zagrebu (od 1. 10. 2009).

Predstojnik i utemeljitelj Katedre za leksikografiju i enciklopediku pri Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu (od 2004).

Predsjednik Upravnog vijeća HINA-e – Hrvatske izvještajne novinske agencije (od 13. 7. 2011-rujna 2012)

Predsjednik Upravnog vijeća NCVVO – Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (od listopada 2009).

Potpredsjednik je Područnog vijeća za društvene znanosti pri Nacionalnom vijeću za znanost (2009–2010).

Potpredsjednik Vijeća područja društvenih i humanističkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (2007–2009).

Potpredsjednik Znanstvenog vijeća Leksikografskog zavoda Miroslav

Page 119: Informacijske i komunikacijske znanosti

Krleža (2004–2006 i od 2008–2010.) – sada član toga vijeća.

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (od 2004–2009.)

Zamjenik pročelnika Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta (1998–2004)

Znanstveni rad: Voditelj znanstvenog programa Ministarstva znanosti obrazovanja i športa RH u području informacijskih znanosti "Izvori za hrvatsku baštinu i hrvatski europski identitet" koji obuhvaća šest znanstvenih projekata iz područja informacijskih znanosti, društvenih znanosti i humanističkih znanosti (od 1. 1. 2007).

Voditelj znanstvenog projekta Ministarstva znanosti obrazovanja i športa RH u području informacijskih znanosti "130-1301679-1380 Hrvatska rječnička baština i hrvatski europski identitet" (od 1. 1. 2007).

Ko-direktor međunarodne znanstvene konferencije Information Technology and Journalism, Dubrovnik, IUC, (od 2004).

Voditelj projekta za primjenu informacijske tehnologije Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa "130500 Portal hrvatskoga računalnoga nazivlja" (2004–2005).

Voditelj znanstvenog projekta Ministarstva znanosti i tehnologije RH "130464 Hrvatska rječnička baština i prikaz rječničkoga znanja" (2002–2006).

Glavni istraživač na međunarodnom projektu uz potporu UNESCO-a: "Croatian dictionary heritage" (od 2003–2006).

Sudjelovao i sudjeluje kao istraživač na više projekata pri Ministarstvu znanosti (od 1990 do danas).

Nastavni rad: Osim na dodiplomskom studiju informacijskih znanosti gdje drži predmete "Obrada teksta i jezika", "Jezične baze podataka", "Nastava s primjenom računala","Računalne mreže" i "Uvod u enciklopediku", te na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, predaje i na poslijediplomskim (doktorskim) studijima informacijskih znanosti (Filozofski fakultet) i hrvatske kulture (Filozofski fakultet), a predavao je i na poslijediplomskim studijima psihologije te glotodidaktike na Filozofskom fakultetu. Bio je mentor za preko sedamdeset diplomskih radova, te više od dvadeset obranjenih doktorata i magisterija iz područja informacijskih znanosti, leksikografije i medija, a uz njegovo je mentorstvo devet studenata dobilo Rektorovu nagradu.

Stručni rad: Član je Upravnog vijeća ISVU (od 1. 2. 2009).

Glavni je urednik međunarodnog znanstvenog časopisa Studia lexicographica, (ISSN 1846-6745) Leksikografski zavod Miroslav Krleža (od 2007)

Član je uređivačkog odbora međunarodnog časopisa za pitanja medija, novinarstva, masovnog komuniciranja i odnosa s javnostima Medianali (ISSN 1846-436X) (od 2007)

Bio je predsjednik stručnoga savjeta projekta razvoja Hinine informacijske baze – informacijsko dokumentacijskog centra u Hini (od 2008–2010).

Vodio ili sudjelovao u više projekata za primjenu i uvođenje informatičke tehnologije u visokoškolskom, srednjoškolskom i osnovnoškolskom obra¬zovanju, izdavaštvu i pravosuđu.

Objavljeni radovi: Objavio preko sedamdeset znanstvenih i stručnih radova, knjiga i srednjoškolskih i visokoškolskih udžbenika te preko 40 pozvanih predavanja i priopćenja na stranim i domaćim znanstvenim skupovima iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti, programiranja, računalne obrade teksta i jezika, leksikografije i enciklopedistike.

Nagrade: Prva nagrada na međunarodnom javnom natječaju za projekt Nacionalne i sveučilišne knjižnice (član projektnog tima zadužen za projekt računalnog i informatičkog sustava – 1978)

Page 120: Informacijske i komunikacijske znanosti

Rektorova nagrada, za studentski rad "Daljinska komunikacija s računalom" (1973)

Zlatna medalja na međunarodnom natjecanju iz poznavanja klasične kulture i jezika (klasičnog grčkog i latinskog), San Remo, Italija (1970)

Društveni rad: Član Saborskog odbora za Obrazovanje, znanost i kulturu (od 2012).

Član Rektorskog kolegija u širem sastavu Sveučilišta u Zagrebu (od 1. 10. 2009).

Član je Senata Sveučilišta u Zagrebu (od 2007).

Član je Vijeća područja društvenih i humanističkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (od 2005) i potpredsjednik Vijeća od 1. 10. 2007 – 30. 9. 2009.

Član je prijatelj Hrvatske akademije tehničkih znanosti (od 2007).

Član je i Matice Hrvatske, HID (Hrvatskog informacijskog i dokumentacij¬skog društva), HDPIO (Hrvatskog društva za promicanje informa¬tičkog obrazovanja), Hrvatske paneuropske unije, Hrvatskog društva za jezične tehnologije.

Bio je član je Stručnog povjerenstva za znanstveno izdavaštvo pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (od ožujka 2010-2012)

Bio je član je Područnog vijeća za društvene znanosti pri Nacionalnom vijeću za znanost (od 2005, te ponovno od 2009.-2012).

Bio je član Odbora za informiranje, informatizaciju i medije u Saboru RH (od 2004–2007, te od 2008–2011).

Bio je član Radne skupine Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za primjenu rezultata državne mature za upis na visoka učilišta (od 2008–2010.)

Bio je član radne skupine Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za akcijski plan "Znanost i društvo" za primjenu stečevina EU (od 2006–2011).

Bio je član radne skupine za pregovore s EU za poglavlje "25 Znanost i istraživanje" (od 2005–2011)

Potpredsjednik je i jedan od osnivača Hrvatskog društva za jezične tehnologije (od 2004).

Bio je član je Vijeća Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za uvođenje državne mature u hrvatski školski sustav (2006–2008)

Bio je član Saborskog odbora za informiranje, informatizaciju i medije u Saboru RH (2004–2007. i 2008-2011).

Bio je član je prosudbene skupine informacijskih znanosti za recenziju znanstvenih programa pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Bio je recenzent za više studijskih i znanstvenih programa i projekata pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa u području informacijskih i komunikacijskih te tehničkih znanosti. Recenzirao više sveučilišnih udžbenika i znanstvenih knjiga (2006–2007.).

Bio je član Školskog odbora Klasične gimnazije u Zagrebu (2001–2005).

Bio je član Stručnog vijeća Informatičkog odjela Tehničkog veleučilišta u Zagrebu (1999–2004).

Bio je zamjenik predsjednika, a zatim predsjednik Povjerenstva za informati¬zaciju školstva RH pri Ministarstvu prosvjete RH, od 2000–2003.

Bio je član je Koordinacije za pripremu nastupa RH na Svjetskom summitu o informacijskom društvu (WSIS) pri Ministarstvu znanosti i tehnologije (od 2001. do 2003.) te je u tom svojstvu sudjelovao na dvije pripremne međunarodne konferencije u Rigi 2001. te u Mainzu 2002. godine.

Bio je član je Hrvatskog školskog vijeća pri Ministarstvu prosvjete (od listopada 1998–2000.) za područje informatike te član povjerenstva za udžbenike.

Page 121: Informacijske i komunikacijske znanosti

Bio je član Upravnog vijeća Sveučilišnog računskog centra (1997–2000.).

Od 1990. do 1993. sudjelovao je u projektu informatizacije Sveučilišta te je bio i predsjednik Komisije za informatizaciju Sveučilišta.

Strani jezici: Engleski, francuski, njemački, talijanski, latinski, klasični grčki, slovenski, makedonski (osnovno znanje)

Usavršavanje: Studijski boravak na University of Pittsburgh, SAD, prosinac 1990 – veljača 1991., u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu.

Tečaj "Computers in university admi¬nistrations – for systems developers", kolovoz 1985, Reading, Engleska, u organizaciji Britanskog Savjeta.

Obitelj: Oženjen je i ima jednu kćer.

Hobi: Bavio se aktivno tenisom, ragbijem i košarkom. Sada se rekreativno bavi tenisom i golfom.

Znanstveni registar: U Upisniku znanstvenih radnika upisan je pod brojem 4513.

Adrese: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ured Dekana

Zagreb, Ivana Lučića 3, tel. 6120-017

Odsjek za informacijske znanosti,

Katedra za leksikografiju i enciklopedistiku,

Zagreb, Ivana Lučića 3, tel. 600-2323; 600-2302

Kućna adresa: Zagreb, Padovčeva 12, tel. 2395-568; mobitel: 098 202-872

E-mail: [email protected]

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje:

Redoviti profesor u trajnom zvanju, 13. 12. 2011., Sveučilište u Zagrebu

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

Autorske knjige

1. Jandrić, Petar; Boras, Damir. Kritičko e-obrazovanje: borba za moć i značenje u umreženom društvu . Zagreb : Tehničko veleučilište u Zagrebu i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu FF Press, 2012 (monografija).

Uredničke knjige

1. Recent Advances in Information Science / Boras, Damir; Mikelić Preradović, Nives; Moya Francisco; Roushdy, Mohamed; Salem, Abdel-Badeeh M (ur.). Dubrovnik : WSEAS Press, 2013 (zbornik).

Poglavlja u knjizi

Page 122: Informacijske i komunikacijske znanosti

1. Mikelić Preradović, Nives; Boras, Damir. Semi-automatic Verb Valence Frame Assignment through VerbNet Classification // Lecture Notes in Computer Science / Habernal, Ivan; Matoušek, Václav (ur.). Heidelberg: Springer, 2013. str. 492-500.

2. Mikelić Preradović, Nives; Boras, Damir; Lauc, Tomislava. Verbal Prefixes and Syntactic - Semantic Classification of Verbs in CROVALLEX // Recent Advances in Computer Science / Nakov, Ognian ; Borovska, Plamenka ; Abelha, Antonio ; Mladenov, Valeri ; Zinchenko, Lyudmila ; Fuentes-Penna, Alejandro (ur.). Rhodes Island : WSEAS Press, 2013. Str. 35-40.

3. Mikelić Preradović, Nives; Boras, Damir; Lauc, Tomislava. Motion Event in Croatian, English, German and Italian Concerning Path Prefixes and Prepositions // Lecture Notes in Computer Science / Habernal, Ivan; Matoušek, Václav (ur.). Heidelberg: Springer, 2013. str. 335-342.

4. Pavlinovic, Mira; Boras, Damir; Juričić, Biljana. Spoken Corpus of Radiotelephony Phraseology // Recent Advances in information Sciences / Boras, Damir ; Mikelic Preradovic, Nives ; Moja, Francisco ; Roushdy, Mohamed ; Salem, Abdel-Badeeh M. (ur.). Dubrovnik : WSEAS Press, 2013. Str. 136-141.

5. Zuell, Beatrice; Boras, Damir; Mikelić Preradović, Nives. The Digital Change of Television in a Social Media Environment: The Case of the BBC // Recent Advances in Information Science / Boras, Damir ; Mikelic Preradovic, Nives ; Moja, Francisco ; Roushdy, Mohamed ; Salem, Abdel-Badeeh M. (ur.). Dubrovnik : WSEAS Press, 2013. Str. 276-281.

6. Mikelić Preradović, Nives; Lauc, Tomislava; Boras, Damir. Social Implications of Service e-Learning in Primary Education // Technology Innovations in Education / Dondon Philippe ; Mikelić Preradović, Nives (ur.). Porto, Portugal : WSEAS Press, 2012. Str. 76-81.

7. Mikelić Preradović, Nives; Kišiček, Sanja; Boras, Damir. Evaluation of Service learning in ICT curriculum // Proceedings of the 2nd Paris International Conference on Education, Economy and Society, Vol. 3: Analytrics / Tchibozo, G. (ur.). Strasbourg (France) : Association inscrite au Registre des Associations du Tribunal d‘Instance de Strasbourg, Volume 85, Folio n° 1, 2010. Str. 55-66.

8. Mikelić Preradović, Nives; Boras, Damir; Kišiček, Sanja. Marvin - A Conversational Agent Based Interface for the Study of Information Sciences // The Future of Information Sciences: INFuture2009 - Digital Resources and Knowledge Sharing / Stančić, H. ; Seljan, S. ; Bawden, D. ; Lasić-Lazić, J. ; Slavić, A. (ur.). Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, 2009. Str. 575-584.

9. Sorić, Neven; Kišiček, Sanja; Boras, Damir. Recommendation for a World Virtual School Project // The Future of Information Sciences: INFuture2009 - Digital Resources and Knowledge Sharing / Stančić, H. ; Seljan, S. ; Bawden, D. ; Lasić-Lazić, J. ; Slavić, A. (ur.). Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, 2009. Str. 595-603.

Znanstveni radovi u drugim časopisima

1. Mikelić Preradović, Nives; Lauc, Tomislava; Boras, Damir. Service e-Learning in Elementary School: Opportunities for Learning, Teaching and Communicating in Social Space. // International journal of education and information technologies. 6 (2012) ; 327-335 (članak, znanstveni).

2. Mikelić Preradović, Nives; Posavec, Kristina; Boras, Damir. Study Abroad and Service Learning Assisting Students in Learning Croatian Language. // INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES. 6 (2012) ; 336-344 (članak, znanstveni).

Page 123: Informacijske i komunikacijske znanosti

3. Zokić, Mira; Boras, Damir; Lazić, Nikolaj. Computer-aided Aviation English Testing on Example of RELTA Test. // Mipro proceedings 2012. VI (2012) ; 1440-1443 (predavanje, znanstveni).

4. Zokić, Mira; Boras, Damir; Lazić, Nikolaj. Say again. // INTERNATIONAL JOURNAL of EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES. 6 (2012) , 4; 363-370 (članak, znanstveni).

5. Ljubešić, Nikola; Bago, Petra; Boras, Damir. Statistical Machine Translation of Croatian Weather Forecasts: How Much Data Do We Need?. // CIT. Journal of computing and information technology. 18 (2010) , 4; 303-308 (članak, znanstveni).

6. Viducic, Ljiljana, Vinko Vidučić, Boras, Damir. Information Model of Quality of Bank Lending to Croatian SMEs. // The Journal of American Academy of Business. 16 (2010) ; 224-231 (članak, znanstveni).

7. Vidučić, Ljiljana; Vidučić, Vinko; Boras, Damir. Information model of quality of bank lending to Croatian SMEs. // The Journal of American Academy of Business. 16 (2010) ; 224-232 (članak, znanstveni).

8. Vidučić, Vinko; Boras, Damir; Vidučić, Ljiljana. Information Model of Intelligence and Memorizing in Early Childhood. // WSEAS transactions on information science and applications. 6 (2009) ; 544-554 (znanstveni rad, znanstveni).

9. Vidučić, Vinko; Boras, Damir; Vidučić, Ljiljana. Global Model of Intelligence and Memorizing of Information from Conception until a Child Starts to Walk for the Period from 2009 until 2020.. // WSEAS-ADVANCED APPLICATIONS OF ELECTRICAL ENGINEERING. 8 (2009) ; 70-75 (znanstveni Članak, znanstveni).

10. Vidučić, Vinko; Šimunić, Slavko; Vidučić, Ljiljana; Boras, Damir. Information Model For The Enhancement Of Human Intelligence for the Period 2009-2020. // Recent advances in computer engineering. 9 (2009) ; 70-73 (članak, znanstveni).

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom

1. Mikelić Preradović, Nives ; Boras, Damir, Tomislava Lauc. Innovation at the Faculty-level Education through Service Learning // World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012. 127-132 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Unić, Danijela; Mikelić Preradović, Nives; Boras, Damir. EVALUATION OF MULTIMEDIA RESOURCES FOR INFORMATICS EDUCATION IN CROATIAN ELEMENTARY SCHOOLS // EDUvision 2012: Modern Approaches to Teaching Coming Generation / mag. Mojca Orel (ur.). Ljubljana, Slovenia : EDUvision, Stanislav Jurjevčič s.p., 2012. 373-386 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Afrić, Winton; Rogošić, Silvia; Boras, Damir. Educational Aspects of Virtual Cultures Visual Identity // . (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Bago, Petra; Lauc, Tomislava; Boras, Damir. Using quantitative methods for a student activity analysis in an online graduate course concerning their undergraduate education // Recent Researches in Mathematical Methods in Electrical Engineering & Computer Science. Proceedings of the Applied Computing Conference 2011 (ACC '11) / Thomas, Gregoire ; Fleaurant, Cyril ; Panagopoulos, Thomas ; Chevassus-Lozza, Emmanuele (ur.). Angers : WSEAS Press, 2011. 122-127 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Vidučić, Vinko; Boras, Damir; Vidučić, Ljiljana. Information model sustainable development of nautical tourism in Republic of Croatia 2010-2015 // . Barcelona, 2011. 47-51 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Kisicek, Sanja; Boras, Damir; Bago, Petra. Designing Educational Contents in and for the Electronic Environment // Proceedings of the ITI 2010 32nd International Conference on Information Technology

Page 124: Informacijske i komunikacijske znanosti

Interfaces / Vesna Luzar-Stiffler ; Iva Jarec ; Zoran Bekic (ur.). Zagreb : University Computing Centre, University of Zagreb, 2010. 403-408 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Luić, Ljerka; Boras, Damir. Strategic Planning of the Integrated Business and Information System – A Precondition for Successful Higher Education Management // Proceedings of the ITI 2010 32nd International Conference onInformation Technology Interfaces / Luzar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva ; Bekić, Zoran (ur.). Zagreb : SRCE - Universtiy Computing Centre, University of Zagreb, 2010. 489-494 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Ljubešić, Nikola; Bago, Petra; Boras, Damir. Statistical machine translation of Croatian weather forecast: How much data do we need? // Proceedings of the ITI 2010 32nd International Conference on INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES / Luzar-Stiffler, V. (ur.). Zagreb : University Computing Centre, University of Zagreb, 2010. 91 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Ljubešić, Nikola; Boras, Damir; Lauc, Tomislava. Building a gold standard for event detection in Croatian // Proceedings of the Seventh International Conference on Language Resources and Evaluation / Calzolari, Nicoletta ; Choukri, Khalid ; Maegaard, Bente ; Mariani, Joseph ; Odjik, Jan ; Piperidis, Stelios ; Rosner, Mike ; Tapias, Daniel (ur.). Valletta : European Language Resources Association, 2010. 3101-3104 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Mikelić Preradović, Nives; Ljubešić, Nikola; Boras, Damir. Croatian web text summarizer (CroWebSum) // Proceedings of the ITI 2010 32nd International Conference on INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES / Luzar-Stiffler, V. (ur.). Zagreb : University Computing Centre, University of Zagreb, 2010. 109-114 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Bago, Petra; Boras, Damir; Ljubešić, Nikola. First Steps Toward Developing a System for Terminology Extraction // INFuture2009: Digital Resources and Knowledge Sharing / Stančić, Hrvoje ; Seljan, Sanja ; Bawden, David ; Lasić-Lazić, Jadranka ; Slavić, Aida (ur.). Zagreb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2009. 197-206 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

12. Crnjac Milić Dominika; Šimović, Vladimir; Boras, Damir. Some Reasoning Methods and Analytical Models in the Teaching process // PRE-CONFERENCE PROCEEDNIGS of the Special Fokus Symposium on 7th CIESKS: Communication, Information and Economic Sciences in the Knowledge Society / Šimović, Vladimir ; Boras, Damir ; Lasker, E. George (ur.). Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. 23-27 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

13. Mikelić Preradović, Nives; Boras, Damir; Kišiček, Sanja. CROVALLEX: Croatian Verb Valence Lexicon // Proceedings of the ITI 2009 31st International Conference on Information Technology Interfaces / Luzar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva ; Bekic, Zoran (ur.). Zagreb : SRCE, 2009. 533-538 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

Voditelj projekta "130-1301679-1380 Hrvatska rječnička baština i hrvatski europski identitet", od 2007.

Sudjelovao na FP7

Page 125: Informacijske i komunikacijske znanosti

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 126: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 7.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Viktorija Car, doc.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Dr. sc. Viktorija Car docentica je na Fakultetu političkih znanosti (FPZG) Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2009. godine na Fakultetu za društvene znanosti Sveučilišta u Ljubljani, a znanstveno se usavršavala na Sveučilištima u Lundu (Švedska) te na Sveučilištima Missouri, Columbia i Mississippi State (SAD). Kao novinarka i scenaristica radila je u Obrazovnom programu Hrvatske televizije (1998-2002), u odnosima s javnošću izdavačke kuće Školska knjiga (2000-2001), bila je ravnateljica Hrvatskog društva likovnih umjetnika (2003-2004) te članica Programskog vijeća HRT-a (2011). Od 2001. godine zaposlena je na FPZG-u. Nositeljica je predmeta Public Service Media, Vizualna kultura, Metode istraživanja medijskog teksta te Fotonovinarstvo, a osam je godina surađivala na predmetima Osnove televizije i Televizijsko novinarstvo. Glavna je urednica znanstvenog časopisa Medijske studije. Članica je Upravnog odbora projekta COST Action IS0906: Transforming Audiences, Transforming Societies: „New challenges and methodological innovations in European media audience research“. Bila je koordinatorica CARDS projekta Europske komisije Radio-Television Student ostvarenog na FPZG-u (2004). Objavila je dvadesetak znanstvenih radova, izlagala je na više međunarodnih i domaćih konferencija, a gostujuća predavanja održala je na Sveučilištu Carlos III u Madridu (2011), Sveučilištu u Lundu, Švedska (2012) te Sveučilištu Linnaeus, Kalmar i Vaxjo, Švedska (2013). Bibliografija je dostupna na: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=277195

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje:

20.10. 2010. Sveučilište u Zagrebu, Vijeće društveno-humanističkog područja potvrdilo je izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice.Odlukom Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske, izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana masovni mediji 10.05.2010.

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

OBJAVLJENI RADOVI (izbor radova objavljenih u razdoblju 2009-2013)Knjiga1. Car, Viktorija (ur.) (2012) Putokazi prema slobodnim i odgovornim medijima. Zagreb: Kuća ljudskih prava i Fakultet političkih znanosti. (Recenzenti: dr. Lejla Turčilo, Sveučilište u Sarajevu, Fakultet političkih nauka i dr. Marko Milosavljević, Sveučilište u Ljubljani, Fakulteta za družbene vede.)a. „Javni medijski servis i neprofitni mediji kao socijalni kapital“, str. 4-5 (uvodni tekst, 2.700 riječi, knjiga je prelomljena u stupce)b. Car, Viktorija i Bratić, Antina: „Društveno angažirani dokumentarni film: Fade In – fantastično dobri dokumentarci“, str. 24-32 (7.400 riječi, knjiga je prelomljena u stupce).

Page 127: Informacijske i komunikacijske znanosti

E-publikacija1. Car, Viktorija i Andrijašević, Ivana (2012) Mapping Digital Media – Croatia (country report). London: OSF. www.mappingdigitalmedia.org ; http://www.soros.org/sites/default/files/mapping-digital-media-croatia-20120906.pdf

Poglavlje u knjizi1. Car, Viktorija (2011) Javni medijski servisi – čuvari demokracije, str. 41-62, u Romić, Milana (ur.) Izolacija ili integracija. Zagreb: BaBe!

Članci1. Car, Viktorija (2013) Digital Activism: Digital Media and Civic Engagement in Croatia. Southeastern Europe. Izadavač: Brill. - nakon završenog recenzijskog postupka prihvaćeno za objavljivanje u tematskom broju “E–Balkans” koji će biti objavljen na jesen 2013. 2. Andrijašević, Ivana i Car, Viktorija (2013) How we survived digital television broadcasting switchover: The case of Croatia. International Journal of Digital Television 4 (3): 279-298, doi: 10.1386/jdtv.4.3.279_13. Knežević, Svjetlana i Car, Viktorija (2011) Žene u televizijskim vijestima – analiza središnjih informativnih emisija HTV-a, RTL-a i Nove TV. Medijske studije 2 (3-4): 76-93 (izvorni znanstveni rad)4. Car, Viktorija (2010) Televizija u novomedijskom okruženju. Medijske studije 1 (1-2): 91-104 (izlaganje sa znanstvenog skupa)5. Car, Viktorija (2010) Politika i političari: glavna tema i glavni junaci televizijskih vijesti. Anali HPD-a, (7): 193-212 (izvorni znanstveni rad)6. Car, Viktorija i Igor Kanižaj (2010) Program za nacionalne manjine u hrvatskim televizijskim i radijskim programima. Međunarodne studije, 10 (3-4): 86-115 (izlaganje na znanstvenom skupu)

Članci u zbornicima1. Car, Viktorija (2012) Javni medijski servis pred digitalnim i globalnim izazovima, str. 39-58, u: Turčilo, Lejla i Buljubašić, Belma (ur.) Vjerodostojnost medija – izazovi globalizacije i specifičnosti regiona. Sarajevo: Fakultet političkih nauka Institut za društvena istraživanja. (zbornik radova s međunarodnom recenzijom) ISBN: 978-9958-598-45-6.2. Car, Viktorija (2011) Narratives on Croatian TV News: Using Narrative Analysis in Analyzing TV News, str. 31-43, Mesto i značaj medijskih studija za međunarodnu regionalnu saradnju, Novi Sad: Filozofski fakultet (zbornik radova, međunarodno uredništvo, inozemni recenzenti).

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

Članstva u međunarodnim znanstveno-istraživačkim projektima:2010. – 2014. članica Upravnog odbora (MC) COST Action IS0906: Transforming Audiences, Transforming Societies: „New challenges and methodological innovations in European media audience research“2004. koordinatorica CARDS projekta Vijeća Europe Radio-television Student ostvarenog na Fakultetu političkih znanosti u ZagrebuOd 2011. suradnica na projektu Javnost, elite, mediji i komunikacijska strategija ulaska Hrvatske u EU (voditelj: doc. dr. sc. Nebojša Blanuša), FPZGOd 2006. suradnica na projektu Metaforizacije političke zajednice u javnom diskursu: Hrvatska i Europska Unija (voditelj: prof.dr. Ivo Žanić), FPZG

Page 128: Informacijske i komunikacijske znanosti

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 129: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 8.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Marina Čizmić-Horvat, doc. u miru

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: /

Životopis

Marina Čizmić Horvat (Marina Fruk) rođena je 1946. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Zagrebu. Diplomirala je germanistiku i komparativnu književnost, magistrirala i doktorirala u području informacijskih znanosti, smjer bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radila kao knjižničarka u Biblioteci Odsjeka za germanistiku, kao stručna suradnica u Zavodu za kulturu Hrvatske te kao savjetnica za bibliotečnu i nakladničku djelatnost u Ministarstvu prosvjete i kulture. Od 2006. godine nastavnica je na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta, na Katedri za bibliotekarstvo. Predaje kolegije Medijska kultura, Povijest knjige i knjižnica, Osnove bibliotekarstva, Hrvatska periodika i Specijalne zbirke, a na Poslijediplomskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti kolegije Povijesna novinska građa i Povijesni aspekti hrvatskog novinarstva. Od utemeljenja Katedre za medije i komunikologiju 2009. godine predstojnica je Katedre. Umirovljena je 2011. godine.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje:

Izbor u docenta 2006.

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

Čizmić Horvat (Fruk) M. Das deutschsprachige Zeitungswesen in Slawonien – Essegger Presse. // Zwischeneuropa/Mitteleuropa: Sprache und Literatur in interkultureller Konstellation / uredili Walter Schmitz, Jürgen Joachimsthaler. Dresden : Thelem, 2007. Str. 533-540.Čizmić Horvat (Fruk) M. Der Courier für Damen (1840) - die erste Frauenzeitschrift im kroatischen Pressewesen. // Benachrichtigen und vermitteln : Deutschspracige Presse und Literatur in Ostmittel- und Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert / uredili Mira Miladinović Zalaznik, Peter Motzan, Stefan Sienerth. München : IKGS Verlag, 2007. Str. 27-41.Čizmić Horvat (Fruk) M. Die deutschsprachige Zeitschrift Croatia (1839-1842) und die kroatische Identitätsfrage. // Grenzdiskurse : Zeitungen deutschsprachiger Minderheiten und ihr Feuilleton in Mitteleuropa bis 1939 / uredila Sibylle Schönborn. Essen : Klartext Verlag, 2007. Str. 57-65. Čizmić Horvat, M. Vijesti za žene. // Aleksandru Stipčeviću s poštovanjem / uredio Miroslav Tuđman. Zagreb : Zavod za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2008. Str. 221-229. Čizmić Horvat, M. „Eine Frau wird aufzunehmen gesucht…“Das Bild der Frau im Kleinen Anzeiger der Agramer Zeitung um 1900. "Slawisch-deutsche Kontakte in Geschichte, Sprache und Kultur". Herausgegeben von Alexander Oguy und Željko Uvanović. (u tisku)

Page 130: Informacijske i komunikacijske znanosti

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

Hrvatsko-njemačke jezične veze, Njemačkojezični tisak u Hrvatskoj i Sloveniji u 19. i 20 stoljeću, Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu, Hrvatsko-njemački jezični dodiri i Njemački i hrvatski u dodiru - sociokulturni aspekti i komunikacijske paradigme

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 131: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 9.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Zdravko Dovedan Han, red.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Rođen je 1. ožujka 1952. godine. Diplomirao je 1975. godine na Tehničkoj vojnoj akademiji u Zagrebu, na smjeru aerodinamike (tehničke znanosti). Magistrirao je 1982. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu s temom pod naslovom “Sinteza i realizacija interaktivnog jezika s formalno definiranom semantikom”. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Jedan model sintaktičke analize jezika za programiranje” obranio je 1992. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.Samostalno je objavio 7 knjiga, od kojih su dvije Sveučilišni udžbenici, a kao suautor još 5 knjiga. Objavio je 8 paglavlja u knjigama i 55 znanstvenih radova. Bio je voditelj tri nacionalna znanstvena projekta, sudjelovao u dva nacionalna i jednom međunarodnom projektu i bio je mentor u 2 magistarska i 3 doktorska rada.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje:

14.10.2008.

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

1) Dovedan Han, Zdravko:

FORMALNI JEZICI I PREVODIOCI – regularni izrazi, gramatike, automati, Sveučilišni udžbenik, 181 str, Element, Zagreb, 2012.

2) Dovedan Han, Zdravko:

FORMALNI JEZICI I PREVODIOCI - sintaksna analiza i primjene, Sveučilišni udžbenik, 184 str, Element, Zagreb, 2012.

3) Dovedan Han, Zdravko:

PASCAL s tehnikama programiranja (1), 284 str, VVG, Velika Gorica, 2011.

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

Voditelj projekta:

“Strojno razumijevanje hrvatskoga jezika”, MZOS 2007. - (1300646-0909)

Page 132: Informacijske i komunikacijske znanosti

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 133: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 10.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Marijana Grbeša, doc.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Diplomirala na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, magistrirala komunikacije i medije na London School of Economics and Political Science i doktorirala iz područja komunikologije na Fakultetu za družbene vede Sveučilišta u Ljubljani. Dodatno se usavršavala iz područja političke komunikacije na University of Tennessee (SAD), na Amsterdam Maastricht University i na Goethe Institutu u Bremenu. Radila kao glavna urednica studentskog magazina Puls, kao koordinator programa ICEJ-a, bila je politički komentator u Večernjem listu, članica je pregovaračke skupine za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji, predstavnica je Hrvatske u Europskoj zakladi za znanost. Na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu predaje Političku komunikaciju, Politički marketing, Masovne medije i publike te Metode istraživanja medijskog teksta.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje: 2009.

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

1. Grbeša, Marijana.Europska unija u hrvatskom tisku od 2007. do 2011. // Hrvatska i Europa - strahovi i nade / Šiber, Ivan (ur.).Zagreb : Biblioteka Politička misao, 2011.. Str. 120-137.

2. Bebić, Domagoj; Grbeša, Marijana.Going offline: how online initiatives revive offline civic engagement // The Future of Information Sciences: INFuture2007 - Digital Information and Heritage / Seljan, Sanja ; Stančić, Hrvoje (ur.).Zagreb : Odsjek za Informacijske znanosti, Filozofski fakultet Zagreb, 2007. Str. 243-254.

3.. Grbeša, Marijana.Privatisation of Politics in Croatia: Analysis of the 2003 and 2007 Parliamentary Elections. // Medijska istraživanja. 16 (2010) , 2; 57-79 .

4. Grbeša, Marijana.‘ Politika osebnosti na Hrvaškem: analiza volilnih kampanj na parlamentarnih volitvah 2003 in 2007’. // Teorija in praksa. 6 (XLV) (2008) ; 788-816.

Page 134: Informacijske i komunikacijske znanosti

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

Javnost, elite, mediji i komunikacijska strategija ulaska Hrvatske u EU.

Voditelj projekta: Ivan Šiber

Ustanova: Fakultet političkih znanosti, Zagreb

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 135: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 11.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Aleksandra Horvat, red.prof. u miru

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: /

Životopis

Od 2009. redovita profesorica u trajnom zvanju; prije toga izv. profesorica (1997-2003); docentica (1991-1997), znan. asistentica (1982-1991) i asistentica (1979-1982) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih znanosti predaje predmete Informacijska etika, Knjižnice i društvo te sudjeluje u izvođenju predmeta Knjiga od pisca do čitatelja. Kao mentorica vodila 19 uspješno obranjenih znanstvenih magistarskih radova i 13 doktorskih radova. Autorica odnosno koautorica knjiga Između javnosti i privatnosti. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2012.; Knjižnice i autorsko pravo. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009; Knjižnični katalog i autorstvo. Rijeka ”Benja”, 1995. Uredila je samostalno ili u suradnji šest knjiga i dva tematska broja časopisa Vjesnik bibliotekara Hrvatske. Aktivna u međunarodnim stručnim tijelima: od 2007. članica je Odbora za autorsko pravo i druga pravna pitanja Međunarodnog saveza knjižničarskih društava i ustanova (IFLA), a od 2010. godine članica je Stručne skupine za informacijsko zakonodavstvo Europske udruge knjižničarskih, informacijskih i dokumentacijskih društava (EBLIDA). Za ukupan doprinos knjižničarskoj struci Hrvatsko knjižničarsko društvo dodijelilo joj je 1998. godine Kukuljevićevu povelju. Godine 2009. primila je nagradu Nacionalne i sveučilišne knjižnice za doprinos knjižničarstvu.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje: 10.2.2009.

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

1. Horvat, Aleksandra; Živković, Daniela. Između javnosti i privatnosti. Knjižnice u vremenu e-knjige. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2012.

2. Horvat, Aleksandra. In service of their communities : public libraries today. // The Uncommon Culture 2, 1(3)(2011), ISSN 2083-0599 (online)

3. Horvat, Aleksandra. Digitalizacija i knjižnice. // Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo 2011, 11/12, str. 27- 35.

4. Horvat, Aleksandra. Copyright and privacy as possible obstacles to digitization in libraries. // Bibliotečnijat i kulturen menidžm’’nt i informacionno-komunikacionnite tehnologii : sbornik s naučni dokladi i s’obštenia ot naučna konferencija s meždunarodno učastie, 3-4. septemvri 2011 g. Burgaski svoboden universitet, gr. Burgas / s’staviteli Ivanka Jankova, Tanja Todorova. Sofija : Izdatelstvo “Za bukvite – O pismeneh”, 2011. Str. 213-219.

5. Horvat, Aleksandra; Živković, Daniela. Copyright issues related to the digitization of cultural heritage in Croatia. // Second International Symposium on Information Management in a Changing World IMCW 2010, Ankara, Turkey, September 22-24, 2010. Berlin : Springer, 2010. Str. 161-174.

Page 136: Informacijske i komunikacijske znanosti

6. Horvat, Aleksandra; Kolanović, Josip; Zgaga, Višnja. Croatia: Libraries, archives and museums. // Encyclopedia of Library and Information Sciences. 3rd ed. London : Taylor&Francis, 2010. Vol. 1, 1, str. 1345-1355.

7. Machala, Dijana; Horvat, Aleksandra. Competency-based lifelong learning of librarians in Croatia : an integrative approach / EUCLID conferences : cooperation and collaboration in teaching and research : trends in library and information studies education, 2010. Dostupno na: http://euclid-lis.eu/conferences/index.php/IFLA2010/IFLA2010/paper/view/6/5. Dostupno i na: http://hdl.handle.net/10760/18148

8. Horvat, Aleksandra; Živković, Daniela. Knjižnice i autorsko pravo. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009.

9. Kajberg, Leif; Horvat, Aleksandra; Oğuz, Esin Sultan. LIS education. // Global library and information science : a textbook for students and educators / edited by Ismail Abdullahi. München : K.G. Saur, 2009. Str. 343-363.

10.Horvat, Aleksandra. Cjeloživotno učenje knjižničara : stanje i mogućnosti. // Cjeloživotno učenje knjižničara : ishodi učenja i fleksibilnost / urednice Aleksandra Horvat, Dijana Machala. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2009. Str. 21-36.

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

1. Cjeloživotno učenje knjižničara, 2008-2009.Projekt Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH

2. Copyright policies of libraries and other cultural institutions, 2012-2014.Projekt Državnog sveučilišta za bibliotekarstvo i informacijske tehnologije, Sofija, Bugarska

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 137: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 12.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Zdenko Jecić, naslovno zvanje docenta

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Životopis

Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu 1993., magistrirao na Građevinskom fakultetu 1999., a doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2008., u području enciklopedike i leksikografije. Bio je znanstveni novak na Arhitektonskom fakultetu 1993-2000., a od 2000. radi kao leksikograf u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža; na Filozofskom fakultetu predaje od 2008. Član je uredništva časopisa Studia Lexicographica (2009-) te predsjednik znanstvenog vijeća Leksikografskog zavoda (2011-).

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje: 11. srpnja 2012.

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

1. Jecić, Zdenko; Domijan, Darija. Enciklopedijski časopisi = Encyclopaedic magazines // Studia lexicographica / Boras, D. (ur.). Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012., God 4., br. 7. Str. 5-26.2. Jecić, Zdenko. Nadnacionalni karakter internetskih enciklopedija // Znanstvena konferencija Europa i Enciklopedija – kultura i kodifikacija, Zagreb – Cavtat 2011.3. Librenjak, Sara; Jecić, Zdenko; Boras, Damir. Wikipedia's Influence on the Evolution of Encyclopedia // Future of information sciences: INFuture 2009 - Digital resources and knowledge sharing: 2nd international conference, Zagreb, 4-6 November 2009 / Stančić, Hrvoje; Seljan, Sanja; Bawden, David; Lasić-Lazić, Jadranka; Slavić, Aida (ur.). Zagreb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2009. Str. 407-415.4. Jecić, Zdenko; Boras, Damir; Domijan, Darija. Prilog definiranju pojma virtualna enciklopedija = Contribution to the Definition of the Term „Virtual Encyclopedia“ // Studia lexicographica / Boras, D. (ur.). Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2008., God 2., br. 1. Str. 115-126.

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

Hrvatska rječnička baština i hrvatski europski identitet

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 138: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 13.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Marija Maja Jokić, red.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Životopis

Datum i mjesto rođenja: 13. 11. 1955, Kijevo

Stečena stručna prema:

• Diplomirani inženjer biologije (1978); Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek biologija

• Magistar informacijskih znanosti (1990); Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilište u Zagrebu

• Doktorat znanosti iz područja društvenih/informacijskih znanosti (1995); Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Poznavanje stranih jezika: engleski , njemački, slovenski

Dosadašnje kretanje u službi:

• 1980. godine – početak rada u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu: Odsjek za nacionalnu bibliografiju članaka iz znanstvenih i stručnih časopisa (1980-1982.); Bibliografija radova znanstvenih radnika SR Hrvatske (1982-1986.);Služba znanstvenih informacija – suradnik i voditelj (1986-2000.); Hrvatski Zavod za knjižničarstvo – savjetnica za znanstvene i ostale specijalne knjižnice (2000. do sada)

• 2010. godine - početak rada u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu - znanstvena savjetnica za područje scientometrijskih istraživanja znanstvene produktivnosti i citiranosti, komunikacija u znanosti i praćenja razvoja znanosti

Područje znanstvenog i stručnog rada:

• bibliometrijska i scientometrijska istraživanja, izučavanja komunikacija u znanosti i praćenje razvoja znanosti

• istraživanja vezana uz korištenje i dostupnost znanstvenih informacija, s naglaskom na praćenje i vrednovanje izvora znanstvenih informacija i znanstvenog rada

• edukacija studenata, korisnika, knjižničnog osoblja i akademske zajednice

Izbori u znanstvena zvanja:

o znanstveni suradnik (1999)

o viši znanstveni suradnik (2005)

o znanstveni savjetnik (2007)

o redovita profesorica u polju informacijskih znanosti, naslovno zvanje (2012)

Page 139: Informacijske i komunikacijske znanosti

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje:

20. 04.2012. redoviti profesor- naslovno zvanje

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

1. Jokić, Maja ; Zauder, Krešimir ; Letina, Srebrenka. Karakteristike hrvatske nacionalne i međunarodne znanstvene produkcije u društveno-humanističkim znanostima i umjetničkom području za razdoblje 1991-2005. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2012.

2. Andreis, M., Jokić, M. An impact of Croatian journals measured by citation analysis from SCI-expanded database in time span 1975–2001. Scientometrics, 2008, 75(2), 263-288.

3. Jokić, M. H-indeks kao novi scientometrijski indikator. H-index as a new scientometric indicator. Biochemia Medica, 2009, 19,1, 5-9.

4. Jokić, M., K. Zauder and S. Letina. Croatian scholarly productivity 1991–2005 measured by journals indexed in Web of Science. Scientometrics. 2010, 83, 2, 375-395.

5. Letina, Srebrenka, Zauder, Krešimir; Jokić, Maja. Produktivnost hrvatskih psihologa: Scientometrijska analiza mreže suradnje na radovima indeksiranim u bazi WoS 1991-2010. Suvremena psihologija, 15(2012), 1, 97-117.

6. Sirotić, G., Jokić, M. The role of the journal Periodicum biologorum in representing the development of biological sciences in Croatia. Periodicum biologorum, 115(2013), 1, 49-56.

7. Jermen, N., Letina, S., Jokić, M. Croatian scientific productivity and visibility in the field of biology measured by journals indexed in WoS 1991–2005. Periodicum biologorum, 115(2013), 1, 37-47.

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

1. Projekt MZOŠ 132-0000000-1489- " Izrada modela vrednovanja znanstvenog rada za sva znanstvena područja"– voditeljica projekta

2. Projekt MZOŠ Društveni akteri znanstvenog i tehnološkog razvoja, voditelj dr. sc. Katarina Prpić, Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu – suradnica na projektu

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 140: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 14.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Jelena Jurišić, doc.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Jelena Jurišić rođena je 26. travnja 1972. godine u Splitu. Po nacionalnosti je Hrvatica i državljanka je Republike Hrvatske.

Osnovnu školu pohađala je u Splitu, kao i prva dva razreda Srednje kemijske škole, a srednju je školu završila u Moskvi, u tadašnjem SSSR-u, kasnije Rusiji. Fakultet novinarstva na Moskovskom državnom sveučilištu Lomonosov upisala je akademske godine 1990/1991, a 5-godišnji je studij s odlikom završila u lipnju 1994. obranivši magistarsku radnju na temu « Praćenje «jugoslavenske krize» u ruskom tisku (1988-1994)». Na doktorski studij Fakulteta novinarstva Moskovskog državnog sveučilišta Lomonosov, zbog prosjeka ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju istog fakulteta od 5.0, primljena je bez polaganja prijemnih ispita, uz preporuku. Nakon što je položila sve ispite, disertaciju na temu "Formiranje novog medijskog sustava u nezavisnoj Hrvatskoj (1991-1998.)" uspješno je obranila 18. prosinca 1998.

Od 1. rujna 1993.- 31.12.1998. honorarni je dopisnik iz Rusije dnevnog lista «Slobodna Dalmacija», a kroz to vrijeme surađivala je s još nekoliko hrvatskih medija, poput «Nedjeljne Dalmacije», «Glasa Koncila», «Hrvatskog Obzora», «Radio Dalmacije», «Hrvatske Televizije», itd. Istodobno je surađivala i s nekoliko ruskih tiskovina, primjerice, «Izvjestija», «Moskovske novosti» i «Sport express» Od 1999. honorarni je novinar «Jutarnjeg lista» za koji prati događaje vezane uz Rusiju i druge zemlje na prostoru bivšeg Sovjetskog Saveza. Trenutno još surađuje s tjednikom «Business.hr» te je suradnik-komentator emisije «Reporteri» HTV-a.

Istodobno je od svibnja 1996. do kraja 1998. bila vanjski suradnik u Veleposlanstvu RH u Rusiji, sa sjedištem u Moskvi, zadužena za odnose s javnošću.

Od akademske godine 1998/1999 honorarno predaje na Studiju novinarstva na Hrvatskim studijima, najprije kolegij Novinarstvo-tisak, a potom i Teoriju medija. Primljena je u radni odnos 1.03.2002.

Neudata je.

Aktivno se, u govoru i pismu, služi engleskim, francuskim i ruskim jezikom, a pasivno talijanskim jezikom.

ZNANSTVENA DJELATNOST

Interesi Jelene Jurišić u području komunikologije, te komunikacijskih i informacijskih znanosti predodređeni su njenom profesijom, novinarskom karijerom koju već 14 godina izgrađuje prvenstveno u tiskanim medijima, ponajviše u dnevnim novinama. Već se njena diplomska radnja «Jugoslavenska kriza» u ruskom tisku (1990-1993) temeljila na kvalitativnoj analizi ruskih dnevnih novina, odnosno prezentaciji agresije na Hrvatsku i Domovinskog rata u njima. Njome je i započela svoja istraživanja na području komunikologije. U magistarskoj radnji « Praćenje «jugoslavenske krize» u ruskom tisku (1988-1994)» proširena su istraživanja započeta u diplomskoj radnji. Ne samo same teme (ovog puta predmet je bio proces raspada bivše Jugoslavije te agresije na Sloveniju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu i ratovi koji su vodili na njihovom

Page 141: Informacijske i komunikacijske znanosti

teritoriju) i povijesnog razdoblja u kojem je proučavana, već su objekt analize bile sve nacionalne dnevne novine u Rusiji te najutjecajnije tjedne novine i politički magazini. Najznačajnije mjesto u radnji zauzimala je analiza teorija selekcije vijesti sukladno kojima su tiskovine odabirale događaje i teme te profesionalnim kriterijima i principima kojima su se rukovodili u komentiranju istih, kao i iznošenju argumentacije autora. Disertacija «Formiranje novog medijskog sustava u nezavisnoj Hrvatskoj (1990-1998.)» ujedinila je u sebi znanstvene i novinarske interese pristupnice. To je bio uopće prvi pokušaj znanstvenog proučavanja političkih, pravnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i profesionalnih uvjeta i osobitosti koje su utjecale na formiranje medijskog prostora u Republici Hrvatskoj, a koji su razmatrani u kontekstu tranzicijskog procesa koji je tada tekao u bivšim socijalističkim zemljama i njihovim nasljednicama u Europi. Samim time pristupnica je imala velikih poteškoća u prikupljanju činjeničnog materijala, a tek je nekoliko malih dijelova razmatrane teme do tada bio predmet proučavanja hrvatskih znanstvenika, pa je i analiza razmatranog procesa bila jedan od znanstvenih doprinosa disertacije. Poseban izazov pristupnici bilo je poglavlje posvećeno osobitostima jezika hrvatskog informativno-političkog dnevnog i tjednog tiska (pošto novinarstvo u Rusiji spada u filološke znanosti), na primjeru tekstova posvećenih političkoj, ekonomskoj i socijalnoj situaciji u Rusiji u razmatranom razdoblju, pa je morala kritički analizirati i vlastite tekstove. Kvalitetu rada i ostvarenje u njemu svih postavljenih ciljeva potvrdio je i svaki od 21 člana komisije koji su ga, kao i samu obranu, tajnim glasovanjem jednoglasno s odličnim ocijenili.

Dr. sc. Jelena Jurišić objavila je pet znanstvenih radova, a još ih je dva predala u tisak. Sudjelovala je na sedam međunarodnih i znanstvenih simpozija, te na stručnim skupovima, na kojima je i sama održala zapažena izlaganja.

Kao istraživač od 2003. godine sudjeluje u istraživačkom projektu "Mediji u hrvatskoj obitelji" koje na Hrvatskim studijima vodi doc. dr. sc. Mirko Mataušić, pročelnik Odjela komunikologije te je na znanstvenim i stručnim skupovima izlagala o rezultatima dijela istraživanja.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje: rujan 2006.

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

1. Tomažič, Tina; Jurišić, Jelena.Prikriveno oglašavanje u slovenskom tisku // Novi mediji-nove tehnologije-novi moral / Labaš, Danijel (ur.).Zagreb : Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu, 2009. Str. 151-165.

2. Jurišić, Jelena; Kanižaj, Igor; Jokoš Ines; Janeš Sebastijan; Jurić Jelena.Manipulacija čitateljima – prikriveno oglašavanje u hrvatskim novinama. // Politička misao : Croatian Political Science Review. 44 (2007) , 1; 117-137.

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

/

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 142: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJAA.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 15.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Igor Kanižaj, doc.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Igor Kanižaj nositelj je četiri kolegija na Studiju novinarstva, Sveučilišta u Zagrebu. Radio je kao novinar, voditelj i urednik u informativnom programu HKR-a, gdje je dvije godine vodio informativno političku emisiju Argumenti. Za vrijeme svog dosadašnjeg znanstvenog rada bavio se, između ostaloga, tiskanim medijima, analizom izvještavanja o nacionalnim manjinama u medijima, prikrivenim oglašavanjem, djecom i medijima, nasiljem u medijima, te novinarskom profesijom. Predavač je na Vojno diplomatskoj školi MORH-a, gostujući predavač na Visokoj ratnoj školi “Ban Josip Jelačić” MORH-a. Bio je član uprave prvog TEMPUS projekta za edukaciju novinara JETIC - Journalists Education and Training in Croatia. Jedan je od pokretača Komunikološke škole Matice hrvatske. Potpredsjednik je Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu, koje provodi projekt Djeca medija.org s ciljem pokretanja posebnog programa odgoja za medije u hrvatskim osnovnim i srednjim školama. Izvršni je urednik znanstvenog časopisa Medijske studije. Posljednjih godina kao volonter bio je angažiran u nekoliko društveno odgovornih akcija,. Zajedno sa suradnicima održao je i/ili sudjelovao te nadgledao 160 radionica o medijskoj pismenosti i elektroničkom zlostavljanju za više od 2000 učenika.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje:

16.2.2011, docent, društvene znanosti, informacijske i komunikacijske znanosti/masovni mediji

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

- Kanižaj I, Skoko B. (2012): Media and Public Relations as a Bridge Between Patients and Health Care Institutions, Person in Medicine and Healthcare – From Bench to Bedside to Community, Dorđević Veljko, Braš Marijana; Miličić Davor (ur.), Medicinska knjiga, Zagreb, str. 427-436.

- Labaš D., Kanižaj I., Ciboci L. (2012) Medijsko izvještavanje o zlostavljanjima u katoličkim odgojnim ustanovama u Irskoj, u: Riječki teološki časopis, 38(2012)2, str. 279-312.

- Kanižaj I., Ciboci L. (2011): Kako je nasilje preko medija ušlo u naše domove. Utjecaj učinci i posljedica nasilja u medijima na djecu i mlade, Djeca medija – od marginalizacije do senzacije,Ciboci Lana, Kanižaj Igor, Labaš Danijel (ur), Matica hrvatska, Zagreb, str. 11-34

- Kanižaj I. (2009) Medijsko stigmatiziranje djece, u: Prava djece čiji su roditelji u zatvoru, ur. Maja Gabelica Šupljika, Pravobranitelj za djecu, Zagreb.

- Kanižaj I. (2009) Mediji na rubu zakona, u: Zaštita privatnosti djece u medijima, ur. Maja Flego, Pravobranitelj za djecu, Zagreb.

Page 143: Informacijske i komunikacijske znanosti

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

COST IS0906 „Transforming Audiences, Transforming Societies“

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 144: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 16.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Kristina Kocijan, doc.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

ŽivotopisKristina Vučković (MBZ 256 436) rođena je 16.12.1973. u Metkoviću, gdje završava i prva tri razreda srednje škole u CUO „Petar Levantin“. Četvrti razred srednje škole završava u Jacksonvillu, SAD kao 12 u klasi, čime je ušla među 5% najboljih američkih srednjoškolaca.1992. godine upisuje se na FCCJ (Florida Community College at Jacksonville) u Jacksonvillu i prvu godinu završava u klasi A studenata. Godine 1993. prebacuje se u Zagreb na Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti i Odsjek za engleski jezik i književnost gdje je 1998. diplomirala.Magistrirala je u svibnju 2004. godine na poslijediplomskom studiju informacijskih znanosti s temom 'Padežne gramatike i razumijevanje hrvatskoga jezika'. Doktorirala je u travnju 2009. godine na doktorskom studiju informacijskih znanosti s temom ‘Model parsera za hrvatski jezik’. Dodatno se obrazovala na tečajevima i ljetnim školama u zemlji i inozemstvu.Od studenog 2000. godine radi kao znanstvena novakinja na Odsjeku za informacijske znanosti. U prosincu 2012. godine birana je u zvanje docenta. Sudjelovala je na međunarodnim i nacionalnim znanstvenim skupovima te bila suvoditelj radionica u organizaciji Odsjeka za informacijske znanosti i radionice 'Corpus Analysis with NooJ' održane u sklopu LREC 2012 u Istanbulu. Od 2000. sudjelovala je u 3 nacionalna znanstvena projekta i 2 međunarodna znanstvena projekta. Mentorirala je 7 diplomskih radova, 5 završnih radova na preddiplomskom studiju i 2 završna rada na diplomskom studiji te bila voditeljica dvaju radova prijavljenih za Rektorovu nagradu od kojih je jedan i dobitnik Rektorove nagrade za 2007. godinu.Od 2000. godine sudjeluje u nastavi na kolegijima ‘Osnove programiranja’, ‘Objektno programiranje’, ‘Programiranje 1’, ‘Osnove web dizajna’, ‘Napredno programiranje web aplikacija’, ‘Modeliranje jezika upravljano gramatikama’ te ‘Upotreba multimedijalnih alata’ (izvanredni studij bibliotekarstva).

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje: Prosinac 2011. godine

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

1. Vučković, Kristina; Bekavac, Božo; Silberztein, Max (ur.): Automatic Processing of Various Levels of Linguistic Phenomena: Selected Papers from the NooJ 2011 International Conference, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012.2. Matešić, Marija; Vučković, Kristina; Dovedan, Zdravko: Should Academia Care About Online Reputation Management and Monitoring? u MIPRO 2010 - 33rd International Convention: CE Computers in Education, Čičin-Šain, M.; Uroda, I.; Turčić Prstačić, I.; Sluganović I. (ur.). Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektrotehniku i mikrotehniku - MIPRO, str. 96-101, 2010.3. Šojat, Krešimir; Vučković, Kristina; Tadić, Marko: Extracting verb valency frames with NooJ u Finite State Language Engineering: NooJ 2009 International Conference and Workshop, Ben Hamadou, A.; Mesfar, S.; Silberztein, M.(ur.).Touzeur : Centre de Publication Universitaire, str. 231-241, 2010.

Page 145: Informacijske i komunikacijske znanosti

4. Štefanec, Vanja; Vučković, Kristina; Dovedan, Zdravko: Towards Parsing Croatian Complex Sentences: Dependent Noun Clauses u NooJ 2010 International Conference and Workshop, Komotini, Greece, 2010.5. Vučković, Kristina; Agić, Željko; Tadić, Marko: Improving Chunking Accuracy on Croatian Texts by Morphosyntactic Tagging u Proceedings of the Seventh International Conference on Language Resources and Evaluation, Calzolari, N.; Choukri, K.; Maegaard, B.; Mariani, J.; Odjik, J.; Piperidis, S.; Rosner, M.; Tapias, D. (ur.), Valletta : European Language Resources Association, str. 1944-1949, 2010.6. Vučković, Kristina; Agić, Željko; Tadić, Marko: Sentence Classification and Clause Detection for Croatian u Proceedings of the 7th International Conference on Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages, Tadić, M.; Dimitrova-Vulchanova, M.; Koeva, S. (ur.), Zagreb : Croatian Language Technologies Society -- Faculty of Humanities and Social Sciences, str. 131-138, 2010.7. Vučković, Kristina; Bekavac, Božo; Dovedan, Zdravko: SynCro - Parsing Simple Croatian Sentences u Finite State Language Engineering: NooJ 2009 International Conference and Workshop; Ben Hamadou, A.; Mesfar, S.; Silberztein, M. (ur.).Touzeur : Centre de Publication Universitaire, str. 207-217, 2010.8. Vučković, Kristina; Librenjak, Sara; Dovedan, Zdravko: Internet for the Youngest: Computer Usage and Web Design for the Early School Age Children u International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET). 5, str. 17-22 2010. 9. Vučković, Kristina; Librenjak, Sara; Dovedan, Zdravko: Deriving Nouns from Numerals u NooJ 2010 International Conference and Workshop, Komotini, Greece, 2010.10. Vučković, Kristina; Mikelić Preradović, Nives; Zdravko Dovedan: Verb Valency Enhanced Croatian Lexicon u Applications of Finite-State Language Processing - Selected Papers from the 2008 International NooJ Conference, Varadi, T.; Kuti, J. ; Silberztein, M. (ur.), Cambridge Scholars Publishing, str. 52-60, 2010.11. Vučković, Kristina; Tadić, Marko; Bekavac, Božo: Croatian Language Resources for NooJ u CIT - Journal of computing and information technology 18, str. 295-301, 2010. 12. Vučković, Kristina; Tadić, Marko; Dovedan, Zdravko: Rule Based Chunker for Croatian u Proceedings of the Sixth International Conference on Language Resources and Evaluation LREC2008, Calzolari, N.; Choukri, K.; Maegaard, B.; Mariani, J.; Odjik, J.; Piperidis, S.; Tapias, D.(ur.). Marakeš-Pariz : European Language Resources Association (ELRA), str. 2544-2549, 2008.

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

1. Računalna sintaksa hrvatskoga jezika – MZOS (2007-2013)2. LetsMT! – Platform for Online Sharing of Training Data and Building User Tailored MT – ICT-PSP (2010-2012)3. CESAR: Central and South-east europeAn Resources – ICT-PSP (2011-2013)

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 146: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 17.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Josip Kolanović, red.prof. u miru

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: /

Životopis

Josip Kolanović, arhivist i povjesničar (Zadar, 6. III. 1938.). Diplomirao i magistrirao teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu (1964), povijest i filozofiju diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zadru (1981), gdje je magistrirao iz pomoćnih povijesnih znanosti (1977) i postigao doktorat iz povijesnih znanosti (1991). Prof. na Visokoj bogoslovnoj školi u Zadru (1964-70). Od 1972. djelatnik, a od 1991. ravnatelj Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu. U mirovini od 2003. Član je Komisije za povrat arhivske građe iz Austrije i Italije od 1975. Član je Hrvatskoga arhivskoga vijeća, Vijeća za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i Komisije za grbove Ministarstva pravosuđa. Od 1996. član je izvršnoga odbora europske sekcije Međunarodnoga arhivskoga vijeća. Od 1997. honorarno predaje arhivistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Pokretač je (1995) i urednik časopisa Fontes. Izvori za hrvatsku povijest. Voditelj međunarodnoga projekta i urednik «Napoleon i njegova uprava na istočnoj obali Jadrana i na području Istočnih Alpa. Arhivski vodič» (2005).

Područje njegova proučavanja je arhivska teorija i praksa, srednjovjekovna povijest Dalmacije, napose gospodarski i društveni razvoj Šibenika u XV. i XVI. st., život i djelo M. Vrhovca te kritička objava izvora za hrvatsku povijest. Izradio je više arhivskih obavijesnih pomagala od kojih su tiskana Glagoljski rukopisi i isprave u Arhivu Hrvatske i Kanonske vizitacije zagrebačke (nad)biskupije (1989.), redaktor je i pisac uvodnih tekstova prvoga pregleda arhivskih fondova i zbirki u Hrvatskoj: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska (1984.). Glavni urednik 2. nadopunjenoga izdanja «Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske», sv. 1-2 (2006-2007).

Samostalno i sa suradnicima priredio je za tisak tridesetak knjiga povijesnih izvora, među ostalim: Zaključci Hrvatskog sabora, sv. X-XII. (1975- 1980.), Hrvatske kraljevinske konferencije, sv. I-V. (1985-1993.), Šibenski diplomatarij (1986.), Spisi kancelarije šibenskog kneza Fantina de cha de Pesaro 1441- 1443. (1989.), Sisak u obrani od Turaka 1543-1597. (1993.), Monumenta Vaticana Croatica sv. I-II (1996-2001), Korespondencija Juraj Strossmayer – Serafin Vannutelli 1881-1887. (1999.), Hrvatski državni sabor 1848. Sv. 1. (2000.), Petar pok. Andrije iz Cantùa. Bilježnički zapisi 1353-1356, sv. I-II, (2001-2002.).

Djela: Hrvatski sabor (1994.), Šibenik u kasnome srednjem vijeku (1995.), Maksimilijan Vrhovac, Dnevnik, sv. I. (1987.), Zadarski statut (kritičko izdanje i hrvatski prijevod 1997), Statut grada Dubrovnika (prijevod) (1997.), Statut grada Varaždina (kritičko izdanje i hrvatski prijevod 2001); Zapisnici poglavarstva slobodnog i kraljevskog grada Varaždina, sv. II-VIII (1991-2000); Hrvatski državni sabor 1848, sv. 1-2 (2000-2007).

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje: 2003.

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

Page 147: Informacijske i komunikacijske znanosti

1. Hrvatski državni sabor 1848., sv. 3 / Kolanović, Josip (ur.); Kolanović, Josip; Lazanin, Sanja; Marjanić, Danijela (prir.) (ur.).Zagreb : Hrvatski državni arhiv, FF press – Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2008 (povijesni izvori).

2. Hrvatski državni sabor 1948., sv. 4. / Kolanović, Josip (ur.) i Kolanović, Josip; Marjanić, Danijela (prir.) (ur.).Zagreb : Hrvatski državni arhiv, FF press – Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2008. (urednička knjiga, povijesni izvori).

3. Horvat, Aleksandra; Kolanovic, Josip; Zgaga, Višnja.Croatia : libraries, archives and museums // Encyclopedia of library andinformation sciences / Mary Niles Maack, associate editor (ur.).London : Taylor & Francis, 2009. Str. Vol. 1, 1345-1355.

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

1. Ljudski gubici Hrvatske u Drugom svjetskom ratu i poraćuŠifra projekta 019-0190609-0584

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 148: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 18.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Danijel Labaš, izv.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Danijel Labaš rođen je 29. studenoga 1965. godine u Starom Golubovcu, općina Lobor. Po narodnosti je Hrvat i državljanin je Republike Hrvatske.Studij teologije završio je 1990. godine na Teološkome fakultetu Papinskoga sveučilišta Gregorijana, a doktorirao iz komunikologije na Fakultetu znanosti društvene komunikacije Papinskog sveučilišta Salezijana u Rimu 1996. godine. Od 1. studenoga 1996. zaposlen je kao zamjenik direktora u “Informativnoj katoličkoj agenciji - Zagreb”, od 1. svibnja 1998. kao novinar i urednik u“Glasu Koncila“, a 29. kolovoza 2007. zapošljava se na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. U dva je mandata (od 2007. do 2011.) bio pročelnik Odjela za komunikologiju (danas je zamjenik pročelnice), te povjerenik za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju. U znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u području društvenih znanosti, polje informacijske znanosti izabran je 11. srpnja 2012.. U Upisniku znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta upisan je pod matičnim brojem 264382. Od akademske godine 2009./2010. član je Vijeća društveno-humanističkog područja.

Objavio je jednu knjigu i jedan sveučilišni priručnik (s PierCesarom Rivoltellom), te uredio četiri zbornika (jednog u suuredništvu s Lanom Ciboci i Igorom Kanižajem). Objavio je više od 40 znanstvenih radova, više desetaka stručnih radova te više stotina publicističkih i novinarskih članaka s područja informacijskih i komunikacijskih znanosti, filmskih i književnih kritika i osvrta, te prikaza knjiga u monografijama, časopisima, mjesečnicima i tjednicima. Sudjelovao je na više od 40, a s izlaganjima na više od 30 domaćih i međunarodnih znanstvenih simpozija.

Ak. god. 1997./98. započinje s predavanjima na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu na “Studiju novinarstva“, te je bio član tročlanoga povjerenstva za izradu novih studijskih programa prema Bolonjskome procesu. Od trenutka zaposlenja 2007. godine na Hrvatskim studijima izvodi više kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju Odjela za komunikologiju. Predavanja je održavao, a dijelom održava i danas, na preddiplomskim i diplomskim studijima više sveučilišnih sastavnica u inozemstvu (Papinsko sveučilište Salezijana, Rim i Universidad de Navarra, Pamplona) i Hrvatskoj, te na poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Do ak. god. 2011./2012. pod njegovim je mentorstvom obranjeno 38 diplomskih radova (14 po novom Bolonjskom, a 24 po starom programu), te 34 završna (baccalaureatska) rada po novom programu. Sa studentima je u znanstvenim časopisima objavio 3 diplomska rada, te ukupno osam članaka. Član je uredništva časopisa „Kroatologija“ (Hrvatski studiji) i „Medianali“ (Odjel mediji i kultura Sveučilišta u Dubrovniku), recenzent na različitim projektima, te za sedam znanstvenih i stručnih časopisa. Recenzirao je i tri knjige, te nastavne materijale za jedan sveučilišni kolegij. Kao istraživač sudjelovao je na jednom inozemnom (Fakultet znanosti društvene komunikacije Papinskoga sveučilišta Salezijana, 1994.) i jednom domaćem projektu (Hrvatski studiji, 2003.-2006).Organizirao je više međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, te je jedan od organizatora i voditelja „Komunikološke škole“ Matice hrvatske. Aktivno se, u govoru i pismu, služi talijanskim, njemačkim i engleskim jezikom, a pasivno španjolskim i francuskim, latinskim i klasičnim grčkim.

Page 149: Informacijske i komunikacijske znanosti

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje: 11.7.2012.

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

1. Danijel Labaš, Igor Kanižaj, Lana Ciboci (ur.), Djeca medija. Od marginalizacije do senzacije, Matica hrvatska, Zagreb 2011.

2. La funzione del principio della responsabilità nella fondazione etica dell’informazione-comunicazione, vlastita naklada, Zagreb 1999.

3. Uloga medija u suvremenom društvu, u: Danijel Labaš, Adolf Polegubić (ur.), Mediji i nova evangelizacija (Medien und neue Evangelisierung), Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt a. M., 2012., str. 19-37.

4. Istinitost i objektivnost u informaciji i društveno štetne komunikacijske forme (s Tanjom Grmušom), u: Kroatologija, 2(2011)2, str. 87-122.

5. Luka Brajnović – od vjernosti sebi do vjerodostojnosti profesije, u: Medijske studije, 1(2010)1-2, str. 171-183.

6. Međuljudska komunikacija, novi mediji i etika, u: Danijel Labaš (ur.), Novi mediji – nove tehnologije – novi moral, Zbornik radova, Hrvatski studiji, Zagreb 2009, str. 13-40.

7. Odgovornost novinara u ratu – izvještavanje talijanskog tiska o padu Vukovara, u: Dražen Živić – Ivana Žebec (ur.), Vukovar – Hrvatska baština i perspektive razvoja, Zbornik radova, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Centar Vukovar, Zagreb – Vukovar 2007, str. 97-108.8. Čovjek, međuljudska komunikacija i društveni dijalog. Nadilazi li dijalog zapreke ideologije?, u: Bože Vuleta – Ante Vučković – Ivan Milanović Litre (ur.), Dijalogom do mira. Zbornik radova u čast dr. Željku Mardešiću, Franjevački institut za kulturu mira, Split 2005, str. 122-138.

9. Novinarska izobrazba i profesija: Rađa li se novinar ili se to postaje, u: Nada Zgrabljić Rotar, Medijska istraživanja i medijska disciplina od 1995. do 2005., Doron d. d., Zagreb 2005, str. 58-64.

10. Neverbalna komunikacija: Tijelo kao produžetak duše, u: Djurdja Bartlett (ur.), Tijelo u tranziciji, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za dizajn tekstila i odjeće, Zagreb, 1999, str. 70-78 (Nonverbal communication: The Body as an Extention of the Soul u: Djurdja Bartlett (ed.), Body in Transition, Faculty of Textile Technology, University of Zagreb, Department of Fashion Design, pp. 74-83).

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

Kao istraživač sudjelovao je na jednom inozemnom (Fakultet znanosti društvene komunikacije Papinskoga sveučilišta Salezijana, 1994.) i jednom domaćem projektu (Hrvatski studiji, 2003.-2006).Organizirao je više međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, te je jedan od organizatora i voditelja „Komunikološke škole“ Matice hrvatske.

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 150: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 19.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Vesna Lamza Posavec, red. prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Institut Ivo Pilar

Životopis

Vesna Lamza Posavec (rođena 1946. u Zagrebu) završila je studij psihologije (1972.) te doktorirala u polju informacijskih i komunikacijskih znanosti (1994.) na Sveučilištu u Zagrebu. Izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika (trajno zvanje) i znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. Umirovljena 2013. godine. Glavno područje njezinog znanstvenog interesa je istraživanje javnoga mnijenja i masovnih medija te metodologija društvenih istraživanja. Bila je dugogodišnja voditeljica Službe novinskog istraživanja u novinskoj kući Vjesnik, gdje je provela brojna istraživanja tiskanih medija i objavila velik broj istraživačkih izvješća, studija i monografija. Nakon zapošljavanja u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar vodila je dugogodišnji istraživački projekt MZOS-a Istraživanje javnog mnijenja i masovnih medija te brojne istraživačke projekte za vanjske naručitelje. Predavala je metodološke i komunikološke kolegije na preddiplomskim, diplomskim i/ili poslijediplomskim studijima Hrvatskih studija, Fakulteta političkih znanosti i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavila je kao autor ili koautor osam knjiga/monografija, četiri poglavlja u knjigama, sedam skripta, šesnaest znanstvenih članaka referiranih u Current Contents te velik broj istraživačkih izvješća i studija. Dobitnica je državne nagrade za znanost (1996.) i nagrade Hrvatskog psihološkog društva (2001.)

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje: Prosinac 2006., redovni profesor

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

Znanstveni članci (CC): 1. Lamza Posavec, V., Bagić, D. (2008), Izlazne ankete: iskustva u svijetu i u Hrvatskoj, Društvena istraživanja, god. 17., br. 4-5 (96-97): 671-694. 2. Bagić, D., Lamza Posavec, V. (2008), Studij slučaja: analiza metodologije izlaznih anketa agencije Puls, Društvena istraživanja, god. 17., br. 4-5 (96-97): 695-721.

Skripta: 1. Lamza Posavec, V. (2011), Kvantitativne metode istraživanja, Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu2. Lamza Posavec, V. (2012), Kvalitativne metode istraživanja, Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu3. Lamza Posavec , V. (2013), Metode istraživanja: anketa i analiza sadržaja, Zagreb: Fakultet političkih znanosti i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu4. Lamza Posavec, V. (2013), Metode istraživanja: intervju, Zagreb: Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

Page 151: Informacijske i komunikacijske znanosti

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

Istraživanje javnog mnijenja i masovnih medija (MZOS), voditeljica projekta

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 152: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 20.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Jadranka Lasić-Lazić, red.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Jadranka Lasić Lazić (rođena 1949. u Požegi) završila je studij filozofije i južnoslavenskih jezika i književnosti (1975.) te doktorirala u polju informacijskih i komunikacijskih znanosti (1990.). Izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno zvanje 2007). Glavno područje njezinog znanstvenog interesa je organizacija znanja, upravljanje informacijama i znanjem te obrazovanje u informacijskom području. Bila je pročelnik Odsjeka za informacijske znanosti, voditelj je doktorskog studija. Bila je voditelj tri znanstveno istraživačka projekta financirana od Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta te suradnika i voditelj jedne dionice međunarodnog projekta Tempus. Radila je u Knjižnicama grada Zagreba od 1975 do 1987. Na Filozofskom je fakultetu u Zagrebu od 1987. godine. Predaje više kolegija na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima. Pozvani je predavač na Sveučilištu u Sarajevu i Mostaru. Objavila je kao autor ili koautor četiri knjige, tri poglavlja u knjigama te više od 40 znanstvenih radova referiranih u bazama. Dobitnica je godišnje nagrade Filozofskog fakulteta (2009).

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje: 2007., redovni profesor u trajnom zvanju

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

1. Lasić-Lazić, Jadranka; László, Marija; Boras, Damir.

Informacijsko čitanje .

Zagreb : Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2008 (monografija).

2. Golubić, Kruno; Lasić-Lazić, Jadranka.

Analysis of On-line Survey about Need for Presence of Higher Education Institutions on Social Networks: a Step Towards Creation of Communication Strategy. // CIT. Journal of computing and information technology. 20 (2012) , 3; 189-194

Page 153: Informacijske i komunikacijske znanosti

3. Lasić-Lazić, Jadranka; Špiranec, Sonja; Banek Zorica, Mihaela.

Izgubljeni u novim obrazovnim okruženjima – pronađeni u informacijskom opismenjivanju. // Medijska istraživanja. 18 (2012) , 1; 125-143

4. Lasić-Lazić, Jadranka.

Informacijske ustanove za 21. stoljeće // Zbornik radova 4. međunarodne konferencije BAM 2010 - Evropske smjernice za saradnju biblioteka arhiva i muzeja : informacijske ustanove za 21. stoljeće / Rešidbegović, A ; Sabljaković, B. ; Grebović, N. (ur.).

Sarajevo : Asocijacija informacijskih stručnjaka - bibliotekara, arhivista i muzeologa, 2012. 25-32

5. Lasić-Lazić, Jadranka; Pavlina, Krešimir; Pongrac, Ana.

Software simulation as educational tool // 34th International Convention MIPRO 2011: Computers in Education / Čičin-Šain, Marina ; Uroda, Ivan ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka (ur.).

Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku, 2011. 197-199

6. Lasić-Lazić, Jadranka; Špiranec, Sonja; Banek Zorica, Mihaela.

Standardizacija u području informacijske pismenosti : između iluzije i potrebe // Standardization and the quality of the library services : proceedings of the international scientific conference / Injac, Vesna. Crnogorac, Vesna. (ur.).

Beograd : Serbian library association, 2011. 41-50

7. Lasić-Lazić, Jadranka; Pavlina, Krešimir; Pongrac, Ana.Software simulation as educational tool // 34th International Convention MIPRO 2011: Computers in Education / Čičin-Šain, Marina ; Uroda, Ivan ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka (ur.).Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku, 2011., pp. 197-199

8. Mohorovičić, Sanja; Lasić-Lazić, Jadranka; Strčić, Vedran.

Webinars in Higher Education // 34th International Convention MIPRO 2011: Computers in Education / Čičin-Šain, Marina ; Uroda, Ivan ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka (ur.).

Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku, 2011. 315-318

Page 154: Informacijske i komunikacijske znanosti

9. Lasić-Lazić, Jadranka; Pavlina, Krešimir; Pongrac, Ana.

Teaching Quality – Student perspective // Proceedings of papers from MIPRO 2010 / Čičin-Šain, Marina ; Uroda, Ivan ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka (ur.).

Opatija : MIPRO, 2010. 56-58

10. Lasić-Lazić, Jadranka; Banek Zorica, Mihaela; Bubaš, Goran.

Potential Uses of Web 2.0 Tools for Library Client Communication and Relationship Development // QQML2009: Qualitative and Quantitative Methods in Libraries / Skiadas, C. H. (ur.).

Chania, Crete : Technical University of Crete, 2009.

11. Lasić-Lazić, Jadranka; Banek Zorica, Mihaela; Dizdar Senada; Klindžić, Jasmin.

Virtual Learning Spaces: Example of International Collaboration // INFuture2009: The Future of Information Sciences - Digital Resources and Knowledge Sharing / Stančić, Hrvoje ; Seljan, Sanja ; Bawden, David ; Lasić-Lazić, Jadranka ; Slavić, Aida (ur.).

Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, 2009. 511-519

12. Lasić-Lazić, Jadranka; Špiranec, Sonja; Banek Zorica, Mihaela.

New information literacy for new learning environments: the impact of the web 2.0 // Proceedings of e-learning 2009 / Nunes, Miguel Baptista ; McPherson, Maggie (ur.).

IADIS Press, 2009. 95-99

13. Laszlo, Marija; Lasić-Lazić, Jadranka; Lovrinčević, Jasmina.

What is confusing bout the e-library or which traditional library concepts are applicable in e-library // Elektronička biblioteka : međunarodna naučna konferencija / Vraneš, Aleksandra ; Marković, Ljiljana (ur.).

Belgrade : Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2008. 73-91

14. Lasić-Lazić, Jadranka; Banek Zorica, Mihaela; Pavlina, Krešimir.Assessing teaching assessment // Proceedings of Language Conference. Istanbul: Sabanci University, 2007.

Page 155: Informacijske i komunikacijske znanosti

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

Voditeljica projekta (MZOS): Organizacija, upravljanje i razmjena znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju (130-1301799-1755)

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 156: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 21.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Nikolaj Lazić, izv.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Nikolaj Lazić (rođen 1973 u Zagrebu) završio je studij informacijskih znanosti i fonetike (1999) te doktorirao u polju informacijskih znanosti (2006) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Područja interesa vezana su za analizu i sintezu govora, teoriju i praksu informacijskih i komunikacijskih procesa, te primjenu tehnologije. Nakon diplomiranja radio je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici kao voditelj informatizacije. Na mjesto znanstvenog novaka na Filozofskom fakultetu zaposlen je 2000. godine. Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata. 2012. izabran je na mjesto izvanrednog profesora na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje:

17. siječnja 2012 – izvanredni profesor

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

Zokić, Mira; Boras, Damir; Lazić, Nikolaj. Computer-aided Aviation English Testing on Example of RELTA Test. // Mipro proceedings 2012. VI (2012) ; 1440-1443.Zokić, Mira; Boras, Damir; Lazić, Nikolaj. Say again. // INTERNATIONAL JOURNAL of EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES. 6 (2012) , 4; 363-370.Lazić, Nikolaj; Banek Zorica, Mihaela; Klindžić, Jasmin. Open Source Software in Education // Proceedings of the 34th International Convention MIPRO 2011: Computers in Education / Čičin-Šain, Marina ; Uroda, Ivan ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka (ur.). Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku, 2011. 311-314.Lazić, Nikolaj; Banek Zorica, Mihaela; Klindžić, Jasmin. Open vs. Proprietary Source Software in Croatia // INFuture2009: Digital Resources and Knowledge Sharing / Stančić, Hrvoje ; Seljan, Sanja ; Bawden, David ; Lasić-Lazić, Jadranka ; Slavić, Aida. Zagreb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2009. 177-183.Horga, Damir; Vidović, Ana; Erdeljac, Vlasta; Lazić, Nikolaj. Korpus govornih pogrešaka u hrvatskome jeziku // Zbornik radova s 25. međunarodnog skupa HDPL-a "Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici" / Pon, Leonard ; Karabalić, Vladimir ; Cimer, Sanja (ur.). Osijek : HDPL, 2012. 425-443.

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

Slobodne i uvjetovane izgovorne mijene jezičnih čestica u općem hrvatskome (MZOS)

Page 157: Informacijske i komunikacijske znanosti

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 158: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 22.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Tomislava Lauc, red.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Dr. sc. Tomislava Lauc rođena je 1. srpnja 1966. u Vukovaru, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1991. godine informacijske znanosti (smjer opća informatologija) i filozofiju. Magistrirala je 1996. godine s temom strojnog morfosintaktičkog označavanja tekstova na hrvatskom jeziku. Doktorirala je u 2001. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s disertacijom na temu pretraživanja obavijesti i obrade prirodnog jezika za hrvatski jezik te time stekla akademski stupanj doktora društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske znanosti.U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabrana je 2003. godine, a izvanrednog profesora 2009. Od 2004. godine nositeljica je nekoliko kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti: „Pretraživanje obavijesti i obrada prirodnog jezika“, „Multimedijski prikaz znanja“, i „Društveno-humanistička informatika“. Također, od 2008. godine nositeljica je kolegija „Multimedij i instrukcijski dizajn“ na poslijediplomskom studiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti.Područja njezina trenutnog interesa su multimedijski instrukcijski dizajn i dubinska analiza podataka u obrazovanju.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje: 28.1.2009.

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

1. Kišiček, Sanja; Lauc, Tomislava; Golubić, Kruno.Students’ Learning Preferences in a Multimedia Online Course. // International journal of education and information technologies. 6 (2012) , 4; 319-326 2. Kišiček, Sanja; Lauc, Tomislava; Garić, Ana. Using Multimedia Resources in an Online Course with Respect to Students Learning Preferences // Technology Innovations in Education / Dondon Philippe ; Mikelić Preradović, Nives (ur.)Porto, Portugal : WSEAS Press, 2012. Str. 65-69.3. Kišiček, Sanja; Lauc, Tomislava; Bago, Petra. Students’ Usage and Access to Multimedia Learning Resources in an Online Course with Respect to Individual Learning Styles as Identified by the VARK model // 21st Century Learning for 21st Century Skills (LNCS 7563) / Ravenscroft, Andrew ; Lindstaedt, Stefanie ; Delgado Kloos, Carlos ; Hernández-Leo, Davinia (ur.). Saarbrücken : Springer, 2012.4. Lauc, Tomislava; Bago, Petra; Kišiček, Sanja. Using quantitative methods for a student study activity analysis in a virtual learning environment concerning different students' backgrounds // 34th international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics MIPRO 2011: Computers in Education/ Čičin-Šain, Marina ; Uroda, Ivan ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka (ur.). Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku, 2011. 259-265. Bago, Petra; Lauc, Tomislava; Boras, Damir. Using quantitative methods for a student activity analysis in an online graduate course concerning their undergraduate education // Recent Researches in

Page 159: Informacijske i komunikacijske znanosti

Mathematical Methods in Electrical Engineering & Computer Science. Proceedings of the Applied Computing Conference 2011 (ACC '11) / Thomas, Gregoire ; Fleaurant, Cyril ; Panagopoulos, Thomas ; Chevassus-Lozza, Emmanuele (ur.). Angers : WSEAS Press, 2011. 122-127

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

Oblikovanje i upravljanje javnim znanjem u informacijskom prostoru (voditelj: prof.dr.sc. Miroslav Tuđman)

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 160: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 23.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Nikola Ljubešić, doc.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Nikola Ljubešić rođen je 1979. godine u Zagrebu. Pohađa klasičnu osnovnu školu te matematičku gimnaziju u Zagrebu. Studira na Filozofskom fakultetu smjerove njemačkog jezika i književnosti te informacijskih znanosti gdje postiže ekvivalent stručnog magisterija 2003. godine. Od 2004. godine radi kao znanstveni novak na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta gdje upisuje i doktorski studij te 2009. godine brani doktorsku disertaciju pod naslovom "Pronalaženje događaja u višestrukim izvorima informacija". Na istom odsjeku 2011. godine dolazi na mjesto docenta. Tijekom istraživačke karijere boravi mjesec dana na Sveučilištu City u Londonu, šest mjeseci na Sveučilištu Pennsylvania (SAD), u više navrata na kraćim posjetima na Sveučilištu u Ljubljani te mjesec dana u tvrtki Prompsit (Elche, Španjolska). Sudjeluje na pet FP7 projekata te na jednom od njih obnaša i ulogu lokalnog koordinatora.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje: studeni 2011.

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

Željko Agić, Nikola Ljubešić and Danijela Merkler. Lemmatization and Morphosyntactic Tagging of Croatian and Serbian. Proceedings of BSNLP 2013. Sofia, Buglaria.Nikola Ljubešić and Darja Fišer. Identifying false friends between closely related languages. Proceedings of BSNLP 2013. Sofia, Buglaria.Marianna Apidianaki, Nikola Ljubešić and Darja Fišer. Cross-lingual WSD for Translation Extraction from Comparable Corpora. Proceedings of BUCC 2013. Sofia, Buglaria.Jörg Tiedemann and Nikola Ljubešić. Efficient Discrimination Between Closely Related Languages. Proceedings of the 24th International Conference on Computational Linguistics (COLING’12). Mumbai, India.Nikola Ljubešić, Marija Stupar and Tereza Jurić: Building Named Entity Recognition Models For Croatian And Slovene. Jezikovne tehnologije, 2012, Ljubljana, Slovenia.Marianna Apidianaki, Nikola Ljubešić and Darja Fišer: Disambiguating vectors for bilingual lexicon extraction from comparable corpora. Jezikovne tehnologije, 2012, Ljubljana, Slovenia.Nikola Ljubešić, Špela Vintar and Darja Fišer: Multi-word term extraction from comparable corpora by combining contextual and constituent clues. Workshop on Building and Using Comparable Corpora (BUCC’12), Istanbul, Turkey.Darja Fišer, Nikola Ljubešić and Ozren Kubelka: Addressing polysemy in bilingual lexicon extraction from comparable corpora. Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC’12), Istanbul, Turkey.Mārcis Pinnis, Nikola Ljubešić, Dan Ştefănescu, Inguna Skadiņa, Marko Tadić and Tatiana Gornostay: Term Extraction and Mapping Tools for Under-Resourced Languages. Terminology and Knowledge Engineering 2012, Madrid, Spain.Nikola Ljubešić and Tomaž Erjavec: hrWaC and slWac: Compiling Web Corpora for Croatian and Slovene. Text, Speech and Dialogue 2011. Lecture Notes in Computer Science, Springer.

Page 161: Informacijske i komunikacijske znanosti

Nikola Ljubešić and Darja Fišer, Bootstrapping bilingual lexicons from comparable corpora for closely related languages. Text, Speech and Dialogue 2011. Lecture Notes in Computer Science, Springer.Darja Fišer and Nikola Ljubešić, Bilingual Lexicon Extraction from Comparable Corpora for Closely Related Languages. Recent Advances in Natural Langugage Processing 2011. Hissar, Bulgaria.Darja Fišer, Nikola Ljubešić, Špela Vintar and Senja Pollak, Building and using comparable corpora for domain-specific bilingual lexicon extraction. 4th Workshop on Building and Using Comparable Corpora: Comparable Corpora and the Web. Portland, USA.Nikola Ljubešić, Darja Fišer, Špela Vintar and Senja Pollak, Bilingual lexicon extraction from comparable corpora: A comparative study. First International Workshop on Lexical Resources, Ljubljana, Slovenia.Nikola Ljubešić, Petra Bago, and Damir Boras, Statistical machine translation of Croatian weather forecast: How much data do we need?, Proceedings of the ITI 2010 32nd International Conference on Information Technology Interfaces.Željko Agić, Nikola Ljubešić, and Marko Tadić, Towards sentiment analysis of financial texts in Croatian, Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC’10)

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

EU FP7 ACCURATEU FP7 CESAREU FP7 LetsMT!EU FP7 XlikeEU FP7 Abu-MaTranMZOŠ 130-1301679-1380

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 162: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 24.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Stjepan Malović, red.prof. u miru

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: /

Životopis

Stjepan Malović je doktor informacijskih i komunikacijskih znanosti i redovni profesor u trajnom zvanju. Do umirovljenja, 1. listopada 2012. godine, obavljao je dužnost pročelnika Odjela za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. Dugogodišnji je novinar koji se danas posvećuje znanstvenoj analizi medija i edukaciji novinara. Do sada je bio autor, koautor i urednik više od 15 knjiga na temu medija, a objavio je i dvadesetak znanstvenih i stručnih radova o medijima. Aktivno je sudjelovao na više od 30 domaćih i pedesetak međunarodnih medijskih skupova, seminara, okruglih stolova ili radionica.Predaje predmet Teorija masovnog komuniciranja na poslijediplomskom (doktorskom) studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izvodi nastavu iz više predmeta na preddiplomskom i diplomskom studiju veleučilišta VERN. Predaje na specijalističkom, magistarskom i doktorskom studiju novinarstva Fakulteta političkih nauka univerziteta u Podgorici te na poslijediplomskom specijalističkom interdisciplinarnom studiju „Regionalna suradnja i EU integracije“ Sveučilišta u Osijeku.Pokrenuo je 2012. međunarodni znanstveni časopis Liburna na Sveučilištu u Zadru.Do lipnja 2010. bio je pročelnik Odjela za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku te glavni urednik međunarodnog znanstvenog časopisa MediAnali i predsjednik Organizacijskog odbora znanstvenog skupa „Dubrovački medijski dani“. Malović je od 1988. do 2006. predavao predmete Tisak i Etika novinarstva na Studiju novinarstva Fakulteta političkih znanostio Sveučilišta u Zagrebu. Bio je gostujući profesor Univerziteta u Beču, gdje je predavao predmet "Media in transition in post-socialist countries", te predavač na Višoj školi novinarstva Media Plan u Sarajevu, i poslijediplomskom studiju Odnosa s javnostima Univerziteta u Tuzli. Osim toga, sudjelovao je kao trener u čitavom nizu seminara i radionica za stručno osposobljavanje novinara. Bio je član Coordination Committee mreže medijskih centara regije (SEENPM). Od 1. veljače 2006 godine zaposlen je na Sveučilištu u Dubrovniku gdje predaje predmete Osnove novinarstva, Mediji i različitosti, i Mediji i društvo na dodiplomskom studiju „Mediji i kultura društva“ te Teorije masovnih medija na diplomskim studiju „Mediji“. Od 2007. predaje na Visokoj novinarskoj školi NCL-a u Zagrebu predmete Medijski produkcijski sustavi i Uvod u novinarstvo. Od 1. travnja 2008. godine zaposlen je s 50% radne obveze na Sveučilištu u Zadru, a u puni radni odnos prešao je 2010. godine.Malović je bio direktor Međunarodnog centra za obrazovanje novinara (ICEJ) od 1998. do 2009. godine. Koordinirao je od 2005. do 2007. Tempus projekt JETiC, koji u suradnji sa Sveučilištem u Beču i Visokom školom novinarstva iz Lille-a razvijao program osposobljavanja medija u Hrvatskoj. Osnivač je SEEMO (South East European Media Organisation), koju je inicirao International Press Institute iz Beča, te član Vijeća za medije Hrvatskog Helsinškog Odbora.Bio je prodekan Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju 2000-2002, te voditelj Novinarske akademije EuropaPress Holdinga. U novinarstvu je od 1967. godine, kada je upisao Novinarsku školu Vjesnika. U Večernjem listu djelovao od 1968. do 1991. godine, gdje je bio novinar izvjestitelj te urednik. U razdoblju od 1985. do 1990. bio je zamjenik glavnog urednika. Radio je u službi informiranja Delegacije Međunarodne federacije organizacija Crvenog križa i polumjeseca u Hrvatskoj od 1992. do 1997.

Page 163: Informacijske i komunikacijske znanosti

Nagrađen Godišnjom nagradom Hrvatskog novinarskog društva 1988. godine za uređivanje trojezičnog službenog glasila Univerzijade 87. Nositelj Spomenice domovinskog rata 91-93. Odlikovan je Medaljom časti Francuske Republike (orden Chevalier de l’Ordre National du Merite 2003.).

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje:

Izabran za redovnog profesora u trajnom zvanju Sveučilišta u Zadru, rujan 2012.

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

1. Malović, Stjepan: Masovno komuniciranje, objavljeno u Malović, Stjepan (ur.) Masovno komuniciranje, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2013 (u tisku)2. The Double Standards of the EU Media Companies, objavljeno u EU Local Imprints, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, 2012. SBN 978-3-631-60176-1 3. Medijski standardi i EU integracije, objavljeno u Medijski pristupi promociji EU integracija, Institut STINE, Split, 2009., ISBN 978-953-55995-0-04. Obrazovna funkcija novina, objavljeno u Jezik, književnost i mediji u nastavi hrvatskoga jezika, ur. Češi, Marijana i Barbaroša – Šikić, Mirela, Naklada Slap i Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb, 2008.5. Malović Stjepan, Ricchiardi, Sherry i Vilović, Gordana: Etika novinarstva, drugo, prerađeno izdanje, ICEJ i Sveučilišna knjižara. Zagreb, 2007.6. Vjerujemo li novinama? Objavljeno u Vjerodostojnot novina, ICEJ, Sveučilišna knjižara, Zagreb, 2007. ISBN 978-953-7015-38-1

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

Koordinirao je od 2005. do 2007. Tempus projekta JETiC, u suradnji sa Sveučilištem u Beču i Visokom školom novinarstva iz Lille-aGlavni je istraživač projekta „Mediji i društvo”, broj 0015018 kojeg je od 2002. do 2006. financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 164: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 25.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Vladimir Mateljan, red.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Vladimir Mateljan rođen je u Ivanić-Gradu. Hrvatski je državljanin. Diplomirao je primijenjenu matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Nakon završenog fakulteta predavao je matematiku i informatiku na TŠC i Ekonomskoj školi u Zadru, te Građevinskom centru V. Holjevac u Zagrebu. Nakon toga, radio je u području informatike i informatičkog inženjeringa u ERC-u Geotehnike i Tvornici računskih strojeva (TRS) u Zagrebu.Na postdiplomski studij ''Projektiranje informacijskih sustava'' na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, upisao se 1989. godine. Znanstveni stupanj magistra informacijskih znanosti stekao je 1992. godine, obranivši magistarski rad pod naslovom ''Upotreba matričnog prikaza u postupku dobivanja grafa skupa funkcijskih ovisnosti i modifikacija Bernsteinovog algoritma za normalizaciju sintezom''. Godine 1993. prijavio je doktorat na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Akademski stupanj doktora društvenih znanosti iz polja informacijskih znanosti, stekao je 1996. godine obranivši disertaciju pod nazivom ''Utjecaj redundancije u bazi podataka na brzinu obrade''. Godine 1997. izabran je za docenta, 2002. god. za izvanrednog profesora, 2006. za redovitog profesora, a 2011. za redovitog profesora u trajnom zvanju, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti. Na studiju informacijskih znanosti predaje kolegije: matematika, logika za informatičare, logičko programiranje i baze podataka. Na poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih znanosti predaje kolegije: teorija oblikovanja baze podataka i modalna logika. Obnašao je dužnosti predstojnika katedre za društveno-humanističku informatiku, pročelnika Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti, člana Matičnog odbora za informacijske znanosti i još razne druge. Ima više znanstvenih i stručnih radova.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje:

13. prosinca 2011. izabran za redovitog profesora u trajnom zvanju

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

1. Soleša, Dragan; Mateljan, Vladimir; Juričić, Vedran.Developing curriculum for the “Information technology” study programme. // Technics Technologies Education Management-TTEM. 7 (2012) , 4; 1561-1567 (članak, znanstveni). 2. Zekanović-Korona, Ljiljana; Mateljan, Vladimir; Krce Miočić, Božena.Evaluation system for e-learning. // Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku - MIPRO. 1 (2012) ; 1558-1562 (članak, znanstveni). 3. Mateljan, Vladimir; Juričić, Vedran; Peter, Krunoslav.Analysis of programming code similarity by using intermediate language. // Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku - MIPRO. IV (2011) ; 279-284 (članak, znanstveni). 4. Mateljan, Vladimir; Krunoslav, Peter; Juričić, Vedran.

Page 165: Informacijske i komunikacijske znanosti

Storing Use Case Descriptions in the Relational Database. // Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku - MIPRO. IV (2011) ; 267-273 (članak, znanstveni). 5. Mateljan, Vladimir; Đambić, Goran; Juričić, Vedran.Modern Presentetion Technologies in Distant Learning Systems. // Infomedia, The International Journal on Informatics and New Media in Education. 2 (2009) , 1; 48-51 (pregledni rad, znanstveni). 6. Mateljan, Vladimir; Juričić, Vedran; Drenovac, Sergej.Authentication of Student's Assignments. // Infomedia, The International Journal on Informatics and New Media in Education. 2 (2009) , 1; 52-55 (originalni znanstveni rad, znanstveni). 7. Mateljan, Vladimir; Soleša, Dragan; Juričić, Vedran.Originality of student's exercises. // Društvo i tehnologija. 1 (2009) ; 17-17 (članak, znanstveni). 8. Mateljan, Vladimir; Širanović, Željko; Šimović, Vladimir.PRIJEDLOG MODELA ZA OBLIKOVANJE MULTIMEDIJSKIH WEB NASTAVNIH SADRŽAJA PREMA PEDAGOŠKOJ PRAKSI U RH. // Informatologia. 42 (2009) , 1; 38-44 (pregledni rad, znanstveni). 9. Mateljan, Vladimir; Čišić, Dragan; Ogrizović, Dario.Cloud Database-as-a-Service (DaaS) –ROI // MIPRO 2010 : 33rd International Convention : proceedings / Čišić, Dragan ; Hutinski, Željko ; Baranović, Mirta ; Mauher, Mladen ; Pletikosa, Marko (ur.).Opatija : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2010. 105-108 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

Optimizacija baze znanja, znanstveni projekt, broj 2989, financiran od Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 166: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 26.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Nives Mikelić Preradović, izv.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Dr. sc. Nives Mikelić Preradović rođena je 20. listopada 1977. u Splitu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2001. godine informacijske znanosti (smjer opća informatologija) i hrvatski jezik i književnost. Magistrirala je 2003. godine s temom Metode i pravila oblikovanja multimedijske poruke i njen utjecaj na zapamćivanje i razumijevanje sadržaja.U akademskoj godini 2003/2004. na znanstvenom usavršavanju u Velikoj Britaniji završila je i magistarski istraživački poslijediplomski studij iz područja računalne obrade govora, jezika i internetske tehnologije (MPhil in Computer Speech, Text and Internet Technology) na Sveučilištu u Cambridgeu (University of Cambridge, UK).U ak.god. 2005/06. profesionalno se usavršavala na Sveučilištu Georgetown i Sveučilištu George Washington u Washingtonu u SAD-u. Boravak na spomenutim sveučilištima stipendiran je programom Vlade SAD-a: Junior Faculty Development Program of Bureau of Educational and Cultural Affairs of the U.S. Department of State. Rezultat nastavnog usavršavanja je primjena i razvoj nastavne metode društveno korisnog učenja (service learning / commnitybased learning) u području informacijskih znanosti. Doktorirala je u travnju 2008. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s disertacijom Pristupi izradi strojnog tezaurusa za hrvatski jezik te time stekla akademski stupanj doktora društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske znanosti.U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabrana je 2009. Godine, a izvanrednog profesora 2013. Od 2001. godine sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti u Zagrebu na kolegijima „Organizacija znanja“, „Teorija informacijske znanosti“ i „Uvod u izvještajne sustave i službe“. Od 2008. godine nositeljica je novih kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti koje je samostalno predložila i uvela: „Uvod u obradu prirodnog jezika“, „Jezični inženjering“, „Diskurs i dijaloški sustavi“, „Odabrana poglavlja obrade prirodnog jezika“ i „Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima“ te kolegija „Osnove digitalne obrade teksta i slike“ u suvoditeljstvu s prof. dr. Sanjom Seljan i Hrvojem Stančićem, izv. prof. Također, od 2008. godine suvoditeljica je kolegija „Multimedij i instrukcijski dizajn“ na poslijediplomskom studiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti, a od 2010. uvela je i drži kolegije „Automatsko sažimanje teksta“ i „Mediji i inteligentno pretraživanje teksta“.Autorica je jedne knjige, objavila je 10 poglavlja u knjizi u koautorstvu te niz znanstvenih članaka. Redovito sudjeluje na međunarodnim znanstvenim konferencijama objavljujući radove u zbornicima skupova, recenzirajući radove i obnašajući funkcije u međunarodnim konferencijskim odborima (INFuture, WSEAS, TSD, KEOD).

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje:

22.5.2013.

Page 167: Informacijske i komunikacijske znanosti

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

AUTORSKE KNJIGEMikelić Preradović, Nives. Učenjem do društva znanja. Zagreb : Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009. UREDNIČKE KNJIGEDondon, Philipp; Mikelić Preradović, Nives (ur.): Technology Innovations in Education. WSEAS Press, 2012. ISBN: 978-1-61804-104-3Boras, Damir; Mikelić Preradović, Nives; Moya Francisco; Roushdy, Mohamed; Salem, Abdel-Badeeh M (ur.). Recent Advances in Information Science. WSEAS Press, 2013. 978-960-474-304-9POGLAVLJA U KNJIZI1. Mikelić Preradović, Nives; Boras, Damir. Semi-automatic Verb Valence Frame Assignment through VerbNet Classification // Lecture Notes in Computer Science / Habernal, Ivan; Matoušek, Václav (ur.). Heidelberg: Springer, 2013. Str. 492-500.2. Mikelić Preradović, Nives; Boras, Damir; Lauc, Tomislava.Verbal Prefixes and Syntactic - Semantic Classification of Verbs in CROVALLEX // Recent Advances in Computer Science / Nakov, Ognian ; Borovska, Plamenka ; Abelha, Antonio ; Mladenov, Valeri ; Zinchenko, Lyudmila ; Fuentes-Penna, Alejandro (ur.). Rhodes Island : WSEAS Press, 2013. Str. 35-40.3. Mikelić Preradović, Nives; Boras, Damir; Lauc, Tomislava.Motion Event in Croatian, English, German and Italian Concerning Path Prefixes and Prepositions // Lecture Notes in Computer Science / Habernal, Ivan ; Matoušek, Václav (ur.).Heidelberg : Springer, 2013. Str. 335-342.4. Zuell, Beatrice; Boras, Damir; Mikelić Preradović, Nives.The Digital Change of Television in a Social Media Environment: The Case of the BBC // Recent Advances in Information Science / Boras, Damir ; Mikelic Preradovic, Nives ; Moja, Francisco ; Roushdy, Mohamed ; Salem, Abdel-Badeeh M. (ur.). WSEAS Press, 2013. Str. 276-281.5. Mikelić Preradović, Nives; Lauc, Tomislava; Boras, Damir. Social Implications of Service e-Learning in Primary Education // Technology Innovations in Education / Dondon Philippe ; Mikelić Preradović, Nives (ur.). Porto, Portugal : WSEAS Press, 2012. Str. 76-81.6. Posavec, Kristina; Mikelić Preradović, Nives. International Service Learning Assisting Foreigners in Learning Croatian // Technology Innovations in Education / Dondon Philippe ; Mikelić Preradović, Nives (ur.). Porto, Portugal : WSEAS Press, 2012. Str. 82-87.7. Mandić, Ana; Bakarić, Ana; Mikelić Preradović, Nives. Service e-Learning Project: State Graduation Online Demo Exam // The Future of Information Sciences: INFuture2011 - Information Sciences and e-society / Billinness, Clive ; Hemera, A. ; Meateljan, V. ; Banek Zorica, M. ; Stančić, H. ; Seljan, S (ur.). Zagreb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, 2011. Str. 235-243.8. Posavec, Kristina; Mikelić Preradović, Nives; Kišiček, Sanja. Framework of the Language Learning Environment for Assisting Foreigners in Learning Croatian (AFILC) // The Future of Information Sciences: INFuture2011 - Information Sciences and e-society / Billinness, C., Hemera, A., Meateljan, V., Banek Zorica, M., Stančić, H., Seljan, S. (ur.). Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, 2011. Str. 225-234. ISBN: 978-953-175-408-89. Mikelić Preradović, Nives; Kišiček, Sanja; Boras, Damir. Evaluation of Service learning in ICT curriculum // Proceedings of the 2nd Paris International Conference on Education, Economy and Society, Vol. 3: Analytrics / Tchibozo, G. (ur.). Strasbourg (France) : Association inscrite au Registre des Associations du Tribunal d‘Instance de Strasbourg, Volume 85, Folio n° 1, 2010. Str. 55-66.10. Mikelić Preradović, Nives. Semantic classification of verbs in CROVALLEX // RECENT ADVANCES in COMPUTER ENGINEERING and APPLICATIONS. Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on COMPUTER ENGINEERING and APPLICATIONS (CEA '10). / Lagakos, Stephen ; Perlovsky, Leonid ; Jha, Manoj ; Covaci, Brindusa ; Zaharim, Azama; Mastorakis, Nikos (ur.). Harvard University, Cambridge, USA : WSEAS Press, 2010. Str. 53-59. ISBN: 978-960-474-151-911. Mikelić Preradović, Nives; Boras, Damir; Kišiček, Sanja. Marvin - A Conversational Agent Based Interface for the Study of Information Sciences // The Future of Information Sciences: INFuture2009 -

Page 168: Informacijske i komunikacijske znanosti

Digital Resources and Knowledge Sharing / Stančić, H. ; Seljan, S. ; Bawden, D. ; Lasić-Lazić, J. ; Slavić, A. (ur.). Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, 2009. Str. 575-584.

ZNANSTVENI RADOVI U ČASOPISIMA1. Mikelić Preradović, Nives; Lauc, Tomislava; Boras, Damir. Service e-Learning in Elementary School: Opportunities for Learning, Teaching and Communicating in Social Space. // International journal of education and information technologies. 6 (2012) ; 327-3352. Mikelić Preradović, Nives; Posavec, Kristina; Boras, Damir. Study Abroad and Service Learning Assisting Students in Learning Croatian Language. // INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES. 6 (2012) ; 336-344.3. Mikelić Preradović, Nives. Service Learning in Croatia and the region: progress, obstacles and solutions. // Journal of the Washington Academy of Sciences. 97 (2011), 4; 33-48, ISSN: 0043-04394. Mikelić Preradović, Nives. CROVALLEX lexicon improvements: Subcategorization and semantic constraints. // WSEAS transactions on computers. 9 (2010) ; 288-298, ISSN: 1109-27505. Nives Mikelić Preradović, Damir Boras, Tomislava Lauc. Innovation at the Facultylevel Education through Service Learning // World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012. 127-132. ISSN: 2010-2778ZNANSTVENI RADOVI U ZBORNICIMA S MEĐUNARODNIM UREDNIŠTVOM I RECENZIJOM1. Šojat, Krešimir; Mikelić Preradović, Nives; Tadić, Marko. Generation of Verbal Stems in Derivationally Rich Language // Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12) / Calzolari, Nicoletta ; Choukri, Khalid ; Declerck, Thierry ; Ugur Dogan, Mehmet ; Maegaard, Bente ; Mariani, Joseph ; Odijk, Jan ; Piperidis, Stelios (ur.). Istanbul : European Language Resources Association (ELRA), 20122. Unić, Danijela; Mikelić Preradović, Nives; Boras, Damir. Evaluation of Multimedia Resources for Informatics Education in Croatian Elementary Schools // EDUvision 2012: Modern Approaches to Teaching Coming Generation / mag. Mojca Orel (ur.). Ljubljana, Slovenia : EDUvision, Stanislav Jurjevčič s.p., 2012. 373-3863. Mikelić Preradović, Nives; Ljubešić, Nikola; Boras, Damir. Croatian web text summarizer (CroWebSum) // Proceedings of the ITI 2010 32nd International Conference on INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES / LuzarStiffler, V. (ur.). Zagreb : University Computing Centre, University of Zagreb, 2010. 109-1144. Vučković, Kristina; Mikelić Preradović, Nives; Zdravko Dovedan. Verb Valency Enhanced Croatian Lexicon // Applications of Finite-State Language Processing - Selected Papers from the 2008 International NooJ Conference / Varadi, Tamás ; Kuti, Judit ; Silberztein, Max (ur.). Cambridge Scholars Publishing, 2010. 52-605. Mikelić Preradović, Nives; Boras, Damir; Kišiček, Sanja. CROVALLEX: Croatian Verb Valence Lexicon // Proceedings of the ITI 2009 31st International Conference on Information Technology Interfaces / Luzar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva ; Bekic, Zoran (ur.). Zagreb : SRCE, 2009. 533-538

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

a) Oblikovanje i upravljanje javnim znanjem u informacijskom prostoru (voditelj: prof.dr.sc. Miroslav Tuđman)b) ACCURAT (Analysis and evaluation of Comparable Corpora for Under Resourced Areas of machine Translation), voditelj: prof.dr.sc. Marko Tadićc) CESAR (CEntral and South-east europeAn Resources), voditelj: prof.dr.sc. Marko Tadićd) AbuMaTran (Automatic Building of Machine Translation), voditelj: dr. sc. Nikola Ljubešić, doc.

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 169: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 27.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Krešimir Pavlina, doc.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Krešimir Pavlina rođen je u Zadru. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zagrebu. Studij informatologije i pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 2000. godine, a diplomirao je 2004. godine obranivši rad s područja opće informatologije. Godine 2008. obranio doktorski rad na temu „Interoperabilnost sustava za elektroničko obrazovanje“. Od prosinca 2009. godine zaposlen je kao docent na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta. Nositelj je kolegija Programiranje baze podataka, Projektiranje informacijskih sustava i Informacijske tehnologije u obrazovanju. Znanstveno proučava područja baza podataka, bibliometrije, elektroničkog učenja i metodike nastave informatike. Autor dvadesetak znanstvenih i stručnih radova iz područja informacijskih znanosti. Aktivni sudionik dvadesetak međunarodnih znanstveno-stručnih skupova. Trenutno obnaša dužnost voditelja Centra za obrazovanje nastavnika pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje: 18.12.2009.Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

1. Lasić-Lazić, Jadranka; Banek Zorica, Mihaela; Pavlina, Krešimir.Assessing teaching assessment // Proceedings of Language Conference. Istanbul: Sabanci University, 2007.

2. Banek Zorica, Mihaela; Špiranec, Sonja; Pavlina, Krešimir.Virtual Worlds: Heritage and Educational Challenge // INFuture2007: Digital information and heritage / Bawden, D. et al. (ur.). Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2007. pp. 413-423

3. Pavlina, Krešimir; Banek Zorica, Mihaela; Pongrac, Ana.Teaching Quality Management at the Course Level // INFuture2009: The Future of Information Sciences - Digital Resources and Knowledge Sharing / Stančić, Hrvoje ; Seljan, Sanja ; Bawden, David ; Lasić-Lazić, Jadranka ; Slavić, Aida (ur.) .Zagreb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2009., pp. 549-564

4. Banek Zorica, Mihaela; Špiranec, Sonja; Pavlina, Krešimir.Immersive worlds as educational environments // Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education / Méndez Vilas, A. Solano Martín, A. Mesa González, J. Mesa González, J.A. (ur.).Bandajoz : Formatex, 2009., pp. 761-765

5. Lasić-Lazić, Jadranka; Pavlina, Krešimir; Pongrac, Ana.Teaching Quality – Student perspective // Proceedings of papers from MIPRO 2010 / Čičin-Šain, Marina ; Uroda, Ivan ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka (ur.).Opatija : MIPRO, 2010., pp. 56-58

6. Stančić, Hrvoje; Rajh, Arian; Pavlina, Krešimir.Long-term Preservation Solution for Complex Digital Objects Preserved as Archival Information Packages in the Domain of Pharmaceutical Records // DigitalWorld 2011 / Van Gemert-Pijnen, Lisette ; Ossebaard, Hans C. ; Hämäläinen, Päivi

Page 170: Informacijske i komunikacijske znanosti

(ur.).IARIA, 2011., pp. 13-21

7. Krešimir Pavlina, Mihaela Banek Zorica, Ana Pongrac, Student perception of teaching quality in higher education, Procedia - Social and Behavioral Sciences (ISSN 1877-0428), Volume 15, 2011., pp. 2288-2292

8. Lasić-Lazić, Jadranka; Pavlina, Krešimir; Pongrac, Ana.Software simulation as educational tool // 34th International Convention MIPRO 2011: Computers in Education / Čičin-Šain, Marina ; Uroda, Ivan ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka (ur.).Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku, 2011., pp. 197-199

9. Pavlina, Krešimir. Webometric ranking of University of Zagreb and other world universities // INFuture2011 : information sciences and e-society / Billenness, Clive ; Hemera, Annette ; Mateljan, Vladimir ; Banek Zorica, Mihaela ; Stančić, Hrvoje ; Seljan, Sanja (ur.).Zagreb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Universtiy of Zagreb, 2011.

10. Pavlina, Krešimir.Webometric ranking of European univerisities // Procedia - Social and Behavioral Sciences (ISSN 1877-0428), vol. 46, 2012., pp. 3788-3792

11. Stančić, Hrvoje; Pavlina, Krešimir; Rajh, Arian; Strasberger, Vito.Creation of OAIS-Compliant Archival Packages for Long-Term Preservation of Regulatory Metadata, Records and Dossiers // eTELEMED 2012 - The Fourth International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine / Gemert-Pijnen, Lisette Van ; Ossebaard, Hans C. ; Smedberg, Åsa ; Wynchank, Sincalir ; Giacomelli, Piero (ur.).Valencija : IARIA, 2012., pp. 105-110

12. Pavlina, Krešimir; Pongrac, Ana; Latas, Branka.Hardware equipment of computer classrooms in Croatian elementary schools // 35th International Convention MIPRO 2012: Computers in Education / Čičin-Šain, Marina; Uroda, Ivan; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović,Ivanka (ur.).Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku, 2012., pp. 1511-1513

13. Pavlina, Krešimir.Using Google search engine for word frequency analysis// Proceedings of the ITI 2012 34nd International Conference on Information Technology Interfaces / Luzar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva ; Bekić, Zoran (ur.). Zagreb : SRCE - Universtiy Computing Centre, University of Zagreb, 2012.

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

Organizacija, upravljanje i razmjena znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju (130-1301799-1755)ERASMUS IP Information and communication technology in supporting the educational process (2011)The International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES)

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 171: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 28.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Goran Popović, izv.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Visoka škola za poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“

Životopis

Goran Popović rođen je 1948. godine u Šibeniku. Diplomirao je pravo, a magistrirao i doktorirao u području informacijskih i komunikacijskih znanosti. Obnašao je vodeće funkcije u istaknutim institucijama i javnim poduzećima (Vjesnik d.d., Vjesnik – Naklada, Zavod za produktivnost, Zavod za intelektualne usluge itd.). Vodeći je konzultant za medije, upravljanje, savjetovanje i PR. Znanstvenu karijeru započeo je na Fakultetu političkih znanosti, a nastavio na Sveučilištu u Dubrovniku, Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na Hrvatskim studijima. U razdoblju od 2010. do 2012. godine obnašao je funkciju dekana Visoke poslovne škole Zagreb s pravom javnosti, a bio je i pročelnik Odjela za komunikacije iste institucije. Trenutno je voditelj specijalističkog diplomskog studija Komunikacijski menadžment Visoke škole za poslovanje i upravljanje 'Baltazar Adam Krčelić' u Zaprešiću gdje izvodi nastavu iz kolegija Komunikologija, Poslovna komunikacija, Teorija medija, Medijska komunikologija, Protokoli i odnosi s javnošću, Kreativni alati u menadžmentu – praktikum i Medijski praktikum. Na Hrvatskim studijima kao vanjski suradnik izvodi nastavu iz kolegija Medijski menadžment i Rizici masovne komunikacije. Autor je i koautor više od 30 znanstvenih radova.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje: 23. 05. 2012.

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

Znanstveni radovi u drugim časopisima

1. Grbavac, Jacinta; Popović, Goran; Grbavac, Vitomir.Mjesto i uloga komunikacijskih sustava u funkciji upravljanja poslovnih korporacija. // Informatologia. 44 (2011) , 1; 40-46 (članak, znanstveni).

2. Grbavac, Jacinta; Grbavac, Vitomir; Popović, Goran.KONCEPCIJSKA STRUKTURA HRVATSKOG MODELA GLOBALNOG KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA. // Informatologia. 43 (2010) , 2; 126-138 (pregledni rad, znanstveni).

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.

1. Popović, Goran; Grmuša, Tanja, Popović, Maša.INFORMIRANOST STUDENATA O EUROPSKOJ UNIJI I ZAVRŠETKU HRVATSKIH PRISTUPNIH PREGOVORA // "Društvo i tehnologija 2012 - dr. Juraj Plenković" / Mustić, Daria (ur.).

Page 172: Informacijske i komunikacijske znanosti

Zagreb : Hrvatsko komunikološko društvo, 2012. 287-306 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Popović, Goran; Grmuša, Tanja; Prpić, Hrvoje.IZVJEŠTAVANJE O EUROPSKOJ UNIJI U HRVATSKIM DNEVNIM NOVINAMA: ZAVRŠETAK HRVATSKIH PRISTUPNIH PREGOVORA // Society and Technology 2011.Zagreb : Hrvatsko komunikološko društvo, 2011. 309-322 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Prpić, Hrvoje; Popović, Goran; Hadžić, Slobodan.ISTRAŽIVANJE INFORMATIVNIH VRIJEDNOSTI U POLITIČKOM DNEVNIKU VJESNIK // Society and Technology 2011.Zagreb : Hrvatsko komunikološko društvo, 2011. 322-332 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Grbavac, Jacinta; Popović, Goran; Grbavac, Vitomir.MJESTO I ULOGA KOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA U FUNKCIJI UPRAVLJANJA POSLOVNIH KORPORACIJA // Društvo i tehnologija 2010.Zagreb : Hrvatsko komunikološko društvo i Nonacom, 2010. 312-321 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Sažeci u zbornicima skupova1. Grbavac, Jacinta; Popović, Goran; Grbavac, Vitomir.RETROSPECTIVE AND PERSPECTIVE CONTEMPORARY COMMUNICATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT // Society and Technology 2013 - dr. Juraj Plenković.2013. 90-91 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

2. Plenković, Mario; Mustić, Daria; Kučiš, Vlasta, Plenković, Juraj; Popović, Goran; Hadžić, Slobodan; Radoš, Goran; Grbavac, Vitomir; Tomažić, Tina.UTJECAJ MEDIJSKE KONVERGENCIJE NA PROCES HRVATSKE MEDIJSKE DIGITALIZACIJE // Društvo i tehnologija 2010.Zagreb : Hrvatsko komunikološko društvo i Nonacom, 2010. 449-450 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Plenković, Mario; Mustić, Daria; Hadžić, Slobodan; Popović, Goran; Kučiš, Vlasta; Radoš, Goran; Vagan, Danijela.Medijska komunikacija u konvergentnom okruženju // Društvo i tehnologija 2009..Zagreb : Hrvatsko komunikološko društvo, 2009. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Plenković, Mario; Mustić, Daria; Hadžić, Slobodan; Radoš, Goran; Vagan, Danijela; Popović, Goran.Hrvatska medijska komunikacija u konvergentnom okruženju // Society and Technology 2008.Zagreb : Hrvatsko komunikološko društvo i Nonacom, 2008. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

Page 173: Informacijske i komunikacijske znanosti

1. Plenković, Mario; Mustić, Daria; Kučiš, Vlasta, Plenković, Juraj; Popović, Goran; Hadžić, Slobodan; Radoš, Goran; Grbavac, Vitomir; Tomažić, Tina.UTJECAJ MEDIJSKE KONVERGENCIJE NA PROCES HRVATSKE MEDIJSKE DIGITALIZACIJE // 2010.Zagreb : Hrvatsko komunikološko društvo i Nonacom,

2. Plenković, Mario; Mustić, Daria; Hadžić, Slobodan; Popović, Goran; Kučiš, Vlasta; Radoš, Goran; Vagan, Danijela.Medijska komunikacija u konvergentnom okruženju // 2009..Zagreb : Hrvatsko komunikološko društvo

3. Plenković, Mario; Mustić, Daria; Hadžić, Slobodan; Radoš, Goran; Vagan, Danijela; Popović, Goran.Hrvatska medijska komunikacija u konvergentnom okruženju // 2008.Zagreb : Hrvatsko komunikološko društvo i Nonacom, 4. Popović, Goran.Kompetitivna slika (odabranih) internetskih portala u Republici Hrvatskoj - kao temelj strateškom usmjeravanju lansiranja novog proizvoda - portala Vjesnik, 2007. (elaborat).

5. Popović, Goran; Grbavac, Vitomir.Mjesto i uloga medijskih sustava u funkciji izgradnje informacijskog društva s posebnim osvrtom na medijsku kuću Vjesnik - naklada, 2007. (elaborat).

6. Novosel, Pavao; Popović, Goran.Izgradnja sistema informiranja i komuniciranja u funkciji delegatskog odlučivanja u općini Pešćenica, Zagreb, 1983. (elaborat).

7. Novosel, Pavao; Popović, Goran.Informiranje i komuniciranje u samoupravnim interesnim zajednicama, 1982. (elaborat).

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 174: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 29.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Nenad Prelog, red.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Nenad Prelog je rođen 1948. u Zagrebu, magistrirao je na University of Michigan (Ann Arbor), a doktorirao na Sveučilištu u Zagrebu. Radio je kao novinar (urednik i glavni urednik "Omladinskog tjednika", časopisa "Byte" i dr.). Djelovao je kao pionir razvoja novih disciplina, (potaknuo uvođenje područja informacijskih znanosti). Bio pomoćnik ravnatelja Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža"; pomoćnik Ministra vanjskih poslova i Veleposlanik RH u Irskoj. Bio je redoviti profesor u trajnom zvanju na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti na Sveučilištu u Zadru. Sada je redoviti profesor u trajnom zvanju na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Predaje niz kolegija iz područja komunikologije i novinarstva te informacijskih znanosti: Informacijsko komunikacijske tehnologije u novinarstvu, Novi mediji, Online novinarstvo, Metode i tehnike novih medija, Odnosi s javnošću i novi mediji, Informacijska tehnologija i novinstvo, Elektroničko poslovanje, Informacijski sustavi, Budućnost novinarstva, Informacijska tehnologija kao temelj novih medija i dr. Autor je desetak knjiga i pedesetak znanstvenih i stručnih radova iz područja teorije i primjene informacijske tehnologije te novih medija. Osnivač i predsjednik InMed-a (Instituta za nove medije i elektroničku demokraciju). Član Strateškog vijeća UN-GAID (United Nations Global Alliance for ICT and Development). Član Vijeća eksperata ICWFD (International Commission on Workforce Development).

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje:

Redoviti profesor u trajnom zvanju (2012.)Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

Prelog, Nenad (2007): Pretraživanje i pronalaženje informacija u virtualnom svijetu, u: Digital Information and Heritage, Dept. of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Zagreb, str. 51-59.Prelog, Nenad i Bebić, Domagoj (2011): From Who and What to How and Why – The Future of Online Encyclopaedies, u: The Future of Information Sciences, Dept. of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Zagreb, 2011. str. 299-308.Prelog, Nenad (2010): Od tko i što do kako i zašto – budućnost online enciklopedija, Studia Lexicographica br. 7, 2010. str. 164-176. /hrvatska proširena verzija teksta objavljenog u “The Future of Information Sciences”/Prelog, Nenad (2011): Novi mediji i novinstvo na internetu, u Uvod u medije, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, str. 203-218.

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

Page 175: Informacijske i komunikacijske znanosti

/

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 176: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 30.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Mario Radovan, red.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci

Životopis

Mario Radovan je redovni profesor informacijskih znanosti na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci. Diplomirao je računarstvo i magistrirao operacijska istraživanja na Sveučilištu u Ljubljani te doktorirao informacijske znanosti na Sveučilištu u Zagrebu. Studijske godine 1985/86 gostovao je na Universidade Nova u Lisabonu (Portugal). Dobitnik je Fulbright Senior stipendije za studijsku godinu 1997/98 koju je proveo na University of California at Berkelley kao gostujući znanstvenik. Objavio je knjige o programiranju, informacijskim sustavima, bazama podataka, i računalnim mrežama te preko pedeset članaka, većinom u međunarodnim publikacijama. M. Radovan je predstojnik Zavoda za komunikacijske sustave na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje:

Redovni profesor informacijskih znanosti (trajno zvanje od 23.09.2004. godine)

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

Radovan Mario: Računalne mreže (1): Povezivanje računala i mreža, Rijeka: Digital point, 2010. (* eng: Computer Networks (1): Connecting Computers and Networks *)

Radovan Mario (sa S. Marzic i I. Jugo): "Developing dynamic Web applications: Exam scheduler", in Proceedings of MIPRO 2011, Opatija, Croatia, 23-27 May 2011, Vol. 4, pp. 164-169.

Radovan Mario: Računalne mreže (2): Prijenos, mrežne usluge i zaštita, Rijeka: Digital point, 2011. (* eng: Computer Networks (2): Transport, Network Services, and Security *)

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

/

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 177: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 31.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Slaven Ravlić, red.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Dr. sc. SLAVEN RAVLIĆ (u daljem tekstu pristupnik) rođen je 1951. u Slivnu. Državljanin je Republike Hrvatske.Osnovnu školu i gimnaziju završio u Osijeku. 1974. diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. 1998. obranio je na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu doktorsku disertaciju pod naslovom "Liberalizam i demokracija u političkoj teoriji Johna Stuarta Milla" i stekao akademski stupanj doktora društvenih znanosti, polje politologija.Nakon diplomiranja pristupnik je radio kao nastavnik u Srednjoškolskom centru za strojarstvo i elektrotehniku u Zagrebu. Bio je stručni suradnik u Centru za aktualni politički studij Narodnog sveučilišta grada Zagreba (1975–77). Od 1977. do 1983. bio je urednik i glavni urednik časopisa “Naše teme”, a zatim urednik izdavačke djelatnosti i koordinator teorijsko-istraživačkog programa Centra CK SKH za idejno-teorijski rad. Od 1992. zapošljava se u Leksikografskom zavodu “Miroslav Krleža” kao stariji stručni suradnik. 1994. izabran je za urednika; od 1996. je član Uređivačkog vijeća i urednik-voditelj društvenih znanosti u Hrvatskoj enciklopediji; od 2001. zamjenik glavnog urednika a od 2005. glavni urednik Hrvatske enciklopedije. U Leksikografskom je zavodu bio pomoćnik ravnatelja LZ-a za leksikografiju (2000–2001), član Ravnateljstva (2001-2005) te predsjednik Znanstvenog vijeća (od 2004). Od 2005. radi i na Pravnom fakultetu u Zagrebu.Pristupnik je 1991. izabran u zvanje znanstvenog asistenta, 1999. u zvanje znanstvenog suradnika, a 2005. u zvanje višeg znanstvenog suradnika u području društvenih znanosti, polje politologije.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje:

8.7.2013.

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

1. Kregar, Josip; Đulabić, Vedran; Gardašević, Đorđe; Musa, Anamarija; Ravlić, Slaven; Rogić Lugarić, Tereza.Decentralizacija .Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2011.

2. Kregar, Josip; Sekulić, Duško; Ravlić, Slaven; Malenica, Zoran; Jeknić, Ranka; Petričušić, Antonija.Izgradnja institucija: Etika i korupcija .Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2010 (zbornik).

3. Ravlić, Slaven.Dileme političkog predstavništva .Zagreb : Politička kultura, 2008. (monografija).

Page 178: Informacijske i komunikacijske znanosti

4. Bogišić i kultura sjećanja : Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u prigodi stote godišnjice smrti Balda Bogišića / Kregar, Josip; Bogišić, Vlaho; Čepulo, Dalibor; Miladin, Petar; Ravlić, Slaven; Hameršak, Filip (ur.).

Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2011. (zbornik).

5. Ravlić, Slaven.Lokalna demokracija // Decentralizacija / Kregar, Josip ; Đulabić, Vedran ; Gardašević, Đorđe ; Musa, Anamarija ; Ravlić, Slaven ; Rogić Lugarić, Tereza (ur.).Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2011. Str. 85-106.

6. Ravlić, Slaven.Političke stranke i korupcija // Izgradnja institucija: Etika i korupcija / Kregar, Josip ; Sekulić, Duško ; Ravlić, Slaven ; Malenica, Zoran ; Jeknić, Ranka ; Petričušić, Antonija (ur.).Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2010. Str. 50-91.

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

Od 2007. pristupnik je suradnik na projektu "Izgradnja institucija: etika i korupcija" Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 179: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 32.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Sanja Seljan, red.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Dr. sc. Sanja Seljan ([email protected]), redovni je profesor na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Njezina područja istraživanja su automatsko računalno prevođenje (Machine Translation, MT), računalno potpomognuto prevođenje (Computer-Assisted Translation, CAT), prijevodne memorije (Translation Memories, TMs), formalni modeli leksičko-funkcionalne gramatike (Lexical-Functional Grammar, LFG) i primjena računala u poučavanju jezika (Computer-Assisted Language Learning, CALL). Objavila je više od 60 znanstvenih radova, sudjelovala na preko 70 konferencija, održala 7 pozvanih predavanja, među kojima i u Općoj upravi za prevođenje (Directorate-General for Translation, DGT) Europske komisije i 6 radionica. Suurednica je 4 publikacije na engleskom jeziku. Voditelj je projekta “Informacijska tehnologija u prevođenju hrvatskoga i e-učenju jezika” (130-1300646-0909) pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta te je sudjelovala na 6 međunarodnih i domaćih projekata. Kao rezultat rada na projektu, objavljena je knjiga “Computational Language Analysis: Computer-Assisted Translation and e-Language Learning“. Članica je profesionalnih udruga iz područja jezičnih tehnologija i organizacijskog odbora INFuture međunarodne konferencije. Tečno govori engleski i francuski, služi se talijanskim i njemačkim. Stručno se usavršavala u inozemstvu.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje:

Fakultetsko vijeće od 25.4.2013.

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

Seljan, Sanja. Translation Technology as Challenge in Education and Business. // Informatologia. 44 (2011) , 4; 279-286 (izvorni znanstveni rad, znanstveni, indeksirano u Information Science Abstracts;LISA: Library and Information Science Abstracts;ERIH-European Reference Index for Humanities, SCOPUS, EBSCO, Scientific Commons, HRČAK, Informatics Abstracts-INFA, Pascal Thema, Information Science Documentation, Referativnyj žurnal, Informatika, Science Abstracts-SA, International Federation of Communication Associations, Engineering Index)

Kučiš, Vlasta; Seljan, Sanja. The Role of Online Translation Tools in Language Education. // BABEL-REVUE INTERNATIONALE DE LA TRADUCTION-INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSLATION. 59 (2013) , 1; prihvaćeno za tisak – predviđeno tiskanje u rujnu 2013 (članak, znanstveni, indeksirano u Web of Science - Current Contet CC - Social & Behavioral Sciences, CC - Arts & Humanities, SCI Social Sciences Citation Index, Arts and Humanities Citation Index, LLBA: Linguistics and Language Behavior Abstracts;MLA - Modern Language Abstracts;Arts and Humanities Citation Index, Social Sciences Citation Index, Social Scisearch, Journals Citation Reports/Social Sciences Edition, IBR/IBZ, INIST, Linguistic Bibl., MLA Bib., European Ref., Translation Studies Bib., Scopus).

Page 180: Informacijske i komunikacijske znanosti

Seljan, Sanja; Vičić, Tomislav; Brkić, Marija. BLEU Evaluation of Machine-Translated English-Croatian Legislation. Proceedings of 8th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). Istanbul, Turkey : European Language Resources Association (ELRA), 2012.

Brkić, Marija; Seljan, Sanja; Vičić, Tomislav. Automatic and Human Evaluation on English-Croatian Legislative Test Set. // Lecture Notes in Computer Science - LNCS. 7816 (2013) , 1; 311-317 (članak, znanstveni, indeksirano u Thomson Reuters - ISI Proceedings - Conference Proceedings Citation Index, DBLP, ZBlMath/CompuServe, EI Compendex, IO-Port, ACM Portal, SCOPUS, INSPEC)

Dunđer, Ivan; Seljan, Sanja; Arambašić, Marko. Domain-Specific Evaluation of Croatian Speech Synthesis in CALL. // Recent Advances in Information Science - Recent Advances in Computer Englineering Series: WSEAS Press. 1 (2013) ; 142-147 (članak, znanstveni, indeksirano u Thomson Reuters – ISI Proceedings, CA Search (Chemical Abstracts);Compendex (EI Village);EMBASE (Excerpta Medica);Geobase;INSPEC;Zentrallblatt für Mathematik/Mathematical Abstracts;Elsevier, Scopus, Ebsco, ACM Association for Computing Machinery, CiteSeerx, Electronic Journal Lib, Cabell Publishing, SAO/NASA Astrophysics Data System, CSA, DoPP, Biobase, AMS American Mathematical Soc, Ulrich's International Periodicals Directory).

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

Voditelj projekta:Informacijska tehnologija u prevođenju hrvatskoga i e-učenju jezika , MZOS 130-1300646-0909, (2007-2013)

Sudjelovanje na projektima: Let's MT (2010-2012) Accurat (FP7/2007-2013)

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 181: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 33.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Božo Skoko, doc.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Božo Skoko (rođen 26. veljače 1976 u Ljubuškom, BiH) je docent na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje vodi kolegije iz odnosa s javnošću. Utemeljitelj je i partner Millenium promocije, jedne od vodećih hrvatskih agencija za komunikacijski menadžment. Magistrirao je međunarodne odnose 2003. te doktorirao politologiju 2008. na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je nekoliko knjiga s područja odnosa s javnošću, brendiranja država te identiteta i imidža Hrvatske. Kao konzultant angažiran je za mnogobrojne hrvatske i međunarodne korporacije, političke institucije te nevladnine organizacije.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje:

16. rujna 2009. docent (u tijeku je izbor za izvanrednog profesora)

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

• Skoko, Božo (2009.): Država kao brend – Upravljanje nacionalnim identitetom, Matica hrvatska, Zagreb.

• Skoko, Božo (2011.): Mediji i odnosi s javnošću – međusobna potpora ili prijetnja? // Uvod u medije / Peruško, Zrinjka (ur.); Naklada Jesenski i Turk – Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, str. 315-332.

• Skoko, Božo; Jelić, Bruno (2012): Odnosi s javnošću između struke i profesije – Pokušaji regulacije odnosa s javnošću // Medijske studije vol.3 (2012) br. 5; 66-84 (pregledni rad, znanstveni).

• Miličević, Katarina; Skoko, Božo; Krešić, Damir (2012.): The Power of Tourism in Creating a National Brand: The Case of Croatia // Destination Branding & Marketing IV, Richards, V. (ed.), Welsh Centre for Tourism Research and Cardiff Metropolitan University. Cardiff, str. 236-247 (znanstveni rad).

• Igor, Kanižaj; Skoko, Božo (2010.): Mitovi i istine o novinarskoj profesiji – imidž novinara u hrvatskoj javnosti // Medijske studije, vol. 1. br. 1-2, 20-39 (znanstveni rad, izlaganje sa znanstvenog skupa).

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

2009.- istraživač na projektu Javnost, elite, mediji i komunikacijska strategija ulaska Hrvatske u EU (voditelj: doc. dr. Nebojša Blanuša)2007- 2010. istraživač na projektu Javnost, elite, mediji i komunikacijska strategija ulaska Hrvatske u EU (voditelj: prof. dr. Ivan Šiber) 2002-2006. istraživač na projektu Mediji i društvo (voditelj: prof. dr. Stjepan Malović)

Page 182: Informacijske i komunikacijske znanosti

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 183: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 34.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Aida Slavić, viši znanstveni suradnik

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: University College London

Životopis

Dr. sc. Aida Slavic je glavna urednica Univerzalne decimalne klasifikacije UDK, i radi na razvoju i upravljanju klasifikacijom pri UDK Konzorciju u Hagu (Nizozemska). Dr. Sc. Slavić je također i izvanredni profesor na Odsjeku za infomracijske i komunikacijske znanosti (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), gdje predaje kao gost predavač na poslijediplomskog studiju kolegije iz područja indeksnih jezika, organizacije znanja, pretraživanja informacija i klasifikacijskih sustava. A. Slavić je doktorirala u području informacijskih znanosti na sveučilištu University College London u Engleskoj. Predmet njenog doktorskog istraživanja je korištenje klasifikacije znanja u mrežnom okruženju, a njen znanstveno-istraživački interes pokriva područje organizacije znanja, teorije klasifikacije znanja, metadapodataka i semantičke tehnologije.Aida je aktivni član sljedećih međunarodnih profesionalnih udruženja: International Society for Knowledge Organization (ISKO), American Society for Information Science and Technology (ASIST), British Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP) i British Computer Society. Dr. Slavić je član ISKO Scientific Academic Committee i član uredništva međunarodnog časopisa Knowledge Organizationl. Redovni je član programskih odbora nekoliko značajnih međunarodnih konferencija i foruma: Dublin Core, ISKO, E-Pub i Networked Knowledge Organization Systems WorkshopsDr. Slavić je autor preko 70 stručnih i znanstveno-istraživačkih članaka na temu organizacije znanja, klasifikacije, napose UDK:

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje:      

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

     

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

     

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 184: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 35.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Hrvoje Stančić, izv.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Rođen je u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1996. godine studijske grupe Informatologija (smjer Opća informatologija) i Engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirao je 2001. godine s temom Upravljanje znanjem i globalna informacijska infrastruktura. Doktorirao je 2006. s temom Teorijski model postojanog očuvanja autentičnosti elektroničkih informacijskih objekata.Nastavu izvodi na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti, na izvanrednom studiju te Stručnom usavršavanju iz arhivistike. Kao gostujući predavač predavao je pet godina na diplomskom studiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu te dvije godine na diplomskom i doktorskom studiju na Fakultetu za administraciju i menadžment informacijskih sistema Univerziteta Sv. Kliment Ohridski u Bitoli. Predstojnik je Katedre za arhivistiku i dokumentalistiku od 2008. godine.Autor je knjige Digitalizacija, koautor knjige Heritage Live. Upravljanje baštinom uz pomoć informacijskih alata, urednik četiriju knjiga, a objavio je, samostalno ili u koautorstvu, više od 50 znanstvenih i stručnih radova.Kao istraživač sudjelovao je u radu četiriju nacionalnih znanstveno-istraživačkih projekata i jednom međunarodnom TEMPUS projektu. Vodio je, na razini fakulteta, međunarodni projekt HERITAGE Live koji se odvijao u okviru IPA operativnog programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007.-2013. Na razini Hrvatske koordinirao je aktivnosti europske koordinacijske inicijative Digital Preservation Europe – DPE. Istraživač je i voditelj hrvatskog istraživačkog konzorcija na međunarodnom projektu InterPARES Trust – Trust and Digital Records in an Increasingly Networked Society (2013.-2018.). U Ministarstvu kulture RH član je radne skupine za izradu nacionalne strategije za digitalizaciju kulturne baštine.Član je Hrvatskog arhivističkog društva (HAD), Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva (HIDD), Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM-a, te je fakultetski predstavnik u Međunarodnom centru za arhivska istraživanja ICARUS.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje:

19. listopada 2011.

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

Stančić, Hrvoje; Rajh, Arian; Milošević, Ivor. “Archiving-as-a-Service” : Influence of Cloud Computing on the Archival Theory and Practice. // The Memory of the World in the Digital Age : Digitization and Preservation / Duranti, Luciana; Shaffer, Elizabeth (ur.). UNESCO, 2013. Str. 108-125.Heritage Live. Upravljanje baštinom uz pomoć informacijskih alata / Stančić, Hrvoje; Zanier, Katharina (ur.). Koper : Univerzitetna Založba Annales, 2012.

Page 185: Informacijske i komunikacijske znanosti

Kodrić Zaimović, Lejla; Stančić, Hrvoje. Analysis of the Participation of Bosnia and Herzegovina and Croatia in the UNESCO's Memory of the World Pro¬gramme. // QQML2012 : 4th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, Limerick, 2012. Stančić, Hrvoje; Pavlina, Krešimir; Rajh, Arian; Strasberger, Vito. Creation of OAIS-Compliant Archival Packages for Long-Term Preservation of Regula¬tory Metadata, Records and Dossiers. // eTELEMED 2012 : The Fourth In¬ternational Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine / Gemert-Pijnen, Lisette Van i dr. (ur.). Valencija : IARIA, 2012. Str. 105-110.Milošević, Ivor; Stančić, Hrvoje. Usage of Virtualization Technologies in Long-Term Preservation of Integrity and Accessibility of Digital Data. // Infor¬mation Sciences and e-Society / Billenness, Clive i dr. (ur.). Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011. Str. 397-406.Stančić, Hrvoje. Načela digitalne komunikacije. // Digitalno doba: masovni mediji i digitalna kultura / Zgrabljić Rotar, Nada (ur.). Zagreb : Sveučilište u Zadru, Naklada medijska istraživanja, 2011. Str. 53-72.Stančić, Hrvoje. Preservation of Digital Archaeological, GIS and Visualisation Data. // The Future with GIS / Kereković, Davorin (ur.). Zagreb : Hrvatski Informatički zbor - GIS Forum, 2011. Str. 73-81.Stančić, Hrvoje; Rajh, Arian; Pavlina, Krešimir. Long-term Preservation Solu¬tion for Complex Digital Objects Preserved as Archival Information Pack¬ages in the Domain of Pharmaceutical Records. // DigitalWorld 2011 / Van Gemert-Pijnen, Lisette; Ossebaard, Hans C.; Hämäläinen, Päivi (ur.). IARIA, 2011. Str. 13-21.Rajh, Arian; Stančić, Hrvoje. Planiranje, izgradnja i uspostava digitalnog arhiva. // Arhivski vjesnik. 53 (2010), str. 41-62.Stančić, Hrvoje. Digital Heritage Preservation. // Space, Heritage & Future / Kereković, Davorin (ur.). Zagreb : Hrvatski Informatički Zbor - GIS Forum, Zagreb, Hrvatska / University of Silesia, Katowice, Poljska, 2010. Str. 282-289.Rajh, Arian; Stančić, Hrvoje. Planning and Designing of Digital Archival Infor¬mation Systems. // Digital Resources and Knowledge Sharing / Stančić, Hrvoje i dr. (ur.). Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakul¬tet, 2009. Str. 55-64.

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

Organizacija, upravljanje i razmjena znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju (2007.-2013., br. projekta: 130-1301799-1755)HERITAGE Live, IPA operativni program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007.-2013. (br. projekta: SI-HR-1-1-008)InterPARES Trust – Trust and Digital Records in an Increasingly Networked Society, međunarodni projekt, 72 partnera (2013.-2018.)

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 186: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 36.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Aleksandar Stipčević, red.prof. u miru

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: /

Životopis

Aleksandar Stipčević, arheolog, bibliolog, knjižni¬čar, esejist, albanolog, rođen je u Arbanasima kraj Zadra 10. listopada 1930. godine. U Zadru je polazio osnovnu školu i gimnaziju, potom u Zagrebu studi¬rao arheologiju na Filozofskom fakultetu. Diplomi-rao je 1954. godine. Kraće vrijeme radio je u Arheo¬loškom muzeju u Zadru i u Institutu za historijske nauke u Zadru. Godine 1957. prelazi u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu gdje je načelnik Odjela za tiskane knjige. Go¬dine 1974. postaje ravnatelj Knjižnice JAZU (danas HAZU). Potkraj 1983. pre¬lazi u Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krleža i tu preuzima dužnost glavnog urednika Hrvatskoga biografskog leksikona. U studenom 1987. godine, nakon izlaska iz tiska druge knjige te edicije, prelazi na Filozofski fakultet Sveu¬čili¬šta u Zagrebu (Odsjek za informacijske znanosti, Katedra za bibliotekarstvo) gdje predaje predmete Povijest knjige i knjižnica, Bibliografija i Sociologija knji¬ge i knjižnica. U zvanju redovitog profesora umirovljen je 1997. godine.

Doktorirao je 1977. godine na Filozofskom fakultetu u Zadru disertacijom Re¬ligiozni simbolizam u Ilira, a u veljači 1978. stekao je zvanje bibliotekarskog savjetnika. Godine 1990. izabran je u zvanje znanstvenog savjetnika u području informacijskih znanosti.

Od 1970. do 1973. predaje predmet Uvod u arheologiju kao vanjski suradnik u svojstvu višeg predavača na Filozofskom fakultetu u Prištini. Koncem 1971. iza¬bran za predavača predmeta Uvod u povijest knjige i knjižnica na Poslijedi-plom¬skom studiju bibliotekarstva, dokumentacije i informacijskih znanosti Sve¬u¬čili-šta u Zagrebu. Godine 1978. izabran je za honorarnoga izvanrednog pro¬fe¬sora na novoosnovanoj Katedri za bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta Sveučili¬šta u Zagrebu. Godine 1987. izabran je za redovitog profesora na istom fakul¬tetu. Od 1987. do 1996. bio je predstojnik Katedre za bibliotekarstvo u Od¬sjeku za informacijske znanosti, a od 1992. do 1995. pročelnik je Odsjeka za in¬forma¬cijske znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Priznanja: 1983. godine dobio je Kukuljevićevu povelju za rad u knjižničar-skoj struci, 1998. odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, 2004. dobio je Nagradu grada Zagreba, 2004. dobio Nagradu grada Zadra za ži¬votno djelo, 2001. godine primio Zlatni orden Naim Frashëri, koji mu je predao ondašnji predsjednik Republike Albanije Rexhep Meidani za doprinos osvjetlja¬vanju povijesti Ilira.

Napisao je ukupno više od 230 znanstvenih i stručnih radova na hrvatskom, ta¬lijanskom, albanskom, engleskom, francuskom jeziku u nacionalnim i među-narodnim publikacijama.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje: 1987.

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

1. Stipčević, Aleksandar.Socijalna povijest knjige u Hrvata. Knjiga III. Od početka hrvatskoga narodnog preporoda (1835.) do danas .Zagreb : Školska knjiga, 2008 2. Stipčević, Aleksandar.Inventari knjižnica kao izvori za povijest knjige s posebnim osvrtom na inventar Nikole Pavlova Gundulića iz 1469. godine. // Libellarium. Časopis za povijest pisane riječi, knjige i baštinskih ustanova. 1 (2008) , 1; 1-8

Page 187: Informacijske i komunikacijske znanosti

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

/

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 188: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 37.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Vladimir Šimović, red.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Sveučilište sjever Koprivnica

Životopis

Prof. dr. sc. Vladimir Šimović doktorirao je s temom iz informacijskih sustava, u sklopu poslijediplomskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2000. godine, nakon magisterija na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Predavanje informatičkih i stručnih predmeta te različiti poslovi vezani uz informacijske sustave usmjeravaju ga prema znanstveno istraživačkom radu i objavljivanju prvih radova iz područja informacijskih znanosti.Predavačku karijeru započinje 1993. godine na katedri za informatiku sa statistikom na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu, na Visokoj školi za poslovanje i upravljanje Baltazar Adam Krčelić u Zaprešiću, a od 2002. do danas predaje na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, danas kao predstojnik katedre informacijskih znanosti. Obnašao je dužnost dekana punih šest godina, u dva mandata, na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2013. je zaposlen na Medijskom Sveučilištu u Koprivnici i Varaždinu i obnaša dužnost pročelnika sveučilišnog odjela Odnosi s javnošću.Nositelj je više informatičkih kolegija na dodiplomskim i diplomskim studijima na Učiteljskom fakultetu, na znanstvenom poslijediplomskom studiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i na znanstvenom poslijediplomskom studiju Učiteljskog fakulteta, te na Medijskom Sveučilištu u Koprivnici i Varaždinu, kao i na Sveučilištu u Munsteru (Njemačka), te na Sveučilištu u Mostaru - FPMOZ (BiH).Sudjeluje kao član uredništva nekoliko međunarodnih znanstvenih zbornika i časopisa: Catallactics (Europski centar za napredna i sustavna istraživanja – ECNSI); Metodika – časopis o informatičkoj metodici koji izdaje Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje koji izdaje Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Suosnivač je i voditelj više simpozija u Baden-Badenu (Katalaktike - Informatika i komunikacija u zajednici znanja).Objavio je mnogo domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih radova, monografija, mnoge školske priručnike i udžbenike. Sudjelovao je kao član međunarodnog programskog i organizacijskog komiteta konferencije „Inter Symp“ Međunarodnog instituta za napredne studije u domeni sustavnih istraživanja, informatici i u kibernetici (IIAS) u Windsoru u Ontariu.Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja, među ostalima 2004. postaje članom (Fellow) IIAS-a, a 2007. i počasni doktor.Recenzent je mnogim međunarodnim i domaćim znanstvenim radovima, znanstvenim projektima, visokoškolskim udžbenicima i priručnicima iz područja informacijskih znanosti. Voditelj je znanstveno istraživačkog projekta „Analitički model praćenja novih obrazovnih tehnologija u cjeloživotnom učenju“, suradnik i nastavnik na međunarodnom projektu TEMPUS JEP „Learning for Europe“ čiji su koordinatori Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Münsteru, zatim u sklopu EU programa TEMPUS IV „Modernising Teacher Education in a European Perspective“.Sudjeluje kao projektant i savjetnik u mnogim i zapaženim informatičkim projektima na svjetskoj i domaćoj razini kao stručnjak najviših kompetencija.

Page 189: Informacijske i komunikacijske znanosti

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje:

redoviti profesor, 17. ožujka 2009.

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

1. Šimović, Vladimir; Maja Ružić-Baf,

Suvremeni informacijski sustavi.

Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2013 (udžbenik).

2. Oreški, Predrag; Šimović, Vladimir.

Slobodan softver u obrazovanju .

Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013 (monografija).

3. Šimović, Vladimir; Milković, Marin; Varga, Matija.

Metodičko-didaktički priručnik za poučavanje programiranja u C i C++ programskim jezicima prema Addie modelu : multimedijski pristup, praktični primjeri. .

Varaždin : Veleučilište, 2012 (priručnik).

4. Varga, Matija; Šimović, Vladimir; Milković, Marin.

Zaštita elektroničkih informacija .

Varaždin : Veleučilište, 2012.

5. Šimović, Vladimir; Zovko, Vatroslav; Bobera Dušan.

Projektni menadžment i informacijska potpora .

Zaprešić : Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti "Baltazar Adam Krčelić", Zaprešić, 2011. (udžbenici).

6. Šimović, Vladimir.

Uvod u informacijske sustave, 2. dopunjeno i izmijenjeno izdanje .

Zagreb : Golden marketing-Tehnička knjiga, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2010 (udžbenik).

7. Šimović, Vladimir, Maletić, Franjo, Afrić, Winton.

Osnove informatike - uvod / Omer Rak (ur.).

Zagreb : Golden marketing-Tehnička knjiga, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010.

8. Nježić, Zoran; Šimović, Vladimir.

Reorganization of Existing Business-Information Model in Purpose to Improvement Production Process // Emerging Informatics - Innovative Concepts and Applications / Shah Jahan Miah (ur.). Rijeka : InTech, 2012. Str. 155-170.

9. Šimović, Vladimir; Fajt, Siniša; Krhen, Miljenko.

Stochastic Based Simulations and Measurements of Some Objective Parameters of Acoustic Quality: Subjective Evaluation of Room Acoustic Quality with Acoustics Optimization in Multimedia Classroom (Analysis with Application) // Stochastic Modeling and Control / Ivan Ganchev Ivanov (ur.). Rijeka : InTech, Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia, 2012. Str. 211-230.

Page 190: Informacijske i komunikacijske znanosti

10. Šimović, Vladimir, Šimović, Vladimir.

Pertinence and information needs of different subjects on markets and appropriate operative (tactical or strategic) stochastic control approaches // Stochastic Control / Chris Myers (ur.). Rijeka : Scyo, 2010. Str. 609-628.

11. Fajt, Siniša; Krhen, Miljenko; Šimović, Vladimir.

Specific Statistical Analysis of Influence of the hearing Memory to the Acoustic Quality Evaluation of Multimedia Classroom. // The International Scientific Journal of Management Information Systems. 7 (2012) , 4; 13-20 (članak, znanstveni).

12. Oreški, Predrag; Šimović, Vladimir.

Reasons for and against the use of free and open source software in the primary education in Croatia. // Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje. 14 (2012) , 1; 11-23 (članak, znanstveni).

13. Šimović, Vladimir; Varga, Matija.

Procurement Management System with Information Support for the Project. // Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. 14 (2012) , 3; 534-561 (članak, znanstveni).

14. Šimović, Vladimir; Varga, Matija; Oreški, Predrag.

Case Study : an Information System Management Model. // The International Scientific Journal of Management Information Systems. 7 (2012) , 1; 13-24 (članak, znanstveni).

15. Šimović, Vladimir; Zovko, Vatroslav; Nježić, Zoran.

Educational Institutions as Learning Organizations: The Need for Paradigm Shift. // Anali ekonomskog fakulteta u Subotici. 46 (2010.) , 23; 247-15-247-21 (članak, znanstveni).

16. Mateljan, Vladimir; Širanović, Željko; Šimović, Vladimir.

PRIJEDLOG MODELA ZA OBLIKOVANJE MULTIMEDIJSKIH WEB NASTAVNIH SADRŽAJA PREMA PEDAGOŠKOJ PRAKSI U RH. // Informatologia. 42 (2009) , 1; 38-44 (pregledni rad, znanstveni).

17. Šimović, Vladimir.

Key success factors of performance appraisal system of academic staff. // Strategic Management International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. 14 (2009) , 1; 48-52 (članak, znanstveni).

18. Šimović, Vladimir.

Programski projektni menadžment: analiza inženjerskih i upravljačkih procesa simulacijom stohastičkih sustava za proizvodnju grafičke tiskarske industrije. // Papers of the 12th WSEAS International Conference on SYSTEMS (part of the 12th WSEAS CSCC Multiconference), Crete. 1 (2008) , 12; 591-630 (članak, znanstveni).

19. Šimović, Vladimir.

Software project management: new analysis of specific engineering and management processes in modern graphical printing industry production. // WSEAS transactions on computers. 7 (2008) , 8; 1230-1239 (članak, znanstveni).

20. Šimović, Vladimir.

Improving Intercultural Literacy and Mobility for Better Education Oppurtunities - Case of the Faculty of Teacher Education at the University of Zagreb // III. Balkan Universities Network Meeting: Proceedings of

Page 191: Informacijske i komunikacijske znanosti

Balkan Spring Educational Conference -Challenges of Higher Education Institutions in the Balkans. Edirne, Turska, 2010. 30-45 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

21. Šimović, Vladimir.

The Strategic Role of New Education Technologies With Relation To Usage of ICT Supported Knowledge Management Models for Competitiveness and performance Management Improvement // Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology (EDU '09) / Revetria, Roberto ; Mladenov, Valeri ; Mastorakis, Nikos (ur.). Genova : wseas, 2009. 44-52 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

vidjeti detaljniji popis na URL: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=202774

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

1) Znanstveno-istraživačkog projekta MZOŠ-a br. 227-2271694-1699 pod nazivom: „Analitički model praćenja novih obrazovnih tehnologija u cjeloživotnom učenju“, na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 2006. - 2013.2) Međunarodni (europski) projekt „Modernising Teacher Education in a European Perspective“ u okviru EU programa TEMPUS IV, trajanje 3 godine (2010-2012)3) Međunarodni projekt TEMPUS JEP_40109_2005 «Learning for Europe» čiji su koordinatori Sveučilište u Zagrebu (Učiteljski fakultet) i Sveučilište u Münsteru (Njemačka) 2006. – 2009.4.) Projekt razvoja dva Tempusa i programa te kolegija "New Media and education market" na međunarodnom diplomskom studiju "Menadžment i savjetovanje za europsko obrazovanje" Učiteljskog fakuklteta Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska) i Odjela pedagogijskih znanosti Sveučilišta u Munsteru (Njemačka)

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 192: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 38.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Tomislav Šola, red.prof. u miru

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: /

Životopis

Rođen u Zagrebu, Hrvatska, 1948 godine. Radi kao istraživač i predavač u statusu redovnog profesora na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek za informacijske znanosti, Katedra za muzeologiju. Predstojnik je Katedre za muzeologiju i voditelj i predavač poslijediplomskog studija muzeologije.Diplomirao je povijest umjetnosti i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1975). Na istom je Sveučilištu odslušao dopunski studij novinarstva (1974/75) i poslijediplomski studij muzeologije (1977/78). Studij muzeologije nastavio je tečajem pod vodstvom Georges Henri Rivierea (Sorbonne, Paris 1978/79) i istraživanjem u Dokumentacijskom centru ICOM/UNESCO. Doktorat iz muzeologije ("Prema totalnom muzeju") obranio na Sveučilištu u Ljubljani (1985).Strukovnu karijeru započeo je kao kustos (1975-81) u, danas, Muzeju suvremene umjetnosti (Galerija primitivne umjetnosti). Od 1981. do 1988. direktor Muzejskog dokumentacijskog centra u Zagrebu gdje je bio glavni i odgovorni urednik časopisa "Informatica Museologica", te zbornika "Muzeologija". Objavio je jednu umjetničku monografiju (Ivan Lacković), brojne predgovore katalozima, te članke o umjetnicima i izložbama (52). Od 1980. piše pretežno o temama iz muzeologije i muzejske prakse. Napisao je knjigu "Essays on Museums and their theory - towards the cybernetic museum" (Finnish Museums Association, Helsinki, 1997). Za tu je knjigu 1998. dobio je nagradu "J.J.Strossmayer" HAZU. 2004. knjiga je prevedena i izdana u proširenom izdanju u Zagrebu. Objavio je i poglavlja u pet knjiga izdanih u Velikoj Britaniji, te oko 265 radova u strukovnim časopisima i novinama. Hrvatsko Muzejsko društvo izdalo mu je knjigu "Marketing u muzejima ili kako obznaniti vrlinu" koja je 2002. primila godišnje priznanje struke. Neki radovi prevedeni su, ukupno, na jedanaest jezika. Sudjelovao je vlastitim prilogom na 70-tak međunarodnih skupova u 17 zemalja diljem svijeta. Profesor Šola je održao oko 200 sati pozivnih predavanja u brojnim zemljama (Indija, Finska, Švedska, Kanada, Španjolska, Čehoslovačka, Slovenija, Francuska, Turska, V. Britanija, Srbija, Danska, Velika Britanija). Regularno je, više godina, predavao na Međunarodnoj ljetnoj školi muzeologije u Brnu (ISSOM/UNESCO), na Sveučilištu u Ljubljani (poslijediplomski studij) i na Školi za europsku baštinu u Barceloni (gdje je bio i član Akademskog odbora). Danas još predaje na Univerzi umetnosti u Beogradu (Postgraduate Studies in Cultural Management and Cultural Policy in the Balkans - Francuska vlada, UNESCO, Paris IX.). Organizirao je godišnje konferencije triju međunarodnih komiteta svjetske muzejske organizacije (ICOFOM, ICTOP, CIMAM). U Finskoj (Jyvaskyla) je osnovao (1990) Međunarodnu školu za studij baštine (ISSHS). U istom gradu je započeo projekt centra za baštinu "To je Finska". Bio je u dva mandata predsjednik Nacionalnog komiteta (ICOM/UNESCO, 1981-'87), jedan od pet izabranih članova Izvršnog Savjeta te svjetske organizacije (1983-'86), i član Izvršnog odbora (ICOFOM/ICOM). Sada je član Izdavačkog savjeta triju časopisa: "Museum International" (UNESCO), "Museum Practice" (MA, UK), te International Journal of Heritage Studies (UK). Od 1993. do 2001. bio je član žirija Europske nagrade za muzej godine (EMYA, EC). Autor je nekoliko projekata obnove ili izgradnje muzeja: Muzej Narodnog parka Triglav, Muzej novejše zgodovine (Ljubljana), Pokrajinski muzej (Maribor), Tehnički muzej (Zagreb). Autor je projekta "Slovenianum" (Ljubljana), te ideje i prve faze projekta (1999) "Mostovi -virtualni muzej Evrope" (Bonn). 2003/04 je izradio koncepciju Židovskog kulturnog centra u Zagrebu; od 2004. savjetnik je Vladu Crne Gore u reorganizaciji brige za baštinu te radi na projektu reorganizacije muzeja u Zadru. 2002. godine osnovao je nevladinu organizaciju "Evropska udruga za baštinu". Autor je koncepta i organizator godišnje manifestacije "The Best in Heritage" u Dubrovniku i bienalne manifestacije "Excellence

Page 193: Informacijske i komunikacijske znanosti

Club", pridruženog stručnog događanja u sklopu sajma Exponatec u Koelnu, Njemačka. Od 2004. godine predsjednik je Zajednice kulturnog turizma pri Hrvatskoj gospodarskoj komori; od ožujka 2005. član Nacionalnog savjeta za znanost (polje informacijske znanosti).

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje: 2007.

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

Popis važnijih radova:1. ¿Será el museo capaz de defenderse? Una mirada sobre la inspiración del ecomuseo // MUS-A: Revista de los museos de Andalucía. 8 (2007), Sevilla : Consejería de Cultura, 2007. Str. 30-39.2. The Best in Heritage (5) 2006 - Interactive DVD Edition, DVD-ROM interaktivno izdanje. Zagreb: Novena, 2007.3. Can theory of Heritage help peace? // Museums for Peace: A Contribution to Remembrance, Reconciliation, Art and Peace / Gernika-Lumo : Fundacion Museo de la paz de Gernika, 2006. Str. 360-365.4. Excellence Club - creme de la creme in heritage professions / Excellence Club Exponatec Cologne / Munich: Verlag Christian Muller-Straten, 2006.5. What Theory, What Heritage?. // Nordisk Museologie. 2 (2005); Str. 3-166. The Best in Heritage - The 4th annual presentation of awarded projects in museum, heritage and conservation // Museum Aktuell, April 2005 (2005), str. 31-32.7. Redefining collecting // Museums and the future of Collecting / ed. by Simon J. Knell. Ashgate Publishing Limited: Aldershot. 2004. Str. 250-260. 8. The importance of being wise or could "Museum archaeology" help us be better professionals // Archeologia del museo / Lenzi, Fiamma ; Zifferero, Andrea (ur.). Bologna : Editrice Compositori, 2004. Str. 11-16.9. Eseji o muzejima i njihovoj teoriji - prema kibernetičkom muzeju. Zagreb. Hrvatski nacionalni komitet ICOM-a, 2003.10. Kako sagraditi uspješan muzej, ili pledoaje za zajedništvo. // Informatica museologica. 34 (2003), (3-4); Str. 74-80.11. Muzejska prodajalna // Spominki, muzej, turizem / Kastelic, Ivan (ur.).Brežice : Posavski muzej Brežice, 2003. Str. 33-3812. A Contribution to Understanding of Museums: Why Would the Museums Count? // MESS, Mediterranean Ethnological Summer School, Vol. 4 / Bojan Baskar and Irena Weber (Eds.) / Ljubljana, University of Ljubljana, 2002. Str. 199-209.13. Marketing u Muzejima: ili o vrlini i kako je obznaniti. Zagreb: Hrvatsko muzejsko društvo, 2001. 14. Redefining Collecting// Museums and the Future of Collecting/ ed. by Simon J. Knell. Ashgate : Aldershot, 1999.15. Museums, museology, and ethics: a changing paradigm// Museum Ethics/ ed. by Gary Edson. London : Routledge,1997. 16. Essays On Museums And Their Theory: towards the cybernetic museum. Helsinki: Finnish Museums Association, 1997.

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

"Hrvatski identitet u marketingu mjesta i razvojnoj strategiji"

Page 194: Informacijske i komunikacijske znanosti

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 195: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 39.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Sonja Špiranec, izv.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Sonja Špiranec doktorirala je 2007. s temom: Model organizacije informacija u elektroničkoj obrazovnoj sredini. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabrana je 2008. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice 2013. godine. Od 2004. godine sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti u Zagrebu s kolegijima „Sustavi za označivanje i pretraživanje“, „Informacijska pismenost“, „Osnove informacijske pismenosti“, „Elektronička obrazovna okruženja“, „Digitalne obrazovne knjižnice“, „Indeksni jezici“ i „Knjižnice u obrazovanju“. U akademskoj godini 2009./2010. dobiva godišnju nagradu Sveučilišta u Zagrebu za uporabu društvenog softvera u e-kolegiju „Digitalne obrazovne knjižnice“.Autorica je jedne knjige kao i niza članaka u znanstvenim i stručnim domaćim i međunarodnim časopisima. Redovito sudjeluje na međunarodnim znanstvenim konferencijama objavljujući radove u zbornicima skupova, recenzirajući radove i obnašajući funkcije u međunarodnim konferencijskim odborima (INFuture, ECIL: European Conference on Information Literacy, INTED: International Technology, Education and Development Conference, EDULearn, Bobcatsss, IMCW: International Symposium on Information Management in a Chaning World). Sudjeluje i u međunarodnim projektima (Intenzivni program Erasmus 2011. i 2012.: Akademska ljetna škola Library, Information and Cultural Management i Information and Communication Technology in supporting the educational process, COST Action TD1210 KnowEscape: Analyzing the dynamics of information and knowledge landscapes). Od 2006. sudjeluje u različitim projektima, inicijativama i skupovima UNESCO-a posvećenih informacijskoj i medijskoj pismenosti. Godine 2012. sa suradnicima sa Sveučilišta Hacettepe iz Ankare pokreće međunarodnu konferenciju ECIL (European Conference on Information Literacy), kojom i supredsjeda.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje:

22. svibnja 2013.: izvanredna profesorica, viša znanstvena suradnica

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

Špiranec, Sonja; Kos, Denis. Information literacy practices and student protests: mapping community information landscapes. // Information Research, 18, 3, 2013.Špiranec, Sonja; Banek Zorica, Mihaela. Information Literacy Meets “Research 2.0”: Exploring Developments in Croatian Academic Libraries // E-Science and Information Management / Korbanoglu, Serap et. al. (ur.). Berlin ; Heidelberg : Springer, 2012. Str. 87-101Špiranec, Sonja; Banek Zorica, Mihaela. Developing Understanding of Information Literacy within the Croatian School Environment // Global Perspectives on School Libraries Projects and Practices / Marquardt, Luisa ; Oberg, Dianne (ur.). Berlin, New York : DE GRUYTER SAUR, 2011. Str. 33-43.Špiranec, Sonja; Banek Zorica, Mihaela. Information Literacy 2.0: hype or discourse refinement?. // Journal of documentation. 66 (2010) , 1; 140-153Špiranec, Sonja; Ivanjko, Tomislav. Experts vs. Novices Tagging Behavior: An Exploratory Analysis // Proceedings of the 2nd International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2012) /

Page 196: Informacijske i komunikacijske znanosti

Giannakopoulos, Georgios ; Sakas Damianos P. ; Vlachos, Dimitrios S. ; Kyriaki-Manessi, Daphne (ur.). 2013. 456-459.Banek Zorica, Mihaela; Ogrizek Biškupić, Ivana; Ivanjko, Tomislav; Špiranec, Sonja. Students and Privacy in the Networked Environment // 34th International Convention MIPRO 2011: Computers in Education / Čičin-Šain, Marina ; Uroda, Ivan ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka (ur.). Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku, 2011. 127-131.Špiranec, Sonja; Banek Zorica, Mihaela. Using social bookmarking to enhance critical thinking in higher education // EDULEARN11 Proceedings / Chova, L. Gomez ; Belenguer, D. Marti ; Martínez, A. Lopez (ur.). Valencia : International Association of Technology, Education and Development IATED, 2011. 1632-1639.Špiranec, Sonja.. Što je e-učenje bez metapodataka // 13. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture / Willer, Mirna ; Faletar Tanacković, Sanjica (ur.). Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010. 75-89.Miočić, Petra; Špiranec, Sonja. Use of Data Mining Systems as an Enhancement of Digital Libraries // Information in e-motion: Proceedings of the 20th International Conference on Information Science / Riekert, Wolf-Fritz ; Simon, Ingeborg (ur.).Bad Honef : Bock Herchen Verlag, 2012. 222-225

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

Organizacija, upravljanje i razmjena informacija u elektroničkom obrazovnom okruženju (130-1301799-1755) <Organization, management and exchanging information in electronic learning environments>COST TD1210: Analyzing the dynamics of information and knowledge landscapes - KNOWeSCAPE ERASMUS IP Information and communication technology in supporting the educational process (2011)ERASMUS IP Library, Information and Cultural Management (2011 - 2013)

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 197: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 40.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Majda Tafra-Vlahović, izv.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Sveučilište u Dubrovniku

Životopis

VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE

• 2012 .- izabrana u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora

• 2009. – izabrana u nastavno zvanje profesora visoke škole

• 2008- izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta

• 2007. – Doktorirala informacijske znanosti na Sveučilištu u Zadru, doktorski studij iz informacijskih znanosti (znanstveno područje Društvene znanosti, polje Informacijske znanosti, grana Komunikologija;

• 2008. – Diplomirala na postdiplomskom studiju Sveučilišta u Cambridgeu sa certifikatom Međusektorskog partnerstva za održivi razvoj

• 2007. – Diplomirala na postdiplomskom studiju Sveučilišta u Cambridgeu sa cerifikatom Održivog poslovanja

• 2003. – Diplomirala na postdiplomskom studiju odnosa s javnošću Ovlaštenog instituta za odnose s javnošću u Londonu (Chartered Institute of Public Relations)

• 1977. – Magistrirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Književnost s osobitim obzirom na englesku književnost ;

• 1973. - Diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Engleski jezik i književnost kao prvi i Ruski jezik kao drugi predmet.

• 1973/1974. – studirala na Studiju novinarstva na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

ZNANSTVENO I STRUČNO USAVRŠAVANJE

• Redovno sudjelovanje na znanstvenim i stručnim konferencijama od 2006. godine u prosjeku 2-5 godišnje

• 2012.- Jednotjedno usavršavanje i gostujuća predavanja na Sveučilištu u Barceloni

• 2011 – Jednotjedno usavršavanje i gostujuća predavanja na Sveučilištu Leeds Metropolitan u Leedsu

• 2011 – Dvomjesečni Program obrazovanja za menadžment nevladinih organizacija (CSO magamenent) TACSO

• 2011 – Ceritifikacija za stručnog konzultanta za malo i srednje poduzetništvo, HAMAG

• 2008 – jednosmječenu usavršavanje na St John`s College Sveučilišta u Oxfordu

• 2008. – postdiplomski studij Sveučilišta u Cambridgeu, Međusektorsko partnerstvo za održivi razvoj

• 2007. – postdiplomski studij Sveučilišta u Cambridgeu, Održivo poslovanej

Page 198: Informacijske i komunikacijske znanosti

• 2006. – Trening za trenere korporacijske društvene odgovornosti Programa Ujedinjenih Naroda za razvoj (UNDP) i Hrvatske udruge poslodavaca

• 2004. - 2007. – Program stručnog usavršavanja Ovlaštenog instituta za odnose s javnošću, London za zvanje Ovlaštenog praktičara za odnose s javnošću

• 2005. – jednotjedni seminar o korporacijskoj odgovornosti Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (United Nations Development Programme, UNDP i Centra Medjunarodne organizacije rada(International Labor Organisation, ILO) – Torino

• 1999. – 2007. - Ovlaštene ugovorne međunarodne institucije za obrazovanje uz rad: sudionica više od dvadeset seminara iz područja upravljanja, komunikacija, odnosa s javnosti, ljudskih resursa, vodstva, umijeća predstavljanja, strateškog upravljanja, odnosa s javnostima u centrima: Beč, Prag, Varšava, Budimpešta, Atena, Sofija, Bukurešt, London, Zagreb. Istanbul.

• 1993. – 1998. – Ujedinjeni narodi, Europski ured u Genevi; sudionica više od petnaest stručnih seminara Ujedinjenih naroda iz područja strateškog planiranja, ljudskih prava, obrazovanja, psihosocijalne pomoći i komunikacija u centrima: Pariz, London, Istanbul, Amman, Varšava, Prag, Budimpešta, Skoplje, Geneva, Bukurešt

• 1977.–1987.– sudionica deset godišnjih postdiplomskih tečajeva u Inter-univerzitetskom centru u Dubrovniku: Future of Religion, Philosophy of Science, Political Violence, Media and Society)

ZAPOSLENJA I RAD U NASTAVI

• 2009.-/ profesorica na Visokoj školi za poslovanje i upravljanje Baltazar Adam Krčelić - Zaprešić

• 2008.- / – docent/izvarnredni profesor na Sveučilištu u Dubrovniku, dodiplomski i diplomski studij (radni odnos od 1. 7. 2008)

• 1999. - 2008 – Coca-Cola HBC – Direktorica javnih poslova i komunikacija;

• 1993.-1998. – UNICEF - Programski Oficir za psihosocijalne programe, obrazovanje i komunikacije

• 1974. – 1993. – Vjesnik i Večernji list – novinar; objavljuje znanstvene i stručne prikaze u zanstvenim časopisima «»Žena», «Naše teme», «Politička misao»

• 1984. – 1989. – honorarni predavač na Fakultetu političkih znanosti, predmet «Teorija novinskih vrsta»

STRUČNA ČLANSTVA I POZICIJE

• Stalna suradnica organizacije Sustainability Advisory Group, UK

• Autorica programa diplomskog studija «Komunikacijski menadžment» na Visokoj školi za poslovanje i upravljanje Baltazar Adam Krčelić

• Članica Upravnog odbora Američke gospodarske komore u Hrvatskoj (American Chamber of Commerce)

• Članica uredničkog odbora medjunarodnog znanstvenog časopisa «Journal of Communication Management», London

• Predsjednica Upravnog odbora Gospodarskog udruženja proizvođača pića, Zagreb (GIUPP)

• Članica Ovlaštenog Instituta za odnose s javnošću, London ( Chartered Institute for Public Relations, CIPR, London)

• Članica Europskog udruženja za istraživanje u odnosima s javnošću (European Public Relations Research Association, EUPRERA)

• Članica međunarodne organizacije za društvenu odgovornost gospodarstva «Accountability», London

• Članica Međunarodne udruge za odnose s javnošću (International Public Relations Association, IPRA)

Page 199: Informacijske i komunikacijske znanosti

• Članica Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ)

• Članica Hrvatskog novinarskog društva (HND)

• Članica Udruge poslovnih savjetnika pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca (UPS-HUP)

• Članica Hrvatskog poslovnog vijeća za održivi razvoj (HRPSOR)

• Članica Udruge poslovnih savjetnika, UPS-AMC

• Članica Hrvatskog društvo lobista

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje: 31- svibanj 2012, izvanredni profesor

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

1. Tafra-Vlahović, Majda, Vrdoljak- Raguž, Ivona, (2013), Leadership and Communication in Coroporate Governance, OFEL, Dubrovnik

2. Tafra-Vlahović, Majda, Pletkosić, Merica (2013), Social Responsibility and Climate Changes, OFEL, Dubrovnik

3. Tafra-Vlahović, Majda, Lozo Nikolina; Samo na informativnoj razini, Liburna br. 1(2012),(73-86)

4. Tafra-Vlahović, Majda, Komuniciranje pune istine u organizacijskim krizama, Medijski dijalozi 11(2012)(399-411)

5. Tafra-Vlahović, Majda, Odnosi s javnostima i korporacijska odgovornost u Hrvatskoj//Medianali br.10, (2011) 10, (107-127)

6. Tafra-Vlahović, Majda, Održivo poslovanje i komunikacija u 21 stoljeću. // Medijski dijalozi, časopis za istraživanje medija i društva. 4 (2011) , 8; 109-118 .

7. Oluić, Zvezdana; Tafra-Vlahović, Majda. Mediji i društveno odgovorno poslovanje: globalni kontekst. // Medijski dijalozi. III (2010) , 7; 147-154

8. Tafra-Vlahović, Majda, Korporativna odgovornost u globalnom kontekstu: komunikacijski izazovi. // Medijski dijalozi. 3 (2010) , 6; 221-228

9. Gregory, Anne; Tafra-Vlahović, Majda., Corporate Social Responsibility, A company View. // Medianali. 8 (2010) ; 65-86 .

10. Tafra-Vlahović, Majda., Corporate Citizenship : Case study of Coca-Cola Beverages Hrvatska. // Medianali. 7 (2010) , 7; 1-22

11. Tafra-Vlahović, Majda, The Value of Cross-sector Partnership: A Case. // Medianali. 6 (2009) , 6; 133-156

12. Tafra-Vlahović, Majda, Konceptualni okvir društveno-odgovornog poslovanja. // Medianali. 3 (2009), 5; 163-184

13. Tafra-Vlahović, Majda. Utjecaj novih tehnologija na funkciju odnosa s javnostima. // Medianali. 1 (2007) , 1; 169-178

14. Tafra-Vlahović, Majda., Komunikacijski čimbenici u međusektorskim partnerstvima za održivi razvoj. // Medianali. 1 (2007) , 2; 1-12.

Knjige

Page 200: Informacijske i komunikacijske znanosti

1. Tafra-Vlahović, Majda, (2011) Održivo poslovanje, koncepti, upravljanje, komunikacija, Zaprešić : VSPU BAK 2. Tafra-Vlahović, Majda, (2011) Upravljanje krizom, procjene, planovi, komunikacija, Zaprešić , VSPU BAK,

3.Tafra-Vlahović, Majda, (2013), Komunikacijski menadžment,strategija, modeli, planiranje

4. Tafra-Vlahović, Majda, (2013), Javni govor, priprema, nastup, utjecaj, VSPU BAK

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

LLP ERASMUS PROGRAMME SME Leaders and Sustainability: Deliberative Engagement (SME-DE) 538864-LLP-1-2013-1-UK-ERAMSUS-EQR

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 201: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 41.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Božidar Tepeš, red.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Božidar Tepeš rođen je 15. prosinca 1944. u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završio je u Zagrebu. Upisao je studij matematike na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-Matematičkog fakulteta u Zagrebu. Diplomirao je 1967. na smjeru Primijenjene matematike. Poslijediplomski studij iz matematike završio je 1974. na Prirodoslovno-Matematičkom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju obranio je 1981. na Fakultetu organizacijskih nauka u Beogradu. Od 1988. radi na Odsjeku za informacijske studije Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje je redoviti profesor iz matematike. Znanstveno područje interesa su mu matematičke nejednakosti, statistički modeli i računarska lingvistika.

Voditelj je poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih zannosti.

Bio je tajnik Seminara za matematičko programiranje, a sada je član seminara za nejednakosti i primjene. Član je RGMIA (Research Group in Mathematical Inequalities and Application). Pisac je prikaza radova iz matematike za MR (Mathematical Reviews) bazu matematičkih radova za područje nejednakosti. Oženjen je i ima četvero djece.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje: 2004.

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

Popis važnijih radova:

1. Tepeš, B. Cepanec, D., Tepeš, T., Kauzalni model prometnih nesreća u cestovnom prometu, Nezgode i nesreće u prometu i mjere za njihovo sprečavanje, HAZU, Zagreb 2007, 44-49.

2. Tepeš, B., Grbavac, J., Korelacija, informacija i kauzalnost, The future of information sciences, Digital information and heritage, Filozofski fakultet, Zagreb 2007, 327-334.

3. Grbavac, V., Grbavac, J., Tepeš, B., Strategijske odrednice novog svjetskog poretka u domeni globalnih komunikacija, Informatologia 39(2006) 3, 177-184.

4. Mond, B., Pečarić, J., Tepeš, B. Some determinantal inequalities, Math. Inequal. Appl. 8 (2005), no. 2, 331-336

5. Izumino, S., Pečarić, J., Tepeš, B. Integral version of some Grüss type inequalities, Tamkang J. Math. 36 (2005), no. 2, 103-110.

6. Pečarić, J., Tepeš, B. On a Grüss type inequality for isotonic linear functionals. I., Nonlinear Stud. 12 (2005) no. 2, 119-125.

7. Pečarić, J., Tepeš, B. On a Grüss type inequality for isotonic linear functionals. I I., Nonlinear Stud. 12 (2005) no. 2, 127-134.

Page 202: Informacijske i komunikacijske znanosti

8. Pečarić, J., Tepeš, B. Improvements of some inequalities for moments of gussing function, Math. Inequal. Appl. 8 (2005), no. 1, 53-62.

9. Pečarić, J., Tepeš, B. Improvements of some integral inequalities of Grüss type, Tamkang J. Math. 36 (2005), no. 1, 39-42.

10. Dragomir, S. S., Pečarić, J., Tepeš, B. Pre- Grüss type inequalities in inner product spaces, nonlinear funct. Anal. Appl. 9 (2004) no. 4, 627-639.

11. Tepeš, B., Mateljan, V. Database of sentences of cratian language, Coll. Antropol. 27 (2003) Suppl. 1, 195-198.

12. Tepeš, B., Sziovicza, L., Elezović, S. Causal Bayesian network for tagging syntactical structure of Croatian language, Coll. Antropol. 29 (2005) no. 2, 731-733.

13. Tepeš, B., Hunjet, D., Elezović, S. Probability distribution on the parse trees, Coll. Antropol. 29 (2005) no. 2, 735-738.

14. Tepeš, B. : Računarska lingvistika, Radovi Zavoda za informacijske studije, Knjiga 9., Zagreb, 2001.

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

prof. B. Tepeš: Kauzalne Bayesove mreže u prirodnom jeziku

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 203: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 42.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Miroslav Tuđman, red.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Miroslav Tuđman (1946., Beograd) gimnaziju je pohađao i završio u Zagrebu (1961.-1965.). Studirao je filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1970.Tijekom studija bavio se novinarstvom. Bio je urednik Studentskog lista 1967/1968; zamjenik glavnog urednika Tjednog lista omladine 1969.; glavni urednik časopisa Pitanja 1971.Radio je kao istraživač u Referalnom centru Sveučilišta u Zagrebu od 1972. do 1977. Od 1977.-1988. vodio je INDOK službu Zavoda za kulturu Hrvatske. Od 1988. zaposlen je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za informacijske znanosti, gdje predaje: teoriju informacijske znanosti, epistemologiju informacijske znanosti, organizaciju znanja, uvod u izvještajne sustave i službe, istraživačke metode, bibliometriju. Od 1988. predstojnik je katedre za dokumentalistiku na Odsjeku za informacijske znanosti (Katedra je 2004. godine preimenovana u Katedru za organizaciju znanja). Osnivač je i prvi voditelj Zavoda za informacijske studije na Filozofskom fakultetu (1989. – 1991.). Bio je prodekan za znanost Filozofskog fakulteta 1990.–1991.Završio je 1975. Postdiplomski studij informacijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i magistrirao na temi: "Spoznajno-logistički elementi činjenice i obavijesti". Na Sveučilištu u Zagrebu stekao je i doktorat iz područja informacijskih znanosti obranom disertacije "Paradigma informacijske znanosti", 1985.Izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta 1987., izvanrednog profesora 1991., redovnog profesora 1998., a 2005. godine izabran je u trajno zvanje redovitog profesora.Dragovoljac je Domovinskog rata od lipnja 1991. Bio je zadužen za formiranje Uprave za IPD MORH-a, koju je vodio do prosinca 1991. Sudionik svih većih vojnih operacija Hrvatske vojske od 1992.-1995. Promaknut u čin brigadira 1992., a u čin general bojnika 1995.Voditelj je Centra za strategijska istraživanja (1992. – 1993.). Bio član Vijeća obrane i nacionalne sigurnosti Predsjednika Republike od 1993.- 1999. Nositelj je kolegija i predavač na Ratnoj školi GS HV od prvog naraštaja do 2000. godine. Predavao je na Diplomatskoj akademiji MVP RH, i Obavještajnoj akademiji. Predaje na postdiplomskim studijama Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, te na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.Imenovan je zamjenikom predstojnika Ureda za nacionalnu sigurnost i ravnateljem Hrvatske izvještajne službe u dva navrata (1993.-1998., te 1999.-2000.)Od 2000. godine glavni je i odgovorni urednik međunarodnog časopisa National Security and the Future, prvog časopisa u Hrvatskoj koji se bavi istraživanjem izvještajne djelatnosti i nacionalne sigurnosti u suvremenoj povijesti i međunarodnoj politici.Autor je destak knjiga, preko 200 znanstvenih i stručnih članaka u domaćim i stranim časopisima, urednik petnaestak zbornika iz područja informacijske znanosti i nacionalne sigurnosti. Voditelj je niza znanstvenih projekata. Održao je niz predavanja u inozemstvu: Austriji, Bugarskoj, Češkoj, Mađarskoj, Njemačkoj, SAD, Velikoj Britaniji.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje: 2005. godine

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

Page 204: Informacijske i komunikacijske znanosti

1. Tuđman, Miroslav. Programiranje istine. Rasprava o preraspodjelama društvenih zaliha znanja. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2012 (monografija).2. Tuđman, Miroslav. Povjesničari koji proriču unatrag i povjesničari koji pišu buduću povijest // Dr. Franjo Tuđman u okviru hrvatske historiografije / Herman Kaurić, Vijoleta (ur.). Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2011. Str. 59-77. 3. Tudjman, Miroslav. National Versus Supranational Interests in the Activities of Intelligence Services. // Journal for Intelligence, Propaganda and Security Studies. 5 (2011) , 1 (2011); 61-70 (članak, znanstveni).4. M. Tuđman. Informacijske operacije i mediji ili kako osigurati informacijsku superiornost. u: Kultura komuniciranja. Znanstveno stručni zbornik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2011., str. 27-50; (sažetak na hrvatskom i engleskom). 5. Tuđman, Miroslav. Memorijalni spomenici i javno znanje // Ivi Maroeviću baštinici u spomen / Vujić, Žarka ; Špikić, Marko (ur.). Zagreb : Zavod za informacijske studije, 2009. Str. 13-38.6. Tuđman, Miroslav. Informacijsko ratište i informacijska znanost . Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2008 (monografija).7. Aleksandru Stipčeviću s poštovanjem / uredio Miroslav Tuđman. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2008.

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

Znanstveno istraživački program: Strategije digitalizacije znanja i baštine (voditelj programa: prof. dr. sc. Miroslav Tuđman)Znanstveni projekt: Oblikovanje i upravljanje javnim znanjem u informacijskom prostoru (gl. istraživač: prof. dr. sc. Miroslav Tuđman)

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 205: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 43.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Gordana Varošanec-Škarić, red.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić od 2011. redovna je sveučilišna profesorica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirala je smjer dramaturgije na Akademiji za kazalište, film i televiziju – Sveučilište u Zagrebu te komparativnu književnost i fonetiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala je informacijske znanosti - smjer komunikologije, a 1998. doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje. Predaje na Odsjeku za fonetiku na dodiplomskom i diplomskom studiju te na doktorskim studijima lingvistike i informacijskih znanosti. Objavila je preko sedamdeset znanstvenih i stručnih radova te dvije knjige. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim i domaćim skupovima s međunarodnim sudjelovanjem te održala četiri uvodna plenarna predavanja. Od 2007. predstojnica je Katedre za estetsku fonetiku i ortoepiju hrvatskoga jezika na Odsjeku za fonetiku.

Dobitnica je godišnje nagrade fakulteta za znanstvenu izvrsnost za knjigu Fonetska njega glasa i izgovora za 2011. godinu. Članica je nekoliko svjetskih stručnih društava (IPA, IAFL, ICPLA, IAPHA) te HFD-a. Bila je voditeljica Odjela za fonetiku HFD-a u dva mandata od 2001.-2009.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje: 16. ožujka 2011.

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

1) Varošanec-Škarić, Gordana; Kišiček Gabrijela. Fonetsko forenzičko prepoznavanje i lingvistička analiza govornika. // Suvremena lingvistika. 38 (2012.) , 73; 89-109.

2) Varošanec-Škarić, Gordana. Argumentacija u televizijskim komentarima // Simpozij u spomen na Ivana Ivasa / Milnder, Vesna ; Tomić, Diana (ur.). Zagreb : Odsjek za fonetiku, 2011. 33-33.

3) Varošanec-Škarić, Gordana. Predgovor knjizi "Argumentacija" Ive Škarića // Argumentacija / Kovačec, August (ur.). Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2011.. Str. 9-13.

4) Varošanec-Škarić, Gordana. Fonetska njega glasa i izgovora. Zagreb : FF Press, 2010. (priručnik).

5) Nenadić El Mourtada, Željana; Varošanec-Škarić, Gordana. Sugovorni prozodijski znaci u televizijskom govoru informativnoga programa // Proizvodnja i percepcija govora : profesoru Damiru Horgi povodom njegovog sedamdesetog rođendana / Mildner, Vesna ; Liker, Marko (ur.). Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za fonetiku ; Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva ; FF press, 2010. Str. 167-185.

6) Varošanec-Škarić, Gordana; Kišiček, Gabrijela. Izvanjske indeksikalne osobine govornika varaždinskoga i osječkoga govora. // Suvremena lingvistika. 1 (2009.) , 67; 109-125.

Page 206: Informacijske i komunikacijske znanosti

7) Varošanec-Škarić, Gordana. Acoustics characteristics of voice and vocal care in acting and other students. // Clinical Linguistics and Phonetics. 22 (2008.) ; 881-889.

8) Varošanec-Škarić, Gordana. Verifikacija govornika u forenzičnoj fonetici. // Govor- časopis za fonetiku. XXV (2008.) , 1; 31-44.

9) Varošanec-Škarić, Gordana; Stanković, Davor; Šafarić, Ines. Prepoznavanje poznatih glasova studenata fonetike u normalnom govoru, normalnom filtriranom, prikrivenom i prikrivenom filtriranom govoru. // Govor - časopis za fonetiku. XXV (2008.) , 2; 143-170.

10) Varošanec-Škarić, Gordana. Verifikacija govornika u forenzičnoj fonetici // Zbornik referatov 2. kongresa logopedov Slovenije / Prosnik, B ; Bijelić, B ; Smole, F ; Zorko, N. (ur.). Mi Bo tisk, 2008. 138-145.

11) Varošanec-Škarić, Gordana; Bićanić, Jordan. A comparison of indices of difference and similarity, based on LTASS and tested on voices in real forensic case and in controlled conditions // Procedings of the 16th International Congress of Phonetic Sciences / Trouvain, Jurgen ; Barry, William J. (ur.). Saarbrucken : Pirrot GmbH, Dudweiler, 2007. 2085-2088.

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

1) Forenzična fonetika: slušno prepoznavanje i zvučna analiza glasova (130-0000000-0786)2) Forenzička fonetika: standardiziranje zvučnih postupaka (u postupku recenzije)

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 207: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 44.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Josip Vidaković, red.prof. u miru

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: /

Životopis

Josip Vidaković rođen je 24. svibnja 1941. u Medviđi, općina Obrovac. Osnovnu školu završio je u Biogradu, a srednju Učiteljsku u trajanju od pet (5) godina u Zadru. Na Filozofskom fakultetu u Zadru studirao je povijest kao prvi, a filozofiju kao drugi glavni predmet i diplomirao 1969. godine. Nakon toga upisao je poslijediplomski studij Pomoćne povijesne znanosti na Filozofskom fakultetu u Zadru i u redovitom roku apsolvirao. Kako je u međuvremenu postao direktor (ravnatelj) Fakulteta, upisao se na Poslijediplomski studij iz informacijskih znanosti (arhivistika, bibliotekarstvo, muzeologija) Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1985. završio je smjer Arhivistika i obranio magistarski rad pod naslovom “Zaštita arhivske građe u Historijskom arhivu u Zadru (1624.-1953.) s posebnim osvrtom na razdoblje 1945.-1953”.Doktorat znanosti pod naslovom “Razvoj i uloga novinstva na hrvatskom i srpskom jeziku u Zadru u XIX. st.” obranio je 1988. na Filozofskom fakultetu u Zadru i stekao akademski stupanj doktora povijesnih znanosti. Dana 20. listopada 1988. godine Znanstveno-nastavno vijeće Filozofskog fakulteta u Zadru izabralo ga je u znanstvenoistraživačko zvanje znanstveni asistent za znanstveno polje povijesnih znanosti. Nakon izbora u znanstveno-istraživačko zvanje znanstveni suradnik / docent, 25. srpnja 1989. godine upisan je u registar istraživača Republike Hrvatske u statusu znanstvenog suradnika, pod matičnim brojem 127593. U zvanje izvanrednog profesora biran je u rujnu 1997.g.; a za redovitog profesora 16. srpnja 2002.g. za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana, nacionalna povijest XIX. i XX. stoljeća. Godine 2003. biran je u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik i znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informscijske znanosti, grana komunikologija Kako je u to vrijeme obnašao dužnost ravnatelja Fakulteta, intenzivno se bavio svim pitanjima i problemima ustroja i rada nastavne i izvan nastavne djelatnosti Fakulteta.Do dolaska na Fakultet radio je od prosinca 1971. do svibnja 1973. godine kao pripravnik u Državnoj sigurnosti, za koje vrijeme je završio trinaestomjesečnu specijalizaciju za rad u državnim službama i položio državni ispit. Odmah nakon toga dao je otkaz i zaposlio se u RTZ, Područni RTV centar Zadar, gdje je radio deset godina, tj. do 1983.g. Od 1. prosinca 1983. pa do danas radi na Filozofskom fakultetu u Zadru, odnosno Sveučilištu u Zadru, i to: od 1. prosinca 1983. do 3. studenog 1993. na dužnosti direktora (ravnatelja) Fakulteta, a od studenog 1993. kao nastavnik Povijesti hrvatskog naroda i Komunikologije.U proteklom razdoblju biran je za zastupnika u Saboru Republike Hrvatske, za člana Savjeta muzeja Hrvatske, za predsjednika Skupštine Sveučilišta u Splitu, za člana tima voditelja Poslijediplomskog studija Informacijskih znanosti (arhivistika i muzeologija) Sveučilišta u Zagrebu. Josip Vidaković je član Redakcije Prošlost Zadra, predsjednik Savjeta Historijskog arhiva u Zadru, predsjednik Glazbenih večeri u Sv. Donatu u Zadru, radni član Matice hrvatske, predsjednik Hrvatske matice iseljenika, član Predsjedništva i glavni tajnik Hrvatskog komunikološkog društva, predsjednik Podružnice Hrvatskog komunikološkog društva u Zadru, član Komisije za investicije i investicijsko održavanje Republičkog fonda usmjerenog obrazovanja Republike Hrvatske (1991. - 1992.g.).Godine 1994/1995. obnašao je dužnost prodekana Filozofskog fakulteta u Zadru. Od 1996/97. do 2002. godine predstojnik je Odsjeka za kulturu i turizam Filozofskog fakulteta u Zadru Sveučilišta u Splitu, a od 2002. godine do danas pročelnik Odjela za informatologiju i komunikologiju Sveučilišta u Zadru, voditelj izvanrednog studija, voditelj poslijediplomskih znanstvenih magistarskih i doktorskih studija iz informacijskih znanosti Sveučilišta u Zadru.

Page 208: Informacijske i komunikacijske znanosti

Koautor je jedinstvenih znanstvenih magistarskih i doktorskih studija s tri usmjerenja: “Turizam i kulturna baština”, “Novinarstvo i odnosi s javnostima” i “Ekologija u kulturi i turizmu”. Od 1989. stalni je član uredništva znanstvenog časopisa “Informatologia”, a od 2001. godine urednik znanstvenog časopisa “Media, Culture and Public Relations”. Sudjelovao je na više znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Objavio je pet znanstvenih knjiga i četrdesetak znanstvenih članaka, od toga 23 s međunarodnom recenzijom.Voditelj je znanstveno-istraživačkog projekta (šifra projekta: 0070030) “Razvoj novinstva u Zadru (XIX. i XX. stoljeće)”.Od 2003. do 2005. voditelj je Tempus projekta JEP 17046-2002 za Sveučilište u Zadru. Ugovaratelj (kontraktor) projekta: Levon Institut, University of Vaasa ( Finska); članovi konzorcija: ISTUD Milano (Italija), Vern Zagreb, Odjel za informatologiju i komunikologiju Sveučilišta u Zadru, Centar za poduzetništvo Zadarske županije i konzultant Anrej Poglajen ( Slovenija). Član Povjerenstva za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Zadru. Član Senata Sveučilišta u Zadru od 2003. (prvi i drugi saziv). Služi se: njemačkim, talijanskim, grčkim i latinskim jezikom. Oženjen, otac dvoje djece.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje: 2003.

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

Popis važnijih radova:

1. Povijest hrvatskog novinstva – Zadar u XIX. st., Zagreb, Hrvatsko komunikološko društvo i Nonacom, 2001; 256 str. (Biblioteka komunikologijske znanosti).

2. Državni arhiv u Zadru 1624. – 1970. (Prikupljanje i zaštita arhivalija), Zadar, Hrvatsko komunikološko društvo i Nonacom, 2002; 273 str. (Biblioteka komunikologijske znanosti).

3. Povijest šibenskog novinstva (XIX. i XX.st.), Šibenik / Zadar, Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić”, Šibenik i Odjel za informatologiju i komunikologiju Sveučilišta u Zadru, 2005; 296 str.

4. Šibenska “Hrvatska Rieč” (1905. – 1914.), Šibenik / Zadar, Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić”, Šibenik i Odjel za informatologiju i komunikologiju Sveučilišta u Zadru, 2005; 274 str.

5. Politička misao u “Zori dalmatinskoj” 1848., RADOVI FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZADRU -RAZDIO POVIJESNIH ZNANOSTI 16/29., Zadar, 1990; str. 257-274.

6. “PRAVDONOŠA” u pismima BOŽIDARA PETRANOVIĆA STJEPANU IVIČEVIĆU, RADOVI FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZADRU - RAZDIO POVIJESNIH ZNANOSTI 17/29, Zadar, 1991; str. 251-264.

7. Što graðani Zadra misle o novinarstvu i demokraciji Rad je pročitan na 8. međunarodnom znanstvenom skupu “Novinarstvo i demokracija”, Zadar, l996.g. Rad je objavljen u časopisu “INFORMATOLOGIA”, vol. 28, 1996; br. 3-4.

8. Procjena stupnja masmedijske hrvatske demokracije “INFORMATOLOGIA”, 1998-12-23, 125-256; vol. 31, br. 3-4, 1998; str.196-205.

9. Tourism and Culture for Sustainable Development Rad je pročitan na 1st INTERNATIONAL SCIENTIFICE CONGRESS, Athenas, May 21, 1998., Greece.

10. Povijesno – komunikološko značenje hrvatskog novinarstva (Zadar, XIX. st.) Rad je objavljen u znanstvenom časopisu s međunarodnom recenzijom i međunarodnom redakcijom “MEDIA, CULTURE AND PUBLIC RELATIONS”, vol.1, br. 1., 2002; str. 8.-19.

Page 209: Informacijske i komunikacijske znanosti

11. Kulturno – povijesno značenje “Katoličke Dalmacije” Rad je recenziran kao izvorni znanstveni rad i objavljen je u znanstvenom časopisu 1A kategorizacije “ČZN – Časopis za zgodovino in narodopisje / Review for History and Ethonography”, številko 1-2, letnik 73/38, leto 2002., Univerza v Mariboru, Maribor.

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

/

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 210: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 45.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Vinko Vidučić, izv.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu

Životopis

Vinko Vidučić rođen je 30. prosinca 1957. u Splitu. Po narodnosti je Hrvat i državljanin Republike Hrvatske. Oženjen je i otac dvoje djece.

Temeljem objavljenih izvornih znanstvenih radova pristupnik je upisan na trogodišnji doktorski studij na Sveučilištu u Zadru 2003. godine. Doktorirao je 2007. godine obranivši doktorsku disertaciju s naslovom: "Informacijsko-upravljački model putničkog brodarstva u funkciji održivog razvoja otoka Visa".

Izv. prof. dr. sc.Vinko Vidučić ima višegodišnje iskustvo u gospodarstvu (obavljao je niz stručnih, voditeljskih, menadžerskih, direktorskih i konzultantskih poslova).

Na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu je zaposlen 2005. godine. Osim punog angažmana u nastavnom, obrazovnom i znanstvenom procesu, obavljao je i poslove pomoćnika dekana na Pomorskom fakultetu u Splitu, a sada je šef katedre za Pomorski menadžment.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje:

Matični odbor za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, je na 5. sjednici održanoj 14. listopada 2010. donio odluku o izboru dr. sc. Vinka Vidučića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika. U znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti – polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija je izabran od strane fakultetskog vijeća Pomorskog fakulteta u Splitu 29. lipnja 2011. godine.

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

1. Vidučić, V., Boras, D., Vidučić, Lj.: Global Model of Intelligence and Memorizing of Information from Conception until a Child Starts to Walk for the Period from 2009 until 2020., WSEAS, University of Houston-Downtown, 30. April-2. May 2009.

2. Vidučić, V., Munitić, A., Nenadić, A.: Sustavno istraživanje brzog pamćenja informacija studenata, 2. IMSC, Podstrana, 9. lipanj 2009.

3. Vidučić. V., Šimundić, S., Vidučić, Lj., Boras, D.: Information Model For The Enhancement of Human Intelligence, for the Period 2009-2020, WSEAS, Recent Advances in Applied Informatics and Communications, Moskva, 2009.

4. Vidučić, V., Boras, D., Vidučić, Lj.: Global Model of Intelligence and Memorizing of Information, WSEAS, University of Cambridge, February 21-26, 2009.

Page 211: Informacijske i komunikacijske znanosti

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

Učesnik je međunarodnog projekta WSEAS “Modeliranje i Simulacija ” za 2013.

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 212: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 46.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Gordana Vilović, red.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Gordana Vilović, doktorica je političkih znanosti i izvanredna profesorica na studiju novinarstva Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Autorica i koautorica više knjiga o medijskoj etici, obrazovanju novinara i izvještavanju o različitostima, kao i brojnih stručnih I znanstvenih članaka o medijima i novinarstvu. Sudjelovala u različitim oblicima profesionalnog usavršavanja novinara u Hrvatskoj, ali i u ostalim zemljama Jugoistočne Europe.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje:

Zvanje izvanredne profesorice, 5. svibnja 2010. godine , Društveno humanističko vijeće, Sveučilište u Zagrebu.

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

Vilović, Gordana: „Etičnost masovnog komuniciranja“ (poglavlje) u knjizi Masovno komuniciranje, Malović, Stjepan (ur.), Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2013 (u tisku)

Vilović, Gordana: “Internet-era Experience in South East Europe’s Media”, u Professional Journalism and Self-Regulation: New Media, Old Dilemmas in South East Europe and Turkey, UNESCO, Paris, 2011. (ISBN 978-92-3-104193-8)

Vilović, Gordana: “Novinarska profesija” u Hrvatski medijski sustav: Prema UNESCO-ovim indikatorima medijskog razvoja, FPZ Biblioteka Hrvatska politologija, Zagreb, 2011. (ISBN 978-953-6457-58-8)

Vilović, Gordana: “Novine” u Uvod u medije (ed. Zrinjka Peruško), Naklada Jesenski I Turk I Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 2011. (ISBN 978-953-222-382-8 NJT)

Vilović, Gordana. “Ethical Aspects on Minority Reporting" u Media Ethics: Global Dimensions (Nirmala Rao Khadpekar, ur), ICFAI Books, The Icfai University Press, Hyderabad, India, 2008.

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

2009- 2012: istraživač na projektu “Medijska kulturu u suvremenoj Hrvatskoj: medijsku pluralizam i medijske politike. Glavni istraživač: prof.dr.sc. Zrinjka Peruško

Page 213: Informacijske i komunikacijske znanosti

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 214: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 47.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Radovan Vrana, izv.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Rođen 1970. Cjelokupno dosadašnje školovanje završio u Zagrebu. Diplomirao 1996. na Filozofskom fakultetu informacijske znanosti i engleski jezik i književnost. Po svršetku studija upisao postdiplomski studij. Od 1996. godine radi na Odsjeku za informacijske znanosti. 1999. magistrirao iz područja društvenih znanosti radom "Načela i postupci oblikovanja digitalnih knjižnica". 2003. obranio doktorsku disertaciju pod naslovom "Utjecaj mrežnih izvora informacija na razvoj znanstvene komunikacije u društvenim znanostima u Hrvatskoj". Zaposlen na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na kojem radi kao izvanredni profesor. Glavni interesi su mu: digitalne knjižnice, znanstveno komuniciranje, upravljanje knjižnicama i internetske tehnologije u knjižnicama.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje: 19.10.2011.

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

Poglavlja u knjizi

1. Vrana, Radovan. Internet services as a support to library services // Library, information and cultural heritage management : textbook : ERASMUS intensive program LibCMASS / Todorova, Tania (ur.). Sofia : State University of Library Studies and Information Technologies, Sofia, 2013. Str. 153-176.

Znanstveni radovi u drugim časopisima

1. Vrana, Radovan. Journal publishing challenges: A case of STM scientific journals in Croatia. // The International Information and Library Review. 44 (2012) , 3; 147-154

2. Vrana, Radovan. Vidovi organizacije digitalizacije građe u knjižnicama visokoškolskih ustanova Sveučilišta u Zagrebu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 55 (2012) , 2; 41-64

3. Vrana, Radovan. Journal publishing in the era of economic crisis: a case of scientific journals in the field of social sciences in Croatia. // Library Review. 60 (2011) , 6; 513-531

4. Vrana, Radovan. Organizational aspects of digitization projects in the Croatian public libraries. // Library management. 32 (2011) , 8/9; 589-598

5. Vrana, Radovan. Public libraries and popularisation of science. // New Library World. 111 (2010) , 1/2; 26-35

6. Vrana, Radovan. Public libraries in Croatia and digitization challenge. // Library Review. 59 (2010) , 5; 325-340

Page 215: Informacijske i komunikacijske znanosti

7. Vrana, Radovan. Digital Repositories and Possibilities of Their Integration into Higher Education. // International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET). 5 (2010) , SI 2; 32-37

8. Vrana, Radovan. ICT-supported communication of scientists and teaching staff at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb. // New library world. 111 (2010) , 9/10; 413-425

9. Vrana, Radovan; Kovačević, Jasna. Položaj knjižnice u umreženom društvu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 53 (2010) , 3/4; 25-41

Ostali radovi u drugim časopisima

1. Vrana, Radovan. Digital repositories and the future of preservation and use of scientific knowledge. // Informatologia. 44 (2011) , 1; 55-62

2. Vrana, Radovan. Vrednovanje znanstvenog rada. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 54 (2011) , 1/2; 172-192

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom

1. Vrana, Radovan. Synergy of e-science and libraries as a support to higher education institutions in Croatia // Proceedings of the 36th International Convention MIPRO 2013 / Biljanović, Petar (ur.). Rijeka : MIPRO, 2013. 679-684

2. Vrana, Radovan. Modes of use and preservation of digital information resources as a support to the learning process at the Faculty of humanities and social sciences in Zagreb // Proceedings of the 36th International Convention MIPRO 2013 / Biljanović, Petar (ur.). Rijeka : MIPRO, 2013. 685-690

3. Vrana, Radovan. Digital Repositories of Scientific Information at the Croatian Universities: Developing the Bridge towards e-Science // Proceedings of the ITI 2013, 35th International Conference on Information Technology Interfaces / Luzar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva (ur.). Zagreb : University Computing Centre ; University of Zagreb, 2013. 145-150

4. Vrana, Radovan. Teaching scientific literacy by the help of ICT // 35. jubilee international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics : proceedings / Petar Biljanović (ur.). Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2012. 1533-1538

5. Vrana, Radovan. Enriching the learning experience: use of scientific information resources and participation in scientific research in higher education: case of Faculty of humanities and social sciences Zagreb // 35. jubilee international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics : proceedings / Petar Biljanović (ur.). Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2012. 1539-1545

6. Vrana, Radovan. Use of ICT by students at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb, Croatia // MIPRO 2011 34rd International convention on information and communication technology, electronics, and microelectronics - proceedings / Marina Čičin-Šain, Ivan Uroda, Ivana Turčić Prstačić, Ivanka Sluganović (ur.). Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju.elektroniku i mikroelektroniku - MIPRO, 2011. 238-243

7. Vrana, Radovan. Journal publishing in digital era: STM scientific journals in Croatia // 22nd Central European Conference on Information and Intelligent Systems : Conference Proceedings / Hunjak, Tihomir ; Lovrenčić, Sandra ; Tomičić, Igor (ur.). Varaždin : University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, 2011. 167-174

8. Vrana, Radovan. Supporting E-Science: Scientific Research Data Curation // The Future of Information Sciences INFuture 2011: Information Sciences and E-Society / Billeness, C ; Hemera, A. ;

Page 216: Informacijske i komunikacijske znanosti

Mateljan V. ; Banek Zorica, M ; Stančić, H. ; Seljan, S. (ur.). Zagreb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2011. 407-416

9. Vrana, Radovan. Tranformation Of Scholarly Publishing In The Digital Era: Scholars' Point Of View // The Future of Information Sciences INFuture 2011: Information Sciences and E-Society / Billeness, C ; Hemera, A. ; Mateljan V. ; Banek Zorica, M ; Stančić, H. ; Seljan, S. (ur.). Zagreb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2011. 7-18

10. Vrana, Radovan. How user-friendly are user interfaces of open access digital repositories? // BOBCATSSS2010.

11. Vrana, Radovan. Digital repositories at the Croatian universities: providing support for the enhancement of research and teaching // MIPRO 2010 33rd International convention on information and communication technology, electronics, and microelectronics / Marina Čičin-Šain, Ivan Uroda, Ivana Turčić Prstačić, I. Sluganović (ur.). Rijeka : Croatian society for information and communication technology, electronics and microelecronics, 2010. 141-146

12. Vrana, Radovan. Creating Rich Information Environment at the University of Zagreb // MIPRO 2010 33rd International convention on information and communication technology, electronics, and microelectronics / Marina Čičin-Šain, Ivan Uroda, Ivana Turčić Prstačić, I. Sluganović (ur.). Rijeka : Croatian society for information and communication technology, electronics and microelecronics, 2010. 135-140

13. Vrana, Radovan. Towards E-science: Scientific Communication on the Verge of Paradigm Change // Proceedings of the ITI 2010 32nd International Conference on Information Technology Interfaces / Vesna Luzar-Stiffler ; Iva Jarec ; Zoran Bekic (ur.). Zagreb : University Computing Centre, University of Zagreb, 2010. 403-408

14. Vrana, Radovan. Supporting E-Science: The Role of Digital Repositories in Scientific Communication // Proceedings of the 21st Central European Conference on Information and Intelligent Systems / Aurer, Boris ; Bača, Miroslav ; Shatten, Markus (ur.). Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2010. 229-236

15. Vrana, Radovan. Institucijski digitalni repozitoriji i njihova uloga u znanstvenom komuniciranju: istraživanje o digitalnim repozitorijima u visokoškolskim knjižnicama Sveučilišta u Zagrebu // 13. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastruktur / Willer, Mirna ; Faletar Tanacković, Sanjica (ur.). Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010. 278-291

16. Vrana, Radovan. Digital repositories and possibilities of their integration into higher education // MIPRO 2009 32nd international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics: computers in education / Čičin-Šain, Marina ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka ; Uroda, Ivan (ur.). Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku - MIPRO, 2009. 94-99

17. Vrana, Radovan. Evaluation of digital collections user interfaces // INFuture2009: Digital Resources and Knowledge Sharing / Stančić, Hrvoje ; Seljan, Sanja ; Bawden, David ; Lasić-Lazić, Jadranka ; Slavić, Aida (ur.). Zagreb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2009. 397-405

Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom

1. Vrana, Radovan. Razvoj infrastrukture za podršku e-istraživanjima i položaj knjižnica u toj infrastrukturi // 15. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne

Page 217: Informacijske i komunikacijske znanosti

informacijske infrastrukture: zbornik radova / Damir Hasenay i Maja Krtalić (ur.) Zagreb : Hrvatskoj knjižničarsko društvo, 2012. 161-174

2. Vrana, Radovan. Skrb o podacima znanstvenih istraživanja // 14. seminar "Arhivi, knjižnce, muzeji": mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture / Faletar Tanacković, Sanjica ; Hasenay, Damir (ur.). Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011. 126-136

3. Vrana, Radovan. Institucijski digitalni repozitoriji: moguće rješenje problema trajne pohrane i pristupa znanstvenim radovima // 12. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture / Faletar Tanacković, Sanjica (ur.). Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009. 22-31

4. Vrana, Radovan. Web 2.0 i njegov utjecaj na razvoj mrežnih mjesta knjižnica // 11. seminar arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture - zbornik radova / Willer, Mirna (ur.). Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2008. 50-64

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

"Organizacija, upravljanje i razmjena znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju" (2007.- (130-1301799-1755)

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 218: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 48.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Žarka Vujić, red.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Žarka Vujić rođena je 1959. u Pavlovcu pokraj Bjelovara. Osnovnu školu, gimnaziju i srednju glazbenu školu završila je u Bjelovaru (1966-1978). Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1988. na studijskim grupama povijest umjetnosti i komparativna književnost. Muzeologiju je magistrirala na Poslijediplomskom studiju informacijskih znanosti Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu 1992. god. Doktorirala je u istom području i u istoj grani 1998. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Od 1985. radila je u Strossmayerovoj galeriji starih majstora u Zagrebu u svojstvu muzejskog tehničara, a potom i knjižničarke. Po završetku studija krajem 1988. godine prelazi na Institut za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu i tamo djeluje kao voditelj knjižnice i u svojstvu istraživača. Od 1993. radi kao asistent na Katedri za muzeologiju u Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Višim asistentom postaje pet godina kasnije, dok je docenticom imenovana 2001, a izvanrednim profesorom 2006. godine. Na istoj Katedri preuzela je obaveze predstojnice 2002. te ih obavljala do 2007.

Žarka Vujić objavila je dosada više od pedesetak znanstvenih i stručnih radova. Autorica je knjige Izvori muzeja u Hrvatskoj, objavljene 2007, te nekoliko izložbenih i muzejskih projekata.

Njen se znanstveno-istraživački rad dosada događao kako u okviru povijesne muzeologije, tako i na teoretskoj razini u okviru fenomena sabiranja i oblikovanja muzejskih zbirki te njihova dokumentiranja.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje: 2010.

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

Popis važnijih radova:

1. Vujić, Ž. Collecting in Sixteenth-Century Croatia in the Light of Erudition and Cultural Transfer. u: Kulturtransfer: Kulturelle Praxis im 16. Jahrhundert (Wolfgang Schmale Hrsg.) Wiener Schriften zur Geschichte der Neuzeit 2. Wien: StudienVerlag, 2003, str. 337-345.

2. Vujić, Ž. Povijesna muzeologija na početku 21. stoljeća. u: Modeli znanja i obrada prirodnog jezika (ur. M. Tuđman). Zavod: Zavod za informacijske studije, 2003, str. 145-164.

3. Vujić, Ž. Odnos muzeologije prema povijesti umjetnosti. Zbornik I. Kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti. Zagreb: IPU, 2004, str. 349-352.

4. Vujić, Ž; Zlodi, G. Opis zbirke na primjeru Strossmayerove galeriju u Zagrebu. 7. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004, str. 69-79.

5. Vujić, Ž. Izvori muzeja u Hrvatskoj. Zagreb: Kontura, 2007, str. 327, summary.

Page 219: Informacijske i komunikacijske znanosti

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

Izvori muzeja u Hrvatskoj

TEMPUS

Hrvatski identitet u marketingu mjesta i razvojnoj strategiji

Istraživanje korisnika baštine

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 220: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6. NASTAVNI I ZNANSTVENI UVJETI IZVOĐENJA DOKTORSKOG STUDIJA

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 49.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Nada Zgrabljić-Rotar, izv.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Nada Zgrabljić Rotar izvanredna je profesorica na Sveučilištu u Zagrebu, gdje na Komunikologiji Hrvatskih studija predaje kolegije Djelotovornost medija i Pravni aspekti masovne komunikacije. Bila je zaposlena na Medijskom sveučilištu u Koprivnici kao pročelnica sveučilišnog programa Novinarstvo te na Sveučilištu u Zadru kao zamjenica Pročelnika Odjela za informatologiju i komunikologiju.Surađuje na diplomskim i doktorskim studijima novinarstva i medija na Sveučilištima u Ljubljani i Mariboru te na doktorskom studiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1995. utemeljila je znanstveno-stručni časopis za novinarstvo i medije Medijska istraživanja/Media Research . Urednica je biblioteke „Budi novinar“ i biblioteke „Mediji u fokusu“. Voditeljica je znanstvenog projekta „Tradicija u hrvatskoj javnoj političkoj komunikaciji“, a surađivala je kao istraživač na projektima COST A30 „East of West: setting a New Central and Eastern European Media Research Agenda” (2005-2009) i COST A20 "The Impact of the Internet on the Mass Media in Europe", radna grupa “Digital Radio Cultures in Europe” (2004-2006).

Objavila je kao urednica, autorica ili koautorica ove knjige i udžbenike: Digitalno doba. Masovni mediji i digitalna kultura (2011; Hrvatski medijski sustav - Prema UNESCO-vim indikatorima medijskog razvoja (2011); Radio - mit i informacija, dijalog i demokracija(2007); Medijska istraživanja i medijska disciplina od 1995. -2005. (2005) Medijska pismenost i civilno društvo (2005) (prevedena 2006. Media Literacy and Civil Society) te priručnik o odgoju za medije Život s medijima (1999). Uredila je Zbornik Kraljski Dalmatin - 200 godina zadarskog i hrvatskog novinarstva u europskom kontekstu (2007). Objavljuje u domaćim i stranim časopisima, zbornicima i knjigama Izlagala je na međunarodnim skupovima i mentorica je u više doktorskih i magistarskih radova.

Obnašala je funkcije predsjednice Programskog vijeća HRT-a, potpredsjednice Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije Hine te vanjskoga člana Odbora za informatizaciju, informiranje i medije Hrvatskoga Sabora. Članica je Nacionalnog odbora za UNESCO "Memory of the World". Bila je predsjednica Hrvatske udruge stipendista francuske vlade.

Na HRT-u je bila zaposlena u Službi za jezik i govor Hrvatskoga radija kao spikerica, a uređivala je i vodila više obrazovnih i zabavnih emisija radija i televizije. Magistrirala je i doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je studirala grupe Komparativna književnost i Fonetika. e-mail: [email protected]

Page 221: Informacijske i komunikacijske znanosti

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje: 11. lipnja 2013. Znanstvena savjetnica

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

A. 2011. Peruško, Z., Perišin, T., Topić, M., Vilović, G. i Zgrabljić Rotar, N. Hrvatski medijski sustav - Prema UNESCO-vim indikatorima medijskog razvoja. Zagreb: Fakultet političkih znanosti. (Znanstvena knjiga)

B. 2007. Nada Zgrabljić Rotar: Radio - mit i informacija, dijalog i demokracija. Zagreb: Golden Marketing i Tehnička knjiga. (Znanstvena knjiga)

C. 2011. Nada Zgrabljić Rotar: „Masovni mediji i digitalna kultura“ u: Digitalno doba. Masovni mediji i digitalna kultura (ur.) Nada Zgrabljić Rotar. Zadar: Sveučilište u Zadru. Str. 24-49.

D. 2009. Nada Zgrabljić Rotar i Đurđa Vrljević Šarić: "Croatian Journalism Education Landscape" U: Terzis, G. (ur.) European Journalism Education, Bristol: Intellect Books, Chicago: The University of Chicago Press.

E. 2008. "Medijska pismenost i medijska etika civilnog društva", (ur) Zrinjka Peruško Mediji, kultura i civilno društvo. Zagreb: Jesenski i Turk i Hrvatsko sociološko društvo. Str. 43-74.

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

2005. 2009. COST A 30 „East of West: setting a New Central and Eastern European Media Research Agenda”, http://www.cost.esf.org

2004. 2006. COST A20 Radna grupa “Digital Radio Cultures in Europe”- "The Impact of the Internet on the Mass Media in Europe", http://www.drace.com/2008. "Tradicija u hrvatskoj političkoj javnoj komunikaciji", Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH.2007. "Stranci naši prijatelji. Jesu li razlike mostovi ili prepreke za EU", Odjel za turizam i komunikacijske znanosti, Sveučilište u Zadru.

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 222: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 50.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Goran Zlodi, doc.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Rođen u Zagrebu 8. kolovoza 1972., diplomirao 1998. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, diplomskim radom “Informatizacija Samoborskog muzeja”. Od 1998. godine zaposlen je kao znanstveni novak na projektu profesora Ive Maroevića “Očuvanje i komuniciranje kulturne baštine u Hrvatskoj”, na Katedri za muzeologiju Odsjeka za informacijske znanosti. Poslijediplomski studij informacijskih znanosti završava 2003. godine magistarskim radom “Muzejska vizualna dokumentacija u digitalnom obliku”, a 2007. stječe doktorat radom „Mogućnosti uspostavljanja interoperabilnosti među shemama metapodataka u muzejskom okruženju“. Član je Komiteta za dokumentaciju CIDOC Međunarodnog komiteta za muzeje ICOM, a sudjelovao je i u radu tehničkog odbora ISO TO 46, Bibliotekarstvo, dokumentacija i informacije, Hrvatskog zavoda za norme. Sudjelovao je u radu međunarodnog TEMPUS projekta CD_JEP-16086-2001 “Aspects of Organization and Information Systems: Curriculum Development”. Od 2006. do 2008. kao stručno-znanstveni suradnik sudjelovao na međunarodnom projektu “CRAFTATTRACT – Old Crafts – New Attractions for Cultural Tourism” (EU projekt - INTERREG III A – Slo/Hu/Hr). Član je programskog i organizacijskog odbora seminara “Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture” (2000-2012) te član znanstveno-stručnog odbora međunarodnog simpozija (Novo)medijska umjetnost u muzejima: produkcija – čuvanje – prezentacija (2008). Kao autor Muzejskog informacijskog sustava M++ aktivno sudjeluje u informatizaciji mreže muzeja u Hrvatskoj. Od 2007 do 2011. član Ureda projekta „Hrvatska kulturna baština“ za digitalizaciju hrvatske kulturne baštine.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje: 27.05.2009.

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

1. Miklošević, Željka; Zlodi, Goran; Babić, Darko. Story Sharing // The Future of Information Sciences INFuture 2011: Information Sciences and E-Society / Billeness, C.; Hemera, A. ; Mateljan V. ; Banek Zorica, M. ; Stančić, H. ; Seljan, S. (ur.). Zagreb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2011. 109-119

2. Zlodi, Goran; Kušenić, Tihana. Baza podataka centra za tradicijske obrte. Gornja Stubica : Muzeji Hrvatskog zagorja, 2011. str. 16-20

3. Zlodi, Goran. Promjena značenja i uloga medija u muzejskoj dokumentaciji // Ivi Maroeviću baštinici u spomen / Vujić, Žarka ; Špikić, Marko (ur.). Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, 2009. Str. 89-109.

4. Traditional crafts - a challenge for cultural tourism : international conference proceedings, Donja Stubica, 30th - 31st January 2009. / [editors Goranka Horjan, Aleš Gačnik] Gornja Stubica : The Museums of Hrvatsko zagorje, 2009. 155 str. : ilustr. ; 24 cm ISBN: 978-953-265-029-7

Page 223: Informacijske i komunikacijske znanosti

5. Zlodi, Goran; Bregović, Antica. Primjena programa M++ prirodoslovlje u vođenju muzejske dokumentacije Entomološkog odjela // Franjo Košćec i njegovo djelo : 1882.-1968. : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 13. i 14. studenoga 2008. u Varaždinu GMV. Zagreb, Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad : Gradski muzej : Gimnazija, 2009. 321-325

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

Istraživanje korisnika baštine (2007-).

The InterPARES Project (2013-)

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 224: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6.1. POPIS NASTAVNIKA (PODATKE ZA SVAKOG NASTAVNIKA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 51.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Daniela Živković, izv.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Daniela Živković izvanredna je profesorica na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Predaje predmete Digitalna knjižnica, Informacijski izvori i službe, Nakladništvo i knjižarstvo te Knjiga od pisca do čitatelja. Objavila je knjige Elektronička knjiga (2001.); engl. izd. The Electronic Book (2005.) i Matija Smodek (2001.) te u koautorstvu s Aleksandrom Horvat Knjižnice i autorsko pravo (2009.) i Između javnosti i privatnosti: knjižnice u vremenu e-knjige (2012.). Autorica je članaka u domaćim i stranim časopisima i knjigama. Studij engleskog jezika i književnosti, njemačkog jezika i književnosti te dodiplomski studij bibliotekarstva završila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao diplomirani bibliotekar započinje 1983. godine raditi u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Tu joj je s osnivanjem Hrvatskog ureda za ISBN 1992. godine povjerena uspostava identifikacijskog sustava ISBN za knjige, a 1995. i sustava ISMN za note hrvatskih nakladnika. Ustanovila je bazu podataka hrvatskih nakladnika knjiga i nota, razvila suradnju između nakladnika i knjižnica u Hrvatskoj i potaknula pokretanje Kataloga knjiga na prodaju u Hrvatskoj. Hrvatski ured za ISBN vodi sve do 2002. godine, kada je pozvana na Filozofski fakultet u Zagrebu. Članica je Programskog odbora Sedmog okvirnog programa Europske zajednice za pitanja znanosti i društva. Predaje u Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara. Dobitnica je Prvomajske nagrade Sveučilišta u Zagrebu, odlikovanja Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića, Nagrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice "Matko Rojnić" i Kukuljevićeve povelje.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje: 20.3.2013.

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju za izvođenje programa, odnosno koji su relevantni za područje doktorskog programa

Knjige

1. Između javnosti i privatnosti: knjižnice u vremenu e-knjige / Aleksandra Horvat, Daniela Živković. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2012.

2. Knjižnice i autorsko pravo / Aleksandra Horvat, Daniela Živković. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009. Dostupno i na: http://darhiv.ffzg.hr/2002

3. The electronic book / Daniela Živković. Abridged and updated ed. Berlin : BibSpider, 2005.

4. Elektronička knjiga / Daniela Živković. Zagreb : Multigraf, 2001.

Članci i prilozi u časopisima, zbornicima i knjigama

1. E-book for IT experts learning English / Darija Pešut, Daniela Živković. // Computers in education : proceedings = Računala u obrazovanju : zbornik radova / MIPRO 2011, 34th International Convention /

Page 225: Informacijske i komunikacijske znanosti

Marina Čičin-Šain (ur.). Rijeka : MIPRO, 2011. 381-386 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Copyright issues related to the digitization of cultural heritage in Croatia / Aleksandra Horvat, Daniela Živković. // Technological convergence and social networks in information management / Second International Symposium on Information management in a Changing World, IMCW 2010, Ankara. Berlin ; Heidelberg : Springer, 2010.

3. Digitalizacija i intelektualno vlasništvo. // Slobodan pristup informacijama : 7. i 8. okrugli stol : zbornik radova. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009. Str. 34-39.

4. Publishers and libraries in the information society : allies or rivals. // Information/documentation Management and Cooperation among the Lbraries in the Balkan countries : symposium papers, 5-7 June 2008. Edirne : Trakya Universitesi, 2008. Str. 289-299.

5. The electronic book : evolution or revolution? = Elektronik kitaplar : evrim mi devrim mi?. // Bilgi dünyasi = Information world 9,1(2008)1-19.

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivao u zadnjih pet godina i koji su relevantni za područje doktorskog programa

Od 2003. do 2007. godine D. Živković je istraživač na projektu "Hibridna knjižnica i pristup znanstvenim informacijama" (voditelj: prof. dr. Aleksandra Horvat, br. 0130530).

Od 2007. do 2011. godine voditeljica je projekta "Tradicionalno i elektroničko nakladništvo u Zagrebu" (130-1301190-1384).

Ako nastavnik nije zaposlen u visokoškolskoj ustanovi koja predlaže program doktorskog studija, priložite pisanu izjavu da je spreman izvoditi nastavu te pisanu dozvolu čelnika ustanove u kojoj je zaposlen s navođenjem predmeta i razdoblja za koje se dozvola izdaje. Izjavu i dozvolu priložite odmah na sljedećoj strani.

Page 226: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6.2. POPIS POTENCIJALNIH MENTORA ZAPOSLENIH NA USTANOVI KOJA PREDLAŽE PROGRAM DOKTORSKOG STUDIJA (PODATKE ZA SVAKOG MENTORA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 1.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Vjekoslav Afrić, red.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju kao aktivnog istraživača ili umjetnika u znanstvenom ili umjetničkom polju iz kojega se predlaže doktorski studij

• Vjekoslav Afrić: “The importance of investment in social capital”, in the book “Mudra zajednica” [The Wise Communities] (Hrvatsko društvo za sustave, Zagreb 2008.); • Vjekoslav Afrić: “Human Capital” of the research report “Human capital as a development factor” (Redak - Istraživačke studije, Split, 2009); • Vjekoslav Afrić (editor and author): “Social Assumptions of the Knowledge Society” in the book “Društvene pretpostavke društva znanja” [Social Assumption of the Knowledge Societies] (FF-Press, Zagreb, 2011); • Vjekoslav Afrić: “Historical Ground and Theoretical Development of a Discursive Analysis” in a research proceedings “Diskurzivnqa analiza, kvalitativni pristup u istraživanju medija” [Discursive Analysis as a Qualitative Approach in Media Research] (Zarez, Split 2011)

• Afrić, W.; Afrić, V.; Šimović, V.:(2011) How RPG Changes the Way People View the World, The 23rd International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics and the 31st Annual Meeting of the IIAS, Baden-Baden, Njemačka, 1-5.08.2011. (Informacijske znanosti, Sociologija, Odgojne znanosti)

Broj uspješnih mentorstava koja su rezultirala obranom doktorskog rada: 4

Page 227: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6.2. POPIS POTENCIJALNIH MENTORA ZAPOSLENIH NA USTANOVI KOJA PREDLAŽE PROGRAM DOKTORSKOG STUDIJA (PODATKE ZA SVAKOG MENTORA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 2.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Mihaela Banek Zorica, izv.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju kao aktivnog istraživača ili umjetnika u znanstvenom ili umjetničkom polju iz kojega se predlaže doktorski studij

1. Špiranec, Sonja; Banek Zorica, Mihaela. Developing Understanding of Information Literacy within the Croatian School Environment // Global Perspectives on School Libraries Projects and Practices / Marquardt, Luisa ; Oberg, Dianne (ur.). Berlin, New York : DE GRUYTER SAUR, 2011. Str. 33-43

2. Banek Zorica, Mihaela; Ivanjko, Tomislav. Social Networking at the University – Student Research Patterns and Online Activities // University Information Systems : selected problems / Leszek Rudak (ur.). Warsaw : Difin : EUNIS, 2010. Str. 473-482.

3. Špiranec, Sonja; Banek Zorica, Mihaela. Information Literacy 2.0: hype or discourse refinement? // Journal of documentation. 66 (2010) , 1; 140-153

4. Lasić-Lazić, Jadranka; Špiranec, Sonja; Banek Zorica, Mihaela. Izgubljeni u novim obrazovnim okruženjima – pronađeni u informacijskom opismenjivanju. // Medijska istraživanja. 18 (2012) , 1; 125-1435. Špiranec, Sonja; Banek Zorica, Mihaela. Changing anatomies of Information Literacy at the postgraduate level: refinements of models and shifts in assessment. // Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education. 4 (2012) , 1; 3-15 6. Špiranec, Sonja; Banek Zorica, Mihaela, Stokić Simončić, Gordana. Libraries and Financial Literacy: Perspectives From Emerging Markets. // Journal of Business & Finance Librarianship. 17 (2012) , 3; 262-2787. Lasic-Lazic, Jadranka; Banek Zorica, Mihaela; Špiranec, Sonja. Libraries in changed information space. // Library management. 32 (2011) , 6/7; 469-4748. Banek Zorica, Mihaela; Ivanjko, Tomislav; Benčec, Maja. Social networking and libraries // Proceedings of the IADIS international conference e-Society 2012 / Kommers, P. ; Isaias, P. (ur.).Berlin : IADIS, 2012. 511-5159. Banek Zorica, Mihaela; Ivanjko, Tomislav; Benčec, Maja. Croatian libraries on Facebook: content analysis // 35th International Convention MIPRO 2012: Computers in Education / Biljanović, Petar (ur.). Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2012. 1316-132010. Ogrizek Biškupić, Ivana; Banek Zorica, Mihaela. E-LEARNING CURRICULUM DEVELOPMENT // MCCSIS IADIS MULTI CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS 2012 – e-LEARNING 2012 / Baptista Nunes, Miguel ; McPherson, Maggie (ur.). Lisabon, Portugal : IADIS Press, 2012. 349-35411. Banek Zorica, Mihaela; Ogrizek Biškupić, Ivana; Ivanjko, Tomislav; Špiranec, Sonja. Students and Privacy in the Networked Environment // 34th International Convention MIPRO 2011: Computers in Education / Čičin-Šain, Marina ; Uroda, Ivan ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka (ur.). Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku, 2011. 127-13112. Špiranec, Sonja; Banek Zorica, Mihaela.Using social bookmarking to enhance critical thinking in higher education // EDULEARN11 Proceedings / Chova, L. Gomez ; Belenguer, D. Marti ; Martínez, A. Lopez (ur.). Valencia : International Association of Technology, Education and Development IATED, 2011. 1632-163913. Banek Zorica, Mihaela; Špiranec, Sonja; Pavlina, Krešimir. Immersive worlds as educational environments // Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education / Méndez Vilas, A. Solano Martín, A. Mesa González, J. Mesa González, J.A. (ur.). Bandajoz : Formatex, 2009. 761-76514. Lasić-Lazić, Jadranka; Banek Zorica, Mihaela; Bubaš, Goran. Potential Uses of Web 2.0 Tools for Library Client Communication and Relationship Development // QQML2009: Qualitative and Quantitative Methods in Libraries / Skiadas, C. H. (ur.). Chania, Crete : Technical University of Crete, 2009.

Page 228: Informacijske i komunikacijske znanosti

15. Lasić-Lazić, Jadranka; Banek Zorica, Mihaela; Špiranec, Sonja. School librarians coping with electronic environment // Preparing pupils and students for the future / Lombello, Donatella. Marquardt, Luisa (ur.). Padova : IASL, 2009

Broj uspješnih mentorstava koja su rezultirala obranom doktorskog rada: /

Page 229: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6.2. POPIS POTENCIJALNIH MENTORA ZAPOSLENIH NA USTANOVI KOJA PREDLAŽE PROGRAM DOKTORSKOG STUDIJA (PODATKE ZA SVAKOG MENTORA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

Redni broj: 3.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Ana Barbarić, doc.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju kao aktivnog istraživača ili umjetnika u znanstvenom ili umjetničkom polju iz kojega se predlaže doktorski studij

1. Willer, M.; Barbarić, A. FRBR/FRAD and Eva Verona's Cataloging Code : toward the future development of Croatian Cataloging Code. // Cataloging & Classification Quarterly. 50, 5/7(2012), str. 542-563. Dostupno i na: http://dx.doi.org/10.1080/01639374.2012.681613

2. Hebrang Grgić, I.; Barbarić, A. The future of open access in Croatia : a survey of academic and research libraries. // Library Review. 60, 2(2011), str. 155-160.

3. Barbarić, A. Skupina 0 ujednačenoga izdanja ISBD-a iz 2011. ili kako smo od opće oznake građe došli do oblika sadržaja i vrste medija. // 14. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredili Sanjica Faletar Tanacković i Damir Hasenay. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011. Str. 20-35.

4. Barbarić, A.; Willer, M. Kakav nacionalni kataložni pravilnik trebamo? : preliminarno istraživanje. // 13. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredile Mirna Willer i Sanjica Faletar Tanacković. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010. Str. 110-134.

5. Barbarić, A. Entitet izraz konceptualnog modela FRBR : od teorijskog značaja do praktične primjene. // 12. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredila Sanjica Faletar Tanacković. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009. Str. 142-166.6. Barbarić, A. Knjižničarske kompetencije. // Cjeloživotno učenje knjižničara : ishodi učenja i fleksibilnost / urednice Aleksandra Horvat, Dijana Machala. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2009. Str. 57-68.7. Willer, M.; Barbarić, A. Međunarodna kataložna načela : prikaz i analiza. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 52, 1/4(2009), str. 18-48.8. Hebrang Grgić, I.; Barbarić, A.; Džambaski, I. OA Repositories @ Special and Academic Libraries in Zagreb. // The future of information sciences : INFuture2009 : Digital resources and knowledge sharing / [2nd International Conference The Future of Information Sciences: INFuture2009 – Digital Resources and Knowledge Sharing, Zagreb, 4-6 November 2009] ; edited by Hrvoje Stančić ... [et al.]. Zagreb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, 2009. Str. 469-477.

Broj uspješnih mentorstava koja su rezultirala obranom doktorskog rada: /

Page 230: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6.2. POPIS POTENCIJALNIH MENTORA ZAPOSLENIH NA USTANOVI KOJA PREDLAŽE PROGRAM DOKTORSKOG STUDIJA (PODATKE ZA SVAKOG MENTORA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

Redni broj: 4.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Damir Boras, red.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju kao aktivnog istraživača ili umjetnika u znanstvenom ili umjetničkom polju iz kojega se predlaže doktorski studij

Autorske knjige

1. Jandrić, Petar; Boras, Damir. Kritičko e-obrazovanje: borba za moć i značenje u umreženom društvu . Zagreb : Tehničko veleučilište u Zagrebu i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu FF Press, 2012 (monografija).

Uredničke knjige

1. Recent Advances in Information Science / Boras, Damir; Mikelić Preradović, Nives; Moya Francisco; Roushdy, Mohamed; Salem, Abdel-Badeeh M (ur.). Dubrovnik : WSEAS Press, 2013 (zbornik).

Poglavlja u knjizi

1. Mikelić Preradović, Nives; Boras, Damir. Semi-automatic Verb Valence Frame Assignment through VerbNet Classification // Lecture Notes in Computer Science / Habernal, Ivan; Matoušek, Václav (ur.). Heidelberg: Springer, 2013. str. 492-500.

2. Mikelić Preradović, Nives; Boras, Damir; Lauc, Tomislava. Verbal Prefixes and Syntactic - Semantic Classification of Verbs in CROVALLEX // Recent Advances in Computer Science / Nakov, Ognian ; Borovska, Plamenka ; Abelha, Antonio ; Mladenov, Valeri ; Zinchenko, Lyudmila ; Fuentes-Penna, Alejandro (ur.). Rhodes Island : WSEAS Press, 2013. Str. 35-40.

3. Mikelić Preradović, Nives; Boras, Damir; Lauc, Tomislava. Motion Event in Croatian, English, German and Italian Concerning Path Prefixes and Prepositions // Lecture Notes in Computer Science / Habernal, Ivan; Matoušek, Václav (ur.). Heidelberg: Springer, 2013. str. 335-342.

4. Pavlinovic, Mira; Boras, Damir; Juričić, Biljana. Spoken Corpus of Radiotelephony Phraseology // Recent Advances in information Sciences / Boras, Damir ; Mikelic Preradovic, Nives ; Moja, Francisco ; Roushdy, Mohamed ; Salem, Abdel-Badeeh M. (ur.). Dubrovnik : WSEAS Press, 2013. Str. 136-141.

5. Zuell, Beatrice; Boras, Damir; Mikelić Preradović, Nives. The Digital Change of Television in a Social Media Environment: The Case of the BBC // Recent Advances in Information Science / Boras, Damir ; Mikelic Preradovic, Nives ; Moja, Francisco ; Roushdy, Mohamed ; Salem, Abdel-Badeeh M. (ur.). Dubrovnik : WSEAS Press, 2013. Str. 276-281.

6. Mikelić Preradović, Nives; Lauc, Tomislava; Boras, Damir. Social Implications of Service e-Learning in Primary Education // Technology Innovations in Education / Dondon Philippe ; Mikelić Preradović, Nives (ur.). Porto, Portugal : WSEAS Press, 2012. Str. 76-81.

7. Mikelić Preradović, Nives; Kišiček, Sanja; Boras, Damir. Evaluation of Service learning in ICT curriculum // Proceedings of the 2nd Paris International Conference on Education, Economy and Society, Vol. 3: Analytrics / Tchibozo, G. (ur.). Strasbourg (France) : Association inscrite au Registre des Associations du Tribunal d‘Instance de Strasbourg, Volume 85, Folio n° 1, 2010. Str. 55-66.

Page 231: Informacijske i komunikacijske znanosti

8. Mikelić Preradović, Nives; Boras, Damir; Kišiček, Sanja. Marvin - A Conversational Agent Based Interface for the Study of Information Sciences // The Future of Information Sciences: INFuture2009 - Digital Resources and Knowledge Sharing / Stančić, H. ; Seljan, S. ; Bawden, D. ; Lasić-Lazić, J. ; Slavić, A. (ur.). Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, 2009. Str. 575-584.

9. Sorić, Neven; Kišiček, Sanja; Boras, Damir. Recommendation for a World Virtual School Project // The Future of Information Sciences: INFuture2009 - Digital Resources and Knowledge Sharing / Stančić, H. ; Seljan, S. ; Bawden, D. ; Lasić-Lazić, J. ; Slavić, A. (ur.). Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, 2009. Str. 595-603.

Znanstveni radovi u drugim časopisima

1. Mikelić Preradović, Nives; Lauc, Tomislava; Boras, Damir. Service e-Learning in Elementary School: Opportunities for Learning, Teaching and Communicating in Social Space. // International journal of education and information technologies. 6 (2012) ; 327-335 (članak, znanstveni).

2. Mikelić Preradović, Nives; Posavec, Kristina; Boras, Damir. Study Abroad and Service Learning Assisting Students in Learning Croatian Language. // INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES. 6 (2012) ; 336-344 (članak, znanstveni).

3. Zokić, Mira; Boras, Damir; Lazić, Nikolaj. Computer-aided Aviation English Testing on Example of RELTA Test. // Mipro proceedings 2012. VI (2012) ; 1440-1443 (predavanje, znanstveni).

4. Zokić, Mira; Boras, Damir; Lazić, Nikolaj. Say again. // INTERNATIONAL JOURNAL of EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES. 6 (2012) , 4; 363-370 (članak, znanstveni).

5. Ljubešić, Nikola; Bago, Petra; Boras, Damir. Statistical Machine Translation of Croatian Weather Forecasts: How Much Data Do We Need?. // CIT. Journal of computing and information technology. 18 (2010) , 4; 303-308 (članak, znanstveni).

6. Viducic, Ljiljana, Vinko Vidučić, Boras, Damir. Information Model of Quality of Bank Lending to Croatian SMEs. // The Journal of American Academy of Business. 16 (2010) ; 224-231 (članak, znanstveni).

7. Vidučić, Ljiljana; Vidučić, Vinko; Boras, Damir. Information model of quality of bank lending to Croatian SMEs. // The Journal of American Academy of Business. 16 (2010) ; 224-232 (članak, znanstveni).

8. Vidučić, Vinko; Boras, Damir; Vidučić, Ljiljana. Information Model of Intelligence and Memorizing in Early Childhood. // WSEAS transactions on information science and applications. 6 (2009) ; 544-554 (znanstveni rad, znanstveni).

9. Vidučić, Vinko; Boras, Damir; Vidučić, Ljiljana. Global Model of Intelligence and Memorizing of Information from Conception until a Child Starts to Walk for the Period from 2009 until 2020.. // WSEAS-ADVANCED APPLICATIONS OF ELECTRICAL ENGINEERING. 8 (2009) ; 70-75 (znanstveni Članak, znanstveni).

10. Vidučić, Vinko; Šimunić, Slavko; Vidučić, Ljiljana; Boras, Damir. Information Model For The Enhancement Of Human Intelligence for the Period 2009-2020. // Recent advances in computer engineering. 9 (2009) ; 70-73 (članak, znanstveni).

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom

Page 232: Informacijske i komunikacijske znanosti

1. Mikelić Preradović, Nives ; Boras, Damir, Tomislava Lauc. Innovation at the Faculty-level Education through Service Learning // World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012. 127-132 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Unić, Danijela; Mikelić Preradović, Nives; Boras, Damir. EVALUATION OF MULTIMEDIA RESOURCES FOR INFORMATICS EDUCATION IN CROATIAN ELEMENTARY SCHOOLS // EDUvision 2012: Modern Approaches to Teaching Coming Generation / mag. Mojca Orel (ur.). Ljubljana, Slovenia : EDUvision, Stanislav Jurjevčič s.p., 2012. 373-386 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Afrić, Winton; Rogošić, Silvia; Boras, Damir. Educational Aspects of Virtual Cultures Visual Identity // . (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Bago, Petra; Lauc, Tomislava; Boras, Damir. Using quantitative methods for a student activity analysis in an online graduate course concerning their undergraduate education // Recent Researches in Mathematical Methods in Electrical Engineering & Computer Science. Proceedings of the Applied Computing Conference 2011 (ACC '11) / Thomas, Gregoire ; Fleaurant, Cyril ; Panagopoulos, Thomas ; Chevassus-Lozza, Emmanuele (ur.). Angers : WSEAS Press, 2011. 122-127 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Vidučić, Vinko; Boras, Damir; Vidučić, Ljiljana. Information model sustainable development of nautical tourism in Republic of Croatia 2010-2015 // . Barcelona, 2011. 47-51 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Kisicek, Sanja; Boras, Damir; Bago, Petra. Designing Educational Contents in and for the Electronic Environment // Proceedings of the ITI 2010 32nd International Conference on Information Technology Interfaces / Vesna Luzar-Stiffler ; Iva Jarec ; Zoran Bekic (ur.). Zagreb : University Computing Centre, University of Zagreb, 2010. 403-408 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Luić, Ljerka; Boras, Damir. Strategic Planning of the Integrated Business and Information System – A Precondition for Successful Higher Education Management // Proceedings of the ITI 2010 32nd International Conference onInformation Technology Interfaces / Luzar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva ; Bekić, Zoran (ur.). Zagreb : SRCE - Universtiy Computing Centre, University of Zagreb, 2010. 489-494 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Ljubešić, Nikola; Bago, Petra; Boras, Damir. Statistical machine translation of Croatian weather forecast: How much data do we need? // Proceedings of the ITI 2010 32nd International Conference on INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES / Luzar-Stiffler, V. (ur.). Zagreb : University Computing Centre, University of Zagreb, 2010. 91 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Ljubešić, Nikola; Boras, Damir; Lauc, Tomislava. Building a gold standard for event detection in Croatian // Proceedings of the Seventh International Conference on Language Resources and Evaluation / Calzolari, Nicoletta ; Choukri, Khalid ; Maegaard, Bente ; Mariani, Joseph ; Odjik, Jan ; Piperidis, Stelios ; Rosner, Mike ; Tapias, Daniel (ur.). Valletta : European Language Resources Association, 2010. 3101-3104 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Mikelić Preradović, Nives; Ljubešić, Nikola; Boras, Damir. Croatian web text summarizer (CroWebSum) // Proceedings of the ITI 2010 32nd International Conference on INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES / Luzar-Stiffler, V. (ur.). Zagreb : University Computing Centre, University of Zagreb, 2010. 109-114 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Bago, Petra; Boras, Damir; Ljubešić, Nikola. First Steps Toward Developing a System for Terminology Extraction // INFuture2009: Digital Resources and Knowledge Sharing / Stančić, Hrvoje ; Seljan, Sanja ; Bawden, David ; Lasić-Lazić, Jadranka ; Slavić, Aida (ur.). Zagreb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2009. 197-206 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Page 233: Informacijske i komunikacijske znanosti

12. Crnjac Milić Dominika; Šimović, Vladimir; Boras, Damir. Some Reasoning Methods and Analytical Models in the Teaching process // PRE-CONFERENCE PROCEEDNIGS of the Special Fokus Symposium on 7th CIESKS: Communication, Information and Economic Sciences in the Knowledge Society / Šimović, Vladimir ; Boras, Damir ; Lasker, E. George (ur.). Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. 23-27 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

13. Mikelić Preradović, Nives; Boras, Damir; Kišiček, Sanja. CROVALLEX: Croatian Verb Valence Lexicon // Proceedings of the ITI 2009 31st International Conference on Information Technology Interfaces / Luzar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva ; Bekic, Zoran (ur.). Zagreb : SRCE, 2009. 533-538 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Broj uspješnih mentorstava koja su rezultirala obranom doktorskog rada: 29

Page 234: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6.2. POPIS POTENCIJALNIH MENTORA ZAPOSLENIH NA USTANOVI KOJA PREDLAŽE PROGRAM DOKTORSKOG STUDIJA (PODATKE ZA SVAKOG MENTORA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 5.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Zdravko Dovedan Han, red.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju kao aktivnog istraživača ili umjetnika u znanstvenom ili umjetničkom polju iz kojega se predlaže doktorski studij

1) Dovedan Han, Zdravko:

FORMALNI JEZICI I PREVODIOCI – regularni izrazi, gramatike, automati, Sveučilišni udžbenik, 181 str, Element, Zagreb, 2012.

2) Dovedan Han, Zdravko:

FORMALNI JEZICI I PREVODIOCI - sintaksna analiza i primjene, Sveučilišni udžbenik, 184 str, Element, Zagreb, 2012.

3) Dovedan Han, Zdravko:

PASCAL s tehnikama programiranja (1), 284 str, VVG, Velika Gorica, 2011.

Broj uspješnih mentorstava koja su rezultirala obranom doktorskog rada: 3

Page 235: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6.2. POPIS POTENCIJALNIH MENTORA ZAPOSLENIH NA USTANOVI KOJA PREDLAŽE PROGRAM DOKTORSKOG STUDIJA (PODATKE ZA SVAKOG MENTORA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

Redni broj: 6.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Kristina Kocijan, doc.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju kao aktivnog istraživača ili umjetnika u znanstvenom ili umjetničkom polju iz kojega se predlaže doktorski studij1. Vučković, Kristina; Bekavac, Božo; Silberztein, Max (ur.): Automatic Processing of Various Levels of Linguistic Phenomena: Selected Papers from the NooJ 2011 International Conference, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012.2. Matešić, Marija; Vučković, Kristina; Dovedan, Zdravko: Should Academia Care About Online Reputation Management and Monitoring? u MIPRO 2010 - 33rd International Convention: CE Computers in Education, Čičin-Šain, M.; Uroda, I.; Turčić Prstačić, I.; Sluganović I. (ur.). Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektrotehniku i mikrotehniku - MIPRO, str. 96-101, 2010.3. Šojat, Krešimir; Vučković, Kristina; Tadić, Marko: Extracting verb valency frames with NooJ u Finite State Language Engineering: NooJ 2009 International Conference and Workshop, Ben Hamadou, A.; Mesfar, S.; Silberztein, M.(ur.).Touzeur : Centre de Publication Universitaire, str. 231-241, 2010.4. Štefanec, Vanja; Vučković, Kristina; Dovedan, Zdravko: Towards Parsing Croatian Complex Sentences: Dependent Noun Clauses u NooJ 2010 International Conference and Workshop, Komotini, Greece, 2010.5. Vučković, Kristina; Agić, Željko; Tadić, Marko: Improving Chunking Accuracy on Croatian Texts by Morphosyntactic Tagging u Proceedings of the Seventh International Conference on Language Resources and Evaluation, Calzolari, N.; Choukri, K.; Maegaard, B.; Mariani, J.; Odjik, J.; Piperidis, S.; Rosner, M.; Tapias, D. (ur.), Valletta : European Language Resources Association, str. 1944-1949, 2010.6. Vučković, Kristina; Agić, Željko; Tadić, Marko: Sentence Classification and Clause Detection for Croatian u Proceedings of the 7th International Conference on Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages, Tadić, M.; Dimitrova-Vulchanova, M.; Koeva, S. (ur.), Zagreb : Croatian Language Technologies Society -- Faculty of Humanities and Social Sciences, str. 131-138, 2010.7. Vučković, Kristina; Bekavac, Božo; Dovedan, Zdravko: SynCro - Parsing Simple Croatian Sentences u Finite State Language Engineering: NooJ 2009 International Conference and Workshop; Ben Hamadou, A.; Mesfar, S.; Silberztein, M. (ur.).Touzeur : Centre de Publication Universitaire, str. 207-217, 2010.8. Vučković, Kristina; Librenjak, Sara; Dovedan, Zdravko: Internet for the Youngest: Computer Usage and Web Design for the Early School Age Children u International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET). 5, str. 17-22 2010. 9. Vučković, Kristina; Librenjak, Sara; Dovedan, Zdravko: Deriving Nouns from Numerals u NooJ 2010 International Conference and Workshop, Komotini, Greece, 2010.10. Vučković, Kristina; Mikelić Preradović, Nives; Zdravko Dovedan: Verb Valency Enhanced Croatian Lexicon u Applications of Finite-State Language Processing - Selected Papers from the 2008 International NooJ Conference, Varadi, T.; Kuti, J. ; Silberztein, M. (ur.), Cambridge Scholars Publishing, str. 52-60, 2010.11. Vučković, Kristina; Tadić, Marko; Bekavac, Božo: Croatian Language Resources for NooJ u CIT - Journal of computing and information technology 18, str. 295-301, 2010. 12. Vučković, Kristina; Tadić, Marko; Dovedan, Zdravko: Rule Based Chunker for Croatian u Proceedings of the Sixth International Conference on Language Resources and Evaluation LREC2008, Calzolari, N.; Choukri, K.; Maegaard, B.; Mariani, J.; Odjik, J.; Piperidis, S.; Tapias, D.(ur.). Marakeš-Pariz : European Language Resources Association (ELRA), str. 2544-2549, 2008.

Broj uspješnih mentorstava koja su rezultirala obranom doktorskog rada: /

Page 236: Informacijske i komunikacijske znanosti
Page 237: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6.2. POPIS POTENCIJALNIH MENTORA ZAPOSLENIH NA USTANOVI KOJA PREDLAŽE PROGRAM DOKTORSKOG STUDIJA (PODATKE ZA SVAKOG MENTORA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

Redni broj: 7.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Jadranka Lasić-Lazić, red.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju kao aktivnog istraživača ili umjetnika u znanstvenom ili umjetničkom polju iz kojega se predlaže doktorski studij:

1. Lasić-Lazić, Jadranka; László, Marija; Boras, Damir.

Informacijsko čitanje .

Zagreb : Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2008 (monografija).

2. Golubić, Kruno; Lasić-Lazić, Jadranka.

Analysis of On-line Survey about Need for Presence of Higher Education Institutions on Social Networks: a Step Towards Creation of Communication Strategy. // CIT. Journal of computing and information technology. 20 (2012) , 3; 189-194

3. Lasić-Lazić, Jadranka; Špiranec, Sonja; Banek Zorica, Mihaela.

Izgubljeni u novim obrazovnim okruženjima – pronađeni u informacijskom opismenjivanju. // Medijska istraživanja. 18 (2012) , 1; 125-143

4. Lasić-Lazić, Jadranka.

Informacijske ustanove za 21. stoljeće // Zbornik radova 4. međunarodne konferencije BAM 2010 - Evropske smjernice za saradnju biblioteka arhiva i muzeja : informacijske ustanove za 21. stoljeće / Rešidbegović, A ; Sabljaković, B. ; Grebović, N. (ur.).

Sarajevo : Asocijacija informacijskih stručnjaka - bibliotekara, arhivista i muzeologa, 2012. 25-32

5. Lasić-Lazić, Jadranka; Pavlina, Krešimir; Pongrac, Ana.

Software simulation as educational tool // 34th International Convention MIPRO 2011: Computers in Education / Čičin-Šain, Marina ; Uroda, Ivan ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka (ur.).

Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku, 2011. 197-199

6. Lasić-Lazić, Jadranka; Špiranec, Sonja; Banek Zorica, Mihaela.

Standardizacija u području informacijske pismenosti : između iluzije i potrebe // Standardization and the quality of the library services : proceedings of the international scientific conference / Injac, Vesna. Crnogorac, Vesna. (ur.).

Beograd : Serbian library association, 2011. 41-50

Page 238: Informacijske i komunikacijske znanosti

7. Lasić-Lazić, Jadranka; Pavlina, Krešimir; Pongrac, Ana.Software simulation as educational tool // 34th International Convention MIPRO 2011: Computers in Education / Čičin-Šain, Marina ; Uroda, Ivan ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka (ur.).Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku, 2011., pp. 197-199

8. Mohorovičić, Sanja; Lasić-Lazić, Jadranka; Strčić, Vedran.

Webinars in Higher Education // 34th International Convention MIPRO 2011: Computers in Education / Čičin-Šain, Marina ; Uroda, Ivan ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka (ur.).

Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku, 2011. 315-318

9. Lasić-Lazić, Jadranka; Pavlina, Krešimir; Pongrac, Ana.

Teaching Quality – Student perspective // Proceedings of papers from MIPRO 2010 / Čičin-Šain, Marina ; Uroda, Ivan ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka (ur.).

Opatija : MIPRO, 2010. 56-58

10. Lasić-Lazić, Jadranka; Banek Zorica, Mihaela; Bubaš, Goran.

Potential Uses of Web 2.0 Tools for Library Client Communication and Relationship Development // QQML2009: Qualitative and Quantitative Methods in Libraries / Skiadas, C. H. (ur.).

Chania, Crete : Technical University of Crete, 2009.

11. Lasić-Lazić, Jadranka; Banek Zorica, Mihaela; Dizdar Senada; Klindžić, Jasmin.

Virtual Learning Spaces: Example of International Collaboration // INFuture2009: The Future of Information Sciences - Digital Resources and Knowledge Sharing / Stančić, Hrvoje ; Seljan, Sanja ; Bawden, David ; Lasić-Lazić, Jadranka ; Slavić, Aida (ur.).

Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, 2009. 511-519

12. Lasić-Lazić, Jadranka; Špiranec, Sonja; Banek Zorica, Mihaela.

New information literacy for new learning environments: the impact of the web 2.0 // Proceedings of e-learning 2009 / Nunes, Miguel Baptista ; McPherson, Maggie (ur.).

IADIS Press, 2009. 95-99

13. Laszlo, Marija; Lasić-Lazić, Jadranka; Lovrinčević, Jasmina.

What is confusing bout the e-library or which traditional library concepts are applicable in e-library // Elektronička biblioteka : međunarodna naučna konferencija / Vraneš, Aleksandra ; Marković, Ljiljana (ur.).

Belgrade : Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2008. 73-91

Page 239: Informacijske i komunikacijske znanosti

14. Lasić-Lazić, Jadranka; Banek Zorica, Mihaela; Pavlina, Krešimir.Assessing teaching assessment // Proceedings of Language Conference. Istanbul: Sabanci University, 2007.

Broj uspješnih mentorstava koja su rezultirala obranom doktorskog rada: 9

Page 240: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6.2. POPIS POTENCIJALNIH MENTORA ZAPOSLENIH NA USTANOVI KOJA PREDLAŽE PROGRAM DOKTORSKOG STUDIJA (PODATKE ZA SVAKOG MENTORA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

Redni broj: 8.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Nikolaj Lazić, izv.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju kao aktivnog istraživača ili umjetnika u znanstvenom ili umjetničkom polju iz kojega se predlaže doktorski studij:

Zokić, Mira; Boras, Damir; Lazić, Nikolaj. Computer-aided Aviation English Testing on Example of RELTA Test. // Mipro proceedings 2012. VI (2012) ; 1440-1443.Zokić, Mira; Boras, Damir; Lazić, Nikolaj. Say again. // INTERNATIONAL JOURNAL of EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES. 6 (2012) , 4; 363-370.Lazić, Nikolaj; Banek Zorica, Mihaela; Klindžić, Jasmin. Open Source Software in Education // Proceedings of the 34th International Convention MIPRO 2011: Computers in Education / Čičin-Šain, Marina ; Uroda, Ivan ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka (ur.). Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku, 2011. 311-314.Lazić, Nikolaj; Banek Zorica, Mihaela; Klindžić, Jasmin. Open vs. Proprietary Source Software in Croatia // INFuture2009: Digital Resources and Knowledge Sharing / Stančić, Hrvoje ; Seljan, Sanja ; Bawden, David ; Lasić-Lazić, Jadranka ; Slavić, Aida. Zagreb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2009. 177-183.Horga, Damir; Vidović, Ana; Erdeljac, Vlasta; Lazić, Nikolaj. Korpus govornih pogrešaka u hrvatskome jeziku // Zbornik radova s 25. međunarodnog skupa HDPL-a "Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici" / Pon, Leonard ; Karabalić, Vladimir ; Cimer, Sanja (ur.). Osijek : HDPL, 2012. 425-443.

Broj uspješnih mentorstava koja su rezultirala obranom doktorskog rada: /

Page 241: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6.2. POPIS POTENCIJALNIH MENTORA ZAPOSLENIH NA USTANOVI KOJA PREDLAŽE PROGRAM DOKTORSKOG STUDIJA (PODATKE ZA SVAKOG MENTORA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

Redni broj: 9.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Tomislava Lauc, red.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju kao aktivnog istraživača ili umjetnika u znanstvenom ili umjetničkom polju iz kojega se predlaže doktorski studij: 1. Kišiček, Sanja; Lauc, Tomislava; Golubić, Kruno.Students’ Learning Preferences in a Multimedia Online Course. // International journal of education and information technologies. 6 (2012) , 4; 319-326 2. Kišiček, Sanja; Lauc, Tomislava; Garić, Ana. Using Multimedia Resources in an Online Course with Respect to Students Learning Preferences // Technology Innovations in Education / Dondon Philippe ; Mikelić Preradović, Nives (ur.)Porto, Portugal : WSEAS Press, 2012. Str. 65-69.3. Kišiček, Sanja; Lauc, Tomislava; Bago, Petra. Students’ Usage and Access to Multimedia Learning Resources in an Online Course with Respect to Individual Learning Styles as Identified by the VARK model // 21st Century Learning for 21st Century Skills (LNCS 7563) / Ravenscroft, Andrew ; Lindstaedt, Stefanie ; Delgado Kloos, Carlos ; Hernández-Leo, Davinia (ur.). Saarbrücken : Springer, 2012.4. Lauc, Tomislava; Bago, Petra; Kišiček, Sanja. Using quantitative methods for a student study activity analysis in a virtual learning environment concerning different students' backgrounds // 34th international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics MIPRO 2011: Computers in Education/ Čičin-Šain, Marina ; Uroda, Ivan ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka (ur.). Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku, 2011. 259-265. Bago, Petra; Lauc, Tomislava; Boras, Damir. Using quantitative methods for a student activity analysis in an online graduate course concerning their undergraduate education // Recent Researches in Mathematical Methods in Electrical Engineering & Computer Science. Proceedings of the Applied Computing Conference 2011 (ACC '11) / Thomas, Gregoire ; Fleaurant, Cyril ; Panagopoulos, Thomas ; Chevassus-Lozza, Emmanuele (ur.). Angers : WSEAS Press, 2011. 122-127

Broj uspješnih mentorstava koja su rezultirala obranom doktorskog rada: 1

Page 242: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6.2. POPIS POTENCIJALNIH MENTORA ZAPOSLENIH NA USTANOVI KOJA PREDLAŽE PROGRAM DOKTORSKOG STUDIJA (PODATKE ZA SVAKOG MENTORA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

Redni broj: 10.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Nikola Ljubešić, doc.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju kao aktivnog istraživača ili umjetnika u znanstvenom ili umjetničkom polju iz kojega se predlaže doktorski studij:

Željko Agić, Nikola Ljubešić and Danijela Merkler. Lemmatization and Morphosyntactic Tagging of Croatian and Serbian. Proceedings of BSNLP 2013. Sofia, Buglaria.Nikola Ljubešić and Darja Fišer. Identifying false friends between closely related languages. Proceedings of BSNLP 2013. Sofia, Buglaria.Marianna Apidianaki, Nikola Ljubešić and Darja Fišer. Cross-lingual WSD for Translation Extraction from Comparable Corpora. Proceedings of BUCC 2013. Sofia, Buglaria.Jörg Tiedemann and Nikola Ljubešić. Efficient Discrimination Between Closely Related Languages. Proceedings of the 24th International Conference on Computational Linguistics (COLING’12). Mumbai, India.Nikola Ljubešić, Marija Stupar and Tereza Jurić: Building Named Entity Recognition Models For Croatian And Slovene. Jezikovne tehnologije, 2012, Ljubljana, Slovenia.Marianna Apidianaki, Nikola Ljubešić and Darja Fišer: Disambiguating vectors for bilingual lexicon extraction from comparable corpora. Jezikovne tehnologije, 2012, Ljubljana, Slovenia.Nikola Ljubešić, Špela Vintar and Darja Fišer: Multi-word term extraction from comparable corpora by combining contextual and constituent clues. Workshop on Building and Using Comparable Corpora (BUCC’12), Istanbul, Turkey.Darja Fišer, Nikola Ljubešić and Ozren Kubelka: Addressing polysemy in bilingual lexicon extraction from comparable corpora. Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC’12), Istanbul, Turkey.Mārcis Pinnis, Nikola Ljubešić, Dan Ştefănescu, Inguna Skadiņa, Marko Tadić and Tatiana Gornostay: Term Extraction and Mapping Tools for Under-Resourced Languages. Terminology and Knowledge Engineering 2012, Madrid, Spain.Nikola Ljubešić and Tomaž Erjavec: hrWaC and slWac: Compiling Web Corpora for Croatian and Slovene. Text, Speech and Dialogue 2011. Lecture Notes in Computer Science, Springer.Nikola Ljubešić and Darja Fišer, Bootstrapping bilingual lexicons from comparable corpora for closely related languages. Text, Speech and Dialogue 2011. Lecture Notes in Computer Science, Springer.Darja Fišer and Nikola Ljubešić, Bilingual Lexicon Extraction from Comparable Corpora for Closely Related Languages. Recent Advances in Natural Langugage Processing 2011. Hissar, Bulgaria.Darja Fišer, Nikola Ljubešić, Špela Vintar and Senja Pollak, Building and using comparable corpora for domain-specific bilingual lexicon extraction. 4th Workshop on Building and Using Comparable Corpora: Comparable Corpora and the Web. Portland, USA.Nikola Ljubešić, Darja Fišer, Špela Vintar and Senja Pollak, Bilingual lexicon extraction from comparable corpora: A comparative study. First International Workshop on Lexical Resources, Ljubljana, Slovenia.Nikola Ljubešić, Petra Bago, and Damir Boras, Statistical machine translation of Croatian weather forecast: How much data do we need?, Proceedings of the ITI 2010 32nd International Conference on Information Technology Interfaces.Željko Agić, Nikola Ljubešić, and Marko Tadić, Towards sentiment analysis of financial texts in Croatian, Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC’10)

Broj uspješnih mentorstava koja su rezultirala obranom doktorskog rada: 2

Page 243: Informacijske i komunikacijske znanosti
Page 244: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6.2. POPIS POTENCIJALNIH MENTORA ZAPOSLENIH NA USTANOVI KOJA PREDLAŽE PROGRAM DOKTORSKOG STUDIJA (PODATKE ZA SVAKOG MENTORA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 11.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Vladimir Mateljan, red.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju kao aktivnog istraživača ili umjetnika u znanstvenom ili umjetničkom polju iz kojega se predlaže doktorski studij: 1. Soleša, Dragan; Mateljan, Vladimir; Juričić, Vedran.Developing curriculum for the “Information technology” study programme. // Technics Technologies Education Management-TTEM. 7 (2012) , 4; 1561-1567 (članak, znanstveni). 2. Zekanović-Korona, Ljiljana; Mateljan, Vladimir; Krce Miočić, Božena.Evaluation system for e-learning. // Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku - MIPRO. 1 (2012) ; 1558-1562 (članak, znanstveni). 3. Mateljan, Vladimir; Juričić, Vedran; Peter, Krunoslav.Analysis of programming code similarity by using intermediate language. // Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku - MIPRO. IV (2011) ; 279-284 (članak, znanstveni). 4. Mateljan, Vladimir; Krunoslav, Peter; Juričić, Vedran.Storing Use Case Descriptions in the Relational Database. // Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku - MIPRO. IV (2011) ; 267-273 (članak, znanstveni). 5. Mateljan, Vladimir; Đambić, Goran; Juričić, Vedran.Modern Presentetion Technologies in Distant Learning Systems. // Infomedia, The International Journal on Informatics and New Media in Education. 2 (2009) , 1; 48-51 (pregledni rad, znanstveni). 6. Mateljan, Vladimir; Juričić, Vedran; Drenovac, Sergej.Authentication of Student's Assignments. // Infomedia, The International Journal on Informatics and New Media in Education. 2 (2009) , 1; 52-55 (originalni znanstveni rad, znanstveni). 7. Mateljan, Vladimir; Soleša, Dragan; Juričić, Vedran.Originality of student's exercises. // Društvo i tehnologija. 1 (2009) ; 17-17 (članak, znanstveni). 8. Mateljan, Vladimir; Širanović, Željko; Šimović, Vladimir.PRIJEDLOG MODELA ZA OBLIKOVANJE MULTIMEDIJSKIH WEB NASTAVNIH SADRŽAJA PREMA PEDAGOŠKOJ PRAKSI U RH. // Informatologia. 42 (2009) , 1; 38-44 (pregledni rad, znanstveni). 9. Mateljan, Vladimir; Čišić, Dragan; Ogrizović, Dario.Cloud Database-as-a-Service (DaaS) –ROI // MIPRO 2010 : 33rd International Convention : proceedings / Čišić, Dragan ; Hutinski, Željko ; Baranović, Mirta ; Mauher, Mladen ; Pletikosa, Marko (ur.).Opatija : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2010. 105-108 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Broj uspješnih mentorstava koja su rezultirala obranom doktorskog rada: 7

Page 245: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6.2. POPIS POTENCIJALNIH MENTORA ZAPOSLENIH NA USTANOVI KOJA PREDLAŽE PROGRAM DOKTORSKOG STUDIJA (PODATKE ZA SVAKOG MENTORA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU

Redni broj: 12.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Nives Mikelić Preradović, izv.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju kao aktivnog istraživača ili umjetnika u znanstvenom ili umjetničkom polju iz kojega se predlaže doktorski studij: AUTORSKE KNJIGEMikelić Preradović, Nives. Učenjem do društva znanja. Zagreb : Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009. UREDNIČKE KNJIGEDondon, Philipp; Mikelić Preradović, Nives (ur.): Technology Innovations in Education. WSEAS Press, 2012. ISBN: 978-1-61804-104-3Boras, Damir; Mikelić Preradović, Nives; Moya Francisco; Roushdy, Mohamed; Salem, Abdel-Badeeh M (ur.). Recent Advances in Information Science. WSEAS Press, 2013. 978-960-474-304-9POGLAVLJA U KNJIZI1. Mikelić Preradović, Nives; Boras, Damir. Semi-automatic Verb Valence Frame Assignment through VerbNet Classification // Lecture Notes in Computer Science / Habernal, Ivan; Matoušek, Václav (ur.). Heidelberg: Springer, 2013. Str. 492-500.2. Mikelić Preradović, Nives; Boras, Damir; Lauc, Tomislava.Verbal Prefixes and Syntactic - Semantic Classification of Verbs in CROVALLEX // Recent Advances in Computer Science / Nakov, Ognian ; Borovska, Plamenka ; Abelha, Antonio ; Mladenov, Valeri ; Zinchenko, Lyudmila ; Fuentes-Penna, Alejandro (ur.). Rhodes Island : WSEAS Press, 2013. Str. 35-40.3. Mikelić Preradović, Nives; Boras, Damir; Lauc, Tomislava.Motion Event in Croatian, English, German and Italian Concerning Path Prefixes and Prepositions // Lecture Notes in Computer Science / Habernal, Ivan ; Matoušek, Václav (ur.).Heidelberg : Springer, 2013. Str. 335-342.4. Zuell, Beatrice; Boras, Damir; Mikelić Preradović, Nives.The Digital Change of Television in a Social Media Environment: The Case of the BBC // Recent Advances in Information Science / Boras, Damir ; Mikelic Preradovic, Nives ; Moja, Francisco ; Roushdy, Mohamed ; Salem, Abdel-Badeeh M. (ur.). WSEAS Press, 2013. Str. 276-281.5. Mikelić Preradović, Nives; Lauc, Tomislava; Boras, Damir. Social Implications of Service e-Learning in Primary Education // Technology Innovations in Education / Dondon Philippe ; Mikelić Preradović, Nives (ur.). Porto, Portugal : WSEAS Press, 2012. Str. 76-81.6. Posavec, Kristina; Mikelić Preradović, Nives. International Service Learning Assisting Foreigners in Learning Croatian // Technology Innovations in Education / Dondon Philippe ; Mikelić Preradović, Nives (ur.). Porto, Portugal : WSEAS Press, 2012. Str. 82-87.7. Mandić, Ana; Bakarić, Ana; Mikelić Preradović, Nives. Service e-Learning Project: State Graduation Online Demo Exam // The Future of Information Sciences: INFuture2011 - Information Sciences and e-society / Billinness, Clive ; Hemera, A. ; Meateljan, V. ; Banek Zorica, M. ; Stančić, H. ; Seljan, S (ur.). Zagreb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, 2011. Str. 235-243.8. Posavec, Kristina; Mikelić Preradović, Nives; Kišiček, Sanja. Framework of the Language Learning Environment for Assisting Foreigners in Learning Croatian (AFILC) // The Future of Information Sciences: INFuture2011 - Information Sciences and e-society / Billinness, C., Hemera, A., Meateljan, V., Banek Zorica, M., Stančić, H., Seljan, S. (ur.). Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, 2011. Str. 225-234. ISBN: 978-953-175-408-89. Mikelić Preradović, Nives; Kišiček, Sanja; Boras, Damir. Evaluation of Service learning in ICT curriculum // Proceedings of the 2nd Paris International Conference on Education, Economy and Society, Vol. 3: Analytrics / Tchibozo, G. (ur.). Strasbourg (France) : Association inscrite au Registre des Associations du Tribunal d‘Instance de Strasbourg, Volume 85, Folio n° 1, 2010. Str. 55-66.

Page 246: Informacijske i komunikacijske znanosti

10. Mikelić Preradović, Nives. Semantic classification of verbs in CROVALLEX // RECENT ADVANCES in COMPUTER ENGINEERING and APPLICATIONS. Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on COMPUTER ENGINEERING and APPLICATIONS (CEA '10). / Lagakos, Stephen ; Perlovsky, Leonid ; Jha, Manoj ; Covaci, Brindusa ; Zaharim, Azama; Mastorakis, Nikos (ur.). Harvard University, Cambridge, USA : WSEAS Press, 2010. Str. 53-59. ISBN: 978-960-474-151-911. Mikelić Preradović, Nives; Boras, Damir; Kišiček, Sanja. Marvin - A Conversational Agent Based Interface for the Study of Information Sciences // The Future of Information Sciences: INFuture2009 - Digital Resources and Knowledge Sharing / Stančić, H. ; Seljan, S. ; Bawden, D. ; Lasić-Lazić, J. ; Slavić, A. (ur.). Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, 2009. Str. 575-584.

ZNANSTVENI RADOVI U ČASOPISIMA1. Mikelić Preradović, Nives; Lauc, Tomislava; Boras, Damir. Service e-Learning in Elementary School: Opportunities for Learning, Teaching and Communicating in Social Space. // International journal of education and information technologies. 6 (2012) ; 327-3352. Mikelić Preradović, Nives; Posavec, Kristina; Boras, Damir. Study Abroad and Service Learning Assisting Students in Learning Croatian Language. // INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES. 6 (2012) ; 336-344.3. Mikelić Preradović, Nives. Service Learning in Croatia and the region: progress, obstacles and solutions. // Journal of the Washington Academy of Sciences. 97 (2011), 4; 33-48, ISSN: 0043-04394. Mikelić Preradović, Nives. CROVALLEX lexicon improvements: Subcategorization and semantic constraints. // WSEAS transactions on computers. 9 (2010) ; 288-298, ISSN: 1109-27505. Nives Mikelić Preradović, Damir Boras, Tomislava Lauc. Innovation at the Facultylevel Education through Service Learning // World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012. 127-132. ISSN: 2010-2778ZNANSTVENI RADOVI U ZBORNICIMA S MEĐUNARODNIM UREDNIŠTVOM I RECENZIJOM1. Šojat, Krešimir; Mikelić Preradović, Nives; Tadić, Marko. Generation of Verbal Stems in Derivationally Rich Language // Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12) / Calzolari, Nicoletta ; Choukri, Khalid ; Declerck, Thierry ; Ugur Dogan, Mehmet ; Maegaard, Bente ; Mariani, Joseph ; Odijk, Jan ; Piperidis, Stelios (ur.). Istanbul : European Language Resources Association (ELRA), 20122. Unić, Danijela; Mikelić Preradović, Nives; Boras, Damir. Evaluation of Multimedia Resources for Informatics Education in Croatian Elementary Schools // EDUvision 2012: Modern Approaches to Teaching Coming Generation / mag. Mojca Orel (ur.). Ljubljana, Slovenia : EDUvision, Stanislav Jurjevčič s.p., 2012. 373-3863. Mikelić Preradović, Nives; Ljubešić, Nikola; Boras, Damir. Croatian web text summarizer (CroWebSum) // Proceedings of the ITI 2010 32nd International Conference on INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES / LuzarStiffler, V. (ur.). Zagreb : University Computing Centre, University of Zagreb, 2010. 109-1144. Vučković, Kristina; Mikelić Preradović, Nives; Zdravko Dovedan. Verb Valency Enhanced Croatian Lexicon // Applications of Finite-State Language Processing - Selected Papers from the 2008 International NooJ Conference / Varadi, Tamás ; Kuti, Judit ; Silberztein, Max (ur.). Cambridge Scholars Publishing, 2010. 52-605. Mikelić Preradović, Nives; Boras, Damir; Kišiček, Sanja. CROVALLEX: Croatian Verb Valence Lexicon // Proceedings of the ITI 2009 31st International Conference on Information Technology Interfaces / Luzar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva ; Bekic, Zoran (ur.). Zagreb : SRCE, 2009. 533-538

Broj uspješnih mentorstava koja su rezultirala obranom doktorskog rada: 1

Page 247: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6.2. POPIS POTENCIJALNIH MENTORA ZAPOSLENIH NA USTANOVI KOJA PREDLAŽE PROGRAM DOKTORSKOG STUDIJA (PODATKE ZA SVAKOG MENTORA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 13.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Krešimir Pavlina, doc.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju kao aktivnog istraživača ili umjetnika u znanstvenom ili umjetničkom polju iz kojega se predlaže doktorski studij:

1. Lasić-Lazić, Jadranka; Banek Zorica, Mihaela; Pavlina, Krešimir.Assessing teaching assessment // Proceedings of Language Conference. Istanbul: Sabanci University, 2007.

2. Banek Zorica, Mihaela; Špiranec, Sonja; Pavlina, Krešimir.Virtual Worlds: Heritage and Educational Challenge // INFuture2007: Digital information and heritage / Bawden, D. et al. (ur.). Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2007. pp. 413-423

3. Pavlina, Krešimir; Banek Zorica, Mihaela; Pongrac, Ana.Teaching Quality Management at the Course Level // INFuture2009: The Future of Information Sciences - Digital Resources and Knowledge Sharing / Stančić, Hrvoje ; Seljan, Sanja ; Bawden, David ; Lasić-Lazić, Jadranka ; Slavić, Aida (ur.) .Zagreb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2009., pp. 549-564

4. Banek Zorica, Mihaela; Špiranec, Sonja; Pavlina, Krešimir.Immersive worlds as educational environments // Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education / Méndez Vilas, A. Solano Martín, A. Mesa González, J. Mesa González, J.A. (ur.).Bandajoz : Formatex, 2009., pp. 761-765

5. Lasić-Lazić, Jadranka; Pavlina, Krešimir; Pongrac, Ana.Teaching Quality – Student perspective // Proceedings of papers from MIPRO 2010 / Čičin-Šain, Marina ; Uroda, Ivan ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka (ur.).Opatija : MIPRO, 2010., pp. 56-58

6. Stančić, Hrvoje; Rajh, Arian; Pavlina, Krešimir.Long-term Preservation Solution for Complex Digital Objects Preserved as Archival Information Packages in the Domain of Pharmaceutical Records // DigitalWorld 2011 / Van Gemert-Pijnen, Lisette ; Ossebaard, Hans C. ; Hämäläinen, Päivi (ur.).IARIA, 2011., pp. 13-21

7. Krešimir Pavlina, Mihaela Banek Zorica, Ana Pongrac, Student perception of teaching quality in higher education, Procedia - Social and Behavioral Sciences (ISSN 1877-0428), Volume 15, 2011., pp. 2288-2292

8. Lasić-Lazić, Jadranka; Pavlina, Krešimir; Pongrac, Ana.Software simulation as educational tool // 34th International Convention MIPRO 2011: Computers in Education / Čičin-Šain, Marina ; Uroda, Ivan ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka (ur.).Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku, 2011., pp. 197-199

9. Pavlina, Krešimir. Webometric ranking of University of Zagreb and other world universities // INFuture2011 : information sciences and e-society / Billenness, Clive ; Hemera, Annette ; Mateljan, Vladimir ; Banek Zorica, Mihaela ; Stančić, Hrvoje ; Seljan, Sanja (ur.).Zagreb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Universtiy of Zagreb, 2011.

10. Pavlina, Krešimir.Webometric ranking of European univerisities // Procedia - Social and Behavioral Sciences (ISSN 1877-0428), vol. 46, 2012., pp. 3788-3792

Page 248: Informacijske i komunikacijske znanosti

11. Stančić, Hrvoje; Pavlina, Krešimir; Rajh, Arian; Strasberger, Vito.Creation of OAIS-Compliant Archival Packages for Long-Term Preservation of Regulatory Metadata, Records and Dossiers // eTELEMED 2012 - The Fourth International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine / Gemert-Pijnen, Lisette Van ; Ossebaard, Hans C. ; Smedberg, Åsa ; Wynchank, Sincalir ; Giacomelli, Piero (ur.).Valencija : IARIA, 2012., pp. 105-110

12. Pavlina, Krešimir; Pongrac, Ana; Latas, Branka.Hardware equipment of computer classrooms in Croatian elementary schools // 35th International Convention MIPRO 2012: Computers in Education / Čičin-Šain, Marina; Uroda, Ivan; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović,Ivanka (ur.).Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku, 2012., pp. 1511-1513

13. Pavlina, Krešimir.Using Google search engine for word frequency analysis// Proceedings of the ITI 2012 34nd International Conference on Information Technology Interfaces / Luzar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva ; Bekić, Zoran (ur.). Zagreb : SRCE - Universtiy Computing Centre, University of Zagreb, 2012.

Broj uspješnih mentorstava koja su rezultirala obranom doktorskog rada: 1

Page 249: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6.2. POPIS POTENCIJALNIH MENTORA ZAPOSLENIH NA USTANOVI KOJA PREDLAŽE PROGRAM DOKTORSKOG STUDIJA (PODATKE ZA SVAKOG MENTORA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 14.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Sanja Seljan, red.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju kao aktivnog istraživača ili umjetnika u znanstvenom ili umjetničkom polju iz kojega se predlaže doktorski studij: Seljan, Sanja. Translation Technology as Challenge in Education and Business. // Informatologia. 44 (2011) , 4; 279-286 (izvorni znanstveni rad, znanstveni, indeksirano u Information Science Abstracts;LISA: Library and Information Science Abstracts;ERIH-European Reference Index for Humanities, SCOPUS, EBSCO, Scientific Commons, HRČAK, Informatics Abstracts-INFA, Pascal Thema, Information Science Documentation, Referativnyj žurnal, Informatika, Science Abstracts-SA, International Federation of Communication Associations, Engineering Index)

Kučiš, Vlasta; Seljan, Sanja. The Role of Online Translation Tools in Language Education. // BABEL-REVUE INTERNATIONALE DE LA TRADUCTION-INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSLATION. 59 (2013) , 1; prihvaćeno za tisak – predviđeno tiskanje u rujnu 2013 (članak, znanstveni, indeksirano u Web of Science - Current Contet CC - Social & Behavioral Sciences, CC - Arts & Humanities, SCI Social Sciences Citation Index, Arts and Humanities Citation Index, LLBA: Linguistics and Language Behavior Abstracts;MLA - Modern Language Abstracts;Arts and Humanities Citation Index, Social Sciences Citation Index, Social Scisearch, Journals Citation Reports/Social Sciences Edition, IBR/IBZ, INIST, Linguistic Bibl., MLA Bib., European Ref., Translation Studies Bib., Scopus).

Seljan, Sanja; Vičić, Tomislav; Brkić, Marija. BLEU Evaluation of Machine-Translated English-Croatian Legislation. Proceedings of 8th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). Istanbul, Turkey : European Language Resources Association (ELRA), 2012.

Brkić, Marija; Seljan, Sanja; Vičić, Tomislav. Automatic and Human Evaluation on English-Croatian Legislative Test Set. // Lecture Notes in Computer Science - LNCS. 7816 (2013) , 1; 311-317 (članak, znanstveni, indeksirano u Thomson Reuters - ISI Proceedings - Conference Proceedings Citation Index, DBLP, ZBlMath/CompuServe, EI Compendex, IO-Port, ACM Portal, SCOPUS, INSPEC)

Dunđer, Ivan; Seljan, Sanja; Arambašić, Marko. Domain-Specific Evaluation of Croatian Speech Synthesis in CALL. // Recent Advances in Information Science - Recent Advances in Computer Englineering Series: WSEAS Press. 1 (2013) ; 142-147 (članak, znanstveni, indeksirano u Thomson Reuters – ISI Proceedings, CA Search (Chemical Abstracts);Compendex (EI Village);EMBASE (Excerpta Medica);Geobase;INSPEC;Zentrallblatt für Mathematik/Mathematical Abstracts;Elsevier, Scopus, Ebsco, ACM Association for Computing Machinery, CiteSeerx, Electronic Journal Lib, Cabell Publishing, SAO/NASA Astrophysics Data System, CSA, DoPP, Biobase, AMS American Mathematical Soc, Ulrich's International Periodicals Directory).

Broj uspješnih mentorstava koja su rezultirala obranom doktorskog rada: 4

Page 250: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6.2. POPIS POTENCIJALNIH MENTORA ZAPOSLENIH NA USTANOVI KOJA PREDLAŽE PROGRAM DOKTORSKOG STUDIJA (PODATKE ZA SVAKOG MENTORA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 15.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Hrvoje Stančić, izv.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju kao aktivnog istraživača ili umjetnika u znanstvenom ili umjetničkom polju iz kojega se predlaže doktorski studijStančić, Hrvoje; Rajh, Arian; Milošević, Ivor. “Archiving-as-a-Service” : Influence of Cloud Computing on the Archival Theory and Practice. // The Memory of the World in the Digital Age : Digitization and Preservation / Duranti, Luciana; Shaffer, Elizabeth (ur.). UNESCO, 2013. Str. 108-125.Heritage Live. Upravljanje baštinom uz pomoć informacijskih alata / Stančić, Hrvoje; Zanier, Katharina (ur.). Koper : Univerzitetna Založba Annales, 2012.Kodrić Zaimović, Lejla; Stančić, Hrvoje. Analysis of the Participation of Bosnia and Herzegovina and Croatia in the UNESCO's Memory of the World Pro¬gramme. // QQML2012 : 4th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, Limerick, 2012. Stančić, Hrvoje; Pavlina, Krešimir; Rajh, Arian; Strasberger, Vito. Creation of OAIS-Compliant Archival Packages for Long-Term Preservation of Regula¬tory Metadata, Records and Dossiers. // eTELEMED 2012 : The Fourth In¬ternational Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine / Gemert-Pijnen, Lisette Van i dr. (ur.). Valencija : IARIA, 2012. Str. 105-110.Milošević, Ivor; Stančić, Hrvoje. Usage of Virtualization Technologies in Long-Term Preservation of Integrity and Accessibility of Digital Data. // Infor¬mation Sciences and e-Society / Billenness, Clive i dr. (ur.). Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011. Str. 397-406.Stančić, Hrvoje. Načela digitalne komunikacije. // Digitalno doba: masovni mediji i digitalna kultura / Zgrabljić Rotar, Nada (ur.). Zagreb : Sveučilište u Zadru, Naklada medijska istraživanja, 2011. Str. 53-72.Stančić, Hrvoje. Preservation of Digital Archaeological, GIS and Visualisation Data. // The Future with GIS / Kereković, Davorin (ur.). Zagreb : Hrvatski Informatički zbor - GIS Forum, 2011. Str. 73-81.Stančić, Hrvoje; Rajh, Arian; Pavlina, Krešimir. Long-term Preservation Solu¬tion for Complex Digital Objects Preserved as Archival Information Pack¬ages in the Domain of Pharmaceutical Records. // DigitalWorld 2011 / Van Gemert-Pijnen, Lisette; Ossebaard, Hans C.; Hämäläinen, Päivi (ur.). IARIA, 2011. Str. 13-21.Rajh, Arian; Stančić, Hrvoje. Planiranje, izgradnja i uspostava digitalnog arhiva. // Arhivski vjesnik. 53 (2010), str. 41-62.Stančić, Hrvoje. Digital Heritage Preservation. // Space, Heritage & Future / Kereković, Davorin (ur.). Zagreb : Hrvatski Informatički Zbor - GIS Forum, Zagreb, Hrvatska / University of Silesia, Katowice, Poljska, 2010. Str. 282-289.Rajh, Arian; Stančić, Hrvoje. Planning and Designing of Digital Archival Infor¬mation Systems. // Digital Resources and Knowledge Sharing / Stančić, Hrvoje i dr. (ur.). Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakul¬tet, 2009. Str. 55-64.

Broj uspješnih mentorstava koja su rezultirala obranom doktorskog rada: 4

Page 251: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6.2. POPIS POTENCIJALNIH MENTORA ZAPOSLENIH NA USTANOVI KOJA PREDLAŽE PROGRAM DOKTORSKOG STUDIJA (PODATKE ZA SVAKOG MENTORA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 16.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Sonja Špiranec, izv.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju kao aktivnog istraživača ili umjetnika u znanstvenom ili umjetničkom polju iz kojega se predlaže doktorski studij:

Špiranec, Sonja; Kos, Denis. Information literacy practices and student protests: mapping community information landscapes. // Information Research, 18, 3, 2013.Špiranec, Sonja; Banek Zorica, Mihaela. Information Literacy Meets “Research 2.0”: Exploring Developments in Croatian Academic Libraries // E-Science and Information Management / Korbanoglu, Serap et. al. (ur.). Berlin ; Heidelberg : Springer, 2012. Str. 87-101Špiranec, Sonja; Banek Zorica, Mihaela. Developing Understanding of Information Literacy within the Croatian School Environment // Global Perspectives on School Libraries Projects and Practices / Marquardt, Luisa ; Oberg, Dianne (ur.). Berlin, New York : DE GRUYTER SAUR, 2011. Str. 33-43.Špiranec, Sonja; Banek Zorica, Mihaela. Information Literacy 2.0: hype or discourse refinement?. // Journal of documentation. 66 (2010) , 1; 140-153Špiranec, Sonja; Ivanjko, Tomislav. Experts vs. Novices Tagging Behavior: An Exploratory Analysis // Proceedings of the 2nd International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2012) / Giannakopoulos, Georgios ; Sakas Damianos P. ; Vlachos, Dimitrios S. ; Kyriaki-Manessi, Daphne (ur.). 2013. 456-459.Banek Zorica, Mihaela; Ogrizek Biškupić, Ivana; Ivanjko, Tomislav; Špiranec, Sonja. Students and Privacy in the Networked Environment // 34th International Convention MIPRO 2011: Computers in Education / Čičin-Šain, Marina ; Uroda, Ivan ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka (ur.). Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku, 2011. 127-131.Špiranec, Sonja; Banek Zorica, Mihaela. Using social bookmarking to enhance critical thinking in higher education // EDULEARN11 Proceedings / Chova, L. Gomez ; Belenguer, D. Marti ; Martínez, A. Lopez (ur.). Valencia : International Association of Technology, Education and Development IATED, 2011. 1632-1639.Špiranec, Sonja.. Što je e-učenje bez metapodataka // 13. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture / Willer, Mirna ; Faletar Tanacković, Sanjica (ur.). Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010. 75-89.Miočić, Petra; Špiranec, Sonja. Use of Data Mining Systems as an Enhancement of Digital Libraries // Information in e-motion: Proceedings of the 20th International Conference on Information Science / Riekert, Wolf-Fritz ; Simon, Ingeborg (ur.).Bad Honef : Bock Herchen Verlag, 2012. 222-225

Broj uspješnih mentorstava koja su rezultirala obranom doktorskog rada: 1

Page 252: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6.2. POPIS POTENCIJALNIH MENTORA ZAPOSLENIH NA USTANOVI KOJA PREDLAŽE PROGRAM DOKTORSKOG STUDIJA (PODATKE ZA SVAKOG MENTORA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 17.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Miroslav Tuđman, red.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju kao aktivnog istraživača ili umjetnika u znanstvenom ili umjetničkom polju iz kojega se predlaže doktorski studij

1. Tuđman, Miroslav. Programiranje istine. Rasprava o preraspodjelama društvenih zaliha znanja. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2012 (monografija).2. Tuđman, Miroslav. Povjesničari koji proriču unatrag i povjesničari koji pišu buduću povijest // Dr. Franjo Tuđman u okviru hrvatske historiografije / Herman Kaurić, Vijoleta (ur.). Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2011. Str. 59-77. 3. Tudjman, Miroslav. National Versus Supranational Interests in the Activities of Intelligence Services. // Journal for Intelligence, Propaganda and Security Studies. 5 (2011) , 1 (2011); 61-70 (članak, znanstveni).4. M. Tuđman. Informacijske operacije i mediji ili kako osigurati informacijsku superiornost. u: Kultura komuniciranja. Znanstveno stručni zbornik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2011., str. 27-50; (sažetak na hrvatskom i engleskom). 5. Tuđman, Miroslav. Memorijalni spomenici i javno znanje // Ivi Maroeviću baštinici u spomen / Vujić, Žarka ; Špikić, Marko (ur.). Zagreb : Zavod za informacijske studije, 2009. Str. 13-38.6. Tuđman, Miroslav. Informacijsko ratište i informacijska znanost . Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2008 (monografija).7. Aleksandru Stipčeviću s poštovanjem / uredio Miroslav Tuđman. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2008.

Broj uspješnih mentorstava koja su rezultirala obranom doktorskog rada: 6

Page 253: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6.2. POPIS POTENCIJALNIH MENTORA ZAPOSLENIH NA USTANOVI KOJA PREDLAŽE PROGRAM DOKTORSKOG STUDIJA (PODATKE ZA SVAKOG MENTORA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 18.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Gordana Varošanec-Škarić, red.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju kao aktivnog istraživača ili umjetnika u znanstvenom ili umjetničkom polju iz kojega se predlaže doktorski studij:

1) Varošanec-Škarić, Gordana; Kišiček Gabrijela. Fonetsko forenzičko prepoznavanje i lingvistička analiza govornika. // Suvremena lingvistika. 38 (2012.) , 73; 89-109.

2) Varošanec-Škarić, Gordana. Argumentacija u televizijskim komentarima // Simpozij u spomen na Ivana Ivasa / Milnder, Vesna ; Tomić, Diana (ur.). Zagreb : Odsjek za fonetiku, 2011. 33-33.

3) Varošanec-Škarić, Gordana. Predgovor knjizi "Argumentacija" Ive Škarića // Argumentacija / Kovačec, August (ur.). Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2011.. Str. 9-13.

4) Varošanec-Škarić, Gordana. Fonetska njega glasa i izgovora. Zagreb : FF Press, 2010. (priručnik).

5) Nenadić El Mourtada, Željana; Varošanec-Škarić, Gordana. Sugovorni prozodijski znaci u televizijskom govoru informativnoga programa // Proizvodnja i percepcija govora : profesoru Damiru Horgi povodom njegovog sedamdesetog rođendana / Mildner, Vesna ; Liker, Marko (ur.). Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za fonetiku ; Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva ; FF press, 2010. Str. 167-185.

6) Varošanec-Škarić, Gordana; Kišiček, Gabrijela. Izvanjske indeksikalne osobine govornika varaždinskoga i osječkoga govora. // Suvremena lingvistika. 1 (2009.) , 67; 109-125.

7) Varošanec-Škarić, Gordana. Acoustics characteristics of voice and vocal care in acting and other students. // Clinical Linguistics and Phonetics. 22 (2008.) ; 881-889.

8) Varošanec-Škarić, Gordana. Verifikacija govornika u forenzičnoj fonetici. // Govor- časopis za fonetiku. XXV (2008.) , 1; 31-44.

9) Varošanec-Škarić, Gordana; Stanković, Davor; Šafarić, Ines. Prepoznavanje poznatih glasova studenata fonetike u normalnom govoru, normalnom filtriranom, prikrivenom i prikrivenom filtriranom govoru. // Govor - časopis za fonetiku. XXV (2008.) , 2; 143-170.

10) Varošanec-Škarić, Gordana. Verifikacija govornika u forenzičnoj fonetici // Zbornik referatov 2. kongresa logopedov Slovenije / Prosnik, B ; Bijelić, B ; Smole, F ; Zorko, N. (ur.). Mi Bo tisk, 2008. 138-145.

11) Varošanec-Škarić, Gordana; Bićanić, Jordan. A comparison of indices of difference and similarity, based on LTASS and tested on voices in real forensic case and in controlled conditions // Procedings of the 16th International Congress of Phonetic Sciences / Trouvain, Jurgen ; Barry, William J. (ur.). Saarbrucken : Pirrot GmbH, Dudweiler, 2007. 2085-2088.

Broj uspješnih mentorstava koja su rezultirala obranom doktorskog rada: 3

Page 254: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6.2. POPIS POTENCIJALNIH MENTORA ZAPOSLENIH NA USTANOVI KOJA PREDLAŽE PROGRAM DOKTORSKOG STUDIJA (PODATKE ZA SVAKOG MENTORA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 19.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Radovan Vrana, izv.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju kao aktivnog istraživača ili umjetnika u znanstvenom ili umjetničkom polju iz kojega se predlaže doktorski studij:

Poglavlja u knjizi

1. Vrana, Radovan. Internet services as a support to library services // Library, information and cultural heritage management : textbook : ERASMUS intensive program LibCMASS / Todorova, Tania (ur.). Sofia : State University of Library Studies and Information Technologies, Sofia, 2013. Str. 153-176.

Znanstveni radovi u drugim časopisima

1. Vrana, Radovan. Journal publishing challenges: A case of STM scientific journals in Croatia. // The International Information and Library Review. 44 (2012) , 3; 147-154

2. Vrana, Radovan. Vidovi organizacije digitalizacije građe u knjižnicama visokoškolskih ustanova Sveučilišta u Zagrebu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 55 (2012) , 2; 41-64

3. Vrana, Radovan. Journal publishing in the era of economic crisis: a case of scientific journals in the field of social sciences in Croatia. // Library Review. 60 (2011) , 6; 513-531

4. Vrana, Radovan. Organizational aspects of digitization projects in the Croatian public libraries. // Library management. 32 (2011) , 8/9; 589-598

5. Vrana, Radovan. Public libraries and popularisation of science. // New Library World. 111 (2010) , 1/2; 26-35

6. Vrana, Radovan. Public libraries in Croatia and digitization challenge. // Library Review. 59 (2010) , 5; 325-340

7. Vrana, Radovan. Digital Repositories and Possibilities of Their Integration into Higher Education. // International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET). 5 (2010) , SI 2; 32-37

8. Vrana, Radovan. ICT-supported communication of scientists and teaching staff at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb. // New library world. 111 (2010) , 9/10; 413-425

9. Vrana, Radovan; Kovačević, Jasna. Položaj knjižnice u umreženom društvu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 53 (2010) , 3/4; 25-41

Ostali radovi u drugim časopisima

1. Vrana, Radovan. Digital repositories and the future of preservation and use of scientific knowledge. // Informatologia. 44 (2011) , 1; 55-62

2. Vrana, Radovan. Vrednovanje znanstvenog rada. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 54 (2011) , 1/2; 172-192

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom

1. Vrana, Radovan. Synergy of e-science and libraries as a support to higher education institutions in Croatia // Proceedings of the 36th International Convention MIPRO 2013 / Biljanović, Petar (ur.). Rijeka : MIPRO, 2013. 679-684

Page 255: Informacijske i komunikacijske znanosti

2. Vrana, Radovan. Modes of use and preservation of digital information resources as a support to the learning process at the Faculty of humanities and social sciences in Zagreb // Proceedings of the 36th International Convention MIPRO 2013 / Biljanović, Petar (ur.). Rijeka : MIPRO, 2013. 685-690

3. Vrana, Radovan. Digital Repositories of Scientific Information at the Croatian Universities: Developing the Bridge towards e-Science // Proceedings of the ITI 2013, 35th International Conference on Information Technology Interfaces / Luzar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva (ur.). Zagreb : University Computing Centre ; University of Zagreb, 2013. 145-150

4. Vrana, Radovan. Teaching scientific literacy by the help of ICT // 35. jubilee international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics : proceedings / Petar Biljanović (ur.). Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2012. 1533-1538

5. Vrana, Radovan. Enriching the learning experience: use of scientific information resources and participation in scientific research in higher education: case of Faculty of humanities and social sciences Zagreb // 35. jubilee international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics : proceedings / Petar Biljanović (ur.). Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2012. 1539-1545

6. Vrana, Radovan. Use of ICT by students at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb, Croatia // MIPRO 2011 34rd International convention on information and communication technology, electronics, and microelectronics - proceedings / Marina Čičin-Šain, Ivan Uroda, Ivana Turčić Prstačić, Ivanka Sluganović (ur.). Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju.elektroniku i mikroelektroniku - MIPRO, 2011. 238-243

7. Vrana, Radovan. Journal publishing in digital era: STM scientific journals in Croatia // 22nd Central European Conference on Information and Intelligent Systems : Conference Proceedings / Hunjak, Tihomir ; Lovrenčić, Sandra ; Tomičić, Igor (ur.). Varaždin : University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, 2011. 167-174

8. Vrana, Radovan. Supporting E-Science: Scientific Research Data Curation // The Future of Information Sciences INFuture 2011: Information Sciences and E-Society / Billeness, C ; Hemera, A. ; Mateljan V. ; Banek Zorica, M ; Stančić, H. ; Seljan, S. (ur.). Zagreb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2011. 407-416

9. Vrana, Radovan. Tranformation Of Scholarly Publishing In The Digital Era: Scholars' Point Of View // The Future of Information Sciences INFuture 2011: Information Sciences and E-Society / Billeness, C ; Hemera, A. ; Mateljan V. ; Banek Zorica, M ; Stančić, H. ; Seljan, S. (ur.). Zagreb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2011. 7-18

10. Vrana, Radovan. How user-friendly are user interfaces of open access digital repositories? // BOBCATSSS2010.

11. Vrana, Radovan. Digital repositories at the Croatian universities: providing support for the enhancement of research and teaching // MIPRO 2010 33rd International convention on information and communication technology, electronics, and microelectronics / Marina Čičin-Šain, Ivan Uroda, Ivana Turčić Prstačić, I. Sluganović (ur.). Rijeka : Croatian society for information and communication technology, electronics and microelecronics, 2010. 141-146

12. Vrana, Radovan. Creating Rich Information Environment at the University of Zagreb // MIPRO 2010 33rd International convention on information and communication technology, electronics, and microelectronics / Marina Čičin-Šain, Ivan Uroda, Ivana Turčić Prstačić, I. Sluganović (ur.). Rijeka : Croatian society for information and communication technology, electronics and microelecronics, 2010. 135-140

Page 256: Informacijske i komunikacijske znanosti

13. Vrana, Radovan. Towards E-science: Scientific Communication on the Verge of Paradigm Change // Proceedings of the ITI 2010 32nd International Conference on Information Technology Interfaces / Vesna Luzar-Stiffler ; Iva Jarec ; Zoran Bekic (ur.). Zagreb : University Computing Centre, University of Zagreb, 2010. 403-408

14. Vrana, Radovan. Supporting E-Science: The Role of Digital Repositories in Scientific Communication // Proceedings of the 21st Central European Conference on Information and Intelligent Systems / Aurer, Boris ; Bača, Miroslav ; Shatten, Markus (ur.). Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2010. 229-236

15. Vrana, Radovan. Institucijski digitalni repozitoriji i njihova uloga u znanstvenom komuniciranju: istraživanje o digitalnim repozitorijima u visokoškolskim knjižnicama Sveučilišta u Zagrebu // 13. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastruktur / Willer, Mirna ; Faletar Tanacković, Sanjica (ur.). Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010. 278-291

16. Vrana, Radovan. Digital repositories and possibilities of their integration into higher education // MIPRO 2009 32nd international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics: computers in education / Čičin-Šain, Marina ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka ; Uroda, Ivan (ur.). Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku - MIPRO, 2009. 94-99

17. Vrana, Radovan. Evaluation of digital collections user interfaces // INFuture2009: Digital Resources and Knowledge Sharing / Stančić, Hrvoje ; Seljan, Sanja ; Bawden, David ; Lasić-Lazić, Jadranka ; Slavić, Aida (ur.). Zagreb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2009. 397-405

Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom

1. Vrana, Radovan. Razvoj infrastrukture za podršku e-istraživanjima i položaj knjižnica u toj infrastrukturi // 15. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova / Damir Hasenay i Maja Krtalić (ur.) Zagreb : Hrvatskoj knjižničarsko društvo, 2012. 161-174

2. Vrana, Radovan. Skrb o podacima znanstvenih istraživanja // 14. seminar "Arhivi, knjižnce, muzeji": mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture / Faletar Tanacković, Sanjica ; Hasenay, Damir (ur.). Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011. 126-136

3. Vrana, Radovan. Institucijski digitalni repozitoriji: moguće rješenje problema trajne pohrane i pristupa znanstvenim radovima // 12. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture / Faletar Tanacković, Sanjica (ur.). Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009. 22-31

4. Vrana, Radovan. Web 2.0 i njegov utjecaj na razvoj mrežnih mjesta knjižnica // 11. seminar arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture - zbornik radova / Willer, Mirna (ur.). Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2008. 50-64

Broj uspješnih mentorstava koja su rezultirala obranom doktorskog rada: /

Page 257: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6.2. POPIS POTENCIJALNIH MENTORA ZAPOSLENIH NA USTANOVI KOJA PREDLAŽE PROGRAM DOKTORSKOG STUDIJA (PODATKE ZA SVAKOG MENTORA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 20.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Žarka Vujić, red.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju kao aktivnog istraživača ili umjetnika u znanstvenom ili umjetničkom polju iz kojega se predlaže doktorski studij:

Popis važnijih radova:

1. Vujić, Ž. Collecting in Sixteenth-Century Croatia in the Light of Erudition and Cultural Transfer. u: Kulturtransfer: Kulturelle Praxis im 16. Jahrhundert (Wolfgang Schmale Hrsg.) Wiener Schriften zur Geschichte der Neuzeit 2. Wien: StudienVerlag, 2003, str. 337-345.

2. Vujić, Ž. Povijesna muzeologija na početku 21. stoljeća. u: Modeli znanja i obrada prirodnog jezika (ur. M. Tuđman). Zavod: Zavod za informacijske studije, 2003, str. 145-164.

3. Vujić, Ž. Odnos muzeologije prema povijesti umjetnosti. Zbornik I. Kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti. Zagreb: IPU, 2004, str. 349-352.

4. Vujić, Ž; Zlodi, G. Opis zbirke na primjeru Strossmayerove galeriju u Zagrebu. 7. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004, str. 69-79.

5. Vujić, Ž. Izvori muzeja u Hrvatskoj. Zagreb: Kontura, 2007, str. 327, summary.

Broj uspješnih mentorstava koja su rezultirala obranom doktorskog rada: 5

Page 258: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6.2. POPIS POTENCIJALNIH MENTORA ZAPOSLENIH NA USTANOVI KOJA PREDLAŽE PROGRAM DOKTORSKOG STUDIJA (PODATKE ZA SVAKOG MENTORA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 21.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Goran Zlodi, doc.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju kao aktivnog istraživača ili umjetnika u znanstvenom ili umjetničkom polju iz kojega se predlaže doktorski studij

1. Miklošević, Željka; Zlodi, Goran; Babić, Darko. Story Sharing // The Future of Information Sciences INFuture 2011: Information Sciences and E-Society / Billeness, C.; Hemera, A. ; Mateljan V. ; Banek Zorica, M. ; Stančić, H. ; Seljan, S. (ur.). Zagreb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2011. 109-119

2. Zlodi, Goran; Kušenić, Tihana. Baza podataka centra za tradicijske obrte. Gornja Stubica : Muzeji Hrvatskog zagorja, 2011. str. 16-20

3. Zlodi, Goran. Promjena značenja i uloga medija u muzejskoj dokumentaciji // Ivi Maroeviću baštinici u spomen / Vujić, Žarka ; Špikić, Marko (ur.). Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, 2009. Str. 89-109.

4. Traditional crafts - a challenge for cultural tourism : international conference proceedings, Donja Stubica, 30th - 31st January 2009. / [editors Goranka Horjan, Aleš Gačnik] Gornja Stubica : The Museums of Hrvatsko zagorje, 2009. 155 str. : ilustr. ; 24 cm ISBN: 978-953-265-029-7

5. Zlodi, Goran; Bregović, Antica. Primjena programa M++ prirodoslovlje u vođenju muzejske dokumentacije Entomološkog odjela // Franjo Košćec i njegovo djelo : 1882.-1968. : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 13. i 14. studenoga 2008. u Varaždinu GMV. Zagreb, Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad : Gradski muzej : Gimnazija, 2009. 321-325

Broj uspješnih mentorstava koja su rezultirala obranom doktorskog rada: 1

Page 259: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6.2. POPIS POTENCIJALNIH MENTORA ZAPOSLENIH NA USTANOVI KOJA PREDLAŽE PROGRAM DOKTORSKOG STUDIJA (PODATKE ZA SVAKOG MENTORA ZAPOČNITE NA NOVOJ STRANI KOPIRAJUĆI PRILOŽENU SHEMU)

Redni broj: 22.

Titula, ime i prezime nastavnika: dr.sc. Daniela Živković, izv.prof.

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina koji ga kvalificiraju kao aktivnog istraživača ili umjetnika u znanstvenom ili umjetničkom polju iz kojega se predlaže doktorski studij

Knjige

1. Između javnosti i privatnosti: knjižnice u vremenu e-knjige / Aleksandra Horvat, Daniela Živković. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2012.

2. Knjižnice i autorsko pravo / Aleksandra Horvat, Daniela Živković. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009. Dostupno i na: http://darhiv.ffzg.hr/2002

3. The electronic book / Daniela Živković. Abridged and updated ed. Berlin : BibSpider, 2005.

4. Elektronička knjiga / Daniela Živković. Zagreb : Multigraf, 2001.

Članci i prilozi u časopisima, zbornicima i knjigama

1. E-book for IT experts learning English / Darija Pešut, Daniela Živković. // Computers in education : proceedings = Računala u obrazovanju : zbornik radova / MIPRO 2011, 34th International Convention / Marina Čičin-Šain (ur.). Rijeka : MIPRO, 2011. 381-386 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Copyright issues related to the digitization of cultural heritage in Croatia / Aleksandra Horvat, Daniela Živković. // Technological convergence and social networks in information management / Second International Symposium on Information management in a Changing World, IMCW 2010, Ankara. Berlin ; Heidelberg : Springer, 2010.

3. Digitalizacija i intelektualno vlasništvo. // Slobodan pristup informacijama : 7. i 8. okrugli stol : zbornik radova. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009. Str. 34-39.

4. Publishers and libraries in the information society : allies or rivals. // Information/documentation Management and Cooperation among the Lbraries in the Balkan countries : symposium papers, 5-7 June 2008. Edirne : Trakya Universitesi, 2008. Str. 289-299.

5. The electronic book : evolution or revolution? = Elektronik kitaplar : evrim mi devrim mi?. // Bilgi dünyasi = Information world 9,1(2008)1-19.

Broj uspješnih mentorstava koja su rezultirala obranom doktorskog rada: 3

Page 260: Informacijske i komunikacijske znanosti

A.6.3. POPIS ZNANSTVENIH, UMJETNIČKIH I RAZVOJNIH PROJEKATA NA KOJIMA SE TEMELJI PROGRAM DOKTORSKOG STUDIJA

Studij se oslanja na 12 znanstvenih projekata i 6 međunarodnih znanstvenih projekata.

Redni broj: 1.

Naziv projekta: Hrvatska rječnička baština i hrvatski europski identitet

Šifra projekta: 130-1301679-1380

Razdoblje trajanja projekta: 2007.-2012.

Projekt financira: MZOS

Redni broj: 2.

Naziv projekta: Organizacija, upravljanje i razmjena znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju

Šifra projekta: 130-1301799-1755

Razdoblje trajanja projekta: 2007.-2012.

Projekt financira: MZOS

Redni broj: 3.

Naziv projekta: Optimizacija baze znanja

Šifra projekta: 130-0161741-096

Razdoblje trajanja projekta: 2007.-2012.

Projekt financira: MZOS

Redni broj: 4.

Naziv projekta: Hrvatski identitet u marketingu mjesta i strategiji

Šifra projekta: 130-1301679-3291

Razdoblje trajanja projekta: 2008.-2012.

Projekt financira: MZOS

Redni broj: 5.

Naziv projekta: Kauzalne Bayesove mreže u prirodnom jeziku

Šifra projekta: 130-1301799-1759

Razdoblje trajanja projekta: 2007.-2010.

Projekt financira: MZOS

Page 261: Informacijske i komunikacijske znanosti

Redni broj: 6.

Naziv projekta: Oblikovanje i upravljanje javnim znanjem u informacijskom prostoru

Šifra projekta: 130-1301799-1999

Razdoblje trajanja projekta: 2007.-2012.

Projekt financira: MZOS

Redni broj: 7.

Naziv projekta: Računalna sintaksa hrvatskog jezika

Šifra projekta: 130-1300646-1776

Razdoblje trajanja projekta: 2007.-2012.

Projekt financira: MZOS

Redni broj: 8.

Naziv projekta: Informacijska tehnologija u prevođenju hrvatskog i e-učenju jezika

Šifra projekta: 130-1300646-0909

Razdoblje trajanja projekta: 2007.-2012.

Projekt financira: MZOS

Redni broj: 9.

Naziv projekta: Istraživanje korisnika baštine

Šifra projekta: 130-1301799-1794

Razdoblje trajanja projekta: 2007.-2012.

Projekt financira: MZOS

Redni broj: 10.

Naziv projekta: Tradicionalno i elektroničko nakladništvo u Zagrebu

Šifra projekta: 130-1301190-1384

Razdoblje trajanja projekta: 2007.-2012.

Projekt financira: MZOS

Redni broj: 11.

Page 262: Informacijske i komunikacijske znanosti

Naziv projekta: Analitički model praćenja novih obrazovnih tehnologija u cjeloživotnom učenju

Šifra projekta: 227-2271694-1699

Razdoblje trajanja projekta: 2007.-2013.

Projekt financira: MZOS

Redni broj: 12.

Naziv projekta: Tradicija u hrvatskoj javnoj političkoj komunikaciji

Šifra projekta: 269-0000000-3600

Razdoblje trajanja projekta: 2008.

Projekt financira: MZOS

Redni broj: 13.

Naziv projekta: Jankovic Castle: historic site, generating sustainable development of the Ravni Kotari region

Razdoblje trajanja projekta: 2011.-2014.

Redni broj: 14.

Naziv projekta: CESAR – Central and South-East European Resources

Razdoblje trajanja projekta: siječanj 2011.-siječanj 2013.

Redni broj: 15.

Naziv projekta: Međunarodni sveučilišni centar u Islamu Grčkom i mediteranska akademska zajednica: razvoj i perspektive

Razdoblje trajanja projekta: 2012.-2013.

Redni broj: 16.

Naziv projekta: Launching (g)local level heritage entrepreneurship: strategies and tools to unite forces, safeguard the place, mobilize cultural values, deliver the experience

Razdoblje trajanja projekta: ožujak 2012.-svibanj 2014.

Redni broj: 17.

Naziv projekta: Abu-MaTran – Automatic Building of Machine Translation

Razdoblje trajanja projekta: 2013.-2016.

Redni broj: 18.

Naziv projekta: InterPARES Trust – Trust and Digital Records in an Increasingly Networked Society

Page 263: Informacijske i komunikacijske znanosti

Razdoblje trajanja projekta: travanj 2013.-travanj 2018.

Page 264: Informacijske i komunikacijske znanosti

B. DOKUMENTACIJA

DOKUMENTACIJA (označite s DA ili NE, ovisno o tome koju dokumentaciju prilažete)DA /NE(upišite)

B.1. Odluka fakultetskog vijeća znanstveno-nastavne sastavnice, odnosno akademijinog vijeća umjetničko-nastavne sastavnice ili drugog odgovarajućeg tijela o predloženome studijskom programu

     

B.2. Isprava o akreditiranom sveučilišnom diplomskom, odnosno sveučilišnom integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju iz istoga znanstvenog ili umjetničkog polja ili, u slučaju interdisciplinarnih studija, isprava o akreditiranom sveučilišnim diplomskim, odnosno integriranom preddiplomskom i diplomskom studijima u svim poljima navedenoga interdisciplinarnog studija

     

B.3. Dokaz o osiguranim potrebnim financijskim sredstvima za izvođenje istraživanja i nastave u obliku izjave predlagatelja studijskog programa ili u obliku ugovora sa sveučilištem s kojim se studijski program zajednički izvodi

     

B.4. Dokaz o odgovarajućem broju zaključenih ugovora o radu sa znanstveno–nastavnim i/ili umjetničko-nastavnim osobljem (od ukupnog broja norme sati za predloženi studijski program, najmanje jednu polovicu trebaju izvoditi zaposlenici s punim radnim vremenom u znanstveno-nastavnom i/ili umjetničko-nastavnom zvanju) predlagatelja programa. Omjer između ukupnoga broja stalno zaposlenih i ukupnoga broja upisanih studenata ne smije biti veći od onoga propisanoga Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokoga obrazovanja, izvođenje studijskoga programa i reakreditaciju visokih učilišta

     

B.5. Za združene doktorske studije (joint studies) - sporazum partnerskih ustanova o združenoj provedbi studijskoga programa i zajedničkim kvalifikacijama

     

NAPOMENA: Dokumentaciju priložite prema redoslijedu u tabeli