Top Banner

Click here to load reader

Faro Architecten

May 24, 2015

ReportDownload

Documents

Een overzicht van onze bureaufilosofie en projecten.

  • 1. Bureaudocumentatie

2. 0. | BureaufilosofieAlledaags utopiaFARO architecten is een bureau dat uitdagingenzoekt: van oudsher staan wij bekend als goedeHet werk van FARO baseert zich op een grote puzzelaars. Vanuit een sterke naam in demaatschappelijke betrokkenheid. Deze(complexe) woningbouw verbreden wij onsbetrokkenheid uit zich zowel in werkwijze als in hetwerkterrein de laatste jaren naar onderwijs en zorg.gebouwde resultaat. Sociaal, ecologisch enOpgaven waarin onze kernwaarden ook goedearchitectonisch zijn de trefwoorden.aansluiting vinden bij de thematiek van de opgave.Voor wie doe je het eigenlijk en, gelukkig steedsvaker, mt wie. De mens staat centraal. We bouwenin de context van de omgeving en in samenhang metde maatschappij die je omringt. We bouwen metstadsbewoners, voor kinderen, in dorpen, langs hetwater of in het bos. We zoeken draagvlak, deresultaten van ons werk zijn immers voor iedereen.Bruikbaar, prettig, toegankelijk en begrijpelijk. Wij zijn trots op het winnenvan de publieksprijs bij deWe zoeken naar wegen om ons werk duurzamer te verkiezing van architect vanmaken, in de brede zin van het woord: Zuiniger, het jaar 2009. Voor het jaarmooier, flexibeler, beter, sterker, schoner We2010 zijn we wederomonderzoeken het nieuwe, we koesteren de waardegenomineerd.van de eenvoud, we willen de middelen beheersen...De jury is onder de indruk van de wijze waaropFARO het architectenberoep weer maatschappelijkEen gebouw past zijn gebruikers goed. Soms licht enmaakt. Niet door telkens opnieuw (zoals veleluchtig, dan weer stevig en robuust. Er zit altijd ietsanderen) het vak zelf te herdefiniren, maar doorin van onszelf maar het laat een ieder de keus hoejuist aan de andere kant te beginnen, te weten bijhet te lezen. En, een gebouw is fris en glimlacht, eende feitelijke gebruikers en beschouwers van debeetje humor doet een mens goed.gebouwde omgeving....Entree FARO vestiging Lisserbroek 3. Inhoudsopgave1. Woningbouw2. Scholenbouw3. Zorgprojecten4. Duurzaam bouwen5. Bijzondere projecten 4. 1 | Woningbouw 5. 1 | De Groote Wielen, RosmalenBroekland, onderdeel van de Groote Wielen in Ten tijde van het ontwerp waren deze projectenRosmalen ligt midden in het groen. FARO ontwierp vooruitstrevend op duurzaam gebied met een EPCvoor twee verschillende opdrachtgevers, maar invan 0,67. De gebouwen hebben vraaggestuurdeeen soortgelijke opzet, 32 en 37 woningen in ventilatie, warmteterugwinning via de douche, zeerBroekland. Wonen in Broekland is enerzijds intiemgoede isolatie, verbeterde HR ketels endankzij de uitgekiende bebouwing en anderzijds regenwaterinfiltratie. Ook was er extra aandachtgroots en ruimtelijk vanwege het vrije uitzicht over voor duurzaam materiaalgebruik.grasland en water. Zoals in heel Groote Wielen profiteert ook dit planDe bebouwing heeft verschillende rijen en 2- van het duurzame karakter n de schoonheid vankappers, passend in de context van Broekland. Op de watermachine een innovatief watersysteem omde koppen zijn de woningen gedraaid, zodat ze zich regenwater in de wijk zelf te zuiveren en terichten op Het Broek of de Lage Ring. De binding gebruiken.tussen de woningen wordt versterkt door een bovende erkers en entrees doorgaande daklijn enboeiboord.De woonstraten zijn autoluw. Hier hebben weoptimaal gebruik van gemaakt met verandas entuinen aan de voorzijde. In straten waar meerverkeer doorheen rijdt, hebben we de verandas opde eerste verdieping geplaatst en hebben we erdeels ook erkers van gemaakt. De geparkeerde autostaat voor een belangrijk deel op binnenterreinen.Een gecombineerde oplossing van bergingen enerfscheiding zorgt hier voor eenheid. 6. 1 | Scala, Amsterdam 7. 1 | Scala, AmsterdamDe Kolenkitbuurt in Amsterdam wordt Onder het blok is een half verdiepte parkeergaragegeherstructureerd. Op een voormalige strook met met 135 parkeerplaatsen opgenomen. De beidevolkstuinen langs de Ringspoorzone in Bos enuiteinden hebben een robuust accent: aan deLommer is het plan Scala gerealiseerd als een van Erasmusgracht een hoge toren van 15 lagen en aande eerste onderdelen van deze herstructurering. de Bos en Lommerweg een kopgebouw van zevenWoonkwaliteiten verbeteren en verbindingen leggen lagen. De toren bevat woningen, drie per verdieping,met het vooroorlogse Amsterdam, dat is wat we het kopgebouw kent een zorgprogramma.wilden. Op een compacte locatie van 230x30 meterAan de Leeuwendalersweg is in zes verdiepingenis een zeer divers programma van 210 woningen gebouwd. Om daarmee toch voldoendegerealiseerd waaronder verschillendelevendigheid aan de straat te garanderen, zijn dezorgwoningen. Het plan is zorgvuldig ingepast,onderste twee woningen met eigen voordeurenrekeninghoudend met geluid van twee kanten, endirect vanaf de straat toegankelijk. De lengte van hetprachtig gematerialiseerd met hoogwaardigeblok is genuanceerd door terugliggendematerialen waarvan we weten dat ze lang mee transparante insneden met trappen en liften voor degaan. hoger gelegen appartementen.Voor een groot deel bestaat het plan uitDe architectuur is genspireerd op de zorgvuldigkoopwoningen, maar er zijn ook socialegedetailleerde baksteenarchitectuur uit de gordelhuurwoningen, zorgwoningen en WIBO-woningen.20-40. Vooroorlogse architectuur met oranje enZes groepswoningen voor dementerende ouderenbruine bakstenen gecombineerd met witte accentenen 34 WIBO woningen (wonen in beschermdeheeft aangetoond duurzaam gewaardeerd teomgeving) bevinden zich boven de buurthuiskamer,worden. Dit is echt Amsterdams idioom dat past bijeen zorgsteunpunt en het kantoor van de de ambitie van de stad om binnen en buiten de ringwijkbeheerder.n geheel te laten ontstaan. 8. 1 | Haveneiland, Amsterdam 9. 1 | Haveneiland, AmsterdamOns ontwerp van blok 25 past naadloos in hetAan de andere zijde van het grachtje liggenstedelijk ensemble van het Haveneiland: het heeft koopwoningen, waarvan de duurdere een flinke tuineen heldere stedelijke buitenkant met aan deen een ruime garage hebben. Deze garages zijn viabinnenzijde verrassende extras. Het blok bestaat uit een straatje te bereiken dat refereert aan detwee appartementenblokken en 19 ruime Engelse Mew, de achterstraatjes die bedoeld wareneengezinswoningen.om de koetshuizen te ontsluiten in Engelse stedenen die nu verlevendigd worden door leuke ateliersBlok 25 bevat echter meer dan woningen: Een en winkeltjes. Deze mogelijkheid bestaat hier ook,kinderdagverblijf aan het park en een bedrijfsruimtemet op de hoeken een extra ruimte op degericht op horeca in het huurblok. Beide zijn verdieping.ontworpen met een maximale uitstraling aan debuitenzijde van het blok is, zonder overlast aan de Architectonisch is Blok 25 strak met een knipoog.binnenzijde. Daarbij heeft dit blok twee flinke Een helder blok met moderne architectuur in eenparkeergarages, waardoor er in blok 25 meer kleurstelling die past op het Haveneiland, maar dieparkeerplaatsen dan woningen zijn: uniek op IJburg! wel wat frisser is dan gebruikelijk. Mooie stenen inwarme kleuren met helder witte accenten, zoals deEen doorsnijding met een grachtje vormt een erkers en de kaders rondom de ramen, zorgenheldere scheiding tussen koop en huur. Hetervoor dat Blok 25 zich straks van de omgevinghuurgedeelte vormt een U-vormig blok metonderscheidt. De raampartijen volgen de trend opbijzondere galerijen rondom een mooi aangelegdIJburg waar verticale ramen zorgen voor eendek met bomen. In dit blok bevindt zich een breed stedelijke uitstraling. De binnenkanten hebben hunscala aan woningtypen: maisonettes op de begane eigen sfeer: een lichte kleurstelling in grijs en wit metgrond, meer gericht op gezinnen, normaleveel groen vormt een contract met de buitenzijde.huurappartementen en een flink aantal woningtypesdie zijn aangepast voor verschillende doelgroepenmet een zorgbehoefte. Deze verschillendewoningtypes liggen aan ruime overdekte galerijenmet buitenruimtes gericht op de lichte binnenzijde. 10. 1 | Coornhertkade, Alkmaar 11. 1 | Coornhertkade, AlkmaarHet gebouw aan de Coornhertkade herbergt eenprogramma wat in deze buurt normaal gesproken ineen straat vormt: 60 woningen en 60 parkeerplaatsen.Over de plaatsing in de wijk is lang nagedacht. Inplaats van een serie lagere gebouwen tussen wijk enpark hebben wij in samenspraak met de bewonersgekozen voor het concentreren van de opgave in eencompact gebouw van 10 lagen hoog. De vrijeuitzichten van en naar het park zijn hierdoor voor dezittende bewoners zo min mogelijk geblokkeerd. Hetgrote blok is een bewuste gezamenlijke keuze uitinspraak voortgekomen.Het stedenbouwkundig plan hebben FARO en degemeente samen met de bewoners gemaakt, daarin isdit programma op deze plek vastgelegd. Vervolgens ishet gebouw samen met de bewoners ontworpen:FARO heeft 3 varianten bedacht en de bewoners ende corporatie hebben en 1 gekozen. Dit ontwerp isverder uitgewerkt waarvan de resultaten steeds zijnteruggekoppeld naar de bewoners. Met als resultaat:een trotse buurt en een vlekkeloos proces zonderklachten met een soepele bestemmingsplan- boven: onthulling spuwer als hwa door bewonersprocedure.beneden: zicht vanuit park 12. 1 | Geuzenveld, Amsterdam 13. 1 | Geuzenveld, AmsterdamDe hoofdopzet van dit project was het maken van collectieve, tuin is een halfverdiepte parkeergarageeen eigentijdse tuinstad waarin de groene stedeling verborgen. Rondom de tuinen staat een muur diemet trots kan wonen. Het licht, lucht en ruimte uit een krachtige grens maakt tussen het openbare ende jaren vijftig wordt uitgebreid naar licht, lucht, het collectieve gebied. De gevels bestaan uitgroene ruimte en keuzevrijheid. Het projectaluminium en baksteen. Aan de buitenzijde van hetGeuzentuinen leverde een eigentijdse tuinstad opplan is de baksteen de baas, aan de binnenzijde hetwaarin de groene stedeling met trots kan wonen. Dealuminium. Op sommige punten vloeien ze in elkaarbelangrijkste uitgangspunten waren: voortbouwen over.op tuinstadgedachte, het groen definiren enbegrenzen, collectieve tuin,