Top Banner
1 GRAMATYKA SCS przypadki liczby nazwa pol. nazwa ros. nazwa ukr. nazwa łac. pytania singularis Miejscownik Именительный Називний Nominativus kto? co? dualis Dopełniacz Родительный Родовий Genetivus kogo? czego? pluralis Celownik Дательный Давальний Dativus komu? czemu? Biernik Винительный Знахідний Accusativus kogo? co? rodzaje Narzędnik Творительный Орудний Instrumentalis z kim? z czym? masculinum Miejscownik Предложный (Местный) Місцевий Locativus o kim? o czym? femininum Wołacz (Звательный) Кличний Vocativus ! neutrum FONETYKA samogłoski przednie tylne wymowa ieęьě (ư) (e/a) yuoNjъa (ƴ) zapis и/і е Χ ь ѣ ъі/ъиоу о ъ а zmiany samogłosek i dyftongów praindoeuropejski ē ě ī ư ō Ʋ ā Ʈ ū ƴ a o a o an en prasłowiański ě 1 1 ) e i 1 ь a o a o y ъě 2 2 ) i 2 u u Nj ę pochodzenie samogłosek prasłowiański a a e ě 1 1 ) ě 2 2 ) ę i 1 i 2 o o Nj u u y ь ъ praindoeuropejski ā ō ě ē a en ī o Ʈ Ʋ an a o ū ư ƴ jery słabe (nieparzyste) w wygłosie w sylabie przed sylabą, która zawierała pełną samogłoskę w sylabie przed sylabą, która zawierała jer mocny кон˰ ь с˰ ъбит˰ ь д˰ ьн˳ ьс˰ь mocne (silne) parzyste pod akcentem przy sonantach: с˳ън˰ ъ, д˳ьн˰ь д˳ъшти ps. v’xus sm’tь v’kos scs vrьxъ smrьtь vlьkъ ← postpozycja wsch. ъr ьr ьrx˰ъ sm˳ьrt˰ь ъl ъl ъlk˰ъ zach. ъr ьr ьrx˰ъ sm˳ьrt˰ь ъl ьl ьlk˰ъ ← prepozycja w wyrazach jednosylabowych znaczących т˳ъ (т˳ ът˰ ъ) napięte przed jotą: ps. ъ mъjNj dobrъjь ь pьjNj sinьjь scs ъ/y mъjNj/myjNj dobrъjь / dobryjь ь/i pьjNj/pijNj sinьjь / sinijь ros. o moju dobryj i piju sinij (напряженные) zach. y myjNj dobry e pijNj
25

GRAMATYKA SCS

Jan 11, 2017

Download

Documents

vulien
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: GRAMATYKA SCS

1

GRAMATYKA SCS

przypadki liczby

nazwa pol. nazwa ros. nazwa ukr. nazwa łac. pytania singularis

Miejscownik Именительный Називний Nominativus kto? co? dualis

Dopełniacz Родительный Родовий Genetivus kogo? czego? pluralis

Celownik Дательный Давальний Dativus komu? czemu?

Biernik Винительный Знахідний Accusativus kogo? co? rodzaje

Narzędnik Творительный Орудний Instrumentalis z kim? z czym? masculinum

Miejscownik Предложный

(Местный)

Місцевий Locativus o kim? o czym? femininum

Wołacz (Звательный) Кличний Vocativus ! neutrum

FONETYKA

samogłoski przednie tylne

wymowa i e ę ь ě

(ư) (e/a)

y u o Nj ъ a

(ƴ)

zapis и/і е Χ ь ѣ ъі/ъи оу о � ъ а

zmiany samogłosek i dyftongów

praindoeuropejski ē ě ī ư ō Ʋ ā Ʈ ū ƴ a o a o an en

prasłowiański ě1(ѣ1)

e i1 ь a o a o y ъ ě2(ѣ2)

i2 u u Nj ę

pochodzenie samogłosek

prasłowiański a a e ě1(ѣ1)

ě2(ѣ2)

ę i1 i2 o o Nj u u y ь ъ

praindoeuropejski ā ō ě ē a en ī o Ʈ Ʋ an a o ū ư ƴ

jery

słabe

(nieparzyste)

• w wygłosie

• w sylabie przed sylabą, która zawierała pełną samogłoskę

• w sylabie przed sylabą, która zawierała jer mocny

конь˰

съ˰бить˰

дь˰нь˳сь˰

mocne

(silne)

• parzyste

• pod akcentem

• przy sonantach:

съ˳нъ˰,/дь˳нь˰

дъ˳шти

ps. ’ v’xus sm’tь ’ v’kos

scs rъ rь vrьxъ smrьtь lъ lь vlьkъ ←/postpozycja

wsch. ъr ьr vь˳rxъ˰ smь˳rtь˰ ъl ъl vъ˳lkъ˰

zach. ъr ьr vь˳rxъ˰ smь˳rtь˰ ъl ьl vь˳lkъ˰←/prepozycja

• w wyrazach jednosylabowych znaczących тъ˳/(тъ˳тъ˰)

napięte • przed jotą:

ps. ъ mъjNj dobrъjь ь pьjNj sinьjь

scs ъ///y mъjNj///myjNj dobrъjь///dobryjь ь///i pьjNj///pijNj sinьjь///sinijь

ros. o moju dobryj i piju sinij

(напряженные)

zach. y myjNj dobry e pijNj

Page 2: GRAMATYKA SCS

2

prawo sylaby otwartej – sposoby skracania (otwierania) sylab:

• wyrzucanie/sp./wygłosowych/(sunus/→/synъ,/stolos/→/stolъ,/duxjas/→/duša,/gostis/→/gostь)

• monoftongizacja/dyftongów:

• a/→/ě2/(kanas/→/cěna,/ranka/→/rNjcě)

• o/→/i2/(vko/→/vьlci)

• a,/o/→/u/(dosos/→/duxъ)

• prawo/Jurka:/i/u/r/k/+/s/+/V/→/x/(asis/→/uxo)

• monoft./połączeń/dyftongicznych/–/połączeń/samogł./z/m/lub/n/(rankas/→/rNjka,/semen/→/sěmę)

• przestawienia/w/grupach/TorTowych/(gordos/→/gradъ,/golvas/→/glava,/bergos/→/brěgъ/i/in.)

wpływ joty na samogłoski:

• jъ/→/jь/(krajos/→/krajo/→/krajъ/→/krajь)

• jo/→/je/(poljos/→/poljo/→/polje/→/pol’e)

• jě1/→/ja/(stojěti/→/stojati)

• jy/→/ji/(krajy/→/kraji)

• nagłosowe/jь/→/i/(jьgra/→/igra)

• jery/napięte:

• ьj/→/ij,/RU/ej/(pьjNj/→/piją)

• ъj/→/yj,/RU/oj/(mъjNj/→/myją,/dobrъjь/→/dobryj)

• zanik/joty/interwokalicznej:

• aje/→/ae/→/aa/→/a/(dobrajego/→/dobrago)

• uje/→/ue/→/uu/→/u/(dobrujemu/→/dobrumu)

konsonantyzm:

• I/palatalizacja/–/wsteczna/–/ok./V/w.

k

g

x

+

samogłoski/przednie/pochodzenia

monoftongicznego/e,/i1,/ě1,/ь,/ę

i/miękkie/sonanty/’,/’

č’

ž’

š’

krikěti/→/kričěti

boge/→/bože

rNjkьka/→/rNjčьka/→/rNjčka

• II/palatalizacja/–/wsteczna

k

g

x

+

samogłoski/przednie

pochodzenia/dyftongicznego

i2,/ě2

c’

ʒ’///z’

s’///PL/š

ranka/→/rNjkě2/→/rNjcě2

bogo/→/bogi2/→/boʒi2

duxo/→/duxi2/→/dusi2

• III/palatalizacja/–/postępowa/–/koniec/VI/w.

i,/ь,/ę,/’ +

k

g

x

c’

z’

s’

otikos/→/otьkъ/→/otьcь

kuning/→/kuningъ//→/kъnęgъ/→/kъnęzь

vьxъ/→/vьsь

Page 3: GRAMATYKA SCS

3

zmiany grup spółgłosek

prasłowiański tj svetja dj medja kt noktis rekti gt mogti tl pletli dl sadlo

płd. št svešta žd mežda št nošt rešti št mošti l pleli l salo

zach. c świeca dz miedza c noc rzec c móc tl pletli dl sadło

wsch. č sveča ž meža č noč (reč) č moč l pleli l salo

zmiany/kt/i/gt/pod/wpływem/samogłosek/przednich/pochodzenia/monoftongicznego/e,/i1,/ě1,/ь,/ę

kv

gv

xv

+ ě2 →

cv

zv/ʒv

sv

květъ/→/cvětъ

gvězda/→/ʒvězdapodobnie/jak

II/palatalizacja

wpływ joty na spółgłoski

k

g

x

+ j →

č’

ž’

š’

plakjos/→/plačь

mangjos/→/mNjžь

duxjas/→/duša

podobnie/jak

I/palatalizacja

s

z+ j →

š’

ž’

nosjom/→/nosjNj/→/nošNj

vozjom/→/vožNj

spółgłoski/wargowe

b,/p,/m,/v+ j →

pojawia/się

l/epentetyczne

ľubjom/→/ľubľNj

kupjom/→/kupľNj

lovjom/→/lovľNj

zemja/→/zemľa

sk

st+ j → š’t iskjNj/→/ištNj

zg

zd+ j → ž’d →/izmoždNj

uproszczenia w grupach spółgłosek

ss

zs

ts

ds

ps

bs

→ s

něssъ/→/něsъ

vězsъ/→/věsъ

čitsъ/→/čisъ

dadsi/→/dasi

těpsъ/→/těsъ

tn

dn

pn

bn

dm

n

m

svistnNjti/→/svisnNjti

vędnNjti/→/vęnNjti

sŭpnos/→/sъpnъ/→/sъnъ

gybnNjti/→/gynNjti

dadmь/→/damь

bv → v obъvětovanьje/→/obvětovanьje/→/obětovanьje

Page 4: GRAMATYKA SCS

4

FLEKSJA

końcówki rzeczowników

masculinummasculinummasculinummasculinum feminunumfeminunumfeminunumfeminunum neutrumneutrumneutrumneutrum

-y

-a

stolъ

konь

kamy

sluga

sNjdьji

-a

-i

-y

duša

mati

kostь

crьky

-o

-e

lěto

poľe

imę

końcówkakońcówkakońcówkakońcówka rodzajrodzajrodzajrodzaj

-ъ tylko/m

-o,/-e,/-ę tylko/n

-a,/-i,/-ь,/-y m/lub/f

typy deklinacyjne

deklinacja I II III IV V/–/spółgłoskowa/(z/rozszerzeniem/tematu)

typ/scstyp/scstyp/scstyp/scs -ŏ-/-jŏ- -ā-/-jā- -ƴ- -ư- – -en- -ent- -es- -er- -ū-

rodzajerodzajerodzajerodzaje m,/n f,/m m f,/m m n,/m n n f f

ilośćilośćilośćilość 6 1

k./Nom.k./Nom.k./Nom.k./Nom. -ъ,/-ь,

-o,/-e

-a

-i

-ъ -ь -ь -ę,/-y -ę -o -i -y

k./Gen.k./Gen.k./Gen.k./Gen. -a -y,/-ę -u -i -e -en-e -ent-e

(-ęt-e)

-es-e -er-e -ъv-e

Nom./scsNom./scsNom./scsNom./scs stolъ

konь

lěto

poľe

rNjka

junoša

zemľa

gospodyńi

synъ

domъ

noštь

gostь

pNjtь

dьnь imę

kamy

telę slovo

oko*

mati

dъšti

svekry

buky

tyky

Nom./ps.Nom./ps.Nom./ps.Nom./ps. stolos

konjos

poljos

rankas

zemjas

sunus

domus

noktis

gostis

pontis

svekrus

typ/ros.typ/ros.typ/ros.typ/ros. -ø/o/e -a -ø -ø/(-ь) -ø -m’a,/-ø -ø/(-onok) -o -ø/(-ь) -ø(-ь),-a

*/oko/–/nietypowa/odmiana/w/dualu

Page 5: GRAMATYKA SCS

5

typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny: -ŏ--ŏ--ŏ--ŏ-

rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu: brakbrakbrakbrak

rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju: masculinummasculinummasculinummasculinum

liczba:liczba:liczba:liczba: singularissingularissingularissingularis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. vlьk-ъ volk-ø wilk-ø

Gen.Gen.Gen.Gen. vlьk-a volk-a wilk-a

Dat.Dat.Dat.Dat. vlьk-u volk-u wilk-owi

Acc.Acc.Acc.Acc. vlьk-ъ volk-a wilk-a

Ins.Ins.Ins.Ins. vlьk-omь volk-om wilk-iem

Loc.Loc.Loc.Loc. vlьc-ě volk’-e wilk-u scs/II/palatalizacja

Voc.Voc.Voc.Voc. vlьč-e wilk-u scs/I/palatalizacja

liczba:liczba:liczba:liczba: pluralispluralispluralispluralis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. vlьc-i volk-i wilk-i staropol./wilc-y;/ros.,/pol./wyr./i/IV/pal./(~XIV/w.)

Gen.Gen.Gen.Gen. vlьk-ъ volk-ov wilk-ów ros.,/pol./z/typu/-ŭ-

Dat.Dat.Dat.Dat. vlьk-omъ volk-am wilk-om ros./z/typu/-a-

Acc.Acc.Acc.Acc. vlьk-y volk-ov wilk-i

Ins.Ins.Ins.Ins. vlьk-y volk-ami wilk-ami ros.,/pol./z/typu/-a-,/pol./zach.:/przed/wieloma/lat-y

Loc.Loc.Loc.Loc. vlьc-ěxъ volk-ax wilk-ach ros.,/pol./z/typu/-a-

Voc.Voc.Voc.Voc. vlьc-i wilk-i

liczba:liczba:liczba:liczba: dualisdualisdualisdualis

język:język:język:język: scsscsscsscsuwagiuwagiuwagiuwagi

N.A.V.N.A.V.N.A.V.N.A.V. vlьk-a według/tej/deklinacji/odmieniają/się/przymiotniki/i/imiesłowy/niezłożone/m/i/n

G.L.G.L.G.L.G.L. vlьk-u

D.I.D.I.D.I.D.I. vlьk-oma

Page 6: GRAMATYKA SCS

6

typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny: -ŏ--ŏ--ŏ--ŏ-

rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu: brakbrakbrakbrak

rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju: neutrumneutrumneutrumneutrum

liczba:liczba:liczba:liczba: singularissingularissingularissingularis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. ig-o ig-o

Gen.Gen.Gen.Gen. ig-a ig-

Dat.Dat.Dat.Dat. ig-u ig-

Acc.Acc.Acc.Acc. ig-o ig-

Ins.Ins.Ins.Ins. ig-omь ig-

Loc.Loc.Loc.Loc. iʒ-ě ig-

Voc.Voc.Voc.Voc. ig-o

liczba:liczba:liczba:liczba: pluralispluralispluralispluralis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. ig-a ig-

Gen.Gen.Gen.Gen. ig-ъ ig-

Dat.Dat.Dat.Dat. ig-omъ ig-

Acc.Acc.Acc.Acc. ig-a ig-

Ins.Ins.Ins.Ins. ig-y ig-

Loc.Loc.Loc.Loc. iʒ-ěxъ ig-

Voc.Voc.Voc.Voc. ig-a

liczba:liczba:liczba:liczba: dualisdualisdualisdualis

język:język:język:język: scsscsscsscsuwagiuwagiuwagiuwagi

N.A.V.N.A.V.N.A.V.N.A.V. iʒ-ě

G.L.G.L.G.L.G.L. ig-u

D.I.D.I.D.I.D.I. ig-oma

Page 7: GRAMATYKA SCS

7

typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny: -jŏ--jŏ--jŏ--jŏ-

rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu: brakbrakbrakbrak

rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju: masculinummasculinummasculinummasculinum

liczba:liczba:liczba:liczba: singularissingularissingularissingularis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. plač-ь plač’-ø płacz-ø scs:/-ь/powstało/z/war./tw./w/wyniku:/jъ/→/jь

Gen.Gen.Gen.Gen. plač-a plač’-a płacz-u

Dat.Dat.Dat.Dat. plač-u plač’-u płacz-owi

Acc.Acc.Acc.Acc. plač-ь plač’-ø płacz-ø

Ins.Ins.Ins.Ins. plač-emь plač’-om płacz-em

Loc.Loc.Loc.Loc. plač-i plač’-e///genij-i płacz-u ros./-i/dla/tematów/na/-j/(np./zdanij-e,/genij-ø)

Voc.Voc.Voc.Voc. plač-u płacz-u

liczba:liczba:liczba:liczba: pluralispluralispluralispluralis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. plač-i plač’-i płacz-e

Gen.Gen.Gen.Gen. plač-ь plač’-ej płacz-ów ros./z/typu/-ĭ-

Dat.Dat.Dat.Dat. plač-emъ plač’-am płacz-om

Acc.Acc.Acc.Acc. plač-ę plač’-i płacz-e wsch.,/zach./plač’-ě3

Ins.Ins.Ins.Ins. plač-i plač’-ami płacz-ami

Loc.Loc.Loc.Loc. plač-ixъ plač’-ax płacz-ach

Voc.Voc.Voc.Voc. plač-i płacz-e

liczba:liczba:liczba:liczba: dualisdualisdualisdualis

język:język:język:język: scsscsscsscsuwagiuwagiuwagiuwagi

N.A.V.N.A.V.N.A.V.N.A.V. plač-a

G.L.G.L.G.L.G.L. plač-u

D.I.D.I.D.I.D.I. plač-ema

Page 8: GRAMATYKA SCS

8

typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny: -jŏ--jŏ--jŏ--jŏ-

rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu: brakbrakbrakbrak

rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju: neutrumneutrumneutrumneutrum

liczba:liczba:liczba:liczba: singularissingularissingularissingularis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. lož-e lož-e łoż-e scs:/-e/powstało/w/wyniku:/jo/→/je

Gen.Gen.Gen.Gen. lož-a lož- łoż-a

Dat.Dat.Dat.Dat. lož-u lož- łoż-u

Acc.Acc.Acc.Acc. lož-e lož- łoż-e

Ins.Ins.Ins.Ins. lož-emь lož- łoż-em

Loc.Loc.Loc.Loc. lož-i lož- łoż-u scs:/-i/powstało/w/wyniku:/joi/→/jě2/→/ji

Voc.Voc.Voc.Voc. lož-e łoż-e

liczba:liczba:liczba:liczba: pluralispluralispluralispluralis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. lož-a lož- łoż-a

Gen.Gen.Gen.Gen. lož-ь lož- łóż-ø

Dat.Dat.Dat.Dat. lož-emъ lož- łoż-om

Acc.Acc.Acc.Acc. lož-a lož- łoż-a

Ins.Ins.Ins.Ins. lož-i lož- łoż-ami scs:/-i/powstało/w/wyniku:/jy/→/ji

Loc.Loc.Loc.Loc. lož-ixъ lož- łoż-ach czes./lož-ích

Voc.Voc.Voc.Voc. lož-a łoż-a

liczba:liczba:liczba:liczba: dualisdualisdualisdualis

język:język:język:język: scsscsscsscsuwagiuwagiuwagiuwagi

N.A.V.N.A.V.N.A.V.N.A.V. lož-i

G.L.G.L.G.L.G.L. lož-u

D.I.D.I.D.I.D.I. lož-ema

Page 9: GRAMATYKA SCS

9

typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny: -ā--ā--ā--ā-

rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu: brakbrakbrakbrak

rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju: femininum/oraz/masculinum/oznaczające/osoby/płci/męskiejfemininum/oraz/masculinum/oznaczające/osoby/płci/męskiejfemininum/oraz/masculinum/oznaczające/osoby/płci/męskiejfemininum/oraz/masculinum/oznaczające/osoby/płci/męskiej

liczba:liczba:liczba:liczba: singularissingularissingularissingularis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. rNjk-a ruk-a ręk-a

Gen.Gen.Gen.Gen. rNjk-y ruk-i ręk-i

Dat.Dat.Dat.Dat. rNjc-ě ruk’-e ręc-e scs,/pol./II/palatalizacja

Acc.Acc.Acc.Acc. rNjk-Nj ruk-u ręk-ę

Ins.Ins.Ins.Ins. rNjk-ojNj ruk-oj///-oju ręk-ą ros./-oju/archaiczne

Loc.Loc.Loc.Loc. rNjc-ě ruk’-e ręc-e

Voc.Voc.Voc.Voc. rNjk-o ręk-o

liczba:liczba:liczba:liczba: pluralispluralispluralispluralis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. rNjk-y ruk-i ręc-e

Gen.Gen.Gen.Gen. rNjk-ъ ruk-ø rąk-ø

Dat.Dat.Dat.Dat. rNjk-amъ ruk-am ręk-om

Acc.Acc.Acc.Acc. rNjk-y ruk-i ręc-e

Ins.Ins.Ins.Ins. rNjk-ami ruk-ami ręk-ami/-oma

Loc.Loc.Loc.Loc. rNjk-axъ ruk-ax ręk-ach

Voc.Voc.Voc.Voc. rNjk-y ręc-e

liczba:liczba:liczba:liczba: dualisdualisdualisdualis

język:język:język:język: scsscsscsscsuwagiuwagiuwagiuwagi

N.A.V.N.A.V.N.A.V.N.A.V. rNjc-ě

G.L.G.L.G.L.G.L. rNjk-u pol./na/ręku

D.I.D.I.D.I.D.I. rNjk-ama pol./rękoma

Page 10: GRAMATYKA SCS

10

typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny: -jā--jā--jā--jā-

rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu: brakbrakbrakbrak

rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju: femininum/oraz/masculinum/oznaczające/osoby/płci/męskiejfemininum/oraz/masculinum/oznaczające/osoby/płci/męskiejfemininum/oraz/masculinum/oznaczające/osoby/płci/męskiejfemininum/oraz/masculinum/oznaczające/osoby/płci/męskiej

liczba:liczba:liczba:liczba: singularissingularissingularissingularis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. duš-a duš-a dusz-a

Gen.Gen.Gen.Gen. duš-ę duš-i dusz-y z/-ans,/-ons

Dat.Dat.Dat.Dat. duš-i duš-e///armij-i dusz-y ros./-e/z/war./tw.,/-i/dla/tematów/na/-j/(np./armija)

Acc.Acc.Acc.Acc. duš-Nj duš-u dusz-ę

Ins.Ins.Ins.Ins. duš-ejNj duš-ej///-eju dusz-ą ros./-eju/archaiczne

Loc.Loc.Loc.Loc. duš-i duš-e dusz-y

Voc.Voc.Voc.Voc. duš-e dusz-o

liczba:liczba:liczba:liczba: pluralispluralispluralispluralis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. duš-ę duš-i dusz-e

Gen.Gen.Gen.Gen. duš-ь duš-ej dusz-ø

Dat.Dat.Dat.Dat. duš-amъ duš-am dusz-om

Acc.Acc.Acc.Acc. duš-ę duš-i dusz-e

Ins.Ins.Ins.Ins. duš-ami duš-ami dusz-ami

Loc.Loc.Loc.Loc. duš-axъ duš-ax dusz-ach

Voc.Voc.Voc.Voc. duš-ę dusz-e

liczba:liczba:liczba:liczba: dualisdualisdualisdualis

język:język:język:język: scsscsscsscsuwagiuwagiuwagiuwagi

N.A.V.N.A.V.N.A.V.N.A.V. duš-i

G.L.G.L.G.L.G.L. duš-u

D.I.D.I.D.I.D.I. duš-ama

Page 11: GRAMATYKA SCS

11

typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny: -jā--jā--jā--jā-

rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu: brakbrakbrakbrak

rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju: femininum/oraz/masculinum/oznaczające/osoby/płci/męskiejfemininum/oraz/masculinum/oznaczające/osoby/płci/męskiejfemininum/oraz/masculinum/oznaczające/osoby/płci/męskiejfemininum/oraz/masculinum/oznaczające/osoby/płci/męskiej

liczba:liczba:liczba:liczba: singularissingularissingularissingularis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. gospodyń-i – gospodyń-i

Gen.Gen.Gen.Gen. gospodyń-ę – gospodyń-i scs/jons/→/jens/→/ę

Dat.Dat.Dat.Dat. gospodyń-i – gospodyń-i scs/jě2/→/ji

Acc.Acc.Acc.Acc. gospodyń-Nj – gospodyń-ę

Ins.Ins.Ins.Ins. gospodyń-ejNj – gospodyń-ą scs/jo/→/je

Loc.Loc.Loc.Loc. gospodyń-i – gospodyń-i

Voc.Voc.Voc.Voc. gospodyń-e – gospodyń-o///-i

liczba:liczba:liczba:liczba: pluralispluralispluralispluralis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. gospodyń-ę – gospodyń-e

Gen.Gen.Gen.Gen. gospodyń-ь – gospodyń-ø scs/jъ/→/jь

Dat.Dat.Dat.Dat. gospodyń-amъ – gospodyń-om

Acc.Acc.Acc.Acc. gospodyń-ę – gospodyń-ie

Ins.Ins.Ins.Ins. gospodyń-ami – gospodyń-ami

Loc.Loc.Loc.Loc. gospodyń-axъ – gospodyń-ach

Voc.Voc.Voc.Voc. gospodyń-ę – gospodyń-e

liczba:liczba:liczba:liczba: dualisdualisdualisdualis

język:język:język:język: scsscsscsscsuwagiuwagiuwagiuwagi

N.A.V.N.A.V.N.A.V.N.A.V. gospodyń-i ros./zniknięcie/bądź/zmiana/końc./Nom./na/-a/(np./kn’agin’-i/→/kn’agin’-a)

G.L.G.L.G.L.G.L. gospodyń-u

D.I.D.I.D.I.D.I. gospodyń-ama

Page 12: GRAMATYKA SCS

12

typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny: -ŭ--ŭ--ŭ--ŭ-

rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu: brakbrakbrakbrak

rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju: masculinum/–/6/rzeczowników:/masculinum/–/6/rzeczowników:/masculinum/–/6/rzeczowników:/masculinum/–/6/rzeczowników:/domъ,/medъ,/polъ,/synъ,/volъ,/vrьxъdomъ,/medъ,/polъ,/synъ,/volъ,/vrьxъdomъ,/medъ,/polъ,/synъ,/volъ,/vrьxъdomъ,/medъ,/polъ,/synъ,/volъ,/vrьxъ

liczba:liczba:liczba:liczba: singularissingularissingularissingularis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. syn-ъ syn-ø syn-ø

Gen.Gen.Gen.Gen. syn-u syn-a syn-a///dom-u pol./wymieszanie/końcówek

Dat.Dat.Dat.Dat. syn-ovi syn-u syn-owi

Acc.Acc.Acc.Acc. syn-ъ syn-a///dom-ø syn-a///dom-ø ros.,/pol./kategoria/żywotności

Ins.Ins.Ins.Ins. syn-ъmь syn-om syn-em

Loc.Loc.Loc.Loc. syn-u syn’-e///v’erx-u syn-u///miodź-e ros./-ú/w/niektórych/rzecz./po/przyimkach/v,/na

Voc.Voc.Voc.Voc. syn-u syn-u

liczba:liczba:liczba:liczba: pluralispluralispluralispluralis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. syn-ove syn-ov’j-a//

syn-y///dom-a

syn-owie/

dom-y

ros./syn:/-ov’j-/z/rzeczownika/zbiorowego,

ros./syn:/-y/inne/znaczenie,/czes./synové

Gen.Gen.Gen.Gen. syn-ovъ syn-ov’ej-ø syn-ów

Dat.Dat.Dat.Dat. syn-ъmъ syn-ov’j-am syn-om

Acc.Acc.Acc.Acc. syn-y syn-ov’ej-ø//

syn-ov/dom-ov

syn-ów//

dom-y

ros.,/pol./kategoria/żywotności

Ins.Ins.Ins.Ins. syn-ъmi syn-ov’j-ami syn-ami

Loc.Loc.Loc.Loc. syn-ъxъ syn-ov’j-ach syn-ach

Voc.Voc.Voc.Voc. syn-ove syn-owie

liczba:liczba:liczba:liczba: dualisdualisdualisdualis

język:język:język:język: scsscsscsscsuwagiuwagiuwagiuwagi

N.A.V.N.A.V.N.A.V.N.A.V. syn-y

G.L.G.L.G.L.G.L. syn-ovu

D.I.D.I.D.I.D.I. syn-ъma

Page 13: GRAMATYKA SCS

13

typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny: -ĭ--ĭ--ĭ--ĭ-

rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu: brakbrakbrakbrak

rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju: femininumfemininumfemininumfemininum

liczba:liczba:liczba:liczba: singularissingularissingularissingularis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. kost-ь kosť-ø kość-ø scs/i/ros./identyczna/odmiana/sing.

Gen.Gen.Gen.Gen. kost-i kosť-i kość-i

Dat.Dat.Dat.Dat. kost-i kosť-i kość-i

Acc.Acc.Acc.Acc. kost-ь kosť-ø kość-ø

Ins.Ins.Ins.Ins. kost-ьjNj///-ijNj kosť-ju kość-ą

Loc.Loc.Loc.Loc. kost-i kosť-i kość-i

Voc.Voc.Voc.Voc. kost-i kość-

liczba:liczba:liczba:liczba: pluralispluralispluralispluralis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. kost-i kosť-i kość-i

Gen.Gen.Gen.Gen. kost-ьjь kosť-ej kość-i ros./-ej/przeszło/również/do/dawnego/typu/-jo-

Dat.Dat.Dat.Dat. kost-ьmъ kosť-am kość-om

Acc.Acc.Acc.Acc. kost-i kosť-i kość-i

Ins.Ins.Ins.Ins. kost-ьmi kosť- kość-mi

Loc.Loc.Loc.Loc. kost-ьxъ kosť-ax kość-ach

Voc.Voc.Voc.Voc. kost-i kość-i

liczba:liczba:liczba:liczba: dualisdualisdualisdualis

język:język:język:język: scsscsscsscsuwagiuwagiuwagiuwagi

N.A.V.N.A.V.N.A.V.N.A.V. kost-i przynależność/do/typu/-ĭ-/(a/nie/-jo-)/można/określić/na/podstawie/procesów,/które

G.L.G.L.G.L.G.L. kost-ьju wykluczyłyby/zach./się/końcowej/części/tematu/w/obecnej/formie/(np./gostь,/pNjtь

D.I.D.I.D.I.D.I. kost-ьma –/pod/wpływem/joty/zaszłaby/palatalizacja,/golNjbь/–/pojawiłoby/się/l/epentetyczne)

Page 14: GRAMATYKA SCS

14

typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny: -ĭ--ĭ--ĭ--ĭ-

rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu: brakbrakbrakbrak

rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju: masculinum,/w/pluralis/także/rzeczownik/masculinum,/w/pluralis/także/rzeczownik/masculinum,/w/pluralis/także/rzeczownik/masculinum,/w/pluralis/także/rzeczownik/ľudľudľudľudьjeьjeьjeьje

liczba:liczba:liczba:liczba: singularissingularissingularissingularis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. pNjt-ь puť-ø –

Gen.Gen.Gen.Gen. pNjt-i puť-i –

Dat.Dat.Dat.Dat. pNjt-i puť-i –

Acc.Acc.Acc.Acc. pNjt-ь puť-ø –

Ins.Ins.Ins.Ins. pNjt-ьmь puť-om –

Loc.Loc.Loc.Loc. pNjt-i puť-i –

Voc.Voc.Voc.Voc. pNjt-i –

liczba:liczba:liczba:liczba: pluralispluralispluralispluralis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. pNjt-ьje///-ije puť- –

Gen.Gen.Gen.Gen. pNjt-ьjь puť- –

Dat.Dat.Dat.Dat. pNjt-ьmъ puť- –

Acc.Acc.Acc.Acc. pNjt-i puť- –

Ins.Ins.Ins.Ins. pNjt-ьmi puť- –

Loc.Loc.Loc.Loc. pNjt-ьxъ puť- –

Voc.Voc.Voc.Voc. pNjt-ьje///-ije –

liczba:liczba:liczba:liczba: dualisdualisdualisdualis

język:język:język:język: scsscsscsscsuwagiuwagiuwagiuwagi

N.A.V.N.A.V.N.A.V.N.A.V. pNjt-i

G.L.G.L.G.L.G.L. pNjt-ьju

D.I.D.I.D.I.D.I. pNjt-ьma

Page 15: GRAMATYKA SCS

15

typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny: spółgłoskowyspółgłoskowyspółgłoskowyspółgłoskowy

rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu: brakbrakbrakbrak

rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju: masculinum/–/1/rzeczownik:/masculinum/–/1/rzeczownik:/masculinum/–/1/rzeczownik:/masculinum/–/1/rzeczownik:/dьnьdьnьdьnьdьnь

liczba:liczba:liczba:liczba: singularissingularissingularissingularis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. dьn-ь ďen’-ø dzień-ø

Gen.Gen.Gen.Gen. dьn-e dn’-a dń-a

Dat.Dat.Dat.Dat. dьn- dn’-u dń-u

Acc.Acc.Acc.Acc. dьn- ďen’-ø dzień-ø

Ins.Ins.Ins.Ins. dьn- dn’-om dń-em

Loc.Loc.Loc.Loc. dьn- dn’-e dń-u

Voc.Voc.Voc.Voc. dьn- dń-u

liczba:liczba:liczba:liczba: pluralispluralispluralispluralis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. dьn- dn’-i dń-i

Gen.Gen.Gen.Gen. dьn- dn’-ej dń-i

Dat.Dat.Dat.Dat. dьn- dn’-am dń-om

Acc.Acc.Acc.Acc. dьn- dn’-i dń-i

Ins.Ins.Ins.Ins. dьn- dn’-ami dń-ami

Loc.Loc.Loc.Loc. dьn- dn’-ax dń-ach

Voc.Voc.Voc.Voc. dьn- dń-i

liczba:liczba:liczba:liczba: dualisdualisdualisdualis

język:język:język:język: scsscsscsscsuwagiuwagiuwagiuwagi

N.A.V.N.A.V.N.A.V.N.A.V. dьn-

G.L.G.L.G.L.G.L. dьn-

D.I.D.I.D.I.D.I. dьn-

Page 16: GRAMATYKA SCS

16

typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny: spółgłoskowy/na/-en-spółgłoskowy/na/-en-spółgłoskowy/na/-en-spółgłoskowy/na/-en-

rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu: -en--en--en--en-

rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju: neutrumneutrumneutrumneutrum

liczba:liczba:liczba:liczba: singularissingularissingularissingularis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. im-ę im’-a im’-ę

Gen.Gen.Gen.Gen. im-en-e im’-en’-i im’-eń-a

Dat.Dat.Dat.Dat. im-en-i im’-en’-i im’-eń-u

Acc.Acc.Acc.Acc. im-ę im’-a im’-ę

Ins.Ins.Ins.Ins. im-en-ьmь im’-en’-em im’-eń-em

Loc.Loc.Loc.Loc. im-en-e im’-en’-i im’-eń-u

Voc.Voc.Voc.Voc. im-ę im’-ę

liczba:liczba:liczba:liczba: pluralispluralispluralispluralis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. im-en-a im’-en-a im’-on-a

Gen.Gen.Gen.Gen. im-en-ъ im’-on-ø im’-on-ø

Dat.Dat.Dat.Dat. im-en-ьmъ im’-en-am im’-on-om

Acc.Acc.Acc.Acc. im-en-a im’-en-a im’-on-a

Ins.Ins.Ins.Ins. im-en-y im’-en-ami im’-on-ami

Loc.Loc.Loc.Loc. im-en-ьxъ im’-en-ax im’-on-ach

Voc.Voc.Voc.Voc. im-en-a im’-on-a

liczba:liczba:liczba:liczba: dualisdualisdualisdualis

język:język:język:język: scsscsscsscsuwagiuwagiuwagiuwagi

N.A.V.N.A.V.N.A.V.N.A.V. im-en-ě

G.L.G.L.G.L.G.L. im-en-u

D.I.D.I.D.I.D.I. im-en-ьma

Page 17: GRAMATYKA SCS

17

typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny: spółgłoskowy/na/-en-spółgłoskowy/na/-en-spółgłoskowy/na/-en-spółgłoskowy/na/-en-

rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu: -en--en--en--en-

rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju: masculinum/–/2/rzeczowniki:/masculinum/–/2/rzeczowniki:/masculinum/–/2/rzeczowniki:/masculinum/–/2/rzeczowniki:/kamykamykamykamy,/,/,/,/plamyplamyplamyplamy

liczba:liczba:liczba:liczba: singularissingularissingularissingularis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. kam-y kam’en’-ø kamień-ø

Gen.Gen.Gen.Gen. kam-en- kamn’-a kamień-a

Dat.Dat.Dat.Dat. kam-en- kamn’-u kamień-u

Acc.Acc.Acc.Acc. kam- kam’en’-ø kamień-ø

Ins.Ins.Ins.Ins. kam-en- kamn’-em kamień-em

Loc.Loc.Loc.Loc. kam-en- kamn’-e kamień-u

Voc.Voc.Voc.Voc. kam-y kamień-u

liczba:liczba:liczba:liczba: pluralispluralispluralispluralis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. kam-en- kamn’-i kamień-e

Gen.Gen.Gen.Gen. kam-en- kamn’-ej kamień-i

Dat.Dat.Dat.Dat. kam-en- kamn’-am kamień-om

Acc.Acc.Acc.Acc. kam-en- kamn’-i kamień-e

Ins.Ins.Ins.Ins. kam-en- kamn’-ami kamień-ami

Loc.Loc.Loc.Loc. kam-en- kamn’-ax kamień-ach

Voc.Voc.Voc.Voc. kam-en- kamień-e

liczba:liczba:liczba:liczba: dualisdualisdualisdualis

język:język:język:język: scsscsscsscsuwagiuwagiuwagiuwagi

N.A.V.N.A.V.N.A.V.N.A.V. kam-en-

G.L.G.L.G.L.G.L. kam-en-

D.I.D.I.D.I.D.I. kam-en-

Page 18: GRAMATYKA SCS

18

typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny: spółgłoskowy/na/-ent-spółgłoskowy/na/-ent-spółgłoskowy/na/-ent-spółgłoskowy/na/-ent-

rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu: -ęt--ęt--ęt--ęt-

rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju: neutrumneutrumneutrumneutrum

liczba:liczba:liczba:liczba: singularissingularissingularissingularis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. tel-ę ťeľ-onok-ø ciel-ę

Gen.Gen.Gen.Gen. tel-ęt-e ťeľ- ciel-ęć-a

Dat.Dat.Dat.Dat. tel-ęt-i ťeľ- ciel-ęć-u

Acc.Acc.Acc.Acc. tel-ę ťeľ- ciel-ę

Ins.Ins.Ins.Ins. tel-ęt-ьmь ťeľ- ciel-ęć-em

Loc.Loc.Loc.Loc. tel-ęt-e ťeľ- ciel-ęć-u

Voc.Voc.Voc.Voc. tel-ę ciel-ę

liczba:liczba:liczba:liczba: pluralispluralispluralispluralis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. tel-ęt-a ťeľ- ciel-ęt-a

Gen.Gen.Gen.Gen. tel-ęt-ъ ťeľ- ciel-ąt-ø

Dat.Dat.Dat.Dat. tel-ęt-ьmъ ťeľ- ciel-ęt-om

Acc.Acc.Acc.Acc. tel-ęt-a ťeľ- ciel-ęt-a

Ins.Ins.Ins.Ins. tel-ęt-y ťeľ- ciel-ęt-ami

Loc.Loc.Loc.Loc. tel-ęt-ьxъ ťeľ- ciel-ęt-ach

Voc.Voc.Voc.Voc. tel-ęt-a ciel-ęt-a

liczba:liczba:liczba:liczba: dualisdualisdualisdualis

język:język:język:język: scsscsscsscsuwagiuwagiuwagiuwagi

N.A.V.N.A.V.N.A.V.N.A.V. tel-ęt-ě

G.L.G.L.G.L.G.L. tel-ęt-u

D.I.D.I.D.I.D.I. tel-ęt-ьma

Page 19: GRAMATYKA SCS

19

typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny: spółgłoskowy/na/-es-spółgłoskowy/na/-es-spółgłoskowy/na/-es-spółgłoskowy/na/-es-

rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu: -es--es--es--es-

rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju: neutrumneutrumneutrumneutrum

liczba:liczba:liczba:liczba: singularissingularissingularissingularis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. slov-o slov-o słow-o

Gen.Gen.Gen.Gen. slov-es-e slov-a słow-a

Dat.Dat.Dat.Dat. slov-es-i slov-u słow-u

Acc.Acc.Acc.Acc. slov-o slov-o słow-o

Ins.Ins.Ins.Ins. slov-es-ьmь slov-om słow-em

Loc.Loc.Loc.Loc. slov-es-e slov’-e słow’-e

Voc.Voc.Voc.Voc. slov-o słow-o

liczba:liczba:liczba:liczba: pluralispluralispluralispluralis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. slov-es-a slov-a słow-a

Gen.Gen.Gen.Gen. slov-es-ъ slov-ø słów-ø

Dat.Dat.Dat.Dat. slov-es-ьmъ slov-am słow-om

Acc.Acc.Acc.Acc. slov-es-a slov-a słow-a

Ins.Ins.Ins.Ins. slov-es-y slov-ami słow-ami

Loc.Loc.Loc.Loc. slov-es-ьxъ slov-ax słow-ach

Voc.Voc.Voc.Voc. slov-es-a słow-a

liczba:liczba:liczba:liczba: dualisdualisdualisdualis

język:język:język:język: scsscsscsscsuwagiuwagiuwagiuwagi

N.A.V.N.A.V.N.A.V.N.A.V. slov-es-ě

G.L.G.L.G.L.G.L. slov-es-u

D.I.D.I.D.I.D.I. slov-es-ьma

Page 20: GRAMATYKA SCS

20

typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny: spółgłoskowy/na/-er-spółgłoskowy/na/-er-spółgłoskowy/na/-er-spółgłoskowy/na/-er-

rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu: -er--er--er--er-

rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju: femininum/–/2/rzeczowniki:/femininum/–/2/rzeczowniki:/femininum/–/2/rzeczowniki:/femininum/–/2/rzeczowniki:/mati,/dъmati,/dъmati,/dъmati,/dъštištištišti

liczba:liczba:liczba:liczba: singularissingularissingularissingularis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. mat-i mať-ø –

Gen.Gen.Gen.Gen. mat-er-e mať-er’-i –

Dat.Dat.Dat.Dat. mat-er-i mať-er’-i –

Acc.Acc.Acc.Acc. mat-er-ь mať-ø –

Ins.Ins.Ins.Ins. mat-er-ьjNj mať-er’-ju –

Loc.Loc.Loc.Loc. mat-er-i mať-er’-i –

Voc.Voc.Voc.Voc. mat-i –

liczba:liczba:liczba:liczba: pluralispluralispluralispluralis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. mat-er-i mať-er’-i –

Gen.Gen.Gen.Gen. mat-er-ъ mať-er’-ej –

Dat.Dat.Dat.Dat. mat-er-ьmъ mať-er’-am –

Acc.Acc.Acc.Acc. mat-er-i mať-er’-i –

Ins.Ins.Ins.Ins. mat-er-ьmi mať-er’-(a)mi –

Loc.Loc.Loc.Loc. mat-er-ьxъ mať-er’-ax –

Voc.Voc.Voc.Voc. mat-er-i –

liczba:liczba:liczba:liczba: dualisdualisdualisdualis

język:język:język:język: scsscsscsscsuwagiuwagiuwagiuwagi

N.A.V.N.A.V.N.A.V.N.A.V. mat-er-i

G.L.G.L.G.L.G.L. mat-er-u

D.I.D.I.D.I.D.I. mat-er-ьma

Page 21: GRAMATYKA SCS

21

typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny: spółgłoskowy/na/-ū-spółgłoskowy/na/-ū-spółgłoskowy/na/-ū-spółgłoskowy/na/-ū-

rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu: -ъv--ъv--ъv--ъv-

rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju: femininum/(w/rosyjskim/na/-ь)femininum/(w/rosyjskim/na/-ь)femininum/(w/rosyjskim/na/-ь)femininum/(w/rosyjskim/na/-ь)

liczba:liczba:liczba:liczba: singularissingularissingularissingularis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. svekr-y sv’ekrov’-ø świekr-a

Gen.Gen.Gen.Gen. svekr-ъv-e sv’ekrov’- świekr-y

Dat.Dat.Dat.Dat. svekr-ъv-i sv’ekrov’- świekrz-e

Acc.Acc.Acc.Acc. svekr-ъv-ь sv’ekrov’- świekr-ę

Ins.Ins.Ins.Ins. svekr-ъv-ьjNj sv’ekrov’- świekr-ą

Loc.Loc.Loc.Loc. svekr-ъv-e sv’ekrov’- świekrz-e

Voc.Voc.Voc.Voc. svekr-y świekr-o

liczba:liczba:liczba:liczba: pluralispluralispluralispluralis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. svekr-ъv-i sv’ekrov’- świekr-y

Gen.Gen.Gen.Gen. svekr-ъv-ъ sv’ekrov’- świekr-ø

Dat.Dat.Dat.Dat. svekr-ъv-amъ sv’ekrov’- świekr-om

Acc.Acc.Acc.Acc. svekr-ъv-i sv’ekrov’- świekr-y

Ins.Ins.Ins.Ins. svekr-ъv-ami sv’ekrov’- świekr-ami

Loc.Loc.Loc.Loc. svekr-ъv-axъ sv’ekrov’- świekr-ach

Voc.Voc.Voc.Voc. svekr-ъv-i świekr-y

liczba:liczba:liczba:liczba: dualisdualisdualisdualis

język:język:język:język: scsscsscsscsuwagiuwagiuwagiuwagi

N.A.V.N.A.V.N.A.V.N.A.V. svekr-ъv-i

G.L.G.L.G.L.G.L. svekr-ъv-u

D.I.D.I.D.I.D.I. svekr-ъv-ama

Page 22: GRAMATYKA SCS

22

typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny:typ/deklinacyjny: spółgłoskowy/na/-ū-spółgłoskowy/na/-ū-spółgłoskowy/na/-ū-spółgłoskowy/na/-ū-

rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu:rozszerzenie/tematu: -ъv--ъv--ъv--ъv-

rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju:rzeczowniki/rodzaju: femininum/(w/rosyjskim/na/-a)femininum/(w/rosyjskim/na/-a)femininum/(w/rosyjskim/na/-a)femininum/(w/rosyjskim/na/-a)

liczba:liczba:liczba:liczba: singularissingularissingularissingularis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. buk-y bukv-a bukw-a

Gen.Gen.Gen.Gen. buk-ъv-e bukv-y bukw-y

Dat.Dat.Dat.Dat. buk- bukv’-e bukw’-e

Acc.Acc.Acc.Acc. buk- bukv-u bukw-ę

Ins.Ins.Ins.Ins. buk- bukv-oj///-oju bukw-ą ros./-oju/archaiczne

Loc.Loc.Loc.Loc. buk- bukv’-e bukw’-e

Voc.Voc.Voc.Voc. buk- bukw-o

liczba:liczba:liczba:liczba: pluralispluralispluralispluralis

język:język:język:język: scsscsscsscs ros.ros.ros.ros. pol.pol.pol.pol.uwagiuwagiuwagiuwagi

Nom.Nom.Nom.Nom. buk- bukv-y bukw-y

Gen.Gen.Gen.Gen. buk- bukv-ø bukw-ø

Dat.Dat.Dat.Dat. buk- bukv-am bukw-om

Acc.Acc.Acc.Acc. buk- bukv-y bukw-y

Ins.Ins.Ins.Ins. buk- bukv-ami bukw-ami

Loc.Loc.Loc.Loc. buk- bukv-ax bukw-ach

Voc.Voc.Voc.Voc. buk- bukw-y

liczba:liczba:liczba:liczba: dualisdualisdualisdualis

język:język:język:język: scsscsscsscsuwagiuwagiuwagiuwagi

N.A.V.N.A.V.N.A.V.N.A.V. buk-

G.L.G.L.G.L.G.L. buk-

D.I.D.I.D.I.D.I. buk-

Page 23: GRAMATYKA SCS

23

odmiana/przymiotników/twardotematowych/w/porównaniu/z/odmianą/zaimka/wskazującego/odmiana/przymiotników/twardotematowych/w/porównaniu/z/odmianą/zaimka/wskazującego/odmiana/przymiotników/twardotematowych/w/porównaniu/z/odmianą/zaimka/wskazującego/odmiana/przymiotników/twardotematowych/w/porównaniu/z/odmianą/zaimka/wskazującego/jьjьjьjь

odmiana/rzeczownikowaodmiana/rzeczownikowaodmiana/rzeczownikowaodmiana/rzeczownikowa odmiana/zaimkowaodmiana/zaimkowaodmiana/zaimkowaodmiana/zaimkowa odm./zaimka/wsk.odm./zaimka/wsk.odm./zaimka/wsk.odm./zaimka/wsk.

rodzaj:rodzaj:rodzaj:rodzaj: mmmm nnnn ffff mmmm nnnn ffff mmmm nnnn ffff

liczba:liczba:liczba:liczba: singularissingularissingularissingularis

Nom.Nom.Nom.Nom. dobr-ъ dobr-o dobr-a dobr-ъ-jь dobr-o-je dobr-a-ja j-ь j-e j-a

Gen.Gen.Gen.Gen. dobr-a dobr-y dobr-a-jego dobr-y-jęjęjęję j-ego j-eję

Dat.Dat.Dat.Dat. dobr-u dobr-ě dobr-u-jemu dobr-ě-jijijiji j-emu j-eji

Acc.Acc.Acc.Acc. dobr-ъ dobr-o dobr-Nj dobr-ъ-jь dobr-o-je dobr-Nj-jNj j-ь///ji j-e j-Nj

Ins.Ins.Ins.Ins. dobr-omь dobr-ojNj dobr-yyyy-jimь dobr-NjNjNjNj-jNjjNjjNjjNj j-imь j-ejNj

Loc.Loc.Loc.Loc. dobr-ě dobr-ě dobr-ě-jemь dobr-ě-jijijiji j-emь j-eji

Voc.Voc.Voc.Voc. dobr-e dobr-o dobr-o dobr-ъъъъ-jь dobr-o-je dobr-aaaa-ja

liczba:liczba:liczba:liczba: pluralispluralispluralispluralis

Nom.Nom.Nom.Nom. dobr-i dobr-a dobr-y dobr-i-ji dobr-a-ja dobr-y-ję j-i j-a j-ę

Gen.Gen.Gen.Gen. dobr-ъ dobr-ъ dobr-yyyy-jixъ j-ixъ

Dat.Dat.Dat.Dat. dobr-omъ dobr-amъ dobr-yyyy-jimъ j-imъ

Acc.Acc.Acc.Acc. dobr-y dobr-a dobr-y dobr-y-ję dobr-a-ja dobr-y-ję j-ę j-a j-ę

Ins.Ins.Ins.Ins. dobr-y dobr-ami dobr-yyyy-jimi j-imi

Loc.Loc.Loc.Loc. dobr-ěxъ dobr-axъ dobr-yyyy-jixъ j-ixъ

Voc.Voc.Voc.Voc. dobr-i dobr-a dobr-y dobr-i-ji dobr-a-ja dobr-y-ję

liczba:liczba:liczba:liczba: dualisdualisdualisdualis

N.A.V.N.A.V.N.A.V.N.A.V. dobr-a dobr-ě dobr-ě dobr-a-ja dobr-ě-ji dobr-ě-ji j-a j-i j-i

G.L.G.L.G.L.G.L. dobr-u dobr-u dobr-u-jujujuju j-eju

D.I.D.I.D.I.D.I. dobr-oma dobr-ama dobr-yyyy-jima j-ima

pogrubieniem/i/podkreśleniem/oznaczono/uproszczenia/i/modyfikacje

Page 24: GRAMATYKA SCS

24

odmiana/przymiotników/miękkotematowych/w/porównaniu/z/odmianą/zaimka/wskazującego/odmiana/przymiotników/miękkotematowych/w/porównaniu/z/odmianą/zaimka/wskazującego/odmiana/przymiotników/miękkotematowych/w/porównaniu/z/odmianą/zaimka/wskazującego/odmiana/przymiotników/miękkotematowych/w/porównaniu/z/odmianą/zaimka/wskazującego/jьjьjьjь

odmiana/rzeczownikowaodmiana/rzeczownikowaodmiana/rzeczownikowaodmiana/rzeczownikowa odmiana/zaimkowaodmiana/zaimkowaodmiana/zaimkowaodmiana/zaimkowa odm./zaimka/wsk.odm./zaimka/wsk.odm./zaimka/wsk.odm./zaimka/wsk.

rodzaj:rodzaj:rodzaj:rodzaj: mmmm nnnn ffff mmmm nnnn ffff mmmm nnnn ffff

liczba:liczba:liczba:liczba: singularissingularissingularissingularis

Nom.Nom.Nom.Nom. pěš-ь pěš-e pěš-a pěš-ь-jь pěš-e-je pěš-a-ja j-ь j-e j-a

Gen.Gen.Gen.Gen. pěš-a pěš-ę pěš-a-jego pěš-ę-jęjęjęję j-ego j-eję

Dat.Dat.Dat.Dat. pěš-u pěš-i pěš-u-jemu pěš-i-jijijiji j-emu j-eji

Acc.Acc.Acc.Acc. pěš-ь pěš-e pěš-Nj pěš-ь-jь pěš-e-je pěš-Nj-jNj j-ь///ji j-e j-Nj

Ins.Ins.Ins.Ins. pěš-emь pěš-ejNj pěš-iiii-jimь pěš-NjNjNjNj-jNjjNjjNjjNj j-imь j-ejNj

Loc.Loc.Loc.Loc. pěš-i pěš-i pěš-i-jemь pěš-i-jijijiji j-emь j-eji

Voc.Voc.Voc.Voc. pěš-ь pěš-e pěš-e pěš-ь-jь pěš-e-je pěš-aaaa-ja

liczba:liczba:liczba:liczba: pluralispluralispluralispluralis

Nom.Nom.Nom.Nom. pěš-i pěš-a pěš-ę pěš-i-ji pěš-a-ja pěš-ę-ję j-i j-a j-ę

Gen.Gen.Gen.Gen. pěš-ь pěš-ь pěš-iiii-jixъ j-ixъ

Dat.Dat.Dat.Dat. pěš-emъ pěš-amъ pěš-iiii-jimъ j-imъ

Acc.Acc.Acc.Acc. pěš-ę pěš-a pěš-ę pěš-ę-ję pěš-a-ja pěš-ę-ję j-ę j-a j-ę

Ins.Ins.Ins.Ins. pěš-i pěš-ami pěš-iiii-jimi j-imi

Loc.Loc.Loc.Loc. pěš-ixъ pěš-axъ pěš-iiii-jixъ j-ixъ

Voc.Voc.Voc.Voc. pěš-i pěš-a pěš-ę pěš-i-ji pěš-a-ja pěš-ę-ję

liczba:liczba:liczba:liczba: dualisdualisdualisdualis

N.A.V.N.A.V.N.A.V.N.A.V. pěš-a pěš-i pěš-i pěš-a-ja pěš-i-ji pěš-i-ji j-a j-i j-i

G.L.G.L.G.L.G.L. pěš-u pěš-u pěš-u-jujujuju j-eju

D.I.D.I.D.I.D.I. pěš-ema pěš-ama pěš-iiii-jima j-ima

pogrubieniem/i/podkreśleniem/oznaczono/uproszczenia/i/modyfikacje

Page 25: GRAMATYKA SCS

25

czasowniki

budowabudowabudowabudowanazwa/polskanazwa/polskanazwa/polskanazwa/polska nazwa/łacińskanazwa/łacińskanazwa/łacińskanazwa/łacińska temattemattemattemat

singuralissinguralissinguralissinguralis pluralispluralispluralispluralis dualisdualisdualisdualis

bezokolicznikbezokolicznikbezokolicznikbezokolicznik infinitus czasu/przeszłego zakończenie/-ti

ndm.

ndm.

ndm.

ndm.

okolicznik/celuokolicznik/celuokolicznik/celuokolicznik/celu supinum czasu/przeszłego zakończenie/-tъ

1. -Nj///�/-mь -mъ -vě

2. -ši///�/-si -te -tateraźniejszyteraźniejszyteraźniejszyteraźniejszy præsens czasu/teraźniejszego

3. -tъ -Njtъ//�/cz./�/-ętъ

-te

1. -ъ -omъ -ově

2. -e -ete -eta

3. -e -Nj -eteniedokonany imperfectum czasu/przeszłego

rozszerzenia/tematu:/-ax,/-ěax,/-aax

1. -ъ -omъ -ově

2. -e -ete -eta

3. -e -Nj -eteaoryst/prosty/(asygmatyczny) czasu/przeszłego

tworzony/tylko/dla/czas./�/i/�

1. -ъ -omъ -ově

2. -te -taaoryst/sygmatyczny/I czasu/przeszłego

3.różnie

-ę -te

1. -ъ -omъ -ově

2. -te -ta

dokonane

aoryst/sygmatyczny/II czasu/przeszłego

3.

formy/aor.

prostego -ę -te

złożony præteritum///perfectum imiesłów/elowy/+/byti/(cz./ter.)

przeszłe

przeszłe

przeszłe

przeszłe

zaprzeszły plusquamperfectum imiesłów/elowy/+/byti/(imperf.,/ew./aoryst///perfectum)

prosty futurum formy/præsens/czasowników/dokonanych

czasy

czasy

czasy

czasy

przyszł

przyszł

przyszł

przyszł

ee ee

złożony futurum imamь///načьnNj///xoštNj///bNjdNj/+/bezokolicznik

oznajmującyoznajmującyoznajmującyoznajmujący indicativus patrz:/czasy

1. – -mъ -vě

2. -i///cz./�/-ь -te -tarozkazującyrozkazującyrozkazującyrozkazujący imperativus czasu/teraźniejszego

3. -i///cz./�/-ь – –tryby

tryby

tryby

tryby

warunkowywarunkowywarunkowywarunkowy

(przypuszczający)(przypuszczający)(przypuszczający)(przypuszczający)conditionalis czasu/przeszłego

imiesłów/elowy/+/byti/(formy

przypuszczające,/ew./aoryst)

czasu/teraźniejszego/czynnyczasu/teraźniejszego/czynnyczasu/teraźniejszego/czynnyczasu/teraźniejszego/czynny czasu/teraźniejszego

czasu/teraźniejszego/biernyczasu/teraźniejszego/biernyczasu/teraźniejszego/biernyczasu/teraźniejszego/bierny czasu/teraźniejszego

czasu/przeszłego/czynny/Iczasu/przeszłego/czynny/Iczasu/przeszłego/czynny/Iczasu/przeszłego/czynny/I czasu/przeszłego

czasu/przeszłego/czynny/II/(elowy)czasu/przeszłego/czynny/II/(elowy)czasu/przeszłego/czynny/II/(elowy)czasu/przeszłego/czynny/II/(elowy) czasu/przeszłegoimiesłowy

imiesłowy

imiesłowy

imiesłowy

czasu/przeszłego/biernyczasu/przeszłego/biernyczasu/przeszłego/biernyczasu/przeszłego/bierny czasu/przeszłego

wszystkie/miały/odmiany:

rzeczownikową/i/zaimkową

nie/uwzględniono/rozszerzeń/(z/wyj./imperfectum)/i/oboczności/tematów