Top Banner
4-198-111-21(1) FM/MW/LW Autoradio CD uređaj Upute za uporabu Za isključenje demonstracijskog (Demo) prikaza, pogledajte str. 6. CDX-GT450U ©2010 Sony Corporation HR
28

FM/MW/LW Autoradio CD uređaj - Zabava | Sony HR

Mar 25, 2022

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
CDX-GT450U
HR
2
Iz sigurnosnih razloga, ugradite ureaj u prednju plou vozila. Za postavljanje i pove- zivanje, pogledajte isporueni prirunik za postavljanje/povezivanje.
Ova naljepnica nalazi se na dnu kuišta.
Obavijest za korisnike: sljedee informacije primjenjuju se samo na opremu prodanu u zemljama koje primjenjuju EU smjernice Proizvoa ovog ureaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Ovla- šteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemaka. Za sva pitanja servisa ili jamstva obratite se na adrese koje su navedene u odvojenim dokumentima koji se tiu servisa ili jamstva.
Odlaganje dotrajale elektrine i elektro- nike opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada) Ovaj simbol na proizvodu ili na ambalai
oznaava da se ureaj ne smije tretirati kao kuni otpad. Ureaj se treba predati na mjesto za prikupljanje otpada i recikliranje elektrine i elektronike opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda, pomaete u spreavanju moguih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih moe doi uslijed nepravilnog odlaganja ovog ureaja. Recikliranjem materijala pomae se u ouvanju prirodnih izvora. Za dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj slubi ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
3
ZAPPIN i Quick-BrowZer su zaštieni znakovi tvrtke Sony Corporation.
Windows Media je zaštieni znak ili registrirani zaštieni znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili ostalim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštien odreenim pravima inte- lektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation. Uporaba ili distribucija takve tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez dopuštenja tvrtke Microsoft ili njezine ovlaštene podrunice.
MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja zvuka i patenti su pod licencom tvrtke Fraunhofer IIS and Thomson.
Upozorenje pri ugradnji u automobile kod kojih brava za paljenje nema ACC poloaj na kontaktu Podesite funkciju Auto Off (str. 17). Ureaj e se automatski potpuno iskljuiti u podešeno vrijeme nakon prebacivanja u pripravno stanje, što spreava trošenje akumulatora. Ako ne podesite funkciju Auto Off, nakon gašenja motora automobila svakako pritisnite i zadrite na ovom ureaju dok se ne iskljui pokaziva.
Proizvoa ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklaen s bitnim zahtjevima tehnikih propisa koji su za ovaj proizvod utvreni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici www.sukladnost-sony.com.hr
4
Sadraj
Poetak
Diskovi koji se mogu reproducirati . . . . . . . . . . . 6 Resetiranje ureaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Iskljuenje DEMO prikaza . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Podešavanje sata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Odvajanje prednje ploe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Postavljanje prednje ploe . . . . . . . . . . . . . . . 7
Glavni ureaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Radio
Pohrana i prijem postaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Automatska pohrana — BTM . . . . . . . . . . . 10 Runa pohrana postaja . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Prijem pohranjenih postaja . . . . . . . . . . . . . 10 Automatsko ugaanje . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Podešavanje AF i TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Odabir vrste programa PTY. . . . . . . . . . . . . 11 Podešavanje tonog vremena (CT) . . . . . . . 11
CD
USB ureaji
Reprodukcija USB ureaja . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Prikazane stavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija sluajnim slijedom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Traenje zapisa
Pretraivanje preskakanjem opcija — Jump mod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Pretraivanje zapisa slušanjem . . . . . . . . . . . . . 14 odlomaka zapisa — ZAPPIN™ . . . . . . . . . . . . 14
Postavke zvuka i izbornik za podešavanje
Mijenjanje zvunih postavki . . . . . . . . . . . . . . . 14 Podešavanje zvunih znaajki . . . . . . . . . . . 14
Uivanje u sofisticiranim audio . . . . . . . . . . . . 15 funkcijama — Advanced Sound Engine . . . . . . 15
Odabir kvalitete zvuka — EQ7 Preset . . . . . 15 Podešavanje krivulje ekvilizatora — EQ7 Setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Optimiziranje zvuka vremenskim usklaivanjem — Listening Position. . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Podešavanje poloaja slušanja . . . . . . . . . . . 16 DM+ Advanced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Uporaba stranjih zvunika kao subwoofera — Rear Bass Enhancer . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Podešavanje opcija — SET . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ostale funkcije
Uporaba dodatne opreme . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Dodatna audio oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Daljinski upravlja RM-X114 . . . . . . . . . . . 18
Dodatne informacije
Mjere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Napomene o diskovima . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC datoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Odravanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Vaenje ureaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Tehniki podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 U sluaju problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Prikaz/poruke grešaka . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5
Internetska stranica za podršku Za sva pitanja i najnovije informacije o podršci za ovaj ureaj posjetite sljedeu internetsku stranicu:
http://support.sony-europe.com Tamo ete pronai informacije o:
Modelima i proizvoaima kompatibilnih digitalnih audio ureaja 5 Podranim MP3/WMA/AAC datotekama 5
6
Poetak
Diskovi koji se mogu reproducirati Ovaj ureaj moe reproducirati CD-DA diskove (koji sadre i CD TEXT) i CD-R/CD-RW diskove (MP3/WMA/AAC datoteke (str. 19)).
Vrsta diska Oznaka na disku
CD-DA
MP3 WMA AAC
Resetiranje ureaja Prije prve uporabe ureaja, ili nakon zamjene akumulatora ili promjene naina povezivanja, potrebno je resetirati ureaj. Odvojite prednju plou (str. 7) i pritisnite tipku RESET (str. 8) šiljatim predmetom, primjerice, kemijskom olovkom. Napomena Pritiskom na tipku RESET obrisat e se podešenja sata i neki pohranjeni sadraji.
Iskljuenje DEMO prikaza Moete iskljuiti demonstracijski prikaz koji se pojavljuje prilikom iskljuenja ureaja.
Pritisnite i zadrite tipku za odabir.1 Pojavi se izbornik za podešavanje. Zakrenite regulator dok se ne pojavi 2 "DEMO", zatim ga pritisnite.
Zakrenite regulator kako biste odabrali 3 "DEMO-OFF", zatim ga pritisnite. Podešavanje je dovršeno. Pritisnite 4 l (BACK). Prikaz se vraa na normalan mod prijema/ reprodukcije.
Podešavanje sata Sat upotrebljava 24-satni sustav prikaza vremena.
Pritisnite i zadrite tipku za odabir.1 Pojavi se izbornik za podešavanje. Zakrenite regulator dok se ne pojavi 2 "CLOCK-ADJ", zatim pritisnite. Znamenke sata trepere. Zakrenite regulator za podešavanje 3 sata i minuta. Za pomicanje indikatora znamenaka, pritisnite –/+. Nakon podešavanja minuta, pritisnite 4 tipku za odabir. Podešenje je dovršeno i sat se aktivira.
Za prikaz sata, pritisnite . Ponovno priti- snite za povratak na prethodni prikaz. Savjet Sat moete podesiti automatski pomou RDS znaajke (str. 11).
7
Odvajanje prednje ploe Moete odvojiti prednju plou ovog ureaja kako biste sprijeili krau.
Alarm Ako zakrenete klju u poloaj OFF bez skidanja prednje ploe, alarm e se oglasiti na nekoliko sekundi. Alarm e se oglasiti samo ako koristite ugraeno pojaalo.
Pritisnite i zadrite 1 . Ureaj se iskljui. Pritisnite 2 , zatim izvucite plou.
Napomene Nemojte ispuštati niti jako pritiskati prednju plou ili • pokaziva. Prednju plou nemojte izlagati toplini/visokim tem- • peraturama niti vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploe u parkiranom automobilu ili na prednjoj/stranjoj ploi. Ne odspajajte prednju plou tijekom reprodukcije • USB ureaja jer moe doi do ošteenja USB podataka.
Postavljanje prednje ploe Privrstite dio A prednje ploe na dio B ure- aja, kako je prikazano slikom, i utisnite lijevu stranu dok se ne uglavi te se zauje "klik".
Napomena Ne stavljajte ništa na unutarnju površinu prednje ploe.
B
A
8
Glavni ureaj
Ovaj odjeljak sadri upute o poloaju kontrola i osnovnim funkcijama. Za detalje, pogledajte navedene stranice.
Tipke SEEK +/–A Radio: Za automatsko ugaanje postaja (pritisnite); runo ugaanje postaja (pritisnite i zadrite). CD/USB: Za preskakanje zapisa (pritisnite); preska- kanje više zapisa (pritisnite, zatim pritisnite ponovno unutar 1 sekunde i zadrite); pretra- ivanje zapisa unatrag/unaprijed (pritisnite i zadrite). Tipka B (BROWSE) str. 13 Za prijelaz u Quick-BrowZer™ mod. Tipka SOURCE/OFFC Pritisnite za ukljuenje/promjenu izvora (Radio/CD/USB/AUX). Pritisnite na 1 sekundu za iskljuenje ureaja. Pritisnite due od 2 sekunde za iskljuenje ureaja i prikaza na pokazivau. Regulator/tipka za odabir D str. 14, 17 Za podešavanje glasnoe (zakrenite); odabir stavki za podešavanje (pritisnite i zakrenite).
Ulonica diskaE Uloite disk (stranu s naljepnicom okrenite prema gore), reprodukcija poinje. PokazivaF
Tipka G (izbacivanje) Za izbacivanje diska. USB prikljunica H str. 12 Za spajanje USB ureaja. Tipka I (otpuštanje prednje ploe) str. 7
Tipka J l (BACK)/MODE str. 10, 13 Pritisnite za povratak na prethodni prikaz/ odabir valnog podruja (FM/MW/LW). Senzor daljinskog upravljaaK
Tipka ZAP L str. 14 Za ukljuenje ZAPPIN™ moda. Tipka AF (Alternative Frequencies)/TA M (Traffic Announcement)/PTY (Program Type) str. 11 Za odabir AF i TA (pritisnite) ili odabir PTY (pritisnite i zadrite) u RDS sustavu.
9
Za pauzu reprodukcije. Za poništenje, pritisnite ponovno.
Tipka DSPL (pokaziva)/SCRL P (pomicanje) str. 10, 12, 13 Za promjenu prikazanih stavki (pritisnite); pomicanje prikazane stavke (pritisnite i zadrite). AUX ulazna prikljunica Q str. 18 Za spajanje prijenosnog audio ureaja.
Ova tipka ima ispupenje. *
10
Radio
Pohrana i prijem postaja
Oprez Kod ugaanja za vrijeme vonje, koristite Best Tuning Memory (BTM) kako biste sprijeili eventualne prometne nezgode.
Automatska pohrana — BTM
Pritisnite 1 više puta dok se ne pojavi "TUNER". Za promjenu valnog podruja, pritisnite više puta. Moete odabrati FM1, FM2, FM3, MW ili LW. Pritisnite i zadrite tipku za odabir.2 Pojavi se izbornik za podešavanje. Pritisnite tipku za odabir više puta, sve 3 dok se ne pojavi "BTM". Ureaj pohranjuje postaje slijedom njihovih frekvencija. Kad je postaja pohranjena, zauje se zvuni signal.
Runa pohrana postaja Dok slušate postaju koju elite pohra-1 niti, pritisnite i zadrite brojanu tipku (od do ) sve dok se ne pojavi "MEM".
Napomena Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom broja- nom tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
Savjet Kad pohranite RDS postaju, pohranit ete i postavke AF/TA (str. 11).
Prijem pohranjenih postaja Odaberite valno podruje, zatim priti-1 snite brojanu tipku (od do ).
Automatsko ugaanje
Odaberite valno podruje, zatim pritisnite 1 +/– za pretraivanje postaja. Pretraivanje se zaustavlja kad ureaj ugodi postaju. Ponovite ovaj postupak sve dok ne ugodite eljenu postaju.
Savjet Znate li frekvenciju postaje, pritisnite i zadrite +/– za traenje pribline frekvencije, zatim pritisnite +/– više puta za precizno ugaanje eljene frekvencije (runo ugaanje).
RDS
Pregled "Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja koji FM postajama omoguuje slanje dodatne di- gitalne informacije zajedno s radijskim signalom.
Prikazane stavke
TA/TP*A 1
Valno podruje, funkcijaB Frekvencija*C 2 (naziv postaje), programski broj, sat, RDS podaci
"TA" treperi tijekom informacija o prometu. "TP" *1 svijetli kad je ugoena takva postaja. Tijekom prijema RDS postaje, lijevo od oznake *2 frekvencije se prikazuje "*"
Za promjenu prikazanih stavki C, pritisnite .
RDS usluge RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:
AF (alternativne frekvencije) Odabir i ugaanje postaje najjaeg signala. Pomou ove funkcije moete stalno slušati isti program tijekom dugotrajnih putovanja bez potrebe runog ugaanja iste postaje.
TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program) Prua trenutne informacije o prometu u vidu obavijesti ili programa. U sluaju prijema bilo kakve prometne obavijesti/programa, trenutno odabran izvor se prekida.
PTY (vrste programa) Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa. Takoer trai odabranu vrstu programa.
CT (tono vrijeme) Podaci o tonom vremenu dobiveni RDS prijemom podešavaju sat.
Napomene Ovisno o zemlji/regiji, sve RDS funkcije moda nee • biti dostupne. RDS funkcija nee raditi ispravno ako je signal slab • ili postaja ne emitira RDS podatke.
11
Pritisnite 1 više puta dok se ne pojavi eljeno podešenje.
Odaberite Za
AF/TA-ON ukljuenje AF i TA.
AF/TA-OFF iskljuenje AF i TA.
Pohrana RDS postaja s funkcijama AF i TA RDS postaje moete pohraniti tako da istovremeno pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite funkciju BTM, samo RDS postaje se pohranjuju s istim AF/ TA podešenjima. Kod runog pohranjivanja moete pohraniti RDS postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za svaku.
Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite 1 postaju pomou BTM ili runo.
Prijem hitnih obavijesti Ako je ukljuena funkcija AF ili TA, ureaj se automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih obavijesti i prekida trenutno odabran izvor. Savjet Ako podesite glasnou tijekom prometnih obavijesti, ta glasnoa e se pohraniti za budue obavijesti, neovisno o normalnoj glasnoi.
Slušanje jednog lokalnog programa — REGIONAL Kad je AF funkcija ukljuena: tvornika podešenja ovog ureaja ograniavaju prijem na odreeno po- druje, stoga nije mogu prijelaz na drugu lokalnu postaju s jaom frekvencijom. Ako napustite podruje prijema toga lokalnog pro- grama, podesite opciju "REG-OFF" u izborniku tijekom FM prijema (str. 17). Napomena Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim podrujima.
Odabir vrste programa PTY Pritisnite i zadrite 1 (PTY) tijekom FM prijema.
Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje se oznaka trenutne vrste programa. Zakrenite regulator dok se ne pojavi 2 eljena vrsta programa, zatim pritisnite. Ureaj poinje traiti postaju koja prenosi odabranu vrstu programa.
Vrste programa
NEWS (novosti), AFFAIRS (vijesti), INFO (informacije), SPORT (sport), EDUCATE (obrazovni program), DRAMA (dramski program), CULTURE (kultura), SCIENCE (znanost), VARIED (razno), POP M (popularna glazba), ROCK M (rock glazba), EASY M (lagana glazba), LIGHT M (lagana klasina glazba), CLASSICS (klasina glazba), OTHER M (druge vrste glazbe), WEATHER (vremenska prognoza), FINANCE (financije), CHILDREN (djeji program), SOCIAL A (društvene teme), RELIGION (vjerski program), PHONE IN (telefonska javljanja), TRAVEL (putovanja), LEISURE (dokolica), JAZZ (jazz glazba), COUNTRY (country glazba), NATION M (narodna glazba), OLDIES (evergrini), FOLK M (folklorna glazba), DOCUMENT (dokumentarni program)
Napomena Ovu funkciju ne moete koristiti u nekim zemljama/ regijama u kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.
Podešavanje tonog vremena (CT) Podesite "CT-ON" u izborniku (str. 17).1
Napomene Funkcija CT moda nee raditi, ak i kod prijema • RDS postaje. Izmeu vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog • vremena e moda biti razlike.
12
CD
Prikazane stavke
IzvorA Naslov zapisa*B 1, naziv diska/izvoaa*1, naziv izvoaa*1, broj albuma*2, naslov albuma*1, broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije, sat
Prikazuju se CD TEXT informacije, MP3/WMA/AAC.*1 Broj albuma se prikae samo kad se promjeni album.*2
Za promjenu prikazanih stavki B, pritisnite . Savjet Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o modelu, vrsti diska, formatu snimanja i postavkama.
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija sluajnim slijedom
Tijekom reprodukcije, pritisnite 1 (REP) ili (SHUF) više puta dok se ne pojavi eljeno podešenje.
Odaberite Za
slijedom. SHUF DISC reprodukciju diska sluajnim
slijedom. Kad se reproducira MP3/WMA/AAC. *
Nakon 3 sekunde podešenje je dovršeno.
Za povratak na mod normalne reprodukcije, odaberite " OFF" ili "SHUF OFF".
USB ureaji Za detalje o podranim USB ureajima, posjetite internetsku stranicu za korisniku podršku.
Mogu se koristiti USB ureaji vrste MSC (Mass 5 Storage Class) i MTP (Media Transfer Protocol) koji podravaju USB standard. Odgovarajui codec je MP3 (.mp3), WMA 5 (.wma), AAC (.m4a) i AAC (.mp4). Preporuena je izrada sigurnosnih kopija sadr- 5 aja USB ureaja.
Napomena Spojite USB ureaj nakon pokretanja motora. Ovisno o USB ureaju, moe doi do nepravilnosti u radu ili ošteenja ukoliko se spoji prije pokretanja motora.
Reprodukcija USB ureaja
Spojite USB ureaj na USB 1 prikljunicu. Ako za spajanje koristite kabel, upotrijebite onaj koji je isporuen uz USB ureaj.
Pokree se reprodukcija. Ako je USB ureaj ve spojen, za pokretanje reprodukcije pritisnite više puta dok se ne prikae "USB". Pritisnite na 1 sekundu za zau- stavljanje reprodukcije.
Uklanjanje USB ureaja Zaustavite reprodukciju na USB ureaju.1 Uklonite USB ureaj.2 Ako uklonite USB ureaj tijekom reprodukcije, moe doi do ošteenja podataka na USB ureaju.
Napomene Ne koristite USB ureaje koji su toliko veliki ili teški • da mogu pasti uslijed vibracija ili uzrokovati labavljenje spoja. Ne odspajajte prednju plou tijekom reprodukcije • USB ureaja jer moe doi do ošteenja USB podataka.
Internetska stranica za podršku http://support.sony-europe.com
13
Ovaj ureaj ne prepoznaje USB ureaje spojene • putem USB huba.
Prikazane stavke
IzvorA Naziv zapisa, naziv izvoaa, broj albuma*, B naziv albuma, broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije, sat
Broj albuma se prikae samo kad se promjeni album. *
Za promjenu prikazanih stavki B, pritisnite . Napomene
Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o USB • ureaju, formatu snimanja i postavkama. Za dodatne informacije, posjetite stranicu za korisniku podršku. Najvei broj podataka koji se mogu prikazati. •
mapa (albuma): 128 – datoteka (zapisa) po mapi: 500 –
Ne ostavljajte USB ureaj u parkiranom automobilu, • jer moe doi do nepravilnosti u radu. Moda e trebati neko vrijeme da se pokrene repro- • dukcija, ovisno o koliini snimljenih podataka. DRM (Digital Rights Management) datoteke se • moda nee moi reproducirati. Tijekom reprodukcije ili brzog pretraivanja unaprijed/ • unatrag VBR (varijabilna brzina bita) MP3/WMA/AAC datoteke, proteklo vrijeme reprodukcije moda nee biti ispravno prikazano. Reprodukcija sljedeih MP3/WMA/AAC datoteka • nije podrana.
lossless kompresija – datoteke koje su zaštiene od kopiranja –
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija sluajnim slijedom
Tijekom reprodukcije, pritisnite 1 (REP) ili (SHUF) više puta dok se ne pojavi eljeno podešenje.
Odaberite Za
albuma. SHUF ALBUM reprodukciju albuma sluajnim
slijedom. SHUF DEVICE reprodukciju svih zapisa na
ureaju sluajnim slijedom.
Nakon 3 sekunde, podešenje je dovršeno.
Za povratak na mod normalne reprodukcije, odaberite " OFF" ili "SHUF OFF".
Traenje zapisa
Pretraivanje zapisa po imenu — Quick-BrowZerTM
Moete jednostavno pretraivati zapise na CD disku ili USB ureaju, prema kategorijama.
Pritisnite 1 (BROWSE). Ureaj prelazi u Quick-BrowZer mod te se pojavi popis kategorija za pretraivanje. Zakrenite regulator za odabir eljene 2 kategorije pretraivanja, zatim pritisni- te za potvrdu.
Ponovite korak 2 dok ne odaberete 3 eljeni zapis. Pokree se reprodukcija.
Za povratak na prethodni prikaz Pritisnite l (BACK).
Za izlaz iz Quick-BrowZer moda Pritisnite (BROWSE). Napomena Kod prelaska u Quick-BrowZer mod, iskljuuju se funk- cije ponavljanja i reprodukcije sluajnim redoslijedom.
Pretraivanje preskakanjem opcija — Jump mod Kad se unutar kategorije nalazi velik broj opcija, moete brzo potraiti eljenu opciju.
Pritisnite 1 + u Quick-BrowZer modu. Pojavi se sljedei prikaz.
Broj trenutne stavkeA Ukupan broj opcija na tekuoj raziniB
Zatim se pojavi naziv opcije. Zakrenite regulator za odabir eljene 2 opcije, ili opcije koja je blizu eljene. Pretraivanjem se preskae po 10% od uku- pnog broja opcija. Pritisnite tipku za odabir.3 Pokaziva se vraa u Quick-BrowZer mod i prikae se odabrana stavka. Zakrenite regulator za odabir eljene 4 opcije i zatim ga pritisnite. Reprodukcija poinje ukoliko je odabrana stavka zapis.
nastavak na sljedeoj stranici
14
Za izlaz iz Jump moda Pritisnite l (BACK) ili –. Napomena Ako ne provedete nikakav postupak unutar 7 sekundi, Jump mod se poništava.
Pretraivanje zapisa slušanjem odlomaka zapisa — ZAPPIN™
Reprodukcijom kratkih odlomaka zapisa na CD disku ili USB ureaju u nizu, moete traiti zapis kojeg elite slušati. ZAPPIN mod je prikladan za traenje zapisa tijekom reprodukcije sluajnim slijedom ili ponavljanja reprodukcije sluajnim slijedom.
Pritisnite 1 tijekom reprodukcije. Nakon što se na pokazivau pojavi "ZAPPIN", reprodukcija poinje od odlomka sljedeeg zapisa. Odlomak se reproducira u podešenom vremenu, zatim se zauje "klik" i poinje sljedei odlomak.
Zapis
Dio svakog zapisa koji se reproducira u ZAPPIN modu.
Pritisnite tipku za odabir ili 2 za vrijeme reprodukcije zapisa kojeg elite slušati. Zapis koji ste odabrali reproducira se od poetka u modu normalne reprodukcije. Za ponovno pretraivanje zapisa u ZAPPIN modu, ponovite korake 1 i 2.
Savjeti Moete odabrati trajanje reprodukcije, izmeu oko 6 • sekundi/15 sekundi/30 sekundi (str. 17). Ne moete odabrati odlomak zapisa za reprodukciju. Pritisnite • +/– ili / (ALBUM –/+) u ZAPPIN modu za preskakanje zapisa ili albuma. Za potvrdu zapisa za reprodukciju, takoer moete • pritisnuti l (BACK).
Postavke zvuka i izbornik za podešavanje
Mijenjanje zvunih postavki
Podešavanje zvunih znaajki Tijekom prijema/reprodukcije, 1 pritisnite tipku za odabir.
Zakrenite regulator dok se ne pojavi 2 eljena stavka izbornika, zatim pritisnite.
Zakrenite regulator kako biste odabrali 3 postavku, zatim ga pritisnite. Podešavanje je dovršeno. Pritisnite 4 l (BACK). Prikaz se vraa na normalan mod prijema/ reprodukcije.
Mogu se podesiti sljedee opcije (za detalje pogledajte navedene stranice):
EQ7 PRESET (str. 15) EQ7 SETTING (str. 15) POSITION SET POSITION (Podešavanje poloaja slušanja) (str. 15) ADJ POSITION*1 (Prilagoavanje poloaja slušanja) (str. 16) SET SW POS*1*2 (Podešavanje poloaja subwoofera) (str. 16)
BALANCE Podešavanje balansa zvuka. "RIGHT-15" – "CENTER" – "LEFT-15".
FADER Podešavanje odnosne razine. "FRONT-15" – "CENTER" – "REAR-15".
DM+ (str. 16) RB ENH (Rear Bass Enhancer) (str. 16) SW LEVEL*2 (Razina subwoofera) Podešava glasnou subwoofera: "+10 dB" – "0 dB" – "- 10 dB". ("ATT" je prikazano pri najniem podešenju.)
AUX VOL*3 (AUX glasnoa) Podešava razinu glasnoe svake od spojenih komponenti: "+18 dB" – "0 dB" – "- 8 dB". Ovime se izbjegava pojedinano podešavanje razlike glasnoe.
Sakriveno kad je "SET POSITION" podešeno na *1 "OFF". Kad je audio izlaz podešen na "SUB-OUT" (str. 17).*2 Kad je aktiviran AUX izvor (str. 18).*3
15
Uivanje u sofisticiranim audio funkcijama — Advanced Sound Engine
Sonyjev novi zvuni sustav Advanced Sound Engine stvara idealno zvuno polje unutar auto- mobila pomou digitalne obrade signala. Advanced Sound Engine sadri sljedee znaajke: EQ7, Listening Position, DM+ Advanced, Rear Bass Enhancer.
Odabir kvalitete zvuka — EQ7 Preset Moete odabrati krivulju ekvilizatora izmeu 7 postavki ("XPLOD", "VOCAL", "EDGE", "CRUISE", "SPACE", "GRAVITY", "CUSTOM" ili "OFF").
Tijekom prijema/reprodukcije, 1 pritisnite tipku za odabir.
Zakrenite regulator dok se ne pojavi 2 "EQ7 PRESET", zatim ga pritisnite.
Zakrenite regulator dok se ne pojavi 3 eljena krivulja ekvilizatora, zatim pritisnite.
Pritisnite 4 l (BACK). Prikaz se vraa na normalan mod prijema/ reprodukcije.
Za poništenje krivulje ekvilizatora odaberite "OFF" u koraku 3. Savjet Moete memorirati podešenje krivulje ekvilizatora za svaki izvor.
Podešavanje krivulje ekvilizatora — EQ7 Setting Postavka "CUSTOM" unutar EQ7 omoguuje izradu osobnog podešenja ekvilizatora.
Odaberite izvor, zatim pritisnite tipku 1 za odabir.
Zakrenite regulator dok se ne pojavi 2 "EQ7 SETTING", zatim ga pritisnite.
Zakrenite regulator dok se ne pojavi 3 "BASE", zatim ga pritisnite. Moete odabrati krivulju ekvilizatora kao osnovu za daljnje podešavanje. Ako ne elite dodatno podešavati programira- nu krivulju ekvilizatora, prijeite na korak 5. Zakrenite regulator za odabir krivulje 4 ekvilizatora i zatim ga pritisnite.
Podesite krivulju ekvilizatora.5 Zakrenite regulator za odabir frekven-A cijskog raspona i zatim ga pritisnite.
BAND1: 63 Hz BAND2: 160 Hz BAND3: 400 Hz BAND4: 1 kHz BAND5: 2,5 kHz BAND6: 6,3 kHz BAND7: 16 kHz Zakrenite regulator za podešavanje B glasnoe, zatim ga pritisnite. Glasnoa se moe podešavati u koracima od 1 dB, izmeu - 6 dB i +6 dB.
Za podešavanje ostalih frekvencijskih raspona, ponovite korake i . Dvaput pritisnite 6 l (BACK). Krivulja ekvilizatora pohranjena je pod "CUSTOM" i pokaziva se vraa na norma- lan mod reprodukcije/prijema.
Optimiziranje zvuka vremenskim usklaivanjem — Listening Position Ureaj moe promijeniti lokalizaciju zvuka odgo- dom reprodukcije iz svakog zvunika u skladu s vašim mjestom slušanja te simulirati prirodno zvuno polje tako da se postie utisak bivanja u središtu zvuka bez obzira na poloaj u vozilu. Na raspolaganju su sljedee opcije za "POSITION".
"FRONT L" (): Prednji lijevi "FRONT R" (): Prednji desni "FRONT" (): Prednji središnji "ALL" (): U središtu vozila "OFF": Poloaj nije podešen
S vašeg mjesta slušanja moete takoer podesiti priblian poloaj subwoofera ako je:
audio izlaz podešen na "SUB-OUT" (str. 17). – poloaj slušanja podešen na bilo koju opciju, – osim "OFF".
nastavak na sljedeoj stranici
16
Na raspolaganju su sljedee opcije za "SET SW POS". "NEAR" (A): Blizu "NORMAL" (B): Normalno "FAR" (C): Daleko
Tijekom prijema/reprodukcije, pritisnite 1 tipku za odabir.
Zakrenite regulator dok se ne pojavi 2 "SET POSITION", zatim pritisnite.
Zakrenite regulator za odabir opcije 3 "FRONT L", "FRONT R", "FRONT" ili "ALL", zatim pritisnite.
Zakrenite regulator dok se ne pojavi 4 "SET SW POS", zatim pritisnite. Odaberete li "FRONT L", "FRONT R", "FRONT" ili "ALL" u koraku 3, moete podesiti poloaj subwoofera. Zakrenite regulator za odabir "NEAR", "NORMAL" ili "FAR" i zatim ga pritisnite. Pritisnite 5 l (BACK). Prikaz se vraa na normalan mod prijema/ reprodukcije.
Za poništenje poloaja slušanja odaberite "OFF" u koraku 3.
Podešavanje poloaja slušanja Moete precizno podesiti postavke za poloaj slušanja.
Tijekom prijema/reprodukcije, pritisnite 1 tipku za odabir.
Zakrenite regulator dok se ne pojavi 2 "ADJ POSITION", zatim pritisnite.
Zakrenite regulator za podešavanje 3 poloaja slušanja, zatim ga pritisnite. Opseg podešavanja: "+3" – "CENTER" – "–3". Pritisnite 4 l (BACK). Prikaz se vraa na normalan mod prijema/ reprodukcije.
DM+ Advanced DM+ Advanced poboljšava digitalno kompri- miran zvuk tako što obnavlja visoke frekvencije koje su izgubljene u postupku kompresije.
Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku 1 za odabir.
Zakrenite regulator dok se ne pojavi 2 "DM+", zatim ga pritisnite.
Zakrenite regulator kako biste odabra-3 li "ON", zatim ga pritisnite.
Pritisnite 4 l (BACK). Prikaz se vraa na normalan mod reprodukcije.
Savjet Moete memorirati DM+ podešenje za svaki izvor.
Uporaba stranjih zvunika kao subwoofera — Rear Bass Enhancer Rear Bass Enhancer pojaava basove primje- nom postavke niskopropusnog filtra (str. 17) na stranje zvunike. Ova funkcija omoguava da stranji zvunici rade kao subwoofer ako on nije spojen.
Tijekom prijema/reprodukcije, pritisnite 1 tipku za odabir.
Zakrenite regulator dok se ne pojavi 2 "RB ENH", zatim pritisnite.
Zakrenite regulator kako biste odabrali 3 "1", "2" ili "3", zatim ga pritisnite.
Pritisnite 4 l (BACK). Prikaz se vraa na normalan mod prijema/ reprodukcije.
17
Podešavanje opcija — SET
Pritisnite i zadrite tipku za odabir.1 Pojavi se izbornik za podešavanje. Zakrenite regulator dok se ne pojavi 2 eljena stavka, zatim pritisnite.
Zakrenite regulator kako biste odabrali 3 postavku, zatim ga pritisnite.* Podešavanje je dovršeno. Pritisnite 4 l (BACK). Prikaz se vraa na normalan mod prijema/ reprodukcije.
Za postavke CLOCK-ADJ i BTM, korak 4 nije * potreban.
Napomena Prikazane stavke mogu se razlikovati, ovisno o izvoru i podešenjima.
Mogu se podesiti sljedee opcije (za detalje, pogledajte navedene stranice):
CLOCK-ADJ (Podešavanje sata) (str. 6) CT (tono vrijeme) Ukljuenje funkcije CT. "ON", "OFF" (str. 10, 11).
BEEP Aktivira zvuni signal: "ON", "OFF".
AUX-A*1 (AUX Audio) Aktivira prikaz indikatora AUX izvora: "ON", "OFF" (str. 18).
AUTO OFF Automatsko iskljuenje nakon isteka podešenog vremena, kad je ureaj iskljuen: "NO", "30S (sekundi)", "30M (minuta)", "60M (minuta)".
REAR/SUB*1
DEMO (Demo prikaz) Aktivacija demo prikaza: "ON", "OFF".
DIMMER Promjena svjetline pokazivaa: "ON", "OFF".
M.DISPLAY (Motion Display) "SA": prikazuje pomine uzorke i spektralni – analizator. "OFF": iskljuenje Motion Display prikaza –
AUTO SCR (Automatsko pomicanje teksta) Automatsko pomicanje dugih naziva: "ON", "OFF".
LOCAL (Mod lokalnog pretraivanja) "ON": za ugaanje postaja s jaim signalima. – "OFF": za ugaanje normalnog prijema. –
MONO*2 (Mono prijem) Odabire mod mono prijema radi poboljšanja prijema slabog FM signala: "ON", "OFF".
REGIONAL*2
ZAP TIME (Zappin vrijeme) Odabir trajanja reprodukcije za funkciju ZAPPIN.
"Z.TIME-1 (priblino 6 sekundi)", – "Z.TIME-2 (priblino 9 sekundi)", "Z.TIME-3 (priblino 30 sekundi)".
ZAP BEEP (Zappin Beep) Za aktivaciju zvunih signala izmeu odlomaka zapisa: "ON", "OFF".
LPF FREQ*3 (Frekvencija niskopropusnog filtra) Odabir prekidne frekvencije subwoofera: "50Hz", "60Hz", "80Hz", "100Hz", "120Hz".
LPF SLOP*3 (Krivulja niskopropusnog filtra) Odabir LPF krivulje: "1", "2", "3".
SW PHASE*4 (Faza subwoofera) Odabir faze subwoofera: "NORM", "REV".
HPF FREQ (Frekvencija visokopropusnog filtera) Odabir prekidne frekvencije prednjeg/stranjeg zvunika: "OFF", "50Hz", "60Hz", "80Hz", "100Hz", "120Hz".
HPF SLOP (Krivulja visokopropusnog filtra) Odabir HPF krivulje (moe se podesiti samo kad HPF FREQ nije podešeno na "OFF"): "1", "2", "3".
LOUDNESS (Dinamika glasnoa) Naglašava niske i visoke tonove za jasniji zvuk pri stišanoj glasnoi: "ON", "OFF".
BTM (str. 10)
Kad je ureaj iskljuen.*1 Kod prijema FM signala.*2 Kad je izlaz zvuka podešen na "SUB-OUT" ili kad *3 opcija Rear Bass Enhancer nije podešena na "OFF". Kad je audio izlaz podešen na "SUB-OUT".*4
18
Ostale funkcije Uporaba dodatne opreme
Dodatna audio oprema Na AUX ulaz (stereo mini prikljunica) ovog ureaja moete spojiti dodatni prijenosni audio ureaj, odabrati ga kao izvor i slušati ga putem auto zvunika. Moe se podesiti glasnoa tako da se izbjegne razlika izmeu ovog sustava i prije- nosnog audio ureaja. Slijedite opisani postupak:
Spajanje prijenosnog audio ureaja Iskljuite prijenosni audio ureaj.1 Stišajte glasnou na ureaju.2 Spojite ureaj.3
Spojni kabel* (nije isporuen)
Obavezno upotrijebite ravni prikljuak. *
Prije reprodukcije svakako ugodite glasnou svakog spojenog audio ureaja.
Stišajte glasnou na ureaju.1 Pritisnite 2 više puta dok se ne pojavi "AUX". Nakon toga se prikae "AUX FRONT IN". Pokrenite reprodukciju spojenog audio ureaja 3 uz umjerenu glasnou. Podesite uobiajenu razinu glasnoe na 4 autoradiju. Podesite ulaznu razinu (str. 14).5
Daljinski upravlja RM-X114 Odgovarajue tipke na daljinskom upravlja- u upravljaju istim funkcijama kao i tipke na ureaju.
Sljedee tipke na daljinskom upravljau imaju razliit izgled/funkciju od tipaka na ureaju.
Tipka DSPL (prikaz) • Za promjenu prikazanih stavki. Tipka SOURCE • Za ukljuenje; promjenu izvora (Radio/CD/ USB/AUX). Tipke • </, (SEEK –/+) Za upravljanje CD/radio/USB reprodukcijom, isto kao i tipke –/+ na ureaju. Tipka SOUND • Ima istu funkciju kao i tipka za odabir na ureaju. Tipka OFF • Za iskljuenje; zaustavljanje reprodukcije. Tipka LIST • Za odabir PTY vrste prikaza kod RDS prijema. Tipke • / (DISC*/PRESET +/–) Za upravljanje CD/USB reprodukcijom, isto kao i tipke / (ALBM –/+) na ureaju. Tipka ATT (stišavanje) • Za iskljuenje zvuka. Za poništenje, pritisnite ponovno. Nije dostupno za ovaj ureaj. *
Napomena Ako su ureaj i pokaziva iskljueni, ureajem se ne moe upravljati pomou daljinskog upravljaa osim ako je pritisnuta tipka na ureaju, ili umetnete disk kako bi se ureaj ukljuio.
DISC –
ATTOFF
Dodatne informacije
Mjere opreza Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu, 5 pustite da se ureaj malo ohladi prije korištenja. Elektrina antena se automatski izvlai. 5
O kondenzaciji vlage Ukoliko se unutar ureaja nakupi vlaga, uklonite disk i priekajte oko sat vremena da se ureaj osuši; u suprotnom ureaj moda nee raditi pravilno.
Za odravanje visoke kvalitete zvuka Pazite da po ureaju ili diskovima ne prolijete tekuinu.
Napomene o diskovima Ne izlaite diskove izravnom suncu ili izvorima 5 topline, kao što su vodovi toplog zraka. Ne ostav- ljajte ih u vozilu parkiranom na suncu. Prije reprodukcije, obrišite 5 diskove krpicom za išenje, od središta prema rubu diska. Ne koristite otapala poput benzina, razrjeivaa i komercijalno dostupnih sredstava za išenje. Ovaj ureaj je dizajniran za 5 reprodukciju diskova koji su u skladu s Compact Disc (CD) standardom. DualDisc i neki glazbeni diskovi koji su kodirani tehnologijama za zaštitu autorskih prava ne podlijeu Compact Disc (CD) standardu te se zbog toga moda nee moi reproducirati na ovom ureaju. Diskovi koje ovaj ureaj NE MOE • reproducirati
Diskove s privršenim etiketama, naljepnicama – ili ljepljivom trakom ili papirom. Reprodukcijom takvih diskova moe doi do nepravilnosti u radu, ili ošteenja diska. Diskove koji nisu standardnog oblika (primjeri- – ce, srce, kvadrat, zvijezda). U suprotnom moe doi do ošteenja ureaja. Diskove promjera 8 cm. –
Napomene o CD-R/CD-RW diskovima Najvei broj: (samo CD-R/CD-RW) 5
mapa (albuma): 150 (ukljuujui korijensku mapu) – datoteka (zapisa) i mapa: 300 (moe biti i manje – od 300 ako imena mapa/datoteka sadre mnogo znakova) prikazanih znakova za naziv mape/datoteke: 32 – (Joliet)/64 (Romeo)
Ako disk snimljen u Multi Session formatu poinje 5 s CD-DA sesijom, prepoznaje se kao CD-DA disk, a ostale sesije se ne reproduciraju. Diskovi koje ovaj ureaj NE MOE • reproducirati
CD-R/CD-RW diskove s lošom kvalitetom zvuka. – CD-R/CD-RW diskove snimljene nekompatibilnim – ureajem za snimanje.
CD-R/CD-RW diskove koji nisu pravilno finalizirani. – CD-R/CD-RW diskove koji nisu snimljeni u – glazbenom CD formatu ili MP3 formatu u skladu s ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo ili multi-session.
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC datoteka
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme vezane uz ureaj, a da nisu razraeni u ovom priruniku, obratite se najbliem Sony prodavatelju.
MP3/WMA/AAC Mapa (album)
20
x
Odravanje
Zamjena litijeve baterije daljinskog upravljaa U normalnim uvjetima baterija e trajati oko godinu dana. (Trajanje moe biti i krae, ovisno o uvjetima rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravljaa e se smanjiti. Zamijenite bateriju novom CR2025 litijevom baterijom. Korištenje druge baterije moe dovesti do poara ili do eksplozije. + strana gore
išenje prikljunica Ureaj moda nee dobro raditi ako spojevi izmeu ureaja i prednje ploe nisu isti. Da ne bi došlo do toga, skinite prednju plou (str. 7) te oistite spojeve vatiranim štapiem. Ne primje- njujte prejak pritisak. U suprotnom, moe doi do ošteenja prikljunica.
Napomene o litijevoj bateriji Litijevu bateriju drite van dohvata djece. Ako doe • do gutanja baterije, odmah potraite lijeniku pomo. Obrišite bateriju suhom tkaninom kako biste osigu- • rali dobar kontakt. Provjerite polaritet baterije prije umetanja. • Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer moe • doi do kratkog spoja.
Glavni ureaj Stranja strana prednje ploe
Napomene Iz sigurnosnih razloga prije išenja prikljunica is- • kljuite motor vozila i izvadite klju iz kontakt-brave. Nikad ne dodirujte prikljunice prstima ili metalnim • predmetima.
+ strana gore
UPOZORENJE Baterija moe eksplodirati uslijed nepravilnog rukovanja. Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je bacati u vatru.
Zamjena osiguraa Kod zamjene osiguraa kori- stite osigurae iste vrijednosti. Ako osigura pregori, provje- rite prikljuak napajanja, te zamijenite osigura. Ako osi- gura ponovo pregori, moda je rije o kvaru na ureaju. U tom sluaju se obratite najbli- em Sonyjevom dobavljau. Osigura (10 A)
21
Stisnite okvir na oba kraja i izvucite ga.B
Izvadite ureaj.2 Istovremeno umetnite oba kljua za vaenje A dok ne kliknu.
Tehniki podaci
Radijski prijemnik
FM Opseg ugaanja: 87,5 – 108 MHz Antenska prikljunica:
Vanjska antenska prikljunica Meufrekvencija: 150 kHz Iskoristiva osjetljivost: 10 dBf Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz Omjer signal-šum: 70 dB (mono) Odvajanje: 40 dB pri 1 kHz Frekvencijski odziv: 20 – 15.000 Hz MW/LW Opseg ugaanja:
MW: 531 – 1.602 kHz LW: 153 – 279 kHz
Antenska prikljunica: Vanjska antenska prikljunica
Meufrekvencija: 25 kHz Osjetljivost: MW: 26 µV, LW: 45 µV
CD ureaj Omjer signal-šum: 120 dB Frekvencijski odziv: 10 – 20.000 Hz Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
USB ureaj Prikljunica: USB (Full-speed) Maksimalna struja: 500 mA
Pojaalo Izlaz: Zvuniki izlazi Impedancija zvunika: 4 – 8 ohma Maksimalna izlazna snaga: 52 W 4 (na 4 ohma)
Openito Izlazi:
Napajanje: 12 V DC akumulator (negativno uzemljenje (uzemljenje))
Dimenzije: Priblino 178 50 179 mm (š/v/d) Dimenzije za ugradnju: Priblino 182 53 162 mm
(š/v/d) Masa: Priblino 1,2 kg Isporueni pribor:
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet) Dodatna oprema/pribor:
Daljinski upravlja: RM-X114
Izvucite ureaj iz leišta.C
22
U sluaju problema Sljedea tablica e vam pomoi u rješavanju problema koji se mogu pojaviti u radu ureaja. Prije pregleda donje tablice, provjerite spojeve ureaja i postupke korištenja. Ako i dalje ne moete riješiti problem, posjetite internetsku stranicu za korisniku podršku.
Stranica za korisniku podršku http://support.sony-europe.com/
Openito Nema napajanja ureaja.
Provjerite spojeve ili osigura. 5 Ako je ureaj iskljuen i nestane prikaz pokazivaa, 5 ne moete njime upravljati daljinskim upravljaem.
Ukljuite ureaj. Automatska antena se ne izvlai.
Antena nema relej. Nema zvuka.
Ukljuena ja funkcija ATT ili Telephone ATT (kad je 5 spojni kabel telefona u vozilu spojen na ATT). Kontrola "FAD" nije postavljena u središnji poloaj 5 za sustav s dva zvunika.
Nema zvunog signala. Zvuni signal je iskljuen (str. 17). 5 Spojeno je dodatno pojaalo i ne koristi se ugraeno. 5
Sadraj memorije je obrisan. Pritisnuta je tipka RESET. 5
Ponovno pohranite sadraje u memoriju. Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni ili 5 nisu pravilno spojeni.
Pohranjene postaje i tono vrijeme su obrisani. Osigura je pregorio. Buka kod okretanja kljua u kontakt bravi.
Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro spojeni. Tijekom reprodukcije ili prijema, pokrene se demo prikaz.
Ako se ureajem ne rukuje 5 minuta uz postavku "DEMO-ON", zapoinje demo prikaz.
Podesite "DEMO-OFF" (str. 17). Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na pokazivau.
Podešeno je zatamnjenje zaslona "DIM-ON" (str. 17). 5 Indikatori na pokazivau se iskljue ako pritisnete i 5 zadrite .
Pritisnite na ureaju dok se ne pojavi prikaz.
Prikljunice su zaprljane (str. 20). 5 Funkcija Auto Off ne radi.
Ureaj je ukljuen. Funkcija Auto Off aktivira se nakon iskljuenja ureaja.
Iskljuite ureaj.
Vaš prodavatelj moda nee imati sav navedeni pribor. Zatraite detaljne informacije.
Dizajn i tehniki podaci podloni su promjeni bez najave. Proizvoa ne odgovara za eventualne tiskarske pogreške.
23
Radijski prijem Nije mogu prijem postaja. Zvuk je pun šumova.
Spajanje nije izvedeno pravilno. 5 Spojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora napajanja (crveno) na izvor napajanja antenskog pojaala u automobilu (samo ako vaš automobil ima ugraenu FM/MW/LW antenu na stranjem/ bonom staklu). Provjerite spoj antene. Ako se antena ne izvlai, provjerite spoj na kabe- lu za kontrolu antene.
Slušanje ugoenih postaja nije mogue. Pohranite tonu frekvenciju u memoriju. 5 Signal s odašiljaa je preslab. 5
Nije mogue automatsko ugaanje. Mod traenja lokalnih postaja nije pravilno podešen. 5
Ugaanje se zaustavlja preesto: Podesite "LOCAL ON" (str. 17). Ugaanje se ne zaustavlja prilikom prijema postaje: Podesite "LOCAL OFF" (str. 17).
Signal s odašiljaa je preslab. 5 Postaje ugodite runo.
Tijekom FM prijema treperi indikator "ST". Ugodite tonu frekvenciju. 5 Signal s odašiljaa je preslab. 5
Podesite "MONO-ON" (str. 17). FM stereo program se uje mono.
Ureaj je podešen na mono prijem. Podesite "MONO-OFF" (str. 17).
RDS Nakon nekoliko sekundi slušanja zapoinje pretraivanje SEEK.
Postaja nije TP ili ima slab signal. Iskljuite funkciju TA (str. 11).
Nema prometnih informacija. Ukljuite funkciju TA (str. 11). 5 Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP. 5
Ugodite drugu postaju. PTY prikazuje "- - - - - - - -".
Trenutna postaja nije RDS postaja. 5 RDS podaci nisu primljeni. 5 Postaja ne emitira signal vrste programa. 5
Naziv postaje treperi. Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
Pritisnite +/– dok treperi naziv postaje. Pojavljuje se "PI SEEK" i ureaj poinje traiti drugu frekvenciju istih podataka o programu PI.
CD reprodukcija Ne moete uloiti disk.
Ve je uloen drugi disk. 5 Disk je nasilno uloen naopako ili nepravilno. 5
Reprodukcija diska ne zapoinje. Ošteen ili zaprljan disk. 5 Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije 5 audio (str. 19).
MP3/WMA/AAC datoteke se ne mogu reproducirati.
Disk nije kompatibilan s MP3/WMA/AAC formatom i verzijom. Za detalje o diskovima i formatima koji se mogu reproducirati, posjetite stranicu za korisniku podršku.
Za poetak reprodukcije MP3/WMA/AAC zapisa treba dulje vrijeme nego za ostale.
Sljedeim diskovima treba due vrijeme za poetak reprodukcije.
diskovi komplicirane strukture. – diskovi snimljeni u Multi Session formatu. – diskovi kojima moete dodati podatke. –
Prikazani podaci se ne pomiu pokazivaem. Kod diskova s mnogo znakova moe doi do tog 5 problema. Opcija "A.SCRL" je podešena na "OFF". 5
Podesite "A.SCRL-ON" (str. 17). Pritisnite i zadrite (SCRL).
Zvuk preskae. Niste dobro ugradili ureaj. 5
Ureaj ugradite pod kutom manjim od 45° u stabilan dio automobila.
Ošteen ili zaprljan disk. 5 Ne rade tipke. Disk se ne izbacuje.
Pritisnite tipku RESET (str. 6).
nastavak na sljedeoj stranici
24
USB reprodukcija Ne moete reproducirati s ureaja spojenog putem USB huba.
Ovaj ureaj ne prepoznaje USB ureaje spojene putem USB huba.
Nije mogua reprodukcija. USB ureaj ne radi.
Spojite ga ponovno. Potrebno je više vremena za reprodukciju USB ureaja.
USB ureaj sadri datoteke sa sloenom strukturom. uje se zvuni signal.
Odspojili ste USB ureaj tijekom reprodukcije. Prije odspajanja USB ureaja zaustavite reprodukciju radi zaštite podataka.
Zvuk je isprekidan. Prekidi zvuka su mogui s brzinom bita iznad 320 kbps.
Prikaz/poruke grešaka
Priekajte dok se provjera povezanosti ne završi. ERROR
Disk je zaprljan ili uloen naopako. 5 Oistite ga ili uloite pravilno.
Disk je prazan. 5 Disk se ne moe reproducirati zbog problema. 5
Uloite drugi disk. USB ureaj nije automatski prepoznat. 5
Spojite ga ponovno. Pritisnite 5 za vaenje diska.
FAILURE Neispravno su spojeni zvunici/pojaalo.
Pogledajte upute za ugradnju/povezivanje za ovaj model.
HUB NO SUPRT (HUB nije podran) Autoradio ne podrava USB hub.
L. SEEK +/– Ukljuena je funkcija traenja lokalnih postaja tijekom automatskog ugaanja.
NO AF Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
Pritisnite +/– dok treperi naziv postaje. Ureaj poinje traiti drugu frekvenciju istih poda- taka o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").
NO DEV (Nema ureaja) USB je odabran kao izvor, a USB ureaj nije spojen. Odspojili ste USB ureaj ili USB kabel tijekom reprodukcije.
Spojite USB ureaj ili USB kabel. NO MUSIC
Disk ili USB ureaj ne sadri glazbene datoteke. Uloite CD koji sadri glazbene datoteke. Spojite USB ureaj s glazbenim datotekama.
NO NAME Naziv diska/albuma/izvoaa/zapisa nije snimljen u zapis.
NO TP Ureaj e nastaviti traiti dostupne TP postaje.
OFFSET Moda je došlo do unutarnjeg kvara.
Provjerite spajanje kabela. Ako je poruka o grešci i dalje prisutna, obratite se najbliem Sony dobavljau.
OVERLOAD USB ureaj je preoptereen.
Odspojite USB ureaj, zatim promijenite izvor pritiskom tipke . Pokazuje da USB ureaj ne radi pravilno ili je spojen nepodrani USB ureaj.
25
READ Ureaj uitava sve podatke o zapisima i albumima na disku.
Priekajte da završi postupak uitavanja i repro- dukcija e zapoeti automatski. Ovisno o strukturi diska, moda e trebati due od minute.
RESET Ovaj ili USB ureaj ne radi zbog nekih problema.
Pritisnite tipku RESET (str. 6). USB NO SUPRT (USB nije podran)
Spojeni USB ureaj nije podran. Za detalje o podranim USB ureajima, posjetite internetsku stranicu za korisniku podršku.
" " ili " " Disk je tijekom pretraivanja naprijed/natrag došao do poetka ili do kraja i nije mogue daljnje pretraivanje.
" " Znak se ne moe prikazati na ovom ureaju.
Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem, obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu. Ako auto radio odnosite na popravak zbog CD ureaja, molimo ponesite i disk koji ste koristili kad ste uoili problem.
Upišite serijski broj (SERIAL NO.) na predvieno mjesto. Broj se nalazi na naljepnici na kuištu sustava. Kad ispunite ovu identifikacijsku karticu, nikako je nemojte ostavljati u vozilu s ostatkom uputa. Spremite identifika- cijsku karticu na sigurno mjesto. Kartica moe posluiti za identifikaciju ureaja u sluaju krae.
autoradio Identifikacijska kartica Ova identifikacijska kartica slui kao dokaz o vlasništvu u sluaju krae ureaja.
Preporuujemo da ovu karticu ne uvate u vozilu kako biste izbjegli zlouporabu.
Model
CDX-GT450U
www.sony-europe.com/myproducts