Top Banner
ZK Lila Ribnjak Lađanska Jelisavac Velimirovac Brezik Našički Markovac Našički Martin Zoljan Makloševac Polubaše Granice Rozmajerovac Vukojevci Tavanac ZK C Sv.Martin Dolina potoka Lapovac Londžica Ceremošnjak Crna Klada Dudić Mojmir Područje mješovitih šuma na Krndiji Područje mješovitih šuma na Krndiji Gradac Našički Općina Donja Motičina Općina Koška Općina Levanjska Varoš Općina Drenje Općina Podgorač Općina Čaglin POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA Grad Đurđenovac B C A A R-1 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 R-7 R-8 R-9 R-10 R-11 R-12 R-13 R-14 R-15 R-16 R-2 R-17 PR-2 PR-1 PR-4 PR-3 PR-5 P-2 P-1 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8 P-9 P-9 P-10 P-12 P-11 P-13 L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 L-7 L-8 L-9 L-10 L-11 L-12 L-13 L-14 L-15 Našice PA Put do Gradeca RIBNJAK GRUDNJAK S OKOLNIM ŠUMSKIM KOMPLEKSOM (GRANIČNO) HR 2001085 PODRUČJE OKO JEZERA BOROVIK (GRANIČNO) HR 2001354 BREZNIČKI RIBNJAK (RIBNJAK NAŠICE) HR 2001086 O RIBNJACI GRUDNJAK I NAŠICE (HR 1000011) O ZNAČAJAN KRAJOBRAZ SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE UVJETI KORIŠTENJA ZAŠTIĆNI DIJELOVI PRIRODE PO POSEBNOM ZAKONU OSOBITO VRIJEDAN PREDJEL - PRIRODNI KRAJOBRAZ KRAJOBRAZ PA ZK ORNITOLOŠKI - O POSEBNI REZERVAT OSOBITO VRIJEDAN PREDJEL - KULTIVIRANI KRAJOBRAZ O POSTOJEĆE PLANIRANO ZAŠTIĆNI DIJELOVI PRIRODE MJERAMA PLANA PRIRODNA BAŠTINA PODRUČJA NACIONALNE EKOLOŠKE MREŽE PODRUČJA OČUVANJA ZNAČAJNA ZA PTICE PODRUČJA OČUVANJA ZNAČAJNA ZA VRSTE I STANIŠNE TIPOVE KRNDIJA (HR2000622) RIBNJAK (HR2001086) Oznaka područja Oznaka područja ŽUPANIJSKA GRANICA OPĆINSKA / GRADSKA GRANICA GRANICA NASELJA OBUHVAT PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NAŠICA TERITORIJALNE I STATISTIČKE GRANICE GRADITELJSKA BAŠTINA GRADSKA NASELJA ARHEOLOŠKI POJEDINAČNI LOKALITET GRADITELJSKI SKLOP CIVILNA GRAÐEVINA SAKRALNA GRAÐEVINA MEMORIJALNO I POVIJESNO PODRUČJE SPOMEN OBJEKT ARHEOLOŠKA BAŠTINA POVIJESNA GRADITELJSKA CJELINA POVIJESNI SKLOP I GRAÐEVINA MEMORIJALNA BAŠTINA C B A ZONA "C" - AMBIJENTALNA ZAŠTITA ZONA "B" - DJELOMIČNA ZAŠTITA POVIJESNIH STRUKTURA ZONA "A" - POTPUNA ZAŠTITA POVIJESNIH STRUKTURA POJEDINAČNA STABLA Zaštićeno Evidentirano (Zaštita planom) 3.1. M.P. M.P. ............................................................ Pečat nadležnog tijela: Predsjednik predstavničkog tijela: Pečat predstavničkog tijela: Stručni tim u izradi plana: ............................................................ Odgovorna osoba: Pečat pravne osobe koja je izradila plan: Pravna osoba koja je M.P. Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: Javni uvid održan: Javna rasprava (datum objave): Odluka o izradi Plana: Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana: Mjerilo kartografskog prikaza: Broj kartografskog prikaza: Županija: Naziv kartografskog prikaza: Naziv prostornog plana: Suglasnosti na plan: Grad: Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: OSJEČKO-BARANJSKA NAŠICE Ozaljska 61, 10000 Zagreb, tel. 01/3097 572, fax. 01/3011 417 APE d.o.o. za arhitekturu, planiranje i ostale poslovne djelatno IVANA PANCIROV, dipl.ing.arh. MIRELA ĆORDAŠ, dipl.ing.arh. LOREDANA FRANKOVIĆ, dipl.ing.građ. ESTERA GOBAC-TRNINIĆ, dipl.ing.biol. SANDRA JAKOPEC, dipl.ing.arh. izradila plan: MIRELA ĆORDAŠ, dipl.ing.arh. ............................................................ JULIKA BJELOBABA, dipl.iur. IVAN ZUPANC, demograf 1:25.000 ............................................................ Službeni glasnik Grada Našica br. 7/11. BOŽO PAPAC, mag.ing.aedif. 2 4km 0.5 1 M 1 : 25 000 3 0 S OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD NAŠICE PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA II. IZMJENE I DOPUNE 3.1. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA ZAŠTIĆENI DIJELOVI PRIRODE, GRADITELJSKA BAŠTINA UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA =$ã7,ü(1, ',-(/29, 35,52'( *5$',7(/-6.$ %$ã7,1$ Registrirana kulturna dobra upisana u Registar zaštićenih kulturnih dobara: R-1. franjevačka crkva sv. Antuna Padovanskog sa samostanom (Z-1250) R-2. dvorac Pejačević – Veliki (Z-1656) R-3. dvorac Pejačević – Mali (Z-1657) R-4. kapela Pejačević (Z-1251) R-5. kulturno-povijesna cjelina grada Našica (Z-1733) R-6. kapela sv. Martina u Martinu (Z-1654) R-7. srednjovjekovno arheološko nalazište Bedemgrad – Gradac Našički (Z-1696) R-8. srednjovjekovno arheološko nalazište „Samostan Klarisa“ u Našicama (Z-6269) R-9. prapovijesno arheološko nalazište „Šipovac“ u Našicama (Z-6267) R-10. srednjovjekovno arheološko nalazište „Ul. R. Boškovića – uz prugu“ u Našicama (Z-6256) R-11. srednjovjekovno arheološko nalazište „Grbavica I“ u Martinu (Z-6252) R-12. prapovijesno i srednjovjekovno arheološko nalazište „Grbavica III“ u Martinu (Z-6255) R-13. srednjovjekovno arheološko nalazište „Stara Branjevina“ u Markovcu Našičkom (Z-6250) R-14. srednjovjekovno arheološko nalazište „Male livadke“ u Markovcu Našičkom (Z-6264) R-15. prapovijesno i srednjovjekovno arheološko nalazište „Orašje“ u Markovcu Našičkom (Z-6249) R-16. Vila Groeger, Našice, Trg I. Kršnjavog 5 (Z-3786) R-17. Staro židovsko groblje, Našice, Mavre Špicera bb (Z-5939) Arheološki lokaliteti u postupku registracije: PR-1. srednjovjekovno arheološko nalazište „Ul. R. Boškovića“ u Našicama PR-2. srednjovjekovno arheološko nalazište „Grbavica II“ u Martinu PR-3. srednjovjekovno arheološko nalazište „Grbavica IV“ u Martinu PR-4. srednjovjekovno arheološko nalazište „Bare“ u Martinu PR-5. antičko i srednjovjekovno arheološko nalazište „Baštine“ u Martinu Arheološki lokaliteti u postupku preventivne zaštite: P-1. Gradac Našički - prapov. i srvj. arh. nalazište "Sobice" (P- 3275) P-2. Gradac Našički - prapov. i srvj. arh. nalazište "Crni Potok" (P- 3230) P-3. Lila - srednjovjekovno arheološko nalazište "Remiza" (P- 3279) P-4. Londžica - prapov. arh. nalazište "Mala Londžica" (P- 3273) P-5. Velimirovac - prapovijesno i srednjovjekovno arh. nalazište "Arenda" (P- 3276) P-6. Velimirovac - srednjovjekovno arheološko nalazište "Branjevina" (P- 3280) P-7. Zoljan - prapovijesno i srednjovjekovno arheološko nalazište "Grbavica" (P- 3282) P-8. Zoljan - srednjovjekovno arheološko nalazište "Gaić" (P- 3281) P-9. Zoljan - prapov. i srednjovjekovno arh. nalazište "Jokino Brdo" (P- 3283) P-10. Zoljan - prapov. i srednjovjekovno arheološko nalazište "Vrtlić" (P- 3284) P-11. Londžica - "Malo Polje“"(P- 3272) P-12. Londžica - "Paulj" (P- 3274) P-13. Londžica - "Kućišta" (P- 3228) Kulturna dobra lokalnog značaja koja se štite mjerama plana: L-1. Vila Lang, Našice, Braće Radića 41 L-2. Kuća Drechsler, Našice, Braće Radića 68 L-3. Kuća obitelji Bureš, Našice, Braće Radića 112 L-4. Kuća obitelji Schupich („stara“), Našice, V. Lisinskog 42 L-5. Kuća obitelji Schupich („nova“), Našice, V. Lisinskog 46 L-6. Sklop gospodarskog pogona obitelji Schupich sa parnim mlinom, Našice, V. Lisinskog 52 L-7. Nekadašnja zgrada Ubožnice, Našice, Sportska 1 L-8. Stambeno-poslovna građevina obitelji Schwartz, Našički Markovac, F. Strapača 1 L-9. Stari mlin (zgrada tvrtke Papuk), Našički Markovac, Kolodvorska 1 L-10. Nekadašnja Mađarska julijanska škola, Našički Markovac, Radnička 6 L-11. Sklop gospodarskih zgrada tvrtke Ribnjak 1905, naselje Ribnjak L-12. Bivša lugarnica u Zoljanu, Zoljan, Tajnovac 32 L-13. Spomen obilježje žrtvama II. svj. rata i poraća na Crnom potoku, Zoljan L-14. Hrast uz lijevu obalu Našičke rijeke u Našicama L-15. Hrast pored kapele sv. Martina u Martinu NIKŠA BOŽIĆ, dipl.ing.arh. Odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga plana: 11. svibnja 2015. 20. svibnja - 3. lipnja 2015. JOSIP MILETIĆ, mag.math. Službeni glasnik Grada Našica br. 8/15. 100 ha II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NAŠICA Mišljenje JU Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije (Klasa: 350-02/11-01/10, Urbroj: 2158/85- 2. listopada 2015. godine. Suglasnost Župana Osječko-baranjske županije (Klasa: 350-02/15-01/5, Urbroj: 2158/1-01-02-15-2) od 14. listopa
1

GRAD NAŠICE...R-7. srednjovjekovno arheološko nalazište Bedemgrad – Gradac Našički (Z-1696) R-8. srednjovjekovno arheološko nalazište „Samostan Klarisa“ u Našicama (Z-6269)

Jan 08, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: GRAD NAŠICE...R-7. srednjovjekovno arheološko nalazište Bedemgrad – Gradac Našički (Z-1696) R-8. srednjovjekovno arheološko nalazište „Samostan Klarisa“ u Našicama (Z-6269)

ZK

LilaRibnjak

Lađanska

Jelisavac

Velimirovac

Brezik Našički

Markovac Našički

Martin

Zoljan

Makloševac

Polubaše

Granice

Rozmajerovac

Vukojevci

TavanacZK

C

Sv.Martin

Dolina potoka Lapovac

Londžica

Ceremošnjak

Crna Klada

Dudić Mojmir

Područje mješovitih šuma na Krndiji

Područje mješovitih šuma na Krndiji

Gradac Našički

Općina Donja Motičina

Općina Koška

Općina Levanjska Varoš

Općina Drenje

Općina Podgorač

Općina Čaglin

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Grad Đurđenovac

B

C

A

A

R-1

R-3

R-4

R-5R-6

R-7

R-7

R-8

R-9

R-10

R-11R-12

R-13

R-14

R-15

R-16

R-2

R-17

PR-2

PR-1

PR-4PR-3

PR-5

P-2

P-1

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

P-9

P-9

P-10

P-12P-11 P-13

L-1 L-2 L-3 L-4

L-5 L-6 L-7

L-8 L-9 L-10

L-11

L-12 L-13

L-14

L-15 NašicePA

Put do Gradeca

RIBNJAK GRUDNJAK S OKOLNIM ŠUMSKIM KOMPLEKSOM (GRANIČNO) HR 2001085

PODRUČJE OKO JEZERA BOROVIK (GRANIČNO) HR 2001354

BREZNIČKI RIBNJAK (RIBNJAK NAŠICE) HR 2001086

ORIBNJACI GRUDNJAK I NAŠICE (HR 1000011)

O

ZNAČAJAN KRAJOBRAZ

SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE

UVJETI KORIŠTENJA

ZAŠTIĆNI DIJELOVI PRIRODE PO POSEBNOM ZAKONU

OSOBITO VRIJEDAN PREDJEL - PRIRODNI KRAJOBRAZ

KRAJOBRAZ

PA

ZK

ORNITOLOŠKI - OPOSEBNI REZERVAT

OSOBITO VRIJEDAN PREDJEL - KULTIVIRANI KRAJOBRAZ

O

POSTOJEĆE PLANIRANO

ZAŠTIĆNI DIJELOVI PRIRODE MJERAMA PLANA

PRIRODNA BAŠTINA

PODRUČJA NACIONALNE EKOLOŠKE MREŽE

PODRUČJA OČUVANJA ZNAČAJNA ZA PTICE

PODRUČJA OČUVANJA ZNAČAJNA ZA VRSTE I STANIŠNE TIPOVE

KRNDIJA (HR2000622)

RIBNJAK (HR2001086)

Oznaka područja

Oznaka područja

ŽUPANIJSKA GRANICAOPĆINSKA / GRADSKA GRANICA

GRANICA NASELJAOBUHVAT PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NAŠICA

TERITORIJALNE I STATISTIČKE GRANICE

GRADITELJSKA BAŠTINA

GRADSKA NASELJA

ARHEOLOŠKI POJEDINAČNI LOKALITET

GRADITELJSKI SKLOP

CIVILNA GRAÐEVINA

SAKRALNA GRAÐEVINA

MEMORIJALNO I POVIJESNO PODRUČJE

SPOMEN OBJEKT

ARHEOLOŠKA BAŠTINA

POVIJESNA GRADITELJSKA CJELINA

POVIJESNI SKLOP I GRAÐEVINA

MEMORIJALNA BAŠTINA

C

B

A

ZONA "C" - AMBIJENTALNA ZAŠTITA

ZONA "B" - DJELOMIČNA ZAŠTITA POVIJESNIH STRUKTURA

ZONA "A" - POTPUNA ZAŠTITA POVIJESNIH STRUKTURA

POJEDINAČNA STABLA

Zaštićeno Evidentirano (Zaštita planom)

3.1.

M.P.

M.P.

............................................................

Pečat nadležnog tijela:

Predsjednik predstavničkog tijela:Pečat predstavničkog tijela:

Stručni tim u izradi plana:

............................................................

Odgovorna osoba:Pečat pravne osobe koja je izradila plan:

Pravna osoba koja je

M.P.

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

Javni uvid održan:Javna rasprava (datum objave):

Odluka o izradi Plana: Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana:

Mjerilo kartografskog prikaza: Broj kartografskog prikaza:

Županija:

Naziv kartografskog prikaza:

Naziv prostornog plana:

Suglasnosti na plan:

Grad:

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:

OSJEČKO-BARANJSKA NAŠICE

Ozaljska 61, 10000 Zagreb, tel. 01/3097 572, fax. 01/3011 417APE d.o.o. za arhitekturu, planiranje i ostale poslovne djelatnosti

IVANA PANCIROV, dipl.ing.arh.

MIRELA ĆORDAŠ, dipl.ing.arh. LOREDANA FRANKOVIĆ, dipl.ing.građ.ESTERA GOBAC-TRNINIĆ, dipl.ing.biol.

SANDRA JAKOPEC, dipl.ing.arh.

izradila plan:

MIRELA ĆORDAŠ, dipl.ing.arh.

............................................................

JULIKA BJELOBABA, dipl.iur.IVAN ZUPANC, demograf

1:25.000

............................................................

Službeni glasnik Grada Našica br. 7/11.

BOŽO PAPAC, mag.ing.aedif.

2 4km0.5 1

M 1 : 25 000

30

S

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD NAŠICEPROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA

II. IZMJENE I DOPUNE

3.1.UVJETI ZA KORIŠTENJE,

UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

ZAŠTIĆENI DIJELOVI PRIRODE,GRADITELJSKA BAŠTINA

UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORAZAŠTIĆENI DIJELOVI PRIRODE, GRADITELJSKA BAŠTINA

Registrirana kulturna dobra upisana u Registar zaštićenih kulturnih dobara:R-1. franjevačka crkva sv. Antuna Padovanskog sa samostanom (Z-1250)R-2. dvorac Pejačević – Veliki (Z-1656)R-3. dvorac Pejačević – Mali (Z-1657)R-4. kapela Pejačević (Z-1251)R-5. kulturno-povijesna cjelina grada Našica (Z-1733)R-6. kapela sv. Martina u Martinu (Z-1654)R-7. srednjovjekovno arheološko nalazište Bedemgrad – Gradac Našički (Z-1696)R-8. srednjovjekovno arheološko nalazište „Samostan Klarisa“ u Našicama (Z-6269)R-9. prapovijesno arheološko nalazište „Šipovac“ u Našicama (Z-6267)R-10. srednjovjekovno arheološko nalazište „Ul. R. Boškovića – uz prugu“ u Našicama(Z-6256)R-11. srednjovjekovno arheološko nalazište „Grbavica I“ u Martinu (Z-6252)R-12. prapovijesno i srednjovjekovno arheološko nalazište „Grbavica III“ u Martinu (Z-6255)R-13. srednjovjekovno arheološko nalazište „Stara Branjevina“ u Markovcu Našičkom(Z-6250)R-14. srednjovjekovno arheološko nalazište „Male livadke“ u Markovcu Našičkom (Z-6264)R-15. prapovijesno i srednjovjekovno arheološko nalazište „Orašje“ u Markovcu Našičkom(Z-6249)R-16. Vila Groeger, Našice, Trg I. Kršnjavog 5 (Z-3786)R-17. Staro židovsko groblje, Našice, Mavre Špicera bb (Z-5939)

Arheološki lokaliteti u postupku registracije:PR-1. srednjovjekovno arheološko nalazište „Ul. R. Boškovića“ u NašicamaPR-2. srednjovjekovno arheološko nalazište „Grbavica II“ u MartinuPR-3. srednjovjekovno arheološko nalazište „Grbavica IV“ u MartinuPR-4. srednjovjekovno arheološko nalazište „Bare“ u MartinuPR-5. antičko i srednjovjekovno arheološko nalazište „Baštine“ u Martinu

Arheološki lokaliteti u postupku preventivne zaštite:P-1. Gradac Našički - prapov. i srvj. arh. nalazište "Sobice" (P- 3275)P-2. Gradac Našički - prapov. i srvj. arh. nalazište "Crni Potok" (P- 3230)P-3. Lila - srednjovjekovno arheološko nalazište "Remiza" (P- 3279)P-4. Londžica - prapov. arh. nalazište "Mala Londžica" (P- 3273)P-5. Velimirovac - prapovijesno i srednjovjekovno arh. nalazište "Arenda" (P- 3276)P-6. Velimirovac - srednjovjekovno arheološko nalazište "Branjevina" (P- 3280)P-7. Zoljan - prapovijesno i srednjovjekovno arheološko nalazište "Grbavica" (P- 3282)P-8. Zoljan - srednjovjekovno arheološko nalazište "Gaić" (P- 3281)P-9. Zoljan - prapov. i srednjovjekovno arh. nalazište "Jokino Brdo" (P- 3283)P-10. Zoljan - prapov. i srednjovjekovno arheološko nalazište "Vrtlić" (P- 3284)P-11. Londžica - "Malo Polje“"(P- 3272)P-12. Londžica - "Paulj" (P- 3274)P-13. Londžica - "Kućišta" (P- 3228)

Kulturna dobra lokalnog značaja koja se štite mjerama plana:L-1. Vila Lang, Našice, Braće Radića 41L-2. Kuća Drechsler, Našice, Braće Radića 68L-3. Kuća obitelji Bureš, Našice, Braće Radića 112L-4. Kuća obitelji Schupich („stara“), Našice, V. Lisinskog 42L-5. Kuća obitelji Schupich („nova“), Našice, V. Lisinskog 46L-6. Sklop gospodarskog pogona obitelji Schupich sa parnim mlinom, Našice, V. Lisinskog 52L-7. Nekadašnja zgrada Ubožnice, Našice, Sportska 1L-8. Stambeno-poslovna građevina obitelji Schwartz, Našički Markovac, F. Strapača 1L-9. Stari mlin (zgrada tvrtke Papuk), Našički Markovac, Kolodvorska 1L-10. Nekadašnja Mađarska julijanska škola, Našički Markovac, Radnička 6L-11. Sklop gospodarskih zgrada tvrtke Ribnjak 1905, naselje RibnjakL-12. Bivša lugarnica u Zoljanu, Zoljan, Tajnovac 32L-13. Spomen obilježje žrtvama II. svj. rata i poraća na Crnom potoku, ZoljanL-14. Hrast uz lijevu obalu Našičke rijeke u NašicamaL-15. Hrast pored kapele sv. Martina u Martinu

NIKŠA BOŽIĆ, dipl.ing.arh.Odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga plana:

11. svibnja 2015. 20. svibnja - 3. lipnja 2015.

JOSIP MILETIĆ, mag.math.

Službeni glasnik Grada Našica br. 8/15.

100 ha

II. IZMJENE I DOPUNEPROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NAŠICA

Mišljenje JU Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije (Klasa: 350-02/11-01/10, Urbroj: 2158/85-15-15) od2. listopada 2015. godine.Suglasnost Župana Osječko-baranjske županije (Klasa: 350-02/15-01/5, Urbroj: 2158/1-01-02-15-2) od 14. listopada 2015.