Top Banner
Baart doSa hmaara , rama isayaa gaaoivand raQao I Baart doSa hmaara , rama isayaa gaaoivand raQao I hO p`aNaao sao Pyaara , hao rama isayaa gaaoivand raQao II gaMgaa yahIM hO , yamaunaa yahIM hO , saryaU kI pavana Qaara hao rama isayaa gaaoivand raQao II1II rama yahIM hO , Syaama yahI hO , SaMkr ka naama Ait Pyaara hao rama isayaa gaaoivand raQao II2II kaiSa yahIM hO , maqaura yahIM hO , AyaaoQyaa Qaama hmaara hao rama isayaa gaaoivand raQao II3II Sai@t yahIM h O, Bai@t yahIM hO , Qama- ka hO yah vdara hao rama isayaa gaaoivand raQao II4II hma saba hO Baa[-- Baa[- hma sabakI hO Baart maa[-
58

geet ganga

Jun 26, 2015

ReportDownload

Documents

Baart doSa hmaara , rama isayaa gaaoivand raQao IBaart doSa hmaara , rama isayaa gaaoivand raQao I hO p`aNaao sao Pyaara , hao rama isayaa gaaoivand raQao II gaMgaa yahIM hO , yamaunaa yahIM hO , saryaU kI pavana Qaara hao rama isayaa gaaoivand raQao II1II rama yahIM hO , Syaama yahI hO , SaMkr ka naama Ait Pyaara hao rama isayaa gaaoivand raQao II2II kaiSa yahIM hO , maqaura yahIM hO , AyaaoQyaa Qaama hmaara hao rama isayaa gaaoivand raQao II3II Sai@t yahIM h O, Bai@t yahIM hO , Qamaka hO yah vdara hao rama isayaa gaaoivand raQao II4II hma saba hO Baa[-- Baa[- hma sabakI hO Baart maa[saMgazna kama- hmaara hao rama isayaa gaaoivand raQao II5II

duinayaa calao naa EaI rama ko ibanaaduinayaa calao naa EaI rama ko ibanaa ramajaI calao naa hnaumaana ko ibanaa Jaba sao ramaayaNa pZ laI hO ek baat maOMnao samaJa laI hO I ravana maro naa EaI rama ko ibanaa laMka jalao naa hnaumaana ko ibanaa II duinayaa calao naa EaI rama ko laxmaNa ka bacanaa mauiSkla qaa kOna baUTI laanao ko kaibala qaa I

laxmaNa bacao naa EaI rama ko ibanaa baUTI imalao naa hnaumaana ko ibanaa II duinayaa calao naa EaI rama ko saItahrNa kI khanaI saunaao ek baar maorI jaubaanaI saunaao I saIta imalao naa EaI rama ko ibanaa pta calao naa hNaumaana ko ibanaa II duinayaa calao naa EaI rama ko isahasana pr baOzo hO EaI ramajaI carNaao maO baOzo hO hnaumaanajaI I maui@t imalao naa EaI rama ko ibanaa Bai@t imalao naa hnaumaana ko ibanaa II duinayaa calao naa EaI rama ko

]zao javaanaao baolaa Aa[- maindr ko inamaa-na kI]zao javaanaao baolaa Aa[- maindr ko inamaana kI

AvaQapurI kao calanaa hO Aba baajaI hO sammaana kI jaya bajarMgaI jaya hnaumaana vaMdo maatrma jayaEaIrama rama janakI rqa yaa~ae calaI qaI saaro doSa mao hnaumat Sai@t jaagaRt hao ga=- bajarMga dla ko vaoYa mao isaQd ikyaa hO =sa Sai@t nao bajarMga dla ihndu ka bala hO Asaur Sai@t ko ilayao kala hO AaSaa ihndsqaana kI jaya bajarMgaI bajarMga dla inamaa-Na huAa hO rama kayatao krnaa hO Aagar rama ko kama na Aayao eosaa BaI @yaa jaInaa hO Ka=- qaI saaOganQa saBaI nao ramalalaa hma Aayaogao maindr Bavya banaayaogao hma jaya haogaI EaIrama kI jaya bajarMgaI ksama rama kI Ka=- hmanao ]sao inaBaanao kI GaDI Aa=janmaBaUima ko Aandaolana mao inaNaa-yak Aba hO yao laDa=santao ka vardana imalaa hO ivajaya maM~ ka kavaca banaa hO maindr tao Aba banana haogaa =cCa hO EaI rama kI

jaya bajarMgaI maindr banana Sau$ huAa tao rama ivaraoQaI icallaayaogao galaI galaI mao Sai@t p`dSa-na iBaDnao ko Avasar Aayaogao bajarMga dla kao ihnduraYT/ ka kvaca banana haogaa laDnaa haogaa yauQd Kulaa Aba jaya baaolaao hnaumaana kI jaya bajarMgaI samaJa bauJakr bajarMga dla kao ApnaI Sai@t baZanaa hO nagar gaa`ma AaOr galaI galaI mao hnaumat Sai@t jagaanaa hO dugaa- Sai@t kao BaI Apnaa caNDI $p idKanaa hO rama naama kI Sai@t imalaI hO @yaa ihmmat hO kala kI jaya bajarMgaI

EaI rama jaya rama jaya jaya rama , EaI rama jaya rama jaya jaya rama

EaI rama jaya rama jaya jaya rama , EaI rama jaya rama jaya jaya rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama , EaI rama jaya rama jaya jaya rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama , EaI rama jaya rama jaya jaya rama

EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama

, EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya

EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama

, EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya

EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama

, EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya

hnaumaana vandnaa pvanapu~ Atuilat balaQaarI svaNa-SaOla saI doh tumharI maaro Asaur maha AiBamanaI jaga maoM baZkr sabasao &anaI vaanar saonaa ko tuma naayak saba gauNa Kana sada tuma laayak Ba@t rama ko tuma Ait Pyaaro namana tumho hnaumaana dulaaro

hnaumaana caalaIsaaEaI gau$ carna saraoja rja inaja manau mauku$ sauQaair Barna} rQaubar ibamala jasau jaao dayak fla caair bauiQdhIna tnau jaainako sauimarao pvana kumaar bala bauiQd iva( dohu maaoih hrhu klaosa ibakar

caaOpa[jaya hnaumaana &ana gauna saagar jaya kpIsa ithu^ laaok ]jaagar ramadut Atuilat bala Qaamaa AMjaina pu~a pvanasaut naamaa

mahavaIr ibak`ma bajarMgaI kumait inavaar saumait ko saMgaI kMcana barna ivaraja saubaosaa kanana kuNDla kuMicat kosaa haqa baja` AaO Qvajaa ibarajaO ka^Qao mau^ja janao] saajao SaMkr sauvana kosarI naMdna toja p`tap maha jaga baMdna ivaQyaavaana gaunaI Ait catur rama kaja kirbao kao Aatur p`Bau cair~ sauinabao kao risayaa rama laKna saIta mana baisayaa sauxma $p Qair isayaih idKavaa ivakT $p Qair laMka jaravaa BaIma $p Qair Asaur saMharo ramacand` ko kaja sa^vaaro laaya sajaIvana laKna ijaAayao EaIrGauvaIr hriYa ]r laayao rGaupit iknhI bahut baDa[- tuma mama ip`ya Bartih sama Baa[sahsabadna tumarao jasa gaaO Asa kih EaIpit kMz lagaavaO sanakaidk ba`mhaid maunaIsaa naard saard saiht Aihsaa jama kubaor idgapala jaha^ to kiva kaoivad kih sako kha to

tuma ]pkar sauga`Ivaih kInha rama imalaaya raja pd dInha tumharo maM~a ibaBaIYana maanaa laMkoSvar Bae saba jaga jaanaa jauga sahs~ajaaojana prBaanau laIlyaao taihmaQaur fla jaanau p`Baumauid`ka maoila mauK maaih jalaiQa laaMiQa gayao Acarja naahI duga-ma kaja jagat ko jaoto saugama Anauga`h tumhro toto rama duAaro tuma rKvaaro haot na Aa&a ibanau pOsaaro saba sauK lahO tumharI sarnaa tuma rxak kahu kao Dr naa Aapna toja samharao AapO tInaao laaok hak to kapo Baut ipsaaca inakz nahI AavaO mahabaIr jaba naama saunaavaO naasaO raoga hrO saba pIra japt inarMtr hnaumat baIra saMkz to hnaumaana CuDavaO mana k`ma bacana Qyaana jaao laavaO saba pr rama tpsvaI raja itna ko kaja sakla tuma saajaa AaOr manaaorqa jaao kao[- laavaO saao[ Aimat jaIvana fla pavaO

caarao jauga prtap tumhara hO prisaQd jagat ]ijayaara saaQau saMt ko tuma rKvaaro Asaur inakMdna rama dulaaro AYT isaiQd naaO inaiQa ko data Asa bar dIna jaanakI maata rama rsaayana tumharo pasaa sada rhao rQaupit ko dasaa tumharo Bajana rama kao Baavao janama janama ko duK ibasaravao Amt kala rQaubar pur ja[- jaha janma hir Ba> kha[AaOr dovata ica

templestemples built by shree maharaj (mathh mandire)

Lord Ram Shree Maharaj built many Temples (Mandir) of Lord Raam all over the India. According to him temple should be the place where one should be able to surrender his mind, ego, and all evil thoughts; in return he should get the divine Name and Love from GOD. Temple should be a place where all the spiritual queries should be answered. Shree Maharaj had laid down the standards of behavior for the persons working at the temple, which is addressed in the poem called Aaho Mandir Vaasi Jan. Shree Maharaj used to say, The person who builds the sub-structures of temple should not construct the KALAS. He also used say that instead of building temple with a single Rich persons, we should build temple with the help of many poor persons. Shree Maharaj build the Temple of Lord Raam and taught his followers how to worship Lord Raam and how to put Lord in the Debt by serving him. Few of the Temples built by Shree Maharaj are as below:

Shree Dhakte Raam

Shree Thorle Raam

Shree Aanad Raam (Jaalnaa) 1)Thorle Raam Mandir and Dhakte Raam Mandir at Gondavale Yr. 1892, 1895 respectively 2) Shri Raam Temple at Dhahivadi Yr. 1912 3) Shri Raam Temple at Girvi Yr. 1901 4) Shri Raam Temple at Beldhadi Yr. 1896 5) Shri Raam Temple at Aatpaadi Yr. 1909 6) Shri Raam Temple at Harda (Madya Pradesh) Yr. 1900 7) Two Temple at Hubli (Karnataka) Yr. 1909 8) Shri Raam Temple at Jaalana Yr. 1896

9) Shri Raam Temple at Gomevaadi Yr. 1903 10) Shri Raam Temple at Kurowli Yr. 1912 11) Shri Raam Temple at Kaagwad Yr. 1902 12) Shri Raam Temple at Kurtkoti Yr. 1909 13) Shri Raam Temple at Karaad Yr. 1911 14) Shri Raam Temple at Kukkudwaad Yr. 1912 15) Shri Raam Temple at Mandve Yr. 1901 16) Shri Raam Temple at Mhaasurne Yr. 1903 17) Shri Raam Temple at Manjarde Yr. 1905 18) Shri Raam Temple at Morgiri Yr. 1908 19) Shri Raam Temple at Pandharpur Yr. 1908 20) Shri Raam Temple at Paatan Yr. 1909 21) Shri Raam Temple at Saagli Yr. 1912 22) Shri Raam Temple at Shendurjana Yr 23) Shri Raam Temple at Solapur Yr. 1909 24) Shri Raam Temple at Veetaa Yr. 1903 25) Shri Raam Temple at Ujjain Yr. 1901 26) Shri Raam Temple at Varanasi Yr. 1896 27) Shri Raam Temple at Yaavangal Yr. 1901 28) Shri Raam Temple at Pune

Parvati Raam Mandir - Pune

Sadavarte Raam Mandir - Pune

Likhite Raam MandirSadavarte Raam Mandir Pune

Harda Shree Pattabhi Raam - Yr.1900

Rendaalkar-Paaduka-Mandir, Kolhapur

ShreeRaam Mandir - Aatpaadi (Yr.1909)

Gomevadi - ShreeRaam Mandir

Shiv-Raam Mandir - at Kurundwaad

Vita - Shree Raam Mandir (established by Smt. Pathak)

Blogger Blogroll Blogware Bunnys Technorati Tags Categories and Tags Converter DotClear GreyMatter Jeromes Keywords LiveJournal Movable Type and TypePad RSS Simple Tagging Textpattern Ultimate Tag Warrior WordPress

Import posts, comments, and users from a Blogger blog. Import links in OPML format. Import posts from Blogware. Import Bunnys Technorati Tags into Rediffblogs tags. Convert existing categories to tags or tags to categories, selectively. Import categories, users, posts, comments, and links from a DotClear blog. Import users, posts, and comments from a Greymatter blog. Import Jeromes Keywords into RediffBlogs tags. Import posts from a LiveJournal XML export file. Import posts and comments from a Movable Type or Typepad blog. Import posts from an RSS feed. Import Simple Tagging tags into RediffBlogs tags. Import categories, users, posts, comments, and links from a Textpattern blog. Import Ultimate Tag Warrior tags into WordPress tags. Import posts, pages, comments, custom fields, categories, and tags from a WordPress export file.

Your Profile Communities Block List Notifications Password

Account InformationClick on a service below to add it to your profile:

AIM

Amazon Wishlist Bloggers Unite BrightKite Broowaha coComment del.icio.us Digg Disqus Facebook Flickr Google Reader HalfHourMeals iLike IntenseDebate Jaiku Last.fm LinkedIn Meetup Mixx Multiply MyBlogLog MySpace Pandora Reddit SmugMug Sphinn StumbleUpon Technorati TweetFeed Twitter Upcoming Vimeo Yelp YouTube Zooomr

Shri Guru Charan Saroj Raj, Nij Man Mukar Sudhari, Barnau Raghuvar Bimal Jasu, Jo dayaku Phal Char With the dust of Guru's Lotus feet, I clean the mirror of my mind and then narrate the sacred glory of Sri Ram Chandra, The Supereme among the Raghu dynasty. The giver of the four attainments of life. Budhi heen Tanu Janike, Sumirow, Pavan Kumar, Bal Buddhi Vidya Dehu Mohi, Harahu Kalesh Bikaar Knowing myself to be ignorant, I urge you, O Hanuman, The son of Pavan! O Lord! kindly bestow on me strength, wisdom and knowledge, removing all my miseries and blemishes. Jai Hanuman Gyan Guna Sagar Jai Kapis Tihun Lok Ujaagar Victory of Thee, O Hanuman, Ocean of wisdom and virtue, victory to the Lord of monkeys who is well known in all the three worlds Ramdoot Atulit Bal Dhaamaa, Anjani Putra Pavansut naamaa. You, the Divine messenger of Ram and repository of immeasurable strength, are also known as Anjaniputra and known as the son of the wind - Pavanputra. Mahabeer Bikram Bajrangi, Kumati Nivaar Sumati Ke Sangi. Oh Hanumanji! You are valiant and brave, with a body like lightening. You are the dispeller of darkness of evil thoughts and companion of good sense and wisdom. Kanchan Baran Biraaj Subesaa, Kanan kundal kunchit kesa. Shri Hanumanji's physique is golden coloured. His dress is pretty, wearing 'Kundals' earrings and his hairs are long and curly. Haath Bajra Aur Dhvaja Birajey, Kandhe Moonj Janeu saaje. Shri Hanumanji is holding in one hand a lighting bolt and in the other a banner with sacred thread across his shoulder. Shankar Suvan Kesari Nandan, Tej Pratap Maha Jag Vandan. Oh Hanumanji! You are the emanation of 'SHIVA' and you delight Shri Keshri. Being ever effulgent, you and hold vast sway over the universe. The entire world propitiates.. You are adorable of all.

Vidyavaan Guni Ati Chatur, Ram Kaj Karibe Ko Atur Oh! Shri Hanumanji! You are the repository learning, virtuous, very wise and highly keen to do the work of Shri Ram. Prabhu Charittra Sunibe Ko Rasiya, Ram Lakhan Sita man basyia. You are intensely greedy for listening to the naration of Lord Ram's lifestory and revel on its enjoyment. You ever dwell in the hearts of Shri Ram-Sita and Shri Lakshman. Sukshma roop Dhari Siyanhi Dikhawa, Bikat roop Dhari Lank Jarawa You appeared before Sita in a diminutive form and spoke to her, while you assumed an awesome form and struck terror by setting Lanka on fire. Bhim roop dhari asur sanhare, Ramchandrajee Ke kaaj Savare. He, with his terrible form, killed demons in Lanka and performed all acts of Shri Ram. Laye Sanjivan Lakhan Jiyaye, Shri Raghubir harashi ur laye. When Hanumanji made Lakshman alive after bringing 'Sanjivni herb' Shri Ram took him in his deep embrace, his heart full of joy. Raghupati Kinhi Bahut Badaai, Tum Mum Priya Bharat Sam Bhai. Shri Ram lustily extolled Hanumanji's excellence and remarked, "you are as dear to me as my own brother Bharat" Sahastra Badan Tumharo Jas Gaave, Asa kahi Shripati Kanth Laagave. Shri Ram embraced Hanumanji saying: "Let the thousand - tongued sheshnaag sing your glories" Sankadik Brahmadi Muneesa, 'Narad Sarad Sahit Aheesa.' Sanak and the sages, saints. Lord Brahma, the great hermits Narad and Goddess Saraswati along with Sheshnag the cosmic serpent, fail to sing the glories of Hanumanji exactly Jam Kuber Digpal Jahan Te, Kabi Kabid Kahin Sake Kahan Te. What to talk of denizens of the earth like poets and scholars ones etc even Gods like Yamraj, Kuber, and Digpal fail to narrate Hanman's greatness in toto. Tum Upkar Sugrivahi Keenha, Ram Milaye Rajpad Deenha.

Hanumanji! You rendered a great service for Sugriva, It were you who united him with SHRI RAM and installed him on the Royal Throne. Tumharo Mantro Bibhishan Maana, Lankeshwar Bhaye Sab Jag Jaana. By heeding your advice. Vibhushan became Lord of Lanka, which is known all over the universe. Juug Sahastra Jojan Par Bhaanu, Leelyo Taahi Madhur Phal Jaanu. Hanumanji gulped, the SUN at distance of sixteen thousand miles considering it to be a sweet fruit. Prabhu Mudrika Meli Mukha Maaheen, Jaladhi Langhi Gaye Acharaj Naaheen. Carrying the Lord's ring in his mouth, he went across the ocean. There is no wonder in that. Durgam Kaaj Jagat Ke Jete, Sugam Anugrah Tumhre Tete. Oh Hanumanji! all the difficult tasks in the world are rendered easiest by your grace. Ram Duware Tum Rakhavare, Hot Na Aagya Bin Paisare. Oh Hanumanji! You are the sentinel at the door of Ram's mercy mansion or His divine abode. No one may enter without your permission. Sab Sukh Lahen Tumhari Sarna, Tum Rakshak Kaahu Ko Darnaa. By your grace one can enjoy all happiness and one need not have any fear under your protection. Aapan Tej Samharo Aapei, Tenau Lok Hank Te Kanpei. When you roar all the three worlds tremble and only you can control your might. Bhoot Pisaach Nikat Nahi Avei, Mahabir Jab Naam Sunavei. Great Brave on. Hanumanji's name keeps all the Ghosts, Demons & evils spirits away from his devotees. Nasei Rog Hare Sab Peera, Japat Niranter Hanumant Beera On reciting Hanumanji's holy name regularly all the maladies perish the entire pain disappears.

Sankat Te Hanuman Chhudavei, Man Kram Bachan Dhyan Jo Lavei. Those who remember Hanumanji in thought, word and deed are well guarded against their odds in life. Sub Par Ram Tapasvee Raaja, Tinke Kaaj Sakal Tum Saaja Oh Hanumanji! You are the caretaker of even Lord Rama, who has been hailed as the Supreme Lord and the Monarch of all those devoted in penances. Aur Manorath Jo Koi Lave, Soi Amit Jivan Phal Pave. Oh Hanumanji! You fulfill the desires of those who come to you and bestow the eternal nectar the highest fruit of life. Charo Juug Partap Tumhara, Hai Parsiddha Jagat Ujiyara. Oh Hanumanji! You magnificent glory is acclaimed far and wide all through the four ages and your fame is radianlty noted all over the cosmos. Sadho Sant Ke Tum Rakhvare, Asur Nikandan Ram Dulare. Oh Hanumanji! You are the saviour and the guardian angel of saints and sages and destroy all the Demons, you are the seraphic darling of Shri Ram. Ashta Siddhi Nau Nidhi Ke Data, Asa Bar Din Janki Mata. Hanumanji has been blessed with mother Janki to grant to any one any YOGIC power of eight Sidhis and Nava Nidhis as per choice. Ram Rasayan Tumhare Pasa, Sadaa Raho Raghupati Ke Dasa. Oh Hanumanji! You hold the essence of devotion to RAM, always remaining His Servant. Tumhare Bhajan Ramko Pavei. Janam Janam Ke Dukh Bisravei. Oh Hanumanji! through devotion to you, one comes to RAM and becames free from suffering of several lives. Anta Kaal Raghubar Pur Jai, Jahan Janma Hari Bhakta Kahai. After death he enters the eternal abode of Sri Ram and remains a devotee of him, whenever, taking new birth on earth. Aur Devata Chitt Na Dharai, Hanumant Sei Sarva Sukh Karai

You need not hold any other demigod in mind. Hanumanji alone will give all happiness. Sankat Kate Mitey Sab Peera, Jo Sumirei Hanumant Balbeera Oh Powerful Hanumanji! You end the sufferings and remove all the pain from those who remember you. Jai Jai Jai Hanuman Gosai Kripa Karahu Gurudev Ki Naiee Hail-Hail-Hail-Lord Hanumanji! I beseech you Honour to bless me in the capacity of my supreme 'GURU' (teacher). Jo Sat Baar Paath Kar Koi, Chhutahi Bandi Maha Sukh Hoi. One who recites this Hanuman Chalisa one hundred times daily for one hundred days becames free from the bondage of life and death and ejoys the highest bliss at last. Jo Yah Padhe Hanuman Chalisa, Hoy Siddhi Sakhi Gaurisa As Lord Shankar witnesses, all those who recite Hanuman Chalisa regularly are sure to be benedicted Tulsidas Sada Hari Chera, Keeje Nath Hriday Mah Dera. Tulsidas always the servant of Lord prays. "Oh my Lord! You enshrine within my heart.! Pavan Tanay Sankat Haran , Mangal Murti Roop. Ram Lakhan Sita Sahit, Hriday Basahu Sur Bhoop. O Shri Hanuman, The Son of Pavan, Saviour The Embodiment of blessings, reside in my heart together with Shri Ram, Laxman and Sita

Ram Chalisa Ganapati charan saroj gahi Charanodak dhari bhal, Likhau vimal Ramavali, sumiri Anjanilal. Ram charit varnan Karaun, Ramahin hridai manai. Madan kadan ral rakhishir, man kahan tap mitai. Ram Ramapati Raghupati jai jai Maha-Lokpati Jagpati jai jai. Rajit Janak dulari jai jai Mahinandan Prabhu-pyari jai jai. Ratihun divas Ram dhun jahin Magan rahat man, tan dukh nahin. Ram saneh jasu ur hoi Maha bhagyashali nar soi. Rakshas dal sanhari jai jai Maha patit tanu tari jai jai. Ram nam jo nishdin gavat Man vanchhit phal nishchai pavat. Ramayudhsar jehin kar sajat Man manoj lakhi kotihun Iajat. Rakhahu laj hamari jai jai Mahima agam tumhari jai jai Rajiv nayan munin man mohai mukut manohar shir par sohai. Rajit mridul gat shuchi anan Makarakrit kundal duhun kanan. Ramchandra sarvottam jai jai Maryada Purshottam jai jai Ram nam gun agam ananta Manan karat sharad shruti santa. Rati divas dhyavahu man Rama Man ranjan bhanjan bhav dama. Raj bhavan, sang men nahin jaihain Man ke hi man men rahi jaihain Ramhin nam ant sukh daihain Man gadhant gap kam na aihain. Ram kahani Ramahin sunihain Mahima Ram tabai man gunhain. Ramhi mahan jo nit chit rakhihain Madhukar saris madhur ras chakhihain. Rag rang kahun kirtan thani hain

Mamta tyagi ek ras janihain. Ram kripa tinhin par hvai hain Man vanchhit phal abhimal paihain. Rakshas daman kiyo jo chhan men Maha banhu bani vicharyo van men. Ravanadi hati gati, dai dinhyo Mahi Ravanahin Siya vadh kinhyo. Ram ban sut sursari dhara Maha patkihun gati dai dara. Ram ramit jag amit ananta Mahima kahi na sakahin shruti santa. Ram nam joi det bhulai Maha nisha soi let bulai. Ram bina ur hot andhera man sohi dukh sahat ghanera. Ramahi adi anadi kahavat Mahavrti Shankar-gun gavat. Ram nam lahi Brahma apara Mahikar bhar shesh shir dhara. Rakhi Ram hiya Shambhu sujana Maha ghor vish kinhyo pana. Ramahi mahi-lakhi lekh Maheshu Maha pujya kari diyo Ganeshu. Ram ramit ras ghatit bhakti ghat Man ke bhajatahin khulat prem pat Rajit Ram jinahin ur antar Mahavir sam bhakta nirantar. Ramahi linha ek sahara Maha sindhu Kapi kinha para. Ram nam rasna ras shobha Mardan kam krodh mad lobha. Ram charit bhaji bhayo sugyata Mahadeva mukti ke data. Ramahi japat mitat bhav shula Ram mantra yah mangal mula. Ram nam japi jo na sudhara Man pishach so nipat ganvara. Ram ki mahima kahan lag gaun mati malin man par na paun. Ramavaii as likhi chalisa Mati anusar dhyan Gaurisa. Ramahi sundar rachi ras paga Math Durvasa nikat Prayaga. Ram bhakt yahin jo nit dhyavahin Man vanchhit phal nischai pavahin. Doha

Ram nam nit bhajahu man. ratihun din chitlai. Mamta matsar malinata. manastap miti jai. Ram ka tithi budh Rohiini, Ramavali kiyabhas. Man sahastra bhuj drug samat, magsar Sundardas.

)

Sri Panchamukha Hanuman Dhyana SlokaPanchasyachutamaneka vichitra veeryam || Sri shanka chakra ramaniya bhujagra desam || Peethambaram makara kundala noopurangam || Dhyayethitam kapivaram hruthi bhvayami ||

Lord Hanuman Lord Hanuman is worshipped all over India with various names like Anjaneya, Hanumanji, Maruti,Bajrang Bali, Mahavir ,Pavan Kumar. He was born to the Wind God and Anjana Devi. He is one of the seven chiranjeevis(immortal ones). The Sun God Surya is considered as his Guru.The Valmiki Ramayana has a seperate section called Sundara Kandam or Sundar kand, which describes in detail the leelas of Lord Hanuman is his search for Sita , across the sea. The Sundara Kandam comprises 2885 verses and the word Sundara means beautiful.The esoteric significance of the sundara kandam is important. The ocean represents the ocean of samsara. Lord Rama represents the paramatma and Sita devi represents the jivatma. Hanuman represents the Guru or Divine teacher. :: Origin of Sri Panchamukha Hanuman :: The origin of Sri Panchamukha Hanuman can be traced to a story in the Ramayana. During the war between Lord Ram and Ravana, Ravana took the help of Mahiravana who was the king of pathala. Lord Hanuman in order to protect Lord Ram and Lakshman formed a fortress with his tail. But Mahiravana took the form of Vibeeshana and took Lord Ram and Lakshman to pathala loka. Hanuman entered pathala loka in search of Rama and Lakshmana.He found out that to kill Mahiravana he had to extinguish 5 lamps at the same time. So he took the Panchamukha form with Hanuman, Hayagriva, Narasimha, Garuda and Varaha faces and extinguished the lamps. Mahiravana was killed immediately. The story apart, Sri Panchamukha Hanuman was the upasana deity of Sri Ragavendra Tirtha, the saint of Mantralaya. The place where he meditated on Panchamukha Hanuman is now known as Panchamukhi, wherein a temple for Panchamukha Hanuman has been built. There is also a shrine for Panchamukha Hanuman at Kumbakonam. This is taken as the reference for the sculpturing of the Swami Murti in our ashram.

:: Slokas on Lord Hanuman ::

108 Names of Lord Hanuman (Sri Hanumath Ashtothra Namavali) 108 Names of Lord Ram (Sri Rama Ashtothra Namavali) Sri Panchamukha Hanuman Gayathri om Anjaneyaya Vidmahe Panchavaktraya Dheemahi Tanno Hanuman Prachodayaath || Hanuman Dhayana Slokas 1) Manojavam Maaruta Tulya Vegam Jitendriyam Buddhimataam Varishtam | Vaataatmajam Vaanara Yutha Mukhyam Sri Rama Dhootham Sirasaa Namaami || 2) Buddhir Bhalam Yaso Dhairyam Nirbhayatvam Arogathaam | Ajaatyam Vaak Padutvam Cha Hanumat Smaranaath Bhavet || 3) Yathra Yathra Raghunaatha Keerthanam | Thathra Thathra Kritham Hasthaka Anjalim || Bhaashpa Vaari Paripoorna Lochanam | Maarutim Namatha Raakshasa Anthakam || 4) Asaadhya Saadhaka Swaamin | Asaadhyam Thava Kim Vadha || Raama Dhootha Krupaa Sindhoh | Muth Kaaryam Saadhaya Prabhoh || Shri Hanuman Chalisa Shri Guru Charan Saroj Raj Nij mane mukure sudhar Varnao Raghuvar Vimal Jasu Jo dayaku phal char Budhi Hin Tanu Janike Sumirau Pavan Kumar Bal budhi Vidya dehu mohe Harahu Kalesa Vikar 1) Jai Hanuman gyan gun sagar Jai Kapis tihun lok ujagar 2) Ram doot atulit bal dhama Anjani-putra Pavan sut nama 3) Mahavir Vikram Bajrangi Kumati nivar sumati Ke sangi 4) Kanchan varan viraj subesa Kanan Kundal Kunchit Kesa 5) Hath Vajra Aur Dhuvaje Viraje Kandhe moonj janehu sajai 6) Sankar suvan kesri Nandan Tej pratap maha jag vandan 7) Vidyavan guni ati chatur Ram kaj karibe ko aatur 8) Prabu charitra sunibe ko rasiya

Ram Lakhan Sita man Basiya 9) Sukshma roop dhari Siyahi dikhava Vikat roop dhari lanka jarava 10) Bhima roop dhari asur sanghare Ramachandra ke kaj sanvare 11) Laye Sanjivan Lakhan Jiyaye Shri Raghuvir Harashi ur laye 12) Raghupati Kinhi bahut badai Tum mam priye Bharat-hi sam bhai 13) Sahas badan tumharo yash gaave Us kahi Shripati kanth lagaave 14) Sankadik Brahmadi Muneesa Narad Sarad sahit Aheesa 15) Yam Kuber Digpal Jahan te Kavi kovid kahi sake kahan te 16) Tum upkar Sugreevahin keenha Ram milaye rajpad deenha Tumharo mantra Vibheeshan mana Lankeshwar Bhaye Sub jag jana 17) Yug sahastra jojan par Bhanu Leelyo tahi madhur phal janu 18) Prabhu mudrika meli mukh mahee Jaladhi langhi gaye achraj nahee 19) Durgaam kaj jagat ke jete Sugam anugraha tumhre tete 20) Ram dware tum rakhvare Hoat na agya binu paisare 21) Sub sukh lahai tumhari sarna Tum rakshak kahu ko dar na 22) Aapan tej samharo aapai Teenhon lok hank te kanpai 23) Bhoot pisach Nikat nahin aavai Mahavir jab naam sunavai 24) Nase rog harai sab peera Japat nirantar Hanumant beera 25) Sankat se Hanuman chudavai Man Karam Vachan dyan jo lavai 26) Sub par Ram tapasvee raja Tin ke kaj sakal Tum saja 27) Aur manorath jo koi lavai Sohi amit jeevan phal pavai 28) Charon Yug partap tumhara

Hai persidh jagat ujiyara 29) Sadhu Sant ke tum Rakhware Asur nikandan Ram dulhare 30) Ashta sidhi nav nidhi ke dhata Us var deen Janki mata 31) Ram rasayan tumhare pasa Sada raho Raghupati ke dasa 32) Tumhare bhajan Ram ko pavai Janam janam ke dukh bisravai 33) Anth kaal Raghuvir pur jayee Jahan janam Hari-Bakht Kahayee 34) Aur Devta Chit na dharehi Hanumanth se hi sarve sukh karehi 35) Sankat kate mite sab peera Jo sumirai Hanumat Balbeera 36) Jai Jai Jai Hanuman Gosahin Kripa Karahu Gurudev ki nyahin 37) Jo sat bar path kare kohi Chutehi bandhi maha sukh hohi 38) Jo yah padhe Hanuman Chalisa Hoye siddhi sakhi Gaureesa 39) Tulsidas sada hari chera Keejai Das Hrdaye mein dera 40) Pavantnai sankat haran Mangal murti roop Ram Lakhan Sita sahit Hrdaye basahu sur bhoop.

HanumanUnique Parents Other Primary Mula Attributes : Names : Bajrangbali, Scriptures Mantra : : Strength, divinity, wittiness and Anjana and Kesari Anjaniputra, Marutinandan, Pawanputra, : Ramayana, Shiva Om Sri Hanumate immortality Anjaneya. Mahapurana Namah

Lord Hanuman is renowned for his utmost devotion to Lord Rama and Mother Sita. Hanuman is believed to be an avatar of Lord Shiva born to Anjana and Kesari a strong vanara (monkey) in the Treta Yuga. An elaborate mention of Hanuman is made in the 'Sundar Kanda' of Ramayana; here a narration of the events of Hanuman meeting Lord Rama and Laxman and subsequently helping them in the Great War fought with Ravana is made. Hanuman took birth in the form of

a vanara and is showed holding a gada (mace), a reflection of his immense strength. Lord Hanuman is paid obeisance to in almost all the parts of India and beyond. Hanuman is believed to be the epitome of devotion, sacrifice, brotherhood and valor. He is known to have taken the vow of celibacy (bhramacharya) and spend his immortal life in the service of man kind. In the Epic Ramayana the Lord is shown as addressing the women either as mother or sister. Lord Hanuman's devotion to Lord Rama is such that in every temple in India the image of the latter is accompanied by the image of Bajrangbali. There are several shrines devoted to this great god across India and beyond. Some of the famous shrines are the Mehndipur Balaji in Rajasthan, Jhaku temple in Simla, Hanuman temple at Delhi, Sankat Mochan Hanuman temple in Varanasi and many more. An interesting legend is recorded in the Ramayana which is an evidence of his sincere love and veneration to Lord Rama. After the Great War to rescue Goddess Sita from Ravana, Hanuman is given an extremely precious necklace by Mother Sita. Hanuman on closely examining the necklace does not find the image of his Lord Rama and Mother Sita in it due to which he breaks the necklace. Many people in the court rebuke him for that and mockingly question him that does he have an image of the Lord in his own body. On this Lord Hanuman tears his chest and here shined the image of Lord Rama and Mother Sita. It is believed that on seeing this Lord Rama gives Hanuman the blessing of immortality. In the chaitra month, "Hanuman Jayanti" is celebrated with great gusto as the birthday of Lord Hanuman by his followers.

Lord RamaUnique Attributes : Ideal Other Names : Consort Primary Scripture Parents : Mula Mantra son, Ideal King, morality, virtue, honesty, love for Ramachandra Ji, Sri Ram, Maryada : Sita : Ramayana, Ram Dahratha and : Om Sri Ramaye all, sacrifice. Purushottam. Ji Charitmanas Kaushalya Namah

Lord Ram for ages has been the symbol of virtue and chivalry and the most preached God among the Hindus. He is the most famous incarnation of Lord Sri Vishnu. Lord Ram is said to have taken birth on this earth in human form to obliterate the evil forces from here. It is believed that Sri Rama took birth in the kingdom of Kosala in Ayodhya to King Dashratha and his Queen Kaushalya. An ideal son and king, a man of virtues and morals he is popularly referred to as 'Maryada Puroshottam' literally meaning the perfect man. Lord Rama throughout his life stuck to Dharma to perform any action despite the many hardships as a result of this he had to face. Ramayana of Sage Valmiki and Ram Charitmanas of Tulsidas are the two principal texts from where we get all the information about Lord Sri Ram. Religious heads believe that Rama lived in the Treta Yuga; his worship was all the more popularized with the writing of Ramacharitmanas. In common parlance among the Hindus when people address each other they simply utter Ram! Ram! In the Ramayana the Lord is portrayed as fighting the evil Ravana of Lanka who abducted his wife Sita. The righteous Lord in the Great War defeats Ravana and frees the people of Lanka with the unjust rule of their king. The most devoted follower of Lord Rama is Sri Hanuman Ji who is always shown in the picture of Lord Sri Ram, Laxman

and Sita. Ram Navami is celebrated every year on ninth day of Chaitra Masa Suklapaksha Navami. It is celebrated to mark the birth and marriage of Sri Ram to Sita. The most popular of Hindu festivals Dusshera and Diwali are associated with Lord Sri Rama. Dusshera is celebrated as the day the Lord exterminated the evil demon Ravana and Diwali marks the return of Prabhu Sri Ram to Ayodhya after an exile of fourteen years. Ayodhya, Ujjain and Rameshwaram are considered the prime places of pilgrimage by the followers of Sri Ram. The manifestation of love, devotedness and sacrifice, Lord Ram is deeply embedded in every Hindu heart.

Ram NavamiThe birth anniversary of Lord Rama is celebrated in the month of Chaitra, which usually falls in March or April according to the Hindu calendar is known as Ramnavami. Ramnavami is dedicated to the memory of Lord Rama. It occurs on the ninth day (navami). The festival commemorates the birth of Rama who is remembered for his prosperous and righteous reign. Ramrajya (the reign of Rama) has become synonymous with a period of peace and prosperity. It is celebrated with great devotion across the nation and every region has its own regional significance behind the celebration. The public worship starts with morning ablutions, chanting Vedic mantras dedicated to Vishnu, and offering flowers and fruit to the god. People keep a fast throughout the day, breaking it only at midnight with fruit. In some parts of India, especially Bihar and Uttar Pradesh, public gatherings called satsangs are organised to commemorate the birth of Rama. The pilgrims flock the temples of Ayodhya in Uttar Pradesh, where Rama was born and Pondicherry to participate in Ramnavami festivities. Excerpts from the Ramacharitamanas are recited on the occasion. Rama Leela (the play depicting the major life events of Rama) are organized in different parts of the country. The highlights of the festival are these Ram Leela and colorful processions with brilliant floats of Rama, His consort Sita, brother Lakshmana and the great devotee and monkey-general Hanuman, which are taken out in the streets of different states. People visit sacred places associated with Lord Ram during this holy time. Places like Ayodhya, Ujjain and Rameshwaram, attracts thousands of devotees across the country.

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.