Top Banner

of 94

Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

Apr 04, 2018

Download

Documents

Dana Andonie
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  1/94

  IPCT STRUCTURI SRL

  INDRUMATOR PENTRU UTILIZAREA

  PLANSEELOR MIXTE POROTHERM,CU GRINZI

  PRECOMPRIMATE, BLOCURI CERAMICE SI

  SUPRABETONARE ARMATA, LA CLADIRI CUDIFERITE TIPURI DE STRUCTURI

  - REVIZIA 1-

  BENEFICIAR: SC WIENERBERGER SISTEME DE CARAMIZI SRL

  DECEMBRIE2011

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  2/94

  1

  IPCT STRUCTURI SRL

  INDRUMATOR PENTRU UTILIZAREA

  PLANSEELOR MIXTE POROTHERM,CU GRINZI

  PRECOMPRIMATE, BLOCURI CERAMICE SI

  SUPRABETONARE ARMATA, LA CLADIRI CU

  DIFERITE TIPURI DE STRUCTURI

  COLECTIVDEAUTORI

  -Revizia1-

  Autor:SCIPCTSTRUCTURISRL

  - ing.Gh.POPESCU

  - ing.RodicaPOPESCU

  Colaborator:SCWIENERBERGERSISTEMEDECARAMIZISRL

  - ing.PetrusSCUTELNICU

  - ing.AmaliaCONSTANTIN

  DECEMBRIE2011

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  3/94

  2

  IPCT STRUCTURI SRL

  INDRUMATORPENTRUUTILIZAREAPLANSEELORMIXTEPOROTHERM,CUGRINZI

  PRECOMPRIMATE,BLOCURICERAMICESISUPRABETONAREARMATA,LACLADIRICUDIFERITETIPURIDESTRUCTURI

  CUPRINS

  I.OBIECTIVULINDRUMATORULUI

  I.1.Dispozitiigenerale

  I.2.Listadereferinte

  I.3.Termenisidefinitii

  II.REGULIPRIVINDPROIECTAREASIREALIZAREAPLANSEELORPOROTHERM

  II.1Reguligenerale

  II.2. Descrierea sistemului - planseu POROTHERM cu grinzi precomprimate, blocuri

  ceramicedeumpluturasisuprabetonarearmata

  II.3.TipurideelementeutilizatelaplanseelePOROTHERM

  II.3.1-GrinzileprecomprimatePOROTHERM

  II.3.2-BlocurilePOROTHERMpentruplansee

  III.ELEMENTEPENTRUPROIECTAREASICALCULULPLANSEELORPOROTHERMIII.1Caracteristicilegeneralealeplanseului

  III.2Ipotezedecalcul

  III.3Calcululincarcarilor

  III.4VerificareasectiuniigrinzilorPTHlaincovoiere

  III.5VerificareasectiuniigrinzilorPTHlafortataietoare

  III.6VerificarealasmulgereagrinzilorPTHlareazeme,incazulrezemariiindirecte

  III.7Dimensionareaarmaturiilongitudinaleacarcaselordearmaturadelareazemele

  grinzilorPTH,incazulrezemariiindirecteIII.8Dimensionareaarmaturiitransversale(etrieri)acarcaselordearmaturadela

  reazemelegrinzilorPTH,incazulrezemariiindirecte

  III.9Dimensionareanecesaruluidearmaresuperioarapereazeme,incazulrezemarii

  directeagrinzilorPTH

  III.10Verificarealastarealimitadedeformatie

  III.11Calcululsustinerilorplanseului

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  4/94

  3

  IV. PREVEDERI CONSTRUCTIVE SI DETALII PRIVIND EXECUTIA PLANSEELOR

  POROTHERM

  IV.1Montareascheleidesustineresiagrinzilorprefabricatedeplanseu

  IV.2Montareablocurilorceramicedeplanseusiindreptareaconectorilor

  IV.3Montareaarmaturiloringrinzile-nervuri,armareacenturilorsigrinzilorderigidizare,

  armareaplaciidesuprabetonare.

  IV.4.Executareasuprabetonarii

  IV.5.Asigurareacalitatii

  V.PIESEDESENATE

  V.1Detaliipentrustructuriincadredinbetonarmat

  V.2Detaliipentrustructuridezidarie

  V.3Detaliipentrustructurimetalice(informativ)

  VI.ANEXE

  ANEXA1.AgrementulTehnicnr.001-01/363-2011siAvizulTehnicalConsiliuluiTehnic

  PermanentpentruConstructii

  ANEXA2.AdresaINCERCNR.1123/01.06.2007

  ANEXA3.AdresaInspectoratuluideStatinConstructiiNr.6837/14.08.2007

  ANEXA4-ExempledemodelareaplanseuluiPorothermpentruostructuraincadreP+4E,

  respectiv pentru o structura din zidarie confinata P+1E, utilizand programul de calculstructuralETABSv.9.5.0.

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  5/94

  4

  I.OBIECTULINDRUMATORULUI

  I.1Dispozitiigenerale

  (1) Prezentul indrumator stabileste cerintele si criteriile conform carora se utilizeaza

  planseelerealizatecugrinziprecomprimatePOROTHERM,blocuriceramicepentruplanseu

  PTH45si PTH60sisuprabetonare armata, lacladiri cudiverse tipuridestructuri(zidarie,

  cadredinbetonarmatsimetal)situatenzoneseismice.

  Incontinuare, incuprinsul textului indrumatorului, vom denumiacestsistem deplanseu

  planseulPOROTHERM.

  (2) Prevederile indrumatorului pot fi extinse si la proiectarea planseelor POROTHERM

  pentrulucraridereamenajarilaconstructiiexistente,(deex.inlocuirideplanseedinlemn)

  cuconditiaprecizarii,inexpertizeletehnicesiproiecteledereamenajarecareprecedastfel

  delucrari,amodalitatilordelegaturadintrecenturileperimetralealeplanseelorsielementele

  structuraleverticale.SepotutilizaplanseePOROTHERMsilaacoperisuriinpanta(dereguladetipterasa)care

  nuauoinclinatieapanteimaimarede10%.

  (3)Indrumatorulcompleteaz,cuprevederispecifice,urmtoarelereglementritehnicen

  vigoarenprezent,nRomnia:

  - Coduldeproiectareseismica-parteaIPrevederipentrucladiriP100-1/2006

  - CoduldeproiectarepentrustructuridinzidarieCR6-2006

  - CoduldeproiectareaconstructiilorcuperetistructuralidinbetonarmatCR2-2006- CoduldeproiectarepentrustructuriincadredinbetonarmatNP007-97

  - STAS10107/3-90Planseecunervuridesedinbetonarmatsibetonprecomprimat.

  Prescriptiideproiectare

  - SREN15037-1Produseprefabricatedebeton.Sistemedeplanseedingrinzisi

  blocurideumplutura.Partea1:Grinzi

  - SREN15037-3Produseprefabricatedebeton.Sistemedeplanseedingrinzisi

  blocurideumplutura.Partea3:Blocurideargila

  (4)In parteadesenatadin ghid suntprezentatedetaliile curentedealcatuirea planseelor

  POROTHERM pentrudiverse tipuride structuri de zidarie, incadre din betonarmatsau

  cadredinmetal.Incadrulproiectelordeexecutieconcretepotapareasialtetipuridedetalii

  care vor putea fi aplicate cu conditia verificarii proiectelor respective de catre verificatori

  atestatiMDRT.

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  6/94

  5

  I.2Listadereferinte

  (1) Documentele normative prezentate n cele ce urmeaz conin prevederi care, prin

  intermediul referinelor din acest text, devin si prevederi ale acestui Indrumator. Pentru

  documentele normative mentionate se aplic prevederile celor mai recente ediii ale

  acestora.

  I.2.1.Standarderomanesti

  1.STAS10100/0-75 -Principiideverificareasiguranteiconstructiilor

  2.STAS10101/0-75 -Aciuniinconstructii.Clasificareasigrupareaaciunilor

  3.STAS10101/1-78 -Aciuniinconstructii.Greutatitehnicesiincarcaripermanente

  4.STAS10101/2-75 -Aciuniinconstructii.Incarcaridatoritaprocesuluideexploatare

  5.STAS10101/0A-77 - Aciuni in constructii. Clasificarea si gruparea aciunilor pentru

  constructiicivilesiindustriale

  6.STAS10101/2A1-87 -Aciuni nconstructii. Incarcari tehnologice din exploatare pentru

  constructiicivile,industrialesiagrozootehnice.7.STAS10101/21-92 -Aciuninconstructii.Incarcaridatedezapada

  8.STAS10101/23-75 -Aciuninconstructii.Incarcaridatedetemperaturaexterioara

  9.STAS10101/23A-78 -Aciuni nconstructii. Incarcari date de temperaturi exterioare n

  constructiicivilesiindustriale.

  10.STAS10107/0-90 - Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton

  armatsibetonprecomprimat.

  11.STAS10107/1-90 - Plansee din beton armat si beton precomprimat. Prescriptii

  generaledeproiectare12.STAS10107/3-90 -Planseecunervuridesedinbetonarmatsibetonprecomprimat.

  Prescriptiideproiectare

  I.2.2Normativesiinstruciuni

  1.P100-1/2006 Coddeproiectareseismica.Partea1Prevederipentrucladiri

  2.CR6/2006 Coddeproiectarepentrustructuridinzidarie.

  3.CR0-2005 Coddeproiectare.Bazeleproiectariistructurilorinconstructii

  4.NE012-1:2007 Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din

  beton,betonarmatsibetonprecomprimatPartea1:Producereabetonului

  5.NE012-2:2010 Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din

  beton,betonarmatsibetonprecomprimatPartea2:Executarealucrarilordinbeton

  6.ST009-2005 Specificatie tehnica privind produse din otel utilizate ca armaturi:

  cerintesicriteriideperformanta

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  7/94

  6

  I.2.3StandardeEuropene(adoptatecastandarderomneSREN)

  1.SREN1990:2004 Eurocod0Bazeleproiectariistructurilor

  2.SREN1991-1-1:2004 Eurocod 1 Actiuni asupra structurilor. Partea 1.1

  Actiunigenerale.Greutatispecifice,greutatiproprii,incarcariutilepentrucladiri.

  3.SREN1991-1-2:2004 Eurocod 1 Actiuni asupra structurilor. Partea 1.2

  Actiunigenerale.Actiuniasuprastructurilorsupuselafoc.

  4.SREN1991-1-3:2005 Eurocod 1 Actiuni asupra structurilor. Partea 1.3

  Actiunigenerale.Incarcaridatedezapada.

  5.SREN1991-1-5:2004 Eurocod 1 Actiuni asupra structurilor. Partea 1.5

  Actiunigenerale.Actiunitermice.

  6.SREN1991-1-6:2005 Eurocod 1 Actiuni asupra structurilor. Partea 1.6

  Actiunigenerale.Actiunipedurataexecutiei.

  7.SREN1991-1-7:2007 Eurocod 1 Actiuni asupra structurilor. Partea 1.7

  Actiunigenerale.Actiuniaccidentale.8.SREN1992-1-1:2004 Eurocod2Proiectareastructurilordinbeton.Partea1.1

  Reguligeneralesiregulipentrucladiri.

  9.SREN1992-1-2:2006 Eurocod2Proiectareastructurilordinbeton.Partea1.2

  Calcululcomportariilafoc.

  10.SREN1996-1-1:2006 Eurocod 6 Proiectarea structurilor din zidarie. Partea

  1.1Reguligeneralepentruconstructiidinzidariearmatasinearmata.

  11.SREN1996-1-2:2006 Eurocod 6 Proiectarea structurilor din zidarie. Partea

  1.2Reguligenerale.Calcululstructurilorlafoc.12.SREN1998-1:2004 Eurocod 8 Proiectarea structurilor pentru rezistenta la

  cutremur.Partea1:Reguligenerale,actiuniseismicesiregulipentrucladiri

  13.SREN13369:2004 Reguligeneralepentruproduseprefabricatedinbeton

  14.SREN15037-1:2008 ProduseprefabricatedinbetonSistemede planseecu

  grinzisicorpurideumpluturaPartea1Grinzi

  15.SREN15037-3+A1:2011ProduseprefabricatedinbetonSistemedeplanseecu

  grinzisicorpurideumpluturaPartea3Blocurideargila

  I.3Termenisidefinitii

  Se aplica termenii si definitiile din standardele europene SR EN15037-1:2008si SR EN

  15037-3+A1:2011.

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  8/94

  7

  I.3.1grinda

  element structural linear cu aria sectiunii redusa, executat din beton armat sau beton

  precomprimat,prefabricatintegralsaupartial.;

  NOTA:Insectiuneagrinziipotfiinclusesielementecarepotsaunupotcontribuilacapacitateaderezistentaa

  grinzii(ex.placadebazasauinvelisceramic)

  I.3.2grindadinbetonprecomprimat

  grinda precomprimata cu armatura preintinsa care constituie armarea principala a

  planseului;

  I.3.3grindadinbetonarmat

  grindalacarearmaturalongitudinaladinbaredeotelbetonconstituiearmareaprincipalaa

  planseului;

  I.3.4grindaautoportanta

  grindadinbetonarmatsaubetonprecomprimatcareasiguracapacitateaderezistentafinala

  aplanseului,independentdeoricealtapartecomponentaaacestuia;

  I.3.5grindanonautoportanta

  grindadinbetonarmatsaubetonprecomprimatcareasiguracapacitateaderezistentafinala

  a planseului, impreuna cu beton monolit turnat la fata locului si, posibil, si cu aportul

  blocurilorceramice;

  I.3.6blocuri

  elemente dispuse intre grinzi, realizate din beton obisnuit sau din beton usor, argila,

  polistiren,plasticsaucompozitedinlemn;

  I.3.7armaturadeconectare

  armaturaancoratadeopartesidealtaainterfateidintregrindasibetonuldemonolitizare;

  NOTA:Poatefirealizatacadiagonalealeuneigrinzicuzabrele,cubareindividualesaucubarecontinue,sub

  formaunorbucle,posibilcuobaralongitudinalasudatalaparteasuperioarasi/saulaparteainferioara.

  I.3.8armaturapentrufortataietoare

  armaturainclinata,ingenerallaunghiuriintre450si900,fatadeaxalongitudinalaagrinzii;

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  9/94

  8

  I.3.9grindacuzabrele

  structurametalicabidimensionalasautridimensionalacompusadintr-obaralongitudinalala

  parteasuperioarasiunasaumaimultebarelaparteainferioarasidiagonalecontinue,sau

  discontinue,caresuntsudatesauconectatemecaniccubarelelongitudinale;

  I.3.10sistemulplanseucugrinzisiblocuri

  planseurealizatdintr-ocombinatiedegrinziparalelecublocuridispuseintreelesi,posibil,

  cuosuprabetonarecarepoatesaunusacontezecatalpacomprimata;

  I.3.11talpacomprimata

  talpasuperioaracomprimataauneisectiuniaplanseului;

  NOTA: Ar putea fi o placa de repartitie conectata la nervuri sauo talpa, considerand partea superioara a

  nervurilorsitalpasuperioaraablocurilor.

  I.3.12placaderepartitie

  placadinbetonarmatmonolitturnatainsitupetoatasuprafataplanseului,pentruaasigura

  repartizarea incarcarilor concentrate la nervuri sau care asigura lucrul la incovoiere al

  planseuluiintrenervuri;

  I.3.13nervura

  grindacareasiguracapacitateaderezistentafinalaaplanseului,compusadinunasaudoua

  grinzinonautoportantesizonaaferentadinsuprabetonareaarmata;

  I.3.14blocceramicnonrezistent

  blocceramiccarenuareofunctiunemecanicainsistemulfinalalplanseului(denumitNR);

  NOTA: Singura functiune mecanica a acestuia este de a constitui un cofraj in timpul realizarii planseului.

  Sistemeledeplanseerealizatecublocuriceramicenonrezistentevoraveaintotdeaunaosuprabetonaredin

  betonmonolit

  I.3.15blocceramicsemirezistent

  blocceramiccareparticipalatransferulincarcarilorlagrinzi(denumitSR);NOTA:Incombinatiecubetonuldemonolitizareacestapoatecontribuilarezistentafinalaasistemului.Totusi,

  talpasuperioaraaacestuianupoatefunctionacaotalpacomprimatainsistemulfinalalplanseului.

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  10/94

  9

  I.3.16blocceramicrezistent

  bloc ceramic care are aceleasi functiuni ca si cel semi rezistent, dar a carui talpa

  superioarapoate,inanumiteconditii,saactionezecaotalpacomprimatainsistemulfinalal

  planseului(denumitRR);

  I.3.17blocceramiclongitudinal

  blocceramiclacareaxaperforatiiloresteparalelacugrinda;

  NOTA:Talpasuperioarapoatefipartialdeschisa

  I.3.18blocceramictransversal

  blocceramiclacareaxaperforatiiloresteperpendicuarapegrinda;

  NOTA:Talpasuperioarapoatefipartialdeschisa

  I.3.19blocceramicdeschis

  blocceramicnonrezistentsausemirezistentfaratalpasuperioara;

  I.3.20umarderezemare

  oformadatabloculuiastfelincatacestasapoatarezemapegrinda;

  I.3.21blocceramicdecompletare

  Unblocculungime,latimesauinaltimedesemnatesaasigurerealizareaunuiplanseuale

  caruidimensiuninusuntmultiplualdimensiunilorblocului;

  I.3.22familie

  un grup de produse pentru care rezultatele incercarilor pentru una sau mai multe

  caracteristici pentru orice produs din familie sunt valabile si pentru celelalte produse din

  familie;

  I.3.23grindaderigidizare

  grinda din beton armat, dispusa constructiv perpendicular pe nervuri (vezi I.3.13), la

  planseele cu deschideri mai mari de 4.0m, cu rolul de a impiedica pierderea stabilitatiigrinzilorprincipale(nervurilor).

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  11/94

  10

  II.REGULIPRIVINDPROIECTAREASIREALIZAREAPLANSEELORPOROTHERM

  II.1.Reguligenerale

  LastructurilelacareurmeazasafieutilizateplanseePOROTHERMserecomandaa

  se avea in vedere, inca de la proiectarea partiurilor de arhitectura, unele reguli care sa

  conducalaoexecutieeficienta,faraajustarialegrinzilorPTHsaualeblocurilorceramicepe

  santier.Celemaiimportantereguliarfi:

  -proiectareapartiurilordearhitecturaserecomandaasefaceastfelincatdistantele

  intreperetiistructuralisauintregrinzilecadrelorsafiemodulatepedimensiuneablocurilor

  ceramicemx25cmpedirectiaparalelacugrinzilePTHsinx45+12respectivnx60+12,pe

  directiaperpendicularapegrinzilePTH(m-numardemodulede25cm;n=numardeintervale

  intre axele grinzilor PTH); la structurile din zidarie cu blocuri ceramice POROTHERM,

  aceasta modulare trebuie sa fie corelata si cu modularea dimensiunilor pentru zidaria

  peretilor.Incazurileincareacestedistantenupotfimodulateastfel,incaietuldesarcinidin

  proiectul destructurasiin detaliile din proiect seva specificaobligatiaexecutantului deaajusta blocurile ceramice sau grinzile PTH numai prin taiere cu disc diamantat si nu prin

  lovirecuciocanul.

  - la proiectareainstalatiilor, care se recomanda a se face in paralel cu proiectarea

  partiurilor de arhitectura, se va avea in vedere gruparea coloanelor de instalatii in zone

  restranse pentru a limita la minimum golurile de trecere prin plansee; in cazurile in care

  acestlucrunuesteposibil,proiectantiideinstalatiivorconsultaproiectantiistructuristiinainte

  deaprevedeagoluriledetrecereprinplansee;esteextremderiscantcagoluriledeinstalatii

  sa fie perforate dupa executarea planseului si mai ales dupa executarea tencuielilor laintrados;prinspargerileulterioarepentrugoluripotfiafectategravgrinzileprecomprimatecu

  compromitereatotalaarezistenteiplanseului;seinterzicetrecereaconductelordeinstalatii

  termicesielectriceprinsuprabetonareadedeasuprablocurilorceramicePTH;acesteavorfi

  dispusefieinsapedeasuprasuprabetonarii,fielaintrados,subtavanefalsedingipscarton.

  -inaintededefinitivareapartiurilordearhitecturasevaconsultainginerulstructuristin

  vederea stabilirii dimensiunilorpreliminareale elementelor structurale grosimi depereti,

  latimi degrinzietc. si pentrunegocierea cu arhitectul a distantelor intre aceste elemente

  structurale; - la structurile cu pereti structurali din zidarie, avand in vedere regimul redus de

  inaltime (si deci eforturile de compresiune reduse de la baza peretilor), proiectantul de

  structuravaanalizaposibilitateadispuneriigrinzilorPTHalternativ,pedirectiiperpendiculare

  in celule invecinate, astfel incat peretii structurali sa aiba eforturi de compresiune din

  incarcarilegravitationalecatmaiuniformepeceledouadirectiidecalcul;aceastainvederea

  obtineriiunorcapacitatiderezistentaapropiatelaforteleorizontaleseismice;inacelasiscop,

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  12/94

  11

  in cazurile in care celulele structurale in care se realizeaza planseele au dimensiuni

  apropiate pe cele doua directii (raportul laturilor este mai mic de 1.5), se poate avea in

  vederesischimbareadirectieiderezemare,lacelulelesuprapusepediferitenivele.

  II.2 Descrierea sistemului - planseuPOROTHERM cu grinzi precomprimate,blocuri

  ceramicedeumpluturasisuprabetonarearmata

  (1) PlanseulPOROTHERMesteunplanseucompozitalcatuitdin:

  - grinzi prefabricate, din beton precomprimat cu invelis ceramic, dispuse ca nervuri

  deseladistanteinteraxde45sau60cmdenumiteincontinuaregrinzilePTH;

  -blocuriceramicedeplanseu,cugoluriorizontale,dedouatipuriPTH45siPTH60;

  -suprabetonaredinbetonarmatmonolitcugrosimide4;6cmsaumaimare,incazurile

  incareestenecesaradindimensionareanervurilordesealeplanseului-deex.8cm;

  Fig.1UnplanseuPOROTHERMinexecutie

  GrinzileprecomprimatesuntproduseinUngaria,iarblocurileceramicesuntproduse

  inRomania,defirmaWienerberger.PentruutilizareainRomania,ablocurilorceramicePTH,

  producatorul a obtinut AGREMENTE TEHNICE SI AVIZE TEHNICE conform legislatiei

  romanestiinvigoare,precumsiAvizulInspectoratuluideStatinConstructii(vezianexele1-

  3).

  Dosarul pentru emiterea Agrementului Tehnic pentru planseul POROTHERM afostinstrumentatatpebazaexperimentarilorsiaCertificatuluideConformitate,eliberatede

  InstitutulpentruControlulCalitatiidinBudapestasiaexperimentarilorsuplimentareefectuate

  laINCERCBucuresti.MentionamcaexperimentariledinBudapestas-au facutpentru

  grosimi ale suprabetonarii de 4 si respectiv 6 cm, iar in rapoartele de incercari

  capacitatilederezistentaalegrinzilorcompozite,cuarmaturainferioarapretensionata

  suntfurnizatepentruacestegrosimialesuprabetonarii.

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  13/94

  12

  Pentrudeterminareacapacitatiidedeformarelaforteorizontale,siaprecierearigiditatii

  inplanulplanseului,laINCERCBucurestiafostrealizat,inaprilie2007,untest,inurma

  caruia s-a concluzionat ca, in alcatuirea cu suprabetonare de 5-6 cm ..planseele de tip

  Porothermsuntrigideinplanorizontal ...incadrandu-seinprevederilepct.8.5.2.2alin(2)

  dinCoduldeproiectareseismicaP100-1/2006.

  Referitor la comportarea ca diafragma orizontala rigida, care poate transmite la

  elementele structurale verticale incarcarile orizontale din seisme, se poate spune ca, din

  punctdevedereconstructivplanseulPOROTHERMsatisfacetoatecerinteleprevazutede

  SREN15037-1:2008sianume(sevorconsultapieseledesenateanexateIndrumatorului):

  -grosimile suprabetonarii de 5-6cm(cum sunt mentionate in raportul INCERC)sunt

  pesteceleminimespecificateinAnexaBaSREN15037-1:2008lapctB2.3.respectiv

  grosimea suprabetonarii sa fie mai mare de 30mm in cazurile in care rezistenta la

  strapungeredinincovoiereablocurilorestemaimarede2.5kN(valoareaacesteirezistente,

  declaratadeproducatorsiverificataprinincercarilaINCERC,estede4kN)vezipct.II.2.2.demaijos.

  -suprabetonareaestearmatacuplasesudate6/1006/100mm(sau,invarianta

  8/200 8/200mm) ceea ce inseamna o arie de armatura de 2.83cm2/m (respectiv

  2.0cm2/m)fatadearmareaminimaprevazuta inSREN15037-1:2008AnexaG 1.4cm2/m

  armaturaperpendicularapegrinzi,inzoneseismicecuriscridicat.

  -armatura dincampul suprabetonarii este complet ancorata pe reazeme(grinzi sau

  pereti)fieprinprevedereaunorbaresuplimentarecusectiuneechivalentaincazularmariicu

  plasesudate, fieprinancorarea barelor independentecuciocuripe reazeme. AnexaGpct.G1.

  Avand in vedere ca o grosime a suprabetonarii de 4cm face dificila realizarea

  acoperirilorarmaturilorcubeton,intrucatancorareacucalaretipereazememarestenumarul

  desuprapuneripeceledouadirectiilaintersectiiledegrinzisipereti, esterecomandatca

  grosimeaminimaasuprabetonariideasuprablocurilorceramicesafiede6cm.

  (2) Planseul POROTHERM conform prevederilorSTAS 10107-3/90, este un planseu cu

  nervuridese,curezemarepeosinguradirectie.ConformprevederiloraceluiasiSTAS:

  - planseele cu nervuri dese pot fi utilizate cand incarcarile temporare sunt uniform

  distribuitesauasimilabilecuacesteasiseaplicastatic,iarvaloareadeexploatareaacestor

  incarcariestecelmultegalacu1,5xvaloareaincarcariipermanente;dintabelul2demaijos

  rezultacagreutateaproprieaplanseuluivariaza,(incazulgrosimiisuprabetonariide6cm)

  dela3.1la3.8kN/m2,ceeaceinseamnaoincarcareutilamaximadecca.4.65.7kN/m2.

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  14/94

  13

  - nueste recomandata utilizarea planseelor cu nervuri dese in cazul celorsolicitate

  de incarcari concentrate mai mari de 3KN, de incarcari mobile, sau aplicate dinamic pe

  placa.

  II.3TipurideelementeutilizatelaplanseelePOROTHERM

  II.3.1GrinzileprecomprimatePOROTHERM

  (1)GrinzilePTHsuntgrinziprefabricatedinbetonprecomprimat,cuarmaturaprentinsa,in

  invelisceramic(elementeceramicespecialetipT250),dispusecanervuridese,lainterax

  de45cmsau60cm,infunctiedetipulbloculuiceramicPTH.

  (2)Grinzilereazemapeolungimedecelputin125mm,peperetiisaugrinzilestructurii;

  exista si posibilitatea rezemarii indirecte prin intermediul unor carcase din otel beton

  inglobate in betonul de monolitizare din nervuri; in acest caz capetele grinzilor

  precomprimate vor fi incastrate intr-o zona monolita a carei latime va fi dimensionata

  conformprevederilorSREN15037-1:2008anexaDvezicap.III.6.(3)Lungimiledefabricatiesuntintre1.75msi7,25mcuvariatialungimiicuunmodulde

  25cm.(vezitabelul1demaijos).

  bxh=120mmx65mm

  Fig.2-GrindaprefabricataplanseuPorotherm

  Dimensiuni(sectiunebxh) 120mmx65mm

  Lungimeadefabricatie 1.757,25m

  Dimensiuneamodululuidelungimedefabricatie 25cm

  Greutatea 16kg/ml

  (4)CaracteristicilemateriarelordincaresuntrealizategrinzilePTH,conformfiselortehnice

  aleproducatorului,siconformdatelordindosareletehnicepuseladispozitiedebeneficiar

  sunt:

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  15/94

  14

  ArmaturapretensionataagrinziiconformNORM4258-ST180/200-productie

  Austria-(sepoateasimilacuarmaturadinstardardulromanescST009-2005):

  -toroanedinsarmapentrubetonprecomprimat2,5mm:

  -curezistentalaintindere fpk =1960N/mm2

  -limitadeelasticitateconventionalala0.1% fp0.1k=1765N/mm2

  -rezistentadecalcullatractiune fpd=1500N/mm2

  ConectoriotelBSH55.50conformMSZ339-productieUngaria:

  -baredeotelbeton4,2mm:

  -rezistentalaintindere ft =560N/mm2

  -limitadeelasticitatede0.2% f0.2k=500N/mm2

  -rezistentadecalcullatractiune fywd=420N/mm2

  BetonelementprefabricatclasaC30/37-conformMSZ4798-1:2004;SREN206-1-productieUngaria,(sepoateasimilacubetonuldeclasaC30/37dinnormaromaneasca

  NE012-1:2007siSREN1992-1:2004)

  fck,cil=30N/mm2

  fck,cub=37N/mm2

  fcd =20N/mm2

  Fig.3Ajustarealungimiigrinziiestepermisanumai

  prinsectionarecudiscdiamantat,prinscurtareacucatemax.10cmdincapetelegrinzii

  (5) In acceptia SR EN 15037-1:2008 grinzile precomprimate PTH sunt grinzi non

  autoportante (vezi cap. I.3), acestea asigurand capacitatea de rezistenta finala a

  planseului,impreunacubetonulmonolitturnatinsitu.

  (6)Caracteristiciledimensionalesigreutatilegrinzilorsuntprezentateintabelul1demaijos

  (s-apastratnotareafurnizoruluipentrufiecaretipodimensiuneF175F725).

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  16/94

  15

  Tabel1-Caracteristicilegrinzilorprecomprimate(declaratedeproducator)

  Lungimea

  Distantadintrepereti Numrultoroanelor

  Numrulconectorilor

  Greutatetotalagrinda

  Denumirea

  cm cm buc buc kg/buc

  F175 175 150 5 7 28

  F200 200 175 5 7 32

  F225 225 200 5 7 36

  F250 250 225 5 7 40

  F275 275 250 5 7 44

  F300 300 275 6 7 48

  F325 325 300 7 7 52

  F350 350 325 8 7 56

  F375 375 350 9 9 60

  F400 400 375 10 9 64

  F425 425 400 12 9 68

  F450 450 425 13 9 72

  F475 475 450 14 11 76

  F500 500 475 16 12 80

  F525 525 500 17 12 84

  F550 550 525 17 14 88

  F575 575 550 19 14 92

  F600 600 575 19 12 96

  F625 625 600 19 15 100

  F650 650 625 19 14 104

  F675 675 650 19 14 108

  F700

  700

  675

  19

  16

  112

  F725 725 700 19 16 116

  (7) Infunctiedevalorileincarcarilor decalcul side necesarul decapacitatederezistenta,

  planseelepotfirealizateinsistemcugrinzisimplesaucugrinzidublefigura4.

  Sepotutilizagrinziduble,sau chiartriple,siincazulunuiplanseurealizatcurentcu

  grinzi simple, pentru intarirea locala, in zonele cu incarcari sporite (de. ex sub peretii

  despartitori)saupentrubordareaunorgolurimarideinstalatii.

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  17/94

  16

  Legenda:

  1. BlocceramicPTH60(45)2. GrindaprefabricatadinbetonprecomprimatPTH3. SuprabetonareC20/25

  a)structurasimpladegrinzi b)structuradubladegrinzi

  Figura4DispunereagrinzilorPTHinstructurasimplasaudubla

  (8) Dispunerea conectorilor in lungulgrinzilor, conform fiselor tehnice aleprodusului,este

  prezentatainFigura5asiFigura5bdemaijos.

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  18/94

  17

  Figura5aDispunereaconectorilorinlungulgrinzilorPTH(F175F425)

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  19/94

  18

  Figura5bDispunereaconectorilorinlungulgrinzilorPTH(F450F725)

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  20/94

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  21/94

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  22/94

  21

  III.2IPOTEZEDECALCUL

  (a) Ipotezele de calcul pentru calculul planseelor POROTHERM sunt cele mentionate in

  STAS10107/3-90Planseecunervuridesedinbetonarmatsibetonprecomprimat.

  (b)ConformSTAS-ului:

  -laplanseelecunervuridispusepeosinguradirectie,nervurilesecalculeazacagrinzi

  obisnuitedinbetonarmatsaubetonprecomprimat(indiferentdetipuldestructurain

  caresuntprevazute).

  -dimensionareanervurilorsefaceconsiderandcasuntsimplurezemate;

  -deregula,incalcululplanseelorcucorpurideumpluturanuseiainconsiderareaportul

  corpurilordeumpluturasiaeventualelormonolitizariintrenervurisicorpuriledeumplutura;

  - calculul la forta taietoare se poate face asimiland aria portiunii active a corpului de

  umplutura cu o arie echivalenta de beton, de aceeasi clasa cu cea prevazuta in nervuri

  dedusaprininmultireacuraportulrezistentelor;

  - calculul la starea limita de deformatii se poate face asimiland aria portiunii active a

  corpuluideumpluturacuoarieechivalentadebetondeaceeasiclasacuceaprevazutain

  nervuriprininmultireacuraportulmodulilordeelasticitate.

  In cazul planseelor POROTHERM nu se va lua in calcul la nici una dintre

  verificari aria nervurilor corpuluide umplutura; avand in vedere grosimile mici ale

  nervurilor aportul acestora va fi nesemnificativ in raport cu aportul betonului si

  armaturii. Totodata blocurile POROTHERM sunt considerate in calcul ca blocuri

  semirezistente(vezipct.I.3.5siII.3.2),astfelcatalpasuperioaraaacestoranupoatefi

  consideratacatalpacomprimatainsistemulfinalalplanseului.

  In cazuri particulare, de exemplu cand grinzile PTH ies in consola peste reazemele

  marginalepentruasustinebalcoane,sepoateaveainvederesioschemaderezemarecu

  continuitatepeunuldintrereazeme.Armaturapentrupreluareamomentelornegativeseva

  dispuneinnervurisi/sauinsuprabetonaresisevadimensionacapentruogrindadinbeton

  armatfaraatineseamadeaportulgrinzilorPTH.

  III.3CALCULULINCARCARILORPeplanseupotactionaurmatoareletipurideincarcari:

  1. incarcaripermanentedatorategreutatilorpropriiale:suprabetonariiarmate,blocurilor

  ceramice POROTHERM, grinzilor precomprimate PTH, tencuielii de la partea

  inferioaraaplanseuluisistraturilorpardoselilor;

  2. incarcariutiledatorateprocesuluideexploatareacladirilor;

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  23/94

  22

  3. incarcari temporare datorate peretilor despartitori nestructurali care sprijina pe

  planseu.

  Pentru calculul planseului se folosesc valorile de calcul ale incarcarilor obtinute prin

  inmultireavalorilornormatecucoeficientiiincarcarilorn i.

  Incarcareapermanentanormata,uniformdistribuita,peplanseusecalculeazacurelatia:

  gn

  = in

  i

  id =1 ;[daN/m2

  ] (1)

  unde:

  digrosimeastratuluicomponentalplanseuluiinm;

  igreutateatehnicaamaterialuluidincareesterealizatstratulrespectiv,indaN/m3

  .

  Incarcarea utila normata (datorata procesului de expoatare) este in functie de

  destinatiaconstructiei(deex.de150daN/m2inincaperiledelocuit,de300daN/m2incasa

  scariisi200daN/m2 labalcoane,etc).Valoareanormata,uniformdistribuita,aacestei

  incarcari nupoatedepasi 1.5 x greutatea proprie, uniform distribuita, a planseului

  (veziTabelul2).

  Incarcareatemporaranormatadatorataperetilordespartitorisecalculeazamaiintaicao

  incarcaretotala,indaN,curelatia:

  npd

  G =dpxhpxlpxp+2xdtxhpxlpxt;[daN] (2)

  Unde:

  dpgrosimeapereteluidespartitor(m);

  hpinaltimeapereteluidespartitor(m);

  lplungimeapereteluidespartitor,inplan,aferentazoneideplanseucalculata(m);

  pgreutateatehnicaamaterialuluidincareesterealizatpereteledespartitorindaN/m3;

  dt-grosimeatencuieliipereteluidespartitor(m);

  tgreutateatehnicaatencuieliipereteluidespartitorindaN/m3.

  Aceastaincarcaretotalasetransformainincarcareuniformdistribuitapem

  2

  deplanseucurelatia:

  placa

  S

  npdP

  g npd = ;[daN/m2] (3)

  undeSplacasuprafatazoneideplanseucalculatapecarereazemapereteledespartitor.

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  24/94

  23

  Incazul incareun peretedespartitorestedispus paralel cugrinzilePTH,greutatea

  acestuiaserepartizeazacaoincarcareuniformdistribuita,indaN/mllagrinda(saugrinzile

  adiacente)pecareacestareazema:

  grindal

  npdP

  g npd = ;[daN/m

  ] (4)

  Incarcareadecalcul datorataperetilordespartitorisecalculeazamaiintaicaoincarcare

  totalaindaNcurelatia:

  cpd

  G =nx(dpxhpxlpxp+2xdtxhpxlpxt)[daN] (5)

  unde:

  n -coeficientulgrupariideincarcari

  Aceastaincarcaretotalasetransformainincarcareuniformdistribuitapem2deplanseusau

  pemetruliniardegrindacasiincazulincarcarilornormate.

  III.3.1Exempludecalculaincarcariloruniformdistribuitepeplanseesipegrinzile

  planseelor

  CazA:(faraperetedespartitor)

  Element gn(daN/m2) n gc(daN/m2)

  Tencuiala

  0.015x1900

  28.5 1,35 38.5

  Suprabetonaredin

  betonarmat

  0.06x2500

  150.0 1,35 202,5

  Sapa

  0.04x1900

  76.0 1,35 102,6

  Parchet

  0.01x800

  8.0 1,35 10.8

  Corpuriceramice

  700x0.17

  119.0 1,35 160,7

  Utila 150.0 1,50 225.0

  Peretedespartitor - - -

  Total 531.5 740.1

  Coeficientii incarcarilor s-au considerat conform Codului CR0-2005 Bazele proiectarii

  structurilorinconstructii.

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  25/94

  24

  Incarcarea din planseu aferenta unei grinzi se calculeaza inmultind valoarea de calcul a

  incarcariidinplanseuindaN/m2cudistantadintredouagrinzi,respectiv0.45msau0.60m.

  qc(daN/m)=greutategrinda(valoaredecalcul)+incarcaredinplanseu(valoaredecalcul)

  Rezulta:

  qc,planseu=gc,planseu(daN/m2

  )xd=740.1x0,45=333.0daN/m(laplanseulcublocuriPTH45)

  sauqc,planseu=gc,planseu(daN/m2

  )xd=740.1x0,60=444.0daN/m(laplanseulcublocuriPTH60)

  gc,grinda=1.35(gn+gs)

  unde:

  gn=greutateagrinziiPTH16daN/m

  gs=greutateasuprabetonariigrinziiPTH(exclusivgrosimeasuprabetonariicurente

  deasuprablocurilorceramicedispuneresimpladegrinzi)28daN/m

  Rezulta:gc,grinda=1.35(g

  n+gs)=1.35(16+28)=60daN/m

  si

  qc=333.0+60.0=393daN/m=3.93kN/m(pentrudistantaintregrinzide45cm)

  sau

  qc=444.0+60.0=504daN/m=5.04kN/m(pentrudistantaintregrinzide60cm)

  CazB:(cuperetedespartitor)

  Element qn(daN/m2) n qc(daN/m2)Tencuiala

  0.015x1900

  28.5 1,35 38.5

  Suprabetonaredin

  betonarmat

  0.06x2500

  150.0 1,35 202,5

  Sapa 76.0 1,35 102,6

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  26/94

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  27/94

  26

  III.4VERIFICAREASECTIUNIIGRINZILORPTHLAINCOVOIERE

  PentruverificareasectiuniigrinzilorPTHlaincovoieresepotutilizatabelelecuvalorile

  capacitatilorderezistentaMHsi/sauqH,calculatesiverificateprinincercaridelaboratorla

  producator,inUngaria.vezitabelul3demaijos.

  Acestevaloriinsa,suntdatepentrucazurileparticulareexperimentate,cugrinzi

  prefabricateexecutateinUngariasicubetondesuprabetonareclasaC16/20.Avandin

  vederecaSREN15037-1acceptapentrusuprabetonaredoarbetondeclasaminima

  C20/25,potfifolositenumaipentruverificarirapide,acoperitoare.

  Lungimile de calcul pentru calculul eforturilor se considera, conform precizarilor din

  anexaElaSREN15037-1:2008,cap.E1:

  L=L0+5cm

  UndeL0estedistantaintrefetelereazemelor(grinzisaupereti).

  PentruexempluldeincarcaridemaisusdelacapIII.3.1vomavea:

  - CazulA(pentrudistatantaintregrinzide60cm)

  Lungimeadecalcull=2.55m

  Mc=8

  lq 2c =8

  504x2.552=409.6daNm=4.10kNmMH=7,1kNm(vezitabelul3)

  - CazulB(pentrudistantaintregrinzide60cm)

  Lungimeadecalcull=4.55m

  Mc=8

  lq 2c =

  8

  555x4.552=1436.2daNm=14.40kNmMH=19.2kNm(vezitabelul3)

  VomverificaaceastarelatiesipentrulungimeamaximaagrinzilorprecomprimatePTH

  grinda F725, pentru care lungimea de calcul este L=7.05 m (cu incarcare uniform

  distribuitacorespunzatorcazuluiB).

  Mc=8

  lq 2c =8

  555x7.052=3448daNm=34.50kNm>MH=25.6kNm(vezitabelul3)

  Rezultacaestenecesarautilizareastructuriidubledegrinzi:

  Inacestcaz:qc,planseu=qc,planseu(daN/m

  2)xd=824.1x0,72=593.4daN/m

  gc,grinda=1.35(2gn+2gs)=1.35(2x16+2x28)=119daN/m

  qc=593.4+119=712.4daN/m=7.13kN/m(pentrudistantaintregrinzide60cm)

  Mc=8

  lq 2c =8

  712.4x7.05 2=4426.0daNm=44.30kNmMH=48.90kNm(vezitabelul3)

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  28/94

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  29/94

  28

  TABELUL3CAPACITATIDEREZISTENTALAINCOVOIERE

  Structurarecomandata Structurasimpladegrinzi Structuradubladegrinzi

  60cm 45cm 4cmbetonmonolit

  6cmbetonmonolit

  4cmbetonmonolit

  6cmbetonmonolit

  Distantainteraxgrinzi

  4cm

  6cm

  4cm

  6cm

  BETONMONOLIT:C16/20

  Lungimeagrinzii

  Distantaintre

  pereti

  Greutate

  totala

  grinda

  Numarul

  toroanelor

  Numarul

  conectorilor

  Grosimesuprabetonare MH qH MH qH MH qH MH qH

  cm cm Kg/buc buc buc kNm kN/m kNm kN/m kNm kN/m kNm kN/m175 150 28 5 7 6,4 9.0 7,1 10.0 12,6 17,8 14,1 19,9

  200 175 32 5 7 6,4 9.0 7,1 10.0 12,6 17,8 14,1 19,9

  225 200 36 5 7 6,4 9.0 7,1 10.0 12,6 17,8 14,1 19,9

  250 225 40 5 7 6,4 9,0 7,1 10,0 12,6 17,8 14,1 19,9

  275 250 44 5 7 6,4 7,4 7,1 8,2 12,6 14,6 14,1 16,3

  300 275 48 6 7 7,6 7,3 8.5 8,2 15,0 14,5 16,8 16,2

  325 300 52 7 7 8,9 7,2 9,9 8,1 17,4 14,2 19,5 15,9

  350 325 56 8 7 10,1 7,1 11,2 7,9 19,7 13,8 22,0 15,5

  375 350 60 9 9 11,3 6,9 12,6 7,7 22,0 13,4 24,6 15,0

  400 375 64 10 9 12,5 6,6 13,9 7,4 24,3 12,9 27,2 14,5

  425 400 68 12 9 14,8 7,0 16,6 7,8 28,7 13,5 32,2 15,2450 425 72 13 9 16,0 6,7 17,9 7,5 30,9 12,9 34,7 14,5

  475 450 76 14 11 17,2 6,4 19,2 7,2 33,0 12,5 37,1 13,9

  500 475 80 16 12 19,4 6,5 21,8 7,4 37,2 12,5 41,9 14,1

  525 500 84 17 12 20,6 6,3 23,1 7,0 39,3 12,0 44,3 13,5

  550 525 88 17 14 20,6 5,7 23,1 6,4 39,3 10,9 44,3 12,3

  575 550 92 19 14 22,8 5,8 25,6 6,5 41,2 10,4 48,9 12,1

  600 575 96 19 12 22,8 5,3 25,6 5,9 41,2 9,5 48,9 11,3

  625 600 100 19 15 22,8 4,9 25,6 5,5 41,2 8,8 48,9 10,4

  650 625 104 19 14 22,8 4,5 25,6 5,0 41,2 8,1 48,9 9,6

  675 650 108 19 14 22,8 4,2 25,6 4,7 41,2 7,5 48,9 8,8

  700 675 112 19 16 22,8 3,9 25,6 4,3 41,2 7,0 48,9 8,3725 700 116 19 16

  **

  **

  ** **22,8 3,6 25,6 4,0 41,2 6,5 48,9 7,7

  Pentruvaloriledeschiderilorcorespunzatoarecoloanelormarcatecu**serecomandautilizareastructuriiduble

  degrinziprecomprimatePTH.

  MH=momentmaximcapabilcorespunzatorincarcariilimitadeexploatare

  qH=incarcarealimitaasociatamomentuluimaximcapabil

  Pentru calcule acoperitoare, avand in vedere ca marirea grosimii suprabetonarii

  conduce la o marire proportionala a bratului de parghie a fortei de precomprimare (laaceeasi valoare a latimii efective a zonei comprimate si aceeasi clasa a betonului),

  determinarea capacitatii de rezistenta se poate face, utilizand valorile din Tabelul 3,

  multiplicatecuraportulinaltimilornervurilor.

  Deexemplu,pentrugrinzilecu19sarmedeprecomprimareF575F725cresterea

  grosimii suprabetonarii cu 2 cm, de la 6 la 8 cm conduce la crestera inaltimii totale a

  nervuriidela23la25cmsideci,laocapacitatederezistentamaritaastfel:

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  30/94

  29

  MH,8=MH,6xh8/h6=25,6x25/23=27.8KNm(pentrustructurasimpladegrinzi)MH,8=MH,6xh8/h6=48,9x25/23=53.2KNm(pentrustructuradubladegrinzi)

  Infig.8searata,conformprecizarilorfurnizoruluigrinzilorPTH,moduldedispunerea

  sarmelorlagrinzilecu19sarmeF575F725.

  Fig.8DetaliusectiunegrindaPTHdispunerearmaturapreintinsalagrinzileF575725

  Fig.9Detaliusectiuneplanseucustructuradubladegrinzisisuprabetonare8cm

  Conformprecizarilorproducatorului,oteluldeprecomprimareestecaracterizatprin

  urmatoarelerezistente:

  -rezistentalaintinderevaloarespecificata-fpk =1960N/mm2

  -limitadeelasticitateconventionalala0.1%-fp0.1k=1765N/mm2

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  31/94

  30

  Calculamcapacitateaderezistentalaincovoierecurelatia(6)demaisus:

  FA=npFpk

  Fpk=apxfp0.1k/s =4.91x1765/1.15=7536N

  ap=ariauneisarmedeprecomprimare2.5mm;

  ap=4.91mm2

  s=1.15coeficientpartialdesigurantapentruarmaturipretensionateconformSREN1992-1-1:2004tab2.1N

  FA=npFpk=2x19x7536=286368N

  beff=720mm

  fcd=fck/c=20/1.5=13.3N/mm2(pt.betonC20/25)

  c=1.5coeficientpartialdesigurantapentrubetonconformSREN1992-1-1:2004

  tab2.1N

  d=222mm(vezifig.9)

  Inaltimeazoneicomprimatevafi:

  yc=FA/(beffxfcd)=286368/(720x13.3)=29.90mm;

  MRd=(286368/1.1)(222-29.9/2)=53902267Nmm=53.9kNm(valoareapropiatade

  cea calculata mai sus, prin extrapolarea valorilor din tabelul 3 cu raportul inaltimilor

  nervurilor-53.2kNm)

  Desi nerecomandate, existasi cazuri in care grinzile PTH sunt rezematecontinuu peste

  centurilesaugrinzileexterioaresiiesinconsolapentruasustinebalcoane.Inacestecazuri

  seva prevedea ca structura planseului sase realizeze fiecu blocuri PTH45 in structura

  simpla, fie cu blocuri PTH60 in structura dubla (vezi detaliul Z04e2 din cap. V piese

  desenate).Armaturapentrupreluareamomentelornegativepereazemvafidimensionata

  faraaluainconsiderareaportulgrinzilorPTH.Sectiuniledecalculpotficonformfigurilorde

  maijos:

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  32/94

  31

  III.5VERIFICAREASECTIUNIIGRINZILORPTHLAFORTATAIETOARE

  VerificareasectiuniigrinzilorPTHlafortataietoaresefaceconformprevederilorAnexei

  EdinSREN15037-1:2008pct.E5.

  Nuestenecesaraarmaturainclinatapentrufortataietoaredacavaloareadecalcula

  efortuluiunitardelunecareinsectiuneaconsideratasatisfacerelatia:

  sd=VSd/bz0.03fck[N/mm2] (8)

  unde:

  VSd=fortataietoaredecalculinsectiuneaverificata[N]

  Sd=efortulunitardelunecaredecalculinMPa[1MPa=1N/mm2]

  b= latimea sectiuniigrinzii lanivelulconsiderat (in cazulnostru 100 mmpentru structura

  simpladegrinzi);

  z=bratuldeparghiealcupluluideforteinteriorlastarealimitaderezistenta(SLU);incazulnervurilor compozite cum sunt cele corespunzatoare planseului POROTHERM bratul de

  parghiezsecalculeazacurelatia:

  z=Ii/S [mm](9)

  Ii=momentuldeinertiealsectiuniiidealedebeton(vezifigurile1012;14-16)-[mm4];

  S=momentulstaticcalculatpentruniveluldeverificareconsiderat[mm3];

  Seconsideradouanivelurilacarese faceverificareasianumecentrulde

  greutatealsectiuniiidealedebetonsisuprafatadecontactintrebetonulprecomprimatdin

  grinzilePTHsibetonulmonolitalnervurii-vezifigurile13si17.

  fck = rezistenta caracteristica la compresiune a betonului suprabetonarii, turnat in situ, la

  nivelulconsideratinMPa.

  Infigurile11si12,respectiv15si16ariileidealealetalpilorinferioarealesectiunii

  idealesecalculeazaastfel:

  At,i=2800(fck,p/fck,s)+(npAp)fpk/fck,s)[mm2] (10)

  unde:

  2800=ariasectiuniidebetonC30/37dingrindaPTH[mm

  2

  ]fck,p=rezistentacaracteristicaabetonuluiC30/37dingrindaPTH[N/mm2];

  fck,s=rezistentacaracteristicaabetonuluimonolitdinsuprabetonare-[N/mm2];

  np =numarultoroanelor(sarmelor)deotel(NORM4258-180/200)corespunzatorgrinzii

  respectiveveziTabelul3;

  Ap =ariaunuitoron(sarma)[mm2];

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  33/94

  32

  fpk =efortulunitaraxialcorespunzatorforteideruperegarantatapentrutoroanele(sarmele

  pretensionate),in-[N/mm2]

  AvandariileAt,i[mm2]sepotdeterminalatimiletalpilorinferioarealesectiunii

  ideale:

  Bi=At,i/40 [mm] (11)

  Fiind determinate dimensiunile geometrice ale sectiunii ideale de beton se pot

  determina pozitia centrului degreutate yG si valorile momentelor de inertie si momentelor

  staticepentrusectiuniledeverificare(veziFigura13si17).

  yG=(Aiyi)/Ai [mm] (12)

  Ii=(A(i)y2

  G(i))+A(i)h(i)2/12 [mm4] (13)

  S1-1=At,i(190-yG)+50(170-yG)2 [mm3] (14)

  S2-2=20At,i [mm3] (15)

  siincontinuarevalorilebratuluideparghiez:

  z1-1 =Ii/S1-1 [mm] (16)z2-2 =Ii/S2-2 [mm] (17)

  sivalorilesd(N/mm2):

  sd,1-1=VSd/100z1-1 [N/mm2](18)

  sd,2-2=VSd/100z2-2 [N/mm2](19)

  Valoriledecalcul,VSd,alefortelortaietoaresepotdeterminafiemanual,considerand

  incarcarile aferente unei grinzi (vezi cap.III.3), fie printr-un program de calcul automat, in

  care,planseulestemodelatcaoreteadegrinziparalele,simplurezemate,cucaracteristicilegeometricealesectiuniloridealedebeton.

  Dimensiunilesectiunilorrealesiaceloridealedebeton pentrustructurasimplade

  grinzisuntaratateinfigurile10-13demaijos.

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  34/94

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  35/94

  34

  Dimensiunile sectiunilor realesi a celor ideale debeton pentru structuradubla de

  grinzisuntaratateinfigurile14-17demaijos.

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  36/94

  35

  Incazurile in care se verifica relatia de mai sus,sd0.03fck este necesara armatura inclinatapentru forta taietoare,care vafi

  ancoratacorespunzatordeopartesidealtaasectiuniiverificate.

  Aceastaarmaturasedimensioneaza conform prevederilorpct.6.2.3.dinSREN1992

  1-1:2004sisedispunepelungimeapecarenuestesatisfacutarelatiadeverificare.

  Pentrucazulplanseuluicustructurasimpladegrinzicudeschidereadecalcul

  de4.55m,cublocuriPTH60(vezifig.11)conformalgoritmuluidecalculprezentatmaisus,

  vomavea:

  VSd=(4.55x555)/2=1262.6daN=12626N

  At,i =2800(fck,p/fck,s)+(np Ap)fpk/fck,s)

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  37/94

  36

  At,i =2800(30/20)+(14x4.91)1960/20=4200+6736=10936[mm2]

  Bi =At,i/40=10936/40=273 [mm]

  yG=(Aiyi)/Ai [mm]

  Ai =600x60+110x100+10936=57936[mm2]

  Aiyi=36000x30+11000x115+10936x190=4422840 [mm3]

  yG=4422840/57936=76 [mm]

  Ii=(A(i)y2G(i))+A(i)h(i)2/12 [mm4]

  A(i)y2

  G(i)=36000x(76-30)2+11000x(115-76)2+10936x(190-76)2=

  76176000+16731000+142124256=235031256 [mm4]

  A(i)h(i)2/12=36000x602/12+11000x1102/12+10936x402/12=

  10800000+11091667+1458133=23349800 [mm4]

  Ii=235031256+23349800=258381056 [mm4]

  S1-1=At,i(190-yG)+100(170-yG)2

  /2 [mm3

  ]

  S1-1=10936(190-76)+50(170-76)

  2=1246704+441800=1688504[mm3]

  z1-1 =Ii/S1-1=258381056/1688504=153 [mm]

  S2-2=20At,i

  S2-2=20x10936=218720 [ mm3]

  z2-2 =Ii/S2-2=258381056/218720 =1181 [mm]

  sd,1-1=VSd/100z1-1

  ]/[83.0153100

  12626 211, mmNx

  sd ==

  sd,2-2=VSd/100z2-2

  ]/[11.01181100

  12626 222, mmN

  xsd ==

  Verificamrelatia:sd

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  38/94

  37

  IncazulgrinzilorPTHaceastaarmaturaesteconstituitadinbucleledinotelbeton 4.2

  mmdispuseladistantede19cmsi25cmlacapetelegrinzii.

  Modeluldecalculesteceldinfig.18,conformpct.6.2.3dinSREN1992-1-1:2004.

  Conformpct.6.2.3(4),incazulelementelorcuarmaturiinclinate,capacitateade

  rezistentalafortataietoareesteceamaimicadintrevalorile:

  sin)(, ctgctgywdzfssw

  AsRdV += (20)

  )2

  1/()(1max, ctgctgctgcdfzwbcwRdV ++= (21)

  unde:

  Asw =ariaarmaturiipentrufortataietoare

  s =distantadintreetrieri(bucle)

  fywd =rezistentadecalculaarmaturilorpentrufortataietoare

  1 =coeficientdereducerearezistenteibetonuluifisuratlaincovoiere

  cw =coeficientcaretinecontdestareadeefortdinfibracomprimata

  bw =latimeaminimaasectiuniicuprinsaintrefibraintinsasifibracomprimata

  z =bratuldeparghiealfortelorinterne

  fcd =rezistentadecalcullacompresiuneabetonuluinervurii(suprabetonare)

  Incazulnostruvomavea,pentrusituatiadefavorabilactg =1(candfisurainclinata

  intersecteazaosingurabuclaconectorancoratadeopartesidealta):

  Asw =2x13.85=27.7 [mm2]

  s =190 [mm]

  fywd =420 [N/mm2] (vezipctII.3.1(4)demaisus)

  1 =0.60(pt.betoncufck

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  39/94

  38

  Rezulta: 13197766.0x)839.01(420x153190

  7.27V s,Rd =+= [N]

  112265)11/()839.01(3.136.01531001max, =++=RdV [N]

  Deci, capacitatea de rezistenta la forta taietoare in sectiunea de la reazem este

  VRd,s=13197N, mai mare decat forta taietoare de calcul determinata mai sus,

  Vsd=12626N.

  Pentru cazul planseului, cu structura dubla de grinzi, cu deschiderea de

  calcul de 7.05m, cublocuri PTH60 (vezimai sus fig.15) conform algoritmului de calcul

  prezentatmaisus,vomavea:

  VSd=(7.05x712.4)/2=2511.2daN=25112 [N]

  At,i =2x2800(fck,p/fck,s)+(2xnp Ap)fpk/fck,s) [mm2]

  At,i =2x2800(30/20)+(2x19x4.91)1960/20)=8400+18284=26684[mm2]

  Bi =At,i/40=26684/40=667 [mm]

  yG=(Aiyi)/Ai [mm]

  Ai =720x60+110x220+26684=94084 [mm2]

  Aiyi=43200x30+24200x115+26684x190=9148960 [mm3]

  yG=9148960/94084=97 [mm]

  Ii=(A(i)y2

  G(i))+A(i)h(i)2/12 [mm4]

  A(i)y2

  G(i)=43200x(97-30)2+24200x(115-97)2+26684x(190-97)2=

  193924800+7840800+230789916=432555516 [mm4]

  A(i)h(i)2/12=43200x602/12+24200x1102/12+26684x402/12=

  12960000+24401667+3557866=40919533 [mm4]

  Ii=432555516+40919533=473475049 [mm4]

  S1-1=At,i(190-yG)+220(170-yG)2/2 [mm3]

  S1-1=26684(190-97)+110(170-97)2=2481612+586190=3067802[mm3]

  z1-1 =Ii/S1-1=473475049/3067802=154 [mm]

  S2-2=20At,I [mm3]

  S2-2=20x26684=533680 [ mm3]

  z2-2 =Ii/S2-2=473475049/533680 =887 [mm]

  ]mm/N[74.0154x220

  25112 211,sd ==

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  40/94

  39

  ]2/[13.0887220

  2511222, mmN

  xsd ==

  Verificamsiaicirelatia: sd

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  41/94

  40

  DimensionarealungimiideancorajlasmulgeresefaceconformSREN15037-1AnexaD,

  pct.D.2.2Rezemareaindirecta.

  Relatiadeverificareeste:

  lbVsd/(VRdi*bj) (22)

  unde:

  VSd =fortataietoaredecalcul

  VRdi=capacitatea de rezistenta la forta taietoare,specificata in Tabelul 3 din SR EN

  15037-1:2008

  bj=lungimeaconturuluideinterfatadefinitinAnexaC,pct.C1,fig.C1,dinSREN15037-1

  Modelulderezemaresidecalculesteprezentatinfigura19.

  Larezemareaindirecta,estenecesararetragereablocurilorceramicedelamarginea

  reazemelorpeo distantadecelputinlb+20mmsirealizareauneicenturidinbetonmonolit

  pentruaasiguraancorareagrinzilorPTHlacapeteimpotrivasmulgerii.

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  42/94

  41

  Incazulplanseuluicudeschidereadecalcul4.55mcustructurasimpladegrinzi

  vomavea:

  Vsd=12626N -vezipct.III.5

  VRdi=0.58MPa-capacitateaderezistentalafortataietoare,specificatainTabelul3dinSR

  EN15037-1:2008,corespunzatorcazuluic3apentrubetondemonolitizareC20/25.

  bj=100mm-lungimeaconturuluideinterfatadefinitinAnexaC,pct.C1,fig.C1,dinSREN

  15037-1:2008.

  lb=Vsd/(VRdi*bj)=12626/(0.58x100)=217mm

  Incazulplanseuluicudeschidereadecalcul7.05mcustructuradubladegrinzi,

  vomavea:

  VEd=25112N-vezipct.III.5

  VRdi=0.58MPa

  bj

  =220mm mm197220x58.0

  25112lb ==

  Rezulta deci ca, la rezemarea indirecta, este necesara retragerea blocurilor

  ceramicedelamargineareazemelorpeodistantadecelputinlb+20mmsirealizarea

  unei centuri din betonmonolit pentru a asigura ancorarea grinzilor PTH la capete

  impotrivasmulgerii.

  III.7DIMENSIONAREAARMATURIILONGITUDINALEACARCASELORDEARMATURA

  DELAREAZEMELEGRINZILORPTH,INCAZULREZEMARIIINDIRECTE

  In cazul rezemarii indirecte, latirea zonei monolite de la marginea planseului pentru

  asigurarea la smulgere a grinzilor precomprimate,conduce practic la continuareagrinzilor

  planseuluipeacestereazeme,astfelcaarmaturadelaparteasuperioaraaconectorilornu

  vafisuficientapentrupreluareamomentelorincovoietoarenegativecevorapareapeaceste

  reazeme.Pentrudimensionareacarcaselor,seconsidera,acoperitor,momentul incovoietor

  corespunzatoruneiincastrariperfecteMc=qc*l2/12

  Pentrucazulgrinzilorcudeschidereadecalculde4.55m,dispusela60cm,vomavea:

  qc=5.55kN/m;l=4.55mlungimedecalculgrinda

  kNmlcqM

  reazem 58.912

  55.455.5

  12

  2 2=

  =

  =

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  43/94

  42

  Sectiunedecalcul:sectiuneaidealapentrugrindaPTH60

  222.03.13180100

  1058.92

  6

  2

  0

  =

  =

  =

  cdfhb

  Mm

  254.0222.0211211 === m

  2203300

  3.13180100254.00 mmffhbaAys

  cd===

  Aa,exist=78.5mm2(baradearmatura10intreconectori,prezentainfiecaregrindaPTH)

  Aanec/carcasa=20378.5=124.5mm2

  Rezulta -armaresup./inf.carcasa210PC52=>Aaef=157mm2

  -armaretotalacarcasa410PC52=>Aatot=314mm2

  Pentrucazulgrinzilorcudeschidereadecalculde7.05m,dispusela60cm,vomavea:qc=7.13kN/m;lc=7.05mlungimedecalculgrinda

  kNmlcq

  reazemM 53.2912

  05.713.7

  12

  2 2=

  =

  =

  311.03.13180220

  1053.29

  2

  0

  2

  6

  =

  =

  =

  cdfhb

  Mm

  385.0311.0211211 === m

  2676

  3003.13180220385.0

  0mm

  ysfcd

  fhbaA === -2carcase(structuradubla)

  Aa,exist=78.5mm2(baradearmatura10intreconectori,prezentainfiecaregrindaPTH)

  Aanec/carcasa=676/2-78.5=259.5mm2

  Rezulta -armaresuperioaracarcasa214PC52=>Aaef=308mm2

  -armareinferioaracarcasa210PC52=>Aaef=157mm2

  -armaretotalacarcasa =>Aatot=465mm2

  Sepoateoptasipentrudispunereaacesteiarmaturi,partial,subformadecalaretipelatimea

  decalculatalpiisuperioareagrinzii.Inacestcazvomavea:

  - seconfectioneazacarcaselecucate212PC52sivomaveaincele2carcasesi

  armaturadintreconectori2x78.5+4x113=599mm2

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  44/94

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  45/94

  44

  Pentrucazulgrinzilorcudeschidereadecalculde4.55m,dispusela60cm(structura

  simpla),vomavea:

  Vsd=12626N=12.63kNvaloarefortataietoaredecalcul

  s=150mm(distantamedie,conditionatasidedispunereabuclelorinclinatealeconectorilor

  dingrinzi)

  fywd=210N/mm2

  (otelbetonOB37)

  z=153mm

  =450

  RezultaAsw=12626*150/[153*210*1]=58.9mm2-pentruocarcasa,decidouaramurideetrierSefacearmaretransversalapentrucarcasa8/150(OB37)=>Asw,ef=100.6mm

  2sau

  6/100(OB37)=>Asw,nec=39.3mm2;Asw,ef=56.6mm

  2

  Pentrucazulgrinzilorcudeschidereadecalculde7.05m,dispusela60cm(structura

  dubla),vomavea:

  Vsd=25112N=25.11kNvaloarefortataietoaredecalcul

  s=150mm(distantamedieconditionatasidedispunereabuclelorinclinatealeconectorilor

  dingrinzi)

  fywd=210N/mm2(otelbetonOB37)

  z=154mm

  =450RezultaAsw=25112*150/[154*210*1]=116.5mm

  2pentrudouacarcase,deci4ramurideetrierSefacearmaretransversalapentrucarcasa8/150(OB37)=>Asw,ef=201.2mm

  2sau

  6/100(OB37)=>Asw,nec=77.6mm2;Asw,ef=113.2mm

  2

  III.9DIMENSIONAREANECESARULUIDEARMARESUPERIOARAPEREAZEME

  INCAZULREZEMARIIDIRECTEAGRINZILORPTH

  Schemastatica:grindacontinuapereazeme

  Sectiunedecalcul:sectiuneaidealapentrugrindaPTH60

  Pentru cazul planseului cudeschiderea de calculde4.55m, custructurasimpla de

  grinzi,cublocuriPTH60,vomavea:

  qc=5.55kN/m;lc=4.55mlungimedecalculgrinda

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  46/94

  45

  kNmlcq

  reazemM 58.912

  255.455.5

  12

  2=

  =

  =

  222.03.13180100

  1058.9

  20

  2

  6

  =

  =

  =

  cdfhb

  Mm

  254.0222.0211211 === m

  2203

  3003.13180100254.0

  0mm

  ysfcd

  fhbaA === /0.60m

  Aanec=340mm2/m

  Aaexist=2x78.5mm2=157mm2(bare10PC2infiecarenervura:existacate2nervuripe

  latimeade1.0mdeplaca)

  Aanec=340mm2157mm2=183mm2

  Rezultaarmaresuperioaracalareti8/200mmPC52(Aaef=251mm2/m)

  Pentru cazul planseului cudeschiderea decalcul de 7.05m, custructura dubla de

  grinzi,cublocuriPTH60,vomavea:

  qc=7.13kN/m;lc=7.05mlungimedecalculgrinda

  kNmlcq

  reazemM 53.2912

  205.713.7

  12

  2=

  =

  =

  311.03.13180220

  1053.292

  6

  2

  0

  =

  =

  =

  cdfhb

  Mm

  385.0311.0211211 === m

  2676

  3003.13180220385.0

  0mm

  ysfcd

  fhbaA === /0.72m=>Aa

  nec=939mm2/m

  Aaexist=4x78.5mm2=314mm2(bare10PC2infiecarenervura:existacate4nervuripe

  latimeade1.0mdeplaca)

  Aanec=939mm2314mm2=625mm2

  Rezultaarmaresuperioaracalareti10/100mmPC52(Aaef=785mm2/m)

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  47/94

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  48/94

  47

  Incazuluneigrinzisimplurezemateincarcatauniformdistribuit,sageataactivainmm

  poatefideterminatacuurmatoarearelatie:

  fa=IEk

  L

  effca ,8

  2

  [(k1g1+g2/2+(2/3)(gv+ga)+gp+gq+q/3)6.9

  2aL+ksmns-kpPm,0ep] [mm] (25)

  unde:g1=greutateaproprieagrinziipemetruliniar[KN/m]

  g2 = greutatea proprie sistemului de planseu, minus greutatea grinzii, pe metru liniar de

  grinda[KN/m]

  ga=incarcareapermanentacorespunzatoareperetilordespartitorisifinisajelorplanseului

  pardoselisitavane-pemetruliniardegrinda[KN/m];

  gv=incarcarilepermanenteaplicatepeplanseuinainteaincarcariiga-pemetruliniarde

  grinda[KN/m];

  gp = incarcarile permanente aplicate pe planseu dupa incarcarea ga - pe metru liniar degrinda[KN/m];

  gq=fractiuneadeincarcaripermanentedinincarcarileutile(dacaaceastaexista)-pemetru

  liniardegrinda[KN/m];

  q=fractiuneadeincarcarivariabiledinincarcarileutile-pemetruliniardegrinda[KN/m];

  Ec,eff = modulul de elasticitate de lunga durata al betonului, in MPa [1MPa=1N/mm2]; in

  absentaunorcalculeexactecaresatinacontdeomogenizareasectiunilorEc,effpoatefiluat

  egalcu13000MPa

  ka=coeficientcaretinecontdecresterearigiditatiidatoritablocurilor;ka=1.2pentrublocuriceramicesemirezistente;

  a=coeficientcareiainconsiderarereducereasagetilordatoritacontinuitatiipereazeme;

  )3.02

  (2.11

  +

  = ewa pentruodeschiderecucontinuitatesi 1=a pentruodeschiderecu

  grindasimplurezemata;

  w , e =suntrapoarteleintrevalorileabsolutealemomentelorincovoietoaredepereazemele

  din stanga si respectiv din dreapta deschiderii si valoarea absoluta a momentului

  incovoietordelamijloculdeschideriipentrugrindasimplurezematacuaceeasideschidere:

  0M

  Mw

  w = si0M

  Me

  e =

  =raportulintreincarcareautilasiincarcareatotala

  = qgggggg

  qg

  qpav

  q

  ++++++

  +

  21

  (26)

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  49/94

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  50/94

  49

  Pe baza detaliilor obtinutede la furnizor referitoare la aranjarea toroanelor (sarmelor) de

  precomprimareinsectiuneagrinziisiadatelorreferitoarelafortadeprecomprimarefinala-

  Pm,0.

  Vomfaceurmatoareleprecizari:

  - centrul de greutate al sectiunii toroanelor (sarmelor) este la 11 mm deasupra fibrei

  inferioareasectiuniidebetonprecomprimatvezifigura8;

  - fortafinaladeprecomprimarePm,0=6900N

  - modululdeelasticitatealoteluluideprecomprimareEp=190GPa;

  - finisajelesiperetiidecompartimentaresuntdetipfragilfalim=L/500

  Pentrucazulgrinzii cudeschiderea decalcul de 4.55mstructurasimpla de

  grinzisiblocuriPTH60vomavea:

  g1=greutateagrinziicompozite

  g1=16+42.5=58.5daN/m=0.585 [kN/m]

  g2=greutateapropriesistemuluideplanseu(faragreutateagrinzii)vezitabelcalcul

  greutatipct.III.3.

  g2=(0.60-0.10)(119+150)=134.5daN/m=1.345 [kN/m]

  ga = incarcarea permanenta corespunzatoare peretilor despartitori si finisajelor

  planseuluipardoselisitavane-vezitabelcalculgreutatipct.III.3.

  ga=0.60(80+28.5+76+8)=115.5daN/m=1.155 [kN/m]gv=incarcarilepermanenteaplicatepeplanseuinainteaincarcariiga;

  gv=0

  gp=incarcarilepermanenteaplicatepeplanseudupaincarcareaga

  gp=0

  gq=fractiuneadeincarcaripermanentedinincarcarileutile(dacaaceastaexista)

  gq=0

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  51/94

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  52/94

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  53/94

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  54/94

  53

  79876800+42688800+100490949=223056549 [mm4]

  A(i)h(i)2/12=43200x602/12+24200x1102/12+7341x402/12=

  12960000+24401667+978800=38340467 [mm4]

  Ii=223056549+38340267=261397016 [mm4]

  k1=1/10pentrutimpuldedepozitaremaimarede3saptamani

  ks=1/3pentrutimpuldedepozitaremaimarede3saptamanikp=1/10pentrutimpuldedepozitaremaimarede3saptamani

  fa=IEk

  L

  effca ,8

  2

  [(k1g1+g2/2+(2/3)(gv+ga)+gp+gq+q/3)6.9

  2aL+ksmns-kpPm,0ep]

  fa =261397016130000.18

  70502

  xxx [(0.1x1.255+1.345/2+(2/3)(0+1.386)+0+0+1.08/3)

  6.9

  705012

  x

  +1/3x896560x3-0.1x2x19x6900(210-11-29.9)]

  fa= 00000183.0 [10779230+896560-4433802]=13.3 [mm]

  falim=L/500=7000/500=14mm>fa

  III.11CALCULULSUSTINERILORPLANSEULUI

  DIMENSIONAREAPOPILORDESUSTINERE

  De regula, popii se dispun la distante interax de maxim 1.75m pe ambele directii, si

  sustingrinzidemontajpecareseaseazagrinzilePTH.

  Sunt cazuri insa, in care trebuie indesita reteaua de popi de sustinere in functie de

  tehnologiadeexecutieastructurilorcuzidariePOROTHERMdeex.cazulcandpaletiicu

  blocuri de zidarie sau cu blocuri pentru planseu, sunt depozitate temporar pe planseele

  intermediareintimpulexecutiei.

  III.11.1Calcululincarcarilor

  cazA-Incarcaricurentedinplanseuinaintedeturnareasuprabetonarii

  1. Corpuriceramice 120 [daN/m2]

  2. GrinziPTH 16daN/ml/0.60m=27 [daN/m2]

  3. Grinzidesustinere 15x1.75=26 [daN]

  4. Armatura 10 [daN/m2]

  5. Utila 200 [daN]

  (incarcareconcentrata2oameni)

  6. Caramizi(max.20buc)pentrudispunereinplanseu 300 [daN]

  (incarcareconcentrata)

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  55/94

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  56/94

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  57/94

  56

  Inacestcaz,incarcareaaxialapepopivafi:

  Pn=(120+73+150)x0.77+15+100+1000=1379daN=13.8[kN]

  Coeficientdesigurantalasupraincarcare=1.5

  Pc=13.8x1.5=20.7kN20[kN]

  ESTERECOMANDATca,laexecutiaplanseelorPOROTHERMtehnologiiledeexecutiesa

  prevada manipularea materialelor (in special paletii cu blocuri ceramice) de pe platforme

  exterioareschelesauplatformeautoridicatoare

  III.11.3Dimensionareapopilordinlemn

  Dimensionarea popilor din lemn se va face conform NP005-2003 Cod pentru

  calcululsialcatuireaelementelordeconstructiedinlemn.

  Capacitateaderezistentaapopuluicusectiunesimpla,solicitatlacompresiuneaxiala

  paralelacufibrele:

  c=coeficientdeflambaj

  Se propune o sectiune de pop 10cm x 10cm (sectiune curenta in depozitele de

  materialedeconstructii):

  Acalcul=10cmx10cm=100[cm2]

  mT=1.0(lemnnetratat)

  Seconsiderapopiirealizatidinlemndebrad,clasaIIdecalitate:

  DeterminarearezistenteidecalculRcIIc

  RcIIc

  =muixmdixRi/imui = coef. al conditiilor de lucru care introduce in calcul umiditatea de echilibru a

  materialuluilemnos.

  mui=0.90(clasaIIdeexploatare)

  mdi=coef.alconditiilordelucruinfunctiededuratadeactiuneaincarcarilor.

  mdi=0.85

  i=coeficientpartialdesiguranta

  i=1.25

  RcII=12N/mm2lemndebrad,clasaIIdecalitate RcII

  c=0.90x0.85x12/1.25=7.34[N/mm2]

  Determinareacoeficientuluideflambajc

  SefacepentruinaltimeapopuluiHpop=3.00 [m]

  Lf=Hpop=3.00[m]

  Iz=Iy=bxh3/12=100x1003/12=8.33x106[mm4]

  A=100x100=10000 [mm2]

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  58/94

  57

  mmA

  Iii zyz

  87.2810000

  1033.86

  =

  ===

  y=z=Lf/iy=3000/28.87=104=>y=z=0.287

  Cr=7.34x100x100x0.287x1.0=21066N=21.1[kN]

  Capacitatea de rezistenta a sectiunii popului este superioara efortului efectiv din pop in

  cazuriledeincarcareAsiB.

  Cr=21.1kN>Pc=14.7kNcazA

  Cr=21.1kN>Pc=19.2kNcazB

  Pentru situatiile deincarcarecazAsiB, prezentatemaisus,sepot folosipopidin

  lemndebradclasaIIdecalitatecusectiunea10cmx10cm,dispusilainteraxde1.75mpeambeledirectii.

  PentrusituatiadeincarcarecazCsevorindesipopiiladistantede0.875mpeambele

  directii, pe tot planseul sau pe zona aferenta paletului de zidarie daca acest lucru este

  convenitintreproiectantsiconstructor.

  Cr=21.1kN>Pc=20.7kNcazC(cupopiindesiti)

  Insituatiautilizariipopilordinlemncusectiunecirculara120mm:Iy=Iz=xr

  4/4=3.14x64/4=1017 [cm4]

  A=xr2=3.14x62=113 [cm2]

  cmA

  zIyi 00.3

  )(== 100==

  i

  fl =>=0.310

  Capacitateaderezistentaapopuluicircularlacompresiuneaxialaparalelacufibrele:

  Cr=7.34x11300x0.310x1.0=25712N=25.7[kN]

  Concluzie:Sepotutilizadecisipopicircularicusectiuneade120mmdinlemnde

  bradclasaIIdecalitate,inconditiilevalabilepentrupopiicusectiunearectangulara

  (100x100mm)descrisemaisus.

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  59/94

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  60/94

  59

  Fig.21RezemareagrinzilorPTHcuasigurareaunorcontrasagetide1/300din

  deschiderecazulrezemariidirectepeperetisaugrinzi

  Fig.22RezemareagrinzilorPTHcuasigurareaunorcontrasagetide1/300din

  deschiderecazulrezemariiindirectepeperetisaugrinzi

  Tabelul4.ValoareacontrasagetiigrinzilorPTH(exemple)

  Distantadintrereazeme

  (L)

  Valoareacontrasagetii

  (L/300)

  2,0m(grindaPTHF225) 0,7cm

  3,0m(grindaPTHF325) 1,0cm

  4,0m(grindaPTHF425) 1,3cm

  5,0m(grindaPTHF525) 1,7cm

  6,0m(grindaPTHF625) 2,0cm

  7,0m(grindaPTHF725) 2,3cm

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  61/94

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  62/94

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  63/94

  62

  Fig.23-Exemplurealizareauneigrinziintermediaredinbetonarmat

  Dimensionareanumaruluidepopisipozitionareaacestorasevafaceconformprecizarilor

  delapct.III.11.

  IV.2.Montareablocurilorceramicedeplanseusiindreptareaconectorilor

  (a)Inaintedeincepereamontariiblocurilorceramice,ladesfacereapaletilor,seva

  verificadecatreingineruldesantierintegritateaacestora;nuvorfipuseinlucrublocuri

  fisuratesaudeteriorateintimpultransportului.

  (b)Blocurile ceramice de planseuPTH45si/sauPTH60se monteaza alaturat,fararosturi,rezematepegrinzilePTH,realizandu-sesirurinlungulgrinzilor.Aceasta

  operatiese facemanual.

  n zonade rezemare a grinzilor de planseu pe un perete structural sau grinda,

  primulranddeblocurisemonteazalafatadinspreinteriorareazemului;semonteazan

  continuarecelelalteblocuri,prinalaturare(Fig.24).

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  64/94

  63

  Fig.24.Ordineademontajablocurilorceramicevarianta1(grinzilePTHfixatepepozitiecudistantieri)

  Infigura25seprezintaovariantademontajincare,pedeoparte,blocurileceramicesunt

  folosite si ca distantieri intre grinzile PTH, iar pe de alta parte pot fi utilizate ca

  contragreutatepentrurealizareacontrasagetiilamontaj.

  Fig.25.Ordineademontajablocurilorceramicevarianta2 (blocurileceramicesuntsidistantieripentrumontareagrinzilorPTH)

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  65/94

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  66/94

  65

  Dacadupaterminareaarmariiseintampla,accidental,caunulsaucelmultdouablocuri

  peocelulaaplanseuluisafiedeteriorateprinspargereatalpiisuperioarepemax10%din

  suprafata,atuncisepoateacceptacaacesteblocurisafiereparateprinindesareaingolul

  din talpasuperioaraaunormateriale usoare hartie,resturidepolistiren siastuparea

  (chituirea)cuunadezivdeex.CM11agoluluidintalpasuperioara.Dacainsablocul

  ceramicesteafectatinzonaderezemarepegrinzilePTH,(stirbiturisaufisuriinumarulde

  rezemarepegrinda)sevadesfacelocalarmaturasibloculrespectivvafiinlocuit;incazul

  armariisuprabetonariicuplasesudate,plasavafitaiatalocalindreptulbloculuicetrebuie

  inlocuitiardupainlocuireabloculuipestedecuparesevamontadeasuprauncuponde

  plasasuprapuspesteplasataiatacate25cmpetoatedirectiile.

  (g)ConectoriidingrinzilePTHsegasesc,dinfabrica,npozitiendoitla90,

  n planul superioralgrinzilor (culcatipegrinda).Dupamontareagrinzilor,si ablocurilor

  ceramiceconectoriiseridicanpozitienclinatacuosculasimpla,scoaba,astfelncat

  partea lor de deasupra sa ajunga la min. 20mm sub nivelul superior al betonului dinstratuldesuprabetonare(Fig.26).

  Inacestcazseasigura,pentruogrosimeasuprabetonariide6cm,ununghide

  inclinareabuclelor(armaturatransversalapentrupreluareaforteitaietoare)decca50 o.

  Nueste recomandata o crestere a inaltimii nervurilorprin dispunerea unui

  stratdepolistirenextrudatpesteblocuridinurmatoarelemotive:

  - crestereainaltimiiplanseuluicu,deex.3cm,(dela23la26cm)araducebuclele

  insituatiadeafiaproapeverticalecuconsecintelederigoareasuprascaderiicapacitatii

  de rezistenta la forta taietoare in sectiunile de la reazemul grinzilor (in cazul verificariigrinzilordelacap.III.5,reducereavalorilorVRsdestesubstantiala-cucca40%);

  - eliminarea aderentei intre betonul monolit al suprabetonarii si blocurile ceramice

  reduce substantial aportul blocurilor ceramice la rigiditatea generala a planseului

  conducandlacresteracorespunzatoareadeformatiilor;lacalcululsagetii(vezicap.III.6)

  nusevamaiaplicacoeficientuldereducereka=1.2.

  Fig.26 -IndreptareaconectorilorgrinzilorPTH

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  67/94

  66

  IV.3.Montareaarmaturilorgrinzilornervuri,armareacenturilorsigrinzilorde

  rigidizare,armareaplaciidesuprabetonare

  (a)Toticonectoriivorfilegatilaparteasuperioaracuobaradinotelbeton10

  PC52, dispusa in interiorul buclelor,pe toata lungimea grinzilor.Barelese ancoreaza cu

  ciocurisaucarligencenturiledelacapetelegrinzilor.

  (b)Incazurilestructurilorincadre,lacarerezemareagrinzilorPTHesteprevazuta

  indirect, prin intermediul unor carcase din otel beton (vezi detaliile in anexa cu piese

  desenate)sevormontamaiintaicarcaseledelacapetelegrinzilorsiapoibarele10,iar

  acesteasevorsuprapunepestebarelesuperioarealecarcaselorpemin50cm.Armatura

  grinzilor cadrelor se va monta inaintea montarii grinzilor PTH, iar cofrajele laterale ale

  grinzilor vor avea decupari (sau completari) corespunzatoare pentru a permite trecerea

  grinzilorsiarmaturilordelacapetelegrinzilorPTH.

  (c)Lastructurilecuperetistructuralidinzidarie,armaturacenturilordepeperetiide

  peconturulplanseelor,semonteazaconformdetaliilordin proiect (pentru exemplificare,inanexacupiesedesenatesuntprezentatedetaliilecurentintalnitelaastfeldestructuri).

  Dimensiunile centurilor si armarea minima a acestora vor satisface prevederile

  CoduluiCR6pct.7.1.2.2.2siCoduluiP100-1/2006pct.8.5.4.2.2:

  -ariasectiuniitransversale500cm2;

  -latimea25cmsi2/3dingrosimeaperetelui;

  -inaltimea20cm;

  -procentulminimdearmarelongitudinala1%pentruzoneleseismicecua g0.20gsi0.8%

  pentruzoneleseismicecuag0.16g;Diametrulminimalbarelorlongitudinaleeste10mmiardiametrulminimal

  etrieriloreste6mm;distantaminimaintreetrieri,incampcurent,este15cmiarpezona

  deinnadireabarelorlongitudinaleestede10cm.

  Ordineaoperatiunilorarputeafiurmatoarea:

  -severificapozitiadistantierilordesubgrinzilePTHsisefaceventualecorectii,

  eliberandu-se spatiile pentrutrecereabarelor longitudinale alecenturilor (vezi piesele

  desenate);

  - se monteaza provizoriu, la pozitie etrierii centurilor, la distantele mentionate in

  proiect;

  -setrecbarelelongitudinalealecenturilorprinetrierisiseleagaincolturile

  etrierilorsi, eventualla mijlocul laturiloracestora; barelelongitudinalese potinnadi, prin

  suprapunerepecelputin60,inlungulcenturilorsilacapete,laancorareaincenturile

  perpendiculare,cuconditiacainaceeasisectiunesanufieinnaditemaimultde50%din

  numarulbareloriardistanteleintredouainnadirisuccesivesanufiemaimicide1.0m.

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  68/94

  67

  (c)Incazurileincaredimensiunileplanseuluinecesitasidispunereaunorgrinzide

  rigidizare-canddistanteleintrereazemelegrinzilorPTHsuntmaimaride4.0m-armarea

  grinzilorderigidizaresevafaceconcomitentcuceaacenturilorperimetralesivor

  respecta aceleasi prevederi constructive ca si la centuri, cu urmatoarele precizari

  suplimentare:

  -latimeagrinziiderigidizarevafi,deregula,egalacudimensiuneablocurilorPTH

  adica 25 cm; in cazul in care distantele intre peretii pe care reazema grinzile nu sunt

  modulate la 25 cm, pentru a evita ajustarea blocurilor ceramice prin taiere, se poate

  reducelatimeagrinziiderigidizarela15-20cmiararmarealongitudinalasevarealizacu

  min412PC52;

  - inaltimea grinzii de rigidizare va fi egala cu inaltimea planseului, insa armarea

  acesteiasevadezvoltanumaideasupragrinzilorPTH;

  (d) Dupa montareaarmaturilor innervuri sicenturi urmeaza montarea armaturilor

  suprabetonariiserecomandaplasesudatedinSTNB6/100-6/100sauplasedinotelbeton8/200-8/200PC52legatecusarma(Fig.27)

  Fig.27Armareasuprabetonarii

  (e)Inambelevariantedearmare,plaselevorfilegatecusarmaneagradefiecare

  conectoralgrinzilorPTH,siladistantedemin30cm,debarelesicarcaseledinnervurisi

  centuri.

  (f)Plaselesudatevorfimontate,deregula,curandulinferiordebareperpendicularpegrinzilePTHsivorfiinnaditeprinsuprapunerepemin25cm;

  (g)Ancorareapereazemeaplaselorsefacecucalaretidinbaredeotel8/20cm

  PC52, dispusi deasupraplaselor.Pereazemelecentralesepoateaveainvedereo

  indesire a calaretilor sau o marire a diametrului acestora la 10; dispunerea barelor si

  diametrelevorfiprecizatedecatreproiectantinproiectuldeexecutie.Trebuiementionatca

  standardul europeanEN15037-1prevede caarmaturadin suprabetonare va fiancorata

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  69/94

  68

  integralpereazeme;deaceeachiarincazulrealizariiplaselordearmaturacuotelbeton

  8/200 - 8/200 PC52 se vor prevedea calareti 8/20 cm PC52; se poate renunta la

  acesti calareti numai in cazurile in care detaliile din proiecte prevad in mod expres

  ancorareabarelorplaselorincenturisiprevadinCaieteledesarciniurmarireaspecialaa

  executieipesantier.

  (h)Armareasuprabetonariisepoaterealizaindouavariante:

  - Plasa sudata minim 6/100/100 STNB (STB cu rol constructiv si calareti pe

  reazemeleplaciidepeambeledirectii(paralelsiperpendicularpedirectianervurilorPTH).

  CalaretiiparalelicudirectianervurilorPTH,vorfidinotelPC52sisevordimensionaconform

  pct.III.8siIII.9.Calaretiipedirectiaperpendicularanervurilor,vorfimin8/200siaurolul

  constructivdea asigura ancorareasuprabetonarii pereazeme sipreluareaunormomente

  incovoietoarenegativelocaleinplacasubtireasuprabetonarii.

  - Armare cu bare independente din 8/200 - 8/200 PC52 ancorate cu ciocuri pe

  reazeme;incazulincareladimensionareacalaretilorrezultaoarmaremaideasadeex.8/150PC52atunci,pentruanumaipunesicalaretisuplimentarpereazemesepoateface

  siarmareaincampulsuprabetonariitotcu8/150PC52.

  IV.4.Executareasuprabetonarii

  (a)Executareasuprabetonariisevafacecubetondeclasaprevazutainproiectdar

  minim clasa C20/25; se va turna aceeasi clasa de beton atat in centurile si grinzile

  perimetrale ale planseului cat si in nervuri si suprabetonare. In caietul de sarcini se va

  precizacabetonulsafiepreparatcuagregatecudimensiuneagranuleidepanala16mm.

  Lastructurileincadre,betonulsuprabetonariivafiturnatodatacuceldingrinzisinoduriledecadru.

  (b)Seumezescnexcesblocurileceramicedeplanseu,dupacaresetoarna

  betonulconcomitentntoateelementelecarealcatuiescplanseul-nervuri,grinzide

  rigidizare,centuri,grinzidecadrusistratuldesuprabetonare(fig.28).

  Fig.28Turnareabetonuluiinsuprabetonaresinervuri

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  70/94

  69

  (c)Se va planifica activitatea astfel nct betonarea planseului sa se faca

  continuu(farantreruperi).Fatasuperioaraabetonuluiseniveleaza,astfelnctsase

  respectegrosimeastratuluidesuprabetonare(conformproiectului).Betonulsevaproteja

  curogojinicareseumezescpetotparcursulntaririibetonului,de1-2oripezi.(Fig.29).

  Fig.29Tratareabetonuluidupaturnare

  (d) Durata de tratare a betonului dupa turnare se va stabili conform Codului de

  practica NE012-2007, in functie de compozitia betonului, de conditiile atmosferice din

  timpul si de dupa turnare si de conditiile de serviciu si de expunere a structurii dupa

  turnare.

  (e)Scheladerezemareagrinzilordeplanseusedemonteazanumaidupantarirea

  completaabetonului,respectivdupa28zile.

  (f)Caietuldesarciniintocmitdecatreproiectantulautorizattrebuiesaprevada

  conditiile de lucru si eventualele restrictii privind protectia muncii, functie de specificul

  constructieirespective.

  IV.5.Asigurareacalitatii

  IV.5.1.Prevederigenerale

  a)Corpurileceramice,carcaseledearmaturaprefabricatepentruasigurarearezemariisi

  grinzilePTHseexecutanatelierespecializate,avanddotariletehnicesipersonalulcalificat,necesare,pebazaunorprocedurideexecutarealucrarilorcuunsistempropriu

  deasigurareacalitatii.

  b) Produsele utilizate vor corespunde standardelor i prevederilor din acest indrumator,

  fiind nsotite, la procurare, de documente privind calitatea. Ele vor fi manipulate si

  depozitateastfelncatsanusedegradezesisapoatafiidentificate.

  c)-Verificarileprivindcalitateasefac,conformprevederilorspecificecareurmeaza,

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  71/94

  70

  astfel:(i)-prinverificareaexistenteisianalizareacontinutuluidocumentelorprivind

  calitateaproduselorrespective;

  (ii)-prinobservarevizual,amanuntita;

  (iii)-prinmasuraredirectaamarimilorprecizate;

  (iv)-prinincercare,conformmetodelorprecizate.

  d)- Verificarileprivindcomponentele, prevazute inacest indrumator serefera numai lacelecaresefacnvedereapuneriinopera.

  e) - Pentru unele incercari, se prevede efectuarea acestora la producator, urmand ca

  pentru punerea n opera s fie verificate documentele care atest efectuarea acestor

  ncercriirezultateleobinute.Incercarilerespectivesevorreferilaprobedinloturilede

  produsecareurmeazaafipusenoper.

  f)Toateinregistrarileprivindverificarileefectuatesevorpastrainregistre,carevorputeafi

  consultate.

  IV.5.2.Verificariprivindcomponentele

  a) Verificarile privind grinzile PTH se vor face in modurile si cantitatile aratate n tabelul

  IV.5.1.

  TabelulIV.5.1

  VerificareaprinNr.

  crt.

  Caracteristica

  documenteobservare

  vizual

  msurare

  ncercare

  1 Tipul sicalitateagrinzilor 100% 100%

  2 Dimensiunile 100%

  3 Poziiasiintegritateaconectorilor

  100% 100%

  4 Numarulsipozitiasarmelordeprecomprimare

  100% 100%

  5 Integritateainvelisuluiceramicsiabetonului

  100%

  b)Verificarileprivind corpurileceramice sevor face n modurile sicantitatilearataten

  tabelulIV.5.2.TabelulIV.5.2Verificareaprin

  Nr.

  crt.

  Caracteristica

  documente

  observare

  vizual

  msurare

  ncercare

  1 Tipulicalitateablocurilor 100% 100%

  2 ntegritatea,aspectul 100% 3 Formalaextradosirezemri

  -planitate-paralelism(*)

  20%lantmplare

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  72/94

  71

  4

  Dimensiunile(*) 10%lantmplare

  5 Rezistenalancovoiere-strpungere(**)

  6buclafiecarelotaprovizionat

  (*) sevorvedeacriteriiledeperformantastabiliteprinagrementultehnic

  (**)conformprocedurilorstandardizate

  c)Dac

  rezultatulpentruunadincaracteristici,pecantitateadeprobeprev

  zut

  ,nuintr

  nlimiteleabateriloradmise,elementelesaulotul,dupcaz,seconsiderneconforminu

  sepunenoper,astfel:

  c1)-pentruverificrilecarevizeazfiecarebucatnparte(100%),sepermite

  triereaiadmitereacelorcaresencadreaznabaterileadmise;

  c2) - pentru verificrilecarevizeazntregullot i care se fac prin sondaj, se

  respingentregullot.

  IV.5.3.Verificari lamontareagrinzilorsiblocurilorceramicesilaturnareabetonuluia) Inaintedeaefectuamontareaelementelorplanseului,sevaefectuaverificarea

  conditiilorprealabilemontarii,caresereferala:

  a1) - existenta procesului verbal de predare-primire front de lucru, care trebuie sa

  consemnezeterminareacompleta,laniveluldecalitatecerut,alucrarilorcarevorconstitui

  suportul elementelor de planseu (ziduri, grinzi/rigle de cadru sau alte elemente portante

  pentru grinzi), verificarea inregistrarilor privind calitatea acestora, precum si verificarea

  lucrarilorrespective,prinobservaredirectasimasuraridupcaz;

  a2)-stareazonelorpecaresevaefectuarezemareaprovizorieagrinzilor,lamontareaacestora(subaspectulrezistenteisistabilitatii,precumsialcoteidenivel;

  a3)-existentasistareaelementelorpentrurezemareaprovizorieagrinzilorlamontarea

  acestora;

  a4)-existentadetaliilordeexecutiecarestabilescalcatuireasiconditiiledetrasarea

  planseelorcaresemonteaza;

  a5) - organizarea corespunzatoare a punctului de lucru pentru desfasurarea

  corespunzatoare a lucrarilor (cu deosebire in ceea ce priveste transportul si turnarea

  betonului).b)Trasareapentrumontaresereferala:

  b1) - identificarea elementelor portante (pereti, rigle s.a.) pe care reazema grinzile,

  conformprevederilordinproiect;

  b2) - marcarea,peaceste elemente,a pozitiei grinzilorPTH (axul sau, depreferat,

  marginileacestora),verificanddeschidereaconformproiectuluipentrufiecaregrinda;

  b3)-marcarea,dacaestecazul,apozitieinervurilortransversalederigidizare.

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  73/94

  72

  c)LamontareagrinzilorPTHseverifica:

  c1) -executareacorectaaesafodajelorpentrurezemare

  c2) - distanta liberadintre talpile acestora, deregulachiarcuun corp ceramic, cel

  putinlaceledouacapete,langareazeme;

  c3)-conditiilederezemarepeelementeleportantealestructurii(lungime,

  suprafata)

  c4) -conditiilederezemareperigleleesafodajului;

  c5) - cotele stabilite pentru goluri, treceri, montari speciale (grinzi duble, grinzi

  intreruptes.a.);

  c6) -unghiurile corectedintre axul grinzilorPTH siaxul elementelorpecare

  acesteareazema;

  d)Lamontareacorpurilorceramiceseverifica:

  d1) -conditiilederezemarepeumeriigrinzilorPTH(latime,suprafata);

  d2) -pozitialacapetelefiecaruirand,fatadeelementeleportante(centurisaugrinzi);d3) -marimearosturilordintrecorpuri incampcurentsiperpendicularitateaacestora

  peaxulgrinzilor;

  d4) - cota si latimea golului pentru nervurile transversale de rigidizare, daca este

  cazul.

  e) Este interzisa depozitarea de materiale pe zona de planseu montata. Circulatia

  persoanelorcare lucreaza, seva face numai pe podina din lemn asezata peste corpurile

  ceramice.

  f)Montareaarmaturilorsefaceinconcordantacuprevederiledinproiect,verificandu-se: f1)-caracteristicilearmaturiisicarcaselordearmaturaconformtabeluluiIV.5.3.;

  f2)-acoperireacubetonsidistantelerelativedintrebareconformdetaliilordinproiect;

  f3)-lungimile,petrecerea(dacaestecazul)sipozitia(cotele)inlungulbarei;

  f4)-fixareainpozitie;

  f5)-stareasuprafeteiarmaturilor(curatire,absentarugineineaderente).

  g) Turnarea betonului se face in concordanta cu prevederile din proiect (clasa, grosime),

  verificandu-se:

  g1)-caracteristicilebetonuluiconformtabeluluiIV.5.3.; g2)-stropireacuapaaelementelormontate,imediatinainteaturnariibetonului;

  g3)-stareadecuratenieasuprafeteicarevineincontactcubetonulsilipsacorpurilor

  strainecaresaocupe/obturezespatiulcaresebetoneaza;

  g4)-compactareasiabsentascurgerilordelaptedecimentprinrosturi;

  g5)-finisareasuprafeteisuperioare.

  h) Verificarile privind armatura si betonul, inainte de punerea in opera, se vor face in

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  74/94

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  75/94

  74

  V. PIESE DESENATE

  (VEZI VOLUMUL 2)

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  76/94

  75

  VI. ANEXE

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  77/94

  76

  ANEXA 1

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  78/94

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  79/94

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  80/94

  79

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  81/94

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  82/94

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  83/94

  82

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  84/94

  83

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  85/94

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  86/94

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  87/94

  86

  ANEXA 2

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  88/94

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  89/94

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  90/94

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  91/94

  90

  2. VizualizareamodelelorgenerateinEtabs:

  2.1. Structuradinzidarieconfinata-P+1E

  Fig.4.Vizualizarerandaremodel3Dstructuradinzidarieconfinata

  Fig.5.Vizualizareplansimodel3Dstructuradinzidarieconfinata

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  92/94

  91

  2.2. Structuraincadredebetonarmat-P+4E

  Fig.6.Vizualizarerandaremodel3Dstructuraincadredebetonarmat

  Fig.7.Vizualizareplansimodel3Dstructuraincadredebetonarmat

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  93/94

 • 7/29/2019 Indrumator plansee PTH rev 1_2011.pdf

  94/94

  3.2. DiagramedeeforturiinplanseuGrupareaFundamentaladeincarcari

  Pentru acest exemplu, au fost considerate incarcarile pe planseu mentionate la punctul III.3 din

  prezentulindrumator.

  3.2.1. StructuradinzidarieconfinataP+1E

  Fig.10.VizualizareeforturiM11,M22inplanseunivel1structuradinzidarieconfinata

  3.2.2. StructuraincadredebetonarmatP+4E