Top Banner

Click here to load reader

Dokumentet inneholder alle skifter fra Oppdal i ...xml. · PDF file Dokumentet inneholder alle skifter fra Oppdal i skifteprotokoll nr. 1 (1689– 1696), Orkdal sorenskriverembete.

Jul 17, 2020

ReportDownload

Documents

others

 • Dokumentet inneholder alle skifter fra Oppdal i skifteprotokoll nr. 1 (1689–

  1696), Orkdal sorenskriverembete.

  Avskrift: Førstesekretær Kari Øwre Aalberg ved Statsarkivet i Trondheim.

  Utdrag av skifteprotokoll nr. 1 (1689 – 1696) vedkommende Oppdal tinglag, Orkdal sorenskriverembete, autorisert 20. mars 1689.

  ------- No 18b.) No 7 Opdalen. Mathias Schaanlund Kongl. Majts Aller Naadigste tilforordnede Ædsorne Dommer ofr Ørchedalss fogderi Giør Vitterligt at Anno 1689 d: 12 September, Blef holden Et Lougligt Arve schiffte paa Sneve udi opdalen Effter Sl: afgangne Olle Olssen Sneve, Mellem hans Effterlatte Enche brynild olssdatter paa den Eene oc hans Effterladte Børn paa den Anden side Nafnlig Olle Olss: oc Jørend Olssdatter. Biverende Quindens Stiffader som Laugværge Olle Arentssen Sneve oc Børnenes formynder Olle Jngebrchtssen Hoel. Saa oc LensManden olle Risse med tuende Vurderings Mend Auden Aalbo oc Sifr Olssen Sneve. Hafr vi os da til Boen begivet den Richtig Registerit oc Vurderit dernest ald Skyld oc Clarerit. Blef først En spetification fremlagt Daterit d: 3 Decem: Ao 1681 Paa Søfmens[!] olle ols: arve Part Effter hans Sl: Moder Jørend Endris datter, da som beme spetification Ey findis paa Rette Sort Papir eller af Nogen i Rettens Meddel Underschreven, som det Endnu findis til Ald god Rede her i boed blifr det Alt udi dette Skiffte breff indført som følger

  Rdr ort s: Tre Kiør a 3 1/2 Rdr 10 - 2 - " 1 Dito 3 - " - " En quie 3 Aar 2 - " - "

 • 1 Dito 1 - 2 - " Jldgang 2 - 2 - " En Ny Styringsfeld 1 – " - " En Jern stang oc j bør 1 - " - " 1 hamp læritz Dug 1 – " - " Et hamplæritz lagen " – 2 - " 1 greie " - 1 - " Et Kaaber Spende 1 - 1 - " 1 ♀ Kiedel 4 - 1 - " Summa 28 - 3 - " Følger nu hernest boens Middel Effter den Sl: Mand Sengeklæder oc Gaards Redschab 1 Bulster 2 - " - " En gl: hoveddyne " – 1 - " 1 Dito " – 1 - " 1 Jern gryde " - 3 - " 2 greie " - 2 - 12 En Dito " - 1 - " 2 Reb " - 1 - 4 En øxe " - 1 - " 2 gref oc Et Ploug Jern " - 1 - 16 1 Slibsteen " - 2 - " Et betzel " - 2 - 12 1 grimme " - " - 12 En Spunds biel " - 1 - " 1 kobielde med Klaf " - 1 - " En Kiste " - 3 - " 2 Kister oc 1 Kag " - 2 - " En Stette " - " - 12 1 ølkag " - 1 - " En Dito " - " - 12 1 Stette " - 1 - " En Koe 3 - " - " 1 quie 2 - " - "

  2

 • En gra oxe 1 - 2 - " 2 Unge Nød a 3 ort 1 - 2 - " Et Skiut med føl 4 - " - " fire Voxen Søuer 1 - 2 - " 4 Dito Unge 1 - " - " Noch 2 Souer " - 3 - " 7 1/2 Mrklaug odelssgods 7 - 2 - " Summa 31 - 1 - 8

  Boens Skyld oc Gield Kongl: Resterende Skat pr. 88 4 - " - " for de 3de Terminer p: 89 " - 3 - 12 Udleg et Skiut med føl 4 - " - " 2 Søuer oc 1 Kag " - 3 - 12

  Jngbricht olssen 4 - " - " Udleg En gl: Bulster 2 - " - " 1 Kiste " - 3 - " En Kag " - 1 - " 1 betzel oc grime " - 3 - " En Spunds biel " - 1 - "

  Evind olssen 1 - 1 - 12 Udleg 3 gl: Dyner " - 2 - " 2 greier " - 2 - 12 1 Stette " - 1 - "

  Jngborg Pedersdatter 1 - 1 - 12 Udleg 2 Kister oc 1 Kag " - 2 - " 1 Stette " - " - 12

  Moderens Part Udleg En Koo 3 - " - " 1 quie 2 - " - "

  3

 • En graxe[!] 1 - 2 - " 1 Slibsten " - 2 - " 2 Reb " - 1 - 4 En øxe " - 1 - " 2 gref " - " - 16 2 voxen Søuer " - 3 - " 2 Unge Dito " - 2 - " Et Ploug Jern " - 1 - " 1 gryde " - 3 - " En koe bielde " - 1 - "

  Summa 10 - " - 20 Olle Olssens Part

  Udleg Udi odelet 3 - 3 - " 1 Ungt Nød ” - 3 - " En Søu " - 1 - 12 1 Ung Dito " - 1 - "

  Summa 5 - " - 12 Jørend olssd: Part:

  Udleg Udi odelet 3 - 3 - " 1 Ungt Nød " - 3 - " En Søu " - 1 - 12 1 ung Dito " - 1 - "

  Summa 5 - " - 12 Moderens Arve Part 10 Rdr 22 s: Olle Olss: Arve Part 5 Rdr 11 s: Jørend olssdatters Part 5 Rdr 11 s: Boens Skyld oc Gield 10 Rd r 3 ort 12 s. Sees da igen boens Medel 31 - 1 - 8

  Olle Olssen Hafr lovet at hans Søster Jørend Olssdatter Skal gaa lige udi arf med hannem huilche og forMynderen Olle Jng- brichtssen Hoel Er med til freds.

  4

 • At Saaledis som forschrivet Staaer Richtig at Være delt oc Skifftet Testerer: Actum Arve Tomten ut supra. ---------- No 20) No 8 Opdalen Mathias Schaanlund Kongl: Matt Aller- naadigste tilforordnede Edsoren Dommere ofr Ørkedahlss Fogderie, Giør Vitterligt at Anno 1689 d: 12 september Blef Holden Et Richtigt Arveschiffte oc Deling Paa ørsta udi Opdalen Effter Sl: afgangne Sifver Engelssen Ørsta Mellem hans Effterleversche Jngri Toris Datter paa den Eene oc deres sam- men aflede Børn Nafnlig Engel oc Sifr Sifver Sønner, Goru oc Olluf Sifr døttre paa den Anden side Biværende Enchens Laugverge Olle Tarelssen saa og Børnens Formynder Sammund Engelssen med bunde LensManden Olle Risse oc tuende vuredrings Mend Nafnl: Auden Aalbo oc Elling forbreden. Hafr vj da os til Boen begivet den Richtig Registerit oc vurderit, dernest ald Skyld oc gield Clarerit. Oc Er som følger: Boens Tilstand

  Ildgang Rdr ort s: En ♀ Kiedel " - 2 - " 1 Jern gryde " - 3 - " En Dito " - 3 - " 1 Dito " - 2 - "

  Senge Klæder En Bulster 1 - 2 - " 1 Dito 1 – " - " En Rye 1 – " - " En Aaklæfeld 1 – " - " 1 faarløden feld 1 – 2 - " 6 faarløden schind 1 – " - " En Hoveddyne " – 1 - " En Hoveddyne " – " – 12 1 Skinddyne " – " – 12 2 smaa Jønder " – " – 12

  5

 • 1 flamsch Jønde " – 1 – 12 Et grot Jønde " – 1 - "

  Gaars Redskab En Jern Stør " - 1 - 12 1 Stor Naver " - 1 - " Et greie " - 2 - " 1 Dito " - 1 - 12 En Jern Solo " - 2 - " 4 Reb " - 2 - " Et Ploug Jern " - 1 - " En Plougtue " - " - 16 3 gref " - 1 - " En fieder eller futter " - 1 - 12 2 øxer " - 1 - " 2 Dito " - 1 - " En gl: Messing Stage " - 1 - " 1 Mad Kiste " - 2 - " En Kiste 1 - " - " 1 Dito " - 3 - " Et Kar 1 - " - " 1 Kagge " - 1 - " En Dito " - " - 12 1 Stette " - 1 - " En stamp " - 1 - " 1 betzel " - 1 - " En Grimme " - 1 - " 1 Slibsten " - 3 - " En Søu Sax " - " - 16 1 Par Stigbøgler " - 1 - 12 En Saug " - " - 16 1 Høvel " - 1 - "

  Creatur 1 Koe huid Kolled 3 - " - " En Dito Rø 3 - " - "

  6

 • 1 Dito Røsied 3 - " - " 1 Dito Suart sied 3 – ” - ” 1 Dito huid Kolled 3 - " - " En Kollet quie 2 - 2 - " 1 Dito graa 2 - 2 - " En graoxe 2 - 2 - " 1 toaars Kalf 1 - " - " 2 Dito lige gl. 2 - " - " 2 Dito Aars gl: 1 - 2 - " 12 Søuer a 1 1/2 ort 4 - 2 - " 1 Rø Hest 4 - " - " Et Suart Hors med føl 3 - " - " 1 Hest Aars gl. 2 - " - " hos olle Settrum 1 - 3 - " J Et Sølfbelte 6 - " - " 5 td: Korn a 6 ort 7 - 2 - " 19 Mrklaug odel j ørsta 19 - " - "

  Summa 96 - 1 - 12 Boens Skyld oc Gield

  Fordring Sammund Engelssen for Resterende

  Landschyld 2 - 2 - 16 Noch anden gield 3 - " - "

  Summa 5 - 2 - 16 Udleg

  En Bulster 1 - 2 - " 1 Kiste 1 - " - " En Rø Ko 3 - " - " 1 Saug " - " - 16

  Summa 5 - 2 - 16 Fordring

  Resterende Skat pro 85 2 - 2 - " Noch for 89 trende termin 1 - 2 - 22 Udlegg

  7

 • En Kolled quie 2 - 2 - " 1 Kalf 2 aar 1 - " - " En Jern gryde " - 3 - " leger fra sig 2 s:

  Engel Sifrssen for Løn oc anden gield 5 - " - " Udlegg En Aaklæfeld 1 - 1 - " 1 Kar 1 - " - " En Kiste " - 3 - " 1 greie " - 1 - 12 En Jern Sollo " - 2 - " 2 øxer " - 1 - " 1 fieder " - 1 - 12 fire Reb " - 2 - "

  Gjertru 1 - " - " Udlegg En Bulster 1 - " - " 1 gl: hoved dyne " - 1 - "

  Ouden olssen " - 2 - 16 Udleg En Jern gryde " - 2 - " 1 Ploug Jern " - " - 16

  Knud Jonssen 1 - " - " Udleg En Jern gryde " - 3 - " 1 grot Jønde " - 1 - "

  Sifr Siverssen 2 - 2 - " Udleg En faarløden feld 1 - 2 - " 1 Rye 1 - " - "

  Erich Melem " - 2 - 16 Udleg En Mad Kiste " - 2 - "

  8

 • 1 Sax " - " - 16 Jngbricht bøe 1 - " - "

  Udleg Et flamsch Jønde " - 1 - 12 1 Lysse Stage " - 1 - " En Kagge " - 1 - " 1 gl: hoved dyne " - " - 12

  Jver Olssen " - 1 - 10 Udlegg Et Par Stibøgler " - 1 - 12 leger fra sig 2 s:

  Johan Sifverssen 1 - " - " Udleg

  hos olle Settrum " - 3 - " 1 Stamp " - 1 - "

  Sifr Lo 1 - " - " Udleg tager hos olle Setrum 1 - " - "

  Erich Jonssen 1 - 2 - " Udleg 2 Smaa Aars Kalfver 1 - 2 - "

  Malj Olssdatter 2 - 3 - " Udleg 2 td: Korn 3 - " - " legger fra sig 1 ort Summa Udleg 28 – 2 - 8

  Er gieldens Summa 28 - 3 - 8 Moderens Part

  fire Kiør a 3 Rdr. 12 - " - " J Et Sølf belte 6 - " - " 1 Rø Hest 4 - " - " Et Suart hors med føl 3 - " - " 6 Søuer 2 - 1 - " En td: byg 1 - 2 - " 6 faar lødden Skind 1 - " - "

  9

 • En Slibsten " - 3 - " 1 ♀ kiedel " - 2 - " En Naver oc 3 gref " - 2 - " 1 Ploug Jern oc 2 øxer " - 2 - " En høvel oc 1 Stette " - 2 - " Et greie " - 2 - " 1 Jern Stør " - 1 - 12 En Skinddyne 2 Smaa Jønder " - 1 - " tager hos Malj " - 1 - " tager j Skatten " - " - 2

  Summa 33 - 3 - 14 Engel Sifrs Part

  11 Mrklaug oddel j ørsta 11 - " - " En grimme " - 1 - " tager hos sin broder " - 4 - " Summa 11 - 1 - 4

  Sifr Sifrs Arve Part udi oddelet 8 mrklaug 8 - " - " 2 td: byg 3 - " - " Et betzel " - 1 - " 1 Kagge " - " - 12

  Summa 11 - 1 - 12 legger fra sig 8 s:

  Guros Arve Part En graa quie 2 - 2 - " 1 too Aars Kalf 1 - " - " udi Aars Hesten 1 - " - " 3 Søuer 1 - " - 12 hos broderen Sifr " - " - 3

  Summa 5 - 2 - 15 Ollufs Arve Part

  En gra oxe 2 - 2 - " En 2 aars kalf 1 - " - " udi Hesten 1 - " - 12

  10

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.