Top Banner
Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding Document type Delrapport 3B Date Oktober 2008 Opdateret August 2012 FUSION ANLÆG OG VÆRDIANSÆTTELSE RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG
23

FUSION - dagsorden.rebild.dkdagsorden.rebild.dk/committee_2365/agenda_15631/documents/punkt … · 6.1 Aftale om varmesalg 6 6.2 Aftale om el-salg 7 7. Tekniske forhold 7 7.1 Generelt

Oct 18, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding

  Document type Delrapport 3B Date Oktober 2008 Opdateret August 2012

  FUSION ANLÆG OG VÆRDIANSÆTTELSE RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG

 • FUSION RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG

  Ramboll Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S Denmark T +45 5161 1000 F +45 5161 1001 www.ramboll.com/energy

  Revision 4 Date 30/08/2012 Made by CHLS Checked by KIMB Approved by KIMB Ref 1057651_1213-B

 • RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG

  CONTENTS

  1. Indledning 1 2. Sammenfatning 1 3. Metode 2 4. Myndighedsforhold 3 4.1 Planmæssige forhold 3 4.2 Miljømæssige forhold 4 4.2.1 Miljøgodkendelse 4 4.2.2 Spildevandsudledning 4 4.3 Varmeplanmæssige forhold 5 5. Aftaleforhold, affaldsside 5 5.1 Aftaler med interessentkommuner 5 5.2 Aftaler med virksomheder 6 5.3 Samarbejdsaftale med andre forbrændingsanlæg 6 5.4 Bortskaffelse af restprodukter 6 5.4.1 Aftale om disponering af slagge 6 5.4.2 Aftale om behandling af røggasrensningsprodukter 6 6. Aftaleforhold, energiside 6 6.1 Aftale om varmesalg 6 6.2 Aftale om el-salg 7 7. Tekniske forhold 7 7.1 Generelt 7 7.2 Kapacitet 8 7.3 Ovn/kedelanlæg 8 7.3.1 Ovnlinie 3 8 7.3.2 Ovnlinie 4 8 7.4 Røggasrensning 8 7.4.1 Ovnlinie 3 8 7.4.2 Ovnlinie 4 9 7.5 Personale 9 7.6 Investeringsplan 9 7.6.1 Ovnlinie 3 9 7.6.2 Ovnlinie 4 9 8. Teknisk vurdering 10 8.1 Tekniske forhold 10 8.1.1 Ovn 10 8.1.2 Kedel 10 8.1.3 Røggasrensningsanlæg 11 8.2 Miljø 11 8.2.1 Ovn/kedel 11 8.2.2 Emissioner 12 8.2.3 Spildevand 14 8.2.4 Slagge 15 8.2.5 Andre restprodukter 15 8.2.6 Støj 15 8.2.7 Lugt og støv 16 8.2.8 Forurening af grunden 16 8.3 Energiomsætning 16

 • RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG

  8.3.1 Driftstid 16 8.3.2 Energiproduktion 16 8.4 Samlet vurdering 16 9. Værdiansættelse 17 9.1 Offentlig vurdering. 17 9.2 Restgæld og henlæggelser 17 9.3 Afskrevet værdi af anlægget 17 9.4 Nedskrevet genanskaffelsesværdi af anlægget 17 9.5 Økonomisk vurdering 18

 • RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG

  1

  1. INDLEDNING

  I nærværende rapport beskrives og værdiansættes I/S Reno-Nords forbrændingsanlæg i Aalborg (Troensevej). Værdiansættelsen foretages i forbindelse med overvejelser om en mulig fusion mellem I/S Fælles Forbrænding, I/S Reno-Nord og Renovest I/S. Nærværende rapport begrænser sig til en værdiansættelse af selve forbrændingsanlægget. Vurdering af øvrige forhold i forbindelse med en eventuel forøgelse af affaldsinteressentskabets interessenter ligger uden for denne delrapport. Forbrændingsanlægget værdiansættes ud fra en beregning af den nedskrevne genanskaffelsesværdi af anlægget, samt en vurdering af, om anlæggets funktion og drift både teknisk, miljømæssigt og energimæssigt er tilfredsstillende. Det skal bemærkes, at der dog ikke er tale om en egentlig teknisk tilstandsvurdering af anlægget.

  2. SAMMENFATNING

  Reno-Nord er et fælleskommunalt affaldsinteressentskab, som ejes af Brønderslev Kommune, Jammerbugt Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Aalborg Kommune. Reno-Nords formål er gennem samarbejdet at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser inden for affaldsbehandling på de områder, som interessentkommunerne har besluttet at overføre til interessentskabet. Opgaver, som er overført og udføres af interessentskabet:

  • Affaldsforbrænding

  • Drift af kontrolleret losseplads

  • Drift af betonknusningsanlæg

  • Modtagelse og sortering af elektrisk og elektronisk udstyr Reno-Nords opgave er at registrere og behandle affald fra interessentkommunerne på den mest hensigtsmæssige måde under hensyntagen til de miljømæssige krav, der stilles til moderne affaldsbehandlingsmetoder, herunder affaldsforbrænding på Reno-Nords forbrændingsanlæg. Udover at modtage affald fra de 5 interessentkommuner modtager Reno-Nord også forbrændingsegnet affald fra Hadsund samt affald fra andre aktører i regionen (inkl. Renovest og farligt affald fra MOKANA). Forbrændingsanlæggets placering og drift er i overensstemmelse med gældende lokal-, kommune- og regionplaner. Ovnlinie 3 blev miljøgodkendt af NordJyllands Amt den 21. marts 1995. Ovnlinie 4 blev godkendt i forbindelse med et tillæg til miljøgodkendelsen dateret den 11. april 2003. En revision til miljøgodkendelsen den 7. marts 2005 giver tilladelse til etablering af nyt slaggelager samt et forøget antal transporter til og fra virksomheden. En yderligere revision den 6. oktober 2006 giver tilladelse til fortsat drift af ovnlinie 3. Reno-Nord har indgået aftale med Aalborg Kommune Fjernvarmeforsyningen om levering af affaldsbaseret fjernvarme. Ligeledes er der indgået aftale med Nordjysk Elhandel A/S om levering af elektricitet. Aftalen med Nordjysk Elhandel er dateret den 1. juli 2005 og grundlaget for kontrakten er en energileverance anslået til ca. 125.000 MWh.

 • RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG

  2

  Ved en samlet vurdering af ovnlinierne på Reno-Nord medtages kun ovnlinie 3 og ovnlinie 4. Ovnlinie 1 og 2 er blevet nedlagt. Ovnlinie 4 blev idriftsat ultimo 2005. Ovnlinie 4 er udlagt med en kapacitet på 20 tons affald per time ved en brændværdi på 12 GJ/ton. Skærpede miljøkrav i henhold til EU direktiv for forbrænding af affald gældende fra den 28. december 2005 betød, at Reno-Nords 3 ældre ovnlinier ikke måtte idriftsættes uden væsentlige ændringer. På den baggrund blev ovnlinie 1 og 2 (etableret i 1980) nedlagt. Der blev gennemført ændringer i ovnlinie 3, som er etableret i 1991, for at anlægget medio 2007 overholder gældende miljøkrav og kan anvendes som reserveanlæg. Ovnlinie 3 er udlagt med en affaldskapacitet på 11 ton/time ved en brændværdi på 10,5 GJ/ton. Reno-Nord ønsker at udnytte ovnlinie 3 som supplement til ovnlinie 4. I forbindelse med en evt. fusion, forventer Reno-Nord, at ovnlinje 3 kan godkendes til egentlig drift samtidige med ovnlinje 4, da affaldsgrundlæget da vil være til stede. Reno-Nord fortog investeringer i 2007 for, at ovnlinie 3's røggasbehandling ville opfylde relevante krav. Forbrændingsanlæggets nuværende funktion og drift både teknisk, miljømæssigt og energimæssigt vurderes at være tilfredsstillende. Det maskinelle anlæg på forbrændingsanlægget vurderes at kunne fortsætte driften i den beregningsmæssige restlevetid. Den nedskrevne genanskaffelsesværdi af forbrændingsanlægget samt grundværdien og med fradrag for skrotningsomkostningerne er beregnet til 980 mio. kr. pr. 31. december 2011. Værdien af anlægget netto restgælden per 31. december 2011 er ca. 307 mio. kr.

  3. METODE

  Ved vurdering af værdien af en bygning og/eller et produktionsanlæg vil man normalt søge at afdække, hvor meget produktionsanlægget er værd i fri handel. For at produktionsanlægget grundlæggende skal have en værdi, skal anlægget:

  • teknisk set fremstå produktionsdygtigt • ligge inde med de nødvendige godkendelser for drift • besidde nødvendige aftaler for drift

  Derudover vil værdien i fri handel typisk afhænge af produktionsanlæggets indtjeningsevne i restlevetiden. Der er imidlertid umuligt at definere en indtjeningsevne for et affaldsbehandlingsanlæg, der fungerer på et stærkt reguleret marked, hvor anlægget skal drives efter ”hvile i sig selv”-princippet. Da affaldsforbrændingsanlæg ikke må indregne overskud af driften, kan der ikke beregnes en indtjeningsevne, og forbrændingsanlæg fungerer da heller ikke under fri markedsdannelse. Interessentskabet er forpligtet til at, billigst muligt forbrænde det affald, som dannes i dettes 5 interessentkommuner. Det er derfor Rambølls vurdering, at den bedst egnede metode til opgørelse af Reno-Nords forbrændingsanlægs værdi, er en beregning af den nedskrevne værdi af anlæggets vurderede genanskaffelsespris. Nedskrivningen foretages lineært over anlæggets totale levetid idet dog de elektromekaniske og bygningsmæssige leverancer holdes adskilt. Genanskaffelsespris og levetid vurderes separat for hver driftsenhed (ovnlinie). Den totale levetid forudsættes at være den levetid anlægget har ud fra en teknisk og aftalemæssig vurdering under forudsætning af, at der i levetiden foretages de nødvendige levetidsforlængende vedligeholdelsesarbejder på ovnlinierne.

 • RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG

  3

  Det antages således, at I/S Reno-Nords forbrændingsanlægs ovnlinie 3 efter renoveringen de seneste år har en restlevetid til 2033 med det nuværende driftsmønster. Ved mere intensiv brug af ovnlinjen (se delrapport 4 Forbrændingsøkonomi for yderligere) er det forudsat, at ovnlinjen levetidsforlænges i 2023. Levetiden for det eksisterende anlæg på ovnlinje 3 fastsættes således til 2023. For ovnlinie 4 anslås den tekniske levetid (uden levetidsforlængende re-investeringer) at være ca. 25 år fra idriftssættelsen i 2005. De elektromekaniske installationer vil således være afskrevet (den afskrevet genanskaffelsespris) i 2030, medens bygningen forventes at have en levetid på 40 år.

  4. MYNDIGHEDSFORHOLD

  4.1 Planmæssige forhold Reno-Nords Forbrændingsanlæg ejes af Reno-Nord og anlægget er en forretningsenhed under Reno-Nord. Anlægget er beliggende på Troensevej 2 i Aalborg Øst. Grundens matrikelnummer er Nr. Tranders, AAL 4 CG m.fl. Arealet afgrænses af Humlebakken mod syd, Troensevej mod vest og jernbanelinien ud til Grønlandshavnen mod øst. Vest for anlægget ligger et stort boligområde – der er ca. 500 m til den nærmeste boligbebyggelse på Hvidkildevej og Fyrkildevej. Mod nord/nordøst er der industriområde. Mod syd og øst er der åbent land. Matriklen, hvorpå forbrændingsanlæg ligger, er omfattet af Aalborg kommunes lokalplan nr. 08-053 fra februar 2003. Lokalplanen omfatter en del af Aalborg Øst Industriområde nord for Humlebakken og øst for Tranholmvej. Planen dækker Reno-Nords areal samt et rekreativt område nord herfor. Lokalplanområdet ligger i den sydligste del af industriområdet Aalborg Øst. Lokalplanen fastlægger, at det område, hvor forbrændingsanlægget ligger, er udlagt til forbrændingsanlæg for dagrenovation mv. (område A af Lokalplanen). Lokalplanen giver mulighed for at etablere et nyt affaldsbaseret kraftvarmeværk (ovnlinie 4) på det eksisterende anlæg på Troensevej. Lokalplanen giver mulighed for etablering af bygninger med en højde på op til 50 m (hvilket overgår den tidligere lokalplans højdebestemmelse på 30 m), og tillader en bebyggelsesprocent på 50 % i område A. Et af formålene med Lokalplanen er at sikre, at det rekreative område nord for Reno-Nord (område B) ikke bliver generet af eventuel støj og anden forurening fra forbrændingsanlægget. Forbrændingsanlægget skal afskærmes med beplantningsbælter og støjniveauet fra delområde A må kun svare til niveauet fra en virksomhed inden for miljøkategori 5-7. Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplantillæg nr. 75 udarbejdet i forbindelse med etablering af ovnlinie 4 ’Etablering af ny ovnlinie på I/S Reno-Nord, Aalborg Kommune, marts 2003’. Regionplantillægget indeholder en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet). I Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt støtter Amtsrådet statens overordnede mål med hensyn til affaldsplanlægning, herunder, ”mest mulig udnyttelse af energien ved forbrænding af affald, og mindst muligt affald til deponering”. Energiproduktionen fra affaldsforbrænding skal udnyttes optimalt, og der skal sikres et acceptabelt net af affaldsanlæg for at minimere affaldstransporten. Ved en eventuel etablering af nye anlæg, kræves det, at ”ansøger kunne godtgøre, at energien fra affaldsforbrændingen kan nyttiggøres på en hensigtsmæssig måde i sammenhæng med den øvrige energiforsyning… der skal foreligge aftale om en stabil afsætning af den forventede produktion af både el og varme fra anlægget.” I Regionplan 2005 angives, at den kommunale udlægning af arealer skal foretages således, at afstanden mellem en forurenende virksomhed (heriblandt tekniske anlæg) og en forureningsfølsom arealanvendelse ikke bliver mindre end 500 m.

 • RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG

  4

  4.2 Miljømæssige forhold 4.2.1 Miljøgodkendelse

  I henhold til bekendtgørelse nr. 879 i lov om miljøbeskyttelse af 26. juni 2010 skal Reno-Nords forbrændingsanlæg miljøgodkendes. Reno-Nords er ligeledes i henhold til bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders forpligtelse til at afgive miljøoplysninger, forpligtet til at afgive de i bekendtgørelsen omtalte miljøoplysninger. Reno-Nords forbrændingsanlæg er miljøgodkendt af Miljøstyrelsen Aarhus med følgende godkendelse, tillæg og revisioner:

  Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af et eksisterende affaldsforbrændingsanlæg på Matr. nr. 4a m.fl. Nørre Tranders, Aalborg Jorder, Aalborg Kommune (21. marts 1995).

  Tillæg til miljøgodkendelse dateret 21. marts 1995 ’I Henhold til Miljøbeskyttelseslovens

  § 33 godkendes etablering og drift af en ny affaldsforbrændingslinie på det eksisterende affaldsforbrændingsanlæg I/S Reno-Nord, Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst’ (11. april 2003). Tillægget giver tilladelser til drift af ovnlinie 4, og tillægget forudsætter, at ovn 1 og 2 nedlæges ved ibrugtagning af ovn 4. Tillægget giver også tilladelse til udledning af spildevand fra ovn 4 røggasrensning direkte til Limfjorden.

  Revision af miljøgodkendelse på Reno-Nord, herunder tilladelse til etablering af nyt

  slaggelager samt et forøget antal transporter til og fra virksomheden (7. marts 2005).

  Tilladelse til fortsat drift af ovnlinie 3 på Reno-Nord samt udvidelse af listen over farligt affald til forbrænding (6. oktober 2006). Tilladelsen indeholder tilladelse til fortsat drift af ovnlinie 3, hvilket efterfølgende er påklaget til Miljøstyrelsen og herfra videresendt til Miljøankenævnet. Der er truffet endelig afgørelse d. 9. november 2009, hvormed drift af ovnlinie 3 kan fortsætte.

  I april 2012 har Reno-Nord via et tillæg til miljøgodkendelsen fået tilladelse til at brænde shredderaffald fra behandling af bilskrot og andet metalskrot. Forbrændingen af shredderaffald skal ske indenfor den gældende miljøgodkendelses kapacitet på forbrænding af 180.000 ton affald pr. år.

  Forbrændingsanlægget er godkendt til modtagelse af dagrenovation, dagrenovationslignende affald samt neddelt industriaffald. Forbrændingsanlægget er tillige godkendt til forbrænding af en begrænset mængde miljøfarligt affald og kreosotbehandlet træ. I miljøgodkendelsen er specificeret, hvilke affaldsfraktioner anlægget har tilladelse til at brænde. Nordjyllands Amt var miljøtilsynsmyndighed for forbrændingsanlægget indtil 31. december 2006. I forbindelse med strukturreformen er der fortaget ændring af myndighedskompetence for en række listevirksomheder. I dag er Miljøstyrelsen Aarhus godkendelses- og tilsynsmyndighed for Reno-Nords forbrændingsanlæg.

  4.2.2 Spildevandsudledning Reno-Nord udleder spildevand til både det offentlige kloaksystem og direkte til Limfjorden. Sanitært spildevand og rengøringsvand udledes til det kommunale kloaksystem, mens overfladevand udledes til Aalborg Kommunes regnvandssystem. Reno-Nord har tilladelse fra Aalborg Kommune til at aflede spildevand til det kommunale spildevandsanlæg (dateret den 4. april 1990). Processpildevandet fra ovnlinie 4s våde røggasrensningsproces ledes via en pumpeledning til udledning i Limfjorden/Langerak. Reno-Nord har etableret spildevandsrensning internt, og

 • RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG

  5

  processpildevandet fra ovnlinie 4 renses inden udledning. Udledningstilladelsen er indeholdt i miljøgodkendelsen til etableringen af ovnlinie 4, og er meddelt efter bekendtgørelse 921 af 8. oktober 1996 om kvalitetskrav til vandområder og krav til udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer eller havet. Der er givet tilladelse til udledning af 40.000 m3 spildevand årligt fra røggasrensningen. Grænseværdien for dioxin i udledningstilladelsen er fastsat til 0,1 ng/l.

  4.3 Varmeplanmæssige forhold Reno-Nord er godkendt i henhold til varmeforsyningsloven til levering af varme fra forbrænding af affald med godkendelse af 27. august 2007 fra Aalborg Kommune (Byrådsbeslutning). I henhold af godkendelsen kan Reno-Nord som 1. prioritet afsætte affaldsvarme med en effekt på op til 60 MW, dog begrænset til 45 MW om sommeren (perioden 1/6-30/9) som maksimal døgnmiddelværdi. Som 6. prioritet kan Reno-Nord yderligere afsætte 18 MW varme fra ovnlinje 3. Varmeproduktionen baseres på en indfyret affaldsmængde 1.925 TJ/år svarede til 175.000 ton affald med en brændværdi på 11 GJ/ton. Kommercielt afsættes affaldsvarmen til Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne med aftale, der senest er revideret med tillæg af 10/7 2012. I henhold til denne aftale kan Reno-Nord afsætte varme jf. ovenstående byrådsbeslutning. Dog med den begrænsning at den maksimale effekt i sommerperioden reduceres i et omfang som svarer til varmeproduktionen fra den del af affaldet, som stammer fra ikke-interessentkommuner. Ved fuld varmproduktion på både ovnlinje 3 og 4 produceres op til 68 MW, hvorfor fuld produktion på begge ovnlinjer kun er mulig, når der er behov for 6. prioritets varme. I hele fyringssæsonen kan der dog modtages 60 MW, svarende til dellastproduktion på ovnlinje 3 samtidig med fuldlastproduktion på ovnlinje 4.

  5. AFTALEFORHOLD, AFFALDSSIDE

  De efterfølgende beskrevne aftaleforhold på affaldssiden omhandler tilførsel af brændbart affald til Reno-Nords forbrændingsanlæg og bortskaffelse af restprodukter fra forbrændingen. De enkelte aftalers indflydelse på eventuel dannelse af et nyt affaldssamarbejde er vurderet og angivet i efterfølgende gennemgang af aftaler.

  5.1 Aftaler med interessentkommuner Reno-Nord har 5 interessentkommuner: Brønderslev Kommune, Jammerbugt Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Aalborg Kommune. De seneste vedtægter for I/S Reno-Nord er fra 14. marts 2011. Bestyrelsen for interessentskabet består af repræsentanter for interessenterne (Aalborg Kommune er repræsenteret med 8 bestyrelsesmedlemmer mens de resterende interessenter er repræsenteret med 1 bestyrelsesmedlem hvert). Optagelse af nye deltagerkommuner samt udvidelse af de nuværende deltageres deltagelse i samarbejdet kræver godkendelse af et flertal på 2/3 af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser samt af tilsynsmyndigheden. I vedtægterne fastslås det, at interessentskabets formål bl.a. er at drive de fornødne anlæg til behandling af affald fra interessentkommunerne. I vedtægterne slås det bl.a. fast, at vedtægtsændringer kræver tiltræden fra samtlige af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Foruden tiltræden fra samtlige af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser kræves godkendelse af tilsynsmyndighederne i henhold til Lov om kommunernes styrelse. Ved opløsning af interessentskabet fordeles nettoformuen på interessentkommunerne efter fordelingstallet (svarende til indbyggertallet pr. 31. december 2006 i deltagerkommunerne).

 • RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG

  6

  Af vedtægterne fremgår det, at udtræden af interessentskabet kan ske med 1 års varsel til den 1. januar, dog tidligst, når gælden i forbindelse med etablering af anlæg er afviklet. Den udtrædende interessent har imidlertid ikke krav på udbetaling af nogen del af interessentskabets nettoformue, hvorimod Reno-Nord kan gøre krav på erstatning som følge af en dårligere udnyttelse af anlægskapaciteten. Desuden hæfter den udtrædende interessent fortsat for de lån og øvrige forpligtelser, herunder eventuelt miljøansvar, der påhviler interessentskabet på udtrædelsestidspunktet.

  5.2 Aftaler med virksomheder Reno-Nord har ingen formelle aftaler med virksomheder, hvad angår modtagelse af affald, men modtager farligt affald fra I/S MOKANA og modtog således i 2011 ca. 8.200 t farligt affald herfra.

  5.3 Samarbejdsaftale med andre forbrændingsanlæg I/S Reno-Nord har ikke indgået formelle samarbejdsaftaler med andre eksterne affaldsinteressentskaber eller affaldsforbrændingsanlæg. I/S Reno-Nord modtager affald fra Renovest i perioder, men der eksisterer ingen formelle aftaler vedrørende dette forhold.

  5.4 Bortskaffelse af restprodukter 5.4.1 Aftale om disponering af slagge

  I/S Reno-Nord har ingen formel aftale i forbindelse med disponering af slagge. I/S Reno-Nord har ad-hoc arrangementer med forskellige parter, hvad angår afhentning, transport, afsætning af slagge, skrot og sigterest til genanvendelse.

  5.4.2 Aftale om behandling af røggasrensningsprodukter I/S Reno-Nord har indgået aftale med Dansk Restprodukthåndtering (DRH) om afhentning og bortskaffelse af flyveaske, gips og slam fra ovnlinie 4 røggasbehandling, og restprodukter fra ovnlinie 3 røggasbehandling. I kontrakten er der ikke defineret et loft over antal tons/år i forbindelse med røggasrensningsprodukter til afhentning og bortskaffelse. Priser er defineret per ton for flyveaske, gips og slam fra ovnlinie 4 og restprodukter fra ovnlinie 3. DRH leverer restproduktet til slutdeponering i Tyskland.

  6. AFTALEFORHOLD, ENERGISIDE

  6.1 Aftale om varmesalg Der er indgået overenskomst med Aalborg Kommune, Fjernvarmeforsyningen, om levering af fjernvarme. Aftalen trådte i kraft den 1. januar 2006 og gælder til og med 2021. Aftalen gælder for levering af varme fra Reno-Nords ovnlinie 4 og 3. Reno Nord og Aalborg Kommune Fjernvarmforsyningen er gensidigt forpligtet til henholdsvist at afsætte og aftage al varmeproduktion fra forbrændingsanlægget. Aftalen kan efter 1. januar 2021 opsiges med 1 års skriftlig varsel til ophør ved udgangen af en måned. Aftalen kan genforhandles, hvis en af parterne finder, at forudsætningerne for levering af overskudsvarme fra forbrændingsanlægget er ændret væsentligt. Prisen for varmeleverancen fra ovnlinie 3 og 4 skal være den omkostningsbestemte varmepris og fastsat i henhold til varmeforsyningslovens prisbestemmelser. Prisen fastsættes på baggrund af

 • RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG

  7

  andelen af de udgifter og indtægter, der vedrører anlæg, der er fælles for varme- og affaldssiden eller alene varmesiden. I og med at ovenstående kontrakt forpligter I/S Reno-Nord til at levere al overskudsvarme til Aalborg Kommune Fjernvarmeforsyningen, eksisterer der for I/S Reno-Nord ikke på nuværende alternative muligheder for afsætning af overskudsvarme

  6.2 Aftale om el-salg En ny el-reform blev vedtaget i 2004, som betyder, at strøm fra affaldsfyrede kraftvarmeanlæg fra 1. januar 2005 skal afsættes på det frie el-marked. Reno-Nords el- produktion er afsat på det frie el-marked fra 1. juli 2005. El-prisen består af et grundbeløb, selve el-prisen og CO2 tilskuddet.

  Reno-Nord har indgået aftale med Nordjysk Elhandel A/S om køb af forbrændingsanlægs el-produktion. Nordjysk Elhandel er forpligtet til at aftage den samlede el-produktion (anslået i kontrakten til ca. 125.000 MWh pr. år).

  Aftalen er gældende fra 1. juli 2005 og indtil den siges op af en af parterne med seks måneders skriftlig varsel.

  Nordjysk Elhandel overtager balanceansvaret for kraftvarmeværkets samlede el-produktion.

  Afregning af el-produktionen foretages til NordPools spotpris, time for time for Vestdanmark (DK1) eller Østdanmark (DK2) i kr./MWh.

  I/S Reno-Nord betaler et honorar på 3,00 kr./MWh for de første 10.000 MWh og 1,00 kr./MWh for de efterfølgende op til 100.000 MWh og herefter 0,75 kr./MWh. Til dækning af Nordjysk Elhandels omkostninger i balancemarkedet betales en fast pris på 3,50 kr./MWh.

  Der forventes ingen problemer med at videreføre aftalen efter tilgang af nye interessentkommuner eller efter en evt. fusion. Ligeledes forventes aftalens indhold at kunne videreføres på tilsvarende vilkår ved en evt. udvidelse af el-produktionen.

  7. TEKNISKE FORHOLD

  7.1 Generelt Reno-Nords forbrændingsanlæg er udstyret med 2 ovnlinier benævnt ovnlinie 3 og 4. Ovnlinie 4 er ny og blev idriftsat i 2005, mens ovnlinie 3 er ældre og har været i drift siden 1991. Tidligere eksisterede ovnlinie 1 og 2, men de blev nedlagt efter idriftsættelsen af ovnlinie 4. Både ovnlinie 3 og 4 er dampproducerende ovnlinier med turbine/generatoranlæg. De to ovnlinier er udlagt med nominelle kapaciteter på henholdsvis 11,0 t/h og 20,0 t/h, ovnlinie 4 dog ved en højere brændværdi end ovnlinie 3.

  Specifikationer for ovnlinierne er beskrevet i nedenstående tabel 7-1.

  Ovnlinie 4 er et nyt og fuldt tidssvarende anlæg, der er udlagt i henhold til kravene i Forbrændingsbekendtgørelsen, og herved opfylder alle gældende krav.

  Tabel 7-1 Reno-Nords ovnlinjer

  Ovn/kedel Ovnline 3 Ovnlinie 4

  Idriftsat, år 1991 2005 Leverandør BS Miljøteknik Vølund Kapacitet (nominelt lastpunkt)

  11 t/h 10,5 MJ/kg

  20 t/h 12,0 MJ/kg

 • RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG

  8

  Ovn type Bevægelig luftkølet rist Bevægelig luftkølet rist Kedeltype Stående 3-træks kedel, kraft-

  varme producerende Stående 3-træks kedel, kraft-varme producerende

  Røggasrensning Ovnline 3 Ovnlinie 4

  Idriftsat, år 1991 2005

  Leverandør FLS Miljø LAB SA Type Semitørt: GSA + posefilter +

  SNCR Vådt: skrubber + kondensering + venturi + SNCR

  Forbrugsstoffer Læsket kalk, aktivt kul og ammoniak.

  Kalksten, aktivt kul og ammoniak.

  Grundet de væsentligt skærpede miljøkrav i henhold til EU-direktiv for forbrænding af affald fra 28. december 2005 er der gennemført en større ombygning og renovering på ovnlinie 3, hvilket blev afsluttet ultimo 2007. Renoveringen har betydet, at ovnlinie 3 i dag er i stand til at opfylde alle gældende krav.

  I de følgende afsnit er anlægsspecifikationerne for de to ovnlinier nærmere beskrevet.

  7.2 Kapacitet I 2011 behandlede Reno-Nord ca. 184.000 t forbrændingsegnet affald på ovnlinie 4 med et driftstimetal på 8.322 timer, hvilket giver en gennemsnitlig forbrænding på 22 ton affald pr. time. Den relative høje kapacitet på ovnlinjen skyldes affaldets brændværdi, der p.t. er lavere end ovnlinjens udlægning og ovnlinjen skønnes at have en aktuel kapacitet på ca. 23 t/h p.t. Ovnlinie 4 er udlagt til forbrænding i 8.000 timer pr år. I 2011 havde ovnlinie 3 ingen driftstimer.

  7.3 Ovn/kedelanlæg 7.3.1 Ovnlinie 3

  Ovnlinie 3 er idriftsat i 1991. Ovnen er produceret af BS Miljøteknik og forsynet med en bevægelig rist. Kedlen er en stående 3-træks vandrørskedel produceret af Aalborg Ciserv International. Ovn/kedelanlægget producerer 9,68 kg damp pr. sekund ved et tryk på 50 bar. og en temperatur på 425 °C. I forbindelse med renoveringen af ovnlinie 3 er kedelen blevet forsynet med et SNCR-anlæg til reduktion af røggassens indhold af NOX.

  7.3.2 Ovnlinie 4 Ovn og kedel på ovnlinie 4 er produceret af Babcock & Wilcox Vølund Aps. Ovnen er forsynet med en bevægelig luftkølet rist. Kedlen, der er forsynet med et SNCR-anlæg, kan producerer 22,2 kg damp pr. sekund ved et tryk på 50 bar og en temperatur på 425 °C. Kedlens termiske virkningsgrad er ca. 91 % og turbinens cm-værdi er ca. 0,41. Dette bevirker, at der ved en indfyret energimængde på 66,7 MW kan produceres ca. 17,9 MW el og 43 MW varme på turbinen. Hertil skal endvidere tillægges varmeproduktionen fra røggaskondensering på ca. 5 MW, hvilket bringer anlæggets samlede virkningsgrad op på ca. 99 %.

  Denne ovnlinie har været i drift siden 2005 og røggasrensningen på ovnlinien er udlagt til at kunne overholde kravene i Forbrændingsbekendtgørelsen.

  7.4 Røggasrensning 7.4.1 Ovnlinie 3

  Ovnlinie 3 er udstyret med et semi-tørt røggasrensningsanlæg fra FLS miljø. Røggasrensningen til ovnlinie 3 blev leveret sammen med ovn/kedelanlægget som en semitør røggasrensning med GSA og posefilter. I forbindelse med renovering af ovnlinie 3 i 2007 er posefilteret blevet forsynet med en mulighed for indblæsning af aktivt kul i røggassen inden posefilteret. Dette fører til en reduktion af udledningerne af især dioxin og kviksølv i røggassen.

  Til fjernelse af HCl og SO2 fra røggassen injiceres læsket kalk i GSA-processen.

 • RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG

  9

  Røggassen føres fra GSA’en til posefilteret, hvor røggassens indhold af røggasrestprodukter fjernes. Fra posefilteret ledes den rensede røggas af en sugetræksblæser til et separat løb i den fælles skorsten for ovnlinie 3 og 4.

  Ovnlinie 3 er i kedlen udstyret med et SNCR De-NOx anlæg, til reduktion af NOX ved inddysning af ammoniak i den varme røggas.

  7.4.2 Ovnlinie 4 Røggasrensningen på ovnlinie 4 er en våd røggasrensning leveret af LAB SA. I røggasrensningsanlægget passerer røggassen først et elektrofilter til fjernelse af støv/flyveaske. Herefter renses for HCl i en quench/HCl skrubber og derefter for SO2 i en kalkstensskrubber. Efter de to vådskrubbere ledes røggassen til en kondenserende skrubber. I den kondenserende skrubber vaskes røggassen med en vandig opslemning af herdofenkoks, HOK, hvilket absorberer dioxin og evt. restmængder af kviksølv. Endelig ledes røggassen gennem et venturifilter, hvor der finrenses for støv med ferskvand. Fra venturifilteret ledes røggassen af en sugetræksblæser til det ene af de to rør i den fælles skorsten.

  Spildevandet fra røggasrensningsprocessen renses i et særskilt vandbehandlingsanlæg, hvor spildevandets indhold af tungmetaller fjernes inden vandet udledes fra anlægget.

  Ovnlinie 4 er udstyret med SNCR De-NOx anlæg i kedlen, til reduktion af NOX ved inddysning af ammoniak i den varme røggas.

  7.5 Personale Den nuværende stab på I/S Reno-Nords forbrændingsanlæg udgør 35 personer, der alle er overenskomstansatte. Forhold omkring eventuelle ændringer i bemanding behandles ikke i dette notat.

  7.6 Investeringsplan Der eksisterer p.t. ikke en decideret investeringsplan for den fremtidige drift af de to ovnlinier hos I/S Reno-Nord. Dette skyldes hovedsageligt, at ovnlinie 4 er fra 2005, samt at ovnlinie 3 i 2007 afsluttede en større renovering, hvorefter den kun har været begrænset anvendt. Den løbende vedligeholdelse af ovnlinierne afholdes af vedligeholdelsesbudgetterne.

  7.6.1 Ovnlinie 3 I 2007 har der været gennemført en større renovering af ovnlinie 3, hvorved den nu opfylder gældende krav i forbrændingsbekendtgørelsen. Renoveringen har bl.a. omfattet etablering af et SNCR DeNOX-anlæg på ovnlinien. De samlede renovationsomkostninger løb op i godt 30 mio. kr. Det vurderes at der kan behandles forbrændingsegnet affald i op til 6.000 timer årligt på ovnlinje 3, svarende t ca. 60.000 ton affald, uden, at der opstår behov for køling af overskudsvarme. Hvis ovnlinien skal holdes i drift frem til år 2033 ved mere intensiv affaldsbehandling forventes en levetidsforlængelse af ovnlinjen at være nødvendig omkring år 2023, og det anslås at en sådan levetidsforlængelse vil koste omkring 25 mio. kr.

  7.6.2 Ovnlinie 4 Det har ikke været nødvendigt at foretage væsentlige investeringer i ovnlinie 4 efter idriftsættelsen. Hvis ovnlinien skal holdes i drift frem til år 2033, forventes en levetidsforlængelse at være nødvendig omkring år 2025. Det anslås at en sådan levetidsforlængelse vil koste omkring 40 mio. kr.

 • RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG

  10

  8. TEKNISK VURDERING

  Der er foretaget en vurdering af om anlægget teknisk, miljømæssigt og energimæssigt lever op til de krav, man kan stille til et sådant affaldsforbrændingsanlæg. Den tekniske vurdering foretages på baggrund af det seneste års grønne regnskab samt driftsdata og yderligere oplysninger fra Reno-Nords forbrændingsanlæg. Der er ikke tale om en egentlig tilstandsvurdering.

  8.1 Tekniske forhold Ved behandling af de tekniske forhold vurderes anlæggets tilstand ud fra bl.a. driftsparametre og den løbende vedligeholdelse, der er foretaget på anlægget. Der ses overordnet på anlæggets drift og energiproduktion samt på ovn-/kedel og røggasrensningsanlæg samt slaggekvalitet, idet disse udgifter vejer mest mht. drifts og vedligeholdelsesudgifter.

  8.1.1 Ovn Murværket i ovnrummet belastes hårdt, hver gang anlægget startes op og lukkes ned pga. de store temperaturændringer, der opstår under processen. Hos Reno-Nord anvendes ovnlinie 4 under normal drift, mens ovnlinje 3 kun skal anvendes som reserve og supplement til ovnlinie 4. Med den nuværende miljøtilladelse er ovnlinje 4 i stand til at forbrænde alt det affald der modtages. Herved anvendes ovnlinje 3 kun i perioder, hvor ovnlinje 4 er ude af drift. På denne måde minimeres antallet af opstarter og nedlukninger af de enkelte ovnlinjer mest muligt

  8.1.2 Kedel I kedlen er der risiko for korrosion af kedel- og overhederrør pga. røggassens indhold af sure gasser. Reno-Nord foretager løbende inspektioner af kedel- og overhederrør i forbindelse med revisionsstop. Ovn 4 kan fortsat betegnes som en nyere ovn og på baggrund af tidligere inspektioner er der ikke anledning til at forvente andet end at kedlen er i en stand, der kan forventes af en kedel med denne alder. I forbindelse med renovering af ovnlinje 3 i 2007 er der foretaget udbedring af kedlen. Herved er de hårdest korroderede kedeldele udskiftet og kedelen bragt i en stand, der kan betegnes som god taget dens alder i betragtning. Ovnlinjen har kun være i begrænset drift siden den blev renoveret, hvorfor der ikke forventes væsentlige ændringer i korrosionen i kedlen. Korrosion i kedlen er stærkt afhængigt af temperaturen på ydersiden af kedelrørene, som vist på figur 1. Overhederen er den første ubeskyttede kedelkomponent som røggassen møder, og hermed den umiddelbart mest udsatte del i kedlen. Målinger af temperaturen før overhederen giver en god indikation af, hvilken korrosionsrate kedlen udsættes for. Tidligere målinger har vist, at røggastemperaturen før overhederen i ovnlinje 4 typisk er 520-600 °C. Der foreligger ikke målinger for ovnlinje 3.

  Figur 8-1 Korrosionsdiagram

 • RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG

  11

  Der er ikke foretaget målinger af temperaturen på ydersiden af rørene for nogen af ovnlinierne, men da dampen maksimalt er 425 °C, vurderes det, at driftspunktet for ovnlinie 4 ligger uden for korrosionsområdet (Heavy corrosion), jf. korrosionsdiagrammet på figur 1.

  8.1.3 Røggasrensningsanlæg Begge ovnlinier er udstyret med tidssvarende røggasrensningsanlæg. Analyser af røggassen fra ovnlinie 3 og 4 viser, at anlæggene overholder de gældende krav i miljøgodkendelsen mht. emissionsgrænseværdier. Der forventes ingen fremtidige problemer med overholdelse af emissionskrav, da anlæggene hidtil har kørt i overensstemmelse med de gældende krav.

  8.2 Miljø Miljømæssigt vurderes anlægget på den miljøbelastning, anlægget forårsager i forhold til de lovmæssige krav for bl.a. emissioner og slaggekvalitet. Ifølge miljøgodkendelsen skal ovnlinie 4 benytte støttebrænder i forbindelse med opstart og nedlukning af ovnlinien samt i perioder hvor røggastemperaturen i efterforbrændingszonen falder til under 850 °C. For ovnlinie 3 er der givet godkendelse til, at der under opstart og nedlukning anvendes støttebrændsel i form af biobrændsel (træflis) til at sikre røggastemperaturen i efterforbrændingszonen.

  8.2.1 Ovn/kedel I henhold til miljøgodkendelsen for både ovnlinie 3 og ovnlinie 4 skal røggassen i efterforbrændingskammeret til alle tidspunkter bringes op på en temperatur på mindst 850 °C i mindst 2 sekunder. Temperaturkravet er opstillet for at sikre udbrænding af røggassen og dermed reducere indholdet af bl.a. dioxin og CO i røggassen. Ovnlinie 4 er bestykket med to stk. oliebaserede støttebrænder af hver 25 MW. Støttebrænderne på ovnlinie 4 startes automatisk, når temperaturen i efterforbrændingszonen (EBK temperaturen) falder under 850 °C. I praksis opstartes støttebrænderne dog lidt før temperaturen falder under 850 °C. I det grønne regnskab for 2011 findes ingen angivelser af, hvor stor en del af driftstiden, temperaturen i efterforbrændingszonen i løbet af en ti-minutters periode, har været under 850 °C

 • RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG

  12

  Reno-Nords egne målinger af ovnlinie 4 viser generelt få overskridelser af EBK temperaturkravet. De hyppigste overskridelser sker i forbindelse med op- og nedlukning af ovnlinien eller ved forbrændingstekniske forstyrrelser. De fleste driftsdage viser ingen overskridelser af EBK temperaturkravet på 10 minutters middelbasis. Der ses generelt en temperatur på 930-940 °C i efterforbrændingskammeret under normal drift. Der er ikke installeret støttebrændere på ovnlinie 3. Det skal bemærkes, at affaldsforbrændingsanlæg i henhold til forbrændingsbekendtgørelsen skal drives således, at røggassen, selv under de mest ugunstige forhold, bliver opvarmet til en temperatur, der i mindst 2 sekunder er mindst 850 °C

  8.2.2 Emissioner Efter færdiggjort ombygning og renovering af ovnlinie 3 er der i november 2010 foretaget emissionsmålinger på røggassen og resultaterne fremgår af tabel 8-1.

  Resultatet af målingerne sammenholdt med de gældende vilkår i miljøgodkendelsen viser, at der generelt ikke er problemer med at overholde emissionsgrænserne. Resultatet af målingerne sammenholdt med de gældende vilkår i miljøgodkendelsen viser, at der generelt ikke er problemer med at overholde emissionsgrænserne. Måleinstituttet har ikke målt emissioner af NOX, CO og SO2, men en gennemgang af døgnrapporterne for de seneste år viser, at der heller ikke er problemer med at overholde gældende miljøkrav for disse stoffer.

  Tabel 8-1 Stikprøvemålinger på Reno-Nords ovnlinje 3 2010

 • RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG

  13

  Parameter Emissionsmålinger november 2010 Vilkår i miljøgodkendelsen

  ½-timesmiddelværdier

  [mg/Nm3], ref 1) Døgnmiddel-

  værdier ½-timesmiddel- værdier (100 %)

  HF

 • RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG

  14

  Parameter Emissionsmålinger 2012 Vilkår i miljøgodkendelsen

  ½-timesmiddelværdier

  [mg/Nm3], ref 1) Døgnmiddel-

  værdier ½-timesmiddel- værdier (100 %)

  HF

 • RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG

  15

  Tabel 8-3. Gældende grænseværdier for udledning af renset spildevand til Limfjorden.

  Stof Enhed Grænseværdi

  Cadmium Kobber Zink Bly Nikkel Chrom Kviksølv Arsen Sølv Thallium Dioxin Totalt kvælstof Suspenderet stof Olie Temperatur pH Spildevandsmængde

  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l n/l

  mg/l mg/l mg/l °C -

  m3/år

  0,025 0,029 0,860 0,056 0,083 0,010 0,003 0,040 0,005 0,040 0,1 8 30 10 50

  6,0-9,0 40.000

  8.2.4 Slagge

  Ved forbrændingsprocessen omdannes affaldet til ca. 19 % slagge, hvorved der i 2011 er produceret ca. 35.000 ton slagge. Forud for genanvendelse af slaggen udtages såvel magnetiske som ikke magnetiske metaller til genbrug fra denne. I 2011 blev der således genanvendt 2.223 t jern og 695 t andre metaller, fortrinsvist aluminium og kobber, fra forbrændingsslaggerne. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1662 af 24. december 2010 om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder fastlægger krav til slaggens sammensætning og til indhold af forskellige stoffer i eluatet (udvaskningsanalyse), for hvorledes den kan genanvendes. Bekendtgørelsen fastlægger rammer for, hvad slaggen må anvendes til, ud fra indholdet af forskellige stoffer i faststoffet og eluatet. For hver af analyseparametrene placeres slaggen i én af kategorierne; 1,2 eller 3, hvor kategori 1 stiller de strengeste krav til slaggen. Kan slaggen ikke opfylde kategori 3 kravene, skal den deponeres på losseplads. Et parti slagge kategoriseres efter det stof, der giver anledning til den højeste kategori. Andelen af ikke fuldstændigt forbrændt affald i slaggen bør være lavt af hensyn til slaggens stabilitet ved eventuel genanvendelse. I miljøgodkendelsen er der stillet krav om, at slaggen maksimalt må indeholde 3 % total organisk kulstof (TOC). TOC målingen er ikke nærmere defineret i miljøgodkendelsen, men det antages, at det er den usorterede slagges indhold af TOC i forhold til slaggeprøvens indhold af tørstof, der menes. Generelt ses en god udbrænding af slaggen fra ovn 3 og 4 idet indholdet af totalt organisk kulstof gennemsnitligt ligger langt under grænseværdien.

  8.2.5 Andre restprodukter Det tørre restprodukt fra røggasrensningen på ovnlinie 3, flyveaske og filterkager fra tungmetalfældningen i spildevandsrensningen afsættes til Dansk Restprodukthåndtering, som deponerer dette forsvarligt i Tyskland i specielt depot. Af det grønne regnskab for år 2010 (ovnlinje 3 havde ingen driftstimer i 2011) fremgår det, at mængden af røggasrestprodukter udgjorde 931 ton, hvilket svarer til ca. 6 % af den samlede affaldsmængde der blev brændt på ovnlinje 3 i år 2010.

  8.2.6 Støj Udendørs støjemissioner fra anlægget genereres hovedsageligt via lastbiltrafikken til og fra forbrændingsanlæggets affaldssilo i dagtimerne. Indendørs er de væsentligste kilder til støj

 • RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG

  16

  affaldskrananlægget, diverse blæsere samt turbine-/generatoranlægget. For de udendørs støjemissioner skærmer støjvoldene, placeret i anlæggets skel, for de nærmeste naboer. Fra de indendørs støjkilder reduceres emissionerne til omkringliggende naboer væsentligt af bygningen.

  8.2.7 Lugt og støv Lugt og støv fra anlægget stammer fortrinsvist fra aflæsning af affald og håndtering i aflæssehallen, specielt i tørre perioder. For at begrænse gener fra lugt og støj holdes porte til aflæssehallen lukket i anlæggets åbningstid, når der udvikles støv. Lugtpåvirkningen er begrænset til dette område, idet der er undertryk i aflæssehallen i forhold til omgivelserne, og idet afkastluften opsamles og genanvendes som primær luft til forbrændingen.

  8.2.8 Forurening af grunden Ifølge lokalplanen kan der have foregået aktiviteter i området, der kan have forurenet jorden. Dette indebærer, at flytning af jord fra arealet skal anmeldes til kommunen. Der foreligger imidlertid ingen konkrete oplysninger om jordforurening på grunden, men grundet det faktum, at der på forbrændingsanlæggets område er anvendt slaggen til stabilisering og opbygning af kørearealer, må oprensning af grunden efter endt anvendelse som forbrændingsanlæg derfor påregnes. Omkostninger til oprensning fradrages i værdiansættelsen.

  8.3 Energiomsætning

  8.3.1 Driftstid I tabel 8-4 er oplyst relevante driftstimer på ovnlinie 3 og ovnlinie 4

  Tabel 8-4. Driftstimetal på ovnlinie 3 og 4.

  År Forbrændt affaldsmængde Driftstid

  ovnlinie 3 Driftstid

  ovnlinie 4

  2005 153.697 ton 4.766 h -

  2006 174.536 ton 0 h 8.080 h

  2007 180.390 ton 1.203 h 7.608 h

  2008 181.114 ton 0 h 8.085 h

  2009 189.879 ton 693 h 8.113 h

  2010 158.233 ton 1.394 h 6.522 h

  2011 184.307 ton 0 h 8.322 h

  Generelt ses høje driftstimetal for ovnlinie 4. Grunden til det noget lavere driftstimetal i 2010 skyldes et turbinehaveri.

  8.3.2 Energiproduktion I henhold til det grønne regnskab producerede Reno-Nords forbrændingsanlæg i år 2011 373.381 MWh fjernvarme og 136.913 MWh elektricitet (brutto) ved forbrænding af 184.307 t affald. Dette giver en samlet energiproduktion pr. ton affald på 10,0 GJ/ton. Under antagelse af, at det modtagne affalds brændværdi er 10,5 GJ/ton, kan den gennemsnitlige termiske virkningsgrad beregnes til ca. 95 %.

  8.4 Samlet vurdering Ved en samlet vurdering af ovnlinie 3 og 4 på Reno-Nords forbrændingsanlæg er ovnliniernes funktion og drift både teknisk, miljømæssigt og energimæssigt tilfredsstillende og i forhold til, hvad der kan forventes af et tilsvarende anlæg.

 • RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG

  17

  9. VÆRDIANSÆTTELSE

  9.1 Offentlig vurdering. Den offentlige vurdering af grundværdi og bygninger per 31. december 2011: Ejendomsværdi (Troensevej 2) 127.989.700 kr. Grundværdi (Troensevej 2 og Lundeborgvej 30) 8.081.500 kr. Sum 136.071.200 kr. Den offentlige ejendomsværdi omfatter udelukkende grund og bygninger og er således eksklusiv værdien af maskinelt udstyr.

  9.2 Restgæld og henlæggelser Pr. 31. december 2011 er restgælden på de eksisterende lån ca.: Banklån 545.163.000 kr.

  Den oprindelige hovedstol på lånet fra Danske Bank er 620 mio. kr. Lånet tilbagebetales over 16 år efter en betalingsprofil aftalt imellem Danske Bank og I/S Reno-Nord til en rentesats på 5,54 % p.a.

  Anlægget er ifølge opgørelsen over ydelser og restgæld gældfrit ved udgangen af 2022. Da investeringerne således afholdes hurtigere end den tekniske levetid for anlægget, kan restgælden ikke anvendes som et udtryk for værdien af anlægget.

  9.3 Afskrevet værdi af anlægget I henhold til Reno-Nords anlægskartotek for 2011, afskrives bygninger over 20-25 år. Ultimo 2011 var den resterende bogførte værdi af ovnlinie 3 og 4 ca. 507 mio. kr. Alle komponenter, der hører til ovnlinie 4, afskrives over 16 år (hvilket svarer til lånterminen). Investeringen i forbindelse med etablering af ovnlinie 4 blev fortaget mellem 2000-2005. Anlægget blev optaget i anlægskartotek per den 1. januar 2006 med en værdi på 656 mio. kr. I 2007 blev der yderligere investeret ca. 7 mio. kr., i 2008 12,2 mio. kr., i 2009 1,5 mio. kr. og i 10,7 mio. kr. i anlægget. Det er normalt, at maskintekniske anlæg afskrives hurtigere end anlæggenes tekniske levetid, da de maskintekniske anlæg løbende vedligeholdes og levetidsforlænges. Den forventede tekniske levetid er således typisk 25 år for et forbrændingsanlæg, idet store udsving ofte ses, som følge af levetidsforlængende re-investeringer. Anlæggets egentlige værdi nedskrives derfor hurtigere end den tekniske nedslidning under forudsætning af, at anlægget vedligeholdes og levetidsforlænges. Den afskrevne værdi er derfor ikke repræsentativ for den faktiske værdi af anlægget, eftersom afskrivningsperioden ikke svarer til anlæggets tekniske levetid.

  9.4 Nedskrevet genanskaffelsesværdi af anlægget Genanskaffelsesværdien af to kraftvarmeproducerende ovnlinjer til behandling af forbrændingsegnet affald med behandlingskapacitet på henholdsvis 11 ton pr. time og 20 ton pr. time svarende til Reno-Nords forbrændingsanlæg fremgår af nedenstående. Der er i vurderingen taget udgangspunkt i, at begge ovnlinier er opgraderede til de nugældende og fremtidige krav til affaldsforbrændingsanlæg, som de kendes i dag jævnfør forbrændingsbekendtgørelsen. Anlægget tænkes etableret på bar mark. Dampproducerende ovnlinie, kapacitet: 11 t/h 650 mio. kr. Dampproducerende ovnlinie, kapacitet: 20 t/h 1.050 mio. kr. Prisen på et nyt anlæg etableret på bar mark, som svarer til Reno-Nords anlæg, reflekterer de prisudviklinger, der har været på især leverance af røggasrensning og ovn/kedel anlæg og maskiner i løbet af de seneste år. Genanskaffelsesprisen er i forhold til estimat fra 2008 nærmest

 • RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG

  18

  uændret, hvilket er et resultat af den generelle konjunkturudvikling, stigende stålpriser samt øget konkurrence blandt leverandørerne af ovn/kedel- og røggasrensningsteknologi. Ovnlinie 3 er idriftsat i 1991 og det forventes, at denne efter de omfattende investeringer i 2007 og 2008 har en restlevetid til 2033 med det nuværende driftsmønster. Ved mere intensiv brug af ovnlinjen (se delrapport 4 Forbrændingsøkonomi for yderligere) er det forudsat, at ovnlinjen levetidsforlænges i 2023. Levetiden for det eksisterende anlæg på ovnlinje 3 fastsættes således til 2023. Ovnlinie 4 er idriftsat medio 2005. Ovnlinien har fået installeret et SNCR-anlæg, hvorfor det forventes, at ovnlinien kan brænde affald med overholdelse af alle nuværende kendte krav til røggasemissioner. Prisen på et nyt anlæg etableret på bar mark, som svarer til ovnlinie 4, reflekterer de betydelige prisstigninger, der har været på især leverance af røggasrensning og ovn/kedel anlæg og maskiner fra medio 2005 til i dag. De elektromekaniske installationer forventes nedslidt i 2030, medens bygningen forventes at have en levetid på 40 år. På figur 9-1 er det vist, hvorledes en lineær nedskrivning af et nyt anlæg svarende til Reno-Nords forbrændingsanlæg vil forløbe. Afskrivning af ovnlinie 4 foretages individuelt for maskinleverancen og bygningsleverancen, svarende til de forventede levetider for de respektive komponenter uden de fremtidige forventede levetidsforlængende renoveringer/investeringer som tidligere beskrevet. Ultimo 2011 kan anlæggets nedskrevne genanskaffelsesværdi således opgøres til: Dampproducerende ovnlinie, kapacitet: 11 t/h 223 mio. kr. Dampproducerende ovnlinie, kapacitet: 20 t/h 789 mio. kr. Sum 1.012 mio. kr. De anførte anlægsværdier indeholder ikke grundværdi.

  Figur 9-1 Nedskrivning af genanskaffelsesværdi for I/S Reno-Nords ovnlinie 3 og ovnlinie 4. Den anførte værdi er ultimo det pågældende år.

  9.5 Økonomisk vurdering For værdiansættelse af Reno-Nords forbrændingsanlæg tages der udgangspunkt i den nedskrevne nyværdi af et tilsvarende forbrændingsanlæg ved etablering på bar mark pr. 31/12 2011. Den nedskrevne genanskaffelsesværdi tillægges herefter grundværdien og fratrækkes skrotningsomkostningerne for anlægget.

  0200400600800

  1.0001.2001.4001.600

  [mio

  . kr.

  ]

  Reno-NordNedskrevet genanskaffelsesværdi

  I alt Ovn 3 Ovn 4

 • RENO-NORDS FORBRÆNDINGSANLÆG

  19

  Værdien af løsøre og reservedele samt inventar m.v. på forbrændingsanlægget medtages ikke i værdiansættelsen, da værdien af disse fremgår af årsregnskabet. Der er i vurderingsfortegnelsen ingen anmærkning om evt. forurening, hvorfor der ikke er foretaget fradrag for dette. Værdien af grund forudsættes uændret pr. 1. januar 2012. Ved en eventuel fremtidig lukning af Reno-Nords forbrændingsanlæg vurderes, det at omkostninger til skrotning vil overstige eventuelt salg af anlægsdele. Samlet set vurderes skrotning af ovnlinierne at beløbe sig til ca. 40 mio. kr., hvilket inkluderer omkostninger til oprensning af grunden. Værdiansættelse af I/S Reno Nords Forbrændingsanlæg bliver således: Nedskrevet værdi af nyt anlæg fra idriftsættelse til ultimo 2008: 1.012 mio. kr. Grundværdi: 8 mio. kr. Omkostninger til skrotning af anlæg (inkl. oprensning): - 40 mio.kr. Værdiansættelse: 980 mio. kr. Restgæld: 545 mio. kr. Værdiansættelse (nettoværdi): 435 mio. kr.

  Den samlede værdi af I/S Reno-Nords forbrændingsanlæg pr. 31. december 2011, omfattende grund, bygninger og maskinelt udstyr, vurderes på baggrund af nærværende undersøgelse til at være ca. 980 mio. kr. og nettoværdien af anlægget per 31. december 2011 er ca. 435 mio. kr.

  1. Indledning2. Sammenfatning3. Metode4. Myndighedsforhold4.1 Planmæssige forhold4.2 Miljømæssige forhold4.2.1 Miljøgodkendelse4.2.2 Spildevandsudledning

  4.3 Varmeplanmæssige forhold

  5. Aftaleforhold, affaldsside5.1 Aftaler med interessentkommuner5.2 Aftaler med virksomheder5.3 Samarbejdsaftale med andre forbrændingsanlæg5.4 Bortskaffelse af restprodukter5.4.1 Aftale om disponering af slagge5.4.2 Aftale om behandling af røggasrensningsprodukter

  6. Aftaleforhold, energiside6.1 Aftale om varmesalg6.2 Aftale om el-salg

  7. Tekniske forhold7.1 Generelt7.2 Kapacitet7.3 Ovn/kedelanlæg7.3.1 Ovnlinie 37.3.2 Ovnlinie 4

  7.4 Røggasrensning7.4.1 Ovnlinie 37.4.2 Ovnlinie 4

  7.5 Personale7.6 Investeringsplan7.6.1 Ovnlinie 37.6.2 Ovnlinie 4

  8. Teknisk vurdering8.1 Tekniske forhold8.1.1 Ovn8.1.2 Kedel8.1.3 Røggasrensningsanlæg

  8.2 Miljø8.2.1 Ovn/kedel8.2.2 Emissioner8.2.3 Spildevand8.2.4 Slagge8.2.5 Andre restprodukter8.2.6 Støj8.2.7 Lugt og støv8.2.8 Forurening af grunden

  8.3 Energiomsætning8.3.1 Driftstid8.3.2 Energiproduktion

  8.4 Samlet vurdering

  9. Værdiansættelse9.1 Offentlig vurdering.9.2 Restgæld og henlæggelser9.3 Afskrevet værdi af anlægget9.4 Nedskrevet genanskaffelsesværdi af anlægget9.5 Økonomisk vurdering