Top Banner

of 12

HQI NONG DAN VIT NAM CONG FIOA xA HO! CHU NGHTA VIT tuyen truyen- ¢  S5-CV/HNDT V/v tang cz&/ng

May 31, 2020

ReportDownload

Documents

others

 • HQI NONG DAN VIT NAM BCH HOI NONG DAN T!NH NAM DINH

  S5-CV/HNDT V/v tang cz&/ng cong tác tuyên truyên

  Dgi h5i dci biêu toàn quôc HND Vit Nam Ian thz'r VII, nhiêm kj) 2018-2023

  CONG FIOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM Doe lap - Tr do - Hanh phüc

  Ncirn Djnh, ngày JG tháng 11 nám 2018

  F 9 * A A A F A

  Kin/i gwi. Ban Thuong v Hçn Noiig dan cac huyçn, thanh pho Thirc hin Hix&ng dan so 73-HD/BTGTW, ngày 07/11/2018 cüa Ban

  Tuyên giáo Trung ucing v cong tác tuyên truyn Dai hi dai biu toàn quc Hi Nông dan Vit Narn 1n thi.'r VII, nhirn kS' 20 18-2023; Day là sir kin chInh trj dc bit quan tr9ng cüa giai cp nông dan câ nuóc. Vi 4y, dé tang cithng cong tác tuyên truyn v Di hi, Ban Thuông vij Hi Nông dan tinh yêu cAu các huyn, thành Hi thrc hin mt s ni dung sau:

  1. Tip tiic phát dng phong trào thi dua sôi ni & các cp Hi trong tinh bang nhüng vic lam hiu qua, thit thirc 1p thành tIch chào mirng Di hi d?i biu toàn qu& Hi Nông dan Vit Nam 1n thir VII.

  2. To chüc dçit sinh hoat chi, t hi chuyên d v mic dich, yeu cu, nghia cüa Di hi (d cuv'ng tuyên truyê'n gui kern cong van nay và ducrc dàng tái trén trang thông tin dja tic http.//hoinongdannamdinh. org. vn).

  3. Chü dng phi hgp v6i các co quan thông tn, báo chI d tuyên truyn v Dai hi dai biu toàn qu& Hi Nông dan Vit Nam ln thu VII, nhu: h thng dãi truyn thanh & các Co s&; Bàn tin Nông dan Nam Djnh; trang thông tin din tr Hi Nông dan tinh và Cng thông tin din tir Trung uang Hi Nông dan Vit Nam...

  4. Thirc hin t& vic treo bang rOn, khâu hiu tuyên truyn v D?i hi t?ii tri sà lam vic cüa Ca quan Hi CáC cp, các khu cOng cong, các du&ng ph chInh t?i dja phuang trong th&i gian din ra Di hi.

  5. PhM hçp vói các cap, CaC ngành t chic các hot dng van hóa, van ngh, th dc th thao d chào miirng Dai hi dti biu toàn quc Hi Nông dan Viêt Narn In thir VII.

  Ban Thuäng vy Hi Nông dan tinh yêu câu các huyn, thành Hi tp trung

  thirc hin các nôi dung trên và báo cáo kt qua v Tinh Hi ('qua Ban Tuyên huá'n).

  Nui nhán: - Thu&ng trlrc tinh Hi (dê BC); - Nhu' kInh gcri; HU TJCH - Các ban chuyên mon tinh HOi - Webstie tinh Hôi -Lru VP, Tuyên huân;

  T/M BAN THUONG V1J

 • MÔT SO KHAU HJU TUYEN TRUYEN

  chào rnirng Dii hi Iii biu toân quôc Hi Nâng dan Vit Narn lan 2018-2023.

  , hi viên nông dan Narn Djnh thi dua 1p thành tIch chào miing Dai hi d?i biu toàn quc Hi Nông dan Vit Narn 1n thá' VII, nhirn kS' 20 18-2023.

  3. Nông dan Narn Dnh dy rnnh thirc hin CNH, I-IDH nông nghip, nông thôn vâ hti nhp quc t.

  4. Can b, hi viên nông dan Narn Djnh quyt tarn thirc hin thtng ipi Nghj

  quyt Di hi di biu toàn qitc ln .thir XII cüa Dâng!

  5. Xãy di.rng Hi Nông dan Vit Narn xrng déng vai trô trung tarn và nông c6t trong phong trào nông dan vã xây drng nông thôri rnâi.

  6. Nông dan Nam Djnh phát huy tinh thn doàn kt, sang to, hi nhp vã phát

  trin bn vtng vi inçic tiêu: Dan giàu, nu'óc rnnh, dan .chü, cong bng, van rninh!

  7. Can bô, hi viên nông dan Narn Djnh dy rnnh "Hpc ttp và lam theo tu tuóng, dao dtrc, phong cách H ChI Minh"!

  8. Tang cu'ông kMi di doàn kt toàn dan tc trên nn tang lien rninh giai dip cong nhân vi giai dip nông dan và d,i ngi trI thirc do Dãng länh dao!

  9. Dãng Cong san Vit Nam quang vinh muOn näm!

  10. NuOc Cong hôa xã hi chü nghia Vit Narn muOn narn!

  11. Chü tjch Ho ChI Minh vi dui sng rnâi trong sp' nghip cua cháng ta!