Top Banner
* Mgr inż.Amelia Woynarowska, Dr inż. hab. Witold Żukowski, Prof. PK, Instytut Chemii i Techno- logii Nieorganicznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska. AMelIA WoyNAroWsKA, WITolD ŻuKoWsKI * TerMICZNe PrZeKsZTAŁCANIe ZuŻyTeGo sPrZĘTu eleKTryCZNeGo I eleKTroNICZNeGo IINCINerATIoN oF WAsTe eleCTrICAl AND eleCTroNIC eQuIPMeNT stre szczenie W artykule przedstawiono problematykę gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elek- tronicznym (Zsee) w unii europejskiej i w Polsce. omówiono regulacje prawne oraz zmiany w zagospodarowaniu tego typu odpadów od momentu przystąpienia Polski do unii europej- skiej. Przedstawiono również metodę termicznego przekształcania odpadów. Słowa kluczowe: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, ZSEE Abstract This paper describes problem with wasted electrical and electronic equipment (Weee) in european union and Poland. There are showed changes in waste management of Weee after accession of Poland to european union. There is also described thermal waste transformation method. Keywords: Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE
12

Incineration of waste electrical and electronic equipment (in Polish:Termiczne przekształcanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

Dec 12, 2022

Download

Documents

Witold Zukowski
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Incineration of waste electrical and electronic equipment (in Polish:Termiczne przekształcanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

* Mgrinż.AmeliaWoynarowska,Drinż.hab.WitoldŻukowski,Prof.PK,InstytutChemiiiTechno-logiiNieorganicznej,WydziałInżynieriiiTechnologiiChemicznej,PolitechnikaKrakowska.

AMelIAWoyNAroWsKA,WITolDŻuKoWsKI*

TerMICZNePrZeKsZTAŁCANIeZuŻyTeGosPrZĘTueleKTryCZNeGoIeleKTroNICZNeGo

IINCINerATIoNoFWAsTeeleCTrICAlANDeleCTroNICeQuIPMeNT

s t r e s z c z e n i e

Wartykuleprzedstawionoproblematykęgospodarkizużytymsprzętemelektrycznymielek-tronicznym(Zsee)wuniieuropejskiejiwPolsce.omówionoregulacjeprawneorazzmianywzagospodarowaniutegotypuodpadówodmomentuprzystąpieniaPolskidouniieuropej-skiej.Przedstawionorównieżmetodętermicznegoprzekształcaniaodpadów.

Słowa kluczowe: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, ZSEE

A b s t r a c t

This paper describes problem with wasted electrical and electronic equipment (Weee) ineuropeanunionandPoland.ThereareshowedchangesinwastemanagementofWeeeafteraccessionofPolandtoeuropeanunion.Thereisalsodescribedthermalwastetransformationmethod.

Keywords: Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE

Page 2: Incineration of waste electrical and electronic equipment (in Polish:Termiczne przekształcanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

288

1. Wstęp

szacujesię,żekażdymieszkaniecuniieuropejskiejwytwarzaprzeciętnieponad500kgodpadówrocznie,zczegook.17–20kgtoodpadyprzemysłuelektrycznegoielektroniczne-go[1].Ilośćtegotypuodpadówciąglewzrastaiwynosiweuropieod3%do5%wstosunkudoogólnejilościodpadów.Zużytysprzętelektrycznyinieprzetworzonyelektronicznyod-działujenegatywnienaludzkiezdrowieiśrodowisko.Wynikatozfaktu,żewjegoskładziezawartych jest szeregmetali,w tymmetaleciężkie,orazzwiązkiorganiczne,któremogąbyćtrwałymizanieczyszczeniamiśrodowiska.Podstawowymproblememjesttorównież,żeZseemaskładchemicznybardzozróżnicowany,dlategopowinnosięprowadzićzbieranieiutylizacjętegotypuodpadów.Ztegoteżpowoduzarządzanietymiodpadamijestbardzoważne,awręczniezbędne.Niestetyświadomośćkonsumentówjestnadalniewystarczająca,choćniewątpliwiewzrasta.Zwłaszczamałogabarytoweurządzeniagospodarstwadomowe-gotraktowanesąnadalprzeznichjakoodpadykomunalne[1].

2. Regulacje prawne dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego elektronicznego

Podstawowymaktemuniieuropejskiejdotyczącejdziałaniasystemówzarządzaniazu-żytymsprzętemelektrycznymielektronicznymjestDyrektywa2002/96/WeParlamentueu-ropejskiegoiradyzdnia27stycznia2003roku.

Głównym celem Dyrektywy 2002/96/We jest ograniczenie ilości zużytych sprzętówelektrycznychielektronicznych,aponadtoponowneużycieirecykling,abyzmniejszyćilośćodpadów.NaPaństwauniieuropejskiejnałożonorównieżobowiązekprojektowaniaipro-dukcjiurządzeńelektrycznychielektronicznychwsposóbumożliwiającyichdemontażorazodzysk.DziałaniatezostałyrównieżwspartewytycznymiDyrektywy2002/95/Wezdnia27stycznia2003r.wsprawieograniczeniastosowanianiektórychniebezpiecznychsubstan-cjiwsprzęcieelektrycznymielektronicznym[4].

Zgodniezustawąozużytymsprzęcieelektrycznymielektronicznymzdnia29.07.2005r.dokonanopodziałutychodpadówna10grupiwskazanoichnajważniejszerodzaje,cozo-stałoprzedstawionewtabeli1.PonadtoustawaoZseewskazuje,któreskładnikinależyusunąćwpierwszejkolejnościztegotypuodpadów,ajakienależyprzetworzyć,copokazanowtabeli2.

Dyrektywa 2002/96/We wskazała dla każdej z grup zużytego sprzętu elektrycznegoielektronicznegowymaganeminimalnepoziomyodzyskuorazminimalnepoziomyponow-negoużyciairecyklingu,cozostałoprzedstawionewtabeli3.

Page 3: Incineration of waste electrical and electronic equipment (in Polish:Termiczne przekształcanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

289

Ta b e l a 1Grupy i ważniejsze rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego [10]

Grupa Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wielkogabarytowe urządzenia

gospodarstwa domowego

chłodziarki,zamrażarki,pralki, suszarkidoubrań,zmywarki,urządze-niakuchenne,wtymkuchenki,pieceipłytyelektryczne,mikrofalówki,elektryczneurządzeniagrzejne,wentylatoryelektryczne,urządzeniakli-matyzacyjneisprzętwentylujący

Małogabarytowe urządzenia

gospodarstwa domowego

odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, rozdrabniacze, młynki dokawy, noże elektryczne, urządzenia do strzyżenia, suszenia włosów,szczotkowaniagolenia,masażu,zegary,wagi,wszelkiemałogabarytoweurządzeniagospodarstwadomowego

Sprzęt teleinformatyczny

i telekomunikacyjny

komputery,laptopy,notebooki,notepady,drukarki,sprzętkopiujący,kal-kulatory,maszynydopisania,terminale,faksy,telefaksy,telefony,automa-tytelefoniczne,pozostałeproduktylubsprzętsłużącydotransmisjigłosu,obrazulubinnychinformacjizapomocątechnologiitelekomunikacyjnej

Sprzęt audiowizualny odbiorniki radiowe i telewizyjne, kamery i sprzed video, sprzęt hi-fi,wzmacniaczedźwięku,instrumentymuzyczne

Sprzęt oświetleniowy

oprawy do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw stosowanychwgospodarstwachdomowych,linioweikompaktowelampyfluorescen-cyjne, wysokoprężne lampy wyładowcze, ciśnieniowe lampy sodoweilampymetalohalogenkowe,niskoprężnelampysodowe,pozostałeurzą-dzeniaoświetleniowe,zwyjątkiemżarówek

Narzędziaelektryczneielektroniczne

wiertarki, piły,maszynydo szycia, urządzenia do skręcania,mielenia,piaskowania,przemiału,piłowania,cięcia,nawiercania,robieniaotwo-rów,nabijania,składania,gięcia,narzędziadonitowania,przyśrubowa-nia, spawania, lutowania, urządzenia do rozpylania, rozprowadzania,rozpraszania, kosiarki do trawy i podobne, pozostałe narzędzia elek-tryczneielektroniczne

Zabawki,sprzętrekreacyjnyisportowy

kolejki elektryczne lub torywyścigowe, kieszonkowekonsole do giervideo, gry video, komputerowo sterowane urządzenia do uprawianiasportów,sprzętsportowyzelektrycznymilubelektronicznymiczęściamiskładowymi,automatyuruchamianemonetą,banknotem,żetonem,po-zostałezabawki,sprzętrekreacyjnyisportowy

Wyrobymedyczne

sprzętdo:radioterapii,badańkardiologicznych,dializoterpii,wentylacjipłuc; urządzeniamedycznewykorzystujące technikę nuklearną, sprzętlaboratoryjnydodiagnostykiinvitro,analizatory,zamrażarkilaborato-ryjne,testypłodności,pozostałeurządzeniadowykrywania,zapobiega-nia,monitorowania,leczenia,łagodzeniaprzebieguchoroby,urazówlubniepełnosprawności

Przyrządy do nadzoru i kontroli

czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, urządzenia pomiarowe,ważące lubdonastawuużywanewgospodarstwiedomowymlub jakosprzęt laboratoryjny, pozostałe przyrządy nadzoru i kontroli używanewobiektachiinstalacjachprzemysłowych

Automatydowydawania

automatydowydawania:napojówgorących,buteleklubpuszekzzimny-miigorącyminapojami,produktówstałych,pieniędzy–bankomatyitp.

Page 4: Incineration of waste electrical and electronic equipment (in Polish:Termiczne przekształcanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

290

Ta b e l a 2

Składniki niebezpieczne, materiały lub części składowe, które powinny być przetworzone lub usunięte ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego [10]

Do usunięcia w pierwszej kolejności Do przetworzenia drugiej kolejności

1.PCB2.Częściskładowezawierającertęć3.Baterie4. Płytki obwodów drukowanych do telefonów ko-mórkowychorazinnewyroby,jeżelipowierzchniapłytek>10cm2

5.Wkładydrukujące,płynneiproszkowe,atakżeto-nerybarwiące

6.TworzywosztucznezawierającezwiązkiBrzmniej-szającepalność

7.Azbestorazczęściskładowezawierająceazbest8.lampyelektronopromieniowe9. Wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC), chlo-rofluorowęglowodory(CFC),wodorofluorowęglo-wodory(HFC)lubwęglowodory(HC)

10.Gazowelampywyładowcze11.Wyświetlaczeciekłokrystalicznewrazzobudową,

opowierzchni>100cm2orazpodświetlaczezga-zowymilampamiwyładowczymi

12.Zewnętrzneokablowanieelektryczne13.Częściskładowezawierająceogniotrwałewłókna

ceramiczne,określonewustawiezdnia11stycznia2001r.osubstancjachipreparatachchemicznych

14. Częściskładowezawierającesubstancjepromienio-twórcze,zwyjątkiemczęściskładowych,wprzy-padku których aktywność całkowita i stężeniepromieniotwórcze izotopów promieniotwórczychnieprzekraczająwartościokreślonychjakokryte-riazwolnieniazobowiązkuuzyskaniazezwoleniaalbo zgłoszenia w przepisach wydanych na pod-stawieustawyzdnia29listopada2000r.–Prawoatomowe

15.Kondensatoryelektrolityczne(h>25mm,fi>25mm)

16.olejezesprężarek.

1.Zlampelektronopromieniowychnale-żyusunąćosłonęfluorescencyjną.

2.Zurządzeńzawierającychgazyzubo-żające warstwę ozonową lub mającepotencjał powodowania globalnegoefektucieplarnianego(GWP)powyżej15,wtymgazyznajdującesięwpian-kach oraz obwodach chłodzących –gazynależywłaściwieodessaćiodpo-wiedniojeoczyścić,zgodniezustawąz dnia 20 IV 2004 r. o substancjachzubożającychwarstwęozonową.

3.Zgazowychlampwyładowczychnale-żyusunąćrtęć.

Page 5: Incineration of waste electrical and electronic equipment (in Polish:Termiczne przekształcanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

291

Ta b e l a 3

Docelowe wartości współczynników odzysku i recyklingu dla poszczególnych kategorii produktowych[4]

Kategoria produktowa Recykling[%] Odzysk[%]Wielkogabarytoweurządzeniagospodarstwadomowego 75 80

Automatydowydawania 75 80urządzeniaITitelekomunikacyjne 65 75

urządzeniakonsumenckie 65 75Małogabarytoweurządzeniagospodarstwadomowego 50 70

urządzeniaoświetleniowe 50 70Przyrządyelektryczneielektroniczne 50 70Zabawki,sprzętrekreacyjnyisportowy 50 70

Przyrządydonadzoruikontroli 50 70Gazowelampywyładowcze 80 –

W opinii europejskiego Komitetu ekonomiczno-społecznego (eKes) w państwachuniieuropejskiejpojawiasięrocznie10,3mlntonnowegosprzętuelektrycznegoielektro-nicznego.Przewidujesię,żedo2020rokułącznailośćodpadówpowstającychzezużytychurządzeńelektrycznychielektronicznychosiągniewartośćokoło12,3mlnton.W2006r.zebranowsumie2mlnton,alatach2008–2009około3mlnton.Wuniieuropejskiejwroku2009więcejzbieranozużytychurządzeńITitelekomunikacyjnychorazwielkogabarytowychurządzeńgospodarstwadomowegoniżwprowadzanoichnarynek.NatomiastwprzypadkuZseeomałejmasiezbieranoichrelatywniemniejniżwprowadzano[4].

Podwzględemmasynajwięcejzbieranowielkogabarytowegosprzętugospodarstwado-mowego–ok.59%.Nakolejnychmiejscachznajdująsięurządzeniakonsumenckieok.17%łącznejmasyzebranegoZseeorazurządzeniaITitelekomunikacyjneok.13%[4].

WPolscedo2009rokuniezrealizowanoceluzebraniaminimum4kgzużytegosprzętuelektrycznegoielektronicznegozgospodarstwdomowychnamieszkańcawskaliroku.Celtenwynikazdyrektywyozużytymsprzęcieelektrycznymielektronicznymiobowiązujeod1stycznia2008rokuJednakwkolejnychlatachobserwowanoznaczącywzrostmasyzbiera-negozużytegosprzętu,szczególniepochodzącegozgospodarstwdomowych[5].

W2008 roku recyklingowi poddano 44,5% zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-nicznego, natomiast ok. 1,3% poddano innym niż recykling procesom odzysku, a niecoponad9tonzużytegosprzętuzostałaponownieużytawcałości.Pozostałamasaprzetwo-rzonegosprzętuwwiększościpoddanazostałaunieszkodliwieniu,czylidoprowadzeniudotakiegostanu,którynie stwarzazagrożeniadlażycia i zdrowia ludzi lubdla środowiska.Ponad 1/3 masy odpadów poddanych recyklingowi stanowiły zużyte wielkogabarytoweurządzeniagospodarstwadomowego.spośródodpadówpoddanychprocesomodzyskuin-nymniżrecykling,największączęść(ponad27%)stanowiłzużytysprzętteleinformatycznyitelekomunikacyjny[4].

Wzakresieodzyskuirecyklinguw2008rokuosiągniętowymaganepoziomy,zwyjąt-kiemwielkogabarytowychstacjonarnychurządzeńprzemysłowych.Jednakjużw2009roku

Page 6: Incineration of waste electrical and electronic equipment (in Polish:Termiczne przekształcanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

292

uzyskanowymaganepoziomyodzyskuirecyklingudlawszystkichgrupzużytychsprzętówelektrycznychielektronicznych.Wtabelinr4przedstawionodokładnedanedotycząceilościzebranegoorazpoddaneprocesomodzyskuirecyklinguzebranegozużytegosprzętuelek-trycznegoielektronicznego[5].

T a b e l a 4

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zebrany oraz poddany procesom odzysku i recyklingu w latach 2006–2009 [5]

Lata

ZebranoPoddano [tys. Mg]

recyklingodzysk inny niż

recyklingogółem

[tys. Mg]

w tym z gospodarstw domowychogółem

[tys. Mg]w przeliczeniu na 1 mieszkańca [kg]

IIpołowa2006 5,031 1,897 0,05 0,457 0,3492007 27,173 10,280 0,27 15,085 1,5382008 56,425 36,448 0,96 22,137 0,6282009 108,792 103,439 2,70 87,884 1,516

WPolscenadzień31grudnia2009rokuwedługrejestruprzedsiębiorcówiorganizacjiodzyskusprzętuelektrycznegoielektronicznegoprowadzonymprzezGłównegoInspekto-raochronyŚrodowiskawpisanychbyło3450przedsiębiorcówprowadzącychdziałalnośćw zakresiewprowadzania sprzętu oraz 8 399 przedsiębiorców prowadzących działalnośćwzakresiezbieraniazużytegosprzętuelektrycznegoielektronicznego[5].

Natomiastnadzień30czerwca2010rokuwrejestrzeGIoŚzarejestrowanebyły145pod-miotówprowadzącychdziałalnośćwzakresieprzetwarzaniazużytegosprzętuelektrycznegoielektronicznego,65podmiotówprowadzącychdziałalnośćwzakresierecyklinguiinnychniżrecyklingprocesówodzyskuoraz8organizacjiodzyskuzużytegosprzętuelektrycznegoielektronicznego[5].

3. Metody termicznego przekształcania odpadów

Termiczneprzekształcanieodpadów jest traktowane jakouzupełniającyelementzinte-growanegosystemuzagospodarowaniaodpadóworazjakoźródłoenergii.Zgodniezdyrek-tywą2001/77/We,któramówi,żespalarnieodpadówmającharakterodnawialnychźródełenergii,nabierająonecorazwiększegoznaczenianaprzykładwaspekcieobniżeniakosztówponoszonychprzezmieszkańcównaunieszkodliwianieodpadów.

Biorąc pod uwagę to, że przeciętny mieszkaniec dużego polskiego miasta wytwarzadziennieok.1kgodpadów,którychwartośćopałowajestwgranicy7–8MJ/kg,któreobec-niew93%trafiająnaskładowiska,łatwowyliczyć,jakdużypotencjałenergiichemicznejzawartejwodpadachjestutracony.Natomiastsameodpadyskierowanedonowoczesnychspalarniodpadówlubprzetworzonewpaliwaiwspółspalanewzbudowanychwtymceluspalarniachlubprzystosowanychinstalacjiprzemysłowychstanowićmogąznacząceźródło

Page 7: Incineration of waste electrical and electronic equipment (in Polish:Termiczne przekształcanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

293

użytecznedlawytwórcówtychodpadówenergii,którezgodniezustawąoodpadachzdnia27kwietnia2001rokumawszelkiecechyenergiiodnawialnej[8].

Abyjednakwykorzystaćenergięzawartąwodpadach,trzebazbudowaćwPolsceprzy-najmniej kilka, a najlepiejwszystkie z 12 zaplanowanych nowoczesnych instalacji odzy-skującychenergię,gdyżwobecok.370instalacjitegotypupracującychwkrajachuniieu-ropejskiejPolskamaobecnie tylko jedną, niewielką spalarnię. Jest to spalarnia odpadówowydajnościokoło40000Mg/rok,stanowiącaoboksortowniikompostownijednązin-stalacji przeróbki odpadówwarszawskiegoZakładuunieszkodliwiania stałychodpadówKomunalnych,pracującaod2001roku.

Wuniieuropejskiejok.12%niebezpiecznychodpadówwytwarzanychjestspalanych(roczniewytwarzasięprawie22mlntonodpadówniebezpiecznych)[8].Przykłademmożebyćotwartywmarcu2010rokuwst.Helen’swWielkiejBrytaniizakładprzerobuzużytegosprzętuelektrycznegoielektronicznego.Docentrumprzywożonesąmateriałyzeszkół,szpi-taliorazróżnegorodzajuprzedsiębiorstwposiadającychzużytysprzętelektroniczny.Zakładjestzdolnydoprzerobu120lodówek,60telewizorówi6toninnychdrobnychmateriałówelektronicznychna godzinę. Posiada nowoczesne urządzenia zdolne do przerobu sprzętu,którydotejporytrafiałnaskładowiskazpowodubrakuaparaturydojegodemontażu.Fir-mamatakąkoncepcjębudowyzakładów,abyzajmowaćjaknajmniejprzestrzeni,byćjaknajmniejuciążliwymdlaśrodowiskaipochłaniaćjaknajmniejenergiiorazbyćzdolnymdoszybkiegodemontażuzakładuiprzeniesieniagowinnemiejsce[8].

Wyróżnia się kilka rodzajów procesów termicznych, które mogą być wykorzystanewutylizacjiodpadów,np.:suszenie,zgazowanie,pirolizaispalanie.Jednakzgodniezusta-wąoodpadach z dnia 27kwietnia 2001 roku, rozumie się przez termiczneprzekształca-nieodpadówspalanieichprzezutlenianie,orazinneprocesytermicznegoprzekształcania,wtympirolizę,zgazowanieiprocesplazmowy,oilesubstancje,którepowstająpodczastychprocesówsąnastępnie spalane.Zustawywięcwynika,że spalanie jestkońcowąmetodąutylizacjiodpadów,ainnetechnologiejakpirolizaczyzgazowaniesąetapamipośrednimi,któreprowadządospalania[6].

Wzależnościodrodzajuodpadów,którepodlegająspalaniuorazodceluprowadzeniaprocesuwyróżniasięspalanieklasyczneorazspopielenie.

Celemspalaniaklasycznego jestuzyskanieenergiidlaprocesówenergetycznychbądźprzemysłowych,natomiastcelemspopielaniajestlikwidacjalubzmniejszenieobjętościod-padówszkodliwychdlaśrodowiska.Możliwejestpołączenietychdwóchcelówprzezener-getycznewykorzystanieodpadów.

Wwynikuprocesówzgazowaniaipirolizyotrzymujesięprodukty,którepooczyszczeniumożnazagospodarowaćlubspalić.Jednakcelemtermicznegoprzekształcaniaodpadówjestwykorzystanieichpotencjałuenergetycznegowsposóbtechniczniemożliwieprostyimałouciążliwydlaśrodowiska,dlategonajkorzystniejszymprocesemjestspalanie[6].

Typowaspalarniaodpadówjestkomorązrusztemstałymlubobrotowym.Powietrzedopa-leniskjestpodawanenajczęściejoddołu.Zapaleniskiemznajdująsiękomorydopalaniaspalin.Imsąwiększetekomorytymdłuższyjestczasprzebywaniawnichspalin,lecztymbardziejrosnąkosztyinwestycyjnespalarni.Wysokatemperaturaspalania(szczególniewodniesieniudotemperaturytzw.dopalaniaspalin)orazdostateczniedługiczasprzebywaniawkomorzedopalającej,sąnajważniejszymiparametramipozwalającyminauzyskaniegazówodlotowychzawierającychminimalneilościzanieczyszczeń,wtympolichlorowanychdioksynifuranów.

Page 8: Incineration of waste electrical and electronic equipment (in Polish:Termiczne przekształcanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

294

Wprocesiespalaniabardzoistotnączęściąinstalacjijestukładoczyszczaniaspalin,waż-nąrolęodgrywateżwłaściwautylizacjastałychproduktówprocesu.Węzłemoczyszczaniaspalinzzanieczyszczeństałych,czylipyłówsąfiltryworkoweorazelektrofiltry.Workisąjednakniszczone,gdytemperaturaspalinjestbardzowysoka.Dlategostosujesięwymien-niki ciepła, którewykorzystują energię cieplną spalin lub też bezpośrednio spaliny, przyzbudowaniuodpowiedniejinstalacjimogąbyćmediumgrzewczym.

Następnie spaliny przechodzą do węzła zasadowego, którego zadaniem jest przedewszystkim likwidacja dwutlenku siarki. Proces wiązania dwutlenku siarki prowadzi sięwwysokichkolumnachoróżnejkonstrukcjiiróżnejefektywnościjakościichpracy.Najbar-dziejskutecznymsposobemodsiarczaniajestmetodamokra.Polegaonanaprzepuszczeniuspalinprzezwannę,wktórejznajdujesięroztwórwodorotlenkuwapnia.sprawnośćpochła-nianiadwutlenkusiarkitąmetodąwynosido99%irelatywniepowstająnajmniejszeilościgipsuwpostacizawiesinowegoszlamu[7].

Podczasprocesuwiązaniadwutlenkusiarki,wiążesięczęściowotakżedwutlenekwęgla,aletakżeusuwanesązespalininneskładnikikwaśneorazwroztworzewiążąsięwdużychilościachmetaleciężkie.AbyzwiększyćskutecznośćoczyszczaniaspalinzHCliHFwczę-ściinstalacjistosujesiędodatkowymokrystopieńoczyszczaniazwanywęzłemkwaśnym,wktórymczynnikiemaktywnymjestroztwórwodorotlenkusodu.

Kolejnymwęzłem,którypowinienbyćobecnywnowoczesnychspalarniach,towęzełredukcji tlenkówazotuNox (DeNox).Zanieczyszczenia te sąniebezpiecznezewzględunato,żetlenkiazotuwrazzinnymiskładnikamispalinmogąprzyczyniaćsiędopowstawa-niasmogufotochemicznegoorazprzechodządofazyciekłej(aerozoluwodnegozawartegoatmosferze)tworząckwasazotowy(V),któryreagujezmetalamiiopadawrazzdeszczemwpostacisoli.JednakwodpowiednimprocesieDeNox,wzakresietemperatur850–1000°Cnastępujeredukcjatlenkówazotu[7].

3.1.Próbatermicznejdekompozycjiodpadówelektronicznychorazekstrakcjimetali

Wykonano próby termicznej dekompozycji partii złomu elektronicznego poprzez jejwspółspalaniewzłożufluidalnymzpaliwemwspomagającymorazekstrakcjimetaliwpo-zostałej,niespalonejczęści.

Ponieważnapłytkachelektronicznychelementymetalowesąnajczęściejściślezespoloneztwo-rzywamisztucznymiinieprzewodzącymielementamipełniącymifunkcjeizolacyjneikonstrukcyj-ne,najpierwpłytkipodzielononafragmentyowymiarachliniowychrzędukilkucm,anastępniewypalanowlaboratoryjnymreaktorzefluidyzacyjnymzezłożempiaskowym,któryopalanybyłga-zemlPG.Procesprowadzonowzakresietemperatur850–950°C,amasazłożafluidalnegowynosi-ła300g.Podczaswypalaniakontrolowanopoziomtlenuwobszarzereakcjiorazmierzonostężeniaskładnikówwspalinach,takichjakCo2iCo.stanowiskoeksperymentalneorazsystempomiarowybyłwcześniejwielokrotniewykorzystywanywpoprzednichbadaniach,związanychzespalaniempaliworazutylizacjąodpadówizostałszczegółowoomówionywewcześniejszychpracach[11–20].KażdorazowopowprowadzeniudoreaktorapartiiprzetwarzanegomateriałuobserwowanowzroststężeniaCo2iCowspalinach.Proceswypalaniaprowadzono,ażstężeniatepowróciłydoswojejpoczątkowejwartości,coświadczyłoozakończeniuprocesówwypalaniaczęściorganicznych.

Następniezebranymateriałpospaleniu,pozbawionyczęścipalnej,któryokazałsiękruchy,poddanorozdrobnieniuizmieleniu,dorozmiaruziarenponiżej0,2mm,anastępnieetapowej

Page 9: Incineration of waste electrical and electronic equipment (in Polish:Termiczne przekształcanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

295

ekstrakcji.Polegałaonanatym,żemateriałkolejnopoddanoroztworzeniuwśrodowiskuzasado-wymorazkwaśnym.Próbkęnajpierwpoddanodwukrotnieługowaniuroztworemwodorotlenkupotasuostężeniu30%,anastępnieroztworzeniuprzyużyciukwasusiarkowegoostężeniu95%.

Pokażdymetapieługowaniapróbkipoddanebyłyodsączeniu(nalejkuBuchneralubnalejkukwasoodpornym),wysuszeniuiważeniu.

Ponadtopróbkipospaleniu,poługowaniuwodorotlenkiempotasuorazkwasemsiarko-wympoddanoanalizieXrFwceluzidentyfikowaniagłównychskładników(pierwiastków)wtymmetali,wykorzystywanychwelementachelektronicznych.AnalizytewykonanoprzywykorzystaniuspektrometruPW4025/00MiniPaliprzedstawiononarysunkach1–3.

rys.1.Widmoenergiiwtórnychfotonów,uzyskanychmetodąXrFpróbkistałejpospaleniuwreaktorzefluidalnym

Fig.1.energyspectrumofsecondaryphotons,obtainedbyXrFmethodafterburning inthefluidizedreactor

rys.2.Widmoenergiiwtórnychfotonów,uzyskanychmetodąXrFmatrycystałej poługowaniu30%KoH

Fig.2.energyspectrumofsecondaryphotons,obtainedbyXrFmethodafterextractionof30%KoH

Page 10: Incineration of waste electrical and electronic equipment (in Polish:Termiczne przekształcanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

296

rys.3.Widmoenergiiwtórnychfotonów,uzyskanychmetodąXrFmatrycystałejpoprocesieługowania95%H2so4

Fig.3.energyspectrumofsecondaryphotons,obtainedbyXrFmethodafterextraction of95%H2so4

Zuzyskanychdanychmożnawywnioskować,iżpróbkapospaleniuzawieranajwiększeilościmiedzi,aletakżecynę,żelazo,krzem,nikiel,cynk,mangan,chrom,ołóworazśladoweilościzłotaisrebra.Poprocesieługowania30%roztworemwodorotlenkupotasumożnaza-uważyćzmniejszeniezawartościwpróbcecynku,manganu,chromuorazmożnastwierdzićcałkowiteroztworzenieołowiuicyny.

Natomiastpoługowaniuzapomocąkwasusiarkowegoostężeniu95%zaobserwowanousunięciezpróbkiwiększośćmetali.Głównymmetalem,którypozostajewmatrycyjestni-kiel(zewzględunajegopasywację), występujeteżniewielkazawartośćmiedzi,srebraorazśladoweilościchromu,manganu,żelaza,cynku.

4. Wnioski

Zagospodarowaniezużytegosprzętuelektrycznegoielektronicznegoniejestrzecząpro-stą,alemożliwądoosiągnięcia.Podstawowymproblememjestnadalmałaświadomośćza-grożeniajakieniosązesobąodpadyelektryczneielektroniczne.Zwłaszczaniebezpiecznymzjawiskiemjestskładowaniemałogabarytowychurządzeńgospodarstwadomowegozodpa-damikomunalnymi.Zużytysprzętelektrycznyielektronicznypowinnosięzbieraćiutylizo-waćselektywnie,zewzględunabardzozróżnicowanyskładchemicznytegotypuodpadówi zagrożeniadla środowiska,którewynikają z jego składowania.odpowiedniaprzeróbkaodpadówelektronicznychmożebyćteżźródłemwiekusurowcówwtórnych.

Mimo tego iż ilość powstających odpadów elektronicznych będzie wzrastać, co jestnieuchronnezewzględunanieustannyrozwójtechniki,tojakwidaćnaprzykładzietakich

Page 11: Incineration of waste electrical and electronic equipment (in Polish:Termiczne przekształcanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

297

krajówjakWielkaBrytania,możliwejestprzetwarzanieodpadów(nawetniebezpiecznych)wsposóbnieszkodliwydlaśrodowiska.Wuniieuropejskiejpracujeok.370spalarniod-padów,awporównaniuwPolscejestjednaniewielkainstalacjautylizującaodpadyzwy-dajnością40000Mgwskaliroku.JednakobecnienatereniePolskitrwająpracebudowy12spalarniodpadów,któremająsięzakończyćokoło2014roku.

Wykonanepróbydekompozycjitermicznejodpadóworazroztwarzaniaichpozostałościwśrodowiskuzasadowymikwaśnympozwalająstwierdzić,iżzwykorzystaniemtejmetodymożnaodzyskaćzezłomuelektronicznegocennemetalewsposóbprostyiskuteczny.

l i t e r a t u r a

[1] D i v o m V.,Zarządzanie elektroodpadami w Bułgarii, recykling,97/2009,s.25.[2] Dyrektywa2002/96/WeParlamentueuropejskiegoiradyzdnia27stycznia2003r.

wsprawiezużytegosprzętuelektrycznegoielektronicznego(Weee).[3] Dyrektywy2002/95/Wezdnia27stycznia2003r.wsprawieograniczeniastosowania

niektórychniebezpiecznychsubstancjiwsprzęcieelektrycznymielektronicznym.[4] Funkcjonowanie i nieprawidłowości w systemie zarządzania zużytym sprzętem elektry-

cznym i elektronicznym (ZSEE) w Polsce,InstytutBadańNadGospodarkąrynkową,Warszawa,marzec2010.

[5] Krajowyplangospodarowaniaodpadami2014,zdnia31.07.2010r.[6] N a d z i a k i e w i c z J.,Wa c ł a w i a k K.,s t e l m a c h s.,Procesy termiczne utyli-

zacji odpadów,WydawnictwoPolitechnikiŚląskiej,Gliwice2007.[7] P i e c u c h T., Termiczna utylizacja odpadów wdrażać czy nie?, PAN, oddział

wGdańsku,szczecin1999.[8] P a j ą k T.,Stan zaawansowania oraz ocena projektów,PrzeglądKomunalny1/2009,

dodatekspecjalny.[9] ustawaoodpadachzdnia27.04.2001r.Dz.u.z2010nr185,poz.1243[10]ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.

Dz.u.z2005r.,nr180,poz.1495.[11] Ż u k o w s k i W.,B a r o n J.,K o w a r s k a B.,o l e k M., Z a b a g ł o , J.,Termi-

czna regeneracja ziem bielących w reaktorze fluidyzacyjnym,PrzemysłChemiczny,2011(wdruku).

[12]Z a b a g ł o J.,B a r o n J.,K o w a r s k a B.,o l e k M.,Ż u k o w s k i ,W.,Recykling surowcowy glinu z opakowań wielomateriałowych, Przemysł Chemiczny, 2011,(wdruku).

[13]B a r o n J.,o l e k M.,K o w a r s k a B.,Z a b a g ł o J.,Ż u k o w s k i W.,Redukcja tlenku azotu(II) w strefie nadzłożowej reaktora fluidyzacyjnego,PrzemysłChemiczny,2010,89,4,290-295.

[14]Ż u k o w s k i W.,B a r o n J.,B u l e w i c z e.M.,K o w a r s k a B.,An optical method of measuring the temperature in a fluidised bed combustor,CombustionandFlame,156,Issue7,DOI:10.1016/j.combustflame.2009.03.004,2009,1445-1452.

[15]B a r o n J.,B u l e w i c z e.M.,K a n d e f e r s.,P i l a w s k a M.,Ż u k o w s k i W.,H a y h u r s t ,A.N.,Combustion of Hydrogen in a Bubbling Fluidized Bed, Combus-tion and Flame,DoI:10.1016/j.combustflame.2008.11.014,156,2009,Issue5,975-984.

Page 12: Incineration of waste electrical and electronic equipment (in Polish:Termiczne przekształcanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

298

[16]Ż u k o w s k i W., B a r o n J., B ł a s z c z y k - P a s t e c z k a A., K a n d e f e r , s.,o l e k ,M.,Efekty spalania propanu w inertnym i aktywnym chemicznie złożu reaktora fluidyzacyjnego,PrzemysłChemiczny,2008,87,2,214-218.

[18]Ż u k o w s k i W.,B a r o n J.,Z a b a g ł o J.,K a n d e f e r s.,o l e k M.,Recovery of aluminum from multi–component packaging using a fluidised bed reactor,PolishJournalofChemicalTechnology,2008,10,4,40-44.

[19]Ż u k o w s k i W.,e n g l o t s.,B a r o n J.,K a n d e f e r s.o l e k M.,Reduction of carbon dioxide emission through sorption in situ using a fluidised bed reactor,PolishJournalofChemicalTechnology,2008,10,4,45-48.

[20]B a r o n J.,B u l e w i c z e.M.,K a n d e f e r s.,P i l a w s k a M.,Ż u k o w s k i W.,H a y h u r s t ,A.N.,The combustion of polymer pellets in a bubbling fluidised bed,Fuel,85,DoI:10.1016/j.fuel.2006.05.004,2006,2494-2508.