Top Banner

of 180

Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

Apr 03, 2018

Download

Documents

edith68
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  1/180

  FalubaKilmin-Hor6nyi Mityds

  SPAN 0NYEL8A

  NEMZETI TANKONY KI AD6 BUDAPEST

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  2/180

  8frtlok:lll6s fen6n6

  esSimorAndriis

  Anyanyelviektor:GilbertoSCnchezabezas

  A fedeletervezte:KissG. NorbertMarczaliAgnes

  1BN 963 19 5503 6

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  3/180

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  4/180

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  5/180

  Bevezet6sA mai spanyol nyelv (/enguaespanolavagy engua castellana)mint a nyelvekdltalSban hosszriejlSd6s redm6nyek6ntotr l6tre.Legkozelebbi seaz egykoriR6maiBirodalom erulet6nbesz6lt atin

  nyelv.A R6maiBirodalom z6thullSsatdn (V.sz6zad) volt Biroda-lom egyes errlletein latin kttlonboz6 rdnyokbanejl6dott ovdbb.A X-Xl. szlvadbanmdr on5ll6djlatinvagy omdnnyelvekr6l lenguasneolati as, enguasomS.nicas agy enguas omances) esz6lhetrlnk.A legfontosabb ijlatin nyelvek- a besz6l6kszdmaszerintisorrend-ben - a kovetkez6k: panyol, ortugiil, rancia,olasz6s romdn.. A spanyolnyelveredetileg z lb6riai-f6lszigetszaki 6sz6n ekv6okasztflia(Castillaa vieja)nyelvjdrdsa olt. A xt. sz6zadt6l ezoveakirdlysdggdzervezSdott asztiliaett a 211t6l Spanyolorszdgagyr6sz6thatalmukban art6 arabokelleni.harcvezet6 ereje 6s a f6lsii-get leger6sebbSllama.Fokozatosanmagdbaolvasztotta z 6szaki e-rtiletekkisSllamait, s1492-re eljesen iszorftottapanyolorszdgb6laz arabh6dit6kat.Politikaierjeszked6s6veldrhuzamosolt nyelv6-nek terjed6se: z rljonnanmegh6ditott erriletekhivatalos yelveakasztiliaiett. Ma spanyolorsz6gbanz orszdgosanivatalos panyo-

  lon kivtil hiirommds,helyileg ivatalos yelvetbesz6lnek: katarantaz 6szakkeletierrlletekenKatal6nia, alencia sa Baledr-szigetek)portugdlhoz agyonkozel5ll6 gallegot szak-nyugatonCalicia) s abaszkot6szakon,Bilbao korny6k6n.A kataldn6s a gallego ij,|atinnyelvek,a baszk okonsdgi iszohyaihomdlyosak, e annyi biztos,hogynem [j lat in,m6gcsak em s ndoeur6paiAz 1492-ben elfedezett merika elent6s 6sz6ta spanyol6llamgyarmatositotta, s igy a spanyolnyelvaz ujvililg hatalmaseruleteinter iedtel.

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  6/180

  Mintegy 00 mil l i6emberanyanyelve spanyol. panyolorszdgonkivulcsaknem alamennyiatin-amerikai rszdg ivatalos yelve Ar-gentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Dominikai Koztdrsasdg,Ecuador,Cuatemala,Honduras,Kolumbia,Kuba,Mexik6, Nicaragua, anama,Paraguay,eru,Salvador,Jruguay,Venezuela,alamintaz Egyesult l-lamokhoz artoz6PuertoRlco).Jelent6s spanyolnyelvf lakossdg zUSA-ban, alaminta FLilop-szigeteken.A krllonboz6 rszdgokbanesz6lt panyolnyelvalapjaiban gys6-ges,de a nagy dvols;igokmiatt kulonbs6geks vannak, 6lega kiej-t6sben sa sz6haszndlatban.Condoljunk rra,hogyhasonl6 ulonb-s6gekm6ga j6valkisebb eruletenbesz6ltmagyar yelvben sel6for-dulnak.)A calle utca)sz6 kiejt6sep6lddulSpanyolorsz6gban6lje,mig Argentindban sUruguayban dzse. kubaiemberaz aut6busztguagua-nak evezi,ugyanez sz6 Ecuadorban, erubanvagyChil6-ben csecsem6telent. \z egyez6sekzonbansokkal elent6sebbek,mint az elt6r6sek: drmelyspanyolnyelv( orsz6gakosaimeg6rtikezer6s ezer kilom6terrelSvolabb 16nyeltestv6reiket,rott nyelvLikpedig eljesen zonos.

  a Szerz6k

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  7/180

  A spanyol angokelol6s6re kovetkez5 et(k, il letvebet(csopor-A spanyol ib6cd

  R0Pqr r rStuVXyZ

  a l a i n 1ene ene 0 p e l l l k . FI Vasl mpl l l l l dFrei Vasl obl ese u uve l l l l l l l l equi s . ye yari e3a l l l l lzeta var' l da

  betdk nevei n6nem6ek la efe, a hache, a equis, a zeta stls.

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  8/180

  A maganhangZ6k( as Vocal e3)A spanyol ban 6t maganhan876 vani ae i o u. M ndi g rbvi denei t end6k, az eset l eges ezet nemhossz6sagukat hanema hangsl yhet i e b l i z l u o t t te azOnos a me8f el e16 magyar

  val az a r6vi d magyar aak az e rbvi d magyar nek f el ei me3.A angz6k s&ket t6s rl naganhat l g6(as senl i vocates y i os di ptongos)

  Ak t i egzt abb ma3anhan876az F az u gyakran tal kOzi k amasi k harommaganhangZ6 o/o/o val amel yi k vel gy7 hogy awalegy egysget sztvl aszthatattan sz680t al kot. !l yenkor azil letveaz u a szOkasosnt t l i s r 6vi debben t t t 6dneks zt saguk m at t at me_net et al kot nak a magan- 6s a massal hank k6zt l az i pl . csaknem inek han8Zi k) Ezeket az at menet i hangokat nevezz8k f hangz6knaka f61hank l s val arnel yi k tettes l kt t maganhankapcsol atttpedi g ket t6s rnagar l han876nak vagy di f t ongusnak. E16f ordul akombi nci 6j ab6116 kett6shangz6 i s. A kett6s maganhantr6 kel eme szvaszt hat at i an.aFe/ cagsa aeFe J ea rruy, ameo/ pr, n, c,uao, o/ 2-gua puebrO ctr i _J aonFuo

  A massal hangz6 (as consOnat t te8)19 spanyoi mssathanBz6 vanezeket r rasban 24 beti Hetve betttcsoport kpvi sel i . Ezek k6z81 a h a mai nyei vben semmf e hangotSemi e161 n ma Ora abl a erreropa k csak i degen szavakbanf or dul e16r bmet r ki r ova k, r ogr aA spanyol egyeden hosszassal hangz6az rrrasban e16dulm8 a kes nna ennek ei e azonban r 6vi d n.A t ovbi akban f ei sOr ok azokat a spanyol bet t t ket el yeknek

  hel yes Ol vasa magyar anyanyel vt t eknek neh6zs6get okozhat .8

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  9/180

  a)

  b)

  B - VEza k6t bet( a spanyolban gyanazt hangot eloli.K6tf6le, Ery-mdst6lalig kulonboz6ejt6suk ehet.

  a) Abszolutsz6kezd6helyzetben szLinet tdn) 6s orrhangf mdssal-hangzok n 6s m) mdgotta magyarb-vel azonosanhangzanak,vagyisaz ajkak teljeszdr6s6al k6pezzLik ket: bolsillo,hot5n, ver-de, vida, ambos,enviar, en vez de.

  b) Egy6bhelyzetben sa magyarb-hez hasonl6an, 6t ajakkal k6pezznk6ket,de az ajkakat emzdrjukossze, sakkozelfquk gymdshoz; le-veg6kidramldsaolyamatos: ecibir,subir, estuve, ueve,pobre,seruir.A magyar -nek megfelelS, fels6 ogsorral6s z als6ajakkal 6p-

  zettzong6smdssalhangz6spanyolban incs!cK6rf6le it6se ehet.Ha m6ly mag6nhangz6a,o, u) vagym6ssalhangz6oveti,ejt6semegfelela magyark-nak: casa,cosa,cuento,crecer,clase.Ha magasmagdnhangz6e, i) koveti,ejt6sea spanyolorszdgiro-dalmi nyelvben z sz-nekegyvSltozata, melyeta fogakkoz6 he-lyezettnyelvheggyel jtLink:hacer, ero,ciento,cima. AmerikdbanilyenkoregyszerI z-etejtenek.

  CHA magyar s-nek elel meg: leche,mucho,charlar, hico. A r6gebbispanyol z6t6rak s exikonok agy 6sze rll6nbet(nek ekinti,amelya c utdnkovetkezik. lvdlasztanierm6szetesenem ehet:mu-cho /e-

  che. DK6tf6le, gymdst6l lig ktllonboz6ejt6se an.a) A magyard-vel azonosanhangzikabszol6t z6kezd6helyzetben(szLlnet tdn),valamint | 6s n mogott:detrds,don, caldo,mandar.b) Egy6bhelyzetben s a magyard-hez hasonl6,de a nyelv hegyenem 6rintia fogakat, leveg6 i6raml6saolyamatos: ada,habla-

  do, padre,verdad.A sz6v6g6nalig vagyegySltal5n em ejtik: ciu-dad, bondad, Valladolid.9

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  10/180

  GAlapvet5en 6tf6leejt6se an:

  a) Ha magasmagdnhangz6ke, ) kovetik,orokbanejtetth-nakhang-zik: general, itano, inteligente,ingir.b,tHa m6ly magdnhangz6ka,o, u) vagymdssalhangz6kovetik,ej-t6seg. A magyar -vel eljesenmegegyezik,a abszolltsz6kezd6helyzetbenszLinet tdn) ill, valamintn mogott:guante, obierno,ganar/ ento, ninguno. Egy6bhelyzetbena hangk6pz6szervek anyelv ove 6s a szdlpadlSsorok fe16li 6sze) em 6rintikegym6st,csakkozelednek gymdshoz, leveg6 idramliisaolyamatos:agoel gato, agradecer.

  Ha a gu hangkapcsolatotvagy koveti,az u n6ma,a g betf ejt6-se pedig magyarg: guerra,guiar. Ha az u is ejtend6, ezt a fol6le he-lyezettk6t pont jeloli; vergrienza, igilena,pingiiino. Nem magyar -i-16lvan tehdtsz6!H

  Nem ejtjLik, ,n6.ma":acia,huerto,humor.JTorokbanejtett, er6s h: junto, lejos,dejar. A reloj sz6ban egyesszdmban 6ma.tL

  A magyar j hangkapcsolathozehet hasonlitani pl. 6ljen), deegyetlen,elemeirenem bonthat6 mdssalhangz6:levar, lamar, calle,ellos.Sz6tagoldskordrmilyenmds miissalhangz6hozasonl6an i-selkedik: a-lle,Cas-tiJla.A r6gebbi panyol z5t6rak,lexikonokrtlonbetfnek tekintik,az Iutiin drgyaljdk z ll-velkezd6d6szavakat.

  NA magyar y-nek elelmeg:mafiana, equefio,nifio.

  10

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  11/180

  aCsaka que, qui betffcsoportokbanordul el6, amelyekejt6seke,ki: querer, quien, aqui, izquierda.

  , R5z6elej6n, alamintn, l, s mogotter6sen pergetetten)jtjuk: osa,recien,honrado, Israel.Asz6kezd6r er6s ejt6sea spanyolegyik eg-jellegzetesebbulajdonsdga.rdsbans megjelenik, a az r-relkezd6-d6 sz6 egy osszetett z6 miisodik eleme: revoluci6nlcontrarrevolu-cion,Puerto Ricoportorriqueno.

  RRMagdnhangz6k ozt haszndlatosz erSsenpergetett jelol6s6re.Elemeire z6tagoldsbanem bonthat6 perro, burro, correr, sz6tagol-va pe-rrol bLt+ro,co-rrer.

  sA magyarsz-hezhasonl6,de felfel6gorbitettnyelvheggyel jtjtlk.Emiatthangzisa kiss6a magyar s-re is eml6keztet: hasta, seis, se-mana, os alumnos.Ha zong6smSssalhangz6oveti,hasonulhozz6,6s a magyarz 6szs kozti dtmenetihanggdalakul: Iosdias, mds argo,/esvi. Amerikdban magyar z-szel zonosejt6s6.

  VA b-velegyformdn jt5dik, 6sdott.

  xMagdnhangz6koztejt6se sz,pl. examen.Mdssalhangz6l6ttsz-sz6 egyszerlsodik: extranjero, explicar. A M6xico, mexicano szavak-ban a j-vel vonos m6donejtj0k.

  YEjt6se, kiv6veazy (6s)kot6sz6t,ahol i: mayo, ey,yo, yacer.

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  12/180

  ZA fogakkoz6helyezett yelvheggyeljtettsz, mint i, e el6tta c.Csak , o, u 6s mdssalhangz6kl6tt, alarnintz6v6genaszndlatos:zapato, ona/zrJmo,uzgar, az.Amerikdban magyar z-szelelje-

  sen zonoseit6s6.

  A hangsrily[l acento)A magyarszavakhangsrilydnakelye kotott, a hangs(lya sz6 els6sz6tail6raesik. A spanyolbana hangsdlyszabad: egyes szavakazutols6,miisokaz utols6el6tti, sm6tm6soka hdtul16l harmadik z6-

  tagukonvagy esetlegm6g el6r6bb hangsrjlyosak: spa6ol, italiano,hfingaro, quitatelo. El6fordulhat,hogy uyanaz a hangsormdst 6smdst elentaszerint,melyiksz6tagot angstlyozzuk.lyenkora hang-sti ynak je ent6smegkrionboztet6szerepe an c6lebrehftes, celebreunnepeljen, elebrunnepeltemvagy egy eg6szsor els6ragoz6srtige,amely pl. a kijelent6m6d jelen idejii egyes z5mels6szem6ly(alakjdt saka hangsdly ltolSsdvalulonboztetimegazelbesz6l6m0ltegyesszam harmadik szemilyt alakjdt6l: lamolllam6 hfvoldhivott,can o can 6 6nerkeek/6nekelt, bai o ba /d tdnco o

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  13/180

  ca 19p tae Se !mO i mpO COntl 10111

  eX 1t r l1 1i : , )1W

  , SpanVerdj er Madri d

  11l paf I P suVai SI I I I I I I If ui *f ue di vi 61

  Minden mdsesetben hangsrilyosz6tagon kezet an.

  Ct tHCI 10eh! I I =l i t tSeXpi 001M 9nes cortesdtt i s* h 1

  habLi s 1 31pe1 ern4dez

  Ha a, o, e mellett l16-revagyu-raesika hangsdlynincs ett6s-hangz6), kkor a hangsilytminden esetbeneloljtlk:contin6o,pais,maiz, dia, frio, Hungria, oir, reir.*Ne feledjuk,hogy az i-t vagy u-t tartalmaz6magdnhangz6kapcsolatokltaldbanegy sz6tagot lkotnak!

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  14/180

  Az frott hangs i y jelent6smegkii iin biiztet6 szerepeN6hdny,6leg gysz6tagt z6kulonboz6elent6seirrdsbanang-sdllyal,lletve nnak i6nydvalrz6keltetjLtk.

  de41=I O r1 : =: l rapt , sedl t6.

  A k6rdSszavakatindighangsrillyalrjuk.2C6moestdusted?Hogyvan?Como de costumre:bien. tJgy,ahogy szoktam:6l.2D6nde rabaja?Hol dolgozik?Alli mismodondeel afropasado. .Jgyanott,hol avaly.2Qu6quieres?. it akarsz?Que no me molestes. zt, hogyne zavarj.2Por u6 me buscabas?.i6rt kerestll?Porque uierohablarte.Mert besz1lni karokveled.2Cudndo alimos? ikor ndulunk?Cuando e convengaa ti. Amikor nekedmegfelel.

  1: 1i dotagat t i senl

  14

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  15/180

  A hanglejt6sLaentonacidn)A hanglejt6s gys6ge eszedr.inkneket szunetkoz6es6 szakasza,amely ehetegv eljesmondat s.A spanyol zakasztlagos ossza -11szStag.A hangmagassdgozgds vizsgillhat6 szakasz lel6n,v6g6n,valaminta kozbees6 z6tagokon.

  A hangmagassiig a szakasz elej6nA magyarszakaszeggyakrabban z dtlagoshangmagassdgndlala_mivelmagasabbanjtettsz6taggalezd6dik,majd a hanglejt6soko-zatosanereszked6.A spanyolszakasz anglejt6se z els6hangsdryos

  sz6tagig melked6.-eF

  Es - toy.Ha a mondatels6sz6tagjafgy, mint a magyarmondatokgassdgbanezdddik.

  hangsflyos,kkormondatunk, gyan-dltaldban, yombannormdlhangma-

  ! Cut t n 131A hangmagassegszakasz 6g6n

  Aszakasz 6g6nekaz utols6hangs6lyos z6tag tdni sz6tagokate-kintjuk.Ha a szakasz angsdrlyosz6taggal6gz6dik, kkorezen azegyetlen z6tagon elril s megfigyelhetj rik hangmagassdgmelke-d6s6tvagysrillyed6s6t.Aszakaszv6gealapvet6enk6t hanglejr6sif-pustmutathat:ereszked6 agyemelked6 ehet.

  30

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  16/180

  Az ereszked6hanglejt6sellemzi akozl6, a felkiSlt6 , z 6hait6,afelsz6lft6mondatokat,valaminta k6rd6szavakatartalm z6 (kieg6szi-tend6)k6rd6seket.

  , 1

  iA qui6n es pe ran l te _ Oe, ,Az emelked6hanglejt6sz eldontend6k6rd6sek ajdtja.

  162Qui e esl 11 COn 1801

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  17/180

  2Vi el en bi t eA kieg6szitendS6rd6seksv6gz6dhetnekangemelked6ssel,Ulo-nose , ha k6 d6sLlket fokozottudva iassSggalkarjuk megfogal azn .

  A qut tn !l 1ran 1 A hangmagassAgszakasz elsej6ben

  A hangmagassdgszakaszelsej6benazels6 sazutols6hangsrl-lyossz6tag ozt)egyenletesenmelkedik agysullyed, e a hangs0-lyossz6tagok alamivelmagasabbanjt6dnek,mint a hangs0lytata-nok. Ezdbrdinkon s megfigyelhet6.

  Helyesiriisimegjegyz6sekAz d St adM 6n c

  SzabdlyadltalSba megfelel ek a magyar z6tagoliiszabiilyainak.Nem vdlaszthat6kz6ta) a kett5smag6nhangz6k:fuer-te,pue-do, ha-c6is, a-rio,sa-1i6, ies-tab) a ch, l l , r r mdssalhangz6k:mu-cho,e-lla,pe-rroc) a miissalhangz6+rs a mdssalhangz6+lsoportok pr,br, r,t4.dr,

  cr,gr,pl , bl , f l , c l , gl) :a-p ro ve-ch r, a-pl car,a-b i ,A-f i ca,a-tr6s,de cla-rar,ma-gro1 7

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  18/180

  a)

  Az irdsjelekhaszn6lata(Uso'delosignose puntuaci6n)

  A magyart6llt6r6 ajdtoss6gokA k6rdcj sa felki6lt6mondatokat mondatokelei6n ordftottk6r-d5-, l lewe elkidlt6jel lelsel l6t juk.2Quieres enir?Elakarszdnni?iQu6 sorpresa!Micsodameglepet6sHa a mondat agolhat6, s r1szei ozulcsakaz egyikk6rd6, lletvefelkidlt6elleg(,akkorcsakezthelyezzijk megfelel6elek koz6.Pero2tri o sabias? e te tudtad?Aquel dia icudntos isgustos! zona naponmennyi kellemetlen-seg!Lev6lben megsz6lftdst6n nem felkidlt6jelet, anemkett6spon-tot vary vessz6teszunk.A kovetkez6sor nagybet(vel,bekezd6s-sel kezd6dik.Miquer idoamigo:Hacemuchfsimoiempono s6 nadade t i , espero ue... KedvesBardtom!Mdr r6g6tanemtudok semmit 6lad, rem6lem,hogy...A hogy elent6s(igue kot6sz6el6tt a spanyolnem teszvessz6t.Diceque nopuede venir.Azt mondja,hogy nem ud jonni.Esprecisoque tri me ayudes.9uk6ges,^frpgy egits.Trabaja anto que no se le ve nunca.Aiiyit dolgozik,hogy so-hasem6tni.

  d) A vonatkoz6n6vmdsok que,quien,el que, el cual)el6 csakakkortesztjnkvessz6t, a az alSrendeltmondat magyaraz6, ozbevetettjellegf,egy,mdr kell6k6ppenmeghatdrozott6n6vrdlmond vala-mit (azaldrendelt ondatn6lkLi ls udndnk. ir6r, i letvemi16lvansz6).Juan, uienpas6 n afroen Cuba,habla ienel espa6ol. 6nos, kiery 6vet toltott Kubdban,ol besz1lspanyolul.

  I B

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  19/180

  Egy6besetbena vessz64llmarad.Se extravi6el libro que me regalaste.Etkatt6dott konyv, amelyetnekemajdndekoztil.Lamuchacha on quien me vistees mi novia.A ldny,akivel Attdl,a menvasszonvom.Elchicoparaquien e pedi el l ibro,ya me lo ha devuello. f i l ,akiszAmdra lk6rtem 6led a konyvet,mdr visszaadta ekem.

  Al j cO sdJ f

  19

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  20/180

  sz6f a, ok(Las partes del dtscursA sz6fajokata spanyolbank6t nagy csoportraoszthatjuk:egy re-sztikkaphat eleketvagy agokat,m6s lszik nem. Eszerint esz6lunkttibbalakri sz6fajokr6l (eenrrs nntnerrs) s egyalakf sz6fajokr6l(pnnrrsNv,qnrnerrs).obbalakdsz6fajokaz ige, a f6n6v,a n6vel6,amell6kn6v, szdmn6v s a n6vmds.Egyalakdz6fajok hat6roz6sz6,az eloli6r6sz6,a kot6sz6 6s az indulatsz6.Tulajdonk6ppen sakaz igeragozitsiendszergazdag.A f6n6v (6sa f6nevetkis6r5 zdmn6v,mell6kn6vn6vel6) z6v6g6nek 6dosulii-saa nyelvtani emet6ssziimotk6pes sakkifejezni, em pediga f6-n6v mondatonbeluliszerep6t eseteket). rre a magyart6l lt6r6en

  - nem ragozAs,anemeloljdr6sz6kzolgSlnak. n6vsz6k oz0legye-dul a n6vmdsnak annak kulonboz6alakiaia mondatbanbetoltottszereoe zerint.

  Att i ge( verbO)Az i ge al akj ai t k t nagy csoportba o hattuk: i genevek(FORMAS

  NOMNALES Vagy FORMAS NO P[RSONALES) S a tul al dOnk ppeni ragozotti geal akok(FORMAS PERSONALES). A ragozott i geal akok hatnak egy sz6-b61 ezek az egyszerg i geal akok(FORMAS Si MP ES): [rabtta5/ trabayaste/trabttatts Stbs t6bb sz6b61-azaber i ge ragozot al attai b61asz6ban f or86 i ge mekn6vi i genev61- 16 6sszetet t i geal akokb61(FORMAS COMPUESTAS) pl . has rabttaJ ab 5 trab aJ O Stb. Mvel azhaber i gek ezekben az al akokban saj at i el ent e ni ncssupan egyl mi k i ge et t i k i dnek t t f t t ez6sl ben segkezi kegi gek t t ERBO AI [ I AR) neVeZZ6k.20

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  21/180

  A spanyol g6k hdrom geragoziisiipusba coNJucncroN)artoznak.,\z els6 ragozdstak6n6vi igeneve ar, a mdsodikragozdsdak6er, aharmadikragozds(ak6 edig-ir v6gz6d6s6.Els6 agozlsd ehdt pl. azhablarbesz6lni;mdsodik agoz6stpl. a comer enni, harmadik ago-zis6 pl. avivir 6lni ige. Azig6k tov6t,amelyheza ragok nagy 6sz6tkapcsol.juk,z -ar, er, -ir v6gz6d6s lhagydsa tdn kapjukmeg. P6l-ddinkbanaz iget6 rchet habl-,com-, viv-.Az igenevek (Las ormas no personalesdel verbo)

  Az Igynevezett mondatrovidit6sben etoltott ontosszereptikr6lamondattanban, 147-161.oldalon, f6ndvi gen6vr6l 147., 156.,157.,161 oldalon, hat6roz6igen6vr6l ediga 154.,156.6s 160.oldalon z6lunk.

  A mell6kn6vi gen6v Elparticipio)

  N6h6ny geparticipi6ja endhagy6. legfontosabbak:abrir: abiertocubrir: cubiertodecir: dichoescribir:escritohacer; hecho

  morir: muertoponer: puestoromper: rotover: vistovolver: vueltoJelent6se ltal6banmegegyezik magyarm0lt idejf mell6kn6viigen6v elent6s6vel. participio a mel16knevekhezasonl6annemben6sszdmban gyezik wal a f6n6wel, amelyre onatkozik.

  el libro lefdoaz elolvasott onyulos ejidoscompradosa megvdsdrolt zoveteklas enguas abladas n Espafra Spanyolorsz1gbaneszdltnyelvekla ventanaabiertaa kinvitottablak

  1111: , , l i : 101 6

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  22/180

  E1elz6i zerep6n6l zonbanm6g ontosabb, ogyazhaberseg6d-ige ragozottalakjaihoz apcsol6dva z osszetettgealakokat lkotja.llyenkorvdltozatlan,o v6gz5d6s(i, cselekv6s lanydnak s tdrgy6-nak sz6mdt6l snem6t6l uggetlenLil.Marfase ha levantadoemorano.MAriakordnt kelt.Losmuchachos an dormido bien.A filk j6l aludtak.Estd e cumpleanos:odos a hemos elicitado.Szillet1snapjaan:m ndny6jan felkoszo tottilk.

  A f6n6vi igen6v El nfinitivo)Egyszer1-ar, er,-ir v6gz6d6sff)lakja rNrrNrrrvoruerr) zerepel

  sz6tdrakban,mint az ige ,,neve".Osszetett lakjdt (tNrrNrrrvoov-eursro)megkapjuk, aazhaber 6n6vi gen6vhez ozzittesszlka ar-t i ci pi 6t . l r1 genvl ) etett i ll t i gel

  Ahat6roz6i gen6v Elgerundio)Egyszert s osszetett lakja an. Az osszetett lakaz haberseg6d-igegerundi6jdb6lsa f6igepart ic ipi6jdb6ll l .=: =1 :

  EgySrflhataroz6i[genevOsszetethatao6ige

  22

  habi l i COm h 1

  l r

  ,

  11

  I Vi l hdi ol hbi A

  i

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  23/180

  A ragozott i geal akok(Las f orr l nas personal es dei verbo)

  A spanyol i ge sokkal tbbb ragozot t al akot vehet f el nt a magyar:mtg nyei v8nkben egy i g6nek kb. 80 ragozott al aki a Vanddi g a spanyol ban kb. 200. E k6nbsg oka hogy a spanyol t bbb i gei d6t m6 d o t k 8 1 6 n b b z t e t me g / mi n t a ma t t a r : ng y m6 d i a 6 s n y O Ivan. Nenl rendel kezi k vi szont t argyas r agozsal ez6r t mndi g 88yel nnk kel l hogy a magyar t argyas r agozast a megf el e16 n6vmasi alkat p6tol j uk.om o veo., ak. Te veo.HOttan i ehegeshogy ett nyei V a term6szetesenez6 httromi d6 qel enm6i tj 6v5)met l et t mas i d6ket i s i sl l l er 6s haszn?Ha l el ennek azt a pi l l anatOt nevezz8kl l l i kor besz6i 3nkkkor me8 l l a

  ptthauk hOtt a mattar nyettben e8y i el en i di ge vonatkozhat m6i banl el Z6dOtt csel ekv6srepl .KO umbusz azt hi tteh08y i ndi aban vanet t m i d i ge j 6v6r el ,Am re meg6rkez3nkm r nyol c i s el l l net t j 6V6 i ddt t pedi 3 111tra l .Megi gr t eho S el i s i 6A ma 8 y a r n y e i v e z e k b e n a z 6 s s z e t e t t r n o nszd pi l l anat t eki nt i hanemeg rl l asi k i get al meghatOzot t i d6pont ot(aZttemeg r[e, anttre meg rkeznk) mas sz6val e mondatokban a l el en(mnt vi szonyttott i el en)etti dei gsget a m61t(mnt vi SzOnyttott m)e16- ! s1 pi l l anatthoz vi szony6s rel attt easi k i ge i dej `hez Mszony 66kkel

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  24/180

  1+11j 1

  : : 1 1 dei r

  A spanyolbanincsmegaz geid6knekz a tobb6rt6kfs6ge,ovetkez6s-k6ppenobbalakra ansztiks6g ktllonosenz osszetett ondatokbanazigeidSkgymdshozal6 iszonydnakkifejez6s6re.

  Az igealakok agyobbsz6m6nak spanyolban z a mdsikoka,hogya spanyol mriltban6sa jov6benk6tf6lek6ppenudja a cselek-v6st 6br6zolni: olyamat6banvagy befejezetts6g6ben. izo 6s haciapl. egyariint z hacer ge m0lt idejd alakjai, e forditiisukmegcsinSl-ta', i l letve csin6lta',az els6befejezett, mdsodik olyamatosm(lt. Amagyar kulonboz6mrilt id6k hiSnydban ezeketaz drnyalatokatn6ha igekot6ksegits6g6velejezi ki: az igekot6 ilyenkor befejezett-s6greutal.A spanyolge n6gym6djaa kijelent6m6d (vooo rNorcnlvo), k6-t6m6d (vooo sueJuNrrvo),felt6teles m6d (r.,rooooNorcroNnr)s afelsz6lft6m6d (vooo rverRnrrvo).magyarhoz asonl6an kijelent6m6d a leggazdagabbd6kben,m(ga felsz6lit6m6dnakegyetlen de-je van. A spanyol geid6ka kovetkez6k:elen id6 (pnesrNri),iizel-m6lt (pnrrEnrrornricro), lbesz6l6mrilt (enrrrnrroNDEFtNtDo),lbe-sz6l6 r6gmilt (enrrrnrroNrrnroR),olyamatosmrilt (pnrrrnrro MeERFEC-

  ro), folyamatos r6gm0lt (nnrrEnrroLUSCUAMpERFecTo),iiv6 (ruruno u-ernrrcro), efejezett irv6 (rurunoprnnrcro). z egyesm6dokbana k6-vetkez6 d6k fordulnakel6 (p6ldak6pp z hablar geegyesszilmm5-sod k szem6lyii laklaival).

  24

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  25/180

  , resentel l l l h I S bl a 1

  I PretSri tel l l erf ectOPI Ipe

  l habl aresl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

  1 : 1 111111111111111P !l h 11111111 =h, l i O I I l h!

  11seSI I I I I I I I !11l yagl hi l aFaSI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I 11111 114

  1l h1=1

  1 t 10Ahogy dblSzatunkb6ls kiderril, spanyol z egysz6b6l6tll6, gy-szerfl d6k mellett(rreveosr,vprrs)asznSlisszetett d6ket is (rrEvposcoveursros),melyekaz haberseg6dige gyszertalakjaib6l sa f6igemell6kn6vigenev6b6l llnak.Tekintve z haber geegyszerIalakjai-nake nagy ontossdgdt,ulon dblSzatban utatjukbe 6ket.* A felt6telesm6dban inkdbb egyszerf (coirrorcroN,qrruprr)6s osszetettalakr6l

  (coNorcroNeLor,rpursro)esz6lri k.** Al is haszn6lt lakok.25

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  26/180

  Az haberseg6dige gyszerfi lakjaiKt t el ent 6 m6d

  : 1 hab hi , 01hhi h1

  i S1I hab1l bre1 1l SI I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i hi l l

  !1 l ayt tS 14y

  ll l l ,

  26

  : : : : :

  i

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  27/180

  A kijelent6m6d id6i(Losiempos elmodo ndicativo)

  A elen d6(Elpresente)

  onoCO 0o el i CO 10 OS 0 r

  VI I VOI I ! Y vi vel l Vl WtX vivelrl i l l

  Haszndlata lhleban megegyezik magyarral. magyart6l lt6-r6en ki jelent6m6d jelen d5t hasznSlunklyank6rd6sekben,me-lyekke besz6lget6partner0k v6lem6ny6t 6rj k egy-egy selekede-tr lnk c6 sze k6g6t, szLi s6gsze(s6g6t et6en.Seiiorprofesor abro asventanas?.andr r, kinyissamz ablako-kat?2Lo raduzco ambi6n?Forditsams?A kijelent5m6d jelent dej6tnem haszndlhatjuk:

  a) az egyidej(is6getifejez6 liirendeltmell6kmondatbankkor,ha af6mondatban z igem(lt id6ben6ll, kiv6vea kozelm0ltatpnErEnr-ro prnrecro)Col6ncrefaque estaba n la India.Kolumbusz zt hitte,hogy In-di{ban van.

  b) a cuando(amikor) s mds d6hat6roz6-sz6ktdn, ha azok a iov6-re vonatkoznak.Cuando ermines l trabajo, l6mame.Amikor efejezed munkdt,ntvr ol-No me voy hastaque no te convenza.Nem megyekel addig,amigmeg nem gy6zlek.

  2

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  28/180

  A kiizelmrilt Elprer6rito erfecto)Osszetettgeid6, z haber eg6digeijelent6m6d elen dej(alak-i ai t k6Vet i a part i ci pi o.

  hi l l l hi 1hi hi 6Shabi shan habl has=!hemi 1

  to 1 II !

  6

  A kozelmfltathaszniiljukolyanmdlt idej( cselekv6sagy ort6n6skifejez6s6re,melya) egym6g nem lez\rult id6szakbanmentv6gbe ma,ezena h6ten,ebbena sziizadban tb.).

  Hoy me he levantadoarde.Ma k6s6nkeltem.Este fro hemos enido buenacosecha.ddn 6 termdsilnk olt.b) a besz6l6 zerinthatdsdt jelen pillanatig6rezteti, zorosan ap-csol6dik jelenhez.Me hasprometidoestudiar2verdad?Jgyemegig1rted, ogy tanul-ni fogsz?En osa6ossesentaa navegaci6n spacial a realizado rogresosextraordinarios. hatvanas1vekbenaz (irhaj6zds endkivillim6r-t6kben ejl6dott.

  28

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  29/180

  Az elbesz6l6mrilt (Elpret6ritondefinido)

  habi 31111 l astelab161111 esl tanci Si FO

  t 11 tl r! t iOrl

  i 111 1+1: J : :

  Az elbesz6l6m0ltban endhagy6g6ket 6sdaz 54. oldalon.Az el-besz6l6mrilt olyanbefejezett selekv6st,lletve ort6n6stelol,amelyegymdr lezArultd5szakbanmentv6gbe.

  Ayer me levant6 emprano.Tegnap ordn keltem.Enel siglopasado nventaronmuchas osas. milt szdzadban okfelfedezdstettek.Naci en 1955. 1955-ben zillettem.Az elbesz6l6mrilt a spanyol eggyakrabban aszndltbefejezettm(rlt dej( igealakja. besz6lt panyolnyelvben 6sk0lonosen me-rikdban) emegyszer kozelmdlt ovAs6.ra,zintemint egyetlen efe-jezettm ltat hasznSldk.

  29

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  30/180

  Az elbesz6l66gmflt (Elpret6rito nterior)Osszetettgealak,melyet z haber eg6digelbesz6l6 6ltja6saz aztkovet6 articipio lkot.

  l hai bi

  Jelent6sefolyamatos6gm6lt6hozasonl61. 3.oldal) ,ehdtegymdsikm[rlt dejii cselekv6s l6tt v6gbement selekv6stagy ort6n6stjelol.A k0lonbs6g z, hogyebben az esetbena k6t mdlt kozt elteltid6 nagyon ovid,amit rendszerint gy alighogy; o$on azt6n,hogytipusri hat6roz6sz6s elol (tanpronto como; no bien; uegoque; asique; apenas ue).Apenashubo amanecido, mprendf a marcha.Alighogyhajnalo-dott, 6tnak ndultam.Cuando hubo terminado a guerra, ecomenz6 a reconstrucci6ndel pais.Amint befejez6ddtt hd:borl,megkezd6ddtt z orszdg0j-j56pit6se.Az elbesz6l6 6gmdltkiz6r6lagazkottnyelvben ordulel5, de ottsemgyakori.Helyette z egyszer1 lbesz6l6m(rltat agya folyamatosr6gmdltat asznSljuk.

  b11l 51111hbi i tteslhi k1l SIhttbi trO

  30

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  31/180

  A folyamatosmrilt(Elpret6ritomperfecto)

  0i habl aba11

  tdI 1 1=10 I

  i , I Vi l "I VI Vi a10S : Vi rl i l l l

  Ebbenaz id6ben mindossze 6t ige rendhagy6: er imperfect6jaera stb., r imperfect6jaba stb.A folyamatosmrjlt olyan mdltbelicselekv6sagy ort6n6s i fejez6-s6reszolgdl:a) amelynekkezdete6s v6ge smeretlen, ozelebbr6lmaghat5rozat-lan,vagyabesz|lS szlmlra nem fontos.Estudiabaem felt6telezia cselekv6s efejezetts6g6tbdrnem is z6rjaki), ha estudiadobe-fejezettcselekv6sre tal. Az imperfectoa hosszabbdeig art6 cse-

  lekv6sek, leir6sok, z 5ll6k6pek, z Sllapotok deje; mig a tort6-n6st,a mozg6st z elbesz6l6mdlt fejeziki.Tenia einteafros me encontraba xtrafro n mi propio pais.Nocompraba l peri6dico, oasistia las lases, o escuchabaa radio.fluan Coytisolo) H1sz1ves oltam, 6s saj6thazAmban degennek6reztemmagam. Nem vdsdroltamAjsdgot,nem drtam el az 6rdk-ra, nem hallgattama rddi6t.

  b) amelya m6ltban endszeresensm6tl6dott, zokiisosolt.El nviernopasadopodiaesquiar odos osdias.A m1lt ftlen min-den nap sielhettem.En lasvacaciones iempreme levantaba lasseis.A szt)nid6benmindig hatkorkeltem.

  31

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  32/180

  0

  amelyegy mdsikm(rltbeli selekv6sseliirhuzamosanolyt le.MientrasPablomiraba a televisi6n,Evaescribia artas.Mig Pdlatelevizi6tn6zte, Eva levelet rt.El conferenciantexplicaba el pdblico omaba notas. z el6ad6magyarS.zott, kozons4gpedig egyzetelt.amelyegyidej6egy mdsikm6lt idej(icselekv6sselkulonosendr-gyi aldrendeltmondatban, gy magyarelen idej( alak megfelel6-jek6nt).Todossabfamos ue Marfa tenfa muchos ibros.Mindnydjantud-tuk, hogyMdri|nak sokkonyvevan.Comprendf ue debiaesforzarme ara ecuperar l tiempo perdi-do. Meg1rtettem,hogy er1feszit6seket ell tennemaz elveszett d6pdtlAsdra.amelyelkezd6dott, e f6lbeszakadt.lyenkora magyarban yak-ran a majdnem,csaknemhat6roz6sz6kat aszndljukazige mellett.Salia cuando lleg6 una visita. ndul6ban voltam, amikor l6togat66rkezett.Le dio un dolor tan fuerte que ya se moria; ahora estd mejor.Olyan fdjdalmaivoltak,hogy csaknemmeghalt;mostobban van.Ha szivess6gr6lan sz6, udvariasabb jelen helyett olyamatosm0ltathaszn;ilni.Queria pedirleun favor.Egyszivess6get karokkdrniont6l.2Qu6deseaba sted?Mit 6hajt?2Qu6 se le ofrecfa?Miben lehetilnkszolgdlatdra?A kijelent6m6d folyamatosm(rltjdthaszndlhatjukelt6telesm6dkifejez6s6re.Teniasque decfrmelo.Meg kellettvolnamondanod nekem.Podiamos uedarnos n casa.Otthon maradhattunkolna.

  32

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  33/180

  A folyamatos dgmrilt(Elpret6rito luscuamperfecto)Osszetettgealak,melyet zhaber eg6digeolyamatos dltjaazaztkovetd articipio lkot.

  hh h=mo3habl hi l l

  11 , I : i

  Egymdsikm0lt idej( cselekv6sl6tt befejezett selekv6stagy or-t6n6st elol. Azt mondhatndnk eh6t, hogy a r6gm0lta m6lt m(ltja,nem abszolft 6rtelemben 6gi,hanemegy mdsikn6l 6gebbicselek-v6sre onatkozik. sakm6sikmf lt idejf igealak agy itkdbban lmrjltid6pontra onatkoz6 d6meghatdrozds el ett hasznSlatos.Estdbamosansados orquehabiamos aminadomucho. Flradtakvoltunk, mert sokatgyalogoltunk.Recibi u cartaque me habias scritoel 20 de mayo.Megkaptama mdius20-An rt leveled.

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  34/180

  A j 6v6 i d6(El futuro i mperttcto)A j bv5 i d6 v6d6sei nemaz i ge tbezhanema ttn6vi i gen6vhez j ar ui nak.

  1 1

  j bv6 i dal akOkat hasznal unk a j 6v6 i dCSel ekvvagy tbrtn6s ki f el ez6Sk 81: j el en i dej t t l ehet 6s va16szr nt t s18 zkel t el rer gy pl . a t al anva16szi nt t l egi zonyaraal on m6dos szavakt al kr t Val al l ni nt egyes hat6 i gfordsra.

  D6nde cst ara?vt t onr van?Estaren casa. V/ arbszt tteg oon / anendra vei nte anos. 5Z6VeS rel l eF

  f ei sz616 m6d hel yett k81bn6sen ha kategori kus pararl ccsal f ordul unk egy rl l asodi k szem61yhez.i Tquedar as est udi ando hast a l as ci nco1 0[ anui Me t raeras una bOtel l a de vi nol rzz egveg borA magyar t 61 el 6en nem hasznal hat 6 j 6v6 i d6:) si ( ha) f el t el es k6t6sz6 utan.Si te portas bi ene l l evar6 al ci ne. br yerkeJ _hrvzrek m_zi ba.si manana hace buen t i empoaremos una excursi 6n, l l ol nap

  b i J b5 nJ J unk ettet.34

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  35/180

  b) a cuando amikor) d6hat6roz6 z6ut6n.Cuando tengasmi edad, me comprenderds. mikormajd olyanid6s leszel,mint 6n, meg fogsz1rteni.Cuando llegueel tren, serdnya lasonce. Amikor megdrkezikvonat,mAr 1'l lesz.

  A befejezeft iiv6 (El uturo perfecto)Osszetett gealak,amelyetaz haberseg6dige 6v6 idejt alakjai6saz azokatkovet6 participioalakotnak.

  11i d

  A befejezett ovS olyan jov6 idejri cselekv6st agytort6n6st elezki, amelyegy mdsik ov6 el6tt v6gbemegy,hhozk6pestm0lt lesz.Cuando legu6is, abremos enado.Mire megjottok,mi mdr meg-vacsor6.ztunk.Haszndlhat6 flt idejf jelent6ssels,amikoregy ehets6ges,al6-szhIleg v6gbement selekv6stelezki.Attilaya habr6 legadoa Madrid. Attilamdr bizonydrameglrkezettMadridba.Dio un examenmuy bueno:se habrdpreparado on tiempo.Na-gyon 6lvizsgdzott:AgyMtszik, ddben felk6szillt.

  35

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  36/180

  A kiit6m6d haszn6lata(Elusodelmodosubjuntivo)Mig a kijelent5 m6d segfts6g6vel gyszerfen dllitunk vagy taga-dunk, puszlin t6nyeketkoz[ink, addig a kot6m6d kifejezia kozol-tekhezval6viszonyunkatkivdnsdg,rzelmek, 6tked6s). kot6m6dsokesetben magyarelsz6lit6m6ddal okon,n6haa magyar elt6te-les m6ddal fordithat6,mdskora magyarban ijelent6m6dnak elelmeg. Eppena k6t nyelv kozti e nagy kulonbs6gmiatt a subjuntivohaszndlataspanyol yelvtan gyik egnehezebbenlsajStithat6eru-Iete.Kot6m6dotkell haszndlni zolyanal6rendeltmell6kmondatok-ban,ahol a f6mondat g6je

  a) 6hajt, kiviinsiigot,parancsotejez ki.Quiero que estudies. zt akarom,hogy anulj.

  b) 6rzelmet f6lelem,orom, szomor0sdg tb.) ejez ki.Me alegrode que estudies.Orill\k, hogy anulsz.

  c) k6tked6st, ehet6s6getejez ki.Dudo que estudies. dtlem, ogy anulsz.Esposibleque hayasestudiado.Lehets4ges,ogy tanultdl.Ondll6an (f6mondatban)6hajt vagy k6tked6stkifejez6 m6dosit6-sz6kutiin (bdrcsak,aldn).Oial6 estudies. drcsakanulnAl.Quiziisestudies. al6nanulsz.

  36

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  37/180

  A kiit6m6d d6i (Losiempos el modosubjuntivo)A kiit6m6delen deje Elpresenteesubjuntivo)

  1 CO C 0 GO a

  val l I Y!1Y! W Y vtyai n

  : l bl 1 ab1310SIabl bi 1. On6l16 f6mondati)haszndlata:a) A quizds,acaso,al vez (tal5n)m6dosit6sz6k tdn.

  Quizdspodamos r juntos.Tal6negyutt mehetilnk.Tal vez tengasraz6n. Tal6n gazadvan.Ezekben zesetekben iielent6m6d is haszn6lhat6. kot6m6daz

  dllitds 6s a tagaddskozt mintegy ,,lebeg6"mondatot a tagadds el6kozeliti.Talvez tengas az6n.Taldngazad an(bdr6n nemnagyonhiszem).Talvez tienesraz6n.Taldn m6gis)gazadvan.

  b) Az ojald (bdrcsak,csak) m6dosit6sz6utdn, ha m6g teljestilhet66hajr6lvan sz6.iOjaldvuelvapronto!Bdrcsak amarmegjonne!iOjalSpases l examen!CsakAtmenja vizsgAn!

  c) Kfu6ns6gotifejez6 mondatokban.Kiv6vea miisodikszem6lyeket,a felsz6lft6m6d a kot6m6db6l kolcs6nzialakjait.iVivael Presidente! tlen z elnok!iTrabajemoslDolgozzunk!iC6llense!Hallgassanak!

  3

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  38/180

  Ha kivdns6gr6lansz66snem parancsr6l,kkoraz geel6 esszuka que kot6sz6t.Que lo pases ien.Minden 6t!Que se diviertan. 6 sz6rakozdst!Que les aproveche.Egdszs5gilkre!

  d) A tiltdst alamennyi zem6lyben kot6m6ddal ejezz0k i.iNo bromeeslNe trdfdlj!iNo sevayan odavia!Ne menjenekmdg el!iNo vuelvaa aparecerpor aqui! lde ne djjdn mdg egyszer!

  2. Fngg6(mel 6kmondati) haszndlata:a) A magyar elsz6lit6m6dnak megfelel6en ot6m6dot haszn6lunkolyan mell6kmondatban,mely k6r6st, hajt, akardst,elsz6litdst,megenged6st, szuks6gszer[is6getifejez6 f6mondati ig6t6 fugg.

  Le ruegoque vengaconmigo.Arra kdrem,hogy ojjdn velem!Deseamos ue te quedesaqui.Azt kiv6njuk,hogy itt maradj!Te prohiboque vayas.Megtiltom, ogy elmenj!Le han ordenadoque se presentemafiana in alta.Megparancsol-tAk,hogy holnap okvetlenillelentkezz1k.2Nos permite Ud. que abramos as ventanas?. egengedi, ogyki nyissuk z ablakokat?Esprecisoque descansemosn poquito.Szilksdges,ogypihen-jilnk egy kicsit.

  b) Kot6m6dot al6lunkaz 6rzelmet oromet,sajndlkozdst,6lelmet,rem6nytstb.)kifejez6 g6kut6n.Me alegrode que estesbien. OrAlok,hogy 6l vagy.Esuna lSstima ue seaya tan tarde. K6r,hogymdr olyankds6van!Temoque perdamosel tren. Fdlek,hogy leklstinka vonatr6l.

  38

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  39/180

  c) Szint6nkot6m6dot vonz a lehet6s6get, 6telyt, bizonytalansdgotkifeiez6 6mondat.Espoco probableque llueva.Kev6ss6 al6szin0, ogy esni og.Dudo que digan a verdad.Kdtlem,hogyaz igazatmondjAk.Puede ser) ue te equivoques.ehets6ges,ogy 6vedsz.

  d) Kot6m6dothasznSlunk jov6revonatkoz6 d6hat|roz6sz6kutiin(cuandolamikormajd, hastaquelamfgnem, antes de)quelm6gmiel6tt) .Cuando tengasmi edad, me comprenderi is. mikor majd olyanid6s eszel,mint 6n, megfogsz1rteni.Esperar6 astaque llegue.Addig vdrok,amigmeg nem 6rkezik.Me voy antes de)que llueva.Elmegyek,miel6tt mdg esne.

  e) Subjuntivo ovetia para que (az6rt,hogy),az a fin de que (a c6l-b6l, hogy),a sinque (an6lkril, ogy),a con tal que (felt6ve, ogy),az a condici6nde que (awal a felt6tellel,hogy) kife.iez6seket.No puedes alirsin que te den permiso.Nem mehetsz l an6lkAl,hogyengeddlyt apnAl.Levendoel l ibroa condici6n e que me lo pague hora.Eladomonnek a konyvet, felt6ve,hogy most kifizeti.

  t Kot6m6dhaszn6lhat6 que (aki,ami),a quien,quienes aki,akik),a cuanto(amennyi) onatkoz6n6vm6sok tdn, ha meghatdrozat-lan dolgokra, zem6lyekre, ennyis6gekreonatkoznak.Que digan o que quieran.Mondjanak, mit (csak) karnak.Quien quieradiscutirconmigo,que avise.Aki (esetle/ vitatkozniakar velem,az sz6ljon.Tomacuanto te haga alta.Vegy6l, mennyire csak) zilks1ged an.Yo e dar6 cuantos ibrosnecesites. nnyi konyvetadok, amennyirecsak zilksdged an.

  39

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  40/180

  (E lOsszetettgeid6,vetia participio.

  A kiit6m6dkiizelmfltjapret6rito erfecto e subjuntivo)az haber eg6digeot6m6djenakelen dej6t o-

  : , yal l ll yaSaya11aya11 A kot6m6dkozelmdltjiit asznSljuk

  a) az alS.rendeltell6kmondatokban magyarm6lt id6 kifejez6s6re,bizonytalans6got,6tked6st s 6rzelmeketelent6 elen idejff f6-mondati gekutdn.Dudo que lo hayasmerecido.K6tlem,hogymeg1rdemeltedvolna).Me alegro e que hayas enidoa verme.Oriilok,hogyeljottel oz-zdm.Esprobableque mi hermanohaya legadoya. Val6szin0, ogyafivdremmdr meg6rkezett.

  b) fSmondatokban talvez, quizds, caso tal5n)m6dosft6sz6ktdn,szint6nm6lt id6 kifeiez6s6re.Talvez ni siquiera os hayas sperado. alAn em s vdrtdl.Quizdsme hayaequivocado. al6n 1vedtem.

  c) a befejezett ov6 kifejez6s6re id6hat6roz6 sz6k mogott.Hablaremos e esocuando hayas ueltode la escuela. rrdlmajdakkorbeszdlAnk, mikorvisszaiott6l z iskol6b6l.

  40

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  41/180

  A kirt6m6d olyamatosmfltja(Elpret6ritomperfectoe subjuntivo)

  K6t,egyarSntasznSlatoslakja an: a -sev6gz6d6s[iagya -rav6gz6d6stolyamatos 0lt. K6pz6su:

  1: 111 1= t i 4 11 bl a:a moshtxbrara

  V : teraA kot6m6dfolyamatosmriltj6ban endhagy6 g6ket 6sdaz 52-53.o lda lon.A pret6rito mperfectode subjuntiv6nakmegfelel6d6 a magyar-

  ban nincs.Leggyakrabban ell6kmondatokbanordul el6, kot6m6-dot vonz6 m6lt idejri 6ig6kmogott,a magyarelen megfelel6jek6nt.Losmarineros uerfanque Col6n volviese volviera) Espana.tengerlszekazt akart;ik,hogy Kolumbusz t6rjen visszaSpanyolor-szAgba.Yo dudabade que pudieses pudieras) acerlo.K6telkedtem b-ban,hogy meg tudod csindlni.Le pidieronque hablase hablara). egk6rt6k, ogybesz1ljen.

  41

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  42/180

  Te prohibique fueses fueras).Megtiltottam, ogy elmenj.Era precisoque descansdsemosdescans6ramos).zrjks6gesolt,hogypihenjilnk.Temiaque perdiesen perdieran) l tren. Fdltem, ogy leklsnekvonatr6l.Az aliirendeltgee mondatokban ltal6banzint6n mriltra onat-kozik.A kot6m6d olyamatosmdltjaazonbanelen, lletve 6v6 dej6cselekv6st,ort6n6st s kifejezhet.Me pidieronque hablasehablara) afrana n una reuni6n.Fel-k6rtek,hogy beszdljekholnapegy gy0l6sen.Itt a m(lt id6 hasznSlataormiilis,a f6mondatmrilt idejebefolyd-solja a vdlaszlisu kat az alilrendeltmondaftran.Az ojalA bdrcsak)m6dosit6sz6utdn a kot6m6d folyamatosmrJltjanem teljestil6elen dej( 6hajt ejezki.iOjalSestuviesen estuvieran) qui! Bdrcsaktt volnLnak!iOjalS uese fuera) erdad!Bdrcsakgazvolna!A si (ha) elt6teles ot6sz6urdna magyar elt6telesm6d jelenj6neka spanyolban ubjuntivomperfecto elelmeg.iSisupieras udnto rabajo engo!Ha tudndd,mennyidolgomvan!Si estudiasesn poco mds,sacarias otasmejores.Ha egy kicsittdbbet tanulndl,obb jegyeket zerezn6l.

  42

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  43/180

  A kirt6m6d 6gmriltja(Elpret6rito luscuamperfectoe subjuntivo)

  dsszetettgeid6, zhaber eg6digeot6m6d.i6nakgyikolyama-tosm(ltjdtkoveti participio.i* **ffiiffi*$$$* $sdxrl*{#ifffi, coi i 6 jttesllhitibi Vi d6:

  I l hi t i AIi d6111yl : 1I i dOhi ti bi `1

  A kot6m6dr6gm0ltjdt aszndljuk magyarmdlt id6 kifejez6s6rebizonytalansdgot,6tked6st s6rzelmeketelent6,m0lt idej( f6mon-dati i96kutdn.Me alegr6 e que hubieseshubieras)enidoa verme.Megori l l -tem,hogy eljott6lhozzLm.Eraprobable ue mi hermano ubiesehubiera)legado a.Val6'szinI volt, hogy a fivdremm6r meg6rkezett.Esperabaue hubieseshubieras)lv idado a o sucedido. em6/-tem, hogy mdr elfelejtetted tort6nteket.

  l hi bi l hbi `sesl hi t i bi hO Ol hi 31bi l r l i

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  44/180

  Az ojal6 (bdrcsak)m6dosit6 sz6 utdn a kot6m6d r6gm6ltjaegymdltravonatkoz6 hajt ejezki.iOjalShubieseshubieras) studiado!Bdrcsakanult|l volna!iOjal6 me hubiese hubiera) asadomiis ioven! Bdrcsakiatalab-ban hdzasodtam olnameg!A si (ha) elt6teles 6t6sz6urdn a magyar elt6telesm6d mdltjiinaka spanyolban kot5m6dr6gm6ltjaelel meg.iSi o hubieseis istolHa lAtt|tokvolna!Si hubieses hubieras) studiadom6s,sacarias otasbuenas.Hatdbbet tanultAlvolna, 6 jegyeket zerezn1l.Si hubiera abido u direcci6n,e habrfamandadouna arjetapos-tal. Ha tudtam volnaa cimed, killdtemvolnaegy lapot.

  A kiit6m6d jelen 6s h6rom mfilt idej6nek iisszevet6seMint ldttuk,a kot6m6degyszerIalakjaia magyarbanelennek,azosszetettek edig m0ltnakfelelnekmeg.A villasztds f6mondat ide-j6t6l fLlgg: jelen dejfi (6sn6haa kozelm6ltban ll6) 6igea mell6k-mondatbanpresent6t, lletvepret6ritoperfect6t,a mdlt idej6 f6igeamell6kmondatbanmperfect6t, lletve pret6rito pluscuamperfect6tvonz.

  ml l t il i nt44

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  45/180

  1111: 18all 4, 14140g/ I I N6111Nem gyi 0

  A felt6teles m6d id6i(Los iemposdel modocondicional)

  A felt6teles 6d elent6sealamiveldgabb spanyolban, intnyelvunkben, ivelm6dbelielent6seinfvulnagyszerepe anazid6kegyeztet6s6bens.Nem elt6teles 6dothaszndlunkiszont, a-nema kot6m6dolyamatosagy 6gm6ltjdtsl (ha)elt6telesot6sz6utiin.

  Pablo endriaa vernosa menudo,si tuviese tuviera)miis iempo.P6lgyakranmeglAtogatnaminket,ha tobb ideje lenne.No me habrian uspendido,i me hubiese hubiera) reparado.Nem buktattakvolna meg, ha felk6szultem olna.

  45

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  46/180

  A felt6teles m6d jelen ideje(Elcondicionalmperfecto . simple)A felt6telesm6d jelen idej6nek agjainem azige ov6hez,hanemf6n6vi gen6vhez6rulnak.

  111i l 111i i , : l i i f l

  A felt6telesm6d elen dej6ben endhagy6g6ket isd az 53. olda-lon. P6lddka magyarralmegegyez6 aszndlatra:Teacompafrariaon muchogusto.Szivesen lkis6rn6lek.2Me podriamostrar lgunas ostales? utatnan1hdnyk6peslapot?A magyart6l lt6r6ena felt6telesm6d jelen ideje kifejezhetm6ltidejf lehetSs6get,al6szin(s6get.Serian as resde la tardecuandodei6 de llover.D6lut6nharomfele irhatott,amikoreldlltaz esd.Tendriapor aquel entoncescincuenta afios.Akkoriban 0 6ves/ehetett.Mdlt idejd g6kutdna mell6kmondatbanjov6 id6t (ut6idejfs6-8et)a felt6telesm6d jelenj6vel ejezzik ki. Azr mondharndnkehet,hogya condicional implea ,,m(rlt 6v6je,,.Papdnosescribi6 ue llegaria entrode unasemana.Apaazt rta,hogyegyh6t mllva 6rkezik.Presentiamos ue jam6s la volveriamosa ver. Ereztilk,hogy sohase fogjukviszonllatni.

  46

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  47/180

  A felt6teles m6d mflt idefe(Elcondicionalperfecto . compuesto)Osszetettgeid6,az haberseg6digeelt6telesm6djdnakelen dejCialakjait koveti a participio. A seg6digea kot6m6d folyamatos

  m(rlt j6bans Sllhat.

  l brlhiaibr iasl l l lhabhabFf 10shi brf al i hbi t tAI

  l ht l t t rl hbi l l t i &habr l hab

  brl hlbrtts lI I l hl hab, r l i

  i d6

  Haszn6latamegegyezik magyar elt6telesm6d mrilt idej6nekhaszndlatdval.Sin u ayudahabriamos vagy ubi6ramos, agyhubi6semos) er-dido todo. A segits6ged1lkill mindent elveszitettilnk olna.

  A felsz6lit6m6d (Elmodo mperativo)Kiv6vea m6sodikszem6lyeket, lakjaita kot6m6d elen idel6b6lkolcsonzi. tiltdst alamennyi zem6lyben kot6m6d ejeziki. A fel-sz6lit6m6dbanaz ig6knekegyes z6mels6szem6lyfalakjuknincs.Parancsdllit6alak):

  ! : l hi bl l hi bl l hl bl 6111111hi bl dil ll l l l l l hbl

  vi ve vi va VVarr l o3 di l l lvi va

  col me col mal CO l a OScol ` C91 l al rl i l l

  47

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  48/180

  Tiltds tagad6 lak):

  I I I 1I I , 1 1 101abl

  01 11h 1 1=" =

  A felsz6lit6m6d rendhagy6s6gaizonosak kijelent6m6d jelenid6, lletvea kot6m6d elen d6 rendhagy6sdgaivall6sd50-52. old.).N6hdny geegyes zdmmdsodik zem6ly(alakiaezen rilmen6en srendhagy6. legfontosabbak:

  decir ;di poner:ponhacer:haz salir:salir : ve ser:s6Az ir igeels6szem6ly(i lakja elsz6lit6m6dban(menlunk) em akot6m6db6l ov6 vayamos,hanema kijelent6m6db6l kdlcsonzott

  vamos.Az ellit6 parancsol5)lakokban hangs(lytalanzem6lyessvisz-szahat6n6vmdsokaz ige mog6 kertilnek,awal egy sz5ba rva.iLev6ntate! el j fe l !iDeme Ud. explicaciones! d/onmagyarAzatot!Olvidense e suspenas.Feledj1k l bdnatukat!llyenkora -nos 6s -se n6vmdsok l6tt a tobbesszdmels6szem6-ly6nek s v6gz6d6se,os el6tt a tobbessz6m mdsodikszem6ly6nek-d v6gz6d6se lmarad.vamos/ dmonosmenjilnk!digamos, igdmoselomondjuk meg neki!levantad, evantaoskeljetek el!A felkidlt6jelek it6telecsak rendkivulszigor0 elsz6lftds set6nszok6sos,okkalgyakoribbak felkidlt6jel 6lktll tfelsz6lft6alakok.

  4B

  tener: envaler: alvenir :ven

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  49/180

  A felsz6lit6m6dot az udvarias esz6dben onoz6sben) lig hasz-ndljuk, kti16n oz6 udvariassdgiormu dkkalhelyettesftjik. Ku onosengyakran ogalmazzukmeg6hajunkat k6rd6s ormdjdban.2Quiere Ud.)ayudarme? egitene?2Me abre (Ud.) la puerta?Nyissa i az ajt6t, legyenszives!

  Az igeragoz6s rendhagy6s6gai(Las rregular idades e la conjugaci6n)

  A spanyol g6k rendhagy6sdgaiemcsak gy-egy geid6ben, lszi-getelten elentkeznek, anem rendszerintobb id6re (id6csoportra)lel lemzSek.A kijelent6m6d jelen id6ben rendhagy6g6krendhagy6ak

  a kot6m6d elen dej6ben,a felsz6lit5m6dban;az elbesz6l6mriltban rendhagy6g6krendhagy6aka kot6m6d olyamatosmriltj6ban;a fiiv6 id6ben rendhagy6 g6k rendhagy6aka felt6telesm6d jelen idej6ben.Cyakoriakazonbanaz olyan g6k,amelyekmindhdromcsoport-ban rendhagy6ak.Nem tekintjtik rendhagy6nak z iget6helyesirdsdnak 6dosuld-sait,ezek ugyanis6ppen az ejt6sdlland6s6giitszabdlyossdgdt)ukro-zik. A leggyakoribb elyesirdsi 6dosuldsok, f6n6vi genevet 6vealapul,a kovetkez6k:a) -car -+ -que tocar toque stb.6rinteni 6rintsek

  b) -gar + -gue pagar paguestb. fizetni / fizessekc) -guar -+ -gue averiguar averigile tb. kiderfteni/deritsemkid) -zar -+ -ce empezar empiece tb.elkezdeni/kezdiemele/ -cer ) -zot -za torcer tuerzo tuerza stb. csavarni csavarok

  csavariak49

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  50/180

  0 -ger -+ -jo, -ja cogercojo lcoja stb. ogni/fogok fogak-gir -+ -.io, ja corregir corrijo corrija tb. avitani javitokiavitsakI -gui, -+ -go/ ga distinguirdistingodistingatb.megkulonboz-

  tetn / megkuonboztete/ megkti6nboztesseA l eggyakor i bb rendhagy6sagokl . Egyes i g6k t6bel i o l l etve e hantta hangsyos hel yzetben uei l l ewe i e kett6shangz6va l di ngussa al akul . A rendha 6sag a i el eni d6kben f Or dul e16.voryeri verva VUervesvuerve vl vemos/ vol vl i svwerven

  vuerva vuervas vuerva vol vamos vottai s vuervanvtrerc vO Vedpensarr pFensa pFensas pFensa pensamos pens i s anpensemOs pens i spFensenprensa pensadE rendhagy65gOt rnutak t6bbek kbzt :atendet t at ravesar / cal entar / cer ra, cocer / comenzar / conf esar rt a, costadef ender / descoar / di ver t i r ( se)1O er/ dOrmrl empezar /encende encOnt rar / entender / enter rar r extender (Se) orzar / heri r l b er[ e ; rrogar r Segaentarsesent i r ( se) 1Onar / sOnar / t embl a, t ener2 torCer/veni r2vl avol ver .l J ,ver, r l cJ orr77' er, mori preri reri rl o sent i r10 ak6t6m6d i cl en i dej 6nek t6bbes szt tml . 2. szem yben val amntaz ei besz616 m6i t 3. sze myt t al at t ai ban az o t 6hangz6t uaaz et6hangz6t i e cserik ,P l . :Jorrrisubj . pres. i duerma duermas duerma J urmamos urm, sduer manprett i ndef . : dorm dormste urb dOrmmos dormstei s J t r r

  ] r er on50

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  51/180

  sent , r rs u b j . p r e s . i s i e n t a i e n t a s i e n t a i n t a mo s i n t t t i s i e n t a npret , i ndef . : sent r ent i stei nt i bent i mossent i stei si nt Feron2t ener 6s venf r csak a kel ent 6 m6d egyes sz2. 3. s t 6bbesszarn 3. szem61y6ben mutat kett6shang/ 6t.[(eri tengo enesFi enetenemos ten(3i sFer]er]venf ri vengovi enesvFene veni mos ven v, enen

  2. Ettes harmadi k ragozs6 k t6bel i e maganhan Ukat reval k(gyengttk).a kUel ent5 m6d i el en i d6 t6hangs61yos al at t ai bana k6t6m6d i el en i d6 Val amennyi al aki abana f ei sz61m6d egyes szm6al at t abanaz el besz615 m harmadi k szem l ytt al aki ai bana kbt6m6d fol yamatOs m61anak val amennyi al attaban.peFri pedi mOs pedi s pFJ enpFJ a pFJ as p, p, J amo5 pF p anppedi dped pedi ste!!pedi mos pedi stei spFttesepFJ FesespFttesep, J i l set tosp' J Fese' s, esenpFtterap' J FeraspFJ Fe p, 6ramos pFJ , crapFtteranE rendha6sgot mut at i t bbbet k6zt cOr r edeci r 3deSpedi r ( se) medi , pedi r / rerrepet i r / segui r / servi r / vest i r ( sc) .3eCFr egyl b rendhagy6s8okat i S mutat ,

  : S [1val amennyi al at t aI enerf enes/ enet enemost ens enenHasoni 6k6ppen a[ ener 6s5ZCt et t al akj ai nt cont enebeneet ene mant er l er / val amnt poner / sarFyarer / veni

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  52/180

  conoceri conozca conoces conoce conocemos conoc6i sconocenconozca conozcas conozca conozcanoo5 COnOzcarsconozcan

  Hasoni 6kppen agradecer / amanecer/ aparecer / compadecerr cr ece desaparecer / est abl ecer ( se) f avorecer / f enecer / f i orecer / i nt roduci r / nacer / of recer / parecer / per tenecer / produci t t t raduci r / yacer .c)caer Caes cae caennos cal i scaenHasoni 6k6ppen ot traetraci Oa kttel ent6 m6d i el en i d6egyes szam2. . 6s t6bbes szttm3. szem61ytt al attai ban as a rag

  k6zegy/ betttt(magyarang00 Vesz f el .or f Oy 01mos ol s n4. az ui r vtt igtbvket egy/ (magyar)hanggal b6vtti k a nemi el kezd6d6 ragok e16tt .construFri constru2 COnstrL COnst rCOnst rui mosconstrurs

  const rwycconst rui d

  Hasoni 6kl ppen J est ruFr / const f r / val amnt oki Ve orgo/ ebb61k6t6m6dban orga st b. ) .5. Nehezen oszl yOzhat 6- a k6vet kez6 f el eZetbenzl et ezet t r endhagy6sokat mut at nak a l el en i d6k csopoban a kbVet kez6186k: J ar / deci r / estar / ber / hacer / f r / saber / ser / ve6. Az ei besz16m ban 6s a kbt6m6d kt fol yamatos m1abanr endhat t o l egf ont osabb i gek:

  Az ei besz16m harmadi k szeml yt t al aki ai banal amnt a k6t6-m6d f ol yamat os manak val amennyi szemyben rendhagy6akaz l . pont ei s5 mettetyzS6ben s a masodi k pOntban em ett

  52

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  53/180

  harmadi k ragozt ts6 i g6k. Rendhagy6saguk az e t6hangz6 i az ot6hangz6 uv al akstt ra korl oz6di k:sentr sent i ste5' nt i bsent i mos sent i stei si ntFeronsi ntFese5' neSes 5i neSe si nt ' emo5 5i ntFeseFsi nt i esendorm dormste J urmb dormmos dormstei s J urmeronJ urrni ese J urr"FesesJ t rrr"Fese t rrm`semo5 urmFeseurrresenser servi stesi rvi bservi mos/servi stei s5' rtteron5' r yf esei r yFesesf r y, ese' r y, 6scmos5' rVi ese' si r vi esen.

  N hany i g6nek k 16n ttve van az el besz616 m6 val amnt a kOkm6d fol yamatos m6nak k6pzre, E t6h6z j arui nak az el besz6m e /es szamei s6 s harmadi k szem61y ben han3S l ytal anmasutt hangs61yos ragok(vagy e 6tagt6esetben te/0/m05 te,' erOn) l l etve a k6t6m6d fol yamatos mti anaksevagyra stb. rattai . Ha a rendha betttVei vz6di kazkezdettt ragok el eme eni k(pl . J erOtt J ese Stb. A l e8-fontosabb i l yen i ttket a k6Vetkez6 ol dal ttbatt tartal maa.. A 1 6 v 6 i d 6 b e n 6 s a f e i t 6 t e l e s m6 d ie n r e n d h a a ka J ecFr / ber / hacer / poJ er / poner / querer / saber / sar i r / tenvenf r i gOk. ( Pdakppen az egyes szel s6 szem61yl akok)

  1 !1 =1 :1 : :11

  1 erg i sabr4 i tsa , Bal i 1 val 1=! vend ! 11r l r a

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  54/180

  31di stel l l l l di Stel 1 l l l l l i I St81Stel 16stuvolhi ci stel l hi 1l t i i stel l l Stel d9StC I I Ili Stei su fttiS

  1 supe1111:::::!:f:IF= 1 i f : : ' : l i l i : i 1 1 1 1 1 1 , , l i i l

  =, =i : 11 te di t tos1+ eFO011 l l l , , I d 11 i St111 estu SI I I l st16Sl tei rerOhi t i osi 1i `fui os1i Ster , 5I I 11= tei I I I 10I 11 l rOf esl fui stel f t l rotw l tSl ti ol ai l 111 i mesl l l lsteiSII IhtbAI

  t t rvl l stel

  l i i i stel

  t

  54

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  55/180

  A leggyakoribb rendhagy6 ig6kFelsorol6sunkbansaka rendhagy6d6ketadjukmeg.A sziimokakovetkez6d6kreutalnak:1. Presentee indicat ivo2. Presentee subjuntivo3. Futuro4. Pret6ritomperfecto e indicativo5. Pret6r i tondefinido6. Pret6ritomperfecto e subjuntivo7. Azimperativo2. szem1ly1 lakjaiB. Part ic ipio9. Cerund ioabrir kinyitB. abierto

  agradecermegkoszdn1.agradezco, agradeces,agradece,agradecemos, gradec6is,aSraoecen2. agradezca, agradezcas,agradezca, agradezcamos, agradezcdis,

  agradezcanandarmegy,Lr

  5. anduve,anduviste, nduvo, anduvimos,anduvisteis, ndu-vieron6. anduviese agyanduviera tb.aparecermegjelenik mlnt agradecer)apostar ogadvmibe1 apuesto, puestas, puesta, postamos, post6is, puestan2. apueste, puestes, pueste, postemos, post6is, puestenalraervonz (mint traer)atravesar tmegy vmin, keresztez mit

  1 atravieso, atraviesas, atraviesa, atravesamos, atraves6is,atraviesan2.atraviese, atravieses,atraviese, atravesemos/atraves6is,atraviesen

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  56/180

  caeres,K'l . caigo,caes/cae/ caemos/ca6is,caen2. caiga, aigas, aiga, aigamos, aigiiis, aigan5. ca(,caiste,cay6,ca(mos,cafsteis, ayeron6. cayesevagy cayera stb.B. caido9. cayendocalentarmelegit

  1. caliento, alientas,alienta, alentamos, alentSis,alientan2. caliente, alientes, aliente, alentemos, alent6is, alientencomenzarkezd

  1. comienzo,comienzas, omienza/comenzamos, omenzdis,comienzan2. comience,comiences, omience/comencemos, omenc6is,comiencen5. comenc6, omenzaste,omenz6stb.confesarbevall (mlnt calentar)conoceilsmer

  1. conozco,conoces/ onoce/conocemos, onoc6is. onocen2. conozca,conozcas/conozcatconozcamos,conozcdis,conoz-canconstituir /kot'1.constituyo,constituyes, onstituye,constituimos,constituis,constituyen2. constituya, onstituyas,onstituya, onstituyamos,onstituyiiis,constituyan5. constituf,constituiste, onstituy6,constituimos, onstituisteis,constituyeron6. constituyeseagyconstituyera tb.construir pit (mintconstituir)contarszAmol,elmond, elmesdl

  1. cuento,cuentas, uenta,contamos, ontdis, uentan2. cuente,cuentes, uente,contemos, ont6is, uenten5 6

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  57/180

  corregirkijavit1. corrijo,corriges, orrige, orregimos, orregis, orrigen2. corrija, orrijas, orrija,corrijamos, orri.i6is,orrijan5. corregi, orregiste,orrigi6, orregimos,corregisteis,orrigieron6. corrigiese agycorrigiera tb.9. corr igiendo

  costar keriil valamibehint contar)crecern6 (mintagradecer)creerhisz (mint leer)cubrir befed, letakar

  B. cubiertodarad1 doy, das,da, damos,dais,dan2. d6, des,d6, demos, eis,den5. di, diste, io, dimos,disteis, ieron6. diesevagydierastb.7. da, dad

  decirmond1. digo,dices, ice,decimos, ecis, icen2. diga,digas, iga,digamos, igdis, igan3. dir6,dirds tb.5. di je,di. i iste,i jo,di j imos, i j isteis, i jeron6. dijesevagydijerastb.B. dicho9. d ic iendodefendermegvdd1. defiendo,defiendes, efiende, efendemos, efend6is, efien-den2. defienda,defiendas, efienda, efendamos, efend6is, efien-dan

  57

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  58/180

  descollar itInik1 descuello, escuellas,escuella, escol lamos,escollSis,es-cue l lan2. descuelle, escuelles,escuelle, escol lemos,escoll6is,es-

  cue l lendescubrirelfedezmlntcubrir)despedir lblcslztat (mint pedir)divertirse z6rakozik'1. me divierto, e diviertes, e divierte,nosdivertimos, s divertis,sedivierten2. me divierta, e diviertas, e divierta,nosdivirtamos, s divirtdis,se diviertan5. me diverti, e divertiste, e divirti6, nosdivertimos, s divertis-teis,se divirtieron6. me divirtiese agyme divirtiera7. divi6rtete, ivertiosB. divert ido9. div ir t i6ndosedoler fdi

  1. duelo,dueles, uele,dolemos, ol6is, uelen2. duela,duelas, uela,dolamos, olSis, uelandormk alszik

  1. duermo,duermes, uerme, ormimos, ormis, uermen2. duerma, uermas, uerma, urmamos, urmdis, uerman5. dormi,dormiste, urmi6,dormimos, ormisteis,urmieron6. durmiese agy urmiera tb.9 . durmiendoempezar ezd(mintcomenzar)encendermeggyAjtmlntdefender)encontrar al6l(mintcontar)

  58

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  59/180

  enterrar /temet1 entierro,entierras, ntierra, nterramos/ nterrdis, ntierran2. entierre, ntierres, ntierre, nterremos, nterr6is, ntierren

  escribirrB. escrito

  establecerseetelepszik1 me establezco,e establecestb.2. me establezca,e establezcastb.

  estarvan1 estoy,estds, st5,estamos, stdis,est6n2. est6,est6s,est6,estemos, st6is,est6n5. estuve, stuviste, stuvo, stuvimos, stuvisteis,stuvieron6. estuvieseagyestuviera tb.7. est6,estad

  extender iterjesztmintdefendedfavorecerkedvez mint agradecer)florecer virdgzik mint agradecer)forzar kdnyszerit

  1 fuerzo, uerzas,uerza, orzamos,orz6is, uerzan2. fuerce, uerces, uerce, orcemos,orc6is, uercen5. forc6, forzaste, orz6 stb.haber(seg6drge)

  1. he, has,ha,hemos, ab6is, an2. haya,hayas, aya,hayamos, aydis, ayan3. habr6,habrds, abr6,habremos, abr6is, abrdn5. hube,hubiste, ubo,hubimos, ubisteis,ubieron6. hubiese agyhubiera7. he, habed

  hacercsiniil1. hago,haces, ace,hacemos, ac6is, acen2. haga,hagas, aga,hagamos, agdis, agan3. har6,har6s, ar6., aremos, ar6is, ardn

  59

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  60/180

  5. hice,hiciste, izo,hicimos, ic isteis,ic ieron6. hiciese agyhiciera7. haz,hacedB. hechoherir megsebesit1. hiero,hieres, iere,herimos, er is, ieren2. hiera,hieras, iera,hiramos, irdis, ieran5. heri,her iste, ir i6,herimos, er isteis,ir ieron6. hiriesevagyhiriera9. h i r iendointroducirbevezet mint raducir)i megy1 voy,vas,va, vamos/ ais,van2. vaya,vayas,vaya/vayamos, aydis, ayan4. iba, bas, ba, fbamos,bais, ban5. fui, fuiste, ue, fuimos, uisteis,ueron6. fuesevagy uera

  , / . ve . tdB. do9. yendo

  jugar dtszik'1.juego, uegas,uega, ugamos,ugdis,uegan2. juegue,uegues,uegue,uguemos,ugu6is,ueguen5. jugu6, ugaste,ug6 stb.leero/vas

  1 leo, ees, ee, eemos, e6is, een2.lea, eas,ea, eamos,edis,ean4.leia, lefas,eia, eiamos,eiais,eian5. lef, eiste, ey6, eimos, efsteis,eyeron6. leyesevagy eyerastb.7. Iee, eedB. eido9. leyendo

  60

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  61/180

  lloveresikaz es61 l lueve2. l lueva

  mantener enntart mint ener)morir meghal1. muero,mueres/muere/morimos,moris,mueren2. muera,mueras/muera/muramos/murdis,mueran5. morf, moriste,muri6, morimos,moristeis,murieron6. muriese agymurierastb.B. muerto9. mur iendonacersziiletik(mint conocer)ofrecer elaj1nl mint agradecer)oir hall

  1. oigo,oyes/oye/ oimos,ofs,oyen2. oiga,oigas, iga,oigamos, igdis, igan5. oi, ofste,oy6, oimos, ofsteis, yeron6. oyesevagyoyera stb.7. oye,o(dB. ofdo9. oyendopagar izet

  2. pague,pagues, ague,paguemos, agu6is, aguen5. pagu6,pagaste, ag6, pagamos,pagasteis, agaronparecer 6tszik, (inik (mint agradecer)oedirk6r

  1. pido, pides, ide,pedimos, edfs, iden2. pida,pidas,pida, pidamos,piddis,pidan5. pedi, pediste, idi6, pedimos,pedisteis, idieron6. pidiese agypidierastb.9 . p id iendo

  61

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  62/180

  pensar ondol1. pienso, iensas, iensa, ensamos/ensdis, iensan2. piense, ienses, iense, ensemos,ens6is, iensen

  perderelveszitmintpensar)poder k6pes,ud1. puedo,puedes, uede,podemos, od6is, ueden2. pueda,puedas, ueda,podamos, oddis, uedan3. pod16,podrds,podrii, podremos, odr6is,podrdn5. pude,pudiste, udo,pudimos, udisteis,udieron6. pudiese agypudiera9. pud iendoponerhelyez1. pongo,pones, one,ponemos, on6is, onen2. ponga,pongas, onga,pongamos, ongdis, ongan3. pondr6,pondrds, ondrd, ondremos, ondr6is, ondrdn5. puse,pusiste, uso,pusimos, usisteis,usieron6. pusiese agypusiera7. pon, poned

  B. puestopreferirobbanszeret mintsentir)probar megpr6bdl mlnt contar)quererakar,szeret

  1 quiero,quieres, uiere, ueremos, uer6is, uieren2. quiera, uieras, uiera, ueramos, uerdis, uieran3. querr6, uerr6s, uerrS, uerremos/uerr6is, uerr6n5. quise, uisiste,uiso,quisimos, uisisteis,uisieron6. quisieseagyquisiera tb.

  recordareml1kszik mlnt contar)referirbeszdmol mintsentir)reir(se) evet

  1. r(o, ries, ie, refmos, eis, ien2. ria, r(as, ia, riamos,riitis, ian62

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  63/180

  5. rei, reiste, i6, reimos, eisteis,ieron6. riese agy ierastb.7. rie, reidB. reido9. r iendorepetir sm'tel (mintpedir)rogark6r (mint contar)saber ud

  1. s6,sabes, abe,sabemos, ab6is, aben2. sepa,sepas, epa/ epamos, epdis, epan3. sabr6, abrrds,abr5, abremos, abr6is, abrdn5. supe, upiste, upo,supimos, upisteis,upieron6. supiese agysupiera tb.7. sabe, abed

  sal'r kimegy,elmegy1 salgo, ales, ale, alimos, alis, alen2. salga, algas,alga, algamos,algdis, algan3. sald16,aldrds,aldrS, aldremos,aldr6is,aldrdn7. sal, al idseguir olytat,kovet1 sigo,sigues, igue, eguimos, eguis, iguen2. siga, igas, iga, igamos, igdis, igan5. segui, eguiste, igui6, eguimos, eguisteis,iguieron6. siguiese agysiguiera tb.Z. s igue, eguid9. siguiendosentarseeri/1 me siento, e sientas, e sienta,nossentamos, s sentdis,sesientan2. me siente, e sientes, esiente,nossentemos, s sent6is,se sienten7. si6ntate. entaos

  63

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  64/180

  sentir6rez1 siento, ientes, iente, entimos, entis, ienten2. sienta, ientas, ienta, intamos, intdis, ientan5. senti,sentiste, inti6,sentimos, entisteis,intieron6. sintiese agysintiera9. sint iendo

  ser van1 soy,eres,es,somos/ ois, on2. sea, eas/ ea/seamos, edis, ean4. era,eras, ra,6ramos, rais, ran5. fui, fuiste, ue, fuimos, uisteis,ueron6. fuesevagy uera stb../. se.seoB. sido9. siendo

  servirszolgLl mint pedir)sonarsz6l (mint contar)sonardlmodik (mint contar)sonreirmosolyog mint reft)tener birtokol, tart

  1 tengo, ienes, iene, enemos,en6is, ienen2. tenga, engas,enga, engamos,eng6is,engan3. tendr6, endrds,endrd, endremos,endr6is,endriin5. tuve, uviste, uvo, uvimos, uvisteis,uvieron6. tuviese agy uvierastb.7. ten, tenedtorcer fordit, csavar

  1 tuerzo, uerces,uerce, orcemos,orc6is, uercen2. tuerza, uerzas, uerza, orzamos, orzilis, uerzantraducir fordit (nyelvb6l)

  1 traduzco, raducesstb.2. traduzca, raduzcas tb.

  64

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  65/180

  5. traduje, traduj ste, radujo, radujmos, radujsteis,radujeron6. tradujese agy radujera tb.traer hoz

  1. traigo, raes, rae, raemos,ra6is, raen2. traiga, raigas, raiga, raigamos,raigdis, raigan5. traje, rajiste,rajo, rajimos, rajisteis,rajeron6. trajesevagy rajerastb.B. traido9. trayendo

  valer6r valamit1. valgo,vales, ale,valemos, al6is, alen2. valga, algas, alga, algamos,algdis, algan3. vald16,aldrds,aldrS, aldremos,aldr6is,aldrdn

  vencergydz1. venzo,vences/ ence/vencemos/ enc6is, encen2. venza,venzast enzatvenzamos/venzilis,venzan

  venir cin1. vengo, ienes, iene, enimos, enis, ienen2. venga, engas, enga/ engamos/ eng6is, engan3. vend16, endrds, endrd,vendremos, endr6is, endrdn5. vine,viniste, ino,vinimos, inisteis,inieron6. viniese agyvinierastb.7. ven,venid9. viniendo

  ver l6t1 veo,ves/ve, vemos/veis,ven2. vea,veas/ ea/veamos/ e5is, ean4. veia,vefas,veia, veiamos,veiais,veian5. vi, viste,vio, vimos,visteis, ieron6. viesevagyvierastb.7. ve, vedB. visto9. v iendo

  65

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  66/180

  vestirse ltozkodik(mint pedir)volar repill (mint contar)volver visszat1r

  1 vuelvo,vuelves, uelve,volvemos, olv6is, uelven2. vuelva, uelvas, uelva, olvamos, olvSis, uelvanB. vuelto

  yacer fekszik,nyugszik1. yazco,yaces tb.2. yazca,yazcas tb.7. yacevagyyaz,yaced

  Az ige fajtdi (Las lases e verbos)A spanyolg6knek, magyarhoz asonl6an, ,6W ajtdjuk an:cse-lekv6,visszahat6,m(veltet6 6s szenved6 g6k. A legtdbb ge cse-lekv6.

  A visszahat6 g6k (Los erbos eflexivos)A magyarban visszahatdstagyaz ig6bebe6pul6 k6pz6fejezi ki(f6sulok f6sLllkodom),a6rymagaa visszahat66vmds n6zel n6zedmagad). spanyolban rre az ige mell6 helyezett isszahat6 6vm6-sok ldsd 0. old.)szolgSlnak:peino f6sri/ok me peino f6sillkddomlavamos / se lava mosakszikmirasn6zel/ te mirasndzedmagadN6gyf6le isszahat6g6t kulonboztethetunk eg, ezek kozLtl 6-melyikcsakalakjdban isszahat6,elent6s6ben em.

  a) Az alanyegy0ttal ilrgya s az ig6nek.Eza leggyakoribbipus.Se avacada dia. Mindennap mosakszik.Te peinasante el espejo.A tiikor el6tt f6sillkddsz.

  66

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  67/180

  b) Az alanyegytittal 6szeshatiiroz6jaz ig6nek.Nos compramos tejidos extranjeros.Killfdldi szlveteketvd:s6:rol-tunk (magunknak).Te pones a chaqueta.Felveszed zak6t.Me corto las ufras.Levdgom kdrmom.Eza tipus ktilonosen yakori, a az emberruhadarabjai161s est-r6szeir6l an sz6. Ilyenkora magyarbirtokosszem6lyragnak spa-nyolbana visszahat6 6vm5selel meg.Te quitasel sombrero. Leveszed kalapod.Me anudo la corbata. Megkotoma nyakkend6m.

  c) A kolcsonoss6getsa visszahat6 6vmdsok egfts6g6vele.iezzuk i.Sequierenmucho. Nagyon zeretik gymdst.il y yo nosescribimos iariame te. Mindennaprunk egymdsnak.2Porqu6 os molestdis? i6rt zavarjAtokgymdst?A kolcsonoss6getangsflyozhatjuk ktilonosen, a meg kell kLl-lonboztetnLink visszahatdst6l az uno a otro, mutuamente, ecipro-

  camente ifeiez6sekkel.Se miran. Ndzikmagukat. Vagy:N6zikegym6st.)Se miranuno a otro. N6zikegymdst.

  d) Sok ige csak formdjdbanvisszahat6,elent6s6ben em: irse e/-megy,morirsemeghal,desayunarseeggelizik, treversemer, me-r6szelstb.A m(veltet6 szerkezet(Laconstrucci6n actitiva)

  A spanyolban agyaz hacer + infinitivo , vagy- ritkdbban amandar + infinitivo szerkezetejeziki a mdveltet6st.Hizo arrancarosSrboles el jardin.Kivdgatta kert 6it.Voy a hacer efrir estevestido.Be fogom festetniezt a ruhAt.Elcapit6nmand6 preparar as anchas e salvamento. kapitdnyel6k6szittettea m ent5cs6nakokat.

  67

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  68/180

  Akivelcsindltatnakalamit,az a elolj6r6t ap,ha pedigszem6lyesn6vmds, 6szes setben ll:Logr6hacer omar la medicinaal nifro.Sikerult evetetnie gye-rekkela gy6gyszert.Hizo prometera suspadresque viajarian l extranjero.Megig6r-tette a szilleivel,hogy killfdldre fognakutazni.Nos mandaron repasar oda la lectura. Atismdteltettdkeliink azeg6szolvasmAnyt.

  A szenved6szerkezet Laconstrucci6n asiva)A magyarhoz asonl6anitka,csaka harmadik zem6lyekbenor-

  dul el6, f6legaz irott nyelvben.A serseg6digeagozott lakjaib6l sa f6ig6nekaz alannyal gyeztetettm6lt idejff mell6kn6vigenev6b6lell.Nuevoshoteles onconstruidos n el centrode la ciudad lJj sz6t-lodAkat1pitenek(sz6szerint:Aj szdlloddk pittetnek)a BelvLros-ban.El puentenuevoha sido naugurado principios e este mes.Az0j hidat e h6 elejdnnyitottdkmeg. (5z6szerinr:az 0j hid megnyit-tatott.)A tulajdonk6ppeni selekv5por (rirkdbbande) elolj6r6val ap-csol6dika szenved6 zerkezethez.Loshotelesson construidos or una empresa.A szdllodilkat gyvdllalat6piti. (5z6szerinr:egyvdllalat6ltal 6pittetnek.)Elpuente ue inauguradoor el ministro e Obrasp(bl icas.A hi-dat a kozmunkaiigyiminiszter nyitottameg.Elconcertista asidomuyaplaudidopor el pf blico.A m0v6sztna-gyon megtapsoltaa kdzonsdg.La profesora e matemdticasue muy queridade susalumnos.A matematika-tanArn6tagyonszerettlka tanitvdnyai.

  68

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  69/180

  A szenved6 rtelmeta serseg6dig6b6lsa participi6b6l l16 zen-ved6 szerkezethelyettgyakrabban ejezzik ki (a besz6ltnyelvben s)a se n6vmdssalombin6lt selekv6 lakokkal, dr lyenkorLigyelnunkkell,nehogyaz ige visszahat6rtelmetnyerjen:Nuevoshoteles e construyen n el centro de la ciudad lJj szdl-lodAk6pillneka Belvdrosban.Esteafio se ha publicadouna nueva gramdticaespafrola.d6nmegjelentegy 0j spanyol nyelvtan.Mafrana e celebrard l cumpleafios e mi amigo.Holnap fogjdkiinnepel i a bardtom szilletdsnapjdt.

  A fdn6v(Elsubstantivo)A f6n6v neme (Elg6nero de los substantivos)

  A magyar yelvnem ismeria nyelvtani emet,de pl. a n6met h5-romf6l6t smegktilonboztet. spanyol 6nevekk6t nyelvtani emheztartozhatnak:ehetnekhimnemfiek (cENrnonscur-rNo)s n6nem(ek(crNrno rvrNrNo). z embereket6s dllatokatelo166neveknagy16-sz6nek emevdltozik szerint,milyennem(iegyed16l esz6lrink va-l6sdgban el alumno I la alumna, el gato la gata,el artista la artista),a dolgokat, ogalmakat tb. elol6 f6nevek neme iilland6,nem viil-tozhat (el banco, a mesa,el pupitre, la clase).A nem 6l6l6nyeketelol6spanyol 6n6v nem6nekmegdllapftdsdraa legbiztosabb 6d annakmegvizsg6l6sa,ilyennem( n6vel6ket sjelz6ketkap, de gyakranaz egyessz6m0v6gz6d6s s utal a nyelvtaninemre.,\z -o v6gz6d6s(f6nevek hfmnem ek : el I bro,el cu ade no,el banut,el modo,elhumo, eldomingo.A legfontosabbiv6tel: a mano.Az -a v6gz6d6s( f6nevek dltalSbann6nemfek: la mesa, a ven-tana, la silla, a pluma, la peseta.A legfontosabbkiv6telek:el dia,el mapa,el tranvia;valamintsok -ma v6gid,, orogeredetfi,gyakranamagyarbans el6fordul6 6n6v, mint pl. el problema,el telegrama,el sistema, l clima, el diploma,el drama,el tema,el reuma.

  69

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  70/180

  N6nemfiekm6g 6ltaleban bdrsok kiv6tellel) z -i6n, a -d 6s az-ezv6gfi f6nevek: a lecci6n, a importaci6n, a ciudad, a hispanidad,la nuez, la rapidez.Az egy6bv6gz6d6s6ekre iztos szab6lynincs, ez6rt mindig c6l-szert a f6neveta nemet elol6 hatiirozottn6vel6velme$anulni:el pais,Ia crisis, l escaparate,a nieve,el fusil, a c6rcel,e/ examenstb.N6melyesetbenaz 6lettelen 6rgyakra, olgokra, ogalmakra o-natkoz6 6 n6v neme je ent6s6velmagy r6nhat6

  a) himnemfek pl. a foly6k,hegyek, engerek evei e/rio,e/ monre,e/ mar):el Cuadiana,elVolga,el Amazonas;os Alpes, os Pirineos;el MediterrAneo, l AtlLntico.b) n6nem(ek pl. a betiik 6s a szigetek evei (/a letra, a isla): a a,la ele, Ia hache; asCanarias,asBaleares.

  Az 6l6l6nyeketelol6 spanyol 6nevek nyelvtanineme a legobbesetbenv6ltozikaszerint,milyen nem( 6l6l6nyrevonatkoznak.Anemvdltoz6styakrana v6gz6d6ss eloli, miiskorcsaka n6vel6k6smell6knevektalnak 5.A hfmnemfalakot 6vealapul, n6nem(tak6vetkez6m6dokonkaphatjukmeg.a) K6pz6ksegits6g6vel

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  71/180

  b) A n6nemeta himnemmelmegegyez6 lak eloli,e/ I la violinistaheged(s,el I Ia cantante6nekes.Az iil latnevek ozt sok olyat aldlunk,melyneknemcsak v6gz6-d6se,hanema neme s 5l land6.Ha valamilyen kb6l hangs0lyoz-

  nunk kellaz egyednem6t, gy az egyetlenehets6geslakhoz esszuka macho him), lletveaz hembra n6st6ny) zavakat.lyen egynem(6llatnevekpl. Ia ballena b5lna, la rata patkdny,el blho bagoly,e/ruisefiorcsalogdny.c) A ndnemd6shimnem(iegyedet 6t kulonboz6 6n6v eloli, oro Ivaca bika / teh6n,caballo yegua m6nI kanca,yerno nuerav6 Imeny,var6n mujer f6rti I n6.

  A megrovidu166nevekmeg6rzik redetinemLlket:afotograffa sIa foto a f6nyk6p, a bicicleta6s a bicia ke16kpdr, l cinemat6grafo sel cine a mozi, el limpiabotas6se/ limpia a cip6tisztit6 fid).A f6n6v tiibbes szema(Elplural e lossubstantivos)

  A f6n6vobbeszdmittazgyesz6mt lakb6lelsingular)apjukmeg. A tobbes sz6m ele, ha az egyesszdm(talak magdnhangz6rav6gz6dik, s, ha mdssalhangz6ra,es.

  : al

  I 1 ,

  l es

  1

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  72/180

  Az -s-rev6gz6d6 s nemaz utols6sz6tagon angsflyos6nevektobbes zdmban iiltozatlanok:/ /unes los unes 6ff6, a crisis lascrisis 6lsAg,a tesis las esis 6zis,el cactus los cactus aktusz,el andlisislosandlisislemz6s.A hangsilyos ag6nhangz6rav6gz6d66nevek gy 6sze em s-szel,hanem es-szel 6pezia tobbesszlmirt el jabalf los jabaliesvaddiszn6,l esqui losesquiesi,el tabA bs tablesabu.A tobbes zAm1 lakok spanyolbanyakrabbanordulnak l6,mint a magyarban, erta szdmnevek6sSltal6ban mennyis6g-jelz6k)utdn a spanyoleloli a tobbest:muchosproblemas, ocosalumnos,res 6pices,inco ibros, odasas /ases.

  A nttve15 (os art i cul os)A hatarozott nl ve16(El art i cul o deterrni nado)

  A f 6n6v meghatarozott sagara va16 utal ason krvf ontos szerepe af6nv nem nek 6s szamanaki ei b Sei ezrt k6t neme mndkl t nemben ettes 6s t6bbes sttmaehat bsszesen ny al atta Van, er ttp' 05pFce5l a Cl ase/ ra5 CraSes.

  1 A hangsflyos a hanggalkezd6d6 n6nemd f6nevek el6tt egyesszdmban a helyettaz el alakothaszndljuk: l agua lasaguas, l amalasamas,el habla las hablas, l hambre lashambres, l ilguila lasdguilas.EIaz a 6s a de elolidr6val sszeolvad.

  el librodel alumnoa tanul6kdnWeDoy un cuadernoal alumno.Fiizetet doka tanul6nak.

  hri

  72

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  73/180

  A hatiirozott 6vel6alakjaihaszndlhat6aknSll6an f6n6vn6lktil)is,amikorel akarjuk erulni f6n6v megism6tl6s6t.el libro de Pedroy el de )os6P6terkonyve6sJ6zsef6Mis notasson mejoresque las uyas.A jegyeim obbak, minta tieid.

  A hatdrozott n6vel6 haszndlataA magyart6lelt6r6enhaszndljuk:

  a) Cimek 6s foglalkozdsnevekseriot sefiora,profesoqdoctor abogadqpresidentetb.)el6tt,ha nem kozvetlentil cimekvisel6j6hezfordulunk.El sefrorHerndndezno estd aqui. HerndndezAr nincs tt.El profesorMartfnezestddictandosu clase e gramdtica.Martineztandr0r nyelvtan6rdt art.El abogadoP6rezes mi defensor.P6rez lgyv6da vdd6m.el presidente incolnLincolnelndk2C6moest6 usted,sefrorHern5ndez?Hogy van, HernAndezAr?

  b) A napokneveiel6tt.E/egymeghatS.rozollaprautal, osaz ism6t-l6d6 cselekv6sekdej6t eloli.Se ha casadoel jueves.Csiltortlkdn volt az eskilv6je.Vendr6 el viernes.P4ntekendvdk.Tenemos lasesde espafiol os martesy los jueves.Kedden6scsiit6rt6konvanspanyol6rAnk.Losdomingosno trabajamos. asdrnap emdolgozunk.

  c) Az 6rfrban megadott id6pontok el6tt, valamint a diitumban anapot elol6sz6mel6tt.a lascinco,a las resy media,a lasdosde la madrugada,el primerode mayo,el veintede agosto, l sietede diciembre

  d) A tener g6vel, z emberi est 6szeit,uhadarabokatelol6 6nevekel6tt,ha ezek elz6j6tki akarjukemelni.Tieneel pelocrespo.Cond\r hajavan.Tienen ospantalonesnuevos. Jj nadragjuk an.

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  74/180

  e) A hat6rozottn6vel6 r6szen6hiiny foldrajzi n6vnek.El Pe16, a Habana,LaCorufia,ElCairo

  0 Hatilrozottn6vel6dlla birtokot elol6f6n6vel6tt a birtokviszonyban.los padresde PedroPdter(nek ) szijleila bibliotecade tu amigo a bardtod(nak ) konwtdraA magyart6lelt6r6en, nem haszndlunkhatdrozott n6vel6t azok-kal a f6nevekkel, melyekel6tt birtokosn6vmds ll.Mi profesor e espanolha pasadoun a6o en Cuba.A spanyolta-n5,romegy6vet toltdtt KubAban.Su deaes muy buena.Nagyon6 az otlete.

  A hatilrozatlan n6vel6 (E artfcu o i ndeterm i nado)

  1HIEI

  A hangsrilyosa-val kezd6d6 n6nemCi6nevek el6tt az un alakothaszndljuk: n agua,rJnama, un habla,un hambre,un dguila.Haszndlata:A hatdrozatlan 6vel6egyes zdm(r lakjait e$obbszora magyar-nakmegfelel6enaszndljuk spanyolbans.ParaNavidad egdlale na enciclopedia. ar6csonyragy lexikontaiAnd1kozz eki.Al cruzar a calle,casime atropel16 n coche.Ahogy ltmentem zutcdn, majdnem eliltott egy kocsi.En el cine de la esquina e echa una pel icula spafrola. sarkimozibanegyspanyol ilmet adnak.

  74

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  75/180

  A magyarhaszndlatt6llt6r6ena tulajdonsS$elz6sSnevek6li.a'j.-ban n6vel6t apnak. n6vel6 lyenkor iemeli tulajdonsdgot.Su padrees m6dico. Su padre es un m6dico famoso.Az apjaorvos. Az apja hiresorvos.La vitamina C es un arma eficaz contra la gripe.A C-vitaminhat6kony egyver z influenzaellen.A ti ibbes sz6mri hatdrozatlan6nevekn6vel6n6lkul hasznSlato-sak,mint a magyarban.ParaNavidada mi no me regalesibros.Kar\csonyra ekemneajdnd6kozz konyveket.Enel cine de la esquina edan buenaspelfculas. sarkimozibanj6 filmeket adnak.Megjelenikazonbana hat6rozatlan 6vel6,ha a f6n6v egy tulaj-donsdgdt i akarjuk melni.Tienesunos amigosmuy simpdticos.Nagyon okonszenvesar6-taidvannak.Vino con unas deassorprendentementeovedosas.Meglep6enIjszer(i otletekkel hozakodott el6.A leggyakoribbzonbanaz, hogyaz unos, ashatdrozatlanzdm-n6vi 6rtelm(.Valdrdunascien pesetas.Ugy 100 pese6ba kerillhet.Le vi unos dias atrds.N6hdnynapja |ttam.

  75

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  76/180

  A semleges 6vel6 Elarticulo eutro)Egyetlen lakja o. Elvont 6neveketk6pez mell6knevekb6l, et-l6kn6vi genevekb6l,mell6kn6vielent6sfi zerkezetekb6ls hatdro-z6sz6kb6l.Lo bueno dura poco.Ami o, az hamarelmllik. (A 6 dolgok hamarehAInak.)Lo curiosodel casoes que.. A dolog 6rdekess6gez, hogy...Comprende o absurdode tu conducta.Ertsdmeg,milyen k6pte-lena viselked6sed.: viselked1seddptelenslgdt)Puedesdisponerde todo lo mio. Mindenemmel endelkezhetsz.2No te acuerdas e lo dicho por tu padre?Nem eml6kszel,mitmondottapdd?Olvidemos o de ayer.Felejtsilkl a tegnapit.Figdrateo lejosque vivimos.K6pzeldel,milyen messzeakunk.A lo + mell6kn6v + que szerkezetbenldsd1a9. old.)a mell6k-nevetnemben6s sziimbanegyeztetjdrkzzala f6n6wel, amelyrevo-natkozik.Se nota o preocupada ue estd u amiga.Ldtszik, ogy mennyireagg6dika barAtn6d.2Hasvisto o nervioso ue se ha puestoPedro?Lettad,mennyireideges ett Pdter?Mariame gustapor lo hacendosa listaque es.MdriStdolgossdga6s 1rtelmess6ge iattszeretem.

  76

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  77/180

  A mell6kn6vEladjetivo)A spanyol ell6kn6va magyart6llt6r6en v6gz6d6s6bengye-zikazzal f6n6wel, melyreonatkozik,elolisz5m6t sgyakrane-m6t: un librq rojg una mesa oj4 dos ibrg5 ojgAdos mesasojas.Soknak gyazonlakja zolgSlhim-6sa n6nem ife.iez6s6re.zeketegyalak(aknakevezzrik,zemben nemet s elol6k6talakdakkal.

  K6talakf mell6kneveka) A hfmnem gyes zdmbano v6gfimell6knevek6nemben z-ohelyett a-t kapnak.

  bueno,buenaalto, alta simpdtico, imp;iticab) Szint6n a-valk6pzikn6nem( alakjukat z -ete, ote, -6n, -6n, -orv6gdek az or v6gz6d6s6ek,sakha nem koz6pfokdak).

  regordete, egordetakov6rk6s pel6n, pelona kopaszfeote, feota nagyoncsAnya trabajador, rabajadoradolgoz6holgaziln,holgazana enye, usta seductor,seductora sdbit6c) Kulonn6nemffalakjukvan az -nt -st -z v6gz6d6s6, emzetis6get,r-szitghoz,artomiinyhoz v6roshoz al6 artoziistelol6 mell6kneveknek.alemdn, lem ana 6metfrances,rancesarancia

  andaluz. ndaluza ndal1z

  Egyalakfmell6knevekMindazok,amelyeket em emlitettunkmegaz el6z5pontban, e-h6t nagySltaldnoss5gbannem -o v6gz6d6s6ek.belgabelga, socialista zocialista, legreviddm, importante ontos,marroquimarokk6i, iel h(i, oven fiatal, nferioralacsonyabbsuperiormagasabb, ejor obb,peor rosszabb, ayornagyobb,menorkisebb,cortds udvarias,elizboldog.

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  78/180

  A mell6kn6viibbesszAmaElpluralde losadjetivos)A mell6knevek obbes sz6m6ta f6nevek6velazonos m6donk6pezzuk l6sd71. old.); a magdnhangz6rav6gz6d6eks, a mdssal-hangz6ra s hangsdlyosi-rev6gz6d6ek esv6gz6d6st apnak.

  b) alemdnandaluz*marroquijovenpeorfeliz*cort6s

  +ES

  A mell6kn6vmegrtividiil6se(Laap6cope e losadjetivos)

  a) Bueno,malo,alguno,ninguno,primero, tercero,postreroelveszitiksz6v6gi o hangz6jukat, a kozvetlenul fmnem(iegyes ziim( f6-n6vel6ttdl lnak.un buen dia, un mal momento,algln carb6n,ningln amigo,primerpiso, tercercurso,el postrerencuentrode: una buena noche, mala idea. ercera asastb.

  b) Santougyanebbena helyzetbenutols6 sz6tagjitt eszitiel.SanFernando,SanEsteban, anFrancisco tb.Kiv6tel:SantoDomingo,SantoTom6.s, antoTom6

  c) Crande utols6 sz6tag6t,cualquiera akdrmelyik) a hangjdtegyesszdmban im- 6s n6nem( f6n6vel6tt egyardnt lveszfti.gran rey,gran reina,cualquier ibro,cualquierciudad

  / 8*Term6szetesenasz6v6gi zaz -esel6tt -c-reviiltozika helyesir6sban:ndaluces,elices.

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  79/180

  A mell6kn6vokoz6saAfapfokf a mell6kn6vnek sz6t6rban alSlhat6alakja, pl. her-moso, a/ -os/ -assz6p,sz6pek;eficaz,eficaces at6kony,hat6konyak.A kilz6pfokfi alakot a mds sz6cskael6zi meg, pl. miis hermoso,

  -a, -os, asszebb, ek; m6s eficaz,mAs eficaces at6konyabb, ak.Fefs6fokri a hatdrozott n6vel6vel6s a mds sz6cskiivalegyardntellStott mell6kn6v,pl. el mAshermoso, a mds hermosa, o mds her-moso, osmds hermosos,asm1.shermosas legszebb,ek; el mdsefi-caz, Ia mls eficaz, lo mds eficaz, losmds eficaces, asm|s eficacesaleghat6konyabb,ak.Mivela mell6kn6v ltaldban f6n6v mogottdll,a fels6fokd zerkezetben f6n6v leggyakrabban n6vel66s a mdssz6cska ozt al6lhat6 n6vel6 f6n6v * mds * mell6kn6v):los recuerdosmds hermosos e mi juventud fjlsAgom egszebbeml6keila medicinamdseficazcontra a gripeaz influenzaelleni eghat6-konyabborvossdgEl6fordulazonbana mell6kn6vel6revet6ses (n6vel5* mds *mell6kn6v f6n6v):los miis hermososecuerdos e mi juventudla m6seficazmedicinacontra a gripeMdskora fels6fok0mell6knevet sa mogotte 1166neveta de vagyaz entre eloljdr6k apcsoljdk ssze.el mdshermosode mis recuerdosuvenilesfjAkori ml1keim eg-szebbikela mdseficazentre asmedicinas ontra a gripeaz nfluenza llenigy6gyszerek ozill a leghatdkonyabbA spanyolnyelvtanok z alap-,koz6p-6s fels6fokon ivrllbesz6l-nek m6g egy (n. ,,abszolft fels6fokd" alakr6l s, amely megfelelamagyarnagyon + mell6kn6vszerkezetnek.Ezt az ,,abszol6tels6fo-kot" az -isimo, -a, -os, -asv6gz6d6ssel6pezztik.larguisimo,a, -os,-as : muy largostb.)nagyonhosszl, -akfacilisimo, a, -os,-as(: muy fdcil stb.) agyon dnnyI, -ek

  79

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  80/180

  altisimo, a, -os, -as(: muy alto stb.)nagyon magas, akriquisimo, a, -os,-as : muy rico stb.) agyon azdag, okVann6hdnymell6kn6v, melynek mdssz6csk6val6pzettkoz6p-foka mellettegyegysz6b6l5116endhagy6 oz6pfoka svan. Ugyan-

  ezeknek mell6kneveknekz -isimok6pz6vel 6pzett bszol0tels6-fokuk mellett rendhagy6 bszohit els6fokuk s van. A legfontosabbilyenmel16knevek: 1 er l l l l

  ayO II ,, pef i nf eri l rnoosl l

  1 , I

  E rendhagy6anokozottalakok elent6se 6hdnyesetbenelt6razalapfok(rak6t6l. m6dosult elent6sek yakran b6rnem mindig)6r-vitt 6rtelmfek.mayorde edad nagykorlhermanomenoroccscalidadsuperiorobb, kivdl6min6s6glasextremidadesnferiores z als6v1gtagoklos incisivos uperiores fels6metsz6fogakun esfuerzomdximo hatalmas r6feszit6sel pesomdximoa legnagyobb erhel1sun mfnimode buenavoluntadegy kevlske6akaratel TribunalSupremoa Legfels6 ir6sdg

  80

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  81/180

  A mel l6knevek iisszehasonlft6saA kovetkez6osszehasonlit6 zerkezetek ehets6gesekpontokkaljelolvea mell6kn6v ely6t).tan . . . comoolyan .. , mintmiis . . que .. -bb,mintmenos .. que kev6sb6.., mintel ( la, os, as, o) mds . a leg.. .-bbel (la, os, as, o) menos .. a legkev6sb6..El espanolno es tan dificilcomo el alem6n.A spanyolnemolyannehdz,mint a n6met.Elalemiines miisdiffcilque el espafrol. n6metnehezebb,mint aspanyol.El espanoles menos diffcil que el alemdn.A spanyol kev1sbdnehdz,mint a n1met.Losalumnosm6saplicados onJos6 Esteban. legszorgalmasabbtanul6kJ6zsef s stvdn.Jos6y Esteban on los m6saplicados. 6zsef6s lstvdna legszorgal-masabbak.Losalumnosmenosaplicados on Evay Jorge. legkev6sb6zor-galmasanul6k Eva6s CyorgyEvay.lorge son los menosaplicados.Eva6s Cyorgy a legkev6sbdszorgalmasak.Lo mdsextrafrodel casoes que no hayanavisado.Az a legfurcsdbba dologban,hogy nemsz6ltak.Az inferior6sa superiora que (mint) sz6cskdn ivul az a eloljilr6-val is kapcsol6dhat z osszehasonlitds dsodik agjirhoz.Este rabajoes superiora nuestras uerzas.Eza munka meghalad-ja az er6nket.Suproducci6nuvenilseconsideranferiora la de suvejez. fjAkorimIveit nemtartjdk olyan 6knak, mint az oregkoriakat.

  81

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  82/180

  $v$ os e r t t t e s )A t6sz6mnevek(Los rjmerosardinales)

  1 un, uno,una2 dos3 tres4 cuatro5 cinco6 seis7 sieteB ocho9 nueve

  10 d iez'l' l once12 doce13 trece14 catorce1 5 q u i n c e16 diezy se is17 diezy siete1Bdiezy ocho19 diezy nueve20 veinte21 veinte uno22 veintey dos stb.30 treinta31 treintay uno stb.

  40 cuarenta50 cincuenta60 sesenta70 setentaB0 ochenta90 noventa

  100 ciento101c iento no110c iento iez200 doscientos,as300 trescientos,as400 cuatrocientos,as500 quinientos,as600 seiscientos,as700 setecientos,as800 ochocientos,as900 novecientos as

  1000mi l1001mi l uno1 0 1 0mi ld i e z1110mi l c iento iez2000 dos mil

  10 000 diez mil100 000 cienmil

  1 000 000 un mil l6n

  82

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  83/180

  Megjegyz6seka t6szdmnevek haszn6latdhoza) Uno 6s un egyardnt imnem(ialakok.Uno csakondll6anhasznlrlatos.

  2Cudntos ilo compro?Uno. Hdnykil6t vegyek? gyet.Az un megrovidult lakothaszn6ljuk imnem( f6n6vel6tt.un kilo egykil6 veinti(rn ibroshuszonegyonyuun dia y medio mAsf1l ap

  b) A 16 6s 19, valaminta 21 6s 29 kdzdtti osszetett zdmneveketirhatjukkulonvagyegybe.Ugyeljunk helyesirdsra!diez y seisvagy diecisdis veintey una vagyveintiunadiez y siete vagy diecisiete veintey dos vagy veintid6sdiez y ocho vagydieciocho veintey tres vagy veintitr1sdiez y nuevevagydlecinueve veintey cuatro vagyveinticuatroveintey un vary veintiln veintey sers agyveintis6is

  c) Azy (6s)kot6sz6tcsaka tfzesek6s az egyesek oz6tesszLik i.diez y seis de: ciento sersveintey seis doscientos eiscuarentay seis mil seisochentay seis un mill6n seis

  d) Cientohelyetta cien rovidftettalakothasznSljuk6nevekel6tt, l-letveazokbana szdmnevekben, melyekbena sz|z szorz6nakfog-hat6 el.cien libroscien ventanasc ienmi l ( : 100x1000)cien millone.s: 100x1 000 000)de :cientocincuenta 100+ 50)

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  84/180

  e) A mil (ezer)sz6nakszdmnevekben incs obbes szdma.dos mildiez milHasznSlhatiuk iszont tobbes sziimban mint hatdrozatlansz6m-nevet,amikora de eloljdr6val apcsoljuk f5n6vhez.milesy milesde j6venesezer 6sezerfiataldecenasde milesde htingarosmagyarok izezrei

  D A mill6nsz6mn6v e eloljdr6val apcsol6dik f6n6vhez.Hungria iene 10 millones e habitantes. agyarorszS.gnak0mil-li6 lakosavan.

  A sorsz6mnevek (Los n[meros ordinales)primero, -a els6 sexto,-a hatodiksegundo, a mdsodik s6ptimo,-a hetediktercero,-a harmadik octavo,-a nvolcadikcuarto,-a negyedik noveno, a (ritkdbban ono,-a) kilencedikquinto, -adtodik d6cimo, atizedikTiz fe ett al g hasznSl tosak,t6szirm evekkel he yettesitj0k 6ket.el primer piso,eltercer piso,el octavo piso,el pisoonce,CarlosQuinto, FernandoS6ptimo, LuisCatorceel veinte congresoa huszadikkongresszusel cincuenta niversario e la CuerraCivila polgirhdborI otvene-dik 6vfordul6jaPrimero 6s tercero a f6n6v el6tt megrovidrilneka n6nem66s atdbbesszAm(t lakoknem!):el primer alumno, de: /os primerosalumnos, a primera alumna,lasprimerasalumnasel tercer dia, de: la rcrceravez

  84

 • 7/28/2019 Faluba Kalman - Spanyol Nyelvtan

  85/180

  A hat6rozatlan sz6mnevek (Los numerales indefinidos)A leggyakoribbak: lgunon6hdny,ninguno egy sem, bastanteel6gsok, dernasiado 6l sok, mucho sok, poco kev6s, odo mind, variotobb, cada minden egyes.Nlnguno 6s cadakiv6tel6velhaszndlatosak

  egyes6s tobbes szimban.mucho dinero, muchos lorinessokp6nz, sok orintpoca agua, pocos itros kev6s iz, kev6s iterNo tengo ningunaobjeci6n.Nincssemmif6leellenvet6sem.Tengovariosamigosespafioles. 6bbspanyolbardtomvan.To lo he dicho ya bastantes eces.MAr el1gszermondtam neked.Ninguno hfmnemfi 6n6vel6tt megrovidril.Ningrindfa de la semana rabajo anto como los unes.A h6t egynapjdn semdolgozom annyit, mint hdtf6n.Poco koz6pfoka nenos kevesebb),mucho koz6pfokam:is (tobb)( l6sdm6g80. old.) .Yo hablo mucho, perotri hablasodavfam6s.En sokatbesz6lek, ete m6g tobbet besz6lsz.Esteafro tengo menostiempo que en el afro pasado. ddn keve-sebbaz id6m, mint tavaly.Todo elent6