Top Banner
Historie Integrovaného záchranného systému v ČR
34

Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

Jan 02, 2016

Download

Documents

flynn-christian

Historie Integrovaného záchranného systému v ČR. 1. Osmdesátá léta minulého století. 14. června 1984 Výbuch zemního plynu ve čtyřposchoďovém panelovém domě v Třinci-Lyžbicích na Frýdecko-Místecku usmrtil 12 lidí, devět jich zranil. 17. prosince 1985 - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

Historie Integrovaného záchranného systému

v ČR

Page 2: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

14. června 1984 Výbuch zemního plynu ve čtyřposchoďovém panelovém domě v Třinci-Lyžbicích na Frýdecko-Místecku usmrtil 12 lidí, devět jich zranil.

17. prosince 1985Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

3. ledna 1988 Kyjov-Boršov, Česká republika, požár skladu chemikálií

1. Osmdesátá léta minulého století

Page 3: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

Bezpečnostní prostředí na přelomu století

1989 Společensko-politické změny

1993 Rozdělení Československa (úst.zákon č.1/1993 Sb.)

1993 Zásady IZS (Usnesení vlády č. 246/1993)

1997 Povodně na Moravě

1998 Zákon č. 110/1998 Sb, o bezpečnosti České republiky

1999 Branné zákony

1999 Vstup ČR do NATO (12. března 1999)

2000 Krizové zákony

2001 Reforma veřejné správy - okresní úřady x nové kraje

2002 Ukončení činnosti okresních úřadů (z.č. 320/2002 Sb.)

2003 Vznik obcí s rozšířenou působností

2004 Vstup ČR do EU (1.5.2004)

2005 Profesionální AČR (1.1.2005)

2007 Otevření hranic EU (Schengenský prostor 21.12.2007)

Page 4: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

Integrovaný záchranný systém města Ostravy (1991)Čím přispěla Ostrava ke vzniku IZS ČR

Komplexní záchranný systém (1992) Havarijní komise vlády ČR (HK VČR) Návrh zákona o prevenci a likvidaci nežádoucích

událostí

Zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech (1992) okresní havarijní komise

Usnesení vlády č. 246/1993 k Zásadám integrovaného záchranného systému

Zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech (1994) integrovaný záchranný systém

2. Devadesátá léta minulého století

Page 5: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

Bezpečnostní prostředí na přelomu století

1989 Společensko-politické změny

1993 Rozdělení Československa (úst.zákon č.1/1993 Sb.)

1993 Zásady IZS (Usnesení vlády č. 246/1993)

1997 Povodně na Moravě

1998 Zákon č. 110/1998 Sb, o bezpečnosti České republiky

1999 Balík „branných zákonů“

1999 Vstup ČR do NATO (12. března 1999)

2000 Balík „krizových zákonů“

2001 Reforma veřejné správy - okresní úřady x nové kraje

2002 Ukončení činnosti okresních úřadů (z.č. 320/2002 Sb.)

2003 Vznik obcí s rozšířenou působností

2004 Vstup ČR do EU (1.5.2004)

2005 Profesionální AČR (1.1.2005)

2007 Otevření hranic EU (Schengenský prostor 21.12.2007)

2010 Novela krizového zákona

Page 6: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., mezinárodní záchranné operace, humanitární pomoc, náhrady výdajů na ochranu obyvatelstva, ve znění nařízení vlády č. 527/2002 Sb.

Směrnice MV č. 4/2004, ke krizovým štábům (Věstník vlády č. 4/2004).

Přelom 20. a 21. století

Page 7: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

Bezpečnostní prostředí na přelomu století

1989 Společensko-politické změny

1993 Rozdělení Československa (úst.zákon č.1/1993 Sb.)

1993 Zásady IZS (Usnesení vlády č. 246/1993)

1997 Povodně na Moravě

1998 Zákon č. 110/1998 Sb, o bezpečnosti České republiky

1999 Balík „branných zákonů“

1999 Vstup ČR do NATO (12. března 1999)

2000 Balík „krizových zákonů“

2001 Reforma veřejné správy - okresní úřady x nové kraje

2002 Ukončení činnosti okresních úřadů (z.č. 320/2002 Sb.)

2003 Vznik obcí s rozšířenou působností

2004 Vstup ČR do EU (1.5.2004)

2005 Profesionální AČR (1.1.2005)

2007 Otevření hranic EU (Schengenský prostor 21.12.2007)

2010 Novela krizového zákona

Page 8: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

Integrovaný záchranný systém města Ostravyaneb

Čím přispěla Ostrava ke vzniku IZS ČR

Page 9: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

Ostrava 70. let minulého století

Page 10: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

Právní prostředí

- okresní inspekce požární ochrany – okresní veřejný požární útvar -

Page 11: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

Prudký poválečný rozvoj průmyslu ve městě

• (hutě, doly, koksovny, těžká chemie)

Prudký nárůst počtu obyvatel

• Intenzifikace bytové výstavby

(nové městské části – Zábřeh, Poruba, ..)

• Připojování dalších obcí k Ostravě

Nové požadavky na bezpečnost

• Zahájení výuky TPO a BP na VŠB Ostrava (1968)

• První absolventi oboru TPO a BP (1973)

Bezpečnostní prostředí města Ostravy v 70. letech minulého století

Page 12: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR
Page 13: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

Vznik VPÚ Ostrava (30.4.1945)

Zásahová činnost VPÚ Ostrava roste

• od 1972 převládají technické zásahy

• nové požadavky na techniku a výcvik

ZZS v dnešní podobě byla v plenkách,

Policie (Veřejná bezpečnost) fungovala, jak

fungovala

Volání po novele zákona č. 18/1958 Sb., o PO

Bezpečnostní prostředí města Ostravy v 70. letech minulého století

Page 14: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR
Page 15: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

1976Pyros ´76 v Ostravě V Augsburgu 1. počítač pro řízení zásahů v Evropě (1975)

1978Koncepce rozvoje požární ochrany města OstravyNové pojetí operačního řízení, informatizace PO města

Bezpečnostní prostředí města Ostravy v 70. letech minulého století

Page 16: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

Ostrava 80. let minulého století

Page 17: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

1980 Zahájena výstavba nové centrální stanice v Ostravě-Zábřehu

1984Reorganizace Veřejného požárního útvaru Ostrava CS Fifejdy - Zahájení přípravy na instalaci výpočetní techniky

1984 1. konference Výpočetní technika v PO v Ostravě (říjen)

1985 Instalace počítače SM 4-20 (Tesla Namestovo, v. č. 330)

1985 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ( Sbor požární ochrany = správa sboru a útvar sboru )

1987 Instalace počítač SM 52-11

1989Do provozu uvedena nová centrální stanice v Zábřehu (duben)

1989 Změna politického systému ve státě (prosinec)

Bezpečnostní prostředí města Ostravy v 80. letech minulého století

Page 18: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

- Sbor požární ochrany = správy Sboru PO a útvary Sboru PO -

Page 19: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

Ostrava v 90. letech minulého století

Page 20: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

Prim

átor

měs

ta J

iří S

mej

kal

1990 Zastupitelstvo MO žádá vyšší bezpečnost občanů města

1991

Zřízení Integrovaného záchranného systému města Ostravy (Usnesení RMO č. 293/13 ze dne 27. 06. 1991) 2 klíčové úkoly

- Zakotvit IZS do Statutu města- Zdokonalit informační výměnu mezi složkami IZS

1992 Zřízena Městská policie Ostrava

1992

Zdokonalení informační výměny – I.- Dálkové propojení OS složek IZS MO- Výběrové řízení (náklady 200 mil. Kč - zrušeno)- Poprvé statistika zásahů složek IZS za rok 1991

1993

Zdokonalení informační výměny – II.- Sdružené dispečerské pracoviště (CTV)- Výběrové řízení na budování CTV Ostrava - Smlouva s generálním dodavatelem

Výměna na postu primátora – Evžen Tošenovský

Bezpečnostní prostředí města Ostravy v 90. letech minulého století

Page 21: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

Prim

átor

měs

ta E

vžen

Toš

enov

ský

1993 IZS zakotven do Statutu města Ostravy

1993 Zásady IZS ČR (Usnesení vlády č. 246/1993)

1994 Zahájena výstavba CTV - 2. 1. 1994 Uvedení CTV do zkušebního provozu 15.12.1994

1995Zkušební provoz CTV Ostrava Zahájen rutinní provoz CTV - 1. - 3.11.1995 HAKIS – havarijní a krizový informační systém

1997Povodně v Ostravě, zaplavena 1/3 plochy městaPro IZS MO křest ohněm

1998 Do Statutu města zakotvena Krizová a havarijní komise města Ostravy

1998 Volby do zastupitelstva města Ostravy

2000 Přijetí krizové legislativy

2001 Vznik krajů

Bezpečnostní prostředí města Ostravy v 90. letech minulého století

Page 22: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

Integrace v záchranářství byla požadavkem doby

Page 23: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

Integrovaný záchranný systém města Ostravy,Usnesení Rady města Ostravy č. 293/13 ze dne 27.06.1991

Zásady řešení Integrovaného záchranného systému města Ostravy 1. Integrovaný záchranný systém je účelové

sdružení záchranných, pohotovostních, odborných a zvláštních služeb, orgánů a organizací, které působí na území města Ostravy nebo jsou s tímto územím úzce spjaty, za účelem koordinace součinnosti při zdolávání požárů, průmyslových a jiných havárií, živelních pohrom a jiných stavů nouze (dále jen mimořádné události),které vznikají na území města Ostravy nebo území města ohrožují.

Page 24: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

čl. 10

Integrovaný záchranný systém města Ostravy

1) Město Ostrava zřizuje "Integrovaný záchranný systém města Ostravy " (IZS).

2) Integrovaný záchranný systém je účelové sdružení záchranných a dalších složek, orgánů, právnických a fyzických osob určené ke společnému nasazení při záchranných pracích a zdolávání mimořádných událostí.

3) Součinnost při společném postupu řídí primátor města Ostravy prostřednictvím

• Krizové a havarijní komise města Ostravy (KHK)

• Centra tísňového volání Ostrava (CTV)

• Hasičského sboru města Ostravy (HSMO).

Řídí se přitom obecně závaznými právními předpisy a vnitřními organizačními normami. 

4) Město organizuje, koordinuje, kontroluje a financuje činnost IZS a zřizuje a spravuje Fond na IZS a městskou policii.

5) Městské obvody spolupracují při plnění úkolů IZS zejména tím, že:

• spolupracují se složkami IZS při jejich nasazení v rámci svých obvodů

• zúčastňují se svými zástupci jednání KHK

• vytvářejí podmínky pro umístění základen složek IZS v rámci svých obvodů a

• vytvářejí další podmínky pro činnost IZS ve svých obvodech.

Návrh na rozšíření Statutu města Ostravy

Page 25: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

Zás

ady

org

aniz

ace

a ří

zen

í zác

hra

nn

ých

pra

Page 26: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

Centrum tísňového volání Ostrava

Page 27: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

Dispečerský sál CTV Ostrava

Page 28: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

Společná výroční zpráva

Page 29: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

Krizová a havarijní komise města Ostravy

Page 30: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR
Page 31: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

Krizová a havarijní komise města Ostravy

Page 32: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

Shrnutí

Page 33: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

1991 1992 1993

Page 34: Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

?