Top Banner
1
25

Fundusze zewnętrzne 2014 - 2020

Jan 22, 2016

Download

Documents

Misu

Fundusze zewnętrzne – Transfer wiedzy do gospodarki 2014 – 2020 Barbara Podruczna-Mocarska opracowanie: Biuro Funduszy Zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku. Fundusze zewnętrzne 2014 - 2020. w zakresie : - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Fundusze zewnętrzne 2014 - 2020

1

Page 2: Fundusze zewnętrzne 2014 - 2020

w zakresie:

TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI

PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

2

Page 3: Fundusze zewnętrzne 2014 - 2020

3

Page 4: Fundusze zewnętrzne 2014 - 2020

STRATEGIA WP 2020

SZEŚĆ Regionalnych Programów Strategicznych

Regionalny Program Operacyjny 2014-200

4

Page 5: Fundusze zewnętrzne 2014 - 2020

5

Na terenie Województwa Pomorskiego wyodrębniono 9 MOF, w tym Miejski Obszar Funkcjonalny Słupska (MOF Słupsk), który obejmuje:

Miasto Słupsk Miasto Ustka Gmina Damnica Gmina Kobylnica Gmina wiejska Słupsk Gmina wiejska Ustka

Page 6: Fundusze zewnętrzne 2014 - 2020

6

Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT) – jeden z instrumentów realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.

ZPT = negocjacyjne narzędzie selekcji i realizacji przedsięwzięć istotnych dla rozwoju regionu w oparciu o współpracę wielu podmiotów, podejmowaną w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF) województwa pomorskiego.

Page 7: Fundusze zewnętrzne 2014 - 2020

7

Ujęcie danego przedsięwzięcia w wynegocjowanym i podpisanym ZPT nie jest tożsame z decyzją o przyznaniu dofinansowania.

Przedsięwzięcia rozwojowe objęte wynegocjowanym i uzgodnionym ZPT uzyskają priorytetowy status w ramach systemów oceny i wyboru projektów

Page 8: Fundusze zewnętrzne 2014 - 2020

Priorytet 1 KOMERCJALIZACJA WIEDZY

(144 mln EURO)

DZIAŁANIE nr 1.1 - „Ekspansja poprzez

innowacje”

DZIAŁANIE nr 1.2 - „Transfer wiedzy do gospodarki”

8

Page 9: Fundusze zewnętrzne 2014 - 2020

Preferowane będą projekty:

1) partnerskie: przedsiębiorstwa + jednostki sfery B+R

2) partnerskie: w ramach inicjatyw klastrowych,

3) przyczyniające się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska,

4) wprowadzające na rynek innowacyjne wyroby lub usługi i/lub nowe rozwiązania z zakresu technologii cyfrowych.

5) powiązane z pomorskimi przedsięwzięciami w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej,

6) obejmujące cały proces projektowy - od fazy badawczej do weryfikacji koncepcji

9

Page 10: Fundusze zewnętrzne 2014 - 2020

Z tego nr 1.1 Działania : Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw wdrażających innowacyjne rozwiązania (w tym B+R) we współpracy z uczelniami i jednostkami naukowymi (lider projektów w tym działaniu = jest przedsiębiorstwo).

Wspierane będzie tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, w tym zakup aparatury specjalistycznej i urządzeń laboratoryjnych.

10

Page 11: Fundusze zewnętrzne 2014 - 2020

Dofinansowanie, co do zasady, będą mogły uzyskać przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie branż o największym potencjale rozwoju/inteligentnych specjalizacji regionu (energetyka, ICT, biotechnologia i medycyna, logistyka i gospodarka morska oraz walory geograficzne, związane z tzw. rentą położenia stanowice o silnym potencjale regionu dla wzrostu opartego o innowacje)

11

Page 12: Fundusze zewnętrzne 2014 - 2020

Z tego nr 1.2 Działania: wsparcie skierowane jest do jednostek sfery B+R, w tym szkół wyższych – w tym Działaniu to one będą pełnić rolę lidera projektu.

W celu zapewnienia możliwości komercjalizacji wyników badań i wiedzy, warunkiem uzyskania wsparcia będzie udział partnerów gospodarczych w realizacji przedsięwzięcia w wymiarze finansowym (wymóg wkładu finansowego)

W szczególności wsparcie będą mogły uzyskać wspólne (uczelnia + partnerzy gospodarczy) interdyscyplinarne projekty badawcze.

12

Page 13: Fundusze zewnętrzne 2014 - 2020

13

INNE formy wsparcia z RPO WP środowiska akademickiego dla GOSPODARKI:

1) Działanie 2.4. „Otoczenie biznesu ”: wsparcie realizacji projektów doradczych i

szkoleniowych zwiększających zdolność przedsiębiorstw do wzrostu konkurencji na

rynku.

Page 14: Fundusze zewnętrzne 2014 - 2020

14

c.d. - INNE formy wsparcia środowiska akademickiego dla GOSPODARKI:

2) Działanie 3.5. „Szkolnictwo wyższe”: a) dopasowanie profilu kształcenia do potrzeb gospodarki i

rynku pracy - obszar całego województwa (SSOWA)

b) zwiększenie atrakcyjności oferty uczelni - interwencja koncentrować się będzie na m.in. umiędzynarodowieniu poprzez: uruchomienie programów kierunków kształcenia w językach obcych, podnoszenie kompetencji kadry uczelni, wspieranie zatrudniania zagranicznych wykładowców -Obszar Metropolitalny Trójmiasta oraz Słupsk jako obszary wyłącznie uprawnione.

Page 15: Fundusze zewnętrzne 2014 - 2020

15

c.d. - INNE formy wsparcia środowiska akademickiego dla GOSPODARKI:

3) Działanie 4.2. „Kształcenie zawodowe na poziomie wyższym”

Interwencja w ramach Działania zostanie skierowana na uruchamianie lub poprawę istniejącej oferty i programów kształcenia zawodowego na poziomie wyższym na potrzeby gospodarki, w tym doposażenie/przebudowę/remont obiektów oraz podnoszenie kwalifikacji kadry, zmianę programów kształcenia i ich uzupełnienie o elementy nauczania praktycznego.

Ukierunkowanie terytorialne w/w Działania 4.2: Słupsk, Chojnice-Człuchów i Kwidzyn jako obszary wyłącznie uprawnione.

Page 16: Fundusze zewnętrzne 2014 - 2020

16

c.d.- INNE formy wsparcia środowiska akademickiego dla GOSPODARKI:

4) Działanie nr 5.3. „Zdrowie na rynku pracy”, PRIORYTET nr 10. „ENERGIA”, PRIORYTET nr 11. „ŚRODOWISKO”

W ramach kompleksowych projektów możliwa będzie realizacja działań informacyjno-edukacyjnych, a w przypadku „ZDROWIA” –

a także podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych kadr medycznych (OBSZAR - Instytutu Zdrowia AP)

5) Działanie 11.4. „Ochrona różnorodności biologicznej”- (rola także dla uczelni) wyższych) , w zakresie m.in. kompleksowej ochrony siedlisk i odtwarzanie populacji gatunków , łącząc to z ukierunkowaniem ruchu turystycznego.

Page 17: Fundusze zewnętrzne 2014 - 2020

17

Page 18: Fundusze zewnętrzne 2014 - 2020

UPRAWNIENI BENEFICJENCI:

Jednostki naukowe i ich konsorcja Naukowcy Studenci Konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw Instytucje otoczenia biznesu Klastry Jst

POMOC PUBLICZNA: Istrumenty wsparcia, w ramach których udzielana będzie pomoc

publiczna - dotacje lub instrumenty zwrotne

18

Page 19: Fundusze zewnętrzne 2014 - 2020

Oś priorytetowa II: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Cel 1 - Zapewnienia kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

(w tym: wprowadzenie specyficznych działań, takich jak praktyki zawodowe dla naukowców w przedsiębiorstwach, w celu poprawy partnerstwa między placówkami edukacji a przedsiębiorstwami)

Cel 2 - Podniesienie jakości studiów doktoranckich i umożliwienie ich uczestnikom właściwych warunków rozwoju

Cel 3 - Zwiększenie mobilności i otwartości międzynarodowej szkolnictwa wyższego

19

Page 20: Fundusze zewnętrzne 2014 - 2020

Oś priorytetowa II: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Realizacja Priorytetu:

Wspieranie rozwiązań systemowych ukierunkowanych na przygotowanie szkół wyższych na zachodzące zmiany i kluczowe wyzwania. Zasadne w związku z tym będzie wspieranie rozwiązań systemowych ukierunkowanych na rozszerzenie oraz modyfikację dotychczasowej działalności uczelni’

Wprowadzone będą mechanizmy uwzględniające potrzeby regionalnych rynków pracy (w tym poprzez przeznaczenie określonej puli środków finansowych w ramach zamawiania kształcenia na potrzeby rynku regionalnego realizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

20

Page 21: Fundusze zewnętrzne 2014 - 2020

Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu

(zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym) Oś priorytetowa II. E- Administracja i otwarty rząd

Oś priorytetowa III. Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa

Oś priorytetowa IV. Pomoc techniczna

21

Page 22: Fundusze zewnętrzne 2014 - 2020

Jeden z obszarów kluczowych interwencji PO Polska Cyfrowa:

Bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe, w tym:

1)umożliwienie masowego powiadamiania o zagrożeniach 2) usługi wspomagające przewidywanie zagrożeń

naturalnych i zdarzeń niebezpiecznych oraz zwiększające ochronę przed ich skutkami.

(Obszar zainteresowań- Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego AP)

22

Page 23: Fundusze zewnętrzne 2014 - 2020

II priorytet: Ochrona środowiska, a w tym adaptacja do zmian klimatu.

I priorytet : Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

W ramach nowego programu obowiązywać będzie osiem priorytetów, w tym następujące z obszarem aktywności dla uczelni i środowiska

akademickiego:

23

Page 24: Fundusze zewnętrzne 2014 - 2020

24

Page 25: Fundusze zewnętrzne 2014 - 2020

Dziękuję za uwagę