Top Banner
Hradec Králové TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Finanční část Finanční část
46

Hradec Králové

Jan 03, 2016

Download

Documents

martina-mclean

Seminář pro žadatele – OP VK 5. výzva k předkládání projektů Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání Oblast podpory 1.3. Finanční část. Hradec Králové. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Obsah prezentace. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Hradec KrlovTENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVN EVROPSKM SOCILNM FONDEM A STTNM ROZPOTEM ESK REPUBLIKY.Finann st

 • 1. Veobecn informace ke zpsobilm vdajm a rozpotu projektu 2. Nepm nklady3. Zpsobil vdaje dle kapitol rozpotu4. Nezpsobil vdaje5. Nejastj chyby v projektovch dostech

 • 1. Veobecn informace ke zpsobilm vdajm a rozpotu projektu

 • nedln soust projektovho zmruvychz z relnch hodnot a pedvd ppadn zmny a rizika do budoucnav prbhu realizace projektu bude mon provdt jeho dl zmnypodstatn zmny (pesuny mezi kapitolami vy ne 15%) bude nutn eit dost o podstatnou zmnu, pokud poskytovatel takovou zmnu schvl, bude vyhotoven dodatek ke smlouvnikdy v prbhu realizace projektu nebude mon celkov rozpoet navit!!!zrove nebude mon navyovat ty poloky rozpotu, pop. kapitoly rozpotu, kter pon vbrov komise na zklad hodnocen externch hodnotitel, vyjden Zprostedkujcho subjektu i rozhodnut len vbrov komisehlavn soust rozpotu je vyslen zpsobilch vdaj projektu za dobu realizace

 • Jedn se o vdaje projektu vznikl od data uvedenho ve Smlouv orealizaci grantovho projektu jako datum zahjen realizace projektu.charakter vdaje vdaj mus bt pimen (odpovdat cenm v mst, oboru a ase obvyklm), hospodrn (minimalizace vdaj pi respektovn cl projektu), eln (nezbytnost pro realizaci projektu a pm vazba na projekt) a efektivn (dosaen co nejve monho rozsahu, kvality a pnosu plnn kol ve srovnn s objemem prostedk vynaloench na jejich plnn)el vdaje vynaloen na aktivity, kter odpovdaj poadavkm OP VK a dan vzv a kter jsou plnovny v projektov dostiprokazatelnost vdaje doloiteln etnmi doklady, zachycen dn v etnictv i daov evidenci organizace, proplacen z bankovnho tu projektu i pokladny datum uskutenn vdaje vznik a hrada vdaj v prbhu realizace projektu

 • 2. Nepm nkladynejsou jednoznan spojen s konkrtn aktivitou projektu (nklady spojen zejmna s administrac projektu) Pravidla nepmch nklad:nen teba prokazovat jednotlivmi etnmi doklady v monitorovac zprv, ale je nutn vst analytickou evidenci pro pm i nepm nkladyzkladem pro vpoet nepmch nklad jsou nklady pm do kterch NEPAT nklady na kov financovnve NN je stanovena v pslun vzv procentem a je zvazn pro vechny pedkldan projekty. Pro 5. vzvu 1. GG to je 18 %

 • Oblast podpory 1.3 Dal vzdlvn pracovnk kol a kolskch zazenLimity finann podporyminimln stka pro jeden projekt: 400 000 Kmaximln stka na jeden projekt:3 000 000 KZlohov platba ve vi 25 % schvlench zpsobilch vdajprojektu, bude poskytovna do 30 kalendnch dn odpodpisu Smlouvy o realizaci GP.

  Podl nepmch nklad na vi pmch nklad

  Objem pmch nklad (bez nklad, je spadaj do kovho financovn)% nepmch nkladPm nklady 2 542 372,89 K18 %

 • 2. Nepm nklady 2 542 372,89 K .pm nklady maximln ve pmch nklad projektu za pedpokladu, e nebude uplatovno kov financovn 0,00 K ....kov financovn 457 627,11 K ..nepm nklady 3 000 000,00 K ROZPOET

  2 313 559,32 K ..pm nklady maximln ve pmch nklad za pedpokladu, e bude uplatovna max. ve kovho financovn ve vi 9 % 270 000,00 K kov financovn 416 440,68 K nepm nklady 3 000 000,00 K ROZPOET

  Vzor pro vpoet NN

 • Nklady na odmovn pracovnknklady na veden etnictv, zajitn ostrahy, klidu, atd.Cestovn nhrady spojen s vnitrosttnmi pracovnmi cestaminerozhoduje zda se jedn o sluebn i soukrom vozidlo (pop. MHD, taxi, apod.)Nklady na provoz vozidla k vnitrosttnm cestmSpotebn zbo a provozn materilvdaje na kancelsk materil pro administrativn zajitn projektu (nap. kancelsk papr, psac poteby, tonery, anony, CD, DVD atd.) Telefon, potovn, fax poplatky za internetov pipojen Spoteba vody, paliv, energievdaje na vodn a ston, elektrickou energii, plyn, teplo

 • Njemnnjemn projektov kancele, vdaje na klid kancele, pronjem prostor pro prci s clovou skupinou projektu u pat mezi pm nklady (nap. pronjem uebny )Bankovn poplatkyZajitn publicityinzerce, vroba propaganch pedmt, letkNklady na realizaci zadvacch zen nezbytnch pro projektporadenstv, inzerce

  Podrobn specifikace nepmch nklad je uvedena v Pruce pro adatele, verze 7, innost od 10. 3. 2011

 • Podstatou nepmch nklad je zjednoduen administrace snenm administrativn nronosti kontroly malch poloek jako jsou cestovn, reie, spotebn materil a odmovn nkterch administrativnch pracovnk.Vykazovn NN pro ely GP nezbavuje etn jednotku tovat podle etnch postup dan organizace!Stanoven ve (18 %) nepmch nklad bude uvedena v prvnm aktu o poskytnut podpory a bude zvazn po celou dobu realizace projektu.Podl nepmch nklad se v dostech o platbu vdy stanov jako procento z doloench pmch nklad (bez nklad spadajcch do kovho financovn).

 • 3. Zpsobil vdaje dle jednotlivch kapitol rozpotu

 • vdaje na osoby, se ktermi je v rmci projektu sjednn pracovn-prvn vztah a kter jsou pmo zapojeny do realizace projektu (pracovn smlouva, DPP, DP), dle sem spadaj i autorsk honoreve osobnch nklad nesm pesahovat vi v mst realizace projektu, oboru a ase obvyklou (ve obvyklch mezd v rmci Krlovhradeckho kraje pro 4. vzvu jsou zveejnny na www.kr-kralovehradecky.cz ); do projektu je mon pout i stky vy, mus vak vdy bt dn zdvodnny v projektov dosti i ploze projektov dosti!do rozpotu uvdjte takov jednotky, kter budou pi samotn realizaci uplatovny u jednotlivch pozic (tzn. bu msn stky i hodinov)

 • 1.1.1. Vdaje na odborn zamstnancevdaje na zamstnance, kte odborn zajiuj npl projektu (nap. odborn garant, lektor atd.)1.1.1.1 Platy uvd se vdaje na odborn zamstnance, kte budou zamstnni v projektu na zklad pracovn smlouvy na pln i sten vazek1.1.1.2 Odmny z dohod DP vdaje na zamstnance, kte budou mt uzavenou v rmci projektu dohodu o pracovn innosti; omezen ve innosti na max. 0,5 vazku1.1.1.3 Odmny z dohod DPP vdaje na zamstnance, kte budou mt v rmci projektu uzavenou dohodu o proveden prce; omezen dle Zkonku prce max. 150 hodin za rok u 1 zamstnavatele1.1.1.4 Autorsk honor autorsk smlouvy dle zkona . 121/2000 Sb., o prvu autorskm

 • 1.1.2. Vdaje na administrativn zamstnancevdaje na zamstnance, kte d projekt (nap. manaer projektu, ekonom projektu, finann manaer atd.) 1.1.2.1 Platy - uvd se vdaje na zamstnance, kte budou zamstnni v projektu na zklad pracovn smlouvy na pln i sten vazek1.1.2.2 Odmny z dohod DP - vdaje na zamstnance, kte budou mt uzavenou v rmci projektu dohodu o pracovn innosti; omezen ve innosti na max. 0,5 vazku1.1.2.3 Odmny z dohod DPP - vdaje na zamstnance, kte budou mt v rmci projektu uzavenou dohodu o proveden prce; omezen dle Zkonku prce max. 150 hodin za rok u 1 zamstnavatele1.1.2.4 Autorsk honor - autorsk smlouvy dle zkona . 121/2000 Sb., o prvu autorskm

  Nevztahuje se na innosti (aktivity) uveden na nsledujcm snmku pozor na zpracovn npln prce u jednotlivch len realizanho tmu!

 • Aktivity pracovnk vymezen v rmci nepmch nkladVeden etnictv vetn veden mezd pracovnk, vetn FKSPVeden rozpotu (netk se innost zahrnutch pod pozici finannho manaera!)PersonalistikaZajitn kolen BOZP a vstupnch lkaskch prohldekZajitn ostrahy, klidu, itn, oprav a drby zazen, vybaven a vyuvanch nemovitostZajitn publicity, monitoring tisku (nap. inzerce, pronjem prostor pro tiskovou konferenci, vroba propaganch pedmt, letk apod.)Sprva PC st a internetovch strnek (vetn aktualizace)Tisk pro administraci projektu a pro publicitu, koprovn

 • 1.2. Sociln pojitn automaticky se dopot ve socilnho pojitn, kter povinn hrad zamstnavatel z plat a mezd na zklad pracovnch smluv a dle z odmn z DP1.3 Zdravotn pojitn automaticky se dopot ve zdravotnho pojitn, kter povinn hrad zamstnavatel z plat a mezd na zklad pracovnch smluv a dle z odmn z DP1.4 FKSPuvd se ve pspvk do FKSP z objemu plat, kter hrad adatel pro leny realizanho tmu v rmci projektu (tk se jen nkterch organizac, kter maj povinnost tvoit FKSP)1.5 Jin povinn vdaje (Zkonn pojitn zamstnanc)uvd se ve zkonnho pojitn zamstnavatele z stek plat/mezd a odmn z DP rozpotovanch v rmci projektu (dle vyhlky 125/1993 Sb. sazby se li dle druhu vykonvan innosti)

 • vdaje na pracovn cesty osob, je maj v rmci projektu uzaven pracovn-prvn vztah (pracovn smlouva; pop. DP a DPP pi splnn specifickch podmnek dle Zkonku prce)vdaje mus odpovdat cenm obvyklm v mst a ase realizace projektupravidla pro vpoet cestovnch nhrad se d zkonem . 262/2006 Sb., Zkonku prce, dle vyhlkou MF vydvanou vdy k 1. lednu kalendnho roku (pro rok 2011 plat Vyhlka .350/2010 Sb. O vi zahraninho stravnho), a dle vnitnmi smrnicemi dan organizace (kapesn)zpsobilmi vdaji jsou vdaje na cestovn, ubytovn, stravn a nutn vedlej vdaje

  V rmci 5. vzvy jsou uplatnna pravidla pro nepm nklady, tzn. vdaje souvisejc s tuzemskmi sluebnmi cestami nemohou bt soust tto kapitoly rozpotu, ale spadaj pod poloku nepm nklady.

 • Sluebn cesty zahraninvdaje v souvislosti s pracovnmi cestami len realizanho tmu na zem EU; mimo EU pouze cesty expert a odbornch pracovnk podlejcch se na realizaci vcnch aktivit projektuzahranin pracovn cesty mus vdy vyplvat z aktivit projektu; mus bt detailn popsny v projektov dosti jinak se bude jednat o neuznateln vdaje! Vdaje na zahranin sluebn cestu nelze do rozpotu zaazovat dodaten bhem realizace.mus bt pro realizaci projektu nezbytn a mt dopad na clovou skupinuRozpotov poloky2.1 Cestovn (v. provozu sluebnho auta) nap. jzdenky na vlak, letadlo v. letitnch poplatk (ekonomick tda, vzdlenost letu vce ne 500 km)2.2 Ubytovn vdaje za ubytovn max. v *** hotelu2.3 Stravn vyplc se dle Zkonku prce (zkon . 262/2006 Sb.) a dle vyhlky MF (Vyhlka .350/2010 Sb.)2.4 Ostatn nap. parkovn, schovna zavazadel, kapesn atd.podrobn specifikace zahraninch SC je uvedena v Pruce pro pjemce

 • vdaje na pozen vybaven a zazen, kter je nezbytn pro realizaci projektupovinnost provst vbrov zen dle pravidel danch Prukou pro adatele/pjemce nebo zkonem . 137/2006 Sb., o veejnch zakzkchpoizovan majetek mus bt vyuvn vhradn pro projekt, v ppad, e jej pjemce vyuv pro projekt jen sten, je zpsobil k financovn pouze pomrn st nkladdoporuen poizovac ceny pro nkup vybaven jsou zveejnny na www.kr-kralovehradecky.cz)

  % limit dan kapitoly = 25 % z celkovch zpsobilch vdaj projektu (vetn % podlu kovho financovn v tto kapitole)

 • 3.1 Nehmotn majetek do 60 tis. Kuvd se vdaje za nakupovan software, licence, know-how, studijn programy atd., jejich jednotkov poizovac cena nepev 60 000 K 3.1.1 Software3.1.2 Ostatn

  3.2 Dlouhodob nehmotn majetekvdaje za nakupovan software, licence, know-how, studijn programy atd., jejich jednotkov poizovac cena je vy ne 60 000 K jedn se o investici, kter vak nebude zahrnuta do kovho financovn3.2.1 Software3.2.2 Ostatn

 • 3.3 Drobn hmotn majetekvdaje na nkup vukovho a spotebnho materilu (nap. uebnice, rzn pomcky pro vuku spotebovvan clovou skupinou chemiklie, pastelky, fixy atd.)vdaje na nkup drobnho hmotnho majetku s poizovac cenou do 40 000 K (nap. notebook, dataprojektor, telefon, PC sestava atd.)nelze sem zahrnout nbytek bez ohledu na vi jeho poizovac ceny

  ! Interaktivn tabule!pokud je nakoupena samostatn, bez dalch komponent sloucch k zajitn funknosti tohoto zazen, jeliko se pedpokld, e ostatnmi soustmi je ji organizace vybavena, zahrne se poizovac cena do poloky Drobn hmotn majetek v ppad, e poizovac cena nepekro 40 000 Kpokud se nakupuje soubor samostatnch movitch vc (interaktivn tabule, dataprojektor, PC sestava, vetn instalace, propojen, atd.) zahrne se celkov poizovac cena za vechny pedmty a kony dohromady, pokud pev 40 000 K, do poloky rozpotu Kov financovn investin st; pop. u subjekt, kte dle platnch prvnch pedpis daov odepisuj, se uplatn formou daovch odpis v rmci poloky rozpotu Odpisy

 • 3.4 Pouit drobn hmotn majeteknkup pouitho drobnho hmotnho majetku za nsledujcch podmnek:prodejce mus vystavit prohlen, e majetek nebyl v prbhu uplynulch 7 let pozen prostednictvm veejnch prostedkkupn cena nesm pevit trn cenu v ase a mst pozen obvykloukupn cena mus bt ni ne vdaje na nov zazen, kter umouje stejn vyuitvdaje na nkup tohoto majetku nesm peshnout poizovac cenu 40 000 K za kus

  3.5 Njem zazen, leasingpronjem prostor pro prci s clovou skupinou projektu (nap. pronjem uebny) pat mezi pm nklady, njem prostor vyuvanch k administraci projektu pat do nepmch nkladsmlouva o njmu, operativnm leasingu mus bt vdy uzavena s pjemcem podporyprokzn hospodrnosti vyuit njmu i leasingu ve srovnn s jinmi alternativamimotorov vozidlo lze podit formou operativnho leasingu jen pro oblast podpory 1.2, pokud vozidlo bude vyuvno vhradn pro realizaci aktivit pro clovou skupinu se specilnmi vzdlvacmi potebami

 • 3.6 Odpisypjemce, kter me dle platnch prvnch pedpis daov odepisovat majetek, nenrokuje poizovac cenu dlouhodobho hmotnho majetku (majetek v poizovac cen vy ne 40 000 K) v rmci kovho financovn, ale formou daovch odpis postupn za kad uplynul zdaovac obdob v pomrn vi dle mry vyuit majetku v projektuzpsob vpotu uznatelnch vdaj v souvislosti s odpisy je podrobn popsn v Pruce pro pjemce, verze 4ve ronch odpis se stanov jednou z metod daovch odpis pouze po dobu, kdy je majetek vyuvn pro ely projektu, odpisov sazby pro jednotliv skupiny jsou stanoveny zkonem . 586/1992 Sb., o danch z pjm, ve znn pozdjch pedpisDo nepmch nklad spadaj:odpisy budov vyuvanch pro realizaci projektuodpisy vybaven, kter slou k administraci projektu (tzn. nepouv ho clov skupina)

 • 3.7 Vdaje na opravy a drbuvdaje souvisejc s opravou a drbou nebudou uvedeny v rozpotu projektu, jeliko spadaj pod nepm nklady

  3.8 Kov financovnsmyslem je umonit v projektech financovanch z ESF hradu nkterch vdaj, kter jsou obvykle zpsobilmi vdaji pouze v rmci pravidel financovn z ERDFvdaj mus bt nezbytn pro dosaen cl projektuZazen v rmci kovho financovn by mlo bt pozeno prioritn pro potebu clov skupiny. Pokud je pouito i pro poteby realizanho tmu, mus se zdvodnit a vyslit vi prostedk pipadajcch na jeden pepoten pracovn vazek len projektovho tmu. Limit na jeden pepoten pracovn vazek in 15 000,- K.

 • subjekt, kter neme uplatovat daov odpisy, uplatn celkovou poizovac cenu nov nakupovanho dlouhodobho hmotnho majetku pro poteby clov skupiny prv v rmci kovho financovnsubjekt, kter me daov odepisovat, nevyuije pro nkup dlouhodobho hmotnho majetku reim kovho financovn, ale vdaje na nkup takovho majetku uplatn formou daovch odpis za uplynul zdaovac obdobKF v rmci kapitoly 3 rozpotu se vztahuje na vdaje v souvislosti s nkupem dlouhodobho hmotnho majetku (s poizovac cenou vy ne 40 000,- K) a nkupem nbytku bez ohledu na vi poizovac ceny

  max. limit pro KF je stanoven ve vi 9 % z celkovch zpsobilch vdaj projektu (do KF se zapotv rozpotov poloka 3.8 Kov financovn a dle poloka 5.2 Stavebn pravy v rmci kovho financovn)

 • 3.8.1 Investin stvdaje na nbytek v poizovac cen od 40 000,- Kvybaven za podmnek, e jej nelze podit v nezbytn kvalit a cen za cenu ni ne 40 000,- K, vybaven mus bt pouvno k realizaci aktivit, na kterch se podl clov skupina nebo mus bt respektovno omezen pro realizan tm pozen interaktivn tabule vetn zazen sloucho k zajitn funknosti je povaovno za soust souboru movitch vc se samostatnm technicko-ekonomickm urenm

  3.8.2 Neinvestin stvdaje na nkup nbytku pro poteby clov skupiny (pracovn stoly, lavice, idle, skn, police, vky atd.) v jednotkov poizovac cen ni ne 40 000,- K

  Doporuen: V ppad nkupu draho zazen v rmci projektu, prosm peliv v projektov dosti zdvodnte potebnost pro projekt!!!

 • vdaje spojen s administrativnm zajitnm realizace projektu

  vdaje souvisejc s provozem projektov kancele nebudou uvedeny v rozpotu projektu, protoe se jedn o nepm nklady

 • dodvky vekerch slueb mus bt v souladu s cli projektu a slouit k naplovn aktivitped zahjenm erpn z tto kapitoly je nutn posoudit, jak je pedpokldan cena poizovanch slueb obdobnho charakteru a zda zakld povinnost realizovat vbrov zen podle pravidel OP VK uvedench v Pruce pro pjemce i podle zkona . 137/2006 Sb., o veejnch zakzkch% limit dan kapitoly = 49 % z celkovch zpsobilch vdaj projektu

 • Spadaj sem nklady na nkup slueb souvisejc s klovmi aktivitami projektu (pro clovou skupinu) nap.:5.1 Publikace/kolc materily/manulyvdaje na extern zpracovn publikac, kolcch materil, uebnic, zhotoven multimedilnch pomcek (nejedn se o publikace, uebnice a dal studijn materily, kter jsou voln dostupn v obchodn sti ty mus bt zahrnuty do kapitoly 3 Zazen)5.2 Odborn sluby/Studie a vzkum zpracovn studi, analz v souvislosti s klovmi aktivitami projektu5.3 Vdaje na konference/kurzyvdaje souvisejc s pronjmem kolcch mstnost a zajitnm vpoetn techniky v souvislosti s kurzy konanmi v rmci projektu, lektorn externch lektor5.4 Podpora astnk (stravn, ubytovn)vdaje na oberstven astnk kolen, kurz (do kterch bude zapojena clov skupina),v souvislosti s realizovanm projektem limit 300,- K na den a osobu na celodenn akci (tzn. akce, je trv 8 bnch hodin); vdaje na ubytovn max. 1 500,- K za osobu a noc lze uhradit pouze clov skupin5.5 Jin vdaje

 • vdaje souvisejc se slubami, kter nemohou bt soust kapitoly 5 rozpotu a spadaj pod NN, nap.:zajitn klidu, zajitn oprav a drby zazen, sprva potaovch st a internetovch strnek,veden etnictv ,podrobn jsou NN uvedeny v kapitole 3.4.4 Pruky pro adatele, verze 6

 • stavebn prava mus bt provedena v souvislosti s pravou pracovnho msta pro osoby se zdravotnm postienm nebo pravou pstupu pro osoby se zdravotnm postienm nebo pravy vukovch, trninkovch a pracovnch prostor pouvanch na realizaci aktivit s clovou skupinoustavebn pravy nad 40 000,- K lze provdt pouze na majetku pjemce, ppadn partner projektu, nikoliv vak na majetku, kter m pjemce/partnei v pronjmuv ppad kol a kolskch zen je mon stavebn pravy nad 40 000,- K realizovat na majetku zizovatele

 • 6.1 Drobn stavebn pravystavebn pravy, jejich poizovac cena nepeshne za vechny dokonen stavebn pravy za zdaovac obdob v hrnu 40 000,- K na kadou jednotlivou etn poloku majetku (nap. koln budovu)

  6.2 Stavebn pravy v rmci kovho financovnstavebn pravy, jejich poizovac cena peshne ve zdaovacm obdob 40 000,- K na jednotlivou etn poloku majetkustavebn pravy charakteru modernizac, rekonstrukc

 • do tto kapitoly spadaj vdaje tkajc se pmo clov skupiny pi zapojen do projektovch aktivit

  pm podpora v rmci OP VK se vyuv zejmna na vdaje tkajc se realizovanch vzdlvacch kurz, kolen, st

  % limit dan kapitoly = 20 % z celkovch zpsobilch vdaj projektu

 • 7.1 Mzdov pspvkynhrada mzdy zamstnavateli pro pedagogick, akademick a dal pracovnky ve kolstv po dobu jejich asti na dalm vzdlvnposkytuje se do ve 100 % skuten vyplacench mzdovch nklad (tj. hrub mzdy vetn zkonnch odvod), max. stka k proplacen je omezena v trojnsobku minimln mzdy platn v dob realizace kolen (daje platn k 1. 1. 2010: minimln msn mzda je 8 000 K, minimln hodinov mzda je 48,10 K/hod.)hrad se jen pro pracovnka astncho se dalho vzdlvn (tzn. nelze vyut pro pracovnka, kter v dob neptomnosti zastupuje tohoto pracovnka)7.2 Cestovn, ubytovn, stravnpokryt nklad zejmna v souvislosti s praxemi, stemi, exkurzemiCestovn (jzdn vdaje) doprava clov skupiny v souvislosti s projektovmi aktivitamiUbytovn maximln limit je 1 500 K za osobu a noc v R (piem v ppad k/student se za adekvtn povauje ubytovn v interntech, hostelech, turistickch ubytovnch nebo V kolejch; u dosplch osob v *** hotelu)Stravn maximln limit in 300 K na osobu za celodenn stravovn7.3 Doprovodn aktivityvdaje spojen se zajitnm asistenta, pop. asistentskch slueb poskytovanch pmo zstupcm clovch skupin jedn se zejmna o ky se specilnmi potebami, handicapovan

 • Z tto kapitoly rozpotu se hrad vdaje projektu, kter vzniknou z povinnost danch Smlouvou o realizaci GP, kter by nevznikly, pokud by se projekt realizoval bez finann podpory OP VK.Zajitn publicity spad do nepmch nklad! Rozpotov poloky8.1 Auditv ppad, e rozpoet projektu je roven nebo vy ne 10 mil. K je povinnost nechat zpracovat zvren audit. V tto vzv tedy je vyplovn kapitoly 8 jakmikoliv daji nerelevantn, protoe audit je od 10 mil. K a bankovn poplatky a publicita spadaj do nepmch nklad.

 • V rmci projektu OP VK se na vechny adatele/pjemce pohl jako na NEPLTCE DPH! DPH je zpsobilm vdajem v rmci projektu, jeliko adatel si neme nrokovat odpoet DPH na Finannm adu (nejedn se o ekonomickou innost pltce).

 • 4. Nezpsobil vdaje

 • vdaje, kter nelze hradit z veejnch prostedk (adatel i partner je vdy hrad z vlastnch prostedk)

  vdaje, kter nejsou vynaloeny v souladu s cli projektu a souasn nejsou pro jejich dosaen nezbytn

  vdaje, kter jsou nepimen a nejsou vynaloeny v souladu s principem hospodrnosti, efektivnosti a elnosti, pop. jsou vynaloeny v rozporu s eskou i evropskou legislativou

  vdaje, na kter ji jsou veejn prostedky erpny (nap. z jinch dotanch titul i jinch veejnch zdroj)

 • vdaje vznikl mimo asov rmec zpsobilosti vdaj - nap. vdaje vznikl ped zahjenm realizace projektu vdaje na audit vdaje spojen s ppravou a zenm projektu (tzn. vdaje za zpracovn projektov dosti, extern platby konzultantm za zpracovn monitorovacch zprv a ploh)vdaje spojen s pozenm automobilu (krom oblasti podpory 1.2 zde je mon podit vozidlo formou operativnho leasingu, ale pouze pokud bude vozidlo slouit vhradn k peprav clov skupiny) spltky operativnho leasingu za vybaven a zazen, kter nen vhradn vyuvno pro poteby clov skupiny

 • mzdov nklady zamstnanc, kte se na realizaci projektu nepodlejprostedky na tvorbu FKSP za pracovnky, kte jsou v rmci projektu hrazeni dle metodiky nepmch nkladjin pm dan da silnin, da z nemovitost, da darovac, apod.reijn nklady vztahujc se k veobecnmu provozu organizace bez vazby na projektvdaje na zahranin ste, pokud nejsou dn zdvodnny v projektov dosti

  Specifikace dalch konkrtnch nezpsobilch vdaj naleznete v platn Pruce pro pjemce

 • Zaazen nezpsobilch vdaj do rozpotu projektu, vzhledem k pravidlm zpsobilch vdaj OP VK, m za nsledek vyazen projektov dosti ji v rmci hodnocen pijatelnosti (provdn na K KHK) z dalho procesu hodnocen.

 • 5. Nejastj chyby adatel v projektovch dostech

 • nedodren % limit pro jednotliv kapitoly rozpotu i kov financovn podle platn Pruky pro adatele (! Benefit7 tyto % limity nehld!)zahrnut nezpsobilch vdaj do rozpotu projektuchybn zahrnut vdaj do kapitol rozpotu, jejich pesunem by dolo k pekroen stanovench limit pro jednotliv kapitoly (nap. vdaje patc do kapitoly 3 zazen a vybaven, uvedl adatel do kapitoly 4 nkup slueb; pokud by se finann prostedky pevedly do kapitoly 3, dolo by k pekroen 25% limitu urenho pro danou kapitolu rozpotu)neprovzanost rozpotu vzhledem k plnovanm aktivitm projektuble nespecifikovan poloky v rozpotu na rozdl od pedchozch vzev se v popisu realizanho tmu i v rozpotu projektu u jednotlivch pozic uvd hrub mzda, tzn. popis realizanho tmu mus korespondovat s uvedenmi hodnotami v rozpotu projektu (jednotky, jednotkov ceny)neuveden bli specifikace zahraninch cest a st

 • Co ci na zvr?

  KONZULTACE

 • Dagmar Trejbalovfinann manaerka OP VK, oblast podpory 1.1 a 1.3Tel.: 495 817 283E-mail: dtrejbalova@kr-kralovehradecky.cz

  ***************************************