Top Banner
Как да сглобим експериментален GEET КАК ДА КОНСТРУИРАМЕ GEET PANTONE РЕАКТОР Вие имате желание да конструирате мотор, който не замърсява околната среда и почти не използува бензин? Ето едно кратко изложение на изобретението на Paul Pantone, допълнено със схеми. Не ви остава нищо друго освен да се заемете за работа ! Много-горивнен процесор (ендотермичен реактор) Принципът Системата намира приложение при всички видове двигатели с вътрешно горене - машини за косене на трева, леки селскостопански трактори (4 такта), бензинови и дизелови двигатели на леки автомобили и камиони, генератори за електричество, котли за централно мазутно отопление и т.н. ... целта е използуването на 25% гориво (бензин, мазут, отработено 1 / 43
43

Geet Pantone Plazma

Jan 19, 2015

Download

Emillion Mihoff

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

КАК ДА КОНСТРУИРАМЕ GEET PANTONEРЕАКТОР

Вие имате желание да конструирате мотор, който незамърсява околната среда и почти не използува бензин? Ето едно кратко изложение на изобретението на PaulPantone, допълнено със схеми. Не ви остава нищо друго освен да се заемете за работа !

Много-горивнен процесор (ендотермиченреактор) Принципът

Системата намира приложение при всичкивидове двигатели с вътрешно горене -машини за косене на трева, лекиселскостопански трактори (4 такта),бензинови и дизелови двигатели на лекиавтомобили и камиони, генератори заелектричество, котли за централно мазутноотопление и т.н. ... целта е използуванетона 25% гориво (бензин, мазут, отработено

1 / 43

Page 2: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

машинно масло, суров петрол и т.н.) + 75%вода (дъждовна, чешмяна, от водоем илиречна). Всъщност не самата вода е важна, аводородът който съдържа.

Как действува

Тази водно-петролна смес се загрява докипене в един резервоар посредствомизгорелите газове, които се отвеждат врезервоара с помощта нагазоподаващата тръба. Това е подобиена на мини-рафинерия, тъй като по  същия начин се дестилира суровияпетрол в една петролна рафинерия.Парата от водно-петролната смес,получена при кипенето минава презплазмения реактор(плазма=наелектризиран газ) където се

2 / 43

Page 3: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

възпроизвежда ефекта насветкавицата. Там става термо-химично разграждане на водно-петролната смес.Изпаряването на тази нова смес във входящото пространство към моторасъздава водорода, който смесен с петрола, дава гориво с високавъзвръщаемост.

Предимства на тази система - 99% елиминиране на вреднитеотпадъчни продукти произвежданиот коли и камиони - Увеличаване автономията надвигателя до 300% - Предпазване на околната средачрез рециклиране на отпадъчния продукт. - Животът на двигателя се

3 / 43

Page 4: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

нараства 10 пъти - Премахване на карбураторите икатализаторите (катализаторитедалеч не са толкова ефикасниколкото ни карат да вярваме) - Значително намаляване наразходите по транспорта - Намаляване експлоатацията наприродните ресурси - Намаляване на риска зазамърсяване на океаните(екологични катастрофи с петролнитанкери)

Paul Pantone

Paul Pantone регистрира

4 / 43

Page 5: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

международен патент N°US005794601A1 за своя "много-горивен процесорGeet". Той е работил сам, безпомощ от алчни и меркантилнииндустриалци. За по-голямадостоверност той решава да публикува безплатно плановете законструкция и екипиране надвигатели под 20 к.с., катонапример този на моторна косачказа трева. По този начин всекиможе сам да се увери вефикасността на системата, конструирайки процесора запо-малко от 100 евро - цената наматериалите които ще намеритевъв всеки магазин за инструменти

5 / 43

Page 6: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

и железарски стоки.

Заключение

Мисля, че не е много подходящода работим сами, всеки в своето ъгълче. Няма какво да криемили да присвояваме. Работейки вколектив можем да напредвамепо-бързо. Трябва даразпространявамеинформацията без задръжки,защото всички сме пътници наедин кораб. Когато състоянието на нашата

6 / 43

Page 7: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

планета-майка стигне до еднаточка, от която няма връщане,когато нейната агония започне,никой не ще бъде пощаден. А всъщност не е ли вечезапочнала?

Още дете, слушах истории заизобретения относно водни(водородни) двигатели и кактехните изобретатели изчезвалиили загивали при "злополука". Същотосе случи неотдавна в САЩ съсStanley Meyer, починал в 1999г.

7 / 43

Page 8: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

при съмнителни обстоятелства.Stanley Meyer беше конструирал автомобил, работещ с с водородчрез водна електролиза, коятобеше в пред производственстадий. Изводът: когато някойиска да запази тайната само засебе си, той става лесна плячказа тези, на които пречи. PaulPantone добре разбра това и непожела да поеме риска дасподели съдбата на StanleyMeyer; това струва ми се гомотивира да разпространи информацията за откритието сив Интернет. Много по-трудно еда се справят с милиони хора,

8 / 43

Page 9: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

отколкото с един. Мисля, че вечее много късно за цензура,"машината" е в ход. Навас се полага да продължите съхраняването иразпространяването наинформацията, както иприлагането й на практика.

Допълнителна информация:

-

9 / 43

Page 10: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

Сайтът на  Paul Pantoneна английски

- Сайтът на ТeslaTechResource Center на английскисъс същите план и текст, кактотези тук - Сайтът на Jean-Louis Naudin на френски и английскиJean-Louis Naudin е един от тези изследователи алтруисти,които работят върху свободните енергии. Той също предоставяширок достъп на своите работиза  копиране и доразвиване.

10 / 43

Page 11: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

- Сайтът на Quant'Homme на френски- сайт, посветен на свободнитеенергии. Планове, снимки, видео, тестове и резултати въввръзка с процесора на  Paul Pantone.

Схема на процесораGEET (Global EnvironmentalEnergy Technology) на PaulPantone (разрешение от P. & M.Pantone за публикуване)

11 / 43

Page 12: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

Paul и Molley Pantone,основатели на GEET (Global Environmental EnergyTechnology) и GEETManagement LLC наскорообявиха, че предоставятбезплатно плана законструкция на процесор замалък двигател до 20 к.с. залично ползване и запроизвеждане наелектричесто до 10 kW.

12 / 43

Page 13: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

Група студенти без особенитехнически познания успяхада конструират и да пуснат вдействие двигател само задва дни, използвайки тозиплан.

Предоставената тук схема еопростен вариант напроцесора GEET и всекиможе да го конструира заедин уикенд, с часто,закупени от обикновен

13 / 43

Page 14: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

железарски магазин.

Ще използуваме стар моторот машина за косене заопита, тъй като е по-лесноза онагледяване.

Също така са показани инужните части и материали,с които трябва да сеснабдим от магазина..

14 / 43

Page 16: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

Конфигурацията епринципно приспособимо завсякакъв вид двигател. Съществуват ипо-усъвършенстваниварианти, където сеизползуват контролно-въздушни клапи,които съчетават функциитена три клапи с автоматичноразпределение, също така икарбуратор с инжеционнасистема, която заместваизпарителя игазоподаващата тръба  при

16 / 43

Page 17: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

автомобилите.

Списък на частите замалък GEET двигател

Some Engines Only(занякои двигатели само) -½" Steel AdapterPlate with 4 - ¾" AllenScrews (стоманенаприспособяваща платка дебела ½" с 4плоскоглави болтове с

17 / 43

Page 18: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

шестоъгълна дупка наглавата за завинтване)and 12" steel disk – и12" стоманен диск)

Fuel Processor –горивен процесор количество размер пояснение 1 430мм х 1/2"

18 / 43

Page 19: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

черна тръба, отрязана и резбована 1 304.8мм х 1/2" черен тръбен нипел, боядисан ( винтов (резбов) съединител) 1 304.8мм х 1/2" стоманена пръчка 2 1" x ½" x ½" галванизирани тетки-редуктори

19 / 43

Page 20: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

2 22mm / 7/8" медни шайби за картер на автомобил 1 2" x ½" галванизиран тръбен нипел 1 ½" галванизирано тръбно съединение

20 / 43

Page 21: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

1 1" галванизирана тръбно монтажно скеле (носеща конструкция) с болтове и гайки 3 1½" x ½" галванизирани тръбни нипели 1 3" x ½" галванизиран тръбен нипел 3

21 / 43

Page 22: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

½" сачмени кранове 1 ½" галванизиран заглушител 2 ½" галванизирани тръбни тетки 2 ½" x ¼"

22 / 43

Page 23: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

галванизирани тръбно-ограничителни втулки 1 кутия боя за метал термоустойчива на високи температури 68 см ½" медна тръба 2 ½" (* 5/8") месингови фитинги (мъжки (външна резба?), входящ, разширен)

23 / 43

Page 24: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

2 ½" (* 5/8") месингови разширени гайки (муфи) Bubbler –Изпарител (резервоар) количество размер пояснение 1

24 / 43

Page 25: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

430мм х 1/2" черна тръба, отрязана и резбована 1 304.8мм х 1/2" черен тръбен нипел, боядисан ( винтов (резбов) съединител) 15см ½" тръба (маркуч) винилова прозрачна отрязана на две 1

25 / 43

Page 26: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

2,7 л бидон от антифриз 4 ½" скоби за стягане на маркуч 2 3" x ¼" галванизирани тръбни нипели отрязани на две 4

26 / 43

Page 27: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

9/16" галванизирани втулкови шайби (1/8" дебелина) 1 ¼" галванизиран тръбно коляно 2 ¾" x ¼" галванизирани тръбни нипели 1

27 / 43

Page 28: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

¼" галванизиран тръбно съединение 1 25.4см x ½" медна тръба за вода 1 ½" медна капачка (капсула, кабза) за тръба 2

28 / 43

Page 29: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

½" x ¼" меден адаптер за тръби

 

Етап 1

Имате нужда от следните инструменти: гаечни ключове, сърповидни(?!) или френски (регулируеми) ключове, огъвач (с ресори) на тръби, тръборезачка, инструменти за извиване на тръбите, шестоъгълен ключ, заваровъчен материал,пила, отвертки.

29 / 43

Page 30: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

Пригответе си предварително необходимите части и инструменти, като при покупката обръщайте повече внимание на качеството, отколкото на цената. За такъв малък проект икономиите не са от значение. Най важната част е вътрешната тръба, която може да има проблеми с дебелината на стената, неравномерности, дебели заварки и т.н.

Етап 2

30 / 43

Page 31: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

Демонтирайте мотора, като махнете бензиновия резервоар, ауспуха и карбуратора. Махнете също острието и сложете на негово място стоманен диск (маховик, инертно колело) с диаметър 12" (30cm) със същата дебелина като на острието за безопасност.

31 / 43

Page 32: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

Етап 3

Вземете Т-образните тетки-редуктори 1"x1/2"x1/2" и ги монтирайте на късата 1" тръба, след това струговайте и шлифовайте отвор на крайната част на 27/32" (21mm) така че вътрешната тръба 1/2" да може да се плъзне вътре.

Можете да използувате бормашина или свредел вместо струг за пробиването на отвор 27/32" или 7/8" на края на Т-образното, като го изпилите после по края за изглаждане на неравностите. Тръбното съединение 1/2" и Т-образната тръба 1/2" трябва да имат добре шлифовани гладки краища, за да прилепнат добре с медните шайби с цел добра непропускаемост.

32 / 43

Page 33: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

Етап 4

Помолете някой водопроводчик да ви отреже вътрешната реакторна тръба 1/2" на 16 + 7/16" и да ви направят винтова резба в двата края. Използувайте черни тръби, защото галванизираните тръби при нагряване отделят токсични вещества. Шлифовайте заоблено само единия край на стоманената вътрешна пръчка 12" x 1/2" (7 + 3/8" x 1/2" за бензина само). По този начин няма да имате проблем да си припомните в каква посока се поставя пръчката. Моторът няма да функционира, ако пръчката е сложена наопаки след като е вече намагнетизирана.Сглобете частите в същия ред, както е показано на снимката долу, като използувате медни шайби 7/8" / 22mm които се използуват обикновено при запушалките за изпразване на маслото при автомобилите. (Двете тетки1"x1/2"x1/2" съединени с тръбата 12" на 1" , вкарайте вътре реакторната тръба 16 + 7/16" на 1/2", прибавете от всяка страна медна шайба и след това прибавете съединението 1/2" и тетката)

33 / 43

Page 34: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

Етап 5

Сглобете и останалите принадлежащи към крановете, както е показано на снимката по-долу. Приспособяващата стоманена планка с изходящо/входящи отвори ( intake / exhaust) с дебелина 1/2" се използува само за някои мотори като Tecumseh или двигатели на които клапаните се намират в цилиндърната глава и разпределителният вал е в цилиндърния блок (Overhead Valve Engines - виж тап 9). Сложете един месингов фитинг (мъжки, входящ, разширен) 1/2" NPT / 1/2" на входящия отвор (intake) на стоманената планка. Някои мотори като Briggs et Stratton и др. имат на изходящия отвор ( exhaust ) винтова резба за тръба 1/2 " но входящият отвор ( intake) се намира от другия край на мотора, за което трябва различни дължини на тръбите. За приспособяване на различни дължини тръби може да се

използуват гаечни съединения (фигурата в ляво) или къси парчета каучукова тръба и скоби за пристягане, за да можем да свържем колектора на мотора с тръбата от изпарителя. 34 / 43

Page 35: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

(1/2" въздухосмесителен кран), 1 1/2" x 1/2" нипел, 1/2" тетка, 1 1/2" x 1/2" нипел, 1/2" кран за регулиране, 1/2" до 1/4" тръбноограничителна втулка, половината от 3" x 1/4" нипел) и (заглушител, 1/2" сачмена обръщаща налягането клапа), 3" x 1/2"нипел, 1/2" Т-образно, 1/2" дo 1/4" тръбоограничителна втулка, половината от 3" x 1/4" нипел, 1 1/2" нипел.) Етап 6

35 / 43

Page 36: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

Сглобете двата монтажа от етапи 4 и 5 върху реакторната камера, като внимавате заобления край на вътрешната стоманена пръчка 12" вътре в реактора да е отдалечен от мотора (вижте схемата).

Сега можем да за почнем изпарителя.

36 / 43

Page 37: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

Етап 7

Вземете медна тръба 10 3/4" x 1/2" и запойте от едната страна меден адаптер за тръби 1/4" NPT - 1/2" и една медна капачка (капсула, кабза) 1/2" от другата страна на тръбата.Пробийте дупка 1/16" в капачката, обърнете на 90 ° и пробийте още, и също една друга до края.Вземете медния адаптор 1/4" NPT - 1/2" , отрежете по-тъкостенната част за да направите тръбна гайка и загладете добре отреза с фина пила. Тази отрязана тръбна гайка ще послужи да закрепи едната винилова прозрачна тръба в дупката в горната част на резервоара (бидона от антифриз).

37 / 43

Page 38: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

Етап 8

Вземете празен 4 литров бидон от антифриз и пробийте дупка 1/2" в горната му част и още една такава в капачката на бидона, както е показано на фиг. 8. Съберете частите в следния ред : а) винилова прозрачна тръба, половинка 3" x 1/4" нипел, 1/4" тръбно съединение, къс 3/4" нипел, шайба, дупка в горната част на бидона, шайба и тръбна гайка; б) по желание тръба за обръщане на налягането, половинка 3" x 1/4" нипел, 1/4" тръбно коляно, къс 3/4" нипел, шайба, дупка в капачката на бидона, шайба, медна тръба със заварка и дупки в долния край.

38 / 43

Page 39: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

Етап 9

Изработване (ако е необходимо) на приспособяваща платка за входящото и изходящо отвърстия ( intake / exhaust) на мотора - отвърстията се почистват, и върху тях залепяме парче широк скоч. След като предварително сме взели с пръста малко от отложените в изходното отвърстие сажди, натриваме върху залепената лепенка, за да получим точен отпечатък на отвърстията ( intake / exhaust). След това взимаме лепенката, която ще ни послужи за шаблон, залепяме я на стоманена плочка дебела 1/2" и пробиваме отвори съответствуващи на отвърстията ( intake / exhaust) на мотора, също така и дупки за болтовете, с които ще я закрепим, и правим винтова резба на отвърстията с винторез 1/2" NPT.

39 / 43

Page 40: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

Етап 10

Използвайте медна тръба 1/2&quot; за <10 к.с.s (* тръба 5/8&quot; и разширени от единия край фитинги за 10 - 20 к.с.), огънете я с огъвача за тръби 1/2'' (с ресори) и махнете ресора. Сложете (разширените от единия край) гайки (муфи) от двата края на тръбата, и сложете (пъхнете) инструмента за разширяване (уплътняване?) така че тръбата да се издаде на около 3/16&quot;, разширете краищата. (Ако не можете да намерите разширяващи се фитинги, стайните климатици (air- conditioners) имат такива)

40 / 43

Page 41: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

Етап 11

Монтирайте монтажа, който направихте към двигателя и прибавете тръбното скеле (носещата (монтажна) конструкция). напълнете бидона (изпарителя) като начало на една четвърт (по-късно можете да го пълните до половината). Помолете някой да държи здраво бидона в момента на стартирането на мотора, за да не се разлее по тръбите. Ако течността се разлее по вътрешната пръчка на реактора, той ще спре и ще трябва да го подсушите. После може да го фиксирате към кормилото на косачката, след като моторът вече е заработил. Вътрешната реакторна пръчка трябва да е ориентирана към Север (заоблената част към Юг) при стартирането на мотора и да оставите да работи около 20-30 мин., за да се &quot;разработи&quot;. Пръчката ще се центрира и намагнетизира сама за това време или пък можете да заварите 3 издатинки (пъпчици), за да я пддържат в центъра на вътрешната реакторна тръба. Оставете напълно отворена сачмената обръщаща налягането клапа , отворете наполовина въздуосмесителната и регулиращата клапи и стартирайте мотора, като в същото време варирате с въздухосмесителната клапа. После постепенно отворете до края въздухосмесителната клапа докато в същото време регулирате въздухосмесителната клапа. Всички външни тръби и съединения трябва да са боядисани с термоустойчива боя, за да не ръждясват, с изключение на медните, месинговите и галванизираните.

41 / 43

Page 42: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

Етап 12

За да инсталирате процесора GEET на генератор, можете да използувате тръбни колена 90° за да бъдат тръбите вътре в кутията. Монтирайте процесора колкото се може по-далече от манитното поле на генератора за да няма интерференция между тях. Също така внимавайте да няма в близост до работещия мотор банкови карти или видеокамери и др. подобни, защото ще бъдат изтрити.

42 / 43

Page 43: Geet Pantone Plazma

Как да сглобим експериментален GEET

За финал експериментирайте със : - обръщащата наляганетоклапа за данаправитезатворен кръги пробвайтеразличнигоривни смеси(не петролни) - разлчниматериали завътрешнатареакторнатръба ипръчката - различнидължини навътрешнатареакторнапръчка, срезбованапръчка - местата наклапите иреактораспрямо мотора - изпуснететоплината отмедната тръбав изпарителякъмрегулаторната клапа - по-голям20 литровбидон зарезервоар - двоенрезервоар занеразтворяемигорива - вакуумениндикатор - алтернативни горива Приятнизанимания!

43 / 43