Top Banner
23

Guds skrøbelige arvinger - uddrag

Mar 21, 2016

Download

Documents

Køb den hos www.prc.dk
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Guds skrøbelige arvinger - uddrag
Page 2: Guds skrøbelige arvinger - uddrag

Johannes Værge

Guds skrøbelige arvinger

En bog om menneskets fald og fuldendelse

For laget AnisKøbenhavn 2014

Guds skroebelige - Indhold.indb 3Guds skroebelige - Indhold.indb 3 01-04-2014 14:45:2001-04-2014 14:45:20

Page 3: Guds skrøbelige arvinger - uddrag

Guds skrøbelige arvingerEn bog om menneskets fald og fuldendelseJohannes Værge

© Forfatteren og Forlaget Anis, 2014

Bogen er sat med Adobe Garamond Pro på Religionspædagogisk Center og trykt hos ScandinavianBook

ISBN-13: 978-87-7457-713-3

Omslag: Lena Rasmussen/RPCArne Haugen Sørensen: Uddrivelsen© Arne Haugen Sørensen/billedkunst.dk

Udgivelsen er støttet af Velux Fonden ogHørsholms Menighedshus Fond

Forlaget AnisFrederiksberg Allé 10DK-1820 Frederiksberg Ctlf. 3324 9250 – fax 3325 0607www.anis.dk

Guds skroebelige - Indhold.indb 4Guds skroebelige - Indhold.indb 4 01-04-2014 14:45:2001-04-2014 14:45:20

Page 4: Guds skrøbelige arvinger - uddrag

Indhold

Forord

Kapitel 1Problemet .............................................................................................13

“Vi arme syndere …” Eller: “Skam dig ikke over, at du er menneske …” ......13Kritisabelt at være menneske? ........................................................................16Mørket sænker sig igen og igen .....................................................................18Når det runger med synd og skyld i kirkerummet … ....................................21Fortællingen om syndefaldet som en nøgle ....................................................22

I. FALDET

Kapitel 2Uddrivelsen af Adam og Eva fra Edens Have ........................................27

Det uskyldige menneske i haven....................................................................28Menneske og natur. Kvinden fra manden ......................................................29Slangen og den fatale bid af frugten ..............................................................31En rystelse .....................................................................................................34Forbandelser .................................................................................................35En fortælling om nutidige forhold .................................................................37

Kapitel 3Forståelsen af syndefaldet i vestlig kultur og kirkelig tradition ..............39

Søren Kierkegaard – og lidt Grundtvig ..........................................................39Albert Camus ................................................................................................44Kirkelig tradition. Latinisering og juridisk tænkemåde ..................................46Dietrich Bonhoeffer: Guds træer eller mennesket i midten ............................49Regin Prenter og Otto Møller .......................................................................51Karen Blixen og “det lykkelige fald” ..............................................................54

Guds skroebelige - Indhold.indb 5Guds skroebelige - Indhold.indb 5 01-04-2014 14:45:2001-04-2014 14:45:20

Page 5: Guds skrøbelige arvinger - uddrag

Kapitel 4Paulus, den gamle Adam og den nye .....................................................57

“Jeg er, som I er” ...........................................................................................58Paulus’ forkyndelse: Brud, konfl ikt ................................................................60Altid på vej ....................................................................................................62Gammel og ny Adam ....................................................................................64

Kapitel 5Tidlig oldkirke – byzantinske tolkninger ..............................................67

Striden med gnostikerne: Er mennesket en fejlkonstruktion? ........................68Modstødet fra Irenæus ..................................................................................70Mennesket: Skabningen, hvor Gud integrerer legeme og ånd ........................72Mennesket sat over engle ...............................................................................73Det ufærdige menneske i Haven ....................................................................75Efter faldet: Gud er stadig med os .................................................................76Kirken: Den nye Have, hvor mennesket kan blive frit og vokse .....................78Brud mellem byzantinsk og latinsk tradition .................................................80

Kapitel 6Augustin og den katastrofale vellyst ......................................................85

Seksualiteten som trussel ...............................................................................86Ramt af Guds kærligheds pil .........................................................................88Arven fra Tertullian .......................................................................................89Syndefaldfortællingens nye rolle ....................................................................91Natur og nøgenhed – et brud i forståelsen af mennesket ...............................93Forstod Augustin Paulus rigtigt? ....................................................................95Ekstremisten Augustin ..................................................................................96

Kapitel 7Efter Augustin: Bevidst og ubevidst arvesyndslære ................................99

Søren Ulrik Thomsen til forsvar for identiteten som synder ........................100Marilynne Robinson kontra neodarwinistisk, freudiansk og ateistisk “vulgærvi-denskab” .....................................................................................................102Mennesket: et guddommeligt eksperiment ..................................................105

Guds skroebelige - Indhold.indb 6Guds skroebelige - Indhold.indb 6 01-04-2014 14:45:2001-04-2014 14:45:20

Page 6: Guds skrøbelige arvinger - uddrag

II. FALDET I ANDET PERSPEKTIV

Kapitel 8Jødiske tolkninger ..............................................................................109

Den magtlystne engel ..................................................................................111Rabbinsk tradition. Spørgsmålet om fælles skyld – og frihed .......................112Faldt de, eller blev de skubbet? ....................................................................114Martin Buber og hvor det onde begynder ....................................................117Frihed, den største gave ...............................................................................117En tolkning i modstrid med kristen forsoningslære? ....................................119

Kapitel 9John Miltons Paradise Lost ..................................................................121

Fra poesi til politik ......................................................................................122Den store digtnings time .............................................................................123Krigen i himmelrummet og Satans nye mål .................................................125Mennesket tæt på Gud ................................................................................129Faldets følge: forstyrret kærlighed ................................................................133Gud “uden bitter vrede og spot” ..................................................................137Fra ét Paradis til et andet “langt bedre” ........................................................142

III. FULDENDELSEN

Kapitel 10Dostojevskij og vejen mod fuldendelsen .............................................149

Guds godhed, ikke menneskets ...................................................................151Pigen på gaden ............................................................................................153Ramt i hjertet ..............................................................................................154Det nye land ...............................................................................................155Ud af dødsbanen .........................................................................................157Fuldendelse .................................................................................................158

Kapitel 11Helbredelsen og gensynet i Guds lys ...................................................163

Fuldendelsen ...............................................................................................166Forvandling i opstandelsen ..........................................................................169

Guds skroebelige - Indhold.indb 7Guds skroebelige - Indhold.indb 7 01-04-2014 14:45:2001-04-2014 14:45:20

Page 7: Guds skrøbelige arvinger - uddrag

Gensyn efter døden, 1 .................................................................................172Dommen ....................................................................................................175Arven: Et statisk menneskebillede ...............................................................179Et alternativ til det statiske menneskebillede: H.C. Andersen ......................184Gensyn efter døden, 2 .................................................................................186Dødserfaringen ...........................................................................................188

Kapitel 12Guds skrøbelige arvinger ....................................................................193

I Guds billede: tilgivende ............................................................................195Himmelsk far og dyrebare syndere ..............................................................198Den kommende fuldkommenhed ...............................................................202Det fornyelige menneske .............................................................................205

Litteratur ............................................................................................ 209

Navneregister ..................................................................................... 215

Guds skroebelige - Indhold.indb 8Guds skroebelige - Indhold.indb 8 01-04-2014 14:45:2001-04-2014 14:45:20

Page 8: Guds skrøbelige arvinger - uddrag

Forord:

9

Forord

Mennesket er et gådefuldt væsen, med muligheder både for det mest ophøjede og for at falde tragisk dybt. Spændt ud mellem godt og ondt.

Hvordan kan det være, at menneskelivet er så spændingsfyldt? Bibe-len udtrykker forholdet ved at tale om, at mennesket er skabt i Guds billede, skabt med en umådelig høj bestemmelse, men at mennesket også er blevet udsat for et syndefald, et brud i fællesskabet med Gud og en deraf følgende ufuldkommenhed.

Fra kristendommens første tid har der været et stærkt fokus på, at fal-det har virket som en begrænsning af mennesket, men samtidig gjorde en vision om menneskets fuldendelse sig gældende. Sådan som teolo-gien udviklede sig i Vesten, har det sidste, vejen mod fuldendelse, dog i almindelighed fået mindre opmærksomhed end faldet. Denne bogs ambition er at nærme sig det gådefulde og spændingsfyldte ved men-nesket på en sådan måde, at erkendelsen af faldets realitet ikke spærrer for visionen om fuldendelsen.

Bogen kommer derved til at handle om menneskebilledet og om for-ståelsen af forholdet mellem Gud og menneske. Jeg vil i bogen gøre op med en tendens i vores kirkelige tradition til at tale mennesket ned – i et velment, men efter min mening misforstået forsøg på at tale Gud op. Man har i den forbindelse presset fortællingen om Adam, Eva og syndefaldet til det yderste som baggrund for at tale dårligt om men-nesket og gøre billedet af forholdet mellem Gud og menneske mere modsætningsfyldt, end der efter min mening er baggrund for i fortæl-lingen om faldet.

Bogen opsamler en række pejlinger fra forskellige vinkler i forsøget på at nå frem til en nuanceret og balanceret skildring af menneskets situa-tion og status – på afstand af både skønmaleriet og det kyniske sortsyn.

Som i mine tidligere bøger Efter døden. En bog om det evige liv og Det betroede menneske. Opgør med forvreden kristendom indgår fortolkning

Guds skroebelige - Indhold.indb 9Guds skroebelige - Indhold.indb 9 01-04-2014 14:45:2001-04-2014 14:45:20

Page 9: Guds skrøbelige arvinger - uddrag

Guds skrøbelige arvinger

10

af de bibelske skrifter samt undersøgelser af den tidlige kristendom i fremstillingen. Læserne vil have let ved at se, at den helt tidlige oldkir-ke, repræsenteret først og fremmest af kirkefaderen Irenæus, har været til stor inspiration for mig.

Kristendommen ville dog efter min mening fremtræde meget man-gelfuld, hvis dens tolkning var overladt til teologer alene. Vi må være glade for, at vi også har, hvad professor Jakob Balling med en bogti-tel har kaldt Poeterne som kirkelærere. Tankemæssig sammenhæng og poesi behøver hinanden til formidlingen af, hvad kristendommen vil os. I mine tidligere bøger har poeter som Dante, H.C. Andersen og Grundtvig spillet en fremtrædende rolle, mens det i denne bog bli-ver den engelske 1600-talsdigter John Milton, der leverer et væsentligt bidrag, sammen med Fjodor Dostojevskij, H.C. Andersen og nogle nutidige forfatterstemmer.

Det fremgår af Apostlenes Gerninger, at man i den allertidligste kri-stendom, før man var kommet på betegnelsen kristendom, omtalte den bevægelse, som udsprang af Kristus-troen, som Vejen. De troende var dem, der “hører til Vejen” eller “de, der følger Vejen”. Den kristne er med andre ord en rejsende, hele menneskelivet er en rejse mod Gud, mod enhed med Faderen og Sønnen. Det, Jesus havde sat ind i verden, var i egentligste forstand bane-brydende.

Kernen i denne forståelse er, at mennesket udgår fra Gud, ved faldet er kommet på afstand af Gud, men Gud har gennembrudt denne af-stand og fornyet menneskets høje potentiale ved at sætte Kristus ind i vores verden. Derved bliver menneskets livsrejse en rejse fra Gud til Gud. Det, som lyser i Kristus, forstod man i den tidlige kirke som Guds helbredende foranstaltning over for den beskadigelse, syndefal-det havde påført mennesket; det, som lyser i Kristus, skal få mennesket til at vokse og modnes og i sidste ende, i opstandelsen, føre mennesket til dets ultimative bestemmelse, enheden med Faderen og Sønnen, fuldendelsen i Guds rige.

Bogens sigte er at sætte ord på denne rejse fra fald til fuldendelse.

Stor tak til journalist, cand. jur. Carsten Juul. Som ved tidligere ud-givelser svarede han glad ja til at være manuskriptets første-læser, og han har været til klar nytte som engageret og skarp repræsentant for

Guds skroebelige - Indhold.indb 10Guds skroebelige - Indhold.indb 10 01-04-2014 14:45:2001-04-2014 14:45:20

Page 10: Guds skrøbelige arvinger - uddrag

Forord:

11

de ikke-teologer, der gerne skulle mærke, at denne bog også er skrevet for dem.

Også samarbejdet med Forlaget Anis’ leder, Henrik Brandt-Pedersen, har været smidigt og givende.

Jeg kvitterer med taknemmelighed for den støtte, udgivelsen har modtaget fra Velux Fonden og Hørsholm Menighedshus’ Fond.

Hellerup, marts 2014.

Guds skroebelige - Indhold.indb 11Guds skroebelige - Indhold.indb 11 01-04-2014 14:45:2001-04-2014 14:45:20

Page 11: Guds skrøbelige arvinger - uddrag

Guds skrøbelige arvinger

12

Guds skroebelige - Indhold.indb 12Guds skroebelige - Indhold.indb 12 01-04-2014 14:45:2001-04-2014 14:45:20

Page 12: Guds skrøbelige arvinger - uddrag

Kapitel 1: Problemet

13

Kapitel 1

Problemet

Hvad er det, vi moderne mennesker frygter mest? Sociologiske spørge-undersøgelser har vist, at det ikke er sygdom, overfald, ulykke, terror, eller hvad medierne ellers er fulde af. Øverst på listen er frygten for ikke at være god nok. Det næstmest frygtede er ikke at være elsket.

Denne frygt passer vel også godt med, at stress og udbrændthed er blevet folkesygdomme, fordi vi i arbejdslivet glemmer at respektere vore egne grænser – drevet af ængstelse for ikke at leve op til kravene, for ikke at opnå anerkendelse. Og med tilbøjeligheden til at vise sig frem på sociale medier, gøre sig interessant og i mange tilfælde ligefrem være parat til at udlevere sig selv for bare at blive kendt.

På forskellige måder viser vi en villighed til at underkaste os græn-seløse krav – vise os frem som noget, vi ikke helt er, fordi vi frygter, at det vi er, ikke er nok.

“Vi arme syndere …” Eller: “Skam dig ikke over, at du er menneske …”

Ikke god nok, en frygt for ikke at blive elsket … Hvad siger kristen-dommen til det? Hvis man går til en præst og spørger, hvad man kan få ud af at gå til gudstjeneste, må man regne med at få det svar, at kirkens budskab netop er, at du er god nok, og du er elsket. Sådan er evangeliet: Gud rækker ud mod os, sådan som vi er, vedkender sig os som sine elskede, dyrebare børn og elsker os først, før vi selv har noget at vise frem. Giver os status af Guds arvinger, som Paulus formulerer det, intet mindre.

Guds skroebelige - Indhold.indb 13Guds skroebelige - Indhold.indb 13 01-04-2014 14:45:2001-04-2014 14:45:20

Page 13: Guds skrøbelige arvinger - uddrag

Guds skrøbelige arvinger

14

På den baggrund kunne man forvente, at gudstjenesterne blev be-stormet af mennesker i forventning om, at de her fandt det, der kunne modvirke deres dybeste frygt. Men den forventning har folk i almin-delighed netop ikke. Det, som mange forbinder med kirken og regner med at høre, når de indimellem dukker op, er noget andet og mere dystert, hvad synet på mennesket angår. Og det er desværre ikke med urette.

Tænk på de kollekter – de indledende bønner læst af præsten fra alteret – som i generationer har slået tonen an i gudstjenesterne og gentagne gange har karakteriseret os som “arme og elendige syndere” eller “elendige mennesker”. Kollekterne har skildret vores situation som yderst dyster: “vore synder omklamrer os, vi kommer ikke ud af stedet”; “vi arme syndere bekender for dig, at vi af natur er vredens børn”; vi er “fortabte syndere, som, så længe vi lever, ikke kan være uden ond vilje og tilbøjelighed til det onde”; “vi er arme syndere og højt opskrevne i din skyldbog”. Formuleringerne i disse bønner går tilbage til Martin Luthers sekretær og elev Veit Dietrich.

Sådan har det lydt i generationer; også i salmerne omtales mennesket i fl ere tilfælde som “intet værd” og lignende. Det hører dog med til billedet, at disse bekendelser af menneskets elendighed både i kollek-ter og salmer efterfølges af henvisninger til Guds frelsende nåde, for eksempel på denne måde: “vore hjerter, kød og blod er så forgiftede af synden, at vi uden din nåde og barmhjertighed aldrig kunne indgå i Himmeriget.” Eller sådan: Gud har “hjulpet alle os, som tror, ud af syndens forfærdelige spedalskhed”. Men det ændrer jo ikke på, at menigheden efterlades med det indtryk, at mennesket som sådan er en uværdig størrelse, i sig selv tæt på at være værdiløst, fanget i “syndens forfærdelige spedalskhed”.

Nu skal det retfærdigvis siges, at Veit Dietrich-kollekterne blev næn-somt redigeret ved udgivelsen af den nuværende alterbog, så eksempel-vis “arme og elendige syndere” er blevet til “fortabte syndere”. Desuden er der i de senere år blevet mulighed for at vælge andre, nyere kollekt-bønner til folkekirkens gudstjenester, bønner med et mildere blik på mennesket, og det er dem, de fl este præster nu vælger. Men også en del af de nye, alternative bønner kredser om det, der er galt med men-nesket, med dets vilje og dets motiver. Som om der er en misantropisk arv, det er svært at få rystet af sig.

Guds skroebelige - Indhold.indb 14Guds skroebelige - Indhold.indb 14 01-04-2014 14:45:2001-04-2014 14:45:20

Page 14: Guds skrøbelige arvinger - uddrag

Kapitel 1: Problemet

15

Denne negative stemning bevirker også, at når man i trosbekendel-sen og andre steder i gudstjenesten hører ordet dom, vil mange fejlag-tigt høre det som udtryk for fordømmelse. ‘Dom’ betyder afgørelse – læs mere herom i kapitel 11 – og er i kristen sammenhæng en glædelig for-anstaltning, der sætter grænse for det onde og derved tjener til befrielse af mennesket. Men når man går til gudstjenesten med en forventning om, at her nedgøres mennesket, er det nærliggende at høre ordet dom med en skæv betydning.

Der har i den vestlige udgave af kristen teologi været en udtalt tilbøje-lighed til at betragte forholdet mellem Gud og menneske som et mod-sætningsforhold, hvor man for at give Gud anerkendelse måtte betone menneskets syndighed og dets fj ernhed – for ikke at sige fj endskab – i forhold til Gud. Når det at tale mennesket ned er så fremtrædende et træk, har baggrunden været et ønske om at tale Gud op.

Denne sammenhæng fremgår tydeligt af en række forelæsninger, Martin Luther (1483-1546) påbegyndte i 1535 over Bibelens første ka-pitler om skabelsen og syndefaldet. I kort referat er tankegangen hos Luther denne: Adam og Evas fald har haft den forfærdelige følge, at menneskets vilje er vendt bort fra Gud, og vi må holde os for øje, hvil-ken skade og jammer arvesynden er. For, argumenterer Luther, jo mere vi formindsker den synd, mennesket bærer på, desto mere vil også nå-den blive “ringe og lille”.

Altså: Fremhævelsen af menneskets ringhed skal tjene til at frem-hæve Guds godhed, fremkalde erkendelse af det overskud af godhed, som Gud sender mennesket i form af tilgivelse, nåde.

Men holder den argumentation? Behøver man virkelig at fremstille mennesket i så dårligt et lys for at fastholde et gudsbillede, hvor Gud lader lys og kærlighed strømme til enhver? Hvis man skal tale godt om Gud, skal man så helst tale dårligt om mennesket?

Tænk, om vi i stedet for at tale mennesket ned kunne tilegne os den erfaring, som den svenske nobelprismodtager i litteratur Tomas Tran-strömer (født 1931) har sat ord på i digtet “Romanske buer”:

Guds skroebelige - Indhold.indb 15Guds skroebelige - Indhold.indb 15 01-04-2014 14:45:2001-04-2014 14:45:20

Page 15: Guds skrøbelige arvinger - uddrag

Guds skrøbelige arvinger

16

Inde i den vældige romanske kirke stod turisterne tæt i halv - mørket.Hvælving gabende bag hvælving og intet overblik.Nogle lysfl ammer blafrede.En engel uden ansigt omfavnede migog hviskede gennem hele kroppen:“Skam dig ikke over at du er menneske, vær stolt!Inde i dig åbner hvælving sig bag hvælving i det uendelige.Du bliver aldrig færdig, og det er som det skal være.”Jeg var blind af tårerog blev skubbet ud på den solsydende piazzasammen med Mr og Mrs Jones, hr. Tanaka og Signora Sabatiniog inde i dem alle åbnede hvælving sig bag hvælving i det uende- lige.1

Skam dig ikke over at være menneske! I dit liv gemmer der sig hvæl-ving bag hvælving i det uendelige – “lysvæld bag ved lysvæld i himlen ind”, som det hedder i Jakob Knudsens version.2

Kritisabelt at være menneske?

Det livsbekræftende er bestemt også tilgængeligt i vores tradition. Over for dem, der skildrede menneskets natur som helt ødelagt og gjorde erkendelse af syndens byrde til den afgørende forudsætning for den kristne tro, fremhævede N.F.S. Grundtvig (1783–1872) således i fl ere sammenhænge de positive sider ved menneskelivet som tilknyt-ningspunkter mellem Gud og menneske. For Grundtvig – som vi ven-der tilbage til senere – var det ikke modsætningsforholdet mellem Gud og menneske, der var afgørende, men han pegede på de aspekter ved menneskelivet, som trods syndefaldet viser menneskets slægtskab med Gud og åbner mennesket for store muligheder.

De fl este nutidige kristendomsforkyndere bestræber sig da også på at få netop den livsbekræftende side af kristendommen frem. Men det

1. Tranströmer 1997, side 241.2. Salmen “Se, nu stiger solen”

Guds skroebelige - Indhold.indb 16Guds skroebelige - Indhold.indb 16 01-04-2014 14:45:2001-04-2014 14:45:20

Page 16: Guds skrøbelige arvinger - uddrag

Litteratur:

209

Litteratur

Agamben, Giorgio 2012: Nøgenhed. Oversat af Lars Östman. Forlaget Anis, København

Andersen, H.C. 1935: Eventyr og Historier. Kritisk Udgave med kommentarer ved Hans Brix og Anker Jensen. Bind I-V. Gyldendal, København

Augustin 1989, 1991 og 1996: Om Guds stad. 1.-22. bog. Oversat med ind-ledning og noter af Bent Dalsgaard Larsen. Bind 1 og 2: G.E.C. Gad, Kø-benhavn 1984 og 1986; bind 3, 4 og 5: Aarhus Universitetsforlag, Aarhus

Augustin 1988: Bekendelser. Oversat af Torben Damsholt. Sankt Ansgars For-lag, København

Balling, Jakob 1983: Poeterne som kirkelærere. G.E.C. Gad, KøbenhavnBandak, Henrik 1987: Syndefaldet – tænkning og eksistens. Ødipus – Ibsen –

Kierkegaard. C.A. Reitzel, KøbenhavnBarr, James 1993: Th e Garden of Eden and the Hope of Immortality. Fortress

Press, MinneapolisBeauchamp, Paul 1999: Salmer – nat og dag. Oversat af Erik Christiansen.

Forlaget Anis, FrederiksbergBibelen. Den hellige Skrifts kanoniske Bøger 1992. Det Danske Bibelselskab,

KøbenhavnBjerg, Svend 2011: Karen Blixens teologi. 2. udgave. Forlaget Anis, KøbenhavnBreengaard, Carsten 2007: Paradis-sekten. Frelseshistorie og kristen identitet.

Museum Tusculanums Forlag, KøbenhavnBuber, Martin 1953: Bilder von Gut und Böse. 2. Aufl . Jakob Hegner, Köln &

OltenBonhoeff er, Dietrich 1968: Schöpfung und Fall. Versuchung. Chr. Kaiser Ver-

lag, MünchenCamus, Albert 1963: Faldet. Oversat af Frank Jæger. Gyldendal, KøbenhavnCappelørn, Niels Jørgen 2004: “Gudbilledlighed og syndefald: Aspekter af

Grundtvigs og Kierkegaards menneskesyn på baggrund af Irenæus” i

Guds skroebelige - Indhold.indb 209Guds skroebelige - Indhold.indb 209 01-04-2014 14:45:3001-04-2014 14:45:30

Page 17: Guds skrøbelige arvinger - uddrag

Litteratur

210

Litteratur

Grundtvig-Studier 2004. Grundtvig-Selskabet/Danske Boghandleres Kom misionsanstalt, København

Capps, Donald 1990: Forandringens mulighed. Essays om sjælesorg og praktisk te-ologi. Redigeret og oversat af Troels Nørager. Forlaget Anis, Frederiksberg

Clément, Olivier 2008: Kilder. Kirkefædrene om troens liv. Tekster og kommenta-rer. Oversat af Merete Ussing. Katolsk Forlag, København

Cunningham, Mary 2003: Tro i den byzantinske verden. Oversat af Helge Hoff mann. Lohses Forlag, Fredericia

Den Nye Aftale. Det Nye Testamente på nudansk 2007. Det Danske Bibelsel-skab, København

Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger. Prøveoversættelse 1997. Det Danske Bi-belselskab, København

Dostojevskij, F.M. 1953: Brødrene Karamassof. Bind I-III. 3. oplag. Oversat af Einar Th omassen. Gyldendal, København

Dostojevskij, Fjodor 1963: Rodion Raskolnikov. Oversat af Georg Sarauw. Steen Hasselbalchs Forlag, København

Dostojevskij, Fjodor 1964: Minder fra dødens hus. Oversat af Georg Sarauw. Steen Hasselbalchs Forlag, København

Dostojevskij, F.M. 1997: To fantastiske fortællinger (Den sagtmodige; Et lat-terligt menneskes drøm). Oversat af Ole Husted Jensen. Roskilde Bogcafé, Roskilde

Engemann, Wilfried 2011: Frihed og kristen livskunst. Oversat af Hanne San-der. Aros Forlag, Frederiksberg

Evans, J.M. 1968: Paradise Lost and the Genesis Tradition. Th e Clarendon Press, Oxford

Friis, Helmut 1992: Og Gud sagde. Forlaget Anis, FrederiksbergFrye, Northrop 1992: Den store kode. Bibelen & Litteraturen. Oversat af Ole

Lindegård Henriksen. Forlaget Aros, AarhusGregersen, Niels Henrik (red.) 2003: Fragmenter af et spejl. Bidrag til dogma-

tikken. 3. udgave. Forlaget Anis, FrederiksbergGregor af Nyssa 1994: Over Fadervor. Mod skæbnetroen. Oversættelser af Bent

Noack og Jørgen Ledet Christensen. Indledning ved Anna Marie Aa-gaard. Forlaget Anis, København

Gregor af Nyssa 2007: Makrimas Liv. Om Sjælen og Opstandelsen. Den kate-ketiske tale. Oversættelse og indledning ved Jørgen Ledet Christiansen. Forlaget Anis, København

Guds skroebelige - Indhold.indb 210Guds skroebelige - Indhold.indb 210 01-04-2014 14:45:3001-04-2014 14:45:30

Page 18: Guds skrøbelige arvinger - uddrag

211

Litteratur:

Grundtvig, N.F.S. 1940-49: Værker i Udvalg, bind I-X. Udgivet ved Georg Christensen og Hal Koch. Gyldendal, København

Halldorf, Peter 2002: Det fædrene ophav – historien om 21 kirkefædre. Oversat af Werner Fischer-Nielsen. Forlaget Aros, Aarhus

Hansen, Knud 1973: Dostojevskij. Gyldendal, KøbenhavnHansen, Robert Bonde Nielsen 2010: Endetid og off er: Eskatologiske og off er-

terminologiske elementer i det 2. århundredes nadver- og dåbsforestillinger. Ph.d.-afhandling. Aarhus Universitet

Holst, Søren 2007: Kommentar til Første Mosebog. Det Danske Bibelselskab, København

Højholt, Lene 2011: At blive menneske. Meditativ fordybelse i den bibelske ur-fortælling. Borgen, Valby

Irenæus 1970: Bevis for den apostolske forkyndelse. Oversat fra armensk ved Jes P. Asmussen. G.E.C. Gads forlag, København

Irenæus 1999: Mod kætterne. Oversat af Ulla Kiel. Indledning og redaktion ved Anders-Christian L. Jacobsen. Forlaget Anis, Frederiksberg

Jacobsen, Anders-Christian 2004: Barnet, Haven og Væksten. En konstruktiv reformulering af Irenæus’ eskatologi med henblik på dens eksistentielle og præ-sentiske elementer. WWW.patristik.dk/Patristik1

Jeanrond, Werner G. 2012: Kærlighedens teologi. Oversat af Birgit Berggrens-son. Forlaget Aros, Frederiksberg

Jensen, Hans Jørgen Lundager 2000: Den fortærende ild. Strukturelle analyser af narrative og rituelle tekster i Det Gamle Testamente. Aarhus Universitets-forlag, Aarhus

Josipovici, Gabriel 1988: Th e Book of God. A Response to the Bible. Yale Univer-sity Press, New Haven and London

Kierkegaard, Søren 1962: Samlede værker. Bind 1-20, Gyldendal, KøbenhavnKnausgård, Karl Ove 2007: Alting har en tid. Oversat af Sara Koch. Lindhardt

og Ringhof, KøbenhavnKjølsvik, Idar 2012: “De døde – hvem, hva, hvor?”. I: Tidsskrift for Sjælesorg,

nr. 2 – 2012, Modum Bad, VikersundLewalski, Barbara K. 2010: “Milton’s shorter poems” & “Milton: Paradise

Lost, Paradise Regained, Samson Agonistes”. I: Th e Cambridge History of English Poetry. Cambridge University Press, Cambridge

Lewis, C.S. 1961: A Preface to Paradise Lost. 2. udg. Oxford University Press, London

Lindhardt, P.G. 1953: Det evige liv. Hans Reitzels Forlag, København

Guds skroebelige - Indhold.indb 211Guds skroebelige - Indhold.indb 211 01-04-2014 14:45:3001-04-2014 14:45:30

Page 19: Guds skrøbelige arvinger - uddrag

Litteratur

212

Litteratur

Luther, Martin 1962-64: Skrifter i udvalg. Bind I-IV. G.E.C. Gad, KøbenhavnMagonet, Jonathan 2004: A Rabbi Reads the Bible. New Edition. SCM Press,

LondonMoberly, R.W.L. 2009: Th e Th eology of the Book of Genesis. Cambridge Uni-

versity Press, CambridgeMogensen, Kaj 2012: Frelse og fortabelse. Aros Forlag, FrederiksbergMilton, John: Poetical Works. Edited with a Critical Memoir by Willian Mi-

chael Rosetti. E. Moxon, Son & Co., London (uden årstal – 1870’erne?)Milton, John 1914: Det tabte Paradis. Paa dansk ved Uff e Birkedal. 2. opl.,

Gyldendalske Boghandel, KøbenhavnMolland, Einar 1976: Kristne kirker og trossamfund. Dansk udgave ved P.G.

Lindhardt. G.E.C. Gads forlag, KøbenhavnMylius, Johan de 2004: Forvandlingens pris – H.C. Andersen og hans eventyr.

Høst og Søn, KøbenhavnMøllehave, Johannes 1981: Dødningehjem – De levendes land. 26 prædikener.

Lindhardt og Ringhof, KøbenhavnMøllehave, Johannes 1994: Fuglen, blomsten og barnet. En prædiken- og artikel-

samling. Sesam, KøbenhavnMøller, Otto 1870: Det faldne Menneskes Gjenfødelse og Fornyelse ved Daab og

Nadver. Karl Schønbergs Forlag, KjøbenhavnMøller, Otto 1884: Gjenløsningen eller Jesu Christi Liv, Død og Opstandelse til

Verdens Frelse, forsøgt fremstillet i Sammenhæng. Karl Schønbergs Forlag, Kjøbenhavn

Møller, Otto 1888: Om vor Frelse fra det onde. Nogle fornyede Overvejelser. Karl Schønbergs Forlag, Kjøbenhavn

Møller, Otto 1903: Om Død og evigt Liv. Nogle Aftentanker. Karl Schønbergs Forlag, Kjøbenhavn

Nielsen, Eduard 1983: “Creation and the Fall of Man. A Cross-Disciplinary Investigation” og “Sur la théologie de l’auteur de Gn 2-4”. Begge i: Law, History and Tradition. Selected Essays by Eduard Nielsen. G.E.C. Gads For-lag, København

Nielsen, Eduard 1987: Første Mosebog fortolket. Det Danske Bibelselskab, Kø-benhavn

Nielsen, Helge Kjær 2003: “Gudbilledlighed” i Mellem tekster. Festskrift til Kirsten Nielsen. Redigeret af Else K. Holt & Hans J. Lundager Jensen. Forlaget Anis, København

Guds skroebelige - Indhold.indb 212Guds skroebelige - Indhold.indb 212 01-04-2014 14:45:3001-04-2014 14:45:30

Page 20: Guds skrøbelige arvinger - uddrag

Litteratur:

213

Otzen, Benedikt 1989: “Menneskesynet i Det Gamle Testamente”. I: Sigfred Pedersen (red.): Menneskesynet. G.E.C. Gad, København

Nielsen, Kirsten 1991: Satan – den fortabte søn? Anis, FrederiksbergPagels, Elaine 1980: Tabernes evangelier. Oversat af Vibeke Bengtson. Hekla,

KøbenhavnPagels, Elaine 1988: Adam, Eva og slangen. Oversat at Lene Sjørup. Hekla,

KøbenhavnPrenter, Regin 1967: Skabelse og genløsning. Dogmatik. 4. opl. G.E.C. Gads

Forlag, KøbenhavnRad, Gerhard von 1972: Das erste Buch Mose. Genesis (9. Aufl age) i serien Das

Alte Testament Deutsch. Vandenhoeck & Ruprecht, GöttingenRiggs, William G. 1972: Th e Christian Poet in Paradise Lost. University of

California Press, BerkeleyRobinson, Marilynne 2012: Åndsfraværelse. Det indre livs uddrivelse af den mo-

derne myte om selvet. Gyldendal, KøbenhavnSchjørring, Jens Holger 2000: “Dietrich Bonhoeff ers bidrag til bibelsk teologi

i modernitetens tidsalder”. I: Bibelsk teologi, red. af Sigfred Pedersen. Aar-hus Universitetsforlag

Schmemann, Alexander 2002: For the Life of the World. Sacraments and Ortho-doxy. St Vladimir’s Seminary Press, Crestwood, New York

Stokholm, Anja 2003: “Om forholdet mellem skabelse og syndefald hos Grundtvig og Luther” i Grundtvig-Studier 2003. Grundtvig-Selskabet/ Danske Boghandleres Kommisionsanstalt, København

Taylor, John V. 1979: Kærligheds og sandheds ånd. Den Hellige Ånd og den krist-ne mission. DMS Forlag, København

Th omsen, Søren Ulrik 2005: “Pro Ecclesia” i: Frederik Stjernfelt og Søren Ul-rik Th omsen: Kritik af den negative opbyggelighed. Vindrose, Valby

Tranströmer, Tomas 1997: Samlede digte. Oversat af Peter Nielsen. Forlaget Centrum, Viby J.

Villadsen, Holger 1986: “Philon og den oldkirkelige skriftfortolkning” i Ju-dendom och kristendom under de första århundradena, vol. 2. Universitets-forlaget AS, Oslo

Værge, Johannes 1996: Johannesevangeliet fortolket. Det Danske Bibelselskab, København

Værge, Johannes 2008: Efter døden. En bog om det evige liv. Forlaget Anis, København

Guds skroebelige - Indhold.indb 213Guds skroebelige - Indhold.indb 213 01-04-2014 14:45:3001-04-2014 14:45:30

Page 21: Guds skrøbelige arvinger - uddrag

Litteratur

214

Litteratur

Værge, Johannes 2009: Alt det som er. Tekster og Gud, menneske og evighed. Forlaget Anis, København

Værge, Johannes 2011: Det betroede menneske. Opgør med forvreden kristen-dom. Forlaget Anis, København

Ware, Timothy 1993: Th e Orthodox Church. New Edition. Penguin Books, London

Wiesel, Elie 2005: Adam og andre bibelske fortællinger. Oversat af Lars Hagen-sen. Forlaget Anis, Fredriksberg

Williams, Rowan 2013: Dostojevskij. Sprog, tro og fi ktion. Aros Forlag, Frede-riksberg

Wingren, Gustaf 1983: Människa och kristen. En bok om Irenaeus. Verbum, Älvsjö

Wright, N.T. 2003: Th e Resurrection of the Son of God. SPCK, LondonAagaard, Anna Marie 2013: Mod til at tro. Kapitler om hellighed. Forlaget Anis,

København.

Guds skroebelige - Indhold.indb 214Guds skroebelige - Indhold.indb 214 01-04-2014 14:45:3001-04-2014 14:45:30

Page 22: Guds skrøbelige arvinger - uddrag

Navneregister:

215

Navneregister

Agamben, Giogio 93 (note), 94 (note)

Ambrosius 88Andersen, H.C. 10, 182, 184, 186,

189Augustin, Aurelius 17, 23, 36, 42,

48, 50, 55, 62, 65, 80, 85-98, 99, 113, 141, 143, 163, 179 f., 183

Balling, Jakob 10, 127 (note)Bandak, Henrik 41Beauchamp, Paul 195Birkedal, Uff e 124Bjerg, Svend 54 f.Blixen, Karen 54 f.Blake, William 128, 130, 134, 138,

144, 199Bonhoeff er, Dietrich 49 f., 95Breengaard, Carsten 62 (note), 97 f.Brorson, H.A. 53Buber, Martin 113, 117 f.Camus, Albert 44-47Cappelørn, Niels Jørgen 42Capps, Donald 206Christensen, Maria Munkholt 172

(note), 183 (note)Cicero 88Clément, Olivier 86Comte, Auguste 102Dante 10, 46, 122Darwin, Charles 102 f., 105

Dietrich, Veit 14, 17Dostojevskij, F.M. 10, 106, 149-

162, 183, 190 f.Engberg-Pedersen, Troels 59 (note)Engemann, Wilfried 17, 21, 198 f.Evagrios 80Evans, J.M. 23, 112 (note), 133,

135Frans af Assisi 17, 21Freud, Sigmund 102 f., 105Gregor af Nyssa 96, 176 – 178, 183

f., 187Grundtvig, N.F.S. 10, 16, 43, 53,

77, 104, 105 f., 163, 165, 167, 180, 197, 207

Hansen, Knud 150Holst, Søren 32 (note)Homer 122, 124Højholt, Lene 31 (note)Ibsen, Henrik 18, 100Irenæus 10, 50, 70-82, 94, 104,

120, 125, 165, 171, 176, 187Jacob, Benno 114Jacobsen, Anders-Christian 74

(note), 77 (note)Jeanrond, Werner G. 17, 23Jensen, Hans Jørgen Lundager 36Josipovici, Garbriel 59 (note)Julian af Eclanum 96Justin Martyr 67 f.

Guds skroebelige - Indhold.indb 215Guds skroebelige - Indhold.indb 215 01-04-2014 14:45:3001-04-2014 14:45:30

Page 23: Guds skrøbelige arvinger - uddrag

216

Navneregister

Kierkegaard, Søren 39-44, 52, 166, 180

Knausgård, Karl Ove 19-21, 110Knudsen, Jakob 16Lennon, John 19Lewanski, Barbara K. 123 (note),

125Lewis, C.S. 126Lindhardt, P.G. 173 f.Luther, Martin 14 f., 17, 42, 52, 54,

62, 101 f., 171, 179 f., 204Løgstrup, K.E. 50, 104Magonet, Jonathan 113-120, 199Mani 88Markion 69Masaccio, Tomasso 26 f., 144, 199Milton, John 10, 23, 36, 49, 77, 95,

112, 120, 121-145, 199Mylius, Johan de 184Møllehave, Johannes 181 f., 184,

188 f.Møller, Otto 52-54, 63, 120 (note),

164 f., 207Nero 68Nielsen, Eduard 48Ono, Yoko 19Origenes 172, 176Ovid 122Pagels, Elaine 96 f.Paulus 13, 55, 57-65, 67-69, 71, 73

f., 81, 85 f., 89 f., 95, 97 f., 101, 110, 162, 170, 172 f., 175, 177, 180, 184, 187, 195-198, 201, 204, 207

Pelagius 91, 96 f.Peterson, Erik 94Polykarp 71

Prenter, Regin 51 f., 60, 174 f., 178, 180

Ptolomæus 69Robinson, Marilynne 102-105, 165Rosendal, Jens 163 f.Sander, Hanne 17 (note)Schmemann, Alexander 81 (note),

82Shakespeare, William 121, 124 f.Stokholm, Anja 180 (note)Spuff ord, Francis 19Taylor, John V. 22Tertullian 17, 47, 55, 68, 80, 89-94,

119, 178Th omsen, Søren Ulrik 100 f.Tranströmer, Tomas 15 f., 155, 193Valentius 69Vergil 122Voltaire 18Wiesel, Elie 109Williams, Rowan 150 (note), 151

(note), 152 (note).

Guds skroebelige - Indhold.indb 216Guds skroebelige - Indhold.indb 216 01-04-2014 14:45:3001-04-2014 14:45:30