Top Banner
Diskrétne geometrické štruktúry 2. Martin Florek florek@sccg.sk www.sccg.sk/~florek originál Martin Samuelčík, zmeny Martin Florek
45

Diskrétne geometrické štruktúry

Dec 30, 2015

Download

Documents

amadeus-franks

Diskrétne geometrické štruktúry. 2. Martin Florek florek@sccg.sk www.sccg.sk/~florek. Bin árny prehľadávací strom. Bin árny prehľadávací strom – zložitosť na základe výšky stromu Potreba zabezpečiť čo najmenšiu výšku stromu Pre kompletný binárny strom s výškou h je počet vrcholov 2 h – 1 - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Diskrétne geometrické štruktúry

Diskrétne geometrické štruktúry

2.

Martin Florekflorek@sccg.sk

www.sccg.sk/~florek

originál Martin Samuelčík, zmeny Martin Florek

Page 2: Diskrétne geometrické štruktúry

Binárny prehľadávací strom

• Binárny prehľadávací strom – zložitosť na základe výšky stromu

• Potreba zabezpečiť čo najmenšiu výšku stromu

• Pre kompletný binárny strom s výškou h je počet vrcholov 2h – 1

• Cestu možeme skrátiť až na lg(n+1)• Potreba vyváženosti v každom vrchole

Page 3: Diskrétne geometrické štruktúry

AVL stromy

• Adelson-Velskii a Landis• AVL strom je samovyvažujúci sa BPS• pre každý jeho vrchol v platí:

– buď v je list– alebo v má jedného syna, ktorý je list– alebo v má dvoch synov. Ak ľavý podstrom vrchola

v má výšku h1 a pravý h2, potom platí:h1 – h2 1

– b(v) = h1 – h2

• lg(n+1) h 1,44*lg(n+2)

Page 4: Diskrétne geometrické štruktúry

Vkladanie prvku do AVL stromu

• Najprv Insert pre BPS• V niektorých vrcholoch môže vzniknúť

nevyváženosť• Vrchol x treba vyvažovať práve vtedy, keď

platia nasledujúce dve podmienky:– b(x) = 1 a nový vrchol je pridaný doľava od x, – b(x) = -1 a nový vrchol je pridaný doprava od x,– pre y, ktorý leží na ceste od x ku pridávanému

vrcholu platí: b(y) = 0

Page 5: Diskrétne geometrické štruktúry

Vyvažovanie

• Podstrom s nevyváženým vrcholom treba preskupiť aby nastala vyváženosť

• Treba zachovať pravidlá BPS• Treba zachovať výšku podstromu, aby sa

nemuseli vyvažovať ostatne vrcholy• Viaceré konfigurácie - rotácie

Page 6: Diskrétne geometrické štruktúry
Page 7: Diskrétne geometrické štruktúry

AVL_INSERT(T, v){

x = T->root;if (T->root == NULL) {T->root = v; v->b = 0;}else{

INSERT (T->root, v);MODIFY (x, v);if (x->b == 2){

if (x->left->b == 1) vyvažuj podľa Aif (x->left->b == -1) vyvažuj podľa B

}if (x->b == -2){ Symetricky ku (b(x) == 2);}

}}

struct AVLNode{

int key;AVLNode* left;AVLNode* right;AVLNode* parent;int b;void* data;

}

struct AVLTree{

AVLNode* root;}

MODIFY (u, v){

if (v->key < u->key)if (u->left != NULL) {

u->b = u->b + 1;MODIFY (u->left, v);

}if (v->key > u->key)

if (u->right != NULL) {

u->b = u->b – 1;MODIFY (u->right, v);

}}

INSERT (u, v){

if (v->key < u->key)if (u->left == NULL) {u->left = v; if (u->b != 0) x = u;}else{

if (u->b != 0) x = u; INSERT (u->left, v);}

if (v->key > u->key)if (u->right == NULL) { u->right = v; if (u->b != 0) x = u;}else{

if (u->b != 0) x = u; INSERT (u->right, v);}

}

AVL – algoritmy

Page 8: Diskrétne geometrické štruktúry

Rotácie

LL rotation

RR rotation

Page 9: Diskrétne geometrické štruktúry

Rotácie 2

LR rotation

RL rotation

Page 10: Diskrétne geometrické štruktúry

Vymazanie vrcholu z AVL

• Rozšírenie DELETE pre BPS:• 1) v má najviac 1 syna:

• vrchol v vynecháme ako pri DELETE pre BPS• x = vparent;• BALANCE (x, v);• delete v;

• 2) v má dvoch synov: • nájdeme maximum v ľavom podstrome vrchola v

(MAX)• vymeníme v a MAX• postupujeme podľa 1)

Page 11: Diskrétne geometrické štruktúry

Balance

BALANCE (x, v){

if (x != NULL){

if ((v->key < x->key) && (x->b 0)){

x->b = x->b – 1;if (x->b == 0) BALANCE (x->parent, v);

}if (v->key > x->key) and (x->b 0){

x->b = x->b + 1;if (x->b == 0) BALANCE (x->parent, v);

}if (v->key > x->key) and (x->b == 1) situácia A alebo Bif (v->key < x->key) and (x->b == -1) situácia symetr. ku A alebo Bif (vyvažovanie A resp. B && x->parent nevyváženosť) BALANCE (xparent, v);

}}

Page 12: Diskrétne geometrické štruktúry

Rotácie 3

Page 13: Diskrétne geometrické štruktúry

Zložitosť pre AVL stromy

• Daná výškou stromu• Asymptotická zložitosť operácií: O(log n)• Maximálny počet prechodov: 1.44 * lg(n)• Insert: možná jedna-dve rotácie, priemerne 1

rotácia na 2 vloženia• Delete: možnosť veľa rotácií pre jedno

vymazanie, priemerne 1 rotácia na 5 vymazaní

Page 14: Diskrétne geometrické štruktúry

Červeno-čierne stromy

• Iné pravidlá pre vyváženie:1. Každý vrchol je čierny alebo červený2. Koreň stromu je čierny3. Všetky listy stromu sú čierne4. Synovia červeného vrcholu sú čierny5. Každá cesta z vrcholu v do nejakého listu má

rovnaký počet čiernych vrcholov

Page 15: Diskrétne geometrické štruktúry

Vlastnosti

• bh(n) – počet čiernych vrcholov na ceste z vrchola n do listu

• R-B strom má výšku maximálne 2.lg(n+1)• Dĺžka najdlhšej cesty z koreňa do listu nie je

väčšia ako dvojnásobná dĺžka najkratšej cesty z koreňa do listu

• Na jednej ceste z vrcholu do listu nemôže byť viac červených vrcholov ako čiernych

Page 16: Diskrétne geometrické štruktúry

Vkladanie

• BPS vkladanie• Vlož vrchol ako červený• Postupuj od vloženého vrcholu až do koreňa

hľadaj porušenie pravidla 3, 4 a 5• Ak je porušené pravidlo prefarbuj alebo rotuj

v okolí daného vrchola

Page 17: Diskrétne geometrické štruktúry

Vkladanie 2RB_INSERT (T, x){

BPS_INSERT(T, x);x->color = RED;while (x != T->root && x->parent->color == RED){

if (x->parent == x->parent->parent->left){

Y = x->parent->parent->right;if (y->color == RED){

x->parent->color = BLACK;y->color = BLACK;x->parent->parent = RED;x = x->parent->parent;

}else{

if (x == x->parent->right){ x = x->parent; LeftRotate(x);}x->parent->color = BLACK;x->parent->parent->color = RED;RightRotate(x->parent->parent);

}}else{ // symetricky, vymenit left a right}

}}

Prípad 1

Prípad 2

Prípad 3

Page 18: Diskrétne geometrické štruktúry
Page 19: Diskrétne geometrické štruktúry

Vymazanie vrcholu z R-B

• Mazanie ako pri BPS• Ak zmazaný vrchol bol červený, nič sa nedeje• Ak je vrchol čierny, treba urobiť spätný

prechod od mazaného vrcholu do koreňa a opravovať podmienky

• Použitie rotácií a prefarbovania

Page 20: Diskrétne geometrické štruktúry

B-stromy

• Každý vrchol obsahuje aspoň n synov• Každý vrchol obsahuje najviac 2n vrcholov• Všetky listy sú na jednej úrovni• V každom vrchole je počet kľúčov o 1 menší ako

počet potomkov• n – rád stromu• Výška stromu – O(lognN)• Netreba tak často vyvažovať• Plytvá miestom – vhodné pre velké bloky dát

Page 21: Diskrétne geometrické štruktúry

B-stromy 2

• Vkladanie – kontrola na prekročenie limitu 2.n

• Mazanie – kontrola na počet potomkov aspoň n

• Náprava – rozdeľovanie, spájanie kľúčov, rotácie

Page 22: Diskrétne geometrické štruktúry

Halda

• Stromová štruktúra• Ak vrchol B je potomok vrcholu A, tak key(A)

key(B) (key(A) key(B))• Vytvorenie v O(n)• Použitie:

– Triedenie– Prehľadávanie utriedených množín– Grafové algoritmy– Prioritná fronta

Page 23: Diskrétne geometrické štruktúry

Zásobník

• Princíp Last In First Out (LIFO), posledný uložený prvok sa vyberie ako prvý

• Operácie (push, pop, peek, size, …)• Použitie:

– spracovanie výrazov– manažment pämate– skladanie transformácií

Page 24: Diskrétne geometrické štruktúry

Fronta

• Princíp First In First Out (FIFO)• Prvky sa vkladajú na jednom konci, vyberajú

na druhom• Vyberá sa vždy „najstarší“ prvok vo fronte• Prioritná fronta:

– Pridaj prvok s definovanou prioritou– Vyber prvok s najvyššou prioritou

Page 25: Diskrétne geometrické štruktúry

Oknové a bodové požiadavky

• Či sa bod nachádza v danej množine• Všetky body v danej množine• Všetky objekty v danom okne• Priesečníky okien• Požiadavka:

– Rozmer priestoru– Prislušná dvojica objektov– Typ požiadavky

Page 26: Diskrétne geometrické štruktúry

Intervalové stromy

• Binárny strom pre požiadavku interval/bod• Vstup: množina S uzavretých

jednorozmerných intervalov• Požiadavka: reálna hodnota xq

• Výstup: všetky intervaly I S také, že xq I

• S = {[li, ri] pre i = 1, …, n}

Page 27: Diskrétne geometrické štruktúry

Vrcholy stromu

• Xmed – medián, ktorým bola rozdelená množina intervalov v tomto vrchole

• Lmed- usporiadaná množina ľavých koncových bodov intervalov, ktoré obsahovali Xmed

• Rmed- usporiadaná množina pravých koncových bodov intervalov, ktoré obsahovali Xmed

• Smerníky na dvoch synovstruct IntervalTreeNode{

float xmed;vector<float> Lmed;vector<float> Rmed;IntervalTreeNode * left;IntervalTreeNode * right;

}

struct IntervalTree{ IntervalTreeNode* root;}

Page 28: Diskrétne geometrické štruktúry

Vytvorenie stromu• Pre n intervalov,

intervalový strom sa dá vytvoriť v čase O(n.log n) a zaberie O(n) pamäte

IntervalTreeNodeConstruct(S){

if (S == 0) return NULL;v = new IntervalTreeNode;v->xmed = Median(S);Smed = HitSegments(v->xmed, S); L = LeftSegments(v->xmed, S);R = RightSegments(v->xmed, S);v->Lmed = SortLeftEndPoints(Smed);v->Rmed = SortRightEndPoints(Smed) v->left = IntervalTreeNodeConstruct(L);v->right = IntervalTreeNodeConstruct(R);return v;

}

IntervalTreeConstruct(S){

T = new IntervalTree;T = IntervalTreeNodeConstruct(S);return T;

}

Page 29: Diskrétne geometrické štruktúry

Vyhľadanie

• Pre množinu n intervalov, požiadavka na vyhľadanie vráti k intervalov v čase O(k + log n)

IntervalStabbing(v, xq){

D = new List;if (xq < v->xmed){

L = v->Lmed;F = L.first;while (F != NULL && F < xq){

D.insert(Seg(F));F = L.next;

}D1 = IntervalStabbing(v->left, xq);D.add(D1);

}else{

R = v->Rmed;F = R.first;while (F != NULL && F > xq){

D.insert(Seg(F));F = R.next;

}D2 = IntervalStabbing(v->right, xq);D.add(D2);

}

return D;}

Page 30: Diskrétne geometrické štruktúry

Segmentové (úsečkové) stromy

• Vyhľadanie všetkých úsečiek z danej množiny, ktoré sa pretínajú s danou zvislou priamkou

• Vstup: množina úsečiek S v rovine• Požiadavka: zvislá priamka l• Výstup: všetky úsečky s S, ktoré pretínajú l• S = {s1, s2, …, sn}

Page 31: Diskrétne geometrické štruktúry

Prehľadávací strom

• Usporiadame x-ové súradnice koncových bodov úsečiek, E = {e1, e2, …, e2n}

• Rozdeľ E na intervaly [-∞,e1], …, [e2n-1, e2n], [e2n, ∞]

• Základné intervaly budú listy prehľadávacieho stromu SearchTreeNodeConstruct (S)

{if (|S| == 0) return NULL;v = new SegmentTreeNode;n = |S|;m = n / 2;(L, R) = Split(S, m);v->key = S.get(m);v->istart = S.get(1);v->iend = S.get(n);v->left = SearchTreeNodeConstruct(L);v->right = SearchTreeNodeConstruct(R);return v;

}

struct SegmentTreeNode{

float key;float istart;float iend;List L;IntervalTreeNode* left;IntervalTreeNode* right;

}

Page 32: Diskrétne geometrické štruktúry

Segmentový strom

• Máme malé intervaly uložené v stromovej štruktúre

• Naplníme tento strom príslušnosťou ku úsečkám tak, aby každá úsečka bola pokrytá čo najmenším počtom intervalov (vrcholov) prehľadávacieho stromu

• Vytvorenie seg. stromu má časovú zložitosť O(n.logn), strom využije O(n.logn) pamäte

Page 33: Diskrétne geometrické štruktúry

Vytvorenie segmentového stromuInsertSegment(v, s){

if (v == NULL) return;if ([v->istart, v->iend] s == 0) return;if ([v->istart, v->iend] s){

v->l.add(s);}else{

InsertSegment(v->left, s);InsertSegment(v->right, s);

}}

BuildSegmentTree(S){

Sx = S.SortX();Sx.ExtendInfinity();New T = new SegementTree;T->root = SearchTreeNodeConstruct(Sx);while (S.first != 0){

InsertSegment(T->root, S.first);

S.deleteFirst();}

}

struct SegmentTree{ SegmentTreeNode* root;}

Page 34: Diskrétne geometrické štruktúry

Vyhľadanie

• Pre n úsečiek v rovine, nájdenie všetkých úsečiek ktoré pretínajú danú zvislú priamku má časovú náročnosť O(k + log n), kde k je počet nájdených úsečiek

StabbingQuery(v, l){

List L;If (v != NULL && l [v->istart, v->iend]){

L = v.L;L1 = StabbingQuery(v->left, l);L2 = StabbingQuery(v->right, l);L.add(L1);L.add(L2);return L;

}}

Page 35: Diskrétne geometrické štruktúry

Viacrozmerné segmentové stromy• Vstup: množina d-

rozmerných obdĺžnikov S rovnobežných so súradnicovými osami

• Požiadavka: bod q z Rd

• Výstup: množina boxov z S ktoré obsahujú bod q

• V každom vrchole d-rozmerného stromu sa môže nachádzať d-1 rozmerný strom

MLSegmentTree(B, d) {

S = B.FirstSegmentsExtract;T = SegmentTreeConstruct(S);T.dim = d;if (d > 1){

N = T.GetAllNodes;while (|N| != 0) {

u = N.First;N.DeleteFirst;L = u->L;List B;while (|L| != 0){

s = L.First;L.DeleteFirst;B.add(s.Box(d − 1));

}u->tree = MLSegmentTree(B, d − 1);

}}return T;

}

Page 36: Diskrétne geometrické štruktúry

Viacrozmerné segmentové stromy 2MLSegmentTreeQuery(T, q, d) {

if (d == 1) {

L = StabbingQuery(T, q);return L;

}else {

List A;L = SearchTreeQuery(T, q.First);while (|L| != 0) {

t = (L.First)->tree;B = MLSegmentTreeQuery(t, q.Rest, d − 1);A.ListAdd(B);L.DeleteFirst;

}return A;

}}

Čas zostrojenia: O(n.logdn)Pamäť: O(n.logdn)Požiadavka: O(k + logdn)

Page 37: Diskrétne geometrické štruktúry

Range stromy

• Vstup: množina bodov S v Rd

• Požiadavka: obdĺžnik B z Rd rovnobežný so súradnicovými osami

• Výstup: Množina bodov z S, ktoré patria obdĺžniku B

• Podobná metóda ako pri segmentových stromoch• Vytvorenie prehľadávacieho stromu na základe

súradníc bodov• Väčšinou d ≥ 2

Page 38: Diskrétne geometrické štruktúry

Range stromy 2

• Pre jednorozmerný prípad – hľadanie bodov vo vnútri intervalu

• Vytvorenie prehľadávacieho stromu

Page 39: Diskrétne geometrické štruktúry

Range stromy 3• Vrchol d-rozmerného range stromu môže obsahovať

d-1 rozmerný range stromRangeTreeConstruct(S, d) {

Sf = S.FirstCoordElements;Sf.Sort;T = SearchTree(Sf);T->dim = d;if (d > 1){

N = T->GetAllNodes;while (|N| != 0){

u = N.First; N.DeleteFirst;L = u->GetAllPoints;List D;while (|L| != 0) {

x = L.First; L.DeleteFirst;D.add(x.Point(d − 1));

}u->tree = RangeTreeConstruct(D, d − 1);

}}return T;

}

Page 40: Diskrétne geometrické štruktúry

Zložitosť

• d-rozmerný range strom pre množinu n bodov v Rd môže byť vytvorený v čase O(n.log(d−1)n) a spotrebuje O(n.log(d−1)n) pamäte

• Požiadavka na zistenie bodov vnútri d-rozmerného boxu má časovú náročnosť O(k + logdn)

Page 41: Diskrétne geometrické štruktúry

AABB/AABB

• Vstup: množina S 2D intervalov (obdĺžnikov)• Požiadavka: 2D interval B• Výstup: všetky AABB z S ktoré majú prienik s B• Tri možnosti prieniku:

– B je vnútri Bi

– Roh Bi leží v B– Strana Bi pretína B a žiadny koncový bod Bi nie je v

B

Page 42: Diskrétne geometrické štruktúry

AABB/AABB 2

• Prípad 1. – 2D segmentový strom. Hľadáme do ktorých boxov Bi z S padnú štyri rohy B– čas O(k1 + log2n) a pamäť O(n + log2n)

• Prípad 2. – Range strom v 2D. Hľadáme rohy boxov Bi ktoré padnú do obdĺžnika B– čas O(k2 + log2n) a pamäť O(n.logn).

• Prípad 3. – Nová požiadavka:– Vstup: Množina horizontálnych čiar v 2D– Požiadavka: Vertikálna čiara s v 2D– Output: Všetky úsečky pretínajúce s

Page 43: Diskrétne geometrické štruktúry

AABB/AABB – Prípad 3

• V smere x hľadanie častí s priesečníkom, v smere y časti patriace do intervalu

• Kombinácia intervalového a range stromu• Najprv vytvoríme intervalový strom• Lmed a Rmed nahradíme prislušnými 2D range

stromami• Čas O(k3 + log2n), pamäť O(n.logn)

Page 44: Diskrétne geometrické štruktúry

Rozšírenie

• Nielen pre geometrické dáta• Vyhľadávanie v d-rozmerných dátach• Podľa požiadaviek, hľadanie dát v danom

intervale, hľadanie približných dát• Porovnávanie objektov

Page 45: Diskrétne geometrické štruktúry

koniec (-:florek@sccg.sk