Top Banner
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA UNIUNEA EUROPEANà S.C. ACVARIM S.A. RÂMNICU VÂLCEA Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod necesar poziþia oficialã a UNIUNII EUROPENE Puteþi obþine mai multe informaþii despre MÃSURA ISPA Râmnicu Vâlcea S.C. ACVARIM S.A. S.C. ACVARIM S.A. Persoana de contact: Cristina Chilom, ªef Unitate de Implementare a Proiectului Adresa pentru informaþii ºi eventuale reclamaþii: ispa mfinante.ro @ Str. Carol I, nr. 3-5, Cod 240591, Râmnicu Vâlcea Tel.: 0250 / 739939 Fax: 0250 / 739939 E-mail: piu.acvarim gmail.com @ EDITOR: SC ACVARIM SA TIPAR: SC ________ SRL DATA: _____2008 Pentru informaþii despre celelalte programe finanþate de Uniunea Europeanã în România, cât ºi pentru informaþii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitaþi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România http://www.infoeuropa.ro; e-mail: contact infoeuropa.ro @ Obiectivul general al Mãsurii ISPA este sã îmbunãtãþeascã infrastructura de mediu din Râmnicu Vâlcea, România, cu scopul de a îndeplini obligaþiile prevãzute ca stat membru al Uniunii Europene. LECÞIA DESPRE APà „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apã, a sistemului de canalizare ºi a facilitãþilor de tratare a apelor uzate în Rm. Vâlcea” Mãsura ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/002 Uniunea Europeanã reprezintã o entitate politicã, socialã ºi economicã compusã din 27 de þãri. Statele membre au decis împreunã, pe parcursul unui proces de urat 50 de ani, sã construiascã o zonã de stabilitate, democraþie ºi dezvoltare durabilã, menþinând diversitatea culturalã, toleranþa ºi libertãþile individuale. Uniunea Europeanã îºi propune sã împãrtãºeascã realizãrile ºi valorile sale cu þãrile ºi popoarele de dincolo de graniþele ei. extindere ce a d
2

ºi a facilitãþilor de tratare a apelor uzate în Rm. Vâlcea ... · PDF filepentru purificarea apei de la ... apã. POLUAREA APELORPOLUAREAAPELOR În...

Feb 06, 2018

Download

Documents

dangkhue
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: ºi a facilitãþilor de tratare a apelor uzate în Rm. Vâlcea ... · PDF filepentru purificarea apei de la ... apã. POLUAREA APELORPOLUAREAAPELOR În râurile poluate, plantele

PRIMÃRIA MUNICIPIULUIRÂMNICU VÂLCEA

UNIUNEA EUROPEANÃS.C. ACVARIM S.A.RÂMNICU VÂLCEA

Conþinutul acestui materialnu reprezintã în modnecesar poziþia oficialã aUNIUNII EUROPENE

Puteþi obþine mai multe informaþii despreMÃSURA ISPA Râmnicu Vâlcea

S.C. ACVARIM S.A.S.C. ACVARIM S.A.

Persoana de contact: Cristina Chilom,ªef Unitate de Implementare a ProiectuluiAdresa pentru informaþii ºi eventuale reclamaþii:ispa mfinante.ro@

Str. Carol I, nr. 3-5, Cod 240591,Râmnicu VâlceaTel.: 0250 / 739939Fax: 0250 / 739939E-mail: piu.acvarim gmail.com@

EDITOR: SC ACVARIM SATIPAR: SC ________ SRLDATA: _____2008

Pentru informaþii despre celelalte programefinanþate de Uniunea Europeanã în România,

cât ºi pentru informaþii detaliate privindaderarea României la Uniunea Europeanã, vãinvitãm sã vizitaþi adresa web a Centrului deInformare al Comisiei Europene în România

http://www.infoeuropa.ro; e-mail:contact infoeuropa.ro@

Obiectivul general alMãsurii ISPA este sã

îmbunãtãþeascãinfrastructura de mediu

din Râmnicu Vâlcea,România, cu scopul de a

îndeplini obligaþiileprevãzute ca stat

membru al UniuniiEuropene.

LECÞIA DESPREAPÃ

„Reabilitarea sistemului de alimentare cu apã, a sistemului de canalizareºi a facilitãþilor de tratare a apelor uzate în Rm. Vâlcea”

Mãsura ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/002

Uniunea Europeanã reprezintã o entitate politicã, socialã ºieconomicã compusã din 27 de þãri. Statele membre au decisîmpreunã, pe parcursul unui proces de urat 50 de ani,sã construiascã o zonã de stabilitate, democraþie ºi dezvoltaredurabilã, menþinând diversitatea culturalã, toleranþa ºi libertãþileindividuale. Uniunea Europeanã îºi propune sã împãrtãºeascãrealizãrile ºi valorile sale cu þãrile ºi popoarele de dincolo de graniþeleei.

extindere ce a d

Page 2: ºi a facilitãþilor de tratare a apelor uzate în Rm. Vâlcea ... · PDF filepentru purificarea apei de la ... apã. POLUAREA APELORPOLUAREAAPELOR În râurile poluate, plantele

Ce este apa?Apa este un compus chimic alhidrogenului ºi al oxigenului,având formula chimicã brutãH2O

Apa este cea mai raspânditã substanþãcompusã ºi reprezintã trei sferturi din

suprafaþa globului terestru. Ca ºi aerul,ea constituie factorul principal al

menþinerii vieþii pe pãmânt.

În naturã, apa se gãseºte sub toatestãrile de agregare: solidã (gheaþã,zãpadã, grindinã), lichidã (apa de

ploaie, ape subterane, oceane, mãri,fluvii, râuri, etc.), gazoasã (vapori de

apã din atmosferã).H2O

Apa elementulesenþial al vieþii

,

"Apã, dacã am avea nevoie de tine,doar pentru viaþa noastrã – dar tueºti Viaþa însãþi! Nu existã cuvânt, sãexprime ce uºurare dã frãgezimea tamiraculoasã. Dacã a pierit putereanoastrã de odinioarã, tu o readuciimediat, ºi izvoarele secate alesufletului nostru se revarsã din nouneclintit. Îþi datorãm mulþumiri,recunoºtinþã veºnicã: tu eºti cel maimagnific dar al lumii!“

(Antoi e de Saint-Exupéry)n

Apa de la robinetEste apa filtratã ºi tratatãchimic înainte de a ajunge înfiecare casã printr-o reþea deconducte.

Tratamentul frecvent aplicatpentru purificarea apei de larobinet implicã utilizareaclorului pentru îndepãrtareabacteriilor ºi a altor paraziþi dinapã.

POLUAREA APELORPOLUAREA APELORÎn râurile poluate, plantele suntprimele care dispar, apoi încep sãmoarã ºi vieþuitoarele acvatice.Uneori, în urma unor greºeli, seevacueazã în ape reziduuri încantitãþi foarte mari, ceea ceprovoacã poluarea apei.

Apa din naturã trebuie sã fiecuratã, adicã sã nu conþinãsubstanþe toxice, dãunãtoarevieþii.