Top Banner
Informace podle Opatření ČNB č. 1 ze dne 30. prosince 2003 (ve znění opatření ČNB č. 9/2004) Údaje platné k 30.6.2006
27

Informace - rb.cz · zvláštním vztahu k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve zn ění pozd ějších předpis ů. Organizační struktura banky Představenstvo

Oct 07, 2018

Download

Documents

vubao
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Informace - rb.cz · zvláštním vztahu k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve zn ění pozd ějších předpis ů. Organizační struktura banky Představenstvo

Informace podle OpatřeníČNB č. 1

ze dne 30. prosince 2003(ve znění opatření ČNB č. 9/2004)

Údaje platné k 30.6.2006

Page 2: Informace - rb.cz · zvláštním vztahu k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve zn ění pozd ějších předpis ů. Organizační struktura banky Představenstvo

Informace o bance

Obchodní firma: Raiffeisenbank a.s.Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ: 140 21IČ: 49240901

zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu vPraze, dne 25.6.1993, oddíl B, vložka 2051

Datum zápisu poslední změny: 22.5.2006 –představenstvo: výmaz pana Willem Huetinga a zápis pan Igora Helekala

Výše základního kapitálu: 2.500.000.000,- Kč, splacen v plné výši

Akcie: 250 000 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000 Kč za jednu akcii v zaknihované podobě

Raiffeisenbank a.s. nevlastní žádné vlastní akcie a zatímní listy a jiné cenné papíry, s nimiž je spojeno právo na výměnu za akcie.

Počet organizačních jednotek (pobočky, obchodní zastoupení): 50

Počet zaměstnanců: 1191

Údaje o akcionářích:

Raiffeisen International Bank - Holding AG, Am Stadtpark 9, Vídeň, Rakousko – výše podílu na hlasovacích právech 51%

Raiffeisenlandesbank Niederösterreich – Wien AG, Raiffeisen Platz 1, 1020 Vídeň, Rakousko – výše podílu na hlasovacích právech 24%

RB Prag Beteiligungs GmbH, Europaplatz 1a, 4020 Linec, Rakousko – výše podílu na hlasovacích právech 25%

Vlastnické podíly akcionářů jsou rovny jejich podílům na hlasovacích právech. Všichni akcionáři jsou ve zvláštním vztahu k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Page 3: Informace - rb.cz · zvláštním vztahu k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve zn ění pozd ějších předpis ů. Organizační struktura banky Představenstvo

Organizační struktura banky

Představenstvo

1020 - odb.Interní auditR.Smrčková**

1300 - divizePodpora řízeníČ. Ondrůšek

* Člen představenstva

1000 - Generálníředitel a p ředseda

představenstvaLubor Žalman*

** odpovídá představenstvu prostřednictvím jeho předsedy

1400 - divizeFinan ční controlling a

účetnictvíJ.Kubín

1010 - odb.Ekonomický výzkum

P. Mertlík

1100 - divizePersonálníM. Mainová

6200 - divizeŘízení rizikB.M. Belcher

2001 - týmPodpora obchodu

P. Jansa

2200 - divizeStrukturované

financováníT. Gürtler

2100 - divizeFiremní bankovnictví

R.Jauker

2300 - divizeFaktoringJ. Krupová

2000 - Výkonnýředitel

Rudolf Rabiňák*

2400 - divizePodpora firemního

bankovnictví P. Trcka

2500 - divize Firemníbankovnictví - Middle

Market T. Hadžega

odbory Regionální firemníbankovnictví

3000 - Výkonnýředitel

N/A

3100 - divizeBankovnictví prosoukromé osoby

O. Havlík

3800 - divizePodpora prodeje

J. Malíř

3200 - divizeMalé a st řední firmy a

podnikateléE. Machová

3700 - divizePřímý prodej M. Dolanský

3600 - divizeŘízení prodeje -

podnikatelská klientelaP. Šarkovský

3500 - divizeŘízení pobo čkové sít ě a

prodeje fyzickýmosobám

I. Vavříček (pověř.říz.)

PI a SME regiony

4000 - Výkonnýředitel

Pierre H. Brisse*

6100 - divizeInforma čnítechnologie

(IT)R. Berka

4100 - divizeHospodá řská správa a

správa budovM. Střihavk a

4200 - divizeZabezpečení provozu

P. Krumphanzl

4020 - odb.Organizace & řízení

proces ů J. Dědič

4030 - odb.Bezpečnost

P. Lédl

5000 - Výkonnýředitel

Martin Bláha*

5001- Financování

obchod ůL. Knappek

5002 -Řízení portfolia

M. Ondruška

5003 -Obchodování na

trhuV. Brdlík

5004 -Kapitálové trhy

R. Skácel

5005 -Řízení aktiv a

pasivM. Hanuš

5006 -ProdejP. Bárta

5007 - týmPrivátní

bankovnictvíR. Mocek

6000 - Výkonnýředitel

Igor Helekal*

Page 4: Informace - rb.cz · zvláštním vztahu k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve zn ění pozd ějších předpis ů. Organizační struktura banky Představenstvo

Informace o činnostech bankyPřehled činností vyplývajících z licence

• přijímání vkladů od veřejnosti

• poskytování úvěrů

• investování do cenných papírů na vlastní účet

• finanční pronájem (finanční leasing) *

• platební styk a zúčtování

• vydávání platebních prostředků

• poskytování záruk

• otvírání akreditivů

• obstarávání inkasa

• poskytování investičních služeb

– hlavní investiční služby dle §8 odst.2 písm.a), b), c), d), e), zákona č. 591/1992 Sb., v platném znění

– doplňkové investiční služby dle § 8 odst.3 písm.a) až g)

• vydávání hypotečních zástavních listů

• finanční makléřství

• výkon funkce depozitáře

• směnárenská činnost (nákup devizových prostředků)

• poskytování bankovních informací

• obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta

s devizovými hodnotami

• pronájem bezpečnostních schránek

• činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v

bankovní licenci

* Činnosti, které banka přímo nevykonává

Pozn.: společnost má kromě povolení působit jako banka licenci obchodníka s cennými papíry

Činnosti, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo příslušným orgánem omezeno, nebo vyloučeno: Žádné.

Page 5: Informace - rb.cz · zvláštním vztahu k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve zn ění pozd ějších předpis ů. Organizační struktura banky Představenstvo

Informace o vztazích s bankou ovládanými osobami a osobami, v nichž je banka většinovým společníkem

Raiffeisen – Leasing, s.r.o., Olbrachtova 2006/9, Praha 4, IČ 61 46 78 63 Podíl na ZK a hlasovacích právech činí 50% .Základní kapitál společnosti činí 50.000.000,- Kč. Pořizovací cena obchodního podílu je 25.118.000, - Kč.

Raiffeisen - Leasing Real Estate, s.r.o., Olbrachtova 2006/9, Praha 4, IČ: 26 49 26 87 Nepřímý podíl Raiffeisenbank a.s. na ZK a hlasovacích právech, reprezentovaný podílem

společnosti Raiffeisen – Leasing, s.r.o., činí 50% .Základní kapitál společnosti činí 10.000.000,- Kč.

RLRE Alpha Property, s.r.o., Olbrachtova 2006/9, Praha 4, IČ: 26 71 27 92 Nepřímý podíl Raiffeisenbank a.s., na ZK a hlasovacích právech, reprezentovaný podílem

společností Raiffeisen – Leasing Real Estate, s.r.o.činí 100%. Základní kapitál společnosti činí 200.000,- Kč.

RLRE Beta Property, s.r.o., Olbrachtova 2006/9, Praha 4, IČ: 26 71 28 31Nepřímý podíl Raiffeisenbank a.s., na ZK a hlasovacích právech, reprezentovaný podílem

společnosti Raiffeisen – Leasing Real Estate, s.r.o., činí 100%. Základní kapitál společnosti činí 200.000,- Kč.

RLRE Gamma Property, s.r.o., Olbrachtova 2006/9, Praha 4, IČ 25 75 78 49Nepřímý podíl Raiffeisenbank a.s., na ZK a hlasovacích právech, reprezentovaný podílem

společnosti Raiffeisen – Leasing Real Estate, s.r.o., činí 100%. Základní kapitál společnosti činí 10.000.000,- Kč.

RLRE & EUBE OC - TERRONIC II., s.r.o., Olbrachtova 2006/9, Praha 4, IČ 27 07 13 91Nepřímý podíl Raiffeisenbank a.s., na ZK a hlasovacích právech, reprezentovaný podílem

společnosti Raiffeisen – Leasing Real Estate, s.r.o., činí 100%. Základní kapitál společnosti činí 200.000,- Kč.

RLRE & EUBE OC - TERRONIC I., s.r.o., Olbrachtova 2006/9, Praha 4, IČ 27 10 26 70Nepřímý podíl Raiffeisenbank a.s., na ZK a hlasovacích právech, reprezentovaný podílem

společnosti Raiffeisen – Leasing Real Estate, s.r.o., činí 100%. Základní kapitál společnosti činí 200.000,- Kč.

RLRE Epsilon Property, s.r.o., Olbrachtova 2006/9, Praha 4, IČ 27 10 41 17Nepřímý podíl Raiffeisenbank a.s., na ZK a hlasovacích právech, reprezentovaný podílem

společnosti Raiffeisen – Leasing Real Estate, s.r.o., činí 100%. Základní kapitál společnosti činí 200.000,- Kč.

RLRE HOTEL ELLEN s.r.o., Olbrachtova 2006/9, Praha 4, IČ 25 23 98 13

Nepřímý podíl Raiffeisenbank a.s., na ZK a hlasovacích právech, reprezentovaný podílem společnosti Raiffeisen – Leasing Real Estate, s.r.o., činí 100%.

Základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kč.

RLRE EDEN INVEST, s.r.o., Olbrachtova 2006/9, Praha 4, IČ 26 34 99 81

Nepřímý podíl Raiffeisenbank a.s., na ZK a hlasovacích právech, reprezentovaný podílem společností RLRE HOTEL ELLEN s.r.o. a RLRE Beta Property, s.r.o., celkem činí100%.

Základní kapitál společnosti činí 72.004.000,- Kč.

RLRE Investholding B.V., Utrechtsestraat 38 f, 6811LZ Arnhem, IČ 91 43 624

Nepřímý podíl Raiffeisenbank a.s., na ZK a hlasovacích právech, reprezentovaný podílem společnosti Raiffeisen – Leasing Real Estate, s.r.o., činí 100%.

Základní kapitál společnosti činí 90 000,- EUR.

Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., Koněvova 2747/99, Praha 3, IČ 49 24 12 57

Podíl na ZK a hlasovacích právech činí 25%.

Základní kapitál společnosti činí 650.000.000,- Kč.

Raiffeisenbank vlastní 1 625 kusů akcií o celkové nominální hodnotě 162.500.000,- Kčv celkové pořizovací ceně 258 088 000,-Kč

RLRE Eta Property, s.r.o., Olbrachtova 2006/9, Praha 4, IČ 27 17 31 60

Nepřímý podíl Raiffeisenbank a.s., na ZK a hlasovacích právech, reprezentovaný podílem společnosti Raiffeisen – Leasing Real Estate, s.r.o., činí 100%.

Základní kapitál společnosti činí 200.000,- Kč.

RLRE Theta Property, s.r.o., Olbrachtova 2006/9, Praha 4, IČ 27 16 90 31

Nepřímý podíl Raiffeisenbank a.s., na ZK a hlasovacích právech, reprezentovaný podílem společnosti Raiffeisen – Leasing Real Estate, s.r.o., činí 100%.

Základní kapitál společnosti činí 200.000,- Kč.

Page 6: Informace - rb.cz · zvláštním vztahu k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve zn ění pozd ějších předpis ů. Organizační struktura banky Představenstvo

Informace o vztazích s bankou ovládanými osobami a osobami, v nichž je banka většinovým společníkem

RLRE Jota Property, s.r.o., Olbrachtova 2006/9, Praha 4, IČ 27191702

Nepřímý podíl Raiffeisenbank a.s., na ZK a hlasovacích právech, reprezentovaný podílem společnosti Raiffeisen – Leasing Real Estate, s.r.o., činí 100%.

Základní kapitál společnosti činí 200.000,- Kč.

Impuls Tuchoměřice,s.r.o., Dlouhá 1, Praha 1, IČ 27204022

Nepřímý podíl Raiffeisenbank a.s., na ZK a hlasovacích právech, reprezentovaný podílem společnosti Raiffeisen – Leasing Real Estate, s.r.o., činí 50%.

Základní kapitál společnosti činí 200.000,- Kč.

RLRE Omega Property, s.r.o., Olbrachtova 2006/9, Praha 4, IČ 27382991

Nepřímý podíl Raiffeisenbank a.s., na ZK a hlasovacích právech, reprezentovaný podílemspolečnosti Raiffeisen – Leasing Real Estate, s.r.o., činí 100%.

Základní kapitál společnosti činí 200.000,- Kč.

RLRE Ypsilon Property, s.r.o., Olbrachtova 2006/9, Praha 4, IČ 27383016

Nepřímý podíl Raiffeisenbank a.s., na ZK a hlasovacích právech, reprezentovaný podílemspolečnosti Raiffeisen – Leasing Real Estate, s.r.o., činí 100%.

Základní kapitál společnosti činí 200.000,- Kč.

MB Leasing a.s.,Mladá Boleslav, T.G. Masaryka 1076, IČ 25131991

Přímý podíl Raiffeisenbank a.s., na ZK a hlasovacích právech, činí 100%.

Základní kapitál společnosti činí 60.000.000,- Kč

Raiffeisenbank a.s. vlastní 100 % akcií společnosti MB Leasing a.s., tj. 595 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 50 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč; celkový počet všech akcií 645, celková nominální hodnota všech akcií je 60.000.000,-Kč o celkové pořizovací ceně 40.000.000,- Kč.

RLRE Orion Property s.r.o., Olbrachtova 2006/9, Praha 4, IČ 27383016

Nepřímý podíl Raiffeisenbank a.s., na ZK a hlasovacích právech, reprezentovaný podílemspolečnosti Raiffeisen – Leasing Real Estate, s.r.o., činí 100%.

Základní kapitál společnosti činí 465.000,- Kč.

RLRE Taurus Property, s.r.o, Olbrachtova 2006/9, Praha 4, IČ 27383016

Nepřímý podíl Raiffeisenbank a.s., na ZK a hlasovacích právech, reprezentovaný podílemspolečnosti Raiffeisen – Leasing Real Estate, s.r.o., činí 100%.

Základní kapitál společnosti činí 200.000,- Kč.

RLRE Lyra Property, s.r.o., Olbrachtova 2006/9, Praha 4, IČ 27383016

Nepřímý podíl Raiffeisenbank a.s., na ZK a hlasovacích právech, reprezentovanýpodílem společnosti Raiffeisen – Leasing Real Estate, s.r.o., činí 100%.

Základní kapitál společnosti činí 200.000,- Kč.

RLRE Dorado Property, s.r.o., Olbrachtova 2006/9, Praha 4, IČ 27383016

Nepřímý podíl Raiffeisenbank a.s., na ZK a hlasovacích právech, reprezentovanýpodílem společnosti Raiffeisen – Leasing Real Estate, s.r.o., činí 100%.

Základní kapitál společnosti činí 200.000,- Kč.

RLRE Carina Property, s.r.o., Olbrachtova 2006/9, Praha 4, IČ 27383016

Nepřímý podíl Raiffeisenbank a.s., na ZK a hlasovacích právech, reprezentovanýpodílem společnosti Raiffeisen – Leasing Real Estate, s.r.o., činí 100%.

Základní kapitál společnosti činí 200.000,- Kč.

RLRE Columba Property, s.r.o., Olbrachtova 2006/9, Praha 4, IČ 27383016

Nepřímý podíl Raiffeisenbank a.s., na ZK a hlasovacích právech, reprezentovanýpodílem společnosti Raiffeisen – Leasing Real Estate, s.r.o., činí 100%.

Základní kapitál společnosti činí 200.000,- Kč.

RLRE Pegasus Property, s.r.o., Olbrachtova 2006/9, Praha 4, IČ 27383016

Nepřímý podíl Raiffeisenbank a.s., na ZK a hlasovacích právech, reprezentovanýpodílem společnosti Raiffeisen – Leasing Real Estate, s.r.o., činí 100%.

Základní kapitál společnosti činí 200.000,- Kč.

Raiffeisenbank nedržela k 30..6.2006 v aktivech žádné cennépapíry emitované výše uvedenými společnostmi (s výjimkou kmenových akcií emitovaných Raiffeisen stavební spořitelnou, představujících majetkový podíl Raiffeisenbank a.s. naRaiffeisen stavební spořitelně, a.s. a akcií emitovaných MB Leasing a.s. představujících majetkový podíl Raiffeisenbank a.s. na MB Leasing a.s.) ani nemá z těchto cenných papírůžádné závazky.

Page 7: Informace - rb.cz · zvláštním vztahu k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve zn ění pozd ějších předpis ů. Organizační struktura banky Představenstvo

Souhrnná výše pohledávek banky za výše uvedenými společnostmi k 30.06.2006: 0,- Kč.Souhrnná výše závazků banky vůči výše uvedeným společnostem k 30.06.2006: 240 153 573,- Kč.Souhrnná výše záruk vydaných bankou za výše uvedené osoby k 30.06.2006: 0,- Kč.Souhrnná výše záruk přijatých bankou od výše uvedených osob k 30.06.2006: 0,- Kč.

RLRE Alpha Property, s.r.o.

100%

RLRE Beta Property, s.r.o.

100%

(also owns 0,03% of RLRE Eden Invest, s.r.o.)

RLRE Gamma Property, s.r.o.

100%

RLRE & EUBE OC - TERRONIC II., s.r.o.

100%

RLRE Epsilon Property, s.r.o.

100%

RLRE Eta Property, s.r.o.

100%

RLRE Jota Property, s.r.o.

100%

RLRE & EUBE OC - TERRONIC I., s.r.o.

100%

RLRE Theta Property, s.r.o.

100%

RLRE Eden Invest, s.r.o.

99,97%

RLRE HOTEL ELLEN s.r.o.

100%

IMPULS Tuchoměřice, s.r.o.

50%

RLRE Investholding B.V.

100%

RLRE Ypsilon Property, s.r.o.

100%

RLRE Omega Property, s.r.o.

100%

RLRE Orion Property, s.r.o.

100%

RLRE Taurus Property, s.r.o

100%

RLRE Lyra Property, s.r.o

100%

RLRE Carina Property, s.r.o

100%

RLRE Columba Property, s.r.o

100%

RLRE Dorado Property, s.r.o

100%

RLRE Pegasus Property, s.r.o.

100%

Raiffeisen - Leasing Real Estate, s.r.o.

50%

Raiffeisen - Leasing, s.r.o.

50%

Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.

25%

MB Leasing a.s.

100%

Raiffeisenbank a.s.

Page 8: Informace - rb.cz · zvláštním vztahu k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve zn ění pozd ějších předpis ů. Organizační struktura banky Představenstvo

Informace o vztazích s ovládajícími osobami a osobou,která je v bance většinovým společníkem.

Raiffeisen International Bank-Holding AG, Am Stadtpark 9, Vídeň, Rakousko

Podíl na základním kapitálu banky je stejný jako na hlasovacích právech banky - 51%

Souhrnná výše závazků banky vůči výše uvedené společnosti k 30.06.2006 byla 490 038,-Kč

a celková výše pohledávek banky za výše uvedenou společností k 30.06.2006 byla 0,-

Kč.

Raiffeisenbank nedržela k 30.06.2006 v aktivech žádné cenné papíry emitované výše

uvedenou společností ani nemá z těchto cenných papírů žádné závazky.

Souhrnná výše záruk vydaných bankou za výše uvedenou osobu k 30.06.2006 byla 0,- Kč.

Souhrnná výše záruk přijatých bankou od výše uvedené osoby k 30.06.2006 byla 0,- Kč.

Page 9: Informace - rb.cz · zvláštním vztahu k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve zn ění pozd ějších předpis ů. Organizační struktura banky Představenstvo

Informace o vztazích se členy dozorčí rady,členy představenstva a s dalšími vedoucími zaměstnanci

bankyPředstavenstvo:

Mgr. Lubor Žalman, předseda představenstva a generální ředitel od 4. května 2004. Vystudoval fyziku na MFF UK v Praze v roce 1990. V letech 2003-2004 působil ve společnosti Home Credit International jako manažer projektu, před tím v letech 1999-2002 ve společnosti McKinsey&Company nejdříve jako Senior Associate, později jako Engagement Manager. V letech 1991-1998 působil na různých výkonných pozicích v Komerční bance, a.s.

Ing. Rudolf Rabiňák, člen představenstva a výkonnýředitel – od dubna 2001 je členem představenstva Raiffeisenbank a.s. zodpovědným za oblast korporátního bankovnictví. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou. Před svým jmenováním pracoval devět let v Citibank a.s.

Pierre H. Brisse, člen představenstva a výkonnýředitel – Začal pracovat v Raiffeisenbank a.s. v roce 1993. V roce 2000 se stal členem představenstva Raiffeisenbank a.s. zodpovědným za oblast podpory obchodních aktivit. Od roku 1980 do roku 1991 pracoval v Continental Bank v Bruselu, Londýně a Chicagu.

Martin Bláha, člen představenstva a výkonnýředitel – Od dubna 2003 se stal členem představenstva Raiffeisenbank a.s. a odpovídáza oblast Treasury a investiční bankovnictví. Do roku 2001 působil v HypoVereinsbank CZ, a.s. jako ředitel Treasury.Vystudoval v Praze v roce 1988 Střední průmyslovou školu se zaměřením na automatizační techniku.

Igor Helekal, člen představenstva a výkonný ředitel od dubna 2006. Vystudoval na ČVUT Fakultu jadernou s fyzikálně inženýrskou, na Yaleské Univerzitě získal titul MBA. V Letech 2005-2005 působil jako předseda představenstva a generální ředitel společnosti Callin, před tím v letech 2004-2005 působil jako člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro provoz v eBance, a.s. V letech 2001-2004 byl členem představenstva slovenské UniBanky. V letech 2003-2000 pracoval v poradenské firmě McKinsey&Company.

Poznámka: dozorčí rada na svém posledním zasedání dne 11.7. Vyjádřila svůj záměr zvolit do funkce člena představenstva zodpovědného za Retail banking pana Maria Drosce. Jmenování podléhá schválení ze strany ČNB.

Page 10: Informace - rb.cz · zvláštním vztahu k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve zn ění pozd ějších předpis ů. Organizační struktura banky Představenstvo

Informace o vztazích se členy dozorčí rady,členy představenstva a s dalšími vedoucími zaměstnanci

bankyDozorčí rada:Dr. Herbert Stepic, předseda dozorčí rady od prosince 2003. V roce 1968 vystudoval Hochschule für Welthandel (University of World Trade), Vídeň, v roce 1972 získal doktorát obchodních věd. Od roku 1973 působil v Genossenschaftliche Zentralbank AG (pozdějšíRaiffeisen Zentralbank AG -RZB). Od roku 1987 členem představenstva RZB zodpovědným za mezinárodní obchod, od roku1995 zástupcem generálního ředitele. Od roku 2001 generálním ředitelem Raiffeisen International Beteiligungs AG.

Dr. Robert Gruber , člen dozorčí rady od května 2002. Vystudoval Vienna University of Economics: MBA-Studies, 1979, ViennaUniversity of Economics: PhD-Study, 1983, Post-Graduate MBA Study American University, Washington D.C. (USA), 1982. V letech 1983-1992 působil v Raiffeisen Zentralbank AG (Vídeň) , 1992-1993 člen představenstva Pankl & Hofmann AG (Vídeń), 1993-1997 Magna Europe Holding AG (Vídeň/Oberwaltersdorf), 1997-2000 člen představenstva Porsche Holding GmbH (Salzburg), od roku 2001 místopředseda Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG.

Dr. Kurt Hütter , člen dozorčí rady od září 2003. Vystudoval Sociální a hospodářské vědy v Linci, 1976. V Raiffeisen skupině působí od roku 1976. Od roku 1993 působí v úzkém vedení Raiifeisenlandesbank Oberösterreich AG.

Mag. Peter Lennkh, člen dozorčí rady od května 2005. Vystudoval Vienna University of Ecomomics, titul Master of Economics andBusiness Administration. V roce 1988 nastoupil do Raiffeisen Zentralbank AG, od té doby působí v různých funkcí v rámci celé skupiny. Od 1.1.2005 členem představenstva Raiffeisen Internatinal Bank-Holding AG zodpovědným za Corporate banking a regiony.

Dkfm. Rainer Franz, člen dozorčí rady od prosince 2000. Vystudoval University of Vienna, 1972. V roce 1969 MBA -University of Notre Dame, Ind. USA. V letech 1972-1979 působil Chase Bank, New York. 1979-1986 DG Bank – Frankfurt/Main, 1986-1990 Commercial Bank of Greece. Od roku 1998 působí v Tatra bance, a.s. (Bratislava), v současné době předseda představenstva a generální ředitel.

Ing. Miroslav Uli čný, člen dozorčí rady od prosince 2000. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou, Bratislava. V letech 1990-1992 působil v Raiffeisen Zentralbank AG (Vídeň), od roku 1993 působí v Tatra bance, a.s., od roku 2000 jako člen představenstva a zástupce generálního ředitele.

Jan Horáček, člen dozorčí rady od května 2006, vystudoval SVVŠ Arabská v Praze, v Raiffeisenbank pracuje od roku 1993, v současné době na pozici vedoucí Odboru General Services; před tím v letech 1976–1993 působil v SDDS-Praha.V letech 1973-1976 pracoval v Dopravním podniku Praha a v letech 1970-1973 byl zaměstnán na pražském letišti.

Ing. Josef Malíř, členem dozorčí rady od května 2006. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou obor ekonomie. V Raiffeisenbank pracuje od roku 1999, v současnosti na pozici ředitele divize Sales and Service.V letech 1992-1999 pracoval v Českomoravské hypotéční bance, kde naposledy působil v pozici člena představenstva a náměstka generálního ředitele.

Ing. Milena Syrovátková, členkou dozorčí rady od května 2006. Vystudovala Technickou univerzitu ve Zlíně a Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě. V Raiffeisenbank pracuje od roku 1999, v současné době na pozici vedoucí Agriculture Teamu.V letech 1998-1999 pracovala v Commerzbank, v letech 1992-1998 působila v Hypo-Bank CZ.

Page 11: Informace - rb.cz · zvláštním vztahu k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve zn ění pozd ějších předpis ů. Organizační struktura banky Představenstvo

Informace o vztazích se členy dozorčí rady,členy představenstva a s dalšími vedoucími zaměstnanci banky

-vedoucí zaměstnanci banky:

Jméno Pozice vzděláníDoc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. Head of Economic Resea rch Department VŠE v Praze, Univerzita Karlova, obor ekonomieIng. Čestmír Ondr ůšek Head of Management Support Division Masarykova univerzita Brno, právnická fakulta a fakulta ekonomicko správníIng. Markéta Main Head of Human Resources Division UK-fakulta filosofická, MBAIng. Romana Smr čková Head of Internal Audit Department Vysoká škola ekonomická, fakulta obchodníMgr. Jan Kubín Head of Finance Controlling and Accou nting Division FSV UK Praha, obor ekonomie, Konstanz University, Německo, obor f inance a bankovnictvíIng. Andrea Šmerdová Head of Cash Management Departm ent ČZU, obor informatikaIng. Ivo K ř ivka Regional Corporate banking department VŠE, Czechoslovak Management CenterIng. Jarmila Krupová Head of Factoring Division Vysoká škola ekonomická v Praze, obor ekonomika zemědělstvíIng. Josef Hanousek Regional Corporate Banking Depar tment Vysoká škola zemědělská, fakulta provozně-ekonomickáIng. Miroslav Žiška Regional Corporate Banking Manag er Vysoká škola báňská Ostrava, obor ekonomickýIng. Pavel Trcka Head of Corporate Support Division Vysoká škola ekonomická, Bratislava/PrahaIng. Petr Mariáš Head of Regional Corporate banking Department VŠEIng. Radim Jauker Head of Corporate Banking Division Vysoká škola ekonomická v PrazeIng. Richard Kuba Head of Corporate Banking Department Praha Vysoká škola zemědělská Ing. Tomáš Gürtler Head of Structured Finance Divisi on Univerzita KonstanzIng. Tomáš Hadžega Head of Corporate Middle Market Division VŠEIng. Zden ěk Procházka Regional Corporate Banking Department Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební Ing. Zuzana Huclová Regional Corporate Banking Depar tment VŠE v Praze, obor zahraniční obchodBc. Petr Kaláb Regional SME Manager Praha Západočeská univerzita v Plzni, Rochester Institute of Technology - College of businessDaniel Bacík Regional PI Manager Praha Střední odborné učiliště strojírenské, obor mechanik strojů a zařízeníIng. Eva Machová Head of SME Segment Division Vysoká škola báňská, OstravaIng. Ivo Vav říček Regional PI Manager Morava Vysoká škola báňská Ostrava, fakulta ekonomickáIng. Jan Filip Regional SME Manager Čechy Vysoká škola ekonomická v Praze, obor bankovnictvíIng. Jan Vraný Head of Communication, Research and A dvertisement Division Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy Unuiverzity v Brně, obor f inanční podnikání Ing. Josef Malí ř Head of Retail Sales and Service Division Vysoká škola zemědělská, obor provoz a ekonomika zemědělstvíIng. Lubomír Sýkora Regional PI Manager Čechy České vysoké učení technické v PrazeIng. Martin Dolanský VŠEIng. Ond řej Havlík Head of PI Segment Division Vysoká škola báňská Ing. Pavel Šarkovský Head of SME Sales Division Vysoká škola báňská v Ostravě, fakulta hornicko-geologickáIng. Vladimil Ju řík Regional SME Manager Morava Vysoká škola ekonomická v Praze, obor financeIng. Jaroslav D ědič Head of Organisation and Process Dpt. ČVUT v Praze, obor ekonomika a řízení elektrotechniky a energetikyIng. Miroslav St řihavka Head of General Services and Premises Divisio n ČVUT-ekonomika a řízení elektrotechniky a energetikyPetr Lédl Head of Security Department Gymnázium Jana Nerudy v PrazeRNDr. Petr Krumphanzl Head of Operations Division UK-Fakulta matematicko fyzikálníIng. Jan Petrák Head of VIP Banking & Relationship M anagement Department VŠEIng. Libor Knappek Head of Corporate Finance Team Vysoká škola báňská v Ostravě, tepelná technikaIng. Martin Hanuš Head of Asset/Liability Management Team MFF Universita Karlova, jaderná fyzikaIng. Michal Ondruška Head of Porfolio Management Tea m ČVUT Praha, fakulta civilního inženýrstvíIng. Pavel Bárta Head of Sales Team ČVUTIng. Richard Skácel, MBA Head of Brokerage Service T eam The Open UniversityIng. Vít Brdlík Head of Trading Team Vysoká škola ekonomická, PrahaBrett Belcher, MBA Head of Risk Management Division University of PittsburghIng. Radim Berka Head of IT/Systems Division VU v Brně, fakulta stavební, obor konstrukce a dopravní stavby

Page 12: Informace - rb.cz · zvláštním vztahu k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve zn ění pozd ějších předpis ů. Organizační struktura banky Představenstvo

Informace o vztazích se členy dozorčí rady,členy představenstva a s dalšími vedoucími zaměstnanci

banky

Souhrnná výše bankou poskytnutých úvěrů členům dozorčí rady, členům představenstva a dalším vedoucím zaměstnancům banky k 30.06.2006 byla 32 682 375,- Kč.

Souhrnná výše bankou vydaných záruk za členy dozorčí rady, členy představenstva a další vedoucízaměstnance banky k 30.06.2006 byla 0,- Kč.

Page 13: Informace - rb.cz · zvláštním vztahu k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve zn ění pozd ějších předpis ů. Organizační struktura banky Představenstvo

Informace o hospodaření banky a o řízení rizikVýkaz zisku a ztráty

Bil (ČNB) 2-12 Měs íční výkaz zis ku a ztráty banky 30.09.2005 31.12.2005 31.3.2006 30.6.20065500 Raiffe is e nbank, a.s .< 1 > Výnos y, náklady a z is ky ne bo z tráty banky v tis ících Kč v tis íc ích Kč v tis ících Kč v tis ících KčVýnos y z úroků a podobné výnos y 1 1 989 145 2 747 935 776 910 1 588 959a) Výnos y z úroků z dluhových cenných papírů 2 38 042 51 772 11 870 23 959b) Os tatní úrokové výnos y 3 1 941 991 2 683 610 761 931 1 561 345Náklady na úroky a podobné náklady 4 -701 873 -947 108 -258 591 -523 994a) Náklady na úroky z emitovaných dluhových cenných papírů 5 -162 836 -215 132 -57 485 -105 814b) Náklady na úroky z krátkých prodejů dluhových cenných papírů 6 -1 643 -1 719 -99 -343c) Os tatní úrokové náklady 7 -521 227 -708 367 -195 987 -411 950Výnos y z akcií a podílů 8 17 058 17 058 571 17 459Výnos y z poplatků a provizí 9 598 699 828 327 222 993 479 582Náklady na poplatky a provize 10 -118 719 -175 561 -56 072 -112 957Čis tý z is k ne bo ztráta z finančních ope rací 11 276 277 383 841 117 005 216 769Os tatní provozní výnos y 12 14 273 20 502 4 118 10 916Os tatní provozní náklady 13 -39 051 -66 986 -14 255 -28 883Správní náklady 14 -1 251 844 -1 718 295 -476 650 -1 004 383a) Náklady na zaměs tnance 15 -656 854 -915 635 -251 650 -520 334aa) Mzdy a platy 16 -470 667 -656 665 -182 293 -375 790ab) Sociální a zdravotní pojiš tění 17 -165 764 -231 080 -64 050 -131 989ac) Os tatní náklady na zaměs tnance 18 -20 423 -27 890 -5 308 -12 555b) Os tatní s právní náklady 19 -594 990 -802 660 -225 000 -484 050Rozpuš tě ní OP a re ze rv k dlouhodob. hm o t.a ne hm o tné m m aje tku 20 0 0 0 0Odpis y,tvo rba a použ.re ze rv a OP k dlouh. hm o t.a nehm . m aj. 21 -143 895 -194 975 -51 350 -92 859Rozp.OP a re z.k pohl.a vybr.podr.n.,výnos y z dříve od.pohl. 22 269 046 369 037 191 679 247 129Odpis y,tvo rba a použ.OP a re z.k pohl.a vybr.podroz.nás tro jům 23 -576 224 -814 673 -270 459 -425 103Rozpuš tě ní oprav. po lože k k účas te m s rozhod. a pods t.vlive m 24 10 000Ztráty z p ře v.účas tí s rozh.a pods t.vlive m ,tvo rba a použ. OP 25 0 -20 000 0 0Rozpuš tě ní os tatních re ze rv pro ne po tře bnos t 26Tvo rba a použití os tatních re ze rv 27 49 979 56 796 2 486 5 215Podíly na z is ku (ztrátě ) účas tí s rozh. ne bo pods t.vlive m 28 0 0 0 0Zis k ne bo ztráta za úče t.obd. z bě žné č innos ti pře d zdaně ním 29 382 871 495 897 188 386 377 848Mim o řádné výnos y 30Mim o řádné náklady 31Zis k ne bo ztráta za úče t.obd. z m im oř.č innos ti pře d zdaně ním 32 0 0 0 0Daň z příjm ů 33 -104 651 -124 344 -50 705 -94 255Zis k ne bo ztráta za úče tní období po zdaně ní 34 278 220 371 553 137 681 283 593

Page 14: Informace - rb.cz · zvláštním vztahu k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve zn ění pozd ějších předpis ů. Organizační struktura banky Představenstvo

Informace o hospodaření banky a o řízení rizikRozsah údajů k uveřejnění z účetní závěrky

údaje v tisících Kč k 30.9.2005 k 31.12.2005 k 31.3.2006 k 30.6.2006

Kapitál

Tier 1 (Vlastní kapitál) 2 942 403 2 891 725 3 220 999 3 224 036

Tier 2 1 544 826 1 515 086 1 482 869 1 489 870

Využitý Tier 3 0 0 0 0

Tier 2 + Tier 3 1 544 826 1 515 086 1 482 869 1 489 870

Odečitatelné položky 114 350 152 025 157 101 154 117

Celková výše kapitálu 4 487 229 4 406 810 4 703 868 4 713 906

Jednotlivé kapitálové požadavky:

Kapitálový požadavek A 3 581 906 3 730 952 3 529 135 3 915 839

Kapitálový požadavek B 216 173 247 664 199 724 133 960

Kap. požadavek k úvěrovému riziku OP 41 875 49 865 43 652 46 479

Kap. požadavek k riziku angažovanosti OP 0 0 0 0

Kap. požadavek k obecnému úrokovému riziku 162 638 183 641 143 770 75 049

Kap. požadavek k obecnému akciovému riziku 528 2 483 4 692 0

Kap. požadavek k měnovému riziku 11 132 11 675 7 610 12 162

Kap. požadavek ke komoditnímu riziku 0 0 0 0

Poměrové ukazatele

Kapitálová přiměřenost 9,45% 8,86% 10,09% 9,31%

ROAA (rentabilita průměrných aktiv) 0,53% 0,52% 0,72% 0,73%

ROAE (rentabilita průměrného vlastního kapitálu Tier 1) 13,10% 13,03% 18,04% 18,15%

Aktiva na 1 zaměstnance 67 390 67 690 67 725 60 276

Správní náklady na jednoho zaměstnance 1 514,63 1528,73 1 659,36 1555,98

Čistý zisk na 1 zaměstnance 336,62 330,56 479,31 439,34

Page 15: Informace - rb.cz · zvláštním vztahu k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve zn ění pozd ějších předpis ů. Organizační struktura banky Představenstvo

Informace o hospodaření banky a o řízení rizikRozvaha k 30.6.2006

Aktiva v rozva ze ba nky (v tis ících Kč)

Údaj kompenzovaný o opravné položky a

oprávky

*Rozvahová aktiva c e lke m 1 79 473 459*Pokladní hotovos t a vklady u c entrálních bank 2 2 383 841Stát.be zkup.dluh.a os tat.CP přijím.c ent.bank. k re finan.. 3 1 161 911a ) CP vyda né vlád.ins tit. přijíma né ce ntrá l.ba nkam i k re finan. 4 1 161 911b) Os ta tní CP přijímané centrá lním i banka m i k re fina ncování 5 0Pohle dávky za bankami 6 19 705 557a ) Pohledávky za ba nkam i s pla tné na požá dá ní 7 444 849b) Os ta tní pohledávky za ba nkam i 8 19 260 708*Pohle dávky za klienty 9 53 614 596a ) *Pohle dávky za klie nty s pla tné na požádá ní 10 241 332b) Os ta tní pohledávky za klie nty 11 53 373 264Dluhové ce nné papíry 12 762 389a ) Dluhové ce nné pa píry vyda né vlá dním i ins tituce m i 13 0b) Dluhové ce nné pa píry vyda né os ta tním i s ubjekty 14 762 389Akc ie , podílové lis ty, os tatní podíly 15 130 788Účas ti s pods tatným vlivem 16 283 276a ) Účas ti s pods ta tným vlivem v banká ch 17 258 088b) Účas ti s pods ta tným vlivem v os ta tních s ubjektech 18 25 188Účas ti s rozhodujíc ím vlivem 19 20 885a ) Účas ti s rozhodujícím vlivem v ba nká ch 20 0b) Účas ti s rozhodujícím vlivem v os ta tních s ubjektech 21 20 885Dlouhodobý ne hmotný maje te k 22 154 117a ) Zřizovací výda je 23 0b) Goodwill 24 0c) Os ta tní ne hmotný ma je tek 25 154 117Dlouhodobý hmotný maje te k 26 287 732a ) Pozemky a budovy pro provozní činnos t 27 138 267b) Os ta tní hmotný ma je te k 28 149 465Os tatní aktiva rozvahová 29 899 716Pohle dávky z ups ané ho vlas tního kapitálu 30 0Náklady a příjmy příš tíc h období 31 68 650Kladné re álné hodnoty de rivátů 1 678 468Kladné re álné hodnoty de rivátů zajišťovac ích 2 0Kladné re álné hodnoty de rivátů jiných než zajišťovac íc h 3 678 468Kla dné re á lné hodnoty pe v.te r.ope ra cí jiných ne ž zajiš ťov. 4 598 455Kla dné re á l.hodnoty pe v.te r.ope ra cí j.než za j.s úrok.ná s tr. 5 467 866Kla dné re á l.hodnoty pe v.te r.ope ra cí j.než za j. s měn.nás tr. 6 130 588Kla dné re á lné hodnoty opcí jiných ne ž za jišťova cích 7 80 013Kla dné re á lné hodnoty opcí jiných ne ž za j. na měn.nás troje 8 80 013

Údaj nekompenzovaný o opravné položky

Opravná položka

Údaj kompenzovaný o opravné položky

*Pohle dávky za klienty 1 54 886 388 1 271 792 53 614 596*Pohle dávky za klienty s platné na požádání 2 241 332 XX 241 332Standardní pohle dávky za vládními ins tituc emi 3 179 414 179 414*Sle dované a ohrože né pohle dávky za vládními ins tituc emi 4 20 026 20 026Standardní pohle dávky za os tatními klie nty 5 46 722 854 0 46 722 854Pohle dávky hodnoc ené portfoliově 6 333 367 26 306 307 060*Sle dované a ohrože né pohle dávky za os tatními klie nty 7 7 389 396 1 245 486 6 143 910Sle dované úvě ry a os ta tní pohle dávky za os ta t.klie nty 8 5 064 368 198 643 4 865 725Ne s tanda rdní úvě ry a os ta tní pohledávky za os ta tním i klie nty 9 1 415 261 434 994 980 267Pochybné úvě ry a os ta tní pohledá vky za os ta tním i klie nty 10 306 067 209 914 96 153Ztrá tové úvě ry a os ta tní pohledá vky za os ta tním i klie nty 11 603 700 401 934 201 765Re s trukturalizované pohle dávky 1 67 658

Page 16: Informace - rb.cz · zvláštním vztahu k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve zn ění pozd ějších předpis ů. Organizační struktura banky Představenstvo

Informace o hospodaření banky a o řízení rizikRozvaha k 30.6.2006

Pas iva v rozvaze banky (v tis ících Kč )

Rezidenti a nerezidenti ce lkem

Rozvahová pas iva ce lkem 1 79 473 459

*Závazky vůč i bankám 2 14 984 276a) Závazky vůč i bankám s platné na požádání 3 1 200 445b) *Závazky vůč i jiným bankám s platné na požádání 4 1 200 445*Závazky vůč i klie nt ům 5 48 103 317a) *Závazky vůč i klientům s platné na požádání 6 31 414 876b) *Os tatní závazky vůč i klientům 7 16 688 441Závazky z dluhových ce nných papírů 8 7 931 918a) Emitované dluhové cenné papíry 9 7 929 041b) Os tatní závazky z dluhových cenných papírů 10 2 877Os tatní pas iva ro zvaho vá 11 3 252 188Výno s y a výdaje příš tích obdo bí 12 22 497Re ze rvy 13 27 831a) Rezervy na důchody a podobné závazky 14 0b) Rezervy na daně 15 0c) Os tatní rezervy 16 27 831Podříze né závazky 17 1 372 053*Základní kapitál 18 2 500 000a) Splacený základní kapitál 19 2 500 000b) Nes placený základní kapitál 20 0c) Vlas tní akcie 21 0Em is ní áž io 22 0Re ze rvní fondy a o s tatní fo ndy ze zis ku 23 110 636Re ze rvní fond na no vé o ce ně ní 24 0Kapitálo vé fondy 25 117 817Oceňo vací ro zdíly 26 -185a) Oceňovací rozdíly z finančních aktiv k prodeji 27 -185b) Oceňovací rozdíly z os tatních aktiv a závazků 28 0c) Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 29 0d) Oceňovací rozdíly z přepoč tu účas tí 30 0Ne rozdě le ný zis k ne bo ne uhraze ná ztráta z pře dcho zích o bdobí 31 767 517Zis k ne bo ztráta za úče tní obdo bí 32 283 593

Zápo rné re álné ho dno ty de rivátů 1 646 062Zápo rné re álné ho dno ty de rivátů zajiš ťo vacích 2 0Zápo rné re álné ho dno ty de rivátů jiných ne ž zajišťo vacích 3 646 062Záporné reálné hodnoty pev.term.operací jiných než zajišť. 4 581 129Zápor.reál.hodnoty pev.term.operací j.než za j. s úrok.nás tr. 5 490 189Zápor.reál.hodnoty pev.term.operací j.než za j. s měn.nás tr. 6 90 940Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zajišťovacích 7 64 933Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na měn.nás troje 8 64 933

Page 17: Informace - rb.cz · zvláštním vztahu k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve zn ění pozd ějších předpis ů. Organizační struktura banky Představenstvo

Informace o hospodaření banky a o řízení rizikRozvaha k 31.3.2006

31.3.2006v tis ících Kč

Aktiva v rozvaze banky

Údaj kompenzovaný o opravné položky a

oprávky

*Rozvahová aktiva ce lkem 1 77 816 083

*Pokladní ho tovos t a vklady u ce ntrálních bank 2 1 939 592Stát.be zkup.dluh.a os tat.CP přijím .ce nt.bank. k re finan.. 3 706 027a) CP vydané vlád.ins tit. přijímané centrá l.bankami k refinan. 4 706 027b) Os tatní CP přijímané centrá lními bankami k refinancování 5 0Pohle dávky za bankam i 6 23 906 543a) Pohledávky za bankami s platné na požádání 7 318 776b) Os tatní pohledávky za bankami 8 23 587 767*Pohle dávky za klie nty 9 48 048 821a) *Pohledávky za klienty s platné na požádání 10 370 908b) Os tatní pohledávky za klienty 11 47 677 913Dluhové ce nné papíry 12 783 659a) Dluhové cenné papíry vydané vládními ins titucemi 13 0b) Dluhové cenné papíry vydané os tatními s ubjekty 14 783 659Akcie , podílové lis ty, os tatní podíly 15 194 574Účas ti s pods tatným vlive m 16 283 276a) Účas ti s pods tatným vlivem v bankách 17 258 088b) Účas ti s pods tatným vlivem v os tatních s ubjektech 18 25 188Účas ti s rozhodujíc ím vlive m 19 20 885a) Účas ti s rozhodujícím vlivem v bankách 20 0b) Účas ti s rozhodujícím vlivem v os tatních s ubjektech 21 20 885Dlouhodo bý ne hm otný m aje te k 22 157 101a) Zřizovací výdaje 23 0b) Goodw ill 24 0c) Os tatní nehmotný majetek 25 157 101Dlouhodo bý hm o tný m aje te k 26 303 097a) Pozemky a budovy pro provozní č innos t 27 143 766b) Os tatní hmotný majetek 28 159 332Os tatní aktiva ro zvaho vá 29 1 414 364Pohle dávky z ups ané ho vlas tního kapitálu 30 0Náklady a příjm y p říš tích období 31 58 145

Kladné re álné hodno ty de rivátů 1 724 214Kladné re álné hodno ty de rivátů zajiš ťovacích 2 0Kladné re álné hodno ty de rivátů jiných ne ž zajišťovacích 3 724 214Kladné reálné hodnoty pev.ter.operací jiných než zajiš ťov. 4 572 952Kladné reál.hodnoty pev.ter.operací j.než zaj.s úrok.nás tr. 5 437 072Kladné reál.hodnoty pev.ter.operací j.než zaj. s měn.nás tr. 6 135 879Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zajišťovacích 7 151 262Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na měn.nás troje 8 151 262

Údaj nekompenzovaný o opravné položky

Opravná položka

Údaj kompenzovaný o opravné položky

*Pohle dávky za klie nty 1 49 233 360 1 184 538 48 048 821*Pohle dávky za klie nty s platné na požádání 2 370 908 XX 370 908Standardní pohle dávky za vládním i ins tituce m i 3 186 431 186 431*Sle do vané a ohro že né po hle dávky za vládním i ins tituce m i 4 20 246 20 246Standardní pohle dávky za os tatním i klie nty 5 41 688 401 0 41 688 401Pohle dávky hodnoce né po rtfo liově 6 292 882 17 181 275 701*Sle do vané a ohro že né po hle dávky za o s tatním i klie nty 7 6 674 492 1 167 357 5 507 134Sledované úvě ry a os tatní pohledávky za os tat.klienty 8 4 805 342 206 248 4 599 094Nes tandardní úvěry a os tatní pohledávky za os tatními klienty 9 758 462 163 793 594 669Pochybné úvě ry a os tatní pohledávky za os tatními klienty 10 550 347 422 207 128 140Ztrátové úvě ry a os tatní pohledávky za os tatními klienty 11 560 341 375 108 185 232Re s trukturalizované pohle dávky 1 389 076

Page 18: Informace - rb.cz · zvláštním vztahu k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve zn ění pozd ějších předpis ů. Organizační struktura banky Představenstvo

Informace o hospodaření banky a o řízení rizikRozvaha k 31.3.2006

31.03.2006v tis ících Kč

Pas iva v rozvaze bankyRezidenti a

nerezidenti ce lkem

Rozvahová pas iva ce lkem 1 77 816 083

*Závazky vůč i bankám 2 12 691 917a) Závazky vůč i bankám s platné na požádání 3 1 962 752b) *Závazky vůč i jiným bankám s platné na požádání 4 1 962 752*Závazky vůč i klie nt ům 5 47 909 655a) *Závazky vůč i klientům s platné na požádání 6 29 723 774b) *Os tatní závazky vůč i klientům 7 18 185 881Závazky z dluhových ce nných papírů 8 9 404 241a) Emitované dluhové cenné papíry 9 9 402 170b) Os tatní závazky z dluhových cenných papírů 10 2 071Os tatní pas iva rozvahová 11 2 719 113Výnos y a výdaje příš tích období 12 17 431Re ze rvy 13 38 059a) Rezervy na důchody a podobné závazky 14 0b) Rezervy na daně 15 0b) Os tatní rezervy 16 38 059Po dříze né závazky 17 1 365 052*Základní kapitál 18 2 500 000a) Splacený základní kapitál 19 2 500 000b) Nes placený základní kapitál 20 0c) Vlas tní akc ie 21 0Em is ní ážio 22 0Re ze rvní fondy a os tatní fondy ze z is ku 23 92 061Re ze rvní fond na nové oce ně ní 24 0Kapitálové fo ndy 25 117 817Oceňovací rozdíly 26 -186a) Oceňovací rozdíly z finančních aktiv k prodeji 27 -186b) Oceňovací rozdíly z os tatních aktiv a závazků 28 0c) Oceňovací rozdíly ze za jišťovacích derivátů 29 0d) Oceňovací rozdíly z přepoč tu účas tí 30 0Ne rozdě le ný z is k ne bo ne uhraze ná ztráta z pře dchozích období31 823 242Zis k ne bo ztráta za úče tní obdo bí 32 137 681

Zápo rné re álné hodno ty de rivátů 1 734 056Zápo rné re álné hodno ty de rivátů zajiš ťovacích 2 1 619Záporné reálné hodnoty pevných termín.operací za jišťovacích 3 1 619Záporné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s úrok.nás tr. 4 1 619Zápo rné re álné hodno ty de rivátů jiných ne ž zajišťovacích 5 732 436Záporné reálné hodnoty pev.term.operací jiných než zajišť. 6 584 594Zápor.reál.hodnoty pev.term.operací j.než za j. s úrok.nás tr. 7 497 005Zápor.reál.hodnoty pev.term.operací j.než za j. s měn.nás tr. 8 87 589Záporné reálné hodnoty opcí jiných než za jišťovacích 9 147 843Záporné reálné hodnoty opcí jiných než za j. na měn.nás troje 10 147 843

Page 19: Informace - rb.cz · zvláštním vztahu k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve zn ění pozd ějších předpis ů. Organizační struktura banky Představenstvo

Informace o hospodaření banky a o řízení rizikRozvaha k 31.12.2005

31.12.2005v tis íc ích Kč

< 1 > Aktiva v ro zvaze banky

Údaj kompenzovaný o opravné položky a

oprávky

*Rozvahová aktiva ce lkem 1 76 084 055

*Po kladní ho tovos t a vklady u ce ntrálních bank 2 1 877 202Stát.be zkup.dluh.a os tat.CP přijím .ce nt.bank. k re finan.. 3 1 333 430a) CP vydané vlád.ins tit. přijímané centrál.bankami k refinan. 4 1 333 430b) Os tatní CP přijímané centrá lními bankami k refinancování 5 0Po hle dávky za bankam i 6 24 046 675a) Pohledávky za bankami s platné na požádání 7 472 218b) Os tatní pohledávky za bankami 8 23 574 458*Po hle dávky za klie nty 9 46 189 920a) *Pohledávky za klienty s platné na požádání 10 219 584b) Os tatní pohledávky za klienty 11 45 970 336Dluho vé ce nné papíry 12 810 188a) Dluhové cenné papíry vydané vládními ins titucemi 13 0b) Dluhové cenné papíry vydané os tatními s ubjekty 14 810 188Akcie , podílo vé lis ty, os tatní po díly 15 139 913Účas ti s po ds tatným vlive m 16 283 276a) Účas ti s pods tatným vlivem v bankách 17 258 088b) Účas ti s pods tatným vlivem v os tatních s ubjektech 18 25 188Účas ti s ro zhodujíc ím vlive m 19 20 885a) Účas ti s rozhodujíc ím vlivem v bankách 20 0b) Účas ti s rozhodujíc ím vlivem v os tatních s ubjektech 21 20 885Dlo uhodobý ne hm otný m aje te k 22 152 025a) Zřizovací výdaje 23 0b) Goodw ill 24 0c) Os tatní nehmotný majetek 25 152 025Dlo uhodobý hm otný m aje te k 26 324 050a) Pozemky a budovy pro provozní č innos t 27 148 672b) Os tatní hmotný majetek 28 175 378Os tatní aktiva ro zvahová 29 871 966Po hle dávky z ups ané ho vlas tního kapitálu 30 0Náklady a příjm y p říš tích o bdobí 31 34 525

Kladné re álné hodno ty de rivátů 1 506 274Kladné re álné hodno ty de rivátů zajišťovacích 2 887Kladné reálné hodnoty pev.term.operací za jišť.s úrok.nás tr. 3 887Kladné reálné hodnoty opcí za jišťovacích 4 0Kladné re álné hodno ty de rivátů jiných ne ž zajišťovacích 5 505 387Kladné reálné hodnoty pev.ter.operací jiných než zajiš ťov. 6 422 265Kladné reál.hodnoty pev.ter.operací j.než zaj.s úrok.nás tr. 7 265 076Kladné reál.hodnoty pev.ter.operací j.než zaj. s měn.nás tr. 8 157 189Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zajišťovacích 9 83 123Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na měn.nás troje 10 83 123

Údaj nekompenzovaný o opravné položky

Opravná položka

Údaj kompenzovaný o opravné položky

*Po hle dávky za klie nty 1 47 341 093 1 151 173 46 189 920*Po hle dávky za klie nty s platné na požádání 2 219 584 XX 219 584Standardní po hle dávky za vládním i ins tituce m i 3 192 846 192 846*Sle dované a ohro že né po hle dávky za vládním i ins tituce m i 4 20 456 20 456Standardní po hle dávky za os tatním i klie nty 5 40 901 988 0 40 901 988Po hle dávky hodno ce né po rtfo lio vě 6 222 556 8 800 213 756*Sle dované a ohro že né po hle dávky za o s tatním i klie nty 7 5 783 663 1 142 373 4 641 290Sledované úvě ry a os tatní pohledávky za os tat.klienty 8 4 128 131 252 946 3 875 185Nes tandardní úvě ry a os tatní pohledávky za os tatními klienty 9 936 015 333 591 602 424Pochybné úvě ry a os tatní pohledávky za os tatními klienty 10 251 362 180 965 70 397Ztrátové úvě ry a os tatní pohledávky za os tatními klienty 11 468 155 374 871 93 284Re s trukturalizo vané po hle dávky 1 43 725 - -

Page 20: Informace - rb.cz · zvláštním vztahu k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve zn ění pozd ějších předpis ů. Organizační struktura banky Představenstvo

Informace o hospodaření banky a o řízení rizikRozvaha k 31.12.2005

31.12.2005v tis íc ích Kč

< 3 > Pas iva v rozvaze banky

Rezidenti a nerezidenti

celkem@ 1

Rozvahová pas iva ce lkem 1 76 084 054

*Závazky vůč i bankám 2 12 290 423a) Závazky vůč i bankám s platné na požádání 3 1 640 320b) Os tatní závazky vůč i bankám 4 10 650 104*Závazky vůč i klie ntům 5 48 245 021a) *Závazky vůč i klientům s platné na požádání 6 35 259 689Ús porné vklady klientů s platné na požádání 7 19 826b) *Os tatní závazky vůč i klientům 8 12 985 332Závazky z dluho vých ce nných papírů 9 8 559 341a) Emitované dluhové cenné papíry 10 8 557 639b) Os tatní závazky z dluhových cenných papírů 11 1 702Os tatní pas iva ro zvaho vá 12 1 996 618Výno s y a výdaje příš tích obdo bí 13 21 905Re ze rvy 14 40 546a) Rezervy na důchody a podobné závazky 15 0b) Rezervy na daně 16 0c) Os tatní rezervy 17 40 546Po dříze né závazky 18 1 397 269*Základní kapitál 19 2 500 000a) Splacený základní kapitá l 20 2 500 000b) Nes placený základní kapitá l 21 0c) Vlas tní akcie 22 0Em is ní áž io 23 0Re ze rvní fo ndy a o s tatní fo ndy ze zis ku 24 92 061Re ze rvní fo nd na nové oce ně ní 25 0Kapitálo vé fondy 26 117 817Oceňovací ro zdíly 27 -188a) Oceňovací rozdíly z finančních aktiv k prodeji 28 -188b) Oceňovací rozdíly z os tatních aktiv a závazků 29 0c) Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 30 0d) Oceňovací rozdíly z přepoč tu účas tí 31 0Ne rozdě le ný zis k ne bo ne uhraze ná ztráta z pře dcho zích obdo bí 32 451 688Zis k ne bo ztráta za úče tní období 33 371 553

Zápo rné re álné ho dno ty de rivátů 1 671 028Zápo rné re álné ho dno ty de rivátů zajiš ťovacích 2 2 684Záporné reálné hodnoty pevných termín.operací zajišťovacích 3 2 684Záporné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s úrok.nás tr. 4 2 684Zápo rné re álné ho dno ty de rivátů jiných ne ž zajišťovacích 5 668 344Záporné reálné hodnoty pev.term.operací jiných než zajišť. 6 588 385Zápor.reál.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s úrok.nás tr. 7 388 077Zápor.reál.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s měn.nás tr. 8 200 307Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zajišťovacích 9 79 959Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na měn.nás troje 10 79 959

Page 21: Informace - rb.cz · zvláštním vztahu k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve zn ění pozd ějších předpis ů. Organizační struktura banky Představenstvo

Informace o hospodaření banky a o řízení rizikRozvaha k 30.9.2005

30.9.2005v tis ících Kč

< 1 > Aktiva v ro zvaze banky

Údaj kompenzovaný o opravné položky a

oprávky

*Rozvahová aktiva ce lkem 1 74 264 083

*Pokladní ho tovo s t a vklady u ce ntrálních bank 2 2 558 948Stát.be zkup.dluh.a o s tat.CP přijím .ce nt.bank. k re finan.. 3 1 650 122a) CP vydané vlád.ins tit. přijímané centrá l.bankami k refinan. 4 1 650 122b) Os tatní CP přijímané centrá lními bankami k refinancování 5 0Pohle dávky za bankam i 6 21 085 407a) Pohledávky za bankami s platné na požádání 7 496 026b) Os tatní pohledávky za bankami 8 20 589 382*Pohle dávky za klie nty 9 46 014 583a) *Pohledávky za klienty s platné na požádání 10 207 419b) Os tatní pohledávky za klienty 11 45 807 164Dluhové ce nné papíry 12 677 016a) Dluhové cenné papíry vydané vládními ins titucemi 13 0b) Dluhové cenné papíry vydané os tatními s ubjekty 14 677 016Akcie , podílo vé lis ty, o s tatní po díly 15 150 552Účas ti s pods tatným vlive m 16 273 276a) Účas ti s pods tatným vlivem v bankách 17 258 088b) Účas ti s pods tatným vlivem v os tatních s ubjektech 18 15 188Účas ti s rozhodujícím vlive m 19 40 885a) Účas ti s rozhodujícím vlivem v bankách 20 0b) Účas ti s rozhodujícím vlivem v os tatních s ubjektech 21 40 885Dlo uho dobý ne hm otný m aje te k 22 114 350a) Zřizovací výdaje 23 0b) Goodw ill 24 0c) Os tatní nehmotný majetek 25 114 350Dlo uho dobý hm otný m aje te k 26 348 063a) Pozemky a budovy pro provozní č innos t 27 155 243b) Os tatní hmotný majetek 28 192 820Os tatní aktiva rozvaho vá 29 1 309 784Pohle dávky z ups ané ho vlas tního kapitálu 30 0Náklady a příjm y p říš tích o bdo bí 31 41 099

Kladné re álné ho dno ty de rivátů 1 843 184Kladné re álné ho dno ty de rivátů zajiš ťo vacích 2 927Kladné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s úrok.nás tr. 3 927Kladné reálné hodnoty opcí zajišťovacích 4 0Kladné re álné ho dno ty de rivátů jiných ne ž zajišťo vacích 5 842 257Kladné reál.hodnoty pev.ter.operací j.než zaj.s úrok.nás tr. 6 504 932Kladné reál.hodnoty pev.ter.operací j.než zaj. s měn.nás tr. 7 204 276Kladné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na měn.nás troje 8 133 049

Údaj nekompenzovaný o opravné položky

Opravná položka

Údaj kompenzovaný o opravné položky

*Pohle dávky za klie nty 1 36 003 996 1 044 677 46 014 583*Pohle dávky za klie nty s platné na požádání 2 199 675 XX 207 419Standardní pohle dávky za vládním i ins tituce m i 3 220 262 220 262Standardní pohle dávky za o s tatním i klie nty 4 29 996 179 0 40 368 258*Sle dované a ohrože né pohle dávky za o s tatním i klie nty 5 5 587 880 1 044 677 5 218 644Sledované úvě ry a os tatní pohledávky za os tat.klienty 6 4 224 492 224 610 4 297 866Nes tandardní úvě ry a os tatní pohledávky za os tatními klienty 7 822 917 227 256 747 968Pochybné úvě ry a os tatní pohledávky za os tatními klienty 8 164 419 178 621 73 843Ztrátové úvě ry a os tatní pohledávky za os tatními klienty 9 376 052 414 191 98 966

Page 22: Informace - rb.cz · zvláštním vztahu k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve zn ění pozd ějších předpis ů. Organizační struktura banky Představenstvo

Informace o hospodaření banky a o řízení rizikRozvaha k 30.9.2005

30.9.2005v tis ících Kč

< 3 > Pas iva v rozvaze banky

Rezidenti a nerezidenti

celkem@ 1

Rozvahová pas iva ce lkem 1 74 264 082

*Závazky vůč i bankám 2 7 756 325a) Závazky vůč i bankám s platné na požádání 3 1 154 144b) Os tatní závazky vůč i bankám 4 6 602 181*Závazky vůč i klie nt ům 5 52 125 769a) *Závazky vůč i klientům s platné na požádání 6 36 311 930b) *Os tatní závazky vůč i klientům 7 15 813 839Závazky z dluhových ce nných papírů 8 6 666 742a) Emitované dluhové cenné papíry 9 6 664 902b) Os tatní závazky z dluhových cenných papírů 10 1 840Os tatní pas iva rozvahová 11 2 813 137Výnos y a výdaje příš tích období 12 14 523Re ze rvy 13 23 604a) Rezervy na důchody a podobné závazky 14 0b) Rezervy na daně 15 0c) Os tatní rezervy 16 23 604Podříze né závazky 17 1 411 178*Základní kapitál 18 2 500 000a) Splacený základní kapitá l 19 2 500 000b) Nes placený základní kapitá l 20 0c) Vlas tní akcie 21 0Em is ní ážio 22 0Re ze rvní fondy a os tatní fondy ze z is ku 23 92 061Re ze rvní fond na nové oce ně ní 24 0Kapitálové fondy 25 117 817Oceňovací rozdíly 26 13a) Oceňovací rozdíly z finančních aktiv k prodeji 27 13b) Oceňovací rozdíly z os tatních aktiv a závazků 28 0c) Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 29 0d) Oceňovací rozdíly z přepoč tu účas tí 30 0Ne rozdě le ný zis k ne bo ne uhraze ná ztráta z pře dchozích období 31 464 692Zis k ne bo ztráta za úče tní období 32 278 220

Záporné re álné hodno ty de rivátů 1 1 034 408Záporné re álné hodno ty de rivátů zajiš ťovacích 2 2 990Záporné reálné hodnoty pev.term.operací zajišť.s úrok.nás tr. 3 2 990Záporné re álné hodno ty de rivátů jiných ne ž zajišťovacích 4 1 031 418Zápor.reál.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s úrok.nás tr. 5 592 494Zápor.reál.hodnoty pev.term.operací j.než zaj. s měn.nás tr. 6 306 225Záporné reálné hodnoty opcí jiných než zaj. na měn.nás troje 7 132 699

Page 23: Informace - rb.cz · zvláštním vztahu k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve zn ění pozd ějších předpis ů. Organizační struktura banky Představenstvo

Informace o hospodaření banky a o řízení rizikŘízení rizik

– organizační struktura Divize řízení rizik

Ř í z e n í r i z ikB .M . B e lc h e r

6 2 3 0 - o d b o r T r ž n í ap r o v o z n í r i z ik a

V . N o v o t n ý

6 2 3 1 - t ý mP r o v o z n í r i z i k a

V .T ům o v á

6 2 5 0 - Ř í z e n íp o r t fo l i a p r o f i r e m n í

k l ie n t e l u , m a lé as t ř e d n í f i r m y a

p o d n ik a te leM .C h v o jk a

6 2 1 1 - t ý m Ú v ě r o v ár iz ik a

J . C u p o v á

6 2 1 5 - t ý mP r o b l é m o v é ú v ě r y

D . U rb a n

6 2 1 2 - t ý m A n a l ý z aú v ě r ůP . T á f l

6 2 1 4 - t ý mD o k u m e n t a c e ú v ě r ůp r o f i r e m n í k l ie n te lu

L . Š im k o v á

6 2 1 3 - t ý m K o n t r o laú v ě r ů

L . P a p a y o v á

6 2 1 0 - o d b . R iz i k a p r of i r e m n í k l i e n t e l u

M . S e d lá k

6 2 2 5 - t ý m O c e ň o v á n ín e m o v i t o s t íJ .J a s a n s k ý

6 2 2 0 - o d b o r R iz ik a vr e t a i lu

T . J e l ín e k

6 2 2 1 - t ý mS c h v a l o v a t e lé

J . S lo u p

6 2 2 4 - t ý m Ř í z e n ír i z ik h y p o te č n íc h

ú v ě r ůM . P lz á k

6 2 2 2 - t ý m P o l i t i k ař í z e n í r e t a i l o v ý c h

r iz ik D . R o s o v á

6 2 4 1 - t ý m Ř í z e n ír i z ik - m a l é a s t ř e d n í

f i r m yZ .K lo u č e k

6 2 2 6 - t ý m Ř í z e n ír i z ik - p o d n ik a te lé

O .V í te k

6 2 4 0 - o d b . R i z ik a p r om a lé a s t ř e d n í f i r m y a

p o d n ik a t e l eJ .S t ř iž ík

6 2 6 0 - o d b .C o l le c t io n s & ř í z e n í

p o r t fo l i aF . B a b ic k ý

6 2 6 2 - t ý m Ř í z e n ír e ta i l o v é h o

p o r t fo l i aL . B r u h a

6 2 6 1 - t ý mC o l le c t io n s

K . V a ň o u s o v á

6 2 4 3 - t ý m Ř í z e n íp r o b le m a t ic k ý c hú v ě r ů p r o m a l é as t ř e d n í p o d n i k y

J . B a r d io v s k ý

Page 24: Informace - rb.cz · zvláštním vztahu k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve zn ění pozd ějších předpis ů. Organizační struktura banky Představenstvo

Informace o hospodaření banky a o řízení rizikŘízení rizik

Řízení rizik (Risk Management) je jedním z klíčových útvarů banky. Klade si za cíl efektivnířízení všech rizik, jimž je banka vystavena, jmenovitě především úvěrového rizika (tj. rizika nesplácení úvěrů poskytnutých bankou klientům), tržních rizik (rizik vyplývajících ze změn na finančních trzích) a operačních rizik (tj. rizik plynoucích z provozu banky). Řízení rizik je soustředěno v samostatné divizi, jejížřízení je s účinností od 1.4.2006 podřízeno novému členovi členovi představenstva panu Igorovi Helekalovi .

V oblasti úvěrového rizika je cílem banky zdravé, dostatečně diversifikované a současně ziskové portfolio úvěrů; tomuto cíli je přizpůsoben i interní proces pro poskytování úvěrů, který dbá na zohledňování schopnosti a vůle potenciálního dlužníka splácet budoucí svůj úvěr a ostatní své závazky řádně a včas. V případě větších transakcí používá banka při analyzování úvěrového rizika i celé transakce individuální expertní posouzení, v případech nižších objemů (např. spotřebitelské úvěry, hypotéky, úvěry malým a středním podnikům) pak banka používá rovněž statistické metody hodnocení rizika.

V oblasti tržních rizik naše banka používá celou řadu metod měření všech druhů těchto rizik (např. rizika ze změny směnných kurzů měn, změny úrokových sazeb na finančních trzích, riziko likvidity banky a řada dalších); mezi metody řízení těchto rizik patřínapř. gap analysis, metoda 1BPV a jiné, banka rovněž používá celou soustavu limitů a omezení, které zajišťují, že banka je výše jmenovaným rizikům vystavena v přiměřené míře, která nezpůsobí bance potíže ani při velkých výkyvech na finančních trzích.

V oblasti operačních rizik je cílem banky chránit hmotná a nehmotná aktiva banky, jako jsou lidé, majetek, data apod., před případnou ztrátou, znehodnocením či zneužitím. Z tohoto důvodu banka posuzuje míru rizika jednotlivých aktiv a procesů spojenýchs těmito aktivy individuálně a implementuje patřičná technická, organizační a další opatření snižující předpokládaná rizika na přijatelnou úroveň. Účinnost opatření je dále pravidelně vyhodnocována.

Banka také používá při řízení rizik všechny limity a omezení vyplývající z platných OpatřeníČeské národní banky i z dalších právních norem závazných pro naši banku, dále souběžně také limity a metody platné v bankovní síti Raiffeisenpo celém světěa rovněž předvídá limity a metody nové, mimo jiné obsažené v novémetodice připravované Bankou pro mezinárodní platby (BIS) známé pod pojmem Basel 2.

Page 25: Informace - rb.cz · zvláštním vztahu k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve zn ění pozd ějších předpis ů. Organizační struktura banky Představenstvo

Informace o hospodaření banky a o řízení rizikŘízení rizik

Sledování a řízení úvěrového rizika je organizačně začleněno do útvaru Řízení rizik (Risk Management). Řízení rizik je samostatným útvarem banky, který je nezávislý na obchodních útvarech, a to zejména z důvodů eliminace konfliktů zájmů, vyplývajících z rozdílných odpovědností za obchodníčinnost a při řízení úvěrových rizik. Řízení rizik je samostatná divize přímo podřízenáčlenovi představenstva; divize je odpovědná za řízení úvěrových rizik, dále tržních rizik vč. likviditního rizika, a operačních (provozních) rizik.V oblasti úvěrových rizik firemního bankovnictví jsou pravomoci závislé na objemu limitů v rámci skupiny Raiffeisen a délky transakcí, a to na úrovni schvalování výkonného výboru, dále níže úvěrového výboru, dále ředitele Divize řízení rizik (popř. se spoluschválenímčlena představenstva za firemní bankovnictví), popř. dále dalšími osobami, na něžředitel divize svou pravomoc delegoval.

Segment SME klientů je rozdělen na části Micro a Small Business. V části Micro jsou používány tzv. scorecards, ověřování, black-listy a úvěrové registry a vysoce standardizované produkty. V části Small se využívají tzv. individuální credit assessment jak finanční, tak i nefinanční, který vede k rozhodnutí o ratingu za použití stejných nástrojů jako v segmentu Corporate. Produkty zde nejsou tolik standardizované jako v části Micro. V obou částech se vyvíjí maximální snaha o co možná nejvyšší míru zajištění. Úvěrový segment SME se řídí SME Credit Strategií, schválenou představenstvem banky. Deriváty nejsou v segmentu SME k řízení rizik využívány. Akcionáři banky spolu s představenstvem delegovali schvalovací pravomoc Úvěrovému Výboru, který může dále delegovat tuto pravomoc jednotlivým zaměstnancům v Divizi řízení rizik. Co se týče budoucích záměrů, v oblasti Microse budou dále testovat tzv. scorecards a je plánováno zkrácení rozhodovacího procesu. V oblasti Small Business bude zaveden nový nástroj pro SME rating (nyní testovaný v rámci celé Raiffeisen skupiny) a je plánováno zjednodušení schvalovacího procesu. Pro obě skupiny pak platí, že se banka bude podílet na celoskupinovém projektu Debt Manager (automatická správa a vymáhání pohledávek) a tzv. konsolidovaného black listu (což je důležitý nástroj pro úvěrové analýzy žadatelů o úvěr). Účinnost řízení rizik z hlediska výsledků hospodaření – SME risk dosahuje vysoké míry schvalování (approval rate) a současně dobré kvality portfolia při akceptovatelné míře porušení smluvních povinností ze strany klientů (default rates).

Úvěrová rizika jsou v Retailovém segmentu spojena s poskytováním produktů fyzickým osobám a reprezentují riziko ztráty vyplývající ze selhání klienta (protistrany) při neplnění závazků sjednaných v úvěrové smlouvě. Úvěrová rizika jsou systematicky a komplexně řízena s cílem přesně identifikovat celkovou rizikovou pozici a efektivně snižovat hladinu těchto rizik, přičemž banka v plném rozsahu respektuje legislativní rámec příslušný danému segmentu (produktu) - zákony České republiky, právní předpisy, nařízení a standardy České národní banky. Banka kontinuálně zlepšuje procesy řízení rizika s ohledem na rozvoj svých obchodních iniciativ, tržního prostředí a nových informačních technologií. Proces řízení a správy retailových pohledávek je diferencován dle typu produktů a segmentů definovaných s ohledem na očekávanou rizikovost klientů. Schvalovací proces retailových produktů je významně determinován hodnotícím – skórovacím modelem, který využívá pro posouzení ochoty splácení pohledávky sociální a demografická data z žádosti o úvěr.

Page 26: Informace - rb.cz · zvláštním vztahu k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve zn ění pozd ějších předpis ů. Organizační struktura banky Představenstvo

Informace o hospodaření banky a o řízení rizikŘízení rizik

Skórovací modely využívají statistické metody k zajištění správné identifikace úvěrového rizika a zhodnocení znalosti historického chování portfolia pohledávek. Správnost odhadu pravděpodobnosti selhání je pravidelněměsíčně testována, a to na základě nových údajů o skutečných selháních dlužníků v portfoliu. Proces testování je založen na základních statistických testech umožňujících sledovat výkonnost modelu včasovém horizontu. Paralelně tým monitorování úvěrového portfolia (Portfolio management) dohlíží na svěřené portfolio pohledávek s cílem definovat požadavky vedoucí ke změnám v procesech nebo úpravám metodické základny. V rámci zlepšování procesů banka v minulém roce rozšířila využití externích registrů. Do schvalovacího procesu byl nově zapojen Bankovní registr klientských informací. Vyhodnocenídat z této databáze, která je tvořena pozitivními i negativními informacemi o bonitě klienta, jeho platební morálce a úvěrové angažovanosti, je nyní neodmyslitelnou součásti posuzování jednotlivých žádostí o úvěr. Ve druhé polovině roku 2004 banka iniciovala komplexní projekt směřující k dalším vylepšením a úpravám schvalovacího systému, jehož součástí je i účinné využití historie našich klientů pro schvalovací účely. Dále v bance probíhá projekt pro zapracování nového opatřeníČeské národní banky č. 9/2002 věst. ČNB, kterým jsou stanovena pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů rezerv. V neposlednířadě se banka intenzivně připravuje na změnu regulace kapitálové přiměřenosti v souladu s požadavky Basilejského výboru pro bankovní dohled.

K omezování úvěrového rizika v segmentu Corporate - firemního bankovnictví se používají standardní preventivní nástroje: ratingovémodely na hodnocení bonity dlužníka (finanční, nefinanční kritéria) a model hodnocení přijatého zajištění. Formy zajištění nejsou obecně omezeny, jedná se v zásadě o dvě skupiny: přijaté hmotné zajištění (nejčastěji zástavy majetku) či práva (zástava pohledávek) a dále přijatá ručení bonitních ručitelů (popř. směnečné avaly apod.) Za další formu řízení rizik lze považovat v případě nesplácených úvěrů jejich vymáhání, které se v segmentu firemního bankovnictví rovněž děje v plné gesci Divize řízení rizik. Deriváty k řízení úvěrového rizika používány nejsou. Další plány v řízení úvěrových rizik v oblasti firemní klientely lze shrnout do vyšší míry standardizace používání nástrojů uvedených výše. Řízení úvěrových rizik v oblasti firemního bankovnictví lze považovat za velmi úspěšné: počet ani objem klasifikovaných či ohrožených úvěrů nevybočuje směrem nahoru oproti minulým letům, naopak se jednoznačně snižuje.

Page 27: Informace - rb.cz · zvláštním vztahu k bance ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve zn ění pozd ějších předpis ů. Organizační struktura banky Představenstvo

Informace o hospodaření banky a o řízení rizikŘízení rizik

Operační rizika jsou řízena v souladu s požadavky ČNB na vnitřní řídící a kontrolní systém banky. Mezi hlavní nástroje řízení operačních rizik patří Risk Self Assessment (identifikace rizik prováděná interními experty) a důsledné sledování incidentů operačního rizika a jejich analýza. Naším cílem je identifikovat hlavní rizikové oblasti, abychom incidentům mohli účinně předcházet (zavádění opatření apod.) či alespoň zmírnit případné dopady (vyvedení rizika mimo banku - pojištění). Deriváty k řízení rizika používány nejsou. Do budoucna bychom chtěli vylepšit a zefektivnit sběr dat o událostech operačního rizika. Skupina Raiffeissenpracuje na implementaci SW podpory pro sdílení dat o incidentech mezi jednotlivými členy. Rovněž se budeme zaměřovat na identifikaci a monitorování klíčových ukazatelů, které by nám umožnily predikovat zvýšenou pravděpodobnost výskytu incidentu operačního rizika (key risk indicators).

Vzhledem k tomu že systematické řízení operačních rizik je poměrně nová disciplína, je zatím obtížné posoudit jeho učinnost(samozřejmě se posuzuje účinnost konkrétních opatření, ale je obtížné posoudit účinnost celého systému). Každopádně dosavadní aktivity v této oblasti přispěly k budování obecného povědomí o existenci operačních rizik a důležitosti zodpovědného přístupu každého zaměstnance k jejich identifikaci a prevenci.

V tržních rizik banka využívá systém limitů daných 3 autoritami. Na nejvyšší a zároveň nejméně detailní úrovni stojí autorita České národní banky, dané klasickým legislativním procesem a platné pro všechny bankovní instituce v ČR. Mnohem podrobnější soustavu limitů vytváří naše mateřská společnost. V případě, že některá rizika nejsou metodicky podchycená jak ze strany ČNB tak naší mateřské společnosti, banka si vytváří vlastní soustavu limitů kterou využívá lokálně. Deriváty jsou využívány při řízení tržních rizik v rámci standardních zvyklostí. Odbor Tržního a operačního rizika je pod přímým vedením ředitele Divize řízení rizik. V oblasti tržních rizik momentálně skupina Raiffeisen finalizuje nákup nového softwarového vybavení, které umožní nový přístup řízení rizik v rámci skupiny. Profit spojený s tržními riziky je plně v souladu a mírou podstupovaných tržních rizik.

V Praze, dne 9.8.2006