Top Banner
Individualna delovna razmerja Sklenitev pogodbe o zaposlitvi Doc. dr. Andraž Rangus
31

Individualna delovna razmerja - mlcljubljana.e-ucenje.commlcljubljana.e-ucenje.com/objekti/43/DEL-SOC-002_Individualna... · Delovno pravo –KAZENSKO PRAVO Materialno kazensko pravo

Feb 01, 2018

Download

Documents

doankiet
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Individualna delovna razmerja

  Sklenitev pogodbe o zaposlitvi

  Doc. dr. Andra Rangus

 • DELOVNO PRAVO

  Individualna delovna razmerja

  Delavec - Delodajalec

  Kolektivna delovna razmerja

  Skupina delavcev Delodajalec(i)

  Zakon o delovnih razmerjih ZKolP, ZStk, ZRSin,ZSDU

  Inpekcija RS za delo

  Delovno in socialno sodie

  Ustavno sodie

 • Razmejitev delovnega prava CIVILNO PRAVO

  izvor delovnega prava, razvoj zaitnih ukrepov

  uporaba splonih pravil civilnega prava (13. len ZDR)Obligacijski zakonik (sklepanje & neveljavnost pogodb,

  odkodniska odgovornost, podjemna pogodba ipd.)

  Civilno procesno pravoZakon o pravdnem postopku (Delovno in socialno sodie)

 • Delovno pravo KAZENSKO PRAVO

  Materialno kazensko pravo Kazenski zakoniksploni del: dolobe o naklepu, malomarnosti ipd.

  posebni del: kazniva dejanja

  Kazensko procesno pravo Zakon o kazenskem postopkuodloanje o krivdi in odgovornosti

  pomen obrambe (zagovor delavca odpoved pogodbe o zaposlitvi & disciplinski postopek)

 • JAVNA UPRAVA, MEDNARODNO in GOSPODARSKO PRAVO

  JAVNA UPRAVAjavni uslubenci Zakon o javnih uslubencih

  MEDNARODNO PRAVOvzpostavljanje nael in minimalnih standardovMednarodna organizacija dela (konvencije, priporoila)Svet Evrope (lovekova pravice, Evropska socialna listina)Evropska unija (uredbe in direktive)

  GOSPODARSKO STATUSNO PRAVOpoloaj poslovodnih oseb Zakon o gospodarskih drubahstatusna oblika delodajalca (d.d., d.o.o., javni zavod ipd.)

 • Delovno razmerje

  DELAVEC

  se prostovoljno vkljui

  dela za plailo

  dela osebno in nepretrgano

  DELODAJALEC

  organizira delovni proces

  daje navodila delavcu

  nadzira delo delavca123RF.com

 • DELAVEC - DELODAJALEC

  Fizina oseba

  V delovnem razmerju na podlagi PZ

  pravna in fizina oseba ali drug subjekt

  manji delodajalec (< 10 zaposlenih)

 • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)

  Sprejet leta 2013

  Namen zakonavidik delodajalca: pronost, fleksibilnostvidik delavca: varstvo in zaita ibkeja stranka v korist delavca (9. len

  omejitev avtonimije pogodbenih strank)

  Razmerje do kolektivnih pogodb in drugih avtonomnih pravnih aktov

  Uporaba zakona (3. len)

 • ELEMENTI DELOVNEGA RAZMERJA

  Elementi delovnega razmerja so

  Prostovoljna vkljuitev v organiziran delovni proces delodajalca

  Opravljanje dela za plailo

  Opravljanje dela osebno in nepretrgano

  Opravljanje dela po navodilih in nadzorom delodajalca

  Direktivna oblast Disciplinska oblast

 • Prepoved diskriminacije

  Ustava (14. len) & ZDR (6. len)

  Velja za iskalce zaposlitve in zaposlene

  Enako obravnavanje ne glede na osebne okoliineizjema: narava dela & okoliine, v katerih se delo opravlja

  neposredna posredna

  Obrnjeno dokazno breme

  Odkodninska odgovornost

 • Ekonomsko odvisne osebe

  Samozaposlena oseba oz. oseba, ki samostojno opravlja delo za naronika:Z naronikom je v dalj asa trajajoem razmerjuDelo za naronika opravlja osebno (ne zaposluje drugih)Delo opravlja na podlagi pogodbe civilnega (gospodarskega) pravaDelo opravlja v okoliinah ekonomske odvisnosti najmanj 80% letnih prihodkob

  pridobi od istega naronika

  Pravice: Prepoved diskriminacije Minimalni odpovedni roki Prepoved odpovedi pogodbe iz neutemeljnih razlogov Zagotavljanje plaila za primerljivo delo Odkodninska odgovornost.

  Delo opravlja samostojno in ne v razmerju podrejenosti!

  Vsako koledarsko leto

  obvestiti naronika

 • Sploni akti delodajalca

  Namen: doloitev dela in/ali obveznosti Sistemizacija delovnih mest Izjava o varnosti z oceno tveganja Razlini pravilniki (npr.):

  Pravilnik o delovnem asu, Pravilnik o nagrajevanju Pravilnik o prepreevanju nadlegovanja na DM Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti, itd

  Avtonomen enostranski pravni vir Sodelovanje reprezentativnega sindikatamnenje v roku 8 dni, ni zavezujoe ni sindikata obvestiti delavce

  Sploni akt veljaven samo, e je sprejet po postopku ZDR-1!

 • Sklenitev delovnega razmerja

  Pogodba o zaposlitvi realni kontrakt sklene se v pisni obliki ustna oblika e ne pomeni neveljavnosti p. (elementi d.r.)

  Nastop dela pravice, obveznosti in vkljuitev v socialno zavarovanje

  Praviloma za nedoloen as (doloen as - izjemoma)

  Neveljavnost Ninost Izpodbojnost (30 dni, 1 leto)

  Stranke Delodajalec (pooblaenci) Delavec Tujci - posebni predpisi

  PISNOST:ni nujnaza laje dokazovanjedomneva o obstoju delovnega razmerja

 • Postopek zaposlovanja

  Obvezna objava prostih delovnih mest (pogoji in rok za prijavo)

  Brez javne objave samo izjemoma (26. len)! e vzpostavljeno razmerje (tipendisti, zap. za doloen as) drubeniki, druinski lani, poslovodne osebe, prokuristi

  Dokazila o izpolnjevanju pogojev ne sme se zahtevati podatke, ki niso v neposredni zvezi z delom (ali pogojevati

  sklenitev pogodbe s pridobitvijo zasebnih podatkov) delavec pa mora povedati o vseh dejstvih, ki so pomembna za opravljanje njegovega

  dela

  Preizkus znanja in sposobnosti kandidata npr. zdravstveni pregled na stroke delodajalca

  Kandidat (neizbrani) obvesti v 8 dnevih od zakljuka postopka (tudi email)Vrnitev dokumentacije (na zahtevo)

  Prepoved diskriminatorne objave

 • Odloitev o izbiri

  POGODBENA SVOBODA DELODAJALCA!!!Delodajalec ima ob upotevanju zakonskih prepovedi pravico

  do proste odloitve, s katerim kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dela, bo sklenil pogodbo o zaposlitvi.

  Lahko izda sklep o izbiri oz. garantno pismo

  Izbranemu kandidatu izroiti pisen predlog PZ vsaj 3 dni pred predvideno sklenitvijo

  Sklenitev PZ

  Obvestilo neizbranim kandidatom

 • Kaj sledi podpisu PZ

  Prijava v obvezno zavarovanje z dnem nastopa dela po PZ, vendar najkasneje pred zaetkom opravljanja dela. Izroitev potrdila o vkljuenosti v soc. zav. 15 dni od nastopa dela

  Seznanitev z delom ter pravicami in obveznostmi

  Usposobitev za varno opravljanje dela

 • Pravice in obveznosti pri sklepanju PZ

  Sodna praksa:

  VDSS sklep Pdp 454/2012:Toba neizbranega kandidata zarazveljavitev postopka izbire, razveljavitev pogodbe ozaposlitvi z izbranim kandidatom in izvedbo ponovnegarazpisnega postopka je nedopustna, zato se zavre, saj lahkoskladno z ZDR neizbrani kandidat uveljavlja le odkodninskizahtevek v primeru, e je pri izbiri krena prepoveddiskriminacije.

  Sodba VIII Ips 265/2006:Toena stranka je dokazala, da naneizbiro tonika ni vplivala njegova narodnost, temveobjektivno upravieni razlogi, ki izhajajo iz vrste in naravedela na razpisanem delovnem mestu, ne glede na osebneokoliine posameznega kandidata.

 • Vsebina pogodbe o zaposlitvi

  Sploni podatki o strankah

  Delovno mesto/vrsta dela

  Datum nastopa dela

  Zvrst pogodbe: kraj, (ne)doloen as, delovni as

  Delovni pogoji: plaa, letni dopust, odpovedni roki, kolektivne

  pogodbe, druge pravice ipd.

  Upotevanje minimalnih doloil (31. len)

 • Sprememba ali sklenitev nove PZ zaradi spremenjenih okoliin

  Zaradi spremenjenih okoliin predlaga katerakoli stranka, potreben pristanek nasprotne stranke

  Razlogi: Sprememba naziva delovnega mesta asa trajanja, delovnega asaOdpoved iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti, ko delodajalec delavcu ponudi

  sklenitev novo pogodbe o zaposlitvi

  NOVOST!!! e se sklene pogodba o zaposlitvi za doloen as v primerih z delavcem, ki je

  e zaposlen pri delodajalcu za nedoloen as, v asu opravljanja dela po pogodbi o zaposlitvi za doloen as mirujejo pravice, obveznosti in odgovornosti iz pogodbe o zaposlitvi za nedoloen as.

 • SUSPENZ PZ

  Delavec zaasno preneha opravljati delo npr. prestajanje zaporne kazni ali drugega ukrepa manj kot 6 mesecev, sluenje civilnih,

  vojakih, policijskih obveznosti, pripor,..

  Pogodba ne preneha veljati, pravice in obveznosti mirujejo

  Delavec se mora vrniti na delo najkasneje v 5 dneh po prenehanju razlogov za suspenz

 • ATIPINE OBLIKE DELA so

  Eurofound: Vse ostale oblike dela (pravna razmerja), ki niso tipino sklenjene za dalji (nedoloen) in polni delovni as z enim delodajalcem

  tudentsko delo

  Delo preko agencij za zagotavljanje dela delavcev

  Pogodbe civilnega prava (avtorska pogodba, podjemna pogodba,)

  Samostojni podjetniki

  Platforme (crowdsourcing, crowdfunding,) in niso nujno prekarne oblike dela!

 • Fleksibilneje oblike zaposlitve (PZ) in nekatere posebnosti

  Fleksibilne oblike PZ:PZ za doloen asPZ za kraji delovni asAgencijsko deloPZ za opravljanje dela na domu teleworkingPZ s poslovodno osebo, prokuristom

  Posebnosti:PripravnitvoPoskusno delo

 • Pogodba o zaposlitvi za DOLOEN AS

  RAZLOGI

  delo, ki po svoji naravi traja doloen as,

  nadomeanje zaasno odsotnega delavca,

  zaasno povean obseg dela,

  zaposlitev tujca ali osebe brez dravljanstva, ki ima enotno dovoljenje,

  poslovodno osebo ali prokurista,

  vodilnega delavca iz prvega odstavka 74. lena tega zakona,

  opravljanje sezonskega dela,

  delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za doloen as zaradi priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oziroma izobraevanja,

  zaposlitev za doloen as zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi dokonne odlobe in potrdila pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij po posebnem zakonu,

  opravljanje javnih del oziroma vkljuitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom,

  pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano,

  delo, potrebno v asu uvajanja novih programov, nove tehnologije ter drugih tehninih in tehnolokih izboljav delovnega procesa ali zaradi usposabljanja delavcev,

  predajo dela,

  voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat,

  druge primere, ki jih doloa zakon oziroma kolektivna pogodba na ravni dejavnosti.

 • Omejitev sklepanja

  Skupaj ne ve kot 2 leti (predaja dela max. 1 mesec)

  Izjeme:Nadomeanje zaasno odsotnega delavca

  Zaposlitev tujca oz. osebe brez dravljanstva

  Poslovodno osebo ali prokurista

  Vodilnega delavca

  Funkcionarje

  Projektno delo, ki traja ve kot 2 leti

  Drugi primeri, ki jih doloa zakon

  Prekinitev 3 mesece ali manj ne pomeni

  prekinitve!

 • Sankcija kritve PZ za doloen as

  DOMNEVA, DA JE PZ SKLENJENA ZA NEDOLOEN AS!!!

  e PZ ni izraena pisno

  e as trajanja ni pisno izraen

  e ni doloen razlog za sklenitev

  e ne obstaja zakonit razlog

  e je prekoraena skupna dolina trajanja

  e delavec ostane na delu po preteku asa

 • Pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu delodajalcu (agencije)

  Delavec ne opravlja dela pri delodajalcu tristrano razmerje

  Delodajalec in uporabnik: pisni dogovor o napotitvi

  Delodajalec in delavec - PZ za nedoloen as

  Zagotavljanje nadomestila, ko ne zagotavlja dela

  Omejitve (prepoved):

  Nadomeanje stavkajoih

  Kolektivni odpusti Veja izpostavljenost

  tveganjem VZD Prekoraitev kvot

 • Pogodba o zaposlitvi s krajim delovnim asom

  as, ki je kraji od polnega delovnega asa pri delodajalcu

  Enake pravice in obveznosti uveljavlja jih sorazmerno asu

  Uveljavljanje pravic premoenjske: sorazmerno nepremoenjske: v celoti

  Sklenitev pogodbe z ve delodajalci, da si zagotovi polni delovni as

  Posebni primeri: zdravstveni razlogi, starevsko varstvo, invalidnost

  Primeri: Letni dopust & regres Odmor za malico & plailo

  Vse pravice v

  celoti, razen:

  - Plailo za delo

 • Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu

  V celoti ali le del delovnega asa

  Dogovor o pravicah in obveznostih

  Dolnost delodajalcaZagotavljanje varnosti & zdravjaNadomestilo za lastna sredstva

  Vloga inpektorja za deloObvestiloPrepoved kodljivih in nevarnih del

 • Javna dela Poslovodni delavci

  Posebnost:

  za brezposelne osebe

  delo & usposabljanje

  Ukrep APZ (ZUTD)

  Posebnost:

  drugano urejanje pravic, obveznosti in odgovornosti

  Vodilni delavci

 • Sprememba delodajalca

  Pravni prenos podjetja, izveden na podlagi:zakona, drugega predpisa,pravnega posla,pravnomone sodne odlobe,zdruitev, delitev.

  Pogodbene pravice zaposlenih delavcev preidejo na novega delodajalca (prevzemnika)e najmanj 1 leto mora delavcem zagotavljati pravice, razen:

  e prej preneha kolektivna pogodba alie je pred potekom enega leta sklenjena nova KP.

 • POSEBNOSTI

  Pripravnitvo

  Traja najve eno letoPo programu, mentorIzpitDelodajalec ne sme

  odpovedati PZ, razen izredna odpoved ali prenehanje delodajalca oz. prisilna poravnava

  Plailo najmanj 70% OP, vendar ne manj kot min. plaa

  Poskusno delo

  Potrebno dogovoriti v PZ (lahko tudi pri PZ za D)

  Najve 6 mesecev

  Delodajalec lahko v asu PD ali ob njegovem zakljuku redno odpove PZ zaradi neuspeno opravljenega PD odpovedni rok 7 dni

  POMEMBNO!

  Jasna merila Spremljanje,

  ocenjevanje, pomo Izredna odpoved Preverjanje znanja oz.

  sposobnosti opravljanja dela po PZ in NE OSEBNIH LASTNOSTI