Top Banner
Chirurgická klinika Chirurgická klinika FN Brno a LF MU Brno FN Brno a LF MU Brno Hrudní drenáž z pohledu chirurga Hanke I.,
35

Hrudní drenáž z pohledu chirurga - AKUTNE.CZ

Oct 16, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
bez tituluChirurgická klinikaChirurgická klinika FN Brno a LF MU BrnoFN Brno a LF MU Brno
Hrudní drená z pohledu chirurga
Hanke I.,
Hrudní drená Hrudní drená
Pi drenái hrudníku zavádíme drén do pohrudniní dutiny k dlouhodobému odsávání vzduchu nebo tekutiny.
typy velikost
odstranní patologického obsahu pohrudniní dutiny pi selhání jednorázová hrudní punkce
masivního nebo opakujícího se výpotek nereagující na punkci, zejména jestlie vyvolává dechovou nedostatenost
výpotek nádorového pvodu ped podáním cytostatik do pohrudniní dutiny
Hrudní drená - dvodyHrudní drená - dvody
odstranní patologického obsahu pohrudniní dutiny pi selhání jednorázová hrudní punkce
krvavý výpotek -hemotorax
pleurální dutin. Píiny - traumata - iatrogenní
– spontánnímu hemotoraxu – hemo-pneumotoraxu.
Hrudní drenáHrudní drená
škála od bezpíznakových
odstranní patologického obsahu pohrudniní dutiny pi selhání jednorázová hrudní punkce
Pneumotorax
Hrudní drená - dvodyHrudní drená - dvody
odstranní patologického obsahu pohrudniní dutiny pi selhání jednorázová hrudní punkce
hnisavý výpotek - empyém
v místním znecitlivní
za sterilních podmínek
pouíváme firemn vyrábné drenání soupravy na jedno pouití, obsahující drén rzné šíe i další pomcky a nástroje potebné k provedení výkonu
Hrudní drená - PostupHrudní drená - Postup
místo zavedení drénu volíme podle stejných pravidel jako u hrudní punkce ale zohlenujeme polohování pacienta na lku a kosmetický efekt
pístupovou cestu pro drén provádíme pomocí krátkého naíznutí ke, další vrstvy hrudní stny pronikáme nkami a tuhým mandrénem (bodcem) s katetrem z drenání soupravy a mandrén potom vytáhneme
Hrudní drená - PostupHrudní drená - Postup Drén fixujeme k hrudní stn koním stehem a
místo zavedení drénu kryjeme sterilním obvazem.
Drén napojíme na odsávací zaízení.
Po zavedení drénu provádíme kontrolní rentgenové vyšetení hrudníku k ovení polohy a funkce drénu, pi dobe fungující drenái dojde k optovnému rozepjetí plíce, vymizení vzduchu a tekutiny z pohrudniní dutiny.
Hrudní drená - PostupHrudní drená - Postup Je-li plíce trvale rozepjatá a v pohrudniní dutin
se netvoí další tekutina, drená odstraujeme.
Jestlie byl dvodem drenáe pneumotorax, necháváme drén nkolik hodin ped vyntím uzavený svorkou a provádíme rentgenové vyšetení hrudníku, abychom se ped odstranním drénu ujistili, e ji nedochází k pronikání vzduchu do pohrudniní dutiny a obnovení pneumotoraxu.
Hrudní drená - KomplikaceHrudní drená - Komplikace
Zavádní drénu me být obtíné pi srstech pohrudniní dutiny nebo pi velmi silné pohrudnici.
Nedostatená funkce drénu me nastat pi srstech, pítomnosti krevních sraenin nebo gelovité zántlivé hmoty, pi ucpání nebo zalomení drénu.
Hrudní drená - KomplikaceHrudní drená - Komplikace
Pi zavádní drénu me dojít ke krvácení z poranné mezieberní cévy i k proniknutí vzduchu do podkoí hrudní stny pi nechtném napíchnutí plíce (tzv. podkonímu emfyzému).
Mohou být pítomny bolesti hrudní stny pi drádní mezieberního nervu drénem nebo se me objevit místní infekce v okolí zavedeného drénu.
Závr - IZávr - I
Má svá rizika
Závr - IIZávr - II
Závr - IIIZávr - III