Top Banner
Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 1 PROGRAM EVROPA PRO OBČANY 2014–2020 PRŮVODCE PROGRAMEM Verze platná od ledna 2014 Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php Tento průvodce se týká pouze grantů na akce, zatímco provozní granty jsou předmětem samostatné výzvy k předkládání návrhů.
33

Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Sep 11, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014

1

PROGRAM EVROPA PRO OBČANY 2014–2020

PRŮVODCE PROGRAMEM Verze platná od ledna 2014

Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

Tento průvodce se týká pouze grantů na akce, zatímco provozní granty jsou předmětem samostatné výzvy k předkládání návrhů.

Page 2: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014

2

OBSAH 1 Úvod .......................................................................................................................................................... 2 Cíl průvodce programem ..................................................................................................................... KAPITOLA I – CELKOVÝ PŘEHLED PROGRAMU EVROPA PRO OBČANY......................... 1 Cíle a priority programu Evropa pro občany .................................................................................... 2 Obecné rysy programu Evropa pro občany ....................................................................................... 3 Struktura programu Evropa pro občany ........................................................................................... 4 Kalendář na období 2014–2020 a zveřejnění výsledků výběru......................................................... 5 Rozpočet programu .............................................................................................................................. 6 Řízení programu Evropa pro občany a kontakty.................................................................................... KAPITOLA II - POSTUP PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ A VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ.................. 1 Postup pro předkládání návrhů ..........................................................................................................

Elektronické žádosti o grant (elektronický formulář)......................................................................... Doplňující dokumentace zasílaná poštou na žádost agentury EACEA ..............................................

2 Výběrové řízení: společná kritéria pro všechny oblasti.......................................................................

2.1 Kritéria způsobilosti pro všechny oblasti ..................................................................................... 2.2 Kritéria pro vyloučení žádostí společná pro všechny oblasti.......................................................... 2.3 Kritéria výběru pro všechny oblasti ................................................................................................ 2.4 Kritéria pro udělení grantu pro všechny oblasti ............................................................................. 2.5 Udělení grantu .................................................................................................................................

3 Výběrové řízení: zvláštní kritéria pro jednotlivé programové oblasti.............................................

3.1 Oblast 1: Evropské historické povědomí 3.2 Oblast 2: Demokratická angažovanost a aktivní občanství 3.2.1 Opatření Partnerství měst .................................................................................................... 3.2.2 Opatření Sítě měst ............................................................................................................... 3.2.3 Opatření Projekty občanské společnosti ..............................................................................

KAPITOLA III - FINANČNÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY .................................................................

Výše grantu......................................................................................................................................... Zásada spolufinancování .................................................................................................................... Rozhodnutí o grantu a grantová dohoda............................................................................................. Povinnosti vyplývající z grantové dohody a rozhodnutí o udělení grantu ......................................... Vyloučení zpětné účinnosti ................................................................................................................ Vyloučení kumulovaného financování ............................................................................................... Zásada neziskovosti............................................................................................................................ Dodržování uzávěrek.......................................................................................................................... Výpočet výše grantu ........................................................................................................................... Platební postupy ................................................................................................................................. Předběžné financování........................................................................................................................ Závěrečná platba ................................................................................................................................. Záruka předběžného financování........................................................................................................ Subdodávky a zadávání zakázek ........................................................................................................ Audity .................................................................................................................................................... Vlastnictví / využití výsledků ............................................................................................................. Viditelnost a publicita......................................................................................................................... Zhodnocení a šíření výsledků .............................................................................................................

Page 3: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014

3

Ochrana údajů..................................................................................................................................... Právní základ ......................................................................................................................................

PŘÍLOHA I – PŘEHLEDNÁ TABULKA KRITÉRIÍ ZPŮSOBILOSTI ................................................. PŘÍLOHA I – PAUŠÁLNÍ ČÁSTKY ....................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

Page 4: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014

4

1. Úvod

Evropskou unii tvoří její občané a je vytvořena pro ně! Podpora a usnadňování širšího zapojení občanů do záležitostí Evropské unie a do toho, co představuje, jsou velmi důležité. Spadá sem potřeba zvýšit jejich účast na utváření aktuálních událostí, stejně jako nutnost zajistit širší porozumění dějinám Evropské unie (dále jen „Unie“) i jejímu vzniku za okolností nastalých po obou světových válkách.

Přijetí Lisabonské smlouvy koncem roku 2009 vedlo k několika změnám posouvajícím Unii blíže k jejím občanům a podporujícím rozšíření přeshraničních diskuzí o otázkách unijní politiky. Nový článek 11 Smlouvy o Evropské unii zavádí zcela nový rozměr participativní demokracie.

Evropa si pro nadcházejících sedm let stanovila náročný program, v němž jde o závažné otázky. Nyní, když musejí být přijata rozhodnutí a stanoveny politiky pro otázky sahající od hospodářského růstu, bezpečnosti po úlohu Evropy ve světě, je více než kdy jindy důležité, aby se občané podíleli na diskusích a pomáhali utvářet politické strategie. Jelikož Evropská komise považuje evropské občanství za důležitý prvek v posilování a zabezpečování procesu evropské integrace, pokračuje v podpoře zapojování evropských občanů do všech aspektů života jejich společenství a umožňuje jim tak podílet se na budování Evropy jako stále užšího svazku.

V těchto souvislostech je program Evropa pro občany přijatý na období 2014–2020 dne významným nástrojem zaměřeným na posílení úlohy všech 500 milionů obyvatel Unie při jejím rozvíjení. Financováním projektů a činností, na nichž se občané mohou podílet, tento program propaguje společné evropské dějiny a hodnoty a posiluje pocit odpovědnosti za vývoj Unie. Programu „Evropa pro občany“ bude na období 2014–2020 přidělen rozpočet ve výši 185 468 000 EUR.

2. Cíl průvodce programem Cílem tohoto průvodce programem je pomáhat všem, kteří mají zájem vytvářet projekty nebo získat finanční podporu v rámci programu Evropa pro občany na období 2014–2020, a pomoci jim porozumět cílům programu a typům činností, které mohou být podporovány. Poskytuje podrobné informace o: – možnostech financování v rámci programu Evropa pro občany, – postupu předkládání žádostí, – výběrovém řízení, – obecných pravidlech pro granty udělované Unií, – lhůtách pro předkládání žádostí.

Page 5: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014

5

KAPITOLA 1: CELKOVÝ PŘEHLED PROGRAMU EVROPA PRO OBČANY 1. Cíle a priority programu Evropa pro občany Všechny projekty musejí být v souladu s cíli programu. Upřednostňovány budou projekty, které mimo to směřují k naplnění ročních priorit programu. Obecné a zvláštní cíle Obecné cíle v rámci celkového záměru spočívajícího v přibližování Evropy jejím občanům jsou:

• přispět k tomu, aby občané porozuměli Unii, jejím dějinám a rozmanitosti,

• pomáhat rozvíjet evropské občanství a zlepšovat podmínky pro občanskou a demokratickou účast na úrovni Unie.

Na nadnárodní nebo evropské úrovni budou sledovány tyto konkrétní cíle:

• prostřednictvím podněcování diskusí, úvah a rozvíjení sítí zvyšovat povědomí o společné paměti, dějinách a hodnotách Unie a o cíli Unie, jímž je podpora míru, prosazování hodnot Unie a blahobyt jejích obyvatel,

• podporovat demokratickou angažovanost a aktivní občanství na úrovni Unie, a to rozvíjením znalostí občanů o procesu tvorby politik Unie a podporou příležitostí ke společenské a mezikulturní angažovanosti a dobrovolnictví na úrovni Unie.

Roční priority programu Evropa pro občany Roční priority jsou v souladu s obecnými cíli programu stanoveny Evropskou komisí po konzultaci s programovým výborem. Žadatelé jsou vybízeni k tomu, aby své projekty vytvářeli v souladu s cíli programu a s ohledem na roční priority. Roční priority budou zveřejňovány na internetových stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) a Evropské komise.

2. Obecné rysy programu Evropa pro občany

Rovný přístup

Program Evropa pro občany by měl být přístupný pro všechny evropské občany bez jakékoli diskriminace na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání či víry, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace. Předkladatelé projektů by měli věnovat patřičnou pozornost nutnosti prosazovat rovné příležitosti pro všechny a nediskriminaci. Zvláštní pozornost bude věnována obtížně dosažitelným skupinám.

Mimořádná pozornost by měla být věnována rovnoměrné integraci a účasti občanů a občanské společnosti ze všech členských států na nadnárodních projektech a činnostech s ohledem na vícejazyčný charakter Unie a potřebu zapojení nedostatečně zastoupených skupin.

Nadnárodní a místní rozměr

Evropské občanství lze nejlépe zakoušet v prostředí přesahujícím národní obzory. Nadnárodní rozměr proto představuje významný rys tohoto programu a lze jej vyjádřit různými způsoby:

• Tematika projektu může vykazovat nadnárodní rozměr tehdy, když se nějaké otázky dotýká z evropské perspektivy nebo jestliže kriticky srovnává různá vnitrostátní hlediska. Takovou

Page 6: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014

6

nadnárodní tematiku je možné rozvíjet poskytnutím prostoru pro vyjádření přímo osobám z různých národnostních prostředí nebo lidem, kteří mají na problematiku originální, nadnárodní pohled.

• Nadnárodní rozměr může také vycházet z povahy předkladatelů projektu – projekt lze vytvářet a provádět ve spolupráci různých partnerských organizací, pocházejících z odlišných zúčastněných zemí.

• Nadnárodního rozměru lze rovněž dosáhnout přímým zacílením projektu na veřejnost z různých zemí nebo tehdy, jestliže jsou výsledky projektu rozšiřovány přes státní hranice, a dostávají se tak nepřímo k celoevropskému publiku.

Předkladatelé projektů jsou vybízeni k tomu, aby posílili nadnárodní rozměr svých projektů, a to pokud možno propojením výše uvedených charakteristik.

Tento nadnárodní rozměr by měl být doprovázen silným místním rozměrem. S ohledem na snahu překlenout propast mezi občany a Evropskou unií je zvláště důležité, aby projekty a činnosti podporované tímto programem zasahovaly občany v jejich každodenním životě a týkaly se otázek, které jsou pro ně významné.

Mezikulturní dialog

Evropská komise se zavázala k prosazování mezikulturního dialogu prostřednictvím různých iniciativ a programů. Program Evropa pro občany může přispět k dosažení tohoto cíle tím, že bude spojovat evropské občany různých národností a různých jazyků a že jim poskytne příležitost účastnit se společných aktivit. Účast na těchto projektech by měla zvýšit povědomí o bohatství evropského kulturního a jazykového prostředí. Měla by rovněž přispět k vzájemnému porozumění a toleranci, a podpořit tak rozvoj tolerantní, dynamické a mnohostranné evropské identity. Předkladatelé projektů by v rámci svých žádostí měli vysvětlit, jakým způsobem se jejich projekt s těmito otázkami vypořádává.

Dobrovolnictví – výraz aktivního evropského občanství

Dobrovolnická činnost je nezbytným prvkem aktivního občanství – dobrovolníci věnují svůj čas ve prospěch ostatních, čímž slouží svému společenství a hrají aktivní úlohu ve společnosti. Rozvíjejí pocit sounáležitostí s vlastním společenstvím, a tím podporují vědomí odpovědnosti. Dobrovolnictví tedy představuje obzvláště silný prostředek rozvoje angažovanosti občanů ve společnosti a jejím politickém životě. Organizace občanské společnosti, sdružení obecného evropského významu, sdružení pro partnerství měst a další zúčastněné organizace často závisejí na dobrovolnické práci, která jim umožňuje uskutečňovat a rozvíjet jejich činnost. V rámci tohoto programu je proto zvláštní pozornost věnována podpoře dobrovolnictví.

3. Struktura programu Evropa pro občany a typy grantů Program je prováděn ve dvou oblastech a v jedné horizontální akci:

• Oblast 1: Evropské historické povědomí: Zvyšování povědomí o společném historickém povědomí a paměti, dějinách a hodnotách a o poslání Unie.

• Oblast 2: Demokratická angažovanost a aktivní občanství: Podpora demokratické angažovanosti a aktivního občanství na úrovni Unie.

Page 7: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014

7

Tato oblast obsahuje následující opatření:

Partnerství měst Sítě měst Projekty občanské společnosti

Tyto dvě oblasti doplňuje horizontální akce, na niž se tento průvodce nezaměřuje.

• Horizontální akce: Zhodnocení: Analýza, šíření a využití výsledků projektu.

Typy grantů: Je třeba rozlišit granty na akce a provozní granty udělované v rámci programu Evropa pro občany. GRANTY NA AKCE mohou být udělovány na projekty (v obou oblastech), tj. na akce s omezeným trváním, během nichž jsou prováděny navrhované konkrétní činnosti. PROVOZNÍ GRANTY se liší od grantů na akce v tom, že poskytují finanční podporu určenou na náklady nezbytné pro řádné provádění běžných trvalých činností organizace. Patří mezi ně: náklady na zaměstnance, náklady na interní schůze, publikace, informace a jejich šíření, cestovní náklady vzniklé v důsledku provádění pracovního programu, úhrady nájmů, odpisy a další náklady přímo související s pracovním programem organizace. Tento průvodce se týká pouze grantů na akce, zatímco provozní granty jsou předmětem samostatné výzvy k předkládání návrhů.

Page 8: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014

8

4. Kalendář na období 2014–2020 a zveřejnění výsledků výběru Lhůty pro předkládání žádostí jsou stanoveny následovně: GRANTY NA AKCE Oblast 1. Evropské historické povědomí

Oblast 2. Demokratická angažovanost a aktivní občanství

* Žádosti musejí být podány do 12:00 hodin (středoevropského času) dne, kdy končí lhůta pro předložení žádostí. Jestliže konec lhůty pro předkládání žádostí připadne na víkend, musí být za konec lhůty považován první pracovní den následující po víkendu. Zveřejnění výsledků výběru

Žadatelé by měli být vyrozuměni o výsledku výběrového řízení nejpozději čtyři měsíce po konci lhůty pro předložení žádostí. V průběhu těchto čtyř měsíců probíhá hodnocení a výběr návrhů, po nichž následuje přijetí rozhodnutí o udělení grantu. Po dokončení těchto kroků budou seznamy vybraných projektů zveřejněny na následující internetové stránce: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/results_compendia/results_en.php

Žadatelé budou rovněž informováni písemně.

Statistické údaje o míře úspěšnosti žadatelů v posledním programu jsou dostupné zde: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/results_compendia/statistics_en.php

5. Rozpočet programu

Celkový rozpočet programu činí 185 468 000 EUR na sedm let (2014–2020) a je financován z rozpočtové položky 16 02 01 rozpočtu Unie.

Lhůta pro předložení žádosti Období způsobilosti: Projekty musejí být zahájeny mezi

1. březen 1. srpnem roku, kdy končí lhůta, a 31. lednem roku následujícího po roku, kdy končí lhůta

Opatření Lhůta pro předložení žádosti*

Období způsobilosti: Projekty musejí být zahájeny mezi

Partnerství měst 1. březen 1. červencem roku, kdy končí lhůta, a 31. březnem

roku následujícího po roku, kdy končí lhůta 1. září 1. lednem a 30. zářím roku následujícího po roku, kdy

končí lhůta Sítě měst 1. březen 1. červencem a 31. prosincem roku, kdy končí lhůta

1. září 1. lednem a 30. červnem roku následujícího po roku,

kdy končí lhůta Projekty občanské společnosti 1. březen 1. srpnem roku uzávěrky a

31. lednem roku následujícího po roku, kdy končí lhůta

Page 9: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014

9

O ročním rozpočtu rozhodují rozpočtové orgány. Následující internetová stránka vám umožní sledovat jednotlivé kroky schvalování rozpočtu: http://ec.europa.eu/budget/documents/2011_en.htm?submenuheader=2

Nařízení, kterým se program zavádí, orientačně určilo, že celkový rozpočet by měl být rozdělen mezi jednotlivé akce na celé programové období 2014–2020 takto: Oblast 1 – Evropské historické povědomí: přibližně 20 % Oblast 2 – Demokratická angažovanost a aktivní občanství: přibližně 60 %

Horizontální akce – Zhodnocení: přibližně 10 % Zbývající vyhrazené prostředky jsou přiděleny na pokrytí obecných, administrativních a technických výdajů programu. 6. Řízení programu Evropa pro občany a kontakty Evropská komise Za rozvoj a bezproblémový chod programu Evropa pro občany odpovídá generální ředitelství pro komunikaci (GŘ COMM). Spravuje rozpočet a průběžně, po konzultacích s programovým výborem, stanovuje zaměření, strategie a prioritní oblasti jednání v rámci programu včetně jeho cílů a kritérií. Navíc řídí a sleduje celkové provádění, následná opatření a hodnocení programu na evropské úrovni. Evropská komise pověřila odpovědností za úkoly související s prováděním programu Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast. Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) Agentura EACEA, ustavená rozhodnutím Evropské komise 2013/776/EU ze dne 18.12.2013, odpovídá za provádění většiny činností v rámci programu Evropa pro občany. Agentura EACEA má na starosti řízení celého životního cyklu těchto projektů včetně zpracování výzev k předkládání návrhů, výběru projektů a podepisování rozhodnutí/dohod o grantech, finančního řízení, sledování projektů, komunikace s příjemci a kontrol na místě. Další informace naleznete na: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php Kontakt: EACEA – Unit P7 Citizenship Avenue du Bourget, 1 (BOUR 01/04A) B-1140 Brusel – Belgie Fax: +32 2 296 23 89; http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php Oblast 1 – Evropské historické povědomí: [email protected] Oblast 2 – Demokratická angažovanost a aktivní občanství: [email protected] (Projekty občanské společnosti) [email protected] (Partnerství měst a Sítě měst)

Page 10: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014

10

Kontaktní místa programu Evropa pro občany Evropská komise, s cílem přinášet informace o programu Evropa pro občany blíže k zúčastněným stranám a poskytovat jim určité vodítko a podporu, zřídila kontaktní místa programu Evropa pro občany. Tyto vnitrostátní struktury jsou odpovědné za zajišťování cíleného a účinného šíření praktických informací o provádění programu, jeho činnostech a možnostech financování přímo mezi občany. Vybízíme žadatele, aby se obrátili na kontaktní místa programu ve svých zemích. Kontaktní údaje kontaktních míst jsou dostupné na následující adrese: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

Členské státy a další zúčastněné země Členské státy EU jsou zapojeny do provádění programu Evropa pro občany prostřednictvím programového výboru, do něhož jmenují své zástupce. S programovým výborem jsou oficiálně konzultovány různé aspekty provádění programu, například navržený roční pracovní plán, kritéria a postupy při výběru atd. Práce programového výboru se účastní také další země zapojené do programu, a to jako pozorovatelé bez hlasovacího práva.

KAPITOLA II: POSTUP PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ A VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Pro všechny oblasti/opatření byl zřízen systém elektronického podávání žádostí. Návrhy projektů musejí být předkládány prostřednictvím elektronické žádosti o grant (elektronického formuláře).

Žádosti zaslané jako tištěný formulář poštou, faxem nebo elektronickou poštou NEBUDOU k dalšímu hodnocení přijaty.

1. Postup pro předkládání návrhů Krok 1: Registrace organizací Žadatelé a všechny organizace, které se mají na návrhu podílet, musejí při předložení žádosti uvádět na formuláři žádosti svůj identifikační kód účastníka (Participant Identification Code, PIC). PIC lze získat registrací organizace v jednotném registračním nástroji (Unique Registration Facility, URF), který je přístupný z portálu pro subjekty ve vzdělávání, kultuře, aktivním občanství a audiovizuální oblasti.1

Mimo to jsou žadatelé (a pouze oni) povinni přiložit následující doklady:

• oficiální formulář identifikace právnické osoby (příslušné formuláře žadatelé naleznou na následující adrese: http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_en.htm),

1 Jednotný registrační nástroj je nástrojem sdíleným s dalšími útvary Evropské komise. Jestliže vaše organizace již má přidělený PIC, který využívala v jiných programech (například výzkumných programech), je tento PIC platný i pro tuto výzvu k předkládání návrhů.

Page 11: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014

11

• formulář finanční identifikace, řádně vyplněný a ověřený bankou, k němuž je pokud možno přiložena kopie posledního bankovního výpisu (viz příslušný formulář finanční identifikace pro jednotlivé země na této adrese: http://ec.europa.eu/budget/execution/ftiers_en.htm)

Jednotný registrační nástroj žadatelům umožňuje nahrávat a aktualizovat informace vztahující se k jejich právnímu postavení.

Informace o způsobu registrace naleznete na portálu na následující adrese:

http://ec.europa.eu/education/participants/portal

Krok 2: Vytvoření a vyplnění elektronického formuláře žádosti Po provedení kroku 1 přejděte na domovskou stránku elektronického formuláře žádosti agentury EACEA a přistupte k vytvoření elektronické žádosti kliknutím na tlačítko Vytvořit nový elektronický formulář žádosti. V elektronickém formuláři musíte vyplnit všechna pole pro údaje. Kromě toho musíte vyplnit a přiložit k elektronickému formuláři dokumenty, které tvoří nedílnou součást žádosti:

• pro všechny oblasti/opatření: čestné prohlášení Úspěšně podaná žádost MUSÍ obsahovat číslo podání, pod nímž bude při předložení žádost automaticky zaevidována. NEPOSÍLEJTE KOPII elektronického formuláře a přiložené dokumenty agentuře EACEA poštou.

Více informací o postupu podávání žádostí naleznete v oddílu „Uživatelská příručka pro podávání návrhů: jak vytvořit, vyplnit a podat elektronický formulář žádosti“ na internetových stránkách EACEA.

Doplňující dokumentace zasílaná poštou VÝHRADNĚ na žádost agentury EACEA

Agentura EACEA si může vyžádat následující dokumentaci:

Pro všechny oblasti/opatření:

• kopii úředního dokladu o DPH, má-li organizace přiděleno číslo plátce DPH,

• kopii usnesení, zákona, vyhlášky nebo rozhodnutí ustavujícího dotčený subjekt (týká se pouze neziskových organizací a partnerských výborů),

• formulář o finanční způsobilosti: vztahuje se pouze na jiné než veřejnoprávní subjekty v případě, že požadovaný grant je vyšší než 60 000 EUR. V takovém případě musí být k řádně vyplněnému formuláři o finanční způsobilosti přiložena účetní závěrka (včetně rozvahy, výkazu zisků a ztrát a příloh) za poslední účetní období, pro nějž bylo uzavřeno účetnictví.

Oficiální formuláře těchto dokumentů jsou dostupné také z: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

Pro partnerství měst a sítě měst:

Page 12: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014

12

• doklad o tom, že vaše organizace jedná jménem jednoho nebo několika místních orgánů (vztahuje se pouze na neziskové organizace a partnerské výbory).

2. Výběrové řízení

Udělování grantů Evropské unie podléhá zásadám transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace. V průběhu výběrového řízení budou žádosti posuzovány podle kritérií způsobilosti, kritérií pro vyloučení, kritérií výběru a kritérií pro udělení grantu.

V následujících kapitolách budou představena kritéria platná pro všechny oblasti (pod bodem 2) a specifická kritéria pro jednotlivé oblasti (pod bodem 3).

2.1 Kritéria způsobilosti pro všechny oblasti Žádosti musejí být plně v souladu s kritérii způsobilosti společnými pro všechny oblasti programu (viz rámeček níže), jakož i se specifickými kritérii způsobilosti a kritérii pro udělení grantu vztahujícími se na jednotlivá opatření (viz níže bod 3). Kritéria způsobilosti jsou rozdělena do tří hlavních kategorií zaměřených na a) žadatele a partnery, b) charakter a rozsah projektu a c) žádost. Pojmem „partneři“ se rozumí organizace zapojené do projektu. Tento průvodce nabízí přehlednou tabulku kritérií způsobilosti uplatňovaných v rámci programu Evropa pro občany (viz PŘÍLOHA I).

Podle kritérií pro udělení grantu jsou posuzováni pouze žadatelé, kteří byli vyhodnoceni jako způsobilí2. Dozor nad spolehlivostí posouzení kritérií způsobilosti prostřednictvím elektronického formuláře provádějí zaměstnanci agentury EACEA. Jestliže návrh projektu tato kritéria nesplní, bude zamítnut, aniž by byl dále hodnocen.

A. Žadatel a partneři

1. Právní postavení Žadatelé a partneři musejí být buď veřejnými orgány, nebo neziskovými organizacemi s právní subjektivitou (viz specifická kritéria způsobilosti platná pro každou oblast/opatření). 2. Sídlo v zúčastněné zemi Žadatelé a partneři musejí mít sídlo v jedné ze zemí zúčastněných v programu. Na programu se musí podílet alespoň jeden členský stát EU.

• Zúčastněné země

Program je otevřen pro všech 28 členských států Evropské unie: Belgii, Bulharsko, Českou republiku, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francii, Chorvatsko, Irsko, Itálii, Kypr, Litvu, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Maltu, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, 2 Žadatelé, kteří nesplňují kritéria způsobilosti, nemohou úspěšně dokončit proces předkládání žádosti. Po neúspěšném podání žádosti se ve spodní části elektronického formuláře objeví „hlášení o chybě“ uvádějící příčiny selhání včetně těch, které souvisejí s kritérii způsobilosti. Žadatelé jsou tak procesem předkládání žádosti prováděni a mají možnost okamžitě zjistit, ve kterých bodech nesplňují kritéria způsobilosti, tyto body napravit a žádost znovu podat.

Page 13: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014

13

Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko.

• Další potenciální zúčastněné země

Program je potenciálně otevřen následujícím kategoriím zemí za předpokladu, že s Komisí podepsaly memorandum o porozumění.

a) přistupující země, kandidátské země a potenciální kandidátské země, v souladu s obecnými zásadami a všeobecnými podmínkami pro účast těchto zemí na programech Unie stanovenými příslušnými rámcovými dohodami, rozhodnutími Rady přidružení a obdobnými dohodami;

b) země ESVO, které jsou smluvními stranami Dohody o EHP, v souladu s ustanoveními této dohody. 3. Druh organizace (Viz specifická kritéria způsobilosti pro jednotlivé oblasti/opatření.) 4. Počet partnerů (Viz specifická kritéria způsobilosti pro jednotlivé oblasti/opatření.) B. Charakter a rozsah projektu Viz specifická kritéria způsobilosti pro jednotlivé oblasti/opatření. 1 Počet účastníků 2 Rozpočet 3 Místo konání a počet činností 4 Období způsobilosti / doba trvání projektu C. Žádost 1. Oficiální formulář žádosti Návrhy projektů budou posuzovány, pokud jsou podány prostřednictvím elektronické žádosti o grant (elektronického formuláře). Žádosti zaslané jako tištěný formulář poštou, faxem nebo elektronickou poštou NEBUDOU k dalšímu hodnocení přijaty. Další podrobnosti naleznete v kapitole 1 – Postup pro předkládání návrhů. 2. Uzávěrka Návrhy projektů musejí být předloženy ve stanovených lhůtách a projekty musejí být zahájeny v příslušném období způsobilosti (viz kalendář). 3. Úřední jazyky Oficiální formulář žádosti (elektronický formulář) musí být kompletně vyplněný v jednom z 24 úředních jazyků EU, jimiž jsou: angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, chorvatština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština.

Page 14: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014

14

(Viz: http://europa.eu/about-eu/facts-figures/administration/index_cs.htm)

2.2 Kritéria pro vyloučení žádostí společná pro všechny oblasti

Žadatelé, kteří žádají o grant ve výši přesahující 60 000 EUR, musejí podepsat čestné prohlášení osvědčující, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v článku 106 odst. 1, čl. 107 a čl. 109 odst. 2 písm. a nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012 (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie 3 (finanční nařízení) tak, jak jsou uvedeny dále. Toto čestné prohlášení tvoří nedílnou součást formuláře žádosti. Žadatelé budou vyloučeni z účasti v programu Evropa pro občany, jestliže se nacházejí v jedné z těchto situací:

• jsou v úpadku nebo v likvidaci, jsou předmětem soudní správy, uzavřeli dohodu o vyrovnání se

svými věřiteli, pozastavili svou obchodní činnost, je vůči nim vedeno v těchto věcech soudní řízení nebo jsou v podobné situaci vyplývající z podobných řízení stanovených vnitrostátními právními předpisy a nařízeními,

• oni sami nebo osoby oprávněné za ně jednat či je zastupovat, rozhodovat o nich nebo je ovládat, byli příslušným orgánem členského státu pravomocně odsouzeni pro trestný čin související s jejich podnikáním,

• dopustili se vážného profesního pochybení, které může veřejný zadavatel prokázat jakýmikoli prostředky, včetně rozhodnutí Evropské investiční banky (EIB) a mezinárodních organizací,

• nesplnili povinnosti související s placením příspěvků na sociální zabezpečení nebo placením daní podle právních předpisů země, v níž jsou usazeni, nebo podle právních předpisů země odpovědné schvalující osoby nebo země, ve které se má grantová dohoda / rozhodnutí o udělení grantu uplatnit,

• oni sami nebo jiné osoby oprávněné je zastupovat, rozhodovat za ně nebo na ně dohlížet byli pravomocně odsouzeni za podvod, korupci, zločinné spolčení, praní peněz nebo za jiné protiprávní jednání poškozující finanční zájmy Unie,

• je jim uložena správní sankce podle čl. 109 odst. 1 finančního nařízení.

Žadatelé neobdrží finanční podporu, pokud v průběhu řízení o udělení grantu:

• u nich dojde ke střetu zájmů, • neposkytli informace požadované agenturou, které jsou podmínkou pro účast v řízení

o poskytnutí grantu, nebo vědomě poskytli informace nesprávné, • nacházejí se v některé ze situací uvedených v čl. 106 odst. 1 finančního nařízení, která je

vylučuje z účasti na řízení o udělení grantu.

V souladu s článkem 109 finančního nařízení mohou být žadatelům, kteří předložili nesprávné prohlášení nebo u nichž bylo zjištěno vážné porušení smlouvy spočívající v nedodržení jejich smluvních závazků v souvislosti s předchozím řízením o udělení grantu, uloženy správní a finanční sankce.

2.3 Kritéria výběru pro všechny oblasti

3 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1 http://ec.europa.eu/dgs/budget/index_cs.htm

Page 15: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014

15

Návrhy projektů, které splňují kritéria způsobilosti, jsou podrobeny důkladnému hodnocení na základě finanční a provozní způsobilosti žádajících organizací. Finanční způsobilostí se rozumí, že žadatel má stabilní a dostatečné finanční zdroje na vykonávání své činnosti po dobu trvání projektu. Žadatel předloží čestné prohlášení osvědčující jeho finanční způsobilost. Vedle toho v případech, kdy požadovaná výše grantu přesahuje 60 000 EUR, bude finanční způsobilost posouzena na základě následujícího dokumentu, který musí žadatel předložit:

• formulář finanční způsobilosti, k němuž je přiložena oficiální účetní závěrka (včetně rozvahy, výkazu zisků a ztrát a příloh) za poslední účetní období, pro nějž bylo uzavřeno účetnictví.

Pozn.: Ověřování finanční způsobilosti se nevztahuje na veřejnoprávní subjekty.

Pokud agentura EACEA dospěje k závěru, že požadovaná finanční způsobilost – posouzená na základě předložené dokumentace – nebyla prokázána nebo je nedostatečná, může: • požádat o další informace,

• požadovat bankovní záruku,

• nabídnout grantovou dohodu / rozhodnutí o udělení grantu bez předběžného financování,

• nabídnout grantovou dohodu / rozhodnutí o udělení grantu se splátkovou úhradou předběžného

financování.

• zamítnout žádost,

Provozní způsobilostí se rozumí, že žadatel musí prokázat, že má nezbytné schopnosti a motivaci uskutečnit navrhovaný projekt. Provozní způsobilost bude posuzována na základě zkušeností žadatele s řízením projektů v dané oblasti. Žadatel předloží čestné prohlášení a v případě grantů v požadované výši přesahující 60 000 EUR může agentura požádat o další podpůrné doklady. Tuto informaci je třeba uvést ve zvláštním oddíle formuláře žádosti, který je k tomuto účelu určen.

2.4 Kritéria pro udělení grantu pro všechny oblasti

Kritéria pro udělení grantu umožňují Evropské komisi a agentuře EACEA vyhodnotit kvalitu podaných žádostí s ohledem na cíle programu Evropa pro občany. Na základě těchto kritérií budou granty uděleny těm žádostem, které co nejvíce zvýší celkovou efektivitu programu Evropa pro občany. Způsobilé žádosti jsou analyzovány hodnotícím výborem, který se skládá z úředníků Evropské komise a agentury EACEA. Jeho práce se opírá o hodnocení kvality způsobilých žádostí prováděné nezávislými odborníky. Hodnotící výbor navrhuje seznam projektů, které mohou grant získat na základě bodů obdržených při hodnocení a dostupných rozpočtových prostředků. Následující kritéria pro udělení grantu jsou platná pro všechny projekty:

% celkového možného počtu bodů

Page 16: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014

16

30 % Soulad s cíli programu a programové oblasti:

• Přiměřenost cíle předloženého projektu s ohledem na cíle programu Evropa pro občany a cíle příslušné oblasti a opatření.

• Navrhované činnosti a očekávané výsledky by měly přispívat k dosahování cílů programu, příslušné oblasti a opatření.

• Tematické zaměření musí být v souladu s cíli programu, příslušné oblasti a opatření a pokud možno zohledňovat roční priority.

35 % Kvalita plánu činností v rámci projektu:

• Činnosti musejí být uzpůsobeny plnění potřeb a cílů projektu.

• Soudržnost: shoda cílů jednotlivých navrhovaných činností a přizpůsobení navrhovaných vstupů a zdrojů cílům.

• Efektivita: účinků by mělo být dosahováno s přiměřenými náklady.

• Projekty musejí mít jasně formulovaný evropský rozměr.

• Upřednostňovány jsou projekty, které spojují různé druhy organizací (místní orgány, nevládní organizace, výzkumné ústavy atd.), rozvíjejí různé druhy činností (výzkum, neformální vzdělávání, veřejné debaty, výstavy atd.) nebo zapojují občany pocházející z různých cílových skupin.

Upřednostňovány jsou projekty využívající nové pracovní metody a nabízející inovativní činnosti nebo takové, k nimž je méně příležitostí.

15 % Šíření:

• Každý z projektů podpořených v rámci programu musí vynaložit nezbytné úsilí, aby zajistil využití a rozšíření svých výsledků.

• Navrhovaný projekt by měl mít multiplikační účinek a dolehnout i na širší publikum, a nikoli jen na to, které se činnosti přímo účastní.

• Měl by být vytvořen realistický a praktický plán šíření, který umožňuje účinný přenos a sdílení výsledků, které projekt očekává.

20 % Dopad a zapojení občanů:

• Počet organizací, účastníků a zapojených zemí by měl být dostatečně velký k tomu, aby dokázal zajistit skutečně evropský dosah navrhovaného projektu.

• Dopad: Granty budou přednostně poskytovány projektům se silným dopadem, bez ohledu na jejich rozsah, zejména takovým, které přímo souvisejí s politikami Unie a jejichž záměrem je podílet se na formování politické agendy Unie.

• Udržitelnost: Navrhované projekty/činnosti by měly být zaměřeny na dosahování střednědobých či dlouhodobých účinků.

• Navrhované činnosti by měly účastníkům poskytnout možnost aktivně se zapojit do projektu a do vzneseného tématu.

• Měla by se usilovat o rovnováhu mezi občany, kteří již jsou v rámci organizací/institucí aktivní, a těmi, kteří dosud nejsou zapojeni.

• Upřednostňovány budou projekty, které zapojují občany pocházející z nedostatečně zastoupených skupin nebo ze skupin s méně příležitostmi.

Page 17: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014

17

Rozsah projektů a zeměpisná rovnováha V souladu s požadavky výchozího právního aktu bude při výběru v nejvyšší možné míře zohledněna zeměpisná rovnováha.

2.5. Udělení grantu Teprve po dokončení výše popsaného postupu výběru lze výběrové řízení považovat za ukončené a může být zveřejněn seznam návrhů vybraných ke spolufinancování. V rámci dostupných finančních prostředků získají grant způsobilé návrhy s nejvyšším počtem bodů. Vybraní žadatelé dostanou grantovou dohodu / rozhodnutí o udělení grantu, v níž/němž bude uvedena výše Unií poskytnutého grantu a stanoveny podmínky pro jeho poskytnutí.

3. Výběrové řízení: specifická kritéria pro jednotlivé programové oblasti 3.1. Oblast 1 – Evropské historické povědomí

Evropská unie je postavena na základních hodnotách, mezi něž patří svoboda, demokracie a úcta k lidským právům. Aby mohl být plně doceněn obsah těchto slov, je nezbytné udržovat na živu vzpomínky na minulost jakožto prostředek, jak minulost překonat a budovat budoucnost. V této oblasti mohou být podpořeny následujících typy projektů: V této oblasti budou podporovány činnosti, které vybízejí k úvahám nad evropskou kulturní rozmanitostí a nad společnými hodnotami v nejširším smyslu. V této souvislosti je financování zacíleno na projekty, které uvažují nad příčinami vzniku totalitních režimů v moderních dějinách Evropy (zvláštně, mimo jiné, nacismu, který vedl k holokaustu, fašismu, stalinismu a totalitních komunistických režimů) a které připomínají oběti jejich zločinů. Tato oblast zahrnuje rovněž činnosti týkající se dalších významných okamžiků a událostí v nedávných evropských dějinách. Upřednostní zejména činnosti, které podporují toleranci, vzájemné porozumění, mezikulturní dialog a smíření jakožto prostředek k překonání minulosti a budování budoucnosti, a především ty činnosti, které se zaměřují na mladší generaci. Očekává se, že projekty prováděné v této oblasti budou zahrnovat různé druhy organizací (místní orgány, nevládní organizace, výzkumné ústavy atd.), rozvíjet různé druhy činností (výzkum, neformální vzdělávání, veřejné debaty, výstavy atd.) nebo zapojovat občany pocházející z různých cílových skupin. Navíc by projekty měly být prováděny na nadnárodní úrovni (vytváření a provozování nadnárodních partnerství a sítí) nebo s jasným evropským rozměrem.

Výběrové řízení

Page 18: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014

18

Kromě výše popsaných obecných kritérií způsobilosti, kritérií pro vyloučení a kritérií výběru (viz body 2.1 až 2.3) musejí být v případě projektů v oblasti evropského historického povědomí splněna následující specifická kritéria způsobilosti.

Specifická kritéria pro projekty v oblasti evropského historického povědomí A. Žadatel a partneři 1. Druh organizace Místní/regionální veřejné orgány nebo neziskové organizace, včetně organizací občanské společnosti, sdružení přeživších a kulturních, mládežnických, vzdělávacích a výzkumných organizací a sdružení partnerských měst. 2. Počet partnerů Projektu se musí účastnit organizace z nejméně jednoho členského státu. Upřednostňovány jsou nadnárodní projekty. B. Charakter a rozsah projektu 1. Rozpočet Maximální způsobilý grant na projekt: 100 000 EUR. 2. Místo činnosti Činnosti se musejí uskutečnit v jedné ze způsobilých zemí. 3. Období způsobilosti / doba trvání projektu Projekt musí být zahájen v příslušném způsobilém období (viz kalendář). Maximální doba trvání projektu je 18 měsíců.

3.2. Oblast 2: Demokratická angažovanost a aktivní občanství V této oblasti budou podporovány činnosti, které se týkají aktivního občanství v nejširším smyslu, se zvláštním důrazem na činnosti přímo související s politikami Unie, a jejichž záměrem je konkrétně se podílet na procesu formování politické agendy Unie v oblastech souvisejících s cíli programu. Tohoto cíle lze dosahovat ve všech fázích procesu a spolu se všemi institucionálními partnery, přičemž související činnosti zahrnují: činnosti přípravy agendy jednání, podpora určitých názorů v přípravné fázi a vyjednávání o návrzích politik, poskytování zpětné vazby k příslušným iniciativám, které jsou prováděny. Očekává se rovněž, že podpořené činnosti budou využívat strukturovaných postupů zaručujících jejich dlouhodobý účinek. Tato oblast pokrývá rovněž projekty a iniciativy rozvíjející příležitosti k vzájemnému porozumění, mezikulturnímu solidaritě, společenskému zapojení a dobrovolnictví na úrovni Unie.

3.2.1. Opatření Partnerství měst Cílem tohoto opatření je podpora projektů, které zprostředkovávají setkávání různých skupin občanů z partnerských měst nad tématy odpovídajícími cílům programu. Upřednostňovány jsou projekty, které se zaměřují na každoročně stanovované priority tohoto opatření. Prostřednictvím povzbuzování občanů na místní i unijní úrovni k diskusím nad konkrétními tématy evropské politické agendy toto opatření usiluje o prosazování občanské angažovanosti při formování politik Unie a o rozvíjení příležitostí ke společenskému zapojení a dobrovolnictví na úrovni Unie.

Page 19: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014

19

Partnerství měst musí být chápáno v širokém smyslu. Tento pojem zahrnuje obce, které uzavřely nebo se zavázaly uzavřít dohody o partnerství, stejně jako obce, které využívají jinou formu partnerství podporující jejich spolupráci a kulturní vztahy.

Výběrové řízení

Vedle výše popsaných obecných kritérií způsobilosti, kritérií pro vyloučení, kritérií výběru a udělování grantů (viz 2.1 až 2.3) musejí být v případě projektů v oblasti partnerství měst splněna následující specifická kritéria způsobilosti.

Specifická kritéria pro projekty v oblasti partnerství měst A. Žadatel a partneři 1. Druh organizace Města/obce nebo jejich výbory pro partnerství obcí nebo další neziskové organizace zastupující místní orgány. 2. Počet partnerů Do projektu musejí být zapojeny obce z nejméně 2 způsobilých zemí, z nichž přinejmenším jedna je členským státem EU. B. Charakter a rozsah projektu 1. Počet účastníků Do projektu musí být zapojeno nejméně 25 pozvaných účastníků. „Pozvaní účastníci“ jsou mezinárodní účastníci4 vyslaní způsobilým partnerem / způsobilými partnery. 2. Rozpočet Maximální způsobilý grant na projekt: 25 000 EUR 3. Místo činností Činnosti se musejí uskutečnit v jedné ze zemí účastnících se projektu. 4. Období způsobilosti / doba trvání projektu Projekt musí být zahájen v příslušném způsobilém období, které závisí na uzávěrce pro opatření, v jehož rámci je žádost předkládána (viz kalendář). Maximální doba trvání setkání: 21 dnů.

3.2.2. Opatření Sítě měst

Obce a sdružení spolupracující dlouhodobě na společném tématu se mohou rozhodnout vytvářet sítě měst s cílem dosáhnout udržitelnější spolupráce. Vytváření sítí obcí zabývajících se otázkami společného zájmu se zdá být důležitým prostředkem, který umožňuje výměnu poznatků o osvědčených postupech.

Partnerství obcí je silnou vazbou, která spojuje obce, proto je třeba potenciál sítí tvořený řadou partnerských vazeb mezi městy využít k rozvoji tematické a dlouhodobé spolupráce mezi městy. 4 To znamená mezinárodní účastníci vysílaní partnery z jiných způsobilých zemí, než je hostitelská země partnerství.

Page 20: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014

20

Evropská komise podporuje rozvoj těchto sítí, které jsou důležité pro zajištění strukturované, intenzivní a mnohostranné spolupráce, a přispívají tak k maximálnímu umocnění dopadu programu. Upřednostňovány jsou sítě zaměřené na roční prioritní tematiku.

Očekávaný přínos sítí měst:

• Propojení řady činností týkajících se předmětů společného zájmu, kterými je vhodné se zabývat v kontextu cílů nebo ročních priorit programu.

• Vymezení cílových skupin, pro které jsou zvolená témata zvlášť významná, a zapojení příslušníků daného společenství, kteří jsou činní v příslušné oblasti (tj. odborníků, místních sdružení, občanů tématem přímo dotčených a skupin občanů atd.).

• Vytvoření základu pro budoucí iniciativy a akce pořádané zúčastněnými městy, které se budou týkat řešené problematiky nebo případně dalších otázek společného zájmu.

Výběrové řízení

Vedle výše popsaných obecných kritérií způsobilosti, kritérií pro vyloučení, kritérií výběru a udělování grantů (viz 2.1 až 2.3) musejí být v případě projektů v oblasti sítí měst splněna následující specifická kritéria způsobilosti.

Specifická kritéria v oblasti sítí měst: A. Žadatel a partneři 1. Druh organizace / žadatelé: • Města/obce nebo jejich výbory pro partnerství obcí nebo sítě,

• místní/regionální orgány na dalších úrovních,

• federace/sdružení místních orgánů,

• neziskové organizace zastupující místní orgány.

2. Partneři:

Neziskové organizace občanské společnosti mohou být, vedle své povahy žadatelů, také partnery těchto projektů.

2.1. Počet partnerů Do projektu musejí být zapojeny obce nejméně ze 4 způsobilých zemí, z nichž přinejmenším jedna je členským státem EU. B. Charakter a rozsah projektu 1. Počet účastníků Do projektu musí být zapojeno nejméně 30 % pozvaných účastníků. „Pozvaní účastníci“ jsou mezinárodní účastníci vyslaní způsobilým partnerem / způsobilými partnery. 2. Rozpočet Maximální způsobilý grant na projekt: 150 000 EUR 3. Místo konání a počet činností Činnosti se musejí uskutečnit v jedné ze způsobilých zemí. V rámci jednoho projektu musejí být naplánovány nejméně 4 akce.

Page 21: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014

21

4. Období způsobilosti / doba trvání projektu Projekt musí být zahájen v příslušném způsobilém období, které závisí na uzávěrce pro opatření, v jehož rámci je žádost předkládána (viz kalendář). Maximální doba trvání projektu je 24 měsíců.

3.2.3. Opatření Projekty občanské společnosti Cílem tohoto opatření je pomoci projektům podporovaným nadnárodními partnerstvími a sítěmi, které přímo zapojují občany. Tyto projekty umožňují setkávání občanů z různých výchozích prostředí při činnostech přímo souvisejících s politikami Unie, se záměrem poskytnout jim příležitost konkrétně se podílet se na procesu formování politické agendy Unie v oblastech souvisejících s cíli programu. Lze připomenout, že tohoto cíle lze dosahovat ve všech fázích procesu a spolu se všemi institucionálními partnery, přičemž související činnosti zahrnují zejména: činnosti přípravy agendy jednání, podporu určitých názorů v přípravné fázi a vyjednávání o návrzích politik, poskytování zpětné vazby k příslušným prováděným iniciativám. Za tímto účelem budou tyto projekty vybízet občany ke společné činnosti nebo k diskusi o ročních prioritních tématech programu na místní i evropské úrovni Projekt by měl spočívat v podněcování a organizaci úvah, diskusí a dalších činností vztahujících se k ročním prioritním tématům programu a navrhovat konkrétní řešení, která lze nalézt prostřednictvím spolupráce a koordinace na evropské úrovni, a zajišťovat konkrétní napojení na výše zmíněný postup utváření politik. Projekty by měly do provádění aktivně zapojovat velké množství občanů a zaměřovat se na pokládání základů dlouhodobého síťového propojení mnoha organizací činných v této oblasti nebo na podporu jeho rozvoje.

Tímto opatřením jsou podporovány projekty prováděné v nadnárodním partnerství a povzbuzující solidaritu, společenskou angažovanost a dobrovolnictví na úrovni Unie.

Projekt občanské společnosti musí zahrnovat přinejmenším dva z následujících tří druhů činností:

Prosazování společenské angažovanosti a solidarity: činnosti umožňující propagovat diskuse/kampaně/akce k otázkám společného zájmu v širším rámci práv a odpovědností občanů Unie a propojovat je s evropskou politickou agendou a procesem utváření politik.

Shromažďování názorů: činnosti zaměřené na shromažďování individuálních názorů občanů na určitá témata, která budou každoročně definována, a podporující přístup zdola nahoru (včetně využívání sociálních sítí, webových seminářů atd.) a mediální gramotnost.

Dobrovolnictví: činnosti podporující solidaritu občanů v rámci Unie i mimo ni.

Výběrové řízení

Vedle výše popsaných obecných kritérií způsobilosti, kritérií pro vyloučení, kritérií výběru a udělování grantů (viz 2.1 až 2.3) musejí být v případě projektů v oblasti občanské společnosti splněna následující specifická kritéria způsobilosti.

Specifická kritéria pro projekty v oblasti občanské společnosti: A. Žadatel a partneři 1. Druh organizace

Page 22: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014

22

Žadatelé: neziskové organizace včetně organizací občanské společnosti a vzdělávacích, kulturních a výzkumných institucí. Partneři: Místní/regionální veřejné orgány nebo neziskové organizace, včetně organizací občanské společnosti, vzdělávacích, kulturních a výzkumných institucí, výborů a sítí partnerských měst. 2. Počet partnerů Do projektu musejí být zapojeny organizace nejméně ze 3 způsobilých zemí, z nichž přinejmenším jedna je členským státem EU. B. Charakter a rozsah projektu 1. Rozpočet Návrhy projektů musejí dodržet kritérium související s maximálním způsobilým grantem poskytovaným na projekt. Maximální způsobilý grant na projekt: 150 000 EUR. 2. Místo činnosti Činnosti se musejí uskutečnit v jedné ze způsobilých zemí. 3. Období způsobilosti / doba trvání projektu Projekt musí být zahájen v příslušném způsobilém období (viz kalendář na s. 8). Maximální doba trvání projektu je 18 měsíců.

KAPITOLA III: FINANČNÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY

Jako všechny granty Evropské unie podléhají i finanční příspěvky udělované v rámci programu Evropa pro občany určitým pravidlům vyplývajícím z finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Unie a jeho prováděcích pravidel5 tak, jak stanoví všeobecné podmínky pro dotace Evropské komise. Jejich uplatňování je povinné.

Výše grantu

Je třeba vzít na vědomí, že částku udělenou na základě grantové dohody / rozhodnutí o udělení grantu je třeba považovat za maximum, které nelze za žádných okolností zvýšit. Agentura EACEA stanoví na základě závěrečné zprávy příjemce výši závěrečné platby, která má být příjemci poskytnuta.

Zásada spolufinancování

Grant Unie nemůže pokrýt celé náklady na projekt.

5 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1)

Page 23: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014

23

Rozhodnutí o udělení grantu a grantová dohoda

Pokud je projekt schválen, obdrží příjemce v závislosti na místě, kde má sídlo, buď rozhodnutí o udělení grantu, nebo grantovou dohodu.

• Rozhodnutí o udělení grantu: jednostranný akt udělení podpory příjemci. Na rozdíl od grantové dohody nemusí příjemce rozhodnutí podepsat a akci může zahájit ihned po obdržení rozhodnutí/oznámení. Použitím rozhodnutí o grantu se tedy proces urychlí. Rozhodnutí o udělení grantu se týká příjemců se sídlem v EU.

• Grantová dohoda musí být podepsána příjemcem a obratem navrácena agentuře EACEA. EACEA bude poslední stranou, která ji podepíše. Grantová dohoda se týká příjemců se sídlem mimo EU.

Vzorové rozhodnutí o udělení grantu a vzorová grantová dohoda budou k dispozici na této internetové stránce: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

Obecné podmínky týkající se rozhodnutí o udělení grantu / grantové dohody jsou k dispozici v oddílu „Registr dokumentů“ („Documents register“) na internetové stránce EACEA http://eacea.ec.europa.eu/index.htm.

Povinnosti vyplývající z grantové dohody a rozhodnutí o udělení grantu

Předložením formuláře žádosti o grant se žádající organizace zavazuje ke splnění všech podmínek uvedených v průvodci programem, včetně obecných podmínek, které jsou přílohou grantové dohody / rozhodnutí o udělení grantu. Veškeré žádosti o změnu rozhodnutí o udělení grantu / grantové dohody musí být předloženy agentuře EACEA v souladu s ustanoveními rozhodnutí o udělení grantu / grantové dohody. Žádost musí být agentuře EACEA předložena ke schválení v písemné formě nejpozději jeden měsíc před ukončením projektu. Nejsou povoleny žádné úpravy, které by měly za následek změnu hlavní myšlenky plánovaných činností. Jakákoliv změna v plánovaných činnostech bez předchozího schválení agentury EACEA může mít za následek zrušení grantu.

Zákaz retroaktivity

Udělení grantu se zpětným účinkem na již ukončené projekty je vyloučeno.

Grant může být udělen na projekt, který již byl zahájen, pouze pokud je žadatel schopen prokázat nutnost zahájit projekt před podpisem grantové dohody nebo před oznámením o rozhodnutí o udělení grantu. V takových případech však nesmí výdaje způsobilé pro financování vzniknout před datem předložení žádosti o grant.

Daná organizace projekt zahajuje před podpisem grantové dohody nebo před oznámením o rozhodnutí o udělení grantu na vlastní riziko, zahájení projektu nezvyšuje pravděpodobnost udělení grantu a agentuře EACEA v žádném případě nevzniká závazek takový projekt financovat.

Vyloučení kumulovaného financování Každý jednotlivý projekt má nárok získat na stejnou činnost pouze jeden grant z rozpočtu Unie. Za tímto účelem musejí žadatelé ve své žádosti poskytnout údaje o každé další žádosti o grant, kterou

Page 24: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014

24

předložili Unii na stejný projekt nebo na jeho část ve stejném účetním období, a uvést u každého grantu rozpočtovou položku, program Unie a částku.

Zásada neziskovosti

Účelem ani důsledkem grantů nesmí být dosažení zisku v rámci akce příjemce.

Tato zásada se neuplatňuje na granty založené na paušálních částkách a na granty na částky rovnající se 60 000 EUR nebo nižší.

Dodržování lhůt

Jestliže příjemce chce projekt odložit tak, že bude ukončen později než k datu uvedenému v rozhodnutí o udělení grantu / grantové dohodě, přičemž však bude současně dodržena maximální doba trvání stanovená pro každou akci, je nutné agentuře EACEA předložit oficiální žádost. V žádosti je nutné vysvětlit, proč k odložení došlo, a uvést návrh pozměněného časového plánu. Žádost bude agenturou EACEA analyzována a, bude-li přijata, bude příjemci zaslána změna rozhodnutí o udělení grantu / grantové dohody.

Žádostem o odložení projektu o více než 3 měsíce se NEVYHOVUJE.

Výpočet výše grantu Výše grantu je vypočtena na základě systému paušálního financování stanoveného formou „rozmezí“. Pro všechny zúčastněné země platí stejné parametry. Paušální částky pokrývají všechny způsobilé náklady na akce, to znamená: – personální náklady související přímo s akcí, – cestovní a pobytové náklady účastníků setkání, – pronájem místnosti, náklady na tlumočení/překlad nezbytné/ý k uskutečnění setkání, – náklady na komunikaci/šíření informací související s akcemi, – náklady na koordinaci vzniklé zapojením většího počtu organizací, – náklady na vyhledávání informací a počítačové nástroje nezbytné při přípravných činnostech v rámci akcí 1 a 2.3. V případě partnerství měst paušální částka vychází výhradně z počtu pozvaných účastníků, to znamená zahraničních účastníků vyslaných partnery ze způsobilých zemí jiných, než je hostitelská partnerská země. Pokud jde o ostatní oblasti/opatření, vychází paušální částka ze tří parametrů, které jsou nutnou součástí každé akce týkající se občanství: počtu účastníků, počtu zapojených zemí a počtu uskutečněných událostí, a nemá přímý dopad na formát činností. Paušální částka je nejprve určena vynásobením počtu účastníků počtem zemí a následně, v případě většího počtu událostí/činností, jsou paušální částky odpovídající každé události/činnosti sečteny. V případě projektů oblasti 1 (evropské historické povědomí) a 2.3 (projekty občanské společnosti) může být užitečné naplánovat přípravné nebo výzkumné činnosti nebo činnosti související se sociálními sítěmi. K tomuto účelu systém stanovuje paušální částky omezené v závislosti na počtu účastníků takové činnosti. Tyto částky zahrnují dohromady všechny přípravné činnosti, jinými slovy, paušální částka vychází z celkového počtu účastníků, a nikoli z počtu uskutečněných přípravných aktivit. Každému projektu může být přidělena pouze jedna paušální částka tohoto druhu. Tento paušální systém odpovídá pěti požadavkům:

Page 25: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014

25

a) Jednotnost Systém zajišťuje jednotný přístup ke všem akcím v rámci programu, bez ohledu na jejich konkrétní vlastnosti (s výjimkou opatření Partnerství měst). b) Jednoduchost Systém nevyžaduje žádný složitý výpočet – je okamžitě použitelný. c) Transparentnost Systém je transparentní: umožňuje okamžitou identifikaci výše příspěvku, ať již před jeho přidělením, nebo po něm. d) Rovnost zacházení Systém je nediskriminující, neboť se všemi uchazeči – bez ohledu na jejich zemi původu – zachází na základě stejných parametrů. e) Efektivita Systém umožňuje rychlejší zpracování závěrečných zpráv, a tudíž i rychlejší proplacení. Platební postupy

Předběžné financování Pokud je projekt schválen, agentura EACEA zašle příjemci rozhodnutí o udělení grantu nebo grantovou dohodu s grantem vyjádřeným v eurech a s uvedením podrobných údajů o podmínkách a výši finančního příspěvku.

Na základě posouzení finanční způsobilosti příjemce může být na účet příjemce poukázána předběžná platba z grantu. Účelem předběžného financování je poskytnout příjemci hotovost. Agentura EACEA může vyžadovat od příjemce, kterému byl přidělen grant přesahující 60 000 EUR, aby jako záruku pro předběžné financování poskytl jistinu až do stejné výše s cílem omezit finanční rizika spojená s předběžnou platbou. V takovém případě je předběžná platba podmíněna přijetím záruky. (Viz bod Záruka).

Výše předběžného financování v jednotlivých oblastech/opatřeních.

Předběžné financování není dostupné pro projekty partnerství měst.

Pro projekty sítí měst, evropského historického povědomí a projekty občanské společnosti je dostupných až 50 % výše grantu.

Předběžná platba bude poskytnuta do 30 dnů následujících po datu podpisu dohody agenturou EACEA (v případě grantové dohody) nebo po oznámení o rozhodnutí o udělení grantu (v případě rozhodnutí o udělení grantu).

Platba zůstatku

Závěrečná zpráva

Grant bude příjemci vyplacen poté, co agentuře EACEA předloží žádost o platbu, která je součástí formuláře závěrečné zprávy, a agentura ji přijme.

Závěrečná zpráva musí být předložena prostřednictvím příslušných oficiálních formulářů pro závěrečnou zprávu do dvou měsíců od data ukončení způsobilého období a musí zahrnovat popis výsledků projektu a srovnání s původními cíli. Za účelem obdržení závěrečné platby (zůstatku) musí

Page 26: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014

26

příjemce zaslat závěrečnou zprávu a odůvodnění / povinné přílohy specifikované pro každé opatření tak, jak je uvedeno na této internetové stránce: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

Výpočet závěrečné platby (zůstatku)

Pokud je skutečný počet způsobilých účastníků – v případě projektů partnerství měst – nebo počet způsobilých účastníků a/nebo zapojených zemí – v případě ostatních opatření – nižší než počet předpokládaný v návrhu projektu, vypočítá se snížení grantu na základě pevně stanovených „rozmezí“ pro počet účastníků a/nebo zemí. V každém případě platí, že jestliže je počet účastníků nižší než nejnižší počet v nejnižším paušálním rozmezí (tedy 25), nemůže být poskytnuto žádné financování.

Příjemce bude případně povinen vrátit jakýkoli přebytek částek vyplacených agenturou EACEA v rámci předběžného financování. EACEA si také vyhrazuje právo snížit výši grantu v případě, že organizace nerealizuje vybraný projekt v plném rozsahu.

Jistina pro účely předběžného financování V případě, že finanční způsobilost žadatele není dostačující, může agentura EACEA vyžadovat od organizace, které byl přidělen grant přesahující 60 000 EUR, aby jako záruku pro předběžné financování poskytl nejprve jistinu až do výše předběžné platby s cílem omezit finanční rizika s ní spojená. Účelem této záruky je zavázat banku nebo finanční instituci k neodvolatelnému vedlejšímu zajištění nebo prvnímu ručení za splnění povinností příjemce grantu vyplývajících z rozhodnutí o udělení grantu / grantové dohody. Tuto finanční záruku vyjádřenou v eurech poskytne schválená banka nebo finanční instituce se sídlem v některém z členských států Evropské unie. Je-li příjemce usazen ve třetí zemi, může EACEA přistoupit na to, že takovou jistinu poskytne banka nebo finanční instituce usazená v této třetí zemi, pokud se tato agentura domnívá, že zabezpečení a parametry, jež tato banka či finanční instituce nabízí, jsou rovnocenné jako v případě bank či finančních institucí usazených v některém členském státě.

Tuto záruku je možné nahradit společnou zárukou a několika zárukami třetí strany nebo neodvolatelnou a bezvýhradnou společnou zárukou příjemců v rámci dané akce, kteří jsou smluvními stranami stejné grantové dohody / rozhodnutí o udělení grantu, a to po přijetí agenturou EACEA.

Jistina je uvolňována postupně s tím, jak je předběžné financování zúčtováváno proti průběžným platbám nebo výplatám zůstatku, jež jsou prováděny ve prospěch příjemce za podmínek grantové dohody nebo rozhodnutí o udělení grantu.

Tento požadavek se nevztahuje na veřejné subjekty.

Subdodávky a zadávání zakázek Příjemce grantu může využít subdodavatele pro konkrétní technické služby, které vyžadují zvláštní dovednosti (týkající se právní, účetní, daňové, personální oblasti apod.) nebo smlouvy o provedení. Náklady, které příjemce vynaloží na tento typ služeb, proto mohou být považovány za způsobilé náklady, pokud splňují všechna ostatní kritéria grantové dohody nebo rozhodnutí o udělení grantu a výzvy k předkládání návrhů. Jestliže provádění projektu vyžaduje dodávky zboží, stavebních prací nebo služeb (smlouvu o provedení) musejí příjemci vybrat nabídku, která je hospodářsky nejvýhodnější, tj. zadat zakázku

Page 27: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014

27

uchazeči, který předloží z ekonomického hlediska nejvýhodnější nabídku, případě uchazeči nabízejícímu nejnižší cenu, přičemž musí být zajištěno, že nedojde ke střetu zájmů a že zadávací dokumentace zůstane zachována pro případ kontroly. Subdodávkou se rozumí přenechání konkrétních úkonů nebo činností, které jsou součástí akce, jak je popsána v návrhu příjemce, třetí straně. Subdodávky musí vyhovět podmínkám vztahujícím se na smlouvy o provedení a mimo ně navíc následujícím podmínkám:

– smí se týkat provedení pouze omezené části akce, – musejí být oprávněné s ohledem na povahu akce a na nezbytné předpoklady jejího provedení.

Audity

Vybrané projektové žádosti mohou být podrobeny kontrolám, auditům a hodnocením podle ustanovení grantové dohody nebo rozhodnutí o udělení grantu. Odpovědná osoba organizace se svým podpisem zaváže, že poskytne doklad o tom, že byl grant použit správně. Evropská komise, agentura EACEA a Účetní dvůr Evropské unie nebo subjekt jimi zmocněný může kdykoli v době platnosti grantové dohody / rozhodnutí o udělení grantu a během pěti let po poukázání poslední platby agenturou EACEA, nebo během tří let v případě, že maximální výše grantu nepřesáhla 60 000 EUR, kontrolovat, jak byl grant využit.

Vlastnictví / využití výsledků

Příjemce uděluje Evropské komisi a agentuře EACEA právo volně využívat výsledky akce v souladu s ustanoveními grantové dohody / rozhodnutí o udělení grantu, pokud tím nebude porušena jeho povinnost zachovávat důvěrnost nebo existující práva průmyslového a duševního vlastnictví.

Viditelnost a publicita

Ze strany příjemců

Všechny činnosti financované v rámci programu Evropa pro občany musejí přispívat k propagaci tohoto programu. Zvýšením viditelnosti programu Evropa pro občany se například rozumí to, že činnosti a produkty financované v rámci programu musejí jasně uvádět, že získaly podporu Komise.

Podpora Komise by měla být jasně uváděna i v kontaktu se sdělovacími prostředky. Partneři projektu by měli využít všech příležitostí k zajištění odpovídajícího mediálního pokrytí (na místní, regionální, celostátní a mezinárodní úrovni) svých činností před jejich zahájením i v průběhu jejich provádění.

Příjemci musejí ve všech publikacích nebo v souvislosti s činnostmi, na které je grant použit, jasně uvádět, že na ně přispěla Unie.

Příjemci jsou v tomto smyslu žádáni, aby vyzdvihli jméno a logo Evropské unie, Evropské komise a programu Evropa pro občany ve všech svých publikacích, na plakátech, v programech a na jiných produktech vyhotovených v rámci spolufinancovaného projektu. Názvy, loga a prohlášení lze stáhnout z této internetové stránky: http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_cs.htm.

V případě, že tento požadavek není zcela naplněn, může dojít ke snížení grantu příjemce v souladu s ustanoveními grantové dohody / rozhodnutí o udělení grantu.

Ze strany EACEA a Evropské komise

Všechny informace týkající se grantů udělených v průběhu daného účetního období musejí být zveřejněny na internetových stránkách orgánů Evropské unie nejpozději 30. června roku následujícího po účetním období, v jehož rámci byly granty uděleny. Informace mohou být zveřejněny také

Page 28: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014

28

prostřednictvím jakéhokoli jiného přiměřeného média, včetně Úředního věstníku Evropské unie.

Příjemce opravňuje agenturu EACEA a Evropskou komisi, aby zveřejnily následující informace v jakékoli podobě a prostřednictvím jakéhokoli média, včetně internetu:

– jméno,

– adresu příjemce,

– poskytnutou částka,

– povahu a účel grantu.

Na základě opodstatněné a řádně doložené žádosti příjemce může EACEA souhlasit s upuštěním od tohoto zveřejnění, jestliže by zveřejnění výše uvedených informací mohlo ohrozit práva a svobody dotčených jedinců, chráněná Chartou základních práv Evropské unie, nebo poškodit obchodní zájmy příjemce. Zhodnocení a šíření výsledků

Zhodnocení lze definovat jako proces šíření a využívání výsledků činností s cílem optimalizovat jejich hodnotu, posílit jejich dopad a dosáhnout toho, aby z nich měl prospěch co největší možný počet evropských občanů. Tento cíl zhodnocení má tři důsledky:

• Mobilizace potenciálu jednotlivých akcí:

V rámci každé akce podporované tímto programem by mělo být vyvinuto potřebné úsilí k zajištění jejího zhodnocení. Příjemci by měli uskutečňovat činnosti směřující k lepší viditelnosti a známosti výsledků svých projektů a jejich trvalému uplatnění v jejich vlastní zemi i v zahraničí. Mohli by například podporovat vhodné mediální pokrytí. Mohli by informovat, a případně zapojit, úředníky a/nebo volené zástupce na místní, regionální, celostátní nebo evropské úrovni stejně jako zastoupení Evropské komise v členských státech a informační síť Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/meet_us/index_cs.htm). Mohli by také plánovat rozvíjení propagačních činností / aktivit na zapojení občanů, jako např. systému VTT (dobrovolnické činnosti, trička upozorňující na projekt a nadnárodní sociální sítě – diskusní fóra). Díky takovým činnostem lze zajistit, aby byly výsledky projektu dále využívány a měly pozitivní dopad na co největší počet občanů i po ukončení projektu. Tím, že budou plánovat činnosti související se zhodnocováním jakožto součást svých akcí, zvýší navrhovatelé kvalitu své práce a aktivně přispějí k celkovému dopadu programu Evropa pro občany.

Strukturace programu:

Tento program byl sestaven tak, aby měl zajištěn co největší dopad, například stanovením priorit použitelných pro celý program nebo vytvářením sítí organizací, které mají zkušenosti ve stejné tematické oblasti. Horizontální oblast „zhodnocení“ plní v této oblasti zvláštní úlohu.

• Akce uskutečňované Evropskou komisí:

Evropská komise provede analýzu situace v oblasti zhodnocení v rámci tohoto programu a následně provede různé činnosti k posílení této dimenze a na podporu navrhovatelů projektů v tomto ohledu.

Page 29: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014

29

Ochrana údajů

Všechny osobní údaje (např. jména, adresy apod.) musejí být zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů.

Nejsou-li otázky označeny jako dobrovolné, jsou odpovědi žadatele na otázky ve formuláři žádosti nutné k vyhodnocení a dalšímu zpracování žádosti o udělení grantu, a to v souladu s konkrétními požadavky výzvy k předkládání návrhů. Osobní údaje budou zpracovávány oddělením nebo útvarem odpovědným za příslušný grantový program Unie (subjekt ve funkci inspektora ochrany údajů) výhradně pro tento účel. Osobní údaje lze z důvodu potřeby informací předat třetím stranám, které se podílejí na hodnocení žádostí nebo procesu řízení grantu, aniž je dotčeno předávání subjektům pověřeným úkoly v oblasti sledování a kontroly v souladu s právem Evropské unie.

Žadatel má právo na přístup k údajům, jež se ho týkají, a na opravu takových údajů. V případě jakýchkoli dotazů ohledně těchto údajů se prosím obraťte na inspektora ochrany údajů. Žadatelé mají právo obrátit se kdykoli na evropského inspektora ochrany údajů. Podrobné prohlášení o ochraně údajů, včetně kontaktních údajů, je k dispozici na internetové stránce agentury EACEA:

http://eacea.ec.europa.eu/about/documents/calls_gen_conditions/eacea_grants_privacy_statement.pdf

Žadatelé a v případě právnických osob i osoby, které jsou oprávněné tyto právnické osoby zastupovat, přijímat za ně rozhodnutí nebo je řídit, jsou si vědomi, že pokud by se dostali do některé ze situací uvedených v:

– rozhodnutí Komise č. 2008/969 ze dne 16. prosince 2008 o systému včasného varování pro používání schvalujícími osobami Komise a výkonnými agenturami (Úř. věst. L 344, 20. 12. 2008, s. 12), nebo

– nařízení Komise č. 2008/1302 ze dne 17. prosince 2008 o ústřední databázi pro vyloučení (Úř. věst. L 344, 20. 12. 2008, s. 12),

mohou být jejich osobní údaje (název či jméno u fyzických osob, adresa, právní forma a příjmení a křestní jméno zmocněnců a osob s rozhodovacími a kontrolními pravomocemi u právnických osob) zaregistrovány v systému včasného varování nebo i v ústřední databázi pro vyloučení a sděleny osobám a subjektům, jejichž seznam je uveden ve výše zmíněném rozhodnutí a nařízení v souvislosti s udělením či provedením veřejné zakázky nebo uzavřením či provedením grantové dohody či rozhodnutím o udělení grantu. Právní základ Na řízení a financování programu se vztahují tyto předpisy i jejich případné budoucí aktualizace nebo změny:

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012,

kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady č. 1605/2002,

• nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie,

• nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 14. dubna 2014, kterým se na období 2014–2020 zavádí program Evropa pro občany.

Page 30: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Europe for Citizens - Programme Guide - version valid as of 2014

30

OBLAST 2 - DEMOKRATICKÁ ANGAŽOVANOST A AKTIVNÍ OBČANSTVÍ KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI OBLAST 1 – EVROPSKÉ HISTORICKÉ POVĚDOMÍ 2.1 Partnerství měst 2.2 Sítě měst 2.3 Projekty občanské

společnosti

A. ŽADATEL A PARTNEŘI A. 1 PRÁVNÍ POSTAVENÍ: VŠICHNI žadatelé/partneři musí být buď VEŘEJNÝMI ORGÁNY, nebo NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI s právní subjektivitou A.2 VŠICHNI žadatelé/partneři musí mít SÍDLO v jedné ze zemí účastnících se programu A.3 DRUH organizací

ŽADATELÉ/PARTNEŘI:

Veřejné místní/regionální orgány

Neziskové organizace včetně organizací občanské

společnosti

Sdružení přeživších

Kulturní/mládežnické/vzdělávací/výzkumné organizace

Sdružení partnerských měst

VEŘEJNÉ ORGÁNY nebo NEZISKOVÉ ORGANIZACE S PRÁVNÍ

SUBJEKTIVITOU

ŽADATELÉ/PARTNEŘI:

Města/obce

Výbory pro partnerství obcí

zastupující místní orgány

Neziskové organizace zastupující místní orgány

ŽADATELÉ/PARTNEŘI:

Města/obce

Výbory/sítě partnerských měst

Místní/regionální orgány na dalších

úrovních

Federace/sdružení místních orgánů

Neziskové organizace zastupující místní orgány

Pouze jako PARTNEŘI:

Neziskové organizace občanské

společnosti

ŽADATELÉ/PARTNEŘI:

Neziskové organizace včetně

organizací občanské společnosti

Vzdělávací/kulturní/výzkumné instituce

Pouze jako PARTNEŘI:

Veřejné místní/regionální

orgány

Výbory/sítě partnerských měst

A.4 MINIMÁLNÍ POČET PARTNERŮ (tj. zemí) zapojených do projektu, z nichž ALESPOŇ JEDEN musí být členským státem EU

Nejméně 1 členský stát EU X Nejméně 2 způsobilé země X Nejméně 3 způsobilé země X Nejméně 4 způsobilé země X

B. CHARAKTER A ROZSAH PROJEKTU B.1 POČET ÚČASTNÍKŮ: MINIMUM na projekt neuplatňuje se 25 pozvaných účastníků 30 % pozvaných účastníků neuplatňuje se B.2 ROZPOČET: MAXIMÁLNÍ způsobilý grant na projekt (EUR)

100 000 25 000 150 000 150 000

B.3 MÍSTO KONÁNÍ a počet činností: Činnosti se musejí uskutečnit v jedné ze způsobilých zemí programu**

Minimální počet akcí na jeden projekt neuplatňuje se neuplatňuje se Nejméně 4 akce neuplatňuje se

B4: TRVÁNÍ ZPŮSOBILÉHO OBDOBÍ / PROJEKTU – Projekt musí být zahájen v příslušném způsobilém období

MAXIMÁLNÍ TRVÁNÍ PROJEKTU 18 měsíců 21 dnů (maximální doba trvání setkání) 24 měsíců 18 měsíců

C. ŽÁDOST C.1 Oficiální formulář žádosti: Návrh projektu je způsobilý v případě, že je podán prostřednictvím aktuálně dostupné elektronické žádosti o grant (elektronického formuláře)

C.2 Uzávěrka: Návrhy projektů musejí být předloženy ve stanovených lhůtách a projekty musejí být zahájeny v příslušném období způsobilosti (viz kalendář na s. 8) C.3 Úřední jazyk: Oficiální formulář žádosti (elektronický formulář) musí být kompletně vyplněný v jednom z 23 úředních jazyků EU

Page 31: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Europe for Citizens - Programme Guide - version valid as of 2014

31

ANNEX II: UNIT COST AMOUNTS AND LUMP SUMS 1. Action 1 (European Remembrance), action 2.2 (City networks), action 2.3 (Civil society projects) Unit costs The unit cost is based on two parameters which constitute the main elements of any Citizenship action: the number of participants and the number of countries involved. The amount is established by crossing the number of participants with the number of countries.

TABLE 1 Unit costs for Actions 1. European Remembrance, 2.2 City networks, 2.3 Civil society projects

Number of participants →

25/50 51/75 76/100 101/125 126/150 151/175 176/200 201/225 226/250 251/275 276/300 >300

Number of countries ↓

1-3

12500

15000

17500

20000

22500

25000

27500

30000

32500

35000

37500

37500

4-6

15000

17500

20000

22500

25000

27500

30000

32500

35000

37500

40000

40000

7-9

17500

20000

22500

25000

27500

30000

32500

35000

37500

40000

42500

42500

10-12

20000

22500

25000

27500

30000

32500

35000

37500

40000

42500

45000

45000

13-15

22500

25000

27500

30000

32500

35000

37500

40000

42500

45000

47500

47500

>15

25000

27500

30000

32500

35000

37500

40000

42500

45000

47500

50000

50000

Page 32: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Europe for Citizens - Programme Guide - version valid as of 2014

32

Lump sums for the preparatory activities linked to Actions 1 European Remembrance and 2.3 Civil Society Projects

These amounts are for all preparatory activities together; in other words, the lump sum is linked to the total number of participants and not to the number of preparatory activities. Only one lump sum of this type can be allocated per project. With regard to preparatory actions, these amounts are cumulative with the established unit costs for the projects (cf. Table 1).

TABLE 2

Total number of

participants in the preparatory

activities

≤ 5

EUR 2 250

> 5 and ≤ 10

EUR 5 250

> 10 and ≤ 15

EUR 7 500

> 15

EUR 10 000

Page 33: Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci ... · Evropa pro občany – Průvodce programem – verze platná od roku 2014 6 nadnárodní tematiku je možné rozvíjet

Europe for Citizens - Programme Guide - version valid as of 2014

33

2. Lump sums for Action 2.1. Twinning

The lump sum is based on one single parameter, namely the number of participants.

TABLE 3

Number of participants

Lump sum

(euros)

>175

25 000

161/175

24 000

146/160

22 000

131/145

20 000

116/130

18 000

101/115

16 500

86/100

14 500

71/85

12 000

56/70

10 000

41/55

7 500

25/40

5 000