Top Banner
181

Iman & Persoalannya

Jul 01, 2015

Download

Documents

Ade Faszli
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Iman & Persoalannya
Page 2: Iman & Persoalannya

USTAZASHAARI

danl Persoalannya

Page 3: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYACa PENERBITAN HIKMAH

Cetakan Pertama Julai 1983. Cetalcan Kedua Disember 1983. CetakanKetiga April 1986, Cetakan Keempat September 1987, Cetakan KelimaMac 1988, Cetakan Keenam Ogos 1989, Cetakan Ketujuh Ogos 1991.

Cetakan Kelapan Jun 1993.

Hakcipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidakboleh diiasilkan balik, disimpan atau dipindahkan dalam se-barang bentuk atau sebarang cara sama ada cara elektronik. sa-watan, fotokopi, rakaman dan sebagainya tanpa terlebii dulumendapat izin bertulis daripada pihak penerbit

Diterbitkan olehPenerbitan Hikmah, 163-A. Jalan Aminuddin Baki.

Taman Tun Dr Ismail, 60000 Kuala Lumpur .

Layout DTPdan Rekabentuk Kulit oleh

Unit Rekabentuk.Bhg. Pengeluran Minda Syeikhul Arqam,

Kuala Lumpur..

Muka taip teks: Ties Roman, 11 poin

Dicetak olehPercetakan CSKuala Lumpur

Page 4: Iman & Persoalannya

Kandungan

PrakataMuqaddimah

1. Iman2 . Takrif lman3. Kepentingan Iman4 . Peringkat-Peringkat Iman5 . Cara-Cara Mendapatkan Iman6. Perkara-Perkara Yang

Merosakkan Iman7. Benteng-Benteng Iman8 . Sifat-sifat Orang Mukmin9 . Penutup

V

17

17294 575

115119141

163

Page 5: Iman & Persoalannya

Prakata

Page 6: Iman & Persoalannya

DENGAN NAMA ALLAH Yang Maha Pemurah lagi MahaPenyayang. Puji dan syukur pada Allah SWT, rahmat dankeredhaan Allah pada Rasul-Nya Muhammad SAW, semogaselamatlah kita semuanya berserta hamba-hamba-Nya yangbaik. Di hadapanmu ialah IMAN, sebuah syarahanku yangtelah kubukukan. Anggaplah ia sebagai hadiah dariku, buatkenangan dan pusaka peninggalan yang mampu kuabadikanpadamu. Pergunakanlah sebaik-baiknya sebagai satu-satunyahadiah yang kukira paling berharga bagi hidupku dan hidup-mu di dunia apalagi di Akhirat.

vi

Page 7: Iman & Persoalannya

Iman ialah punca tenaga, tempat lahirnya segala-galayang kita perlukan dalam hidup ini. Iman ialah hartamuyang akan mengkayakan hatimu. Iman ialah kekuatanmuyang akan menguatkan jiwamu. Iman ialah pendidikan yangakan menjadikan engkau manusia yang berakhlak mulia danberbudi tinggi. Iman ialah sahabatmu yang karib dan setia,yang sentiasa bersama di waktu suka dan duka.

Iman ialah pembimbingmu yang akan memandumu ke-pada kebahagiaan hidup yang kauharap-harapkan. Iman ialahpenyuluhmu yang terang-benderang, yang akan menyela-matkanmu dari kegelapan dan kesesatan. Iman ialah penga-walmu yang sentiasa bersedia untuk menjagamu’dari sera-ngan musuh lahir dan batin. Iman ialah pemeliharamu, yangakan menghalangmu dari terpesona dan tertipu dengan ha-sutan dan bujukan nafsu dan syaitan.

Iman ialah pendorongmu yang akan mengarahkanmu ’supaya sentiasa berjuang di atas landasan yang dibenarkan’oleh Tuhan. Iman ialah tenaga penggerak yang tidak akanmembenarkan engkau berpeluk tubuh melihat maksiat dankederhakaan pada Tuhan. i

Kalau engkau memiliki iman, engkau sesungguhnya’telah menguasai segala-galanya. Sebaliknya kalau engkau ;ketiadaan iman, maka engkau telah kehilangan segala-gala-nya pula.

Kerana itu tidaklah salah rasanya kusarankan engkau xsupaya berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkaniman. Masa, tenaga, fikiran, jiwa, harta, nyawa dan apa sajahakmu jangan sayang untuk kaukorbankan sebagai tebusanpada iman. Sebenamya harga pengorbananmu itu terlalukecil jika dibandingkan dengan nilai iman yang engkau per-olehi. Dalam surah At-Taubah Allah berjanji denganmu:

. . .Vll

Page 8: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

Terjemahan: Sesungguhnya Allah telah membelidari orang-orang mukmin, diri dan harta merekadan memberikan Syurga untuk mereka.

*(At Taubah: 111)

Allah akan menggantikan segala pengorbanan itu de-ngan Syurga, istana emas yang kelazatannya tidak mungkintergambar oleh hati, tidak mungkin terkata oleh lidah ‘dantidak mungkin tertulis oleh pena. Sesuatu yang hat-us kau-ingat bahawa jalan yang kusarankan ini adalah jalan kefaki-ran dan kepapaan tetapi agung! Kerana jalan itulah yangpemah ditempuh oleh para anbia dart mursalin.

Biarlah dalam hidup yang sementara ini kita rasa ke-pahitan dan kepiluan kerana dalam hidup yang kekal nantikita tidak mungkin merasa pilu atau suka bila yang satu daridua itu kita mesti kecapi. Resapilah kembali ilmu keimanan,kebenaran, keberanian dan keadilan kerana kau telah di-tugaskan untuk memimpin bangsa-bangsa di dunia. Kema-juan dan kemanusiaan jangan dibiarkan berjalan tanpa pega-ngan dan pedoman wahyu. Dunia dan manusia jangan di-biarkan hanya mendengar kebohongan dan kepalsuan. Pem-bangunan bangsa dan negara jangan dilepas dari unsur imandan akhlak mulia. Itulah tugasmu sekarang dan akan datang.

Dengan berkat ketinggian dan kemuliaan dan berkatNabi Muhammad SAW keluarga dan sahabat baginda, paraanbia dan mursalin serta guru tareqatku Syeikhul Muham-mad Suhaimi r.h, semoga Allah menjadikan buku ini ber-manfaat pada kita dan seluruh mukminin dan mukminat. Se-moga juga Allah menerimanya sebagai afnal soleh dariku,untuk kuhadiahkan pahalanya kepada Allahyarhamhu ayah-anda dan Allahyarhuma bondaku serta almarhum bapasaudaraku Lebai Ibrahim yang telah banyak berkorban untukmemelihara dan mendidikku.

Tidak lupa kusebutkan di sini almarhum guruku yangdicintai Sohibul Fadzilah Al Syeikh Mahmud Al Bukhari AlHafiz, Syeikh Khalil, Haji Abdul Hakim, Ahmad Dahlan

. . .Vlll I

Page 9: Iman & Persoalannya

PRAKATA

dan lain-lain semoga Allah menyampaikan pahala amalkuini padanya, sebagai membalas jasanya padaku yang tidakterkira. Semoga Allah memberikan mereka semua balasanSyurga.

Akhirnya kupohon dari Allah Al Karimul Mannan,taufiq dan hidayah untuk menjadikan buku ini sesuai danbenar sebagaimana yang dikehendaki-Nya dan semoga kitasemua lebih giat dalam mengendalikan tugas yang di-pikulkan-Nya.

Wabillahil Hidayah wat TaufikqWassalam.

Al Abdul Muznibu,

Ustaz Haji Ashaari Muhammad, . .

ix

Page 10: Iman & Persoalannya
Page 11: Iman & Persoalannya

DI ANTARA banyak-banyak nikmat yang Allah anugerah-kan pada kita, ada satu nikmat yang paling bernilai dan sa-ngat penting iaitu iman. Maknanya semua nikmat-nikmatlain seperti kesihatan, kepandaian, kecantikan, kemasyhuran,harta benda, wang ringgit, pangkat darjat, anak-pinak danlain-lain yang sedang kita nikmati, tidaklah semahal dansepenting iman. Tapi dalam kekecohan krisis nilai hari ini,ramai orang telah menganggap bahawa iman tidak penting.Ini dapat dibuktikan dengan melihat sikap hidup mereka.Semua program harian hanya bertujuan mencari keuntunganduniawi, dengan melupakan kepentingan iman. Bentuk kehi-dupan orang beriman bukan sahaja dianggap kolot dan ke-tinggalan zaman tetapi ditentang habis-habisan.

Kehidupan di Akhirat yang sering dimimpikan olehorang-orang beriman, telah mereka lupakan, malah sesete-ngahnya merasa ragu tentang kedatangannya. Maka hiduplahmanusia hari ini dengan berpandukan akal fikiran dan nafsusyaitan semata-mata. Akibatnya, masyarakat manusia kinisedang hanyut dilambung gelombang kerakusan nafsu dansyaitan. Tidak sedikit yang sudah menjadi mangsa dalamperangkap yang ditempahnya. Tanpa iman individu ataumasyarakat manusia tidak mungkin akan mendapat ketena-ngan dan kebahagiaan hidup yang sebenar dan abadi. Didunia akan dihimpit oleh kegelisahan dan kekalutan hidup,

2

Page 12: Iman & Persoalannya

MUQADDIMAH

manakala di Akhirat akan Allah benamkan ke dalam apiNeraka.

Oleh itu hendaklah kita sedar bahawa iman itu sangatpenting dan perlu dimiliki. Ia perlu dicari sebagaimana kitamencari harta benda. Ia tidak mungkin datang sendiri tanpausaha dan ikhtiar dari kita, sepertilah duit tidak pemah da-tang sebelum kita berusaha mendapatkannya. Sudah menjadiSunnatullah, sesuatu yang berharga adalah susah untuk dica-ri dan dimiliki. Umpama mutiara atau intan berlian danemas permata, sangatlah payah mencari dan mendapatkan-nya. Manusia terpaksa berkorban nyawa, menyelami lautandan membelah bumi kerananya. Kalau tidak begitu, terpaksapula mengumpul duit bertahun-tahun lamanya kerana mem-beli barang berharga itu. Kadang-kadang manusia mati sebe-lum memperolehi barang yang sangat diingini itu. Begitususahnya bagi kita mendapatkan sesuatu yang berharga.

Tetapi perkara yang tidak berharga, tidaklah susah men-dapatkannya. Misalnya pasir, batu atau tanah. Di mana-manasahaja kita boleh mendapatkannya, tanpa usaha ikhtiar yangberat dan susah. Kadang-kadang kita tidak berhajat pun un-tuk mengambilnya tapi ia pula yang mahu mengikut kita,dengan melekat pada baju atau kasut kita. Iman, nilainyamelebihi nilai intan atau berlian.

Justeru itu mendapatkannya adalah lebih susah ‘darimendapatkan mutiara dan intan berlian. Manusia wajib-menggadai semua nikmat-nikmat lain untuk mendapatkaniman yang setinggi-tingginya. Jika tidak; usah mimpi imanitu akan datang dan masuk bertakhta di hati. Mungkin bolehdisebut dan diingat selalu tetapi tidak mungkin boleh dirasaidan dimiliki. Iman sebenamya bukan di mulut. Tidak jugapada akal tetapi tersemat kuat di hati dan di jiwa manusia.Iman juga bukan bersandarkan pada amalan-amalan lahirseperti sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain-lain walau-pun perkara itu diperintah tetapi iman ada pada amalan-amalan hati. Ini dapat difahami dari sepotong Hadis yangberbunyi:

3

Page 13: Iman & Persoalannya

IMAN D A N PFRSOALANNYA

Terjemahan: Bukanlah lebihnya Abu Bakar darikamu sebab banyaknya puasa dan banyaknya sem-bahyang, tetapi yang melebihkan Abu Bakar ialahiman yang tersemat di dadanya.

Seterusnya baginda bersabda:

Terjemahan: Kalau iman itu ditimbang, maka tim-bangan iman Abu Bakar adalah melebihi timbangansemua manusia di dunia ini.

Kedua-dua Hadis di atas membuktikan bahawa imanadalah wujud tersendiri bebas dari ikatan dan kongkonganluar. Tempatnya di hati manusia dan bertindak sebagai tena-ga penggerak yang boleh mengarahkan manusia kepada apayang dikehendakinya. Amalan-amalan lahir seperti sembah-yang dan lain-lain tidak mestinya sebagai simbol adanyaiman di dalam hati manusia. Sembahyang adakalanya dariarahan iman dan ada ketikanya bukan dorongan iman. Inidifirmankan sendiri oleh Allah SWT:

Terjemahan: Orang Arab Badwi itu berkata, “Kamitelah beriman.” Katakanlah pada mereka, “Kamubelum beriman.” Tapi kamu katakanlah, “Kami

4

4

Page 14: Iman & Persoalannya

MUQADDIMAH

telah tunduk (Islam).” Kerana iman itu belum ma-suk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepadaAllah dan Rasul-Nya, ‘Dia tidak akan mengurangisedikit pun pada (pahala) amalanmu, sesungguhnyaAllah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(Al Hujurat: 14)

Jelaslah bahawa iman terpisah daripada amalan lahir.Walaupun hubungan keduanya agak rapat tetapi kedua-dua-nya tetap terpisah. Yang satu ada di luar dan yang lain adadi dalam hati manusia. Dari itu menjadi tugas kita untukmempastikan bahawa kita wajib memiliki kedua-duanya.Bagaimanapun imanlah yang lebih diutamakan. Iman bukansahaja akan menjamin kekalnya amalan-malan lahir sese-orang tapi akan bertindak sebagai sumber kebahagiaanmanusia di dunia dan Akhirat. Iman ialah segala-galanya;ketenangan, kekuatan, hiburan, kekayaan, kelapangan dansemuanya yang diidam-idamkan manusia. Malah iman ialahkehidupan kita. Matinya zaman kegemilangan Islam adalahberpunca dari lenyapnya iman dari hati umat Islam. Hinadan lemahnya kita hari ini pun adalah kerana tipisnya imanyang kita warisi.

Oleh itu, demi kebangkitan Islam yang kita harapkankini, berjuanglah untuk mencari dan menambahkan iman.Berikrarlah untuk berkorban apa saja untuk iman. Relakandiri untuk diperalatkan dalam perjuangan merebut iman. Dansupaya semua itu mudah dilakukan yakinlah bahawa Allahsentiasa mengawasi kita dan bila-bila masa sahaja Dia bolehmemanggil kita untuk dipersoalkan tentang semua yang kitalakukan semasa menjalani hidup yang diamanahkan-Nya. Dihari itu, tiada apa yang akan melindungi kita melainkaniman. Allah berfirman:

Page 15: Iman & Persoalannya

6

Page 16: Iman & Persoalannya
Page 17: Iman & Persoalannya

IMAN ialah asas penting, yang menjadi tapak tempat ber-dirinya peribadi mukmin. Kalau manusia diibaratkan sepertisepohon pokok, maka iman ialah akar tunjang bagi pokokitu. Kalau pula manusia diibaratkan seperti sebuah rumah,maka iman ialah tapak di mana terdirinya rumah itu.

Demikianlah pentingnya iman dalam usaha melahirkanseorang manusia yang sempuma lagi diredhai Allah SWT.Tanpa iman, seseorang itu akan sama seperti pokok yangtidak berakar tunjang atau rumah yang ketiadaan “founda-tion”. Maknanya, seseorang yang tiada iman tidak akan adakekuatan untuk berdepan dengan hidup. Dia pasti gagal.

Kalaupun ada tanda-tanda Islam melalui ibadah lahir,tetapi ibadah itu tidak akan berfungsi apa-apa sewaktu ma-nusia yang tiada iman berdepan dengan persoalan-persoalanhidup. Lagi banyak ibadah, lagi cepat gagalnya, sepertilahlagi besar pokok yang tidak berakar tunjang, lagi cepatlahtumbangnya atau lagi besar ,rumah yang didirikan di ataslumpur, lagi cepatlah robohnya.

Datang ujian kecil pun orang yang tiada iman sudahgoyang. Apalagi ketika berdepan ‘dengan ujian-ujian yangbesar, hanyut dan karamlah dia. Sejarah telah membuktikanini dalarn berbagai-bagai bentuk. Seorang wali Allah dengan“karamah-karamah” yang luar biasa, pengikut-pengikut ber-puluh ribu dan ibadah pun seperti ibadah nabi-nabi, tetapi diakhir hayatnya telah kafir, kerana telah berjaya ditipu olehsyaitan hanya dengan seteguk arak dan seorang perempuan.

8

4

Page 18: Iman & Persoalannya

l.IMAN

Di zaman kita ini pun banyak berlaku orang-orang yangmulanya gigih, serius dan banyak ibadab serta lantang pulasuaranya memperkatakan Islam, tetapi hanya Allah uji de-ngan isteri atau gaji atau pangkat atau pengikut atau alamsekitar jahiliah, sudah pun lemah, takut, malas dan akhirnyaibadah dan perjuangan hilang bersama hilangnya suara danpegangan.

Dan sering pula berlaku dalam masyarakat kita dewasaini, orang-orang yang kita namakan ulama, kerana banyak-nya ilmu dan ibadah mereka seperti sembahyang, puasa,haji, zikir, hafal Quran, tetapi sering kecundang bila berde-pan dengan ujian-ujian hidup. Apabila diuji, mereka jadi pe-marah, keluh-kesah, hasad dengki, bakhil, gila dunia, som-bong, gila puji, pendendam dan lain-lain sifat yang sangatditegah dan dibenci oleh Allah SWT. Sebab yang palingpenting kenapa itu semua boleh berlaku ialah kerana lemah-nya iman.

Faktor-faktor lainnya turut bertindak hanya kerana fak-tor penting itu yang mendahului. Iman yang benar dan kuatumpama mutiara yang tersimpan di dasar laut, walau seken-tang mana pun ribut dan ombak menghempas, ia tetap ta-han, kukuh dan tidak berganjak.

Jadi orang yang kuat iman walau sehebat mana punujian ia tetap yakin, tenang, sabar dan redha, tidak terlintassedikit pun dihatinya untuk melanggar syariat dan mening-galkan perjuangan dan jemaah Islamiah

Islam dapat tegak dan kekal dalam peribadi atau masya-rakat-masyarakat manusia hanya kerana ada dan kuatnyaiman. Tanpa iman yang kuat, Islam hanyalah satu simbollahiriah yang diamalkan sebagai satu amalan tradisi dankebiasaan semata-mata. Sebaliknya iman yang kuat akanmenghasilkan peribadi yang benar-benar kuat dan Islamik. i

Islam ialah amalan lahir. Iman ialah amalan hati (batin).Kalau iman kuat, Islam pasti kuat. Tetapi kalau Islam yangkuat belum tentu imannya kuat. Ini mesti diperhatikan betul-betul. Jangan kita jadi orang yang kuat beramal sahaja tetapi

9

Page 19: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

lemah imannya, sebaliknya jadilah orang yang kuat‘berimandan kuat beramal. Allah menjanjikan keuntungan itu hanyatertentu bagi orang-orang yang beriman dan beramal.

Firman Allah SWT:

Terjemahan: Demi masa, sesungguhnya manusia itusemuanya berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh.

(Al ‘Asr: 1-3)

Allah menyebutkan iman itu dahulu, sebagai syarat ba-hawa amalan yang didahului atau didorong oleh iman sahajayang akan dinilai. Rasulullah turut mengingatkan ini dengansabda baginda:

Terjemahannya: Allah tidak melihat kepada rupamudan hartamu (gambaran lahir) tetapi Dia melihathati kamu dan amalan kumu.

(Riwayat: Muslim)

Sebanyak mana pun amalan lahir, seperti sembahyang,puasa, menutup aurat, zikir, doa, sedekah berjuang danberjihad tidaklah ada erti apa-apa di sisi Allah.

Dalam mengertikan Hadis ini ada orang berkata: “Buatjahat pun tidak mengapa asalkan hati baik, sebab Allah bu-kan memandang amalan lahir tapi melihat amalan hati.”

Kalau dihuraikan maksud perkataan mereka itu, boleh-lah kita katakan tinggal sembahyang pun tak apa, dedah

1 0

Page 20: Iman & Persoalannya

l.IMAN

aurat pun tidak mengapa, maksiat pun tidak mengapa. Yangpenting hati baik. Untuk mengetahui betul atau tidak kenya-taan itu cuba jawab soalan ini: “Baikkah hati orang yangtidak sembahyang dan menderhaka pada Tuhan?”

Menderhaka kepada ibu bapa pun ‘kita anggap jahat,apalagi kalau menderhaka kepada Allah. Orang yang sem-bahyang pun Allah tidak jamin baik, apalagi orang yanglangsung tidak sembahyang. Tutup aurat pun Allah tidakterima kalau niat tidak kerana Allah, apalagi kalau langsungtidak menutup aurat.

Pernah berlaku di zaman Rasulullah, seorang Sahabatturut serta berhijrah dari Makkah ke Madinah. Sahabat iniberhijrah bukan kerana menunaikan perintah Allah, tetapibeliau ingin berkahwin dengan seorang perempuan yangtinggal di Madinah. Kebetulan masa pemergiannya samadengan hijrah. Bila perkara ini diberitahu kepada Rasulul-lah, baginda tents bersabda:

Terjemahannya: Sesungguhnya sah amalan itu de-ngan niat. Sesungguhnya bagi setiap orang dinilaidari apa yang diniatkan. Sesiapa yang hijrah kepa-da Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu adalahdinilai kerana Allah dan Rasul-Nya. Dan sesiapayang hijrah kerana keduniaan yang diidamkan, atauperempuan yang ingin dikahwininya maka hijrah-nya dinilai kerana itulah.

(Riwayat: Al Bukhari dan Muslim)

1 1

Page 21: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

Hati yang baik ialah hati yang beriman dart ikhlas ber-amal kerana Allah. Adakah orang yang tinggal sembahyang,mencuri atau dedah aurat itu diniatkan kerana Allah? Musta-hil. Bawalah alasan apa sahaja, yang jelas dia cuba “loyarburuk” dengan Allah. Orang-orang begitu, kalau tidak ber-taubat, di Akhirat nanti tahulah dia siapakah dia yang sebe-nar dan di mana tempatnya. Allah menyatakan ini denganfit-man-Nya:

Terjcmahan: Maka datanglah sesudah merekapengganti-pengganti yang jahat yang meninggalkansembahyang dan memperturutkan hawa nafsu, makamereka kelak akan menemui kesesatan.

(Maryam: 59)

Saya tegaskan sekali lagi bahawa, orang-orang yangberiman sudah tentu akan beramal. Tetapi orang yang ber-amal belum tentu benar-benar beriman. Dan orang lain yanglangsung tidak beramal, lagi lemahlah imannya atau lang-sung tiada iman. Sebab itu Allah sering mengingatkan baha-wa amalan yang akan diterima-Nya hanyalah amalan dariorang-orang yang beriman. Di antara firman-firman Allahyang menunjukkan demikian ialah:

1 2

Page 22: Iman & Persoalannya

l.IMAN

Terjemahan: Maka siapa yang mengerjakan amalsoleh, sedang dia beriman, maka usahanya itu tidakdiabaikan dan sesungguhnya Kami menuliskanamalannya itu untuknya.

(Al Anbia: 94)

/&pp&gj~&Yfq-j

Terjemahan: Dan orang-orang yang berimanberamal soleh, mereka itu penghuni Syurga, merekakekal di dalamnya.

(Al Baqarah: 82)

. Terjemahan: Kecuali orang yang bertaubat,berrman dan beramal soleh, maka mereka itu akanmasuk Syurga dan tidak dianiaya sedikit pun.

(Maryam: 60)

Terjemahan: Sesungguhnya orang-orang yang ber-iman dan mengerjakan amal soleh akan memperole-hi Syurga yang penuh kenikmatan.

(Luqman: 8)

Berpandukan ayat-ayat itu, faham dan sedarlah hendak-nya kita tentang pentingnya iman itu mendahului amalan.

13

Page 23: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

amalan yang baik. Orang yang mengaku beriman tetapi tidakmahu beramal adalah penipu. Orang yang beramal tetapitidak beriman adalah tertipu. Sebab itu Rasulullah SAWmemberi amaran keras pada orang yang tidak beriman disamping menyanjung tinggi orang yang beriman. Sabdabaginda yang bermaksud:

Dua rakaat sembahyang orang beriman adalahlebih baik dari 2000 rakaat sembahyang orangyang tidak beriman.

Dengan Hadis ini mudah-mudahan sedarlah kita betapasia-sianya kerja yang tidak didorong oleh iman. Dari itueloklah bersiap-siap untuk memeriksa hati sendiri, apakahberiman atau tidak. Cara pemeriksaan itu hendaknya siste-matik dan ihniah, bukan agak-agak tanpa panduan.

Di dalam .bab-bab berikut, saya cuba bentangkan pan-duan itu, setakat yang diizinkan Allah.

.

1 4

Page 24: Iman & Persoalannya

Takrif Iman-2

Page 25: Iman & Persoalannya

IMAN pada loghah (bahasa yang biasa digunakan hari-hari)bererti percaya. Sebab itu orang yang beriman dikatakanorang yang percaya. Siapa yang percaya maka dia dikatakanberiman. Tidak ada huraian tentang apakah cara dan syaratpercaya itu. Yang kedua takrif iman menurut istilah syariatIslam ialah seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW yangberbunyi:

Terjemahan: Iman ialah mengenal dengan hatidiucapkan dengan lidah dun mengamalkan denganjasad (anggota lahir).

(At Tabrani)

Dengan Hadis itu kita diberitahu bahawa iman ialahkeyakinan yang dibenarkan oleh hati, diucapkan denganmulut (lidah) dan dibuktikan dengan amalan. Ringkasnyaorang yang beriman ialah orang yang percaya, mengaku danberamal. Tanpa tiga syarat ini, seseorang itu belumlah di-katakan beriman yang sempuma. Ketiadaan satu sahaja dariyang tiga itu, sudah lainlah nama yang Islam berikan padaseseorang itu, mungkin fasik, munafik atau kafir.

Cuba kita lihat apa jadi pada seseorang yang tidak me-menuhi syarat-syarat beriman itu:

1 6

Page 26: Iman & Persoalannya

T a k r i f I m a n

1. Seseorang yang mengucapkan &I Y I J! Y dan yakin de-ngannya, tetapi tidak beramal atau amalannya tidak sempur-na sebagaimana yang dikehendaki adalah mukmin yang fa-sik atau mukmin asi (derhaka). Di Akhirat nanti tempatnyadi Neraka, Cuma oleh kerana imannya yang sedikit itu sah,maka ada juga peluang untuknya ke Syurga, yakni sesudahteruk kena seksa.

2. Seseorang yang yakin, tetapi tidak mahu mengikrarkan .&I Y I +I! Y sama ada beramal atau tidak, adalah seorangkafir. Ada juga qaul yang memfasikkan sahaja, tetapi menu-rut qaul yang lebih jelas, ia adalah kafir. Matinya tidaklahboleh dikuburkan di tanah perkuburan Islam, dan di Akhiratnanti akan kekal terseksa dalam Neraka.

3. Seseorang yang mengucapkan tiada Tuhan melainkan Allah kemudian beramal dengan tuntutannya (sedikit atau banyak) tetapi keyakinannya dicelahi oleh keragu-raguan adalah orang munafik. Ragu-ragu di sini bukan sahaja pada Allah, tetapi mungkin pada Rasul, malaikat, kitab, Hari Qiamat atau qadha dan qadar.

Saya berikan beberapa contoh bagaimana ragu-ragu ituboleh berlaku:

1. Ragu tentang kerasulan salah seorang dari nabi dan rasulyang wajib diimani. Katalah bila dikaji riwayat hidup NabiAyub a.s. dia ragu-ragu tentang kenabiannya. Waktu itu walausebanyak mana pun ucapan tiada Tuhan melainkan Allah dan amalan-amalannya, tetaplah ia sebagai munafik.

2. Ragu tentang kebenaran satu dari ayat-ayat Quran.Katalah di dalam ayat berikut:

17

Page 27: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

Terjemahan: Dan sesiapa yang bertaqwa kepadaAllah, akan Allah lepaskan dari kesusahan hidupdan diberi-Nya rezeki dari sumber yang tidak didu-ga

(At Thalaq: 2-3)

Ketika dia membacanya, dia jadi ragu. “Mana boleh,” .katanya, “rezeki mesti dicari dengan ikhtiar dan usaha, diatidak. datang sendiri, secara tidak diduga. Ini mungkin bukanayat Quran!” Kalau begitu, dia termasuk dalam golonganmunafik, walaupun dia mengucap dua kalimah syahadat danberamal dengannya.

3. .Ragu-ragu tentang qadha dan qadar dari Allah. Misalnyasatu hari anaknya mati dilanggar kereta. Dengan sedih danmarah, terlintas di hatinya, “Kalau tidak kerana kereta ini,tentu anak aku tidak mati.” Kalau keyakinannya tidak diba-harui dan tidak bertaubat, tetaplah ia sebagai munafik.

Kita kiaskanlah dalam soal-soal yang lain. Saya inginmengulangkan di sini bahawa keragu-raguan itu mungkindalam bentuk jahil, syak, dzan atau waham. Dan hukummunafik ini jatuh pada orang yang ragu-ragu tetapi telahmengucapkan dua kalimah syahadah.

Orang-orang munafik dengan ertinya yang lain ialahorang-orang yang melahirkan suasana Islam tetapi menyem-bunyikan kekufuran, maknanya mereka berpura-pura Islampada lahirnya tetapi hati mereka tidak menerima Islam.Orang munafik hakikatnya adalah orang kafir. Malahbahayanya orang munafik kepada orang Islam adalah lebih

18

Page 28: Iman & Persoalannya

2.TAKRIF IMAN

dari bahaya yang mungkin didatangkan oleh orang-orangkafir. Sebab orang kafir jelas musuh, sedang orang munafiktidak dapat dikesan kerana tiada bezanya ia dengan orangIslam. Bolehlah kita ibaratkan orang munafik sebagai musuhdalam selimut atau gunting dalam lipatan.

Allah menerangkan ciri-ciri orang munafik denganfirman-Nya:

Terjemahan: Dan apabila kamu melihat mereka, tu-buh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum danapabila mereka berkata, kamu (tertarik) mendengarperkataan mereka (namun demikian) mereka adalahseakan-akan kayu yang tersandar (yakni tidak m e -mahami kebenaran). Mereka mengira bahawa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka,mereka itulah musuh (yang sebenarnya), maka was-padalah terhadap mereka, semoga Allah membina-sakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipa-lingkan (dari kebenaran)?

(Al Munafiqun: 4)

Terjemahan: Dan di antara manusia ada orangyang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik

19

Page 29: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (ataskebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penen-tang yang paling keras.

(Al Baqarah: 204)

Justeru itu di Akhirat nanti Allah akan menimpakanpada munafik seksaan yang pedih. Firman-Nya:

Terjemahan: Khabarkanlah pada orang-orangmunafik bahawa mereka akan mendapat seksaanyang pedih.

(An Nisa: 138)

Terjemahan: Sesungguhnya orang-orang munafikitu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawahdari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan men-dapat seorang penolong pun bagi mereka.

(An Nisa: 145)

Demikian Allah hinakan orang-orang munafik, lebihhina dari orang kafir sendiri, iaitu orang yang tidak pemahmengucap dua kalimah syahadah, tidak percaya langsung dihati, dan juga beramal, adalah orang kafir, iaitu kafir jati. DiAkhirat kelak selama-lamanya dalam Neraka. Firman Allah:

2 0

Page 30: Iman & Persoalannya

2. TAKRIF IMAN

Terjemahan: Sesungguhnya binatang-binatang(makhluk) yang paling buruk di sisi Allah ialahorang kafir kerana mereka itu tidak beriman.

(Al Anfal: 55)

.

Sekarang biar saya terangkan pula di manakah titik to-lak atau garis sempadan yang menjadikan seseorang itu ber-iman atau tidak. Untuk itu kita ikuti apa yang diriwayatkan

Page 31: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

Terjemahan: Daripada Umar Al Khattab r.a. berka-ta: Pada suatu hari ketika kami duduk di sampingRasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang lelaki dihadapan kami yang pakaiannya terlalu putih danrambutnya terlalu hitam, tidak terdapat padanyatanda-tanda orang yang bermusafir tetapi tidak se-orang pun daripada kami mengenalinya. Dia men-dekati Nabi SAW, dengan duduk menyandarkan lu-tutnya bertemu dengan lutut Rasulullah dan keduatapak tangannya diletakkan ke atas kedua peha 1Rasulullah. Dan dia terus bertanya: “WahaiMuhammad, khabarkan padaku mengenai Islam.”Maka Rasulullah SAW bersabda, “Islam ialah kamumengucapkan pengakuan (syahadah):

dan kamu dirikan sembahyang, dan kamu keluarkanzakat dan kamu berpuasa (dalam bulan) Ramadhandan menunaikan haji di Baitullah jika berkemampu-an ke sana.” ‘Benarlah kamu,” Kata-katanya itumenghairankan kami kerana dia yang bertanya dandia juga yang membenarkannya.

Dan seterusnya dia bertanya lagi, “Khabarkanpadaku mengenai iman.” Rasulullah bersabda,“Bahawa kamu beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, Hari

22

Page 32: Iman & Persoalannya

2. TAKRIF IMAN

Akhirat dan ketentuan baik dan buruknya (qadhadan qadar) dari Allah.” “Benar,” dia mengakuinyadan bertanya lagi: “Khabarkan padaku apa itu ih-san?" Rasulullah berkata, “Ihsan ialah kamumenyembah Allah seakan-akan kamu melihat-Nya,jika tidak sesungguhnya Dia sentiasa memerhatikankamu. ”

“Benar,” jawab lelaki itu.Tanyanya lagi, “Ceritakan padaku mengenai Hari

Qiamat?” Rasulullah menjawab, “Orang yang dita-nya mengenainya tidaklah lebih mengetahui daripa-da orang yang bertanya. ” “Kalau begitu terangkankepadaku tanda-tandanya.” Baginda bersabda,“Ketika hamba-hamba melahirkan tuan-tuannya

dan kamu dapat melihat mereka yang berkaki ayam,tidak berpakaian dan melarat bagaikan pengembalakambing berlumba-lumba mendirikan bangunan(mewah).” Kemudian itu dia pun beredar dan kami-pun terdiam tidak terkata apa-apa. Lalu bagindabersabda, “Apakah kamu kenal siapa yang bertanyaitu?” Aku berkata: “Allah dan Rasul-Nya yang le-bih mengetahui.” Baginda menjelaskan, “DialahJibrail, yang datang kepada kamu untuk mengajarkamu mengenai agama.”

(Riwayat Muslim)

Dari dialog yang berlaku kita difahamkan bahawa sem-padan bagi Islam atau tidaknya seseorang adalah pada kali-mah: 41 JyJ M &I Y I 41 Y (Tiada Tuhan yang berhakdisembah melainkan Allah, Nabi Muhammad pesuruhAllah).

Apabila seseorang mengucapkan kalimah ini, jadilah iaseorang Islam. Tetapi ia belum boleh dikatakan beriman,walaupun ia sembahyang, puasa, zakat dan haji. Ini diberi-tahu sendiri oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

2 3

Page 33: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

Terjemahan: Orang Arab Badwi itu berkata, “Kamitelah beriman.” Katakanlah (pada mereka), “Kamubelum beriman.” Tetapi kamu katakanlah, “Kamitelah tunduk (Islam),” kerana iman itu belum masukke dalam hatimu, dan jika kamu taat kepada Allahdan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun (pahala) amalanmu, sesungguhnya Allah MahaPengampun lagi Maha Penyayang.

(Al Hujurat: 14;

Ayat ini Allah wahyukan kepada Rasulullah ketika be-berapa orang Arab Badwi datang kepada Rasulullah danmengatakan, “Kami telah beriman,” hanya kerana telah me-ngucapkan $1 1 I 41 Y dan melakukan amalan-amalan yangdiperintahkan. Dari ayat ini bolehlah kita membuat kesimpu-lan bahawa:

1. Seseorang Islam belum tentu beriman, tetapi sese-orang yang beriman sudah tentu Islam.

2. Islam boleh dikenali dengan amalan-amalan lahir,tetapi iman ialah amalan hati (batin).

Lanjutan dari ayat tadi, di surah Al Hujurat ayat 15Allah menerangkan ciri-ciri iman:

2 4

Page 34: Iman & Persoalannya

2.TAKRIF IMAN

Terjemahan: Sesungguhnya orang yang sebenarnyaberiman hanyalah orang-orang yang beriman kepa-da Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidakragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan

jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

(Al Hujurat: 15)

Untuk menjadi orang yang beriman, ucapan itu mestilahdipelajari maksud dan tuntutannya, kemudian difahami, di-yakini (tanpa ragu) dan dihayati untuk diamalkan.

Keraguan seseorang yang mengucapkan dua kalimahsyahadah sama ada tentang maksud kalimah itu atau tentanglain-lain rukun iman boleh berlaku dengan empat bentuk:

1. JAHIL - Seseorang yang tidak tahu tentang satuatau banyak persoalan-persoalan iman.

2.SYAK - Keyakinan 50%, keraguan 50%.3.DZAN - Keyakinan 75%, keraguan 25%.4.WAHAM - Keyakinan 25%, keraguan 75%.

Apabila persoalan iman seseorang ada dicelahi oleh jahiIatau syak atau dzan atau waham, belumlah lagi ia dikatakanberiman. Sebaliknya, seseorang yang mengucapkan dua kali-mah tauhid itu sebanyak 100% keyakinan, tanpa dicelahioleh mana-mana satu dari empat, itulah dia orang yang ber-iman. Dan orang beginilah sahaja yang akan sanggup me-ngerjakan semua suruhan Allah dan meninggalkan semualarangan Allah.

Mengerjakan semua yang disuruh dan meninggalkansemua yang dilarang bukanlah satu sikap yang senang di-perolehi. Ia hanya mungkin ada pada seseorang yang duakalimah syahadatnya difahami dan diyakini sungguh-sung-

2 5

Page 35: Iman & Persoalannya

IhUN DAN PERSOALANNYA

guh serta semua tuntutan-tuntutannya dihayati untuk dilaksa-nakan sepenuhnya. Di antara tuntutan-tuntutan dari kalimahsyahadat itu ialah:

1. Mengabdikan din hanya pada Allah. Amalan-amalandalam hidup sehari-hari kecil atau besar, pentingatau tidak, semuanya dijadikan ibadah pada Allahdengan memenuhi lima syarat berikut:i. Niat mesti betul (kerana Allah)ii. Perlaksanaan mesti betul (mengikut syariat). . .111. Perkara yang dibuat sah menurut Islamiv. Natijah betul (untuk Allah)V . Tidak meninggalkan perkara asas seperti

sembahyang, puasa dan lain-lain.

2. Tiada yang diredhai sebagai Tuhan melainkan Allah.3. Tiada yang ditakuti melainkan Allah.4. Tiada lain yang dicintai lebih dari menyintai Allah.5. Tiada tempat menyerah diri melainkan pada Allah.

Apabila tuntutan-tuntutan ini ditunaikan dan dihayati se-penuhnya, barulah menjawab sabda Rasulullah SAW:

Terjemahan: Siapa yangmasuk Syurga.

mengucapkan Al Y I 419

Jaminan Syurga ini ialah apabila ucapan kalimah syaha-dah yang diucapkan diiringi oleh keyakinan yang waja, jiwataqwa dan tindakan menunaikan semua tuntutan-tuntutanyang terdapat di dalamnya.

Dalam suatu Hadis, Rasulullah SAW bersabda denganmaksudnya:

Seseorang yang mengucapkan dl Y I 411 Y akanmemberi banyak faedah pada orangramai kalau diamenunaikan haknya. Sahabat-sahabat bertanya,

26

Page 36: Iman & Persoalannya

2. TAKRIF IMAN

“Apakah hak kalimah itu, ya Rasulullah?“Jawabbaginda, “Menegakkan gl *$ ‘2; GJ~ >I.”

Sesungguhnya kalimah syahadah yang menjadi syaratIslam dan imannya seseorang itu mengandungi erti dan mak-sud yang luas. Setinggi mana iman seseorang adalah bergan-tung pada setinggi mana keyakinan dan sebanyak mana tun-tutan-tuntutannya ditunaikan. Kalau tinggi keyakinan danbanyak tuntutannya ditunaikan, maka tinggilah imannya. Se-baliknya kalau kurang keyakinan, sedikit pula ttmtutannyaditunaikan, maka rendahlah imannya.

.

Page 37: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

Page 38: Iman & Persoalannya

L

Kepentingan Iman 3

Page 39: Iman & Persoalannya

SETELAH kita huraikan dengan panjang lebar tentang takrifatau defmisi iman, sekarang kita lihat pula apakah penting-nya iman itu pada kita, dan keburukannya pada seseorang’yang ketiadaan iman. Allah SWT berlirman:

Terjemahan: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya (dengan ber-iman). Dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sem-bahyang. Tetapi kamu (orang kafir) memilih kehidu-pan duniawi. Sedang kehidupan Akhirat Iebih baikdan lebih kekal.

(Al A’laa: 14-17)

Terjemahan: Sesungguhnya beruntunglah orangyang mensucikan jiwanya.

(Asy-Syams: 9)

30

Page 40: Iman & Persoalannya

3. KEPENTINGAN IMAN

Terjemahan: Sesungguhnya, beruntunglah orang-orang yang beriman. (Iaitu) orang yang khusyukdalam sembahyang. Dan orang-orang yang men-jauhkan diri dari (perkataan dan perbuatan) yangtidak berguna. Dan orang-orang yang menunaikanzakat. Dan orang-orang yang menjaga kemaluan-nya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau ham-ba-hamba yang mereka miliki maka sesungguhnyamereka dalam ha1 ini tiada tercela. Maka barang-siapa mencari lain dari itu, mereka itulah orang- jorang yang melampaui batas. Dan orang-orangyang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya)dan janjinya. Dan orang-orang yang memeliharasembahyangnya. Mereka itulah orang-orang yangakan mewarisi, yakni yang akan mewarisi SyurgaFirdaus mereka kekal di dalamnya.

(Al Mukmin: I-11)

Dengan ayat-ayat di atas, Allah SWT sebenamya menja-wab pertanyaan bagaimana cara mencari keuntungan ataukebahagiaan dalam hidup iaitu dengan beriman. Ertinya,iman ialah sumber kebahagiaan hidup yang sebenar. Tanpa

31

Page 41: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANYA

iman manusia tidak akan mengenal erti kebahagiaan yangsebenamya.

Manusia-manusia hari ini yang hidup berpandukan akaldan nafsu semata-mata, tidak mahu menerima hakikat baha-wa imanlah satu-satunya jalan yang dapat membawa kebaha-giaan hidup yang hakiki. Sebaliknya mereka telah membuatberbagai-bagai andaian dalam usaha mencari kebahagiaanhidup. Di antara pendapat-pendapat mereka ialah:

1. Kebahagiaan itu ada pada harta benda dan Wang ringgit.Sebab itu kita saksikan hari ini manusia berlumba-lumbameninggikan taraf ekonomi, menambahkan harta benda danmenimbunkan wang ringgit. Mereka semua impikan rum&besar, kereta menjalar, televisyen warna, kerusi empuk,pinggan mangkuk mewah, peti ais dan lain-lain peralatanyang mewah dan moden. Pada mereka itulah simbol kebaha-giaan yang tidak boleh tiada.

2. Kebahagiaan itu ada pada pangkat darjat dan kemasyhu-ran. Sebab itu dapat kita saksikan hari ini manusia bertolak-tolak untuk naik dan untuk terkenal. Ada sahaja peluanguntuk itu, pasti tidak dilepaskan walaupun terpaksa menipu,menindas, khianat, rasuah, merosakkan orang lain dan seba-gainya. Yang penting dia mahu dikenali ramai dan disebutsebagai orang yang berjawatan.

3. Kebahagiaan itu ada pada ilmu pengetahuan yang tinggi.Sebab itu telah jadi satu tradisi manusia hari ini bahawahidup adalah untuk mencari ilmu pengetahuan setinggi-tingginya. Siapa yang paling tinggi ilmunya kononnya dialahyang paling bahagia, sebaliknya siapa yang tiada ilmu itulahorang yang paling celaka. Kerana itu manusia telah berkor-ban sungguh-sungguh untuk ilmu; tenaga, masa, fikiran,Wang ringgit dan harta benda habis dibuang untuk tujuan itu.Matlamat mereka ialah membeli sijil, diploma atau ijazah

3 2

Page 42: Iman & Persoalannya

3. KEPENTINGAN IMAN

yang kononnya akan menjadi simbol kebahagiaan yang sa-ngat diharap-harapkan.

Demikian tiga contoh yang menunjukkan bahawa manu-sia hari ini langsung tidak menerima hakikat bahawa iman-lah punca kebahagiaan yang sejati. Saya katakan begitukerana dalam kesungguhan mereka untuk membanyakkanharta atau meninggikan pangkat atau mencari ilmu tadi,mereka sampai mengabaikan perintah dan larangan Allah.Sembahyang yang menjadi tiang agama dan sumber imanitu, telah dilupakan oleh majoriti umat kini yang kebanya-kannya sibuk mencari kebahagiaan hidup melalui cara diatas atau yang lainnya. Kalaupun ada yang masih sembah-yang hanyalah kerana kebiasaan atau terpaksa, yang manasembahyang itu tidak lagi berfungsi apa-apa kerana itu kehi-dupan cara Islam, mereka abaikan dan peraturan-peraturanIslam mereka ketepikan.

Benarkah kebahagiaan itu ada pada wang ringgit ataupangkat darjat atau ilmu pengetahuan? Dan salahkah pulafirman Allah yang menjamin kebahagiaan itu ada pada me-reka yang beriman?

Untuk menjawabnya, kita lihat sahaja pengalaman-pengalaman yang telah dan sedang berlaku. Di Amerika,negara yang penuh dengan orang-orang kaya, berpangkatdan bijak pandai, makin hari makin ramai yang bunuh diri.Lebih ramai orang masuk ke hospital sakit jiwa daripadayang masuk ke universiti dan kolej di sana. Kenapa? Kenapaorang bunuh diri dan sakit jiwa? Kerana tidak bahagia!Adakah mereka itu orang miskin, rendah dan bodoh? Tidak.Mereka adalah bintang-bintang filem dan penyanyi terkenal,professor, doktor, pegawai-pegawai kerajaan, mahasiswa-mahasiswi dan lain-lain yang semuanya kaya, terkenal danbijak pandai. Kerana tidak dapat menjawab persoalan hidupyang mencekik, mereka terus merana hingga membawakepada bunuh diri.

3 3

Page 43: Iman & Persoalannya

MAN D A N P E R S O A L A N N Y A

Di negara kita yang segala-galanya masih lemah kini,mungkin kurang sesuai untuk dijadikan bukti bahwa kekaya-an, pangkat dan ihnu pengetahuan sebenamya bukan tempatletaknya kebahagiaan hidup. Cuma umat Islam di negara iniboleh dicontohkan sebagai orang-orang yang tertipu keranakebanyakan kita berkiblat ke barat. Orang barat tidak sem-bahyang maka mereka pun tidak mahu sembahyang. Keranakata mereka, “Tak sembahyang pun boleh kaya dan bahagia,buat apa sembahyang?”

Mereka masih menganggap orang-orang barat itu baha-gia, sedangkan pada hakikatnya orang-orang barat sekarangsedang mencari ketenangan melalui yoga, hening cipta(meditation), kontrol jiwa dan menganut “agama tabi’i”(nature) iaitu dengan mengambil beberapa minit setiap hariuntuk tafakur, mengenang kesalahan diri, menyesalinya sertacuba melupakan semua masalah hidup.

Dan yang anehnya, umat kita ini ada juga yang menirucara-cara orang barat mencari ketenangan itu dan melupakansembahyang yang Allah perintahkan, yang bertujuan mem-beri ketenangan abadi pada manusia.

Umat kita, kerana jahil tentang agama sendiri, turutmencebik mulut kalau kita katakan bahawa kebahagiaan ituterletak pada iman. Sungguh mereka tidak setuju. Keranapada mereka, seseorang yang beriman bukanlah orang kaya,orang berpangkat atau orang bijak. Dan mereka katakan pulaapabila orang itu beriman, tidaklah boleh dia menjadi kaya,berpangkat dan bijaksana. Kerana itu umat Islam kini cukuptakut untuk beriman. Padahal Islam maha suci dari apa yangmereka sangkakan.

Allah SWT berfirman:

3 4

Page 44: Iman & Persoalannya

3. KEPENTINGAN IMAN

Terjemahan: Dijadikan indah pada (pandangan)manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini,iaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyakdari jenis emus dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesena-ngan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempatkembali yang baik (Syurga).

(Ali Imran: 14)

Allah sendiri menganjurkan dalam firman-Nya:h

Terjemahan: Dan tuntutlah kurniaan Allah padakamu untuk kebaikan Akhirat dan janganlah kamulupa habuan kamu di dunia.

(Al Qisas: 77)

Cukuplah ayat-ayat di atas membuktikan bahawa tidakada pun dalam Islam suruhan mengenepikan kehidupan dankeperluan duniawi. Allah sendiri yang memasukkan dalamhati hamba-hamba-Nya keinginan kepada wang ringgit,pangkat darjat dan ilmu pengetahuan. Masakan pula Allahmahu menghalang semua keinginan-keinginan itu. Sebenar-nya Allah cuma mengingatkan supaya keinginan-keinginanitu disalurkan pada landasan yang sesuai dan baik, sebagai-’mana yang telah diperintahkan. Dan Allah juga menegaskanbahawa tanpa iman, keinginan-keinginan itu tidak sedikitpun menjamin kebahagiaan hidup.

3 5

Page 45: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

Sudah menjadi Sunnatullah bahwa kemiskinan itu walaudiperangi mati-matian pun tidaklah akan lenyap dari duniaini. Begitu juga dengan kebodohan, kelemahan, kesusahan,kerendahan dan apa sahaja kekurangan-kekurangan hiduppasti tidak dapat dihapuskan 100% dari muka bumi ini.Sebab itu Allah yang Maha Mengetahui lagi PengasihPenyayang itu, tidak mensyaratkan kebahagiaan pada kese-nangan dan kemewahan duniawi tetapi kebahagiaan adalahpada iman. Orang kaya atau miskin akan bahagia kalau ber-iman. Sebaliknya orang kaya pun tidak bahagia kalau tidakberiman, apalagi orang miskin. Demikianlah seterusnya.

Orang-orang yang beriman sentiasa tenang. Dia tidaksusah kalau berharta, maknanya tidak takut harta itu akanhabis atau hilang, tidak juga cemaskan harta itu kalau-kalautidak bertambah, dan tidak kecewa kalau cita-cita tidak ter-capai. Orang yang beriman, tidak juga susah kalau miskin.Dia berusaha dan berikhtiar juga untuk kaya, sebab inginkankekayaan adalah fitrah, tetapi dia cukup yakin bahawa usahadan ikhtiar tidak akan memberi bekas kalau tidak denganizin Allah. Kerana itu dia boleh tenang. Tidak keluh-kesahdan memandang ringan akan ujian itu kerana dia yakin sega-la yang terjadi adalah pemberian Tuhan, dan tidak akan adaseorang manusia pun, malah seluruh kuasa dunia, yangboleh mengubahnya.

Tersebut suatu kisah, seorang wali Allah bertapa di da-lam gua yang terletak berhampiran dengan suatu medan pe-perangan. Suatu hari, wali Allah itu keluar ke pintu gua dandidapatinya ada seorang manusia terbaring berlumuran da-rah, betul-betul di hadapan pintu guanya. Dari pakaian orangitu dapatlah si wali mengagak bahawa orang itu ialah askar,yang cedera parah dalam peperangan. Beliau lalu mengang-kat pemuda itu masuk ke tempat tinggalnya dan dirawat se-mampunya. Dengan izin Allah pemuda itu akhimya sedar,sembuh dan sihat. Tinggallah mereka berdua dalam gua itu.

3 6

Page 46: Iman & Persoalannya

3. KEPENTINGAN IMAN

Suatu hari pemuda itu menghampiri si wali itu dan me-ngajukan soalan:

“Sekian lama saya saksikan bapa, hidup dalam gua yangsunyi ini, jauh dari keseronokan hidup manusia, terlalu mis-kin dan papa, tiada pula teman, tetapi pada wajah bapa adaketenangan yang tidak pemah saya saksikan pada manusia-manusia lain. Apakah rahsia hidup bapa?”

Si wali mengangguk-angguk dan bangun dari duduknyasambil berkata, “Mari ikut bapa, kita cari jawapannya.”

Mereka keluar dari gua dan berjalan menuju ke hutanbelantara. Tiba di suatu kawasan, pemuda itu tiba-tiba me-megang tangan orang tua itu dan menariknya sambil berkata,“Bapa, kita tinggalkan tempat ini. Saya dapati ada bekastapak-tapak kaki harimau yang masih baru!” Pemuda itucemas.

“Jangan takut nak! Mari ikut bapa,” si wali tetap tenang.“Tidak bapa, tidak!” Pemuda itu menarik tangan orang

tua itu dan cepat-cepat mereka berjalan pulang. Di dalamgua orang tua itu berkata:

“Anak begitu takut pada harimau hanya kerana anakternampak bekas tapak kakinya. Kenapa anak tidak mahutakut pada Allah hanya dengan melihat alam ini? Langityang tinggi tanpa tiang, bumi yang luas dengan hutanbelantara, laut dan sungai, siang dan malam, hujan danpanas dan semua isi bumi ini adalah tanda-tanda wujud dankuasanya Allah SWT.”

Pemuda tadi terpegun mendengamya dan tidak dapatberkata apa-apa. Orang tua itu pun menyambung bicaranya:

“Bapa tinggalkan dunia luar yang sibuk itu, hidup dalamgua ini dengan niat mahu mengisi sepenuh masa mengingatidan mengabdikan diri kepada Allah. Bapa mahu bersyukursebanyak-banyaknya atas nikmat yang Allah kurniakan dankalau boleh ingin membalas nikmat-nikmat itu denganmenghambakan diri sepenuhnya pada Allah. Ketenanganyang anak saksikan pada bapa ialah lambang kebahagiaan

3 7

Page 47: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

yang bapa rasai kerana dapat berkorbanMaha Pemurah dan Penyayang itu.”

Pemuda itu akbimya tinggal menetap

untuk Allah yang

bersama orang tuaitu, mencari kebahagiaan melalui hidup yang sederhanatetapi bererti.

Demikian satu contoh bahawa tanpa bantuan harta ben-da dan wang ringgit pun keimanan yang kuat itu sudahmemberi kebahagiaan hidup pada manusia.

Satu contoh lain saya bawakan untuk membuktikan ba-hawa dengan iman manusia dapat menyelamatkan dirinya didunia dan di Akhirat, seperti berikut:

Di antara orangramai yang sedang bertawaf mengelilingikaabah, ada seorang perempuan yang kelihatannya tidakrehat-rehat langsung berjalan tawaf mengelilingi rumah suciitu. Jalannya tunduk dan perlahan, wajahnya tenang danaman, mulumya tidak berhenti-henti menyebut Allah.

Ada seorang lelaki yang memerhatikan keadaan perem-puan itu. Kerana kagum dengan sikapnya, lelaki itu punmemberanikan diri untuk bertanya, “Maafkan saya puan,kerana ingin bertanya sesuatu.”

Kerana khusyuknya perempuan itu terperanjat denganteguran itu dan berhenti memerhati orang yang bertanya itu.

“Apa sebabnya puan tidak letih-letih bertawaf? Puanjuga khusyuk sekali. Wajah puan pula menggambarkan kete-.nangan yang luar biasa.”

Kerana melihat kesungguhan orang itu bertanya, perem-puan itu pun mendekatinya dan berkata:

“Saya sebenamya seorang yang malang. Saya ada suamidan empat orang anak. Tetapi semuanya telah tiada, dijem-put Allah kembali pada-Nya. Peristiwa kematian itu berlakudi suatu hari raya korban, suami saya telah menyembelihkambing untuk korban. Perbuatan menyembelih itu diper-hatikan oleh anak saya kedua, yang belum begitu cerdik.

“Satu hari, ketika bermain-main dengan adiknya, anaksaya telah membaringkan adiknya itu dan disembelihnya se-

3 8

Page 48: Iman & Persoalannya

3.KEPENlTNGANIMAN

bagaimana ayahnya menyembelih kambing. Memancut-man-cut darah adiknya, yang menjerit kesakitan. Dia jadi takut,lalu lari sekuat-kuat hati, meninggalkan adiknya yanghampir mati itu. Suami saya, dalam keadaan kelam-kabut itumengejar anak yang lari, dengan harapan menyelamatkannyadari tersesat di padang pasir dan dimakan serigala. Lamadari kejadian itu suami dan anak itu tak pulang-pulang. Sayayakin kedua-duanya mati di padang pasir yang kering kontang itu. Namun saya tunggu juga. Berdoa semoga merekapulang.

“Suatu hari, kerana kegelisahan dan kesedihan yangmakin menjadi-jadi, saya biarkan anak kecil saya yang barumerangkak-rangkak bermain sendiri. Dia tiba-tiba mencapaibekas air panas yang menggelegak. Tertumpahlah air itumenyiram seluruh badannya. Menjerit melolonglah anak ituhingga akhimya mati. Saya hampir-hampir gila.

“Alangkah hebatnya ujian yang menimpa. Anak perem-puan saya yang sudah berkahwin, pulang menziarahiadiknya yang mati. Kerana sedih dan terperanjat melihatbadan adik yang masak oleh air panas, dia pengsan lalumati.

“Alangkah sedihnya. Di mana lagi hati nak saya sandar-kan? Ke mana hidup nak saya arahkan? Antara keinginanuntuk mati dan hidup itu saya bawa hati ke sini, memper-sembahkan pada Allah beban yang terlalu berat saya rasa-kan. Semoga Dia sudi meringankan. Dan sekarang sayatenang. Yang tinggal buat saya di dunia ini untuk dicintaidan dirindui hanyalah Allah. Akan saya habiskan masa yangmasih tinggal untuk taat dan berbakti pada Allah semata-mata. Insya-Allah.”

“Akuilah saudara bahawa ujian hidup berbagai bentuk-nya dan datang tanpa diundang. Kalau tiada iman, manusiapasti karam dan tenggelam serta mati lemas di dalamnya.”

Perempuan itu kemudian pergi meneruskan ibadahnya,meninggalkan lelaki itu menyapu air mata kesedihan.

3 9

Page 49: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

Satu contoh lagi saya bawakan untuk menunjukkan ba-hawa dengan iman banyak dari masalah hidup ini dapatdiselesaikan. Seorang suami yang ingin melihat isteri-isterinya hidup dalam ketenangan telah memanggil isteri-isterinya itu mengelilinginya dan berkata:

“Usahlah kamu semua berlumba-lumba untuk mendapatkasih sayang aku. Kerana kalaupun aku mengasihi kamu,tidaklah dapat aku memberi apa-apa kepada kamu selaindaripada apa yang diizinkan Allah padaku. Tapi berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan kasih sayang Allah.Kerana apabila Allah mengasihimu, Dia akan menjadikanaku dan seluruh makhluk langit dan bumi turut mengasihikamu. Dan waktu itu, bukan saja aku, tetapi ‘dunia’ ini adadalam genggaman kamu.”

Perempuan adalah manusia yang sangat halus perasaan-nya dan cukup sensitif. Maka perasaannya sangatlah mudahdimainkan dan mudah dirosakkan. Lebih-lebih lagilah kalaumereka dimadukan, akan mudahlah perasaan itu terhiris dankesakitan. Penawar yang hanya mungkin dapat melegakankesakitan ini ialah iman, yang terangkum dalam kata-kata sisuami di atas. Dan kalau ubat itu tidak diperolehi, tidak akanada satu doktor pun di dunia ini yang dapat menyelamatkanperempuan itu dari serangan penyakit jiwa yang dahsyat.

Dengan contoh-contoh di atas dan lain-lain cerita hidupmanusia yang sering kita dengar, saya tegaskan sekali lagibahawa imanlah satu-satunya kekuatan yang boleh men-jamin bahagia hidup untuk manusia, di dunia dan Akhirat.Tanpa iman, wang yang banyak, pangkat yang tinggi danilmu yang luas tidak akan bererti apa-apa kepada manusiaketika ia berdepan dengan masalah-masalah hidup. Ia hanyamenjadi kemudahan hidup tetapi bukan satu kebahagiaan.Dan tanpa iman orang-orang miskin dan hina akan men-derita dua kali ganda dari sepatutnya. Tetapi dengan iman,kemiskinan dan kelemahan hidup masih dapat mendatang-kan ketenangan, apalagilah kalau kaya dan berpangkat, akan

4 0

Page 50: Iman & Persoalannya

3. KEPENTINGAN IMAN

berganda-ganda ketenangan itu menyinarsia.

kehidupan manu- .

Mungkin ada orang berkata, orang yang beriman punnampaknya selalu keluh-kesah dan hilang pertimbangan.Saya hanya dapat mengatakan mungkin iman itu belumcukup sempuma. Kita lihat sabda Rasulullah untuk mengu-kur sejauh mana iman dapat menyelamatkan kita:

1. Tiga macam sifat yang ada pada orang yang telah mera-sai kelazatan iman:i. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintainya dari Allah

dan Rasul-Nya.ii. Menyintai sesuatu hanya kerana Allah.iii. Takut berbalik dari keimanannya seperti ia takut

dimasukkan ke dalam api.

2. Tiga perkara yang dapat dirasai oleh orang yang merasakelazatan iman:

i. Tidak membantah sesuatu yang benar.ii. Tidak berdusta walau dalam kesulitan.iii. Yakin bahawa apa yang berlaku adalah dari Allah

dan tidak boleh dihindarkan.

Dengan enam sifat di atas, seorang manusia akan sentia-sa senyum dalam kehidupannya Senyum, syukur, sabar danredha ia waktu-waktu senang atau susah. Dia tidak akantakut, tidak dukacita, tidak gelisah, tidak bimbang, tidakkecewa dan tidak pemah tahu apa itu putus asa.

Apabila itu semua dimiliki, itulah dia kebahagiaan hidupyang sebenamya. Dan kalau itu semua tidak ada, tiadalahkebahagiaan dalam erti yang sebenar.

Seseorang yang tidak bahagia di dunia, jangan harapuntuk bahagia di Akhirat. Tidak bahagianya ia di dunia ada-lah kerana ia tidak menempuh jalan-jalan yang akan mem-bahagiakan dia di Akhirat. Sebaliknya seorang yang menem-puh jalan-jalan kebahagiaan di dunia, akan sampai ke

4 1

Page 51: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

Akhirat dengan selamat dan sempurna. Ia akan bahagia didunia, apalagi di akhirat. Kita tatap sekarang ayat-ayat sucidari Allah yang menerangkan peri bahagianya orangberiman di Akhirat nanti dan betapa sengsaranya merekayang tidak beriman.

4 2

Page 52: Iman & Persoalannya

3. KEPENTINGAN IMAN

Terjemahan: Hai hamba-hamba-Ku, tiada kekhuati-ran terhadapmu pada hari ini, dan tidak pula kamubersedih hati. (Iaitu orang-orang yang beriman ke-pada ayat-ayat Kami) dan adalah mereka dahuluorang-orang yang menyerah diri. Masuklah kamuke dalam Syurga, kamu dengan isteri-isteri kamudengan digembirakan.

Diedarkan kepada mereka piring-piring dariemas, dan piala-piala (dari emas juga) dan didalam Syurga itu terdapat segala apa yang diinginioleh hati dan sedap (dipandang) mata dan kamukekal di dalamnya. Dan itulah Syurga yang diwaris-kan kepada kamu disebabkan amal-amal soleh yangdahulu kamu kerjakan. Di dalam Syurga itu adabuah-buahan yang banyak untukmu yang daripada-nya kamu makan.

Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, kekaldi dalam azab Neraka Jahannam. Tidak diringan-kan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnyaberputus asa. Dan tidaklah Kami menganiayaimereka, tetapi merekalah yang menganiayai dirimereka sendiri. Mereka berseru, “Hai Malik, biar-lah Tuhanmu membunuh saja kami.” Dia menja-wab, “Kamu akan tetap tinggal (di Neraka ini).”Sesungguhnya Kami telah benar-benar membacakebenaran kepada kamu tetapi kebanyakan darikamu benci pada kebenaran itu. Bahkan mereka te-lah menetapkan satu tipu daya (jahat), maka se-sungguhnya Kami menetapkan pula. Apakah merekamengira bahawa Kami tidak mendengar rahsia danbisikan-bisikan mereka? Sebenarnya (Kami mende-ngar) dan utusan-utusan (malaikat) Kami selalumencatit di sisi mereka.

(Al Zukhruf: 68-80)

43

Page 53: Iman & Persoalannya
Page 54: Iman & Persoalannya
Page 55: Iman & Persoalannya

FALSAFAH sekularisma yang diamalkan hari ini telahmengasingkan manusia kepada kelas-kelas tertentu mengikutpangkat darjat dan harta kekayaan. Siapa sahaja yang kayadan tinggi pangkatnya. dianggap mulia dan terhormat sertalayak diberi sanjungan. Sebaliknya pula siapa sahaja yangmiskin dan rendah pangkatnya terus dianggap hina, tidakberguna dan patut diketepikan.

Inilah sistem yang sedang kita laksanakan dan jayakanbersama sekarang ini. Hasilnya, melalui pengalaman kitabersama juga, kita telah membuat kesimpulan bahawa mele-takkan manusia sebagai hina atau mulia melalui miskin atau ’kayanya mereka adalah tidak patut, tidak adil dan tidaklogik. Sebabnya:

1. Ia mewujudkan jurang yang memisahkan orang miskindan tidak berpangkat dengan orang kaya dan berpangkat.Jurang ini juga membiakkan rasa tidak hormat-menghormatidan saling tidak percaya-mempercayai antara kedua-duagolongan. Maka hidup suburlah sifat hasad dengki dandendam kesumat di dalam jiwa kedua pihak. Akibatnya,seperti-mana yang kita saksikan hari ini, masyarakatdipenuhi berbagai-bagai kes jenayah.

2. Apabila wang ringgit dan pangkat darjat yang diper-lumbakan, maka budi luhur dan akhlak mulia akan diabai-kan. Hasilnya kehidupan manusia menjadi liar dan kejam,seliar haiwan-haiwan yang tidak berakal.

46.

‘ I

Page 56: Iman & Persoalannya

4. PERINGKAT-PERINGKAT IMAN

3. Tamadun yang diasaskan hanya melalui Wang ringgit danpangkat darjat hanya melahirkan manusia yang pasif,penakut dan panjang angan-angan. Bukan sahaja jiwa danfikiran mereka tidak merdeka, malah mereka cukup lemahuntuk mempertahankan kedaulatan prinsip dan budayabangsa dan agama.

Apa kata Islam dalam menghadapi soal ini dan mampu-kah Islam menyelesaikan masalah yang disebutkan di atas?

Firman Allah:

p&~c--~~L .

Terjemahan: Sesungguhnya semulia-mulia manusiadi sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu.

(Al Hujurat: 13)

Sabda Rasulullah SAW:$1 &&I .i ‘ Jb ~&l&&l ire>&&"'&&j:~J++I ., c ,

& z ;j $1 ,$I 9;c . ,

Terjemahan: Sesungguhnya Rasulullah berkatakepada Abu Zar: Lihatlah, sesungguhnya engkautidak dinilai kemulian kerana kulit merah dan tidakjuga kerana hitam sebaliknya mulianya kamudengan sebab taqwa. .

(Riwayat: .Ahmad)

Sabda Rasulullah SAW lagi:

$34 fj Lf j;.LQ #Sir g .mi

. -. . c I

4 7

Page 57: Iman & Persoalannya

MAN DAN PERSOALANNYA

,

Terjemahan: Orang mukmin itu bersaudara tidakada kelebihan seseorang dari seseorang yang lainmelainkan taqwa.

(Riwayat: At Tabrani)

Sabdanya lagi:.& .// ..& ir

. . I

Terjemahan: Kamu* ..*

semua dari keturunan NabiAdam, dan Adam itu ciptaannya dari tanah, tiada-lah lebihnya orang Arab dari orang ‘ajam (selainArab) kecuali dengan sifat taqwa.

Menurut Islam, mulia hinanya manusia itu dikelaskanmenurut taraf iman masing-masing. Siapa yang tinggi iman-nya dialah yang termulia dalam pandangan Islam. Siapayang rendah imannya maka rendahlah dia dalam pandanganIslam. Dan siapa yang tiada langsung imannya maka diaitulah sehina-hina manusia menurut Islam.

Pengelasan yang didasarkan atas darjat keimanan beginiadalah cara pengelasan yang paling tepat dan adil. Banyaksebab mengapa saya berkata demikian. Di antaranya ialah:

1. Iman adalah musuh ketat nafsu dan syaitan. Kerana ituiman tidak mungkin bekerjasama dengan nafsu dan syaitan.Segala sifat-sifat mazmumah seperti dengki, dendam, pema-rah dan lain-lain akan terhapus bila iman bertakhta di hati.Jadi apabila kemuliaan manusia disukat dengan ketinggianiman, bukan dengan pangkat dan harta, sekaligus penyakitdengki, dendam dan lain-lain itu tidak akan merebak lagidalam masyarakat. Bila yang diperebutkan ialah iman,manusia tidak akan bercakaran lagi. Bila yang diperlumba-kan ialah iman, manusia tidak akan berampokan lagi. Kescakar dan rampok yang banyak berlaku sekarang adalah

4 8

Page 58: Iman & Persoalannya

4.PERINGKAT-PERINGKATIMAN

berpunca dari dengki dan dendam kesumat yang dinyalakan:oleh syaitan, untuk membantu nafsu gila pangkat dan hartayang direbut dan diperlumbakan masyarakat kini.

2. Orang yang kuat imannya ialah orang yang baik akhlak-nya. Apabila orang-orang begini diberi penghormatan seba- gai orang yang termulia dalam masyarakat, secara tidaklangsung ahli-ahli masyarakat seluruhnya akan terdidik un- ituk menerima dan mengamalkan kehidupan beragama danberakhlak mulia.

3. Penyatuan umat dalarn erti yang sebenar ialah bersatunya mereka yang mempunyai fahaman, keyakinan dan cita-citayang sama Bila Islam mengelaskan manusia menurut nilaiiman, maknanya Islam mahu mengumpul dan menyatukanorang-orang yang beriman dalam satu kumpulan. Apabila initerlaksana akan banyaklah kepentingan-kepentingan masya-rakat Islam dapat ditegakkan.

Sememanglah, lain orang lain taraf imannya. Ertinyataraf iman seseorang tidak akan sama dengan taraf imanyang dicapai oleh seseorang yang lain. Kerana itu, Islammembezakan iman kepada lima peringkat. Seorang Islamtidak akan terkeluar dari salah satu dari lima ini:

1. Iman Taqlid2. Iman Ilmu3. Iman Ayan4. Iman Hak5. Iman Hakikat

Supaya senang untuk kita mengetahui di peringkat imanmanakah kita berada, elok saya terangkan maksud dan sifattiap-tiap jenis iman itu secara teori ilmiah menurut Islam.

4 9

Page 59: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALAh’NYA

1. IMAN TAQLID

Iman taqlid ialah iman ikut-ikut. Dengan istilah yang biasa,iman taqlid ialah iman pak turut. Maknanya orang yangmemiliki iman taqlid, ialah orang yang beriman dengansemua rukun iman hanya secara menurut-nurut orang lain;apa orang kata, dia pun kata.

Pegangan Islamnya tidak kuat, prinsip Islamnya tidakkukuh. Dia tidak ada alasan yang kuat mengapa dia beriman.Kalau ditanya, “Apa bukti wujudnya Allah?” Dia hanyamampu menjawab, “Saya dengar orang semua kata ada, saya pun kata adalah!”

Begitu taraf keyakinan orang yang memiliki iman taqlid.Dia tidak ada hujah untuk membuktikan keyakinannya; tidakada dalil untuk menerangkan apa yang diyakininya.

Siapa agaknya orang-orang yang memiliki iman taqlidini? Kita mungkin mengagak segelintir orang-orang bodoh-dungu, yang tidak sekolah dan yang tidak ada kepentinganapa-apa dalam masyarakat. Bukan begitu! Yang sebenamyamajoriti umat Islam hari ini, baik berpangkat atau tidak,miskin atau kaya, bodoh atau bijak, adalah orang-orang yangberiman taqlid. Sepertilab agama Islam yang mereka anut ituhanya kerana kebetulan dilahirkan oleh ibu bapa yang ber-agama Islam, maka iman itu juga hanya ada kerana terdo-rong dan terpaksa oleh kebiasaan dan keadaan sejak lahir.Contohnya, kita tanyalah mereka:

“Apa dalil Allah itu bersifat samak (mendengar)?”“Apa dalil malaikat itu ada?”“Apa dalil Muhammad itu Rasulullab?”“Apa dalil Al Quran itu kitabullah?"“Apa dalil qada dan qadar itu dari Allah?”Mereka hanya akan memberi jawapan dalam bentuk

senyuman. Kerana mereka sebenamya tidak tahu. Merekatidak pemah memikir dan mempelajarinya! Kalau ada punbelajar, hanyalah sambil lewa, waktu terdesak dan tidaklahuntuk dihayati. Masa, tenaga dan Wang ringgit mereka habis

5 0

Page 60: Iman & Persoalannya

4. PERINGKAT-PERINGKAT IMAN

diuntukkan pada mengkaji ilmu-ilmu lain sahaja. Merekalebih tahu tentang anatomi seekor kuman yang amat seni,dari mengetahui tentang Allah yang Maha Besar. Merekalebih mahir tentang bentuk bumi yang sulit dan rumit darisuasana Qiamat yang dahsyat. Mereka lebih yakin padateori-teori sains dari janji-janji Allah yang termaktub dalamAl Quranul Karim.

Akibatnya, majoriti umat Islam hari ini tidak sayangpada Islam. Tidak cinta pada Allah dan tidak taat padahukum-hukum-Nya. Malah secara membabi buta menentangdan memusuhi agama mereka sendiri.

Sifat orang-orang yang beriman taqlid terhadap agamaIslam sepertilah sifat daun pisang kering yang bergerakmengihrt arah pergerakan angin. Kalau angin kuat ke utara,ke utaralah mereka, sebaliknya kalau angin mengarah keselatan, ke selatanlah mereka. Kalau musim joget lambak,berjoget lambaklah mereka. Kalau musim maulud, bermau-ludlah mereka. Dan kalau musim dakwah, berdakwah pula-lah mereka. Bukan mereka tidak tahu betapa Islam tidaksuka pada sikap begitu, tetapi iman yang ada tidak mampumembendung keinginan nafsu liar itu. Mereka juga tidaksanggup berdepan dengan ujian hidup.

Patut sangatlah disedari bahawa kalau keadaan beginidibiarkan berkekalan, umat Islam akan jadi rendah dan hinadi mata musuh. Jadi mudahlah untuk dibeli dan dijual, diper-kotak-katikkan sebagai alat buat menjayakan sistem hidupdan ideologi mereka.

Mengikut qaul yang paling jelas, iman taqlid ini tidaksah. Tetapi ada satu qaul yang memberikan kelonggaran .dengan mengatakan bagi seseorang yang sangat bodoh, yangkalau belajar pun memang tidak boleh dapat, maka munasa-bahlah ia beriman taqlid. Jadi dalam keadaan ini iman taqlidadalah sah.‘Tetapi bagi orang-orang yang pintar, cerdik danmampu berfikir, hanya dia tidak belajar agama, maka ber-iman taqlid, tidaklah sah imannya. Maknanya Allah tidakiktiraf dia sebagai orang yang beriman.

51

Page 61: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

Apabila iman tidak diterima, maka seluruh amalan-amalamrya juga tidak akan diterima. Sembahyang, puasa,zakat, haji, jihad, zikir, wirid dan ibadah-ibadah lain walausebanyak dan sebesar mana pun, tidaklah akan dinilai olehAllah. Kalaulah orang itu mati dalam keadaan taqlid, tidakpun berniat untuk menuntut ilmu, menambah iman, makamatilah ia sebagai mati orang kafir. Tempatnya dalam Nera-ka, kekal abadi selama-lamanya.

2. IMAN ILMU

Iman ilmu ialah iman yang berdasarkan ilmu. Ilmu di siniialah ilmu keimanan yang ada digariskan dalam agamaIslam. Ilmu-ilmu lain walau sebanyak mana pun tidaklahboleh menghasilkan iman ilmu. Jadi seseorang yang berimanilmu ini ialah seseorang yang telah mempelajari secara rasmitentang Allah, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, Hari Qiamatdan lain-lain yang diwajibkan mengimaninya. Apabila ilmu-nya itu difahami betul-betul dan diyakini sungguh-sungguh,jadilah ia seorang yang mencapai taraf iman ilmu.

Had paling minima yang patut dipelajari oleh seseorangbagi membolehkan ia berada di taraf iman ilmu ialah:

0 20 sifat yang wajib bagi Allah dengan dalil-dalil aqli(akal) dan naqli (Quran) secara ijmali (secara ring-kas, tanpa kupasan yang terperinci).

0 20 sifat yang mustahil bagi Allah dengan dalil-dalilaqli dan naqli secara ijmali.

0 1 sifat yang harus bagi Allah dengan dalil-daIi1 aqlidan naqfi secara ijmali.

0 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahilbagi Rasul dan satu sifat yang harus bagi Rasuldengan dalil-dalil aqli dan naqli hanya secara ijmali.

52

Page 62: Iman & Persoalannya

4. PERINGKAT-PERINGKAT IMAN

Di dalam 50 sifat (41 sifat ketuhanan dan 9 sifat kerasu-lan) yang tersebut di ataslah tersimpulnya ,.,&II J;LLG (ke-simpulan iman). Kalimah &I J,.,.,> A..- $11 91 41 Y yangmenjadi syarat Islam dan imannya seseorang itu adalah dida-sarkan atas perkara-perkara penting yang disenaraikan diatas.

Di dalam dua kalimah syahadat itulah terdapat kesimpu-lan iman. Apabila seseorang mengucap kalimah itu denganilmu dan fahaman seperti yang dimaksudkan di atas, makajadilah imannya sebagai iman ilmu.

Orang yang beriman ilmu, keyakinannya berasas dankuat bertunjang pada fikirannya. Iktiqad orang iman ilmudisertai dalil yang kuat serta pegangan yang kukuh. Keranaitu mereka ini tidak mudah digoyang atau dihanyutkan olehfahaman-fahaman lain. Mereka bukan sahaja tidak akan tun-duk pada idea-idea yang anti-ketuhanan, tetapi juga mampumenentang idea-idea itu dengan hujah-hujah yang menjadikeyakinan mereka selama ini. Fikiran mereka tidak akanmenerima sebarang keraguan dan was-was yang cuba di-timbulkan oleh mana-mana pihak pun. Mereka benar-benarberada dalam fikiran tauhid yang mantap dan unggul.

Siapakah orang-orang ini? Supaya adil, biar saya kata-kan bahawa mereka kebanyakannya terdiri dari pelajar-pelajar dan bekas-bekas peajar sekolah-sekolah yang mem-ber-i keutamaan pada ilmu agama dan ketuhanan. Sekolah-sekolah yang didirikan khusus untuk mendalami pengajianagama dan ketuhanan, yang bersumberkan Quran dan Sun-nah. Hanya golongan itu yang dapat mendalami agama se-cara teratur dan lengkap. Itu pun tidak semua dari merekayang boleh diterapkan keyakinan beragama itu. Ramai yanglalai lalu dihanyutkan oleh arus sekularisma yang kuat men-cabar!

Barang siapa yang beriman ilmu, imannya hanya beradadalam fikiran, tidak dalam hatinya. Segala apa yang diyakinimasih dalam bentuk pengetahuan, bukan dalam bentuk ke-

5 3

Page 63: Iman & Persoalannya

IMAh’ DAN PERSOALANNYA

jiwaan. Dia masih dalam fikiran Islamiah, tidak dalam jiwaIslamiah. Dia belum betul-betul kenal Allah, baru setakattahu adanya Allah (mengetahui dengan akal, mengenal de-ngan hati). Kerana itu dia tidak merasai adanya Allah dantidak takut pada Allah. Hatinya tidak ada hubungan denganAllah, tidak terpaut pada Allah, hatinya tidak merasai ke-besaran Allah. Maka ia tidak kasih dan tidak rindu padaAllah. Kalau ada pun ingatamrya pada Allah, hanyalah se-kali-sekala, di waktu-waktu dan dipaksa-paksa.

Pendek kata, mereka masih berani menderhakai Allah.Banyak suruhan Allah yang tidak dikerjakan di sampingbanyak larangan Allah yang dibuat. Mereka masih tergamakmembuat dosa. Apakah mereka tidak sedar? Mereka sedar.Segala kederhakaan itu mereka lakukan dalam sedar. Me-reka tahu mereka berdosa. Tetapi kenapa dibuat juga? Sebabkekuatan iman ilmu yang mereka miliki tidak mampu me-lawan nafsu dan syaitan yang merajai hati mereka. Imanyang ada tidak sekuat nafsu yang menggila. Kerana itu me-reka selalu tersadai dalam kelemahan dan dosa.

Mari kita lihat beberapa bukti yang menunjukkan orang-orang yang beriman ilmu tidak mampu melawan nafsu:

1. Ahli-ahli agama bergelar mufti, kadhi, imam, tuan guru,ustaz, ustazah dan lain-lain kebanyakannya terlibat dalamriba. Kalaupun tidak mengasaskan sistem riba, tetapi merekamemberi bantuan moral dan material kepada sistem riba,yang diasaskan dan diperjuangkan oleh kapitalis. Ikutilahsyarahan-syarahan mereka, pasti mereka mengutuk pemberidan penerimaan riba tetapi dalam perlaksanaan hidup mere-ka, nama mereka turut tersenarai sebagai pemberi riba.Kenapa ini berlaku? Nafsu dan syaitan mengajak merekamengaut keuntungan dan kemudahan duniawi yang terdapatdalam sistem riba. Walaupun mereka tahu pekerjaan itusalah, tetapi kekuatan tahu tentu tidak sehebat kekuatanmahu. Maka secara sedar mereka menderhaka pada Allah.

5 4

Page 64: Iman & Persoalannya

4. PERINGKAT-PERINGKAT MAN

2. Golongan yang sama juga, yakni golongan yangmana pengajian tauhid mereka begitu tinggi. Kerana penge-tahuan yang tinggi, mereka cukup berani mengkritik dasardan sistem pelajaran sekular yang dilaksanakan di sekolah-sekolah dan di kolej-kolej serta universiti-universiti di dalamdan di luar negeri, kononnya tidak Islamik.

Akan tetapi ketika menghantar anak ke sekolah, merekamenghantarnya ke sekolah-sekolah yang kononnya merekabenci itu. Dari sekolah-sekolah rendah, hingga menengahterus ke universiti-universiti tempatan atau seberang laut,mereka berlumba-lumba bersama orang lain, membantu danmenjayakan sistem sekular. Anak mereka tidak diajar de-ngan Al Quran dan Hadis, tidak juga tentang iman dan.Islam. Anak mereka turut terdidik dengan kehidupan ma-terialistik dan akhlak liar. Bukan mereka tidak sedar tetapimereka biarkan dan relakan. Maknanya mereka sengajamembelakangkan kehendak Islam. Sebabnya tidak lain, me-lainkan kerana nafsu dan syaitan yang inginkan kekayaandan jawatan, sampai membelakangkan Islam. Akhimya ter-jebaklah mereka dalam kancah kesesatan dan kederhakaanpada Tuhan.

3. Golongan ahli agama juga, yang telah sampai ke tarafB.A., M.A., dan Ph.D., kerana cukup tahu selok-belok aga-ma tetapi telah turut serta dalam kegiatan mendedahkan au-rat dan pergaulan bebas yang menjadi-jadi dewasa ini. Mere-ka baca ayat Al Quran dan Hadis yang menyuruh tutup au-rat. Mereka syarahkan aurat lelaki antara pusat dan lutut danaurat perempuan seluruh tubuh badan. Tetapi anak isteri,mereka biarkan mengikut perkembangan fesyen. Merekaterima falsafah jahiliah yang memandang cantik dan sesuaipada pakaian yang tidak menutup aurat, yang setengahnyaseparuh bogel. Mereka ikut serta kegiatan “anti-sorok” yangdicanangkan oleh golongan anti, agama, yang mahu melihatperempuan sentiasa terdedah. Kenapa? Kerana nafsu menga-jak begitu dan syaitan mendorong ke situ. Kekuatan iman

5 5

Page 65: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

yang ada tidak mampu melawan kekuatan bisik-hasut olehsyaitan dan nafsu. Hasilnya menderhakalah mereka padaTuhan. Berdosalah. Maka Nerakalab yang Allah balaskan.

Sebagai bukti yang lebih jelas biar saya dedahkan satucerita benar yang sedang dan telah berlaku hari ini. Ketikaberpeluang melawat ke salah sebuah negara Islam di TimurTengah dahulu saya ditemui oleh pelajar-pelajar Malaysia disana. Salah seorang dari mereka, iaitu pelajar jurusan syariattelah memberitahu saya bahawa seorang dari pensyarahbeliau yang mengajar ilmu feqah dan bergelar professoradalah seorang yang tidak sembahyang.

Satu lagi sifat yang ada pada golongan iman ilmu ialahtidak sabar ketika berdepan dengan ujian. Tidak redha de-ngan ketentuan, ketika Allah uji dengan kesusahan dan ke-rumitan hidup, mereka cemas, gelisah, hilang pertimbangandan bertindak di luar syariat. Sebaliknya ketika Allah ujidengan kesenangan dan keseronokan hidup, mereka lupadaratan, juga hilang pertimbangan serta mudah terjebak da-lam tipuan nafsu dan syaitan.

Satu jalan yang boleh menyelamatkan orang-orang ber-iman ilmu dari seksa api neraka ialah dengan membanyak-kan taubat, menyesal atas kelemahan serta mohon keampu-nan dan kasihan belas dari Allah SWT. Kalau Allah maaf-kan sebelum mati, insya-Allah terselamatlah ia dari api Ne-raka. Jika tidak, pasti berlakulah janji Allah yakni golonganiman ilmu dimasukkan ke dalam Neraka dulu sebelum keSyurga.

Cukuplah tiga contoh terbesar buat panduan kita menge-nali sifat iman ilmu. Dengan contoh itu saya bukan me-nuduh ahli-ahli agama kita semua beriman ilmu. Saya dansiapa sahaja tidak boleh tahu apakah taraf iman yang ada dihati orang lain. Cuma, contoh-contoh tadi menerangkan ba-hawa apabila seseorang yang ada pengetahuan agama, tetapimasih sengaja melanggar perintah Allah maka dia beradaditaraf iman ilmu. Dan kerana kebetulan keadaan begituadalah pengalaman kita sendiri dan ada di hadapan mata

5 6

Page 66: Iman & Persoalannya

4. PERlNGKAT-PERINGKAT IMAN

kita, tentu tidak salah saya menyebutkan di sini. Malah akanmenjadi kesalahan dan kecuaian saya jika perkara sepenting‘ini tidak disebutkan di sini. Rasulullah SAW mengingatkan

ini dengan sabda baginda:

Terjemahannya: Barang siapa di antara kamu meli-hat kemungkaran, hendaklah menegahnya dengantangannya. Sekiranya tidak berkuasa maka tegahlahdengan lidahnya. Jika kamu tidak juga berkuasahendaklah menegah dengan hati. Yang demikian ituadalah selemah-lemah iman;

(Riwayat: Muslim).,

Orang-orang yang mengetahui tentang agama, tahu tang-gungjawabnya sebagai seorang Muslim, sedar pula tentangakibat yang akan menimpa kalau tanggungjawab itu diabai-kan tetapi terus berdiam diri, tidak bertindak melaksanakantugas itu, akan sentiasa mendapat kemurkaan dari Allah.

Firman Allah:

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, me-ngapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamulakukan. Amat besar kebencian di sisi Allah bilakamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan.

(As Saf: 2-3)

Page 67: Iman & Persoalannya

IMAN D A N PERSOALAh’NYA

Penyakit sosial yang dahsyat menimpaini sebahagian besarnya akibat kecuaian

umat Islam haripendokong-pen-

dokong agama menunaikan amanah yang dipikulkan pada-nya. Kerana golongan yang diharapkan mewarisi perjuangan .Rasulullah telah tidak memperjuangkan apa yang diwarisi-nya itu, maka berlakulah apa yang Allah janjikan dan inipemah disabdakan oleh Rasulullah sebagai menjawab soalanZainab:

e I.

r-” :Jb

Terjemahan: Wahai Rasulullah, apakah kami akandimusnahkan juga sedangkan bersama kami masihada orang soleh (ulama)? Sabda Rasulullah: %ajika maksiat berluasa.

(Riwayat Muslim)

Orang-orang yang beriman ilmu peranannya dalam me-negakkan agama belum boleh diharapkan. Imannya itu be-lum cukup kuat untuk ia betul-betul berani dan mampumenentang berbagai fahaman dan amalan anti-Tuhan yangtelah berakar umbi dalam masyarakat kita.

Patut sangatlah kita ingati apa yang diingatkan olehpengarang “Matan Zubad" dalam nazamnya yang berbunyi:

Terjemahannya: Orang yang alim tetapi tidak ber-amal dengan ilmunya akan diazab lebih dahulu daripenyembah berhala.

Rasulullah SAW telah bersabda:

58

Page 68: Iman & Persoalannya

4. PERINGKAT-PERINGKAT IMAN

Terjemahan: Akan berlaku di atas kamu di akhirzaman ahli-ahli ibadahnya jahil dan alim ulama

fasik.

Sabda Rasulullah lagi:

Terjemahan: Apabila tergelincir orang alim, terge-lincirlah alam.

3. IMAN AYAN

Peringkat iman yang ketiga ialah iman ayan. Tarafhya lebihtinggi dari taraf iman ilmu. Maknanya orang yang berimanilmu, kemudian rajin mengerjakan ibadah-ibadah yang bolehmenambahkan iman, akan meningkatkan imannya kepadaiman ayan. Perlu diambil ingatan bahawa seseorang yangberiman taqlid akan meningkat ke taraf iman ilmu dengancara belajar menambah ilmu. Tetapl seseorang yang ber-iman ilmu akan meningkat ke taraf iman ayan dengan caramengamalkan ilmu-ilmu yang telah diketahuinya dengan,faham dan khusyuk.

Kalau iman ilmu, keyakinan cuma bertempat di fikiran,maka iman ayan keyakinannya bertempat di hati. Melalui’belajar, iman akan meresap ke fikiran, melalui ibadah yang:khusyuk serta memikirkan kebesaran Allah, iman akar) me-resap ke hati. Seseorang yang mencapai taraf iman ayan,keyakinannya pada Allah, malaikat dan lain-lain telah me-menuhi ruang fikiran dan ruang hatinya. Dia bukan setakattahu tetapi kenal betul dengan Allah, malaikat dan lain-lain.Dia bukan setakat sedar dengan akal adanya Allah tetapimerasai dengan hatinya akan wujudnya Allah. Kerana itu diamempunyai hubungan hati dengan Allah, sentiasa menginga-ti Allah. Orang beginilah yang Allah maksudkan dalamfirman-Nya:

59

Page 69: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

Terjemahan: Mereka yang sentiasa mengingatiAllah dalam waktu berdiri, waktu duduk dan waktuberbaring dan mereka sentiasa memikirkan tentangkejadian langit. dan bumi, seraya mereka berkata,“Wahai Tuhan kami, tidak Engkau jadikan semuaini dengan sia-sia Maha Suci Engkau, jauhilahkami dari azab Neraka.

(Ali Imran: 191)

Setiap kali mereka merenung melihat alam yang luas,dengan segala bentuk dan rupa, mereka berfikir tentangAllah, pencipta yang menjadikan semua itu. Lalu terasalaholeh hati mereka Maha Bijak, Maha Kuasa dan Maha Ga-gahnya Allah. Terasa juga kejahilan, kelemahan dan kehina-an diri di bawah penglihatan Allah. Justeru itu berbisiklahhati, mengajak diri menyembah, menyerah dan mengabdikandiri pada Allah tanpa syak dan ragu lagi. Sebahagian darisifat ini ada Allah rakamkan dalam Al Quranul Karim:

Terjemahan: Sesungguhnya orang yang sebenarnyaberiman ialah orang-orang yang beriman kepadaAllah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan diri mereka

Page 70: Iman & Persoalannya

4. PERINGKAT-PERINGKAT IMAN

pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yangbenar.

(Al Hujurat:IS) .

Selanjutnya Allah menerangkan sifat orang-orang muk-min itu dalam Surah Al Anfal:

Terjemahan: Hanya sanya orang mukmin yang se-benar itu, apabila disebut sahaja nama Allah, ge-mentarlah hati-hati mereka dan apabila dibacaayat-ayat Quran, bertambahlah keimanan merekadan hanya kepada Tuhan mereka (Allah) sahajalah jmereka menyerah diri.

(Al Anfal: 2)

Sikap tawakal atau penyerahan pada Allah hanya mung-kin lahir di hati orang-orang yang betul-betul kenal, takutdan harap pada Allah. Perasaan-perasaan itulah yang men-dorong ia agar benar-benar menjadi hamba dan rela diper-hambakan oleh Allah. Semua perintah Allah, kecil ataubesar dipatuhi penuh taat. Dan semua larangan Allah sesuaiatau tidak dengan nafsunya ditinggalkan penuh rela. Ini jugaada termaktub dalam Al Quran:

61

Page 71: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

Terjemahan: Sesungguhnya jawapan orang-orangmukmin bila dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nyaagar menghukum dengan adil di antara mereka i alah “Kami dengar dan patuh. Mzreka itulah orang-orang yang beruntung”

(An Nur: 51)

Rasa taat tanpa syarat yang begitu tidak mungkin adakalau seseorang itu belum sampai ke peringkat iman ayan.Ia tidak boleh dibuat-buat atau dipaksa-paksa. Ia adalahpemberian Allah sebagai hasil dari ikhlas dan istiqamahnyaibadah seseorang.

Di peringkat iman ayan, tidaklah 24 jam seseorang itumengingati Allah. Ada juga sewaktu-waktu mereka lalai danterbuat dosa kecil. Tetapi, setiap kali berlaku demikian,mereka sangat menyesal. Timbul rasa malu dan takut diazaboleh Allah. Ini memaksa mereka bertaubat dengan sebenar-benamya, di samping berjanji sungguh-sungguh tidak akanmengulang perbuatan terkutuk itu. Rasulullah SAW meng-gambarkan sikap ini dengan sabdanya:

Terjemahan: Orang mukmin itu menganggap dosayang dilakukannya bagaikan gunung yang besarhendak menimpa mereka.

Di dalam Al Quran, banyak Allah ceritakan tentang sifatorang-orang yang beriman ayan ini. Saya perturunkan se-bahagian darinya, secara ringkas untuk mudah difahami:

1. Khusyuk dalam sembahyang.2. Berpuasa.3. Berzakat.4. Menunaikan fardhu haji bila mampu.5. Redha menerima ketentuan daripada Allah.6. Sabar menanggung ujian daripada Allah.7. Bersyukur ke atas nikmat daripada Allah.

6 2

Page 72: Iman & Persoalannya

4. PERINGKAT-PERINdKATJMAN

8. Menjauhkan diri daripada maksiat seperti zina, mi-num arak, judi, membunuh, cakap kotor, mengum-pat, mengeji, memfitnah, mengadu-domba dll.

9. Sentiasa bermujahadah, melawan nafsu dan mem-buang sifat-sifat mazmumah seperti ujub, riyak,sombong, hasad dengki, dendam dll.

10. Berakhlak mulia seperti pemurah, rendah diri, tolakansur, lapang dada, pemaaf, sabar dll.

11. Tidak mahu bermewah-mewah, cukup dengan apayang ada dan sederhana sekali dalam hidup.

12. Berkasih sayang sesama mukmin, tegas dan kerasdengan orang kafir.

13. Tidak pemah berputus asa dalam menghadapi per-soalan hidup.

14. Sentiasa membetulkan diri dan nasihat-menasihatidengan penuh bijaksana, musyahadah dan muruqa-bah.

15. Suka membuat kebajikan dan tolong-menolong se-sama manusia terutama sanak saudara, kaum kerabatdan sahabat-sahabat.

16. Bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah,sekalipun menyusahkan diri sendiri.

17. Bersungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah,sekalipun sangat bertentangan dengan nafsu.

18. Menjadi pejuang dan berjihad sebagai kerja tetapuntuk sepanjang hayat.

Semua sifat-sifat di atas, didorong oIeh adanya hubu-ngan hati dengan Allah. Hati yang sentiasa mengenangAllah dalam rasa takut dan harap. Orang-orang yang mem-punyai hati yang begini, makin hari makin bertambahlahkesedarannya tentang kehebatan, keagungan, kemurahan dankasih sayang Allah. Sebab masa yang Allah anugerahkanpadanya digunakan untuk berfikir, mencari dan mengenaliAllah. Matanya digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah.Mulutnya digunakan untuk menyebut Allah. Telinganya di-

6 3

Page 73: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

gunakan untuk mendengar tentang Allah. Kaki dan tangandigunakan untuk berbakti kepada Allah. Pendek kata semuakuasa yang Allah berikan padanya digunakan hanya untukdan kerana Allah.

Orang-orang yang beriman ayan sangat membenarkanjanji Allah bahawa Hari Qiamat pasti tiba. Mereka menantiketibaan hat-i yang sungguh bererti itu dengan debar danbimbang, macamlah seorang calon peperiksaan menanti ke-luamya keputusan peperiksaan yang diambilnya. Merekacemas memikirkan nasib diri, apakah Allah terima semuaamalannya dengan baik atau sebaliknya. Seakan-akan tidaksabar mereka menunggu keputusan Allah untuk menempat-kan mereka di Syurga atau Neraka. Mereka sangat takutpada Neraka, sebab itu setiap kali terpandang alam ciptaanAllah, ingatan terus pada Neraka lantas berdoa, “Lindungi-lah kami, ya Allah, dari seksa api Neraka.”

Seterusnya orang-orang yang beriman ayan sentiasamerasa diawasi. Penglihatan Allah yang tajam terasa me-nembus hati mereka menyebabkan mereka cukup berhati-hati dalam setiap pekerjaan. Ketika bersuara sama ada dihati atau di mulut mereka sedar bahawa Allah turut mende-ngar suara itu. Kerana itu percakapan dan fikiran merekacukup dikawal supaya terselamat dari kemurkaan Allah.

Ketika melihat mereka sedar bahawa Allah mengawasigerak mata mereka. Kerana itulah mereka kawal mata agarterpelihara dari memandang perkara-perkara yang dilarangAllah. Ketika mendengar juga mereka yakin bahawa Allahmenyaksikan apa yang mereka dengar, kerana itu merekasentiasa mengelak dari mendengar perkara-perkara yang di-benci Allah. Begitu juga kalau berdepan dengan ujian-ujianhidup mereka sangat tenang dan mampu pula merasakanpemberian Allah itu sebagai tanda penghapusan dosa atausebagai tanda kasih sayang Allah pada mereka. Kerana itumereka redha.

Gambaran hati orang-orang yang beriman ayan ini kalaumahu dimisalkan bolehlah saya contohkan begini:

6 4

Page 74: Iman & Persoalannya

4. PERINGKAT-PERINGKAT IMAN

Seorang mm-id sekolah dijemput makan sehidangan de-ngan guru besar sekolahnya. Selalunya seorang murid sangatsayang, hormat, malu, patuh dan takut pada guru besar.Dengan perasaan-perasaan yang begitu, mm-id tadi akan jaditidak tentu arah sepanjang majlis makan itu. Gerak-gerinyadijaga sungguh. Matanya pun jadi jinak. Suaranya tidak ter-keluar. Makannya sedikit. Fikirannya hanya pada guru itu-lah. Rasa-rasa guru itu melihatnya, mengawasinya, danmengetahui lahir batinnya. Dalam keadaan begitu, bolehkahmurid itu membuat perkara-perkara yang tidak digemati olehgurunya itu?

Orang-orang yang beriman ayan, kerana perasaan yangbegitulah maka dia tidak langsung terlibat dalam dosa. Ka-lau ada pun, adalah kerana dosa kecil yang terlalu terbatas,kerana tidak sengaja atau di luar sedar.

Allah SWT kerana memuji golongan orang yangberiman ayan ini telah menamakan mereka dengan berbagai-bagai nama yang baik :

1. Orang-orang soleh (orang-orang baik).2. Golongan Abrar (orang-orang berbakti).3. Orang-orang Muflihuun (orang-orang yang mendapat

kemenangan) .4. Golongan Al Faizuun (golongan yang mendapat

kemenangan).5. Ashabul Yamiin (orang-orang yang akan menerima

suratan amal dari sebelah kanan di Padang Mahsyarnanti).

Mereka yang beriman ayan tidak akan disentuh api Ne-raka. Mereka ialah ahli-ahli Syurga. Tetapi golongan ini ti-daklah segera ke Syurga. Kerana di dunia ini mereka banyakmembuat perkara-perkara harus, maka mereka terpaksa di-hisab di Padang Mahsyar nanti. Oleh kerana lamanya di-hisab maka lambatlah ke Syurga. Tetapi mereka tidak akanke Neraka. Kalau kita bandingkan nasib orang-orang

6 5

Page 75: Iman & Persoalannya

IMAN D A N P E R S O A L A N N Y A

beriman ayan di Akhirat nanti samalah dengan nasib orang-orang jawatan kecil di dunia ini. Yakni orang-orang“division 3” seperti pegawai, guru, kerani dan lain-lain yangsetaraf. Mereka ini -selamat, terjamin tetapi tidaklah se-mewah orang-orang yang lebih atas.

Golongan beriman ayan adalah golongan yang sudahlayak diberi mandat untuk membangunkan kehidupan ber-agama pada diri, keluarga dan masyarakat. Dengan keima-nan mereka jadi berani, kuat dan adil. Mereka sanggup men-jadi perintis jalan keagamaan dan mampu memecah tradisijahiliah yang kuat mencengkam manusia sekeliling.

Mereka tidak takut pada ejekan, cemuhan, fitnah danpenghinaan. Merekalah pejuang-pejuang dan penegak kebe-naran yang ikhlas dan bersungguh-sungguh. Keimanan yangada benar-benar menjadi benteng yang kuat dan kukuh, yangbersedia menyelamatkan mereka dari serangan musuh lahirdan batin.

Justeru itu kalau kita mahu menegakkan Islam dalammasyarakat, tegakkanlah dulu iman ayan dalam tiap-tiapindividu masyarakat. Bila iman tertanam kuat di hati, da-tanglah apa sahaja perintah syariat, pasti diterima dan dilak-sanakan. Tetapi sebelum iman itu masuk ke hati, janganmimpi nafsu dan syaitan akan membiarkan manusia tundukpada syariat dan kebaikan. Imam Bukhari ada menyebut:

Surah yang pertama sekali diturunkan ialah Surah Mu-fassal, yang menceritakan Syurga dan Neraka. Kemudianapabila telah ramai orang memeluk Islam, barulah diturun-kan ayat tentang halal dan haram. Kalaulah sekiranya per-tama sekali diturunkan ayat “Jangan kamu minum arak!”tentu mereka akan mengatakan, “Kami tidak sekali-kaliakan meninggalkan arak.” Dan kalau diturunkan ayat“Kamu jangan berzina” tentu mereka berkata, “Kami tidak

akan meninggalkan perzinaan.”

Satu hakikat yang mesti kita akui, bahawa hari ini telahbangun orang-orang yang sedar peri pentingnya Islam itu

6 6

Page 76: Iman & Persoalannya

4. PERINGKAT-PERINGKAT IMAN

diamalkan dan diperjuangkan. Mereka ini majoritinya bukanterdidik dengan didikan dan ilmu agama. Keimanan merekakalau kita kaji secara terperinci masih di peringkat taqlid.Tetapi kemahuan mereka besar, semangat mereka berkobar-kobar. Kerana itu suara mereka lantang dan gemanya terse-bar luas. Kita bimbang kalau-kalau Islam yang ingin merekategakkan bukan dari dorongan iman. Dan kalau begitu, tidakakan ke manalah perjuangan itu.

Apa ertinya rumah besar didirikan di atas lumpur? Bu-kankah lagi besar rumah, lagi cepatlah tumbangnya? Orangiman ilmu pun belum boleh diharapkan. Mereka hanya pan-dai bercakap, berforum, berseminar dengan kertas kerja yangberbagai-bagai rupa, tetapi dalam praktik hidup mereka’masih cuai dengan syariat, penuh dengan mazmumah danlain-lain penyakit yang dibenci Allah. Kerana itu menjaditugas kita bersama untuk menyatukan tenaga-tenaga mudaini. Kita lagang sebagai sepatutnya. Kemudian kita arahkanke satu arah yang menjadi impian kita bersama. Insya-Allah.

4. IMAN HAK

Martabat iman yang akan dicapai oleh seseorang sesudahiman ayan ialah iman hak. Dengan istilah yang lain imanhak disebut iman sebenar. Seseorang yang mencapai imanhak ialah seseorang yang dapat melihat Allah dengan matahatinya dalam sebarang apa yang ia lihat. Ertinya, iman hakmenjadikan seseorang itu segera teringat kepada Allah setiapkali ia memandang atau terpandangkan apa sahaja ciptaanAllah. Ingatan itu bukan dibuat-buat atau dipaksa-paksa ataudifikir-fikirkan terlebih dahulu. Ia datang secara spontan(automatik) sekaligus bersama rasa takut, hebat, puja, san-jung dan kasihkan Allah.

Supaya senang difahami, cuba gambarkan keadaan jikasecara tiba-tiba kita terjumpa dengan seekor harimau yanggarang dan bengis. Apakah kita jadi takut, gerun, menggigil,lemah sendi anggota dan cabut lari? Ini terjadi secara auto-

6 7

Page 77: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

matik. Ataukah perasaan-perasaan itu datang sesudah difikir-fikir dan ditenung-renung harimau itu? Bagi orang yangmengenali harimau, tentu tidak.

Maka begitulah orang-orang yang beriman hak berdepandengan alam. Terpandang sahaja keindahan alam, hatinyaterus terbang ke alam ghaib, terpaut pada Allah dan karamdalam ingatan itu hingga terlupa pada apa yang di depanmatanya.

Orang beriman hak tidak terpesona langsung pada kein-dahan dan keseronokan duniawi. Cintanya penuh pada Allahdan pada kehidupan Akhirat. Rabiatul Adawiyah merakam-kan rasa hatinya ke dalam sebuah sajak berikut:

Dua cinta dalam cintaku pada-Mucinta rasa dan cinta kepunyaan-Muadapun cinta rasa itutiada diingatanku selain dari-Muadapun cinta kepunyaan-Mutabir-Mu yang tersingkap menampakkan wajah-Mujadi bukanlah bagiku pujian itutapi segalanya adalah untuk-Mu.

Di satu ketika yang lain, wanita wali Allah ini berbisiklagi pada Allah, kekasihnya dengan maksud:

Aku menyembah bukan kerana takutkan Neraka-Mutidak juga kerana harapkan Syurga-Mutapi kerana kemuliaan dan cintaku pada-Mu.

Dengan hati yang begitu orang-orang yang beriman hakini tidak langsung dapat dilalaikan oleh nafsu dan syaitan.Katakanlah dia terpandangkan perempuan cantik, segera diateringatkan Allah. Dia memuji Allah atas kebijaksanaan dankekuasaan-Nya mencipta sesuatu yang indah dan cantik. Diaterasa hina dan lemah diri sebagai hamba yang diciptakanAllah. Terasa takut dan gerun dengan Neraka Allah dan se-

Page 78: Iman & Persoalannya

4. P E R I N G K A T- P E R I N G K A T IMAN

luruh perasaannya tertumpu pada Allah. Perempuan yang di-pandangnya tadi tidak pun mengganggu hatinya, malah su-dah tiada dalam penglihatannya.

Bagi orang-orang golongan ini nafsu mereka sudah be-nar-benar ditundukkan dan syaitan tidak lagi berani meng-hampiri. Diriwayatkan bahawa apabila Sayidina Umar r.a.melintasi suatu jalan maka syaitan tidak lagi akan melintasijalan itu kerana takutnya pada Sayidina Umar. Kerana itu,orang-orang yang beriman hak tidak akan sedikit pun berbu-at dosa. Tidak juga mengambil perkara-perkara yang diha-ruskan, yang memungkinkan banyaknya hisab di Akhiratkelak. Pada mereka, orang-orang soleh yakni mereka yangberiman ayan masih dianggap sebagai orang-orang jahat. Inidapat kita fahami dari kata-kata mereka yang menganggap

bahawa kebaikan orang-orang soleh itu sebagai kejahatanbagi orang-orang muqarrobin.

Dan pada mereka, menjadi orang soleh itu adalah satuseksa. Kenapa tidak? Orang soleh akan menghadapi banyakhisab, kerana itu lambat ke Syurga. Lambat ke Syurga itulahsatu seksa.

Di Akhirat nanti semua orang ingin sampai ke Syurga,kampung asal lahirnya ayah bonda kita Nabi Adam a.s danisteri. Rindu dan inginnya melihat dan merasa kehidupanSyurga melonjak-lonjak dalam hati orang-orang yang tahuyang dia akan ke sana. Apa kata kalau dalam perjalanan itukita diganggu, diperiksa, digelidah dan dilambat-lambatkan?Terseksanya jiwa! Sementelahan pula masa di Akhirat sa-ngatlah panjang. Satu hari di sana sama dengan seribu tahundi sini. Katakanlah seseorang itu kena hisab selama satuhari, maknanya dia terpaksa tunggu 1000 tahun. Alangkahlamanya! Sedang dalam tempoh itu orang-orang yang sudahlepas dapat menikmati buah-buahan dan minuman Syurga.Sudah berehat dan tidur di sana. Sudah dapat bidadari dansudah dapat melihat wajah Allah SWT. Mengenangkan itusemakin terseksalah orang yang sedang dihisab tadi.

6 9

Page 79: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

Orang-orang yang mencapai iman hak digelar Allah se-bagai muqarrobin yakni orang-orang yang hampir dirinyadengan Allah. Merekalah yang kita kenali sebagai wali sAllah. Sifat yang istimewa yang ada pada mereka ialahseperti Allah firmankan:

Terjemahan: Sesungguhnya wali-wali Allah itu ti-dak pernah merasa takut dan dukacita.

(Yunus: 62)

Ekoran dari sikap itu mereka akan bertindak sebagaiseorang yang:l Zahid0 Ikhlas0 Waraq8 Menunaikan semua perintah Allahl Tidak takut dengan bala Allah dan tidak gembira

dengan nikmat Allahl Tidak makan dipuji dan tidak hina bila dicaci.

Pendek kata segala masalah yang menimpa walau apapun bentuknya sama sahaja pada mereka. Ujian-ujian yangbiasanya tidak tertanggung oleh orang-orang awam tidakpun menjejaskan hati mereka. Kerana itu segala kesedihan,kesempitan, kegelisahan dan kekecewaan yang sering dirasa-kan oleh manusia biasa tidak pernah sedikit pun menganggujiwa mereka. Dalam apa sahaja suasana, mereka tenang,lapang, lega dan bahagia. Iman hak menjadikan mereka sen-tiasa berada dalam kebahagiaan. Kebahagiaan hati tentu se-kali lebih baik dari kesenangan wang ringgit dan pangkatdarjat. Dengan kebahagiaan itu orang-orang muqarrobin se-benamya telah memperolehi syurga di dunia lagi. Kerana itubagi orang-orang ini, dunia hanyalah alat permainan yangmenipu daya. Ini sesuai dengan firman Allah:

70

Page 80: Iman & Persoalannya

4. PERINGKAT-PERINGKAT IMAN

Terjemahan: Dan kehidupan dunia ini tidak lain ha-nyalah mata benda (kesenangan) yang menipudaya.

(Ali tmran: 185)

Sayidina Ali k.w. pernah ketika sendirian di masjidberbisik memberitahu hatinya dengan katanya:

“Wahai dunia, kalau engkau hendak menipu, janganlahtipu aku. Tipulah orang lain.”

Hati orang-orang muqarrobin tidak langsung terpautpada dunia. Pada mereka dunia ini tidak ada nilai apa-apapun. Harta benda, Wang ringgit, pangkat darjat, dan kesero-nokan-keseronokan lainnya pada mereka seperti najis ataubangkai.

Oleh itu bukan saja mereka tidak rebutkan, ingin puntidak. Jangan pula disalahfahamkan kenyataan ini. Saya ti-dak katakan orang yang benci pada najis atau bangkai itutidak pemah menggunakannya. Najis atau bangkai itu tidakdibiarkan melekat atau mengotori diri mereka, sebab itumereka buang, menjadikan baja atau beri pada orang-orangyang memerlukannya atau disimpan sahaja di tempat yangboleh mengelakkan bahaya.

Sayidina Umar, Sayidina Usman dan Sayidina AbdulRahman bin Auf adalah hartawan-hartawan Quraisy. NabiMuhammad SAW sendiri asalnya adalah juga berharta. Te-tapi harta baginda itu habis dikorbankan untuk berdakwah.Sayidina Abu Bakar juga mengorbankan semua hartanyauntuk jihad fisabilillah. Sayidina Umar pula menyerahkanseparuh hartanya untuk peperangan menegakkan agama.Sayidina Usman pun turut mengorbankan beribu-ribu ekoruntanya, juga untuk kepentingan agama.

Dapatkah pengorbanan-pengorbanan sebesar itu dilaku-kan oleh orang-orang yang lemah iman seperti kita? Untuk

71

Page 81: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

keluarkan 10% dari Wang gaji bulanan pun sudah terseksaapalagi untuk korbankan 50% dari harta benda yang ada.Kita cintakan dunia sama seperti orang muqarrobin cintakanAkhirat. Sebab itu kita telah berkorban untuk dunia kita se-perti mereka berkorban untuk Akhirat. Tetapi yang anehnya,mereka yang bencikan dunia telah dapat menawan tiga’sukukeluasan dunia dengan segala isinya sedangkan kita yangbegitu ingin memilikinya sering putih mata! Itulah Sunna-tullah. Firman Allah:

Terjemahan: Katakanlah, jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluarga-mu, harta kekayaan yang kamu miliki, perniagaanyang kamu takuti kerugiannya dan rumah-rumahyang kamu sayangi, adalah lebih kamu cintai dari-pada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad dijalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah menda-tangkan kepu’tusan-Nya. Dan Allah tidak akan mem-beri petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

(At Taubah: 24)

Lebih kurang 1400 tahun dulu umat Islam kebanyakan-nya berada di peringkat iman hak dan dipanggil muqarrobin.Dalam sejarahnya, mereka telah menguasai, menawan dan

72

Page 82: Iman & Persoalannya

4. PERINGKAT-PERINGKAT IMAN

memperalat segala isi dunia untuk berbakti kepada Allah.Dan mereka berjaya. Tiga suku dunia tunduk menyerah.

Faktor terpenting kenapa kejayaan begitu besar telahmereka perolehi ialah kerana kekuatan iman yang merekamiliki. Hati yang beriman, yang cinta pada Allah, rindu padaSyurga dan takutkan seksa Neraka itu telah mendorongmereka untuk melaksanakan segala titah perintah Allah danmeninggalkan segala larangan-Nya. Kerana itu mereka telahdapat menegakkan sebuah sistem pemerintahan yang benar-benar aman, makmur lagi diredhai Allah.

Maka jika kita bercita-cita untuk mengulangi sejarah se-agung itu, langkah pertama yang perlu diambil ialah per-tingkatkan iman tiap-tiap individu masyarakat ke taraf yangsetinggi mungkin. Apabila hati dipenuhi iman, jiwa akanmerdeka (bebas dari kongkongan nafsu, hasutan syaitan, dantarikan dunia) dan Allah juga kasih pada kita, maka tidakakan ada suatu kuasa lagi yang boleh menggagalkan kita.Baru waktu itu kita dapat merancang dan mentadbir masya-rakat sesuai seperti yang dikehendaki Allah. Dan dari situlahIslam baru dapat kita tegakkan secara syumul dan sempuma.

5. IMAN HAKIKAT

Peringkat iman yang tertinggi, yang termungkin dicapai olehmanusia ialah iman hakikat. Untuk mencapai peringkat inimanusia tentulah telah melalui taraf iman ilmu, iman ayandan iman hak, dan akhir sekali barulah mencapai iman haki-kat: Inilah iman yang kemuncak, taraf iman yang palingtinggi dan paling sempuma. Inilah taraf iman yang dimilikioleh rasul-rasul, nabi-nabi, khulafa’ ur Rasyidin dan wali-wali besar, yakni para kekasih Allah. Dengan iman ini mere-ka akan Allah tempatkan di Syurga yang tertinggi tanpamelalui sebarang hisab atau perkiraan.

Dalam kehidupan sehari-hari, mereka yang berimanhakikat tenggelam dalam kerinduan, asyik dan mabuk de-ngan Allah. Dua puluh empat jam mereka isi sepenuhnya

73

Page 83: Iman & Persoalannya

4. PERINGKAT-PERINGKAT IMAN

mabuk dengan Allah. Hati yang penuh rindu dan cintakanAllah menjadikan mereka lupa pada diri yang lahir, lupamakan minum dan tidak pedulikan orang lain selain Allah.Kadang-kadang kerana tidak tahan menanggung rindu itumereka sampai mati, maka bertemulah dengan Allah, keka-sih yang dirinduinya itu.

Di Akhirat, Allah tempatkan mereka di Syurga tertinggi.Merekalah golongan super-scale Akhirat. Hidup dalamSyurga yang maha indah dan maha lazat. Allah kumiakansebagai membalas cinta dan pengorbanan mereka yang sung-guh besar.

7 5

Page 84: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

76

Page 85: Iman & Persoalannya

.

Page 86: Iman & Persoalannya

SETELAH kita tahu tentang iman dan peringkat-peringkat-nya, tentu timbul di hati keinginan untuk menambah danmempertingkatkan iman kita yang sedia ada. Harus disedaribahawa kita dan majoriti umat kita bukanlah orang soleh,jauh sekali bertaraf muqarrobin.. Kita paling tinggi baru ber-ada di peringkat iman ilmu. Kita baru setakat tahu tentangAllah, tidak lagi kenal Allah. Kita sedar Allah itu ada tetapibelum cinta pada-Nya. Akibatnya kita masih derhaka; ba-nyak lagi suruhan-Nya yang kita ingkari, larangan-Nya yangkita langgar. Maka jadilah kita orang-orang yang berdosa.Dan kalau kita mati dalam keadaan begini, ada kemungkinanAllah masukkan ke Neraka dulu.

Mendengar Neraka, patutlah timbul ketakutan di hatikita. Masakan mahu dan sanggup kita diazab sedemikianpedih dan hina. Tentu tidak. Jadi eloklah kita berazam kuatdari sekarang untuk sama-sama menyelamatkan diri dankeluarga kita dari api Neraka. Allah pun telah menyarankanini dengan firman-Nya:

Terjemahan: Peliharalah dirimu dan keluargamudari seksa api Neraka.

(At Tahrim: 6)

78

Page 87: Iman & Persoalannya

5. CARA-CARA MENDAPATKAN IMAN

.

Faktor utama dan penting yang patut disediakan ialahkesedaran, kemahuan dan kesungguhan kita buat mencapai-nya. Tanpa faktor-faktor ini, syarahan dan ilmu sebanyakmana pun tidak akan mampu mengubah kita. Allah memberiamaran tentang ini dengan firman-Nya:

Terjemahan: Sesungguhnya Allah tidak akan me-ngubah apa yang terdapat pada sesuatu kaum se-hinggalah mereka sendiri yang mengubah apa yangada dalam diri (hati) mereka.

(Ar Ra’du: 11)

Sikap kita hari ini kalau tidak diubah adalah membaha-yakan. Kita hanya bersungguh-sungguh untuk mendapatkanWang, harta, pangkat dan seumpamanya, yang belum tentukita perolehi, dan kalaupun dapat belum tentu pula ianyaakan membahagiakan kita. Dan dalam kesibukan itu, kitasampai terlupa untuk mencari iman, sesuatu yang sudah pas-ti akan menyelamatkan kita di dunia dan di Akhirat.

Kenapa kita tidak bersungguh-sungguh berusaha untukmendapatkan iman? Apakah yang menghalang kita dari ber-buat begitu? Apakah kerana kita kurang yakin bahawa de-ngan iman sahajalah kita dapat melepaskan dir-i dari keben-cian Allah dan seksaan-Nya di Akhirat nanti? Ataukah kera-na kita tidak begitu yakin tentang adanya Hari Pengadilan diPadang Mahsyar nanti? Kalau begitu, lebih dahsyatlah imankita. Bukan lagi iman ilmu, tetapi iman orang kafir.

Firman Allah S.W.T:

79

Page 88: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA.

Terjemahan: Dan sesungguhnya, jika kamu (Mu-hammad) tanyakan kepada mereka (orang kafir).siapakah yang mencipta langit dan bumi? Tentumereka akan menjawab, “Allah.” Katakanlah,“Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan manusiatidak mengetahui.”

(Luqman: 25)

Firman Allah lagi:

Terjemahan: Dan jika kamu tanyakan kepada mere-ka, “Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?”Nescaya mereka akan menjawab, “Semuanya dicip-takan oleh yang Maha Perkasa lagi Maha Mengeta-hui.

(AZ Zukhruf: 9)

Terjemahan: Katakanlah (kepada orang kafir),“Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan

atas segala sesuatu sedang Dia melindungi. Tetapitidak ada yang dapat dilindungi dari azab-Nya jikakamu mengetahui.” Mereka akan menjawab“Allah.” Katakanlah , “(kalau demikian) maka dari

jalan manakah kamu ditipu.”(Al Mukminun: 88 & 89)

8 0

Page 89: Iman & Persoalannya

I M A N D A N P E R S O A L A N N Y A

.

Terjemahan: Dan sesungguhnya, jika kamu (Mu-hammad) tanyakan kepada mereka (orang kafir),siapakah yang mencipta langit dan bumi? Tentumereka akan menjawab, “Allah.” Katakanlah,“Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan manusiatidak mengetahui.”

(Luqman: 25)

Firman Allah lagi:

Terjemahan: Dan jika kamu tanyakan kepada mere-ka, “Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?”Nescaya mereka akan menjawab, “Semuanya dicip-takan oleh yang Maha Perkasa lagi Maha Mengeta-hui.

(AZ Zukhruf: 9)

Terjemahan: Katakanlah (kepada orang kafir),“Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaanatas segala sesuatu sedang Dia melindungi. Tetapi’tidak ada yang dapat dilindungi dari azab-Nya jikakamu mengetahui.” Mereka akan menjawab“Allah.” Katakanlah , “(kalau demikian) maka dari

jalan manakah kamu ditipu.”(Al Mukminun: 88 & 89)

8 0

Page 90: Iman & Persoalannya

5. CARA-CARA MENDAPATKAN IMAN

Janganlah hendaknya kita biarkan fikiran kita ditipu se-lama-lamanya. Sedar dan yakinlah bahawa kian hari kitakian dekat pada Hari Qiamat sepertimana kian hari kita kianjauh dari dunia ini. Dan bagi sesiapa saja yang cerdik danwaras, dia akan sentiasa takut dan berdebar-debar menantitibanya hari yang sangat dahsyat itu. Rasulullah telah mem-beritahu kita dalam sabda baginda:

;il;~~I ~~~~ ~~ I~j ~~ .~tl’~. I .

Terjemahan: Orang yang paling cerdik ialah orangyang banyak mengingati mati dan terlalu membuatpersiapan untuknya.

Orang yang paling cerdik ialah orang yang tidak akanmelepaskan peluang untuk merebut sebanyak-banyak kebai-kan yang terdaya, sementara ia masih diizinkan untuk terushidup di atas dunia ini. Kelapangannya, kesihatannya, masa-nya, kekayaan dan hidupnya ini, dijadikan modal yang se-baik-baiknya untuk dia berusaha keras, menempah keuntu-ngan hidup di Akhirat. Kalau begitu barulah sesuai dengankehendak Rasulullah sepertimana sabda baginda:

Terjemahan: Rebutlah lima perkara sebelum datanglima perkara; hidup sebelum mati, sihat sebelumsakit, lapang sebelum sempit, muda sebelum tuadan kuya sebelum papa.

(Al Baihaqi)

8 1

Page 91: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

’ Demi kebahagiaan hidup di dunia dan di Akhirat, mari-lah kita korbankan segala nikmat yang Allah berikan untukberbakti kepada-Nya, untuk nanti Allah gantikan pula de-ngan nikmat yang berganda-ganda lazatnya.

Dengan saranan itu, baru sekarang saya akan senaraikanapa-apakah caranya untuk menambah dan meningkatkan ke-imanan kita. Sebenarnya, jalan-jalan untuk mendapatkaniman sangat banyak, iaitu setiap sesuatu yang diperintahkanoleh syariat.

Ada yang berbentuk fardhu ain, fardhu kifayah, sunatmuakkad, sunat ghairi-muakkad dan semua perkara-perkarayang harus kalau dilakukan dengan memenuhi lima syaratyang telah saya senaraikan sebelum ini. Rasulullah SAWmeringkaskan huraian tentang bagaimana mendapatkan imandengan sabda baginda:

Terjemahan: Iman itu lebih tujuh puluh cabangnya.Yang setinggi-tingginya ialah mengucapkan“Lailahaillallah” dan yang serendah-rendahnyaialah membuang bahaya di jalan.

(Muslim.)

Maknanya, apa sahaja yang Allah perintahkan, tujuan-nya semata-mata untuk mendapatkan iman. Supaya difaha-mi, biar saya berikan beberapa contoh secara terperincibagaimana iman itu boleh didapati. Di sini dibentangkan ja-lan-jalan yang boleh kita lalui.

1. MELAWAN HAWA NAFSU

Allah SWT telah berfirman:

82

Page 92: Iman & Persoalannya

5. CAR&CARA MENDAPATKAN IMAN

Terjemahan: Orang-orang yang bermujahadah pada jalan Kami, Kami tunjukkan jalan Kami. Se-sungguhnya Allah bersama dengan orang yangbaik.

(Al Ankabut: 69)

Dan dalam ayat yang lain:

Terjemahan: Maka Allah mengilhamkan kepadajiwa itu (jalan kefasikan dan ketaqwaan). Sesung-guhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikanjiwa (nafsu) nya itu. Dan sesungguhnya merugi(celaka) lah orang yang mengotorinya.

(Asy Syams: 8 - IO)

Untuk mendapatkan iman, Allah memerintahkan kitamelawan nafsu. Kerana nafsu yang bersarang di hati itusentiasa mengajak kita supaya menderhakai Allah. Firman-Nya:

Terjemahan: Sesungguhnya nafsu (amarah) itusangat menyuruh yang jahat.

( Y u s u f : 5 3 )

Dalam usaha melawan nafsu itu kita dikehendaki me-nempuh tiga peringkat:

8 3

Page 93: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOAL.ANNYA

1. Takhalli (mengosongkan atau membuangkan ataumenyuucikan)

2. Tahalli (mengisi atau menghiasi)3. Tajalli (terasa kebesaran dan kehebatan Allah).

i. Takhalli

Di peringkat takhalli kita mesti melawan dan membuangterus semua kehendak-kehendak nafsu yang rendah dan dila-rang Allah. Selagi kita tidak mahu membenci, memusuhidan membuangnya jauh-jauh dari diri kita, maka nafsu ituakan sentiasa menguasai dan memperhambakan kita. Bersab-da Rasulullah SAW:

/ o/o. , OS 0 e I , ., * e, I x 0.& & 81 Au.& +A6 ,d

Terjemahan: Sejahat-jahat musuh engkau ialah naf-su engkau yang terletak di antara dua lambungengkau.

(Al Baihaqi)

Kerana kejahatannya itu, telah ramai manusia yang diti-pu dan diperdayakan untuk tunduk, bertuhankan hawa nafsu.Ini ada diceritakan oleh Allah dengan firman-Nya :

Terjemahan: Apakah tidak engkau perhatikanorang-orang yang mengambil hawa nafsu menjadiTuhan, lalu dia disesatkan Allah.

(Al Jaasiyah: 23)

Apabila nafsu dibiarkan menguasai hati, iman akan tidakada tempatnya. Bila iman tidak ada, manusia bukan lagimenyembah Allah, Tuhan yang sebenar-benarnya, tetapimenyembah hawa nafsu. Oleh itu usaha melawan hawa naf-su janganlah dianggap ringan. Ia adalah satu jihad yang be-

84

Page 94: Iman & Persoalannya

5. CARA-CARA MENDAPATKAN IMAN

sar. Ingatlah sabda Rasulullah SAW pada Sahabat-Sahabatketika baginda berangkat pulang dari satu medan pepera-ngan:

Terjemahan: Kita baru balik dari satu peperanganyang kecil untuk memasuki peperangan yang besar.Bila Sahabat-Sahabat bertanya, “Peperangan apa-kah itu?” Baginda berkata, “Peperangan melawanhawa nafsu.”

(Al Baihaqi)

Melawan hawa nafsu sangatlah susah. Barangkah kalaunafsu itu ada di luar jasad kita dan boleh pula dipegangsenanglah kita picit dan membunuhnya sampai mati. Tetapinafsu kita itu ada dalam diri kita, mengalir bersama alirandarah, menguasai seluruh tubuh kita. Kerana itu tanpa kese-daran dan kemahuan yang sungguh-sungguh, kita pasti dika-lahkan untuk diperalatkan semahu-mahunya.

Untuk lebih jelas, biar saya senaraikan peringkat-pering-kat nafsu manusia. Sepertimana iman itu sendiri berpering-kat-peringkat. Seseorang yang dapat mengalahkan nafsunyaakan meningkat. ke taraf nafsu yang lebih baik. Begitulahseterusnya, hingga nafsu manusia itu benar-benar dapat di-tundukkan pada perintah Allah.

Berikut ialah peringkat-peringkat nafsu itu, saya senarai-kan dari peringkat yang serendah-rendahnya iaitu:

1. Nafsu Amarah2. Nafsu Lauwamah3. Nafsu Mulhamah4. Nafsu Mutmainnah5. Nafsu Radhiah6. Nafsu Mardhiah ’7. Nafsu Kamilah

85’

Page 95: Iman & Persoalannya

5. CARA-CARA MENDAPA’IKAN IMAN

sar. Ingatlah sabda Rasulullah SAW pada Sahabat-Sahabatketika baginda berangkat pulang dari satu medan pepera-ngan:

Terjemahan: Kita baru balik dari satu peperanganyang kecil untuk memasuki peperangan yang besar.Bila Sahabat-Sahabat bertanya, “Peperangan apa-kah itu?” Baginda berkata, “Peperangan melawanhawa nafsu.”

(Al Baihaqi)

Melawan hawa nafsu sangatlah susah. Barangkali kalaunafsu itu ada di luar jasad kita dan boleh pula dipegangsenanglah kita picit dan membunuhnya sampai mati. Tetapinafsu kita itu ada dalam diri kita, mengalir bersama alirandarah, menguasai seluruh tubuh kita. Kerana itu tanpa kese-daran dan kemahuan yang sungguh-sungguh, kita pasti dika-lahkan untuk diperalatkan semahu-mahunya.

Untuk lebih jelas, biar saya senaraikan peringkat-pering-kat nafsu manusia. Sepertimana iman itu sendiri berperingkat-peringkat. Seseorang yang dapat mengalahkan nafsunyqakan meningkat ke taraf nafsu yang lebih baik. Begitulahseterusnya, hingga nafsu manusia itu benar-benar dapat di-tundukkan pada perintah Allah.

Berikut ialah peringkat-peringkat nafsu itu, saya senarai-kan dari peringkat yang serendah-rendahnya iaitu:

1. Nafsu Amarah2. Nafsu Lauwamah3. Nafsu Mulhamah4. Nafsu Mutmainnah5. Nafsu Radhiah6. Nafsu Mardhiah ’7. Nafsu Kamilah

8 5

Page 96: Iman & Persoalannya

5. CARA-CARA MENDAPATKAN MAN

Sifat-sifat ini melekat di hati sepertilah daki melekat dibadan. Kalau kita malas menggosok, akan bcrtambah mcnc-bal dan kuatlah ia bertapak. Sebaliknya kalau kit/a rajinmeneliti dan menggosoknya maka akan bersihlah hati dansucilah jiwa.

Bagaimanapun membuang sifat mazmumah dari hatitidaklah sesenang membuang daki di badan. Ia memerlukanlatihan jiwa yang sungguh-sungguh, didikan yang berterusandan tunjuk ajar yang berkesan dari guru yang mursyid yakniguru yang dapat membaca dan menyelami hati muridnyahingga ia tahu apakah kekurangan dan kelebihan murid itu.Malangnya di akhir zaman ini, kita kctiadaan guru yangmursyid. Ini dinyatakan sendiri oleh baginda Rasulullah, diakhir zaman hanya ada mubaligh, tetapi tiada guru yangmursyid.

Nasib kita hari ini umpama nasib anak ayam yang kehi-langan ibu. Tiada yang akan memandu kita melalui jalankebaikan yang ingin kita tempuhi. Meraba-rabalah kita.Tetapi bagi orang yang mempunyai keazaman yang kuat,untuk membersihkan jiwanya, ia tidak akan kecewa hanyakerana tiada orang yang boleh mendidik dan memimpinnya.Ia akan sanggup berusaha sendiri demi kesempurnaan diridan hidupnya sendiri pula. Katakanlah ia sedar bahawapadanya ada sifat bakhil. Dan dia tahu pula bahawa Allahtidak suka pada seorang yang bakhil. Kerana itu ia berazamuntuk mengikis sifat yang terkutuk itu. Caranya; ia akancuba membiasakan dan membanyakkan derma, sedekah,hadiah dan lain-lain amalan yang berupa pemberian haknyakepada orang lain.

Saya petik beberapa ayat Quran dan Hadis untuk me-nunjukkan Allah dan Rasul-Nya sangat menganjurkan sifatpemurah itu.

8 7

Page 97: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

Kita yang beriman ilmu ini baru berada di taraf nafsuyang kedua iaitu nafsu lauwamah. Kita mesti berjuang mela-wan nafsu itu hingga dia mahu tunduk sepenuhnya padaperintah Allah, iaitu paling minima nafsu mutmainnah yangada pada seseorang yang memiliki iman ayan. Di peringkatinilah sahaja kita akan dapat menyelamatkan diri daripadaseksa Neraka. Ini dinyatakan sendiri oleh Allah SWTdengan’ firman-Nya:

Terjemahan: Hai jiwa yang tenang (nafsu mutmain-nah), kembalilah pada Tuhanmu dengan hati yangpuas lagi diredhai-Nya. Maka masuklah ke dalamjemaah hamba-hamba-Ku. Dan masuklah ke dalamSyurga-Ku.

(Al Fajr: 27 - 30 )

Nafsu jahat dapat dikenali melalui sifat keji dan kotoryang ada pada manusia. Dalam ilmu tasawuf, nafsu jahatdan liar itu dikatakan sifat mazmumah.

,Di antara sifat-sifat mazmumah ialah:

1. Sumaah2. Riyak3. Ujub4 . Takabur5. Sombong6. Hasad dengki7. Marah8. Dendam

9. Bakhil10. Penakut11. Cinta dunia12. Gila pangkat13. Gila harta14. Banyak cakap15. Banyak makan16. Mengumpat

86

Page 98: Iman & Persoalannya

5. CARA-CARA MENDAPATKAN IMAN

Sifat-sifat ini melekat di hati scpertilah daki melekat dibadan. Kalau kita malas menggosok, akan bertambah mcne-bal dan kuatlah ia bertapak. Sebaliknya kalau kita rajinmeneliti dan menggosoknya maka akan bersihlah hati dansucilah jiwa.

Bagaimanapun membuang sifat mazmumah dari hati,tidaklah sesenang membuang daki di badan. Ialatihan jiwa yang sungguh-sungguh, didikan yang$

memcrlukanberterusan

dan tunjuk ajar yang berkesan dari guru yang mursyid yakniguru yang dapat membaca dan menyelami hati muridnyahingga ia tahu apakah kekurangan dan kelebihan murid itu.Malangnya di akhir zaman ini, kita ketiadaan guru yang

I

mursyid. Ini dinyatakan sendiri oleh baginda Rasulullah, diakhir zaman hanya ada mubaligh, tetapi tiada guru yangmursyid.

Nasib kita hari ini umpama nasib anak ayam yang kehi-langan ibu. Tiada yang akan memandu kita melalui jalankebaikan yang ingin kita tempuhi. Meraba-rabalah kita.Tetapi bagi orang yang mempunyai keazaman yang kuat,untuk membersihkan jiwanya, ia tidak akan kecewa hanyakerana tiada orang yang boleh mendidik dan memimpimrya.Ia akan sanggup berusaha sendiri demi kesempumaan diridan hidupnya sendiri pula. Katakanlah ia sedar bahawapadanya ada sifat bakhil. Dan dia tahu pula bahawa Allahtidak suka pada seorang yang bakhil. Kerana itu ia berazamuntuk mengikis sifat yang terkutuk itu. Caranya; ia akancuba membiasakan dan membanyakkan derma, sedekah,hadiah dan lain-lain amalan yang berupa pemberian haknya

1 kepada orang lain.Saya petik beberapa ayat Quran dan Hadis untuk me-

nunjukkan Allah dan Rasul-Nya sangat menganjurkan sifatpemurah itu.

87

Page 99: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

Terjemahan: Berimanlah kamu kepada Allah danRasul-Nya dan najlcahkan sebahagian dari hartamuyang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.Maka orang-orang yang beriman di antara kamudan menafkahkan (sebahagian) dari hartamu mem-perolehi pahala yang besar.

(Al Hadid: 7)

Terjemahan: Siapakah yang mahu meminjamkankepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akanmelipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya,dan dia akan memperolehi pahala yang banyak.

(Al Hadid: II)

Bersabda Rasulullah dengan maksudnya:

Membantu perempuan janda dan orang miskin,samalah seperti berjihad dalam jalan Allah danseperti berpuasa siang hari dan beribadat di malamhari

Sebenarnya sifat bakhil bukan sahaja ada pada orangkaya dan berharta, tetapi orang miskin pun tidak mustahildihinggapi penyakit bakhil ini. Kerana itu dalam Islambukan sahaja sedekah itu boleh dilakukan dengan hartabenda tetapi boleh juga dilakukan dengan cara lain. Cara-

88:

Page 100: Iman & Persoalannya

5. CARA-CARA MENDAPATKAN IMAN

cara ini, di samping mendidik akhlak mulia bagi semuaorang, juga memberi peluang pada orang miskin mengikissifat bakhil di samping turut mendapat pahala sedekah.Allah SWT berfirman:

Terjemahan: Perkataan yang baik dan pemberianmaaf, lebih baik dari sedekah yang diiringi dengansesuatu yang menyakitkan (perasaan penerima).Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.

(Al Baqarah: 263)

Rasulullah SAW pernah memberikan garis-garis berikutdalam satu riwayat Hadisnya yang bermaksud:

1. Segala perbuatan yang baik itu sedekah.2. Senyuman kepada saudaramu itu sedekah.

Aku khabarkan kepadamu, yang lebih tinggi daridarjat puasa, sembahyang dan sedekah.

“Khabarkanlah,” kata Sahabat-Sahabat.“Mendamaikan dua golongan yang bergaduh itu,

sedekah.”

Dengan menggunakan panduan-panduan di atas, orang-orang yang menyedari ada padanya sifat bakhil, bolehlahcuba melatih diri untuk mengubatnya. Ada sahaja peluanguntuk sedekah dan sebagainya, jangan dibiar begitu sahaja.Paksalah hati untuk mengeluarkan harta atau bertindakmemberi kebaikan kepada orang lain.

Di waktu-waktu rasa bakhil itu terasa kuat bergantungdi hati, waktu itulah perlawanan mesti dihebatkan. Keiuar-kan apa-apa yang disayangi itu segera dan banyak-banyak.

89

Page 101: Iman & Persoalannya

5. CARA-CARA MENDAPATKAN IMAN

kan orang lain semuanya mengejek dan merendah-rendah-kannya. Biarkan. Bisikkan di hati, “Memang awak ini asal-nya miskin dan hina. Berasal dari tanah dan akan menjaditanah. Datang ke dunia dulu tanpa seurat benang dan sesenWang. ”

Kalaulah amalan ini dibiasakan, insya-Allah sifat ego itusedikit demi sedikit akan dapat kita buang dari hati kita.Alah bisa tegal biasa dan yakinlah ular menyusur akar tidak-kan hilang bisanya. Dan ingatlah selalu firman Allah:

Terjemahan: Dan janganlah kamu memalingkanmukamu dari manusia (kerana sombong) dan ja-nganlah kamu berjalan di muka bumi dengan ang-kuh. Sesungguhnya Allah tidak suka seseorang yangsombong lagi membangga diri.

(Luqman: 18)

. Allah berfirman lagi:

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman,janganlah satu golongan menghina golongan yang Ilain (kerana) boleh jadi mereka yang dihina lebihbaik dari mereka yang menghina. Dan jangan pulawanita (menghina) wanita-wanita lain (kerana)boleh jadi wanita yang (dihina) lebih baik dariwanita (yang menghinh).

. (Al Hujurat: 11)

9 1

Page 102: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

Latihan ini akan jadi lebih berkesan kalau kita sanggupmengeluarkan harta itu’semasa kita sendiri kekurangan.

Katakanlah kita didatangi oleh pemungut derma di wak-tu kita hanya ada $5.00 di poket. Waktu itu, paksa hati supa-ya mengeluarkan separuh dari yang ada. Tentulah berat,tetapi keluarkan juga. Insya-Allah, kalau ini mahu dan sang-gup kita bust. selalu, kita akan jadi seorang yang pemurahdan rasa bakhil akan lenyap tents dari hati kita.

Sifat takabur, sombong dan bermegah-megah adalahrnazmumah yang patut sangat dikikis segera. Kalau tidak iaakan menutup semua jalan-jalan kebaikan yang mungkinbagi manusia. Hampir semua dari kita ada sifat sombongatau ego ini. Dan untuk membuangnya adalah susah sekali.Imam Ghazali ada berkata bahawa sifat ego itu hampir-hampir mustahil dapat dibuang semuanya dari jiwa manusia.

Bagaimanapun kita perlu berusaha untuk mengurang-kannya. Kita mesti cuba merendah diri dan memaksa hatiuntuk merasa dan mengakui kelemahan dan kekurangan kitasebagai manusia biasa. Dalam perselisihan pendapat ataupergaduhan kita dengan orang lain misalnya, cuba rasakankesilapan itu di pihak kita. Atau paling tidak akuilah bahawakita juga turut bersalah. Bukankah ada pepatah kita menya-takan, “Bertepuk sebelah tangan masakan berbunyi.”

Kalau kita mampu dan berani mengakui kesalahan, akanmampu pulalah kita meminta maaf. Dan hanya dengan mintamaaf sahaja dosa kita sesama manusia akan terhapus. Olehitu perlu sangatlah kita melatih diri untuk melawan sifatsombong takabur itu. Latihan yang lebih berkesan dari yangdisebut di atas ialah kita biasakan diri tinggal bersama de-ngan orang-orang yang dipandang rendah oleh masyarakat.Orang-orang susah, peminta sedekah, orang cacat dan siapasahaja yang setaraf, kita dampingi dan gauli. Duduk, berca-kap-cakap, makan, minus dan tidur baring bersama mereka,hingga kita rasa sama seperti mereka. Waktu itu jiwa egokita akan memberontak dan terseksa sekali. Timbul rasamalu, kesal, terhina dan seksa sekali, maklumlah dia merasa-

Page 103: Iman & Persoalannya

IMAN D A N P E R S O A L A N N Y A

Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan som-bong kerana kekuatan kamu tentu tidak dapat membelahbumi dan ketinggiari kamu tentu tidak dapat menyamai bu-kit.

Satu lagi penyakit hati yang ingin saya huraikan ialahtakut. Takut ialah penyakit jiwa yang perlu dibanteras. Ka-lau tidak ia akan sentiasa mengancam manusia, menyempitruang hidup manusia, melemah dan terus menyekat kebeba-san dan kemerdekaan manusia.

Rasa takut yang menguasai hati akan bertindak dalamberbagai bentuk, mengikut suasana yang dihadapi. Takuthantu, takut momok, takut harimau, takut ular, takut penja-hat, takut miskin, takut orang kata, takut menegakkan kebe-naran, takut maksiat dan takutkan Allah.

Di antara rasa takut yang disenaraikan di atas ada rasatakut yang dilarang syariat, ada pula rasa takut yang disuruhsyariat. Perlu diketahui bahawa kedua-dua jenis takut initidak mungkin mengisi hati manusia dalam satu ketika. Ka-lau rasa takut yang dilarang syariat ada dalam hati, makarasa takut yang disuruh syariat pasti tiada. Sebaliknya kalautakut yang disuruh syariat mengisi ruang hati maka takutyang dilarang hilanglah tempatnya.

Tujuan melawan hawa nafsu yang dianjurkan syariatadalah untuk membuang segala rasa takut yang dilaranguntuk diganti dengan rasa takut yang disuruh. Kemuncakrasa takut yang dikehendaki syariat ialah rasa takutkanAllah, dengan erti takutkan segala azab yang dijanjikan didunia apalagi di Akhirat.

Untuk itu kita mesti melawan nafsu kita yang takut padahantu atau momok misalnya. Setiap kali kita terserempakdengan suasana itu, jangan kita mengalah dengan nafsu.Kuatkan hati dan tanamkan keyakinan bahawa Allah sahajayang layak kita takuti, yang lain-lain hanyalah makhluk se-perti kita dan tidak ada kuasa apa-apa.

Untuk lebih berkesan, cuba di tengah malam kita pergisendirian ke tanah perkuburan atau tempat-tempat yang se-

92

Page 104: Iman & Persoalannya

5. CARA-CARA MENDAPATKAN MAN

ram. Masya-Allah! Tentulah takut. Takut itulah yang mestikita lawan. Lawan dengan iman dan ilmu yang ada bahawa;tidak ada suatu kuasa pun yang boleh memberi kesan me-lainkan kuasa dan keizinan Allah. Isikan hati waktu itu de-ngan zikrullah. Sedar dan yakinkan bahawa Allah sentiasabersama, Allah itu hampir dengan kita. Allah melihat dansedang melihat apa yang kita lakukan, Allah Maha Mende-ngar dan mendengar apa yang kita katakan. Allah MahaMengetahui segala masalah yang sedang melanda hati kitasekarang. Allah Penolong, Pembantu, Penyelamat dan Kasi-han Belas pada hamba-Nya yang mahu mengikut jalan-Nya.

Terjemahan: Orang yang bermujahadah (berjihaduntuk mencari keredhaan Allah) pada jalan Kami,akan Kami tunjukkan jalan Kami. Dan sesungguh-nya Allah benar-benar berserta orang yang berbuatbaik.

(Al Ankabut: 69)

Lakukan latihan ini dengan tawakal dan doa yang sung-guh-sungguh, agar Allah merestui dan memudahkan perjala-nan kita. Dan membuang rasa takut itu, diganti dengan inga-tan dan keyakinan hanya pada-Nya.

Bagi orang-orang yang ingin menegakkan kebenaran,tetapi takut dikata orang, takut dihina, takut dibenci dandiketepikan, juga wajib bemujahadah. Lawanlah rasa takutyang begitu dengan bertindak melakukan amalan tersebut.Misalnya kita takut hendak menghantar anak ke sekolahagama dengan alasan takut tidak dapat kerja, maka gelaplahmasa depan di samping takutkan sikap hidup yang kononketinggalan zaman.

93

Page 105: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

Janganlah kamu berjalan di muka bumi dongan som-bong kerana kekuatan kamu tentu tidak dapat mcmbelahbumi dan ketinggiari kamu tcntu tidak dapat menyamai bu-kit.

Satu lagi penyakit hati yaq: illgill saya huraikan ialahtakut. Takut ialah penyakit jiwa yang pcrlu dibenteras. Ka-lau tidak ia akan sentiasa mengancam manusia mcnyempitruang hidup manusia, melemah dan ICI-US menyekat kebeba-san dan kemerdekaan manusia.

Rasa takut yang mengusai hati akan beri indak dalamberbagai bentuk, mengikut s u a s a n a yang dihaLial)i. Takuthantu, takut momok, takut harimau, takut ular, takut penja-hat, takut miskin, takut orang kata, takut menegakkan kebe-naran, takut maksiat dan takutkarl Allah.

Di antara rasa takut yang disenaraikan di alas ada rasatakut yang dilarang syariat, ada pula rasa takut yang disuruhsyariat. Perlu diketahui bahawa kedua-dua jenis takut initidak mungkin mengisi hati manusia dalam satu ketika. Ka-lau rasa takut yang dilarang syariat ada dalam hati maka

rasa takut yang disuruh syariat pasti tiada Sebaliknya kalautakut yang disuruh syariat mengisi ruang hati maka takutyang dilarang hilanglah tempat nya.

Tujuan melawan hawa nafsu yang dianjurkan syariatadalah untuk membuang segala rasa takut yang djlaranguntuk diganti dengan rasa takut yang disuruh. Kcmuncakrasa takut yang dikehcndaki syarial Ialah rasa takutkanAllah, dengan erti takutkan segala azab yang dijanjikan didunia apalagi di Akhirat.

Untuk itu kita mesti melawan n a f s u kita yang takut padahantu atau momok misalnya. Setiap kali kita terserempakdengan suasana itu, jangan kita mcngalah dengan nafsu.Kuatkan hati dan tanamkan keyakinan bahawa Allah sahajayang layak kita takuti, yang lain-lain hanyalah makhluk se-perti kita dan tidak ada kuasa apa-apa.

Untuk lebih berkesan, cuba di tengah malam kita pergisendirian ke tanah perkuburan atau tcmpat-tempat yang se-

92

Page 106: Iman & Persoalannya

5. CARA-CARA MENDAPATKAN IMAN

ram. Masya-Allah! Tentulah takut. Takut itulah yang mestikita lawan. Lawan dengan iman dan ilmu yang ada bahawa;tidak ada suatu kuasa pun yang boleh memberi kesan me-lainkan kuasa dan keizinan Allah. Isikan hati waktu itu de-ngan zikrullah. Sedar dan yakinkan bahawa Allah sentiasabersama, Allah itu hampir dengan kita. Allah melihat dansedang melihat apa yang kita lakukan, Allah Maha Mende-ngar dan mendengar apa yang kita katakan. Allah MahaMengetahui segala masalah yang sedang melanda hati kitasekarang. Allah Penolong, Pembantu, Penyelamat dan Kasi-han Belas pada hamba-Nya yang mahu mengikut jalan-Nya.

Terjemahan: Orang yang bermujahadah (berjihaduntuk mencari keredhaan Allah) pada jalan Kami,akan Kami tunjukkan jalan Kami. Dan sesungguh-nya Allah benar-benar berserta orang yang berbuatbaik.

(Al Ankabut: 69)

Lakukan latihan ini dengan tawakal dan doa yang sung-guh-sungguh, agar Allah merestui dan memudahkan perjala-nan kita. Dan membuang rasa takut itu, diganti dengan inga-tan dan keyakinan hanya pada-Nya.

Bagi orang-orang yang ingin menegakkan kebenaran,tetapi takut dikata orang, takut dihina, takut dibenci dandiketepikan, juga wajib bemujahadah. Lawanlah rasa takutyang begitu dengan bertindak melakukan amalan tersebut.Misalnya kita takut hendak menghantar anak ke sekolahagama dengan alasan takut tidak dapat kerja, maka gelaplahmasa depan di samping takutkan sikap hidup yang kononketinggalan zaman.

93 I

Page 107: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

Cara melawannya ialah hantarkan sahaja anak ke seko-lah agarna yang ditakuti itu. Kuatkan hati, pejamkan mata,pekakkan telinga dan lepaskan si anak pergi. Apa sahajayang dibisikkan nafsu dan syaitan kita lawan, jangan layan.Tawakal dan berdoa pada Allah semoga usaha itu direstuidan semoga Allah bukakan jalan-jalan kemenangan padakita di dunia dan Akhirat.

Bagi orang-orang yang tidak melawan nafsu, imannyatidak mungkin dapat bertambah, malah makin berkurang.Sama ada mereka sedar atau tidak mereka telah diperhamba-kan oleh nafsu, menempah kecelakaan dan kutukan Allah didunia dan akhirat.

Sebenarnya apa yang ditakuti, baik hantu, mahupunkemiskinan atau penghinaan orang tadi pada hakikatnya ti-dak ada pun. Adakah hantu yang bertugas mencekik danmembunuh orang? Benarkah orang yang bersekolah agamamiskin dan hina? Renungilah dan hayatilah hakikat ini.Kemudian sesuaikan pula dengan firman Allah:

Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman, jikakamu tolong Allah, Allah akan menolong kamu danDia akan menetapkan kedudukanmu.

(Muhammad: 7)

Demi Allah yang tidak akan mungkir janji, yakinlahbahwa setiap usaha yang bertujuan mencari keredhaan-Nyapasti mendapat jaminan dan dimuliakan.

Seperkara yang harus kita sedar bahawa Allah yangMaha Pemurah dan Pengasih itu, sentiasa bersedia untukmenolong sesiapa sahaja dari hamba-Nya. Kerana telah dite-tapkan-Nya bahawa untuk mendidik hati, menambah imanitu perlu kita banyakkan latihan melawan hawa nafsu, maka

94

Page 108: Iman & Persoalannya

5. CARA-CARA MENDAPATKAN IMAN

Allah sendiri selalu memberi peluang pada kita untuk ber-buat begitu.

Mehnah atau ujian dari Allah yang selalu menimpa kitaseperti miskin, sakit, kematian, kesedihan, kecacatan anggo-ta, kekurangan rupa paras, lemah dan bodoh, kata nista danhasad dengki orang, bencana alam dan lain-lain kesusahandan penderitaan, adalah peluang yang Allah berikan untukkita bermujahadah. Lagi tinggi taraf iman seseorang, lagibanyaklah mehnah yang Allah datangkan. Demikian maksudsabda Rasulullah SAW:

.

Terjemahan: Bala yang paling berat akan ditimpapada nabi-nabi, kemudian orang yang paling mulia(selepas nabi) kemudian yang paling mulia selepasitu. Seseorang itu diuji mengikut pegangan agama-nya. Jika kuat agamanya beratlah ujiannya. Jikalemah agamanya maka diuji mengikut agamanya.

Apabila jiwa dihimpit kesusahan-kesusahan, ertinyanafsu tercabar. Nafsu bakhil, sombong, penakut dan lain-lainmazmumah itu menjadi sakit dan terseksa setiap kali ditimpaujian. Siapa saja, Islam atau kafir selagi hamba Allah, pastimerasakan ini. Bagi orang-orang yang beriman, sedar pulamaksud Allah berbuat begitu setiap kali ditimpa ujian iacepat-cepat memberitahu hatinya bahawa kalau ia sabar danredha dengan ujian itu ia pasti akan mendapat satu dari dua:

1. Penghapusan dosa atau2. Kasih sayang Allah dan pangkat darjat di Syurga.

9 5

Page 109: Iman & Persoalannya

IMAN DAN F’ERSOALANNYA

.,Apabila itu diyakini sungguh-sungguh, bagi kita yangbertaraf iman ilmu tentu akan sanggup bennujahadah, me-maksa nafsu untuk tenang dan merasa tidak ada apa-apadengan penderitaan itu. Katalah kita miskin, maka pujuklahhati untuk tidak rasa apa-apa dengan kemiskinan. Kajilahkebaikan yang diperolehi oleh orang miskin, di dunia mahu-pun di Akhirat. Misalnya di dunia kita beruntung, tidaktamak, tidak payah bertanggungjawab membantu orang lain.Di Akhirat pula hisab akan dikurangkan dan Syurga diperce-patkan.

Kemudian ajaklah hati untuk menerima pemberian Allahitu dengan redha, tanpa kesal dan buruk sangka denganAllah. Yakinlah bahawa Allah cukup tahu kenapa kita perlumiskin, sebab itu Dia berbuat demikian. Dan kita pula cukuplemah untuk mengetahui hakikamya apalagi untuk menang-kisnya.

Umpama baju kita yang tidak pernah tahu kenapakadang-kadang dibasuh, kadang-kadang digosok, kadang-kadang dijahit, kadang-kadang dipakai dan kadang-kadangdibuang. Maka begitulah kita, kerana jahilnya kita tentangrahsia diri dan hati sendiri. amat munasabahlah untuk kitaredha dan sabar dengan ketentuan Allah kepada kita.Memang di peringkat mujahadah, hati masih sakit dan tidakpuas hati. Hanya jagalah supaya kita tidak gelisah, tidakmengungkit-ungkit, tidak mengadu-ngadu serta tidak buruksangka dengan Allah. Kalau sifat ini dapat dikekalkan, insyaAllah peluang untuk meningkatkan iman adalah besar. Seba-liknya kalau setiap ujian dihadapi dengan keluh-kesah, ke-bimbangan, tidak sabar dan buruk sangka dengan Allah,bersedialah untuk menanggung kegelisahan jiwa yang peritdan penderitaan di Akhirat yang amat sangat.

Untuk pengetahuan kita, perlu dinyatakan bahawaorang-orang muqarrobin dan nabi-nabi, iman yang tinggimenjadikan mereka lebih senang hidup dalam kesusahandaripada kesenangan. Mereka lebih inginkan kekurangan

96’

Page 110: Iman & Persoalannya

5. CARA-CARA MENDAF’ATKAN IMAN .

daripada kecukupan. Sebagai bukti cuba kita lihat doaRasulullah SAW: -

Terjemahan: Wahai Tuhan, hidupkan aku dalamkemiskinan, matikan aku dalam kemiskinan dankumpulkan aku dalam Syurga bersama orang-orangmiskin. .

(Riwayat At Tarmizi)

Sayidina Ali dalam sejarahnya pernah ketika ia hanyaada sebiji kurma untuk berbuka puasa, tiba-tiba datang pe-minta sedekah meminta makanan, terus diberikannya kurmayang sebiji itu.

Seorang perempuan di zaman Rasulullah, yang punyatiga anak lelaki, sanggup melepaskan semua anaknya kemedan perang. Dia senyum ketika anak sulung dan anakkeduanya mati syahid di medan perang. Tetapi menangisbila diberitahu anak bongsunya juga syahid. Bila ditanyakenapa dahulu senyum, sekarang menangis? Beliau menja-wab,

“Aku sedih kerana tiada lagi anak yang boleh ku korban-kan untuk jihad fisabilillah.”

Cuba bandingkan kemampuan manusia-manusia dalambukti di atas dengan kemampuan kita. Kemudian carilahfaktor penting yang menjadikan perbezaan itu. Apabila dise-dari bahawa imanlah puncanya maka tiada jalan lainlah un-tuk kita sampai setinggi mereka selain banyakkan latihanmujahadah dalam segala peluang-peluang yang Allahsediakan. Mujahadah melenyapkan segala mazmumah yangberbagai-bagai.

Page 111: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

ii. Tahalli

Tahalli bererti menghias. Yakni perkataan lawan bagitakhalli. Sesudah kita mujahadah yakni mengosongkan hatidari sifat terkeji atau mazmumah, segera pula kita menghiasihati dengan sifat-sifat-sifat terpuji atau mahmudah. Supayamudah difahami, cuba gambarkan hati kita sebagai sebuahmangkuk. Selama ini mangkuk itu berisi sifat-sifat mazmu-mah setelah kita mujahadah maka sifat itu keluar, mening-galkan mangkuk kosong. Waktu itulah kita masukkan kedalam mangkuk itu sifat mahmudah. Di antara sifat mahmu-dab yang patut menghiasi hati kita ialah:

.

1. Jujur2. Ikhlas3. Tawadhuk4 . Amanah5. Taubat6. Sangka baik7 . Takutkan Allah8. Pemaaf9. Pemurah

10. Syukur11. Zuhud

12. Tolak ansur13. Redha14. Sabar15. Rajin16. Berani17. Lapang dada18. Lemah lembut19. Kasih sesama mukmin20. Selalu ingatkan mati21. Tawakal

Untuk mengisi hati dengan sifat mahmudah kita perlusekali lagi mujahadah. Saya tegaskan sekali lagi bahawadalam peringkat mujahadah kita masih terasa berat dan su-sah. Maknanya belum ada ketenangan dan kelazatan yangsebenar. Insya-Allah, kalau kita bersungguh-sungguh, lama-kelamaan bila ia sebati dengan hati, akan terasalah lazatnya.

Cara-cara mujahadah dalam tahalli samalah seperti kitamujahadah untuk takhalli. Misalnya kita mahu menghiasihati dengan sifat pemurah. Maka kita mujahadah denganmengeluarkan harta atau barang kita, terutama yang kitasuka dan sayang, untuk diberi pada yang memerlukannya.Mulanya tentu terasa berat dan payah. Tetapi jangan menye-

98

Page 112: Iman & Persoalannya

I

5. CARA-CARA MENDAPATKAN IMAN

rah. Kita lawan. Ingatkan hati bagaimana orang-orangmuqarrobin berebut-rebut untuk dapatkan pahala sedekah.Sayidatina Aisyah r.ha di waktu tiada apa-apa untuk dima-kan, beliau cuba juga mendapatkan hanya sebelah kurmauntuk disedekahkan. Begitu inginnya mereka pada pahaladan rindunya pada Syurga. Mereka berlumba-lumba menya-hut pertanyaan Allah SWT:

Terjemahan: Siapakah yang mahu meminjamkankepada Allah pinjaman yag baik, maka Allah akanmelipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya,dan dia akan memperolehi pahala yang banyak.

(AL Hadid: II)

Setiap kali kita rasa sayang pada harta kita, setiap kaliitu pula kita keluarkannya. Insya-AlIah lama-kelamaan kitaakan memiliki sifat pemurah.

Begitu juga dengan sifat-sifat lain seperti kasih sayang,berani, tawadhuk dan semua sifat mahmudah yang lain per-lulah kita miliki dan untuk itu kenalah bermujahadah. Jikatidak, iman juga turut hilang, sebab iman itu berdiri di atassifat-sifat mahmudah.

iii. Tajalli

Sebagai hasil mujahadah dalam takhalli dan tahalli, kitamemperolehi tajalli. Iaitu sejenis perasaan yang datang sen-diri tanpa memerlukan usaha lagi. Agak sukar untuk ditulis-kan apa itu tajalli yang sebenamya. Ini adalah kerana iaadalah sejenis perasaan yang hanya, mungkin dimengertikanoleh orang-orang yang merasainya. Sepertilah kemanisangula sahaja tidak akan dapat digambarkan secara tepat.

99

Page 113: Iman & Persoalannya

MAN DAN PERSOALANNYA

Tajalli secara ringkas ialah perasaan lapang, tenang danbahagia. Hati seakan-akan celik, ,hidup, nampak dan terasakebesaran Allah. Ingatan dan rindu penuh tertuju padaAllah. Harapan dan pergantungan tidak pada lain lagi selaindari Allah. Seluruh amal bakti adalah kerana dan untukAllah semata-mata. Apa sahaja masalah hidup, dihadapidengan tenang dan bahagia, tidak ada pun kesusahan dalamhidupnya, sebab semua itu dirasa pemberian dari kekasih-nya, Allah SWT. Kalau begitu, bagi orang-orang yang ber-iman, dunia ini sudah terasa bagai Syurga. Kebahagiaanmereka adalah kebahagiaan sejati dan abadi iaitu kebahagia-an hati.

2. SEMBAHYANG SUNAT

Jalan yang kedua ialah dengan kita melakukan sembahyangsunat. Perkara penting yang perlu diambil perhatian semasamenunaikan sembahyang-sembahyang sunat ialah khusyuk. Ini adalah berpandukan apa yang diingatkan oleh bagindaRasulullah kepada Abu Zar:

Ya Abu Zar, dua rakaat sembahyang yang dikerja-kan dengan khusyuk itu lebih baik dari sembahyangsepanjang malam tetapi dengan hati yang lalai.

Sembahyang yang khusyuk bolehlah diertikan sembah-yang yang sempuma lahir dan batin. Ketika jasad mengha-dap Allah, hati juga menghadap Allah. Ketika jasad tundukmenyembah Allah, hati juga tunduk menyembah Allah.Ketika mulut menyebut 21 $JI (Allahu Akbar), hati jugamengaku Allah Maha Besar. Ketika jasad sujud menghinadiri hati juga menyungkur menghina diri. Dan ketika mulutmemuji, mengagung dan berdoa pada Allah, hati jugamemuja, merintih dan karam dalam penyerahan pada Allah.Telah bertanya Jibril kepada Nabi SAW:

100

Page 114: Iman & Persoalannya

5. CARA-CARA MENDAPATKAN IMAN

Terjemahan: “Khabarkun kepadaku apa itu ihsan?”Dijawab baginda, “Engkau menyembah Allah se-olah-olah engkau melihat-Nya. Jika tidak, yakinlahbahawa la melihat engkau.”

(Riwayat Muslim)

Kalaulah dapat dihayati sembahyang itu, sebagaimanayang dianjurkan di atas, semua kesannya akan cukup besarpada jiwa manusia. Iman akan bertambah di samping ber-tambahnya rasa tawakal, syukur, redha, sabar, dan lain-lainsifat mahmudah. Cukuplah sedikit rakaatnya asalkan khu-syuk dari banyak tetapi lalai. Sebab perkara yang menjadimatlamat ibadah ini ialah lahirnya iman dan akhlak manusia.Kalau banyak pun rakaatnya tetapi dikerjakan dengan hatiyang lalai, maka bukan sahaja iman dan akhlak tidak ber-tambah malah ia menjadi sia-sia. Mungkin pahalanya Allahberikan juga tetapi banggakah kita kalau perniagaan yangkita buat hanya mengembalikan modal, langsung tidak un-tung? Sembahyang yang lalai tidak akan menambahkaniman dan menguatkan jiwa sebaliknya akan meletihkan ba-dan sahaja. Di Padang Mahsyar nanti, Allah akan memang-gil manusia yang sembahyang untuk diperiksa sembahyang-nya. Waktu itu sembahyang akan dikategorikan pada limaperingkat:

1. Sembahyang orang jahil2. Sembahyang orang lalai3. Sembahyang orang yang separuh lalai separuh khu-

4. Sembahyang orang khusyuk5. Sembahyang nabi-nabi dan rasul.

101

Page 115: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

Sembahyang orang jahil ialah sembahyang dilakukanoleh orang yang tiada ilmu tentang sembahyang. Dia tidaktahu rukun dan sunat dan dibuat tanpa peraturan yang telahditetapkan syariat.’ Kerana itu awal-awal lagi ia ditolak ma-lah ia berdosa kerana tidak belajar.

Sembahyang orang lalai ialah sembahyang yang sempur-na lahimya tetapi hatinya tidak hadir langsung dalam m sem-bahyang. Bermacam-macam perkara yang diingatkan sewak-tu berdiri, rukuk, sujud dan duduk dalam sembahyangnyaitu. Dari awal hingga akhir sembahyang sedikit pun tidakmengingatkan Allah. Sembahyang jenis ini akan diganjardengan dosa, bukan pahala.

Allah berfirman:

Terjemahan: Neraka Wail bagi orang yang sembah-yang. Yang mereka itu lalai dalam sembahyangnya.

(Al Maa’un: 4 & 5)

Sembahyang yang ketiga ialah sembahyang di dalamnyaberlaku tarik-menarik dengan syaitan. Maknanya orang itusentiasa berjaga, bila syaitan mula melalaikannya dari Allah,cepat-cepat dikembalikan ingatannya pada Allah. Begitulahberlakunya hingga akhir sembahyang. Ada waktu lalai, adawaktu khusyuk. Sembahyang ini tidak berdosa tetapi tidakjuga berpahala. Cuma orang ini dimaafkan.

Sembahyang orang yang khusyuk ialah-sembahyangorang yang sepanjang sembahyangnya itu penuh ingatanpada Allah dan pada apa yang dibacanya dalam sembah-yang. Orang ini dapat merasakan yang dia sedang mengha-dap Allah, maka perhatiannya hanya pada Allah, memohonampun pada Allah, berdoa pada Allah, menghina diri padaAllah dan mengagungkan Allah. Sembahyang beginilahyang akan menghapus dosa, membaharui ikrar, menguatkaniman, mendekatkan hati pada Allah, meningkatkan taqwa

Page 116: Iman & Persoalannya

5. CARA-CARA MENDAPATKAN IMAN

dan mengelakkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Itu-lah keuntungan di dunia dan di Akhirat Allah anugerahkanpahala dan Syurga yang penuh kenikmatan.

Sembahyang yang kelima ialah peringkat tertinggi iaitusembahyang para nabi dan rasul. Mereka ini luar biasakhusyuknya. Mereka benar-benar nampak Allah denganmata hati, sebab itu sembahyang mereka seakan-akan berbu-al-bual dengan Allah. Sebab itu mereka tidak pemah jemu.Bagaimana indahnya perasaan hati orang yang bertemu ke-kasihnya, begitulah indahnya perasaan mereka ini dalamsembahyang. Salah satu perkara yang disukai Rasulullah;“Sembahyang penyejuk mataku,” sepertimana sabda bagin-da. Syurga yang akan Allah anugerahkan kepada merekaialah Syurga tertinggi yang tidak tercapai oleh, orang-orangawam seperti kita.

Jadi, tugas kita sekarang ialah memperbaiki sembahyangdi samping membanyakkannya. Untuk itu kita sekali lagimesti bermujahadah. Dan hanya dengan mujahadahlah kitamungkin dapat mempertingkatkan iman dan membanyakkanamalan soleh. Dan hanya dengan iman dan amalan solehsahajalah kita dapat membina dan mencantikkan rumah kitadi Akhirat nanti.

Amalan-amalan lain yang setaraf dengan sembahyangsunat ialah zikrullah, baca Quran, berdoa, bermuzakarah,bertahlil dart seumpamanya. Semua ibadah-ibadah ini kalaudikerjakan dengan betul akan meresap ke hati dan mengha-silkan iman, ketenangan serta kebahagiaan di hati.

Firman Allah:

Terjemahan: Ketahuilah bahawa dengan mengingatiAllah itu hati akan menjadi tenang.

(Ar Ra’d: 28)

Syaratnya mestilah ibadah itu dilakukan dengan ber-

1 0 3

Page 117: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

adab, difahami dan dihayati maksudnya. Misalnya kitamenyebut: dl 6&,, (Subhanallah), mestilah diberitahu hatibahawa Maha Suci Allah dari kekurangan yang disifatkanpada-Nya. Bila menyebut: Stair (Alhamdulillah), resapkan-lah di hati bahawa segala puji bagi Allah, segala kebaikan,segala nikmat dan rahmat yang memenuhi langit dan bumiadalah kepunyaan Allah. Kenangkan segala pemberian Allahpada kita semasa kita menyebut pujian itu supaya terasahubungan kita dengan Allah itu. Begitu juga ketikamenyebut: 23 AI (Allahu Akbar), sedarkan hati bahawaAllah Maha Besar, Maha Pencipta, Maha Perkasa, dan MahaPentadbir seluruh langit dan bumi. Rasailah betapa kerdilnyakita di bawah pemerhatian Allah yang hebat itu.

Al Quran adalah kitabullah. Diturunkan khusus untukkita manusia. Membacanya adalah ibadah, memahaminyaadalah ubat, mengikutinya adalah petunjuk dan menghayati-nya adalah iman dan taqwa. Rugi besarlah orang yangmenganggap remeh dan ringan dengan Al Quran. BertanyaAllah SWT dengan tirman-Nya:

Terjemahan: Sesungguhnya Al Quran ini adalahbacaan yang sangat mulia. (Yang terdapat) pada ki-tab yang terpelihara (Lauhul Mahfuz). Tidak me-nyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.Diturunkan dari Tuhan semesta alam. Maka apakahkamu menganggap remeh saja Al Quran ini? Kamu(menggantikan) rezeki (Allah) dengan mendustakanAllah.

1 0 4

(Al Waqiah: 77-82)

Page 118: Iman & Persoalannya

5. CARA-CARA MENDAPATKAN Ih4AN

Umat Islam kini memang begitu, menyamatarafkan ki-tab mulia ini dengan buku ciptaan manusia. Sewaktu-waktuAl Quran dipermainkan untuk suka-suka dengan tujuanduniawi semata-mata. Alangkah sedihnya. Kembalilah wahaimanusia, sama-sama kita junjung pusaka mulia, warisanyang betul-betul diuntukkan pada kita. Kita agungkan se-agung-agungnya, untuk kita perjuangkan sesungguh-sung-guhnya. Barulah padan dengan kemuliaan dan kehebatanyang ada padanya.

Di antara adab-adab yang perlu dilakukan ketika kitamembaca kitab mulia ini ialah:

1.2.

3.4.

5.

6.

WudhukTempat duduk adalah bersih dan suci seperti masjiddan lain-lainMengadap kiblatMembaca &?s I oG&lI’, &~‘i;kl sebelummemulakan bacaan *

e c

Bacaan dilakukan dengan tertib yakni dengan terangdan perlahan dan lambat-lambatMemahami dan menghayati bacaan dengan melaku-kan apa yang dikehendaki oleh ayat yang dibaca.Misalnya kita baca ayat tasbih, maka kita pun tasbihdan tahmid. Bila kita baca‘ayat doa dan istighfar kitapun berdoa dan meminta ampun. Bila baca ayatmenceritakan azab Neraka kita pun meminta berlin-dung dari Neraka dengan: dub > &!+>>f. Bila bacaayat menceritakan nikmat Syurga kita pun berdoa:G>ll .$. Bila baca ayat orang kafir mensyirikkanAllah, kita segera nafikan dengan ucapan:LIJII; & ;&;;I. Begitulah seterusnya. Ucapan-ucapan ini boleh di mulut atau di hati, yang pentingkesungguhan dan keikhlasan kita mengucapkannya.

1 0 5

Page 119: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

7. Bacaan dibuat dengan suara dan nada yang merdudan sedap.

8. Jangan putuskan bacaan hanya kerana hendak makanatau b.erbual-bual. Hentikan ia di tempat-tempatyang telah ditentukan. Elok diakhiri dengan doa.

Sesungguhnya kalau kandungan Al Quran itu selalu di-tatap selalu dengan kefahaman dan keimanan insya-Allahhati akan terdidik untuk tambah beriman dan bertaqwa.

Berdoa juga adalah ibadah. Juga sumber iman dan per-gantungan kita pada Allah. Orang-orang yang tidak mahuberdoa sebenamya sombong dengan Allah. Bukankah terlalubanyak hajat, keinginan dan harapan kita yang hanya mung-kin tercapai dengan pertolongan Allah? Kalau begitu berdoa-lah.

Adukan semua masalah pada Allah dan gantungkanharapan sepenuhnya pada Allah. Berdoalah di waktu-waktudan di tempat yang “kabul doa” dengan hati yang penuhkhusyuk dan mengharap serta yakin dan sabar, insya-Allahakan menjadilah ia sumber ketenangan dan kebahagiaan.Sebab sudah fitrah manusia apabila ia dalam kesusahan iaakan mengalami ketegangan fikiran dan perasaan. Satu-satu-nya cara mengubat penyakit ini ialah dengan mengadu,mengharap dan menyandarkan diri pada satu kuasa yangboleh menolongnya menyelesaikan masalah itu. Kerana ituIslam mengajar doa, sebab hanya Allah-lah kuasa mutlakyang layak dan mampu berbuat begitu Faedahnya doa ialahjiwa yang lemah menjadi kuat, hati yang susah jadi senangdan perasaan yang gelisah jadi tenang.

3. TAFAKUR

Kemudian kita lalui jalan tafakur. Bersabda RasulullahSAW:

Page 120: Iman & Persoalannya

5. CARA-CARA MENDAPATKAN IMAN

Terjemahan: Berfikir satu saat itu lebih baik dariibadah s e t a h u n .

Anjuran berfikir bertujuan menyedarkan manusia ten-tang sifat wujud dan Maha Kuasanya Allah. Perkara-perkarayang boleh difikirkan ialah tentang din sendiri, Allah mula-kan kejadian kita hanya dari setitik mani. Harga setitik maniadalah lebih rendah dari harga sebiji padi, kalaulah Allahtidak menanamkannya ke dalam rahim perempuan. Tidakjuga akan berharga kalau tidak Allah memelihara, menghi-dupkannya dengan member-i segala keperluan untuk tinggaldi dalam rahim. Belum juga akan berharga sekiranya Allahtidak memudahkan jalan baginya keluar ke atas bumi, danbelum jugalah akan berharga kalau Allah tidak besarkanserta diberi akal fikiran.

Dengan akal yang Allah kumiakan, manusia jadi raja,menteri, pendekar, ahli fikir, profesor, juruteknik, doktor,jurutera, pensyarah, gum dan lain-lainnya yang menjadikanmanusia itu pandai, kuat, kaya dan hidup lepas bebas.Dengan akal fikiran manusia telah dapat meratakan gunung,membelah angkasa, menyelami lautan dan memperkosabumi semahu-mahunya. Tetapi tidak selamanya begitu. Kitatidak akan boleh semahu-mahunya dan tidak selamanyamemperolehi apa yang kita kehendaki.

Kita mesti mati. Kenapa tidak dihalang mati itu? Tidakmungkin. Sepertilah tidak mungkinnya kita mendatangkandiri kita ke dunia pada mula-mula dulu.

Firman Allah di dalam Al Quran:

Page 121: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

Terjemahan: Allah, Dialah yang menciptakan kamudari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikankamu sesudah lemah itu menjadi kuat, kemudianDia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah(kembali) dan beruban, Dia menciptakan apa yangdikehendaki-Nya. Dan Dialah yang Maha Mengeta-hui lagi Maha Perkasa.

(Ar Rum: 54)

Sesudah mati, Allah berjanji untuk menghidupkan danmembangkitkan kita kembali di Hat-i Qiamat. Apakah alasanuntuk kita percaya akan janji Allah itu? Siapakah kita untukmenolak kedatangannya? Fit-man Allah:

Terjemahan: Tidaklah mencipta dan membangkitkankamu (dari dalam kubur) itu melainkan hanyalahseperti (mencipta dan membangkitkan) satu jiwasahaja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagiMaha Melihat.

(Luqman: 28)

Fikirkan pula nikmat-nikmat Allah yang kita gunakan disaat ini. Mata, telinga, kaki, tangan dan semuanya yang sa-ngat penting untuk keperluan hidup. Allah kurniakan tanpamenagih bayaran sesen pun dari kita. Walhal harga sepasangkaki palsu sahaja beribu-ribu ringgit. Gigi palsu juga mahal.Maka apatah lagi harga mata, telinga, lidah, hati dan akalyang Allah kumiakan, sesungguhnya tidak temilai. Denganapa hendak dibalas pemberian yang begitu besar? Fikirkanpula apakah sudah kita berterima kasih pada Allah? Sudah-

1 0 8

Page 122: Iman & Persoalannya

5. CARA-CARA MENDAPATKAN IMAN

kah kita tunaikan suruhan-Nya? Sudah berhentikah kita darimembuat perkara-perkara yang dilarang-Nya? Cukupkahsudah bakti kita sebagai hamba, untuk membalas kepemura-han dan kasih sayang Allah, pemelihara kita itu?

Diceritakan bahawa telah meninggal seorang abid. Allahmemanggil untuk diberitahu bahawa dia akan dimasukkanke dalam Syurga, sebagai satu rahmat dan kepemurahanAllah padanya. Mendengar itu si abid merasa tidak puas hatikerana mendapat Syurga hanya melalui belas kasihan Allah,sedangkan di dunia dia begjtu kuat beribadah. Si abid lalumemohon agar dimasukkan ke Syurga yang setimpal denganamal ibadahnya yang banyak.

Maka Allah SWT memerintahkan malaikat menghitungdan menilai ibadah si abid. Bila selesai, Allah mengumum-kan bahawa ibadah-ibadah yang dibuat oleh si abid tidakpun cukup untuk membayar harga sebelah matanya, bagai-mana untuk mendapat Syurga. Si abid pun tersipu-sipu, lalumemohon agar berpeluang masuk ke Syurga.

Demikian satu contoh bagaimana nilai bakti kita inimasih belum sepadan dengan harga pemberian Allah padakita. Malah kita setiap saat dari umur kita digunakan untukmenghambakan diri pada Allah pun, belumlah padan. Apalagi kalau seseorang yang sombong, ingkar dan derhakapada Allah. Sesuai sangatlah Allah lontarkan dalam api, ter-seksa selama-lamanya.

Lihat pula beras yang kita jadikan nasi untuk makananharian kita. Dapatkah pokok itu tumbuh sendiri kalau Tuhantidak menurunkan hujan, dan kalau tanah tidak direkahkanuntuk dapat air dan tidak direkahkan supaya biji yang didaLam tanah itu dapat menembus naik untuk mendapatkancahaya matahari? Dapatkah manusia membuat air? Dapatkahmanusia melubangi tanah dengan sehalus-halusnya hinggaakar pokok itu dapat menjalar mencari makan dan minum-nya? Manusia menanam, tetapi siapa yang menumbuhkan-nya?

Sesudah berfikir dan membuat kesimpulan, hati terus

1 0 9

Page 123: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

celik, nampak kewujudan, kepemurahan dan kekuasaanAllah SWT. Selanjutnya hati akan menyedarkan akal tentangperlunya Allah itu disembah. Hati selanjutnya akan menga-rahkan kaki, tangan dan seluruh anggota lahir menunaikanperintah Allah dan berhenti dari mengerjakan larangan-lara-ngan-Nya. Kalau tidak. begitu, patut sangat ditangis keranabutanya had, yang sebenamya lebih parah dari buta mata.

Kemudian dongakkan muka ke langit. Lihat matahariyang naik dan turun, memberi panas dan menjadikan waktubermusim-musim, bulan yang kecil dan besar, menjadikanmalam kadang-kadang gelap, kadang-kadang terang, menja-dikan air laut pasang dan smut. Lihat bintang-bintang yangberkerdipan, menghiasi langit indah berseri-seri. Lihatlahsemua itu. Sebutlah Allah. Resapkan di hati betapa kuasanyaIa. Pemurahnya Ia. Dengan itu mudah-mudahan akan lem-butlah hati untuk tunduk menyembah dan mengabdikan dirpada-Nya.

Bersabda Rasulullah SAW yang bermaksud:

Siapa yang mendongak ke langit, melihat bulan danbintang, kemudian terasa di hatinya betapa kuasa-nya Allah, maku sebanyak bilangan bintang-bintangitulah dosanya diampunkan.

Seseorang yang melihat alam, kemudian berfikir tentangAllah lalu terasa olehnya kehebatan Allah, hingga lembuthatinya terus mahu tunduk menyembah Allah dengan sedardan khusyuk, itulah manusia yang sempuma. Dia sedar diri-nya sebagai barang ciptaan Allah dan mahu menyerahkanpemberian Allah itu kembali kepada-Nya. Berjayalah dia di.dunia dan di Akhirat.

Di dalam Al Quran, Allah telah berulang-ulang kalimenyuruh manusia berfikir, menggunakan akal yang diberi-kan untuk menyaksikan wujud dan perkasanya Allah. Fir-man-Nya:

1 1 0

Page 124: Iman & Persoalannya

5. CARA-CARA MENDAPATKAN IMAN

Terjemahan: Tidakkah kamu perhatikan sesungguh-nya Allah telah menundykkan (untuk kepentingan-mu) apa yang di langit dan apa yang di bumi danmenyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir danbatin. Dan di antara manusia masih ada yangmembantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuanatau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi pene-rangan.

(Luqman: 20)

Terjemahan: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-, Nya ialah menciptakan kamu dari tanah, kemudian

tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembangbiak (menguasai bumi).

{Ar Rum: 20)

Terjemahan: Dan di antara kekuasaan-Nya ialahDia mencipatakan untukmu isteri-isteri dari jenismusendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tente-

111

Page 125: Iman & Persoalannya

IMAN D A N P E R S O A L A N N Y A

ram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramurasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yangdemikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yangbe flkir.

(Ar Rum: 21)

Terjemahan: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan langit dan bumi berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu sesungguhnya

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tan-da-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

(Ar Rum: 22)

Terjemahan: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang haridan usahamu mencari sebahagian dari kurnia-Nya.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benarterdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengar.

(Ar Rum: 23)

112

Page 126: Iman & Persoalannya

5. CARA-CARA MENDAPATKAN IMAN

Terjemahan: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia memperlihatkan padamu kilat untuk (me-nimbulkan) ketakutan dan harapan, dan Dia menu-runkan air hujan dari langit, lalu menghidupkanbumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguh-nya pada yang demikian itu benar-benar terdapattan&-tanda bagi kaum yang mempergunakan akul-n y a .

(Ar Rum: 25)

Terjemahan: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah berdirinya langit dan bumi dengan ira-dah-Nya. Kemudian apabila Dia niemanggilmu se-kali panggil dari bumi, ketika itu (juga) kamukeluar (dari kubur).

(Ar Rum: 25)

Seperkara lagi yang patut difikirkan ialah tentang dosa.Berapa banyak dosa kita pada Allah dan sesama manusia?Selamatkah kita dari seksaan dan kemurkaan Allah di duniadan juga di Akhirat? Mampukah kita berhadapan denganMungkar dan Nakir di dalam kubur nanti? Tahankah kitadengan bakaran api Neraka?

Fikirkan itu selalu, insya-Allah akan lembut hati.Kemudian terapkan keyakinan yang sungguh-sungguh

bahawa mati itu adalah benar, memasuki liang kubur ituadalah benar. Soalan Munkar dan Nakir itu adalah benar.Dihidupkan manusia kembali untuk diperiksa amalannyaadalah benar. Melalui Siratul Mustaqim adalah benar,pembalasan seksa Neraka dan nikmat Syurga adalah benarbelaka. Pasti berlaku tanpa syak dan ragu.

1 1 3

Page 127: Iman & Persoalannya

MAN DAN PERSOALANNYA

Sekiranya penerangan itu diulang buat setiap hari insya-Allah hati akan dimasuki iman yang waja, yang tidak mudahdigoyangkan walau oleh “ribut taufan” yang dahsyat.

Perkara lain yang dibuat untuk mendapatkan iman ialahberpuasa sunat, berjuang dan berjihad, bersedekah, menzia-rahi orang sakit atau jenazah dan lain-lain lagi. Kalau ama-lan-amalan itu dilakukan mengikut adab dan tujuan yangdianjurkan syariat, semuanya dapat menambahkan iman.

Perlu pula diingatkan bahawa setiap dosa sama ada kecilapalagi besar adalah perosak dan peruntuh iman. RasulullahSAW bersabda:

‘$ ;;b; 2% -.&$>I $2 3

Terjemahan: Bukanlah orang yang berzina ketikaberzina itu seorang mukmin.

Ertinya .seorang yang sedang berzina itu, rosak danhilanglah imannya. Maka bagi mereka yang betul-betul insafmemelihara dan meningkatkan imannya, janganlah melaku-kan dosa. Kalau terbuat, cepat-cepat istighfar, menyesal danbertaubat.

Iman juga boleh berkurang sesudah naik atau boleh naiksesudah turun. Inilah sifat iman kebanyakan kita iaitu diperingkat iman ilmu. Sebab itu supaya tidak mengalamipenunman, iman mesti selalu dibaja dengan berbagai carayang banyak dihuraikan sebelum ini. Sesiapa yang rajinselamatlah ia. Sebaliknya siapa yang cuai, akan terimalahakibatnya.

Page 128: Iman & Persoalannya

Perkara-Perkara 6”:Yang Merosakkan Iman

Page 129: Iman & Persoalannya

SEPERKARA lagi yang perlu kita tahu ialah tentang per-kara-perkara yang boleh merosakkan iman. Tujuannya ialahsupaya kita dapat mengelakkan diri dari membuat perkara-perkara tersebut yang boleh merosakkan iman kita. Ada tigaperkara atau tiga cara iman itu boleh rosak:

1. Iktiqad.2. Perkataan.3. Perbuatan.

1 . I k t i q a d

Melalui iktiqad, iman boleh rosak dengan sebab-sebabantara yang berikut:

1. Kurang yakin atau ragu-ragu dengan satu atau lebihdari sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Contohnya:Ragu dengan Qudrat (kekuasaan) Allah. Sebaliknyaia yakin bahawa ada kuasa lain yang boleh memberibekas selain Allah.

2. Ragu dengan perkara-perkara ghaib seperti wujud-nya malaikat, Hari Qiamat, Alam Barzakh, gyurga,Neraka dan lain-lain seumpamanya.

3. Ragu dengan satu atau lebih dari sifat-sifat nabi danrasul.

4. Ragu tentang mampunya Islam, dengan panduan AlQuran dan Sunnah, sebagai pembawa keselamatan.

1 1 6

Page 130: Iman & Persoalannya

6. PERKARA YANG MEROSAKKAN IMAN

Secara ringkas, semua keraguan tentang perkara yangdisuruh beriman dengannya oleh Allah, adalah membawakepada rosaknya iman seseorang. Oleh itu amat perlu bagitiap-tiap individu menilik ke dalarn hatinya, untuk memasti-kan bahawa tidak ada sebarang keraguan olehnya kepadaperkara-perkara yang dikehendaki meyakininya.

2. Perkataan

Iman boleh juga rosak melalui perkataan. Ianya boleh berla-ku sama ada sedar atau tidak. Antara perkataan-perkataanyang boleh merosakkan iman ialah:

1.

2.

3 .

3.

Mengatakan Allah itu kejam, zalim, tidak adil danlain-lain yang mencacatkan kesempurnaan sifatAllah.

Mengata dan mencaci Rasulullah sama ada tentangperkataan, perbuatan dan seluruh ajaran baginda.

Mengatakan syariat Islam tidak sesuai untuk semuazaman. Ia hanya sesuai untuk “zaman unta” dansebagainya.

Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yanghalal. Contohnya: Menghalalkan riba, zina, arak,judi dan lain-lain. Mengharamkan poligami dan lain-lain.

Secara ringkas, bolehlah dikatakan apa sahaja perkataanyang dikeluarkan berbentuk cacian dan penghinaan padakemuliaan dan kebenaran Islam, sama ada sengaja atau ti-dak, adalah merosakkan iman seseorang. Jadi, sebagailangkah berjaga-jaga perlulah kita berhati-hati dalam ber-cakap, dan jagalah perkataan yang keluar dari mulut kita. Disamping itu kita mendalami pengetahuan tentang apa-apakahbentuk perkataan yang boleh membawa kepada rosaknyaiman kita.

117

Page 131: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA .

3. Perbuatan

Kerosakan iman boleh juga berlaku kerana perbuatan kita.Di antara perbuatan-perbuatan yang boleh merosakkan imanialah:

1. Sujud pada selain Allah, sama ada pada patung,pokok kayu, matahari, bulan dan lain-lain.

2. Meraikan dan membesarkan hari-hari agama lain.

Seseorang yang melakukan salah satu dari tiga cara diatas, dalam sedar dan yakin, adalah seorang yang telah rosakimannya. Dengan kata lain ia telah murtad. Ini adalah dosaterbesar. Dosa yang tidak terampun. Firman Allah:

Terjemahan: Sesungguhnya Allah tidak mengam-puni dosa syirik sebaliknya Dia mengampuni dosa-dosa selainnya pada sesiapa yang Dia kehendaki.

(An Nisa’: 116)

Kerana itu seseorang yang telah murtad wajiblah ber-taubat. Syarat-syarat taubat orang murtad ada dua.

1. Mengucap dua kalimah syahadah.2. Membaharui dan membetulkan keyakinan tentang

apa yang telah diragukan, dikatakan atau dilakukan.

Hanya dengan memenuhkan syarat-syarat ini sahajadosa akan diampun dan amal ibadah akan dinilai oleh AllahSWT.

118

Page 132: Iman & Persoalannya

Benteng-Benteng 7Imat-

Page 133: Iman & Persoalannya

SEBUTIR biji benih yang kita semai, yang kita harapkan iatumbuh, membesar dan berbuah, mestilah dipagari, untukmengawalnya dari serangan musuh-musuhnya. Tanpa pagaryang kukuh dan sempurna, musuh-musuh tanaman akanmerosakkan juga membunuh pokok-pokok itu dan kita tidak-akan memperolehi hasilnya lagi. Waktu itu janganlah mu-suh-musuh itu disalahkan, tetapi salahkanlah diri sendiriyang tidak menjalankan tugas mengawal pokok itu.

Demikian satu ibarat yang boleh memahamkan kitabahawa iman sesudah diusaha mencarinya, wajib pula diusa-hakan memagarinya, guna mengawal dari serangan musuh.Tanpa pagar atau benteng yang kukuh dan sempurna, imansentiasa terancam oleh musuhnya nafsu dan syaitan dan kitaakan sentiasa kehilangan iman. Waktu itu janganlah nafsudan syaitan disalahkan, tetapi salahkanlah diri sendiri yangcuai mendirikan benteng iman.

Maknanya dalam Islam, kita tidak sahaja disuruh beriba-dah dan mujahadah guna mendapat iman, tetapi diwajibkanjuga beribadah untuk memelihara dan mengawal iman.Ibadah yang dimaksudkan dapat mengawal iman ialah de-ngan mendirikan benteng iman. Benteng iman ada lima ia-itu:

1. Yakin.2. Ikhlas.3. Mengerjakan amalan sunat.4. Istiqamah beramal.5. Bertatasusila atau berdisiplin.

120

Page 134: Iman & Persoalannya

I. BENTENG IMAN

YAKIN

Benteng yang pertama dan terpenting ialah yakin. Adapunsebabnya mengapa yakin mendahului ikhlas dan lain-lainialah kerana yakinlah yang menjamin sahnya iman sese-orang. Tanpa yakin, iman tidak sah. Dan kalau iman tidaksah, ibadah-ibadah lain tidak ada erti apa-apa lagi. Begitupentingnya yakin. Apa yang hendak diyakinkan itu? Yakin-kan Allah dengan segala sifat-sifat-Nya, malaikat-malaikat,kitab-kitab dengan segala ayat-ayat dan hukum-hukum, ra-sul-rasul tanpa menolak kerasulan salah seorang daripadamereka, Hari Qiamat dengan semua persoalan tentangnyadan yakin dengan qada dan qadar itu dari Allah dan tidakada satu kuasa lain yang boleh mengubah ketentuan daripa-da Allah.

Meyakini keenam-enam perkara itu dengan sebenar-be-nar keyakinan adalah syarat penting untuk sahnya imanseseorang. Sebaliknya, kalau satu sahaja perkara itu diragui,maka rosaklah iman. Ini berpandukan satu kaedah dalamilmu feqah yang mengatakan kufur yang sedikit samalahseperti mengkufuri semuanya. Dalam Islam, kalau ada per-kara-perkara tertentu sahaja dari rukun iman yang tidak di-yakini, ia dikira tidak beriman.

Contohnya, kita salin sepotong ayat Quran yang berbu-nyi:

Terjemahan: Barang siapa yang bertaqwa kepadaAllah, Allah akan melepaskannya daripada kesusa-han hidup dan memberikan rezeki daripada umberyang tidak diduga.

(At Thalaq: 2,3)

121

Page 135: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

Dalam mentafsirkan ayat ini, Imam Al Ghazali menulis:’“Orang yang benar-benar bertaqwa akan memperolehi

rezeki harian dan keperluan hidup yang asasi tanpa melalui usaha dan ikhtiar lagi. Allah akan datangkan rezeki padanyadaripada jalan yang tidak disangka.”

Setelah membaca maksud dan tafsir ayat Quran di atas,katakanlah ada seorang yang kurang yakin dengannya.Mungkin dalam pengalamannya ia tidak pemah mendapatrezeki tanpa usaha maka ia ragu-ragu dengan satu ayat ini.Kalau begitu, menurut kaedah yang ditulis di atas, orang itudikira tidak beriman. Walaupun ia kufur hanya dengan satuayat, tetapi ia dikira kufur dengari semuanya. Maknanya iakafir.

Keyakinan adalah perlu dan penting. Oleh itu wajiblahkita belajar dan berusaha menyuburkan keyakinan kita.Jangan biarkan sedikit pun keraguan mencelah keyakinankita. Keraguan mesti dilawan dengan ilmu yang benar bukandengan akal sahaja.

Syaitan sentiasa menggunakan akal dan nafsu manusiauntuk meragu-ragukan dan mewas-waskan kita. Tanpa ilmuyang benar dan menyeluruh kita akan terperangkap dalamperangkap syaitan. Kalau terperangkap dalam perangkaplahir, seperti tidak sembahyang, tidak berzakat, berjudi, ra-suah, kita hanya berdosa; maknanya tidak kekal dalam Ne-raka, tetapi kalau terperangkap dalam perangkap batin, sedi-kit sahaja ragu-ragu itu mencelahi keyakinan, habislah iman.Hapuslah semua pahala amal. Matilah sebagai orang kafirdan akan kekal dalam Neraka.

Untuk mengelak dari terjebak dalam nasib seburuk itu,eloklah dari sekarang diusaha dirikan benteng iman yangpertama ini iaitu yakin. Untuk itu perlulah ada ilmu. Ilmutauhid yang menjadi fardhu ain. Hanya dengan ilmu itulahsahaja kita dapat menolak segala hasutan syaitan yang tidakpemah putus asa berjuang menghapuskan iman kita.

1 2 2

Page 136: Iman & Persoalannya

7. BENTENG IMAN

IKHLAS

Benteng iman yang kedua ialah ikhlas. Seperti yakin, ikhlasjuga sangat penting. Tanpa ikhlas, sesuatu amalan akan ter-tolak, tetapi kalau tidak ikhlas, hanya amalan yang tidakikhlas itulah sahaja yang tertolak. Amalan lain kalau ikhlastetap diterima Allah.

Ikhlas ialah meniatkan apa yang dibuat dan apa yangditinggalkan dengan kerana Allah. Ertinya apa sahaja perin-tah Allah yang kita buat, sama ada fardhu ain, fardhukifayah, sunat muakkad, sunat ghairi muakkad atau harusmestilah diniatkan kerana Allah. Kalau tidak diniatkan ke-rana Allah, amalan itu dikira tidak ikhlas. Sesuatu amalanyang tidak ikhlas adalah tertolak, tidak diberi pahala dan sia-sia. Kita lihat beberapa contoh bagaimana amalan yang ikh-las dan amalan yang tidak ikhlas.

1. Usaha mencari duit atau meninggikan taraf ekonomi baiksecara individu atau secara jemaah, kalau diniatkan keranaAllah (sebab ianya satu perintah Allah berbentuk fardhukifayah) adalah dikira ikhlas. Sebaliknya kalau kerja itu di-niatkan untuk kaya, untuk bertanding dengan orang lain atauuntuk prestasi kaum, adalah dikira tidak ikhlas.

2. Menuntut ilmu kalau diniatkan kerana Allah adalah ikh-las, sebaliknya menuntut ilmu kalau diniatkan untuk pandai,untuk dapat pengiktirafan manusia berbentuk sijil atau ijazahserta berlumba-lumba dan seterusnya untuk dapat pangkatdan Wang, maka amalan itu dikira tidak ikhlas.

3. Arak dan judi kalau ditinggalkan kerana Allah akan diki-ra ikhlas. Sebaliknya kalau kejahatan itu tidak dibuat hanyakerana kebiasaan, atau kerana takutkan akibat buruk yangdatang darinya atau kerana tidak ada duit, maka ia dikiratidak ikhlas.

1 2 3

Page 137: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

Dengan contoh-contoh tadi dapatlah diqiaskan denganamalan-amalan lain. Dan ingatlah bahawa sesuatu amalanyang tidak ikhlas tidak akan diterima Allah. Sebagai bukticuba perhatikan maksud Hadis berikut:

Abu Hurairah r.a berkata: Aku telah mendengarRasulullah SAW bersabda: Yertama yang akan di-perhitungkan di Akhirat ialah seorang yang matisyahid. Setelah dihadapkan ke hadrat Tuhan laluditanya, “Apakah perbuatan kamu terhadap nikmat

itu?” Jawabnya, “Aku telah berjihad untuk-Muhingga mati syahid.” Berfirman Tuhan: “Engkautelah dusta. Engkau berjuang bukan kerana Akutetapi kerana ingin terkenal sebagai pejuang dandisebut-sebut tentang keberanian dun ketokohanmu.Dan engkau telah perolehi itu semua.” Maka Allahperintahkan orang itu diseret ke dalam api Neraka.

Orang kedua ialah seorang yang telah banyak ilmudun pandai serta mengajar tentang Al Quran, ketikadihadapkan kepada Tuhan ia ditanya, “Apakahyang telah kamu perbuat terhadap semua itu?”Jawabnya, “Aku telah pelajari ilmu dan mengajar-kannya.” Berfirman Tuhan: “Engkau dusta. Engkaubelajar kerana ingin terkenal sebagai seorang alimdun engkau baca Quran kerana ingin dikenal seba-gai seorang qari dun semua itu telah engkau per-olehi.” Maka Allah memerintahkan supaya dia dise-ret ke dalam api Neraka.

Orang ketiga ialah hartawan yang memiliki segalajenis kekayaan. Ketika dihadapkan kepada Tuhan,ia ditanya, “Apakah amalanmu terhadap semuahartamu itu?” Jawabnya, ‘Aku telah gunakan untuksemua urusan di jalan-Mu dan semata-mata kerana-Mu Tuhan.” Berfirman Tuhan: “Engkau dusta.Engkau membelanjakan hartamu adalah kerana

Page 138: Iman & Persoalannya

7. BENTENG IMAN

inginkan supaya dikenali sebagai seorang hartawan ’dan engkau telah perolehi itu.” Maka Allah meme-rintahkan supaya ia diseret ke dalarn api Neraka.

Demikian ketentuan Allah. Satu ketentuan yang pastidan kita akan menghadapinya satu hari nanti. Hari di manamanusia tidak boleh berdolak-dalih lagi. Hari di mana kitaterpaksa menerima akibat dari usaha kita sendiri. Di hariitu orang-orang yang tidak ikhlas akan melolong memekikdan menyesal kerana amalannya tertolak. Dia sangka diadapat membohongi Allah, rupanya tidak, Allah lebih tahudarinya tentang gerak hatinya sendiri.

Dari itu, marilah kita insaf dari sekarang, betulkan niatkita ketika melakukan sesuatu amalan. Pohon dari Allahagar diberi-Nya hati yang ikhlas. Dalam satu Hadis QudsiAllah berfirman yang bermaksud:

Terjemahan: Ikhlas adalah satu rahsia dalamrahsia-rahsia-Ku. Aku titiskan ia dalam hati hamba-hamba-Ku yang Aku kasihkannya.

(Riwayat: Abu Hasan Al Basri)

Kerana ikhlas itu satu rahsia Allah tentulah tidakmungkin kita dapat mengetahui siapakah yang ikhlas dansiapa yang tidak. Malah diri kita sendiri pun kadang-kadangsusah untuk dipastikan apakah sesuatu amalan kita itu ikhlasatau sebaliknya. Tetapi yang anehnya, orang-orang kitaselalu membahasakan dirinya ikhlas. “Saya ikhlas,” katanya.Sebenamya tidak boleh begitu.

Dalam Islam, orang yang mengaku baik itulah orangyang tidak baik. Misalnya dia berkata “Saya kuat iman. Sayadermawan, saya amanah”, tetapi sebenamya dia tidak begitu.

125

Page 139: Iman & Persoalannya

IiMAN DAN PERSOALANNYA

Pengakuan-pengakuan begitu selalu dibuat oleh orang-orangyang tidak berakhlak.

Walaupun ikhlas adalah rahsia, namun Islam ada mem-buat satu garis panduan untuk kita mengukur hati kita danmembentuknya supaya benar-benar ikhlas. Caranya, orangpuji atau orang keji amalan kita, kita rasa sama sahaja.Pujian tidak membanggakan, kejian tidak menyusahkan.Itulah tanda ikhlas. Maknanya, amalan itu betul-betul dibuatkerana Allah. Sebab itu kalau manusia keji, caci atau hina,hati tidak pun cacat tidak timbul perasaan marah, dendamatau ingin melawan dengan orang yang menghina itu.

Begitu juga, kalau orang puji, pujian tidak berbekas dihatinya; tidak timbul rasa bangga, puas hati dan tidak jugabertambah kasih sayang pada orang yang memuji itu dise-babkan pujiannya. Bagi orang-orang yang ikhlas, pujian dankejian tidak pernah difikirkan apalagi hendak diharapkan.Mereka sangat takut kalau-kalau Allah menolak amalan danmemurkai mereka. Sebaliknya mereka sangat ingin Allahmenerima baik amalan-amalan mereka serta meredhai me-reka.

Sayidina Ali k.w. ketika musuhnya meludahi mukanya,terus dilepaskannya peluang untuk mengalahkan musuh itu.Bila ditanya kenapa dia berbuat begitu, terus dijawab, “Akubimbang kalau-kalau pukulanku sesudah ludahnya itu adalahkerana marah bukan kerana Allah.”

Demikian satu contoh bahawa orang yang ikhlas sang-gup mengenepikan kepentingan sendiri dalam usaha mencarikeredhaan Allah. Mereka tidak bimbang nasib diri, rugi atauuntung, orang keji atau puji, menang atau kalah, yangpenting supaya Allah menerima baik amalan mereka.

Rasulullah SAW kerana menganjurkan sifat ikhlas telahbersabda bermaksud:

.‘g$ ;ir a; ‘JJ &+l

Terjemahannya: Berbuat baiklah pada orang yangberbuat jahat kepada karnu.

126

Page 140: Iman & Persoalannya

7. BENTENG IMAN

Seseorang yang benar-benar mencari keredhaan Allah,akan sentiasa mencari peluang untuk berbakti pada-Nya.Ketika orang lain bertindak jahat pada mereka, mereka akanmerasa berpeluang untuk dapat pahala dan kasih sayangAllah. Sebab itu kejahatan orang diterima baik dan dibalasidengan kebaikan pula.

Ini benar-benar berlaku di kalangan orang-orang solehdan muqarrobin; ketika mendengar orang menghina mereka,terus dihantamya hadiah pada orang itu. Bila ditanya apatujuan hadiah itu diberi, jawapan mereka ialah: “Orang yangmenghina kita sebenarnya memberi pahala pada kita.Memberi pahala samalah seperti memberi, Syurga. Jadiuntuk membalas pemberian yang begitu besar pada kita,patut sangatlah kita menghadiahkan sesuatu kepadanya.”

Begitu hati yang ikhlas. Dia tidak melatah kalau orangmencabar, malah cabaran itu mendekatkan dirinya padaAllah. Untuk mendapatkan hati yang ikhlas bukanlah sesua-tu yang mudah. Tanpa usaha yang sungguh-sungguh kitaakan sentiasa tewas di tangan syaitan yang sentiasa nekaduntuk menjatuhkan kita. Ingatlah ketika Allah SWT melak-nati Iblis. Lalu ia merayu untuk menyesatkan semua anakcucu Nabi Adam a.s. Kerana itu Allah SWT membenarkan-nya, namun Iblis mengakui:

Terjemahannya: Jawab Iblis: “Demi kekuasaan Eng-kau, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecualihamba-hamba-Mu yang ikhlas di antara mereka.”

(Sod: 82-83)

Dengan itu syaitan akan merasuk semua orang supayaderhaka pada Allah. Dan semua orang akan mengikutnyakecuali mereka-mereka yang memiliki hati yang ikhlas.

127

Page 141: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

Orang yang tidak ikhlas, sekalipun tuan guru, tuk kadhi,tuk imam, ustaz atau ustazah pasti Allah biarkan pada syai-tan. Bila Allah biarkan pada syaitan, Nerakalah tempatnya.

Oleh itu berhati-hatilah. Pohonlah pimpinan Allah selaluserta mujahadahlah terhadap nafsu dan syaitan, supaya se-tiap amalan yang kita lakukan adalah kerana dan untukAllah semata-mata. Hanya dengan cara itulah sahaja kitaakan selamat.

MENGERJAKAN AMALAN SUNAT

Benteng iman yang ketiga boleh didirikan dengan mengerja-kan amalan-amalan sunat. Maknanya dengan mengerjakanamalan-amalan sunat, iman akan terkawal. Bagaimana iniboleh terjadi? Sedangkan apa yang kita tahu amalan sunattidaklah diberatkan. Kalau dibuat dapat pahala dan kalauditinggalkan pun tidaklah berdosa. Mengapa pula ia bolehjadi benteng iman?

Sebenamya, amalan sunat mempunyai dua fungsi yangpenting :

1. Menyempumakan amalan wajib.2. Meninggikan pangkat dan darjat di Syurga.

Telah saya bincangkan sebelum ini bahawa semua iba-dah yang Allah perintahkan adalah bertujuan mendatangkaniman. Semua ibadah yang dilakukan dengan sempuma akanmenghasilkan iman yang juga sempuma. Sebaliknya kalauibadah tidak sempuma, maka iman yang diperolehi pun ti-dak sempuma.

Sebab itu, dengan tujuan untuk menyempumakan imanmaka diperintahkan manusia mengerjakan amalan tambahanataupun ibadah sunat. Dengan ibadah sunat, kalau ada iba-dah fardhu yang tidak sempuma akan jadi sempuma. Ibaratkain yang koyak perlulah ditampal dengan kain, kertas ko-yak ditampal dengan kertas, zing bocor ditampal denganzing, demikianlah seterusnya.

128

Page 142: Iman & Persoalannya

7.BENTENG IMAN

Sembahyang kalau tidak sempurna mestilah ditampaldengan sembahyang sunat. Zakat disempumakan dengansedekah, haji dengan umrah dan seterusnya. Kalaulah ama-lan fardhu yang tidak sempuma tetapi tidak pula disempur-nakan dengan amalan sunat, maka orang itu tetap berdosa.Dan dosa balasannya Neraka. IJntuk mengelakkan dari sek-saan itu, bagi kita yang ibadah belum sempuma ini, eloksangatlah membanyakkan amalan sunat. Sembahyang fardhuyang selalu tidak khusyuk disempumakan dengan sembah-yang sunat. Puasa sunat untuk menyempumakan puasa wajibyang tidak sempuma. Sedekah dan derma untuk menyem-pumakan zakat yang tidak lengkap. Demikianlah juga kalaumampu mengerjakan umrah untuk menyempumakan hajiyang cacat.

Mengikut kaedah feqah, seseorang yang amalan wajib-nya tidak sempuma, maka amalan sunatnya bukan lagi sunattetapi jadi wajib ‘aradhi (wajib mendatang). Sebab ia bolehmenyempumakan amalan wajib. Tetapi hukum ini tidak bo-leh diisytiharkan sebab kita tidak tahu siapa-siapakah yangamalan fardhunya tidak sempuma. Allah sahajalah yang tahudan hanya Dia nanti akan menentukan siapakah dia yangamalan sunatnya dianggap wajib atau sebaliknya.

Bagi orang-orang yang sudah sempuma amalan wajib-nya, maka kalau ada amalan sunatnya ia akan menambahkanpangkat dan darjat di Syurga. Inilah fungsi kedua ibadahsunat. Janganlah ianya dianggap sesuatu yang enteng. Didunia ini kita berlumba-lumba untuk naik pangkat kenapatidak di Syurga nanti? Patutnya berlumba-lumbalah dari se-karang untuk meninggikan pangkat kita di Syurga denganmembanyakkan amalan sunat.

Dalam mengerjakan amalan-amalan sunat, RasulullahSAW ada memberi panduan dengan sabda baginda yangbermaksud:

Orang yang paling kuat ibadah ialah orang yangwarak sekalipun sedikit amalan sunatnya.

129

Page 143: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

Ertinya, seseorang yang warak tidak melakukan maksiatadalah dikira sebagai orang yang banyak ibadah walaupunibadah sunatnya tidaklah banyak. Sebaliknya seseorang yangmelakukan maksiat, walaupun banyak amalan sunatnya ti-daklah dikira sebagai orang yang benar-benar berbakti ke-pada Allah. Sebabnya adalah: meninggalkan maksiat adalahfardhu sedangkan sunat tidaklah setinggi fardhu.

Apa yang dapat kita pelajari dari Hadis ini ialah amalansunat mestilah dibuat serentak dengan perjuangan mening-galkan larangan Allah. Kalau tidak ibadah itu akan hilangdalam dosa yang kita buat. Hasilnya sepertilah kita tidakberamal langsung. Sia-sia. Rasulullah SAW bersabda lagiyang maksudnya:

Orang yang zuhud dan warak itulah dia wali Allahyang sebenar.

Maksud baginda dengan Hadis ini ialah tingginya darjatseseorang di sisi Allah bukanlah kerana banyaknya amalanlahir sahaja tetapi adalah kerana hati yang benar-benar takutpada Allah. Bukti bahawa hati itu takut pada Allah ialahterpancarnya sifat zuhud dan warak.

Zuhud ialah takut untuk berlebih-lebihan dengan hartadan nikmat Allah. Nikmat Allah bukan sahaja duit, harta,kain baju dan makanan tetapi yang lebih penting dari ituialah kebesaran dan kemegahan. Ada orang boleh sabar de-ngan kain baju dan makanan tetapi sangat ingin pada pang-kat dan kemasyhuran. Orang ini sebenamya tidak zuhudsebab dia tidak takut Allah kalau-kalau dia terlebih menggu-nakan nikmat itu.

Orang yang warak pula ialah orang yang takut padaAllah untuk melakukan sebarang dosa. Kerana itu bukansahaja dosa besar yang dia tidak buat, dosa kecil pun diajauhi. Dengan hati yang zuhud dan warak barulah amalanfardhu dan sunat seseorang akan bemilai di sisi Allah.

130

Page 144: Iman & Persoalannya

7.BENTENG IMAN

Apa yang dapat kita faham dari Hadis ini, bahawa mat-lamat ibadah itu adalah untuk membentuk hati supaya bersihdan dekat dengan Allah. Dengan kata lain, beribadah ialahuntuk mendapatkan iman. Sebab itu kita dianjurkan supayamembanyakkan amalan sunat dengan tujuan membaiki hatidan menambah iman. Dan kalau amalan sunat tidak punmemberi kesan demikian, maka waktu itu amalan sunat ituadalah sia-sia. Tidak berguna apa-apa. Sebab itu ImamGhazali ada berkata:

“Tidak mengapa tidak sembahyang tahajud di malamhari asalkan tidak membuat maksiat di siangnya.”

Kalau sembahyang tahajud tidak dapat menghalang darimaksiat, maka lebih baiklah tidak tahajud asalkan tidakmembuat maksiat. Ertinya sembahyang tahajud tidak adanilai di sisi Allah kalau di waktu lain masih menderhakai-Nya.

Oleh itu tugas kita sekarang ialah memastikan bahawasetiap bertambahnya amalan sunat, maka berkuranglah mak-siat dan derhaka kita pada Allah. Kalau tidak begitu, yakin-lah bahawa amalan sunat kita itu bukan lagi jadi bentengiman tetapi jadi perangkap syaitan untuk kita memasuki Ne-raka Allah.

ISTIQAMAH BERAMAL

Sikap istiqamah (tetap) beramal adalah benteng iman yangkeempat. Seseorang yang memiliki sikap ini sebenamya te-lah mendirikan benteng untuk mengawal imannya daripadagangguan musuh. Sebaliknya tanpa sikap ini seseorang telahmembuka satu pintu kepada musuh untuk masuk ke hati danmerosakkan imannya. Bagaimana ini boleh terjadi?

Telah saya katakan berulang kali bahawa tujuan ibadahitu adalah untuk membuahkan iman dan akhlak. Kalau tidakbegitu, ibadah itu tidaklah bererti apa-apa. Amalan yangmembuahkan iman dan akhlak itu adalah benteng yang men-jaga iman. Maka melaksanakannya secara tetap dan ber-

131

Page 145: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

terusan akan menetapkan iman dan akhlak itu pada hati kita.Sebaliknya, kalau amalan yang berbuah itu dilakukankadang-kadang dan tidak teratur, maka tentulah iman itujuga tidak terjamin keselamatannya. Di waktu amalan itukita lakukan iman akan tinggi, tetapi ketika amalan itu di-tinggalkan iman akan rendah serendah-rendahnya.

Oleh itu supaya iman sentiasa ada dan stabil, sikap isti-qamah beramal adalah penting. Ia akan bertindak sebagaibenteng yang dapat memelihara dan menyelamatkan iman”daripada serangan musuh, nafsu dan syaitan.

Sabda Rasulullah SAW:

Terjemahannya: Sebaik-baik amal ialah amalanyang kekal, walaupun sedikit.

Yang penting dalam beramal ialah mengekalkan amalanitu. Biarlah sedikit asal dikekalkan (istiqamah), daripadabanyak amalan tetapi tidak kekal. Tetapi yang lebih baikdaripada itu ialah banyak dan kekal. Kalau tidak mampubanyak, cukuplah sedikit asal kekal daripada banyak tetapitidak kekal.

Contohnya: Membaca Al Quran; cukuplah lima barissekali baca dengan dibuat tiap-tiap hari daripada lima juzsekali baca tetapi dibuat sebulan sekali. Sembahyang sunatcukuplah tiap-tiap malam dua rakaat daripada sebulan sekaliwalaupun seratus rakaat. Sedekah; biar 10 sen tiap-tiap hari’daripada $10.00 tetapi setahun sekali.

Kebaikan dari sikap istiqamah ini ialah:

1. Amalan yang dibuat secara istiqamah akan berkesan.Umpama setitik air kalau terus-menerus memukul batu,lama-kelamaan .akan melekukkan batu. Sebaliknya kalaubanjir sekalipun, tetapi hanya sekali datangnya, tentu tidakberbekas pada batu.

132

Page 146: Iman & Persoalannya

7. BENTENG IMAN

2. Tujuan beramal ialah untuk membuahkan iman dan akh-lak. Setiap kali kita beramal kita akan merasai nikmat buah-nya itu. Jadi kalau sesuatu amalan itu kita kekalkan, makna-nya kita akan sentiasa dapat menikmati nikmatnya. Nikmatinilah yang akan memelihara iman kita.

3. Musuh kita nafsu dan syaitan tidak pernah rehat daripadamemusuhi kita. Dengan istiqamah, barulah seimbang per-tahanan kita terhadap musuh. Maknanya kita juga tidakpernah berehat mempertahankan iman kita.

Imam Ghazali mengingatkan: “Banyakkanlah olehmuakan amalan yang terasa berbekas di hati.”

Lain orang lain hatinya, maka lain pulalah minat dankegemaran beramal. Ada orang seronok dengan zikir Alham-dulillah. Maknanya bila sebut Alhamdulillah terasa di hatilazatnya zikir. Maka untuk orang ini banyakkanlah zikirtersebut. Orang lain pula rasa lazat dengan puasa. Makabanyakkanlah puasa sunat. Seterusnya ada orang yang terasalazat dengan berfikir. Bila berfikir terasa bertambah iman.Maka banyakkanlah berfikir.

Kebaikan dari sikap ini ialah apabila sesuatu amalan itudilakukan dengan suka dan rela, ia akan lebih berkesan dantidak menjemukan. Orang yang beramal kerana terpaksa danikut-ikutan tidak akan memperolehi apa-apa kesan baik se-baliknya akan mudah terasa jemu. Orang yang jemu beramalakan putus hati dengan Allah.

Bila putus hubungan hati dengan Allah, orang itu se-dang berada dalam kemurkaan Allah. Allah berfirman dalamhadis Qudsi yang maksudnya:

Hai hamba-Ku, mengapa kamu jemu beramal sedang-kan Aku tidak pernah jemu memberi pahala padamu?

Allah SWT sentiasa bersedia untuk melimpahkan rahmatdan pahala pada kita, mengapa kita tidak mempedulikannya?

133

Page 147: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

Untuk mengelak dari sikap itu, kita mesti berhati-hati dalamberamal. Jangan beramal kerana ikut-ikut orang dan keranaterpaksa. Tilik dahulu hati dan minat kita, kemudian pilihlahamalan yang betul-betul sesuai, kemudian baru lakukan.Kalau tidak, lama-kelamaan, penyakit jemu beramal akanmenyerang kita.

Bila jemu, banyaklah yang boleh berlaku. Ada yanglangsung meninggalkan amalan itu. Ada pula yang langsungbenci dengan Islam. Sebab itu selalu berlaku orang larimeninggalkan jemaah Islam, pergi meneruskan hidup yangsesuai dengan nafsu dan syaitan.

Dalam beramal elok dipraktikkan teori: biar sedikit te-tapi banyak jenis daripada banyak tetapi satu jenis. Mencarikeuntungan Akhirat samalah seperti mencari keuntungan didunia. Di dunia macam-macam yang kita buat; berniaga,tanam padi, tanam sayur, tangkap ikan dan temak binatang.Kalau satu daripada usaha itu mengalami kerugian, kitamasih boleh bergantung pada usaha-usaha yang lain. Tetapikalau kerja kita satu jenis sahaja, katakanlah berniaga sa-haja, tiba-tiba kita rugi, akan menderitalah kita waktu itu.

Begitulah juga halnya dalam mencari keunhmgan hidupdi Akhirat. Elok kita beramal banyak jenis seperti sembah-yang, puasa, sedekah, zikir, baca Quran, tolong-menolong,berdakwah dan lain-lain yang dianjurkan oleh syariat. Kata-lah ada di antara amalan itu tidak diterima oleh Allah,masih ada yang lain yang boleh kita harapkan. Tetapi kalausatu jenis sahaja amalan kita, tiba-tiba yang satu itu tidakditerima, apalagi yang boleh diharapkan? Oleh itu cuba ja-ngan tumpukan amalan kita pada satu jenis sahaja. Usahakansupaya banyak jenis, biarlah sedikit asalkan istiqamah.

BERTATASUSILA / BERTERTIB

Dalam beramal yang perlu diperhatikan ialah sikap tatasusila atau tertib. Iaitu beradab sopan sebagaimana yangdiajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Sifat ini

134.

Page 148: Iman & Persoalannya

7.. BENTENG IMAN

penting, tanpanya amalan kita tidak akan memberikan hasilapa-apa. Sebab itu ia dijadikan benteng iman yang kelima.Ertinya dengan sikap ini iman kita akan terpelihara dan sela-mat. Sebaliknya tanpa sikap ini iman kita tidak terjaminkeselamatannya. Malah kita akan berada dalam dosa dankemurkaan Allah.

Saya akan senaraikan beberapa contoh bagaimanakahadab-adab beramal yang dikehendaki oleh Allah SWT:

1. Sembahyang

Sembahyang mempunyai adab lahir dan batin. Adab lahirialah berlaku tertib, tenang dan diam semua anggota, umpa-ma tentera yang terpacak kaku kerana memberi tabik hormatpada ketuanya.

Pemah suatu ketika Rasulullah melihat seorang lelakibermain-main janggutnya dalam sembahyang lalu bagindabersabda:

L-J&0CI.I ‘.’ c 0. *x/ DIck&JIu~~J

.Terjemahan: Andainya hati lelaki itu khusyuktentulah seluruh anggotanya turut khusyuk.

(Riwayat: At Tarmizi)

Orang yang menggerak-gerakkan anggotanya semasasembahyang sebenamya tidak beradab dengan Tuhannya.Adab batin ialah khusyuk. Khusyuk bolehlah diertikansebagai tertumpunya perhatian, fikiran dan perasaan hanyapada Allah dengan rasa penghambaan dan penyerahan rasacinta, takut dan harap pada Allah SWT. Dengan keadaanjiwa yang begitulah baru sembahyang itu dapat mendatang-kan kekuatan yang mampu menolak segala sifat keji danmungkar, sebagaimana firman Allah:

Page 149: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

Terjemahan: Sesungguhnya sembahyang itu dapatmencegah daripada pekerjaan yang keji danmungkar.

(Al Ankabut: 45)

2. Sedekah

Satu amalan yang dapat melatih jiwa bersifat pemurah ialahsedekah. Tetapi sifat baik itu tidak juga datang kalau amalansedekah itu’dilakukan tanpa adab yang baik. Allah SWT adamengingatkan dengan firman-Nya:

Terjemahan: Perkataan yang baik dan pemberianmaaf, lebih baik daripada sedekah yang diiringidengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan sipenerima).

(Al Baqarah: 263)

Ertinya, lebih baik tidak bersedekah kalau sedekah itudiiringi dengan celaan dan kutukan pada orang yang me-minta. Demikian peraturan yang Allah tentukan. Kalau per-aturan ini kita langgar, kita tidak akan memperolehi apa-apadari pengorbanan itu.

3. Menyambut Tetamu

Ketika kita didatangi tetamu, ada adab-adab yang telah Is-lam gariskan sebagai panduan. Bersabda RasululIah SAW:

136

Page 150: Iman & Persoalannya

7. BENTENG IMAN

Terjemahan: Barang siapa yang beriman denganAllah dan Hari Qiamat maka hendaklah ia memu-liakan tetamu.

(Riwayat: Al Bukhari dan Muslim) ”

Orang yang berziarah ke rumah kita adalah tetamu kita.Tidak dikira beriman seseorang yang tidak melayan dantidak memuliakan tetamunya.

4. Berdakwah

Nabi Muhammad SAW menyuruh semua umatnya berdak-wah dengan sabda baginda yang bermaksud:

q J> 2 ,&. .

Terjemahan: Sampaikanlah dariku walau sepotongayat .

(Riwayat: Al Bukhari)

Dalam usaha menyampaikan itu kita tidak boleh ikutsuka sahaja. Mesti ada sikap hormat-menghormati dan tim-bang rasa sesama manusia sekalipun dengan orang kafir.Tanpa sikap ini jangan harap kita akan mendapat hasil yangbaik sebaliknya kita akan berdosa dan mendapat kemurkaanAllah. Oleh itu berdakwahlah kerana Allah dan gunakankaedah yang telah ditentukan:

%+&;&g;aL&;&g,2 ,,,/ 0;; ,‘; f

q/f/+&&.J$&--

Terjemahan: Serulah kepada jalan Tuhanmu de-ngan hikmah dan nasihat-nasihat yang baik danberbahaslah dengan mereka itu dengan cara yangpaling baik.

(An Nahl: 125)

1 3 7

Page 151: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan ber-dakwah kepada Firaun, Allah berpesan pada mereka denganfirman-Nya:.

Terjemahan: Maka berbicaralah kamu berdua kepa-danya (Firaun) dengan kata-kata yang lemah-lem-but, mudah-mudahan dia ingat atau takut.

(Thaha: 44)

Begitu derhakanya Firaun pada Allah, pun disuruh ber-lemah-lembut. Inikan pula kita berdakwah pada ibu bapadan saudara-mara, mestilah lebih lembut dan lebih sabar.

5. Berperang

Dalam Islam ada perintah perang. Firman Allah:

Terjemahan: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlahkamu melampaui batas, kerana sesungguhnya Allahtidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

(Al Baqarah: 190)

Adab berperang jangan melampaui batas. Ertinya jangandibunuh kanak-kanak, orang-orang perempuan dan orang-orang yang tidak melawan seperti paderi-paderi yang sedangberibadah dalam kuil-kuil mereka (sekalipun kafir).Rasulullah ketika melepaskan tenteranya ke medan perangselalu berpesan .agar menjaga adab ini malah bagi baginda

138

Page 152: Iman & Persoalannya

7,BENTENG IMAN

kalau ada pohon yang sedang berbuah pun tidak bolehditebang.

Begitu adab dan akhlak yang dikehendaki Islam. Dankita umat baginda wajib mematuhi dengan mengamalkan-nya. Jika tidak, tidak ada sebab mengapa Allah mesti me-lebihkan kita dari hamba-hamba-Nya yang lain. Kita adalahumat Islam. Kita mesti sentiasa buktikan bahawa Islam ada-lah tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya.Rasulullah SAW mengatakan:

4& ye Q> & ;xq.

.Terjemahannya: Islam itu tinggi dan tidak ada yanglebih tinggi daripadanya.

Di tangan kitalah terletak tugas untuk membuktikantinggi atau rendahnya Islam itu. Kalau kita cuai, bukan sa-haja orang lain, diri sendiri akan turut terlibat dalam akibatburuk yang akan Allah berikan.

139

Page 153: Iman & Persoalannya

IMAN D A N P E R S O A L A N N Y A

1 4 0

Page 154: Iman & Persoalannya

E

Page 155: Iman & Persoalannya

SETELAH kita bincangkan iman dari segala aspeknya,sebagai kesimpulan biar saya senaraikan serba sedikit ten-tang sifat-sifat yang ada pada orang-orang mukmin, sebagai-mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Moga-moga dapat kita jadikan garis panduan untuk membina peri-badi kita sebagai mukmin yang sebenar. .

Di dalam Al Quran banyak ayat-ayat yang menerangkansifat-sifat orang mukmin. Saya akan petik beberapa ayatsahaja untuk dibincangkan. Saya yakin kalau yang sedikit inidapat kita amalkan, insya-Allah yang banyak lagi akanmudah jadinya. Tetapi kalau yang sedikit ini pun tidak ter-amal, maka yang lain-lain lagi akan bertambah jauh.

Firman Allah SWT:

142

Page 156: Iman & Persoalannya

8. SIFAT-SIFAT ORANG MUKMIN

Terjemahan: Sesungguhnya heruntunglah orang-orang yang beriman. (Iaitu) orang-orang yang khu-syuk dalam sembahyang. Dan menjauhkan diri dari(perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna.Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Danorang-orang yang menjaga kemaluannya, kecualiterhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mere-ka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam halitu, tiada tercela. Maka barang siapa mencari dibalik itu, mereka itulah orang yang meiampaui ba-tas. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janji-janjinya. Dan orang-orang yangmemelihara sembahyangnya.

(Al Mukminun: 1-9)

Dalam ayat di atas Allah menyebut tujuh sifat yangmenjadikan orang-orang mukmin itu menang dan beruntung.Maknanya kalau ketujuh-tujuh sifat itu ada pada kita, ber-gembiralah kerana kita telah beroleh kejayaan dankeuntungan yang sebenar. Sifat-sifat itu ialah:

1. Beriman

Iman yang dimaksudkan di sini ialah iman yang sempurna.Tentang iman yang sempuma telah diterangkan secara terpe-rinci dalam Bab 2 buku ini.

2. Khusyuk Dalam Sembahyang

Ramai orang sembahyang tetapi tidak semua yang khusyuk.Untuk mengetahui khusyuk tidaknya kita dalam sembah-yang, ada satu kayu pengukur yang Allah berikan denganfinnan-Nya:

143

Page 157: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

Terjemahan: Sesungguhnya sembahyang itu dapatmencegah daripada perbuatan keji dan mungkar.

(Al Ankabut: 45)

Kalau kita masih membuat perbuatan-perbuatan yangkotor dan jahat, iaitu segala sesuatu yang dilarang Allah,maka kita termasuk dalam golongan orang-orang yang tidakkhusyuk. Kalau begitu, malanglah kita, Allah tidak akanmembiarkan kita begitu sahaja. Telah berjanji Ia dengan fir-man:

Terjemahan: Neraka Wail bagi orang-orang yangsembahyang, yang mereka itu lalai dalam sembah-yangnya (tidak khusyuk).

(Al Maaun: 4-S)

Dengan ayat ini jangan pula kita menganggap Allah itukejam. Sebenamya itulah keadilan Allah. Yang kejam danyang selalu menzalimi diri kita ialah kita sendiri. Tujuansebenar kita datang ke dunia ialah untuk menyembah Allah.

Terjemahan: Tidak aku jadikan jin dan manusiamelainkan untuk menyembah Aku.

(AZ Zaariat: 56)

Begitu panjang masa Allah berikan kepada kita, yangkalau kita gunakan masa itu untuk belajar dan mendidik hatisupaya khusyuk, tentu sudah dapat, tetapi tidak begitu; umurhabis digunakan untuk belajar ilmu lain sahaja. Kita begitufasih berbahasa Inggeris, tetapi buta dengan bahasa Al Qur-an, bahasa sembahyang, bahasa yang boleh mendekatkan

144

Page 158: Iman & Persoalannya

8. SIFAT-SIFAT ORANG MUKMIN

kita dengan agama, dengan Allah dan Rasul. Siapa yangsalah? Masa masih ada, peluang masih terbuka. Cubalahusahakan supaya khusyuk dalam sembahyang dengan me-lakukan perkara-perkara berikut:

1. Yakin dengan Allah (sebagai Tuhan yang kita sem-.bah).

2. Cinta pada Allah.3. Faham semua maksud bacaan dan perbuatan dalam

sembahyang.4. Elakkan makan dan minum barang-barang yang ha-

ram atau makruh atau syubhat (supaya hati tidakgelap).

5. Menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yangtidak berfaedah (tidak berguna).

Semua perbuatan dan perkataan yang melalaikan kitadari Allah adalah tidak berguna. Bercakaplah berapa jamyang kita mampu, tetapi mestilah berfaedah dan tidak me-lalaikan kita dari Allah. Rasulullah memberi panduan dalambercakap dengan sabda baginda yang bermaksud:

Sebaik-baik perkataan ialah sedikit dan bermanfaat.

Tidaklah bermakna hingga tidak boleh bercakap tetapielakkan dari berbual kosong dan lebih-lebih lagi jangangunakan mulut untuk memperkatakan perkara-perkara yangdiharamkan.

Dalam segi perbuatan pula, elakkan dari perbuatan yangsia-sia dan melalaikan seperti main terup, main bola, bad-minton, gasing, wau dan lain-lain seumpamanya. Semuapermainan ini sudahlah tidak mendatangkan apa-apa keuntu-ngan duniawi, menambahkan pula lalainya kita dari Allah.Maka eloklah ditinggalkan.

145

Page 159: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

3. Menunaikan Zakat

Harta kita sebenarnya hak Allah. Jadi janganlah cinta kitapada harta melebihi cinta kita pada Allah. Ertinya, atasperintah Allah, keluarkanlah sebahagian daripada harta ituuntuk diberikan pada saudara-saudara kita yang sangatmemerlukan.

4. Menjaga Kemaluan ,

Ertinya tidak berzina. Selain isteri-isteri, perempuan adalahharam (begitu juga selain suami, lelaki adalah haram). Ber-zina dalam Islam bukan sahaja kerana melakukan hubunganseks, tetapi ada zina mata, telinga, hidung dan lain-lain. Satupandangan yang membangkitkan nafsu adalah zina mata.Satu pendengaran yang merangsangkan nafsu juga zina.Begitu juga bau-bauan yang memberahikan, adalah zina.Zina-zina ini dinamakan zina kecil. Zina-zina inilah yangmembawa kepada zina besar. Sebab itu dalam Islam diha-ramkan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Sebabsosial liar itulah yang memungkinkan manusia berzina kecildan besar.

5. Memelihara Amanah dan Janji

Selain daripada amanah dan janji dengan manusia, kita se-muanya sedang memegang amanah dan janji dengan Allah.Setiap kali mendirikan sembahyang kita berjanji dengan.Allah:

Terjemahan: Katakan sesungguhnya sembahyangku,ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah,Tuhan semesta alam.

(Al An’am: 162)

146

Page 160: Iman & Persoalannya

8. SIFAT-SIFAT ORANG MUKMIN

Sudahkah kita tunaikan janji itu sepenuhnya? Kalaubelum, takutilah hati ketika Allah akan menuntut janji-janjikita ini. Tubuh badan kita, isteri, anak-anak, harta .dan se-mua yang sedang kita miliki adalah amanah Allah yang di-pikulkan-Nya kepada kita. Akan tiba satu hari, Allah akantarik kembali semua amanah itu dan kita akan ditanya; matauntuk apa digunakan? Mulut bagaimana dilakukan? Harta kemana dihabiskan? Isteri, apa yang diberikan? Anak-anakbagaimana diajar dan dididik?

Kalau kita amanah, mempergunakan pemberian Allahsesuai sebagaimana yang dikehendaki-Nya, selamatlah kita.Tetapi kalau kita mengkhianati amanah Allah, Nerakalahbalasannya.

6. Memelihara Sembahyang

Sembahyang adalah kewajipan kita. Telah Allah tetapkan iasebanyak lima kali sehari semalam. Kalau dapat dipeliharakelima-limanya, dengan cara mengerjakannya dengan sem-puma, di awal waktu, teratur, tetap, berjemaah dan istiqa-mah maka itulah sebaik-baiknya. Sebaliknya kalau sembah-yang tidak dipelihara, tidak teratur, kadang-kadang terting-gal, kadang-kadang awal kadang-kadang akhir, terbiar, ikutjadi dan tidak sempuma, maka itulah orang yang cuai danlalai.

Di akhir ayat tadi, Allah berfirman:

Terjemahan: Mereka itulah orang-orang yang akanmewarisi. Yakni yang akan mewarisi SyurgaFirdaus; mereka kekal di dalamnya.

(Al Mukminun: 10-l 1)

147

Page 161: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

Dengan tujuh sifat yang Allah senaraikan tadi, sese-orang akan dapat masuk ke Syurga Firdaus, Syurga yangtertinggi yang kelazatannya tiada tandingannya.

Sesungguhnya kita tidak layak untuk memasuki SyurgaFirdaus, kita masih berdosa. Iman kita belum sempuma.Tetapi masakan kita tahan dengan seksa api Neraka? Tentutidak. Oleh itu perlulah diperjuangkan sungguh-sungguhagar kita selamat. Pohon kasihan belas dari Allah untukmembantu kita mencapai apa yang diperintahkan-Nya itu.

Terjemahan: Sesungguhnya orang yang benar-benar beriman itu ialah mereka yang apabiladisebut ‘Allah’, gementar hati mereka, dan apabiladibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman me-reka dan kepada Tuhan, mereka bertawakal.

(Al Anfal: 2)

Apa yang ditekankan dalam ayat ini ialah keadaan hatiorang-orang yang mukmin. Hati yang takut dan tawakalpada Allah. Orang mukmin tidak takut pada manusia dan se-barang makhluk; tidak takut dicaci, dibenci, diancam ataudihukum. Yang mereka takut ialah kebencian, kemurkaandan hukuman Allah. Pada mereka tidak mengapa orang caciatau benci asalkan Allah tidak benci. Biarlah manusiahukum, asal Allah tidak hukum. Kesakitan dari hukumanmanusia tidak-lah sehebat dan sesakit hukuman dari Allah.

Orang mukmin juga tidak menyandar nasib dir-i padamanusia atau pada harta tetapi pada Allah. Mereka tidakbimbang apa akan jadi esok, dan di hari tua. Allah ada.

148’

Page 162: Iman & Persoalannya

8. SIFAT-SIFAT ORANG MUKMIN

Allah akan aturkan sebaik-baiknya. Mereka cukup yakindengan firman Allah:

Terjemahan: Jika kamu tolong Allah, nescaya Diaakan tolong kamu. Dan Dia akan menetapkan kedu-dukanmu.

(Muhammad: 7).

Kerana yakin dengan pertolongan Allah, mereka tidakbimbang untuk berjuang menegakkan hukum Allah; tidaktakut miskin, tidak takut kalah dan tidak takut mati. Lebihjauh daripada itu, orang-orang mukmin sangat cinta padaAkhirat, lebih daripada cinta pada dunia. Sebab itu kesusa-han dunia tidak mencacatkan hati mereka. Malah merekasanggup susah di dunia dari susah di Akhirat. Susah di du-nia kerana menegakkan perintah Allah, akan Allah gantikandengan kesenangan Syurga di Akhirat. Itulah harapan mere-ka. Fir-man Allah:

Terjemahan: Sesungguhnya jawapan orang-orangmukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah danRasul-Nya agar menghukum (mengadili) di antaramereka ialah ucapan, “Kami dengar dan kamitaat.” Dan mereka itulah orang-orang yang berun-lung.

(An Nur: 51)

149

Page 163: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA\

Sehubungan dengan ayat ini Allah SWT berfirman:

Terjemahan: Tidaklah patut orang mukmin samaada lelaki mahupun perempuan apabila Allah danRasul-Nya menetapkan sesuatu perintah, masihmereka mahu memilih-milih (yang ada kepentingan)pada urusan mereka. Ingatlah siapa yang mender-hakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya te-lah sesatlah ia dengan kesesatan yang nyata.

(Al Ahzab: 36)

Kedua-dua ayat ini menunjukkan orang mukmin sangatpatuh pada perintah Allah. Dengar sahaja satu perintah, pastidilakukan. Kadang-kadang suruhan atau larangan itu berten-tangan dengan keinginannya tetapi tetap ditaati. Berat atauringan bukan soal. Yang penting supaya mendapat keredha-an Allah dan menjauhi kemurkaan-Nya.

Di sini saya bawakan satu cerita yang boleh menggam-barkan pada kita bahawa bagi orang mukmin, perintah Allahwalaupun bertentangan dengan keinginannya, pasti ditaati.

Hatim al Assam suatu hari berziarah ke rumah tuanmufti di daerahnya. Sesampainya di rumah itu, didapatirumah itu besar, penuh dengan segala kelengkapan danperhiasan yang bukan keperluan dan membazir. Beliau sege-ra teringat pada firman Allah:

Page 164: Iman & Persoalannya

8. SIFAT-SIFAT ORANG MUKMIN

Terjemahan: Dan janganlah kamu membazir.Bahawasanya orang-orang yang membazir itu ada-lah daripada golongan syaitan dan syaitan itu sa-ngat kufur pada Tuhan.

(AL Isra’: 26 - 27)

Kerana itu berazamlah Hatim untuk mengingatkan tuanmufti tentang keterlanjuran itu. Dengan penuh hikmah danbijaksana Hatim pun bertindak. Semasa sama-sama me-ngambil wudhuk, Hatim sengaja membasuh semua anggota- Pnya sebanyak empat kali, lebih dari sepatutnya.

Ini telah menarik perhatian tuan mufti sehingga muftiitu berkata: “Kenapa saudara melebihkan basuhan anggotawudhuk saudara? Bukankah itu makruh dan membazirnamanya?”

Mendengar itu Hatim tersenyum dan berkata: “Memba-zir sedikit air pun Islam tidak benarkan. Apalagilah mem- bazir beribu-ribu ringgit untuk sebuah rumah dengan segalaperhiasan yang tidak berguna, tentulah Islam tidak benarkan.Tuan, saya bimbang tuan akan dimurkai Allah kerana me-lakukan pembaziran yang sebegini besar.”

Begitu sikap Hatim, seorang mukmin yang sebenar,mengingatkan saudaranya supaya sama-sama mentaati perin-tah Allah. Bukan ertinya Hatim tidak ingin pada rumah be-sar dengan kelengkapan yang mewah, tetapi dia melawankeinginannya kerana mematuhi perintah Allah. Hatim me-ngorbankan dunianya untuk kepentingan Akhirat. Itulahsikap mukmin yang sebenar.

Kita lihat pula Hadis yang menerangkan sifat orangmukmin yang sebenar.

*, 0&, .@ 4J! *$I ‘&I c;;; ;i-;;i >$ 9*. .* a c

*&&I &I; ,A&, < ,. ,

Terjemahan: Tidak dianggap sempurna iman sese-orang hinggalah aku (Rasulullah) lebih dicintai

151

Page 165: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

daripada anaknya, bapanya dan manusia yang lain.(Riwayat: Al Bukhari)

Cinta adalah pengorbanan. Tidak dinamakan cinta kalautidak ada pengorbanan untuk yang dicintai. Menyintai Allahdan Rasul-Nya bererti sanggup berkorban untuk-Nya. Danbukti cinta pada kedua-duanya melebihi yang lain-lain ialahkita sanggup mengorbankan yang lain-lain untuk dan keranakedua-duanya. Kalau tidak begitu, belumlah kita dikatakanmelebihkan cinta pada Allah dan Rasul daripada yang lain-lain.

Katalah isteri menghalang kita dari berdakwah dan kitapun ikut. Waktu itu cinta pada isteri melebihi cinta kita padaAllah dan Rasul. Atau anak buat maksiat dan kita biarkan.Maka waktu itu anak lebih dicintai dari Allah dan Rasul-Nya. Atau kita sendiri masih terlibat dalam sistem riba,maka kita sebenarnya masih menyintai dunia lebih dariAllah dan Rasul-Nya.

Demikianlah bahawa kalau ada sesuatu kepentingan se-lain Allah dan Rasul-Nya yang kita utamakan (hingga mem-belakangkan perintah keduanya) m%ka belumlah kita me-nyintai Allah dan Rasul-Nya lebih daripada yang lain-lain,Dan kalau begitu, kita sebenarnya sedang berada dalamkemurkaan Allah. Firman Allah:

152

Page 166: Iman & Persoalannya

8. SIFAT-SIFAT ORANG MUKMIN

Terjemahan: Katakanlah, “Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluarga,harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaanyang kamu khuatiri kerugiannya, dan rumah tempattinggal yang kamu sukai, adalah Iebih kamu cintaidari Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad dijalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah menda-rangkan keputusan-Nya. Sesungguhnya Allah tidakmemberi petunjuk kepada orang yang fasik.

(At Taubah: 24)

Untuk menyintai Allah dan Rasul-Nya kita kenalahmengenalinya terlebih dahulu. ‘Tak kenal maka tak cinta’kata pepatah Melayu. Cara untuk mengenali Allah dan Ra-sul-Nya tidak lain melainkan dengan menuntut ilmu tentangkedua-Nya, yakni ilmu Tauhid. Setelah kita tahu akan kehe-batan Allah dan terasa pula bahawa Allah yang menjadikankita, memelihara kita, memberi makan .dan pakai, memberisihat dan pandai, memberi jawatan dan kemasyhuran danmemberi semuanya yang sedang menjadi milik kita, tentuakan meresap ke hati rasa kehambaan dan kecintaan padaAllah. Rasul pula, dialah yang bertungkus-lumus mati-mati-an berjuang untuk menyampaikan kebenaran itu pada kita.Kerana jasa dan cintanya pada kitalah kini kita dapat menik-mati nikmat Islam dan iman.

Terjemahan: Sesungguhnya telah datang kepadamuseorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasaolehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (ke-

153

Page 167: Iman & Persoalannya

IMAN D A N P E R S O A L A N N Y A

imanan dan keselamatan) bagimu, amat belaskasihan lagi penyayang terhadap orang-orang muk-min.

(At Taubah: 128)

Kalau Rasul begitu kasih dan cinta pada kita, apakahtidak tergerak di hati kita untuk mengasihi dan menyintainyapula? Sesungguhnya tidak ada manusia lain di dunia iniyang dapat memberi kasih sayang sebagaimana kasih sayangyang telah dibuktikan oleh Rasul kepada kita. Oleh itu, sa-ngat munasabahlah bagi kita untuk berkorban membuktikankasih kita pada Rasul itu, dengan pengorbanan yang lebihbesar daripada apa yang telah kita berikan kepada manusialain. Hanya dengan cara itulah sahaja bar-u terbukti bahawakita menyintai Allah dan Rasul-Nya lebih daripada yanglain.

Bersabda Rasulullah SAW: A& i +! A&Jt;pJ’.& jj

. . < . ., * . I

Terjemahan: Tidak beriman seseorang kamu se-hingga ia menyintai saudaranya sama seperti iamenyintai dirinya sendiri.

(Riwayat: Al Bukhari)

Semua orang-orang Islam adalah saudara kita. Allahsendiri mengiktirafkan ini dengan firman-Nya yang bermak-sud:

Terjemahan: Sesungguhnya orang-orang mukminitu adalah bersaudara.

(Al Hujurat: 10)

154

Page 168: Iman & Persoalannya

8. SIFAT-SIFAT ORANG MUKMIN

Sebagai saudara hendaklah kasih-mengasihi dan cintamenyintai. Jangan ada hasad dengki dan buruk sangka.Pandanglah manusia lain sebagaimana kita memandang dirikita sendiri. Kalau kita suka dihormati, orang lain juga sukabegitu. Kalau kita tidak mahu dicaci-maki, orang lain jugatidak suka begitu.

Oleh itu hormatilah orang lain, dan usah dicari keku-rangannya untuk diumpat dan dicaci. Kalau kita suka men-caci orang, orang lain pula akan suka mencaci kita, keranasebenarnya kita pun ada kelemahan dan kekurangan sebagai-mana orang lain juga ada kekurangan dan kelemahannya.Tidak ada seseorang pun daripada kita yang tidak bersalah.Oleh itu perlu apa caci-mencaci dan dengki-mendengki.Tidak ada sedikit pun kebaikan yang diperolehi, yang adaialah bertambah-tambahnya kebencian dan kemurkaan Allahpada kita. Begitulah maksudnya yang disabdakan olehbaginda Rasulullah SAW:

Terjemahan: Sesiapa yang tidak mengasihi sesamamanusia, tidak akan dikasihi ia oleh Allah.

(Riwayat: At Tarmizi)

Dan kalau Allah tidak kasih, Nerakalah habuan kita.Apakah kita tidak takut dengan api Neraka lalu masih beranimenggunakan mulut untuk mencaci-maki dan berhasaddengki pada hamba-hamba Allah yang lain? Sepatutnya kitamemiliki hati yang sudi bergembira di atas kejayaan oranglain dan sanggup bersusah kerana bersama kesusahan oranglain. Itulah erti sahabat dalam pengertian yang sebenar.Tanda-tanda seseorang sahabat itu ada tiga:

1. Kalau kita salah, dinasihati penuh kasih sayang.2. Kalau kita tegur kesalahannya pula, diterima dengan

baik.3. Semua kebaikan kita diikuti dan rahsia kita di-

simpan.

155

Page 169: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

Dengan memenuhi tiga perkara di ataslah maka paraSahabat-Sahabat Rasulullah telah berjaya merakamkan se-jarah gilang-gemilang yang patut kita banggakan hinggakini. Saya petik suatu kisah yang berlaku di zaman Sahabatsemasa pemerintahan Sayidina Umar Ibnu Khattab; buat me-nunjukkan suasana hati manusia-manusia waktu itu danbentuk kehidupan yang telah mereka lalui.

Seorang pemuda bernama Hassan keluar dari kampung-nya dengan menunggang seekor unta untuk membuat satuperjalanan yang jauh. Setelah lama mcnunggang, dia keleti-han lalu turun dari untanya dan bersandar di sebatang pokoklalu tertidur.

Setelah sedar dari tidumya didapati untanya tidak ada.Hassan lalu terburu-buru mencari untanya itu. Dalam ke-adaan cemas dan bimbang itu, Hassan terjumpa untanya,tetapi telah mati. Alangkah hairan dan marahnya Hassan.

“Pakcik yang membunuhnya,” kata seorang tua yangada di sisi bangkai unta itu, “Tetapi bukan sengaja,” sam-bung orang tua itu lagi. “Ketika unta ini memakan tanamanpakcik, pakcik lontar dengan batu kecil. Kena betul-betul dikepalanya. Lepas itu ia berpusing-pusing dan jatuh’lalumati.” Orang tua itu bercerita menerangkan kejadian yangsebenamya.

Hassan dalam keadaan bingung kerana terkejut daritidur dengan tiba-tiba mencabut pedangnya dan dihayun kearah orang tua itu dan terpenggallah leher dari badan.

Hassan seakan-akan bar-u bermimpi tersedar dari kejadi-an itu dan menyesal yang amat sangat. Hassan lalu mencarikeluarga si mati dan menceritakan segala-galanya.

Dua orang anak lelaki kepada orang tua itu terus mem-bawa Hassan kepada Amirul Mukminin hari itu juga. DanHassan pun dihadapkan ke mahkamah pengadilan. AmirulMukminin sendiri yang menjadi hakimnya. Dengan dihadirioleh beberapa orang Sahabat, pembicaraan pun dijalankan.

156

Page 170: Iman & Persoalannya

8. SIFAT-SIFAT ORANG MUKMIN

Sayidina Umar selaku hakim setelah mendengar penga-kuan Hassan sendiri, tclah menjatuhkan hukuman bunuh keatas Hassan. Mendengar itu Hassan berkata:

“Demi Allah, saya lebih sanggup dibunuh di dunia dari-pada mendapat hukuman Neraka di Akhirat. Tapi, wahaiAmirul Mukminin, saya minta ditangguhkan hukuman itudalam bebcrapa hari kerana saya mohon untuk membcritahuibu bapa saya, anak isteri dan saudara-mara tentang perkaraini. Mereka semua belum tahu dan kerana jauhnya dari sinitentu mereka tak akan tahu kalau saya tidak memberitahu-nya.”

Sayidina Umar kerana tegas dan adilnya menjawab,“Tidak. Tiada jaminan bahawa engkau datang lagi untukmenjalani hukuman ini.”

Hassan merayu lagi, “Kasihanilah saya tuan hakim.Semua orang yang mengasihi saya sedang menunggu kepu-langan saya. Mereka tentu tertanya-tanya kalau saya tidakpulang memberitahu tentang perkara ini.”

Sekali lagi Sayidina Umar menunjukkan ketegasan dankeadilanny.a, “Tidak,” katanya.

Kali ketiga Hassan merayu, tiba-tiba salah seorangSahabat bangun dan berkata, “Sekalipun saya tidak kenalsaudara Hassan, namun atas nama Sahabat Rasulullah, sayaminta tuan hakim memperkenankan permohonan Hassan.Jika sekiranya Hassan tidak datang pada hari akan dijatuh-kan hukuman, maka biarlah saya yang dihukum.”

Dengan jaminan yang diberikan oleh Sahabat itu (AbuZar), Sayidina Umar pun membenarkan hukuman itu ditang-guhkan. Dan Hassan pun dibenarkan pulang setelah menen-tukan tarikh akan datang.

Sesampai di rumah, Hassan terus memberitahu keluarga-nya tentang apa yang berlaku dan berkata, “Biar saya jalanihukuman di dunia dari hukuman di Akhirat.”

Menangislah ibu bapa dan anak isterinya. Tetapi Hassantidak lemah semangat terus dipacunya kuda menuju ke tem-

157

Page 171: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

pat pengadilan. Dia lebih takut pada Allah daripada anakisteri. Dia lebih cintakan Akhirat daripada dunia.

Di pertengahan jalan tiba-tiba tali pacu kudanya putus.Hassan cemas kalau-kalau dengan itu dia terlewat sampai.Bagaimanapun dengan susah payah, Hassan dapat membe-tulkan tali kekang kudanya dan akhirnya dapat meneruskanperjalanannya. Tetapi sudah lewat.

Di padang tempat hukuman hcndak dijalankan keranakelewatan Hassan semua yang menanti sangat cemas. Me-reka cemaskan Abu Zar yang terpaksa menggantikan tempatHassan.

Dalam suasana kecemasan yang memuncak, tiba-tibaberbalam-balam di kejauhan semua yang hadir nampak kudapacuan berlari kencang menuju ke tempat itu. Setelah yakinHassan yang datang mereka bertempik: “Allahu Akbar!Allahu Akbar!”

Suasana tiba-tiba bertukar menjadi sedih dan terharu.Betapa jujumya anak muda Hassan memegang janjinya se-kalipun nyawanya akan melayang.

Sebaik sahaja turun dari kudanya, Hassan menghadaptuan hakim dan berkata, “Demi Allah, saya tidak bemiatuntuk menempah kelewatan ini. Tali kuda saya putus di te-ngah padang pasir. Puas saya usahakan mencari tali untukmenyambungnya. Alhamdulillah, saya dapat dan selamattiba ke sini, tuan hakim.” Kemudian katanya lagi, “Sebelumsaya dibunuh, izinkan saya bersembahyang dua rakaat.”

Sayidina Umar pun membenarkan. Dalam doa akhimya,Hassan berdoa: “Ya Allah, ampunkan keterlanjuranku didunia dan di Akhirat.”

Selesai menyapu muka, Hassan pun menghadap menye-rahkan dirinya untuk menjalani hukuman bunuh. Tetapi,pada saat yang genting itu tiba-tiba kedua beradik anak simati menghadap tuan hakim dan berkata:

“Kami telah menyaksikan kejujuran dan keikhlasan sau-dara Hassan dan telah kami saksikan juga keberanian dankasih sayang saudara Abu Zar. Juga telah kami saksikan

158

Page 172: Iman & Persoalannya

I’ 8. SIFAT-SIFAT ORANG MUKMIN

ketegasan dan keadilan Amirul Mukminin menjalankan hu-kuman Tuhan. Hasilnya, kami memperolehi kekuatan untukmeredhakan kematian ayah kami dengan memaafkan saudarakami Hassan. Lepaskanlah saudara Hassan daripadahukuman, wahai Amirul Mukminin.”

Mendengar itu sekali lagi padang itu bergema dcnganlaungan: ‘Allahu Akbar! Allahu Akbar!”

Mereka semua bersyukur kerana terampunnya seorangsaudara mereka dari hukuman di dunia dan di Akhirat. InsyaAllah.

Banyak yang dapat kita pelajari dari peristiwa bersejarahitu. Dari seorang tua yang berani mengaku salah hinggamenemui kematian. Kemudian Hassan yang lebih beranimengakui kesalahannya dan menyerahkan diri untuk dibu-nuh. Kemudian Abu Zar yang berjiwa “sahabat” dan sang-gup mati kerananya. Tuan hakim yang tegas dan adil. Akhirsekali dua beradik yang berhati mulia merela dan memaaf-kan pembunuh ayah mereka.

Dengan hati yang beriman dan berkasih sayang manusiadi zaman Sahabat telah menempah satu sejarah yang agung.Dan dengan hati-hati yang beriman, mereka telah berjayamengangkat Islam setinggi-tingginya sesuai sebagai sifatnya.

Dengan itu mereka bukan sahaja telah menguasai dunia,tetapi sedang menikmati di Alam Barzakh dan akan Allahanugerahkan Syurga. Itulah nasib orang yang bernama muk-min yang sebenar. Sekarang Allah takdirkan giliran kitauntuk menentukan nasib dan maruah diri.

Semoga peluang ini kita gunakan sebaik-baiknya untukmenurut jejak langkah mereka yang mulia lagi diredhai un-tuk turut menikmati kejayaan dan kenikmatan yang telahdan sedang mereka kecapi.

Terlalu banyak Hadis-Hadis yang menunjukkan padakita segala ciri-ciri manusia mukmin yang sebenar. Saya kirakalau semua Hadis itu hendak disalin dan dibincangkan disini, tentulah pula tidak sesuai dengan tajuk buku ini. Oleh

159

Page 173: Iman & Persoalannya

IMANDAN PERSOALANNYA

itu biar saya ringkaskan maksud sebahagian daripada hadis-Hadis itu.

Rasulullah SAW mengajarkan:

0 Hubungkan tali persaudaraan kalau saudaramu itumemutuskannya. Berlaku baikl.ah terhadap orangyang tidak menyukaimu. Kata-katamu hendaklahsentiasa benar, kalau diam, diammu itu hendaklahberfikir, memikirkan Tuhanmu dan apa yang telahdiciptakan-Nya.

0

0

0

0

Hendaklah manusia itu hidup dengan usaha sendiri,berniaga atau bertukang dan lain-lain. Nabi pemahberkata pada seorang peminta sedekah supaya iapergi mencari kayu di hutan dan dijualnya datipadaia meminta-minta hingga hilang maruah kemanusia-annya.

Tuhan akan memberi berkat-Nya pada sesiapa yangbersungguh-sungguh, dan di Akhirat akan diberi-Nya pahala, terutama pada orang yang berjuangmenegakkan kebenaran agama-Nya.

Menuntut ilmu pengetahuan yang hak adalah jihad,memperkatakannya adalah zikir, membincangkannyaadalah khusyuk pada Tuhan dan mengajamya adalahderma dan pengorbanan. Sebab ilmu pengetahuanadalah alat yang boleh melepaskan manusia darikeragu-raguan, yang dapat mendekatkan manusiadengan Allah.

Katakanlah yang benar sekalipun mengenai diri sen-diri. Tepatilah janji kalau engkau berjanji. Pulangkanamanah pada yang empunyanya, jangan sekali-kalikhianat. Lawanlah keinginanmu kalau ia mengajakmenyimpang dari syariat. Jangan hasad dengki, cuci-lah mulut dan tanganmu dari kekotoran hasad deng-

160

Page 174: Iman & Persoalannya

0

0

0

8. SIFAT-SIFAT ORANG MUKMIN

ki dan penganiayaan sesama manusia. Haram bagi-mu menyiarkan cacat saudaramu, haram juga men-cungkil-cungkil rahsia dan noda yang dilakukan olehorang lain.

Gembirakanlah orang yang dukacita. Bantulah orangyang kesusahan. Ringankanlah orang yang berhu-tang. Kerana orang yang meringankan berat saudara-nya Tuhan akan meringankannya di Hari Qiamat.

Manusia yang dicintai Allah ialah orang yang ba-nyak memberi kebaikan pada orang lain. Sebab da-lam pandangan Allah, manusia ini sama sahaja ke-cuali orang-orang yang taqwa dan lebih kebaktian-nya sesama manusia. Berilah makan orang yang la-par. Berilah minum orang yang kehausan. Ziarahilahorang yang sakit dan maut. Dan beradab sopanlahdengan semua lapisan manusia.

Segala amalan yang baik adalah derma dan sedckah.Memberi senyuman pada manusia adalah sedekah.Nasihat yang baik adalah hadiah. Menunjukkan jalanpada yang tidak tahu adalah pengorbanan. Danmembuang duri daripada jalan adalah pemberianyang mahal.

Itulah ringkasan sebahagian dari maksud sabda Rasulu-llah SAW. Semuanya adalah tunjuk ajar yang baik, yangmana kalau ada orang yang dapat melaksanakan semua aja-ran baginda itu, akan jadilah dia mukmin yang sebenar.Dan kalau apa yang dikehendaki oleh baginda RasulullahSAW ini dapat diamalkan dalam sebuah keluarga maka jadi-lah keluarga itu keluarga mukmin. Seterusnya kalau ajaranRasulullah ini dapat diserapkan ke dalam masyarakat, akanjadilah masyarakat yang mukmin. Individu, keluarga ataumasyarakat yang mukmin adalah manusia-manusia yangsempurna, yang akan berjaya dan bahagia di dunia dan

161

Page 175: Iman & Persoalannya
Page 176: Iman & Persoalannya
Page 177: Iman & Persoalannya

MASA beredar detik demi detik, tidak pernah berhenti. Satudetik yang ditinggalkan bererti satu detik umur kita hilang.Satu detik berlalu bermakna satu detik juga bertambahdekatnya kita dengan kematian.

Mati ialah perpindahan kita dari alam dunia ke AlamBarzakh. Di sana Allah akan lanjutkan hidup kita. Kehidup-an di sana ialah balasan kepada cara hidup di dunia. Andai-kata yang kita pilih di dunia ialah kehidupan beriman danberamal baik maka di Barzakh kita akan menerima ganjarankebaikannya. Sebaliknya kalau di dunia kita kufur dan ber-amal jahat, maka di Alam Barzakh Allah akan balasi kitadengan balasan yang setimpal, akan kekallah kita begitu,hingga tibanya Hari Qiamat, di mana Allah akan sempurna-kan pembalasan kepada hamba-hamba-Nya.

Firman Allah SWT:

164

Page 178: Iman & Persoalannya

9. PENUTUP

F

Terjemahan: Kalau matahari digulung. Dan apabilabintang berguguran. Dan apabila gunung-gunungdihancurkan. Dan apabila unta-unta yang buntingditinggalkan. Dan apabila binatang-binatang liardikumpulkan. Dan apabila lautan dijadikan meluapDan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh.Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikuburhidup-hidup ditanya, tentang dosa apakah dia di-bunuh. Dan apabila catatan amal manusia dibuka.Dan apabila langit dilenyapkan. Dan apabila Nera-ka Jahim dinyalakan. Dan Syurga didekat. Makatiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah di-kerjakan.

(At Takwir: I-14)

Di Hari Qiamat akan bangkitlah manusia dari AlamBarzakh dalam bentuk sepertimana yang diwarisi semasahidup di dunia. Orang yang beriman adalah golongan yangberjaya. Allah memberitahu khabar gembira ini dengan fir-man-Nya:

Terjemahan: (Pada Hari Qiamat) banyak mukapada hari itu berseri-seri. Merasa senang kerana

165

Page 179: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

usahanya. Dalam Syurga yang tinggi. Tidak kamudengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna.Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di da-lamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan. Dangelas-gelas yang terletak. Dan bantal-bantal sanda-ran yang tersusun. Dan permaidani-permaidaniy a n g t e r h a m p a r .

(Al Ghaasiyah: 8-16)

Sebaliknya orang-orang yang ingkar dan menderhakakepada Allah, adalah golongan yang gagal dan menderita.Fir-man Allah:

Terjemahan: Banyak muka pada hari itu tunduk ter-hina. Bekerja keras lagi kepayahan. Memasuki apiyang sangat panas. Diberi minum (air) dari sumberyang sangat panas. Mereka tiada memperolehi ma-kanan selain dari pohon yang berduri. Yang tidakmenggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.

(Al Ghaasiyah: 2-7)

Di Hari Qiamat manusia dikelaskan hanya dua kelas;iman atau kafir. Tidak ada kelas ketiga. Siapa yang dapatmasuk ke kelas iman, berbahagialah dia dalam Syurgaselamanya. Siapa yang terpaksa masuk kelas kafir, men-deritalah dia dalam Neraka selamanya.

Siapakah dari kita yang mahu dan sanggup menerimapenderitaan? Diuji dengan sedikit kesusahan di dunia ini pun

166

Page 180: Iman & Persoalannya

9.PENUTUP

kita sudah keluh-kesah dan tidak sabar, apalagi kalau sela-manya dibenamkan di dalam api, dengan segala penyeksaandan penghinaan yang dahsyat. Sesungguhnya tidak akan adasiapa pun yang mahu.

Kalau begitu kita tidak ada pilihan lain selain beriman.Dalam peluang hidup yang masih ada ini, kita masih berpe-lua untuk memilih. Maka pilihlah jalan hidup beriman.Jalan yang telah diterokai oleh nabi dan rasul. Jalan yangtelah ditunjukkan oleh Al Quran dan Sunnah. Jalan yanglurus, yang kita pohon setiap kali mendirikan sembahyang:

Tunjukilah kami (ya Allah) jalan lurus.Jalan mereka yang Engkau beri nikmat.Bukan jalan mereka yang Engkau murkai.Tidak juga jalan mereka yang sesat.

Jalan itu adalah kehidupan yang diasaskan atas rasacinta pada Tuhan, rindukan Syurga dan takutkan Neraka diAkhirat. Dengan tiga bentuk perasaan itu, mereka sentiasaberperang dengan hawa nafsu dan syaitan. Mereka sentiasamelebihkan kepentingan Akhirat dari kepentingan duniamereka. Sifat-sifat mereka Allah cantumkan dalarn Al Qurandengan fir-man-Nya:

/ ”

Terjemahan: Adapun orang yang takut pada kebe-saran Tuhannya, dan menahan diri dari keinginanhawa nafsunya, maka sesungguhnya Syurgalah tem-pat tinggalnya.

(An Naaziat: 40-41)

167

Page 181: Iman & Persoalannya

IMAN DAN PERSOALANNYA

d

Tidak pernah berniat untuk menderhaka kepada Allahsebaliknya mereka sentiasa merancang dan bersedia untukberbakti pada Allah.

Sudah menjadi Sunnatullah bahawa jalan-Nya ini adalahsusah dan payah. Menempuhnya bererti menyusahkan diridengan segala pengorbanan yang besar-besar. Bagaimanapunia adalah paling mulia. Jalan inilah yang telah ditempuh olehpara anbia dan mursalin, orang-orang muqarrobin danorang-orang solehin. Mereka itu semuanya telah berjayasampai ke hujung dan sekarang sedang menghadapi nikmat-nya. Kita yang masih tinggal, jalanilah terus. Usah ragu danbimbang. Kepayahan yang sedang kita tanggung sebenarnyaialah harga kebahagiaan yang akan kita terima nanti. Insya-Allah.

Semoga Allah memandu kita dengan taufik dan hida-yah-Nya, agar kita tetap di atas jalan-Nya. Semoga umur Y;yang masih diizinkan ada pada kita, dapat kita pergunakansepenuhnya untuk berbakti kepada-Nya. Amin. Amin. Aminya Rabbal ‘Alamin.

168