Top Banner
KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINE Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina Oddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010 01 Žilina Vlastný !!! Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje v Žiline KRHZ-ZA-OPR-248/2011 Ing. Bliska Peter 07.02.2011 Vec Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline vydáva manuál k systému CoordCom TM , ktorý tvorí podklad k odbornej príprave príslušníkov zaradených v systéme obsluhy CoordCom TM v Žilinskom kraji. pplk. JUDr. Rebroš Milan, v.r. ved. OOR a IZS KR HaZZ v Žiline Manuál systému CoordCom TM - Zaslanie
35

HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

Jan 21, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

V ŽILINE Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina

Oddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému

J. Kráľa 4, 010 01 Žilina

Vlastný !!!

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje v Žiline

KRHZ-ZA-OPR-248/2011 Ing. Bliska Peter 07.02.2011

Vec

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline vydáva manuál k systému CoordComTM,

ktorý tvorí podklad k odbornej príprave príslušníkov zaradených v systéme obsluhy CoordComTM

v Žilinskom kraji.

pplk. JUDr. Rebroš Milan, v.r.

ved. OOR a IZS KR HaZZ v Žiline

Manuál systému CoordComTM

- Zaslanie

Page 2: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

Obsah :

I. Príjem linky tiesňového volania v systéme CoordComTM

I.I. Operačná časť „príjem a vyťaženie identifikovanej LTV 112 – sekundárny“

I.II. Operačná časť a vyťaženie „príjem LTV 150 – hasičská udalosť“

II. Prepojenie tiesňového hovoru na inú záchrannú zložku

II.I. Operačná časť Prepojenie na LTV 155 ZZS

II.II. Operačná časť Prepojenie na LTV 158 PZ a ostatné zložky IZS

III. Práca v systéme CoordComTM „modul Správa o zásahu“

III.I. Operačná časť „modul Správa o zásahu“

III.II. Taktická časť „modul Správa o zásahu“

IV. Ostatné činnosti v systému CoordComTM“

IV.I. Operačná časť „opustenie pracoviska a odhlásenie sa z systému CoordComTM“

IV.II. Aktualizácia prostriedkov

IV.III. Uloženie okien

IV.IV. Skrátené voľby

Page 3: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

I. Príjem linky tiesňového volania v systéme CoordCom TM

I.I. Operačná časť „príjem identifikovanej LTV 112 – primárny/sekundárny“

Page 4: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

Príjem identifikovaného volania LTV 112i

/1x klik ľavé tlačidlo myši v zelenom,žltom poli/

Obrazovka CoordCom™ po príjme LTV 112

Operátor pri prijímaní volania na číslo 112

- predstaví sa oznámením „Tiesňové volania 112 Žilina“ alebo skrátené „112 Žilina“

- zistí kde a k akej udalosti došlo v zmysle „metodík_OOR“

Page 5: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

Obrazovka CoordCom™ po príjme volania LTV 112

/1x klik ľavé tlačidlo myši na „zemeguľa“ zverejnenie protokolu volania a

pri volaní z mobilných čísiel aj lokalizovať mobil 1x ľavé tlačidlo myši „Lokalizovať mobil“ ikona „Odoslať“/

Page 6: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

I.II. Príjem LTV 112 – ide o hasičskú udalosť

Po príjme LTV 112 a zistení, že sa jedná o hasičskú udalosť sa postupuje nasledovne:

/1x klik ľavé tlačidlo myši na „Manažment udalosti“ – 1x klik ľavé tlačidlo myši na „Zmeniť typ udalosti“ – 1x klik ľavé tlačidlo myši „Udalosť HaZZ“/

Obrazovka po zmene na hasičskú udalosť Zmení sa popis v ľavom hornom rohu z „Tiesňová linka 112“ na „HaZZ“

Page 7: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

Na okresnej úrovni po príjme na LTV 150

odporúčame mať otvorený protokol nová udalosť a po príjme volania udalosť zverejniť, resp. po nasadení prostriedkov na zásah sa zverejnenie vykoná

automaticky.

Pri ďalších volaniach o už zadefinovanej udalosti je nutné ich pri nových skutočnostiach priradiť otvorenej udalosti /aktuálne udalosti/, alebo pri opakujúcich

sa informáciách ich nezverejniť.

Page 8: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

Podľa typu udalosti, ktorá je ohlásená /napr. Požiar kontajnera/ operátor rozbalí príslušný index – pomocou +

a označí sa.

Ďalšie dôležité informácie sa zaznamenávajú do príslušných polí. /Meno a priezvisko volajúceho, ulica, obec, popis trasy/

Page 9: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

Ďalší postup - vyplní sa políčko „Okres“ /napr. Žilina/ kde systém ponúkne hasičské stanice - HS v zadanom okrese, podľa miesta

udalosti operátor priradí príslušnú hasičskú stanicu; vyplní ulicu, obec a popis trasy

Page 10: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

Po priradení hasičskej stanice a prekliknutí kdekoľvek na plochu obrazovky systém ponúkne „Index plán“

Page 11: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

Operačný dôstojník /OD/, kt. nasadzuje SaP aj zodpovedá za ne a ako prioritne vypíše do priečinku Poznámky : nasadené SaP, vykonané činnosti a /v nasledujúcich úrovniach sa rozpisujú po návrate veliteľom zásahu./ OD miestne príslušný informuje nadriadeného a napr.riadiaceho dôstojníka odoslaním SMS, viď obrázok. Pri príjme ďalšieho hlásenia udalosti v rovnakom zás.obvode sa ukladajú v priečinku aktuálne udalosti, kt. je možno dvojklikom otvoriť. Pri príjme ďalšieho hlásenia o udalostiach ohlásených ako ďalších k už realizovanej udalosti, ktorými sa nepreberajú nové informácie sa protokol ukončí v priečinku udalosť : napr. poznámkou už realizovaný zásah.

Page 12: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

II. Prepojenie tiesňového hovoru na inú záchrannú zložku

II.I. Prepojenie na LTV ZZS 155/na červený krížik v okne adresár - 1x klik ľavým tlačidlom myši alebo napísať 155 do

komunikačného okna a enter alebo kontakt 1x klik ľavým tlačidlom myši/

-pri prepájaní sa oznámi volajúcemu, napr. „ Počkajte na linke, spájam Vás na zdravotníckeho operátora /operátora

Policajného zboru, operátora Železničnej polície, operátora Horskej služby./“

Page 13: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

Obrazovka po prepojení na linku ZZS 155

/konferenčný hovor po zdvihnutí operátorom ZZS (zelené slúchadlo KOS 155) - info operátorovi ZZS o prepájaní volania LTV 112 od hasičov /

Page 14: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

Po prepojení na linku ZZS 155

/nahlásenie telefónneho čísla volajúceho príslušnému operátorovi ZZS, na ktorého bol hovor prepojený/

Page 15: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

Opustenie volania po prepojení na linku ZZS 155 a nahlásení vyššie uvedených údajov

/ 1x klik pravým tlačidlom myši na slovo Konferencia a 1 x klik ľavým tlačidlom myši na slovo „Opustiť Skup. volanie“/

Po prepojení na linku ZZS 155 a po opustení volania

/vyplnenie protokolu udalosti „Poznámka“ uloženie 1x klik tlačidlo „Odoslať“/

Page 16: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

II. Prepojenie tiesňového hovoru na inú záchrannú zložku

II.II. Prepojenie na LTV PZ 158 a ostatné

Rovnako sa vykonáva prepojenie hovoru na Horskú záchrannú službu, Políciu a pod. Do komunikačného okna napísať telefónne

číslo 158 alebo telefónne číslo kde chcete prepojiť a enter alebo kontakt 1x klik ľavé tlačidlo myši – nasleduje spojenie s políciou

a potom kliknúť na konferenciu pravým tlačidlom myši, rozbalí sa ponuka a 1x klik ľavým tlačidlom myši vybrať „opustiť

skupinové volanie“ ako pri prepojení na LTV 155. Do okna poznámky vpísať: Hovor prepojený na Políciu alebo na koho bol hovor

prepojený.

Page 17: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

III. Práca v systéme CoordComTM „modul správa o zásahu“

Ako prvá sa vypisuje záložka „Informácie“

Page 18: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

1. Označiť Spracovateľa správy – nasleduje okno,

v ktorom sa systém opýta či pridať používateľa /napr.

hazzzi3008157/ medzi spracovateľov správy

2. Označiť Veliteľa zásahu – klik na zobrazí sa

tabuľka „Spolupracovali“ – vyhľadávanie začne po

zadaní troch písmen priezviska, označí sa požadované

meno. Pri viacerých veliteľoch zásahu sa zaznačí aj

čas po akú dobu vykonával činnosť VZ.

3. Adresa – doplniť čo systém nepreberie z protokolu

o udalosti

4. Udalosť hlásil – doplniť čo systém nepreberie

z protokolu o udalosti

5. Činnosť pred príchodom jednotky – klik na

zobrazí sa tabuľka „Činnosť pred príchodom

jednotky“ v rozbaľovacom menu vybrať príslušnú

činnosť

6. Poskytnutá pomoc osobám –

Page 19: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

8. Zásah – označiť o akú udalosť sa jedná /požiar, TZ,

DN, PP, CV/.

Pri požiari - klik na zobrazí sa rozbaľovacie menu

kde sa vyberie o aký požiar ide.

Pri DN – klik na zobrazí sa rozbaľovacie menu

kde sa vyberie o aký dopravný prostriedok ide.

Pri PP a CV – klik na zobrazí sa rozbaľovacie

menu kde sa vyberie o aký planý poplach alebo

cvičenie ide.

9. Jednotky spolupracovali s – klik na zobrazí sa

tabuľka v ktorej sa vyberie s kým zasahujúca jednotka

spolupracovala.

10. Únik látok – pri označení „z prepravného obalu“

alebo „z technologického zariadenia“ sa objaví

tabuľka Chemické látky, v ktorej sa dá NL vyhľadávať

Pri DN ak je únik prevádzkových kvapalín označiť

príslušné okno

11.

Page 20: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

Správa o zásahu.

Ako ďalšie sa vypisuje záložka „Sily a Prostriedky“

Po výbere záložky „Sily a prostriedky“ sa uskutoční výber v záložke „Správa prostriedkov“-„Prehľad staníc“

Page 21: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

Záložka „Prehľad staníc“ kde je nadefinovaná technika, ktorá je k dispozícii na jednotlivých HS.

Page 22: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

V záložke „Prehľad staníc“ sa vyberie /2x klik na príslušné okno/ príslušná technika podľa druhu udalosti – vybraná technika zmení kliknutím stav

Nasleduje prepnutie medzi oknami „Správa o zásahu“ a „Zobrazenie telefonistu“

Page 23: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

Po tomto prepnutí sa v protokole o udalosti nadefinujú jednotlivé stavy výjazdovej techniky /XX – vybraná techniky k zásahu, POP – poplach, VÝJ – výjazd, PRÍ – príjazd na

udalosť, ZZ – zahájenie zásahu, LOK – lokalizácia, LIK – likvidácia, OZÁ – odchod na základňu, PZÁ – príchod na základňu/. Kliknutím na jednotlivé okná sa toto prejaví v SaZ.

Po tomto definovaní sa mení status techniky v „Prehľade staníc“

Nasleduje prepnutie medzi oknami „Zobrazenie telefonistu“ a „Správa o zásahu“ . V „Správe o zásahu“ 2x klik na príslušnú techniku objaví s okno „ Zásah –

technika“, kde sa doplnia príslušníci ktorý išli s technikou na výjazd, potvrdzujú sa tlačidlom „S technikou prišiel“. Po ukončení výjazdu sa príslušníci, ktorý s technikou odišli

tak isto doplnia do „Správy o zásahu“ – „S technikou odišiel“. Pri chybnom zadaní sa postupuje tak, že sa nastaví na chybnú položku a stačí sa .

Page 24: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010
Page 25: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

Po ukončení výjazdu sa technika ukončí stlačením tlačidla „Ukončiť“ v protokole o udalosti. Prejaví sa to v „Prehľade staníc“ zmenením stavu /do pohotovosti/ danej

techniky.

Page 26: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

Prebiehajúce HaZZ ZA : všetky prebiehajúce hasičské/súčinnostné s HaZZ udalosti z Žilinského kraja. Prebiehajúce ZA : všetky prebiehajúce udalosti z Žilinského kraja. Ukončené HaZZ ZA: všetky ukončené hasičské/súčinnostné s HaZZ udalosti z Žilinského kraja. Ukončené Žilina : všetky ukončené udalosti z Žilinského kraja. Prebiehajúce HaZZ Slovensko : všetky prebiehajúce hasičské/súčinnostné s HaZZ udalosti celé Slovensko /dôležité pri udalostiach susedného kraja/. Ukončené a archívne HaZZ Slovensko : všetky ukončené hasičské/súčinnostné s HaZZ udalosti -Slovensko /návrat k udalosti/. Archívne HaZZ ZA : všetky ukončené hasičské/súčinnostné s HaZZ udalosti –žilinský kraj /návrat k udalosti/.

Page 27: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

Všetci operační dôstojníci HaZZ sú povinní v systéme CoordCom otvorenej a zverejnenej udalosti pridať index podľa udalosti, akú

majú ohlásenú a to „Požiar“, „Technický zásah“ alebo „Ekologický zásah“ a ich podskupiny.

V prípade, že sa operační dôstojníci alebo príslušníci testujú, školia, alebo skúšajú aplikáciu Správa (ikona FireReport), je

potrebné otvorenú udalosť najskôr označiť dvojklikom v indexe ako „Test“.

Pri písaní Správy o zásahu (ikona FireReport), k udalosti označenej ako „Test“ je príslušník povinný takúto správu označiť ako

„Testovacia správa“.

Page 28: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

V prípade, ak je prijatý hovor na LTV 112 alebo 150 (alebo presmerovaný) a je otvorená a zverejnená udalosť a jedná sa

o pracovné volanie rôzneho druhu (2x ohlásená tá istá udalosť, vypaľovanie, a iné), okrem udalosti, ku ktorej je potrebné vykonať

výjazd, je operačný dôstojník povinný pridať takejto udalosti index „Pracovné volanie“. Takejto udalosti sa nevypracúva Správa

o zásahu.

Operační dôstojníci Krajských riaditeľstiev HaZZ priebežne kontrolujú zoznam prebiehajúcich udalostí v kraji a zodpovedajú za to, aby

každej zverejnenej udalosti bol pridaný správny index.

Page 29: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

IV.I. Opustenie pracoviska a systému CoordComTM

Pri opustení pracoviska operačný dôstojník zmení svoj stav v systéme CoordCom™ nasledovne: /1 x klik ľavým tlačidlom na lištu

„Komunikácia“ a 1 x klik ľavým tlačidlom na „Zablokovať frontu volaní“/

Page 30: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

Po kliknutí „Zablokovať frontu volaní“ sa fronta volaní zmení nasledovne:

- pri zablokovanej fronte volaní nie je možné prijímať hovory, hovor operátorovi nezvoní

Page 31: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

Pri návrate na pracovisko operačný dôstojník zmení svoj stav v systéme CoordCom™ nasledovne:

/1 x klik ľavým tlačidlom myši na lištu „Komunikácia“ - po kliknutí 1 x klik ľavým tlačidlom myši na „Uvoľniť frontu volaní“/

- systém CoordCom™ sa vráti do pôvodného stavu na prijímanie hovorov

Page 32: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

IV.II. Aktualizácia prostriedkov

Každé ráno a pri každej zmene v zmysle predpisov vykonávať aktualizáciu prostriedkov /POH – pohotovosť, MIM-mimo výjazd, ZAL-záloha/

Page 33: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

Alebo cez aktualizáciu konkrétneho prostriedku

Page 34: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

IV.III. Uloženie okien, schém....

Pretože plocha obrazovky je menšia ako všetky okna systému je možné cez Okno – uložiť schému si uložiť nastavenia na jednej

obrazovke a pri zavretí a znovu spustení napr. prehľadu prostriedkov sa nanovo zobrazí na uloženom mieste...

Page 35: HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINEemergency112.eu/krhazz/dokumenty/manual022011.pdfOddelenie operačného riadenia a integrovaného záchranného systému J. Kráľa 4, 010

IV.IV. Používanie skratiek - rýchlej voľby

Je veľmi dobre, aby užívatelia si zvykli na nové rýchle voľby prípadne ich mali „po ruke k dispozícií“

Nová udalosť Ctrl + N

Ukončiť udalosť Ctrl +Del

Prehľad prostriedkov Ctrl + Shift+F8

Prehľad staníc Ctrl + F1

Zobrazenie základného protokolu Ctrl + Shift+F1

Zobrazenie ďalších udalostí Ctrl + Shift+F5