Top Banner

of 164

Grade 9 & 8 2nd Quarter Module

Mar 07, 2016

ReportDownload

Documents

ceyavio

documents

Modyul 2: ANG DAIGDIG SA KLASIKAL AT TRANSISYUNAL NA

PANAHON

Panimula

Change is inevitable. Karaniwan nang naririnig ang ganitong kasabihan. Lahat ng bagay sa mundo ay dumadaan sa prosesong ito. Kahit ikaw, marami ka nang pinagdaanang pagbabago mula noon hanggang ngayon. Kung iisipin, tao lang ba ang nagbabago o lahat ng bagay sa daigdig? Paano ba narating ng mundo ang kalagayan nito sa kasalukuyan?

Marahil ay may mga pangyayari na nagdulot ng malaking pagbabago. Nais mo ba itong malaman?

Sa Yunit na ito ay mauunawaan mo ang mga pangyayari sa Kasaysayan ng Daigdig sa Klasikal at Transisyunal na Panahon. Inaaasahang sa pagtatapos ng iyong paglalakbay panahong ito ay masasagot mo ang katanungang: Paano nakaimpluwesiya ang mga kontribusyon ng Klasikal at Transiyunal na Panahon sa paghubog ng pagkakakilanlan ng mga bansa at rehiyon sa daigdig?

Mga Aralin At Sakop Ng Modyul

Aralin 1: Pag-usbong at Pag-unlad ng mga Klasikal na Lipunan sa Europe Aralin 2: Pag-usbong at Pag-unlad ng mga Klasikal na Lipunan sa America,

Africa, at mga Pulo sa Pacific

Aralin 3: Ang Daigdig sa Panahon ng Transisyon

Sa modyul na ito ay inaasahang matututuhan mo ang sumusunod:

Aralin 1Nasusuri ang kabihasnang Minoan at Mycenean

Nasusuri ang kabihasnang klasikal ng Greece

Naipaliliwanag ang mga mahahalagang pangyayari sa

kabihasnang klasikal ng Rome (mula sa sinaunang Rome

hanggang sa tugatog at pagbagsak ng Imperyong Roman)

Naipahahayag ang pagpapahalaga sa mga kontribusyon ng

kabihasnang klasikal ng Europe sa pag-unlad ng

pandaigdigang kamalayan

Aralin 2Nasusuri ang mga kaganapan sa kabihasnang klasikal ng

America

Naipaliliwanag ang mga kaganapan sa mga klasikal na

kabihasnan sa Africa (Mali at Songhai)

110

Nasusuri ang kabihasnang klasikal ng pulo sa Pacific

Naipahahayag ang pagpapahalaga sa mga kontribusyon ng kabihasnang klasikal ng America, Africa at mga Pulo sa

Pacific sa pag-unlad ng pandaigdigang kamalayan

Aralin 3Nasusuri ang mga dahilan at bunga ng paglakas ng

Simbahang Katoliko bilang isang institusyon sa Panahong Medieval

Nasusuri ang mga kaganapang nagbigay-daan sa pagkakabuo ng Holy Roman Empire

Naipaliliwanag ang mga dahilan at bunga ng mga Krusada sa Panahong Medieval

Nasusuri ang buhay sa Europe noong Panahong Medieval: Manorialismo, Piyudalismo, ang pag-usbong ng mga bagong bayan at lungsod

Natataya ang epekto at kontribusyon ng ilang mahahalagang pangyayari sa Europe sa pagpapalaganap ng pandaigdigang kamalayan

PANIMULANG PAGSUSULIT

Ngayon, subukang sagutin ang paunang pagsusulit na magtatakda kung ano na ang iyong alam sa mga aralin. Bigyang-pansin ang mga katanungan na hindi mo masasagutan nang wasto at alamin ang sagot sa mga aralin sa modyul na ito. Handa ka na ba? Simulan mo na ang pagsagot.

1.Alin sa sumusunod ang naglalawaran sa polis bilang isang lungsod-estado?

A. Ang polis ay isang uri ng pamahalaan ng mga Greeks kung saan binibigyang-diin ang demokrasya.

B. Ito ay binubuo ng isang lipunang malaya at nagsasarili at nakasentro sa isang lungsod.

C. May ibat ibang uring panlipunan ang isang polis at nahahati ito sa

ibat ibang yunit ng pamahalaan

D. Ang bawat mamamayan ay may bahaging ginagampanan sa isang

polis.

2. Alin sa sumusunod ang tawag sa mga uring panlipunan ng sinaunang Rome?

A. Censor at Praetor

B. Etruscan at Roman

C. Patrician at Plebeian

D. Maharlika at Alipin

111

3. Nahahati sa tatlong malalaking pangkat ang mga pulo sa Pacific: ang Polynesia, Micronesia at Melanesia. Ano ang kahulugan ng Micronesia?

A. maraming isla

B. maliit na mga isla

C. maitim na mga isla

D. maitim ang mga tao sa isla

4. Ang Holy Roman Empire ang sinasabing bumuhay sa Imperyong Roman.

Sino ang naging emperador ng imperyo noong 800 C.E.?

A. Charlemagne

B. Charles Martel

C. Clovis

D. Pepin the Short

5. Ang Krusada ay isang ekspedisyong militar na inilunsad ng Kristiyanong European dahil sa panawagan ni Pope Urban II. Ano ang pangunahing layunin ng Krusada?

A. mapalawak ang teritoryo ng mga Kristiyano

B. mabawi ang Jerusalem sa kamay ng mga Turkong Muslim

C. mapalawak ang kalakalan ng mga bansang Europeo

D. mapalawak pa ang kapangyarihan ng simbahang Katoliko

Para sa bilang 6, suriin ang kasunod na mapa

http://franceschini.cmswiki.wikispaces.net/Ancient+Greece112

6. Umusbong ang Kabihasnang Minoan sa Isla ng Crete. Alin sa sumusunod na pahayag ang nagpapakita ng ugnayan ng heograpikal na lokasyon sa pag-unlad ng kabihasnan sa islang ito?

I. Nakatulong ang mga nakapalibot na anyong-tubig upang maging ligtas ang isla sa mga mananakop

II. Nagsilbing daanan ng mga mangangalakal mula sa Europe, Africa, at Asya ang isla ng Crete

III. Naitatag ng mga mamamayan ng Crete ang sariling kabihasnan dahil nakahiwalay ito sa Europe

IV. Naimpluwensiyahan ng mga Sinaunang Kabihasnan ng Africa at

Asya ang Kabihasnang Minoan

A. I at II

B. II at III

C. II at IV

D. I, II, at III

Para sa bilang 7, suriin ang kasunod na larawan:

7. Makikita sa larawan ang mga patunay na mataas na kaalaman ng mga Greek sa larangan ng Astronomiya. Anong kongklusyon ang maaaring mabuo batay sa larawan?

A. Nagsilbing batayan ng kaalaman sa Astronomiya ng mga Greek ang paniniwala sa ibat ibang diyos

B. Nagmula sa mga Greek ang lahat ng kaalaman tungkol sa Astronomiya

C.Natutuhan ng mga Greek ang kaalaman sa Astronomiya mula sa mga Roman

D. Naitatag ng mga Greek ang pundasyon ng kaalaman sa astronomiya noong Panahong Hellenistic

113

Para sa bilang 8, suriin ang sumusunod na pahayag:

Our constitution is called a democracy because power is in the hands not of a minority but of the whole people. When it is a question of settling private disputes, everyone is equal before the law;

-

PERICLES Funeral Oration

8. Ano ang ibig sabihin ng pahayag?

A. Nasusunod ang kagustuhan ng minorya sa pamahalaang Demokrasya

B. Nakasalalay sa kagustuhan ng nakararami ang ikauunlad ng bansa

C. Nakabatay sa batas at kapakanan ng nakararami ang pamahalaang Demokrasya

D. Naipahahayag ng mga mamamayan ang kanilang saloobin laban sa pamahalaan

Para sa bilang 9, suriin ang timeline tungkol sa mga Kabihasnan sa America

Mga Kabihasnan sa America

1200-200-700250-900900-11001200-15211300-1525

500 B.C.E.C.E.C.E.C.E.

OlmecTeotihuacanMayaToltecAztecInca

9. Alin sa mga kabihasnan ng America ang umusbong noong panahong Pre-historic?

A. Kabihasnang Olmec

B. Kabihasnang Maya

C. Kabihasnang Aztec

D. Kabihasnang Inca

114

Para sa bilang 10, basahin at unawain ang comic strip

Ako ang HARI, pagmamay-ari ko ang lahat ng lupain. Subalit ibinigay ko ang iba sa mga BARON.

Ako ang BARON, dapat akong maging TAPAT sa HARI dahil ibinigay niya sa akin ang ilan sa kaniyang lupain.Dapat na handa akong ipaglaban siya at magsanay ng mga KNIGHT. Ibinigay ko ang ilan

sa aking lupain sa aking mgaKNIGHT.

Ako ang VILLEIN, ibinigay ng KNIGHT sa akin ang ilan sa kaniyang lupain upang mapagtamnan at paunlarin. Tungkulin kong magbayad ng buwis at magkaloob sa kaniya ng regalo. Hindi ako maaaring umalis sa lupain na kaniyang nasasakupan nang walang

pahintulot ang KNIGHT.

10. Ano ang ipinahihiwatig ng pahayag ng mga tinukoy na karakter sa comic strip tungkol sa Piyudalismo?

A. Ito ay ugnayang panlipunan sa pagitan ng hari at ng kaniyang mga nasasakupan

B. Ito ay sistemang sosyo-politikal na ang batayan ng kapangyarihan ay pagmamay-ari ng lupa

C. Ito ay sistemang pang-ekonomiya na ipinatupad sa Europe noong

Panahong Medieval

D. Ito ay naglalarawan sa paraang ginamit ng mga hari sa Europe noong Panahong Medieval upang mailigtas ang kaniyang teritoryo

115

Para sa bilang 11, suriin ang kasunod na larawan

11. Batay sa larawan, ano ang pangunahing kabuhayan sa loob ng isang Manor?

A. Pakikipagkalakalan

B. Pagsasaka

C. Paglilingkod sa may-ari ng lupa

D. Paggawa ng ibat ibang kasangkapan

Para sa bilang 12, suriin ang kasunod na graph:

45

40

samilyon35

30

ngpopulasyon25

15

20

Bilang10

5

0116

2040608010001200

Taon Common Era (C.E.)

12.Isa sa mga epekto ng pag-unlad ng sistema ng pagsasaka noong unang bahagi ng Panahong Medieval ang pagtaas ng populasyon. Batay sa graph, sa anong mga taon ito naganap?

A. 1000 at 1500 C.E.

B. 800 at 1000 C.E.

C. 800, 1000, at 1500 C.E.

D. 600, 800, at 1000 C.E.

13. Tinawag na Minoan ang unang kabihasnang nabuo sa. Ito ay yumaman sa pakikipagkalakalan sa ibayong dagat. Ano ang pangunahing dahilan nito?

A. Napakalakas ng puwersang pangmilitar ng Minoan.

B. Napalilibutan ng anyong tubig ang Crete at istratehiko ang lokasyon nito.

C. Nakarating sa ibat ibang lugar ang mga produktong mula sa Crete. D. Napalilibutan ng mga kabundukan ang isla ng Crete.

14. Ang sinaunang Greece ay binubuo ng ibat ibang lungsod-estado na ang bawat isa ay malaya at may sariling pamahalaan. Ano ang dahilan ng pagkakatatag ng hiwa-hiwalay ng lungsod-estado?

A. Ibat iba ang pinagmulan ng mga sinaunang mamamayan ng Greece

B. Ang Greece ay nasa timog na dulo ng Balkan Peninsula sa Sila

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.