Top Banner

Click here to load reader

Gemeente Rucphen Plangebied Kolkstraat 5a te Sprundel W.A ... · PDF file uitgevoerd in het plangebied Kolkstraat 5a tussen huisnummers 7 en 11 te Sprundel. Het plangebied is in de

Aug 11, 2020

ReportDownload

Documents

others

 • Gemeente Rucphen Auteur:

  Plangebied Kolkstraat 5a te Sprundel W.A. Bergman

  Bureauonderzoek en

  Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) Status: definitief

  BAAC Rapport V-17.0274 maart 2018

 • Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek 2

 • 3 V-17.0274 Sprundel, Kolkstraat 5a

  Colofon

  ISSN: 1873-9350

  Auteur(s): W.A. Bergman

  Cartografie: J. van Gestel

  Copyright: BAAC bv te ‘s-Hertogenbosch

  Redactie senior archeoloog : M. Mostert 04-01-2018

  Accordering senior prospector: E.A.M. de Boer

  08-01-2018

  © BAAC, ’s-Hertogenbosch (2018)

  BAAC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het

  gebruik van de resultaten van dit onderzoek.

  BAAC bv

  Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en

  Cultuurhistorie

  Graaf van Solmsweg 103

  5222 BS ‘s-Hertogenbosch

  Tel.: (073) 61 36 219

  Fax: (073) 61 49 877

  E-mail: [email protected]

  Postbus 2015

  7420 AA Deventer

  Tel.: (0570) 67 00 55

  Fax: (0570) 61 84 30

  E-mail: [email protected]

 • Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek 4

 • 5 V-17.0274 Sprundel, Kolkstraat 5a

  Inhoud

  Samenvatting 7

  1 Inleiding 9 1.1 Onderzoekskader 9 1.2 Ligging van het gebied 10 1.3 Administratieve gegevens 11

  2 Bureauonderzoek 13 2.1 Werkwijze 13 2.2 Landschappelijke ontwikkeling 13 2.3 Bewoningsgeschiedenis 15 2.3.1 Inleiding 17 2.3.2 Historie 18 2.3.3 Archeologie 19 2.4 Archeologische verwachting 21

  3 Inventariserend veldonderzoek 23 3.1 Werkwijze 23 3.2 Veldwaarnemingen 24 3.3 Verkennend booronderzoek 25 3.3.1 Lithologie en bodemopbouw 25 3.3.2 Archeologische indicatoren 25 3.4 Archeologische interpretatie 25

  4 Conclusie en aanbevelingen 27

  5 Geraadpleegde bronnen 29

  Bijlagen 31

  Bijlage 1 Overzicht geologische en archeologische tijdvakken

  Bijlage 2 Boorstaten

 • Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek 6

 • 7 V-17.0274 Sprundel, Kolkstraat 5a

  Samenvatting

  BAAC bv heeft voorafgaand aan nieuwbouw een archeologisch bureauonderzoek

  en inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende fase)

  uitgevoerd in het plangebied Kolkstraat 5a tussen huisnummers 7 en 11 te

  Sprundel.

  Het plangebied is in de nieuwe tijd in gebruik geweest als brongebied voor het

  afplaggen van heide. Voor die tijd is het gebied begroeid geweest met veen. Het

  veen is door ontginning en ontwatering verdwenen. Naar verwachting komt een

  bodem voor met een A/C profiel.

  Op basis van het bureauonderzoek geldt voor het plangebied een lage

  archeologische verwachting voor het aantreffen van vondsten en/of sporen vanaf

  het laat-neolithicum tot en met de nieuwe tijd vanwege de bedekking met veen

  en het latere afplaggen van de bovengrond. Indien de bodem niet te diep is

  afgeplagd kunnen resten van tijdelijke jachtkampementen bewaard zijn

  gebleven. In dat geval is de verwachting hoog op het voorkomen van resten uit

  de periode laat-paleolithicum – vroeg-neolithicum.

  Uit het veldonderzoek blijkt in het plangebied grotendeels A/C profielen

  voorkomen. De bouwvoor (Ap-horizont) is 30 à 40 cm dik en gaat via een

  verploegde laag of abrupt over in het onderliggende dekzand. Archeologische

  resten zijn niet aangetroffen.

  De kans dat archeologische resten voorkomen wordt als laag ingeschat.

  Vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.

 • Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek 8

 • 9 V-17.0274 Sprundel, Kolkstraat 5a

  1 Inleiding

  1.1 Onderzoekskader

  In opdracht van dhr. J.F. Otto heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC

  bv een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek

  met behulp van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het plangebied

  Kolkstraat te Sprundel. Aanleiding voor het onderzoek is het plan een kavel

  in te richten voor de bouw van een woning. De minimale bodemverstoring

  bij de realisatie van de nieuwbouw is te verwachten tot in de C-horizont

  van de bodem, waarbij een gerede kans bestaat dat eventueel aanwezige

  archeologische waarden verstoord of vernietigd worden.

  Het doel van een bureauonderzoek is het verwerven van informatie over

  bekende of verwachte archeologische waarden binnen een omschreven

  gebied aan de hand van bestaande bronnen. Met behulp van de verworven

  informatie wordt een specifiek archeologisch verwachtingsmodel

  opgesteld.

  Het inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend

  booronderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van

  het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het

  verleden en om de intactheid van het bodemprofiel te bepalen.

  Tijdens het onderzoek dienen de volgende onderzoeksvragen uit het Plan van

  Aanpak 1 te worden beantwoord:

   Zijn binnen het plangebied bekende archeologische waarden aanwezig? Zo ja, zijn er gegevens bekend over de omvang, ligging, aard en datering

  hiervan?

   Wat is de verwachte bodemopbouw in het gebied en zijn er gegevens bekend over bodemverstorende ingrepen in het verleden binnen het

  plangebied?

   Wat is de specifieke archeologische verwachting voor het gebied?

   Hoe is de bodemopbouw en is deze nog intact?

   Zijn in het plangebied archeologische resten aanwezig? Zo ja, wat is de aard en

  datering van deze resten en wat is de verspreiding hiervan?

   In hoeverre worden archeologische resten bedreigd en is vervolgonderzoek nodig en zo ja, in welke vorm?

  Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse

  Archeologie versie 4.0 2 en het onderzoeksspecifieke Plan van Aanpak.

  1 Bergman 2017.

  2 CCvD 2016.

 • Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek 10

  1.2 Ligging van het gebied

  Het plangebied ligt ten zuidoosten van de bebouwde kom van Sprundel in de

  gemeente Rucphen. Het plangebied ligt aan de noordzijde van de Kolkstraat

  tussen de nummers 7 en 11. Het plangebied is in gebruik als grasland als

  onderdeel van een groter kavel. De oppervlakte bedraagt circa 1816 m 2 . In figuur

  1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven.

  Figuur 1.1 Ligging van het plangebied.

 • 11 V-17.0274 Sprundel, Kolkstraat 5a

  1.3 Administratieve gegevens

  Provincie: Noord-Brabant

  Gemeente: Rucphen

  Plaats: Sprundel

  Toponiem: Kolkstraat 5a

  Planprocedure: Omgevingsvergunning

  Datum opdracht: 23 november 2017

  Datum veldwerk: 3 januari 2017

  Datum conceptrapportage: 8 januari 2018

  Datum definitief rapport: 1 maart 2018

  BAAC-projectnummer: V-17.0274

  Coördinaten: 101.689 / 392.614

  101.732 / 392.600

  101.709 / 392.553

  101.678 / 393.564

  Kaartblad: 50A

  Oppervlakte: 1816 m 2

  Complextype: N.v.t.

  Datering: N.v.t.

  Onderzoeksmeldingsnummer: 4581103100

  Type onderzoek: Bureauonderzoek en Inventariserend

  veldonderzoek (verkennende fase)

  Opdrachtgever: Dhr. J.F. Otto

  Bevoegde overheid:

  Deskundige namens bevoegde

  overheid:

  Gemeente Rucphen

  Regio West-Brabant

  Beheer documentatie: Bibliotheek Rijksdienst voor het Cultureel

  Erfgoed en archief BAAC bv.

  Uitvoerder: BAAC bv, vestiging 's-Hertogenbosch

  Graaf van Solmsweg 103

  5222 BS 's-Hertogenbosch

  tel. 073-6136219

  Projectleider: W.A. Bergman

  [email protected]

 • Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek 12

 • 13 V-17.0274 Sprundel, Kolkstraat 5a

  2 Bureauonderzoek

  2.1 Werkwijze

  Tijdens het bureauonderzoek is aan de hand van bestaande bronnen een

  archeologische verwachting voor het plangebied opgesteld. Bij de inventarisatie

  van de archeologische waarden is gebruik gemaakt van gegevens uit van de

  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (via ARCHIS III) en de gemeentelijke

  archeologische verwachtingskaart. Voor gebiedsspecifieke informatie is contact

  gezocht met de heemkundekring van Sprundel.

  Met name voor de recentere archeologische periodes zijn diverse historische

  bronnen geraadpleegd. Er is gebruik gemaakt van het Actueel Hoogtebestand

  Nederland en oude topografische kaarten. Daarnaast is literatuur over de

  geologie, geomorfologie en de bodemopbouw van het onderzoeksgebied

  bestudeerd om op basis van locatiekeuze-theorieën een uitspraak te doen over de

  kans op aanwezigheid van archeologische resten.

  In navolgende paragrafen worden de resultaten van het bureauonderzoek

  beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een synthese in de vorm van

  een

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.