Top Banner
DJEĈJI VRTIĆ “ŠEGRT HLAPIĆ“ Sesvete, Ul. Dobriše Cesarića 4 KLASA:601-02/17-13/04 URBROJ.251-605-01-17-01 Sesvete, 18.01.2017. POZIV NA DOSTAVU PONUDE Dokumentacija za provedbu postupka nabave TJESTENINEEvidencijski broj nabave: BN/12/17
15

DJEĈJI VRTIĆ “ŠEGRT HLAPIĆ“ Sesvete, Ul. Dobriše Cesarića ... · 4.4 Adresa za dostavu ponude i potrebna naznaka na omotnici ponude 7 4.5. Osoba ili služba zadužena za

Jan 04, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: DJEĈJI VRTIĆ “ŠEGRT HLAPIĆ“ Sesvete, Ul. Dobriše Cesarića ... · 4.4 Adresa za dostavu ponude i potrebna naznaka na omotnici ponude 7 4.5. Osoba ili služba zadužena za

DJEĈJI VRTIĆ “ŠEGRT HLAPIĆ“

Sesvete, Ul. Dobriše Cesarića 4

KLASA:601-02/17-13/04

URBROJ.251-605-01-17-01

Sesvete, 18.01.2017.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Dokumentacija za provedbu postupka nabave „TJESTENINE“

Evidencijski broj nabave: BN/12/17

Page 2: DJEĈJI VRTIĆ “ŠEGRT HLAPIĆ“ Sesvete, Ul. Dobriše Cesarića ... · 4.4 Adresa za dostavu ponude i potrebna naznaka na omotnici ponude 7 4.5. Osoba ili služba zadužena za

2

Sadržaj:

Str.

I. PREDMET NABAVE 3

1.1. Opis predmeta nabave: 3

1.2. Koliĉina predmeta nabave odnosno opseg predmeta nabave 3

1.3. Procijenjena vrijednost nabave: 3

II. UVJETI NABAVE: 4

2. 1. Naĉin izvršenja 4

2.2. Rok poĉetka isporuke/izvršenja/izvoĊenja/ odnosno rok trajanja ugovora: 4

2.3. Rok valjanosti ponude 4

2.4. Mjesto isporuke 4

2.5. Rok, naĉin i uvjeti plaćanja: 4

2.6. Odredbe o cijeni ponude i naĉinu iskazivanja cijene ponude 4

2.7. Kriterij odabira ponude 4

III. BITNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O NABAVI 4

3.1. RAZLOZI ISKLJUĈENJA PONUDITELJA 5

IV. ODREDBE O PONUDI 6

4.1. Sastavni dijelovi ponude - Sadržaj ponude 6

4.2 Naĉin izrade i dostave ponude 6

4.3. Rok za dostavu ponude i rok otvaranja ponuda 7

4.4 Adresa za dostavu ponude i potrebna naznaka na omotnici ponude 7

4.5. Osoba ili služba zadužena za kontakt: 7

4.6. Odabir ponude 8

4.7. Posebne odredbe 8

4.8. Prilozi pozivu na dostavu ponude 9

PRILOZI POZIVU NA DOSTAVU PONUDE

Prilog I. - Ponudbeni list

Prilog II. - Obrazac troškovnika

Prilog III. - Izjava osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja o neizricanju pravomoćnih osuĊujućih

presuda za navedena kaznena djela,

Prilog IV. - Ponudbeni list ukoliko se radi o zajednici ponuditelja ili u koliko ponuditelj namjerava

dio ugovora o nabavi dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja,

Page 3: DJEĈJI VRTIĆ “ŠEGRT HLAPIĆ“ Sesvete, Ul. Dobriše Cesarića ... · 4.4 Adresa za dostavu ponude i potrebna naznaka na omotnici ponude 7 4.5. Osoba ili služba zadužena za

3

Naruĉitelj Djeĉji vrtić „Šegrt Hlapić“ iz Sesveta, Dobriše Cesarića 4, OIB: 31015599358 provodi

postupak nabave za godišnju procijenjenu vrijednost predmeta nabave manju od 200.000,00 kn bez PDV-a

(tzv. bagatelnu nabavu) za koju naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom

o javnoj nabavi.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude (ili: upućujemo

gospodarskim subjektima po vlastitom izboru) sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju

osnovne elemente za izradu ponude:

I. PREDMET NABAVE

1.1. Opis predmeta nabave:

„TJESTENINE“ - PREMA TROŠKOVNIKU

TEHNIČKA SPECIFIKACIJE

PonuĊena roba mora u cijelosti zadovoljiti sve tražene uvjete iz opisa predmeta nabave. Kakvoća

proizvoda mora biti u skladu sa Zakonom o hrani (NN 83/13, 14/014 i 30/15), Zakonom o općoj sigurnosti

proizvoda (NN 30/09 i 139/10 i 14/14), Zakonom o zaštiti potrošača (NN 41/14 i 110/15), Pravilnikom o

higijeni hrane (NN 99/07, 27/08 i 118/09), Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji

dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/09, 31/11, 39/213 i 62/2013).

Svi dobavljači moraju udovoljavati važećim zakonskim propisima i programima HACCP sustava. Ponuditelj

obavezno mora dokazati da ima uveden sustav HACCP. Za dokazivanje sposobnosti prilaže se

rješenje/uvjerenje/potvrda iz koje se mora vidjeti da gospodarski subjekt ima implementiran

HACCP sustav.

Temeljem navedenog u nastavku navodimo pojedinosti zahtjeva prema HACCP sustavu, uz napomenu o

obavezi poštivanja i svih ostalih zakonskih propisa koji nisu posebno istaknuti.

DOKUMENTACIJA:

Svaka osoba koja sudjeluje u istovaru hrane mora kod sebe i mati sanitarnu knjižicu koju na traženje

odgovorne osobe za prijem hrane, mora dati na uvid ( Pravilnik o načinu obavljanja pregleda osoba pod

zdravstvenim nadzorom ( NN 23/94)

PRIJEVOZNA SREDSTVA:

Temperatura hrane mora odgovarati dozvoljenoj za odreĎenu vrstu, a vozilo mora imati ispravan termometar

radi kontrole temperature prostora u kojem se hrana transportira.

HRANA:

Hrana mora biti u propisanoj i adekvatnoj namjenskoj ambalaži transportnoj i pojedinačnoj. Deklaracija

mora biti na hrvatskom jeziku. Za svaku hranu za koju postoji kategorizacija i/ili klasa prema kvaliteti, ista

mora biti naznačena na deklaraciji.

ISPORUKA:

Svaka osoba koja sudjeluje u prijevozu i istovaru robe mora biti obučena u propisanu radnu odjeću

(Pravilnik o posebnoj radnoj odjeći i obući osoba koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu

dolaze u neposredni dodir s namirnicama, sredstvima za održavanje osobne higijene, njegu i uljepšavanje

lica i tijela, NN 46/94)

1.2. Koliĉina predmeta nabave odnosno opseg predmeta nabave:

Prema troškovniku, koliĉine su okvirne.

Obrazac Troškovnika nalazi se u Prilogu br. II ovog poziva.

1.2. Procijenjena vrijednost nabave:

-30.000,00 kn BEZ PDV-a

Page 4: DJEĈJI VRTIĆ “ŠEGRT HLAPIĆ“ Sesvete, Ul. Dobriše Cesarića ... · 4.4 Adresa za dostavu ponude i potrebna naznaka na omotnici ponude 7 4.5. Osoba ili služba zadužena za

4

II. UVJETI NABAVE:

2. 1. Naĉin izvršenja:

- Ugovor

2.2. Rok poĉetka isporuke/izvršenja/izvoĊenja/ odnosno rok trajanja ugovora:

Ponuditelj je dužan realizaciju predmeta nabave započeti izvršavati odmah po potpisu Ugovora sukcesivno

prema prioritetu i potrebi naručitelja kroz ugovoreno razdoblje isporuke.

Ugovor se potpisuje na rok od 12 mjeseci od dana potpisivanja s mogućnošću ranijeg otkaza ugovora od

strane naručitelja po odluci Osnivača o objedinjavanju javne nabave za dječje vrtiće Grada Zagreba.

Iznimno u slučaju odluke o centralizaciji javne nabave od nadležnih tijela Grada Zagreba za cjelokupni

predmet nabave ili grupe predmeta nabave ili dijela grupe predmeta nabave doći će do prestanka ugovora za

one artikle koji su centralizirani.

2.3. Rok valjanosti ponude:

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 90 dana od dana odreĎenog za dostavu ponuda. Ukoliko istekne

rok valjanosti ponude, naručitelj će od ponuditelja tražiti produženje roka valjanosti ponude.

2.4. Mjesto isporuke:

Mjesta isporuke su sjedište naručitelja Dječji vrtić „Šegrt Hlapić“, Dobriše Cesarića 4, 10360 Sesvete, i

područni objekt naručitelja Dragutina Mitića 4, 10 361 Sesvetski Kraljevec. Dobavljač se obvezuje

dostavljati robu sukcesivno tijekom godine, u pravilu svakog radnog dana a vrijeme i dinamika te količine

robe bit će odreĎene narudžbom Naručitelja.

2.5. Rok, naĉin i uvjeti plaćanja: virmanom – 30 dana od datuma Raĉuna

2.6. Odredbe o cijeni ponude i naĉinu iskazivanja cijene ponude:

Cijena ponude izražava se u kunama. Cijena ponude obuhvaća sve stavke troškovnika i piše se brojkama. U

cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost trebaju biti uračunati svi troškovi i popusti. PDV se iskazuje

zasebno iza cijene ponude.

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave osloboĎen poreza na

dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviĎeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu

vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviĎenom za upis cijene ponude bez poreza na

dodanu vrijednost, a mjesto predviĎeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

Ponuditelji su dužni upisati jedinične cijene i ukupne cijene za svaku stavku troškovnika na način kako je to

odreĎeno u troškovniku. U slučaju da ponuditelj ne ispuni sve stavke troškovnika, ponuda će se smatrati

neprihvatljivom i naručitelj će ju isključiti iz postupka nabave. Jediniĉna cijena izražena u troškovniku je

fiksna i nepromjenjiva za vrijeme trajanja sklopljenog ugovora.

2.7. Kriterij odabira ponude:

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je ponuda koja zadovoljava sve uvjete i zahtjeve odreĊene

pozivom na dostavu ponude, s najnižom cijenom.

III. BITNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O NABAVI:

Odabrani ponuditelj je u obvezi izvršiti predmet nabave sukladno roku, kvaliteti, uvjetima, pojedinačnim

cijenama i okvirnim količinama navedenim u ponudi ponuditelja, troškovniku i uvjetima Poziva na dostavu

ponude. U slučaju reklamacije Naručitelja na količinu i kakvoću isporučene robe, Dobavljač je dužan o

svom trošku najhitnije riješiti nastali problem. U protivnom Naručitelj ima pravo nabaviti odgovarajuću robu

kod drugog dobavljača, uz pisanu obavijest Dobavljaču koji je u tom slučaju dužan nadoknaditi Naručitelju

eventualne povećane troškove nabave.

Page 5: DJEĈJI VRTIĆ “ŠEGRT HLAPIĆ“ Sesvete, Ul. Dobriše Cesarića ... · 4.4 Adresa za dostavu ponude i potrebna naznaka na omotnici ponude 7 4.5. Osoba ili služba zadužena za

5

Naruĉitelj se ne obvezuje na realizaciju navedenih okvirnih koliĉina u cijelosti. Stvarna nabavljena

koliĉina predmeta nabave na temelju sklopljenog ugovora ovisna je o potrebama i raspoloživim

financijskim sredstvima naruĉitelja, te može biti veća ili manja od okvirne koliĉine. Ukupna plaćanja

(bez poreza na dodanu vrijednost) ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

Bitni uvjeti ugovora su:

− oblik ugovora: pisani, potpisan i ovjeren pečatom odgovornih osoba ugovornih strana,

- ugovorne strane: Naručitelj (Dječji vrtić „Šegrt Hlapić“ i odabrani ponuditelj (Izvršitelj),

− predmet nabave:

− sastavni dio ugovora: odabrana ponuda ponuditelja sukladno Pozivu za dostavu ponuda,

− količina i mjesto izvršenja predmeta nabave: sukladno Pozivu na dostavu ponuda,

− cijena predmeta nabave: sukladno procijenjenoj vrijednosti nabave Naručitelja, troškovniku i cijeni

odabrane ponude,

− rok izvršenja predmeta nabave

− rok, način i uvjeti plaćanja:

3.1. RAZLOZI ISKLJUĈENJA PONUDITELJA:

Naručitelj će isključiti ponuditelja u sljedećim slučajevima 1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena

po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuĎena za bilo koje od sljedećih kaznenih

djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili

države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: a) prijevara

(članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom

poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku

javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara 3 (članak 258.),

pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak

292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje

mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u

sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona, b) prijevara (članak 224.), pranje novca

(članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom

poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za

počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja

dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.)

i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00.,

51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.). DOSTAVITI:

Izjava osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta (Izjava o nekažnjavanju). Izjava ne

smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Nije potrebna ovjera kod

javnog bilježnika. Dovoljan je potpis osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta i

ovjera žigom/pečatom na predlošku naručitelja. (obrazac u Prilogu br.III).

Naĉelo savjesnosti i poštenja:

Odabrani ponuditelj jamči i obvezuje se da nije počinio niti da je itko prema njegovom znanju počinio niti

jednu od sljedećih radnji, te da neće počiniti, niti će ikoja osoba koja djeluje uz njegovo znanje ili suglasnost

počiniti ikoju od tih radnji, a to su:

(a) nuĎenje, davanje, primanje ili traženje bilo kakve neprimjerene koristi kojom bi utjecao na djelovanje

ravnatelja ili zaposlenika Naručitelja u vezi sa predmetnim postupkom nabave odnosno provedbom ugovora

zaključenog na temelju istog,

(b) svako djelo kojim se neprimjereno utječe ili se nastoji utjecati na postupak nabave ili provedbu

zaključenog ugovora na štetu Naručitelja, uključujući i tajni dogovor ponuditelja.

U tom smislu, ako je neki član Uprave odabranog ponuditelja, voditelj projekta ili dužnosnik upoznat s

nekim činjenicama, smatra se da je s time upoznat i odabrani ponuditelj.

Page 6: DJEĈJI VRTIĆ “ŠEGRT HLAPIĆ“ Sesvete, Ul. Dobriše Cesarića ... · 4.4 Adresa za dostavu ponude i potrebna naznaka na omotnici ponude 7 4.5. Osoba ili služba zadužena za

6

IV ODREDBE O PONUDI

4.1. Sastavni dijelovi ponude - Sadržaj ponude:

Ponuda može biti izražena za sve grupe predmeta nabave ili pojedinaĉno za odreĊenu grupu

predmeta nabave.

Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku koja sadrži dokumentaciju ispunjenu, složenu, uvezanu, te potpisanu i

ovjerenu pečatom na za to predviĎenim mjestima od strane ovlaštene osobe ponuditelja, slijedećim

redoslijedom:

1. popunjeni obrazac ponudbenog lista koji se nalazi u Prilogu br. I. ovog poziva, odnosno ukoliko se radi

o zajednici ponuditelja ili u koliko ponuditelj namjerava dio ugovora o nabavi dati u podugovor jednom ili

više podizvoditelja, popunjeni obrazac ponudbenog lista koji se nalazi u Prilogu br. IV ovog poziva.

2. popunjeni obrazac troškovnika koji se nalazi u Prilogu br. II. ovog poziva (obrazac troškovnika u

excel verziji nalazi se na Web stranici vrtića www vrtic-segrthlapic.zagreb.hr)

3. izvod iz sudskog, obrtnog strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljivo da je

gospodarski subjekt registriran za djelatnost u vezi s predmetom nabave, ne stariji od 3 (tri) mjeseca

računajući od dana slanja poziva na dostavu ponude.

Dokaz se dostavlja u neovjerenoj preslici na hrvatskom jeziku.

4. Izjave ponuditelja ovisno o predmetu nabave:

- izjava osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja o neizricanju pravomoćnih osuĎujućih presuda za

navedena kaznena djela, obrazac u Prilogu br.III

5. potvrde, uvjerenja, certifikati povezani s predmetom nabave. Rješenje/uvjerenje/potvrda iz koje se

mora vidjeti da gospodarski subjekt ima implementiran HACCP sustav.

U slučaju da ponuditelj navedene izjave i obrasce ne potpiše, te iste ne priloži ponudi, Naručitelj će takvu

ponudu smatrati neprihvatljivom.

Ponuditelj ne smije mijenjati ili brisati originalni tekst Poziva na dostavu ponude ili bilo kojeg obrasca iz

poziva na dostavu ponuda.

Tajnost dokumentacije gospodarskih subjekata

Ako gospodarski subjekt označava odreĎene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan je u ponudi

navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni.

Gospodarski subjekt ne smiju označiti tajnim podatke o cijenama stavki (jediničnim cijenama), iznosima

pojedine stavke, cijeni ponude te podatke iz ponude u vezi s kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije

ponude.

4.2 Naĉin izrade i dostave ponude

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izraĎuje u papirnatom obliku, na hrvatskom jeziku i

latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u kunama.

Ako su neki od dokumenata i dokaza traženih pozivom na dostavu ponude na nekom od stranih jezika

ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik izvršenog od strane ovlaštenog

prevoditelja.

Ponuda se izraĎuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne

može biti izraĎena na način da čini cjelinu, onda se izraĎuje u dva ili više dijelova. Ponuda se uvezuje na

način da se onemogući naknadno vaĎenje ili umetanje listova i to jamstvenikom, s pečatom na poleĎini.

Page 7: DJEĈJI VRTIĆ “ŠEGRT HLAPIĆ“ Sesvete, Ul. Dobriše Cesarića ... · 4.4 Adresa za dostavu ponude i potrebna naznaka na omotnici ponude 7 4.5. Osoba ili služba zadužena za

7

Ako je ponuda izraĎena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno

vaĎenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i

sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Ako je ponuda izraĎena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova

ponuda sastoji.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica

ponude, npr. 1/15 ili 15/1. Kada je ponuda izraĎena od više dijelova, stranice se označavaju na način da

svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni

dio.

Ponuda se piše neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izraĎeni na način da su vidljivi. Ispravci

moraju uz navod datuma ispravka biti potvrĎeni potpisom ponuditelja.

4.3. Rok za dostavu ponude i rok otvaranja ponuda

Krajnji rok za dostavu ponuda bez obzira na način dostave je:

27.01.2017. godine u 12:00 sati

Ponuda može stići poštom preporučeno na navedenu adresu ili biti predana neposredno u Urudžbeni

zapisnik Naručitelja,

4.4 Adresa za dostavu ponude i potrebna naznaka na omotnici ponude:

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja:

Djeĉji vrtić „Šegrt Hlapić“

Dobriše Cesarića 4, 10360 Sesvete

s naznakom: ponuda za „TJESTENINE“

– ev. broj nabave : BN/12/17

- ne otvaraj

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

– naziv i adresa naručitelja,

– naziv i adresa ponuditelja,

– evidencijski broj nabave,

– naziv predmeta nabave,

– naznaka »ne otvaraj«.

Otvaranje ponuda provode ovlašteni predstavnici naručitelja u postupka nabave i nije javno.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, te će se kao zakašnjela ponuda vratiti

ponuditelju koji ju je dostavio.

Naručitelj će o postupku otvaranja ponuda sastaviti Zapisnik o otvaranju ponuda.

4.5. Osoba ili služba zadužena za kontakt:

Ranko Polojac

Telefon: 2043-970

e-mail: [email protected]

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija izmeĎu naručitelja i gospodarskih subjekata obavljati će

se u pisanom obliku putem poštanske pošiljke, elektronički, ili kombinacijom tih sredstava, iznimno

telefonskim putem.

Ako je potrebno, gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne

informacije i objašnjenja vezana uz sadržaj poziva na dostavu ponude.

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, posljednje dodatne informacije i objašnjenja naručitelj će

staviti na raspolaganje najkasnije dva dana prije krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Page 8: DJEĈJI VRTIĆ “ŠEGRT HLAPIĆ“ Sesvete, Ul. Dobriše Cesarića ... · 4.4 Adresa za dostavu ponude i potrebna naznaka na omotnici ponude 7 4.5. Osoba ili služba zadužena za

8

4.6 Odabir ponude:

Na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda od strane ovlaštenih predstavnika, naručitelj odabire

najpovoljniju ponudu u roku do najduže 20 dana od dana isteka roka za dostavu ponude. Naručitelj

dostavlja Obavijest o odabiru zajedno sa preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, svakom

ponuditelju putem elektroničke pošte, faksom ili preporučene poštanske pošiljke s povratnicom.

Protiv odluke o odabiru ili odluke o poništenju nije moguće izjaviti žalbu.

4.7. Posebne odredbe

Na ovaj postupak ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

Naruĉitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati

niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

4.8. Prilozi pozivu na dostavu ponude:

Prilog I. - Ponudbeni list

Prilog II. - Obrazac Troškovnika

Prilog III. - Izjava osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja o neizricanju pravomoćnih osuĎujućih

presuda za navedena kaznena djela,

Prilog IV. - Ponudbeni list ukoliko se radi o zajednici ponuditelja ili u koliko ponuditelj namjerava dio

ugovora o nabavi dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja,

Page 9: DJEĈJI VRTIĆ “ŠEGRT HLAPIĆ“ Sesvete, Ul. Dobriše Cesarića ... · 4.4 Adresa za dostavu ponude i potrebna naznaka na omotnici ponude 7 4.5. Osoba ili služba zadužena za

9

PRILOZI POZIVU NA DOSTAVU PONUDE

Page 10: DJEĈJI VRTIĆ “ŠEGRT HLAPIĆ“ Sesvete, Ul. Dobriše Cesarića ... · 4.4 Adresa za dostavu ponude i potrebna naznaka na omotnici ponude 7 4.5. Osoba ili služba zadužena za

Prilog I. - Ponudbeni list - ispuniti sve stavke obrasca

Ponudbeni list br._______________________

Za TJESTENINE - BN/12/17

1.

Naziv i sjedište naručitelja:

Djeĉji vrtić „Šegrt Hlapić“,

Dobriše Cesarića 4,

10360 SESVETE

2. Podaci o ponuditelju*:

Naziv ponuditelja:

Sjedište ponuditelja:

Adresa ponuditelja:

OIB

Broj računa

Navod o tome ponuditelj u sustavu poreza na dodanu

vrijednost

Adresa za dostavu pošte

Adresa e-pošte

Kontakt osoba ponuditelja

Broj telefona

Broj telefaksa

3. Predmet nabave

4. Cijena ponude u kunama bez poreza na dodanu vrijednost -

brojkama

5. Iznos poreza na dodanu vrijednost – brojkama

6. Cijena ponude u kunama s porezom na dodanu vrijednost * -

brojkama

7. Rok valjanosti ponude 90 dana od dana otvaranja

ponuda

8. Mjesto i datum

Page 11: DJEĈJI VRTIĆ “ŠEGRT HLAPIĆ“ Sesvete, Ul. Dobriše Cesarića ... · 4.4 Adresa za dostavu ponude i potrebna naznaka na omotnici ponude 7 4.5. Osoba ili služba zadužena za

Prilog II. - Obrazac troškovnika: TJESTENINA

Br. Naziv Jedinica

mjere

Količina

Jedinična

cijena (u

kn)

Ukupna

cijena (u kn)

1 Tjestenina pužići 500 gr kom 600

2 Tjestenina pužići 5/1 kom 100

3 Tjestenina krpice 500 gr kom 200

4 Tjestenina svrdla 500 gr kom 100

5 Tjestenina svrdla 5/1 kom 10

6 Tjestenina ribana kašica 500 gr kom 200

7 Tjestenina tarana 500 gr kom 60

8 Tjestenina uski rezanci 500 gr kom 100

9 Tjestenina široki rezanci 500 gr kom 300

10 Tjestenina makaroni 500 gr. kom 200

11 Tjestenina makaroni 5/1 kom 20

12 Tjestenina mašnice 500 gr kom 40

13 Tjestenina mašnice 5/1 kom 10

14 Tjestenina špageti 500 gr kom 50

15 Tjestenina špageti 5/1 kom 10

16 Tjestenina lazanje 1/1 kg kom 100

17 Sitno tj.za juhu(slova i sl)500gr kom 20

18 Torteline 750 gr. Sir kom 100

19 Tijesto za pizzu 1/1 kg kom 100

20 Integralna tj.špageti 500gr kom 100

21 Integralna tj.pužići 500gr kom 100

22 Mlinci 500 gr kom 300

UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a :

IZNOS PDV-a:

UKUPNA CIJENA PONUDE S PDV-om:

Prilikom ispunjavanja troškovnika natjecatelj/ponuditelj ukupnu cijenu stavke izračunava kao:

1. umnožak količine stavke i cijene stavke,

Ponuditelj:

_______________________________________________________

(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

________________________________________________________

Potpis i pečat

Mjesto i datum: _____________________________

Page 12: DJEĈJI VRTIĆ “ŠEGRT HLAPIĆ“ Sesvete, Ul. Dobriše Cesarića ... · 4.4 Adresa za dostavu ponude i potrebna naznaka na omotnici ponude 7 4.5. Osoba ili služba zadužena za

9. Uz ponudu dostavljamo popis svih sastavnih dijelova i priloga ponude (Sadržaj ponude)

uvezanih slijedećim redoslijedom:

Ponuditelj:

(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

Potpis i pečat

Napomena:

* Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave osloboĎen

poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviĎeno za upis cijene ponude s

porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviĎenom za upis

cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviĎeno za upis iznosa poreza na

dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

Page 13: DJEĈJI VRTIĆ “ŠEGRT HLAPIĆ“ Sesvete, Ul. Dobriše Cesarića ... · 4.4 Adresa za dostavu ponude i potrebna naznaka na omotnici ponude 7 4.5. Osoba ili služba zadužena za

Prilog III . - izjava osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja o neizricanju pravomoćnih

osuĎujućih presuda za navedena kaznena djela,

I Z J A V A

kojom ja _______________________________________ iz __________________________

(ime i prezime) (adresa stanovanja)

______________________________________ kao ovlaštena osoba za zastupanje

gospodarskog subjekta:

___________________________________________________________________________

(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem

za sebe i za gospodarski subjekt,

da protiv mene osobno niti protiv gore navedenog gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije

izrečena pravomoćna osuĎujuća presuda za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za

odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je

državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u

gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.),

zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.),

subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti

(članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita

(članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.),

zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja

(članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak

293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom

poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba

položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.),

protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.)

iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03.,

190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

____________________________

(mjesto i datum)

____________________________

(čitko ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja)

M.P.

____________________________

(vlastoručni potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)

Page 14: DJEĈJI VRTIĆ “ŠEGRT HLAPIĆ“ Sesvete, Ul. Dobriše Cesarića ... · 4.4 Adresa za dostavu ponude i potrebna naznaka na omotnici ponude 7 4.5. Osoba ili služba zadužena za

Prilog IV.

Dječji vrtić „Šegrt Hlapić“, Dobriše Cesarića 4, 10360 Sesvete Evidencijski broj nabave: BN/12/17 Predmet nabave: TJESTENINE

PONUDBENI LIST

Ponuditelj (nositelj ponude)

Naziv i sjedište:

Adresa:

OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta ako je

primjenjivo)

Broj računa:

Naziv banke:

Ponuditelj je u sustavu PDV (zaokružiti): DA NE

Adresa za dostavu pošte:

Adresa e-pošte:

Kontakt osoba ponuditelja:

Broj telefona:

Broj faksa:

Ĉlanovi zajednice ponuditelja: (ako je riječ o ponudi zajednice ponuditelja, navesti ostale članove zajednice ponuditelja – u daljnjem tekstu: članovi ZP)

2. Naziv gospodarskog subjekta ĉlana ZP: ____________________________________________________

Adresa: __________________________________OIB: ________________ Broj računa: __________________

Član ZP u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NE Adresa e-pošte: _________________________________

Adresa za dostavu pošte:___________________________ __________________________________________

Kontakt osoba ponuditelja: ______________________ Broj telefona: ____________ Broj faksa:___________

3. Naziv gospodarskog subjekta ĉlana ZP: ____________________________________________________

Adresa: ___________________________________OIB: ________________ Broj računa: __________________

Član ZP u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NE Adresa e-pošte: _________________________________

Adresa za dostavu pošte:___________________________ __________________________________________

Kontakt osoba ponuditelja: ______________________ Broj telefona: ____________ Broj faksa:___________

4. Naziv gospodarskog subjekta ĉlana ZP: ____________________________________________________

Adresa: ___________________________________OIB: ________________ Broj računa: __________________

Član ZP u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NE Adresa e-pošte: _________________________________

Adresa za dostavu pošte:___________________________ __________________________________________

Kontakt osoba ponuditelja: ______________________ Broj telefona: ____________ Broj faksa:___________

Page 15: DJEĈJI VRTIĆ “ŠEGRT HLAPIĆ“ Sesvete, Ul. Dobriše Cesarića ... · 4.4 Adresa za dostavu ponude i potrebna naznaka na omotnici ponude 7 4.5. Osoba ili služba zadužena za

Podaci o podizvoditeljima i podaci o dijelu ugovora o nabavi, ako se dio ugovora o nabavi daje u podugovor: 1. Naziv gospodarskog subjekta ĉlana ZP: ____________________________________________________

Adresa: __________________________________OIB: ________________ Broj računa: __________________

Član ZP u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NE Adresa e-pošte: _________________________________

Adresa za dostavu pošte:___________________________ __________________________________________

Kontakt osoba ponuditelja: ______________________ Broj telefona: ____________ Broj faksa:___________

Dio ugovora koji se daje u podugovor: __________________________________________________________________________________ (predmet, količina, vrijednost i postotni dio)

2. Naziv gospodarskog subjekta ĉlana ZP: ____________________________________________________

Adresa: ___________________________________OIB: ________________ Broj računa: __________________

Član ZP u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NE Adresa e-pošte: _________________________________

Adresa za dostavu pošte:___________________________ __________________________________________

Kontakt osoba ponuditelja: ______________________ Broj telefona: ____________ Broj faksa:___________

Dio ugovora koji se daje u podugovor: __________________________________________________________________________________ (predmet, količina, vrijednost i postotni dio)

3. Naziv gospodarskog subjekta ĉlana ZP: ____________________________________________________

Adresa: ___________________________________OIB: ________________ Broj računa: __________________

Član ZP u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NE Adresa e-pošte: _________________________________

Adresa za dostavu pošte:___________________________ __________________________________________

Kontakt osoba ponuditelja: ______________________ Broj telefona: ____________ Broj faksa:___________

Dio ugovora koji se daje u podugovor: __________________________________________________________________________________ (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) Napomena: _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________