Top Banner
Zavod za industrijsko inţenjerstvo ODRŽAVANJE Prof.dr. sc. Ivo Čala 1 O D R Ţ A V A N J A I. TEORIJA II. TEHNOLOGIJA 1. PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE TEHNOLOGIJE ODRŢAVANJA 2. OPĆI PRINCIPI TEHNOLOGIJE ODRŢAVANJA 3. PRISTUPI I METODE TEHNOLOGIJE ODRŢAVANJA 4. SPECIFIĈNOSTI U TEHNOLOGIJI ODRŢAVANJA III. ORGANIZACIJA
80

III. ORGANIZACIJA · 2011. 11. 4. · tehnologija 1. podloge za projektiranje tehnologije odrŢavanja 2. opĆi principi tehnologije odrŢavanja 3. pristupi i metode tehnologije odrŢavanja

Oct 24, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 1

  ODRŢAVANJA

  I. TEORIJA

  II. TEHNOLOGIJA

  1. PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

  TEHNOLOGIJE ODRŢAVANJA

  2. OPĆI PRINCIPI TEHNOLOGIJE

  ODRŢAVANJA

  3. PRISTUPI I METODE

  TEHNOLOGIJE ODRŢAVANJA

  4. SPECIFIĈNOSTI U

  TEHNOLOGIJI ODRŢAVANJA

  III. ORGANIZACIJA

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 2

  1. PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

  TEHNOLOGIJE ODRŢAVANJA (TO)

  1. Pristup TO može biti:

  • projektiranje TO za novonabavljenu opremu

  • projektiranje TO za opremu koja se već

  koristi (razlika je u posjedovanju podataka)

  2. Detaljno projektiranje tehnološkog

  procesa održavanja (TPO) samo

  izuzetno:

  • kad je vrijednost opreme velika

  • kad se radi o sigurnosti

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 3

  3. Prvi korak u projektiranju TPO je planiranje

  aktivnosti održavanja u ovisnosti o strategiji i

  vrsti opreme• koje su to aktivnosti

  • koliko će biti aktivnosti

  • koliki je ciklus izvoĎenja aktivnosti

  4. Za projektiranje TPO potrebno je posjedovati

  slijedeće: dokumentaciju proizvoĎača opreme

  poznavanje uvjeta upotrebe

  • utjecaj režima rada

  • utjecaj okoline

  • utjecaj načina upotrebe (rukovatelj)

  poznavanje proizvodnih mogućnosti opreme

  poznavanje planskog vijeka upotrebe (otpis)

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 4

  2.1. Pri projektiranju tehnologije održavanja treba poznavati slijedeće:

  • sustav uočavanja kvara

  • metode dijagnosticiranja kvara (vizualna, taktilna, akustična, ultrazvuk itd.)

  • postojeće metode uklanjanja kvara i SM na opremi

  • najjednostavniji način rastavljanja opreme

  • nivo rastavljanja ovisno o planiranoj aktivnosti održavanja (čišćenje,zamjena pozicija i sl.)

  • pristup sastavljanju opreme

  • ispitivanje funkcionalnosti opreme

  2. OPĆI PRINCIPI TEHNOLOGIJE

  ODRŢAVANJA

  TPO TPP

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 5

  2.2. POPRAVAK KVARA TEHNIĈKOG

  SUSTAVA (TS)

  a) Saznanje o nastanku kvara

  b) Pronalaţenje mjesta kvara

  c) Tehnološka priprema popravka

  d) Operativna priprema popravka

  e) IzvoĊenje popravka

  f) Provjera kvalitete popravka

  g) Izvještavanje o obavljenom popravku

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 6

  2.2. POPRAVAK KVARA TEHNIĈKOG

  SUSTAVA (TS)

  c) TEHNOLOŠKA PRIPREMA POPRAVKA

  • Definirati cilj – uspostaviti ispravno stanje TS

  • OdreĎivanje potrebnih operacija (aktivnosti)

  • Izbor struke i broja djelatnika

  • OdreĎivanje potrebne kooperacije

  • Izbor odgovarajućeg materijala

  • Izbor opreme i alata za izvoĎenje popravka

  • OdreĎivanje mjera sigurnosti

  • OdreĎivanje potrebnog vremena

  • Razrada redoslijeda izvoĎenja aktivnosti i rokova

  PROJEKTIRAN TPO PRIBLIŢITI PRAKTIĈNOM IZVOĐENJU

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 7

  2.2. POPRAVAK KVARA TEHNIĈKOG

  SUSTAVA (TS)

  d) OPERATIVNA PRIPREMA POPRAVKA

  • Planiranje i zauzimanje raspoloživih radnih kapaciteta

  • Osiguranje djelatnika za izvoĎenje aktivnosti održavanja

  • Osiguranje vanjske usluge u pravo vrijeme

  • Osiguranje odgovarajućih materijala

  • Osiguranje opreme i alata

  • Osiguranje mjera sigurnosti

  • Definiranje rokova popravka

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 8

  2.2. POPRAVAK KVARA TEHNIĈKOG

  SUSTAVA (TS)

  e) IZVOĐENJE POPRAVKA

  • Fizičke izmjene na dijelovima stroja (popravak pozicija)

  • Zamjena dijelova (pozicija ili sklopova)

  • Podešavanje odnosa

  • Pritezanje

  • Zaštita i impregnacija

  • Čišćenje

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 9

  2.2. POPRAVAK KVARA TEHNIĈKOG

  SUSTAVA (TS)

  g) IZVJEŠTAVANJE O IZVRŠENOM POPRAVKU

  • Datum početka i završetka zastoja

  • Mjesto popravka

  • Vrsta kvara

  • Uzrok kvara

  • Utrošeno vrijeme za popravak po strukama

  • Trajanje zastoja

  • Utrošeni materijal

  • Izvršena i plaćena usluga

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 10

  2.3. PLAN AKTIVNOSTI ODRŢAVANJA

  To je naziv za skup zahvata odrţavanja izmeĊu dva

  generalna popravka. To su:a) Generalni (veliki) planski popravak

  Potpuno rastavljanje

  Snimanje dijelova i sklopova

  Otklanjanje grešaka i oštećenih dijelova

  Popravak dijelova i sklopova

  Ugradnja novih ili popravljenih dijelova i sklopova

  b) Srednji planski popravak, obim radova je otprilike 50% manji u odnosu

  na generalni

  c) Mali planski popravak, obim radova je otprilike 20-25% u odnosu na

  generalni

  d) Kontrolni pregledi (pregledi toĉnosti dijelova, mjerenja vibracija, itd.

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 11

  3.1. PRISTUP DJELATNIKA ODRŢAVANJA K OPREMI

  a) k opremi (k objektu)

  3. PRISTUP I METODE ODRŢAVANJA

  npr.

  Procesna opremaodrţavatelji

  do

  ku

  men

  tacija

  mje

  rila

  , in

  str

  um

  .alat

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 12

  3.2. PRISTUP DJELATNIKA ODRŢAVANJA OD

  OPREME

  b) Od opreme

  OPREMA

  •Automobil

  •GraĊ. mehanizacija

  PROSTOR ZA ODRŢAVANJE

  •Djelatnici

  •Sklopovi

  •Alat

  •Dokumentacija

  sklop, agregat

  3.3. INDIVIDUALNA METODA

  3.4. AGREGATNA METODA

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 13

  INDIVIDUALNA I AGREGATNA METODA ODRŢAVANJA

  odrţavanje

  Prijem opreme

  pranje

  Sklopov

  i

  agregati

  Rastavljanje

  opreme

  Popravak ostatka

  stroja, kuĉišta. oplate

  Sastavljanje

  opreme

  Montaţa armature

  Ispitivanje opreme

  Bojanje i zaštita

  opreme

  Predaja opreme

  na upotrebu

  proizvodnja

  ne

  da

  II. fazaII

  I. f

  aza

  I. f

  aza

  Rast. sklopova

  i agregata

  Pranje

  dijelova i pozicija

  Sast. sklopova

  i agregata

  ispitivanje sklop.

  i agregata

  Popravljeni

  dijelovi

  Novi dijelovi

  Snimanje

  pozicija

  Skladištesklopova i agregata

  otpad radionica

  Skladište

  Neupotrijebljivi

  dijelovi

  Dijlovi za

  popravak

  •Faza II moţe biti i na drugoj lokaciji

  •Trajanje faza I+II+III je ukupno vrijeme trajanja popravka

  izvoĊenog individualnom metodom

  •Trajanje faza I+III je ukupno vrijeme trajanja popravka

  izvoĊenog agregatnom metodom

  Upotrebljivi

  dijelovi

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 14

  4. DIJAGNOSTIKA U ODRŢAVANJU

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 15

  Postupci i tehnike

  dijagnostike

  Instrumenti i metode

  Vizualna optička kontrola ogledalo, boroskop, endoskop,

  stroboskop, …

  Mjerenje vibracija vibrometar, analizator, …

  Ispitivanje stanja kotrljajućih

  ležaja

  SPM, SKF, …

  Ispitivanje maziva i ulja kemijska analiza ulja (automatska

  apsorpcija), spektroskop, mag.

  detektori, ferografija, …

  Mjerenje temperature pirometri, termometarski pištolj,

  infracrvene kamere (termografi,

  termovizija), termometri, …

  Mjerenje šuma i buke stetoskop, fonometar, “SPM” metoda,…

  Ispitivanje korozije i erozije rengen zrake, (γ- zrake, radioak.

  Izotopi), ultrazvuk, vrtložne struje,

  Magnetic flux leakage (MFL …)

  Mjerenje gubitka pare ultrazvuk, fonometar

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 16

  Postupci i tehnike

  dijagnostike

  Instrumenti i metode

  Ispitivanje toplinske instalacije termografija

  Ispitivanje površinskih

  oštećenja

  toping (akustične metode), penetranti,

  ultrazvuk, vrtložne struje, magnetska

  metoda (promjena magnetskog toka na

  površini), …

  Ispitivanje gubitaka topline termografija, …

  Mjerenje električnih i

  elektroničkih funkcija

  osciloskop, voltametar,

  amperometar, …

  Ispitivanje stanja membrana zvučna emisija, …

  Ispitivanje trošenja materijala fluoroscencija, ferografija,

  kemijska analiza ulja, …

  Mjerenje tlaka manometri, kvarc-kristalni uređaji,

  Mjerenje kutne brzine i broj

  okretaja

  magnetska metoda, svjetlosni

  snop,tahometri, stroboskop, …

  Mjerenje protoka digitalni mjerači protoka,

  hodomjer, …

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 17

  Dijagnostika

  lat. diagnosis

  • procjenjivanje

  • ocjenjivanje

  • prepoznavanje

  • zaključivanje

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 18

  Odrţavanje po stanju

  • Definicija:

  Održavanje po stanju koristi niz tehnologija s ciljem postizanja i održavanja optimalnog pogonskog stanja strojeva i pojedinačnih komponenata tako da se mjerenjem i odreĊivanjem tendencija fizikalnih parametara u usporedbi s poznatim graničnim vrijednostima ili specifikacijama već unaprijed otkriju, analiziraju i otklone potencijalni problemi strojeva, prije nego nastane kvar.

  (Hartman, 1994)

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 19

  Dijagnostiĉke metode

  • Subjektivne metode

  – Vezane na osjetila vida, sluha,...

  • Objektivne metode

  – Korištenje mjernih ureĎaja za mjerenje

  željenih parametara

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 20

  • vizualne metode

  • termografija

  • mjerenje tlaka...

  • spektrografska analiza ulja

  • ferografska analiza čestica

  • penetrantske metode

  • magnetske metode

  • ultrazvučni test

  • analiza vibracija

  • metoda udarnih impulsa (SPM)

  Dijagnostiĉke metode

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 21

  Vizualne metode

  • Direktne

  • Indirektne (pregled mjesta nedostupnih oku)

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 22

  Vizualne metode - endoskopija

  Snimanje stanja opreme

  pomoću endoskopa

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 23

  Termografija

  • kontaktni termometri

  • IC kamera

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 24

  Zagrijavanje strojnog dijela

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 25

  Metode za detekciju površinskih

  nepravilnosti

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 26

  Penetrantske metode

  • Čišćenje površine

  • Nanošenje

  penetranta

  • Čišćenje penetranta

  • Nanošenje razvijača

  • Pregled pukotina

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 27

  Fluorescentni penetrant

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 28

  Magnetske metode

  • Promatranje pukotina pomoću željezne prašine

  (nakupine prašine signaliziraju pukotinu)

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 29

  Magnetske metode

  Magnetska metoda dijagnosticiranja pukotina

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 30

  Ultrazvuĉna kontrola

  • Mehaničke greške

  – Propuštanje tlačnih ili

  vakuumskih sistema

  – Kontrola stanja ležaja

  – Kavitacija u pumpama

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 31

  Ultrazvuĉna kontrola

  • Greške na el. instalacijama

  – iskrenje (arcing) – dešava se kod proboja kroz prostor

  (zrak). Grom je dobar primjer.

  – Corona (corona) – dešava se kod napona koji nije

  dovoljno velik da doĎe do proboja kroz zrak, već toliki

  da se zrak npr. oko antene ionizira te se pojavljuju

  plavkaste ili ljubičaste munje

  – (tracking) – često nazivan "baby arcing" – javlja se

  kod oštećenih dijelova el. instalacije

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 32

  Mjerenje vibracija

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 33

  Uzroci pojave vibracija

  SIMPTOMI GREŠAKADJELOVANJE GREŠKE

  VIBRACIJE

  Hidraulička

  neuravnoteženost

  Kavitacija

  Pumpa nije odzračena

  Trošenje

  Trošenje prstenastih raspora

  Trošenje zupčanika

  Trošenje ležaja

  Struganje rotora uslijed

  toplinskog zakrivljenja

  Savijanje rotora

  Savijanje kućišta

  Mehanička

  neuravnoteženost

  Strano tijelo u rotoru

  Odlomljeni dijelovi rotora

  Vanjska uzbuda

  Vibracijska uzbuda susjednih strojeva

  Vibracijska uzbuda preko cjevovoda

  Promjene na temeljima

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 34

  Vibracije zbog loše montaţe

  • Necentriranost

  • Nepravilna montaža

  ležajeva

  • Labavost

  • Nepravilan zamjenski

  dio (remen)

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 35

  Ugradnja leţaja

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 36

  Mjerenje vibracija

  • Kontinuirano mjerenje - monitoring

  • Povremeno mjerenje

  • Kontaktnim metodama

  • Bezkontaktnim metodama

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 37

  Parametri kod vibracija

  • Vibracijski pomak (m) DISP

  • Vibracijska brzina (mm/s) VEL

  • Vibracijska akceleracija(mm/s2) ACC

  • Neuravnoteženost*

  • Necentriranost*

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 38

  Proces dijagnosticiranja

  • analiza objekta tehničkog sustava koji će

  se mjeriti

  • priprema mjerenja

  • mjerenje vibracija

  • analiza signala (frekvencijska i

  harmonijska analiza)

  • donošenje dijagnostičkog zaključka

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 39

  Graniĉne vrijednosti

  • Definirane prema ISO sustavu

  • Definirane od strane proizvoĎača

  • Iskustveni podaci o graničnim

  vrijednostima

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 40

  ISO sustav rangiranja

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 41

  Vibracije za elektromotore

  Stupanj kvalitete

  vibracija

  Brzina vrtnje

  motora

  min-1

  Dopuštena efektivna brzina vibracija (mm/s)

  Veliĉina motora

  56-132 160-225 250

  N (normalni) 600 – 3600 1,8 2,8 4,5

  R (reducirani)

  600-1800 0,71 1,12 1,8

  1800 – 3600 1,12 1,8 2,8

  S (specijalni)

  600 – 1800 0,45 0,71 1,12

  1800 – 3600 0,71 1,12 1,8

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 42

  Mjesta za mjerenje vibracija,...

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 43

  Analiza podataka

  • Usporedba izmjerenih podataka sa

  preporukama

  • Usporedba izmjerenih podataka sa

  standardima...

  • Usporedba izmjerenih podataka sa

  iskustvenim podacima

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 44

  SPM metoda

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 45

  SPM (Shock Puls Metod)

  • SPM metoda nije metoda

  mjerenja vibracija već

  mjerenje udarnih valova

  (impulsa) koji nastaju

  zbog prolaza kotrljajućeg

  elementa ležaja preko

  oštećenja.

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 46

  OSJETILNICI ZA MJERENJE

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 47

  Što mjeriti?

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 48

  REZULTATI MJERENJA OŠTEĆENJA

  LEŢAJA

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 49

  Mjerne veliĉine kod SPM-a

  • dBm

  • dBc

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 50

  Razvoj oštećenja leţaja

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 51

  PONAŠANJE MJERENIH VELIĈINA TOKOM

  KORIŠTENJA LEŢAJA

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 52

  dBm vrijednost

  • Vrijednosti dBm veličine kod oštećenog

  ležaja:

  • 30 – 40 blago oštećenje ležaja

  • 40 – 45 jako oštećenje ležaja

  • 45 visok rizik od otkazivanja

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 53

  Pravila mjerenja SPM metodom

  Ponašanje udarnih impulsana konstrukciji oko ležaja

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 54

  Prikaz rezultata mjerenja leţaja SPM

  metodom

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 55

  Oštećenje leţaja

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 56

  Instrumenti na FSB-u

  • Leonova

  proizvoĎača

  SPMInstrument

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 57

  Mogućnosti Leonove

  • Mjerenje vibracija

  • SPM metoda

  • Mjerenje temperature

  • Mjerenje broja okretaja

  • Balansiranje

  • Mjerenje jačine i napona

  struje

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 59

  Instrumenti na FSB-u

  • Vibrotest 60

  proizvoĎača

  Brüel & Kjær Vibro

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 60

  PRIMJER EVIDENTIRANJA VELIĈINA

  MJERENJA

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 61

  4.SPECIFIĈNOSTI U TEHNOLOGIJI

  ODRŢAVANJA

  1. Utjecaj trošenja pozicija na aktivnosti odrţavanja

  2. OdreĊivanje standardnih mjera brušenja

  3. Izrada doknadnih dijelova

  4. Postupci obnavljanja istrošenih i popravak polomljenih pozicija (navarivanje, ljepljenje)

  5. Antikorozivna zaštita

  6. Podmazivanje

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 62

  1

  2I period II period

  ukupni vijek eksploatacije

  Vrijeme

  eksploatacije

  istrošenost

  Sl. Krivulja istrošenja

  Poz 1

  Poz 2

  OD

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 63

  AV AW

  AM

  Skica s

  mjestima

  mjerenja

  1. VIZUALNI PREGLED: slomljene i naprsle dijelove odbaciti

  2. PREGLED MJERENJEM: ako je mjera kutije AM veća od dozv. istroš.

  popraviti kutiju zavarivanjem

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 64

  …konstrukcijske mjere

  specijalke ili

  stand. brušenja

  a) b)

  •Način obrade

  •Krutost sistema

  •Način fiks.radnog kom.

  •Zaost.def.u cilindr.povr.

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 65

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 66

  4.3. Izrada doknadnih dijelova

  Izrada jednog strojnog dijela ili pozicije za prvu

  ugradnju ide po slijedećim koracima:

  projekt,

  radioniĉki nacrt,

  tehnološki proces proizvodnje.

  Lansiranje u proizvodnju s definiranim dimenzijama,

  materijalom, površinskom i toplinskom obradom.

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 67

  4.3. Izrada doknadnih dijelova

  Nakon npr. deset godina došlo je do kvara i isti dio

  treba naći na skladištu, u prodajnoj mreţi ili kod

  proizvoĊaĉa.

  Ako ga nigdje nema traţi se tehniĉka dokumentacija

  u arhivi, a ako je nema??!!

  Što uĉiniti?

  Postupak izrade doknadnog dijela bio bi slijedeći:

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 68

  4.3. Izrada doknadnih dijelova

  Snimanje na licu mjesta i izrada prostoruĉne skice

  Na temelju skice konstrukcija izraĊuje nacrt (crteţ) u kojem je definirano:

  • Geometrijski oblik

  • Mjere (kotiranje)

  • Tolerancije (dimenzije i položaja)

  • Kvaliteta površine ili vrsta obrade

  • Vrsta materijala iz kojeg dio treba izraditi

  • Vrsta toplinske obrade

  • Zaštita izrađenog dijela

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 69

  4.3. Izrada doknadnih dijelova

  • Najveći je problem izbor materijala i tolerancija

  • Izrada skraćenog tehnološkog procesa

  • Otvaranje radne dokumentacije

  • Lansiranje u proizvodnju

  • Kontrola za vrijeme izrade D.D. i prije ugradnje

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 70

  4.4.Postupci obnavljanja istrošenih i

  popravak polomljenih pozicija

  • Zavarivanje

  • Navarivanje

  • Metalizacija

  • Nanošenje električnom iskrom

  • Elektrolitsko nanošenje

  • Elektromehanička obrada

  • “Plasma spraying”

  • “Flame spraying”

  • “Metalock postupak”

  • Različita patentom zaštićena rješenja proizvoĎača Castolin + Eutectic, Belzona,Loctite, itd…..

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 71

  4.5. Antikorozivna zaštita

  • Korozija je jedan od najvećih problema održavanja kada je osnovni materijal čelik, a posebno kada se radi o postrojenjima izloženim utjecaju atmosfere (procesna industrija, termoenergetska postrojenja,…)

  • Značajni gubitci zbog korozije mogu se egzaktno odrediti, pa tako dijelovi iz nezaštićenog čelika pod utjecajem okoliša gube 0,07 g Fe/cm2 godišnje prelazeći u hrđu.

  • Zato postoje različiti oblici antikorozivne zaštite, kao premazi, elektrolitičko nanošenje cinka, toplo pocinčavanje, prskanjem fino raspršenog istopljenog cinka, itd

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 72

  4.6. Podmazivanje

  Jedna uloţena kuna u dobru organizaciju

  djelatnosti podmazivanja TS donosi 10

  kuna uštede na pogonskim troškovima, a

  to znaĉi:

  Smanjuje troškove održavanja

  Smanjuje troškove maziva

  Smanjuje troškove zastoja

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 73

  4.6. Podmazivanje

  • Zadatak tehnologa ili inženjera podmazivanja u

  poduzeću je odrediti prikladna maziva za sve

  instalirane TS, minimalizirati asortiman maziva, i brinuti

  se o učinkovitom izvoĎenju svih radova održavanja

  • Svi proizvoĎači maziva imaju ekipe stručnjaka za

  primjenu maziva, koji pomažu korisnicima da izaberu

  odgovarajuće mazivo i najbolji način podmazivanja za

  svaki TS

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 74

  4.6. Podmazivanje

  • Dobro je oznaĉiti mjesta podmazivanja, i

  to tako da su uoĉljive slijedeće

  informacije:

  Vrsta ili tip maziva

  Period, ili ciklus podmazivanja

  Viskozitet ulja ili penetracijski broj za masti

  • Za oznaĉavanje mjesta podmazivanja

  koriste se naljepnice

  • Potrebna oprema za podmazivanje

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 75

  4.6.1. Podjela maziva prema namjeni

  a) Mazive masti (oznaka trokut u odreĊenoj

  boji) dijele se:

  Ležišne masti (crveni)

  Masti za kuglične ležaje (žuti)

  Višenamjenske masti (plavi)

  Masti za ekstremne temperature (zeleni)

  b) Obiĉna maziva ulja (oznaka krug) dijele se:

  Vretenska ulja (žuti)

  Ležišna ulja (crveni)

  Cilindarska ulja (plavi)

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 76

  4.6.1. Podjela maziva prema namjeni

  c) Maziva ulja za opća cirkulacijska

  podmazivanja (kvadrat) dijele se:

  Cirkulacijska ulja (crveni)

  Hidraulička ulja (plavi)

  Turbinska ulja (žuti)

  Kompresorska ulja (zeleni)

  Ulja za kompresore koji se koriste u rashladnim

  sustavima(smeĎa)

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 77

  4.6.1. Podjela maziva prema namjeni

  d) Maziva ulja za specijalnu upotrebu s

  dodacima (šesterokut) dijele se:

  Ulje za hipoidne zupčanike (plavi)

  Ulje za reduktore s blagim EP svojstvima (zeleni)

  Ulja s polarnim svojstvima (žuti)

  e) Maziva za otvorene zupĉanike, galove lance

  i ĉeliĉnu uţad (kriţ ţute boje)

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 78

  4.6.2. Ciklusi podmazivanja

  • Godišnji ciklus: puni period podmazivanja (obično je to 2500 sati rada, a označava se bijelim krugom unutar znaka maziva)

  • Ostali ciklusi: podmazivanje prema posebnoj preporuci (obično je to tjedan,mjesec, kvartal i označava se bijelim kvadratom unutar znaka maziva)

  • Dnevni ciklus: podmazivanje svaki dan (označava se bijelim trokutom unutar znaka maziva)

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 79

  4.6.3. Viskozitet ulja i tvrdoća masti

  • Masti za podmazivanje klasificiraju se po tvrdoći koju je

  definirao američki institut za mazive masti NLGI. Po njihovoj

  podjeli mazive masti imaju šest penetracijskih brojeva. Tako

  će oznakom “2EP” biti označena mast penetracijskog broja

  2 s EP dodacima

  • Maziva ulja najčešće se označavaju prema viskozitetu i to u 0E (stupnjevima englera). Hipoidna se ulja dijele prema

  viskozitetu po SAE klasifikaciji (npr 80, 90 0E, itd.)

  • Za turbinska ulja postoje oznake, kao npr. lako turbinsko

  • Bez obzira dali se radi o penetracijskom broju masti ili

  viskozitetu ulja, treba reći, da će ti podaci biti upisani u

  bijelom polju (krug,kvadrat ili trokut) koje označava period

  podmazivanja

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 80

  4.6.4. Oznaĉavanje mjesta podmazivanja

  naljepnicama

  Naljepnice razliĉitih veliĉina nalazit će se na:

  • Kartama podmazivanja

  • Mjestima podmazivanja na stroju

  • Opremi za podmazivanje (tlačna mazalica, posuda za

  podmazivanje,..)

  • Bačvama za čuvanje maziva

  290 L

  Ležajna mast

  NLGI 2

  podmazivanje svaki

  dan

  Hidraulično ulje

  9 E/50 °C

  puni period

  podmazivanja

  Ležajno ulje

  lako podmazivanje po

  posebnoj preporuci

 • Za

  vo

  d z

  a in

  du

  str

  ijs

  ko

  in

  ţe

  nje

  rstv

  o

  OD

  AV

  AN

  JE

  Prof.dr. sc. Ivo Čala 81

  4.6.5. Sredstva za podmazivanje

  • Kolica za prijevoz dnevno potrebnih količina maziva

  s vakuum pumpom,

  • Posude za podmazivanje

  • Tlačna mazalica

  • Separatori ulja