Top Banner
Hoaxy, fake news, dezinformace aneb jak neztratit na internetu hlavu Petr Nutil
58

Hoaxy, fake news, dezinformace

Jan 29, 2018

Download

News & Politics

Petr Nutil
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 1. 1. Hoaxy, fake news, dezinformace aneb jak neztratit na internetu hlavu Petr Nutil
 2. 2. Jsme nezvisl Fungujeme od roku 2015 Databze hoax Lexikon - rozcestnk pro snaz orientaci Sbrka cvien, pruek pro koly Spolupracujeme s celou adou mdi Podme diskuze, pednky
 3. 3. Falen zprvy, dezinformace Konspiran teorie Propaganda Fact checking Psychologie a sociln vdy Monitoring mdi Propagace kritickho mylen Nae tmata
 4. 4. obyvatel R v dezinformanm webm vce ne tradinm mdim. (STEM 2016) 25 % Dezinformace je liv, klamn, falen informace, kter m za cl ovlivnit sudek a nzor jedince, vce osob i cel spolenosti. Kontext
 5. 5. Dvryhodn mdia Internet
 6. 6. To, jak vnmme svt je vsledek informac, kter dostvme. Tuto roli pln z velk sti mdia. Nkterm vit meme, jinm ne.
 7. 7. mediln gramotnost Rozpoznat ty dvryhodn od nedvryhodnch je zkladem pro
 8. 8. Podstatn je aktivn pemlet nad informacemi, kter k nm pichzej. Klst si otzky. Nedat na prvn dojem.
 9. 9. Zprvy nejsou tm, co se dje, ale tm, o em nkdo ekl, e se stalo nebo stane. Chceme-li zprvm alespo trochu rozumt, mli bychom vdt, kdo je ten nkdo. (Frantiek Koukolk)
 10. 10. Ekonomick = zisk Zprvy jsou zbo. Jako kad jin. m vc ten / divk, tm vc prodan reklamy. Politick = vliv Mdia mohou hjit zjmy svch majitel Lobbovat pro nco/nkoho i proti nemu/nkomu Kdo je ten nkdo? Je dobr mt na pamti, ze mdia maj rzn zjmy
 11. 11. Internet mn svt tradinch mdi Klesajc prodeje titnch mdi Vrazn ekonomick tlak na redakce bulvarizace fake news jako byznys model
 12. 12. MF Dnes, 14. 4. 2017 bulvarizace
 13. 13. Titulky vs. skuten poty azylant
 14. 14. lnek o tom, e se v obchodech pestanou rozdvat igelitov taky zdarma
 15. 15. Mdia nkdy upravuj zprvy tak, aby pithly pozornost. Ze statistik vyplv, e 90 % lid v klidu vr splc. Pravdpodobnost, e se oban R stane obt vrady, je 0,0015%. Prmrn mzda v R doshla 27000 korun. Nenasytn exekutoi u maj v hrsti jednoho lovka z deseti.X X X ei maj strach, kad rok je zamordovno 155 z nich! ei jsou chud pbuzn Evropy, Nmci berou tikrt vc.
 16. 16. Mdia mohou patn interpretovat kontext.
 17. 17. Mdia se zamuj pedevm na tmata, kter pitahuj pozornost
 18. 18. Bojte se terorist? Bojme-li se aktuln teroristickch tok vc, ne kdykoli dve, mli bychom si poloit otzku, odkud se v ns ten strach vlastn bere.
 19. 19. Mnostv nsilnch mrt v USA vs. mediln ohlasy Terorismu se mdia vnuj pedevm proto, e tyto zprvy vrazn pitahuj pozornost ten
 20. 20. Na zatku by tedy mlo stt poznn, e nkdej pravidlo Kdy to bylo v novinch, tak to bude asi pravda pro internet automaticky neplat. A pro Facebook obzvl.
 21. 21. Sociln st nejsou dobrm zdrojem zprv Selektuj informace - Zobrazuj pednostn pspvky ptel a strnek, jejich pspvky jste v minulosti lajkovali, sdleli nebo jste je komentovali. Ctte se tak mezi svmi, co ns pimje trvit tam vc asu. Dezinforman texty maj nad pravdivmi navrch Sdlen bez ten
 22. 22. Nejsdlenj falen zprvy na FB - 2016
 23. 23. Jak podvodn zprvy (Fake News, hoaxy) vznikaj? Lidovou tvoivost, vtipy, nepochopenm nebo Clen: - s clem politickho zisku - s clem zisku finannho (clickbait) - s clem dezinformanm, propagandistickm - en vir, trojskch kon atd.
 24. 24. en nap stty nap jazyky Svdectv tureckho novine, kter nikdy neexistoval. Vyrobeno na Slovensku. Zprva o tom, e je v Evrop odhadem vce ne 450 tisc bojovnk ISIS, z nich je piblin 80% aktivnch.
 25. 25. Uprchlci v Chebu
 26. 26. A jak to bylo ve skutenosti? + =Photoshop+
 27. 27. Co je nafotografii? Fotografie upraven vePhotoshopu, vydvan zasnmek zachycujc Dontsk vyplen ukrajinskou armdou. Upraven fotky asto pouvaj i dezinforman weby a propaganda
 28. 28. Skutenost je zcela jin. V roce 1990 zkolaboval komunistick reim v Albnii a nsledn neklid vedl k masivn emigraci. Na fotografich je italsk lo Vlora, kter byla 7. srpna 1991 v albnskm pstavu Dra napadena davem zhruba dvaceti tisc uteenc a kapitn byl donucen odvzt tyto lidi do Itlie. Manipulace s kontextem (2015)
 29. 29. Fotografie zhranho filmu, prezentovan jako snmek skutenho dtte zukrajinskho Donbasu, kter osielo vdsledku boj ukrajinsk armdy. Zmna kontextu
 30. 30. Google Images vyhledvn fotek pes Google s vyuitm funkce Vyhledvn podle obrzk
 31. 31. Pro lid v dezinformacm ?
 32. 32. Fake News jsou jednoduch Fake News, hoaxy a konspirace poskytuj jednoduch odpovdi na sloit otzky svta. Jsou snadno pochopiteln, zapamatovateln a reprodukovateln.
 33. 33. Mozek zpracovv informace tak, e nejdv pichzej emoce, teprve pot racionln uvaovn. Emoce jsou tikrt rychlej ne rozum. Okamit otevete, snad jet nen pozd. Toto muste vidt. Tato zprva zmn v ivot od zkladu. Hoaxy burcuj emoce
 34. 34. Je prokzno, e prudk emoce rozum vypnaj Nejlpe funguje strach, zlost atd.
 35. 35. Pli mnoho lid nezajm co nejpesnj verze pravdy. Ve skutenosti je lkaj informace, kter potvrd to, emu u stejn v. Hledaj munici pro politick postoje, kter u zastvaj. (Carl Bernstein) Lid maj tendenci vybrat si jen takov informace, kter jejich nzory podporuj. Pravda ustupuje nzorm
 36. 36. Pro jsou fake news nebezpen?
 37. 37. Jestlie je urit situace lidmi definovan jako reln, stv se relnou ve svch dsledcch. William Isaac Thomas Probouzen nenvisti - pogromy Probouzen strachu - motivace volit extremisty atd.
 38. 38. Koeny nacistickho antisemitismu pmo vychzej z konspiran teorie o idovsk svtov nadvld. Toto pesvden stlo ivot vce ne 6 milion id. Extrmn dsledky vry v nesmysly
 39. 39. Marshall Applewhite Zakladatel sekty Nebesk brna. 39 jejch len zemelo v roce 1997 s pesvdenm, e planetu Zemi ek v blzk budoucnosti apokalypsa a jedinou cestou jak tento nevyhnuteln konec pet, je nalodit se na mimozemsk korb. Jedinou cestou k dajnmu nalodn byla sebevrada. Extrmn dsledky vry v nesmysly
 40. 40. Nesmysly na internetu vs mohou zabt
 41. 41. Na internetu najdete i spoustu jinch teori. Teba konspirace. Chemtrails - teorie, e ry za letadly na nebi jsou jedovat chemiklie, ktermi ns vlda tajn sprchuje.
 42. 42. Stejn tak jako zaruen a oit svdectv, teba o Romech
 43. 43. Vdnm terem hoax jsou uprchlci.
 44. 44. Vymylen zprva 2015
 45. 45. Sentor Doubrava opakovan tuto falenou zprvu
 46. 46. Uprchlci vradc zvata v jinch echch Autorka tohoto hoaxu byla nsledn sthna za en poplan zprvy.
 47. 47. EU chce zruit psmeno (protoe ho nikdo v Evrop nedoke vyslovit) Pvodn vtip recesistickho webu, kter se stal dkazem zl EU. O pl roku pozdji zprvu napklad sentor Doubrava.
 48. 48. Charakteristick znaky hoaxu Vyhrocen emoce okujc obsah Anonymn zdroj Odvolvn se na dvryhodn zdroj Vzva ke sdlen
 49. 49. Na internetu je spousta nesmysl a blbol. Ne vechno je pravda. Je dobr vdt, e...
 50. 50. Nevdomost, omyl, le a podfuk je vdy pravdpodobnj ne zzrak. Frantiek Koukolk Zzrak = jakkoli mimodn tvrzen Je dobr vdt, e...
 51. 51. To, e to nemu v i spousta lid kolem jet neznamen, e je to pravda.
 52. 52. Kdy dokete kriticky myslet, dokete se lpe zorientovat ve svt a dlat lep rozhodnut. Dokete odfiltrovat nekvalitn informace. Budete lpe odolvat reklam, populistm a propagandistm vech barev. Lid s touto schopnost spe budou tvoit rozumnj a lep spolenost. Jednotlivci kriticky vybaven budou mn podlhat podvodnkm, povrm a pedsudkm. Nebudete za pitomce. Kdy si tohle uvdomte, jste na dobr cest.
 53. 53. Co s tm? Uklidnit se. Vyhledat si informace. Provit zdroj. Kdy njakou informaci pedv druhm, pijmi za ni odpovdnost.
 54. 54. Jak si ovovat informace na internetu? Kde to vylo? Kdo to napsal? Zjistit, z jakho zdroje informace pochz. Tedy posoudit relevanci. Zdroje. Obsahuje zprva dohledateln zdroje informac, ze kterch erp? Jsou tyto zdroje dvryhodn? Nejde u o dvno vyvrcen hoax? Je zprva faktick, nebo emotivn zabarven? Jsou citace pravdiv?
 55. 55. Kde hledat informace? Google Hoax.cz Manipulatori.cz Hatefree Zvolsi.info Faktus.info Hoaxorfact.com hoaxes.org snopes.com
 56. 56. A co dlat, kdy u k vm njak ten nesmysl doraz? Nic. Vymazat. Podat odeslatele, aby vm podobn hlouposti neposlal. Upozornit ho na to, e zprva je falen.
 57. 57. Prost a jednodue