Top Banner
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Josipa Marohnića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet objavljuje POZIV ZA ISKAZ INTERESA za korištenje Sustava za informatizaciju poslovanja ustanove (SIPU) u sklopu projekta "e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)" Zagreb, 13. rujna 2017.
37

HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Feb 06, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

HRVATSKAAKADEMSKAIISTRAŽIVAČKAMREŽA–CARNet

objavljuje

POZIVZAISKAZINTERESA

zakorištenjeSustavazainformatizacijuposlovanjaustanove(SIPU)usklopuprojekta"e-Škole:Uspostavasustavarazvoja

digitalnozrelihškola(pilotprojekt)"

Zagreb,13.rujna2017.

Page 2: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP2/37

Sadržaj:1. Predmeticiljpoziva...........................................................................................3

2. OpisSustavazainformatizacijuposlovanjaustanove(SIPU)...............................4

3. Općiuvjeti.........................................................................................................5

4. UlogaCARNeta...................................................................................................5

5. UlogaškolekojakoristiSustavzainformatizacijuposlovanjaustanove(SIPU)...5

6. KriterijiipostupakodabiraškolakojećekoristitiSustavzainformatizacijuposlovanjaustanove(SIPU)............................................................................................................6

7. Načinprijave......................................................................................................6

8. Trajanjepoziva...................................................................................................7

9. Dodatneinformacije..........................................................................................7

10. Prilog1...............................................................................................................8

Page 3: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP3/37

1. Predmeticiljpoziva

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža–CARNetobjavljujepozivzaiskazinteresazakorištenjeSustavazainformatizacijuposlovanjaustanove(daljeutekstu:SIPU)razvijenogusklopuprojekta"e-Škole:Uspostavasustavarazvojadigitalnozrelihškola(pilotprojekt)”(daljeutekstu:pilotprojekt)financiranogizEuropskihstrukturnihiinvesticijskihfondova.Interesmoguiskazatiškolekojesudjelujuupilotprojektuodkojihćezaimplementacijuikorištenjesustavaukonačnicibitiodabranonjih28.Odabraneškolećeosimkorištenjanovogsustava,naraspolaganjedobitiiračunalnuopremu(desktopračunalo,monitor,tipkovnicu)zaodređenbrojdjelatnikakojićekoristitisustav.Osimpotrebezaprimjenominformacijsko-komunikacijskihtehnologijauobrazovnomprocesu,uočenajeipotrebazapodrškomuinformatizacijisvihostalihposlovnihaktivnostiškolakojenisunužnovezaneuzosnovnudjelatnostškolenegouzposlovanješkolekaopravnogsubjekta.Idejauspostavenoveuslugezapodrškuposlovnimprocesimausklopupilotprojektajeuspostaviticentralizirani,jedinstveni,standardiziranisustavzainformatizacijuposlovanjaipraćenjaposlovnihprocesauškolama.Sustav,uosnovibazirannaproračunskomračunovodstvuiposlovanjukorisnikadržavnogproračuna,trebabitiintegriranspostojećomimeničkominfrastrukturomipopotrebisostalimuslugamazaškole.Osnovneznačajkeiciljeviuvođenjajedinstvenogrješenja:

• učinkovitoitransparentnoupravljanješkolom,• jednostavnijepraćenjezakonskihregulativa,• uvidosnivačaškolainadležnihinstitucijauzbirnepodatkeoposlovanjuškola,čime

ćeseosigurati:o transparentnijaipovoljnijajavnanabavao praćenjekadrovskepolitike

• integracijasustavasaostalimservisima(Matica,HUSO),• školakaokorisniknećebrinutiotehničkomrješenju,• osiguranatehničkaikorisničkapodrškaškolamakaokrajnjimkorisnicima,• rješenjebaziranonaopensourcetehnologijamagarantiraodrživostsustava.

Prilikomimplementacijevoditćeseračunaotehničkojusklađenostisostalimsustavimakojesuškoleobveznekoristititrenutnoiliubuduće(npr.COP-Centralniobračunplaća,usuradnjisFINA-om).Pozavršetkufazerazvoja,aprijeprodukcijskefazekojazaodabranekorisnikeuključujeimigracijumatičnihpodatakatemigracijupodatakapočetnogstanjaubazunovogposlovnogsustava,korisnicimauškolamabitćepruženaedukacijakakobibilispremnizakorištenjenovogsustava.Rezultatrealizacijeoveuslugetrebabitisustavimplementiranna28školaobuhvaćenihpilotprojektom,alikapacitetomspremanzaimplementacijuusvimškolamaRepubliciHrvatskoj,smogućnošćufunkcionalnihnadogradnjipremadaljnjimpotrebamaškola.Planomjepredviđenaedukacijakorisnikasustavakrajem2017.godine,akorištenjesustavauškolamazapočetćeu2018.godini.

Page 4: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP4/37

2. OpisSustavazainformatizacijuposlovanjaustanove(SIPU)

UsklopunabaveuslugerazvojaiimplementacijeSustavazainformatizacijuposlovanjaustanove(SIPU)planiranisu:

• Razvoj,prilagodba,implementacijaipotporaintegriranomfinancijskoračunovodstvenomsustavuzaškolekaoproračunskekorisnike

• Migracijaposlovanja(postojećihpodataka)korisnikananovisustav• Provođenjeedukacijakorisnikaikreiranjekorisničkihuputa• Garancijskoodržavanjesustava(usklađenjesasvimzakonskimizmjenamakojesu

relevantnezasustav)• Uspostavakorisničkepodrške(Helpdesk)• Razvojdodatnogmodulazaupravljanjepotporama

Razvitćese,instaliratiiimplementiratiintegriranifinancijskoračunovodstvenisustavzaproračunskekorisnikekojisadržisljedećesegmente:1.Matičnipodaci2.SegmentključnimatičnipodacizasegmentPlaniranjeipraćenjeproračuna3.Ovlaštenja,pravapristupa4.Osnovnepostave5.Urudžbenizapisnik6.SegmentpodrškazadefiniranjepostavaPDV-a7.SegmentPoreznoizvještavanje8.Nabava(naručivanje;zahtjevnica,upit,narudžba)saulaznimfakturiranjem9.Prodaja(ponuda,otpremnica,račun)saizlaznimfakturiranjem10.Segmentavansiunabavi11.Segmentavansiuprodaji12.Skladišnoposlovanje-internidokumenti13.Platniprometsapodrškomzaelektronskiplatnipromet14.Blagajna15.Putninalozi16.Kadrovskaevidencija(upravljanjekadrovima)17.ObračunplaćaJOPPDevidencija–obračunplaća18.JOPPDIzvještavanjetroškovislužbenihputovanja19.Financijskoknjigovodstvo19.1.Glavnaknjiga19.2.Knjigovodstvodugotrajneimovine19.3.Knjigovodstvositnoginventara19.4.Knjigovodstvodobavljača(kunskoidevizno)19.5.Knjigovodstvokupaca(kunskoidevizno)19.6.Knjigovodstvozaliha(proračunskikorisnicikojiuGKevidentirajuzalihe)20.Razmjenapodatakasasustavome-Matica21.RazmjenapodatakasasustavomCOP22.Razmjenapodatakaskorisničkimsustavomautorizacija(OTPsustavCARNeta)23.Financijskoplaniranjeipraćenje24.Izvještavanje(zakonompropisanaizvješća,proračunskaizvješća)

Page 5: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP5/37

Jedanodspecifičnihsegmenatavezanihuzpodručjefinanciranjaškolaiobrazovanjajeevidencijapotporaučenicimauokviruučeničkogstandarda.StogajepredviđenrazvojiimplementacijadodatnogModulaupravljanjapotporama,snamjeromdaovajsegmentbudesveobuhvatan,alisastandardiziranimpostupcimasobziromnamogućnostprimjenezarazličiteoblikepotpora.UsklopupilotprojektaočekujeserazvojiimplementacijaModulaupravljanjapotporamazadvaoblikapotpora:Stipendije,SubvencijeprijevozaučenikaiBesplatniudžbenici.Potporesustipendije,subvencijeprijevoza,smještaja,prehrane,udžbenikatedrugimaterijalnioblicipomoćiučenicimauokviruučeničkogstandarda,kojisefinancirajuizproračunskihsredstavailidrugihizvora,aorganizirajuodstranejednogilivišesudionika(škola,osnivačškole,nadležnoministarstvo,tedrugatijeladržavneupravesodgovarajućimovlaštenjima).Ufunkcionalnomsmislu,segmentpružapotporuključnimposlovnimprocesimatijekomživotnogciklusapotpore(određivanjetipapotpore,određivanjeciljanepopulacije,određivanjekriterijapotpore,definiranjerokova,unospodatakaonatječajuubazu,uključujućipripremušifrarnikaivrijednostiparametara).VišeinformacijausustavudostupnojeuPrilogu1.

3. Općiuvjeti

ŠkolakojaiskazujeintereszakorištenjeSustavazainformatizacijuposlovanjaustanovemorabitijednaod151školekojajeobuhvaćenapilotprojektome-Škole.

4. UlogaCARNeta

CARNetćeizmeđuškolakojeiskažuinteresodabratinjih28temeljeminformacijaprikupljenihkrozupitnikkojićebitidostavljenškolamapozavršetkupozivazaiskazinteresa.Odabranih28školakoristitćeusvomposlovanjuSustavzainformatizacijuposlovanjaustanove.CARNetćekaodioprojektnihaktivnostiupilotprojektue-Školeosiguratiinfrastrukturnepreduvjetezaimplementacijusustava,nabavitiračunalnuopremuzakorištenjesustavauškolama,osiguratirazvojosnovnogidodatnogmodulasustavazainformatizacijuposlovanjaustanove,edukacijukorisnikauškolamazakorištenjesustava,podrškukorisnicimaiodržavanjesustavazavrijemetrajanjapilotfazeprojekta.

5. UlogaškolekojakoristiSustavzainformatizacijuposlovanjaustanove(SIPU)

Uokvirupilotprojektae-ŠkoleodabraneškoleobavezujusekoristitiusvomposlovanjuSustavzainformatizacijuposlovanjaustanove.Školaimaobavezuodabratipredstavnikaškolekojićepopotrebikomuniciratisdobavljačemprilikomrazvojasustavaimigracijeposlovanja(postojećihpodataka)školenanovisustavi.

Page 6: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP6/37

Odabranipredstavnikbitćečlantimazaimplementacijučijićeostaličlanovibitiipredstavniciizostalihodabranihškola.Članovitimazaimplementacijusustavasuvodećiljudisvihsegmentaposlovanja(nabava,prodaja,proizvodnja,financije,planianaliza,zaliheitd.)školekojisudobripoznavaociorganizacijeiposlovnihprocesaškole.Odabranaškolamoraosiguratiprisustvosvojihtrijupredstavnikanadvijetrodnevneedukacijeokorištenjusustava.Školanećeimatidodatnihtroškovazapolaznikeedukacijejerorganizatoredukacijesnositroškovednevnica,putovanjaismještajapolaznikaedukacije.Komunikacijustimomzakorisničkupodrškumoćićeostvaritiisključivoosobekojesuprisustvovaleovojedukaciji.Poodabiru28škola,njihovaćeulogaiobavezebitiformalnodefiniraneodlukomobjavljenomnapoveznicihttp://www.carnet.hr/o_carnetu/o_nama/dokumentikojajeobvezujućazaŠkoluiOsnivačauskladusodredbamačlanka8.tripartitnogUgovoraosudjelovanjuupilotprojektue-Škole,sklopljenomizmeđuCARNeta,školeiosnivača.

6. KriterijiipostupakodabiraškolakojećekoristitiSustavzainformatizacijuposlovanjaustanove(SIPU)

ProvjerukriterijaprovodipovjerenstvokojeimenujeravnateljCARNeta.Povjerenstvorazmatraprijavuiravnateljupodnosizajedničkiizvještajoispunjavanjukriterijaievaluacijiprijava.Obveznikriterijipredstavljajunužanuvjetzaodabirškolakojećekoristitisustavzainformatizacijuposlovanjaustanove:

• Školajejednaod151školeobuhvaćenepilotprojektome-Škole,• Škola,pozavršetkupozivazaiskazinteresa,anazamolbuCARNeta,uzadanomroku

trebapopunitiupitnikkojimdostavljadodatnerelevantnepodatkeoustanovi,otrenutnokorištenimposlovnimsustavima,ostalimprogramskimrješenjimaipotrebamaškoleuovomsegmentuposlovanja.

DodatnikriterijiokojimaćeovisitiodlukaStručnogpovjerenstvasu:1. postojećaprogramskarješenjaiusklađenostistihspotrebamaškole(podacidobiveni

odškolekrozpopunjeniupitnik);2. moduliilidiomodulasustavazainformatizacijuposlovanjaustanovekojiškolaima

namjerukoristiti(podacidobiveniodškolekrozpopunjeniupitnik);3. kriterijreprezentativnostiuzorkaodabranihškola

a. regionalnazastupljenost;b. veličinaškole;c. specifičnostivezanezaposlovanje(podacidobiveniodškolekrozpopunjeniupitnik);

4. dosadašnjasuradnjaCARNetaiškole.CARNetmoženaknadnoodškoletražitidodatneinformacije.Odlukapovjerenstvajeneopozivaikonačna.Prijaviteljslužbenimiskazivanjeminteresapristajenasveuvjetepozivaiodlukepovjerenstva,uduhuzajedničkesuradnjeiostvarivanjaciljevapilotprojekta,anadobrobitcijeleobrazovnezajednice.

7. Načinprijave

Page 7: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP7/37

Prijaviteljsenapozivprijavljujeputemobrascazaiskazinteresakojisenalazinapoveznici:https://www.e-skole.hr/hr/sipu-obrazac-za-iskaz-interesa/Uobrazacjepotrebnounijetiosnovnepodatkeoškoli.

8. Trajanjepoziva

Pozivtrajeod13.rujnado22.rujna2017.godinetećeponjegovomzatvaranjuškolezaprimitiupitniksključnimpitanjimarelevantnimzaodabirškolakojećekoristitiSustavzainformatizacijuposlovanjaustanove.CARNetovopovjerenstvoćepotomodabrati28školatemeljemnavedenihkriterijateihotomeizvijestitielektroničkimputem.

9. Dodatneinformacije

DodatneinformacijevezanezaprijavunapozivzaiskazinteresazakorištenjeSustavazainformatizacijuposlovanjaustanove(SIPU)mogućejedobitiputeme-maila:[email protected].

Page 8: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP8/37

10. Prilog1.

10.1. Opis segmenata koji se razvijaju u sklopu Sustava za informatizaciju poslovanjaustanova10.1.1. MATIČNIPODACISegmentMATIČNIPODACImoraosiguratipodrškuzaunosiažuriranjesvihključnihmatičnihpodatakaPoslovnogsustava:a) Matičnipodaciartikalaipovezanihpodataka:• unosiažuriranjematičnihpodatakakategorijaartikala,• unosiažuriranjematičnihpodatakagrupaartikala,• unosiažuriranjematičnihpodatakamarka/brand,• unosiažuriranjematičnihpodatakajedinicamjera,• mogućnostpridruživanjavišejedinicamjera,• podrškazakonverzijujedinicamjera,• unosiažuriranjetipaartikla(artiklsazalihom,potrošni,usluga),• podrškazaunosiažuriranjematičnihpodatakaartikala;osnovnipodaci,razvrstavanje

pogrupi,podgrupi,kategoriji,podacioprimarnomdobavljaču,• unosiažuriranjePDVgrupa,• unosiažuriranjesvihpostavazaknjiženjePDV-a,• unosiažuriranjepostavazakorištenjeopcijeparcijalnopriznavanjepretporeza;

b) Matičnipodacikontakataipovezanihpodataka:

• unosiažuriranjematičnihpodatakakontakata(osobe,tvrtke,ustanove),• unosiažuriranjevišeadresazaistikontakt:

§ podrškazakreiranjekupcai/ilidobavljačaodkontakta;

c) Matičnipodacikupacaipovezanihpodataka:• unosiažuriranjepodatakaouvjetimaplaćanja:

§ unosiažuriranjepodatakaonačinuplaćanja,§ unosiažuriranjepodatakabankovnihračuna,

• unosiažuriranjepodatkaopripadnostikategoriji,• unosiažuriranjepostavazaobračunPDV-a;

d) Matičnipodacidobavljačaipovezanihpodataka:

• unosiažuriranjepodatakaouvjetimaplaćanja:

Page 9: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP9/37

§ unosiažuriranjepodatakaonačinuplaćanja,§ unosiažuriranjepodatakabankovnihračuna,

• unosiažuriranjepodatkaopripadnostikategoriji,• unosiažuriranjepostavazaobračunPDV-a;

e) Matični podaci ključnih dimenzija (mjesto troška, nositelj troška, vozilo, projekt, izvor

financiranja):• mjestotroška,• nositeljtroška,• vozilo,• izvorfinanciranja,• vrsteprihoda,• djelatnost,• projekti.

Osiguranisuispisisvihključnihmatičnihpodataka;dobavljači,kupci,artikli.10.1.2. KLJUČNIMATIČNIPODACIZASEGMENTEPLANIRANJEIPRAĆENJEPRORAČUNAOvajsegmentmoraosiguratipodrškuza:

a) Unosiodržavanjepodatakaosvimklasifikacijama• organizacijskaklasifikacija,• programskaklasifikacija,• funkcijskaklasifikacija,• ekonomskaklasifikacija,• lokacijskaklasifikacija;

b) Unosiodržavanjepodatakaoizvorimafinanciranja;c) Postupkezahijerarhijskipregledsvihklasifikacija;d) Podrškazaprvo/inicijalnopunjenjepodatakasvihklasifikacija.

10.1.3. OVLAŠTENJA/PRAVAPRISTUPAOvajsegmentmoraosiguratipodrškuza:

a) Unosiodržavanjepodatakaopravimapristupa(ovlaštenja);b) Unosiodržavanjepodatkaodopuštenjuknjiženjauobračunskorazdoblje;c) Unosiodržavanjepostavapravaknjiženjazasvakupojedinulokaciju/skladište;d) Unosiodržavanjepodatakakorisničkihračuna;dodjelaovlaštenjazapostupke

segmenataPoslovnogsustava.10.1.4. OSNOVNEPOSTAVE

Page 10: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP10/37

Ovajsegmentmoraosiguratipodrškuza:

a) Popissvihmodula–podrškazainstalaciju,deinstalacijuinadogradnju;b) Unosiodržavanjebrojčanihserija–definicijapravilazaautomatskogeneriranjebroj

svihdokumenataPoslovnogsustava;c) Osnovnipodaciopoduzeću/ustanovi/društvu;d) Unosiodržavanjematičnihpodatakaokorisnicima;e) Prijevodi–podrškazaupravljanjeprijevodimakorisničkogsučelja;f) Logoviklijenata;g) Kontrolna ploča – podrška za definiranje izgleda kontrolnih ploča (pregled) po

segmentimaPoslovnogsustava.10.1.5. URUDŽBENIZAPISNIKOvajsegmentmoraosiguratipodrškuzapraćenjesveukupneulaznepošte(financijskeiostalepošte)odzaprimanjadoobrade/knjiženja:

a) Unosiažuriranjepostava,parametara(vrsteurudžbenihzapisnika,predmeti);b) Unosiažuriranjematičnihpodatakaoodlagalištudokumenta;c) Podrškazapovezivanjeulaznepoštesaodlagalištemdokumentaidjelatnikom;d) Evidentiranjeulaznepošte;e) Dohvaćanjeslogaurudžbenogzapisnika(financijskapošta)upostupkuobradeulaznog

računa;f) Uvid u sve podatke svakog od slogova „Urudžbenog zapisnika“: status obrade

(zaprimljen,knjižen,storniran),mogućnostuvidaupovezanidokument(ulazniračun),informacijaostornoračunu;

g) Dostupnostdostavaka–jednostavanpristup;h) Transparentnostknjiženja–vezanabrojdokumenta;i) UsklađenostdefinicijebrojčaneserijeUrudžbenogzapisnikasodredbamaPravilnikao

jedinstvenimklasifikacijskimoznakama ibrojčanimoznakamastvaralaca iprimalacaakata(NN38/88i75/93);

j) Izvješće„Knjigaprimljenepošte“.10.1.6. PODRŠKAZADEFINIRANJEPOSTAVAPDV-AOvajsegmentmoraosiguratipodrškuza:a) Definiranje postava za obradu pretporeza; priznati pretporez, nepriznti pretporez,

parcijalnopriznavanjepretporeza,tuzemniprijenosporezneobvezezasvevažećeporeznestope, prijenos porezne obveze sa zemljama članicama EU za dobra i usluge, prijenosporezneobvezezadobraiuslugesatrećimzemljama,uvoz;

Page 11: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP11/37

b) DefiniranjepostavazaobraduobvezePDV-a:oporezivestavke,oslobođenja,oslobođenjaprema zemljama članicama EU, oslobođenja prema trećim zemljama, tuzemni prijenosporezneobveze;

c) Definiranjeporeznihklauzulasapripadajućimtekstom/opisom;d) Definiranjepostavazasvezakonompropisaneporezneobrasce:

§ Obrazac U-RA/porezne knjige prema Pravilniku o PDV-u i Zakonu i Pravilniku oproračunskomračunovodstvu,

§ Obrazac I-RA/porezne knjige prema Pravilniku o PDV-u i Zakonu i Pravilniku oproračunskomračunovodstvu,

§ Posebnaevidencijaostjecanjimadobaraizdrugihdržavačlanica,§ Posebnaevidencijaoprimljenimiobavljenimuslugamaudrugedržavečlanicekaoi

trećezemlje,§ Posebnaevidencijaoprimljenimisporukamanakojeseprimjenjujeprijenosporezne

obveze,§ PosebnaevidencijaoPDV-uplaćenompriuvozu,§ ObrazacPDV,§ ObrazacPDV-S,§ ObrazacZP,§ ObrazacPPO,§ ObrazacOPZ–STAT1.

10.1.7. POREZNOIZVJEŠTAVANJEOvajsegmentmoraosiguratipodrškuza:

a) Generiranjesvihzakonompropisanihporeznihobrazacautiskanojformi,b) Generiranje svih zakonom propisanih poreznih obrazaca u datotekama zakonom

propisanihstruktura.10.1.8. NABAVAOvajsegmentmoraosiguratipodrškuzapraćenjeiobradusvihoperativnihposlovasegmentanabave(naručivanjerobaiusluga):a) Podrškazaunosiažuriranjematičnihpodatakadobavljača;b) Podrškazaunos iažuriranjeadresadobavljača (višeadresa,adresa fakturiranja,adresa

isporuke,itd.);c) Podrškazaunosiažuriranjecjenikadobavljača;d) Podrškazaunosikorištenjereferentanabave;e) Praćenjedatumanaručivanja,zatraženogdatumaisporuke,potvrđenogdatumaisporuke;f) Podrškazaunospariteta(šifranačinaotpreme);g) Podrškazaoznačavanjeoznakom„internipartner“;

Page 12: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP12/37

h) Korištenje svih unaprijed definiranih postava za izračun i knjiženje pretporeza za svevažeće stope u svim operativnim postupcima/dokumentima segmenta nabava osiminternogdokumentaZAHTJEVNICA:• nepriznatipretporez,• priznatipretporez,• parcijalnopriznavanjepretporeza;

i) Podrškazakorištenjesljedećihoperativnihpostupaka/dokumenata:• ZAHTJEVNICA(dokumentzapokretanjenabave):

§ kreiranjedokumenta,§ odobravanjeZahtjevnice,§ obradaZahtjevnice-pretvaranjeZahtjevniceuNabavniNalog,§ podrška za automatsko ažuriranje redaka dokument sa podatkom iz ugovorenog

cjenikadobavljača,§ podrškazanaručivanjesamoartikalazakojepostojiugovorsadobavljačem,

• UPITunabavi:

§ kreiranjedokumenta,§ ažuriranjeUpitapodacimaizPonudedobavljača,§ pretvaranjeUpitauNabavninalog,

• NABAVNINALOG/NARUDŽBENICA:

§ kreiranjedokumenta,§ obradadokumenta;praćenjepostatusima,

• ULAZNIRAČUN

§ postupak generiranja dokumenta ULAZNI ROBNI RAČUN na temelju podataka ozaprimljenoj robi (Primke) postupak generiranja dokumenta ULAZNI RAČUN natemeljupodatakaoizvršenimuslugama(Zapisnik),

• ODOBRENJEDOBAVLJAČA:

§ postupakgeneriranjadokumentaODOBRENJEDOBAVLJAČAnatemeljupodatakaovraćenojrobi(reklamacije-dokumentOTPREMNICAPOVRATA);

j) Podrška za praćenje fiskalne odgovornosti u svim dokumentima segmenta Nabave od

Zahtjevnice do Narudžbenice (prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti NN 139/10, NN19/14);

k) Ispis fiskalne odgovornosti sa dokumenata segmenta Nabave (Zahtjevnica,Upit,Narudžbenica);

l) Podrškazaunosugovorenihcijenasadobavljačima;

Page 13: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP13/37

m) PodrškazaprikazartikalaicijenaudokumentimaZahtjevnica,Upit,Narudžbenicazaodabranicjenikdobavljača(ugovorenanabava);

n) Podrškazaobradupodatakazapovratrobedobavljačima(reklamacije);o) KorištenjecjenikadobavljačauobradidokumenatasegmentaNabava;p) PregledobrađenihPrimki;q) Postupakgeneriranjaulaznihračunanatemeljuzaprimljenerobe(pojedinačno

fakturiranje,zbirnofakturiranje);r) Praćenje„backordera“;s) Dostupnostdostavaka–jednostavanpristup;t) Transparentnostknjiženja–vezanabrojdokumenta;u) Jednostavanuvidupodatke:stanje,knjiženestavkebezpotrebelistanja;v) Izlaznadokumentacija-ispisisveukupneizlaznedokumentacijeusklađenasaZakonomo

fiskalizacijistatistike/analize;w) Analizanabaveporazdobljima,podobavljačima,poreferentimanabave,pokategorijama

artikala,poartiklima(materijal/roba/usluga).

10.1.9. PRODAJAOvajsegmentmoraosiguratipodrškuzapraćenjesvihoperativnihposlovasegmentaprodaja;obrada prodaje roba i usluga sa fakturiranjem, te prilagođen potrebama proračunskihkorisnika. On osigurava podršku za praćenje i obradu svih operativnih poslova segmentaprodaja:a) Podrškazaunosiažuriranjematičnihpodatakakupaca;b) Podrškazaunos iažuriranjeadresadobavljača (višeadresa,adresa fakturiranja,adresa

isporuke,itd.);c) Podrškazaunosikorištenjepodatakaoreferentimaprodaje;d) Praćenjedatumaotpreme-zatraženogdatumaisporuke,potvrđenogdatumaisporuke;e) Podrškazaunospariteta(šifranačinaotpreme);f) Podrškazaoznačavanjeoznakom„internipartner“;g) Korištenjesvihunaprijeddefiniranihpostavaza izračun iknjiženjeobvezePDV-azasve

važeće stope, kao i za sve slučajeve poreznog oslobođenja u svim operativnimpostupcima/dokumentimasegmentaprodaje;

h) Podrškazakorištenjesljedećihdokumenata:

• PONUDA:§ kreiranjedokumenta,§ obrada–praćenjepostatusima(uizradi,izdanokupcu,prihvaćeno,opozvano),§ podrškazadefiniranje„važenjaponude“,§ pretvaranjePonudeuProdajniNalog,

Page 14: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP14/37

• PRODAJNINALOGPOTVRDANARUDŽBE:§ kreiranjedokumenta,§ obrada dokumenta, praćenje po statusima (u izradi, za otpremu, djelomično

otpremljeno,otpremljeno),

• IZLAZNIRAČUN:§ postupak generiranja dokumenta IZLAZNI ROBNI RAČUN na temelju podataka o

otpremljenojrobi(Otpremnica),§ postupakgeneriranjadokumentaIZLAZNIRAČUNnatemeljupodatakaoobavljenim

uslugama(Zapisnik),

• ODOBRENJEKUPCA:§ postupak generiranja dokumenta ODOBRENJE KUPCA na temelju podataka o

povratimakupaca(reklamacije-dokumentPRIMKAPOVRATA);

i) KorištenjeprodajnihcjenikauobradidokumenatasegmentaProdaja;j) Podrškazaobradupodatakazapovratrobeodkupaca(reklamacije);k) PostupakgeneriranjeizlaznihračunanatemeljuprihvaćenihPonuda;l) Postupakgeneriranjaizlaznihračunanatemeljuotpremerobe/izvršenjausluge;m) ObradaizlaznihračunauskladusaodredbamaZakonaofiskalizacijizasveobvezniketog

Zakona;n) Povezivanjeizlaznogračunasaprimljenimpredujmom;o) IspisizlaznogračunauskladusaodredbamaZakonaoPDV-u;p) Pregledstatistikaprodaje;q) Dostupnostdostavaka–jednostavanpristup;r) Transparentnostknjiženja–vezanabrojdokumenta;s) Jednostavanuvidupodatke:stanje,knjiženestavkebezpotrebelistanja;t) Izlaznadokumentacija-ispisisveukupneizlaznedokumentacijeusklađenisaZakonomo

fiskalizaciji;u) Izlaznadokumentacija–ispisisveukupneizlaznedokumentacijeusklađenisaZakonomo

PDV-u;v) Statistike/analize-analizaprodajeporazdobljima,pokupcima,poreferentimaprodaje,

pokategorijamaartikala,poartiklima(materijal/roba/usluga).

10.1.10. SEGMENTAVANSIUNABAVIOvajsegmentmoraosiguratipodrškuzasljedećeobrade/knjiženja:

a) Računzaplaćenipredujam,b) Stornoračunazaplaćenipredujam.

10.1.11. SEGMENTAVANSIUPRODAJI

Page 15: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP15/37

Ovajsegmentmoraosiguratipodrškuzasljedećeobrade/knjiženja:

a) Računzaprimljenipredujam,b) Stornoračunazaprimljenipredujam,c) Korištenjeporeznihklauzula,d) Ispisračunazaprimljenipredujam,e) Ispisstornoračunazaprimljenipredujam.

10.1.12. SKLADIŠNOPOSLOVANJE-INTERNIDOKUMENTIOvajsegmentmoraosiguratipodrškuzaobraduskladišnemanipulacije.Segmentosiguravasljedećupodršku/postupke:

a) Postupkezadefiniranjematičnihpodatakaipostava;b) Unosmatičnihpodatakaolokacijama(skladišta);c) Unospodatakaoskladištimanabaveiskladištimaprodaje(virtualnaskladištazarobu

udolaskuirobuzanamijenjenuotpremi);d) Mogućnostkorištenjeneograničenogbrojaatributaartikala/materijala/roba (grupe,

marka/brand,kategorija);e) Jednostavan i brz postupak obrade zaprimanja artikala/materijala/robe (lista

zaprimanja,podacizazaprimanjerobenatemeljupodatakanabavnihnaloga);f) Jednostavni postupci za obradu izdavanja artikala/materijala/roba temeljem

ProdajnogNaloga;g) Jednostavni postupci za obradu povrata materijala/roba dobavljačima jednostavni

postupcizaobradureklamacija/povratarobaodkupaca;h) Jednostavanpostupakzaobraduzamjeneartikala;i) JednostavanpostupakzaobradudokumentInternaprimka;j) JednostavanpostupakzaobradudokumentRevers;k) JednostavanpostupakzaobradudokumentIZDATNICA;l) Jednostavnipostupcizameđuskladišniprijenosartikala/materijala/roba(jednostavan

prijenostesloženiprijenos=robunaputu);m) Jednostavnipostupcizaobraduviškova/manjkovauočenihutokurada–ručniunos;n) Jednostavnipostupcizaobraduotpisamaterijala/roba;o) Jednostavnipostupcizaobraduinventurnogpopisamaterijala/roba;p) Dostupnostdostavaka–jednostavanpristup;q) Transparentnostknjiženja–vezanabrojdokumenta;r) Jednostavanuvidupodatke:stanje,knjiženestavkebezpotrebelistanja;s) Operativna izvješća; Pregled primki; Pregled izdatnica, Pregled Međuskladišnica,

Pregledotpisa,Pregledmanjkova/viškova.Ovajjesegmentmorabitiupotpunostiintegriransasegmentima:MATIČNIPODACI,NABAVA,PRODAJA,GLAVNAKNJIGA,ZALIHE.

Page 16: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP16/37

10.1.13. PLATNIPROMETOvajsegmentmoraosiguratisljedećupodršku/postupke:

a) Postupkezadefiniranjematičnihpodatakaipostava:• bankovniračunikupacaidobavljača–IBANformat,• podacioposlovnimbankama(kunskiidevizniračuni),

b) Podrškazakorištenjeneograničenogbrojatemeljnicabankovnihračuna,c) Podrškazaobraduplaćanjakupacaidobavljača–ručniunosiobradaplaćanja,d) Podrškazakreiranjeprijedlogazaplaćanja(Nalogzaplaćanje),e) Podrškazaelektronskiplatnipromet–uvozpodatakaizbankovnogizvodautemeljnicu

plaćanja,f) Podrškazaarhiviranje/pohranupodatakasvakogpojedinogbankovnogizvoda,g) Automatskiizračunsaldadonosaizavršnogsalda,h) Podrškazazatvaranjestavakaiztemeljniceplaćanja,i) Dostupnostdostavaka–jednostavanpristup,j) Transparentnostknjiženja–vezanabrojdokumenta,k) Jednostavanuvidupodatke:stanje,knjiženestavkebezpotrebelistanja,l) Obradadanihpredujmova,m) Obradaprimljenihpredujmova.

SegmentPLATNIPROMETmoraosiguratipodrškuzastandardnaizvješća:

• Karticabankovnogračuna,• Temeljnicaknjiženja.

Ovaj je segment integriransasegmentima:MATIČNIPODACI,NABAVA,PRODAJA,GLAVNAKNJIGA.10.1.14. BLAGAJNAOvajsegmentmoraosiguratisljedećupodršku/postupke:a) Mogućnostvođenjakunske,devizne,portoidrugeblagajne;b) Postupkezadefiniranjematičnihpodatakaipostava;c) Podatkeoblagajni/blagajnama(kunske,devizne,itd.);

d) Podrškazakorištenjeneograničenogbrojatemeljnica:• obrada/knjiženjeblagajničkogpologa,• obračun/knjiženjeisplatesablagajne,• obračun/knjiženjeuplata,

Page 17: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP17/37

• obračun/knjiženjeulaznihračunazaisplatesablagajne,• obrada/knjiženje isplate akontacije zaposlenicima - integracija sa segmentom Putni

nalozi,• obrada/knjiženjepovrataakontacijezaslužbeniput - integracijasasegmentomPutni

nalozi,• obrada/knjiženje storna akontacije za službeni put - integracija sa segmentom Putni

nalozi,• obrada/knjiženje isplate zaposlenicima po obračunu putnog naloga za službeni put

integracijasasegmentomPutninalozi;

e) Blagajničkidnevnik;f) Izvješće„Blagajničkidnevnik“;g) Dostupnostdostavaka–jednostavanpristup;h) Transparentnostknjiženja–vezanabrojdokumenta;i) Jednostavanuvidupodatke:stanje,knjiženestavkebezpotrebelistanja.SegmentBLAGAJNAmoraosiguratipodrškuzastandardneispise:

• Blagajničkaisplatnica,• Blagajnička uplatnica, Blagajnički dnevnik; Ispis temeljnice, Kartica blagajničkog

računa.SegmentBLAGAJNIČKOPOSLOVANJEmorabitiintegriransasegmentima;MATIČNIPODACI,NABAVA,PRODAJA,GLAVNAKNJIGA,PUTNINALOZI.10.1.15. PUTNINALOZISegmentPUTNINALOZImoraosiguratipodrškuzapraćenjeslužbenihputovanjadjelatnikaustanova/poduzeća/tvrtki:

a) Postupkezadefiniranjematičnihpodatakaipostava:• matičnipodacizaposlenika,• podaciotroškovima,• podaciovozilima(službenimiprivatnim),• podaciodnevnicama;

b) PostupakkreiranjaPutnognaloga;c) Postupkedohvaćanjaostalih troškova službenogputovanjanaPutninalog (troškovi

plaćeni direktno dobavljaču), hotelski troškovi, trošak prijevoznih karta, trošakkorištenjaENCuređaja;

d) Obrada/automatsko knjiženje isplate akontacije zaposlenicima – integracija sasegmentomBlagajna;

e) Obračun/knjiženjePutnognalogazaslužbeniput;

Page 18: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP18/37

f) Obrada automatsko knjiženje storna akontacije za službeni put – integracija sasegmentomBlagajna;

g) Obrada/automatsko knjiženje povrata akontacije za službeni put - integracija sasegmentomBlagajna;

h) Obrada/knjiženje isplate zaposlenicima po obračunu putnog naloga za službeni putintegracijasasegmentomBlagajna;

i) Obrada automatsko knjiženje Storno Putnog naloga integracija sa segmentomBLAGAJNA;

j) Fiskalnaodgovornost–praćenjepodataka;k) Dostupnostdostavaka–jednostavanpristup;l) PraćenjetroškovaPutnogNalogapomjestutroška,zaposleniku;m) Transparentnostknjiženja–vezanabrojdokumenta;n) Jednostavanuvidupodatke:stanje,knjiženestavkebezpotrebelistanja.

SegmentmorabitidopunjenpodrškomzapripremupodatakakojajepodlogazageneriranjepropisanogJOPPDObrasca–troškovislužbenogputovanja.SegmentPUTNINALOZImoraosiguratipodrškuzastandardneispise:

• IspisPutnognaloga,• IspisPutnognalogasaobračunomtroškova.

Ovaj je segment integriran sa segmentima: MATIČNI PODACI, NABAVA, GLAVNA KNJIGA,BLAGAJNA,JOPPDObrazactroškovislužbenihputovanja.10.1.16. KADROVSKAEVIDENCIJA–UPRAVLJANJEKADROVIMASegmentKADROVSKEEVIDENCIJEmoraosiguratisljedećupodršku:

a) Matičnuknjiguradnika;b) Evidencijuiobračunstaža;c) Evidencijuoprijaviiodjaviradnika;d) Podatkeougovoru sklopljenom između radnika i poslodavca, praćenje eventualnih

promjena;e) Evidencijugodišnjihodmora;f) Evidencijuprisutnosti;g) Raznaizvješćivanja(popisiradnikanadatum,poorganizacijskimjedinicama,postažu,

postručnimspremama,itd.);h) Mogućnost automatskog generiranja dokumenata kadrovske evidencije na osnovi

unaprijed definiranih predloška (ugovor o radu, aneks ugovora, rješenje o raskiduradnogodnosa,raznedrugepotvrdeirješenja).

Page 19: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP19/37

PodacioradnicimaunoseseuEvidencijuradnikauskladusPravilnikomosadržajuinačinuvođenjaevidencijeoradnicima.Prilikom unosa osnovnih podataka o radniku nudi se mogućnost unosa mnoštva drugihdodatnihpodatakasvrstanihukategorije:

a) Osnovno:imeiprezime,adresa,OIB,matičnibrojgrađanina,šifraopćineidr.;b) Staž:datumzapošljavanja,prethodnistaž,stažufirmi,ukupnistažidr.;c) Godišnji odmor: broj dana godišnjeg odmora, iskorišteni godišnji odmor, planirani

godišnjiodmor;d) Posaoikvalifikacije:zanimanje,stručnasprema,školskasprema,stručnousavršavanje

(ispiti,licence,specijalizacije,itd.)idr.;e) Osobno:brojosobneiskaznice,brojradneknjižice,obiteljskostanje,brojdjeceidr.

Ovaj segmentmora biti u potpunosti integriran sa segmentima:MATIČNI PODACI, PUTNINALOZI,BLAGAJNA,JOPPDObrazactroškovislužbenihputovanja,OBRAČUNPLAĆA.Osigurana jepodrškazačitavnizpregleda i izvještajaštouključujepropisana,standardna iobaveznaizvješća.10.1.17. OBRAČUNPLAĆAOvajsegmentmoraosiguratisljedećupodršku:

a) Izraduobračunaplaćailidrugogdohotkazazaposlenika;b) Izradu obračuna preko koeficijenata, sati rada i vrijednosti sata, fiksno ugovorenih

iznosailikombinacijaistih;c) Slobodadefiniranjavrstaprimanjaiisplata;d) Unosiznosaisplateubrutoiznosu;e) Mogućnostvišeisplatautokumjeseca;f) Korištenjeporezniholakšica;g) Evidencijaiobračunobustava(npr.krediti,alimentacije,itd.);h) Knjiženjeobračunauglavnuknjigu;i) Arhiviranjeobračunaimogućnostnjihovognaknadnogpregledaiispisa;j) IzradaipredajaJOPPDObrasca–podaciizsegmentaObračunplaća;k) Izradaipredajaobrazacauelektronskomobliku:ObrazacIP1,ObrazacNP1,Obrazac

IO1,ObrazacIO2;l) Specifikacija isplate plaća prema bankama: nalozi za plaćanje – HUB3

format,specifikacijeobustava,itd.;m) ObrazacIP(zadohodakodnesamostalnograda)-ispis;

Page 20: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP20/37

n) Potvrdaoisplaćenomdohotku(zadrugidohodak,autorskehonorare)-ispis;o) Raznaizvješća,rekapitulacijeizakonskipotrebniobrasci;p) Generiranjenalogazaprijenos.

Opći parametri pojedineplaće, podaci iz evidencija radnika imjesečni podaci o isplatama,naknadamaiobustavamamorajubitipodlogazaobračun.Poslovni sustav mora osigurati podršku za parametriziranje niza podataka, podaci odoprinosima, porezima, prirezima i slično. Isto tako treba biti omogućena i podrška zapromjenuilidodavanjenovihvrstaisplataiobustava:

• Plaćeni sati (redovni rad, prekovremeni rad, rad u neradne dane, godišnji odmor,državnipraznik)ineplaćenisati;

• Bolovanjenateretpoduzeća/ustanoveiHZZO-a;• Naknadezaprijevoznaposao;• Naknadezaprijevozinoćenjenaslužbenomputu;• Naknadezaupotrebuprivatnogautomobila;• Naknadazaodvojeniživot;• Darovi,nagrade,regres;• Potpore(smrt,bolovanje,elementarnanepogoda);• Obustave(krediti,alimentacije,administrativnetj.sudskezabrane),itd.

Segmentmoraosiguratipodrškuzaizvođenjeobračunaplaćai/ilidrugogdohotkaneograničenbrojputasvedozaključkaobrade.Svi navedeni podaci moraju se spremiti u izlazne tablice za koje Poslovni sustav nakonzaključkaobradeosiguravapostupkearhiviranja.SegmentObračunplaćaidrugogdohotkamoraomogućiti:

a) Brzo i jednostavnounošenjepodatakakoji semijenjajumjesečno,vrsta isplate,satirada,stimulacijeidrugiparametrikojiutječunapojedinačniobračun;

b) Automatskouključivanjestalnihtj.rjeđepromjenjivihpodatakaozaposlenikuc) Obračunvišeisplatatj.plaćautokujednogmjeseca(višestrukaisplata,bonus,plaće)

;d) Praćenjeisplataprekobanaka(tekućiračuni);e) Isplatuplaćeprekobanakauz izradudiskete (Zagrebačkabanka,Privrednabanka ili

nekadrugabankapremazadanojspecifikaciji);f) Obradukreditaidrugihobustava;g) Ispisrekapitulacijeplaće;h) Automatskoknjiženjeplaćauglavnuknjigu;i) Generiranjenalogazaprijenos,kakoautomatskigeneriranihtakoiručnokreiranih;

Page 21: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP21/37

j) Izradaipredajaobrazacauelektronskomobliku(ObrazacIP1,ObrazacNP1,ObrazacIO1,ObrazacIO2,specifikacijaisplateplaćapremabankama–HUB3format;nalozizaplaćanje–HUB3format,specifikacijeobustava,itd.);

k) ObrazacIP(zadohodakodnesamostalnograda)-ispis;l) Potvrdaoisplaćenomdohotku(zadrugidohodak,autorskehonorare)-ispis;m) Popiszaposlenikapobankamaukojimaimajuotvoreneračune,popiszaposlenikakoji

imajuobustavenaplaćuitd.

Segment mora biti dopunjen podrškom za mapiranje ključnih matičnih podataka zageneriranjenovezakonskeevidencijeJOPPDobrazac.10.1.18. SEGMENTJOPPDEVIDENCIJATROŠKOVISLUŽBENIHPUTOVANJASegmentJOPPDEVIDENCIJAmoraosiguratisljedećupodršku:

a) Unosiodržavanjeključnihmatičnihpodatakaevidencije:• podnositeljizvješća,• stjecateljprimitka/osiguranik,• primici/obvezedoprinosa,• neoporeziviprimici,• načinisplate/izvršenjaobveze;

b) PodrškazageneriranjeJOPPDobrascanatemeljupodatakaizsegmentaPutninalozi–Blagajna;

c) Podrška za generiranje JOPPD obrasca na temelju podataka iz segmenta Obračunplaća;

d) PodrškazageneriranjeJOPPDobrasca–ručniunospodataka;e) PodrškazakreiranjedatotekeupropisanomXMLformatuzaslanjeuPoreznuupravu.

10.1.19. SEGMENTFINANCIJSKOKNJIGOVODSTVO11.1.19.1. OsnovnanačelasegmentaFinancijskoknjigovodstvoNovi Poslovni sustav mora biti koncipiran na način da osigurava sve zakonom propisaneevidencijezaproračunskekorisnike:

• dnevnik,• glavnaknjiga,• pomoćneknjige.

NoviPoslovnisustavmoraosigurativođenjeposlovnihknjigazafiskalnugodinu.NoviPoslovnisustav mora Korisniku omogućiti da samostalno kreira fiskalnu godinu sa obračunskimrazdobljima.

Page 22: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP22/37

Novi Poslovni sustav mora osigurati sve potrebne sintetičke podatke kao i sve zakonompropisaneanalitike:a) Analitikakupaca-zasveoperativnepostupkeanalitikekupaca(kunskaideviznaanalitika);b) Analitikadobavljača-zasveoperativnepostupkeanalitikedobavljača(kunskaidevizna

analitika);c) Analitikazaliha(robno/materijalnoknjigovodstvo):

• vrednovanjezaliha=stvarnenabavnecijene,• metodautroška=FIFOmetoda,• automatizam knjiženja iz postupaka segmenata NABAVE, PRODAJE, SKLADIŠNOG

POSLOVANJAtesegmentaINTERNIDOKUMENTI;d) Automatizamknjiženjaizpostupakasegmenata;blagajna,putninalozi,platnipromet;e) Knjigovodstvodugotrajneimovine-unosipraćenjedugotrajneimovine;f) Svazakonompropisanaizvješća(Bilanca,Kontokartica;Karticakupca;Karticadobavljača,

Bilancakupaca,Bilancadobavljača,Izvodotvorenihstavakakupacaidobavljača,pregledulaznih računa, pregled izlaznih računa) na temelju podataka iz glavne knjige u okvirudostupnihpodatakaizGlavneknjige;

g) Program mora omogućiti pripremu financijskih izvještaja proračunskih korisnika kojiuključuju izvještaj o stanju i strukturi te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine,obveza,vlastitihizvora,prihoda,rashodaprimitakaiizdataka,odnosnonovčanihtokova:• PremaZakonuiPravilnikuoproračunskomračunovodstvu,korisniciproračunaobvezni

suvoditianalitičkeevidencije:§ Dugotrajnenefinancijskeimovine§ Kratkotrajnenefinancijskeimovine§ Financijskeimovineiobveza,ito:

► Potraživanjaiobveza,► Vrijednosnihpapira,zajmovaidrugihfinancijskihinstrumenata,► Knjigu(dnevnik)svihblagajni,

• Evidencijudanihiprimljenihjamstavaigarancija,• Evidencijuputnihnaloga,• KnjigaURA,• KnjigaIRA;

h) Kreiranje zakonom propisanih proračunskih izvješća (BIL, PR-RAS, RASf, PVRIO, OBV,SPRAS) – podrška za postupke automatskog generiranje navedenih izvješća na temeljupodatakaizglavneknjigeuokvirudostupnihpodatakaizGlavneknjige;

i) Operativnaizvješća–dodatnaopcija„izvozpodatakauXLS“;j) Managerska izvješća - podršku za slobodno definiranje/generiranje izvješća na podlozi

podatakaglavneknjige.11.1.19.2. PodsegmentisegmentafinancijskoknjigovodstvoPilot projekt unutar segmenta FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO mora osigurati podršku zasljedećepodsegmente:

Page 23: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP23/37

a) Glavnaknjiga,b) Analitikakupaca,c) Analitikadobavljača,d) Analitikazaliha(robno/materijalnoknjigovodstvo),e) Knjigovodstvodugotrajneimovine,f) Knjigovodstvositnoginventara,g) Svazakonompropisanaizvješćanatemeljupodatakaizglavneknjigeuokvirudostupnih

podatakaizglavneknjige:Bilanca,Kontokartica,Karticakupca,Karticadobavljača,Bilancakupaca,Bilancadobavljača,Izvodotvorenihstavakakupacaidobavljača,pregledulaznihračuna,pregledizlaznihračuna;

h) Zakonompropisanaproračunska izvješćapodrška zapostupkeautomatskoggeneriranjenavedenih izvješćana temeljupodataka izglavneknjigeuokvirudostupnihpodataka izGlavneknjige:BIL,PR-RAS,NT,RASf,PVRIO,OBV,SPRAS

i) Operativnaizvješća–dodatnaopcija„izvozpodatakauXLS“,j) Managerska izvješća - podršku za slobodno definiranje/generiranje izvješća na podlozi

podatakaglavneknjige.A) GLAVNAKNJIGAPodsegmentGLAVNAKNJIGAmoraosiguratisljedećupodršku/postupke:a) Proračunskikontniplan;b) Korištenjeproračunskogračunskogplana;c) Postupkezakreiranjeposlovnegodinesaobračunskimrazdobljima(mjesecilikvartal);d) Zatvaranjeobračunskihrazdoblja,zatvaranjeposlovnegodine;e) Definiranje i korištenje neograničenog broja bankovnih računa (kunskih i deviznih) sa

pripadajućimtemeljnicamazaknjiženje;f) Definiranjeikorištenjeneograničenogbrojatemeljnica;g) Temeljnicazaknjiženjekompenzacijedugovanja/potraživanja;h) Definiranje pravila knjiženja za određene račune GK (obaveza/forsiranje dugovnog ili

potražnogknjiženjauciljusprečavanjapogrešaka);i) Podrškazadefiniranjepravilaknjiženjazasvakuvrstuposlovnogdogađaja;j) Definiranje ikorištenjedimenzija(npr.šifreMT,šifrenositeljatroška,šifravozila, izvori

financiranja, vrsta prihoda, djelatnost, projekti) u obradi ulaznog računa i/ili izlaznogračuna (podrška za izvještavanje o troškovima i prihodima po svim navedenimdimenzijama);

k) Definiranje obaveznog unosa dimenzija kod knjiženja/obrade poslovnog događaja npr.„ŠifraMT“;

l) AutomatizamknjiženjanapripadajućiračunGK/kontoobavezeovisnooračunuGK/kontutroška(vezagrupe32*sgrupom23*);

Page 24: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP24/37

m) Automatizam knjiženja izračunatog iznosa pretporeza na unaprijed definirane računeGK;

n) Podrška za automatsko preknjižavanje prihoda u postupku zatvaranja uplate i izlaznogračunauskladusadefiniranimpostavamanaračunimaGK(vezafakturirano–naplaćeno);

o) Postupkezadefiniranjebrojčanihserijazasveoperativnepostupke/dokumente;p) Postupkezaunosikorištenjerazličitihvaluta;valuteitečajneliste;q) Automatskiizračuniknjiženjetečajnihrazlika(realiziranetečajnerazlike)-tečajnerazlike

koje automatski nastaju i knjiže se u postupku zatvaranje uplate i fakture u ino valuti(analitikadobavljačaianalitikakupaca)kaorazlikaizmeđutečajaračunaitečajauplate.RealiziranetečajnerazlikeknjižesesdatumomuplatenakontaGKkojasedefinirajuupostavamavaluta;

r) Definiranje i korištenje neograničenog broja bankovnih računa (kunskih i deviznih) sapripadajućimtemeljnicamazaknjiženje;

s) Definiranjeikorištenjeneograničenogbrojatemeljnica;t) Dnevnik–kronološkopraćenjesvihknjiženja;u) Podrškazaslobodnodefiniranje/generiranjeizvješćanapodlozipodatakaglavneknjige–

Korisniku jeomogućenoslobodnogeneriranje izvješća(managerska izvješća)napodlozipodatakaglavneknjige;

v) Podrškazapohranupodatakaprethodnihposlovnihgodina(obrađenihuovomsustavu);w) Postupak „automatskog zatvaranje računa dobiti/gubitka“ (sučeljavanje

prihoda/rashoda);

Ovajsegmentmoraosiguratipodrškuzaunos/obradusljedećihoperativnihpostupaka:• ULAZNIRAČUNROBNI,NABAVADI:

§ dohvaćanjaslogaUrudžbenogzapisnika,knjiženjeulaznogračuna,§ mogućnostkorištenjadimenzijapopotrebi,§ mogućnostautomatskogprijenosaobvezeknjiženogulaznogračunanaračuneGK,§ obrada/knjiženje pripremljenog ulaznog računa u segmentu nabava na temelju

zaprimljenerobe(Primka)i/iliizvršenihusluga,• ULAZNITROŠKOVNIRAČUN:

§ dohvaćanjaslogaUrudžbenogzapisnika,knjiženjeulaznogračuna,§ mogućnostkorištenjadimenzijapopotrebi,§ podrška za korištenje matičnog sloga usluge (na kojem se nalaze sve postave

knjiženja),§ podrškazakorištenjeračunaGK(nakojemsenalazesvepostaveknjiženja),§ obrada/knjiženje,

• STORNOULAZNOGRAČUNA:

Page 25: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP25/37

§ automatskostorniranjeodabranogračunasailibezopcijeautomatskoggeneriranjanovogdokumenta(podlogazanovoknjiženje),

§ automatskoažuriranjepridruženogslogaUrudžbenogzapisnikaoznakom„storniranračun“,

• ODOBRENJEDOBAVLJAČA(robnii/ilifinancijski):

§ financijsko odobrenje - podrška za korištenjematičnog sloga usluge (na kojem senalazesvepostaveknjiženja),

§ knjiženjepripremljenogrobnogdokumenta,§ mogućnostkorištenjadimenzijapopotrebi,§ dohvaćanjaslogaUrudžbenogzapisnika,knjiženjeodobrenjedobavljača,§ obrada/knjiženje,

• IZLAZNIRAČUNROBNIILIPRODAJADI:

§ mogućnostkorištenjadimenzijapopotrebi,§ obrada/knjiženje pripremljenog izlaznog računa u segmentu prodaja na temelju

otpremljenerobe(otpremnice)i/iliobavljenihusluga,§ obrada/knjiženje,

• IZLAZNIRAČUN–USLUGE:

§ generiranjeizlaznogračunanattemeljuprihvaćeneponude,§ mogućnostkorištenjadimenzijapopotrebi,§ podrška za korištenje matičnog sloga usluge (na kojem se nalaze sve postave

knjiženja),§ podrškazakorištenjeračunaGK(nakojemsenalazesvepostaveknjiženja),§ obrada/knjiženje pripremljenog izlaznog računa u segmentu prodaja na temelju

obavljenihusluga,• STORNOIZLAZNOGRAČUNA:

§ automatskostorniranjeodabranogračunasailibezopcijeautomatskoggeneriranjanovogdokumenta(podlogazanovoknjiženje),

• ODOBRENJEKUPCA(robnii/ilifinancijski):

§ financijsko odobrenje - podrška za korištenjematičnog sloga usluge (na kojem senalazesvepostaveknjiženja),

§ knjiženjepripremljenogrobnogdokumenta,§ mogućnostkorištenjadimenzijapopotrebi,§ obrada/knjiženje,

• RAČUNZAPRIMLJENIPREDUJAM,

Page 26: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP26/37

• RAČUNZADANEPREDUJMOVE;

x) Osiguravanjepodrškezaobradutroškova:

• mogućnostdefiniranjaneograničenogbrojaključevazarasporedtroška,• odabirključazapodjelutroškastavkeulaznogračuna(pounaprijeddefiniranomključu);

y) „Ponavljajuće temeljnice“ - mogućnost definiranja neograničenog broja ključeva za

rasporedtroška;z) „Ponavljajuće temeljnice“ - mogućnost definiranja i korištenje neograničenog broja

predložakatemeljnicasadefiniranimpravilimaponavljajućihknjiženja;aa) Mogućnostanalizetekućihrezultataposlovanjasapodacimaprethodnihgodina(povijesni

podaciposlovnihgodinaobrađeniuovomPoslovnomsustavu);bb) PodrškazauvozpodatakaizdatotekaformataCSViliXLS;cc) PodrškazaizvozpodatakaudatotekeformataCSViliXLS.B) KNJIGOVODSTVODUGOTRAJNEIMOVINESegment KNJIGOVODSTVO DUGOTRAJNE IMOVINE mora osigurati sljedećupodršku/postupke:a) Postupcizaunosiažuriranjematičnihpodatakasegmenta;b) Postupcizaunosiažuriranjesvihpostavaiparametara;

c) PostupcikojiKorisnikuomogućavajuobraduposlovnihdogađajavezanihza:• obradu/knjiženjenabavedugotrajneimovine,• obradu/knjiženjeprodaje/stornoprodajedugotrajneimovine,• postupak„IzračuniknjiženjeispravkavrijednostiDI“,• postupak„aktivacijaDI“(prijenosizpripreme),• preknjižavanjeDIuSI,• postupaksmanjenjavrijednostiDI,• postupakpovećanjevrijednostiDI,• postupakRashodDI,• postupakzaotpisDI,• postupcizaunosipraćenjeMTDI,• postupcizaunosipraćenjeNT(nositeljtroška)DI,• postupcizaunosipraćenjelokacijezaduženjadugotrajneimovine,• postupcizagodišnjipopisdugotrajneimovine,• dostupnostdostavaka–jednostavanpristup,• transparentnostknjiženja–vezanabrojdokumenta,• jednostavanuvidupodatke:stanje,knjiženestavkebezpotrebelistanja,

Page 27: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP27/37

• ispisi:Popisdugotrajneimovine(DI),Karticadugotrajneimovine(DI),ZaduženjezaDI,TemeljnicaDI,InventurnipopisDI,StanjeDInadan,PrometDIurazdoblju.

Segment KNJIGOVODSTVO DUGOTRAJNE IMOVINE mora biti u potpunosti integriran sasegmentima:MATIČNIPODACI,NABAVA,GLAVNAKNJIGA,PRODAJA.C) KNJIGOVODSTVOSITNOGINVENTARASegmentKNJIGOVODSTVOSITNOGINVENTARAmoraosiguratisljedećupodršku/postupke:a) Postupcizaunosiažuriranjematičnogpodatkaositnominventaru;b) Postupcizaunosiažuriranjesvihpostavaiparametara;

c) PostupcikojiKorisnikuomogućavajuobraduposlovnihdogađajavezanihza:

• obradu/knjiženjenabavesitnoginventara,• postupak„otpissitnoginventara“;

d) Dostupnostdostavaka–jednostavanpristup;e) Transparentnostknjiženja–vezanabrojdokumenta;f) Jednostavanuvidupodatke:stanje,knjiženestavkebezpotrebelistanja;g) Ispisi:Popissitnoginventara(SI),Karticasitnoginventara(SI),TemeljnicaSI.Segment KNJIGOVODSTVO SITNOG INVETARA mora biti u potpunosti integriran sasegmentima:MATIČNIPODACI,NABAVA,GLAVNAKNJIGA,PRODAJA.D) KNJIGOVODSTVODOBAVLJAČASegment KNJIGOVODSTVO DOBAVLJAČA mora osigurati kvalitetnu podršku za praćenje iupravljanjeobavezamapremadobavljačimaiplaćanjima,kunskimideviznim.SegmentKNJIGOVODSTVODOBAVLJAČAmoraosiguratisljedećupodršku/postupke:

a) Postupkezadefiniranjepostava/parametararada;b) Podrškazaunosikorištenjematičnihpodatakadobavljača;c) Podrškazaunosikorištenješifrereferenta;d) Mogućnostzaunosikorištenjeugovorenihcijenadobavljača;e) Podrškazaunosikorištenjeuvjetaplaćanjazaizračundospijećaračuna;f) Podrškazaunosikorištenjenačinaplaćanja;g) Podrškazastranevaluteitečajvalute;h) Operativnipostupciknjiženjeulaznihračuna,stornoračuna,odobrenjadobavljača;

Page 28: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP28/37

i) Podrškazauvidustatistikedokumenataprijesamogknjiženja,provjerapodatakasaulaznomdokumentacijomuciljusmanjenjapogrešaka;

j) Postupcizajednostavnozatvaranjei/iliotvaranjestavaka;k) Dostupnostdostavaka–jednostavanpristup;l) Transparentnostknjiženja–vezanabrojdokumenta;m) Jednostavanuvidupodatke:stanje,knjiženestavkebezpotrebelistanja;n) Postupakautomatskogzatvaranjaulaznogračunaprijenosomobvezenadrugiračun

GK.Ovajsegmentmorabitiupotpunosti integriransasegmentima:MATIČNIPODACI,GLAVNAKNJIGA,KNJIGOVODSTVOKUPACA,BLAGAJNA,PLATNIPROMET,NABAVA.Segment KNJIGOVODSTVODOBAVLJAČAmora osigurati podršku za jednostavno i efikasnopraćenjeanalitičkihkonta.Podržanajemogućnostpraćenjaviševrstaanalitika:domaći,ino,interniitd.ovisnoopotrebama.Ovaj segment mora osigurati podršku za jednostavno zatvaranje stavaka ili unutar sametemeljnice za vrijeme knjiženja plaćanja ili naknadno. Segmentmora osigurati podrška zajednostavnonaknadnootvaranjezatvorenihstavaka.Segment KNJIGOVODSTVODOBAVLJAČAmora osigurati podršku za standardne preglede /izvješća:• popisdobavljača;• karticadobavljača;• otvorenestavke;• IOS;• bilancadobavljača;• pregleddospijećaobaveza.

E) KNJIGOVODSTVOKUPACASegmentKNJIGOVODSTVOKUPACAmoraosiguratiefikasnupodrškuzapraćenjeiupravljanjepotraživanjaodkupacateplaćanja;kunskailidevizna.SegmentKNJIGOVODSTVOKUPACAmoraosiguratisljedećupodršku/postupke:

a) Postupkezadefiniranjepostava/parametararada;b) Podrškazaunosikorištenjematičnihpodatakakupaca;c) Podrškazaunosikorištenješifrereferenta;d) Mogućnostzaunosikorištenjeprodajnihcjenika;e) Podrškazaunosikorištenjeuvjetaplaćanjazaizračundospijećaračuna;

Page 29: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP29/37

f) Podrškazaunosikorištenjenačinaplaćanja;g) Podrškazastranevaluteitečajvalute;h) Operativnipostupciknjiženje:izlaznogračuna,stornoračuna,odobrenjakupca;i) Podrška za uvid u statistike dokumenata prije samog knjiženja u cilju smanjenja

pogrešaka;j) Postupcizajednostavnozatvaranjei/iliotvaranjestavaka;k) Dostupnostdostavaka–jednostavanpristup;l) Transparentnostknjiženja–vezanabrojdokumenta;m) Jednostavanuvidupodatke:stanje,knjiženestavkebezpotrebelistanja.

Ovajsegmentmorabitiupotpunosti integriransasegmentima:MATIČNIPODACI,GLAVNAKNJIGA,KNJIGOVODSTVODOBAVLJAČABLAGAJNA,PLATNIPROMET,NABAVA.NoviPoslovni sustavmoraosiguratipodršku za jednostavno i efikasnopraćenjeanalitičkihkonta;podržanajemogućnostpraćenjaviševrstaanalitika:domaći,ino,utuženiitd.ovisnoopotrebama.Novi Poslovni sustavmoraosigurati postupak za jednostavno zatvaranje stavaka ili unutarsame temeljnice za vrijeme knjiženja plaćanja ili naknadno. Novi Poslovni sustav moraosiguratipodrškuzanaknadnootvaranjezatvorenihstavaka.SegmentKNJIGOVODSTVOKUPACAmoraosiguratipodrškuzastandardnepreglede/izvješća:• popiskupaca;• karticakupca;• otvorenestavke;• IOS;• bilancakupca;• pregleddospijećapotraživanja.

F) KNJIGOVODSTVOZALIHASegment KNJIGOVODSTVO ZALIHAmora osigurati podršku za praćenjematerijala:matičnipodaci,troškovi,cijene,jedinicemjera,primarnidobavljač,marka/brand,grupatekategorijaartikala.Ovajsegmentmoraosiguratipodrškuzakorištenjevišeskladišta,međuskladišniprijenos,kaoipodrškuzaobraduipraćenjeizdavanja/razduženjazalihanamjestatroška.SegmentKNJIGOVODSTVOZALIHAmoraosiguratisljedećupodršku/postupke:

Page 30: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP30/37

a) Postupkezadefiniranjematičnihpodatakaipostava;b) Postupkezadefiniranjeshemaknjiženjasvihposlovnihdogađaja;c) Postupkezadefiniranjekategorijaartikalaipridruživanjeistihumatičnislog;d) Mogućnostkorištenjeatributaartikala/materijala(marka/brand,grupe);e) Podrškazaunospodatakaoprimarnomdobavljaču;f) PodrškuzaFIFOmetoduobračunautroškazaliha;g) Podrškazagodišnjipopis–inventuruzaliha;h) Dostupnostdostavaka–jednostavanpristup;i) Transparentnostknjiženja–vezanabrojdokumenta;j) Jednostavanuvidupodatke:stanje,knjiženestavkebezpotrebelistanja;k) Podrškuzastandardneispise:

• Popisartikala,• Karticaartikla,• Lagerlista,• Pregledprometaartikala,• Ispisugovorenogcjenikadobavljača,• IspisProdanogcjenika.

Ovajsegmentmorabitiupotpunostiintegriransasegmentima:MATIČNIPODACI,NABAVA,PRODAJA,GLAVNAKNJIGA.10.1.20. SEGMENTRAZMJENAPODATAKASASEGMENTOME-MATICAOvajsegmentmoraosiguratipodrškuzapreuzimanjematičnihpodatakaozaposlenicimaizsegmentaE-MATICAusegmentKADROVSKAEVIDENCIJAnovogPoslovnogsustava.10.1.21. SEGMENTRAZMJENAPODATAKASASUSTAVOMCOPOvajsegmentmoraosiguratipodrškuzapreuzimanjeobračunaplaćaidrugihinformacijaizsustavaCOP.10.1.22. SEGMENT RAZMJENA PODATAKA SA SEGMENTOM KORISNIČKI

SUSTAVAUTORIZACIJAOvaj segmentmora osigurati podršku za preuzimanje podataka o korisničkim računima izkorisničkogsustavaautorizacija.10.1.23. SEGMENTFINANCIJSKOPLANIRANJE

Page 31: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP31/37

SegmentFINANCIJSKOPLANIRANJEmoraosiguratipodrškuza:

a) definiranjefinancijskihplanovapodimenzijama(mjestotroška),b) praćenjefinancijskihplanova–usporedbaplanasaostvarenimrezultatima.

Morabitiosiguranapodrškazasljedećeispise:

a) ispisPlanapoMT,b) pregledplaniranihiostvarenihvrijednostipoMT.

10.1.24. SEGMENTANALIZEIIZVJEŠTAVANJESegmentANALIZA I IZVJEŠTAVANJEmoraosigurati podršku zapraćenjeprometa (prihodi irashodi)posljedećimdimenzijama:

a) mjestotroška,b) vozilo,c) izvorfinanciranja,d) djelatnost,e) vrstaprihoda,f) projekt.

Ovajsegmentmoraosiguratisljedećupodršku:

• zajednostavnogeneriranjenavedenihdimenzija,• pregledepodataka,• ispisepodataka.

SegmentANALIZAIIZVJEŠTAVANJEmoraosiguratipodrškuzasljedećeispise:

• bilancapoMT,• pregledtroškovapoMTiostalimdimenzijama,• pregledprihodapoMTiostalimdimenzijama.

Segmentmoraosiguratipodrškuzasvazakonompropisanaproračunskaizvješća(BIL,PR-RAS,RASf,PVRIO,OBV).Podrškamoraomogućavatiautomatskogeneriranjenavedenihizvješćanatemeljupodatakaizglavneknjige.10.2. OpisModulaupravljanjapotporama10.2.1. CiljeviModulaupravljanjapotporama

Page 32: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP32/37

Jedan od specifičnih segmenata vezanih uz područje financiranja škola i obrazovanja jeevidencijapotporaučenicimauokviruučeničkogstandarda.StogajeuokviruopsegaovogprojektnogzadatkapredviđenrazvojiimplementacijaModulaupravljanja potporama, s namjerom da ovaj segment bude sveobuhvatan, ali sastandardiziranimpostupcimasobziromnamogućnostprimjenezarazličiteoblikepotpora.UsklopupilotprojektaočekujeserazvojiimplementacijaModulaupravljanjapotporamazadvaoblikapotpora:Stipendije,SubvencijeprijevozaučenikaiBesplatniudžbenici.Potpore su stipendije, subvencije prijevoza, smještaja, prehrane, udžbenika te drugimaterijalni oblici pomoći učenicima u okviru učeničkog standarda, koji se financiraju izproračunskih sredstava ili drugih izvora, a organiziraju od strane jednog ili više sudionika(škola,osnivačškole,nadležnoministarstvo,tedrugatijeladržavneupravesodgovarajućimovlaštenjima).10.2.2. KljučnikorisniciModulaupravljanjapotporamaPotporesemoguvoditinajednojilivišerazina,auključujusljedećeključnekorisnike:škola,osnivač,državnarazina(ministarstvoilivladinaagencija),zakladeidrugipodupirateljiiliizvorifinanciranjapotpore,pružateljiuslugepotporetekorisnicipotporaipodnositeljizahtjeva.Korisnici ovog segmenta mogu biti zaposlenici različitih institucija i svih razine koje supodupirateljipotporei/iliobavljajuposloveadministrativnepotpore,tepodnositeljizahtjevai korisnici potpora, u skladu s dodijeljenim ulogama i ovlaštenjima. Modula upravljanjapotporamamorabititakodizajniraniizrađendajemogućenjegovokorištenjeusvimškolamanapodručjuRH,štoznačidajemogućaprimjenaiizvanškolaobuhvaćenihpilotprojektom.10.2.3. FunkcionalnizahtjeviModulaupravljanjapotporamaU funkcionalnom smislu, segment pruža potporu ključnim poslovnim procesima tijekomživotnog ciklusa potpore (određivanje tipa potpore, određivanje ciljane populacije,određivanje kriterija potpore, definiranje rokova, unos podataka o natječaju u bazu,uključujućipripremušifrarnikaivrijednostiparametara):

1. objavljivanje natječaja (objavljivanje određivanje načina oglašavanja natječaja,objava),

2. prijavljivanje na natječaj (popunjavanje online forme za predavanje zahtjeva zapotporom od strane podnositelja a u ime korisnika potpore, predavanjedokumentacije,prikupljanjepodatakaizregistara),

3. vrednovanje pristiglih prijava (provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta i rokova tepotpunostidokumentacije,izračunkvantitativnihpokazatelja),

4. donošenje odluke o potporama i objavljivanje rezultata (okončanje postupkanatječaja,izdavanje,objavaiidostavarješenja,žalbenipostupak),

5. praćenjeostvarivanjepotpore(računalnapotporaiautomatizacijaizradepojedinačnihizbirnihnalogazaplaćanjeteevidentiranjanjihoverealizacije),

Page 33: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP33/37

6. obračun (obračuno realizaciji potpore, pojedinačni i zbirno, po različitimvrstama ipodručjimapotpora),

7. analizaiizvještavanje(omogućavanjeupitaiizvještavanjaporazličitimkriterijima).Koraciod1do4supokrivenislikom1,akoraci5-7supokrivenislikom2.Potporaprocesimatijekomživotnogciklusapotporeodstranesegmentatrebabititehnološkirazrađenatakodaomogućavavisokurazinuautomatizacijepostupka.SustavmoraomogućitiprikupljanjepodatakavezanihuzZahtjevzapotporomnanačindasepodaciuvijekkada je tomogućepreuzimaju izpostojećih javnih registara ilibaza,alida jeistovremenoomogućenunospodatakatemeljemdokumenatailidrugihizvoraivjerodostojnihisprava.Nakonprikupljanjapodatakasustavmoraomogućitipotporuvrednovanjapristiglihzahtjeveprema kriterijima natječaja te izračunavanjem kvantitativnih pokazatelja (npr. izračunatiprihodpočlanukućanstvakaoukupniprihodkućanstvaujednommjesecu,podijeljensbrojemčlanovakućanstvazareferentnorazdoblje).Uokviruopsegaovogzadatkatrebadetaljnijerazvitipodatkovnustrukturuifunkcionalnostzapraćenje ostvarivanje potpore „Stipendije“, „Subvencije prijevoza učenika“ i „Besplatniudžbenici“uokviruModulaupravljanjapotporama,štouključuje:• generiranjeiznosapotporetijekomrazdobljapotpore(npr.tablicasiznosomstipendijepo

mjesecimailipopisudžbenikapoškolskimgodinama),• formuzaunospodatakaododijeljenojpotpori (npr. isplaćenojstipendiji ilidodijeljenim

udžbenicima),• serviszaunosisplaćenogiznosapotporeizvanjskogsustava,• proceduruzaizvještavanjeoisplaćenimpotporamatijekomzadanograzdoblja,analitičkii

zbirno,• generiranje rješenja o potpori, povezano s uredskim poslovanjem (dodjeljivanje klase i

urudžbenogbroja).Sustavmoraomogućitiobračunteanalizuiizvještavanjekrozpregledeiizvještajeporazličitimkriterijima (potpore po vrsti, natječaju, razdoblju, podupiratelju, podnositelju zahtjeva,korisniku,statusu,itd.).U podatkovnom smislu, segment omogućava prikupljanje podataka iz dostupnih javnihregistara, unos podataka u ključnim fazama i aktivnostima životnog ciklusa potpore,pohranjivanjeovihpodatakatenjihovopretraživanjeiizvještavanjenatemeljupodatakateizvozpodataka.Osnovnišifarniciovogsegmentavodesenarazinisustava.RegistarNatječajasadržipodatkeonatječajimakojimasedajupotporeučenicima.Osnovniatributinatječajasu:• identifikacijskaoznaka,• datumimjestoobjave,• vrstapotpore,• ukupniiznospotpora,

Page 34: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP34/37

• najvećipojedinačniiznospotpore,• razdobljezakojesepotporedodjeljuju(od-do),• ciljanapopulacijakorisnikapotpore,• izvorfinanciranja,• kriterijinatječaja.

OsnovnipodatkovnientitetiModulaupravljanjapotporamasuZahtjevzapotporomkojiseodnosi na jednogKorisnikapotpore. Podnositelj zahtjeva je punoljetni učenik ili roditelj iliskrbnik maloljetnog učenika. Zbog toga se u sustavu se evidentiraju i osobni podaci opodnositeljima zahtjeva, uključujući prezime i ime, OIB i adresu stanovanja te podaci okorisniku potpore. Za maloljetne učenike se evidentiraju se i podaci o skrbniku (roditelj,staratelj).Jedanzahtjevzapotporomvezanjeuzjedannatječaj,jednogpodnositeljaijednogkorisnika-učenika.Registar Zahtjeva za potporom sadrži sve evidentirane zahtjeve. Sustav mora omogućitibilježenjesvihstatusa(stanjaipromjenastanja)zahtjevazapotporomtijekomživotnogciklusa(npr. unesen, promijenjen, predan, provjeren, odobren, odbijen, aktivan, privremenosuspendiran,realiziran,obračunat,itd.).Zasvakinatječajvodesepodacioključnimdogađajimakojimasemijenjastatusnatječaja(npr.datumobjave,datumdokojegseprimajuprijave,datumobjaverezultata,početakpružanjapotpora, završetak pružanja potpora, itd.), koji su implementirani kao okidači za daljnjuobradu.Sustavmoraonemogućiti,odnosnoomogućitiunosipromjenupodatakapojedinihulogasobziromnaaktualnistatusnatječaja.Naprimjer,podnositeljimogumijenjatipodatkeuzahtjevutakodugodokjenatječajotvorenidokneoznačedajezahtjevpredan.Tijekomprojektiranjasegmentatrebautvrditiovaposlovnapravila.Izvorifinanciranjapotporetrebajutakođerbitikatalogiziraninanačindapostojijedinstveniregistarpodupirateljakojisadržipodatkeojedinicamalokalnesamouprave,državnimtijelima,tvrtkama,zakladamaidrugimosobamakojesejavljajuusvojstvupodupirateljananačindadodjeljuju stipendije, subvencije i ostale oblike potpore učenicima. Podupiratelj imajedinstvenu identifikacijskuoznaku,OIB,naziv,adresu,podatkezakontakt (telefon,e-mail,elektroničkipretinace-Građanin),šifruvrsteosobetepodatkeoupisuuregistargdjesevodestatusnipodaciopodupiratelju(registartrgovačkihdruštava,tijelasjavnimovlastima,udruga,zakladaisl.).Sustavmoraomogućitivišerazinaadministrativneprovjerezahtjevazaprovjerom(npr.škola,osnivač).Pritomosobezaduženeiovlaštenezaadministrativnuprovjerumoguupisatisvojekomentareiautomatskigeneriratiporukupodnositelju(e-maililiporukauosobnipretinace-Građanina).Konačnuodlukuipromjenustatusazahtjevamožeobavitisamojednauloga.Konačnaodlukamože sadržavati obrazloženje razloga odbijanja ili prihvaćanja zahtjeva te iznos i oblikodobrenepotpore.Svakanaknadnapromjenastatusamožesadržavatiobrazloženjerazlogapromjenestatusa.Zasvakupromjenustatusazahtjevazapromjenombilježisekorisničkoimeosobekojajepodatkepromijenilatesistemskovrijemepromjene.

Page 35: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP35/37

10.2.4. ZahtjevinainteroperabilnostModulaupravljanjapotporamaSustav mora omogućiti interoperabilnost na način da se određeni podaci ne upisuju sdokumenata, nego se prenose iz drugih registara korištenjem servisa. Na ovaj se načinizbjegavapotreba za pribavljanjem i prilaganjemdokumentacije stoga što se vjerodostojnipodacipreuzimajuizdrugihregistara.

Slika1:Shemapovezivanjakoddodjelepotpore

Uokviruopsegaovogprojektnogzadatkapredviđenojeautomatskopreuzimanjepodatakaizsljedećihbazairegistara:• bazaprebivalištaMUP-a,• registarOIBiinformacijskisustavPorezneuprave,• sustavHrvatskogzavodazamirovinskoosiguranje,• e-Matica,

Page 36: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP36/37

• e-Dnevnikte• sučeljezapreuzimanjepodatakaoprosjecimaplaćeodposlodavaca.ObavezaNaručitelja jedapribaviodgovarajućesuglasnosti istvoriorganizacijske itehničkepreduvjete za korištenje servisa drugih sustava, a obaveza Ponuditelja je da ostvari ovufunkcionalnost.Podaciokorisnikupotporeipodnositeljuzahtjeva,unosenasljedećenačine:• automatskipreuzimanjempodatakaizbazeprebivalištaMUP-ai/iliregistraOIB,• automatskipreuzimanjempodatakae-Matice,• podacimaiz(kopije)osobneiskaznicepodnositelja.Zahtjevzapotporomsadržiopćepodatkeoučeničkimpostignućima:• upisanojškoli,obrazovnomprogramuterazreduilisemestru,• prosjekuocjenapostignutomuprethodnimzavršenimrazredimaškole,• značajnim postignućima na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima i

smotramau znanju, umjetnosti i sportu kao i odrugimpriznatimpostignućima tijekomprethodnogškolovanja.

Navedenipodaciokorisnikupotporeseunosenasljedećenačine:• automatskipreuzimanjempodatakae-Maticeie-Dnevnikaizzapisazahtjeva,• ručnimunosomiz(kopija)priloženedokumentacije.Zahtjev za potporom sadrži podatke o socijalnom statusu korisnika potpore i članovakućanstava:• brojučlanovakućanstvapomjesecimatijekomreferentnogprethodnograzdobljakojeje

određenognatječajem(npr.prethodnih12mjeseci),• visini dohotka po članovima kućanstva ili ukupno po mjesecima tijekom referentnog

prethodnog razdoblja koje je određeno natječajem (dohodak od nesamostalnog rada,samostalnograda,imovine,mirovine,itd.).

Navedenipodaciseunosenasljedećenačine:• automatski preuzimanjem podataka korištenjem servisa Porezne uprave i Hrvatskog

zavodazamirovinskoosiguranje,• ručnimunosomiz(kopija)priloženedokumentacije.Zahtjevzapotporommožesadržavatiposebnepodatkekojejepotrebnoprikupititemeljemspecifičnihokolnostiikriterijanatječajao:• posebnimpotrebamaučenika,• zdravstvenimspecifičnostima,• drugimkriterijima.Navedenipodaciseunosenasljedećenačine:• automatskipreuzimanjempodatakaizdostupnihregistara,• ručnimunosomiz(kopija)priloženedokumentacije.

Page 37: HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNet … · Financijsko planiranje i praćenje 24. Izvještavanje (zakonom propisana izvješća, proračunska izvješća) Hrvatska

Hrvatskaakademskaiistraživačkamreža-CARNet,JosipaMarohnića5,10000Zagreb,Hrvatska

Dokumentacijaonabaviev.broj:5-17-VV-OP37/37

Zahtjev za potporom može sadržavati i druge podatke koji će se utvrditi u suradnji skorisnicimatijekomprojektiranjasustava,kaoštosu iznos ivrstatraženepotpore,dodatnidokaziinapomenepodnositeljaislično.Sustavmoraomogućitivišerazinaadministrativneprovjerezahtjevazaprovjerom(npr.škola,osnivač).Pritomosobezaduženeiovlaštenezaadministrativnuprovjerumoguupisatisvojekomentareiautomatskigeneriratiporukupodnositelju(e-maililiporukauosobnipretinace-Građanina).U sklopu provedbe potpore se koriste katalozi izvora financiranja s podacima o udjelimafinanciranja potpore i rokovima subvencije. Za provedbu potpore je nadležan provoditelj(možebitiškola,nadležnoministarstvo,tijelalokalneiliregionalneuprave,vjerskeimanjinskezajednice,privatni izvori ilidruge institucije).Zarealizacijupotporesekoristepodaci izvećpostojećihregistarauvijekkadajetoraspoloživo(npr.podacioprijevozuize-Matice).

Slika2:Shemapovezivanjakodprovedbepotpore

Principiunosa,preuzimanjaigeneriranjapodatakasuistikaoikodpostupkadodjelepotpora.