Top Banner
12/09/56 All rights reserved. 1 โดย ดร. อัจฉรา จุ ้ยเจริญ โค้ชที่ได้รับการรับรองจาก สมาพันธ์โค้ชนานาชาติ International Coach Federation (ICF) Member of Affiliate of Dr. Marshall Goldsmith Effective Coaching and Leadership Coaching Number 1 Thought Leader, Executive Coach, A world best-selling Author Affiliate of Dr. Marshall Goldsmith
33

Effective Coaching and Leadership Coachingspg-asia.com/documents/Hand Out Effective Coaching and Leadershi… · and creative process that inspires them to maximize their personal

Jul 21, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 12/09/56

  All rights reserved. 1

  โดย ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ โค้ชท่ีได้รับการรับรองจาก สมาพนัธ์โค้ชนานาชาติ

  International Coach Federation (ICF)

  Member of

  Affiliate of Dr. Marshall Goldsmith

  Effective Coaching and Leadership Coaching

  Number 1 Thought Leader, Executive Coach, A world best-selling Author

  Affiliate of Dr. Marshall Goldsmith

 • 12/09/56

  All rights reserved. 2

  ดร. อจัฉรา จุ้ยเจริญ กรรมการผู้จดัการ

  บริษัทแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชัน่แนล Coach. Consultant. Instructor

  Leadership Team of International Coach Federation –Bangkok Chapter

  www.spg-asia.com

  โค้ชผู้บริหาร วิทยากร และที่ปรึกษาองค์กรต่างๆในประเทศไทยและต่างประเทศ ปริญญาตรี ครุศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต คณะภาษาและการสือ่สาร ปริญญาเอก Doctor of Philosophy of Development Administration International Program in Management Development ประกาศนียบัตร Deutsche Institute Hamburg, Germany ประกาศนียบัตร Leading Professional Service Firms Harvard Business School-USA รางวัลที่ได้รับ รางวลัผู้จดัการยอดเยี่ยม แหง่ปี ณ สายการบิน นอร์ธเวสต์ วิธีการพฒันาภาวะผู้น าเป็นเลศิ จาก ดร. มาแชล โกลด์สมิท รางวลัศิษย์เก่าดีเดน่ NIDA Columnist: Post Today - ASEAN

 • 12/09/56

  All rights reserved. 3

  2013 ICF Organizational Coaching Study

  Research, Develop and Credential

  • The majority of organizations are using a mixture of internal

  and external coaches.

  • Organizational impacts such as improved leadership and

  employee engagement have been recognized.

  • Tools such as 360 feedback and employee surveys are being used to assist in the measurement of coaching impacts.

  Some Key Points from the Study (2013)

 • 12/09/56

  All rights reserved. 4

  International Coach Federation

  What is “Coaching”? The ICF defines coaching as

  partnering with coachees in a thought-provoking

  and creative process that inspires them to maximize

  their personal and professional potential.

  เป็นคู่คิดของผู้ได้รับการโค้ช ในกระบวนการการพัฒนาท่ีสร้างสรรค์ และกระตุ้นให้ผู้ได้รับการโค้ชเกิดความคิดหรือใช้ความคิด เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ได้รับการโค้ชได้น าศักยภาพของตนเอง ออกมาใช้อย่างเตม็ท่ี ท้ังในชีวิตส่วนตัวและในอาชีพ

  http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vAUhmIDfQupeqM&tbnid=nIum5zJwk32aYM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ficfsaz.clubexpress.com%2F&ei=s-INUtL8HomMrgeG9IHoCw&bvm=bv.50768961,d.dGI&psig=AFQjCNHVljAMi3c0jQd_L_K_66i0Pu8kCg&ust=1376728086326073

 • 12/09/56

  All rights reserved. 5

  What is a coach's responsibility in the

  coachee-coach partnership

  A coach should:

  • Discover, clarify, and align with what the

  coachee wants to achieve

  • Encourage coachee self-discovery

  • Elicit coachee-generated solutions and

  strategies

  • Hold the coachee responsible and

  accountable.

  Agricultural Age

 • 12/09/56

  All rights reserved. 6

  Industrial Age Instructions

  More Persuasion and

  Influence needed for knowledge workers

  Knowledge Age

 • 12/09/56

  All rights reserved. 7

  Organization in the past is about commanding and controlling. Organization in the future is more about coaching and communication

  องค์การในอดีตใช้การสัง่และการควบคมุ

  องค์การในอนาคตจะใช้การโค้ชและการสื่อสารมากขึน้

  If coaching is done right: หากการโค้ช ปฏิบตัไิด้ถกูต้อง

  Based on ICF Study:

  การศกึษาของสมาพนัธโ์คช้นานาชาตพิบวา่

  http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=wA5kv5qIZo5ZtM&tbnid=NOHFXnMPAg-BvM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.benreed.net%2Findex.php%2F2011%2F05%2F24%2Faccountability%2F&ei=oE0PUtiVMI7xrQeSqoCoCg&psig=AFQjCNGrF0ByVhJcENXFCmVN3-N0kwWYeA&ust=1376821024890721http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=Coaching&source=images&cd=&cad=rja&docid=7Bx7VqlUGfEm7M&tbnid=-Wy_EynTzyGhjM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fexolta.com%2Fwp%2Findex.php%2Fcoaching-for-results%2F&ei=EkMPUoSUFsSmrAf994D4Bg&bvm=bv.50768961,d.bmk&psig=AFQjCNFQp7UVQdzXc7NEn_cJphqbJ9h2fA&ust=1376818303087114

 • 12/09/56

  All rights reserved. 8

  ROI การโค้ชท่ีดี น าไปสู่ • การคืนทนุท่ีลงไปถึงเจ็ดเท่า (ROI- Return on Investment)

  เม่ือองค์การเป็นผู้ลงทนุ • สามเท่าส าหรับผู้ ท่ีลงทนุจ้างโค้ชด้วยตนเอง

  ICF Global Research

  • ความพงึพอใจของบคุลากรในการปฏิบตัิงานเพิ่มขึน้ 53%

 • 12/09/56

  All rights reserved. 9

  ICF Global Research

  ผลิตภาพของการปฏิบตัิงานเพิ่มขึน้ 53%

  ICF Global Research

  ความพงึพอใจของลกูค้าเพิ่มขึน้ 53%

 • 12/09/56

  All rights reserved. 10

  Coaching and Other Disciplines Ask

  Tell

  Problem Solutions

  Coaching Counseling

  Management Consulting

  Teaching

  Why “Leadership Coaching”?

  http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=Question&source=images&cd=&cad=rja&docid=oEBz1EZH7_p7KM&tbnid=jRBMyB_QeDGnOM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.proginosko.com%2F2013%2F01%2Fthe-most-important-question%2F&ei=j2swUq7OG4nQiAfJmYCQCw&bvm=bv.51773540,d.aGc&psig=AFQjCNFBn-uS2qst5pkJUm_SzaGdvPVV_A&ust=1378991337995797

 • 12/09/56

  All rights reserved. 11

  Management vs. Leadership

  “Leaders don’t create

  followers, they create

  more leaders.”

  Tom Peter

 • 12/09/56

  All rights reserved. 12

  Leadership (Timeless)

  Integrity

  Develop Employees

  Customer Satisfaction

  Competitive Advantage

  Communicating the Vision

  Leader of the Future

  Thinking Globally

  Diversity Management

  Technological-savvy

  Building Alliance and Partnership

  Sharing Leadership

  Leader of the Future Study by Dr. Marshall Goldsmith

  Research on

  Leadership Development Effectiveness

  Summary impact research

  Over 86,000 participants

  Eight major corporations

  Published in Strategy+Business

 • 12/09/56

  All rights reserved. 13

  The eight corporations joined the study

  Aerospace / defense

  Financial services

  Electronic manufacturing

  Diversified services

  Media

  Telecommunications

  Pharmaceutical / healthcare

  High-tech manufacturing

  Table 1

  My co-worker did no follow-up

  Company A

  Company B

  Company C

  Company D

  Company E

  Avg Leader

  -3 -2 -1 0 1 2 3

  Perceived Change

  Per

  cen

  t

  0

  20

  40

  Changes in leadership effectiveness

 • 12/09/56

  All rights reserved. 14

  My co-worker did a little follow-up

  Table 2

  Company A

  Company B

  Company C

  Company D

  Company E

  Avg Leader

  -3 -2 -1 0 1 2 3

  Perceived Change

  Per

  cen

  t

  0

  20

  40

  Changes in leadership effectiveness

  Company A

  Company B

  Company C

  Company D

  Company E

  Avg Leader

  My co-worker did some follow-up

  Table 3

  -3 -2 -1 0 1 2 3

  Perceived Change

  Per

  cen

  t

  0

  20

  40

  Changes in leadership effectiveness

 • 12/09/56

  All rights reserved. 15

  My co-worker did frequent follow-up

  Table 4 Company A

  Company B

  Company C

  Company D

  Company E

  Avg Leader

  -3 -2 -1 0 1 2 3

  Perceived Change

  Per

  cen

  t

  0

  20

  40

  Changes in leadership effectiveness

  My co-worker did consistent/periodic follow-up

  Table 5

  Company A

  Company B

  Company C

  Company D

  Company E

  Avg Leader

  -3 -2 -1 0 1 2 3

  Perceived Change

  Per

  cen

  t

  0

  20

  40

  Changes in leadership effectiveness

 • 12/09/56

  All rights reserved. 16

  การโค้ชที่ดีควรมีคุณสมบัตต่ิอไปนี ้ Solution focused Coachee-led

  Improve Performance

  Facilitate Self-directed Learning

  มีประโยชน์ ใช้งานได้ทนัที เข้าใจวตัถปุระสงค์ของการเรียนรู้อยา่งชดัเจนตัง้แตต้่น เช่ือมโยงกบัสิ่งท่ีทราบหรือเข้าใจอยูแ่ล้ว มีโอกาสได้ฝึกปฏิบตั ิ บรรยากาศการเรียนรู้เป็นมิตร ไมโ่ดนขูถ่ึงความล้มเหลว ได้รับโอกาสให้แสดงความคิดเห็น มีทางเลือกในการเรียนรู้หลายรูปแบบ

  ผู้ใหญ่เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ได้ดีที่สุดโดย…..

  http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=Coaching&source=images&cd=&cad=rja&docid=NYLWpkA5dNHWzM&tbnid=qJx02wPYVbiLJM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.logicoolsolutions.com%2FlearnDoMasterChallenge%2F%3Fp%3D1614&ei=aFZWUZzeHYLorQfpwIGADg&bvm=bv.44442042,d.bmk&psig=AFQjCNF0BYfO9XGDoBAGpAeHmfdoJLxvIg&ust=1364698670086555

 • 12/09/56

  All rights reserved. 17

  ซึง่ขอเกร่ิน คร่าวๆ ดงันี ้ (1) มีประสบการณ์ปฏิบตักิารโค้ชจริงมาแล้ว อยา่งน้อย หนึง่ร้อย

  ชัว่โมง และเจ็ดสิบห้าชัว่โมงจากร้อย เป็นชัว่โมงท่ีต้องได้รับคา่ตอบแทนด้วย

  (2) ) ผา่นการอบรมด้านการโค้ชโดยเฉพาะมาแล้วอยา่งน้อย 60 ชัว่โมง จากสถาบนัท่ี ICF พิจารณาเองวา่การอบรมครอบคลมุสมรรถนะหลกัพอเพียงหรือไม ่

  (3) ผา่นการทดสอบสมรรถนะหลกัโดย ICF

  สหพันธ์โค้ชนานาชาต ิ(ICF) ได้ระบุข้อก าหนดพืน้ฐานของโค้ชที่สหพันธ์ฯ สามารถออกใบรับรองและยอมรับในระดับสากลไว้

  สมรรถนะของการเป็นโค้ช ที่มีประสิทธิผล 10 ข้อ

  Core Competency of Effective Coach Self-assessment

  http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=Coaching&source=images&cd=&cad=rja&docid=XaCQUEZDeV3z7M&tbnid=hI5VSEEtQa_QRM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmypurebalance.ca%2Fservices%2Fmental-performance-coaching%2F&ei=9kMPUq6tO8bNrQfepYDwCQ&bvm=bv.50768961,d.bmk&psig=AFQjCNFQp7UVQdzXc7NEn_cJphqbJ9h2fA&ust=1376818303087114

 • 12/09/56

  All rights reserved. 18

  Master

  Communication Skills

  Facilitate Learning and Results

  Set Strong Foundation

  Build Trust and Partnership

  Core Competency of Coach (ICF

  Set Strong Foundation: สามารถระบคุวามหมายของการโค้ชได้ถกูต้องและปฏิบตัิตามหลกัการและจริยธรรม

  ของโค้ช ไมเ่ป็นฝ่ายบงัคบัหรือแนะน าให้โค้ชช่ีท าในสิง่ที่มาจากความคดิของโค้ชเอง สามารถสร้างข้อตกลงร่วมกนัในบทบาทหน้าที่และกระบวนการการโค้ช

  Build Trust and Partnership สามารถสร้างความไว้วางใจและมิตรสมัพนัธ์ได้ เพื่อการสือ่สารตอ่กนัอยา่งตรงไปตรงมา สามารถมุง่ไปท่ีการพฒันาของโค้ชช่ี ยดืหยุ่นพอที่จะปรับตามโค้ชชี่ ไม่ใช่มุ่งไปที่โค้ช

  เองว่าดูเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือไม่หรือห่วงผลงานของโค้ชเอง

  Core Competency of Coach (ICF

  http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=Goals&source=images&cd=&cad=rja&docid=jC4XCCMjwnd7cM&tbnid=_xYeotBPbqleUM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.chlbusiness.com%2F2012%2F08%2Fstruggling-with-your-goals%2F&ei=3mswUv3nDOa1iAeC-4HQDg&bvm=bv.51773540,d.aGc&psig=AFQjCNHqHkjM_wToteIYI5kUiQFPPc4XsQ&ust=1378991411955718http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=trust%20and%20partnership&source=images&cd=&cad=rja&docid=sEy8KLzbQBbxqM&tbnid=GeHXCBwg5940FM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.myspeedoftrust.com%2FJobs-to-be-done%2FPartnerships&ei=f2wwUuaSNMmZiAfvjoDQDA&bvm=bv.51773540,d.aGc&psig=AFQjCNF3fKtu9C0xw9_9oWocLxj_XqIxKQ&ust=1378991603744155http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=Build%20trust&source=images&cd=&cad=rja&docid=gA2sqYCsHXewfM&tbnid=HZCjbjRRVQjepM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.blackenterprise.com%2Fsmall-business%2F8-ways-to-build-trust-in-your-brand%2F&ei=LW0wUrX-POeWiAe5wICgDA&bvm=bv.51773540,d.aGc&psig=AFQjCNF4_Kt_ujTGR6MVoZ98AQnAi-jTTg&ust=1378991659705527

 • 12/09/56

  All rights reserved. 19

  Master Communication Skills สามารถเป็นผู้ฟังที่ใส่ใจ ฟังโค้ชช่ีทัง้สิง่ที่พดูออกมาและไมไ่ด้พดูออกมา และฟังเพื่อช่วย

  ให้โค้ชช่ีคิดชดัเจนและแตกฉานขึน้ ไมใ่ช่ฟังบนเง่ือนไขของโค้ชเอง สามารถใช้ค าถามที่เป็นประโยชน์ และเปิดกว้างตอ่การเรียนรู้และพฒันาของโค้ชช่ี สามารถเลอืกใช้ค าพดูและประโยค เร่ืองเลา่ ที่เป็นวิธีการการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ตอ่

  การพฒันาของโค้ชช่ี

  Core Competency of Coach (ICF

  Facilitate Learning and Results สามารถช่วยโค้ชช่ี ส ารวจแหลง่ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ และตระหนกัความแตกตา่งและผล

  ของการพูดและการปฏิบัติจริง สามารถช่วยโค้ชช่ีวางแผนการพัฒนาและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประโยชน์

  นอกเหนือจากเวลาที่ได้พบโค้ช สามารถช่วยโค้ชช่ีตัง้เป้าหมายและแผนการโค้ชในการพฒันาที่มีประสทิธิผล และ

  ตระหนกัในสไตล์การเรียนรู้ที่แตกต่างของโค้ชช่ี สามารถสง่เสริมให้โค้ชชี่ รับผิดชอบในความคืบหน้าและการพฒันาของตน และผลลพัธ์

  Core Competency of Coach (ICF

 • 12/09/56

  All rights reserved. 20

  Coaching Styles

  โค้ชเจ้าบงการ มกัควบคมุ สัง่การ ก าหนด แผนการโค้ชด้วยตนเอง ใช้ค าพดูตรงไป ตรงมา หรือขวานผ่าซาก มุ่งไปท่ีผลลพัธ์

  โค้ชเฮฮา เป็นนกัคิดสร้างสรรค์ มีแนวทางใหม่ๆ เสมอ ชอบสื่อสาร โต้ตอบไปมา มองภาพใหญ่ ไมล่งรายละเอียด

  Coaching Styles

  http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=businesspeople%20shouting&source=images&cd=&cad=rja&docid=CnWfLCBXrTsZNM&tbnid=kFaUvXBQ0A2ltM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ffootage.shutterstock.com%2Fclip-655639-stock-footage-businessman-yelling-through-a-megaphone-in-a-meeting.html&ei=hkUPUun5EcSPrgfno4G4CQ&bvm=bv.50768961,d.bmk&psig=AFQjCNEGtqzR3d9v84xjWy-v0HETyNLOxQ&ust=1376818918228294

 • 12/09/56

  All rights reserved. 21

  Coaching Styles

  โค้ชใจดี ชอบสนบัสนุนใหใ้ชเ้วลาเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ประนีประนอม หาทางออกที ่win-win เป็นผูฟ้งัทีด่ ี

  โค้ชเจ้าระบบ ให้ความส าคญักบัความถกูต้อง แม่นย า ให้เวลาในการท าความเข้าใจกระบวนการอย่างถ่ีถ้วน ตดัสินใจจากข้อมลู ยดึถือหลกัเกณฑ์ และใช้เวลาในการวิเคราะห์

  Coaching Styles

  http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=Coaching&source=images&cd=&cad=rja&docid=ova7-evX_2wMtM&tbnid=KGos8oEhSHLMyM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.co-coaching.com%2F&ei=e04PUuCsCIPYrQecjIH4AQ&psig=AFQjCNGXMrpyz7MGJ8aM8bHjDAb6in_8Eg&ust=1376821219904885

 • 12/09/56

  All rights reserved. 22

  How o analyze Coachee’s Readiness

  เครื่องมือในการวิเคราะหโ์ค้ชช่ี

  กระตุ้นการมีส่วนร่วมตัง้แต่ต้นทาง

 • 12/09/56

  All rights reserved. 23

  How the brain works? Brain-based Coaching

  Coach Core Competency:

  Powerful Questioning

  When to ask?

  What to ask?

  How to ask?

  What are powerful questions in coaching?

  http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=How%20the%20brain%20works&source=images&cd=&cad=rja&docid=s_P7nyKmnAr3wM&tbnid=2r2ewLRQT3i-VM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fentersection.com%2Fposts%2F1108-gary-zukav-on-physics-as-the-study-of-the-structure-of-consciousness&ei=LEcPUoqHNcbSrQefnoHADQ&bvm=bv.50768961,d.bmk&psig=AFQjCNE1zzsdhSppUOIrlGDdNz61uGxETQ&ust=1376819366031531http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=Questions&source=images&cd=&cad=rja&docid=BDHriSjoPDf6ZM&tbnid=1tNDu2xkYz2bMM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ftimesonline.typepad.com%2Fdons_life%2F2009%2F06%2Fany-questions-in-birmingham.html&ei=r0YPUs_HIsOqrAeAlICABg&bvm=bv.50768961,d.bmk&psig=AFQjCNEe8_e4JbfAXZKkf6clhuS3wjCybw&ust=1376819195488398

 • 12/09/56

  All rights reserved. 24

  Changes your questions, changes your life and better chances to help others’ change successfully.

  ถามอย่างไร ได้ใจและได้งาน

  ค าถามในการตัง้เป้าหมาย ค าถามเพือ่สรา้งแรงบนัดาลใจ

  ค าถามแบบ Blame และ Aim

  ค าถามสรา้งการตระหนกัรู ้ ค าถามสรา้งความรบัผดิชอบ

  http://www.google.co.th/imgres?imgurl&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmylifemystuff.wordpress.com%2F2012%2F04%2F23%2F&h=0&w=0&sz=1&tbnid=CdA1X4P42K9m2M&tbnh=184&tbnw=274&prev=%2Fsearch%3Fq%3Dcalmness%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=calmness&docid=r3Htw1Mu9uHmfM&ei=okkPUsNAgdOtB8efgOgN&ved=0CAIQsCUhttp://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=business%20people%20questions&source=images&cd=&cad=rja&docid=G0wpnSszlryOXM&tbnid=9NMQD7RMvD3trM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.123rf.com%2Fphoto_2455708_group-of-three-young-business-people-are-discussing-a-new-questions.html&ei=VWUPUpiUEYSErQfDlICgAw&bvm=bv.50768961,d.bmk&psig=AFQjCNG13IB0QsvnpmbKlHGCVi52O99E7Q&ust=1376826966786157

 • 12/09/56

  All rights reserved. 25

  ค าถามในการตัง้เป้าหมายและวางแผนในการพฒันา

  Feedforward Tools Behavioral Coaching

  Dr. Marshall Goldsmtih

  http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=GROW%20in%20coaching&source=images&cd=&cad=rja&docid=Cdz21KXE5F-_kM&tbnid=yzDJ402lzN-CqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fvimeo.com%2F42456681&ei=6UcPUtzTHoWFrgeIuIG4BA&bvm=bv.50768961,d.bmk&psig=AFQjCNG3mlHsLS3VBz6rOxXShkL5n1G7vA&ust=1376819545053970http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=Marshall%20Goldsmith&source=images&cd=&cad=rja&docid=VqKWFtLUs5ug-M&tbnid=g_KSQiWGNvgDzM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.alumniday.ucla.edu%2F2012%2Fschedule%2Fbios%2Fmarshall.aspx&ei=u0gPUsW3O8iUrge794CYDA&bvm=bv.50768961,d.bmk&psig=AFQjCNHT6QFTOAd-Us4_DqdocG0-p7Q7VA&ust=1376819765324785

 • 12/09/56

  All rights reserved. 26

  Powerful Questioning in Following-up

  Coach Core Competency:

  Active Listening How to..

  1. Stay focused

  2. Capture the message 3. Help the speaker

  http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=Measurement&source=images&cd=&cad=rja&docid=MUr_pQo9IsvnGM&tbnid=CgCJ75goXvNENM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fguavabox.com%2Fif-you-cant-measure-it-you-cant-improve-it%2F&ei=_0gPUpnnAoOGrAe8r4GwDQ&bvm=bv.50768961,d.bmk&psig=AFQjCNHwX20tobHPFkGbV1HKQeIyx3Uhmw&ust=1376819833354698http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=Listening&source=images&cd=&cad=rja&docid=h4DXHSwG9tOLSM&tbnid=y5oi0uueapBpRM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fblog.journalistics.com%2Fcategory%2Fsocial-media%2F&ei=zUoPUpbAC8bArAfGmoEg&bvm=bv.50768961,d.bmk&psig=AFQjCNF1tneeX4xEq9t1g_K8-upsm7HuAw&ust=1376820260145650

 • 12/09/56

  All rights reserved. 27

  Keep Coachee Motivated

  Daniel Pink- the author of “The Whole New Mind”

  http://www.danpink.com/drive-survey

  • Purpose

  • Mastery

  • Autonomy

  The Surprising Truth about What Motivates Us!

  http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=Fitness%20and%20goals&source=images&cd=&cad=rja&docid=2pPIPs13QqmccM&tbnid=1u3h1LAjpckj0M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.weightlosscny.com%2Fblog%2Fsmart-fitness-goals-to-lose-weight&ei=Bk4PUvO5KsWxrgef5oGwDg&psig=AFQjCNEUZjLKa1n-olHmPR-7QdSYIIx-Aw&ust=1376821107622343

 • 12/09/56

  All rights reserved. 28

  Coaching Culture

  พฒันาทกัษะการโค้ชส าหรับผู้บริหาร

  การให้และรับ Feedback

  โครงสร้างขององค์การ

  ประเมนิความจ าเป็น

  การประเมนิผลลพัธ์

  Planning for Leadership Coaching

  http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=coaching+culture&source=images&cd=&cad=rja&docid=pqC_zPqu9U0XjM&tbnid=11MfvlEy1yZP-M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.life-celebration-coaching.co.uk%2Fpage3.htm&ei=PWIPUuLiE8j-rAfQ54CoDA&bvm=bv.50768961,d.bmk&psig=AFQjCNG9q0TvyQ56dhTpcoyIIOePW1aDbg&ust=1376826131405513http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=Leadership&source=images&cd=&cad=rja&docid=DRN-Jh2zVfc6cM&tbnid=zOFqe24asYx4DM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sitkins.com%2Fblog%2Fbid%2F46197%2FCrucible-Experiences-for-Leadership-Development&ei=IXgwUua9E8arrAfGxICwDA&bvm=bv.51773540,d.bmk&psig=AFQjCNFuC7kMq60Bi17uyxt-nYsKUW0P5Q&ust=1378994579253552

 • 12/09/56

  All rights reserved. 29

  ในสภาวะปัจจุบัน สมรรถนะเหล่านัน้ส่งเสริมกลยุทธ์ขององค์การของเรา หรือของคู่แข่งของเรากันแน่

  1. Leadership Competency

  • ทีมผู้บริหารระดบัสงูของผู้ ได้รับการโค้ชสนบัสนนุหรือไม ่

  • การไมส่นบัสนนุมกัมาจากการที่มองไมเ่ห็นกระบวนการที่เช่ือมโยงไปสู่ ROI ดงันัน้ควรมี แผนการโค้ชสง่ให้กลุม่ผู้สนบัสนนุได้เหน็วา่จะเกิดการคืนทนุได้อย่างไร

  2. Support from Senior Leaders

 • 12/09/56

  All rights reserved. 30

  ใครจะมีสว่นร่วมและใครควรได้รับการโค้ช เป็นกลุม่ผู้มีศกัยภาพสงูเทา่นัน้ หรือใครก็ได้ท่ีอยู่ในต าแหน่งท่ีส าคญัตอ่ความส าเร็จของธุรกิจ

  3. Coaching Client?

  ควรใช้วิธีการโค้ชแบบใด ต้องการใช้เชิงจิตวิทยา หรือเชิงพฤตกิรรม ในเชิงจิตวิทยาโค้ชเป็นศนูย์กลางในการขบัเคล่ือนกระบวนการ และเน้นย้อนกลบัไปในอดีตเพ่ือหาค าตอบวา่ท าไมจงึเกิดปัญหา แตเ่ชิงพฤตกิรรมจะเห็นวา่ผู้บริหารท่ีได้รับการโค้ชหรือโค้ชช่ีเป็นศนูย์กลาง และไมส่นใจวา่อดีตเป็นอยา่งไร และเช่ือวา่หากโค้ชช่ีต้องการเปล่ียนแปลงแล้ว ความส าเร็จในการเปล่ียนจะเกิดขึน้ได้ในอนาคต

  4. Methodology

 • 12/09/56

  All rights reserved. 31

  ก าหนดว่าจะประเมนิผลส าเร็จอย่างไร ตวัอย่างเช่น ดร. มาแชล โกลด์สมิทใช้แบบส ารวจทกุๆ สามเดือน เพ่ือประเมินความคืบหน้าของการพฒันา โดยให้ผู้มีส่วนได้ สว่ยเสียในการพฒันาเป็นผู้ ร่วมกรอกแบบส ารวจ

  5. Evaluation

  กระบวนการยาวนานเท่าไหร่ การโค้ชด้านพฤติกรรมเพ่ือให้เกิดผล มกัใช้เวลาประมาณ 12 เดือน หากภายใน 12 เดือนยงัไม่เหน็ผล อาจต้องกลบัมาดวู่า เป้าหมายท่ีตัง้ไว้สงูไป หรือโค้ชไมไ่ด้ใช้กระบวนการท่ีเหมาะสม

  5. Duration

 • 12/09/56

  All rights reserved. 32

  Cross Cultural Coaching Tips

  Cultural Values

  จากการศึกษาของ Hofestede – 40 ประเทศ

  Low Context พดูอยา่งท่ีคดิ พดูตรง

  High Context คดิถึงบริบทรอบๆก่อนพดู และอาจพดู

  อ้อมค้อมได้

  Mono-chronic ตรงเวลา มาก่อนความสมัพนัธ์

  Poly-chronic ความสมัพนัธ์มาก่อนตรงเวลา

  http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=AEC&source=images&cd=&cad=rja&docid=Rh8W1Po0LR2G4M&tbnid=uwA0twtjwbJEZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fen.aectourismthai.com%2Fcontent1%2F977&ei=w2UPUtPXI5DorQfZz4DgBg&bvm=bv.50768961,d.bmk&psig=AFQjCNGyhdgf4f9HjL0POMDPtMl06FWKbg&ust=1376827174925195

 • 12/09/56

  All rights reserved. 33

  เอกสารนี้ใชป้ระกอบการสมัมนา Effective Coaching and Leadership Coaching ส าหรบั ส านกังาน ก.พ. วนัที ่12 กนัยายน 2556 เท่านัน้ จดัท าเพื่อเสรมิความรูส้ าหรบัผูเ้ขา้ฟงั หา้มผลติเพื่อการคา้โดยมไิดร้บัอนุญาตจากแอคคอมแอนดอ์มิเมจ อนิเตอร์เนชัน่แนล

  For audience who were in the session only. No part of this publication may be

  reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including

  photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods to be used for

  commercial or any purposes or to be used by other organizations

  ******************************

  All rights reserved.

  เอกสารลิขสิทธ์ิ

  AcComm & Image International

  Tel. (66) 2197 4588 - 89, Fax: (66) 2197 4590

  Email: info@spg-asia.com www.spg-asia.com

  mailto:info@spg-asia.commailto:info@spg-asia.commailto:info@spg-asia.com