Top Banner
Mgr. Luboš Rambousek Ing. Karolína Uhrová
23

EU – Peníze školám

Mar 17, 2016

Download

Documents

EU – Peníze školám. Mgr. Luboš Rambousek Ing. Karolína Uhrová. Obsah. Financování z fondů EU Výzva č. 21 Projektový záměr Fáze schvalování projektů Financování Šablony IS Benefit Časté chyby. 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Výzva č. 21. Oprávněný žadatel - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: EU – Peníze školám

Mgr. Luboš RambousekIng. Karolína Uhrová

Page 2: EU – Peníze školám

Financování z fondů EU Výzva č. 21 Projektový záměr Fáze schvalování projektů Financování Šablony IS Benefit Časté chyby

2

Page 3: EU – Peníze školám

3

Page 4: EU – Peníze školám

4

1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Page 5: EU – Peníze školám

Oprávněný žadatel• ZŠ se sídlem mimo hl. město Praha (každý kdo podá žádost

získá dotaci)• Jedna ZŠ může podat 1 projekt Minimální částka je 300 000 Kč na projekt Maximální možná částka na školu• 300 000 Kč + (počet žáků školy x 4 300,- Kč) Doba trvání projektu• maximálně 30 měsíců (pevné nastavení)

5

Page 6: EU – Peníze školám

Není možný partner projektu Cílové skupiny - žáci ZŠ a pedagogičtí pracovníci ZŠ Výzva vyhlášena jako průběžná, ukončení

nejpozději do 20.12.2012 Přílohy – Souhlas kraje se zřízením pozice asistenta

pedagoga, Souhlas MŠMT se zařazením volitelného odborného předmětu vyučovaného v cizím jazyce (závisí na výběru šablon klíčových aktivit).

6

Page 7: EU – Peníze školám

Celkem alokace 4,5 mld. Kč Předloženo 1 012 projektů za 1,049 mld. Kč V Sčk předložilo žádost 22 %

Největší zájem III/2 a III/3 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, Vzdělávání pedagogických pracovníků v ICT

7

Page 8: EU – Peníze školám

Před vyplněním žádosti projektu v aplikaci Benefit7

Vychází ze školního vzdělávacího programu

Struktura:• Cíl projektu (která témata na ZŠ podpořit a proč –

ve vztahu k ŠVP)• Počet žáků, kteří budou mít z projektu užitek• Počet učitelů, kteří budou mít z projektu užitek• Konečný výsledek, jaké změny ZŠ dosáhne• Výsledná změna, jak bude rozpoznána

8

Page 9: EU – Peníze školám

1) Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti

2) Schválení

3) Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

4) Zaslání prostředků

proces administrace žádosti je ukončen do cca 3 měsíců od předložení žádosti MŠMT

9

Page 10: EU – Peníze školám

Prostředky jsou poskytovány prostřednictvím několika variant: přes kraje a přes zřizovatele, u církevních a soukromých škol přímo.

Příjemce obdrží prostředky ve dvou zálohových platbách.

První záloha (60%) bude odeslána do 30 dnů od akceptace právního aktu ze strany ZŠ

Druhá záloha (40%) bude odeslána po 14 měsících od poskytnutí první platby

10

Page 11: EU – Peníze školám

Způsobilé prostředky od akceptace Rozhodnutí Prostředky jsou poskytnuty na dosažení

definovaných výstupů Náklady na dosažení výstupu jsou stanoveny

pevně a předem Dosažením definovaných výstupů se stávají

poskytnuté prostředky způsobilými

11

Page 12: EU – Peníze školám

nedokládají se jednotlivé výdaje dokládá se dosažení předem definovaných

výstupů

Příklad: Výstupem šablony je 72 odučených hodin,

náklady na jednu hodinu jsou 1 000 Kč, celkem 72 000 Kč.

Příjemce doloží pouze 70 odučených hodin, způsobilým výdajem je tedy jen 70 000 Kč.

12

Page 13: EU – Peníze školám

I. čtenářská a informační gramotnost

II. cizí jazyky

III. využívání ICT

IV. matematika

V. přírodní vědy

VI. finanční gramotnost

VII. inkluzívní vzdělávání

13

Page 14: EU – Peníze školám

Klíčové aktivity 1) Individualizace 2) Inovace 3) DVPP 4) DVPP 5) DVPP

I. Čtenářská a informační gramotnost

68 760 40 230 3 430

II. Cizí jazyky 70 560 89 960 8 350 15 600 55 600III. Využívání ICT 70 920 73 200 1 720

IV. Matematika 82 080 41 190 2 640V. Přírodní vědy 84 960 50 410 3 430VI. Finanční gramotnost 33 840 3 570

14

Klíčové aktivity 1) Prevence 2) Zapojení asistenta pedagoga 3) Zapojení speciálního pedagoga

VII. Inkluzívní vzdělávání 55 400 239 760 269 760

Page 15: EU – Peníze školám

Organizační a personální zajištění výuky (mzdy) Materiální podpora vyučování (didaktické

pomůcky, knihy, pracovní sešity, hardware (notebook, interaktivní tabule), software, audio, video materiály

Pouze neinvestiční majetek (nelze projekt jen na pomůcky, HW, SW)

Další vzdělávání pedagogických pracovníků Poměr plně v kompetenci ředitele

15

Page 16: EU – Peníze školám

1) Standardní pracovní poměr + nenárokové složky platu

2) Standardní pracovní poměr + proplacené přesčasy

3) DPP/DPČ –např. na administrativní činnost

4) Změna úvazku učitele/Nový učitel

16

Page 17: EU – Peníze školám

www.eu-zadost.cz

17

Technické problémy – hotline: [email protected]

Page 18: EU – Peníze školám

Certifikáty Registrace Aktuální provozní informace portálu Přihlášení Záložky Nová žádost Záložky žádosti Všeobecná pravidla Benefit7

18

Page 19: EU – Peníze školám

Editace polí• Povinné pole žluté• Nepovinné pole šedé• Automatické pole bez orámování Pozor na tlačítka:• Bez zadání tlačítka Nový záznam dojde k přepisu

původních údajů.• V případě neuložení záznamu se Vám data začnou

přepisovat v původním záznamu.• Po vyplnění záznamu nezapomeňte zmáčknout tlačítko

Uložit a pro zadání další položky zmáčkněte tlačítko Nový záznam a pokračujte vyplňováním.

19

Page 20: EU – Peníze školám

Do projektové žádosti můžete uvést pouze jednu hlavní kontaktní osobu

Poslední strana žádosti v aplikaci Benefit 7 není součástí projektové žádosti. Tuto stranu, která není označena číslem strany a obsahuje identifikační tabulku s údaji o výzvě, nalepte na poštovní obálku.

Projektovou žádost je nutné v levém horním rohu vždy sešít a přelepit (na přední i zadní straně). Přelepku na přední i zadní straně orazítkujte a podepište, tak jak je specifikováno ve výzvě.

Čestné prohlášení na poslední straně žádosti vždy orazítkujte a podepište.

20

Page 21: EU – Peníze školám

Při zadávání počtu žáků vycházejte z údajů uvedených v Příloze č. 1 - Seznam ZŠ a počet žáků, která byla aktualizována.

Počty žáků uvedené v Příloze č. 1 Seznam ZŠ a počet žáků musí korespondovat se zahajovacím výkazem, který škola vyplňuje vždy k 30.9.

V případě, že posíláte projektovou žádost přes datovou schránku, nezapomínejte připojit elektronický podpis. Žádost v takovém případě již neposílejte poštou.

V případě, že posíláte projektovou žádost poštou, obálku s žádostí prosím vždy označte nápisem NEOTVÍRAT.

21

Page 22: EU – Peníze školám

E-mailová adresa: [email protected] Call linka: 800 228 229 Webové stránky:www.eupenizeskolam.czwww.msmt.cz Regionální centra: NIDV a ČŠI

22

Page 23: EU – Peníze školám

Kontakt:Mgr. Luboš RambousekMob: 721 125 978E-mail: [email protected]. Karolína UhrováMob: 774 650 029

23