Top Banner
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERALNI ZAVOD ZA PROGRAMIRANJE RAZVOJA FEDERAL DEVELOPMENT PLANNING INSTITUTION SOCIOEKONOMSKI POKAZATELJI PO OPĆINAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 2014. GODINI April 2015.
83

Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

Jun 03, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

FEDERALNI ZAVOD ZA PROGRAMIRANJE RAZVOJA FEDERAL DEVELOPMENT PLANNING INSTITUTION

SOCIOEKONOMSKI POKAZATELJI

PO OPĆINAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

U 2014. GODINI

April 2015.

Page 2: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

2

SADRŽAJ:

UVOD 3

METODOLOGIJA I KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE NIVOA RAZVIJENOSTI 3

KARTA BIH SA KANTONIMA I OPĆINAMA 6

SPISAK OPĆINA PO ABECEDNOM REDU 7

TABELARNI PREGLED 8

TABELA 1: Gustina naseljenosti 9

TABELA 2: Nacionalna struktura stanovništva po popisu 1991. godine 12

TABELA 3: Stanovništvo u FBiH 15

TABELA 4: Radno aktivno stanovništvo 18

TABELA 5: Prirodni priraštaj 21

TABELA 6: Stepen zaposlenosti 24

TABELA 7: Stepen nezaposlenosti 27

TABELA 8: Nezaposlenost prema stepenu stručnog obrazovanja 30

TABELA 9: Nezaposlene žene prema stepenu stručnog obrazovanja 33

TABELA 10: Plaće 36

TABELA 11: Broj penzionera i iznos penzija 38

TABELA 12: Broj penzionera i iznos penzija 41

TABELA 13: Prosječne penzije 42

TABELA 14: Vanjskotrgovinska razmjena FBiH po općinama u 2014. godini 45

TABELA 15: Vanjskotrgovinska razmjena FBiH po općinama u 2014. godini 48

TABELA 16: Poreski prihodi 51

TABELA 17: Poljoprivredna površina 54

TABELA 18: Oranice i bašte 57

TABELA 19: Šumsko zemljište 60

TABELA 20: Saobraćajna infrastruktura 63

TABELA 21: Osnovno obrazovanje 66

TABELA 22: Srednje obrazovanje 69

TABELA 23: Zdravstvo 71

TABELA 24: Struktura poslovnih subjekata 74

TABELA 25: Nivo razvijenosti FBiH po općinama 76

TABELA 26: Rang razvijenosti FBiH po općinama 79

TABELA 27: Rang razvijenosti po kantonima 82

Page 3: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

3

UVOD

Cilj dokumenta “Socioekonomski pokazatelji po općinama u Federaciji Bosne i Hercegovine

2014.” je da se sagledaju osnovni društveno-ekonomski pokazatelji razvoja FBiH po

općinama, te da se rangiraju lokalne zajednice prema nivou razvijenosti.

U dokumentu su obrađeni: gustina naseljenosti, nacionalna struktura stanovništva po popisu

1991. godine, stanovništvo u FBiH, radno aktivno stanovništvo, prirodni priraštaj, stepen

zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, nezaposlenost prema stepenu stručnog obrazovanja,

nezaposlene žene prema stepenu stručnog obrazovanja, plaće, broj penzionera i iznos

penzija, prosječne penzije, vanjskotrgovinska razmjena FBiH po općinama u 2014. godini,

prihodi, poljoprivredna površina, oranice i bašte, šumsko zemljište, saobraćajna

infrastruktura, osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje, zdravstvo i struktura poslovnih

subjekata.

Na kraju dokumenta, u tabelama 25., 26. i 27. dati su nivo i rang razvijenosti opština i

kantona u FBiH.

METODOLOGIJA I KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE NIVOA RAZVIJENOSTI

Prilikom utvrđivanja zbirnog indeksa razvijenosti svake općine u Federaciji BiH, korišteni su

sljedeći pokazatelji:

- stepen zaposlenosti stanovništva,

- stepen nezaposlenosti stanovništva,

- broj učenika osnovnih i srednjih škola na 1000 stanovnika,

- odsutno stanovništvo u odnosu na popis iz 1991. godine i

- poreski prihodi po općinama po glavi stanovnika.

Stepen zaposlenosti utvrđen je na osnovu podataka o broju zaposlenih po općinama u

odnosu na procjenu prisutnog broja stanovnika.

Stepen nezaposlenosti utvrđen je na osnovu podataka o broju nezaposlenih po općinama u

odnosu na radno aktivno stanovništvo.

Odsutno stanovništvo utvrđeno je na osnovu prisutnog broja stanovnika po općinama u

odnosu na popis iz 1991. godine u općinama koje su pripale Federaciji BiH po Daytonskom

sporazumu.

Broj učenika na hiljadu stanovnika utvrđen je na osnovu procjene prisutnog broj stanovnika.

Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno

stanovništvo) urađeni su na osnovu zvaničnih statističkih podataka, a indikator poreskih

prihoda po opštinama je urađen na bazi podataka Poreske uprave FBiH.

Page 4: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

4

Poreski prihodi po opštinama obuhvataju: 714 113 porezi građana

(porez na imovinu motornih vozila)

714 121 porezi građana

(porez na nasljedstva i darove)

714 191 porezi građana

(ostali porezi na imovinu)

716 111 porezi na dohodak

(prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti)

716 712 porez na dohodak

(prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti)

716 113 porez na dohodak

(prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava)

716 114 porez na dohodak

(prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala)

716 115 porez na dohodak

(prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i

igara na sreću).

Pokazatelji razvijenosti dati su u kolonama 2, 3, 4, 5 i 6 tabela 25. i 26. na kraju dokumenta.

Za svaku općinu dobijeno je pet indeksa u odnosu na prosjek Federacije i isti su navedeni u

kolonama 7, 8, 9, 10 i 11 tabela 25. i 26. Aritmetičkom sredinom pojedinačnih indeksa

dobijen je zbirni indeks razvijenosti svake općine naveden u koloni 12. tabela 25. i 26.

Na osnovu indeksa razvijenosti, izvršeno je rangiranje razvijenosti lokalnih zajednica pri

čemu smo koristili dvije granične vrijednosti.

- Izrazito su nerazvijene općine koje imaju indekse razvijenosti ispod 50% prosjeka

Federacije BiH.

- Nedovoljno su razvijene općine koje imaju indeks razvijenosti između 50% i 75%

prosjeka Federacije BiH.

Page 5: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

5

Uvidom u kolonu 12. tabele 26. dokumenta, može se zaključiti da su izrazito nerazvijene

općine u FBiH:

1. Teočak (48,3)

2. Zavidovići (46,9)

3. Jajce (41,4)

4. Odžak (39,2)

5. Drvar (38,7)

6. Donji Vakuf (37,0)

7. Bosanski Petrovac (35,9)

8. Ključ (33,8)

9. Vareš (27,5)

10. Pale (16,7)

11. D.Šamac (15,1)

12. Glamoć (7,6)

13. Foća (-4,9)

14. B.Grahovo (-6,7)

15. Dobretići (-47,3)

Nedovoljno razvijene općine u FBiH su:

1. Orašje (74,7)

2. V.Kladuša (74,3)

3. Ilijaš (74,0)

4. Fojnica (70,4)

5. Stolac (69,8)

6. Gornji Vakuf - Usora (68,7)

7. Bugojno (66,8)

8. Konjic (66,2)

9. Trnovo (65,8)

10. Olovo (63,2)

11. Sapna (60,5)

12. Prozor (59,7)

13. S.Most (58,3)

14. Bosanska Krupa (56,8)

15. Maglaj (52,1) 16. Ravno (51,4) 17. Kupres (50,2)

Page 6: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

6

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAC

BO SANSK A KRUPA

BOSAN SKI PETRO VAC

SANSK I MO ST

NOVI GRAD

KRUPA

NA

U NI

SANSKI MOST (RS)

PRIJEDOR

K OZA RSKA DUBICA

KOSTAJNICA

GRA DIŠK A

LAK TAŠIPRNJAVO R

BA NJA LUKAČELIN AC

K OTO R VA ROŠ

SRBAC

DERVENTA

BROD (RS)

MO DRI AČ

OD ŽA K

VUK OSAV LJE

D OMALJEVAC-ŠAMA C

ORAŠJE

D OBOJ

TEŠANJ PETROV O

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOS ANSKO

GRAHO VO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSU ŠJE

ŠIROK I BRIJEG

G RUDE

LJUBUŠ KI

ČITLUK

ČAPLJINA

STO LAC

N EUM

RA

VN

O

KU PRES

BUGO JN O

GO RN JI VAK UF

FOJNICA

NOV I

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLAN ICA

KONJIC

PROZO R

KREŠEV O

HA DŽI IĆ

BUSOVA AČ

VISOK O

KISEL

JAK

K AKAN J VAREŠ

ILIJA ŠBRE ZA

ŽEP EČ

ZAVID OVI IĆ

MAGLAJ

V ITEZOLOV O

KLADA NJ

LUKAVAC

TU ZLA

ŽIVINICE

BAN OVI IĆ

Č

ĆELISREBREN IK

GRA

ANICA

Č

D ONJI V UKU F

JAJCED

OB

RET

IIĆ

TRNO VO

ILID

ŽA

1 2

34

5

PALE (RS)ILIDŽA (RS)NOVO SARAJEVO (RS)

STARI GRAD (RS)

SOKO LAC

HA N PIJESA K

MILI IĆ

V LASENICA

ŠEK OVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUN AC

KA LESIJA

SAPN A

TEO A KČ

U GLJEVIKLOPA RE

BIJELJINAD OBOJISTOK

D OBOJ

JUG

GRADAAC

Č

PELAG I EV OČ

ŠAMAC

ORAŠJE (RS)

GRAD

MOSTAR

FO AČGORAŽDE

RO GATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

GORAŽDE

(RS)

FOCA (RS)

K ALINO VIK

GA CK ONEV ESINJE

BERK OVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBIN JE

TESLIC

KNEŽEVO

JEZ

ER

O

MRKON JIÆ

GRAD

ŠIPO VO

KU PRES

(RS)

RIBNIKPETROVAC

DRVAR (RS)

DISTRIK T BR KOČ

MOSTAR (RS)

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

SARAJEVSKE OP INEĆ

1-NOV I GRAD

2-NOV O SARAJEVO

3-VOG OŠ A4-CENTA R

5-STARI GRAD

Ć

K A N T O NI U F E D E RA CI JI BI H

1 . UN SKO-S ANSKI

2 . POSAVSKI3 . T UZL ANSKI

4 . Z ENI K O-D OB OJSKI

5 . B OSAN SKO- PODR INJSKI

6 . SR ED NJEB OSAN SKI

7 . HE R CE GOVA KO-N ER ET VANSK I

8 . Z APAD NO-H ER C EGO VA KI9 . KA NTON SA RA JE VO

1 0. HER C EG B OSANSKI

Č

Č

Č

KARTA BIH SA KANTONIMA I OPĆINAMA

Page 7: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

7

SPISAK OPĆINA U FEDERACIJI BIH (po abecednom redu)

Rb Općina 1

Broj naseljenih

mjesta Rb Općina

Broj naseljenih

mjesta 1 Banovići 20 41 Livno 59 2 Bihać 59 42 Lukavac* 44 3 Bosanska Krupa* 37 43 Ljubuški 35 4 Bosanski Petrovac* 35 44 Maglaj* 40 5 Bosansko Grahovo 35 45 Mostar* 60 6 Breza 28 46 Neum 27 7 Bugojno 78 47 Novi Travnik 52 8 Busovača 47 48 Odžak* 13 9 Bužim 13 49 Olovo* 46 10 Cazin 54 50 Orašje* 14 11 Čapljina 32 51 Pale* 15 12 Čelić* 16 52 Posušje 19 13 Čitluk 21 53 Prozor 56 14 Doboj – Istok* 5 54 Ravno* 54 15 Doboj – Jug 2 55 Sanski Most* 67 16 Dobretići 18 56 Sapna* 12 17 Domaljevac – Šamac* 6 57 Sarajevo – Centar 6 18 Donji Vakuf* 68 58 Sarajevo – Novi Grad* 3 19 Drvar* 24 59 Sarajevo – Novo Sarajevo* 3 20 Foča* 26 60 Sarajevo – Stari Grad* 8 21 Fojnica 55 61 Srebrenik 49 22 Glamoč* 55 62 Stolac* 27 23 Goražde* 145 63 Široki Brijeg 34 24 Gornji Vakuf – Uskoplje 51 64 Teočak* 10 25 Gračanica* 22 65 Tešanj* 42 26 Gradačac* 33 66 Tomislavgrad 59 27 Grude 13 67 Travnik* 89 28 Hadžići 62 68 Trnovo 56 29 Ilidža* 12 69 Tuzla* 66 30 Ilijaš* 76 70 Usora* 11 31 Jablanica 33 71 Vareš 85 32 Jajce* 58 72 Velika Kladuša 49 33 Kakanj 106 73 Visoko 88 34 Kalesija* 28 74 Vitez 34 35 Kiseljak 82 75 Vogošća 21 36 Kladanj* 48 76 Zavidovići 47 37 Ključ* 41 77 Zenica* 83 38 Konjic* 168 78 Žepče* 41 39 Kreševo 29 79 Živinice 29 40 Kupres* 36 UKUPNO: 3.330

1 U odnosu na 1991. godinu formirane su općine: Bužim (od dijela općine Bosanska Krupa), Domaljevac- Šamac (od dijela

općine Bosanski Šamac), Čelić (od dijela općine Lopare), Doboj-Istok (od dijela općine Doboj), Sapna (od dijela općine Zvornik), Teočak (od dijela općine Ugljevik i Lopare), Doboj – Jug (od dijela općine Doboj), Usora (od dijela općine Tešanj i Doboj), Dobretići (od dijela općine Skender Vakuf), Ravno (od dijela općine Trebinje). * Općine koje su podijeljene entitetskom linijom.

Page 8: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

8

TABELARNI PREGLED

Page 9: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

9

GUSTINA NASELJENOSTI PO OPĆINAMA U FBiH U 2014. GODINI Tabela 1.

Općina Broj naselj.

mjesta

Površina

općina u km2

Stanovništvo Gustina

naseljenosti

1 2 3 4 5

Bihać 59 900,0 61.622 68,5

Bosanska Krupa 37 561,0 28.046 50,0

Bosanski Petrovac 35 709,0 6.847 9,7

Bužim 7 129,0 18.063 140,0

Cazin 54 356,0 62.959 176,9

Ključ 41 358,0 19.044 53,2

Sanski Most 67 781,0 43.511 55,7

Velika Kladuša 49 331,0 47.269 142,8

U S K 349 4125,0 287.361 69,7

Domaljevac Šamac 6 44,4 4.467 100,6

Odžak 14 158,4 15.091 95,3

Orašje 14 121,8 19.111 156,9

P O K 34 324,6 38.669 119,1

Banovići 20 185,0 25.948 140,3

Čelić 20 140,0 13.624 97,3

Doboj – Istok 6 41,0 10.194 248,6

Gračanica 23 216,0 52.607 243,6

Gradačac 34 218,0 45.965 210,8

Kalesija 28 201,0 36.041 179,3

Kladanj 48 331,0 14.616 44,2

Lukavac 44 337,0 50.449 149,7

Sapna 13 118,0 12.676 107,4

Srebrenik 49 248,0 41.905 169,0

Teočak 10 29,0 7.314 252,2

Tuzla 66 294,0 131.634 447,7

Živinice 29 291,0 56.171 193,0

T K 390 2649,0 499.144 188,4

Breza 28 72,9 13.787 189,1

Doboj - Jug 2 10,2 4.939 484,2

Kakanj 106 377,0 43.066 114,2

Maglaj 40 252,0 23.267 92,3

Olovo 45 407,8 11.546 28,3

Tešanj 41 155,9 48.629 311,9

Usora 13 49,8 6.839 137,3

Vareš 85 390,1 9.877 25,3

Visoko 88 230,8 40.156 174,0

Zavidovići 47 556,0 37.614 67,7

Zenica 83 558,5 127.034 227,5

Žepče 41 282,3 31.059 110,0

Page 10: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

10

Općina Broj naselj.

mjesta

Površina

općina u km2

Stanovništvo Gustina

naseljenosti

1 2 3 4 5

Z D K 619 3343,3 397.813 119,0

Foča 32 169,4 1.691 10,0

Goraže 144 248,8 29.623 119,1

Pale 15 86,4 1.076 12,5

B P K 191 504,6 32.390 64,2

Bugojno 78 361,0 37.146 102,9

Busovača 47 158,0 15.970 101,1

Dobretići 18 59,0 628 10,6

Donji Vakuf 68 320,0 13.805 43,1

Fojnica 55 306,0 11.621 38,0

Gornji Vakuf - Uskoplje 52 402,0 18.648 46,4

Jajce 58 339,0 24.070 71,0

Kiseljak 82 165,0 20.545 124,5

Kreševo 27 149,0 5.456 36,6

Novi Travnik 52 242,0 24.942 103,1

Travnik 90 529,0 54.452 102,9

Vitez 34 159,0 25.290 159,1

S B K 661 3189,0 252.573 79,2

Čapljina 32 256,0 22.583 88,2

Čitluk 21 181,0 15.843 87,5

Jablanica 33 301,0 11.585 38,5

Konjic 168 1169,0 27.347 23,4

Grad Mostar 60 1175,0 112.240 95,5

Neum 27 225,0 4.364 19,4

Prozor 56 477,0 15.646 32,8

Ravno 54 331,0 1.433 4,3

Stolac 26 286,0 12.988 45,4

H N K 477 4401,0 224.029 50,9

Grude 13 220,8 15.510 70,2

Ljubuški 35 292,7 23.487 80,2

Posušje 20 461,1 16.069 34,8

Široki Brijeg 34 387,6 26.461 68,3

Z H K 101 1362,2 81.527 59,8

Centar 6 33,0 68.711 2082,2

Hadžići 62 273,3 22.983 84,1

Ilidža 12 143,4 62.572 436,3

Ilijaš 74 308,6 19.874 64,4

Novi Grad 3 47,2 126.179 2673,3

Novo Sarajevo 3 9,9 73.749 7449,4

Stari Grad 8 51,4 41.749 812,2

Trnovo 55 338,4 2.628 7,8

Vogošća 21 71,7 26.406 368,3

Page 11: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

11

Općina Broj naselj.

mjesta

Površina

općina u km2

Stanovništvo Gustina

naseljenosti

1 2 3 4 5

S A K 244 1276,9 444.851 348,4

Bosansko Grahovo 35 780,0 1.996 2,6

Drvar 25 589,3 10.585 18,0

Glamoč 55 1033,6 4.430 4,3

Kupres 36 569,8 3.289 5,8

Livno 59 994,0 31.541 31,7

Tomislavgrad 60 967,4 26.524 27,4

K - 10 270 4934,1 78.365 15,9

Federacija BiH 3.336 26.109,7 2.336.722 89,5

Izvor podataka: Za naseljena mjesta i površinu Statistički godišnjak FBiH 2013., za stanovništvo

Saopćenje br. 14.2.1. od 29.08.2014. godine Federalnog zavoda za statistiku

Page 12: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

12

NACIONALNA STRUKTURA STANOVNIŠTVA U FBiH PO KANTONIMA PREMA POPISU STANOVNIŠTVA 1991. GODINE

Tabela 2.

Općina Ukupno Bošnjaci Hrvati Srbi Jugosloveni Ostali

1 2 3 4 5 6 7

Bihać 70.732 46.737 5.580 12.689 4.356 1.370

Bosanska Krupa 39.177 26.424 129 11.562 683 379

Bosanski Petrovac 15.258 3.288 48 11.332 366 224

Bužim 16.940 16.680 5 91 23 141

Cazin 63.409 61.693 139 778 430 369

Drvar – dio 1.359 3 2 1.341 12 1

Ključ 28.622 16.853 324 10.668 539 238

Sanski Most 56.122 27.873 3.919 21.917 1.196 1.217

Velika Kladuša 52.908 48.305 740 2.266 993 604

U S K 344.527 247.856 10.886 72.644 8.598 4.543

Domaljevac Šamac 8.803 12 7.697 847 96 151

Bosanski Brod 449 1 50 302 20 76

Odžak - 28.006 6.213 15.610 4.534 1.080 569

Orašje - 25.667 1.880 21.300 1.599

594 294

Brčko - dio 700 1 - 673 11 15

P O K 63.625 8.107 44.657 7.955 1.801 1.105

Banovići 26.590 19.162 550 4.514 1.928 436

Brčko - dio 30.139 12.709 13.325 3.320 250 535

Čelić - dio 11.159 9.451 1.201 281 101 125

Lopare 1.382 - 6 1.315 29 32

Doboj - Istok 10.096 9.725 13 185 82 91

Gračanica 47.398 42.518 77 2.508 1.323 972

Gradačac 41.776 33.838 2.369 3.544 1.297 728

Kalesija 35.089 29.594 32 4.521 266 676

Kladanj 15.665 11.621 35 3.552 277 180

Lukavac 56.408 38.076 2.157 11.535 3.405 1.235

Zvornik 13.609 10.214 13 3.246 42 94

Šekovići 10 - - 10 - -

Srebrenik 40.896 30.528 2.752 5.308 1.203 1.105

Ugljevik 7.888 7.444 4 22 21 397

Tuzla 131.513 62.669 20.398 20.173 21.995 6.278

Živinice 54.783 44.017 3.976 3.525 2.130 1.135

T K 524.401 361.566 46.908 67.559 34.349 14.019

Breza 17.317 13.079 851 2.122 1.001 264

Doboj - Jug 8.010 4.316 3.201 128 226 139

Han Pijesak 311 70 - 239 - 2

Kakanj 55.950 30.528 16.556 4.929 2.554 1.383

Maglaj - dio 39.553 19.269 8.347 9.872 1.454 611

Olovo 16.469 12.278 642 3.127 285 137

Teslić 1.069 - 1 1.063 - 5

Tešanj 46.715 34.940 8.601 1.664 1.037 473

Page 13: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

13

Općina Ukupno Bošnjaci Hrvati Srbi Jugosloveni Ostali

1 2 3 4 5 6 7

Vareš 22.203 6.714 9.016 3.644 2.071 758

Visoko 46.160 34.373 1.872 7.471 1.464 980

Zavidovići 57.164 34.198 7.576 11.640 2.726 1.024

Zenica 145.517 80.359 22.510 22.433 15.654 4.561

Žepče 22.966 10.820 9.100 2.278 546 222

Z D K 479.404 280.944 88.273 70.610 29.018 10.559

Foča 5.591 4.231 1 1.286 16 57

Goraže 33.474 22.945 76 9.172 758 523

Kalinovik 34 25 - 9 - -

Pale - dio 2.254 1.571 4 663 5 11

Rogatica 75 22 - 53 - -

B P K 41.428 28.794 81 11.183 779 591

Bugojno 46.889 19.697 16.031 8.673 1.561 927

Busovača 18.879 8.451 9.093 623 510 202

Donji Vakuf - dio 24.372 13.509 682 9.364 590 227

Fojnica 16.296 8.024 6.623 157 407 1.085

Gornji V. - Uskoplje 25.181 14.063 10.706 110 158 144

Jajce - dio 41.878 16.624 14.613 7.552 2.457 632

Kiseljak 24.164 9.778 12.550 740 600 496

Kreševo 6.731 1.531 4.714 34 251 201

Mrkonjić Grad - dio 1.133 975 149 1 2 6

Novi Travnik 30.713 11.625 12.162 4.097 2.132 697

Skender Vakuf - dio 4.790 3 4.720 6 19 42

Travnik - dio 70.090 31.813 25.945 7.300 3.736 1.296

Vitez 27.859 11.514 12.675 1.501 1.377 792

S B K 338.975 147.607 130.663 40.158 13.800 6.747

Čapljina 27.882 7.672 14.969 3.753 1.047 441

Čitluk 15.083 111 14.823 19 17 113

Jablanica 12.691 9.099 2.291 504 581 216

Kalinovik - dio 356 349 - 3 3 1

Konjic - dio 43.878 23.815 11.513 6.620 1.358 572

Grad Mostar 126.076 43.557 42.882 23.751 12.767 3.119

Neum 4.325 190 3.792 207 90 46

Nevesinje 669 629 - 36 - 4

Prozor 19.760 7.225 12.259 45 100 131

Trebinje - dio 1.791 21 797 940 20 13

Stolac - dio 15.122 7.372 5.541 1.773 279 157

H N K 267.633 100.040 108.867 37.651 16.262 4.813

Grude 16.358 4 16.210 9 5 130

Ljubuški 28.340 1.592 26.127 65 227 329

Posušje 17.134 6 16.963 9 26 130

Široki Brijeg 27.160 9 26.864 148 20 119

Z H K 88.992 1.611 86.164 231 278 708

Centar 79.286 39.761 5.428 16.631 13.030 4.436

Hadžići 24.200 15.392 746 6.362 841 859

Ilidža 60.963 28.234 6.840 19.551 4.882 1.456

Page 14: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

14

Općina Ukupno Bošnjaci Hrvati Srbi Jugosloveni Ostali

1 2 3 4 5 6 7

Ilijaš 25.016 10.440 1.736 11.303 1.167 370

Novi Grad 135.733 69.080 8.871 37.230 15.426 5.126

Novo Sarajevo 90.892 33.489 8.764 29.295 15.026 4.318

Stari Grad 49.517 39.390 1.121 3.960 3.368 1.678

Trnovo 3.188 2.643 0 501 20 24

Vogošća 24.647 12.499 1.071 8.813 1.730 534

S A K 493.442 250.928 34.577 133.646 55.490 18.801

Bosansko Grahovo 8.311 12 226 7.888 135 50

Drvar - dio 15.706 29 31 15.207 372 67

Glamoč 12.593 2.257 184 9.951 118 83

Kupres - dio 8.770 802 3.812 4.026 67 63

Livno 40.600 5.793 29.324 3.913 1.125 445

Tomislavgrad 30.009 3.148 25.976 576 107 202

K - 10 115.989 12.041 59.553 41.561 1.924 910

Federacija BiH 2.758.416 1.439.494 610.629 483.198 162.299 62.796

Izvor podataka: Federalni Zavod za statistiku

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 15: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

15

STANOVNIŠTVO U FBiH Tabela 3.

Općina Po

popisu 1991.

Prisutno stanov.

2014

Odsutno stanovništvo

Odsutno stanovništvo

% 4/2

Kolona 5/Ø FBiH

Indeks odsut. stanov.

1 2 3 4 5 6 7

Bihać 70.732 61.622 -9.110 -12,9 84,2 115,8

Bos. Krupa 39.177 28.046 -11.131 -28,4 185,9 14,1

Bos. Petrovac 15.258 6.847 -8.411 -55,1 360,6 -160,6

Bužim 16.940 18.063 1.123 6,6 -43,4 243,4

Cazin 63.409 62.959 -450 -0,7 4,6 195,4

Ključ 29.981 19.044 -10.937 -36,5 238,6 -38,6

Sanski Most 56.122 43.511 -12.611 -22,5 147,0 53,0

Velika Kladuša 52.908 47.269 -5.639 -10,7 69,7 130,3

U S K 344.527 287.361 -57.166 -16,6 108,5 91,5

Domalj. Šamac 9.252 4.467 -4.785 -51,7 338,3 -138,3

Odžak 28.006 15.091 -12.915 -46,1 301,7 -101,7

Orašje 25.667 19.111 -6.556 -25,5 167,1 32,9

P O K 2 63.625 38.669 -24.956 -39,2 256,6 -56,6

Banovići 26.590 25.948 -642 -2,4 15,8 184,2

Čelić 12.541 13.624 1.083 8,6 -56,5 256,5

Doboj - Istok 10.096 10.194 98 1,0 -6,3 206,3

Gračanica 47.398 52.607 5.209 11,0 -71,9 271,9

Gradačac 41.776 45.965 4.189 10,0 -65,6 265,6

Kalesija 35.089 36.041 952 2,7 -17,7 217,7

Kladanj 15.665 14.616 -1.049 -6,7 43,8 156,2

Lukavac 56.408 50.449 -5.959 -10,6 69,1 130,9

Sapna 13.609 12.676 -933 -6,9 44,8 155,2

Srebrenik 40.896 41.905 1.009 2,5 -16,1 216,1

Teočak 9.270 7.314 -1.956 -21,1 138,0 62,0

Tuzla 131.513 131.634 121 0,1 -0,6 200,6

Živinice 54.783 56.171 1.388 2,5 -16,6 216,6

T K 2 524.401 499.144 -25.257 -4,8 31,5 168,5

Breza 17.317 13.787 -3.530 -20,4 133,3 66,7

Doboj - Jug 4.809 4.939 130 2,7 -17,7 217,7

Kakanj 55.950 43.066 -12.884 -23,0 150,6 49,4

Maglaj 39.553 23.267 -16.286 -41,2 269,3 -69,3

Olovo 16.780 11.546 -5.234 -31,2 204,0 -4,0

Tešanj 43.715 48.629 4.914 11,2 -73,5 273,5

Usora 7.270 6.839 -431 -5,9 38,8 161,2

Vareš 22.203 9.877 -12.326 -55,5 363,1 -163,1

Visoko 46.160 40.156 -6.004 -13,0 85,1 114,9

Zavidovići 57.164 37.614 -19.550 -34,2 223,7 -23,7

Zenica 145.517 127.034 -18.483 -12,7 83,1 116,9

Žepče 22.966 31.059 8.093 35,2 -230,5 430,5

Z D K 479.404 397.813 -81.591 -17,0 111,3 88,7

Page 16: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

16

Općina Po

popisu 1991.

Prisutno stanov.

2014

Odsutno stanovništvo

Odsutno stanovništvo

% 4/2

Kolona 5/Ø FBiH

Indeks odsut. stanov.

1 2 3 4 5 6 7

Foča 5.591 1.691 -3.900 -69,8 456,3 -256,3

Goražde 33.474 29.623 -3.851 -11,5 75,3 124,7

Pale 2.363 1.076 -1.287 -54,5 356,3 -156,3

B P K 41.428 32.390 -9.038 -21,8 142,7 57,3

Bugojno 46.889 37.146 -9.743 -20,8 135,9 64,1

Busovača 18.879 15.970 -2.909 -15,4 100,8 99,2

Dobretići 4.790 628 -4.162 -86,9 568,4 -368,4

Donji Vakuf 24.372 13.805 -10.567 -43,4 283,6 -83,6

Fojnica 16.296 11.621 -4.675 -28,7 187,7 12,3

Gornji V. - Uskoplje

25.181 18.648 -6.533 -25,9 169,7 30,3

Jajce 43.011 24.070 -18.941 -44,0 288,1 -88,1

Kiseljak 24.164 20.545 -3.619 -15,0 98,0 102,0

Kreševo 6.731 5.456 -1.275 -18,9 123,9 76,1

Novi Travnik 30.713 24.942 -5.771 -18,8 122,9 77,1

Travnik 70.090 54.452 -15.638 -22,3 145,9 54,1

Vitez 27.859 25.290 -2.569 -9,2 60,3 139,7

S B K 338.975 252.573 -86.402 -25,5 166,7 33,3

Čapljina 27.882 22.583 -5.299 -19,0 124,3 75,7

Čitluk 15.083 15.843 760 5,0 -33,0 233,0

Jablanica 12.691 11.585 -1.106 -8,7 57,0 143,0

Konjic 44.903 27.347 -17.556 -39,1 255,7 -55,7

Grad Mostar 126.076 112.240 -13.836 -11,0 71,8 128,2

Neum 4.325 4.364 39 0,9 -5,9 205,9

Prozor 19.760 15.646 -4.114 -20,8 136,2 63,8

Ravno 1.791 1.433 -358 -20,0 130,8 69,2

Stolac 15.122 12.988 -2.134 -14,1 92,3 107,7

H N K 267.633 224.029 -43.604 -16,3 106,6 93,4

Grude 16.358 15.510 -848 -5,2 33,9 166,1

Ljubuški 28.340 23.487 -4.853 -17,1 112,0 88,0

Posušje 17.134 16.069 -1.065 -6,2 40,7 159,3

Široki Brijeg 27.160 26.461 -699 -2,6 16,8 183,2

Z H K 88.992 81.527 -7.465 -8,4 54,9 145,1

Centar 79.286 68.711 -10.575 -13,3 87,2 112,8

Hadžići 24.200 22.983 -1.217 -5,0 32,9 167,1

Ilidža 60.963 62.572 1.609 2,6 -17,3 217,3

Ilijaš 25.016 19.874 -5.142 -20,6 134,5 65,5

Novi Grad 135.733 126.179 -9.554 -7,0 46,0 154,0

Novo Sarajevo 90.892 73.749 -17.143 -18,9 123,4 76,6

Stari Grad 49.517 41.749 -7.768 -15,7 102,6 97,4

Trnovo 3.188 2.628 -560 -17,6 114,9 85,1

Vogošća 24.647 26.406 1.759 7,1 -46,7 246,7

S A K 493.442 444.851 -48.591 -9,8 64,4 135,6

Bos.Grahovo 8.311 1.996 -6.315 -76,0 497,0 -297,0

Page 17: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

17

Općina Po

popisu 1991.

Prisutno stanov.

2014

Odsutno stanovništvo

Odsutno stanovništvo

% 4/2

Kolona 5/Ø FBiH

Indeks odsut. stanov.

1 2 3 4 5 6 7

Drvar 15.706 10.585 -5.121 -32,6 213,3 -13,3

Glamoč 12.593 4.430 -8.163 -64,8 424,0 -224,0

Kupres 8.770 3.289 -5.481 -62,5 408,8 -208,8

Livno 40.600 31.541 -9.059 -22,3 146,0 54,0

Tomislavgrad 30.009 26.524 -3.485 -11,6 76,0 124,0

K - 10 115.989 78.365 -37.624 -32,4 212,2 -12,2

Federacija BiH 2.758.416 2.336.722 -421.694 -15,3 100,0 100,0

Kolona 5 = 4/2 predstavlja odnos odsutnog stanovništva i stanovništva prema popisu iz 1991. godine

Izvor podataka: Federalni Zavod za statistiku , Saopćenje broj 14.2.1. od 29.08.2014.godoine

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 18: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

18

RADNO AKTIVNO STANOVNIŠTVO (15 – 64 godine) U FBiH U 2014. GODINI

Tabela 4.

Općina Stanovništvo Radno aktivno

stanovništo

% Radno aktivnog

stanovništva

1 2 3 4

Bihać 61.622 42.915 69,6

Bosanska Krupa 28.046 18.912 67,4

Bosanski Petrovac 6.847 3.872 56,6

Bužim 18.063 11.972 66,3

Cazin 62.959 44.688 71,0

Ključ 19.044 14.025 73,6

Sanski Most 43.511 31.936 73,4

Velika Kladuša 47.269 33.747 71,4

U S K 287.361 202.067 70,3

Domaljevac Šamac 4.467 3.283 73,5

Odžak 15.091 10.131 67,1

Orašje 19.111 13.467 70,5

P O K 38.669 26.881 69,5

Banovići 25.948 18.828 72,6

Čelić 13.624 9.750 71,6

Doboj - Istok 10.194 6.945 68,1

Gračanica 52.607 37.714 71,7

Gradačac 45.965 32.121 69,9

Kalesija 36.041 25.298 70,2

Kladanj 14.616 10.593 72,5

Lukavac 50.449 35.766 70,9

Sapna 12.676 8.998 71,0

Srebrenik 41.905 29.261 69,8

Teočak 7.314 4.929 67,4

Tuzla 131.634 93.263 70,9

Živinice 56.171 39.364 70,1

T K 499.144 352.830 70,7

Breza 13.787 9.663 70,1

Doboj - Jug 4.939 3.564 72,2

Kakanj 43.066 30.801 71,5

Maglaj 23.267 16.039 68,9

Olovo 11.546 7.857 68,0

Tešanj 48.629 35.490 73,0

Usora 6.839 4.708 68,8

Vareš 9.877 6.359 64,4

Visoko 40.156 28.026 69,8

Zavidovići 37.614 26.440 70,3

Zenica 127.034 87.892 69,2

Žepče 31.059 21.750 70,0

Page 19: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

19

Općina Stanovništvo Radno aktivno

stanovništo

% Radno aktivnog

stanovništva

1 2 3 4

Z D K 397.813 278.589 70,0

Foča 1.691 1.030 60,9

Goraže 29.623 20.400 68,9

Pale 1.076 631 58,6

B P K 32.390 22.061 68,1

Bugojno 37.146 26.056 70,1

Busovača 15.970 10.461 65,5

Dobretići 628 447 71,2

Donji Vakuf 13.805 9.142 66,2

Fojnica 11.621 7.727 66,5

Gornji Vakuf - Uskoplje 18.648 12.673 68,0

Jajce 24.070 16.178 67,2

Kiseljak 20.545 13.940 67,9

Kreševo 5.456 3.564 65,3

Novi Travnik 24.942 17.235 69,1

Travnik 54.452 37.649 69,1

Vitez 25.290 17.047 67,4

S B K 252.573 172.119 68,1

Čapljina 22.583 14.726 65,2

Čitluk 15.843 10.274 64,8

Jablanica 11.585 8.292 71,6

Konjic 27.347 18.626 68,1

Grad Mostar 112.240 74.237 66,1

Neum 4.364 3.088 70,8

Prozor 15.646 10.980 70,2

Ravno 1.433 994 69,4

Stolac 12.988 9.078 69,9

H N K 224.029 150.295 67,1

Grude 15.510 10.579 68,2

Ljubuški 23.487 15.573 66,3

Posušje 16.069 10.942 68,1

Široki Brijeg 26.461 17.324 65,5

Z H K 81.527 54.418 66,7

Centar 68.711 46.189 67,2

Hadžići 22.983 15.720 68,4

Ilidža 62.572 42.220 67,5

Ilijaš 19.874 12.578 63,3

Novi Grad 126.179 88.078 69,8

Novo Sarajevo 73.749 48.798 66,2

Stari Grad 41.749 28.279 67,7

Trnovo 2.628 1.675 63,7

Vogošća 26.406 17.919 67,9

Page 20: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

20

Općina Stanovništvo Radno aktivno

stanovništo

% Radno aktivnog

stanovništva

1 2 3 4

S A K 444.851 301.456 67,8

Bosansko Grahovo 1.996 1.059 53,1

Drvar 10.585 6.432 60,8

Glamoč 4.430 2.597 58,6

Kupres 3.289 1.973 60,0

Livno 31.541 21.077 66,8

Tomislavgrad 26.524 17.864 67,4

K - 10 78.365 51.002 65,1

Federacija BiH 2.336.722 1.611.718 69,0

Izvor podataka: Federalni Zavod za statistiku , Saopćenje broj 14.2.1. od 29.08.2014. godoine

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 21: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

21

PRIRODNI PRIRAŠTAJ U FBiH U 2014. GODINI

Tabela 5.

Općina Stanovništvo Živorođeni Umrli Prirodni priraštaj

Prirodni priraštaj na

1000 stanov.

1 2 3 4 5 6

Bihać 61.622 475 485 -10 -0,16

Bosanska Krupa 28.046 218 218 0 0,00

Bosanski Petrovac 6.847 44 112 -68 -9,93

Bužim 18.063 204 131 73 4,04

Cazin 62.959 512 405 107 1,70

Ključ 19.044 57 124 -67 -3,52

Sanski Most 43.511 165 289 -124 -2,85

Velika Kladuša 47.269 413 307 106 2,24

U S K 287.361 2.088 2.071 17 0,06

Domaljevac Šamac 4.467 18 48 -30 -6,72

Odžak 15.091 70 212 -142 -9,41

Orašje 19.111 107 227 -120 -6,28

P O K 38.669 195 487 -292 -7,55

Banovići 25.948 246 143 103 3,97

Čelić 13.624 60 103 -43 -3,16

Doboj - Istok 10.194 76 75 1 0,10

Gračanica 52.607 447 317 130 2,47

Gradačac 45.965 353 357 -4 -0,09

Kalesija 36.041 305 214 91 2,52

Kladanj 14.616 85 93 -8 -0,55

Lukavac 50.449 340 414 -74 -1,47

Sapna 12.676 70 54 16 1,26

Srebrenik 41.905 372 237 135 3,22

Teočak 7.314 54 45 9 1,23

Tuzla 131.634 984 925 59 0,45

Živinice 56.171 516 401 115 2,05

T K 499.144 3.908 3.378 530 1,06

Breza 13.787 91 128 -37 -2,68

Doboj - Jug 4.939 37 35 2 0,40

Kakanj 43.066 380 322 58 1,35

Maglaj 23.267 185 197 -12 -0,52

Olovo 11.546 67 107 -40 -3,46

Tešanj 48.629 457 351 106 2,18

Usora 6.839 35 35 0 0,00

Vareš 9.877 53 139 -86 -8,71

Visoko 40.156 368 300 68 1,69

Zavidovići 37.614 308 307 1 0,03

Zenica 127.034 1.061 1.085 -24 -0,19

Page 22: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

22

Općina Stanovništvo Živorođeni Umrli Prirodni priraštaj

Prirodni priraštaj na

1000 stanov.

1 2 3 4 5 6

Žepče 31.059 256 218 38 1,22

Z D K 397.813 3.298 3.224 74 0,19

Foča 1.691 11 24 -13 -7,69

Goraže 29.623 238 249 -11 -0,37

Pale 1.076 4 13 -9 -8,36

B P K 32.390 253 286 -33 -1,02

Bugojno 37.146 245 311 -66 -1,78

Busovača 15.970 154 171 -17 -1,06

Dobretići 628 5 19 -14 -22,29

Donji Vakuf 13.805 120 151 -31 -2,25

Fojnica 11.621 93 120 -27 -2,32

Gornji Vakuf - Uskoplje 18.648 146 153 -7 -0,38

Jajce 24.070 185 213 -28 -1,16

Kiseljak 20.545 160 183 -23 -1,12

Kreševo 5.456 45 50 -5 -0,92

Novi Travnik 24.942 230 188 42 1,68

Travnik 54.452 422 421 1 0,02

Vitez 25.290 227 166 61 2,41

S B K 252.573 2.032 2.146 -114 -0,45

Čapljina 22.583 178 286 -108 -4,78

Čitluk 15.843 161 204 -43 -2,71

Jablanica 11.585 66 102 -36 -3,11

Konjic 27.347 174 255 -81 -2,96

Grad Mostar 112.240 1.069 991 78 0,69

Neum 4.364 4 29 -25 -5,73

Prozor 15.646 79 131 -52 -3,32

Ravno 1.433 1 10 -9 -6,28

Stolac 12.988 72 117 -45 -3,46

H N K 224.029 1.804 2.125 -321 -1,43

Grude 15.510 109 147 -38 -2,45

Ljubuški 23.487 207 254 -47 -2,00

Posušje 16.069 139 131 8 0,50

Široki Brijeg 26.461 313 267 46 1,74

Z H K 81.527 768 799 -31 -0,38

Centar 68.711 588 713 -125 -1,82

Hadžići 22.983 281 212 69 3,00

Ilidža 62.572 770 519 251 4,01

Ilijaš 19.874 221 183 38 1,91

Novi Grad 126.179 1.224 1019 205 1,62

Novo Sarajevo 73.749 701 741 -40 -0,54

Stari Grad 41.749 333 434 -101 -2,42

Page 23: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

23

Općina Stanovništvo Živorođeni Umrli Prirodni priraštaj

Prirodni priraštaj na

1000 stanov.

1 2 3 4 5 6

Trnovo 2.628 12 32 -20 -7,61

Vogošća 26.406 293 224 69 2,61

S A K 444.851 4.423 4.077 346 0,78

Bosansko Grahovo 1.996 7 35 -28 -14,03

Drvar 10.585 28 102 -74 -6,99

Glamoč 4.430 27 50 -23 -5,19

Kupres 3.289 20 31 -11 -3,34

Livno 31.541 195 281 -86 -2,73

Tomislavgrad 26.524 141 279 -138 -5,20

K - 10 78.365 418 778 -360 -4,59

Federacija BiH 2.336.722 19.187 19.371 -184 -0,08

Izvor podataka: Za prirodni priraštaj; Mjesečni statistički pregled po kantonima FBIH 2/15

Izvor podataka: Federalni Zavod za statistiku, Saopćenje broj 14.2.1. od 29.08.2014.godoine

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 24: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

24

STEPEN ZAPOSLENOSTI U FBiH U 2014. GODINI

Tabela 6.

Općina Stanovništvo Broj

zaposl.1

Radno sposobno stanovn.

Aktivno stanovn.

Stepen zaposlenosti u % 2

Stanov. 3

Radno sposobno stanovn.

4

Aktivno stanovn.

5

1 2 3 4 5 6 7 8

Bihać 61.622 11.813 42.915 22.045 19,2 27,5 53,6

Bosanska Krupa 28.046 3.032 18.912 7.892 10,8 16,0 38,4

Bos. Petrovac 6.847 1.112 3.872 2.250 16,2 28,7 49,4

Bužim 18.063 1.197 11.972 5.186 6,6 10,0 23,1

Cazin 62.959 5.667 44.688 16.266 9,0 12,7 34,8

Ključ 19.044 1.468 14.025 4.020 7,7 10,5 36,5

Sanski Most 43.511 3.857 31.936 8.407 8,9 12,1 45,9

Velika Kladuša 47.269 4.009 33.747 12.430 8,5 11,9 32,3

U S K 287.361 32.155 202.067 78.496 11,2 15,9 41,0

Domalj.Šamac 4.467 423 3.283 893 9,5 12,9 47,4

Odžak 15.091 2.168 10.131 4.448 14,4 21,4 48,7

Orašje 19.111 3.069 13.467 5.897 16,1 22,8 52,0

P O K 38.669 5.660 26.881 11.238 14,6 21,1 50,4

Banovići 25.948 5.167 18.828 10.738 19,9 27,4 48,1

Čelić 13.624 878 9.750 3.613 6,4 9,0 24,3

Doboj - Istok 10.194 1.572 6.945 4.242 15,4 22,6 37,1

Gračanica 52.607 8.428 37.714 18.079 16,0 22,3 46,6

Gradačac 45.965 6.932 32.121 14.673 15,1 21,6 47,2

Kalesija 36.041 3.403 25.298 12.339 9,4 13,5 27,6

Kladanj 14.616 1.902 10.593 4.631 13,0 18,0 41,1

Lukavac 50.449 8.167 35.766 18.997 16,2 22,8 43,0

Sapna 12.676 597 8.998 3.218 4,7 6,6 18,6

Srebrenik 41.905 4.765 29.261 13.416 11,4 16,3 35,5

Teočak 7.314 438 4.929 2.292 6,0 8,9 19,1

Tuzla 131.634 31.284 93.263 51.844 23,8 33,5 60,3

Živinice 56.171 8.055 39.364 22.303 14,3 20,5 36,1

T K 499.144 81.588 352.830 180.385 16,3 23,1 45,2

Breza 13.787 2.934 9.663 4.916 21,3 30,4 59,7

Doboj - Jug 4.939 959 3.564 1.971 19,4 26,9 48,7

Kakanj 43.066 6.768 30.801 13.786 15,7 22,0 49,1

Maglaj 23.267 3.621 16.039 8.762 15,6 22,6 41,3

Olovo 11.546 1.771 7.857 3.735 15,3 22,5 47,4

Tešanj 48.629 10.078 35.490 17.930 20,7 28,4 56,2

Usora 6.839 723 4.708 1.715 10,6 15,4 42,2

Vareš 9.877 1.320 6.359 2.633 13,4 20,8 50,1

Visoko 40.156 8.581 28.026 16.404 21,4 30,6 52,3

Zavidovići 37.614 3.642 26.440 11.046 9,7 13,8 33,0

Zenica 127.034 24.694 87.892 47.664 19,4 28,1 51,8

Žepče 31.059 4.577 21.750 9.568 14,7 21,0 47,8

Z D K 397.813 69.668 278.589 140.130 17,5 25,0 49,7

Page 25: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

25

Općina Stanovništvo Broj

zaposl.1

Radno sposobno stanovn.

Aktivno stanovn.

Stepen zaposlenosti u % 2

Stanov. 3

Radno sposobno stanovn.

4

Aktivno stanovn.

5

1 2 3 4 5 6 7 8

Foča 1.691 214 1.030 568 12,7 20,8 37,7

Goraže 29.623 6.136 20.400 9.260 20,7 30,1 66,3

Pale 1.076 108 631 266 10,0 17,1 40,6

B P K 32.390 6.458 22.061 10.094 19,9 29,3 64,0

Bugojno 37.146 4.108 26.056 10.263 11,1 15,8 40,0

Busovača 15.970 1.727 10.461 4.915 10,8 16,5 35,1

Dobretići 628 42 447 151 6,7 9,4 27,8

Donji Vakuf 13.805 1.537 9.142 4.519 11,1 16,8 34,0

Fojnica 11.621 1.886 7.727 4.084 16,2 24,4 46,2

G. Vakuf – Uskoplje 18.648 2.443 12.673 5.588 13,1 19,3 43,7

Jajce 24.070 2.916 16.178 6.936 12,1 18,0 42,0

Kiseljak 20.545 3.571 13.940 6.317 17,4 25,6 56,5

Kreševo 5.456 1.173 3.564 1.908 21,5 32,9 61,5

Novi Travnik 24.942 3.352 17.235 7.464 13,4 19,4 44,9

Travnik 54.452 12.069 37.649 20.110 22,2 32,1 60,0

Vitez 25.290 5.921 17.047 10.294 23,4 34,7 57,5

S B K 252.573 40.745 172.119 82.549 16,1 23,7 49,4

Čapljina 22.583 3.333 14.726 6.692 14,8 22,6 49,8

Čitluk 15.843 5.356 10.274 7.869 33,8 52,1 68,1

Jablanica 11.585 1.906 8.292 4.264 16,5 23,0 44,7

Konjic 27.347 4.630 18.626 8.800 16,9 24,9 52,6

Grad Mostar 112.240 29.877 74.237 46.753 26,6 40,2 63,9

Neum 4.364 1035 3.088 1.425 23,7 33,5 72,6

Prozor 15.646 1.153 10.980 3.143 7,4 10,5 36,7

Ravno 1.433 66 994 101 4,6 6,6 65,3

Stolac 12.988 889 9.078 3.016 6,8 9,8 29,5

H N K 224.029 48.245 150.295 82.063 21,5 32,1 58,8

Grude 15.510 3.057 10.579 4.868 19,7 28,9 62,8

Ljubuški 23.487 3.921 15.573 6.655 16,7 25,2 58,9

Posušje 16.069 3.051 10.942 5.226 19,0 27,9 58,4

Široki Brijeg 26.461 6.386 17.324 10.640 24,1 36,9 60,0

Z H K 81.527 16.415 54.418 27.389 20,1 30,2 59,9

Centar 68.711 40.603 46.189 48.358 59,1 87,9 84,0

Hadžići 22.983 4.270 15.720 9.992 18,6 27,2 42,7

Ilidža 62.572 17.548 42.220 29.202 28,0 41,6 60,1

Ilijaš 19.874 2.454 12.578 7.855 12,3 19,5 31,2

Novi Grad 126.179 22.684 88.078 42.611 18,0 25,8 53,2

Novo Sarajevo 73.749 23.312 48.798 31.922 31,6 47,8 73,0

Stari Grad 41.749 9.828 28.279 16.267 23,5 34,8 60,4

Trnovo 2.628 297 1.675 799 11,3 17,7 37,2

Vogošća 26.406 4.188 17.919 9.593 15,9 23,4 43,7

S A K 444.851 125.184 301.456 196.599 28,1 41,5 63,7

Bosansko Grahovo

1.996 347 1.059 653 17,4 32,8 53,1

Page 26: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

26

Općina Stanovništvo Broj

zaposl.1

Radno sposobno stanovn.

Aktivno stanovn.

Stepen zaposlenosti u % 2

Stanov. 3

Radno sposobno stanovn.

4

Aktivno stanovn.

5

1 2 3 4 5 6 7 8

Drvar 10.585 922 6.432 2.207 8,7 14,3 41,8

Glamoč 4.430 535 2.597 1.103 12,1 20,6 48,5

Kupres 3.289 726 1.973 1.123 22,1 36,8 64,6

Livno 31.541 4.168 21.077 8.340 13,2 19,8 50,0

Tomislavgrad 26.524 2.771 17.864 5.483 10,4 15,5 50,5

K - 10 78.365 9.469 51.002 18.909 12,1 18,6 50,1

Federacija BiH 2.336.722 443.587 1.611.718 835.852 19,0 27,5 53,1

1) Ukupna zaposlenost na teritoriji FBiH obuhvaća zaposlene u poslovnim subjektima (pravnim osobama), obrtu

i slobodnim profesijama, odbrani i policiji. Broj zaposlenih u odbrani (8.000) nije razvrstan po općinama i kantonima 2)

Stepen zaposlenosti se izračunava tako da se broj zaposlenih podijeli sa prisutnim stanovništvom i pomnoži sa 100 3) Stepen zaposlenosti se izračunava tako da se broj zaposlenih podijeli sa radno sposobnim stanovništvom (stanovništvo staro od 15-65 godina) i pomnoži sa 100 4) Stepen zaposlenosti se izračunava tako što se broj zaposlenih podijeli sa aktivnim stanovništvom (radnom snagom tj: zaposleni + nezaposleni) i pomnoži sa 100. Izvor podataka: Za stanovništvo; Federalni zavod za statistiku; Saopćenje br. 14.2.1. od 29.08.2014. godine Za zaposlenost: Federalni zavod za statistiku, mjesečni statistički pregled po kantonima FBiH 3/15 Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 27: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

27

STEPEN NEZAPOSLENOSTI U FBiH U 2014. GODINI Tabela 7.

Općina Nezaposleni Broj

zaposl.1

Aktivno stanovništvo

Radno aktivno

stanovništvo

Stepen2

nezaposl. u %

Stepen3

nezaposl. u %

1 2 3 4 5 6 7

Bihać 10.232 11.813 22.045 42.915 23,8 46,4

Bosanska Krupa 4.860 3.032 7.892 18.912 25,7 61,6

Bosanski Petrovac 1.138 1.112 2.250 3.872 29,4 50,6

Bužim 3.989 1.197 5.186 11.972 33,3 76,9

Cazin 10.599 5.667 16.266 44.688 23,7 65,2

Ključ 2.552 1.468 4.020 14.025 18,2 63,5

Sanski Most 4.550 3.857 8.407 31.936 14,2 54,1

Velika Kladuša 8.421 4.009 12.430 33.747 25,0 67,7

U S K 46.341 32.155 78.496 202.067 22,9 59,0

Domaljevac Šamac 470 423 893 3.283 14,3 52,6

Odžak 2.280 2.168 4.448 10.131 22,5 51,3

Orašje 2.828 3.069 5.897 13.467 21,0 48,0

P O K 5.578 5.660 11.238 26.881 20,8 49,6

Banovići 5.571 5.167 10.738 18.828 29,6 51,9

Čelić 2.735 878 3.613 9.750 28,1 75,7

Doboj - Istok 2.670 1.572 4.242 6.945 38,4 62,9

Gračanica 9.651 8.428 18.079 37.714 25,6 53,4

Gradačac 7.741 6.932 14.673 32.121 24,1 52,8

Kalesija 8.936 3.403 12.339 25.298 35,3 72,4

Kladanj 2.729 1.902 4.631 10.593 25,8 58,9

Lukavac 10.830 8.167 18.997 35.766 30,3 57,0

Sapna 2.621 597 3.218 8.998 29,1 81,4

Srebrenik 8.651 4.765 13.416 29.261 29,6 64,5

Teočak 1.854 438 2.292 4.929 37,6 80,9

Tuzla 20.560 31.284 51.844 93.263 22,0 39,7

Živinice 14.248 8.055 22.303 39.364 36,2 63,9

T K 98.797 81.588 180.385 352.830 28,0 54,8

Breza 1.982 2.934 4.916 9.663 20,5 40,3

Doboj - Jug 1.012 959 1.971 3.564 28,4 51,3

Kakanj 7.018 6.768 13.786 30.801 22,8 50,9

Maglaj 5.141 3.621 8.762 16.039 32,1 58,7

Olovo 1.964 1.771 3.735 7.857 25,0 52,6

Tešanj 7.852 10.078 17.930 35.490 22,1 43,8

Usora 992 723 1.715 4.708 21,1 57,8

Vareš 1.313 1.320 2.633 6.359 20,6 49,9

Visoko 7.823 8.581 16.404 28.026 27,9 47,7

Zavidovići 7.404 3.642 11.046 26.440 28,0 67,0

Zenica 22.970 24.694 47.664 87.892 26,1 48,2

Žepče 4.991 4.577 9.568 21.750 22,9 52,2

Z D K 70.462 69.668 140.130 278.589 25,3 50,3

Foča 354 214 568 1.030 34,4 62,3

Page 28: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

28

Općina Nezaposleni Broj

zaposl.1

Aktivno stanovništvo

Radno aktivno

stanovništvo

Stepen2

nezaposl. u %

Stepen3

nezaposl. u %

1 2 3 4 5 6 7

Goražde 3.124 6.136 9.260 20.400 15,3 33,7

Pale 158 108 266 631 25,0 59,4

B P K 3.636 6.458 10.094 22.061 16,5 36,0

Bugojno 6.155 4.108 10.263 26.056 23,6 60,0

Busovača 3.188 1.727 4.915 10.461 30,5 64,9

Dobretići 109 42 151 447 24,4 72,2

Donji Vakuf 2.982 1.537 4.519 9.142 32,6 66,0

Fojnica 2.198 1.886 4.084 7.727 28,4 53,8

Gornji Vakuf - Uskoplje 3.145 2.443 5.588 12.673 24,8 56,3

Jajce 4.020 2.916 6.936 16.178 24,8 58,0

Kiseljak 2.746 3.571 6.317 13.940 19,7 43,5

Kreševo 735 1.173 1.908 3.564 20,6 38,5

Novi Travnik 4.112 3.352 7.464 17.235 23,9 55,1

Travnik 8.041 12.069 20.110 37.649 21,4 40,0

Vitez 4.373 5.921 10.294 17.047 25,7 42,5

S B K 41.804 40.745 82.549 172.119 24,3 50,6

Čapljina 3.359 3.333 6.692 14.726 22,8 50,2

Čitluk 2.513 5.356 7.869 10.274 24,5 31,9

Jablanica 2.358 1.906 4.264 8.292 28,4 55,3

Konjic 4.170 4.630 8.800 18.626 22,4 47,4

Grad Mostar 16.876 29.877 46.753 74.237 22,7 36,1

Neum 390 1035 1.425 3.088 12,6 27,4

Prozor 1.990 1.153 3.143 10.980 18,1 63,3

Ravno 35 66 101 994 3,5 34,7

Stolac 2.127 889 3.016 9.078 23,4 70,5

H N K 33.818 48.245 82.063 150.295 22,5 41,2

Grude 1.811 3.057 4.868 10.579 17,1 37,2

Ljubuški 2.734 3.921 6.655 15.573 17,6 41,1

Posušje 2.175 3.051 5.226 10.942 19,9 41,6

Široki Brijeg 4.254 6.386 10.640 17.324 24,6 40,0

Z H K 10.974 16.415 27.389 54.418 20,2 40,1

Centar 7.755 40.603 48.358 46.189 16,8 16,0

Hadžići 5.722 4.270 9.992 15.720 36,4 57,3

Ilidža 11.654 17.548 29.202 42.220 27,6 39,9

Ilijaš 5.401 2.454 7.855 12.578 42,9 68,8

Novi Grad 19.927 22.684 42.611 88.078 22,6 46,8

Novo Sarajevo 8.610 23.312 31.922 48.798 17,6 27,0

Stari Grad 6.439 9.828 16.267 28.279 22,8 39,6

Trnovo 502 297 799 1.675 30,0 62,8

Vogošća 5.405 4.188 9.593 17.919 30,2 56,3

S A K 71.415 125.184 196.599 301.456 23,7 36,3

Bosansko Grahovo 306 347 653 1.059 28,9 46,9

Drvar 1.285 922 2.207 6.432 20,0 58,2

Glamoč 568 535 1.103 2.597 21,9 51,5

Page 29: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

29

Općina Nezaposleni Broj

zaposl.1

Aktivno stanovništvo

Radno aktivno

stanovništvo

Stepen2

nezaposl. u %

Stepen3

nezaposl. u %

1 2 3 4 5 6 7

Kupres 397 726 1.123 1.973 20,1 35,4

Livno 4.172 4.168 8.340 21.077 19,8 50,0

Tomislavgrad 2.712 2.771 5.483 17.864 15,2 49,5

K - 10 9.440 9.469 18.909 51.002 18,5 49,9

Federacija BiH 392.265 443.587 835.852 1.611.718 24,3 46,9

1) Ukupna zaposlenost na teritoriji FBiH obuhvaća zaposlene u poslovnim subjektima (pravnim osobama), obrtu

i slobodnim profesijama, odbrani i policiji. Broj zaposlenih u odbrani (8.000), nije razvrstan po općinama i kantonima.

2) Stepen nezaposlenosti se računa tako što se broj nezaposlenih podjeli sa radnom sposobnim stanovništvom i pomnoži sa 100 (EU metodologija).

3) Stepen nezaposlenosti se izračunava tako što se broj nezaposlenih podijeli sa radno aktivnim stanovništvom

(radnom snagom tj. Zaposleni + nezaposleni) i pomnoži sa 100.

Izvor podataka: Za zaposlenost i nezaposlenost: Federalni zavod za statistiku.

Mjesečni statistički pregled po kantonima u FBiH 3/15.

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja.

Page 30: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

30

NEZAPOSLENOST PREMA STEPENU STRUČNOG OBRAZOVANJA U FBiH ZA 2014. GODINU

Tabela 8.

Općina STEPEN STRUČNOG OBRAZOVANJA

SVEGA VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bihać 10.232 893 216 2.688 30 57 2.889 489 2.970

Bos. Krupa 4.860 246 56 1.132 15 18 1.371 183 1.839

Bos. Petrovac 1.138 45 10 259 0 4 422 19 379

Bužim 3.989 113 41 547 0 4 1.031 137 2.116

Cazin 10.599 400 80 1.915 0 19 3.507 281 4.397

Ključ 2.552 84 21 480 2 9 1.003 73 880

Sanski Most 4.550 162 28 903 1 60 1.752 151 1.493

V. Kladuša 8.421 203 27 1.311 29 8 2.441 280 4.122

U S K 46.341 2.146 479 9.235 77 179 14.416 1.613 18.196

Dom. Šamac 470 14 18 90 0 0 131 21 196

Odžak 2.280 77 46 611 0 6 770 389 381

Orašje 2.828 77 86 689 0 1 832 22 1.121

P O K 5.578 168 150 1.390 0 7 1.733 432 1.698

Banovići 5.571 469 18 1.641 0 38 2.134 38 1.233

Čelić 2.735 41 2 483 0 4 698 67 1.440

Doboj - Istok 2.670 126 11 524 0 10 1.127 32 840

Gračanica 9.651 495 51 2.021 3 66 4.070 319 2.626

Gradačac 7.741 280 27 1.713 0 36 2.471 333 2.881

Kalesija 8.936 317 49 2.194 10 15 2.880 89 3.382

Kladanj 2.729 138 10 659 1 1 929 38 953

Lukavac 10.830 706 52 3.634 0 78 3.610 118 2.632

Sapna 2.621 64 1 528 4 1 591 9 1.423

Srebrenik 8.651 458 33 2.048 1 18 3.273 233 2.587

Teočak 1.854 52 3 403 0 4 575 51 766

Tuzla 20.560 2.256 184 6.746 14 180 6.599 316 4.265

Živinice 14.248 774 37 4.096 19 40 4.873 190 4.219

T K 98.797 6.176 478 26.690 52 491 33.830 1.833 29.247

Breza 1.982 136 19 722 11 6 641 38 409

Doboj - Jug 1.012 33 0 184 5 9 440 22 319

Kakanj 7.018 438 41 1.413 11 27 3.118 174 1.796

Maglaj 5.141 121 11 752 0 25 1.867 175 2.190

Olovo 1.964 98 6 587 2 3 595 13 660

Tešanj 7.852 284 33 1.308 14 61 3.233 347 2.572

Usora 992 25 3 175 0 12 438 25 314

Vareš 1.313 76 9 363 11 6 437 32 379

Visoko 7.823 431 56 1.702 0 24 3.307 53 2.250

Zavidovići 7.404 275 27 1.807 0 22 3.098 163 2.012

Zenica 22.970 1.349 170 5.385 113 236 8.869 861 5.987

Žepče 4.991 139 19 999 0 22 1.971 333 1.508

Z D K 70.462 3.405 394 15.397 167 453 28.014 2.236 20.396

Page 31: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

31

Općina STEPEN STRUČNOG OBRAZOVANJA

SVEGA VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Foča 354 10 2 69 0 2 103 2 166

Goraže 3.124 250 17 813 5 15 922 34 1.068

Pale 158 4 1 22 0 0 46 2 83

B P K 3.636 264 20 904 5 17 1.071 38 1.317

Bugojno 6.155 214 162 1.291 0 22 2.524 27 1.915

Busovača 3.188 86 53 890 0 34 1.214 86 825

Dobretići 109 0 1 14 0 0 26 4 64

Donji Vakuf 2.982 80 64 670 0 3 1.298 14 853

Fojnica 2.198 47 64 586 0 5 703 37 756

G. Vakuf - Usk. 3.145 84 92 652 0 1 1.328 52 936

Jajce 4.020 95 71 931 0 21 1.544 64 1.294

Kiseljak 2.746 90 68 730 0 8 1.150 40 660

Kreševo 735 17 25 213 0 1 290 3 186

Novi Travnik 4.112 83 130 1.031 0 49 1.470 71 1.278

Travnik 8.041 342 225 1.761 0 46 2.530 108 3.029

Vitez 4.373 157 120 1.119 0 47 1.697 78 1.155

S B K 41.804 1.295 1.075 9.888 0 237 15.774 584 12.951

Čapljina 3.359 206 145 1.062 0 15 1.276 74 581

Čitluk 2.513 226 97 791 0 1 1.072 24 302

Jablanica 2.358 196 46 631 0 9 930 49 497

Konjic 4.170 238 110 967 0 14 1.350 27 1.464

Grad Mostar 16.876 1.732 667 5.632 0 74 5.578 286 2.907

Neum 390 24 20 110 0 1 165 3 67

Prozor 1.990 128 63 430 0 2 789 30 548

Ravno 35 2 1 11 0 0 13 1 7

Stolac 2.127 147 54 573 0 4 829 25 495

H N K 33.818 2.899 1.203 10.207 0 120 12.002 519 6.868

Grude 1.811 95 89 515 0 4 772 17 319

Ljubuški 2.734 223 121 803 0 2 1.244 29 312

Posušje 2.175 118 119 1.131 11 8 385 28 375

Široki Brijeg 4.254 350 200 1.320 2 21 1.776 75 510

Z H K 10.974 786 529 3.769 13 35 4.177 149 1.516

Centar 7.755 1.485 137 2.584 46 40 1.735 39 1.689

Hadžići 5.722 237 24 1.457 3 14 1.883 20 2.084

Ilidža 11.654 1.004 121 3.452 66 77 3.366 111 3.457

Ilijaš 5.401 278 17 1.187 20 15 1.609 39 2.236

Novi Grad 19.927 2.236 255 6.186 102 106 5.590 87 5.365

N. Sarajevo 8.610 1.673 165 2.963 60 51 1.988 33 1.677

Stari Grad 6.439 792 83 2.152 37 55 1.740 30 1.550

Trnovo 502 32 2 104 1 6 119 0 238

Vogošća 5.405 487 48 1.480 19 27 1.552 22 1.770

S A K 71.415 8.224 852 21.565 354 391 19.582 381 20.066

Bosansko Grahovo 306 7 8 86 0 0 84 4 117

Drvar 1.285 26 24 415 1 15 505 0 299

Page 32: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

32

Općina STEPEN STRUČNOG OBRAZOVANJA

SVEGA VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Glamoč 568 19 16 163 17 2 185 8 158

Kupres 397 10 18 128 0 0 110 11 120

Livno 4.172 333 105 1.234 0 4 1.545 50 901

Tomislavgrad 2.712 125 112 736 6 1 1.109 15 608

K - 10 9.440 520 283 2.762 24 22 3.538 88 2.203

Federacija BiH 392.265 25.883 5.463 101.807 692 1.952 134.137 7.873 114.458

Izvor podataka:Mjesečni statistički pregled FBiH, broj 2/2015

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 33: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

33

NEZAPOSLENE ŽENE PREMA STEPENU STRUČNOG OBRAZOVANJA U FBiH ZA 2014. GODINU

Tabela 9.

Općina STEPEN STRUČNOG OBRAZOVANJA

SVEGA VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bihać 5.337 600 136 1.585 28 8 1.128 158 1.694

Bos. Krupa 2.235 162 36 666 15 1 448 43 864

Bos. Petrovac 587 28 6 151 0 0 210 11 181

Bužim 1.810 80 25 292 0 0 324 26 1.063

Cazin 4.810 260 44 1.110 0 3 1.299 74 2.020

Ključ 1.184 53 15 270 2 3 412 8 421

Sanski Most 2.109 105 19 537 1 4 687 38 718

Velika Kladuša 4.236 125 14 840 29 2 904 48 2.274

U S K 22.308 1.413 295 5.451 75 21 5.412 406 9.235

Dom. Šamac 203 7 11 55 0 0 53 10 67

Odžak 1.174 48 23 358 0 0 326 218 201

Orašje 1.208 42 58 387 0 0 311 9 401

P O K 2.585 97 92 800 0 0 690 237 669

Banovići 3.041 275 16 981 0 0 900 24 845

Čelić 1.287 26 1 272 0 0 211 29 748

Doboj - Istok 1.383 83 7 342 0 2 472 7 470

Gračanica 4.834 342 32 1.209 3 2 1.843 35 1.368

Gradačac 3.462 206 21 1.077 0 4 897 80 1.177

Kalesija 4.536 198 35 1.332 7 3 1.086 18 1.857

Kladanj 1.462 80 6 397 1 0 403 5 570

Lukavac 5.875 486 32 2.201 0 4 1.565 58 1.529

Sapna 1.198 33 1 261 1 0 112 4 786

Srebrenik 4.408 321 16 1.208 0 2 1.501 58 1.302

Teočak 862 26 1 214 0 0 201 11 409

Tuzla 11.007 1.541 105 4.037 7 33 2.818 197 2.269

Živinice 7.362 485 22 2.430 11 2 1.827 84 2.501

T K 50.717 4.102 295 15.961 30 52 13.836 610 15.831

Breza 1.220 92 15 462 7 0 332 31 281

Doboj - Jug 488 22 0 123 4 1 173 6 159

Kakanj 3.417 280 33 851 10 4 1.221 58 960

Maglaj 2.690 82 8 420 0 3 686 49 1.442

Olovo 943 57 5 271 2 0 227 3 378

Tešanj 3.461 202 18 806 12 7 1.201 69 1.146

Usora 487 16 3 99 0 0 182 10 177

Vareš 676 46 4 210 11 1 164 6 234

Visoko 3.935 314 31 1.031 0 2 1.437 29 1.091

Zavidovići 3.427 169 18 966 0 2 1.152 30 1.090

Zenica 12.186 918 97 3.279 111 39 3.809 283 3.650

Žepče 2.422 86 15 623 0 1 769 123 805

Page 34: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

34

Općina STEPEN STRUČNOG OBRAZOVANJA

SVEGA VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Z D K 35.352 2.284 247 9.141 157 60 11.353 697 11.413

Foča 197 8 2 38 0 0 43 2 104

Goražde 1.731 158 13 475 2 3 389 28 663

Pale 76 2 1 8 0 0 18 1 46

B P K 2.004 168 16 521 2 3 450 31 813

Bugojno 2.766 132 97 693 0 3 933 12 896

Busovača 1.515 50 34 547 0 1 461 16 406

Dobretići 56 0 1 8 0 0 13 4 30

Donji Vakuf 1.151 57 39 344 0 0 433 1 277

Fojnica 1.095 30 38 326 0 0 251 8 442

G. Vakuf - Usk. 1.368 50 52 377 0 1 494 34 360

Jajce 1.892 55 45 511 0 1 575 32 673

Kiseljak 1.329 66 49 447 0 1 455 14 297

Kreševo 392 9 17 142 0 0 114 2 108

Novi Travnik 2.059 53 89 589 0 1 519 40 768

Travnik 3.322 220 124 871 0 2 778 35 1.292

Vitez 2.192 101 81 669 0 1 665 40 635

S B K 19.137 823 666 5.524 0 11 5.691 238 6.184

Čapljina 1.714 137 92 580 0 3 563 34 305

Čitluk 1.358 164 73 428 0 0 500 14 179

Jablanica 1.141 133 23 352 0 0 325 22 286

Konjic 1.994 147 63 500 0 0 582 11 691

Grad Mostar 8.945 1.251 430 3.167 0 3 2.234 169 1.691

Neum 183 13 10 54 0 0 77 2 27

Prozor 1.026 86 44 277 0 2 359 9 249

Ravno 11 1 0 3 0 0 4 1 2

Stolac 1.102 93 41 328 0 0 332 17 291

H N K 17.474 2.025 776 5.689 0 8 4.976 279 3.721

Grude 918 70 56 303 0 1 328 8 152

Ljubuški 1.436 155 85 460 0 1 577 15 143

Posušje 1.208 85 88 613 6 2 186 17 211

Široki Brijeg 2.431 245 133 793 2 11 895 51 301

Z H K 5.993 555 362 2.169 8 15 1.986 91 807

Centar 4.512 961 86 1.560 44 8 773 17 1.063

Hadžići 3.480 173 14 920 3 2 868 14 1.486

Ilidža 6.980 668 84 2.197 65 12 1.556 59 2.339

Ilijaš 3.304 192 7 709 20 1 824 24 1.527

Novi Grad 11.935 1.526 177 3.878 102 32 2.511 49 3.660

Novo Sarajevo 5.151 1.161 99 1.791 57 11 943 15 1.074

Stari Grad 3.702 556 60 1.305 37 10 779 10 945

Trnovo 306 20 2 58 1 0 43 0 182

Vogošća 3.399 355 34 931 19 2 747 12 1.299

S A K 42.769 5.612 563 13.349 348 78 9.044 200 13.575

Bos. Grahovo 117 2 4 37 0 0 25 2 47

Page 35: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

35

Općina STEPEN STRUČNOG OBRAZOVANJA

SVEGA VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Drvar 629 17 15 238 1 3 194 0 161

Glamoč 268 10 8 81 9 1 71 5 83

Kupres 246 9 13 90 0 0 58 7 69

Livno 2.089 203 56 666 0 0 727 25 412

Tomislavgrad 1.321 76 71 415 2 0 504 7 246

K - 10 4.670 317 167 1.527 12 4 1.579 46 1.018

Federacija BiH 203.009 17.396 3.479 60.132 632 252 55.017 2.835 63.266

Izvor podataka: Federalni zavod za zapošljavanje, Bilten 12/2014

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 36: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

36

PROSJEĆNA NETO PLAĆA U FBiH ZA 2014. GODINU Tabela 10.

Općina Prosječna neto plaća u KM FBiH = 100

1 2 3

Bihać 907 108,9

Bosanska Krupa 744 89,3

Bosanski Petrovac 728 87,4

Bužim 747 89,7

Cazin 699 83,9

Ključ 744 89,3

Sanski Most 744 89,3

Velika Kladuša 693 83,2

U S K 797 95,7

Domaljevac Šamac 556 66,7

Odžak 571 68,5

Orašje 787 94,5

P O K 693 83,2

Banovići 836 100,4

Čelić 642 77,1

Doboj – Istok 524 62,9

Gračanica 536 62,9

Gradačac 580 64,3

Kalesija 615 69,6

Kladanj 638 73,8

Lukavac 757 76,6

Sapna 772 90,9

Srebrenik 613 92,7

Teočak 756 73,6

Tuzla 860 90,8

Živinice 715 85,8

T K 739 88,7

Breza 845 101,4

Doboj - Jug 539 64,7

Kakanj 980 117,6

Maglaj 651 78,2

Olovo 602 72,3

Tešanj 571 68,5

Usora 730 87,6

Vareš 687 82,5

Visoko 532 63,9

Zavidovići 630 75,6

Zenica 834 100,1

Žepče 559 67,1

Z D K 725 87,0

Foča 762 91,5

Goražde 752 90,3

Pale 661 79,4

B P K 751 90,2

Bugojno 670 80,4

Busovača 708 85,0

Dobretići 878 105,4

Page 37: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

37

Općina Prosječna neto plaća u KM FBiH = 100

1 2 3

Donji Vakuf 701 84,2

Fojnica 756 90,8

Gornji Vakuf - Uskoplje 682 81,9

Jajce 845 101,4

Kiseljak 645 77,4

Kreševo 656 78,8

Novi Travnik 746 89,6

Travnik 659 79,1

Vitez 587 70,5

S B K 678 81,4

Čapljina 818 98,2

Čitluk 605 72,6

Jablanica 943 113,2

Konjic 720 86,4

Grad Mostar 929 111,5

Neum 772 92,7

Prozor 862 103,5

Ravno 1.097 131,7

Stolac 804 96,5

H N K 866 104,0

Grude 839 100,7

Ljubuški 895 107,4

Posušje 698 83,8

Široki Brijeg 719 86,3

Z H K 780 93,6

Centar 1.230 147,7

Hadžići 819 98,3

Ilidža 777 93,3

Ilijaš 683 82,0

Novi Grad 918 110,2

Novo Sarajevo 1.100 132,1

Stari Grad 998 119,8

Trnovo 809 97,1

Vogošća 779 93,5

S A K 1.036 124,4

Bosansko Grahovo 986 118,4

Drvar 723 86,8

Glamoč 832 99,9

Kupres 879 105,5

Livno 890 106,8

Tomislavgrad 766 92,0

K - 10 840 100,8

Federacija BiH 833 100,0

Izvor podataka: Mjesečni statistički pregled po kantonima FBiH 3/15

Obrada podataka: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 38: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

38

BROJ PENZIONERA I IZNOS PENZIJA U FBiH ZA 2014. GODINU

Tabela 11.

Naziv općine

Vrste mirovine / penzije

Ukupno Starosne Invalidske Obiteljske

Ukupno Ukupno Ukupno

Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bihać 4.210 1.854.387,11 1.520 494.952,05 2.427 775.562,48 8.157 3.124.901,64

Bos.Krupa 910 334.324,98 534 159.361,95 859 257.537,66 2.303 751.224,59

B.Petrovac 233 79.401,70 144 44.011,94 232 68.876,74 609 192.290,38

Bužim 177 65.571,30 315 85.806,10 343 94.608,65 835 245.986,05

Cazin 1.184 439.619,62 934 292.421,33 1.384 402.268,15 3.502 1.134.309,10

Ključ 439 149.289,47 188 47.708,90 551 156.588,34 1.178 353.586,71

Sanski Most 808 278.379,94 418 121.726,81 1.120 341.310,66 2.346 741.417,41

V. Kladuša 819 283.615,29 878 269.291,98 997 299.969,92 2.694 852.877,19

U S K 8.780 3.484.589,41 4.931 1.515.281,06 7.913 2.396.722,60 21.624 7.396.593,07

D. Šamac 154 69.990,42 42 14.648,69 71 20.098,72 267 104.737,83

Odžak 671 250.075,24 285 92.577,13 476 149.599,68 1.432 492.252,05

Orašje 1074 455.869,72 338 110.677,68 492 155.880,98 1.904 722.428,38

P O K 1.899 775.935,38 665 217.903,50 1.039 325.579,38 3.603 1.319.418,26

Banovići 1.676 809.248,01 539 187.638,31 1.271 435.492,42 3.486 1.432.378,74

Čelić (Lopare) 389 126.787,65 190 56.904,91 312 94.606,57 891 278.299,13

Doboj – Istok 536 182.984,35 280 80.919,61 507 149.358,93 1.323 413.262,89

Gračanica 2.208 849.123,08 1.362 404.068,30 1.923 585.248,23 5.493 1.838.439,61

Gradačac 1.915 687.779,35 827 239.858,68 1.495 447.360,34 4.237 1.374.998,37

Kalesija 1203 469.724,39 892 280.339,13 1.366 418.299,17 3.461 1.168.362,69

Kladanj 761 285.824,18 489 162.567,91 739 233.038,35 1.989 681.430,44

Lukavac 3.353 1.468.349,74 1.362 474.654,21 3.060 1.017.658,30 7.775 2960662,25

Sapna (Zvornik) 196 55.380,45 169 43.142,10 352 96.886,49 717 195.409,04

Srebrenik 2237 957.870,28 1222 389.034,41 2.388 764.668,86 5.847 2.111.573,55

Teočak (Ugljevik) 247 82.408,41 162 41.158,31 322 93.960,69 731 217.527,41

Tuzla 12.556 6.154.542,92 5.106 1.823.767,71 7.137 2.511.619,23 24.799 10489929,86

Živinice 3.054 1.367.878,31 2.107 703.643,81 3.185 1.034.897,67 8.346 3.106.419,79

T K 30.331 13.497.901,12 14.707 4.887.697,40 24.057 7.883.095,25 69.095 26.268.693,77

Breza 1.522 674.400,22 379 133.145,26 928 311.537,01 2.829 1.119.082,49

Doboj - Jug 372 135.772,23 192 60.131,39 378 115.803,24 942 311.706,86

Kakanj 3.065 1.439.368,23 617 210.106,19 2.003 671.975,31 5.685 2.321.449,73

Maglaj 1.610 593.892,21 500 159.943,10 1.180 372.185,89 3.290 1.126.021,20

Olovo 981 382.151,54 303 103.674,09 705 230.472,11 1.989 716.297,74

Tešanj 2.312 851.823,91 910 271.886,25 1.505 454.235,33 4.727 1.577.945,49

Usora 184 68.399,92 71 21.608,91 179 50.032,02 434 140.040,85

Vareš 1.088 440.432,31 263 88.889,97 728 240.214,60 2.079 769.536,88

Visoko 3.644 1.514.636,44 1.507 516.123,76 2.049 704.643,86 7.200 2.735.404,06

Zavidovići 2.556 939.915,50 1.188 388.542,68 1.694 539.817,61 5.438 1.868.275,79

Zenica 11.626 5.138.879,16 3.864 1.337.136,00 5.801 1.979.168,61 21.291 8.455.183,77

Žepče 1.810 697.993,51 677 215.326,49 1.323 413.172,15 3.810 1.326.492,15

Z D K 30.770 12.877.665,18 10.471 3.506.514,09 18.473 6.083.257,74 59.714 22.467.437,01

Foča

Goraže 2.810 1.154.188,99 1.027 355.248,56 1.678 557.522,88 5.515 2.066.960,43

Pale

B P K 2.810 1.154.188,99 1.027 355.248,56 1.678 557.522,88 5.515 2.066.960,43

Page 39: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

39

Naziv općine

Vrste mirovine / penzije

Ukupno Starosne Invalidske Obiteljske

Ukupno Ukupno Ukupno

Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bugojno 2.401 909.073,66 917 288.220,72 1.517 477.030,39 4.835 1.674.324,77

Busovača 1.353 547.236,43 376 129.144,60 882 288.762,51 2.611 965.143,54

Dobretići

Donji Vakuf 885 332.413,31 376 120.898,80 849 272.982,58 2.110 726.294,69

Fojnica 1.045 409.542,35 501 165.368,81 795 258.000,02 2.341 832.911,18

G.Vakuf - U. 1.007 370.990,17 596 181.114,93 971 283.146,58 2.574 835.251,68

Jajce 1.456 531.004,64 582 176.244,15 1.080 335.519,15 3.118 1.042.767,94

Kiseljak 1.411 575.446,92 624 207.730,83 1.136 367.644,61 3.171 1.150.822,36

Kreševo 501 189.529,71 161 51.688,82 346 108.550,03 1.008 349.768,56

Novi Travnik 1.855 750.060,14 599 204.983,74 1.282 423.640,90 3.736 1.378.684,78

Travnik 4.349 1.763.396,98 1.462 478.191,20 2.459 811.538,08 8.270 3.053.126,26

Vitez 2.092 879.854,10 746 249.824,10 1.436 474.547,68 4.274 1.604.225,88

S B K 18.355 7.258.548,41 6.940 2.253.410,70 12.753 4.101.362,53 38.048 13.613.321,64

Čapljina 2.069 865.255,15 705 235.871,83 1.151 377.305,33 3.925 1.478.432,31

Čitluk 1.140 471.580,20 522 171.128,16 669 213.244,82 2.331 855.953,18

Jablanica 890 377.075,45 230 77.946,26 688 228.284,09 1.808 683.305,80

Konjic 2.358 938.133,51 748 257.063,10 1.330 437.366,48 4.436 1.632.563,09

Grad Mostar 10.339 4.879.917,62 4.304 1.529.587,73 5.524 1.949.955,65 20.167 8.359.461,00

Neum 199 87.378,65 72 25.179,91 125 39.852,12 396 152.410,68

Prozor 593 213.699,63 228 67.486,10 439 123.213,01 1.260 404.398,74

Ravno 19 8.906,44 14 4.036,21 26 8.070,38 59 21.013,03

Stolac 1.010 376.837,82 464 149.650,26 597 191.495,06 2.071 717.983,14

H N K 18.617 8.218.784,47 7.287 2.517.949,56 10.549 3.568.786,94 36.453 14.305.520,97

Grude 942 367.085,79 382 122.014,28 462 145.225,36 1.786 634.325,43

Ljubuški 1.636 663.116,92 785 255.810,01 674 210.547,73 3.095 1.129.474,66

Posušje 844 365.804,85 357 112.448,56 624 174.949,84 1.825 653.203,25

Široki Brijeg 1.989 849.914,75 1.018 329.327,85 1.051 332.517,64 4.058 1.511.760,24

Z H K 5.411 2.245.922,31 2.542 819.600,70 2.811 863.240,57 10.764 3.928.763,58

Centar 8.422 5.092.367,00 2.912 1.151.640,88 3.233 1.366.387,33 14.567 7.610.395,21

Hadžići 1.757 753.298,51 775 274.506,89 1.471 501.333,79 4.003 1.529.139,19

Ilidža 4.681 2.057.674,41 2.333 832.011,83 3.471 1.188.252,81 10.485 4.077.939,05

Ilijaš 1.201 499.099,34 684 230.182,33 1.685 561.347,09 3.570 1.290.628,76

Novi Grad 12.463 5.982.798,90 5.199 1.919.479,87 6.233 2.216.220,21 23.895 10.118.498,98

N. Sarajevo 8.411 4.649.448,74 3.037 1.169.319,85 3.726 1.488.494,86 15.174 7.307.263,45

Stari Grad 4.413 2.225.203,16 2.271 826.011,15 2.313 848.926,03 8.997 3.900.140,34

Trnovo 162 68.740,63 97 33.871,89 152 50.460,17 411 153.072,69

Vogošća 1.809 800.722,96 1.044 365.147,17 1.813 622.816,05 4.666 1.788.686,18

S A K 43.319 22.129.353,65 18.352 6.802.171,86 24.097 8.844.238,34 85.768 37.775.763,85

B. Grahovo 25 5.843,10 11 2.211,72 17 3.787,34 53 11.842,16

Drvar 109 25.857,24 28 5.513,86 61 13.992,63 198 45.363,73

Glamoč 119 37.134,67 30 8.399,22 82 25.121,17 231 70.655,06

Kupres 157 70.709,63 58 16.012,21 110 34.000,72 325 120.722,56

Livno 1.875 738.051,61 562 172.112,54 1.029 280.496,15 3.466 1.190.660,30

Tomislavgrad 961 368.333,38 378 107.596,73 702 174.142,70 2.041 650.072,81

K - 10 3.246 1.245.929,63 1.067 311.846,28 2.001 531.540,71 6.314 2.089.316,62

UKUPNO FBIH 163.538 72.888.819 67.989 23.187.624 105.371 35.155.347 336.898 131.231.789

Republika Srpska 4.753 1.249.935,10 1.905 532.058,24 3.834 1.127.286,47 10.492 2.909.279,81

Distrikt Brčko 1.841 679.432,81 1.117 348.902,47 1.679 525.551,17 4.637 1.553.886,45

Page 40: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

40

Naziv općine

Vrste mirovine / penzije

Ukupno Starosne Invalidske Obiteljske

Ukupno Ukupno Ukupno

Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos

1 2 3 4 5 6 7 8 9

UKUPNO BIH 170.132 74.818.186,46 71.011 24.068.584 110.884 36.808.185 352.027 135.694.955

Inoz. R. Hrvatska 10.574 2.147.889,96 3.754 889.210,29 4.559 1.160.681,15 18.887 4.197.781,40

Inoz. S i CG 12.378 2.158.080,46 2.573 469.222,17 2.619 537.500,29 17.570 3.164.802,92

Inoz. INO transfer 4.156 720.479,60 1.337 210.528,43 923 175.166,64 6.416 1.106.174,67

INOZEMSTVO 27.108 5.026.450 7.664 1.568.961 8.101 1.873.348 42.873 8.468.758,99

U K U P N O 197.240 79.844.636,48 78.675 25.637.545,31 118.985 38.681.532,66 394.900 144.163.714,45

isplaćene zaostale mirovine 4.815.749,28

isplaćene naknade za tjelesnu onesposobljenost 181.023,64

plaćeni doprinos za zdra. osiguranje na mir. 1.750.947,11

Iznos za isplatu razlike za primatelje minimalne mirovine skupine 3 po Odluci

Vlade Fed. BiH

556.521,32

ukupna sredstva za isplatu 151.467.955,80

Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 41: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

41

BROJ PENZIONERA I IZNOS PENZIJA U FBiH ZA 2014. GODINU

Tabela 12.

Naziv kantona

Vrste mirovine / penzije

Ukupno Starosne Invalidske Obiteljske

Ukupno Ukupno Ukupno

Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos

1 2 3 4 5 6 7 8 9

U S K 8.780 3.484.589,41 4.931 1.515.281,06 7.913 2.396.722,60 21.624 7.396.593,07

P O K 1.899 775.935,38 665 217.903,50 1039 325.579,38 3.603 1.319.418,26

T K 30.331 13.497.901,12 14.707 4.887.697,40 24.057 7.883.095,25 69.095 26.268.693,77

Z D K 30.770 12.877.665,18 10.471 3.506.514,09 18.473 6.083.257,74 59.714 22.467.437,01

B P K 2.810 1.154.188,99 1.027 355.248,56 1.678 557.522,88 5.515 2.066.960,43

S B K 18.355 7.258.548,41 6.940 2.253.410,70 12.753 4.101.362,53 38.048 13.613.321,64

H N K 18.617 8.218.784,47 7.287 2.517.949,56 10.549 3.568.786,94 36.453 14.305.520,97

Z H K 5.411 2.245.922,31 2.542 819.600,70 2.811 863.240,57 10.764 3.928.763,58

S A K 43.319 22.129.353,65 18.352 6.802.171,86 24.097 8.844.238,34 85.768 37.775.763,85

K - 10 3.246 1.245.929,63 1.067 311.846,28 2.001 531.540,71 6.314 2.089.316,62

UKUPNO FBiH

163.538 72.888.818,55 67.989 23.187.623,71 105.371 35.155.346,94 336.898 131.231.789,20

REPUBLIKA SRPSKA

4.753 1.249.935,10 1.905 532.058,24 3.834 1.127.286,47 10.492 2.909.279,81

Distrikt Brčko 1.841 679.432,81 1.117 348.902,47 1.679 525.551,17 4.637 1.553.886,45

UKUPNO BiH 170.132 74.818.186,46 71.011 24.068.584,42 110.884 36.808.184,58 352.027 135.694.955,46

Inoz. R. Hrvatska

10.574 2.147.889,96 3.754 889.210,29 4.559 1.160.681,15 18.887 4.197.781,40

Inoz. S i CG 12.378 2.158.080,46 2.573 469.222,17 2.619 537.500,29 17.570 3.164.802,92

Inoz. INO transfer

4.156 720.479,60 1.337 210.528,43 923 175.166,64 6.416 1.106.174,67

INOZEMSTVO 27.108 5.026.450,02 7.664 1.568.960,89 8.101 1.873.348,08 42.873 8.468.758,99

UKUPNO 197.240 79.844.636,48 78.675 25.637.545,31 118.985 38.681.532,66 394.900 144.163.714,45

Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 42: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

42

PROSJEČNE PENZIJE U FBiH ZA 2014. GODINU

Tabela 13.

Naziv općine Broj zaposl.

na 1 penzionera

Ukupna prosječna

penzija u KM

Prosječna starosna

penzija u KM

Prosječna invalidska

penzija u KM

Prosječna obiteljska

penzija u KM

1 2 3 4 5 6

Bihać 1,4 383,09 440,47 325,63 319,56

Bos.Krupa 1,3 326,19 367,39 298,43 299,81

Bos. Petrovac 1,8 315,75 340,78 305,64 296,88

Bužim 1,4 294,59 370,46 272,40 275,83

Cazin 1,6 323,90 371,30 313,08 290,66

Ključ 1,2 300,16 340,07 253,77 284,19

Sanski Most 1,6 316,03 344,53 291,21 304,74

Velika Kladuša 1,5 316,58 346,29 306,71 300,87

U S K 1,5 342,05 396,88 307,30 302,88

Domaljevac Š. 1,6 392,28 454,48 348,78 283,08

Odžak 1,5 343,75 372,69 324,83 314,29

Orašje 1,6 379,43 424,46 327,45 316,83

P O K 1,6 366,20 408,60 327,67 313,36

Banovići 1,5 410,89 482,84 348,12 342,64

Čelić 1,0 312,34 325,93 299,50 303,23

Doboj – Istok 1,2 312,37 341,39 289,00 294,59

Gračanica 1,5 334,69 384,57 296,67 304,34

Gradačac 1,6 324,52 359,15 290,03 299,24

Kalesija 1,0 337,58 390,46 314,28 306,22

Kladanj 1,0 342,60 375,59 332,45 315,34

Lukavac 1,1 380,79 437,92 348,50 332,57

Sapna 0,8 272,54 282,55 255,28 275,25

Srebrenik 0,8 361,14 428,19 318,36 320,21

Teočak 0,6 297,58 333,64 254,06 291,80

Tuzla 1,3 423,00 490,17 357,18 351,92

Živinice 1,0 372,20 447,90 333,96 324,93

T K 1,2 380,18 445,02 332,34 327,68

Breza 1,0 395,58 443,10 351,31 335,71

Doboj – Jug 1,0 330,90 364,98 313,18 306,36

Kakanj 1,2 408,35 469,61 340,53 335,48

Maglaj 1,1 342,26 368,88 319,89 315,41

Olovo 0,9 360,13 389,55 342,16 326,91

Tešanj 2,1 333,82 368,44 298,78 301,82

Usora 1,7 322,67 371,74 304,35 279,51

Vareš 0,6 370,15 404,81 337,98 329,97

Visoko 1,2 379,92 415,65 342,48 343,90

Zavidovići 0,7 343,56 367,73 327,06 318,66

Zenica 1,2 397,12 442,02 346,05 341,18

Žepče 1,2 348,16 385,63 318,06 312,30

Z D K 1,2 376,25 418,51 334,88 329,31

Page 43: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

43

Naziv općine Broj zaposl.

na 1 penzionera

Ukupna prosječna

penzija u KM

Prosječna starosna

penzija u KM

Prosječna invalidska

penzija u KM

Prosječna obiteljska

penzija u KM

1 2 3 4 5 6

Foča

Goraže 1,1 374,79 410,74 345,91 332,25

Pale

B P K 1,2 374,79 410,74 345,91 332,25

Bugojno 0,8 346,29 378,62 314,31 314,46

Busovača 0,7 369,65 404,46 343,47 327,40

Dobretići

Donji Vakuf 0,7 344,22 375,61 321,54 321,53

Fojnica 0,8 355,79 391,91 330,08 324,53

G.Vakuf – Usk. 0,9 324,50 368,41 303,88 291,60

Jajce 0,9 334,43 364,70 302,83 310,67

Kiseljak 1,1 362,92 407,83 332,90 323,63

Kreševo 1,2 346,99 378,30 321,05 313,73

Novi Travnik 0,9 369,03 404,35 342,21 330,45

Travnik 1,5 369,18 405,47 327,08 330,03

Vitez 1,4 375,35 420,58 334,88 330,46

S B K 1,1 357,79 395,45 324,70 321,60

Čapljina 0,8 376,67 418,20 334,57 327,81

Čitluk 2,3 367,20 413,67 327,83 318,75

Jablanica 1,1 377,93 423,68 338,90 331,81

Konjic 1,0 368,03 397,85 343,67 328,85

Grad Mostar 1,5 414,51 471,99 355,39 353,00

Neum 2,6 384,88 439,09 349,72 318,82

Prozor 0,9 320,95 360,37 295,99 280,67

Ravno 1,1 356,15 468,76 288,30 310,40

Stolac 0,4 346,68 373,11 322,52 320,76

H N K 1,3 392,44 441,47 345,54 338,31

Grude 1,7 355,17 389,69 319,41 314,34

Ljubuški 1,3 364,94 405,33 325,87 312,39

Posušje 1,7 357,92 433,42 314,98 280,37

Široki Brijeg 1,6 372,54 427,31 323,50 316,38

Z H K 1,5 364,99 415,07 322,42 307,09

Centar 2,8 522,44 604,65 395,48 422,64

Hadžići 1,1 382,00 428,74 354,20 340,81

Ilidža 1,7 388,93 439,58 356,63 342,34

Ilijaš 0,7 361,52 415,57 336,52 333,14

Novi Grad 0,9 423,46 480,04 369,20 355,56

Novo Sarajevo 1,5 481,56 552,78 385,02 399,49

Stari Grad 1,1 433,49 504,24 363,72 367,02

Trnovo 0,7 372,44 424,32 349,19 331,97

Vogošća 0,9 383,34 442,63 349,76 343,53

S A K 1,5 440,44 510,85 370,65 367,03

Bos. Grahovo 6,5 223,44 233,72 201,07 222,78

Drvar 4,7 229,11 237,22 196,92 229,39

Page 44: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

44

Naziv općine Broj zaposl.

na 1 penzionera

Ukupna prosječna

penzija u KM

Prosječna starosna

penzija u KM

Prosječna invalidska

penzija u KM

Prosječna obiteljska

penzija u KM

1 2 3 4 5 6

Glamoč 2,3 305,87 312,06 279,97 306,36

Kupres 2,2 371,45 450,38 276,07 309,10

Livno 1,2 343,53 393,63 306,25 272,59

Tomislavgrad 1,4 318,51 383,28 284,65 248,07

K - 10 1,5 330,90 383,84 292,26 265,64

UKUPNO FBiH 1,1 389,53 445,70 341,05 333,63

Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Prosječna isplaćena mirovina/penzija u FBiH iznosi 365,18

Najniža isplaćena penzija/mirovina u FBiH iznosi 326,17

Zajamčena penzija /mirovina u FBiH iznosi 434,90 KM

Najviša isplaćena penzija/mirovina u FBiH iznosi 2.174,48 KM

Page 45: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

45

VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA FBiH PO OPĆINAMA ZA 2014. GODINU Tabela 14.

Naziv općine UVOZ U hilj. KM

Učešće u uvozu u

%

IZVOZ U hilj. KM

Učešće u izvozu u

%

Pokrivenost uvoza

izvozom u %

Saldo robne

razmjene u KM

1 2 3 4 5 6 7

Bihać 111.735 1,08 65.752 1,14 58,85 -45.983

Bos.Krupa 28.680 0,28 38.418 0,66 133,95 9.738

Bos. Petrovac 13.131 0,13 31.081 0,54 236,70 17.950

Bužim 1.654 0,02 6.844 0,12 413,78 5.190

Cazin 71.768 0,69 20.543 0,36 28,62 -51.225

Ključ 9.297 0,09 5.309 0,09 57,10 -3.988

Sanski Most 16.770 0,16 29.092 0,50 173,48 12.322

Velika Kladuša 40.546 0,39 27.167 0,47 67,00 -13.379

U S K 293.581 2,84 224.206 3,88 76,37 -69.375

Domaljevac Š. 10.301 0,10 716 0,01 6,95 -9.585

Odžak 58.516 0,57 45.006 0,78 76,91 -13.510

Orašje 60.776 0,59 45.223 0,78 74,41 -15.553

P O K 129.593 1,25 90.945 1,57 70,18 -38.648

Banovići 8.743 0,08 24.026 0,42 274,80 15.283

Čelić 5.433 0,05 1.531 0,03 28,18 -3.902

Doboj - Istok 22.971 0,22 12.437 0,22 54,14 -10.534

Gračanica 190.969 1,84 174.250 3,02 91,25 -16.719

Gradačac 309.462 2,99 296.122 5,12 95,69 -13.340

Kalesija 38.649 0,37 30.699 0,53 79,43 -7.950

Kladanj 9.778 0,09 23.363 0,40 238,93 13.585

Lukavac 310.570 3,00 368.380 6,37 118,61 57.810

Sapna 308 0,00 141 0,00 45,78 -167

Srebrenik 64.016 0,62 36.667 0,63 57,28 -27.349

Teočak 263 0,00 202 0,00 76,81 -61

Tuzla 312.936 3,02 118.995 2,06 38,03 -193.941

Živinice 124.485 1,20 40.897 0,71 32,85 -83.588

T K 1.398.583 13,51 1.127.710 19,51 80,63 -270.873

Breza 39.157 0,38 7.694 0,13 19,65 -31.463

Doboj - Jug 47.294 0,46 10.584 0,18 22,38 -36.710

Kakanj 117.957 1,14 13.369 0,23 11,33 -104.588

Maglaj 53.141 0,51 127.046 2,20 239,07 73.905

Olovo 27.208 0,26 29.650 0,51 108,98 2.442

Tešanj 310.373 3,00 352.873 6,11 113,69 42.500

Usora 12.372 0,12 14.793 0,26 119,57 2.421

Vareš 3.355 0,03 8.046 0,14 239,82 4.691

Visoko 558.508 5,39 522.139 9,04 93,49 -36.369

Zavidovići 23.053 0,22 40.347 0,70 175,02 17.294

Zenica 345.553 3,34 477.222 8,26 138,10 131.669

Žepče 75.605 0,73 64.147 1,11 84,84 -11.458

Z D K 1.613.576 15,58 1.667.910 28,86 103,37 54.334

Page 46: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

46

Naziv općine UVOZ U hilj. KM

Učešće u uvozu u

%

IZVOZ U hilj. KM

Učešće u izvozu u

%

Pokrivenost uvoza

izvozom u %

Saldo robne

razmjene u KM

1 2 3 4 5 6 7

Foča 872 0,01 2.965 0,05 340,02 2.093

Goraže 99.999 0,97 133.193 2,30 133,19 33.194

Pale 16 0,00 24 0,00 150,00 8

B P K 100.887 0,97 136.182 2,36 134,98 35.295

Bugojno 30.472 0,29 45.339 0,78 148,79 14.867

Busovača 15.129 0,15 29.708 0,51 196,36 14.579

Dobretići 0 0,00 0 0,00 0,00 0

Donji Vakuf 3.805 0,04 11.278 0,20 296,40 7.473

Fojnica 2.634 0,03 2.010 0,03 76,31 -624

G.Vakuf - Uskoplje 21.554 0,21 30.230 0,52 140,25 8.676

Jajce 39.471 0,38 128.246 2,22 324,91 88.775

Kiseljak 93.522 0,90 41.085 0,71 43,93 -52.437

Kreševo 71.565 0,69 5.369 0,09 7,50 -66.196

Novi Travnik 31.733 0,31 46.732 0,81 147,27 14.999

Travnik 220.368 2,13 212.493 3,68 96,43 -7.875

Vitez 285.359 2,76 26.587 0,46 9,32 -258.772

S B K 815.612 7,88 579.077 10,02 71,00 -236.535

Čapljina 65.206 0,63 13.240 0,23 20,30 -51.966

Čitluk 177.395 1,71 25.472 0,44 14,36 -151.923

Jablanica 1.441 0,01 1.304 0,02 90,49 -137

Konjic 65.145 0,63 92.919 1,61 142,63 27.774

Mostar 670.910 6,48 409.560 7,09 61,05 -261.350

Neum 9.860 0,10 569 0,01 5,77 -9.291

Prozor 3.320 0,03 5.366 0,09 161,63 2.046

Ravno 0 0,00 0 0,00 0,00 0

Stolac 3.433 0,03 3.839 0,07 111,83 406

H N K 996.710 9,63 552.269 9,56 55,41 -444.441

Grude 181.259 1,75 55.477 0,96 30,61 -125.782

Ljubuški 221.122 2,14 34.739 0,60 15,71 -186.383

Posušje 273.522 2,64 84.932 1,47 31,05 -188.590

Široki Brijeg 472.162 4,56 223.318 3,86 47,30 -248.844

Z H K 1.148.065 11,09 398.466 6,90 34,71 -749.599

Centar 559.001 5,40 256.935 4,45 45,96 -302.066

Hadžići 147.820 1,43 61.169 1,06 41,38 -86.651

Ilidža 734.693 7,10 133.507 2,31 18,17 -601.186

Ilijaš 28.943 0,28 118.627 2,05 409,86 89.684

N. Grad 844.711 8,16 120.987 2,09 14,32 -723.724

N. Sarajevo 1.167.326 11,27 124.916 2,16 10,70 -1.042.410

Stari Grad 55.594 0,54 23.043 0,40 41,45 -32.551

Trnovo 39 0,00 31 0,00 0,00 -8

Vogošća 153.878 1,49 78.288 1,35 50,88 -75.590

S A K 3.692.005 35,66 917.503 15,88 24,85 -2.774.502

Bosansko Grahovo

358 0,00 2.076 0,04 579,89 1.718

Page 47: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

47

Naziv općine UVOZ U hilj. KM

Učešće u uvozu u

%

IZVOZ U hilj. KM

Učešće u izvozu u

%

Pokrivenost uvoza

izvozom u %

Saldo robne

razmjene u KM

1 2 3 4 5 6 7

Drvar 502 0,00 16.286 0,28 3244,22 15.784

Glamoč 420 0,00 5.804 0,10 1381,90 5.384

Kupres 4.759 0,05 4.026 0,07 84,60 -733

Livno 12.319 0,12 5.921 0,10 48,06 -6.398

Tomislavgrad 129.664 1,25 45.222 0,78 34,88 -84.442

K - 10 148.022 1,43 79.335 1,37 53,60 -68.687

Federacija BiH 10.353.991 99,83 5.778.901 99,91 55,81 -4.575.090

Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku

Page 48: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

48

VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA PO STANOVNIKU U FBiH PO OPĆINAMA ZA 2014. GODINU

Tabela 15.

Naziv općine IZVOZ +

UVOZ u KM BROJ

stanovnika

UVOZ po glavi

stanov. u KM

IZVOZ po glavi

stanov. u KM

UVOZ + IZVOZ po glavi stano. u

KM

1 2 3 4 5 6

Bihać 177.487 61.622 1.813 1.067 2.880

Bos.Krupa 67.098 28.046 1.023 1.370 2.392

Bos. Petrovac 44.212 6.847 1.918 4.539 6.457

Bužim 8.498 18.063 92 379 470

Cazin 92.311 62.959 1.140 326 1.466

Ključ 14.606 19.044 488 279 767

Sanski Most 45.862 43.511 385 669 1.054

Velika Kladuša 67.713 47.269 858 575 1.433

U S K 517.787 287.361 1.022 780 1.802

Domaljevac Š. 11.017 4.467 2.306 160 2.466

Odžak 103.522 15.091 3.878 2.982 6.860

Orašje 105.999 19.111 3.180 2.366 5.546

P O K 220.538 38.669 3.351 2.352 5.703

Banovići 32.769 25.948 337 926 1.263

Čelić 6.964 13.624 399 112 511

Doboj - Istok 35.408 10.194 2.253 1.220 3.473

Gračanica 365.219 52.607 3.630 3.312 6.942

Gradačac 605.584 45.965 6.733 6.442 13.175

Kalesija 69.348 36.041 1.072 852 1.924

Kladanj 33.141 14.616 669 1.598 2.267

Lukavac 678.950 50.449 6.156 7.302 13.458

Sapna 449 12.676 24 11 35

Srebrenik 100.683 41.905 1.528 875 2.403

Teočak 465 7.314 36 28 64

Tuzla 431.931 131.634 2.377 904 3.281

Živinice 165.382 56.171 2.216 728 2.944

T K 2.526.293 499.144 2.802 2.259 5.061

Breza 46.851 13.787 2.840 558 3.398

Doboj - Jug 57.878 4.939 9.576 2.143 11.719

Kakanj 131.326 43.066 2.739 310 3.049

Maglaj 180.187 23.267 2.284 5.460 7.744

Olovo 56.858 11.546 2.356 2.568 4.924

Tešanj 663.246 48.629 6.382 7.256 13.639

Usora 27.165 6.839 1.809 2.163 3.972

Vareš 11.401 9.877 340 815 1.154

Visoko 1.080.647 40.156 13.908 13.003 26.911

Zavidovići 63.400 37.614 613 1.073 1.686

Zenica 822.775 127.034 2.720 3.757 6.477

Žepče 139.752 31.059 2.434 2.065 4.500

Z D K 3.281.486 397.813 4.056 4.193 8.249

Page 49: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

49

Naziv općine IZVOZ +

UVOZ u KM BROJ

stanovnika

UVOZ po glavi

stanov. u KM

IZVOZ po glavi

stanov. u KM

UVOZ + IZVOZ po glavi stano. u

KM

1 2 3 4 5 6

Foča 3.837 1.691 516 1.753 2.269

Goražde 233.192 29.623 3.376 4.496 7.872

Pale 40 1.076 15 22 37

B P K 237.069 32.390 3.115 4.204 7.319

Bugojno 75.811 37.146 820 1.221 2.041

Busovača 44.837 15.970 947 1.860 2.808

Dobretići 0 628 0 0 0

Donji Vakuf 15.083 13.805 276 817 1.093

Fojnica 4.644 11.621 227 173 400

G.Vakuf - Uskoplje 51.784 18.648 1.156 1.621 2.777

Jajce 167.717 24.070 1.640 5.328 6.968

Kiseljak 134.607 20.545 4.552 2.000 6.552

Kreševo 76.934 5.456 13.117 984 14.101

Novi Travnik 78.465 24.942 1.272 1.874 3.146

Travnik 432.861 54.452 4.047 3.902 7.949

Vitez 311.946 25.290 11.283 1.051 12.335

S B K 1.394.689 252.573 3.229 2.293 5.522

Čapljina 78.446 22.583 2.887 586 3.474

Čitluk 202.867 15.843 11.197 1.608 12.805

Jablanica 2.745 11.585 124 113 237

Konjic 158.064 27.347 2.382 3.398 5.780

Mostar 1.080.470 112.240 5.977 3.649 9.626

Neum 10.429 4.364 2.259 130 2.390

Prozor 8.686 15.646 212 343 555

Ravno 0 1.433 0 0 0

Stolac 7.272 12.988 264 296 560

H N K 1.548.979 224.029 4.449 2.465 6.914

Grude 236.736 15.510 11.687 3.577 15.263

Ljubuški 255.861 23.487 9.415 1.479 10.894

Posušje 358.454 16.069 17.022 5.285 22.307

Široki Brijeg 695.480 26.461 17.844 8.440 26.283

Z H K 1.546.531 81.527 14.082 4.888 18.970

Centar 815.936 68.711 8.136 3.739 11.875

Hadžići 208.989 22.983 6.432 2.661 9.093

Ilidža 868.200 62.572 11.742 2.134 13.875

Ilijaš 147.570 19.874 1.456 5.969 7.425

N. Grad 965.698 126.179 6.695 959 7.653

N. Sarajevo 1.292.242 73.749 15.828 1.694 17.522

Stari Grad 78.637 41.749 1.332 552 1.884

Trnovo 70 2.628 15 12 27

Vogošća 232.166 26.406 5.827 2.965 8.792

S A K 4.609.508 444.851 8.299 2.062 10.362

Bosansko Grahovo 2.434 1.996 179 1.040 1.219

Drvar 16.788 10.585 47 1.539 1.586

Page 50: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

50

Naziv općine IZVOZ +

UVOZ u KM BROJ

stanovnika

UVOZ po glavi

stanov. u KM

IZVOZ po glavi

stanov. u KM

UVOZ + IZVOZ po glavi stano. u

KM

1 2 3 4 5 6

Glamoč 6.224 4.430 95 1.310 1.405

Kupres 8.785 3.289 1.447 1.224 2.671

Livno 18.240 31.541 391 188 578

Tomislavgrad 174.886 26.524 4.889 1.705 6.594

K - 10 227.357 78.365 1.889 1.012 2.901

Federacija BiH 16.132.892 2.336.722 4.431 2.473 6.904

Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku

Page 51: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

51

PRIHODI U FBiH ZA 2014. GODINU Tabela 16.

Općina Stanovništvo PRIHODI - u hilj. KM

PRIHODI po glavi stanov. u KM

PRIHODI po glavi stanov. u KM FBiH = 100

1 2 3 4 5

Bihać 61.622 9.415 153 126,4

Bosanska Krupa 28.046 1.441 51 42,5

Bosanski Petrovac 6.847 557 81 67,3

Bužim 18.063 590 33 27,0

Cazin 62.959 3.215 51 42,2

Ključ 19.044 863 45 37,5

Sanski Most 43.511 2.045 47 38,9

Velika Kladuša 47.269 1.621 34 28,4

U S K 287.361 19.747 69 56,8

Domaljevac Šamac 4.467 168 38 31,1

Odžak 15.091 730 48 40,0

Orašje 19.111 1.315 69 56,9

P O K 38.669 2.213 57 47,3

Banovići 25.948 2.500 96 79,7

Čelić 13.624 535 39 32,5

Doboj - Istok 10.194 409 40 33,2

Gračanica 52.607 2.400 46 37,7

Gradačac 45.965 2.120 46 38,1

Kalesija 36.041 1.276 35 29,3

Kladanj 14.616 635 43 35,9

Lukavac 50.449 5.068 100 83,1

Sapna 12.676 187 15 12,2

Srebrenik 41.905 1.886 45 37,2

Teočak 7.314 236 32 26,7

Tuzla 131.634 18.020 137 113,2

Živinice 56.171 3.561 63 52,4

T K 499.144 38.833 78 64,3

Breza 13.787 2.141 155 128,4

Doboj - Jug 4.939 447 91 74,8

Kakanj 43.066 5.653 131 108,6

Maglaj 23.267 2.006 86 71,3

Olovo 11.546 880 76 63,0

Tešanj 48.629 3.916 81 66,6

Usora 6.839 370 54 44,7

Vareš 9.877 816 83 68,3

Visoko 40.156 4.348 108 89,5

Zavidovići 37.614 1.989 53 43,7

Zenica 127.034 17.337 136 112,9

Žepče 31.059 1.882 61 50,1

Page 52: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

52

Općina Stanovništvo PRIHODI - u hilj. KM

PRIHODI po glavi stanov. u KM

PRIHODI po glavi stanov. u KM FBiH = 100

1 2 3 4 5

Z D K 397.813 41.785 105 86,9

Foča 1.691 77 46 37,7

Goraže 29.623 3.028 102 84,5

Pale 1.076 72 67 55,3

B P K 32.390 3.177 98 81,1

Bugojno 37.146 1.834 49 40,8

Busovača 15.970 1.369 86 70,9

Dobretići 628 23 37 30,3

Donji Vakuf 13.805 589 43 35,3

Fojnica 11.621 870 75 61,9

Gornji Vakuf - Uskoplje 18.648 1.274 68 56,5

Jajce 24.070 1.334 55 45,8

Kiseljak 20.545 1.643 80 66,1

Kreševo 5.456 421 77 63,8

Novi Travnik 24.942 1.516 61 50,3

Travnik 54.452 5.803 107 88,1

Vitez 25.290 1.741 69 56,9

S B K 252.573 18.417 73 60,3

Čapljina 22.583 2.781 123 101,8

Čitluk 15.843 2.166 137 113,1

Jablanica 11.585 1.397 121 99,7

Konjic 27.347 3.338 122 100,9

Grad Mostar 112.240 22.809 203 168,1

Neum 4.364 576 132 109,2

Prozor 15.646 896 57 47,4

Ravno 1.433 53 37 30,6

Stolac 12.988 1.035 80 65,9

H N K 224.029 35.051 156 129,4

Grude 15.510 2.148 138 114,5

Ljubuški 23.487 3.177 135 111,9

Posušje 16.069 1.781 111 91,7

Široki Brijeg 26.461 5.198 196 162,5

Z H K 81.527 12.304 151 124,8

Centar 68.711 25.614 373 308,3

Hadžići 22.983 3.121 136 112,3

Ilidža 62.572 11.400 182 150,7

Ilijaš 19.874 1.910 96 79,5

Novi Grad 126.179 25.092 199 164,5

Novo Sarajevo 73.749 22.850 310 256,2

Stari Grad 41.749 10.256 246 203,2

Trnovo 2.628 311 118 97,9

Vogošća 26.406 4.527 171 141,8

S A K 444.851 105.081 236 195,4

Page 53: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

53

Općina Stanovništvo PRIHODI - u hilj. KM

PRIHODI po glavi stanov. u KM

PRIHODI po glavi stanov. u KM FBiH = 100

1 2 3 4 5

Bosansko Grahovo 1.996 94 47 38,9

Drvar 10.585 478 45 37,3

Glamoč 4.430 210 47 39,2

Kupres 3.289 368 112 92,5

Livno 31.541 3.207 102 84,1

Tomislavgrad 26.524 1.588 60 49,5

K - 10 78.365 5.945 76 62,7

Federacija BiH 2.336.722 282.553 121 100,0

Grupa djelatnosti (714113, 714121, 714191, 716111, 716112, 716113, 716114, 716115) - PRIHODI

714113 porez građana (porez na imovinu motornih vozila) 714121 porez građana (porez na nasljedstva i darove)

714191 porez građana (ostali porezi na imovinu) 716111 porez na dohodak (prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti)

716112 porez na dohodak (prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti) 716113 porez na dohodak (prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava) 716114 porez na dohodak (prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala)

716115 porez na dohodak (prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću)

Izvor podataka: Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 54: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

54

POLJOPRIVREDNA POVRŠINA PO KATEGORIJAMA KORIŠTENJA U FBiH ZA 2014. GODINU

Tabela 17.

Općina UKUPNO

Obradiva površina Pašnjaci Ribnjaci

Trstici i bare SVEGA

Oranice i bašte

Voćnjaci Vinogradi Livade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bihać 19.863 17.656 10.541 435 0 6.680 2.207 0 0

Bos. Krupa 27.794 21.584 17.038 474 0 4.072 6.210 0 0

B. Petrovac 28.400 20.100 8.350 250 0 11.500 8.300 0 0

Bužim 7.793 5.604 5.122 0 0 482 2.189 0 0

Cazin 22.502 20.472 16.581 326 0 3.565 2.030 0 0

Ključ 14.954 13.189 8.188 505 0 4.496 1.765 0 0

San.Most 39.302 31.679 23.958 653 0 7.068 6.071 0 1.552

V. Kladuša 20.499 18.121 15.204 258 0 2.659 2.378 0 0

U S K 181.107 148.405 104.982 2.901 0 40.522 31.150 0 1.552

Dom. Šamac 2.906 2.786 2.480 65 20 221 80 0 40

Odžak 11.544 11.144 10.207 150 0 787 300 0 100

Orašje 9.610 9.560 9.100 370 0 90 50 0 0

P O K 24.193 23.623 21.787 585 20 1.231 430 0 140

Banovići 1.509 959 694 200 0 65 300 0 250

Čelić 6.994 6.680 5.723 957 0 0 314 0 0

Doboj - Istok 2.632 2.460 1.830 240 0 390 170 0 2

Gračanica 13.273 12.619 7.216 1.624 0 3.779 654 0 0

Gradačac 16.251 15.845 12.605 2.857 0 -383 406 0 0

Kalesija 10.035 9.385 5.659 894 0 2.832 648 0 2

Kladanj 6.721 5.449 1.224 135 0 4.090 1.272 0 0

Lukavac 18.069 15.713 11.333 1.644 0 2.736 2.356 0 0

Sapna 7.316 6.516 3.548 700 0 2.268 800 0 0

Srebrenik 13.416 12.655 10.509 1.961 0 185 761 0 0

Teočak 1.595 1.345 1.150 184 0 11 250 0 0

Tuzla 15.901 14.049 10.592 2.235 0 1.222 1.852 0 0

Živinice 9.483 9.009 8.003 764 0 -242 474 0 0

T K 123.195 112.684 80.086 14.395 0 18.203 10.257 0 254

Breza 3.130 2.880 1.635 395 0 850 250 0 0

Doboj - Jug 572 539 457 80 0 2 33 0 0

Kakanj 11.894 10.950 2.860 1.280 0 6.810 944 0 0

Maglaj 7.363 6.357 5.360 763 0 234 1.006 0 0

Olovo 9.450 7.350 2.893 100 0 4.357 2.100 0 0

Tešanj 10.709 9.971 7.842 856 0 1.273 738 0 0

Usora 1.246 1.117 947 11 0 159 93 0 36

Vareš 8.830 7.510 1.770 442 0 5.298 1.320 0 0

Visoko 17.282 8.260 5.729 1.085 0 1.446 9.022 0 0

Zavidovići 13.894 10.920 6.856 1.431 0 2.633 2.974 0 0

Zenica 15.364 15.364 5.112 1.816 0 8.436 1.178 0 0

Žepče 9.623 8.483 6.961 768 0 754 1.140 0 0

Z D K 110.535 89.701 48.422 9.027 0 32.252 20.798 0 36

Page 55: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

55

Općina UKUPNO

Obradiva površina Pašnjaci Ribnjaci

Trstici i bare SVEGA

Oranice i bašte

Voćnjaci Vinogradi Livade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Foča 8.118 5.778 607 3.420 2 1.751 2.340 0 0

Goraže 9.312 7.837 2.315 1.349 0 4.173 1.475 0 0

Pale 1.380 1.260 222 30 0 1.008 120 0 0

B P K 18.810 14.875 3.144 4.799 2 6.932 3.935 0 0

Bugojno 13.294 11.307 5.872 568 0 4.867 1.986 1 0

Busovača 4.909 4.385 1.130 449 0 2.806 524 0 0

Dobretići 1.643 1.670 1.637 0 0 33 43 0 0

Donji Vakuf 11.190 9.190 4.857 420 0 3.913 2.000 0 0

Fojnica 5.439 3.408 1.915 138 0 1.355 2.031 0 0

G.Vakuf - Usk. 16.130 10.130 4.900 1.030 0 4.200 6.000 0 0

Jajce 17.256 12.311 5.851 243 0 6.217 4.945 0 0

Kiseljak 7.792 6.965 5.476 297 0 1.192 827 0 0

Kreševo 3.098 2.859 2.160 102 0 597 239 0 0

Novi Travnik 5.242 4.490 2.089 350 0 2.051 752 0 0

Travnik 22.774 17.378 8.468 1.007 0 7.903 5.396 0 0

Vitez 4.793 4.242 3.028 395 0 819 551 0 0

S B K 113.630 88.335 47.383 4.999 0 35.953 25.294 1 0

Čapljina 14.931 5.931 4.000 460 671 800 9.000 0 0

Čitluk 8.164 4.398 3.254 30 500 614 3.766 0 0

Jablanica 5.241 1.125 423 60 2 640 4.116 0 0

Konjic 26.890 20.688 9.495 621 49 10.523 6.202 0 0

Mostar 20.818 10.084 3.124 322 228 6.410 10.734 0 0

Neum 15.011 915 812 5 42 56 14.096 0 0

Prozor 21.444 9.165 3.744 250 15 5.156 12.276 3 0

Ravno 3.930 3.920 1.968 15 55 1.882 15.000 0 10

Stolac 35.307 3.070 1.320 40 300 1.410 32.237 0 0

H N K 166.736 59.296 28.140 1.803 1.862 27.491 107.427 3 10

Grude 11.220 5.645 4.165 7 115 1.358 5.575 0 0

Ljubuški 12.635 6.155 5.383 42 526 204 6.480 0 0

Posušje 7.310 7.310 5.349 15 12 1.934 4.857 0 0

Široki Brijeg 11.724 6.424 3.335 84 303 2.702 5.300 0 0

Z H K 47.746 25.534 18.232 148 956 6.198 22.212 0 0

Centar 1.230 1.089 305 275 0 509 141 0 0

Hadžići 8.909 3.949 2.567 40 0 1.342 4.960 0 0

Ilidža 3.465 3.167 2.252 373 0 542 298 0 0

Ilijaš 12.533 9.143 3.048 660 0 5.435 3.390 0 0

Novi Grad 2.890 2.361 659 404 0 1.298 529 0 0

N. Sarajevo 248 227 115 39 0 73 21 0 0

Stari Grad 1.651 1.049 203 234 0 612 602 0 0

Trnovo 12.373 5.525 810 78 0 4.637 6.848 0 0

Vogošća 2.642 2.425 830 633 0 962 217 0 0

S A K 45.941 28.935 10.789 2.736 0 15.410 17.006 0 0

B.. Grahovo 47.665 14.650 1.500 51 0 13.099 33.015 0 0

Drvar 17.941 8.760 2.641 138 0 5.981 9.181 0 0

Page 56: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

56

Općina UKUPNO

Obradiva površina Pašnjaci Ribnjaci

Trstici i bare SVEGA

Oranice i bašte

Voćnjaci Vinogradi Livade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Glamoč 60.769 25.533 7.685 42 0 17.806 35.226 0 10

Kupres 40.097 20.549 8.744 0 0 11.805 19.548 0 0

Livno 79.359 31.221 11.965 40 0 19.216 48.138 0 0

Tomislavgrad 23.055 23.055 12.844 55 0 10.156 48.200 0 0

K - 10 317.086 123.768 45.379 326 0 78.063 193.308 0 10

FBiH 1.148.979 715.156 408.344 41.719 2.840 262.253 431.817 4 2.002

Izvor podataka: Federalni zavod za statistiku

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 57: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

57

ORANICE, BAŠTE I VRTOVI U FBiH U ha U 2014. GODINI

Tabela 18.

Općina

ORANICE, BAŠTE I VRTOVI u ha

Ukupno Obradivo

Obrađeno Ostalo na oranicama

Ugari

Neobrađene oranice i

bašte

% neobrađenog

zemljišta

1 2 3 4 5 6 7

Bihać 10.545 1.532 15 510 8.488 80,5

Bosanska Krupa 17.020 7.265 21 - 9.734 57,2

Bosanski Petrovac 8.819 603 - - 8.216 93,2

Bužim 5.116 3.823 3 320 970 19,0

Cazin 16.364 13.112 26 626 2.601 15,9

Ključ 8.188 2.363 12 - 5.813 71,0

Sanski Most 23.959 8.382 13 14 15.550 64,9

Velika Kladuša 15.180 7.749 9 2.100 5.322 35,1

U S K 105.191 44.829 99 3.570 56.694 53,9

Domaljevac Šamac 2.400 1.326 65 - 1.009 42,0

Odžak 9.593 6.375 5 315 2.898 30,2

Orašje 9.148 6.615 464 470 1.599 17,5

P O K 21.141 14.316 534 785 5.506 26,0

Banovići 3.336 1232 4 - 2.100 62,9

Čelić 5.731 2.393 105 - 3.233 56,4

Doboj - Istok 1.865 1.555 4 - 306 16,4

Gračanica 7.072 7.056 9 - 7 0,1

Gradačac 12.850 12.838 41 30 141 1,1

Kalesija 7.849 7.809 6 - 34 0,4

Kladanj 1.110 859 5 - 247 22,3

Lukavac 11.315 8.551 14 - 2.750 24,3

Sapna 3.500 977 14 450 2.059 58,8

Srebrenik 9.993 4.369 45 95 5.484 54,9

Teočak 1.218 1.214 4 - - 0,0

Tuzla 10.505 2.338 17 - 8.150 77,6

Živinice 8.003 7.416 144 - 443 5,5

T K 84.347 58.607 412 575 24.954 29,6

Breza 1.635 1.610 25 - - 0,0

Doboj - Jug 515 513 - - 2 0,4

Kakanj 3.010 1.659 9 - 1.342 44,6

Maglaj 5.411 858 27 10 4.516 83,5

Olovo 2.897 180 3 - 2.714 93,7

Tešanj 7.815 5.665 4 600 1.546 19,8

Usora 3.134 3.074 8 2 50 1,6

Vareš 1.770 210 - - 1.561 88,2

Visoko 5.706 5.207 47 - 452 7,9

Zavidovići 6.856 3.572 27 6 3.251 47,4

Zenica 6.320 2.704 14 - 3.602 57,0

Žepče 1.672 1.586 86 - - 0,0

Page 58: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

58

Općina

ORANICE, BAŠTE I VRTOVI u ha

Ukupno Obradivo

Obrađeno Ostalo na oranicama

Ugari

Neobrađene oranice i

bašte

% neobrađenog

zemljišta

1 2 3 4 5 6 7

Z D K 46.741 26.838 250 618 19.036 40,7

Foča 604 255 9 180 160 26,5

Goraže 2.328 1.581 57 - 690 29,6

Pale 107 107 - - - 0,0

B P K 3.039 1.943 66 180 850 28,0

Bugojno 5.652 2.799 50 2 2.801 49,6

Busovača 1.256 1.256 - - - 0,0

Dobretići 1.642 21 - - 1.621 98,7

Donji Vakuf 5.700 411 29 260 5.000 87,7

Fojnica 1.920 1.216 9 - 695 36,2

G. Vakuf - Uskoplje 4.900 3.777 36 - 1.087 22,2

Jajce 5.831 1.346 18 - 4.467 76,6

Kiseljak 5.230 1.118 29 500 3.583 68,5

Kreševo 1.131 754 14 100 263 23,3

Novi Travnik 2.100 948 21 722 409 19,5

Travnik 8.618 1.554 6 - 7.058 81,9

Vitez 3.058 2.350 54 - 654 21,4

S B K 47.038 17.550 266 1.584 27.638 58,8

Čapljina 3.909 1091 36 - 2.782 71,2

Čitluk 2.788 1.043 4 - 1.741 62,4

Grad Mostar 2.945 1.917 150 182 696 23,6

Jablanica 423 403 - - 20 4,7

Konjic 5.158 807 1 1.350 3.000 58,2

Neum 372 371 1 - - 0,0

Prozor 710 565 25 40 80 11,3

Ravno 154 154 - - - 0,0

Stolac 1.460 449 12 145 854 58,5

H N K 17.919 6.800 229 1.717 9.173 51,2

Grude 4.281 1.490 15 90 2.686 62,7

Ljubuški 2.351 2.328 23 - - 0,0

Posušje 5.349 1.714 - - 3.635 68,0

Široki Brijeg - - - - - 0,0

Z H K 11.981 5.532 38 90 6.321 52,8

Centar 302 65 - - 238 78,8

Hadžići 2.622 829 35 8 1.750 66,7

Ilidža 2.264 2.066 67 2 129 5,7

Ilijaš 3.048 1093 28 25 1.902 62,4

Novi Grad 641 617 6 - 18 2,8

Novo Sarajevo 62 62 - - - 0,0

Stari Grad 203 120 - - 83 40,9

Trnovo 1.209 716 - - 493 40,8

Vogošća 830 321 16 - 493 59,4

S A K 11.181 5.889 152 35 5.106 45,7

Page 59: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

59

Općina

ORANICE, BAŠTE I VRTOVI u ha

Ukupno Obradivo

Obrađeno Ostalo na oranicama

Ugari

Neobrađene oranice i

bašte

% neobrađenog

zemljišta

1 2 3 4 5 6 7

Bosansko Grahovo 3.147 924 - - 2.223 70,6

Drvar 2.591 194 - - 2.397 92,5

Glamoč 7.055 2.871 - 11 4.174 59,2

Kupres 9.426 343 - - 9.084 96,4

Livno 11.953 5.536 10 1.950 4.457 37,3

Tomislavgrad 13.433 2.831 26 - 10.576 78,7

K - 10 47.605 12.699 36 1.961 32.911 69,1

Federacija BiH 396.183 195.003 2.082 11.115 188.189 47,5

Izvor podataka: Federalni zavod za statistiku

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 60: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

60

ŠUMSKO ZEMLJIŠTE U FBiH U 2014. GODINU Tabela 19.

Općina Površina u ha Drvna masa u Drvna masa po

ha/m3

000 m3

1 2 3 4

Bihać 34.140 4.609 135

Bosanska Krupa 26.379 4.221 160

Bosanski Petrovac 45.300 9.604 212

Bužim 8.853 1.107 125

Cazin 12.388 1.759 142

Ključ 43.626 8.812 202

Sanski Most 48.361 5.465 113

Velika Kladuša 6.860 439 64

U S K 225.907 36.016 159

Domaljevac Šamac 200 6 30

Odžak 3.114 280 90

Orašje 1.288 321 249

P O K 4.602 607 132

Banovići 11.000 1.683 153

Čelić 6.200 533 86

Doboj - Istok 2.025 176 87

Gračanica 10.580 995 94

Gradačac 6.499 539 83

Kalesija 9.546 1.079 113

Kladanj 24.122 5.379 223

Sapna 7.000 637 91

Lukavac 14.092 1.353 96

Srebrenik 8.370 912 109

Teočak 1.800 167 93

Tuzla 11.411 1.278 112

Živinice 13.426 2.094 156

T K 126.071 16.825 133

Breza 3.615 333 92

Doboj - Jug 340 30 87

Kakanj 19.480 3.039 156

Maglaj 17.955 1.975 110

Olovo 32.920 6.354 193

Tešanj 5.481 373 68

Usora 1.131 77 68

Vareš 28.750 6.641 231

Visoko 12.510 1.076 86

Zavidovići 39.961 6.354 159

Zenica 30.762 4.891 159

Žepče 17.844 2.855 160

Z D K 210.749 33.998 161

Foča 28.619 4.694 164

Page 61: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

61

Općina Površina u ha Drvna masa u Drvna masa po

ha/m3

000 m3

1 2 3 4

Goraže 17.414 1.881 108

Pale 8.840 1.662 188

B P K 54.873 8.237 150

Bugojno 21.453 3.690 172

Busovača 10.058 1.468 146

Dobretići 3.994 599 150

Donji Vakuf 22.546 4.058 180

Fojnica 20.086 4.740 236

Gornji Vakuf - Uskoplje 21.200 3.816 180

Jajce 22.978 3.079 134

Kiseljak 7.747 736 95

Kreševo 9.694 2.075 214

Novi Travnik 16.951 2.678 158

Travnik 28.364 4.623 163

Vitez 10.087 1.917 190

S B K 195.158 33.479 172

Čapljina 7.600 99 13

Čitluk 8.994 297 33

Jablanica 13.995 1.413 101

Konjic 50.901 7.024 138

Mostar 42.048 3.196 76

Neum 7.106 14 2

Prozor 23.091 1.478 64

Ravno 10.770 194 18

Stolac 23.000 299 13

H N K 187.505 14.014 75

Grude 10.355 176 17

Ljubuški 15.251 519 34

Posušje 14.476 955 66

Široki Brijeg 28.082 1.994 71

Z H K 68.164 3.644 53

Centar 1.334 627 470

Hadžići 14.230 3.188 224

Ilidža 7.939 1.207 152

Ilijaš 17.141 4.148 242

Novi Grad 1.920 478 249

Novo Sarajevo 730 43 59

Stari Grad 4.372 3.528 807

Trnovo 18.390 3.494 190

Vogošća 3.944 331 84

S A K 70.000 17.044 243

Bosansko Grahovo 29.556 7.300 247

Drvar 53.073 7.165 135

Glamoč 42.810 3.296 77

Page 62: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

62

Općina Površina u ha Drvna masa u Drvna masa po

ha/m3

000 m3

1 2 3 4

Kupres 17.883 38.699 2.164

Livno 27.423 2.002 73

Tomislavgrad 22.194 1.154 52

K - 10 192.939 59.616 309

FBiH 1.335.968 223.480 167

Izvor podataka: Federalni zavod za statistiku

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 63: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

63

SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA U FBiH ZA 2014. GODINU Tabela 20.

Općina Površina

u KM 2

Saobraćajna infrastruktura u km

Željezničke pruge

Magistralni putevi

Regionalni putevi

Ukupno magistralni i regionalni

Lokalni putevi

1 2 3 4 5 6 7

Bihać 900 52 59 66 125 92

Bosanska Krupa 561 28 37 73 110 170

Bosanski Petrovac 709 0 72 50 122 38

Bužim 129 0 22 26 48 43

Cazin 356 24 48 33 81 505

Ključ 358 0 52 82 134 112

Sanski Most 781 0 30 117 147 203

Velika Kladuša 331 0 17 61 78 208

U S K 4125 104 337 508 845 1.371,00

Domaljevac Šamac 44,4 0 8 12 20 13

Odžak 158,4 0 15 24 39 33

Orašje 121,8 0 10 20 30 39

P O K 324,6 0 33 56 89 85

Banovići 185 2 0 31 31 59

Čelić 140 0 7 28 35 39

Doboj - Istok 41 0 3 10 13 23

Gračanica 216 23 20 32 52 172

Gradačac 218 3 26 70 96 165

Kalesija 201 0 10 9 19 35

Kladanj 331 0 39 0 39 44

Sapna 337 0 2 15 17 33

Lukavac 118 21 21 27 48 126

Srebrenik 248 29 29 22 51 138

Teočak 29 0 0 13 13 7

Tuzla 294 25 50 31 81 69

Živinice 291 22 18 52 70 21

T K 2649 125 225 340 565 931

Breza 72,9 10 0 14 14 127

Doboj - Jug 10,2 19 6 5 11 28

Kakanj 377 21 20 60 80 71

Maglaj 290 35 18 41 59 70

Olovo 407,8 0 25 53 78 148

Tešanj 155,9 0 20 20 40 88

Usora 49,8 0 2 7 9 20

Vareš 390,1 13 0 45 45 85

Visoko 230,8 15 18 33 51 83

Zavidovići 590,3 14 0 81 81 182

Zenica 558,5 43 36 78 114 161

Žepče 210 19 26 5 31 38

Z D K 3343,3 189 171 442 613 1.101,00

Foča 169,4 0 28 6 34 32

Page 64: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

64

Općina Površina

u KM 2

Saobraćajna infrastruktura u km

Željezničke pruge

Magistralni putevi

Regionalni putevi

Ukupno magistralni i regionalni

Lokalni putevi

1 2 3 4 5 6 7

Goraže 248,8 0 50 31 81 47

Pale 86,4 0 10 7 17 27

B P K 504,6 0 88 44 132 106

Bugojno 361 0 53 0 53 51

Busovača 158 0 5 17 22 174

Dobretići 59 0 0 3 3 18

Donji Vakuf 320 0 51 0 51 151

Fojnica 306 0 0 48 48 305

G. Vakuf - Uskoplje 402 0 18 16 34 86

Jajce 339 0 39 18 57 36

Kiseljak 165 0 0 51 51 7

Kreševo 149 0 0 22 22 76

Novi Travnik 242 0 15 36 51 33

Travnik 529 0 29 106 135 77

Vitez 159 0 13 12 25 98

S B K 3189 0 223 329 552 1.112,00

Čapljina 256 21 47 30 77 96

Čitluk 181 5 0 50 50 88

Jablanica 301 17 29 30 59 50

Konjic 1.169,00 39 29 115 144 369

Mostar 1.175,00 64 90 50 140 256

Neum 225 0 44 12 56 89

Prozor 477 0 53 51 104 371

Ravno 331 0 0 23 23 41

Stolac 286 0 35 21 56 98

H N K 4401 146 327 382 709 1.458,00

Grude 220,8 0 18 31 49 176

Ljubuški 292,7 0 37 42 79 156

Posušje 461,1 0 25 60 85 191

Široki Brijeg 387,6 0 27 15 42 160

Z H K 1362,2 0 107 148 255 683

Centar 33 0 7 0 7 88

Hadžići 273,3 28 21 14 35 139

Ilidža 143,4 8 20 18 38 253

Ilijaš 308,6 13 33 10 43 69

Novi Grad 47,2 15 14 0 14 123

Novo Sarajevo 9,9 3 3 14 17 39

Stari Grad 51,4 0 10 22 32 18

Trnovo 338,4 0 4 3 7 30

Vogošća 71,7 14 23 6 29 95

S A K 1276,9 81 135 87 222 854

Bosansko Grahovo 780 25 76 35 111 54

Drvar 589,3 25 37 92 129 43

Page 65: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

65

Općina Površina

u KM 2

Saobraćajna infrastruktura u km

Željezničke pruge

Magistralni putevi

Regionalni putevi

Ukupno magistralni i regionalni

Lokalni putevi

1 2 3 4 5 6 7

Glamoč 1.033,60 0 26 57 83 110

Kupres 569,8 0 28 63 91 59

Livno 994 0 115 50 165 52

Tomislavgrad 967,4 0 80 56 136 113

K - 10 4934,1 50 362 353 715 431

Federacija BiH 26.109,70 695 2.008 2.689 4.697 8.132

Izvor podataka: Federalni zavod za statistiku

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 66: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

66

OSNOVNO OBRAZOVANJE U FBiH POČETAK 2014./2015. GODINE

Tabela 21.

OPĆINE Broj

škola Broj

odjeljenja Broj

učenika Broj

nastavnika Stanovništvo

Broj učenika na 1000

stanovnika

1 2 3 4 5 6 7

Bihać 32 271 5.225 419 61.622 85

Bosanska Krupa 15 134 2.519 195 28.046 90

Bosanski Petrovac 6 30 552 46 6.847 81

Bužim 12 101 2.016 148 18.063 112

Cazin 35 302 6.146 440 62.959 98

Ključ 10 52 987 92 19.044 52

Sanski Most 19 131 2.371 211 43.511 54

Velika Kladuša 33 233 4.971 358 47.269 105

U S K 162 1.254 24.787 1.909 287.361 86

Domaljevac Šamac 2 18 250 32 4.467 56

Odžak 10 61 1.062 85 15.091 70

Orašje 9 89 1.469 152 19.111 77

P O K 21 168 2.781 269 38.669 72

Banovići 14 94 2.031 161 25.948 78

Čelić 7 46 938 82 13.624 69

Doboj - Istok 5 47 1.017 69 10.194 100

Gračanica 20 217 4.482 372 52.607 85

Gradačac 23 180 3.976 282 45.965 87

Kalesija 19 148 3.218 224 36.041 89

Kladanj 9 54 1.059 60 14.616 72

Lukavac 26 156 3.348 280 50.449 66

Sapna 6 40 860 59 12.676 68

Srebrenik 26 185 4.023 305 41.905 96

Teočak 4 29 595 43 7.314 81

Tuzla 33 402 8.575 695 131.634 65

Živinice 20 247 5.639 383 56.171 100

T K 212 1.845 39.761 3.015 499.144 80

Breza 7 58 1.192 94 13.787 86

Doboj - Jug 2 21 413 34 4.939 84

Kakanj 27 185 3.756 307 43.066 87

Maglaj 13 109 2.044 172 23.267 88

Olovo 12 49 851 78 11.546 74

Tešanj 20 210 4.792 358 48.629 99

Usora 5 26 406 41 6.839 59

Vareš 13 41 588 66 9.877 60

Visoko 14 176 3.906 274 40.156 97

Zavidovići 19 169 3.529 267 37.614 94

Zenica 45 473 10.207 764 127.034 80

Žepče 21 172 2.901 260 31.059 93

Z D K 198 1.689 34.585 2.715 397.813 87

Foča 2 10 127 18 1.691 75

Page 67: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

67

OPĆINE Broj

škola Broj

odjeljenja Broj

učenika Broj

nastavnika Stanovništvo

Broj učenika na 1000

stanovnika

1 2 3 4 5 6 7

Goražde 11 104 1.749 155 29.623 59

Pale 1 7 78 13 1.076 72

B P K 14 121 1.954 186 32.390 60

Bugojno 15 129 2.770 220 37.146 75

Busovača 11 78 1.620 118 15.970 101

Dobretići 1 2 16 2 628 25

Donji Vakuf 7 62 1.457 106 13.805 106

Fojnica 9 53 1.087 78 11.621 94

G. Vakuf - Uskoplje 14 84 1.750 126 18.648 94

Jajce 22 115 2.156 165 24.070 90

Kiseljak 11 100 2.016 173 20.545 98

Kreševo 1 18 371 29 5.456 68

Novi Travnik 8 94 2.073 157 24.942 83

Travnik 24 223 4.965 357 54.452 91

Vitez 12 125 2.646 200 25.290 105

S B K 135 1.083 22.927 1.731 252.573 91

Čapljina 22 117 2.025 192 22.583 90

Čitluk 11 86 1.876 125 15.843 118

Jablanica 7 44 787 63 11.585 68

Konjic 25 132 2.247 236 27.347 82

Mostar 36 432 8.583 732 112.240 76

Neum 3 20 357 31 4.364 82

Prozor 18 77 1.247 128 15.646 80

Ravno 2 4 12 9 1.433 8

Stolac 8 59 1.009 98 12.988 78

H N K 132 971 18.143 1.614 224.029 81

Grude 11 83 1.548 130 15.510 100

Ljubuški 13 114 1.940 201 23.487 83

Posušje 18 125 2.254 180 16.069 140

Široki Brijeg 25 156 2.734 241 26.461 103

Z H K 67 478 8.476 752 81.527 104

Centar 11 221 4.929 351 68.711 72

Hadžići 7 102 2.165 150 22.983 94

Ilidža 13 296 6.407 472 62.572 102

Ilijaš 13 113 2.147 189 19.874 108

Novi Grad 15 417 9.875 611 126.179 78

Novo Sarajevo 11 247 5.258 398 73.749 71

Stari Grad 10 115 2.312 200 41.749 55

Trnovo 1 8 68 15 2.628 26

Vogošća 7 126 2.723 198 26.406 103

S A K 88 1.645 35.884 2.584 444.851 81

Bosansko Grahovo 1 8 82 13 1.996 41

Drvar 2 22 416 31 10.585 39

Glamoč 1 15 265 26 4.430 60

Kupres 2 18 337 27 3.289 102

Page 68: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

68

OPĆINE Broj

škola Broj

odjeljenja Broj

učenika Broj

nastavnika Stanovništvo

Broj učenika na 1000

stanovnika

1 2 3 4 5 6 7

Livno 24 149 2.168 222 31.541 69

Tomislavgrad 22 140 1.964 183 26.524 74

K - 10 52 352 5.232 502 78.365 67

Federacija BiH 1.081 9.606 194.530 15.277 2.336.722 83

Izvor podataka: Federalni zavod za statistiku; Mjesečni statistički pregled po kantonima u FBiH 1/15

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 69: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

69

SREDNJE OBRAZOVANJE U FBiH POČETAK 2014./2015. GODINE

Tabela 22.

OPĆINE Broj

škola Broj

odjeljenja Broj

učenika Broj

nastavnika Stanovništvo

Broj učenika na

1000 stanovnika

1 2 3 4 5 6 7

Bihać 7 117 2.920 283 61.622 47

Bosanska Krupa 2 44 1.043 90 28.046 37

Bosanski Petrovac 1 13 259 29 6.847 38

Bužim 1 30 708 54 18.063 39

Cazin 4 102 2.566 197 62.959 41

Ključ 1 21 551 40 19.044 29

Sanski Most 3 54 1.346 126 43.511 31

Velika Kladuša 3 66 1.663 126 47.269 35

U S K 22 447 11.056 945 287.361 38

Domaljevac Šamac 0 0 0 0 4.467 0

Odžak 1 26 655 58 15.091 43

Orašje 2 45 945 84 19.111 49

P O K 3 71 1.600 142 38.669 41

Banovići 1 35 904 70 25.948 35

Čelić 1 11 225 28 13.624 17

Doboj - Istok 1 14 328 46 10.194 32

Gračanica 2 80 2.048 164 52.607 39

Gradačac 2 62 1.649 153 45.965 36

Kalesija 1 32 796 75 36.041 22

Kladanj 1 14 357 37 14.616 24

Lukavac 3 59 1.343 139 50.449 27

Sapna 1 20 464 40 12.676 37

Srebrenik 1 44 1.188 84 41.905 28

Teočak 1 11 259 27 7.314 35

Tuzla 18 345 8.217 749 131.634 62

Živinice 2 55 1.450 116 56.171 26

T K 35 782 19.228 1.728 499.144 39

Breza 2 28 605 67 13.787 44

Doboj - Jug 0 0 0 0 4.939 0

Kakanj 3 64 1.562 158 43.066 36

Maglaj 3 42 904 95 23.267 39

Olovo 1 21 419 43 11.546 36

Tešanj 3 84 2.083 213 48.629 43

Usora 1 15 323 42 6.839 47

Vareš 1 13 255 36 9.877 26

Visoko 4 77 1.865 161 40.156 46

Zavidovići 3 65 1.456 146 37.614 39

Zenica 11 224 5.295 521 127.034 42

Žepče 3 71 1.461 174 31.059 47

Z D K 35 704 16.228 1.656 397.813 41

Foča 0 0 0 0 1.691 0

Goraže 3 48 1.202 101 29.623 41

Pale 0 0 0 0 1.076 0

B P K 3 48 1.202 101 32.390 37

Page 70: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

70

OPĆINE Broj

škola Broj

odjeljenja Broj

učenika Broj

nastavnika Stanovništvo

Broj učenika na

1000 stanovnika

1 2 3 4 5 6 7

Bugojno 4 70 1.812 131 37.146 49

Busovača 2 33 743 69 15.970 47

Dobretići 0 0 0 0 628 0

Donji Vakuf 1 21 528 36 13.805 38

Fojnica 1 20 462 37 11.621 40

G. Vakuf - Uskoplje 2 33 752 65 18.648 40

Jajce 2 42 1.115 76 24.070 46

Kiseljak 2 43 1.091 86 20.545 53

Kreševo 1 14 343 31 5.456 63

Novi Travnik 3 57 1.181 88 24.942 47

Travnik 6 119 3.365 246 54.452 62

Vitez 2 35 887 69 25.290 35

S B K 26 487 12.279 934 252.573 49

Čapljina 1 29 653 60 22.583 29

Čitluk 1 38 914 68 15.843 58

Jablanica 1 14 284 31 11.585 25

Konjic 1 43 1.080 77 27.347 39

Mostar 24 281 6.274 679 112.240 56

Neum 1 6 66 18 4.364 15

Prozor 1 18 386 38 15.646 25

Ravno 0 0 0 0 1.433 0

Stolac 1 22 440 43 12.988 34

H N K 31 451 10.097 1014 224.029 45

Grude 1 31 694 64 15.510 45

Ljubuški 2 40 1.089 80 23.487 46

Posušje 3 43 1.029 83 16.069 64

Široki Brijeg 4 55 1.590 115 26.461 60

Z H K 10 169 4.402 342 81.527 54

Centar 14 280 6.406 560 68.711 93

Hadžići 1 35 835 74 22.983 36

Ilidža 4 81 1.806 166 62.572 29

Ilijaš 2 24 492 67 19.874 25

Novi Grad 4 79 1.607 161 126.179 13

Novo Sarajevo 7 163 3.321 313 73.749 45

Stari Grad 6 114 2.820 267 41.749 68

Trnovo 0 0 0 0 2.628 0

Vogošća 1 25 516 44 26.406 20

S A K 39 801 17.803 1.652 444.851 40

Bosansko Grahovo 0 0 0 0 1.996 0

Drvar 1 11 211 26 10.585 20

Glamoč 1 8 115 10 4.430 26

Kupres 1 12 182 19 3.289 55

Livno 4 57 1.309 110 31.541 42

Tomislavgrad 2 38 969 68 26.524 37

K - 10 9 126 2.786 233 78.365 36

Federacija BiH 213 4.086 96.681 8.747 2.336.722 41

Izvor podataka: Federalni zavod za statistiku; Mjesečni statistički pregled po kantonima u FBiH 01/15

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 71: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

71

ZDRAVSTVO U FBiH ZA 2014. GODINU

Tabela 23.

Općina

Stanovništvo Broj

ljekara Broj

stomatol.

Broj bolesničkih

postelja

BROJ STANOVNIKA

Na 1 ljekara Na 1

stomatol.

Na 1 bol. postelju

1 2 3 4 5 6 7 8

Bihać 61.622 180 14 406 342 4.402 152

Bosanska Krupa 28.046 21 3 0 1.336 9.349 0

Bos. Petrovac 6.847 6 1 0 1.141 6.847 0

Bužim 18.063 12 3 4 1.505 6.021 4.516

Cazin 62.959 33 10 0 1.908 6.296 0

Ključ 19.044 9 1 0 2.116 19.044 0

Sanski Most 43.511 32 5 63 1.360 8.702 691

Velika Kladuša 47.269 21 8 13 2.251 5.909 3.636

U S K 287.361 314 45 486 915 6.386 591

Domalj. Šamac 4.467 2 0 0 2.234 0 0

Odžak 15.091 10 3 0 1.509 5.030 0

Orašje 19.111 28 3 111 683 6.370 172

P O K 38.669 40 6 111 967 6.445 348

Banovići 25.948 27 3 0 961 8.649 0

Čelić 13.624 9 1 0 1.514 13.624 0

Doboj - Istok 10.194 9 1 0 1.133 10.194 0

Gračanica 52.607 74 5 107 711 10.521 492

Gradačac 45.965 44 5 160 1.045 9.193 287

Kalesija 36.041 27 1 0 1.335 36.041 0

Kladanj 14.616 9 1 0 1.624 14.616 0

Lukavac 50.449 59 6 0 855 8.408 0

Sapna 12.676 10 1 0 1.268 12.676 0

Srebrenik 41.905 44 4 0 952 10.476 0

Teočak 7.314 4 0 0 1.829 0 0

Tuzla 131.634 628 22 1.342 210 5.983 98

Živinice 56.171 85 11 0 661 5.106 0

T K 499.144 1.029 61 1.609 485 8.183 310

Breza 13.787 13 3 0 1.061 4.596 0

Doboj - Jug 4.939 4 0 0 1.235 0 0

Kakanj 43.066 27 6 0 1595 7.178 0

Maglaj 23.267 24 2 0 969 11.634 0

Olovo 11.546 9 1 1 1.283 11.546 11.546

Tešanj 48.629 72 5 221 675 9.726 220

Usora 6.839 3 1 0 2.280 6.839 0

Vareš 9.877 9 2 0 1.097 4.939 0

Visoko 40.156 39 5 0 1.030 8.031 0

Zavidovići 37.614 30 2 0 1.254 18.807 0

Zenica 127.034 403 20 918 315 6.352 138

Žepče 31.059 20 2 9 1.553 15.530 3.451

Z D K 397.813 653 49 1.149 609 8.119 346

Page 72: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

72

Općina

Stanovništvo Broj

ljekara Broj

stomatol.

Broj bolesničkih

postelja

BROJ STANOVNIKA

Na 1 ljekara Na 1

stomatol.

Na 1 bol. postelju

1 2 3 4 5 6 7 8

Foča 1.691 1 1 0 0 1.691 0

Goraže 29.623 41 7 77 723 4.232 385

Pale 1.076 1 1 0 1.076 1.076 0

B P K 32.390 43 9 77 753 3.599 421

Bugojno 37.146 38 10 80 978 3.715 464

Busovača 15.970 11 3 0 1.452 5.323 0

Dobretići 628 0 0 0 0 0 0

Donji Vakuf 13.805 10 2 0 1.381 6.903 0

Fojnica 11.621 21 4 520 553 2.905 22

G. Vakuf - Uskoplje 18.648 10 3 0 1.865 6.216 0

Jajce 24.070 29 5 66 830 4.814 365

Kiseljak 20.545 16 5 0 1.284 4.109 0

Kreševo 5.456 3 2 0 1.819 2.728 0

Novi Travnik 24.942 11 3 0 2.267 8.314 0

Travnik 54.452 161 12 592 338 4.538 92

Vitez 25.290 20 3 0 1.265 8.430 0

S B K 252.573 330 52 1.258 765 4.857 201

Čapljina 22.583 17 4 0 1.328 5.646 0

Čitluk 15.843 9 1 0 1.760 15.843 0

Jablanica 11.585 9 1 0 1.287 11.585 0

Konjic 27.347 48 7 75 570 3.907 365

Grad Mostar 112.240 500 33 940 224 3.401 119

Neum 4.364 4 1 0 1.091 4.364 0

Prozor 15.646 12 3 0 1.304 5.215 0

Ravno 1.433 3 1 0 478 1.433 0

Stolac 12.988 10 2 0 1.299 6.494 0

H N K 224.029 612 53 1.015 366 4.227 221

Grude 15.510 13 5 0 1.193 3.102 0

Ljubuški 23.487 22 7 9 1.068 3.355 2.610

Posušje 16.069 15 4 0 1.071 4.017 0

Široki Brijeg 26.461 26 7 0 1.018 3.780 0

Z H K 81.527 76 23 9 1.073 3.545 9.059

Centar 68.711 65 28 0 1.057 2.454 0

Hadžići 22.983 19 6 0 1.210 3.831 0

Ilidža 62.572 49 16 0 1.277 3.911 0

Ilijaš 19.874 24 6 0 828 3.312 0

Novi Grad 126.179 97 39 0 1.301 3.235 0

Novo Sarajevo 73.749 65 27 0 1.135 2.731 0

Stari Grad 41.749 45 22 0 928 1.898 0

Trnovo 2.628 3 1 0 876 2.628 0

Vogošća 26.406 27 12 0 978 2.201 0

S A K 1)

444.851 1.433 259 2.303 310 1.718 193

Bos. Grahovo 2)

1.996 0 0 0 0

Drvar 10.585 10 1 0 1.059 10.585 0

Page 73: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

73

Općina

Stanovništvo Broj

ljekara Broj

stomatol.

Broj bolesničkih

postelja

BROJ STANOVNIKA

Na 1 ljekara Na 1

stomatol.

Na 1 bol. postelju

1 2 3 4 5 6 7 8

Glamoč 4.430 2 1 0 2.215 4.430 0

Kupres 3.289 1 1 0 3.289 3.289 0

Livno 31.541 63 12 218 501 2.628 145

Tomislavgrad 26.524 19 4 10 1.396 6.631 2.652

K - 10 78.365 95 19 228 825 4.124 344

F BiH 2.336.722 4.625 576 8.245 505 4.057 283

Broj bolesničkih postelja sa stacionarima iznosi 8245, a bez stacionara 8.183. 1)

Sarajevski kanton: u svom sastavu ima 370 ljekara i 15 stomatologa u Zavodu za javno zdravstvo, u KC Univerziteta Sarajevo ima 669 ljekara i 6 stomatologa i na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu 81 stomatolog. 2)

Zdravstveni kadar je prešao u Dom zdravlja Drvar

Izvor podataka: Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, zdravstveno statistički godišnjak.

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 74: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

74

STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA U FBiH stanje 31.12.2014. GODINE

Tabela 24.

Općina Stanovništvo

Broj preduzeća Broj preduzeća

na 1000 stanovnika

UKUPNO Pravna lica Podružnice u sastavu

pravnih lica

Fizička lica obrtnici

1 2 3 4 5 6 7

Bihać 61.622 3.834 1.717 1.065 1.052 62,2

Bosanska Krupa 28.046 1.155 457 330 368 41,2

Bosanski Petrovac 6.847 489 194 124 171 71,4

Bužim 18.063 471 214 136 121 26,1

Cazin 62.959 2.215 934 650 631 35,2

Ključ 19.044 850 267 236 347 44,6

Sanski Most 43.511 1.682 586 405 691 38,7

Velika Kladuša 47.269 1.487 628 430 429 31,5

U S K 287.361 12.183 4.997 3.376 3.810 42,4

Domaljevac Šamac 4.467 216 109 80 27 48,4

Odžak 15.091 1.018 408 342 268 67,5

Orašje 19.111 1.184 495 443 246 62,0

P O K 38.669 2.418 1.012 865 541 62,5

Banovići 25.948 946 294 198 454 36,5

Čelić 13.624 476 155 91 230 34,9

Doboj - Istok 10.194 509 178 135 196 49,9

Gračanica 52.607 2.463 757 539 1.167 46,8

Gradačac 45.965 2.523 828 524 1.171 54,9

Kalesija 36.041 1.251 388 324 539 34,7

Kladanj 14.616 775 245 128 402 53,0

Lukavac 50.449 2.360 605 454 1.301 46,8

Sapna 12.676 328 105 94 129 25,9

Srebrenik 41.905 1.856 707 521 628 44,3

Teočak 7.314 269 74 43 152 36,8

Tuzla 131.634 8.930 3.476 1.976 3.478 67,8

Živinice 56.171 2.318 754 507 1.057 41,3

T K 499.144 25.004 8.566 5.534 10.904 50,1

Breza 13.787 587 211 155 221 42,6

Doboj - Jug 4.939 360 141 90 129 72,9

Kakanj 43.066 1.354 473 310 571 31,4

Maglaj 23.267 860 327 201 332 37,0

Olovo 11.546 406 166 105 135 35,2

Tešanj 48.629 2.123 843 460 820 43,7

Usora 6.839 289 156 59 74 42,3

Vareš 9.877 490 170 121 199 49,6

Visoko 40.156 2.491 777 497 1.217 62,0

Zavidovići 37.614 1.068 414 290 364 28,4

Zenica 127.034 5.077 1.897 1.313 1.867 40,0

Žepče 31.059 1.214 510 351 353 39,1

Z D K 397.813 16.319 6.085 3.952 6.282 41,0

Foča 1.691 104 42 29 33 61,5

Goraže 29.623 1.223 450 374 399 41,3

Pale 1.076 69 34 20 15 64,1

B P K 32.390 1.396 526 423 447 43,1

Bugojno 37.146 2.149 607 362 1.180 57,9

Page 75: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

75

Općina Stanovništvo

Broj preduzeća Broj preduzeća

na 1000 stanovnika

UKUPNO Pravna lica Podružnice u sastavu

pravnih lica

Fizička lica obrtnici

1 2 3 4 5 6 7

Busovača 15.970 1.001 281 124 596 62,7

Dobretići 628 40 26 12 2 63,7

Donji Vakuf 13.805 928 209 127 592 67,2

Fojnica 11.621 607 188 90 329 52,2

G. Vakuf - Uskoplje 18.648 1.027 239 132 656 55,1

Jajce 24.070 939 372 224 343 39,0

Kiseljak 20.545 1.264 515 235 514 61,5

Kreševo 5.456 352 166 49 137 64,5

Novi Travnik 24.942 922 388 222 312 37,0

Travnik 54.452 2.473 918 556 999 45,4

Vitez 25.290 1.459 621 288 550 57,7

S B K 252.573 13.161 4.530 2.421 6.210 52,1

Čapljina 22.583 1.500 552 276 672 66,4

Čitluk 15.843 2.109 831 345 933 133,1

Jablanica 11.585 729 193 129 407 62,9

Konjic 27.347 1.421 439 291 691 52,0

Grad Mostar 112.240 8.620 3.559 1.630 3.431 76,8

Neum 4.364 473 142 90 241 108,4

Prozor 15.646 651 279 89 283 41,6

Ravno 1.433 92 59 10 23 64,2

Stolac 12.988 707 256 110 341 54,4

H N K 224.029 16.302 6.310 2.970 7.022 72,8

Grude 15.510 901 483 183 235 58,1

Ljubuški 23.487 1.562 798 236 528 66,5

Posušje 16.069 1.284 679 134 471 79,9

Široki Brijeg 26.461 1.736 975 273 488 65,6

Z H K 81.527 5.483 2.935 826 1.722 67,3

Centar 68.711 8.042 4.372 1.475 2.195 117,0

Hadžići 22.983 1.074 377 257 440 46,7

Ilidža 62.572 4.807 2.303 1.142 1.362 76,8

Ilijaš 19.874 862 294 190 378 43,4

Novi Grad 126.179 6.387 2.575 1.363 2.449 50,6

Novo Sarajevo 73.749 5.893 2.987 1.164 1.742 79,9

Stari Grad 41.749 3.802 1.468 616 1.718 91,1

Trnovo 2.628 158 42 32 84 60,1

Vogošća 26.406 1.247 529 312 406 47,2

S A K 444.851 32.272 14.947 6.551 10.774 72,5

Bosansko Grahovo 1.996 229 75 37 117 114,7

Drvar 10.585 671 161 71 439 63,4

Glamoč 4.430 343 150 52 141 77,4

Kupres 3.289 347 160 72 115 105,5

Livno 31.541 1.685 760 415 510 53,4

Tomislavgrad 26.524 1.502 661 275 566 56,6

K - 10 78.365 4.777 1.967 922 1.888 61,0

FBiH 2.336.722 129.315 51.875 27.840 49.600 55,3

Izvor podataka: Federalni zavod za statistiku

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 76: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

76

NIVO RAZVIJENOSTI FBiH PO OPĆINAMA U 2014. GODINI Tabela 25.

Općine

Ste

pe

n z

ap

os

len

os

ti u

%

Ste

pe

n n

ezap

os

len

os

ti u

%

Bro

j u

če

nik

a /

os

n+

sre

d/

na

10

00

sta

ovn

ika

Pri

ho

di

po

gla

vi s

tan

ov

nik

a

Ind

ek

s o

ds

utn

og

sta

no

vn

ištv

a

Federacija BiH = 100

Ind

ek

s r

azvij

en

os

ti

Ste

pe

n z

ap

os

len

os

ti

Ste

pe

n n

ezap

os

len

os

ti

Bro

j u

če

nik

a n

a 1

000

sta

no

vn

ika

Pri

ho

di

po

gla

vi

sta

n

Od

su

tno

sta

no

vn

ištv

o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bihać 19,2 46,4 132 153 -

12,9 100,9 101,0 106,1 126,4 115,8 110,0

B.Krupa 10,8 61,6 127 51 -

28,4 56,9 68,7 101,9 42,5 14,1 56,8

B. Petrovac 16,2 50,6 118 81

-55,1 85,5 92,2 95,0 67,3 -160,6 35,9

Bužim 6,6 76,9 151 33 6,6 34,9 36,0 121,0 27,0 243,4 92,5

Cazin 9,0 65,2 138 51 -0,7 47,4 61,1 111,0 42,2 195,4 91,4

Ključ 7,7 63,5 81 45

-36,5 40,6 64,6 64,8 37,5 -38,6 33,8

S. Most 8,9 54,1 85 47 -

22,5 46,7 84,6 68,5 38,9 53,0 58,3

V. Kladuša 8,5 67,7 140 34 -

10,7 44,6 55,5 112,6 28,4 130,3 74,3

U S K 11,2 59,0 125 69

-16,6 58,9 74,1 100,1 56,8 91,5 76,3

D. Šamac 9,5 52,6 56 38 -

51,7 49,8 87,8 44,9 31,1 -138,3 15,1

Odžak 14,4 51,3 114 48 -

46,1 75,6 90,7 91,3 40,0 -101,7 39,2

Orašje 16,1 48,0 126 69

-25,5 84,5 97,7 101,4 56,9 32,9 74,7

P O K 14,6 49,6 113 57 -

39,2 77,0 94,2 90,9 47,3 -56,6 50,6

Banovići 19,9 51,9 113 96 -2,4 104,8 89,4 90,8 79,7 184,2 109,8

Čelić 6,4 75,7 85 39 8,6 33,9 38,6 68,5 32,5 256,5 86,0

Doboj - I. 15,4 62,9 132 40 1,0 81,2 65,8 105,9 33,2 206,3 98,5

Gračanica 16,0 53,4 124 46 11,0 84,3 86,2 99,6 37,7 271,9 115,9

Gradačac 15,1 52,8 122 46 10,0 79,4 87,5 98,2 38,1 265,6 113,8

Kalesija 9,4 72,4 111 35 2,7 49,7 45,6 89,4 29,3 217,7 86,3

Kladanj 13,0 58,9 97 43 -6,7 68,5 74,4 77,7 35,9 156,2 82,5

Lukavac 16,2 57,0 93 100 -

10,6 85,2 78,4 74,6 83,1 130,9 90,4

Sapna 4,7 81,4 104 15 -6,9 24,8 26,3 83,8 12,2 155,2 60,5

Srebrenik 11,4 64,5 124 45 2,5 59,8 62,5 99,8 37,2 216,1 95,1

Teočak 6,0 80,9 117 32 -

21,1 31,5 27,5 93,7 26,7 62,0 48,3

Tuzla 23,8 39,7 128 137 0,1 125,1 115,4 102,4 113,2 200,6 131,3

Živinice 14,3 63,9 126 63 2,5 75,5 63,8 101,3 52,4 216,6 101,9

T K 16,3 54,8 118 78 -4,8 86,0 83,2 94,8 64,3 168,5 99,4

Breza 21,3 40,3 130 155 -

20,4 112,0 114,0 104,6 128,4 66,7 105,1

Page 77: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

77

Općine S

tep

en

za

po

sle

no

sti

u %

Ste

pe

n n

ezap

os

len

os

ti u

%

Bro

j u

če

nik

a /

os

n+

sre

d/

na

10

00

sta

ovn

ika

Pri

ho

di

po

gla

vi s

tan

ov

nik

a

Ind

ek

s o

ds

utn

og

sta

no

vn

ištv

a

Federacija BiH = 100

Ind

ek

s r

azvij

en

os

ti

Ste

pe

n z

ap

os

len

os

ti

Ste

pe

n n

ezap

os

len

os

ti

Bro

j u

če

nik

a n

a 1

000

sta

no

vn

ika

Pri

ho

di

po

gla

vi

sta

n

Od

su

tno

sta

no

vn

ištv

o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Doboj – Jug 19,4 51,3 84 91 2,7 102,2 90,5 67,1 74,8 217,7 110,5

Kakanj 15,7 50,9 123 131 -

23,0 82,7 91,5 99,1 108,6 49,4 86,2

Maglaj 15,6 58,7 127 86

-41,2 81,9 74,9 101,7 71,3 -69,3 52,1

Olovo 15,3 52,6 110 76 -

31,2 80,7 87,9 88,3 63,0 -4,0 63,2

Tešanj 20,7 43,8 141 81 11,2 109,1 106,6 113,4 66,6 273,5 133,9

Usora 10,6 57,8 107 54 -5,9 55,6 76,7 85,5 44,7 161,2 84,8

Vareš 13,4 49,9 85 83 -

55,5 70,3 93,7 68,5 68,3 -163,1 27,5

Visoko 21,4 47,7 144 108 -

13,0 112,5 98,3 115,3 89,5 114,9 106,1

Zavidovići 9,7 67,0 133 53 -

34,2 51,0 57,1 106,3 43,7 -23,7 46,9

Zenica 19,4 48,2 122 136 -

12,7 102,3 97,2 97,9 112,9 116,9 105,5

Žepče 14,7 52,2 140 61 35,2 77,6 88,8 112,7 50,1 430,5 151,9

Z D K 17,5 50,3 128 105 -

17,0 92,2 92,8 102,5 86,9 88,7 92,6

Foča 12,7 62,3 75 46

-69,8 66,6 67,1 60,3 37,7 -256,3 -4,9

Goražde 20,7 33,7 100 102 -

11,5 109,0 128,1 79,9 84,5 124,7 105,3

Pale 10,0 59,4 72 67 -

54,5 52,8 73,4 58,2 55,3 -156,3 16,7

B P K 19,9 36,0 97 98

-21,8 104,9 123,2 78,2 81,1 57,3 88,9

Bugojno 11,1 60,0 123 49 -

20,8 58,2 72,1 99,0 40,8 64,1 66,8

Busovača 10,8 64,9 148 86 -

15,4 56,9 61,7 118,7 70,9 99,2 81,5

Dobretići 6,7 72,2 25 37

-86,9 35,2 46,1 20,4 30,3 -368,4 -47,3

Donji Vakuf 11,1 66,0 144 43 -

43,4 58,6 59,3 115,4 35,3 -83,6 37,0

Fojnica 16,2 53,8 133 75 -

28,7 85,4 85,2 107,0 61,9 12,3 70,4

G. Vakuf - U. 13,1 56,3 134 68 -

25,9 69,0 80,0 107,7 56,5 30,3 68,7

Jajce 12,1 58,0 136 55 -

44,0 63,8 76,4 109,0 45,8 -88,1 41,4

Kiseljak 17,4 43,5 151 80

-15,0 91,5 107,3 121,3 66,1 102,0 97,7

Kreševo 21,5 38,5 131 77 -

18,9 113,2 117,9 105,0 63,8 76,1 95,2

Novi Travnik 13,4 55,1 130 61 -

18,8 70,7 82,5 104,7 50,3 77,1 77,1

Travnik 22,2 40,0 153 107

-22,3 116,7 114,7 122,8 88,1 54,1 99,3

Vitez 23,4 42,5 140 69 -9,2 123,2 109,4 112,1 56,9 139,7 108,3

Page 78: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

78

Općine S

tep

en

za

po

sle

no

sti

u %

Ste

pe

n n

ezap

os

len

os

ti u

%

Bro

j u

če

nik

a /

os

n+

sre

d/

na

10

00

sta

ovn

ika

Pri

ho

di

po

gla

vi s

tan

ov

nik

a

Ind

ek

s o

ds

utn

og

sta

no

vn

ištv

a

Federacija BiH = 100

Ind

ek

s r

azvij

en

os

ti

Ste

pe

n z

ap

os

len

os

ti

Ste

pe

n n

ezap

os

len

os

ti

Bro

j u

če

nik

a n

a 1

000

sta

no

vn

ika

Pri

ho

di

po

gla

vi

sta

n

Od

su

tno

sta

no

vn

ištv

o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

S B K 16,1 50,6 139 73

-25,5 84,9 92,0 111,8 60,3 33,3 76,5

Čapljina 14,8 50,2 119 123 -

19,0 77,7 93,0 95,2 101,8 75,7 88,7

Čitluk 33,8 31,9 176 137 5,0 177,9 131,9 141,3 113,1 233,0 159,4

Jablanica 16,5 55,3 92 121 -8,7 86,6 82,1 74,2 99,7 143,0 97,1

Konjic 16,9 47,4 122 122 -

39,1 89,1 99,0 97,6 100,9 -55,7 66,2

Mostar 26,6 36,1 132 203 -

11,0 140,1 123,0 106,2 168,1 128,2 133,1

Neum 23,7 27,4 97 132 0,9 124,8 141,6 77,8 109,2 205,9 131,9

Prozor 7,4 63,3 104 57 -

20,8 38,8 65,0 83,7 47,4 63,8 59,7

Ravno 4,6 34,7 8 37 -

20,0 24,2 126,1 6,7 30,6 69,2 51,4

Stolac 6,8 70,5 112 80 -

14,1 36,0 49,6 89,5 65,9 107,7 69,8

H N K 21,5 41,2 126 156

-16,3 113,3 112,1 101,1 129,4 93,4 109,9

Grude 19,7 37,2 145 138 -5,2 103,7 120,7 116,0 114,5 166,1 124,2

Ljubuški 16,7 41,1 129 135

-17,1 87,9 112,4 103,5 111,9 88,0 100,7

Posušje 19,0 41,6 204 111 -6,2 99,9 111,3 163,9 91,7 159,3 125,2

Široki Brijeg 24,1 40,0 163 196 -2,6 127,0 114,8 131,1 162,5 183,2 143,7

Z H K 20,1 40,1 158 151 -8,4 106,0 114,6 126,7 124,8 145,1 123,4

Centar 59,1 16,0 165 373

-13,3 311,0 165,8 132,4 308,3 112,8 206,0

Hadžići 18,6 57,3 131 136 -5,0 97,8 77,9 104,7 112,3 167,1 112,0

Ilidža 28,0 39,9 131 182 2,6 147,6 114,9 105,3 150,7 217,3 147,2

Ilijaš 12,3 68,8 133 96 -

20,6 65,0 53,4 106,5 79,5 65,5 74,0

Novi Grad 18,0 46,8 91 199 -7,0 94,6 100,3 73,0 164,5 154,0 117,3

N. Sarajevo 31,6 27,0 116 310 -

18,9 166,4 142,5 93,3 256,2 76,6 147,0

Stari Grad 23,5 39,6 123 246 -

15,7 123,9 115,6 98,6 203,2 97,4 127,7

Trnovo 11,3 62,8 26 118

-17,6 59,5 66,0 20,8 97,9 85,1 65,8

Vogošća 15,9 56,3 123 171 7,1 83,5 79,9 98,4 141,8 246,7 130,0

S A K 28,1 36,3 121 236 -9,8 148,1 122,5 96,8 195,4 135,6 139,7

B. Grahovo 17,4 46,9 41 47 -

76,0 91,5 100,1 33,0 38,9 -297,0 -6,7

Drvar 8,7 58,2 59 45

-32,6 45,8 75,9 47,5 37,3 -13,3 38,7

Glamoč 12,1 51,5 86 47 -

64,8 63,6 90,2 68,8 39,2 -224,0 7,6

Kupres 22,1 35,4 158 112 -

62,5 116,2 124,6 126,6 92,5 -208,8 50,2

Page 79: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

79

Općine S

tep

en

za

po

sle

no

sti

u %

Ste

pe

n n

ezap

os

len

os

ti u

%

Bro

j u

če

nik

a /

os

n+

sre

d/

na

10

00

sta

ovn

ika

Pri

ho

di

po

gla

vi s

tan

ov

nik

a

Ind

ek

s o

ds

utn

og

sta

no

vn

ištv

a

Federacija BiH = 100

Ind

ek

s r

azvij

en

os

ti

Ste

pe

n z

ap

os

len

os

ti

Ste

pe

n n

ezap

os

len

os

ti

Bro

j u

če

nik

a n

a 1

000

sta

no

vn

ika

Pri

ho

di

po

gla

vi

sta

n

Od

su

tno

sta

no

vn

ištv

o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Livno 13,2 50,0 110 102

-22,3 69,6 93,3 88,5 84,1 54,0 77,9

Tomislavgra 10,4 49,5 111 60 -

11,6 55,0 94,5 88,7 49,5 124,0 82,4

K – 10 12,1 49,9 102 76 -

32,4 63,6 93,6 82,1 62,7 -12,2 58,0

Federacija BiH 19,0 46,9 125 121

-15,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Izvor podataka: Porezna uprava FBiH

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 80: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

80

RANG RAZVIJENOSTI FEDERACIJE BIH PO OPĆINAMA U 2014. GODINI

Tabela 26.

Općine

Ste

pe

n z

ap

os

len

os

ti u

%

Ste

pe

n n

ezap

os

len

os

ti u

%

Bro

j u

če

n. /o

sn

+ s

red

/ n

a

10

00

sta

no

vn

ika

Pri

ho

di

po

gla

vi s

tan

ov

nik

a

Ind

ek

s o

ds

utn

og

sta

no

vn

ištv

a

Federacija BiH = 100

Ind

ek

s r

azvij

en

os

ti

Ra

ng

Ste

pe

n z

ap

os

len

os

ti

Ste

pe

n n

ezp

os

len

os

ti

Bro

j u

če

nik

a n

a 1

000

sta

no

vn

ika

Pri

ho

di

po

gla

vi

sta

no

vn

ika

Od

su

tno

sta

no

vn

ištv

o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Centar 59,1 16,0 165 373

-13,3 311,0 165,8 132,4 308,3 112,8 206,0 1

Čitluk 33,8 31,9 176 137 5,0 177,9 131,9 141,3 113,1 233,0 159,4 2

Žepče 14,7 52,2 140 61 35,2 77,6 88,8 112,7 50,1 430,5 151,9 3

Ilidža 28,0 39,9 131 182 2,6 147,6 114,9 105,3 150,7 217,3 147,2 4

N. Sarajevo 31,6 27,0 116 310

-18,9 166,4 142,5 93,3 256,2 76,6 147,0 5

Široki Brijeg 24,1 40,0 163 196 -2,6 127,0 114,8 131,1 162,5 183,2 143,7 6

Tešanj 20,7 43,8 141 81 11,2 109,1 106,6 113,4 66,6 273,5 133,9 7

Mostar 26,6 36,1 132 203

-11,0 140,1 123,0 106,2 168,1 128,2 133,1 8

Neum 23,7 27,4 97 132 0,9 124,8 141,6 77,8 109,2 205,9 131,9 9

Tuzla 23,8 39,7 128 137 0,1 125,1 115,4 102,4 113,2 200,6 131,3 10

Vogošća 15,9 56,3 123 171 7,1 83,5 79,9 98,4 141,8 246,7 130,0 11

Stari Grad 23,5 39,6 123 246

-15,7 123,9 115,6 98,6 203,2 97,4 127,7 12

Posušje 19,0 41,6 204 111 -6,2 99,9 111,3 163,9 91,7 159,3 125,2 13

Grude 19,7 37,2 145 138 -5,2 103,7 120,7 116,0 114,5 166,1 124,2 14

Novi Grad 18,0 46,8 91 199 -7,0 94,6 100,3 73,0 164,5 154,0 117,3 15

Gračanica 16,0 53,4 124 46 11,0 84,3 86,2 99,6 37,7 271,9 115,9 16

Gradačac 15,1 52,8 122 46 10,0 79,4 87,5 98,2 38,1 265,6 113,8 17

Hadžići 18,6 57,3 131 136 -5,0 97,8 77,9 104,7 112,3 167,1 112,0 18

Doboj – Jug 19,4 51,3 84 91 2,7 102,2 90,5 67,1 74,8 217,7 110,5 19

Bihać 19,2 46,4 132 153

-12,9 100,9 101,0 106,1 126,4 115,8 110,0 20

Banovići 19,9 51,9 113 96 -2,4 104,8 89,4 90,8 79,7 184,2 109,8 21

Vitez 23,4 42,5 140 69 -9,2 123,2 109,4 112,1 56,9 139,7 108,3 22

Visoko 21,4 47,7 144 108

-13,0 112,5 98,3 115,3 89,5 114,9 106,1 23

Zenica 19,4 48,2 122 136 -

12,7 102,3 97,2 97,9 112,9 116,9 105,5 24

Goražde 20,7 33,7 100 102 -

11,5 109,0 128,1 79,9 84,5 124,7 105,3 25

Breza 21,3 40,3 130 155

-20,4 112,0 114,0 104,6 128,4 66,7 105,1 26

Živinice 14,3 63,9 126 63 2,5 75,5 63,8 101,3 52,4 216,6 101,9 27

Ljubuški 16,7 41,1 129 135 -

17,1 87,9 112,4 103,5 111,9 88,0 100,7 28

Page 81: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

81

Općine

Ste

pe

n z

ap

os

len

os

ti u

%

Ste

pe

n n

ezap

os

len

os

ti u

%

Bro

j u

če

n. /o

sn

+ s

red

/ n

a

10

00

sta

no

vn

ika

Pri

ho

di

po

gla

vi s

tan

ov

nik

a

Ind

ek

s o

ds

utn

og

sta

no

vn

ištv

a

Federacija BiH = 100

Ind

ek

s r

azvij

en

os

ti

Ra

ng

Ste

pe

n z

ap

os

len

os

ti

Ste

pe

n n

ezp

os

len

os

ti

Bro

j u

če

nik

a n

a 1

000

sta

no

vn

ika

Pri

ho

di

po

gla

vi

sta

no

vn

ika

Od

su

tno

sta

no

vn

ištv

o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Travnik 22,2 40,0 153 107 -

22,3 116,7 114,7 122,8 88,1 54,1 99,3 29

Doboj - I. 15,4 62,9 132 40 1,0 81,2 65,8 105,9 33,2 206,3 98,5 30

Kiseljak 17,4 43,5 151 80 -

15,0 91,5 107,3 121,3 66,1 102,0 97,7 31

Jablanica 16,5 55,3 92 121 -8,7 86,6 82,1 74,2 99,7 143,0 97,1 32

Kreševo 21,5 38,5 131 77 -

18,9 113,2 117,9 105,0 63,8 76,1 95,2 33

Srebrenik 11,4 64,5 124 45 2,5 59,8 62,5 99,8 37,2 216,1 95,1 34

Bužim 6,6 76,9 151 33 6,6 34,9 36,0 121,0 27,0 243,4 92,5 35

Cazin 9,0 65,2 138 51 -0,7 47,4 61,1 111,0 42,2 195,4 91,4 36

Lukavac 16,2 57,0 93 100 -

10,6 85,2 78,4 74,6 83,1 130,9 90,4 37

Čapljina 14,8 50,2 119 123

-19,0 77,7 93,0 95,2 101,8 75,7 88,7 38

Kalesija 9,4 72,4 111 35 2,7 49,7 45,6 89,4 29,3 217,7 86,3 39

Kakanj 15,7 50,9 123 131

-23,0 82,7 91,5 99,1 108,6 49,4 86,2 40

Čelić 6,4 75,7 85 39 8,6 33,9 38,6 68,5 32,5 256,5 86,0 41

Usora 10,6 57,8 107 54 -5,9 55,6 76,7 85,5 44,7 161,2 84,8 42

Kladanj 13,0 58,9 97 43 -6,7 68,5 74,4 77,7 35,9 156,2 82,5 43

Tomislavgrad 10,4 49,5 111 60

-11,6 55,0 94,5 88,7 49,5 124,0 82,4 44

Busovača 10,8 64,9 148 86 -

15,4 56,9 61,7 118,7 70,9 99,2 81,5 45

Livno 13,2 50,0 110 102 -

22,3 69,6 93,3 88,5 84,1 54,0 77,9 46

Novi Travnik 13,4 55,1 130 61

-18,8 70,7 82,5 104,7 50,3 77,1 77,1 47

Orašje 16,1 48,0 126 69 -

25,5 84,5 97,7 101,4 56,9 32,9 74,7 48

V. Kladuša 8,5 67,7 140 34 -

10,7 44,6 55,5 112,6 28,4 130,3 74,3 49

Ilijaš 12,3 68,8 133 96

-20,6 65,0 53,4 106,5 79,5 65,5 74,0 50

Fojnica 16,2 53,8 133 75 -

28,7 85,4 85,2 107,0 61,9 12,3 70,4 51

Stolac 6,8 70,5 112 80 -

14,1 36,0 49,6 89,5 65,9 107,7 69,8 52

G. Vakuf - U. 13,1 56,3 134 68

-25,9 69,0 80,0 107,7 56,5 30,3 68,7 53

Bugojno 11,1 60,0 123 49 -

20,8 58,2 72,1 99,0 40,8 64,1 66,8 54

Konjic 16,9 47,4 122 122 -

39,1 89,1 99,0 97,6 100,9 -55,7 66,2 55

Trnovo 11,3 62,8 26 118

-17,6 59,5 66,0 20,8 97,9 85,1 65,8 56

Olovo 15,3 52,6 110 76 -

31,2 80,7 87,9 88,3 63,0 -4,0 63,2 57

Page 82: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

82

Općine

Ste

pe

n z

ap

os

len

os

ti u

%

Ste

pe

n n

ezap

os

len

os

ti u

%

Bro

j u

če

n. /o

sn

+ s

red

/ n

a

10

00

sta

no

vn

ika

Pri

ho

di

po

gla

vi s

tan

ov

nik

a

Ind

ek

s o

ds

utn

og

sta

no

vn

ištv

a

Federacija BiH = 100

Ind

ek

s r

azvij

en

os

ti

Ra

ng

Ste

pe

n z

ap

os

len

os

ti

Ste

pe

n n

ezp

os

len

os

ti

Bro

j u

če

nik

a n

a 1

000

sta

no

vn

ika

Pri

ho

di

po

gla

vi

sta

no

vn

ika

Od

su

tno

sta

no

vn

ištv

o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sapna 4,7 81,4 104 15 -6,9 24,8 26,3 83,8 12,2 155,2 60,5 58

Prozor 7,4 63,3 104 57 -

20,8 38,8 65,0 83,7 47,4 63,8 59,7 59

S. Most 8,9 54,1 85 47 -

22,5 46,7 84,6 68,5 38,9 53,0 58,3 60

B.Krupa 10,8 61,6 127 51

-28,4 56,9 68,7 101,9 42,5 14,1 56,8 61

Maglaj 15,6 58,7 127 86 -

41,2 81,9 74,9 101,7 71,3 -69,3 52,1 62

Ravno 4,6 34,7 8 37 -

20,0 24,2 126,1 6,7 30,6 69,2 51,4 63

Kupres 22,1 35,4 158 112

-62,5 116,2 124,6 126,6 92,5 -208,8 50,2 64

Teočak 6,0 80,9 117 32 -

21,1 31,5 27,5 93,7 26,7 62,0 48,3 65

Zavidovići 9,7 67,0 133 53 -

34,2 51,0 57,1 106,3 43,7 -23,7 46,9 66

Jajce 12,1 58,0 136 55

-44,0 63,8 76,4 109,0 45,8 -88,1 41,4 67

Odžak 14,4 51,3 114 48 -

46,1 75,6 90,7 91,3 40,0 -101,7 39,2 68

Drvar 8,7 58,2 59 45 -

32,6 45,8 75,9 47,5 37,3 -13,3 38,7 69

Donji Vakuf 11,1 66,0 144 43

-43,4 58,6 59,3 115,4 35,3 -83,6 37,0 70

B. Petrovac 16,2 50,6 118 81 -

55,1 85,5 92,2 95,0 67,3 -160,6 35,9 71

Ključ 7,7 63,5 81 45 -

36,5 40,6 64,6 64,8 37,5 -38,6 33,8 72

Vareš 13,4 49,9 85 83

-55,5 70,3 93,7 68,5 68,3 -163,1 27,5 73

Pale 10,0 59,4 72 67 -

54,5 52,8 73,4 58,2 55,3 -156,3 16,7 74

D. Šamac 9,5 52,6 56 38 -

51,7 49,8 87,8 44,9 31,1 -138,3 15,1 75

Glamoč 12,1 51,5 86 47

-64,8 63,6 90,2 68,8 39,2 -224,0 7,6 76

Foča 12,7 62,3 75 46 -

69,8 66,6 67,1 60,3 37,7 -256,3 -4,9 77

B. Grahovo 17,4 46,9 41 47 -

76,0 91,5 100,1 33,0 38,9 -297,0 -6,7 78

Dobretići 6,7 72,2 25 37

-86,9 35,2 46,1 20,4 30,3 -368,4 -47,3 79

Federacija BiH 19,0 46,9 125 121

-15,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 83: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

83

RANG RAZVIJENOSTI FEDERACIJE BIH PO KANTONIMA U 2014. GODINI

Tabela 27.

Općine

Ste

pe

n z

ap

os

len

os

ti

u %

Ste

pe

n

ne

za

po

sle

no

sti

u

%

Bro

j u

če

nik

a /

os

n+

sre

d/

na 1

000

sta

no

vn

ika

Pri

ho

di

po

gla

vi

sta

no

vn

ika

Ind

ek

s o

ds

utn

os

ti

sta

no

vn

ika

Federacija BiH = 100

Ind

ek

s r

azvij

en

os

ti

Ra

ng

Ste

pe

n

za

os

len

os

ti

Ste

pe

n

ne

zp

os

ole

no

sti

Bro

j u

če

nik

a n

a

10

00

sta

no

vn

ika

Pri

ho

di

po

gla

vi

sta

n

Od

su

tno

sta

no

vn

ištv

o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

S A K 28,1 36,3 121 236 -9,8 148,1 122,5 96,8 195,4 135,6 139,7 1

Z H K 20,1 40,1 158 151 -8,4 106,0 114,6 126,7 124,8 145,1 123,4 2

H N K 21,5 41,2 126 156 -16,3 113,3 112,1 101,1 129,4 93,4 109,9 3

T K 16,3 54,8 118 78 -4,8 86,0 83,2 94,8 64,3 168,5 99,4 4

Z D K 17,5 50,3 128 105 -17,0 92,2 92,8 102,5 86,9 88,7 92,6 5

B P K 19,9 36,0 97 98 -21,8 104,9 123,2 78,2 81,1 57,3 88,9 6

S B K 16,1 50,6 139 73 -25,5 84,9 92,0 111,8 60,3 33,3 76,5 7

U S K 11,2 59,0 125 69 -16,6 58,9 74,1 100,1 56,8 91,5 76,3 8

K – 10 12,1 49,9 102 76 -32,4 63,6 93,6 82,1 62,7 -12,2 58,0 9

P O K 14,6 49,6 113 57 -39,2 77,0 94,2 90,9 47,3 -56,6 50,6 10

Federacija BiH 19,0 46,9 125 121 -15,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0