Top Banner
Tehnici manageriale de compensare a poluarii armonice in sistemele de alimentare cu energie electrica Capitolul 1 Introducere 1.1. Aspecte generale privind producţia transportul şi distribuţia energiei electrice. Energia electrica este produsă în centrale electrice, care reprezintă un complex de instalaţii care transforma o formă primara de energie in energie electrica. Procesul de transformare a energiei primare in energie electrică este realizat de urmatoarele tipuri de centrale: Centrale termoelectrice ; Centrale hidroelectrice ; Centrale nuclearo-electrice. Centralele termoelectrice folosesc ca energie chimica primara combustibil gazos (gaze naturale), carbune sau combustibil lichid (pacura). Aceste centrale sunt formate din turbine care transformă energia chimica în agent termic (abur) punând in mişcare generatoarele electrice ce produc energia electrica la o tensiune de 6 Kv. Dupa felul energiei livrate, centralele termoelectrice se clasifica in doua categorii: Pagina 1 din 127
127

Diploma Armonici

Aug 11, 2015

Download

Documents

Energetica armonici
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Diploma Armonici

Tehnici manageriale de compensare a poluarii armonice in sistemele

de alimentare cu energie electrica

Capitolul 1

Introducere

1.1. Aspecte generale privind producţia transportul şi distribuţia energiei electrice.

Energia electrica este produsă în centrale electrice, care reprezintă un complex de

instalaţii care transforma o formă primara de energie in energie electrica. Procesul de

transformare a energiei primare in energie electrică este realizat de urmatoarele tipuri de

centrale:

Centrale termoelectrice ;

Centrale hidroelectrice ;

Centrale nuclearo-electrice.

Centralele termoelectrice folosesc ca energie chimica primara combustibil gazos

(gaze naturale), carbune sau combustibil lichid (pacura). Aceste centrale sunt formate din

turbine care transformă energia chimica în agent termic (abur) punând in mişcare

generatoarele electrice ce produc energia electrica la o tensiune de 6 Kv. Dupa felul energiei

livrate, centralele termoelectrice se clasifica in doua categorii:

centrale termoelectrice cu condensaţie – produc numai energie electrica si termica

centrale electrice de termoficare – cu producere combinata de energie termica

Dupa tipul motorului termic distingem urmatoarele tipuri de centrale:

centrale termoeletrice cu turbine cu abur;

centrale termoelectrice cu turbine cu gaz ;

Pagina 1 din 83

Page 2: Diploma Armonici

centrale termoelectrice cu motoare cu ardere internă.

Centralele hidroelectrice folosesc ca sursă primară energia hidraulică potentială şi

cinetică a caderilor de apă naturală sau artificială pentru producerea energiei electrice.

Curentul de apă acţionează turbina hidraulică care la rândul ei acţionează generatorul electric

producator de energie electrica.

Centralele hidroelectrice se clasifica din punct de vedere al schemelor de amenajare

in:

centrale hidroelectrice fără acumulare – construite pe cursul apei cu debite mari;

instalatii hidroelectrice cu acumulare – instalate in derivaţie cu cursul natural al apei;

Centralele nuclearo-electrice folosesc ca sursă primara de energie, energia degajată,

ca sursă de caldura, în reacţiile de fisiune nucleară care au loc in reactoarele nucleare. În

reactoarele nucleare se folosesc drept combustibili urmatoarele materiale: uraniu natural,

uraniu imbogatit.

Energia electrică produsa de generatoarele din centralele enumerate mai sus la o

tensiune de 6 Kv este transmisa in staţiile de transformare care o ridică la o tensiune de

transport de 220 – 400 Kv. Transportul energiei electrice de la un punct la celalalt se face cu

ajutorul reţelelor electrice.

Staţiile electrice de transformare cuprind ansambluri de instalaţii electrice care

indeplinesc urmatoarele funcţii:

modifică parametrii puterii electrice, corespunzator condiţiilor de transport si utilizare

a energiei electrice;

Pagina 2 din 83

Page 3: Diploma Armonici

conectează doua sau mai multe surse de energie electrica ;

conectează doua sau mai multe linii electrice de alimentare.

Staţiile electrice de transformare sunt de doua tipuri:

staţii electrice ridicătoare de tensiune – care se ansambleaza in incinta centralelor şi

ridica tensiunea de la 6 Kv la 220 – 400 Kv ;

staţii electrice coborâtoare de energie – în care tensiunile de 220 – 400 Kv sunt

coborâte la tensiunea de 110 Kv.

Staţiile de transformare de 110 Kv /20 sau 10 Kv se numesc staţii de distribuţie a

consumatorilor din zona respectivă.

Energia electrica produsă în centrale electrice este transmisă spre consumatori prin

reţele electrice constituite din: linii electrice, staţii de transformare, staţii de conexiuni,

posturi de transformare.

Transmiterea energiei electrice către consumatori se face la diferite nivele de tensiune

stabilite pe baza unor criterii tehnico – economice ţinând seama de pierderile de energie

precum si de valoarea investiţiilor.

Din punct de vedere al scopului pentru care au fost construite se pot distinge doua

categorii de reţele electrice:

reţele de transport ;

reţele de distribuţie.

Reţelele de transport a energiei electrice au rolul de a stabili legături între centralele

electrice şi staţiile de transformare precum şi între staţiile de transformare din sistemul

energetic naţional. Aceste reţele au tensiuni înalte şi foarte înalte de 110, 220, 400 Kv. Ele se

construiesc pe stalpi metalici sau din beton armat având conductoarele active din otel-

aluminiu pe care se transportă energia electrică si unul sau două conductoare de protectie din

otel sau otel–aluminiu pentru protejarea conductoarelor active contra descărcărilor

atmosferice.

Reţelele electrice de distribuţie au rolul de a face legătura între staţiile de

transformare, punctele de alimentare şi posturile de transformare. Se construiesc pentru

tensiuni între 6 – 35 Kv pentru distribuţia în mediu rural şi 6 – 10 Kv pentru mediu urban. În

cazul cererii mari de putere se poate folosi şi tensiunea de 110 Kv pentru distribuţie. Aceste

reţele au o configuraţie mai complexa şi asigură vehicularea unor puteri relativ reduse pe

distanţe mai scurte şi la un ansamblu limitat de consumatori. Din punct de vedere constructiv

reţelele electrice de distribuţie se realizează sub formă de :

linii electrice aeriene (LEA) montate pe stalpi ;

Pagina 3 din 83

Page 4: Diploma Armonici

linii electrice subterane (LES) montate subteran .

Posturile de transformare sunt puncte de alimentare care coboara tensiunea de la 20 la

0.4 Kv pentru a asigura consumatorilor energia electrica necesară în condiţii de siguranţă atât

în regim normal de funcţionare cât şi în regim de avarie. Posturile de transformare sunt de

mai multe tipuri:

posturi de transformare aeriene – care sunt montate pe stâlpi, si au puteri de pâna la

250 KvA ;

posturi de transformare in cabină metalică - cu puteri de până la 1000 KvA;

posturi de transformare in cabină zidită – cu puteri de până la 1600 KvA.

Capitolul 2

Calitatea energiei electrice şi apariţia

fenomenului de poluare armonică

2.1.Calitatea energiei electrice

Aspectele legate de calitatea energiei electrice furnizate consumatorilor au preocupat

specialiştii înca din primii ani ai utilizării pe scară largă a curentului alternativ; în ultimele

două decenii se constată însä o revigorare a interesului pentru acest domeniu datorită

dezvoltării explozive a echipamentelor şi tehnologiilor bazate pe electronica de putere,

creşterii sensibilitătii receptoarelor la perturbaţile tensiunii de alimentare precum şi a

conştientizării din ce în ce mai acute a faptului că energia electrică este un produs ca oricare

altul.

Pagina 4 din 83

Page 5: Diploma Armonici

Calitatea energiei electrice constituie în prezent o preocupare majoră atât pentru

distribuitorii cât şi pentru utilizatorii acestei forme de energie. Termenul de calitate a energiei

electrice (power quality) a devenit deosebit de popular dupa anul 1980 şi reprezintă un

generic acoperitor pentru o multitudine de perturbaţii electromagnetice ce pot apărea în

sistemele de distribuţie electroenergetice (în special de medie şi joasa tensiune). Totuşi este

necesar să menţionăm că sintagma de calitate a energiei electrice nu este unanim acceptată si

utilizată pe plan mondial, existând în prezent mai mulţi termeni folosiţi pentru a descrie

relaţia furnizor de energie electricä - utilizator, inclusiv influenţele reciproce. Dintre aceştia,

Comisia Internaţională de Electrotehnică (CEI) îl promovează pe acela de compatibilitate

electromagnetică, termenul fiind preluat de toate tările afiliate la acest organism.

Interesul crescând, manifestat in ultima perioada pentru problematica amintită este

explicat de specialişti prin apariţia următoarelor aspecte.

1.Echipamentele au devenit mai sensibile la perturbaţiile tensiunii de alimentare. Într-

adevär, în special generaţiile actuale de echipamente electronice (casnice sau industriale) şi

sisteme de comandă ale proceselor tehnologice sunt mult mai sensibile decât echipamentele

de acum 10 sau 20 de ani. În acelasi timp, companiile industriale au devenit mai atente la

pierderile de timp de producţie având în vedere marginile de profit reduse caracteristice

economiei moderne.

În ceea ce priveşte piaţa consumatorilor casnici, electricitatea este consideratä, din ce

în ce mai mult, ca un drept fundamental de care se poate beneficia in permanenţa. Consecinţa

este că orice întrerupere în alimentarea cu energie electrică va conduce la reclamaţii mereu

mai mari, chiar dacă nu se constată pierderi legate de aceastä întrerupere.

2.Echipamentele moderne produc perturbaţii in sistemul de alimentare. Echipamentele

electronice sunt nu numai sensibile la perturbaţiile existente în reţeaua de alimentare ci şi

generează perturbaţii pentru alţi consumatori. Creşterea numărului şi a puterii sistemelor de

acţionare cu turaţie reglabilă este semnificativă în liniile tehnologice actuale, convertoarele de

frecvenţä din structura acestora find caracterizate printr-o puternică deformare a curentilor

absorbiţi din reţea.

Acestora li se adaugă consumatorii casnici care, datorită numarului mare, pot cauza

probleme serioase în reţelele de distribuţie de joasä tensiune.

3.Au sporit presiunile pentru apariţia unor norme în domeniu şi impunerea unor

criterii de performanţa. Până nu demult, utilizatorii de energie electrica erau priviţi de către

furnizori ca simple sarcini, fumizorii fiind cei care decideau ce este rezonabil în relaţiile

contractuale dintre cele douä părţi. Dacă apăreau probleme, primii trebuiau sä ia măsuri

Pagina 5 din 83

Page 6: Diploma Armonici

pentru eliminarea acestora sau, în cel mai bun caz, trebuiau să plateasca furnizorul pentru a

rezolva aceste probleme.

În prezent, utilizatorii sunt trataţi din ce în ce mai mult drept clienţi şi a apărut

tendinţa cuantificării diferitelor tipuri de perturbaţii existente în sistemele de alimentare cu

energie. Electricitatea este privită ca un produs cu anumite caracteristici care trebuie

măsurate, prognozate, garantate, îmbunătăţite, etc. Această abordare este potentata de

tendinţele de privatizare şi deregularizare care sunt tot mai evidente în industria energetică şi

pe piaţa de energie.

4. Furnizorii doresc să îmbunătăţească calitatea produsului livrat.

Marea majoritate a furnizorilor urmăresc, din fericire, o îmbunătăţire permanentă a

calităţii energiei şi serviciilor pe care le asigură, dezvoltând sisteme caracterizate printr-o

fiabilitate ridicată a aprovizionării cu energie.

5. În timp, alimentarea cu energie s-a îmbunătăţit permanent.

0 parte importantă a interesului crescând pentru probleme precum golurile de tensiune

sau regimul deformant este determinată de calitatea ridicată a tensiunii furnizate. Întreruperile

de durată în alimentarea cu energie electricä au devenit din ce în ce mai rare în ţările

industrializate, astfel încât s-a încetaţenit ideea greşită că electricitatea este ceva întotdeauna

disponibil şi de bună calitate. Faptul că în sistemul energetic există şi situaţii care nu pot fi

prevăzute sau eliminate a fost uşor de uitat.

6. Calitatea energiei electrice a devenit măsurabilă.

Apariţia dispozitivelor electronice capabile să masoare şi să afişeze forme de undă, a

contribuit în mod evident la creşterea interesului pentru calitatea energiei. Componentele

armonice sau golurile de tensiune nu puteau fi măsurate, în mod uzual şi pe scară largă, în

trecutul nu prea îndepartat. Determinările se limitau la valorile efective ale tensiunii sau

curentului, valoarea frecvenţei şi intreruperile de durată, fenomene care în prezent sunt

considerate elemente ale calităţii energiei dar care atunci erau privite ca simple aspecte ale

regimurilor de funcţionare ale unui sistem energetic.

2.2. Perturbaţii electromagnetice.

Perturbaţiile electromagnetice generate în sistemele electro-energetice pot fi

determinate de fenomene sau evenimente care au loc în sistemele de transport şi distribuţie a

energiei electrice sau la consumatori. În general, se pot deosebi urmatoarele categorii:

Pagina 6 din 83

Page 7: Diploma Armonici

a. Goluri de tensiune sau întreruperi de scurtă durată provocate de defecte trecătoare

în sistemul analizat sau de defecte permanente în puncte îndepartate ale reţelelor electrice şi

care determină funcţionarea protecţiilor şi/sau a automatizărilor de repunere sub tensiune;

b. Întreruperi de lungă durată determinate de defecte în reţele;

c. Supratensiuni tranzitorii (de origine atmosferică sau de comutaţie);

d. Variaţii lente de tensiune produse de modificări ale sarcinii;

e. Variaţii rapide de tensiune determinate de comutaţia sarcinilor de putere ridicată;

f. Fluctuaţii rapide de tensiune (inclusiv efectul de flicker);

g. Generarea de armonici de curent sau tensiune;

h. Dezechilibre de tensiune determinate de alimentarea sarcinilor dezechilibrate;

i. Variaţii de frecvenţa.

Prin perturbaţie electromagnetica se întelege, orice fenomen electromagnetic

susceptibil să degradeze funcţionarea unui aparat, echipament, sistem sau să influenţeze

defavorabil materia vie sau pe cea inerta. Prin degradarea funcţionării se înţelege modificarea

nedorită a caracteristicilor de funcţionare ale aparatului, echipamentului, sistemului în raport

cu cele prevăzute de proiectant.

Aparatul, echipamentul, sistemul care emite perturbaţia poate fi numit sursă sau

emiţator de perturbaţie electromagnetică, iar cel care o recepţionează este numit receptor de

perturbaţie electromagnetică. Orice aparat, echipament, sau sistem electric / electronic poate

fi în acelaşi timp emiţător sau receptor de perturbaţie electromagnetica.

Nivelul unei perturbaţii electromagnetice se poate exprima:

În unităţi absolute (valoarea de varf, valoarea medie, valoarea efectiva a tensiunii,

curentului, intensitaţii câmpului electric, magnetic, puterii etc.);

În unităţi relative liniare (valoarea relativa este obţinută prin raportarea la o marime

de referinţă.);

În unităţi logaritmice exprimate în dB.

Clasificarea perturbaţiilor electromagnetice:

După natura emisiei perturbaţiei:

perturbaţii conduse: caracterizate prin mărimi referitoare la curent si tensiune;

perturbaţii radiate : caracterizate prin mărimi referitoare la câmp electric si magnetic ;

După durata de timp:

perturbaţii permanente: de ex: armonicile introduse în reţea de consunatorii neliniari,

emisiile radio şi tv, etc. - afectează în special circuitele analogice;

Pagina 7 din 83

Page 8: Diploma Armonici

perturbaţii tranzitorii: de ex: descărcarile atmosferice, supratensiunile şi supracurenţii

în circuitele electrice, descărcările electrostatice, emisiile electromagnetice ce insoţesc

comutaţiile şi defectele de izolaţie în instalaţiile de I.T. – afectează în special circuitele

numerice.

După caracteristicile spectrului de frecventa:

perturbaţii de joasă frecvenţă < 9khz;

perturbaţii de înaltă frecvenţă > 9khz.

Cea mai mare parte din echipamentele electrice şi electronice sunt generatoare de

regim deformant şi producătoare de perturbaţii electromagnetice. Acestea produc, alături de

sursele naturale – unele deosebit de puternice ( ex: descărcările atmosferice) – generatoare de

zgomot electromagnetic, perturbaţii care se transmit către consumatori prin conducţie

electrica şi prin radiaţie electromagnetica.

Trebuie precizat că încă nu există o unanimitate a specialiştilor energeticieni referitor

la încadrarea fenomenelor reale în diferite categorii. Există diferenţe atât între SUA şi

Europa, cât şi între diferitele ţări ale continentului nostru. În prezent se fac mari eforturi de

către organismele internaţionale abilitate în domeniu (în special CEI, Comunitatea

Europeana, CENELEC, UNIPEDE, CIGRE, CIRED s.a.) pentru armonizarea diferitelor

puncte de vedere.

Din multitudinea fenomenelor electromagnetice prezentate anterior, se va trata în

continuare numai poluarea armonica a reţelelor de distribuţie a energiei electrice.

2.3. Scurt istoric al fenomenului de poluare armonica

Incidenţa în relaţia furnizor-utilizator de energie electrică, a problemelor legate de

poluarea armonică a crescut în ultima perioadă şi a devenit o preocupare majoră pentru

specialiştii din sectorul electroenergetic. Totuşi, poluarea armonică nu este un fenomen

nou: probleme legate de componentele armonice ale undelor de tensiune si/sau curent au

aparut chiar de la începutul utilizării industriale a energiei electrice.

În timp, armonicile au fost considerate în mod repetat drept cauza unei mari varietaţi

de fenomene şi evenimente în sistemele electrice de transport si utilizare, chiar dacă forma de

manifestare şi modul de rezolvare a acestora au fost într-o continuă schimbare. Este interesant

de menţionat ca la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, problemele erau legate

de tensiunile armonice existente în sistemele de transport şi distribuţie; întradevär datorită

modului constructiv, conţinutul în armonici al tensiunii furnizate de generatoarele utilizate în

Pagina 8 din 83

Page 9: Diploma Armonici

acea perioadă era relativ ridicat. Ulterior, neplăcerile au apărut datorită introducerii pe scară

largă a receptoarelor neliniare care constituie surse importante de curenţi armonici.

Prima menţionare legată de utilizarea analizei armonice ca modalitate de rezolvare a

unei probleme practice de electrotehnică este facută în anul 1893. C.P. Steinmetz a identificat

drept cauză a supraîncalzirii unui motor electric (montat Ia Hartford, SUA) supratensiunea

determinată de fenomene de rezonanţa serie pe linia de alimentare având o lungime de 10,13

mile şi functionând la 125 Hz. Problema era tipica pentru SUA unde sistemele de transport al

energiei electrice aveau frecvenţe de 125, 133 sau 140 Hz; sistemele europene, funcţionând la

frecvenţe mult mai mici (f ≤ 50 Hz), nu au fost confruntate cu astfel de evenimente.

În anul 1895, principalii producatori americani (G.E. şi Westinghouse) au introdus în

fabricaţie noi generatoare cu înfăsurări distribuite pe întreaga circumferinţă în scopul

îmbunătăţirii formei de undă a tensiunii furnizate; noul tip de maşinä (AP) este descris ca

generând o tensiune “aproape” sinusoidală, în timp ce despre vechiul tip (AT) se specifică

“era limitat pentru linii de transport cu o lungime de 5... 10 mile din cauza formei de undă” .

A doua menţionare în literatura de specialitate a unor probleme legate de armonici

apare la inceputul secolului şi face referire la valori ridicate ale curentului de nul în cazul

funcţionării în paralel a generatoarelor având neutrul legat la pământ; este vorba desigur

despre însumarea armonicilor de rang multiplu de trei în cazul sistemelor cu conexiune stea,

fenomen binecunoscut în prezent.

Generarea pe scara larga a curentilor armonici de către receptoare sau alte dispozitive

şi echipamente existente în sistem a început în anii 1930 odată cu introducerea tehnologiilor

bazate pe descarcarea în arc (surse de luminä, cuptoare electrice, instalatii de sudare);

transformatoarele reprezentau de asemenea o importantă sursă armonică, în timp ce

principala problemă care a trebuit rezolvată a reprezentat-o interferenţa cu sistemele

telefonice. Cuplajul inductiv între reţelele aeriene de transport şi distribuţie a energiei

electrice şi cele telefonice montate pe aceiaşi stâlpi inducea tensiuni parazite suficient de mari

pentru a perturba traficul telefonic.

După 1950, când distribuitorii au evidenţiat impactul tehnico-financiar al factorului de

putere scăzut şi au impus penalităţi consumatorilor industriali, a devenit economică utilizarea

bateriilor de condensatoare pentru compensarea circulaţiei de putere reactivă.

Prezenţa acestor condensatoare în sistemele de distribuţie a creat însă condiţii pentru

apariţia unor posibile fenomene de rezonanţă determinate de:

existenţa în sistemele de distribuţie a unei game largi de frecvenţe armonice (în

special în gama 150.. .550 Hz);

Pagina 9 din 83

Page 10: Diploma Armonici

introducerea unui număr relativ mare de baterii de condensatoare (de puteri diverse)

în diferite noduri ale sistemelor electro-energetice;

modificarea reactanţei inductive echivalente prin modificarea configuraţiei sistemului,

introducerea de transformatoare sau bobine de limitare, etc.

Inductanţele şi capacităţile existente în sistem formează circuite rezonante serie sau

paralel având, în general, frecvenţe proprii în gama 200-600 Hz; acest interval corespunde

armonicilor de rang 5-11, armonici generate de multe echipamente neliniare racordate la

reţelele de alimentare.

Începând din anii 1960-1970, poluarea armonică a sistemelor de putere a crescut

datorită dezvoltării explozive a dispozitivelor electronice semiconductoare. Îmbunătăţirile

tehnologice au permis creşterea performanţelor şi reducerea costurilor astfel încât electronica

de putere a pătruns rapid şi masiv atât în sectoarele industriale cât şi în cele casnice sau

terţiare. Principalele avantaje ale noilor tehnologii şi echipamente sunt reducerea costurilor de

producţie (prin creşterea randamentelor şi reducerea costurilor de mentenanţă), reducerea

gabaritelor şi greutaţilor, îmbunătăţirea posibilităţilor de control, etc.

În prezent, în ţările dezvoltate, circa 50 % din receptoarele unui consumator industrial

constau din convertoare de frecvenţă (pentru alimentarea acţionărilor reglabile de c.a. sau

c.c.), surse în comutaţie (pentru alimentarea sistemelor de calcul sau a controlerelor de

proces) şi din balasturi electronice. Datorită caracteristicii neliniare a sarcinilor menţionate

mai sus (care utilizează diode, tiristoare sau tranzistoare pentru conversiile c.a.-c.c., c.c.-c.a.

sau c.c.-c.c.), în sistemele de distribuţie industriale apar cantităţi însemnate de tensiuni sau

curenti armonici; efectul acestor unde nesinusoidale asupra altor elemente ale sistemului, atât

pe teritoriul consumatorului industrial cât şi în afara acestuia, poate fi deosebit de

periculos.

În general, consumatonii neliniari contribuie la degradarea calităţii energiei electrice

prin generarea de curenţi armonici, circulaţia acestora determinând distorsionarea undei de

tensiune în punctul de racord (dar şi în alte părţi ale sistemului) datorită impedanţei finite a

sistemului electroenergetic.

Efectele fenomenelor de rezonanţă, care pot amplifica undele armonice (creşterea

tensiunii în diferite puncte ale reţelelor electrice, supraîncărcarea transformatoarelor şi în

special a bateriilor de condensatoare, etc.), precum şi faptul că nu există o alternativă viabilă

la introducerea masivă a electronicii de putere în toate sectoarele vieţii economice şi sociale a

determinat în ultimii ani o nouă creştere a interesului specialiştilor pentru poluarea armonică.

Pagina 10 din 83

Page 11: Diploma Armonici

2.4. Definiţii privind regimul armonic în sistemele electroenergetice.

S-a menţinat anterior că nu există încă o unanimitate de păreri asupra încadrării

fenomenelor care apar într-un sistem electroenergetic în diferitele categorii ale perturbaţiilor

electromagnetice şi nici asupra vocabularului utilizat. Interesul crescând arătat problemei

calităţii energiei electrice a fost acompaniat de dezvoltarea unei terminologii specifice pentru

descrierea fenomenelor caracteristice. Din păcate, această terminologie nu este unitară,

întâlnindu-se fie concepte şi definiţii diferite, fie interpretări diverse ale acelorasi noţiuni.

Din această cauză, în continuare se prezintă o consistentă terminologie legată de

problematica compatibilităţii electromagnetice (se insistă asupra fenomenului de poluare

armonică) în sistemele electroenergetice.

1. Mediul electromagnetic: totalitatea fenomenelor electromagnetice existente într-un

loc dat. Mediul electromagnetic poate fi specificat prin prezentarea surselor sale active de

emisie electromagnetică (artificiale – sisteme tehnice, instalaţii industriale etc., sau naturale –

decarcări atmosferice, radiaţia cosmică, etc.)

2. Perturbaţie electromagnetică (PEM): orice fenomen electromagnetic care poate

degrada performanţa unui dispozitiv, echipament, sau sistem, sau afecta defavorabil materia

vie sau inertă.

3. Zgomot electromagnetic: fenomen electromagnetic variabil în timp nepurtând

aparent informaţie şi care se poate suprapune sau combina cu un semnal util.

4. Semnal nedorit: semnalul care poate afecta recepţia unui semnal util.

5. Interferenţă electromagnetică: degradarea performanţei unui echipament, unui canal

de transmisie sau a unui sistem, cauzată de o PEM.

6. Emisie (electromagnetică): fenomen prin care energia electromagnetică este

emanată de către o sursă.

7. Nivel (al unei mărimi variabile): valoare medie sau altă valoare ponderată a unei

mărimi variabile în timp,evaluată într-un mod specific într-un interval de timp specificat.

8. Nivel de emisie: nivelul unei PEM de formă dată, emisă de un anumit dispozitiv şi

măsurată într-un mod specificat.

9. Imunitate la o perturbaţie : aptitudinea unui dispozitiv, aparat sau sistem de a

funcţiona, fără a se degrada, în prezenţa unei PEM.

10. Nivel de imunitate: nivel maxim al unei PEM de formă dată, aplicată unui anumit

dispozitiv, echipament sau sistem, pentru care acesta rămâne capabil să funcţioneze la un

grad prescris de performanţă.

Pagina 11 din 83

Page 12: Diploma Armonici

11. Compatibilitate electromagnetică: (abreviere CEM)- aptitudinea unui echipament

sau sistem de a funcţiona satisfăcător în mediul său electromagnetic fără a produce el însuşi

PEM intolerabile pentru orice se găseşte în acest mediu.

12. Nivel de compatibilitate (electromagnetică): nivel maxim specificat al PEM la

care este de aşteptat să fie supus un dispozitiv, echipament sau sistem ce funcţionează în

anumite condiţii.

13. Nivel de planificare: nivel al PEM, utilizat în scop de planificare, pentru a evalua

impactul asupra reţelei al sarcinii utilizatorilor. Nivelurile de planificare sunt inferioare

nivelurilor de compatibilitate.

14. Nivel de perturbare: mărime statistică care exprimă valoarea unui fenomen

electromagnetic capabil să perturbe funcţionarea unui dispozitiv.

15. Limita de perturbaţie: nivelul de perturbaţie maxim admis, măsurat printr-o

metodă specificată.

16. Limită de emisie: valoare maximă specificată a nivelului de emisie a unei surse de

PEM.

17. Limită de imunitate: valoarea minimă specificată a nivelului de imunitate.

18. Susceptibilitate electromagnetică: inaptitudinea unui dispozitiv, echipament sau

sistem de a funcţiona, fără a se degrada, în prezenţa unei PEM.

19. Nivel de susceptibilitate al echipamentului: nivel de perturbaţie care ar afecta

funcţionarea echipamentului (evident, acesta trebuie să fie cel puţin egal cu nivelul de

imunitate stabilit prin teste).

20. Punct de cuplare (PC): punctul în care trebuie să fie considerată CEM. Acesta

poate fi punctul în care sunt conectate reţeaua de distribuţie a furnizorului de energie electrică

şi reţelele clientului.

21. Punct comun de cuplare (PCC): punct situat pe reţeaua de alimentare electrică

publică, cel mai apropiat electric de instalaţia unui anumit comsumator, şi la care sunt sau pot

fii racordate alte instalaţii ale consumatorilor.

22. Punct de cuplare intern (PCI): punct de cuplare în interiorul sistemului industrial

sau al instalaţie studiate.

23. Impedanţa reţelei (de alimentare): impedanţa reţelei de alimentare văzută dintr-un

PCC.

24. Instalaţia consumatorului: instalaţie ce include echipamentele care aparţin

consumatorului şi care este racordată la reţeaua publică într-un PCC.

Pagina 12 din 83

Page 13: Diploma Armonici

25. Echipament monofazat: echipament conectat între o fază activă şi un conductor

neutru.

26. Echipament bifazat: echipament conectat între două conductoare active (faze).

27. Echipament trifazat: echipament conectat la trei conductoare active şi care este

astfel reglat încât curenţii în cele trei conductoare sunt practic identici (aceeaşi formă a curbei

şi aceeaşi amplitudine) şi defazaţi între ei cu un unghi care corespunde unei treimi din

perioada fundamentalei.

28. Puterea de scurtcircuit SSC: valoarea convenţională a puterii de scurtcircuit

trifazată, caracteristică fiecărui nod din sistemul energetic.

29. Puterea aparentă nominală a echipamentului SN : puterea calculată din valoarea

efectivă a curentului nominal de fază şi cea a tensiunii de alimentare prin relaşiile cunoscute.

30. Tensiune de alimentare: valoarea efectivă a tensiunii existente la un moment dat în

punctul de furnizare.

31. Fundamentală, componentă fundamentală: componenta de ordinul 1 a dezvoltării

în serie Fourier a unei mărimi periodice.

32. Armonică, componentă armonică: componentă de ordin mai mare decât 1 a

dezvoltării în serie Fourier a unei mărimi periodice.

33. Ordin (al unei armonici): număr întreg egal cu raportul dintre frecvenţa unei

armonici şi frecvenţa fundamentalei.

34. Ponderea armonicii (de ordin) n: raport între valoarea efectivă a armonicii de

ordin n şi valoarea efectivă a fundamentalei.

35. Ponderea fundamentalei: raport între valoarea efectivă a componentei

fundamentalei şi valoarea efectivă a unei mărimi alternative.

36. Conţinut de armonici (reziduu armonic): mărime obţinută prin extragerea

componentei fundamentalei dintr-o mărime alternativă.

37. Ponderea armonicilor: raport între valoarea efectivă a conţinutului de armonici şi

valoarea efectivă a unei mărimi alternative.

38. Clase de medii electromagnetice: caracterizează influenţele pe care perturbaţiile

existente în sistemul de alimentare le pot avea asupra funcţionării echipamentelor, după cum

urmează:

Clasa 1 – se referă la reţelele protejate, cu niveluri de compatibilitate inferioare celor

publice, şi care cuprind aparate foarte sensibile la perturbaţiile din reţeaua de forţă.

Clasa 2 – se referă în general la PCC şi PCI, nivelurile de compatibilitate ale acestei

clase fiind identice cu cele ale reţelelor publice.

Pagina 13 din 83

Page 14: Diploma Armonici

Clasa 3 – se referă numai la PCI din medii industriale, nivelurile de compatibilitate

fiind superioare celor din clasa 2 pentru anumite perturbaţii.

Capitolul 3

Parametri regimului deformant şi

efectele poluării armonice

3.1.Consideraţii generale

Sistemul electroenergetic, format din sursele de producere a energiei electrice,

instalaţiile de transport şi distribuţie a energiei electrice până la punctul de consum inclusiv

instalaţiile de la consumator (receptorii de energie electrică), formează un ansamblu

funcţional în echilibrul energetic producţie-consum. El reprezintă un sistem cu multe

variabile de stare cu parametrii liniari sau liniarizati, în mare parte variabili în funcţie de

frecvenţă. Sistemul electroenergetic este proiectat pentru funcţionare la frecvenţa de 50Hz,

ţinând seama de criteriul maximului economic şi rezervei de stabilitate, pentru o funcţionare

sigură la apariţia unor incidente provocate de factori poluanţi. Funcţionarea echilibrată a

sistemului electroenergetic este sigură daca valorile parametrilor şi mărimilor de stare se

încadrează în limitele admise pentru obţinerea maximului economic şi siguranţei în

funcţionare.

Limitele valorilor maxime şi minime ale parametrilor de regim şi mărimilor de stare

deduse din numeroase calcule şi analize de regimuri sunt stabilite prin reglementări (norme,

prescripţii, instrucţiuni de exploatare şi proiectare). Orice abatere a parametrilor de stare de la

limitele impuse (admise) conduce la apariţia starilor critice ale sistemului electroenergetic

(îndepartarea de maximul economic şi de siguranţă).

Mărimile de stare caracteristice regimului de maxim economic şi de siguranţă,

constituie atributul de functionare normala şi de asigurare a calităţii energiei electrice.

Condiţia de calitate a energiei electrice se pune cu exigenţa mărită fată de alte produse ale

economiei initiale. Energia electrica nu se poate constitui ca rebut şi nici remedia de către

beneficiar, nu se poate recondiţiona şi, mai mult decat atât, o calitate necorespunzătoare a

energiei electrice poate provoca daune considerabile la producator, în transport la distribuitori

şi la consumatorul propriu zis.

Calitatea energiei electrice într-un nod al sistemului electroenegetic este strâns legată

de reţeaua electrică în mod concret prin următorii indicatori trataţi în literatura de specialitate:

Pagina 14 din 83

Page 15: Diploma Armonici

calitatea tensiunilor în noduri;

calitatea frecvenţei;

continuitatea alimentării cu energie electrica.

Poluarea armonică în sistemele electroenergetice reprezinta una din importantele

cauze ale deteriorării calitaţii energiei electrice. În regim normal nepoluat de funcţionare

sursele de energie electrica într-un sistem electroenergetic asigură un nivel de calitate a

energiei electrice în conformitate cu normele şi prescripţiile de exploatare.

Vom analiza în continuare principalele cauze ale poluării armonice din sistemul

electroenergetic.

a) Distorsiunea formei de undă a tensiunii si curentului

Forma de undă sinusoidală de tensiune şi de curent în reţelele electrice poate fi

distorsionată (deformată) din cauza prezenţei elementelor neliniare în reţea, printre care se

menţionează:

bobinele cu miez de fier şi feromagnetice;

codensatoarele de forţă montate în reţea;

circuite redresoare necomandate;

circuite cu diode redresoare comandate;

procese tehnologice ce folosesc arc electric, cuptoare, instalaţii de sudura, etc.;

instalaţii electrice de electroliză;

tracţiunea electrica;

electronica de putere,etc.

Regimul deformant al undei de tensiune şi curent se defineşte ca find regimul

permanent de funcţionare al reţelelor electrice de tensiune altemativă care alimentează

elemente deformante din categoria celor enumerate mai sus. Elementul deformant este un

receptor care produce şi amplifică tensiunile armonice. Elementele deformante in reţele

electrice sunt de doua tipuri:

Elemente deformante de categoria I-a, reprezentând elemente de circuit care,

alimentate cu tensiuni sau curenţi sinusoidali, produc fenomene deformante;

Elemente de categoria a Il-a, sunt cele care nu generează regim deformant dar,

alimentate cu surse deformante, amplifică aceste deformari (circuite oscilante);

b) Nesimetria sistemului trifazat în reţele

Regimul nesimetric şi dezechilibrat, permanent produs de sarcinile inegale pe cele trei

faze ale reţelelor şi de nesimetria impedantelor aceleiaşi reţele trifazate pe lângă faptul că are

Pagina 15 din 83

Page 16: Diploma Armonici

efecte negative indirecte asupra funcţionării sistemului energetic contribuie şi la poluarea

armonică.

Existenta secvenţei simetrice inverse a tensiunui în reţea datorată regimului nesimetric

provoacă înfasurările generatorului, fenomene ce conduc la poluare cu armonici. Apar astfel

în stator armonicile intregului spectru.

Parametrii caracteristici ai regimului deformant in reţelele electrice:

Ponderea armonicii de rang n, determinată ca raport procentual dintre amplitudinea

armonicii şi fundamentală:

a=(An/A1):1OO

Reziduul deformant

Coeficientul global de distorsiune al undei sinusoidale (tensiune sau curent) definit ca

raportul în procente dintre valoarea efectivă a reziduului deformant şi valoarea efectivă a

fundamentalei:

în care:

n - rangul armonicii;

An - amplitudinea armonicii de rang n;

A1 - amplitudinea fundamentalei.

Coeficientul de forma al undei de tensiune sau curent, definit ca raportul dintre

valoarea efectiva a undei periodice nesinusoidale şi valoarea medie a semiperioadei curbei.

Pagina 16 din 83

Page 17: Diploma Armonici

Factorul de vârf definit ca raportul dintre amplitudinea maximă a undei nesinusoidale

şi valoarea efectivă a acesteia.

Nivelul armonicilor definit ca raportul în procente dintre valoarea efectivă a

amplitudinii armonicii de rang n şi amplitudinea fundamentalei.

În reţeaua de transport şi distribuţie a energiei electrice precum şi la consumator

îndeosebi apar surse de poluare armonică ce reprezintă un factor important în înrăutăţirea

indicatorilor de calitate ai energiei electrice. Aceasta alterare a indicatorilor de calitate duce la

nerespectarea maximului economic şi de siguranţă.

3.2. Efectele poluării armonice în sistemul electroenergetic:

Existenţa regimurilor deformante în sistemul electroenergetic afectează parametrii de

funcţionare ai echipamenetelor şi influenţează negativ regimurile de funcţionare.

Principalele efecte ale poluării armonice în sistemele electroenergetice se pot

cuantifica, ceea ce poate servi la justificarea măsurilor ce se intreprind pentru diminuarea

acestor efecte.

Vom enumera în continuare principalele efecte negative ale poluării armonice:

a) Pierderile de putere activa în reţeaua poluată armonic;

Efectele termice suplimentare ce apar în reţele datorită poluării armonice provoacă

urmatoarele categorii de pierderi:

Pierderi în materialele conductoare;

Pierderi în materialele magnetice pentru armonica de rang n.

b) Pierderi în materiale dielectrice;

Marimea care defineşte pierderile active în dielectric este unghiul de pierderi.

c) Rezonanţa armonică pe tensiune;

Curentul armonicii de rang n ce străbate un element de reţea R, L, C are expresia:

Pagina 17 din 83

Page 18: Diploma Armonici

Dacă în elementul de reţea analizat pentru armonice de rang k este îndeplinită condiţia

kωL = 1/kωC, atunci curentul va avea valoarea maximă şi deci ne confruntăm cu efectul de

rezonanţă de curent pentru armonica k.

d) Creşterea potenţialului punctului neutru pentru conexiuni Y0 ale transformatoarelor

sau altor receptoare;

e) Supraîncărcarea circuitelor de nul ale reţelelor electrice;

f) Apariţia de supracurenţi în reţele electrice trifazate.

Rezonanţa de curent în circuitele consumatorilor de energie electrică poate apare într-

un nod de consum în care sunt racordate receptoare generatoare de curenţi armonici (de

exemplu baterii de condensatoare, redresoare şi alte receptoare neliniare).

Putem spune că efectele regimului deformant în reţelele electrice influenţează negativ

economicitatea funcţionării sistemului electroenergetic în ansamblu şi pe componente astfel:

afectarea funcţionarii echipamentelor electronice de protecţie, automatizare şi

comandă;

producerea de pierderi suplimentare în transportul şi distribuţia energiei electrice;

solicitarea peste limitele admise a instalaţiilor statice de compensare a puterii reactive;

provocarea scăderii randamentelor motoarelor electrice;

încărcarea suplimentară a elementelor sistemului electroenergetic;

apariţia supratensiunilor periculoase pentru instalaţiile sistemului energetic national în

condiţii de rezonanţă pentru anumite armonici;

micşorarea factorului de putere la consumatorii deformanţi şi în reţeaua de alimentare

cu energie electrica.

3.3 Consideraţii generale privind evaluarea regimului reţelei electrice în condiţii de

poluare armonică:

Un regim deformant este caracterizat prin prezenţa armonicilor în instalaţiile electrice.

El poate fi caracterizat prin fenomenele deformante particulare care apar în acest caz, şi în

special prin efectele binecunoscute pe care le produce.

Astfel, fenomenele deformante pot produce efecte de rezonanţă în reţelele şi masinile

electrice; ele măresc puterea aparentă, provocând astfel o micşorare a factorului de putere;

Pagina 18 din 83

Page 19: Diploma Armonici

micşoreaza, în general, randamentul aparatelor receptoare; tot datorită fenomenelor

deformante, liniile de telecomunicaţii suferă anumite influenţe supărătoare din cauza

existenţei acestor fenomene în reţelele electrice vecine; în sfârşit, fenomenele deformante

introduc erori suplimentare în aparatele de măsură.

Un regim dezechilibrat în cadrul unei reţele electrice este caracterizat prin apariţia

unor curenţi de succesiune inversa şi/sau homopolara. Aceşti curenţi vor circula de-a lungul

reţelei, în sens contrar curenţilor produşi de generatoare, adica de la un defect către surse. Va

exista deci, în orice punct al reţelei o suprapunere de curenţi de succesiuni diferite.

Un exemplu în acest sens îl constituie un motor asincron, aflat într-un punct oarecare

al reţelei, care este alimentat cu aceşti curenţi nesimetrici, adică atât cu un sistem de curenţi

de succesiune directă, cât şi cu un sistem de curenţi de succesiune inversă. Sistemul de

curenţi de succesiune directă produce în intrefierul maşinii un câmp învârtitor, care va

produce mişcarea rotorului în acelaşi sens cu câmpul. Sistemul de curenţi de succesiune

inversă produce, în general, un câmp învârtitor de o intensitate diferită faţă de primul, care se

va roti în sens invers, însa cu aceeaşi viteză de sincronism. Cămpul rezultant este echivalent

cu un câmp învârtitor care se va roti cu viteza de sincronism într-un sens sau altul, dupa cum

primeaza câmpul direct sau câmpul invers şi cu un câmp alternativ fix în spaţiu. Rezulta deci

că, un motor asincron funcţionând într-o reţea electrică trifazată dezechilibrată se comportă

ca o maşină trifazată normală, peste care se suprapune o maşină monofazată, consecinţă find

încălzirea excesivă a motorului asincron.

Într-o reţea electrică complexă, circulaţia armonicilor de curent electric şi căderile de

tensiune corespunzătoare acestora provoacă amplificări ale armonicelor de curent şi de

tensiune, pierderi suplimentare de energie electrică, influenţe electromagnetice asupra

sistemelor de telecomunicaţii, precum şi alte fenomene electromagnetice (supratensiuni,

suprasarcini, funcţionarea eronată a sistemelor de protecţie şi automatizare). Efectele de

amplificare ale armonicelor de curent şi de tensiune se produc ca urmare a suprapunerii

frecvenţei proprii a circuitelor formate din bobine şi condensatoare cu frecvenţa uneia din

armonicele preponderente.

Armonicele de curent se propagă în toate circuitele conectate la reţea, ceea ce impune

analiza circulaţiei acestor armonici şi stabilirea efectele acţiunii lor asupra unor elemente ale

reţelei electrice.

Într-o reţea poluată armonic, chiar consumatorii care nu constituie sursa de poluare

armonică la nivelul lor pot fi poluaţi cu armonici dacă sunt alimentaţi de la o reţea poluată

Pagina 19 din 83

Page 20: Diploma Armonici

armonic şi mai mult decât atât, se poate produce o amplificare a regimului armonic în situaţia

în care aceşti consumatori au în structura lor circuite neliniare.

Fenomenul de amplificare a armonicelor poate fi pus în evidenţă şi la liniile electrice

de IT şi FIT, funcţionând în gol.

Amplificarea armonicelor poate provoca încălziri suplimentare în maşinile electrice,

ceea ce poate conduce la scăderea puterii acestora.

Distorsiunile curbei tensiunii la bornele receptoarelor poate conduce la reducerea

cuplului motoarelor şi pierderi suplimentare în înfaşurările motoarelor electrice. Fenomenul

de amplificare a armonicelor superioare de tensiune şi curent într-o reţea electrică de

transport şi distribuţie până la stări de rezonanţă sunt determinate în dimensionarea reţelelor

care alimentează consumatori deformanţi.

Totodată trebuie avut în vedere creşterea rezistenţei electrice a elementelor

conductoare datorită efectului pelicular ceea ce poate conduce la creşterea pierderilor în

transportul şi distribuţia energiei electrice.

Determinarea tensiunilor în reţelele electrice şi a circulaţiei armonicelor în reţea

impun adoptarea unor ipoteze simplificatoare asupra consumatorilor, elementelor de reţea şi

asupra surselor din sistemul electroenergetic.

Sursa de armonici poate fi considerată în două moduri:

- Sursa de armonici de curent constant este considerată ca sursa ideală de curent pe

armonica de rang n, In - constant, atât în raport cu tensiunea aplicata la borne cât şi în raport

cu valorile celorlalte armonici generate de consumatorul deformant.

Această ipoteză este acoperitoare din punctul de vedere al amplificării armonicelor de

curent într-o reţea electrică ce nu prezinta compensare longitudinală dar are elemente

transversale capacitive sau inductive. Această situatie apare în mod uzual în reţelele de

transport şi distribuţie.

- Sursa de armonici de tensiune constantă este acoperitoare chiar şi pentru cazul în

care exista compensare serie pe linie.

Într-o altă ipoteză, consumatorul deformant se poate considera că funcţionează pe o

caracteristică de impedantă pe armonica fundamentală, constanţa de secvenţă directa şi

inversă. Dacă se cunoaşte forma curentului absorbit de consumator se poate determină

spectrul de armonici în raport cu armonica fundamentală. Valorile astfel rezultate ale

Pagina 20 din 83

Page 21: Diploma Armonici

armonicelor se ataşează unor surse de curenţi constante care modelează consumatorul în

domeniul armonicelor superioare.

Într-o ipoteză mai apropiată de realitate decât primele două, consumatorul deformant

se ia în considerare prin caracteristica sa neliniara care stabileşte relaţia dintre starea

instantanee u(t) a tensiunii de la borne si valorile corespunzătoare I(t) ale curentului electric.

În calculele practice această caracteristică poate fi liniarizată pe porţiuni prin segmente de

dreaptă sau printr-o funcţie în scară.

3.4. Concluzii:

Din cele expuse până aici privind efectele negative ale poluării armonice a sistemului

electroenergetic se desprind o serie de concluzii care justifică cu prisosinţa actualitatea

subiectului prezentei lucrări.

În primul rând se poate remarcă multitudinea de fenomene negative şi efectele

acestora asupra funcţionării economice şi sigure a sistemului electroenergetic poluat cu

armonici.

Posibilele identificări şi evaluări ale acestor efecte negative privind poluarea

armonică, îndeamna specialiştii în perfecţionarea continuă a mijloacelor tehnice pentru

întreprinderea măsurilor de înlăturare şi limitare a efectelor negative ale poluării cu armonici.

Nodurile de consum find principalele surse ale poluării cu armonici este firesc faptul

ca să existe mijloace tehnice adecvate pentru controlul permanent al indicatorilor

caracteristici ai poluării, dat find faptul că apariţia şi nivelul armonicilor este funcţie de

natura consumatorului, de fazele proceselor tehnologice, gradul de măsurare, condiţiile de

mediu, de gradul de compensare a puterilor reactive, de factorul de calitate al schemei de

alimentare şi de alti factori.

Capitolul 4

Surse de armonici şi evaluarea

poluării armonice

Natura mediului electromagnetic al instalaţiilor condiţionează buna lor funcţionare.

Cunoaşterea unui mediu înseamnă înainte de toate identificarea surselor de perturbaţii

Pagina 21 din 83

Page 22: Diploma Armonici

electromagnetice conţinute. Înainte de a instala un echipament sau un sistem sensibil este de

dorit să se evalueze riscurile legate de apropierea de sursa de poluare electromagnetica.

În prezentările ce urmează se face o detaliere a tipurilor de perturbaţii grupate pe

niveluri de frecvenţă (joasă frecvenţă şi înaltă frecvenţă) şi funcţie de suportul propagării

(prin conductori- conducţie - sau prin radiaţie) cu ordonarea şi dupa caracteristica lor

temporală (intreţinute sau tranzitorii).

4.1.Perturbaţiile de joasă frecvenţă:

Prin perturbaţii de joasă frecvenţă se înteleg acelea a căror gamă de frecvenţă este sub

1 Mhz. În acest domeniu de frecvenţă, fenomenele pot fi analizate plecând de la schemele

electrice echivalente simple, conţinând rezistenţe, inductanţe mutuale şi capacitaţi. Până în

domeniul frecvenţelor de ordinul Mhz, amplificatoarele se comportă acceptabil iar cuplajele

prin radierea în spaţiul din jur nu sunt prea severe. De asemenea izolaţiile galvanice sunt de o

eficacitate corespunzătoare iar prin cablurile de lungime normală curenţii pot fi consideraţi

constanţi, fără implicarea fenomenelor de propagare.

În tabelul de mai jos sunt enumerate şi clasificate principalele perturbaţii de joasă

frecvenţă.

Perturbaţii de joasă frecvenţă

Propagate prin conducţie Propagate prin radiaţie

Flicker Gol de tensiune Câmpul de scăpări al

transformatorului

Scurtcircuite

Variaţie

de frecvenţă

Supratensiuni lente Curenţi de scăpări la

pământ

Anclanşarea liniilor

Dezechilibru

de tensiune

Descărcări

atmosferice

Radiaţia liniilor Descărcări

atmosferice

Variaţie lentă

de tensiune

Curenţi tranzitorii Cuptoare

de inducţie

Reziduu de cuplaj

Pagina 22 din 83

Page 23: Diploma Armonici

Prin perturbaţii întreţinute de joasă frecvenţă se întelege ansamblul de paraziţi a căror

durată depaşeşte o secunda. Aceste perturbaţii se prezintă sub formă de bruiaj de nivel scăzut

şi se întâlnesc sub doua forme:

variaţii permanente sau cvasipermanente (sporadice) conducând la o compoziţie

spectrala de frecvenţă în banda 0,5-25 Hz;

şocuri de tensiune producându-se sistematic sau sporadic dar la intervale de timp mai

mari de câteva secunde;

4.2. Poluarea cu armonici :

Toate sarcinile neliniare consumă un curent nesinusoidal, compus dintr-un curent la

frecvenţa de 50 Hz care reprezintă armonica fundamentală şi curenţii de armonici a căror

frecvenţă este un multiplu al frecvenţei fundamentale (100, 150,200,250,300 Hz). Raportul

dintre frecvenţa unei armonici şi frecvenţa fundamentală determină rangul armonicii şi în

funcţie de valoarea sa, curbele de tensiune sau de curent produse de sursele poluante pot fi:

armonice, dacă rangul lor este un număr întreg;

subarmonice, dacă rangul lor este subunitar;

interarmonice, la care rangul lor este difenit de un multiplu întreg al frecvenţei

fundamentale.

Principalele surse poluante din cadrul unui sistem energetic sunt:

instalaţii electrice şi electronice cu caracteristici neliniare (aparate cu reglaj de fază

generalizate sau reglaj de fază şi de putere mutatoare, instalaţii de electroliză, cuptoare cu arc

electric în perioada topirii, redresoarele necomandate de la receptoare TV, lămpi cu balast

integrat, convertizoare de frecvenţă);

generatoare şi elemente de transfer din sisternul energetic care datorită construcţiei

(sau imperfecţiunilor constructive) nu realizează mărimi de ieşire de forma perfect

sinusoidală (nivelul perturbaţiei armonice produse de aceste instalaţii este în general de

valoare redusă);

tracţiunea electrică monofazată;

compensatoarele statice la cuptoarele cu arc;

descăncări în gaze (iluminatul fluoreşcent);

regimuri anormale de funcţionare a sistemului energetic (maşini unelte rotative sau

transformatoare în suprasarcina, descarcarea Corona etc.)

Datorită creşterii nivelului de poluare în Sistemul Energetic National, s-a impus

stabilirea de măsuri, metode şi strategii antipoluante pentru a corela interacţiunile dintre

Pagina 23 din 83

Page 24: Diploma Armonici

distorsiunile armonice şi echipamentele din reţeaua electrică din punct de vedere economic şi

tehnic, ţinând seama de aspectul statistic al poluării cu armonici.

În strategia de coordonare antipoluantă este necesar să se precizeze limitele şi

toleranţele admisibile pentru nivelul de poluare cu armonici în diferite condiţii de funcţionare

ale consumatorilor şi în funcţie de tipul receptoarelor din zonă, stiind faptul ca unele

receptoare, electrice sau electronice (releele din sistemele de protecţie, electronică de putere

etc.), sunt sensibile la efectele instantanee ale armonicilor iar o alta categorie de receptoare

(condensatoare, masini electrice, conductoare izolate, etc.) este sensibilă la efectele

cumulative ale poluarii cu armonici.

Pentru limitarea poluării cu armonici a reţelelor electrice au fost elaborate standarde

care trebuie să fie cuprinse în normele de fabricatie a echipamentelor dar care se referă şi la

modul de exploatare a acestor echipamente în vederea racordarii la reţeauă electrică. În

principal recomandările stabilesc criteriile care se vor utiliza pentru evaluarea nivelului de

poluare.

Aceste criterii sunt:

tensiuni armonice admisibile pe barele de alimentare

(acest criteriu permite să se compare caracteristicile poluante ale reţelei, cu cele ale

consumatorului, criteriul scoate în relief faptul că nivelul tensiunilor armonice depinde atât de

curentul armonic determinat de consumator cât şi de impedanta internă a reţelei care

alimentează consumatorul, deci criteriul nu caracterizează numai consumatorul perturbator);

curenţi armonici admisibili

(criteriul este util reţeliştilor permiţând evaluarea mai exactă a pierderilor

suplimentare în reţelele electrice dar nu permite aprecierea influenţei armonicilor de tensiune

asupra unor receptoare sensibile şi nepoluante racordate la reţeaua de alimentare împreună cu

receptorii defavorizanţi);

putere perturbatoare admisibila

(dificultăţile de măsurare în multe puncte ale sistemului energetic, a puterilor în regim

deformant, mai ales când acest regim se combină şi cu situaţiile de nesimetrie trifazată face

ca acest criteriu sa fie în prezent puţin utilizat);

Limite admise pentru fenomenele deformante:

Prin regim deformant, se defineşte regimul permanent de funcţionare al reţelelor

electroenergetice de tensiune alternativă în care undele de tensiune şi de curent sunt periodice

şi cel puţin una din ele nu este sinusoidală; el îşi are originea în elemente ale sistemului

Pagina 24 din 83

Page 25: Diploma Armonici

electroenergetic (generatoare, transformatoare, redresoare în sistemele de transport în c.c.,

condensatoare sau bobine comandate prin tiristoare utilizate pentru controlul stabilităţii

sistemului şi al circulaţiei de putere reactivă) sau în receptoarele neliniare folosite de

consumatori pentru transformarea energiei electrice in altă formă de energie.

Aceste elemente, denumite şi surse de PEM, determină generarea unor mărimi de

stare (curent sau tensiune) în a căror compoziţie spectrală coexistă, alături de fundamentală,

componente cu alte frecvenţe (armonici, interarmonici, subarmonici). Deoarece prezenţa

regimului deformant este caracterizată printr-o serie de efecte negative asupra sistemului

energetic şi sau a consumatorilor alimentaţi din acesta este necesară stabilirea unor indicatori

ai regimului nesinusoidal şi impunerea unor valori maxim admise pentru aceştia.

Analiza armonică a undelor nesinusoidale:

În sistemele electroenergetice, curbele de curent sau tensiune sunt periodice, adică ele

pot fi descrise prin funcţii cu proprietatea:

în care ;

;- perioada funcţiei;

; - pulsaţia curbei fundamentale;

- frecvenţa fundamentală

Analiza armonică reprezintă operaţia de descompunere a unei oscilaţii periodice

oarecare în oscilaţii armonice ale căror frecvenţe sunt multipli întregi ai frecvenţei

fundamentale. Matematicianul francez Joseph Fourier a demonstrat ca dacă f(t) este netedă pe

porţiuni în intervalul de o perioadă (condiţiile lui Dirichlet: funcţia este mărginită, are un

număr finit de discontinuităţi de prima speţă şi este monotonă pe porţiuni), condiţie

satisfacută obişnuit de mărimile ce intervin în electrotehnică, ea poate fi exprimată prin sume

de semnale (numite serii Fourier), după cum urmează:

Forma dezvoltată:

Forma restrânsă:

în care Cn= an – j x bn /2 ►se numeşte amplitudine spectrală complexă.

C0 reprezintă componenta continuă a undei periodice.

Pagina 25 din 83

Page 26: Diploma Armonici

4.3.Surse de armonici în sistemul energetic:

În continuare sunt analizate principalele surse de poluare cu armonici a Sistemului

Energetic National. Se au în vedere atât echipamentele energetice indispensabile funcţionarii

sistemului cât şi consumatorii industriali şi casnici.

Echipamentele energetice de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice,

sunt utilaje complexe, bine distribuite în sistemul energetic, în această categorie aflânduse:

generatoarele; transformatoarele; compensatori statici; convertizoarele de frecvenţă.

Prin concepţia de realizare, generatoarele nu pot furniza la borne tensiuni perfect

sinusoidale deoarece masinile electrice rotative contin elemente neliniare în circuitul

magnetic, în general surse de armonici.

Totuşi printr-o judicioasă alegere a numarului de crestături şi a modului de repartiţie a

bobinajelor se poate obţine o curba de tensiune cvasinusoidală. Se menţionează că

funcţionarea generatoarelor într-un regim dezechilibrat conduce la deformarea accentuata a

curbelor de tensiune şi apariţia armonicilor de rang 3 şi mai mult. Funcţionarea

transformatorilor într-un regim de suprasarcină care conduce la saturaţia fierului circuitului

magnetic, produce de asemenea distorsiuni de forma a undelor de tensiune şi curent.

Armonicile cu rangul exprimat printr-un numar întreg pot fi generate de

echipamentele energetice dar, principala pondere a acestora provine din natura şi funcţionarea

receptorilor inductibili şi casnici.

4.3.1. Consumatori industriali:

Printre consumatorii industriali care pot sa fie surse de însemnate distorsiuni armonice

se pot enumera: convertizoarele de putere (redresorii), cuptoarele cu inducţie, cuptoarele cu

arc, etc. Electronica de putere reprezinta o sursă importantă de armonici pentru reţelele

electrice şi puterea unitară a astfel de echipamente este în creştere.

Teoretic curenţii armonici caracteristici, produşi de convertizoarele de putere au

rangul n determinat prin expresia:

n = p x m ± 1

în care:

n- este rangul armonicii,

p- este indicele de pulsaţie a convertizorului,

Pagina 26 din 83

Page 27: Diploma Armonici

m- este un număr întreg (1,2,3,...)

Imprecizia valorii unghiului de aprindere, dezechilibrele tensiunii de alimentare şi ale

parametrilor (de exemplu a punţilor dodecafazice) pot genera armonici de ordinul 5,7. Legea

teoretica de descreştere a amplitudinii curenţilor unui redresor la comutarea instantanee este

data de relaţia:

în care :

In -este curentul armonicii de rang n;

I1 -este amplitudinea curentului fundamental.

În realitate redresoarele nu comută instantaneu şi ca atare forma undei de curent nu

este perfect rectangulară. Amplitudinea curenţilor armonici depinde de unghiul de aprindere

şi de căderea de tensiune inductivă datorită inductanţelor. Într-o exprimare aproximativă

amplitudinea curenţilor armonici de fază a redresoarelor este data de relaţia:

pentru 5 < n < 31

Cuptoarele cu arc pot fi reprezentate ca generatoare de curenţi având o impedanţă

internă constituită dintr-o inductanţă şi dintr-o rezistenţă de amortizare. Spectrul de curent

este constituit dintr-un spectru care se suprapune pentru fiecare armonică şi este un spectru

continuu.

4.3.2. Surse de armonici si interarmonici in retelele de joasa tensiune :

A. Surse de armonici:

0 problemă particulară o ridică punţile Gratz. Aceste tipuri de redresoare cu diode sau

tiristoare produc armonici impare diferite de 3 (sau multipli) adică de rangul 5,7,11,13 etc.

Aceste armonici se manifestă în timp prin crestături de comutaţie care se prezintă sub forma a

patru goluri în interiorul perioadei de variaţie a tensiunii.

Crestături de mai multe zeci de volţi amplitudine pot să conducă la amorsarea

triacului de proastă calitate. La echipamentele de birotica (de exemplu: fotocopiatoare sau

Pagina 27 din 83

Page 28: Diploma Armonici

imprimante laser) triacurile se amorsează pentru o variaţie DU/Dt inferioara valorii de

50V/µs.

Un alt aspect privind influenţa armonicilor provine din analiza condensatoarelor de

compensaţie a puterii reactive. Bateriile de condensatoare (C) de joasă tensiune sunt din

punct de vedere electric în paralel cu inductanţa (L) a transformatorului de alimentare din

reţea. Acest circuit L - C prezintă o impedanţă ridicată la rezonantă.

Daca un curent armonic este generat la frecvenţa de rezonanta a circuitului L -C (la

250Hz sau la 350Hz de exemplu) distorsiunea de tensiune poate deveni impontantă. Soluţia

evitării acestui fenomen constă fie prin decalarea frecvenţei de rezonanţă a circuitului fie prin

adăugarea unei inductanţe în serie cu condensatoarele, cu scopul de a se componta ca un filtru

antiarmonici.

Pentru rezolvarea problemei de reducere a armonicilor, în afara soluţiei de a coborâ

impedanţa de scurt-circuit, se utilizează fltre anti-armonice. Un filtru anti-armonic este

constituit, în principiu, din trei circuite L - C serie acordate pe frecvenţa care trebuie redusă

(diminuată).

B. Evaluarea poluării armonice:

Când mai multe armonici apar simultan efectul lor combinat poate fi exprimat in

diferite moduri:

Factor armonic individual (reprezintă efectul individual al unei armonici, dat de

factorul individual Un / U1 = un, unde U1 este tensiunea fundamentală, dar acest parametru este

mai dificil de măsurat).

Factor global de distorsiune (criteriu reprezentativ al efectului termic şi care este

factorul global de distorsiune).

unde:

n = rangul armonicii,

Un = amplitudinea componentei de rang n a tensiunii,

U1 = amplitudinea componentei fundamentale a tensiunii,

N poate fi luat în practică egal cu 40.

Pagina 28 din 83

Page 29: Diploma Armonici

Factor ponderat de distorisiune

Printr-o expresie care stabileşte o pondere apropiată armonicilor individuale conform

cazurilor particulare, în cazul cel mai defavorabil, acela al condensatoarelor, se poate aplica

expresia:

unde:

dp= este distonsiunea ponderată;

un =Un/U1;

n = rangul armonicii ;

Un , U1 si N au aceeaşi semnifcaţie folosită la exprimarea du

dp este proportional cu valoarea eficace a curentului armonic circulând prin

condensatoare alimentate de o tensiune deformată.

S-a determinat, că un curent prin condensator de 1,3 ori curentul nominal, o vaboare a

dp =0,7 la tensiunea nominală sau de dp = 0,4 la o tensiune menţinută la 110 % din tensiunea

nominală sunt tolerabile.

C.Surse de intenarmonici:

Interarmonicile pot să apară fie sub formă de frecvenţe discrete, fie sub formă de

spectru cu bandă larga. Frecvenţa acestor armonici de curent şi de tensiune nu este un

multiplu întreg faţă de frecvenţa fundamentală iar fenomenul de apariţie al lor este totuşi

puţin probabil şi poate să fie luat în calcul.

Sursele de interarmonici se găsesc atât în reţelele de joasă tensiune cât şi în cele de

medie şi de înaltă tensiune. Interarmonicile produse de sursele de joasă tensiune influenţează

aparatele racordate la acest nivel de tensiune, pe când interarmonicile generate la medie şi

înaltă tensiune se propagă prin reţelele de joasă tensiune pe care le alimentează. Sursele

principale sunt convertizoarele de frecvenţă statică, cicloconvertizoarele, cascadele

hiposincrone (subsincrone), motoarele asincrone, maşinile de sudură (în reţelele de joasă

tensiune), cuptoarele cu arc (în reţelele de medie şi înaltă tensiune).

Se menţionează că, deşi până în prezent nu a fost studiat în detaliu, ca în reţelele de

joasă tensiune există de asemenea un zgomot de fond interarmonic de nivel redus (în jur de

0,01 % - 0,02 % UN) chiar în absenţa surselor locale de interarmonici.

Pagina 29 din 83

Page 30: Diploma Armonici

Convertizoarele de frecvenţă (convertizoarele) indirecte transformă tensiunea reţelei

într-o tensiune alternativă de frecvenţă diferită de cea iniţială. Ele se constituie în doua

niveluri: nivelul de redresare alternativ-continuu şi nivelul invertor continuu-alternativ.

Convertizoarele de frecvenţă statice sunt utilizate în principal pentru acţionările la frecvenţa

variabilă la puteri de câteva zeci de KW, când sunt racordate direct la joasă tensiune, iar la

acţionări mai importante racordarea se face la medie tensiune prin transformatoare proprii.

Frecvenţele armonicii şi interarmonicilor se exprimă prin formula urmatoare:

unde:

p1 - numărul de faze al redresorului;

p2 - numărul de faze al invertorului;

m –un număr întreg 0,1,2,3,...;

n - un număr întreg 0,1,2,3,...;

F - frecvenţa de iesire;

F1 - frecvenţa fundamentală a reţelei (50 Hz sau 60 Hz);

Fh -frecvenţa produsă cu cele doua componente; armonică sau interarmonică.

Combinaţiile de valori dintre p1, m şi respectiv p2, n şi F permit să se obţină armonici

şi interarmonici. Frecvenţele interanmonice cu cele mai mari amplitudini sunt:

Cicloconvertizorul este un convertizor electronic de mare putere (de ordinul MW)

care absoarbe o putere trifazată sau monofazată de joasă frecvenţă (în general inferioară

frecvenţei de 15 Hz) pentru antrenarea la viteze mici. El se compune din două sau mai multe

redresoare comandate, racordate în punte. Formula frecvenţelor armonice şi interarmonice

este aceeaşi ca la convertizoarele statice de frecvenţă. Spectrul de frecvenţă al curentului de

alimentare este în principal compus din armonici caracteristice de frecvenţă:

unde:

fch - frecvenţe armonice caracteristice corespunzătoare numarului de faze a

redresorului de alimentare.

Pagina 30 din 83

Page 31: Diploma Armonici

La aceste armonici (fch) se adaugă 2nF-pentru sarcini monofazate şi 6nF - pentru

sarcini trifazate cicloconvertizoare, adica:

fh = fch + 2nF

sau

fh = fch + 6nF

unde :

fh, p1, m, n, f1, F au semnifcaţiile menţionate mai sus.

Cicloconvertizoarele produc frecvenţe discrete în gama 0 Hz- 1000 Hz cu un

maximum de tensiune de ordinul 0,5 % Un, atingând valori mai mari la rezonantă.

Cascada subsincronă (hiposincronă) este utilizată pentru reglarea vitezei unui motor

asincron contribuind şi la reducerea nivelului de pierderi când acesta functionează în afara

condiţiilor normale. Convertizorul de frecvenţă se racordează între bornele motorului şi linia

electrica de alimentare a statorului motorului. Generarea de interarmonici, deşi slabă,

provenita de la stator şi respectiv rotor este dată de formulele:

unde:

p1 - numărul de faze ale redresorului conectat la sursa de curent alternativ;

pr - numărul de faze ale redresorului pentru rotor (pr = 6);

VS-viteza sincronă;

VA-viteza actuală;

S –alunecarea.

Motoarele asincrone pot să absoarbă un curent de magnetizare neregulat datorită

crestăturilor din stator la care, uneori, se adaugă şi fenomenele de saturaţie ale circuitului

magnetic. Fenomenele acestea sunt însoţite de producerea de interarmonici în reţelele de

joasă tensiune cu frecvenţe cuprinse între 500 Hz şi 2000 Hz, cu tendinţa de a baleia toată

gama de frecvenţe pe perioada de pornire.

Interarmonicile sunt astfel produse mai ales în cazul în care motoarele sunt instalate la

capătul unor linii de joasă tensiune lungi (mai lungi de 1 Km), situaţie în care tensiunile

interarmonice măsurate au atins 1% Un şi pot perturba receptoarele de comandă.

Pagina 31 din 83

Page 32: Diploma Armonici

Maşinile de sudat cu arc şi cuptoarele cu arc produc de asemenea un spectru continuu

de banda largă. Utilizarea lor este un proces intermitent a carui durată poate fi de ordinul

secundelor şi în afara producerii de interarmonici, dificil de măsurat încă, poate fi şi cauza

vibraţiilor de tensiune de tip flicker. În această situaţie valoarea redusă a impedanţei reţelei

este importantă pentru a menţine la un nivel scăzut tensiunile interarmonice şi variaţia bruscă

de tensiune (flicker). Efectele interarmonicilor se resimt prin perturbarea receptoarelor de

telecomandă. Pentru evitarea pertunbaţiilor asupra receptoarelor de telecomandă se utilizează

circuite de absorbţie (rezonanţe serie) acordate pe frecvenţa de telecomandă, plasată

convenabil în reţea.

Apariţia frecvenţelor discrete interarmonice poate fi însoţită de fenomenul de flicker,

în plus aceste frecvenţe pot produce o modulaţie de amplitudine a fundamentalei care devine

perceptibilă dacă frecvenţa de modulaţie este apropiată de 10Hz.

Lămpi cu descărcări

Forma curentului absorbit din reţea de aceste receptoare depinde de tipul lămpii,

producător, putere, tipul balastului (magnetic, eletronic, electronic cu filtre de armonici) şi

schema de montare. Tabelul prezinta curenţii armonicii ce caracterizează funcţionarea unui

tub fluorescent cu balast magnetic.

Niveleul curenţilor armonici pentru o lampă cu descărcări în gaze

şi vapori

de

mercur la

joasă

presiune

Rang, n

3 5 7 9 11 13 15

Nivel, 35 27 10 2,5 3,5 1,5 1,5

Lămpile fluorescente compacte (CFL) s-au impus în ultimii ani ca o alternativă

promiţătoare a lămpilor cu incandescenţă în vederea reducerii consumului de energie

electrică în instalatiile de iluminat; ca urmare, ele au fost promovate prin programe DSM în

multe ţări. Studiile efectuate au arătat însă că ele reprezintă un consumator puternic

Pagina 32 din 83

Page 33: Diploma Armonici

deformant şi pot avea (prin număr şi deci putere instalată) un impact semnificativ asupra

sistemelor de distribuţie de joasă tensiune. O serie de rezultate obţinute în urma măsurătorilor

experimentale sunt prezentate in tabelul urmator:

Rang,n Frecvenţă industrială Frecvenţă înaltă

7W 15W 20W 11W 15W 18W 20W

3 8,6 17,8 15,3 79,4 81,3 95,7 79,1

5 2,6 1,9 2,6 48,5 50,8 86,3 48,9

7 1,3 1,3 2,2 18,4 20,6 72,6 30,5

9 0,8 0,2 0,9 13,5 16,2 58,1 32,1

4.4. Măsurarea armonicilor:

Ori de câte ori trebuie rezolvată o problemă de poluare armonică într-un sistem

existent, informaţiile referitoare la condiţiile practice existente în reţea nu pot fi obţinute

decât prin măsurători in situ. Cantitatea şi precizia datelor obţinute sunt într-o evidentă relaţie

de interdependenţă cu metoda de măsurare şi echipamentele utilizate.

În general prezintă interes următoarele tipuri de semnale:

Armonici cvasistaţionare (lent variabile);

Armonici fluctuante;

Armonici foarte rapid variabile;

Interarmonici şi alte componente necaracteristice.

Pentru realizarea măsurătorilor, normativele de referinţă indică recomandări pentru

caracteristicile intrărilor de tensiune şi de curent electric şi procedurile de măsurare ale unor

indicatori ai regimului deformant.

Măsurarea curentului în punctul de delimitare reprezintă una din cele mai utilizate

metode pentru evaluarea poluării armonice pe care un consumator o provoacă în reţeaua de

alimentare. Din păcate, ea furnizează doar rezultate aproximative deoarece curentul măsurat

este suma vectorială a curenţilor armonici produşi de consumator şi a celor existenţi în

sistem. Deoarece contribuţia sistemului nu poate fi identificată, întreaga deformare este

atribuită consumatorului.

Acestă ipoteză se acceptă doar din punct de vedere tehnnic, deoarece, în cazurile în

care se impun determinări de calitate a energiei electrice, contribuţia curenţilor armonici

Pagina 33 din 83

Page 34: Diploma Armonici

generaţi de consumatorul care are receptoare neliniare este preponderentă iar contribuţia

sistemului energetic determină, de obicei, o diminuare a curenţilor armonici măsuraţi în

punctul de racord al consumatorului. Ca urmare, neglijarea contribuţiei reţelei de alimentare

determină erori care sunt în favoarea consumatorului.

Măsurătorile de regim armonic presupun, în multe situaţii, utilizarea

transformatoarelor de măsură existente în instalaţiile electrice. Din păcate, acestea sunt

concepute şi construite pentru o funcţionare corectă la frecvenţa fundamentală a reţelei,

răspunsul în frecvenţă fiind total neglijat. Studiile experimentale au evidenţiat faptul că

transformatoarele de tensiune inductive introduc erori semnificative la măsurarea semnalelor

cu frecvenţe de peste 500Hz. În cazul transformatoarelor capacitive situaţia este chiar mai

gravă, curba de răspuns prezentând variaţii importante de amplitudine pentru frecvenţe

inferioare celor menţionate anterior.

Curenţii armonici sunt măsuraţi cu transformatoare de curent; din fericire, în acest caz

punctele de rezonanţă ale curbelor de răspuns sunt caracterizate prin frecvenţe mai mari de 5

kHz.

În concluzie, utilizarea transformatoarelor capacitive nu este recomandată pentru

măsurarea tensiunilor armonice. De asemenea, majoritatea transformatoarelor cu circuit

magnetic prezintă erori importante pentru frecvenţe de ordinul sutelor de Hz. Cele mai sigure

rezultate în măsurarea armonicilor de tensiune se obţin prin utilizarea unor divizoare

capacitive de tensiune. Prin contrast, măsurarile de curenţi armonici nu crează probleme

deoarece transformatoarele de curent uzuale oferă o precizie suficientă

Pentru evitarea problemelor menţionate anterior, s-a încercat implementarea unor

traductoare bazate pe noi principii de functionare, caracterizate printr-o caracteristică de

răspuns corespunzătoare pentru frecvenţe de cel puţin 2500Hz. Astfel, în domeniul

tensiunilor înalte şi foarte înalte se folosesc traductoare optice iar în domeniul tensiunilor

medii şi joase, traductoare cu efect Hall.

Capitolul 5.

Solutii clasice

pentru reducerea poluarii armonice

În conformitate cu reglementările în vigoare, regimul deformant se defineşte ca fiind

regimul permanent de funcţionare al reţelelor electrice de tensiune alternativă care

Pagina 34 din 83

Page 35: Diploma Armonici

alimentează elemente deformante. Elementul deformant este un receptor care produce sau

care amplifică tensiunile armonice. Practic, poluarea armonică a unui sistem electroenergetic

devine o problema dacă:

Sursa de curenţi armonici este prea puternică;

Porţiunea din sistem parcursă de aceştia este prea lunga (din punct de vedere electric),

rezultând fie o distorsiune inadmisibilă a tensiunii din sistem, fie interferenţe inacceptabile cu

alte sisteme (în general interfeţe telefonice);

Răspunsul în frecvenţă al sistemului accentuează una sau mai multe armonici.

Având în vedere consecinţele negative ale prezenţei regimului deformant, este

necesară iniţierea unor acţiuni care să reducă, sau chiar să anuleze, acest regim de

funcţionare. Obţiunile principale pentru atingerea acestui obiectiv sunt:

Diminuarea curenţilor armonici produşi de sarcinile neliniare;

Limitarea zonei parcursă de curenţii armonici;

Modificarea răspunsului în frecvenţă al sistemului energetic;

Montarea de filtre care să reducă circulaţia bidirecţională a curenţilor armonici între

sistemul de alimentare şi instalaţia de distribuţie a consumatorului.

În prezent în acest scop se folosesc o mare diversitate de metode, sintetizate in tabelul

de mai jos, cu exemplificari pentru câteva receptoare deformante întâlnite frecvent în

aplicaţiile industriale.

Soluţii pentru reducerea regimului deformant

Metode şi

Diminuarea

curenţilor

armonici generaţi

Redresoare

Montarea de bobine la intrarea în

convertor

Creşterea valorii bobinei din circuitul

de ieşire

Utilizarea metodelor multiplus

Invertoare

(PWM)

Montarea de inductivitaţi în circuitul

de intrare

Cuptoare cu Reactoare de limitare

Pagina 35 din 83

Page 36: Diploma Armonici

mişloace de

limitare a

regimului

deformant

arc electric Scăderea reactanţei de scurtcircuit

Modificarea

răspunsului în

frecvenţă al

sistemului

energetic

Creşterea puterii transformatorului de racord

Montarea de bobine de dezacord în serie cu bateriile

de condensatoare folosite pentru compensare

Modificarea locului de amplasare al bateriei de

condensatoare

Fracţionarea bateriei de condensatoare

Limitarea zonei

parcursă de

curenţii armonici

Alimentarea prin transformatoare de izolare

Utilizarea transformatoarelor cu conexiune

zig-zag

Filtre de armonici

Pasive

Cu o treapta

Cu mai multe trepte

Active

Serie

Paralel

Hibride

Soluţiile clasice pentru reducerea regimului deformant se bazează pe utilizarea

componentelor pasive (bobine, condensatoare, transformatoare) sau pe intervenţii asupra

configuraţiei şi/sau structurii sistemului de alimentare cu energie electrică a consumatorului

în scopul reducerii nivelului de distorsiune al tensiunii în punctul de racord cel mai încărcat.

5.1. Reducerea curenţilor armonici generaţi în sistem:

Deşi pare optiunea cea mai evidentă, pentru echipamentele existente se poate face

prea puţin în acest sens, cu excepţia cazurilor în care acestea sunt exploatate necorespunzător.

Dacă, de exemplu, un transformator saturat poate fi readus în regim normal de funcţionare

prin reducerea tensiunii de alimentare, receptoarele cu arc electric sau convertoarele

electronice au puncte de funcţionare destul de rigide, impuse prin procesul de proiectare.

Progresele tehnologice realizate în electronica de putere au permis îmbunătăţirea

situaţiei în acest domeniu, soluţiile disponibile fiind discutate în capitolul urmator. În

continuare se prezintă cateva metode clasice utilizate pentru reducerea curentilor armonici

generati de receptoare bazate pe electronica de putere.

Montarea de bobine la intrarea în convertor:

Pagina 36 din 83

Page 37: Diploma Armonici

În cazul acţionării reglabile la care condensatorul din circuitul de tensiune continuă

este încarcat de la reţea printr-o impedanţă neglijabilă, montarea unor bobine la intrarea

convertorului va conduce la o diminuare sensibilă a armonicilor curentului absorbit din

sistem, în plus, se constată o înbunătăţire a comportării în regim tranzitoriu a echipamentului.

Pentru redresoarele cu filtru de iesire L – C, prezenţa bobinei asigură o reducere

semnificativă a armonicilor.

Valoarea reactanţei de intrare se calculează cu relaţia:

unde: IL - reprezintă curentul de linie al convertorului ;

ISC – reprezintă curentul de scurtcircuit în punctul de racord.

Utilizarea metodelor multipuls :

Metodele miltipuls presupun conectarea corespunzatoare a mai multor mutatoare

astfel încat armonicele produse de un convertor să fie anulate de armonicele produse de

celelalte echipamente. Ca urmare, în funcţie de numărul de convertoare utilizate, curentul

absorbit din reţea nu va mai conţine anumite armonici; în plus are loc şi o reducere a

ondulaţiei curentului redresat.

Transformatoarele cu modificare a fazei reprezinta elementul de baza al sistemelor

multipuls: deoarece curenţii armonici ai diferitelor convertoare se însumează vectorial în

punctul comun de racord, transformatoarele asigură mecanizmul necesar anulării unor

perechi de armonici.

Solutie pentru diminuarea armonicilor de rang 5 si 7

Pagina 37 din 83

Page 38: Diploma Armonici

T2T1

....

Re cep tor Re cep tor

..

arm .rang 5 s i 7 arm .rang 5 s i 7

atenu ate

def az ate

D y 11 Y y 0

arm .rang 5 s i 7

Se observă că cele doua redresoare sunt alimentate din doua transformatoare diferite:

unul de tip Δ/Y la care sistemul de tensiuni secundare este defazat cu 300 faţă de sistemul din

primar şi celălalt de tipY/Y (sau Δ/Δ) care nu induce nici un defazaj. Ca urmare armonicile

de rang 5 şi 7 absorbite de cele doua convertoare vor fi în opoziţie de faza şi teoretic, dacă

sarcinile sunt identice, se anuleaza reciproc; din punct de vedere al sistemului energetic,

acesta va alimenta un convertor echivalent cu 12 pulsuri.

În realitate valorile armonicilor caracteristice diferă pentru cele două redresoare

datorită asimetriilor constructive, timpilor de comutaţie şi al filtrajului imperfect în circuitul

de ieşire; în plus se constată şi defazaje diferite ale armonicilor omoloage astfel încat, în

realitate, are loc doar o atenuare puternică a armonicilor amintite şi nu o eliminare a acestora.

Chiar şi în aceste condiţii, soluţia este mult utilizată pentru instalaţiile de mare putere din

industria electrochimică sau în acţionările reglabile.

Ea poate fi generalizată prin creşterea numărului de redresoare şi de transformatoare,

cu alegerea corespunzătoare a defazajelor; pentru instalaţiile de electroliză s-au realizat

redresoare echivalente cu până la 72 de faze. În figura de mai jos este indicată modalitatea de

obţinere a unui convertor echivalent de 18 pulsuri prin legarea în paralel a 3 redresoare

trifazate în punte;

Convertor echivalent cu 18 pulsuri

Pagina 38 din 83

Page 39: Diploma Armonici

+

-

-20O+20

5.2.Limitarea zonei parcursă de curenţii armonici:

Soluţia urmăreşte reducerea parţii din sistem în care circulă curentii armonici, de

obicei, la o parte din instalaţia de distribuţie a consumatorului. Se cunoaşte că în cazul unui

transformator având conexiunea Δ în primar, curenţii armonici de rang 3n nu vor patrunde în

sistemul de alimentare, închizându-se prin înfasurarea de înaltă tensiune a transformatorului,

care va trebui deci dimensionată corespunzător.

Acest dezavantaj poate fi eliminat prin utilizarea unui transformator cu conexiune stea

(fara neutru) /zig-zag în primarul acestuia, cum reiese din desenul de mai jos, armonica

corespunzătoare armonicii de rang 3 a curentului secundar anulându-se. Pentru un

transformator având N1 spire în primar şi N2 spire în secundar, curentul pe faza A a

primarului are expresia:

Transformator stea/zig-zag pentru eliminarea armonicii

de rang 3 în primar

Pagina 39 din 83

Page 40: Diploma Armonici

N1 N2

N2

N2

N1

N1

N2

N2

N2

A

B

C

a

b

c

0

i1

i2

i3

i3

Dacă:

şi

Soluţiile menţionate anterior pot fi regăsite şi sub forma transformatoarelor de

adaptare (raport de transformare 1:1) care, racordate la un tablou de distribuţie de joasă

tensiune, evită circulaţia curenţilor armonici produşi de un receptor deformant în restul reţelei

de distribuţie a consumatorului.

5.3.Modificarea răspunsului în frecvenţă a sistemului energetic:

Modificarea răspunsului în frecvenţă al sistemului energetic defineşte generic un grup

de metode care urmaresc fie micşorarea impedanţei echivalente în punctul de racord al unui

consumator deformant, fie deplasarea punctului de rezonanţa al sistemului spre valori care nu

corespund armonicilor existente sau injectate în sistem.

Principalele soluţii sunt prezentate în continuare:

Micşorarea impedanţei echivalente în punctul de racord

Această metodă se bazează pe modificarea impedanţei de scurtcircuit (impedanţei

echivalente) în punctul de racord al receptorului neliniar (RN) sau al consumatorului la care

Pagina 40 din 83

Page 41: Diploma Armonici

se găseşte acesta. În desenul de mai jos este indicat punctul de racord al receptorului neliniar,

alimentat din bara de joasă tensiune (JT), unde pentru orice frecvenţă este valabilă relaţia:

JT

M T S sc

RN

S t, U sc

Neglijând pierderile ohmice în reţeaua de alimentare şi în transformator, relaţia de

mai sus poate fi scrisă cu ajutorul reactanţelor corespunzătoare. Pentru frecvenţa nominală a

reţelei, dacă nu se face o analiză detaliată a sistemului de alimentare şi se admite ipoteza unui

regim de functionare echilibrat, reactanţa acestuia se calculează cu formula:

unde:

U este tensiunea de linie în secundarul transformatorului (tensiunea de alimentare a

consumatorului neliniar);

SSC este puterea de scurtcircuit la bara de înaltă tensiune.

Similar, reactanţa echivalentă a transformatorului se determină din:

unde:

ST -este puterea aparentă nominală a transformatorului;

usc –tensiunea de scurtcircuit a acestuia.

Impedanţa echivalentă de scurtcircuit în punctul de racord devine:

Pagina 41 din 83

Page 42: Diploma Armonici

Pentru cazul de mai sus, valorile efective ale armonicilor de tensiune se calculează cu

relaţia:

valoarea efectivă a tensiunii de fază în punctul de racord fiind

unde:

n –este rangul armonicii;

Zsc-este impedanţa echivalentă de scurtcircuit (pe fundamentală);

In –este valoarea efectivă a curentului armonic absorbit;

N –este numărul armonicilor luate în calcul (de obicei 40).

Coeficientul global de distorsiune al tensiunii se determină cu:

unde:

- reprezintă nivelul armonicilor de tensiune de rang n;

Un –tensiunea armonică de rang n;

U1 –tensiunea pe fundamentală.

Se observă că valoarea efectivă a armonicilor tensiunii reţelei poate fi micşorată prin

diminuarea impedanţei de scurtcircuit în punctul de racord, respectiv prin diminuarea celor

două componente ale acesteia. Micşorarea impedanţei sistemului, la barele de înaltă tensiune

ale transformatorului de alimentare, este o sarcina mai dificilă deoarece presupune modificări

în structura sistemului de transport şi distribuţie a energiei electrice şi deci realizarea unor

operaţii şi/sau manevre care revin furnizorului; în plus, acestea ar putea determina reducerea

puterii de scurtcircuit la barele de alimentare ale altor consumatori.

O soluţie mai convenabilă constă în micşorarea impedanţei transformatorului, acesta

reprezentând componenta majoră a impedanţei echivalente în punctul de racord al

Pagina 42 din 83

Page 43: Diploma Armonici

receptorului neliniar; uzual operaţia se realizează prin înlocuirea transformatorului existent cu

un transformator de putere mai mare.

După montarea transformatorului de putere mai mare , se obţine:

Presupunând că tensiunea de scurtcircuit ramâne aceiaşi (cazul uzual), impedanţa

echivalenta scade la valoarea:

iar valorile efective ale armonicilor de tensiune devin:

coeficientul global de distorsiune calculându-se cu relaţia:

Raportul coeficienţilor de distorsiune în cele doua cazuri este:

adică:

Raportul fiind subunitar, se poate constata eficienţa utilizării unui transformator de

putere mărită pentru reducerea nivelului poluării armonice. Ca dezavantaj al acestei metode

subliniez:

Creşterea investiţiilor necesare pentru realizarea sistemului de alimentare cu energie

electrică;

Subîncărcarea transformatorului (dacă schimbarea puterii nu este însoţită de creşterea

consumului), cu efecte negative asupra puterii reactive vehiculate şi deci a pirderilor de

putere activă în sistem.

5.4.Filtre de armonici:

Pagina 43 din 83

Page 44: Diploma Armonici

Filtrele de armonici reprezintă soluţia cea mai utilizată pentru reducerea poluării

armonice a sistemelor electroenergetice şi urmăresc evitarea patrunderii armonicilor de curent

din reţeaua consumatorilor în reţeaua de alimentare şi invers. În acest capitol voi trata

soluţiile realizate din elemente reactive pasive (rezistoare, bobine şi condesatoare), cunoscute

deci sub denumirea de filtre pasive.

În ultimii 60 de ani, filtrele pasive au fost utilizate pe scară extinsă pentru diminuarea

regimului deformant datorită avantajelor pe care le prezintă: structura simplă şi robustă, preţ

redus, nu necesită operaţii de întreţinere etc. Chiar şi în ultimii ani, când filtrele active s-au

impus ca cea mai eficientă soluţie de păstrare a calităţii energiei electrice, mulţi specialişti le

preferă datorită aspectelor economice care le sunt net favorabile. Principalul dezavantaj al

filtrelor pasive îl reprezintă potenţialele interacţiuni negative cu sistemul de alimentare

(fenomene de rezonanţa determinate de elementele reactive din componenţa filtrului).

Ele sunt de fapt circuite cvadripolare pasive a căror constantă de atenuare este mică în

anumite intervale de frecvenţă numite intervale sau benzi de trecere; în celelalte intervale de

frecvenţă (numite de eliminare sau de oprire), constanta de atenuare este foarte mare. Având

în vedere această particularitate funcţională, filtrele pot fi rerfulante sau absorbante, respectiv

trece jos, trece sus, trece bandă, opreste bandă şi tip pieptene.

Un exemplu tipic de filtru refulant îl reprezintă bateria de condensatoare cu bobina

antiarmonică, ansamblul prezentând o impedanţă ridicată pentru frecvenţele mai mari decât

frecvenţa de acord; ca urmare, curenţii armonici existenţi în sistem sunt mult atenuati la

trecerea lor prin filtru.

Filtrele refulante pot fi realizate şi sub forma filtrelor serie; acestea urmăresc blocarea

circulaţiei curenţilor armonici între diferite părti ale sistemului (de obicei împiedică

pătrunderea în reţeaua consumatorului a armonicilor existente în sistemul de distribuţie).

Realizat sub forma unui circuit rezonant paralel (caracterizat printr-o impedanţă ridicată la

frecvenţa de acord), acest tip de filtru este mai putin utilizat deoarece este parcurs de întreg

curentul de sarcina (nu numai de armonici), este dificil de izolat şi produce o deformare

accentuată a tensiunii la bornele consumatorului.

Filtrele absorbante prezintă o impedanţa redusă (aproape nulă) la una sau mai multe

frecvenţe. Fiind montate în paralel cu sursa de armonici (şi cu sistemul de alimentare), sunt

cunoscute şi ca filtre paralel sau filtre shunt şi urmăresc scurcircuitarea armonicilor de curent

cât mai aproape de echipamentul care le produce; se evită în acest fel pătrunderea armonicilor

în reţeaua distribuitorului şi deformarea tensiunii acesteia.

Pagina 44 din 83

Page 45: Diploma Armonici

Având în vedere costul ridicat al filtrelor serie şi faptul că filtrele shunt pot asigura şi

compensarea factorului de putere pe fundamentală, în aplicaţiile industriale se întâlneşte

numai a doua variantă, montată în medie sau joasă tensiune. Locul de amplasare trebuie ales

astfel încât să se maximizeze performanţele de reducere a distorsiunii armonice şi să

minimizeze costul echipamentului şi pierderile de energie din sistem. Deşi plasarea filtrului

cât mai aproape de receptorul deformant (la acelaşi nivel de tensiune, eventual chiar la

bornele acestuia) pare soluţia optimă, trebuie menţionat că, pentru orice poziţie de montare,

există atât avantaje cât şi dezavantaje; din această cauză, se recomandă analiza comparativă,

pe criterii tehnice sau economice a diferitelor variante posibile.

În desenul de mai jos putem vedea posibiliţatile de amplasare a filtrelor de armonici

într-un circuit

M

..

..

am pla sare

ech iva le nta a

s is tem u lui

Us

im p ed an ta

sarc ina

sursa ide ala

Ls Rs

sarc inane linia ra

linia ra

Lo cur i de

Tipuri de filtre pasive absorbante:

Există două clase de filtre pasive shunt şi anume:

filtre acordate (rezonante);

filtre trece-sus.

În desenul de mai jos sunt exemplificate fitrele acordate ( a); filtru trece sus de ordinul

1 (b); filtru trece sus de ordinul 2 (c); filtru trece sus de ordinul 3 (d); filtru trece sus de tip C.

Pagina 45 din 83

Page 46: Diploma Armonici

C

R

a

C1

C2

C1

C2

R

L

C

b

R

C

L

R

c

R

L

L

d e

Filtru acordat (rezonant) sau filtru trece bandă de ordinul 1

Este cel mai utilizat în aplicaţiile industriale şi constă în condensatoare conectate în

serie cu bobinele de reactanţă (rezistenţa care apare în desenul (a) este rezistenţa echivalenta

a bobinei şi a conductoarelor de legătura). Elementele filtrului sunt astfel determinate încât

acestea să prezinte rezonanţă serie pentru una din armonicile existente în sistem.

Deoarece impedanţa filtrului are forma

Zf = R + j x ( ωL – 1/ωC ),

frecvenţa la care este acordat filtrul se determina din relaţia:

ordinul armonicii de acord a filtrului RLC serie fiind

unde ω1 este pulsaţia armonicii fundamentale.

În general, filtrul absorbant se montează în punctul de racord al consumatorului

(receptorului deformant).

Pagina 46 din 83

Page 47: Diploma Armonici

X s

X t

X cI n

X b

X cIn

X b

Xs is t+Xt

Dispunerea filtrului:

schema principala si schema electrica echivalenta

Examinarea răspunsului în frecvenţă al filtrului acordat scoate în evidenţă următoarele

caracteristici:

la frecvenţa fr pentru care este acordat filtrul, acesta are impedanţa minimă,

determinând scurtcircuitarea armonicii de curent de această frecvenţă (filtrul oferă o cale de

trecere de o impedanţă mult mai mică decât sistemul – rezonanţa serie). Ca urmare, armonica

de tensiune de aceiaşi frecvenţă va avea o valoare efectivă redusă, aceasta fiind proporţională

cu rezistenţa filtrului;

dacă sistemul de alimentare este inductiv (cazul uzual în practică), impedanţa

ansamblului are o valoare ridicată la frecvenţa fap mai mică decât frecvenţa la care a fost

acordat filtrul (fenomen de rezonanţă paralel);

peste frecvenţa de acord, impedanţa creşte cu frecvenţa.

Eficacitatea filtrului acordat se exprimă cu ajutorul factorului de calitate, care se

defineşte prin relaţia:

Pagina 47 din 83

Page 48: Diploma Armonici

unde:

ωr este pulsaţia de rezonanţă;

ω1,ω2 – pulsaţiile corespunzătoare unei valori a impedanţei filtrului de .

Rezultă:

,

în care se numeşte impedanţa caracteristică

Banda de trecere în frecvenţă a filtrului acordat se consideră:

unde f este frecvenţa corespunzătoare pulsaţiei ω1. Un filtru eficient trebuie să conţină

bobine având un factor de calitate de valoare ridicată, adică R << XL ; valorile uzuale sunt

Q=75 pentru bobine în aer şi Q > 75 pentru bobinele cu miez de fier. În practică, având în

vedere rezistenţele suplimentare corespunzătoare pirderilor, în bateria de condensatoare şi

conductoarelor de legătură, factorul de calitate al unui filtru acordat are valori de 20....30.

Filtrele acordate se prevăd începând cu armonica de rangul cel mai mic, având în

vedere că aceasta are cea mai mare valoare efectivă (în sistemele industriale, de obicei, este

vorba de rangul 5); dacă este nevoie, se instalează astfel de filtre şi pentru armonici

superioare (dar nu mai mult de trei filtre) având grijă ca fenomenul de antirezonanţă paralel

să nu determine amplificări nedorite.

Tensiunea la bornele condensatorului din filtru este:

iar tensiunea armonică de ordin n pe condensatorul C din filtrul acordat este:

în cele două relaţii:

N este numărul maxim de armonici luate în consideraţie (de obicei N=40)

Pagina 48 din 83

Page 49: Diploma Armonici

este tensiunea armonică de rang n la bornele condensatorului C;

este tensiunea armonică de ordin n la bornele filtrului;

dacă R=0 şi N=1, adică pe fundamentală, avem:

unde nr este ordinul armonicii la care este acordat filtrul.

Filtrele trece bandă oferă urmatoarele avantaje:

diminuează fenomenul de antirezonanţă;

reduc amplitudinile tensiunilor armonice de frecvenţă egală sau superioară frecvenţei

de acord (impedanţa redusă pentru un spectru larg de frecvenţe), de unde şi numele de filtre

trece-sus;

amortizează rapid regimul tranzitoriu la punerea sub tensiune a filtrului;

reducerea costului şi a spaţiului din instalaţiile electrice datorită folosirii unui singur

filtru trece-sus în loc de mai multe filtre LC serie;

întretinere simplă;

nu este necesar un reglaj pentru acordarea filtrului;

sunt mai putin sensibile la variatiile de temperatură şi frecvenţă, respectiv la abaterile

valorilor componentelor pasive.

Ca dezavantaje trebuiesc menţionate urmatoarele :

pentru aceleaşi performanţe de filtrare necesită condensatoare de capacitate mărită;

pierderi mai mari datorită prezenţei rezistoarelor.

Există patru configuraţii de filtre trece-sus, prezentate în desenul de mai jos, asupra

cărora facem urmatoarele comentarii generale:

Pagina 49 din 83

Page 50: Diploma Armonici

C

R

C

L

R

C1

C2

C1

C2

R R

L

L

filtrul de ordinul I se utilizează extrem de rar deoarece necesită un condensator de

valoare foarte mare iar pierderile pe fundamentală sunt inacceptabile;

filtrul de ordinul II oferă cea mai bună filtrare dar pirderile pe fundamentală sunt ceva

mai mari decât la filtrul de ordinul III (totuşi este cel mai utilizat în aplicaţiile practice);

filtrul de ordinul III are cele mai mici pierderi la frecvenţa fundamentală (datorită

condensatorului C2) dar nu filtrează suficient de fin armonicile nedorite;

filtrul de tip C se caracterizează prin pierderi foarte mici pe fundamentală (ramura C 2-

L acordată la 50 Hz scurcircuiteaza rezistenta R); performanţele sunt însă puternic afectate de

modificările frecvenţei şi ale valorii componentelor.

filtrul trece sus de ordin II

C

L R

impedanţa filtrului de ordin II este

Zf=

Frecvenţa de rezonanţă corespunzătoare filtrului se calculează cu relaţia:

,

iar factorul de calitate este:

Pagina 50 din 83

Page 51: Diploma Armonici

.

În cazul filtrelor trece-sus, valoarea factorului de calitate se determină cu condiţia

obţinerii celei mai bune caracteristici pentru banda de frecvenţă specificată; în aplicaţiile

industriale, Q=0.5...2, filtrarea este mai pronunţată în jurul frecvenţei de rezonanţă; pentru

valori mai mici, impedanţa filtrului la frecvenţe mai mari decât frecvenţa de rezonanţă este

aproximativ constanta.

_

_

I I I

n

Z f

Q = 2 Q = 1Q = 0.7

Raspunsul in frecventa al unui filtru trece sus de ordin II

pentru diferite valori ale factorului de calitate

Tensiunea condensatorului C în filtrul trece sus de ordin II este:

,

având tensiunea armonică de ordin n:

,

unde:

N este numărul de armonici luate în considerare;

este tensiunea armonică de ordin n pe condensatorul C;

Pagina 51 din 83

Page 52: Diploma Armonici

este tensiunea armonică de rang n pe filtru;

nr este ordinul armonicii la care este acordat filtrul;

b) Filtrul trece sus de ordin III

C1

C2

RL

Filtrul trece sus de ordin III este prezentat în desenul de mai sus şi se caracterizează

prin reducerea considerabilă a pierderilor de putere activă pe fundamentală datorită

condensatorului C2 conectat în serie cu rezistenţa R, configuraţie care determină creşterea

impedanţei ramurii respective.

În ipoteza C1 = C2 = C , impedanţa filtrului trece sus de ordin III este:

Zf = ,

adică:

Zf =

unde ω este pulsaţia la frecvenţa de lucru.

Filtrul are două frecvenţe de rezonanţă care se obţin prin anularea parţii imaginare a

impedanţei, adica,

rezultă fecvenţa de rezonanţă

Pagina 52 din 83

Page 53: Diploma Armonici

Se observă că cea de a doua frecvenţă există numai în cazul în care: L >

Introducând notaţiile şi , impedanţa filtrului, la

pulsaţia de rezonanţă ωH, este :

Zf (ωH) =

Factorul de calitate se defineşte ca raportul dintre reactanţa capacitivă şi rezistenţa

filtrului, la pulsaţia de rezonanţă, adică,

unde nH este ordinul armonicii la care este acordat filtrul.

Caracterul reactantei filtrului

m X inductiv X capacitiv

m ≤ 0.5 n/n0 > 1/√m n/n0 < 1/√m

0.5 < m < 1 1/√m < n/n0

n/n0 < 1/√2m -1

n/n0 < 1/√m

n/n0 > 1/√2m -1

m = 1 - 0 < n/n0 < ∞

m > 1 n/n0 < 1/√m

1/√2m -1< n/n0

n/n0 < 1/√2m-1

n/n0 >1/√m

Reactanţa filtrului are caracter inductiv sau capacitiv în funcţie de parametrul m,

precum şi de ordinul armonicilor n/n0; tabelul de mai sus prezintă influenţa celor două mărimi

asupra caracterului reactanţei filtrului trece sus de ordin III.

Deoarece reactanţa filtrului este capacitivă pentru armonicile de ordin

iar impedanţa reţelei electrice are caracter inductiv în acelaşi timp, pot aparea

rezonanţe paralel care, la randul lor, determină amplificarea armonicilor de curent. Pentru a

evita un astfel de fenomen este recomandat să se aleagă m ≤ 0.5, cea ce face ca impedanţa

filtrului să fie inductivă pe armonicile de ordin n/n0 ≥ 1/√m .

Pagina 53 din 83

Page 54: Diploma Armonici

Micşorarea valorii parametrului m se realizează prin creşterea capacitaţii C a

condensatoarelor sau prin creşterea valorii rezistentei R; în cazul ultimei soluţii, aptitudinea

filtrului de a atenua armonicile scade, fapt care trebuie evitat pe cât posibil.

c) Filtrul C

Structura de bază a unui filtru C este prezentată în desenul de mai jos, particularitatea

sa constând în montarea unei capacitaţi C2 în serie cu bobina de reactanţă L. Acest

condensator (C2), denumit şi condensator auxiliar, este astfel determinat încât, pe

fundamentală, reactanţa sa este egală cu cea a bobinei X.

Filtru de tip C si raspunsul in frecventa a filtrului C

_

_

I I I

n f n

Z f

C1

C2

RL

Filtre hibride:

Acestă categorie de filtre a rezultat prin combinarea filtrelor active cu cele pasive în

scopul obţinerii cu costuri mai scăzute a unor structuri mai eficiente.

Configuraţia

structurii hibride

paralel-paralel Serie-paralel Paralel-serie

Tipul

convertizorului

static utilizat pentru

implementarea

filtrului activ

Invertor cu circuit

intermediar de

tensiune continuă, cu

comandă MID şi

buclă de reglare după

curent

Invertor cu circuit

intermediar de

tensiune continuă, cu

comandă MID, fără

buclă de reglare după

curent

Invertor cu circuit

intermediar de

tensiune continuă, cu

comandă MID,

cu/fără buclă de

reglare după curent

Pagina 54 din 83

Page 55: Diploma Armonici

Funcţiile fultrului

activ

-compensarea şi

atenuarea poluării

armonice

-atenuarea poluării

armonice şi izolarea

consumat. poluant

-compensarea şi

atenuarea poluării

armonice

Avantaje ale

configuraţiei

-admite utilizarea

oricărui tip de filtru

activ

-permite compensarea

consumului de energie

reactivă

-permite utilizarea

filtrelor pasive deja

existente

-blochează circulaţia

curenţilor armonici

către filtrul activ

-permite utilizarea

filtrelor pasive deja

existente

-permite protejarea

uşoară şi eficientă a

filtrului activ

Dezavantajele

configuraţiei

-împărţirea

domeniului de

frecvenţă de lucru

între filtrul aciv şi

pasiv

-Nu permite

compensarea

consumului de

energie reactivă

-Nu permite

compensarea

consumului de

energie reactivă

Comanda filtrelor active:

Strategiile de control ale filtrelor active au un mare impact asupra funcţionării

acestora, punându-şi amprenta asupra funcţiilor îndeplinite, puterii aparente şi comportării

filtrului în regim staţionar şi tranzitoriu. Strategia de comandă a unui filtru activ are practic

trei componente:

alegerea mărimii din care urmează să fie extrase informaţiile necesare controlului

filtrului;

algoritmul utilizat pentru identificarea compoziţiei spectrale a undei de tensiune şi/sau

curent în punctul de racord şi sintetizarea semnalului de referinţă necesar sistemului de

conducere al convertorului;

tehnica de control a convertorului static de putere, astfel încât aceasta să sintetizeze

semnalul de tensiune/curent dorit.

Pentru extragerea armonicilor (curent sau tensiune) din semnalele distorsionate se

utilizează în principal două teorii:

analiza în domeniul frecvenţă, Fourier;

analiza în domeniul timp, bazată pe trecerea în sistemul de coordonate Clarke, (α,β) şi

conceptul de putere imaginară instantanee, introdus de dr. Akagi.

Pagina 55 din 83

Page 56: Diploma Armonici

Alegerea mărimii din care urmează să fie extrase informaţiile necesare controlului

filtrului depinde de tipul şi locul de amplasare al acestuia, fiind utilizate de regulă

următoarele variante:

curentul măsurat după punctul de racord, (a) ;

curentul măsurat înainte de punctul de racord, (b) ;

tensiunea măsurată în punctul de racord, (c).

Variantele a şi b sunt utilizate de filtrele active paralel, destinate compensării unor

consumatori neliniari de mare putere; varianta c este utilată pentru filtrele active paralel

integrate în structuri de tip paralel-serie instalate în staţiile de transformare ale sistemului sau

pentru filtre active paralel instalate în sistemul de distribuţie; varianta b este asociată cu

filtrele active serie

În mod uzual filtrele active de tip paralel sunt utilizate pentru compensarea

armonicilor de curent şi a energiei reactive, asociate unei sarcini neliniare.

Capitolul 6

Mijloace moderne pentru compensarea

poluării armonice

Dezvoltarea tehnologiei dispozitivelor semiconductoare, caracteristică ultimelor

decenii, şi-a pus amprenta şi asupra tehnicilor şi echipamentelor utilizate în scopul reducerii

regimului deformant. Astfel, alături de abordările tradiţiionale bazate pe utilizarea

componentelor pasive, s-au dezvoltat, fiind astazi aplicate cu succes şi pe scara din ce în ce

mai largă, mijloace moderne de combatere a poluării armonice, bazate pe dispozitive şi

circuite electronice semiconductoare specializate, de înaltă performanţa.

În funcţie de modul de acţiune, soluţiile moderne pentru reducerea poluării armonice

se împart în două mari categorii:

utilizarea convertoarelor statice cu absorbţie sinusoidală;

compensarea / atenuarea poluării armonice prin filtrarea activă.

6.1. Convertoare statice cu absorbţie sinusoidală :

În majoritatea cazurilor, circuitul de intrare la convertoarele statice alimentate de la

reţeaua electrică de distribuţie este un redresor cu filtru capacitiv, al carui condensator se

Pagina 56 din 83

Page 57: Diploma Armonici

încarcă în apropierea valorii de vârf a tensiunii sinusoidale, curentul de intrare are forma unor

pulsuri înguste, cu un continut ridicat de armonici (convertorul funcţionând cu un factor de

putere redus). Solutia adoptata pentru a obtine un curent absorbit (de intrare) sinusoidal

constă în utilizarea unui circuit specializat, întâlnit şi sub denumirea de preregulator cu

corecţia factorului de putere, circuit care în cele mai multe aplicaţii asigură şi o stabilizare a

curentului / tensiunii la ieşirea sa.

În funcţie de modul de comportare cerut redresorului distingem doua situaţii posibile :

redresorul trebuie sa se comporte ca şi o sursă de tensiune (convertor cu circuit

intermediar de tensiune continuă), cazul întâlnit cel mai frecvent şi detaliat în desenul de mai

jos.

+ E

E

t

-E

i L

dedis trib u tie

iL

E

re teaele c trica

-

+

Schema electrică echivalentă a unui convertor cu redresor tip

sursă de tensiune, cu modulaţia impulsurilor în durată

redresorul trebuie să se comporte ca şi o sursă de curent (convertor cu circuit

intermediar de curent continuu), caz specific aplicaţiilor care necesită o sursă de curent

continuu bine reglată.

Pagina 57 din 83

Page 58: Diploma Armonici

+ I

I

t

-I

i L

de dis trib u tie

iL

E

re tea ele c trica

-

+

Schema electrică echivalentă a unui convertor cu redresor tip

sursă de curent, cu modulaţia impulsurilor în durată

Pentru convertoarele statice cu circuit intermediar de tensiune continuă şi absorbţie

sinusoidală topologia circuitului preregulator poate să fie de tip:

buck (coborâtoare);

boost (ridicătoare);

buck-boost (inversoare).

Cea mai populara este topologia boost, ilustrată în desenul de mai jos, în varianta

monofazata. Functionarea circuitului este urmatoarea:

când tranzistorul V1 se află în stare de conducţie, curentul prin bobina L creşte,

la blocarea tranzistorului V1, în ipoteza în care US > u, curentul prin bobina L începe

să scadă,

.

Pagina 58 din 83

Page 59: Diploma Armonici

c ircuit

com a n dade

V 6 V 5

V 4V 3

I a

Ua

Up r

TT

Us

Rsu

i L i

Cs

V 2

V 1

LTC

Acest mod de funcţionare permite ca prin controlul intrării în conducţie/blocării

tranzistorului V1 să se controleze evoluţia în timp a curentului iL şi implicit a curentului

absorbit iA. La fel ca la varianta monofazată, comutatoarele circuitului trifazat de tip boost,

sunt comandate astfel încât curenţii absorbiţi să urmarească semnalele sinusoidale de

referinţă.

Cs Rs

Us

AL

CB

Preregulator cu reglarea factorului de putere, topologie boost,

trifazată - schema electrica de principiu

6.2. Filtrarea activă:

Primele cercetari ce sau concentrat asupra utilizării convertoarelor electronice în

scopul filtrării armonicilor de curent şi/sau tensiune, au avut loc în anii 70’. Tehnologia a

primit denumirea de filtrare activă iar echipamentele construite în acest scop au fost denumite

filtre active, conceptul fiind testat cu succes atât pentru sistemele de tensiune activă cât şi

pentru cele de tensiune continuă.

Un filtru activ reprezintă în esenţă un convertor static de putere realizat astfel încât :

Pagina 59 din 83

Page 60: Diploma Armonici

să sintetizeze un semnal de curent sau tensiune de forma dorită, care este

injectat/aplicat într-un anumit punct al unei reţele de tensiune alternativă;

să simuleze o impedanţă dorită, respectând valorile solicitate ale modulului şi

argumentului.

Avantajele filtrelor active faţă de mijloacele convenţionale (pasive) utilizate pentru

reducerea poluării armonice a reţelelor electrice sunt în principal:

viteza de reacţie ridicată;

flexibilitate în definirea şi implementarea funcţiilor filtrului (filtrele active moderne

sunt capabile să execute simultan mai multe funcţii, care pot fi cu usurinţă

activate/dezactivate sau modificate);

eliminarea problemelor de rezonanţă ale ansamblului echipament pentru compensare

– reţea de distribuţie, caracteristice mijloacelor convenţionale (filtre pasive, baterii de

condensatoare, transformatoare etc.).

Cele mai cunoscute aplicaţii ale filtrelor active le constitue filtrarea (compensarea)

armonicilor de curent şi/sau tensiune şi compensarea consumului de energie reactivă, dar

performanţele circuitelor moderne de putere şi comandă permit implementarea unor

echipamente de mare complexitate, cu funcţii multiple, care includ reducerea /compensarea

întregii game de perturbaţii care pot afecta reţeaua electrică de distribuţie precum şi

rezolvarea altor probleme de funcţionare ale sistemelor electroenergetice cum ar fi

amortizarea oscilaţiilor de tensiune.

Potenţialii utilizatori de filtre active pot fi împarţiţi în două categorii:

consumatorii industriali cu un nivel ridicat de poluare armonică, cu scopul

compensării armonicilor de curent, nesimetriei sistemului de curenţi şi consumul de energie

reactivă;

companii de distribuţie a energiei electrice, în staţiile de transformare sau pe liniile de

distribuţie a energiei electrice, cu scopul compensării armonicilor de tensiune şi nesimetriei

sistemului de tensiuni şi de asemenea atenuării/blocării circulaţiei armonicilor de tensiune şi

curent prin sistemul de distribuţie.

Filtrele active de tensiune continuă urmaresc compensarea armonicilor de tensiune

şi/sau curent din:

circuitele de tensiune continuă ale convertoarelor statice de putere utilizate în

sistemele de transport în tensiune continuă a energiei electrice;

circuite intermediare de tensiune/curent continuu ale convertoarelor de putere

redresor-invertor utilizate în tracţiunea electrica.

Pagina 60 din 83

Page 61: Diploma Armonici

Filtrele active de tensiune alternativă sunt destinate:

compensării armonicilor de curent generate de consumatorii neliniari către reţeaua de

distribuţie (protejează reţeaua de distribuţie împotriva poluării de catre consumatori);

asigurării calităţii alimentării cu energie electrică a consumatorilor (protejează

consumatorii împotriva diferitelor tipuri de perturbaţii propagate prin reţeaua de distribuţie).

În prezent, atât din punct de vedere al utilizării cât şi al cercetăriilor întreprinse în

domeniu, accentul cade cu precădere asupra filtrelor de tensiune alternativă, termenul de

filtru activ referind în majoritatea cazurilor acest tip de filtre.

Clasificarea filtrelor active este prezentata dupa anumite criterii in tabelul de mai jos:

Criteriul de clasificare Tipuri de filtre active

Tipul circuitului sau reţelei electrice căreia îi

este destinat filtrul

de tensiune continuă

de tensiune alternativă

Modul de funcţionare şi conectare la reţea

paralel

serie

paralel-serie

Configuraţia convertorului static de putere

utilizat pentru implementarea filtrului

convertor static cu circuit intermediar de

tensiune continuă

convertor static cu circuit intermediar de curent

continuu

Structura şi tehnologia utilizate pentru

implementare

active

hibride

Numărul de faze monofazată

trifazată

Configuraţii şi moduri de conectare a filtrelor active:

a) schema bloc a unui filtru activ – include în principal două module, unul de putere şi

unul de comandă.

Pagina 61 din 83

Page 62: Diploma Armonici

G

Z ech ,R

U fa

c irc u itu l de pute reI fa

c ircuitde

com a n da

c onv er tor s ta tic de pu tere

c irc u it d etens s au

traduc tor de m as ura

Filtru A c tiv

sarc inane linia ra

c urent

Schema bloc a unui filtru activ (uFA, iFA, tensiunea sau curentul debitate

de un filtru activ în configuraţie serie respectiv paralel (shunt))

Circuitul de putere al unui filtru activ conţine :

un convertor static de putere cu rolul de a sintetiza semnalul de tensiune sau curent

necesar conpensării. Cea mai frecvent utilizată configuraţie pentru convertor este cea în punte

integrala (monofazată sau trifazată) ;

un circuit de tensiune continuă sau curent continuu, cu rolul de stocare a energiei

necesare compensării, al carui element de bază este un acumulator de energie de tip : (i)

condensator sau acumulator (în cazul de tensiune continuă); (ii) bobina (în cazul circuitului

de curent continuu).

Elementul reactiv prezent în această configuraţie stochează o anumită cantitate de

energie pentru un interval scurt de timp, rolul său fiind practic acela de a menţine la o valoare

constantă tensiunea sau curentul aplicate la intrarea convertorului static de putere; există şi

configuraţii mai complexe în care energia necesară circuitului de tensiune continuă sau curent

continuu este asigurată şi reglată prin intermediul unui convertor dedicat acestei sarcini (în

mod uzual un redresor).

Circuitul de comanda al unui filtru activ trebuie sa indeplineasca urmatoarele sarcini:

comanda convertorului static de putere în conformitate cu strategia de filtrare aleasă;

reglarea tensiunii/curentului în circuitul de intrare;

Pagina 62 din 83

Page 63: Diploma Armonici

supravegherea regimului tranzitoriu al circuitului de intrare (încarcarea

condensatorului la pornire).

b) Tipuri de convertoare statice de putere utilizate pentru implementarea filtrelor

active – ele se împart în două categorii, în funcţie de mărimea electrică aplicată la intrarea

acestora, şi anume:

convertoare cu circuit de intrare în curent continuu;

convertoare cu circuit de intrare în tensiune continuă.

b1) Convertoare cu circuit de intrare de curent continuu :

Schema electrică de principiu a acestui tip de convertor este prezentată mai jos şi se

caracterizează prin prezenţa la intrarea convertorului a unei surse de curent continuu

implementate cu ajutorul unei bobine sau mai nou cu ajutorul unor elemente de stocare bazate

pe materiale supraconductoare.

Schema electrica de principiu a conv. static de putere cu circuit de intrare de corent

continuu utilizat pentru implementarea filtrelor active

Configuraţia are la bază un redresor cu tiristoare, în care tiristoarele au fost înlocuite

cu comutatoare statice cu capabilitate de stocare în invers, care să permită comutaţia forţată.

Datorită caracterului indictiv al reţelei de distribuţie şi al elementului de stocare a energiei

schemele de acest tip necesită prezenţa unor condensatoare pe partea de tensiune alternativă,

astfel încât sa fie posibilă obţinerea unor pulsuri de curent. Circuitele de comandă relativ

complicate precum şi pierderile şi gabaritele asociate bobinei din circuitul de stocare a

Pagina 63 din 83

Page 64: Diploma Armonici

energiei, fac aceasta configuraţie mai puţin atractivă, în prezent ea fiind utilizată îndeosebi în

aplicaţii care includ sisteme de stocare a energiei pe bază de materiale supraconductoare.

b2) Convertoare cu circuit de intrare de tensiune continua:

Circuitul se caracterizeaza prin prezenţa la intrare a unei surse de tensiune continuă

implementată uzual cu ajutorul unui condensator. Comutatoarele comandate din structura

convertorului sunt de tip bidirecţional de curent şi deci nu necesită capabilitate de blocare în

invers.

Schema electrica de principiu a convertorului static de putere cu circuit de intrare de

tensiune continuă utilizat ptr implementarea filtrelor active

c) Funcţionarea şi modul de conectare în reţea a filtrelor active:

Indiferent de configuraţie, în cele mai multe aplicaţii, un filtru activ reprezintă o sursă

care trebuie să sintetizeze un semnal electric. În funcţie de tipul semnalului, curent sau

tensiune, rezulta modul de conectare la reţea al filtrului activ, paralel sau serie şi denumirea

acestuia, filtru activ paralel (shunt) respectiv serie. În contextul conceptului de management

total al calitaţii energiei electrice au fost proiectate şi realizate echipamente complexe care

combină o structura de tip sursa de curent şi una de tip sursa de tensiune, denumite filtre

active paralel-serie, reunind funcţiile şi performanţele ambelor scheme.

c1) Filtre active paralel:

Filtru activ de tip paralel – principiul de functionare

Pagina 64 din 83

Page 65: Diploma Armonici

Is

I fa

s arc ina n e linia ra

G

Z ech ,R

+-

filtru a c tiv pa rale l

c om a n dade

c irc uit

După cum se vede în desenul de mai sus, un filtru activ paralel este un echipament

care realizează funcţiile unei surse de curent. Semnalul de curent sintetizat de filtru, iFA, este

injectat în punctul de racord, prin aceasta urmarindu-se:

compensarea armonicilor de curent produse de consumator;

compensarea consumului de energie reactivă al receptorului;

amortizarea efectelor determinate de eventualele fenomene de rezonantă care pot să

apară datorită unui filtru pasiv de tip paralel conectat în punctul de racord;

simetrizarea sistemului de curenţi absorbit în punctul de racord.

Conectarea la reţeaua de distribuţie a filtrului se realizează prin intermediul unui filtru

inductiv realizat cu bobine.

Pentru ilustrarea performantelor filtrelor active de tip paralel, vă prezint în continuare

un studiu de caz în care au fost evaluate caracteristicile semnalului de curent absorbit în

punctul de racord înainte şi după conectarea filtrului.

Compensarea curenţilor

armonici generaţi de o sursă

neîntreruptibilă trifazată,

având puterea aparentă S =

120 kVA

Marimi caracteristice

curentului absorbit in punctul

de racord

Funcţionare

necompensată

Funcţionare compensată

(cu filtrare activă)

Valoare efectivă, Ief [A] 44.1 35.2

Pagina 65 din 83

Page 66: Diploma Armonici

Factorul de vârf 1.96 1.52

Coeficientul de distorsiune

armonică al semnalului de

curent,

80.8 4.6

Factorul de putere, 0.65 0.86

Cos ( ) 0.84 0.86

Valoarea efectivă a curenrului

armonic, Ie,h [A]

27.7 1.6

Caracteristicile semnalului de curent pentru o sursă neîntreruptibila funcţionând

în regim necompensat, respectiv compensat, cu filtrare activă

fi l tru d e ie s ire

c onv er tor s ta tic

c om andade

de pu tere

c irc u it

c irc u it in te rm ediarde te ns iune c ontinua

c irc u it in te rm ediar

m as ura c urent f iltru a c tiv

c ontro l t ens iu ne

s arc ina ne l in ia ra

c onv er tor s ta tic de pute res em nale de c om and a

I si r

i f a

m as ura c urent de s arc ina

filtru a c tiv pa rale l

retea e lde d is tr ibu tie

Implementarea şi modul de conectare la reţea al unui

filtru activ paralel. Schema bloc.

c2) Filtre active serie:

Filtrul activ serie îndeplineşte funcţiile unei surse de tensiune (semnalul sintetizat de

filtru a fost notat cu uFA) care este conectată în serie cu reţeaua de distribuţie prin

intermediul unui transformator de adaptare.

Pagina 66 din 83

Page 67: Diploma Armonici

Aspecte de calitate ale energiei electrice pentru care un filtru activ serie oferă soluţii

sunt:

distorsiuni ale semnalelor de tensiune ;

simetria sistemului de tensiuni ;

goluri şi fluctuatii de tensiune ;

întreruperi de scurtă durata ale alimentarii cu energie electrică ;

fenomene tranzitorii de înaltă frecvenţă care perturba sistemul de tensiuni;

flicker;

reglarea valorii efective a tensiunii.

Conectarea la reţea a filtrului activ serie se face cu ajutorul unui transformator de

adaptare a carui înfaşurare primară se leagă în serie, între sursa de alimentare şi sarcină.

U f a

s urs a de

tens iu ne

G

G

Z ech ,R

dec irc u it

-+ T( trans f de adapt are)

c om anda

s arc ina ne l in ia ra

f iltru a c tiv s er ie

Filtru activ de tip serie. Principiul de funcţionare. Schema bloc pentru implementarea

şi modul de conectare la reţea a unui filtru activ serie.

c3) Filtre active de tipul paralel-serie.

Aceste echipamente complexe, care combină o structura de tip sursă de curent şi una

de tip sursă de tensiune, reunesc atât numele cât şi funcţiile şi performanţele filtrelor active

paralel şi serie. Ele se mai numesc şi echipamente unificate pentru condiţionarea calitatii

energiei electrice.

Pagina 67 din 83

Page 68: Diploma Armonici

U f a

T I f a

f iltru a c tiv s er ie f iltru a c tiv para le l

f iltru a c tiv s er ie-para le l

retea e lecde d is tr ib .

s arc ina nel in ia ra 2

s arc ina nel in ia ra 1

Implementarea şi modul de conectare la reţea

a unui filtru activ paralel-serie.Schema bloc.

Principiul de funcţionare al filtrului activ paralel-serie poate fi explicat dupa cum

urmează:

filtrul paralel integrat în structură, urmareşte compensarea poluării armonice prin

absorbţia curentilor armonici prezenţi în reţeaua de distribuţie, în punctul de racord al

filtrului. Pentru aceasta el trebuie să detecteze armonicile prezente în semnalele de tensiune

din punctul de racord şi să fie controlat astfel încât să reprezinte o impedanţă infinită pentru

fundamentală şi un rezistor cu valoare cât mai mica, (1/KFAP) [Ω] pentru armonici:

filtrul activ serie a fost introdus pentru a bloca circulaţia curenţilor armonici prin

reţeaua de distribuţie. În acest scop el trebuie să detecteze armonicile prezente în curenţii care

circulă prin linie şi să fie controlat astfel încât să reprezinte un scurtcircuit pentru

fundamentală şi un rezistor cu valoare cât mai mare, GFAS [Ω] pentru armonici

în ambele relaţii de mai sus, iS,n şi uR,n reprezintă valorile instantanee ale

armonicilor de rang n ale curentului prin linie respectiv tensiunii în punctul de racord.

Capitolul 7

Poluarea electromagnetică a mediului

7.1.Compatibilitatea electromagnetică a aparatelor de automatizare:

Pagina 68 din 83

Page 69: Diploma Armonici

Odată cu folosirea intensivă a circuitelor integrate, problema interferenţei şi

susceptibilităţii electromagnetice a devenit o condiţie în proiectarea unor echipamente de

automatizare de înaltă fiabilitate. Prin compatibilitate electromagnetică se înţelege

particularitatea unui echipament, sau a unui sistem în ansamblu, de a funcţiona în condiţiile

unui mediu poluat electromagnetic, fără a fi perturbate intolerabil funcţiile acestuia.

Interferenţa electromagnetică ( FMI – electomagnetic interference, sau RFI – radio frequence

interference ) este reprezentată printr-un semnal nedorit, care este indus datorită câmpului

electromagnetic poluant, semnal care poate defecta funcţionarea unui echipament sau sistem.

Interferenţa electromagnetică poate fi definită ca o poluare electromagnetică, la fel de

periculoasă ca poluarea aerului sau a apei în mediul ambiant. Fenomenul de compatibilitate

electromagnetică are trei componente:

sursa unui câmp electromagnetic poluant;

calea de propagare;

receptorul afectat.

Sursele de zgomot electromagnetic sunt cauzate de fenomene naturale sau artificiale,

ca de exemplu:

Zgomotele electrice generate de furtuni electrice, reprezintă surse naturale de zgomote

electromagnetice cu frecvente sub 10 MHz.

Zgomotele generate de radiaţiile solare şi zgomotele cosmice reprezintă surse naturale

de zgomote cu frecvente peste 10 MHz.

Zgomotele electrice artificiale sunt generate de activităţile umane şi pot fi

neintenţionat sau intenţionat create. Sursele neintenţionat create de om sunt echipamente a

căror funcţionare nu are ca scop emisia de câmpuri electromagnetice, precum calculatoarele

electronice, motoarele electrice, echipamentele cu relee cu contacte, tuburi fluorescente,

sudura cu arc, motoarele cu autoaprindere, cablurile TV etc. Sursele de poluare

electromagnetică intenţionat create de activitatile umane sunt acele echipamente a căror

funcţionare normală constă în emisia de semnale electromagnetice, ca de exemplu

echipamente radar, radiouri mobile, echipamente cu modulare în frecvenţă sau amplitudine

etc.

Important în poluarea electromagnetică este mecanismul de cuplare între sursă şi

receptor, care poate fi prin radiaţie sau prin conducţie. Cuplarea prin radiaţie se face prin

intermediului câmpului electromagnetic între sursă şi receptor ca între două aparate, ca de

exemplu un pistol de lipit în contact manual şi cu transformator poate afecta prin impulsurile

câmpului electromagnetic un calculator.

Pagina 69 din 83

Page 70: Diploma Armonici

Cuplarea prin conducţie între două aparate se face prin firele reţelei de alimentare,

prin firul comun de împământare al echipamentelor, etc. De exemplu, cuplând la aceiaşi reţea

de alimentare un calculator şi un termostat pentru încălzirea unui volum,

conectarea/deconectarea automată a rezistentei de încălzire a termostatului provoacă variaţii

ale tensiunii de alimentare a reţelei care influenţează aparatele conectate la aceiaşi reţea de

alimentare.

Poluarea electromagnetica, adică operaţia unor tensiuni parazite în circuitele electrice,

poate fi nu numai între două aparate, ci şi în cadrul aceluiaşi aparat. De exemplu, poluarea

prin conducţie apare în cadrul unui aparat în care funcţionarea unui etaj de putere în

impulsuri poate provoca variaţii (căderi) ale tensiunii de alimentare, ceea ce poate influenţa

(prin conducţie) alte etaje ale aparatului respectiv. Poluarea prin inducţie în cadrul unui aparat

poate apare atunci când de exemplu variaţii ale unui semnal electric provoacă, datorită

câmpului magnetic propriu, semnale în alte circuite ale aparatului.

Interferenţa electromagnetică poate apare şi între echipamentele de calcul, atât prin

inducţie (prin sursa de alimentare în ca) cât şi prin conducţie (prin câmpul electromagnetic

creat de funcţionarea unui calculator). Pentru a studia interferenţa electromagnetică sunt

necesare teste, prin care se măsoară amplitudinea şi frecvenţa semnalului nedorit, indus de

sursa poluantă în aparatul supus testării. Aceste măsurări se fac cu analizoare spectrale.

Pentru a reduce semnalele parazite care apar prin conducţie între sursa poluantă şi

aparatul testat, se folosesc filtre electrice pe tensiunile de alimentare. De exemplu, în acest

scop la aparatele cu circuite integrate, circuitul imprimat este astfel realizat încât barele de

alimentare ( +, - ) sa fie suprapuse pe suprafaţe cât mai mari, ceea ce formează de fapt un

condensator electric cu rol de filtrare.

În prezent, datorită apariţiei a numeroase surse poluante, problema compatibilităţii

electromagnetice este deosebit de actuală, existând instituţii de specialitate care se ocupă cu

elaborarea de standarde şi recomandări în acest domeniu. La nivel internaţional, există

organizaţii de standardizare, specializate pe anumite domenii de aplicaţie, ca de exemplu:

ISO – în domenii largi (mecanic, electric etc.);

IEC, CISPR – în domeniul electrotehnic, electronic;

CCITT – în domeniul telecomunicaţiilor;

CCIR – în comunicaţii radio.

În prezent există şi agenţii naţionale, care de exemplu preiau recomandările de la

CISPR ( Internaţional Special Committee on Radio Interference ). Prin aceste standarde se

Pagina 70 din 83

Page 71: Diploma Armonici

stabileşte nivelul acceptabil de interferenţa (de susceptibilitate) electromagnetică pentru

diferite surse poluante şi diverse echipamente influenţate prin poluare electromagnetica. În

domeniul aparaturii de automatizare cel mai important organism internaţional este IEC

( International Electrotehnical Commission ). Acest organism are comitete pe diferite

domenii, ca de exemplu:

TC 77 – Compatibilitate electromagnetică între echipamente electrice, inclusiv reţele;

TC 65 – Măsurări industriale şi conducerea proceselor.

În tara noastră, Institulul Român de Standardizare şi Mărci are ca preocupare

principala, coordonarea lucrărilor de cercetare şi de adaptare a recomandărilor şi

regulamentelor internaţionale în domeniul standardelor, inclusiv în domeniul compatibilităţii

electromagnetice.

7.2.Influenta compatibilitatii electromagnetice asupra organismului uman:

Operatorul uman, în activitatea sa de îndeplinire a rolului său de a conduce un proces

tehnologic, este supus influentei câmpurilor electromagnetice. Principala acţiune a

câmpurilor electromagnetice asupra organismului uman constă în agravarea sau accelerarea

apariţiei bolilor cardiace, vasculare, neurologice şi psihice. Această influenţă, care depinde de

intensitatea câmpurilor electromagnetice şi de durata de expunere, este în continuă creştere

datorită măririi numărului de surse poluante cu câmpuri electromagnetice. Pentru aprecierea

influentei câmpurilor electromagnetice asupra organismelor vii s-au făcut cercetări

experimentale asupra unui individ separat şi asupra unui grup de indivizi, de diferite vârste,

pe durate diferite de expunere în timpul serviciului şi pentru diferiţi parametrii ai factorilor

poluanţi. De exemplu dintr-o grupă de indivizi, cu vârste peste 40 ani, care se ocupau cu

instalaţii la frecvenţe înalte 10KHz – 30 MHz, cu o intensitate de 100 – 300 V/m, numai 7,4

% nu au reclamat perturbări ale stării de sănătate şi în primul rând al sistemului nervos şi

cardio–vascular. Cercetări similare s-au efectuat în spaţii de producţie, unde s-a constatat că

prezenţa câmpurilor electromagnetice de joasa frecvenţă are o influenţă negativă asupra

sistemului cardio–vascular al muncitorilor, observându-se o reducere a pulsului, o modificare

a ECG, o micşorare a puterii de recepţie vizuale şi auditive şi o accentuare a stării de

oboseala.

Pentru măsurarea intensităţii câmpului electromagnetic se pot folosi aparate pentru

lucrări de cercetare (foarte scumpe, de precizie ridicată şi produse intr-un număr redus de

exemplare) şi aparate pentru verificări experimentale (de precizie redusă şi produse în serie

Pagina 71 din 83

Page 72: Diploma Armonici

mare). Pentru măsurarea intensităţii câmpurilor electromagnetice în laboratoare, în spatii

industriale de lucru, în centre urbane etc. se pot folosi aparate, care au costuri reduse şi cu o

precizie satisfăcătoare.

În prezent, pe plan mondial, se întreprind acţiuni pentru limitarea efectelor câmpurilor

electromagnetice asupra organismelor vii, dintre care cele mai importante sunt:

Normarea intensităţii admisibile ale câmpurilor electromagnetice, pentru activitati

industriale şi pentru locuinţe, în centre urbane sau rurale. Această diferenţiere este necesară

deoarece timpul de expunere a unei persoane diferă într-o activitate industrială şi în spaţiul de

locuit. De exemplu, în SUA este recomandată densitatea de putere maximă a câmpului

electromagnetic de 10 mW/cm2, în domeniul de frecvenţe de 10 105 MHz. În multe ţări sunt

elaborate tabele, prin care se determină valorile admisibile în funcţie de timpul de expunere.

Aplicarea de măsuri de protecţie în desfăşurarea unor activităţi cu surse de câmpuri

electromagnetice, dintre care se pot menţiona :

Protecţia faţă de câmpuri magnetice puternice, constante şi de joasă frecvenţă,

realizând ecrane din materiale feromagnetice care au o permeabilitate ridicată, ca de exemplu

din aliaje fier–nichel;

Protecţia prin limitarea timpului de expunere, utilizând aparate de avertizare acustică

sau optică;

Protecţia prin desfăşurarea activităţilor la distanţă calculată faţă de sursa de câmp

electromagnetic, se face utilizând relaţii empirice în care intervin parametrii sursei radiante;

Protecţia prin utilizarea unor ecrane ale locului de munca, ca de exemplu a unor

încăperi formate din plase metalice;

Protecţia prin utilizarea unor suprafeţe reflectorizante ale câmpului electromagnetic,

ca de exemplu a unor folii metalice;

Protecţia prin utilizarea unor halate sau alte articole de îmbrăcăminte de protecţie,

realizate din ţesături din bumbac, mătase, etc. , în structura cărora intră fire subţiri metalice,

care de exemplu formează ochiuri de dimensiunile 0,5 0,5 mm.

Cercetările recente privind influenţa câmpurilor electromagnetice asupra organismelor

vii, au demonstrat că acestea actionează într-un mod deosebit de complex asupra fenomenelor

intracelulare, asupra celulelor, organelor şi organismului pe ansamblu. În prezent cercetările

în acest domeniu sunt dirijate spre elaborarea de noi normative privind sursele de poluare şi

pentru implementarea de noi tehnici de protecţie a omului faţă de influenţa câmpurilor

electromagnetice.

Pagina 72 din 83

Page 73: Diploma Armonici

În cazul liniiior de transport şi distribuţie a energiei electrice studiile epidemiologice

şi statistice realizate au relevat problema creşterii riscului de îmbolnăvire de cancer la

persoanele aflate sub incindenţa câmpurilor produse de sistemul energetic.

Astlel studiile realizate asupra personalului din staţiile de distribuţie, Ia cel care

execută Iucrări sub tensiune şi Ia personalul de întreţinere a sistemului electroenergetic indică

o tendinţă de creştere a factorului de risc în privinţa stimulării leucemiei, a tumorilor neurale,

ca şi apariţia unor tulburări comportamentale.

Evident nu numai constructorii sistemelor electroenergetice se confruntä cu problema

poluării electromagnetice ci şi producătorii de aparatură electrocasnicä şi de birou. Sunt

cunoscute deja măsurile luate de unii proiectanţi pentru protejarea consumatorilor: contrucţia

videoterminalelor cu emisie slabă de câmp electromagnetic de către IBM şi Apple Computer.

Pentru siguranţa sănătaţii populaţiei se impune informarea cât mai exactă asupra

nivelurilor de expunere şi a cercetărilor biomedicale privind eventualele efecte asupra

sănätaţii.

La stadiul actual al cunoaşterii, chiar dacă nu se poate face o separare netă a efectelor

câmpurilor electromagnetice, de alte influenţe ale factorilor de poluare din mediu, este indicat

să se ia, la nivel individual, măsuri de evitare a riscurilor prin rnodificări ale mediului

ambiental si mai ales prin îndepartarea organismului de sursele cunoscute de câmpuri, ţinând

seama că aceste câmpuri variază invers proportional cu distanţa sau cu o putere a acesteia.

În prezent, în numeroase ţări din lume se deruleazä programe de cercetare în domeniul

poluärii electromagnetice a mediului, având ca obiective principale evaluarea si aplicarea

unor metode de reducere a valorii câmpurilor magnetice produse de liniile electrice, staţii,

transformatoare, reţele de alimentare cu energie electricä a locuinţelor, precum şi de aparatele

electrocasnice.

Capitolul 8

Studiu de Piaţa

Introducere:

Consideraţii privind necesitatea utilizarii filtrelor active de putere pentru compensarea

automata a puterii reactive şi deformante în reţelele electrice:

Pagina 73 din 83

Page 74: Diploma Armonici

Reducerea factorului de putere în reţelele electrice este determinata de puterile

reactive şi deformante consumate de diferitele receptoare şi chiar de unele elemente ale

reţelelor. Principalii consumatori de putere reactiva şi deformanta şi factorul de putere total (g

cosφ, unde ″g″ reprezinta ponderea fundamentalei de curent) al acestora sunt:

Motoare asincrone(0,8);

Cuptoare cu arc(0,7);

Echipamente de electronica de putere,mai ales cu tăiere de undă(0,6);

Lămpi fluorescente fără compensare(0,5).

Principalele consecinţe ale unui factor de putere total redus asupra funcţionării

sistemului energetic sunt:

Creşterea piederilor de putere activă;

Investiţii suplimentare;

Creşterea pirderilor de tensiune în reţea;

Reducerea capacitaţilor instalaţiilor energetice.

Pentru o anumită putere activă cerută de un consumator, pirderile totale de putere

activă sunt invers proporţionale cu pătratul factorului de putere. Prin urmare, instalaţia care

funcţioneaza cu un g cosφ = 0,7 are piederi de putere activă de două ori mai mari decât în

cazul în care aceeaşi instalaţie ar necesita de la reţeaua de alimentare aceeaşi putere activă,

dar la un g cosφ = 1.

Factorul de putere redus necesită investiţii suplimentare pentru supradimensionarea

instalaţiilor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice.

Investiţiile în centrale electrice sunt aproximativ invers proporţionale cu valoarea

pătratului factorului de putere.

Factorul de putere redus implică totodată creşterea preţului conductoarelor, respectiv

supradimensionarea reţelelor de distribuţie.

Funcţionarea cu un factor de putere redus conduce la o creştere importantă a căderilor

de tensiune în reţelele de transport şi distribuţie, în linii şi transformatoare din cauza

circulaţiei de putere reactivă.

Pe lângă pierderile de putere în conductoare, puterea reactivă şi deformantă produce

căderi de tensiune suplimentare independente de cele produse de puterea activă. În afară de

căderea de tensiune ohmică, determinată de curentul activ, respectiv de puterea activă, se mai

produce şi o cădere de tensiune inductivă, determinată de curentul reactiv, respectiv puterea

reactivă. Pierderile de tensiune sunt cu atât mai mari cu cât puterea reactivă şi deformantă

este mai mare, respectiv cu cât factorul de putere este mai mic.

Pagina 74 din 83

Page 75: Diploma Armonici

Funcţionarea instalaţiilor electrice cu un factor de putere total de valoare scăzută

reduce posibilităţile de încărcare cu putere activă a instalaţiilor existente. În general, puterea

nominală a instalaţiei este exprimată prin puterea aparentă S stabilită pe baza unei puteri

active P date şi a unui factor de putere admis g cosφ. În cazul scăderii factorului de putere de

la g cosφ la g’cosφ’, puterea nominală va corespunde unei alte puteri active P’ = S g’cosφ’

mai mică decât puterea activă P prevăzută la proiectarea instalaţiei.

Compensarea puterii reactive este făcută de cele mai multe ori cu baterii de

condensatoare, sau acolo unde metoda nu este posibil de aplicat, de exemplu reţele la care

sunt conectaţi consumatori nesinusoidali a căror tensiune are armonici, cum ar fi

convertoarele statice de putere, mai ales cu tiristoare convenţionale şi tiristoare cu blocare pe

poartă (GTO) se includ inductanţele în serie (filtre LC acordate). Filtrele LC acordate au

dezavantajul că ele atenuează, fiecare, numai armonica pentru care a fost acordat, pentru

fiecare armonică fiind necesar câte un filtru LC.

Pentru a elimina aceste dezavantaje, în cazul sarcinilor neliniare care absorb un curent

nesinusoidal şi defazat faţa de tensiune, soluţia este să se pună în paralel cu sarcina neliniară

un filtru activ ce absoarbe un curent astfel încât curentul total absorbit de la sursă să fie

sinusoidal şi în fază cu tensiunea, adică din reţea să se absoarbă numai putere activă.

De asemenea, la sesiunile de comunicări ştinţifice internationale de electronica de

putere şi în revistele de specialitate aparnumeroase articole şi comunicări despre filtrele

active de putere, ca răspuns la înăsprirea normelor internaţionale privind ″poluarea″ reţelei

energetice.

Dintre standardele privind protejarea calităţii reţelei menţionăm:

EN 50160 (November1994) - ″Voltage Characteristics of Electricity Supplied by

Public Distribution Systems″

IEC 61000 -3 -2 (1995 consolidated with amendment december 1997) -

″Electromagnetic Compatibility″(EMC); Part 3: Limit for Harmonics Current Emission

(equipment input current ≤16A per phase)

IEC 1000 -3 -4 (November 1996) – Draft - ″Electromagnetic Compatibility″ (EMC);

Part 3: Limitation of Emission of Harmonic Currents in Low – Voltage Power Supply

Systems for Equipment with Rated Current Greater than 16A

IEEE Std. 519 – 1992 (Aprilie 1993) - ″IEEE Recommended Practices and

Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems″

Pagina 75 din 83

Page 76: Diploma Armonici

Determinarea domeniului pieţei:

Beneficiarii potenţiali ai filtrelor active de putere trifazate sunt întreprinderile din

industria metalurgică, industria constructoare de maşini, şantiere navale, industria chimică şi

petrochimică, staţii de pompare, precum şi mici consumatori, unde se pune problema

compensării puterii reactive şi deformante datorate mai ales instalaţiilor cu taiere de undă,

cum ar fi de exemplu echipamentele cu tiristoare convenţionale.

Filtrele active de putere se amplasează în staţiile de distribuţie de joasă tensiune la

care sunt conectaţi consumatorii importanţi de putere reactivă şi deformantă şi realizează

îmbunătăţirea parametrilor energiei electrice, făcând să se absoarbă din reţea practic numai

putere activă.

Se prezintă în continuare consumul de putere reactivă şi deformantă, care necesită

compensarea utilizând filtre active de putere al unor societaţi comerciale:

SC SIDEX SA GALAŢI ………………………………………..3200 KVAR

SC PETROMIDIA NĂVODARI………………………………..1500 KVAR

SC NAVOL SA OLTENIŢA ……………………………………1400 KVAR

SC UCMR SA REŞIŢA ………………………………………….400 KVAR

SC PETROTRANS SA PLOIEŞTI ……………………………..450 KVAR

SC ULEI ROŞIORI ……………………………………………….800 KVAR

SC ELCOMEX CERNAVODĂ …………………………………..200 KVAR

SC DOBROGEA SA CONSTANŢA …………………………….450 KVAR

SC HELITUBE SA BUCUREŞTI ………………………………..200 KVAR

Concurenţa:

Din cunoştinţele noastre, pe piaţa românească nu au fost livrate filtre active de putere,

ci numai compensatoare automate în trepte de factor de putere. Astfel, firma ROEDERSTEIN

–Germania a livrat prin intermediul SC IMSAT INTERNATIONAL SA echipamente de

compensare având puterea reactivă totală instalată după cum urmează:

2003……………………………..68.000 KVAR

2004……………………………..94.000 KVAR

2005……………………………115.000 KVAR

Preţurile compensatoarelor automate in trepte de factor de putere, produse de firma

ELSPEC – Israel sunt:

Tip echipament Nr. trepte Putere KVAR Preţ livrare(USD)

Pagina 76 din 83

Page 77: Diploma Armonici

SY400-50-1-3,5x42 4 147 15.650

SY400-50-1-4x84 4 336 24.500

Din punct de vedere tehnic, produsele concepute de IPA şi executate de SC ET SA au

performanţe superioare compensatoarelor automate de factor de putere, filtrele active

compensând automat atât puterea reactivă, cât şi pe cea deformantă. De aceea considerăm ca

ele pot concura cu succes produsele de import.

Preţul produsului:

Din seria filtre active de putere in gama 10……200 KVAR, considerăm pentru

analiză urmatorul : 100 KVAR

Preţurile estimate ale unui filtru activ de putere trifazat, calculate la nivelul cursului

valutar din 03.03.2007 sunt prezentate în tabelul de mai jos. Calculul detaliat al preţului la

producător este prezentat în anexa 1, fiind detaliate calculatiile materialelor componente şi

valoarea manoperei estimate.

Din

punct de vedere al preţului, filtrele active de putere produse de SC ET SA reprezintă circa

55% din preţul compensatoarelor automate de factor de putere din import.

Programul de vânzări:

Seria de filtre active de putere în gama 10….200 KVAR va fi asimilată şi introdusă în

fabricaţie la SC ELECTROTEHNICA SA, care va realiza şi va livra tipodimensiunile cele

mai solicitate. Pentru tipodimensiunea, prezentată mai sus, se estimează următorul program

de vânzări pe următorii 5 ani (tabelul de mai jos). Se prezintă numărul de bucăţi estimat a se

vinde în fiecare an, precum şi valoarea anuală a programului de vânzări (în EURO).

AN / TIP 100KVAR (buc) Valoare /an (є)

2007 sem II 1 28.364

2008 3 75.105

Pagina 77 din 83

Tipodimensiune 100 KVAR

Preţ (în EURO) 8154

Page 78: Diploma Armonici

2009 7 168.551

2010 10 240.551

2011 13 319.197

Evaluarea profitului:

Evaluarea

profitului la

producător (SC ET

SA) se face ţinând

cont de programul

anual de vânzări şi

de metodologia de

calcul a costului de

producţie. Ţinând

cont de aceasta,

rezultă o rată a

profitului de

9,09% din vânzări.

Aplicând această

rată la valoarea

estimată a

vânzărilor din

fiecare an,rezultă

următoarele

profituri

previzionate,

exprimate în

EURO (tabelul de

mai jos).

An

2007 sem II 2008 2009 2010 2011

Profit estimat (є) 2.578 6.828 15.323 21.868 29.018

Pagina 78 din 83

Page 79: Diploma Armonici

Pentru estimarea profitului la beneficiar, trebuie calculată economia de putere

aparentă (în KVA), realizată prin funcţionarea filtrului activ. Pentru aceasta, se va utiliza

următoarea formulă de calcul:

PA = PE x Nr ore x Preţ KVAh x k, unde:

- PA = Profitul anual

- PE = Puterea economisită

- Nr. ore = Numărul anual de ore de funcţionare ale filtrului activ

- Preţ KVAh = Preţul a 1 KVAh

- k = coeficient subunitar; 1-k exprimă coeficientul costurilor de întreţinere ale

filtrului activ (puterea consumată de filtrul activ şi alte cheltuieli de întreţinere) din totalul

puterii economisite.

Puterea economisită (PE) se calculează pornind de la ipoteza că filtrul activ determină

o creştere a factorului de putere cosφ de la 0,8 la 0,95. În funcţie de puterea filtrului (PF, în

KVAR), PE se calculează astfel:

- pentru cosφ = 0,8; sinφ = 0,6:

UI sinφ = PF » UI = 1,667 x PF (KVA) » UI cosφ = 1,333 x PF (kw)

- pentru cosφ’ = 0,95:

U’I’ cosφ’ = 1,333 x PF » U’I’ = 1,403 x PF (KVA)

Deci PE = UI -U’I’ = 0,264 x PF (KVA)

Notă:

În calculul anterior, s-au făcut următoarele simplificări, care conduc la economii mai

mici decât cele reale:

Factorul de putere când filtrul funcţionează este practic cosφ = 1

S-a neglijat faptul că filtrul activ compensează şi armonicile

Numărul de ore de funcţionare anuală = 250 zile x 8 ore/zi = 2000 ore/an

Preţul pentru 1 KVAh este de 0,08 EURO

k = 0,95

Pentru filtrul activ de 100 KVAR :

PA = 0,264 x 100 x 2000 ore/an x 0,08€/KVAh x 0,95

PA = 4012,8 EURO/an

Pagina 79 din 83

Page 80: Diploma Armonici

Calculul timpului de recuperare a investiţiei:

Timpul de recuperare a investiţiei (TR) reprezintă numărul de ani în care profiturile

aduse de investiţie amortizează costul iniţial al acesteia. Calculul timpului de recuperare se

face după formula:

TR = Preţ investiţie / Profit anual

Pentru filtrul activ de 100KVAR :

TR = 8154 € /4012,8 € / an = 2,03 ani

Strategia de vânzare şi promovare:

În vederea promovării produsului se vor trimite oferte tehnice la principalii beneficiari

potenţiali. De asemenea, se va participa la simpozioanele organizate în domeniul energiei

electrice, prezentându-se avantajele utilizării filtrelor active de putere faţă de

compensatoarele în trepte de putere reactivă.

În materiale de promovare şi prezentare ale produsului va fi introdus următorul

exemplu:

Un transformator de 1000KVA, încărcat cu o sarcină care are cosφ = 0,8 poate debita

o putere activă maximă de 800 kw. Prin corectia factorului de putere de la 0,8 la 0,95 (filtrul

activ face factorul de putere practic 1), o sarcină adiţională de 150 kw poate fi conectată pe

acest transformator, puterea activă crescând la 950 kw.

Sau altfel spus, prin corectarea factorului de putere de la 0,8 la 0,95 puterea aparentă

necesară se reduce cu 158 KVA. (800 kw /0,8 = 1000KVA ; 800 kw / 0,95 = 842 KVA ;

1000 – 842 = 158 KVA).

Pentru un timp de funcţionare de 2000 ore/an şi un preş de 0,08 €/KVAh, se obţin

economii anuale de 158 KVA x 2000 ore/an x 0,08 €/KVAh = 25.280 €.

Anexa 1

Calculaţie de preţ Filtre Active de Putere Trifazate 100KVAR

Nr. Denumire Materiale Nr. Preţ unitar Preţ total

Pagina 80 din 83

Page 81: Diploma Armonici

Crt. Buc. (DM) (DM)

1. Modulul IGBT SKM 200GB 173 D 6 225.8 1354,8

2. Circuit de comandă IGBT 6 125,6 753,6

3. Placă comandă IGBT 1 229,851 228,851

4. Interfaţă BC - CG 1 28,7172 28,7172

5. Bloc de calcul 1 198,473 198,473

6. Transformator TMA 160 2 132,27 264,54

7. Placă de măsură 1 459,2428 459,2428

8. Inductanţă BTR 100 3 378,2 1134,6

9. Conector 2 CONT. 2 15,6 31,2

10. Cuplă 2 CONT. 1 26,8 26,8

11. Condensator electrolitic 2000µF/400V 10 40,9 409

12. Rezistenţă bobinată 27K / 7W 10 5,6 56

13. Dulap metalic 1 856 856

14. Radiator pieptene 230x600x65mm 3 236,5 709,5

15. Conductor flexibil Cu 10mm2 10m 3,54 35,4

16. Conductor flexibil Cu 35 mm2 10m 12 120

17. Conductor flexibil Cu 4 mm2 10m 1,32 13,2

18. Conductor flexibil Cu 1 mm2 25m 0,31 7,75

19. Contactor 3 x 100A 3 460 1380

20. Întrerupător AMRO 16 A 1 96 96

21. Buton comandă 2A; 250V 2 11.2 22.4

22. Lampă semnalizare cu trafo 220x24 1 13.6 13.6

23. Siguranţă ultrarapidă UR 150A; 660V 3 25.5 76.5

24. Soclu siguranţă 3 33.57 100.71

25. Ventilator 3 235 705

26. Relee RI 13 3 20.4 61.2

27. Fludor 1Kg 30.46 30.46

28. Material mărunt pentru modelaj - 250 250

TOTAL: 9424.544

Total valoare materiale: 9.425 DM

Pagina 81 din 83

Page 82: Diploma Armonici

Materiale:……………….132.694.575 lei

Manoperă:……………… 25.648.256 lei

CAS si alte taxe 40.34%..10.346.506 lei

Total 1 …………………..168.689.337 lei

Cheltuieli indirecte……….35.430.539 lei

Total 2……. …………….204.119.876 lei

Profit 10%.........................20.411.988 lei

Total general …………...224.531.864 lei

15948 DM = 7474 USD = 8154 EURO

Anexa II

% Programul de calcul al armonicei fundamentalei pentru o fază

function[Y]=sfft3(c)

global ca Xar Xai count

%c(x) – semnalul de intrare (1 timpu, 2 semnalul); ca – valoarea semnalului de intrare

de la pasul anterior

%Xar, Xai – partea reala si imaginara a fundamentalei (sliding FFT) la pasul anterior

%xa – iesirea (IFFT) la pasul anterior

% initializarea

N=4096;

t=c(1);

% calc real si imaginar de exp(2*pi*n/N),n=1(fundamentala)

re=cos(2*pi/N);

im=sin(2*pi/N);

if t<=1

ca=zeros(N);

Xar=0;

Pagina 82 din 83

Page 83: Diploma Armonici

Xai=0;

Count=1;

end

Xr=re*Xar-im*Xai+re*(c(2)-ca(count));

Xi=im*Xar+re*Xai+im*(c(2)-ca(count));

Xar=Xr;

Xai=Xi;

ca(count)=c(2);

count=count+1;

if count>N

count=1;

end

x=2*(re*Xar+im*Xai)/N;

Y(1)=x;

Pagina 83 din 83