Top Banner

of 51

geet ganga

Jun 26, 2015

ReportDownload

Documents

Baart doSa hmaara , rama isayaa gaaoivand raQao IBaart doSa hmaara , rama isayaa gaaoivand raQao I hO p`aNaao sao Pyaara , hao rama isayaa gaaoivand raQao II gaMgaa yahIM hO , yamaunaa yahIM hO , saryaU kI pavana Qaara hao rama isayaa gaaoivand raQao II1II rama yahIM hO , Syaama yahI hO , SaMkr ka naama Ait Pyaara hao rama isayaa gaaoivand raQao II2II kaiSa yahIM hO , maqaura yahIM hO , AyaaoQyaa Qaama hmaara hao rama isayaa gaaoivand raQao II3II Sai@t yahIM h O, Bai@t yahIM hO , Qamaka hO yah vdara hao rama isayaa gaaoivand raQao II4II hma saba hO Baa[-- Baa[- hma sabakI hO Baart maa[saMgazna kama- hmaara hao rama isayaa gaaoivand raQao II5II

duinayaa calao naa EaI rama ko ibanaaduinayaa calao naa EaI rama ko ibanaa ramajaI calao naa hnaumaana ko ibanaa Jaba sao ramaayaNa pZ laI hO ek baat maOMnao samaJa laI hO I ravana maro naa EaI rama ko ibanaa laMka jalao naa hnaumaana ko ibanaa II duinayaa calao naa EaI rama ko laxmaNa ka bacanaa mauiSkla qaa kOna baUTI laanao ko kaibala qaa I

laxmaNa bacao naa EaI rama ko ibanaa baUTI imalao naa hnaumaana ko ibanaa II duinayaa calao naa EaI rama ko saItahrNa kI khanaI saunaao ek baar maorI jaubaanaI saunaao I saIta imalao naa EaI rama ko ibanaa pta calao naa hNaumaana ko ibanaa II duinayaa calao naa EaI rama ko isahasana pr baOzo hO EaI ramajaI carNaao maO baOzo hO hnaumaanajaI I maui@t imalao naa EaI rama ko ibanaa Bai@t imalao naa hnaumaana ko ibanaa II duinayaa calao naa EaI rama ko

]zao javaanaao baolaa Aa[- maindr ko inamaa-na kI]zao javaanaao baolaa Aa[- maindr ko inamaana kI

AvaQapurI kao calanaa hO Aba baajaI hO sammaana kI jaya bajarMgaI jaya hnaumaana vaMdo maatrma jayaEaIrama rama janakI rqa yaa~ae calaI qaI saaro doSa mao hnaumat Sai@t jaagaRt hao ga=- bajarMga dla ko vaoYa mao isaQd ikyaa hO =sa Sai@t nao bajarMga dla ihndu ka bala hO Asaur Sai@t ko ilayao kala hO AaSaa ihndsqaana kI jaya bajarMgaI bajarMga dla inamaa-Na huAa hO rama kayatao krnaa hO Aagar rama ko kama na Aayao eosaa BaI @yaa jaInaa hO Ka=- qaI saaOganQa saBaI nao ramalalaa hma Aayaogao maindr Bavya banaayaogao hma jaya haogaI EaIrama kI jaya bajarMgaI ksama rama kI Ka=- hmanao ]sao inaBaanao kI GaDI Aa=janmaBaUima ko Aandaolana mao inaNaa-yak Aba hO yao laDa=santao ka vardana imalaa hO ivajaya maM~ ka kavaca banaa hO maindr tao Aba banana haogaa =cCa hO EaI rama kI

jaya bajarMgaI maindr banana Sau$ huAa tao rama ivaraoQaI icallaayaogao galaI galaI mao Sai@t p`dSa-na iBaDnao ko Avasar Aayaogao bajarMga dla kao ihnduraYT/ ka kvaca banana haogaa laDnaa haogaa yauQd Kulaa Aba jaya baaolaao hnaumaana kI jaya bajarMgaI samaJa bauJakr bajarMga dla kao ApnaI Sai@t baZanaa hO nagar gaa`ma AaOr galaI galaI mao hnaumat Sai@t jagaanaa hO dugaa- Sai@t kao BaI Apnaa caNDI $p idKanaa hO rama naama kI Sai@t imalaI hO @yaa ihmmat hO kala kI jaya bajarMgaI

EaI rama jaya rama jaya jaya rama , EaI rama jaya rama jaya jaya rama

EaI rama jaya rama jaya jaya rama , EaI rama jaya rama jaya jaya rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama , EaI rama jaya rama jaya jaya rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama , EaI rama jaya rama jaya jaya rama

EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama

, EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya

EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama

, EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya

EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama EaI rama jaya rama jaya jaya rama rama

, EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya , EaI rama jaya rama jaya jaya

hnaumaana vandnaa pvanapu~ Atuilat balaQaarI svaNa-SaOla saI doh tumharI maaro Asaur maha AiBamanaI jaga maoM baZkr sabasao &anaI vaanar saonaa ko tuma naayak saba gauNa Kana sada tuma laayak Ba@t rama ko tuma Ait Pyaaro namana tumho hnaumaana dulaaro

hnaumaana caalaIsaaEaI gau$ carna saraoja rja inaja manau mauku$ sauQaair Barna} rQaubar ibamala jasau jaao dayak fla caair bauiQdhIna tnau jaainako sauimarao pvana kumaar bala bauiQd iva( dohu maaoih hrhu klaosa ibakar

caaOpa[jaya hnaumaana &ana gauna saagar jaya kpIsa ithu^ laaok ]jaagar ramadut Atuilat bala Qaamaa AMjaina pu~a pvanasaut naamaa

mahavaIr ibak`ma bajarMgaI kumait inavaar saumait ko saMgaI kMcana barna ivaraja saubaosaa kanana kuNDla kuMicat kosaa haqa baja` AaO Qvajaa ibarajaO ka^Qao mau^ja janao] saajao SaMkr sauvana kosarI naMdna toja p`tap maha jaga baMdna ivaQyaavaana gaunaI Ait catur rama kaja kirbao kao Aatur p`Bau cair~ sauinabao kao risayaa rama laKna saIta mana baisayaa sauxma $p Qair isayaih idKavaa ivakT $p Qair laMka jaravaa BaIma $p Qair Asaur saMharo ramacand` ko kaja sa^vaaro laaya sajaIvana laKna ijaAayao EaIrGauvaIr hriYa ]r laayao rGaupit iknhI bahut baDa[- tuma mama ip`ya Bartih sama Baa[sahsabadna tumarao jasa gaaO Asa kih EaIpit kMz lagaavaO sanakaidk ba`mhaid maunaIsaa naard saard saiht Aihsaa jama kubaor idgapala jaha^ to kiva kaoivad kih sako kha to

tuma ]pkar sauga`Ivaih kInha rama imalaaya raja pd dInha tumharo maM~a ibaBaIYana maanaa laMkoSvar Bae saba jaga jaanaa jauga sahs~ajaaojana prBaanau laIlyaao taihmaQaur fla jaanau p`Baumauid`ka maoila mauK maaih jalaiQa laaMiQa gayao Acarja naahI duga-ma kaja jagat ko jaoto saugama Anauga`h tumhro toto rama duAaro tuma rKvaaro haot na Aa&a ibanau pOsaaro saba sauK lahO tumharI sarnaa tuma rxak kahu kao Dr naa Aapna toja samharao AapO tInaao laaok hak to kapo Baut ipsaaca inakz nahI AavaO mahabaIr jaba naama saunaavaO naasaO raoga hrO saba pIra japt inarMtr hnaumat baIra saMkz to hnaumaana CuDavaO mana k`ma bacana Qyaana jaao laavaO saba pr rama tpsvaI raja itna ko kaja sakla tuma saajaa AaOr manaaorqa jaao kao[- laavaO saao[ Aimat jaIvana fla pavaO

caarao jauga prtap tumhara hO prisaQd jagat ]ijayaara saaQau saMt ko tuma rKvaaro Asaur inakMdna rama dulaaro AYT isaiQd naaO inaiQa ko data Asa bar dIna jaanakI maata rama rsaayana tumharo pasaa sada rhao rQaupit ko dasaa tumharo Bajana rama kao Baavao janama janama ko duK ibasaravao Amt kala rQaubar pur ja[- jaha janma hir Ba> kha[AaOr dovata ica

templestemples built by shree maharaj (mathh mandire)

Lord Ram Shree Maharaj built many Temples (Mandir) of Lord Raam all over the India. According to him temple should be the place where one should be able to surrender his mind, ego, and all evil thoughts; in return he should get the divine Name and Love from GOD. Temple should be a place where all the spiritual queries should be answered. Shree Maharaj had laid down the standards of behavior for the persons working at the temple, which is addressed in the poem called Aaho Mandir Vaasi Jan. Shree Maharaj used to say, The person who builds the sub-structures of temple should not construct the KALAS. He also used say that in