Top Banner
SUSIMNJJO'MSM 9O9O 99S OO8 gdIHSdM MSN 'HJIOTdUN CW HJf,IOIdSIdOd 'dSIgXg NI SSJIJIO MvT rv s^sNrror,r,v - DTTd ,VTTECIN\|I3 3 USXSOI 'SnHriNoc eql o1Llerulcolss roqloLlu lo rol^elleq alnqr-rlle f11e"reua8 sJJilur€ld eql 'petu€r8 eq uecJorlo1 LIcrq,r\ uodn urelc B etEls ot ornlleJ roJ pessrlLrsip oq plnoqs uorlcB srq] ,,{ll€urc i .+o olnluls :ea,{ ee:lp ]le luBg oql Surplrnoxns ;o urelduroc sJJrlursld eqJ 'sLrorlelrtLIrl oqt puofeq:u3: 'o8u s:ee,( (9) xrs su Llcnu su ,{gedo:d lcurcerd rete6 LIoIBI suorlce plru Surleeru ,slretulceles u Sulrnp opput sluoutelplssrrlr 'uollce srql sJeq uorlelllullJo elnlels eq] 'e:ouuequnc .7, 'reueur sn{l Juq laddoise lprele[[oJ pLrc DID)tpnI sa.r'ltreuteo:8y sscJOV ,{:e;odue1 eq] 'Llcns sV 'Ltor}re stLI} o} seryed eql 3ur,r.1o,'r,r-rr uotle8tltl [Eues uI Suol.rngJJlluteld eqt lsure8e po^loser,(1pe1eede: e:ezrr lureldrroJ ]uetsur oql JoeJoceqt3uruut4SeSeqIen]ceJeqI0I00-AJ-EI0Z.oN]eIcopJSJJ.@ A 'le ]c 'buolrng p:e.,ttpg polelcop ospc oql Surssrursrp Jopro s,UnoJ slql ur qUoJ les suos€ol OIUBS oql,(1e3ru1 :o3: ecrpnlerd q]r,u es€c srLI] ssrursrp plnoqs unoJ olqerouoH srqJ .l NOIIJTIOOUJNII 'I :s,rolloJ se selels u^\ol aqJ 'ssllusrcl o] rrollontr slql ]luqns ,(i1ry1cedse.r pue 'J'i'Id 'ullepu€lJ ry Je{cnJ 'onqeuoq 'sfeu-ro11e:reql q8no:qlpu€ z(q '(,,u,r.o1,, aql 'i([elr1ce11oc) rolpu€rlJ euoc uBlutcelos pu€ tlelu€BJo u, AoJ.sluspuoJec eql EIAtroJ,^AoN SSIhISIO OJ NIOIIOI^I .SINVOt{gdg( 2E000-nJ- s ljT:atz'oN lolcoc NVhIJJE-]ES .UE-ICNIVHJ ENSC CNV IIE'ITUVS CO NAOJ .A .IV JE ' JNI 'DNISVE'] AIIUSUVJS JUnOJ UOIUSdnS AdIHSdI^iVH 1Y\EN CO EIVJS AHJ .SS .'I-IOUdVJ
50

DEFENDANTS' MOTION TO DISMISS

Dec 12, 2015

Download

Documents

Ed Furlong

7-2-15
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • SUSIMNJJO'MSM 9O9O 99S OO8 gdIHSdM MSN 'HJIOTdUN CW HJf,IOIdSIdOd 'dSIgXg NI SSJIJIOMvT rv s^sNrror,r,v - DTTd ,VTTECIN\|I3 3 USXSOI 'SnHriNoc

  eql o1Llerulcolss roqloLlu lo rol^elleq alnqr-rlle f11e"reua8 sJJilurld eql 'petur8 eq uecJorlo1LIcrq,r\ uodn urelc B etEls ot ornlleJ roJ pessrlLrsip oq plnoqs uorlcB srq] ,,{llurc i

  .+o olnluls :ea,{ ee:lp

  ]le luBg oql Surplrnoxns

  ;o urelduroc sJJrlursld eqJ

  'sLrorlelrtLIrl

  oqt puofeq:u3: 'o8u s:ee,( (9) xrs su Llcnu su ,{gedo:d lcurcerd rete6LIoIBI suorlce plru Surleeru ,slretulceles u Sulrnp opput sluoutelplssrrlr

  'uollce srql sJeq uorlelllullJo elnlels eq] 'e:ouuequnc .7,

  'reueur sn{l Juq laddoise lprele[[oJpLrc DID)tpnI sa.r'ltreuteo:8y sscJOV ,{:e;odue1 eq] 'Llcns sV 'Ltor}re stLI} o} seryed eql 3ur,r.1o,'r,r-rr

  uotle8tltl [Eues uI Suol.rngJJlluteld eqt lsure8e po^loser,(1pe1eede: e:ezrr lureldrroJ ]uetsur oql

  JoeJoceqt3uruut4SeSeqIen]ceJeqI0I00-AJ-EI0Z.oN]eIcopJSJJ.@A 'le ]c 'buolrng p:e.,ttpg polelcop ospc oql Surssrursrp Jopro s,UnoJ slql ur qUoJ les suosol

  OIUBS oql,(1e3ru1 :o3: ecrpnlerd q]r,u esc srLI] ssrursrp plnoqs unoJ olqerouoH srqJ .l

  NOIIJTIOOUJNII 'I:s,rolloJ se selels u^\ol aqJ 'ssllusrcl o] rrollontr slql ]luqns ,(i1ry1cedse.r pue

  'J'i'Id 'ullepulJ ry Je{cnJ 'onqeuoq 'sfeu-ro11e:reql q8no:qlpu z(q '(,,u,r.o1,, aql 'i([elr1ce11oc)rolpurlJ euoc uBlutcelos pu tleluBJo u, AoJ.sluspuoJec eql EIAtroJ,^AoN

  SSIhISIO OJ NIOIIOI^I .SINVOt{gdg(2E000-nJ- s ljT:atz'oN lolcoc

  NVhIJJE-]ES .UE-ICNIVHJ ENSC CNV IIE'ITUVS CO NAOJ.A

  .IV JE ' JNI 'DNISVE'] AIIUSUVJSJUnOJ UOIUSdnS

  AdIHSdI^iVH 1Y\EN CO EIVJS AHJ

  .SS .'I-IOUdVJ

 • iloJ sxglt4fltto tl4v, 909rj-99s 0lr! SdIHSdffilI usN 'HJIdSdSH ON HIIOr{SldOd 'dAI3;{! Nr SSJlddOMv'I I,v s^a$uoJ,,ilt

  - STTd 'vTTggNVIC 3 USXJOJ. 'gnHVNOCI

  7.

  s.lJrlruEld oql /(q pepr^old strqrrlxo r(:en eqi,{q pe1n1o:.r-rn io4lrlll Jcpl rleqi uo elQu,rol{aQun,{1p1t,tr qclq.\\.loeruos's]trr:lure1,1 arp.{q pcielle suolten-ollE irit.Io {uertr setndsrp,tyBUo.u$ iolpueIIJ .lili'9102 ul pelU sesEc oA\] rer{lo

  eQl {lr,!\ uorlceuuoo ur siurpe,rld ur prrr? lcllput tuptr-ur ori} rII:-uoliotu lertlo uI tll-IoJ las s 'ipeepul oieletp,{]tpt1u.n4up 1sa83ns -ro lclope,{e,r,{ue ut Iosunoo -tou'];lprrptlJ r]\ 'u^\o,l .rtit lJrllttu'slcu.l Jr-rlll iutltce: os ui lulPldtuoJ

  a{1 {lrA\ Lrorloeuuoo ur iperu suorl8elle oqt.lLr Surpuu}srcpun )- l:lpuullJ -Ifif :^t si\\olloJ 1u!1,,\\ 'ule.Ieq] I{uoJ]os suotlezuetrr?-rsqf, posEcl pr:r.l-uou prre .'{:osn.1cuoo eql iutp:ecsrp '.i1utt .r:lpLreqJ lt\ }sLIleFB suoll3oll [an]ceJ

  er{l lopltxa oi tro-j.1. ue ur lurelduro') sJ.}urrrEI(l orlt iurllrl)-lp Junr tueJtlruils lucds'losunoc qinorql'JelpueqJ -lt^J l

  '-re IpLl"t{J'rtr^{ slo.r}uoc puEIr?D'"Il\'pll?ocl lcelos oqllo LIuulIuLIc oLl} sI relpllstlJ'rt\ qSnotplv 'spuoI4

  poorip{rqc ere,r\ puP lrl-)

  ]calos rerllo euo 's l0z

  '.rt\ puu .rolpul?LlJ "It\.pLrl.lED

  scl8noc ,{q perdncco se,\\ lses proc]

  Irlun 0002,(leleutxo.tdde tuo-rq 'uJLlucefes JoLI]o oA\1Jo peslJduloo sl

  Llclq^\'ueur1cele5lo pJ?oB lteltipg-lo u.{\oJ. eL{].+o LIeul-lleLIs eql sI J0lpusql'rIA

  ,sJJ|1uru1.1elll Aq potsellv slcec 'V

  (INnoucxJvg'I\nun(IgJoud(INIY'Ivnrlv.{ "trI

  aql 0l uollllod elPl,IdoJddul uu

  IoeilB {11z,ra1e11oc o} tdrrte]lu LI sl

  'LrnoJ Jolredns

  snlll sr pue'osBc JeqloLI? uI unoc Joqloue,Lq penssr luoLLISpnf

  uorJclr srq] 'peapul 'plo^ 01 lecs ,s.]Jilulld er{l uolloe eq} reuP

  qclLll!\ ,r\3lJo ]ulodsJo{ xrs JoAo utu}oelos Jo uortPcl+rlenbslp cLtnl o,td )unu aqJ,\\olls plno,&

  ou sr erorl.L 'sJJ]1ure16 eq] tsLrrsS lu3ur8pni olqzls Jo srsPq oq] suuol Llcltll!\ 80oz uI ponssl

  uo r esn puBI u eluprle^ri 31 {oos '{Fee1c wf}ure14 aill :p1.),\rocuossllll sl '{polIIe,I .s3llluleld

  :. L{l'JJor.ruerlun{ Pltcoildutt selnrels sllol-Iu\ clll.lo S j1i;DEJJSTLLT ^aI

  uo,(1c-r s tulLrtnS:e

  rreql puE'pe]rcJ8 3c;uc;crlo: tlclL{^\ uocln LUI[c 3l-'Giu]s loLI enELI s.UJ]tiIEId irrir'A\o[eQ

  Ire,lep raf i?ar8 ur quoJ ]os r;y 'uer.ulroles s lun orlel s^,.IJlp'leQJ 'JW JOJ SpUnOJS SOplAo.lc pU?

  '+?

  ,{1r,rr1ce [eurLlrrrr seJn]rlslroc .iorluqe(t LIcns ]etJl tsoS8ns ue LII U]tlulld OL1J JalpuEliri LIBtLIlJeloS

 • NOi) SdSIMilf,JO MMM 9090 99E 008 SdrHSdffiH UAN ',HJrqSdAn ON Hmohstdod ,uarSxu Nt ssJrdtoMvr I'v s.trslalo.I.rv - cTTd ,VTTSCINVIJ t USXDO,I 'SOHVNOC

  t

  Jp^-u,\\or lo ,cuupur.;:.1'::,i:[il'::3,:Hil:::i,'#il5:T,1,:iil::l1,:l':ffiH:nJi;:#]?.T:3:-

  uI esnro3 iueudtnbe peu,,tto-ul\oJ,lAolle ol ueurlJeles eql ulo{ sJepJo polroceJ'11e1ueBJo u1y\oloL[].IoJ iue8e puor or{} ')clrlJ slnurJ ',(yedord Surpnqe ,Wf}ure14 eql uro4 ,{uedo:d lcurcerd

  relu,Ar\ s3e11rr1 ]]clueg oLIt uo plcg Ileqeseq erit Surpr,rrp ,{uedo:d aqt Buoie sroplnoq peculd osieu,r\or eql 'ppou plelc IIeB eLIt uo e1e3 e llelsur o1 sdals loot u^\or eii] '9002 ul 'g

  'relle I L00z'v I loqu3soc lroLp Ln quo:l ]es uc'rrirsod

  s.pJoq lcoles eql3uue11u -roprslroc JO purcsoJ ol pesryol inq'(,peol,, e sel\ po1 plerC IIB leqlpel]s JslpuuqJ 'r4 'lsud eLIl ul ',{lrcedec lurcipni-rsunb :o lercrpnf e ur Surpis s,r\ uorl;Jceles

  Jo pJog eq]'sluielduroo s,8uo1-rnCJlrtur14 aql8ur:eeL1u1 '(.,peog ploiC IIeB,, regeure-ieq)

  Ku,trpeor IA ssulJ e ,{11en1ce su^\ pBoU plelC IIg eLIl tr{t puu ',{gedotd pres :e,to siq?u

  ppLI eq teLi] pauesse pup uetulceles Jo proB orll peLlceo:ddu 8no1;nCJJilurld or.{J 'L'sseursnq llual elrqotrl.r\ous or{} r{}r.{\ uol}couuoc ur }lurceJd Jel?^A

  e8eilrn tlelusg aql ot Sur8uoleq fyedo;d 3ur11nqe aq] osn ot olq eq:e8uo1 ou plno^\ oq ]qlSurlecrpur lailal e 8uo1.rng 'Jt\ ]uos ueurtcolos u1y\oJ eql'L00e 'y1 ;eqrueceC uO 'g

  'soleq JolpueqJ '-t141 ,{rlsnput us 'sossoursnq elrqou,r,rous 8ur1drusrp pue sseursnq

  s,pLIeirED ':14 Surprelo esofund eql roJ puu puelreC 'rNJo acuotsrsur aql tu,{lpe8ell'i002uI upld retsuN eql e.to:dde 01 polo^ 'ueuloelsg e se 'rolpusrlJ 'riN

  -'doqs Ipluor r1s ,fu1unoc

  ssoJc u 'sseutsnq siLIJoJ Sutstpcnpu f llua-rudde ',.ssauisnq sn{ uuld tolsl4l oql oilrr pele:odrocur,,

  puslJec 'lN'ueld J3ls?N aql elrJ,r\eJ 01 suoJJe srq qlr,{\ uorlcouuoc ul '}uetupueLLru prssur e^r133 s,,!\ puelrsD usurlcolos pue'ueld raisel^l slr popueLtlu tla[]ieg'1002 ul 'g

 • NOJ SdSiMfllro MMU 90Ec 99S 008 gdrHsdffil MaN 'HJI(AdSN dlw HL.]onSJdOd 'uEJ,3xu NI suJrddoMVT JV SIEIfIIO,I,TV

  - CTT'I 'VTTSGNVIJ ? USXDNT 'SNHVNOG

  I

  ,luou*uoc eppur,srpupil::ffi:irx?13;1ff:*T:ll,':,Ti,T,?,"r"rr#:Tll:f::,ir,'-,HiJlxi:;ffi'J"ilT;],{\oul lolpucLIJ lt\ lutil uorls-e88ns ou peprAold 'rJ^3.{\oq 'lurBIduoJ aql o} slrqrqxe su peurugnr- SOlnurur Surloetuluonbosqns rqJ epw se,t\ ll euJU eQl tB ar^[u.] sB,\\ llreuroteli^ s.puelreD -rJAi,\\eu)l relpueqJ lI,\ teq] etell ol stueesJjflutel4 oql'sl leql lulelciluoJ 3qt ur uoUuSolle aW qtr,\\ dn curl ot reodde tou op suortr?8e11e ,s.13rrureld rqt'elrH

  ,

  :sesE3 eqt ur arues esrer ot peldtlle]}e sq 8uo1:ngJJflure1.1

  eql '.{lelueN 'uor}e8rgl roud rrr ,(lpcleeder pe8elle ueeq e^sq slop.J Suro8eroJ eqJ 'rl

  uorlPir rlrl JorJd JO ArolsrH g'relpuELIJ

  'rl Jo repro oi{t lu s t0z Jo {reruqec ur petsaxE s?,{\ 8uo1-rng JJr}ureld oLII t I'llelugJo u^\oJ er{} ur sc}elnpJoqns qSnorq} pe}ue(Uoldulr 's}LI8u IuollnlrlsuoJ srLI

  8lroi:ngJ.Illutu14 otll,{uep o1 ,(ce:rdsuoc u se,r\ psol plerC ilegJoJJo Slrisolc oqJ 'ZluorJluese:de: s. lesunoc L{liA\

  per+srlussrp su,\\ lnq'lasunoc peuretqo sJJrturld oLIl'SuloSoJOJ oqlJo llnsoJ sV

  'uorJenlrs eql uo e8pe1,nou1 IeJcucS sl{ ot o^r}sloJ SururocquoS ueql ssel uooqseq pue'rer1 e aq ol pa8ell sl Jelpur{J 'rl l '6002 ':eqolcg pu lsn8nv ur erues uo Surlueuuoc

  'rsreplnoq OqlJO ore,t\E se,r aLI lLIl slueululoc opP(ri relpur.{J 'Jr\l 'Jai'I '0i'puelrsD 'rl^ ,(q luatue]?]s IentcsJ tBrl] olndsrp ]olr plp ralpueq] 'rl^tr 'plp or{,4 ,4AOu)I lou prp pu'plelc lcLlicerd re]lA uelueg eqt Lro sreplnoq eceld lou plp eq ]eqt poleclpur puulreD urr]3olos

  urercq,r Surleeu s,uoluJce IeS e popue]te SuopngJJllrirEld eq] '6002 Jo 8002 ul '6'alon

  Opr^\-u,r\ol Jo e Isru lusx?,r\ er^ penurluocsrp iou s3,\\ puou plerc IIeg 'ellres qlr^\ uorlcauuoc

  it

 • SUSAMYIJIC'MMM 9OEO 99SItAv'I .I, I'SNUOI.I.V

  008 SdIHSdNH MSN 'HIjCSdAN Offi HmOilSIdOd ',dAJSXS NI SSJI.CdO- JTTd ,VTTSG}IVI3 T 'ESXDNJ, 'SNHVNOG

  :tq-vute '

  : t sooo

  t t0a ''[e ]c-- lsulcerd rele^A llelueg '^ Euolrnc pup 'cul slEtueu elrqoulr\olrs UEN ,ll.ltT.t L-6002

  :unoJ arueJons 'H'N

  :r sooo-AJ-s toz-z r z '

  :0I(x)0-AJ-s I0a-t1; '

  relEA lloluug'11e1ueBJo u^\oJ'A'cul'iJursEe'I etuqr]s puu III 'tsuoFnc 'J pr,rpE

  :t6000-n J-e I0z

  'J ilepuuu 'slcluou elrqou,\\oLrs ueN ,II-IElqlp nuolrnc pr1\\pg '^ uolusg Jo u,rol

  :gozoo-n.t

  -l l0z':tgooo-nt-ttoz'

  :Oq iOO-09-9002 'relug Jo u,r\ol

  puE ]sulcerd reie^A ]1e1ueB 'A iluoFnc pus 'cul sllueu r)slof/sollqou,r\ous ueN ,ll-l

  '8000-AJ-600a

  unoJ llncJrJ fe,uuo3'

  :unoJ ]rncJrJ A.e,^AuoJ

 • hOJ'SdSAMflJJC'MM 9OEO 99E OO8 SdIHSdM MSN 'HiIdAUSN ON HI-IONSIdOd 'dAISXA NI SSJIJJOMv'I Iv s^sr\ruo,t,rY

  - JTTd 'VTTEGI.IV,IJ ? USXDnJ. ,EnHVNOCI

  q

  'pessIILISIp

  ere,r sesuc csollJ, 'tSt-AJ-g I : I pue t-AJ-g1: I poteloop ',(yedo.rd lcuroerd relu16 nelpeg

  :e,r.o siq8u esn pus sseoce po3e11u srq elporpur,t o1 'ure8e '8ur1ees e;rqsdueg ,\\eNJo lcr:lsrq

  eql roJ unoJ tctrlsrc 's'n eqt Ltr sosso (z) o,nt pelg retl8uo1:ngJJiturld eqJ 'LI'ploqdn se,r Juoueo:8y sseccy,{re:oduel oq} pue 'paruep sp,tl. reuerr-t

  tql qlr,\ LrorJceuuoc ur lq8nosJorlar 1V '9 qdu:8e:ed le 0gI-E-80'oN telcoq'ese3 uedoag

  ol uorlrlod ot unpueppy s.Suol.rnC.IJrlrlruld'55EeS 'uourlceles oJorLr ro euoJo yed aql uo

  pelsrxo JSeJelLnJo ]clglroo e'ot1o "ta|ut'1et11spuno:8 oLIl Lro eutus elerpnde: ol peldurcpe 3uo1:ng

  JJrtur?ld orll '091-E-80 3ur,r.1ose; lueueelSy sseccv,{rz:odruel aqi Suru8rs :egy '9I'0gI-E-80 osc ur lurulduro3'qlreueTes ',{uedo.id eqlJo esn

  pue sse3c sJJrlLrruld eql lcolq ol suorlce pe8ellu s,u^\oJ eql su 1e,tt s 'fuedord }curJo:d Jo}lA

  ltelug oLItJo seers.roLIlo puu peoU ple lC IIeg ssecrp plr asn o1lq8r.r pe3e11u s.3uo1-rngJJllurel4

  oLllJolnoBursueuorloeJosesneoJoreqrrrnuepe8clleesclql'ulorot{pe8eliesonsslolilJo

  tsour r.{Ji,r\ sleep 09 I -A-90 'oN leloop oseo unoJ :ouedng f 1uno3 IIorrJ :or:d eq} '01-AJ-g I0Z

  pelelcop esec aq] ul g l0Z '.tZ ounfJo ropro s,unoJ slq] ur pezfi1etrc,(pee:1u sy 'S tlq1-ggy-,tc-91:1 '

  iylg-g-,r.c-g l: t '

  I lg-^c-90: l '

  ]crrlsrc eLil roJ unoJ lclrlslc 's'11

  TI IOO

  -Vl1T. ''le 1e'redooJ 1puU'^'cul'sltLIeU ollqou^\ous ulAI .ll-1 pue tsuolrnC pre,upE

 • sda,\&wJlo MMM 90E0 99S-008 AUIHSdffiH M3N ',HIIOAAgn ON HItOWSidOd ',dSJSXS Nr SSJIdJOr.wT rv s^sN8o,trv

  - JTaiI 'vTTscNvIJ ? UAXDOI ,SOHVNOG

  L

  'wrlurcld eq] ,{q polpccldu JeAeLr se,r Surln-t }EqI 'tuelllqcell teL[] p3]uur8 unoJsILIJ L6-AJ-l0Z pelclrop'slcsse reLlto pu,{uedo:d s.8uo1:ngJJ!}uie1.1 oqt uo tuoluqceup uE

  urelqo ol unoJ srql pouoryled u,,ltolaqi'lueu8pnf leql e:ncos olJapJo ut're1e1 lT'unoJ lIncJIJ aqt fq porepro se8ueqc oi{t oILu o1 pe1ca18eu :o

  posnJcr'pelle.+ 8uo1:ngJJIlureld eql'aclrerldruoc olur Bururoc ueql reLIlEU 'Jepro eLI] uI pegrceds

  ourr] eql urlllr^\ aouurlduroc olur errec 8uo1:ng;3rlulld oql pepr^oJd ecuuXeqe uI soug asoqlJo

  000'0lS tnq 11e Surplotl inq'll:919 VSU ul qtIoJ ]es oul+ {ep red gtgg eqlJo llnsor u su 000'0tES

  Jo ssecxe Lrr soug Surssesse '8uo1:ng JJllurui4 eqt lsure8e lueur8pnl lpuolllpuoc e paro]ue

  ,(e,uuo3 -

  uoISIATC lculslC lIncrIJ n,e Jo eoqlV e3pn1 ,(q preeq 'esec 1eq1 0Z'ralpueqJ'.ry1 Surpnlcut

  'LtaLLtlcoloS eoJql 18 ,{q peuSrs uorluyc osn pLrEI u o} luens:nd peletltut se,\\ rclleur }eqJ 'sJJI}uleld

  eql.+o,{uedo-rd eql uo suotielorn SuruozJo lno Sursue Lr,r\oJ cLIlJo loneJ LII peJelue se,u lueu8pnf

  e lqzrs e 'Suopng JJIlLIiuld aq1 ,{q }qSnorq sesec SutoSoroJ er{} o} uolllpp ul '61

  'sluepueJec ro{.{}o II pu? u,^dol eqlJo JoAeJ uI psssltuslp s,t\ esec

  tqJ 'f qql.I elteuuv pue ue^els .1o ped eql uo slce 14;3uor^\ pue sotutrc pe8elle selectldut esec

  aq] ',{lleutC 'l EV9 VSU ot,(re:1uoc ..uotsse-rddo IetcgJo,, pue ',(gadord lcurca;4 reisA }}eluuguo ssedserl roJ uorlcrluoc pue lserre 1ry8uo:,tr pe8elle s,8uo1:ngJJIlulld eql JoJ se8eruep 1{3nos

  osi asec eq1 ',{iredord lcuroe:d ro}p1A llelgeg reno sseote pue asn.ro; slq8r: pe8elle s.8uo1:ng

  JJ]ture14 cqt etclpur,r oi lq8nos eseo sILIt'aroJeq sV 'I llqlqxg s ololoq pellrgl]e'86C-AJ

  - 1 1 'turelduro3 'eeg 86t-AJ- t I oN unoJ rouadnS ,{1uno3 IIorrPJ pe}olcop 's}uspueJop reqlo

  snorJE,\ pue 'lcurceJd Jels6 'u,ttol eql lsure8u esec e pelg 8uo1;nCJJiILII?ld oLIJ 8l

 • Sd3IMflJTC'MMM 90CO 99E.OO8 SdIHSdM MAN 'HJIOAdSW OW HMONSJdOd 'dgJgXS NI SUJIIdOMv'r J,v s.trsNuor,rv

  - DTTd ,VTTEqNVIS ? USXDOtr. ,EnHVNOC

  8

  cnssr clll s-o,\lose,r qorli,r\'llraluecJ8v ssacov,{:e:odurcl_ orllJo Lror1u:edo r(q peuuq sr uor]3e srLIl

  '01-AJ-gl0a eseo ul gl0Z'ta aunIJo repro ]l1oJ s,UnoJ srqt ur pez,{1eue sy '92

  uorlce srq] sJeq JUer.ueoJiJV ssaccv ArJooural OLII 'B

  'luielduroc eq] ur ot poxoJo-r

  ,(1]uercgj:ns stueLunoop ro sprocer crlqnd IErogJo 'se rgud eLp Xq peindsrp ,{lqeuosea: Jou sI

  r.-1'1"a'1\rrrrrLrdlrrro o.1+ o,JLlM SIUCLLtnCOp Se [[O,t\ SP'SSIulSIp O] UOIJOIU Aqi q]IA\ pUe lUreldUroc eql qll.^A

  pel]nuqns slueurnoop Jeprsuoc feu ynoc luul eLIl 'sstuistp ol Llolloul u Surprcep u1 'S(,

  '9y te e-tdn5'?ul sixp.^\pa T 'ocgJns toli op lce LIe plo^ oi suolsnlcuoc plPB 8l 9l$ ernpecold

  pLi eorloJd li^lJ'octlcr?ld H'f.{ t'qcsnqerlA'cs5 .,"tu13:o seldrcur:d.ro slce;Jo uolsnlcuoc

  .+o tLreLlrelts eql Surpnlcur'pe1d llc,r\ lou eJe LIJTLI,,lt suorle8e11e fuego fce.rncce ro qlnr] aql

  aunsse ' ' tou llr,tt unoJ aql,, 'puu peld 11a,tt eq lsnui luteldutoc aql ul slcuJ eql 'VZ'pl 'lessrulslP ot pollltuo sI lue^oLli

  or{t 'uor}c Jo osnr aqt yoddns o} sicJ e8e1iu .{lluercggns louuec JJi}LIIeld otll JI 'tT.

  (fSOt) S7-VV 'lt'H'N gg1 're>1eg n ru1 spre,ttpg

  T ,.',,lrel elqecrldde eqi isure8e lurelduroo eq}Jo stceJ aqt s}set luqt,{:rnbui ploqserql luuie:d esr peAlo,,\ur sr lulllA 'uorlc JO osnc e suess lf 'e cug: sy uo ';eq1eq^\ pup iuteldutoc eql szlulln:cs

  ,{1snoro8u lsnut unoJ eLi1,, 'ssILUSIp ol LIot}oLu e luur8 ol Jaqloq.{ Sututurelep tt1 'Ta'ssrtLlsrc roJ uollot\trroJ prepuuls 'v

  I\ISI,\IN{)UV -IVCS'I III

 • SASIMflJIC'UMM 9O9O 99EMV'I JV Sr.glit8o,I,rv

  c08 axlHsdlffi i{aN 'HJrogush cffi Hl/loNsruod dsJ3x3 Ni ssJrJJo- DTTd 'VTTSC!{\{TJ T USXCnT 'gnHVNOq

  :lull] popIAoJd ]ue{lecJiy ssecoy,{:erodurol

  eql'sI ]?LlI '091-E-80 pele{cop uollcu oql uI s}uepuoJec roqlo pue ull\oJ eql'rolpu?qJ 'ri,l

  .]o loAE] ut Sutuun.t eseelel peoJq P peuteluoc lueuiee:8y SSecoV,{.rurodurel eq1 '08

  '17 qder8erud 1u lureldr-uo3'seg 8002 ur peuedduq'usulceles eqlJo lseqeqeLIl ] se,tr LLllulc

  sjlrtureld cql qcrq,r\'s{qql'I eqlJo uotle8tlse.tur pe8e11e oql002'71 :equtecac po}ep }culcord

  rclp6 e8e11r1 ]teluug eLIiJO,{yodo,rd eqt pu peo6 plerC lleg ssorc o1 s1q8r-r pe8elle .sJJlluleld

  cql SLIIlouILLuel iellsI oqJ '8002 ui'uolssltupe ,sJJI]LIIPld oLIl,(q'pc11e1stll Jl31n ssedscrl

  ruels ot Surtdurepe rcqull pulr sreplnoq aLp pu peo11 plctl llPB ssorce ale3 aqlJo Llollelllsul

  erp .,{pelruns '}ueurool8y sseccy,(:erodue; eq} ol:oud peuedduq'letnb 1da1,{13ur,mou1

  a^uq oi pe3a11e sr lelpLruqJ 'rN pLre '.peil enq o1 peSeliu sr pLIelr?D se13no6 qciq,\\ ut Sutleeut

  s,uourlcelas olll 'oldluxo JoC 'lueuee;8y sseccv rfuuroduel eqlJo uollncexe aql alep-e:d

  relpueqJ 'r11lsure8e lurelduro3 el{t ul aptu suotlefelle aqtJo,{}uoieu ls^ eqJ '62

  Jd-dnb1=^'pn sesudroiug AIIIIIeC ueioH

  crlqnd Suorts sltltJo Irypulu sr [yno3 sql]'(goO t) lqS 'OqS 'H'N 0t 1 'Xelffi

  T p51s1?tr ',,a1ndstp e Jo lueLucllles sJoAJ ,t\EI ot{],, 'lql '!\el lcoJpeq si }l ' LZ6002 uI sJJtlurl?ld oql ruo4: ecued lq8noq u'^AoJ oLIl qolq'tt

  suoriuSolle ,{ra,t eqt JoJ relpLILIJ 'rt\ elotuor o1 Surleas uol}ce }u}sul eq} 8ut8ulrq Luo{ pexuq

  o-r sJJrluruld eqt'qcns sy 'see,(o1due pue slue8e.rteq1 'ueurlceles eqlJo ped eqt uo '(1rpqet1

  Ile pue fue 3:o eseoler peuteluoc pue ,(yadord lcutce:4 rel,16 e8elltn 1]elpeg JoAo ssecc Jo

  '(gooz) gsv 'ESv 'H'N tg t '5KE

  'eo5,.'sJe1l{rt llnlc Jo ]uorilol]los eql 8uuo,te3',{ct1od

  lueuree-t8e luatuelues Sut,ttet,te: u1,, '82

 • doJ sdsLMflJ.LC MMM 90E0 99S-008 adlHsd!ffi e3N ',Hrto3d3H oN HmoNSIdOd ',dgJaxs NI SSIIJJOMvr rv sl'saruorrv

  - DTTd ,vTTgciIvIS "

  uaxDntr, ,gnHvNoq

  OI

  'sluelucluls qsns cputu erl eltlll tr{l l qleo repun se,{\ puPFe9 JN tuq} ulelurPru 'iouuec paepul pue 'lou soopLlrturuld.rrl-l_ .,,(r1rtrJd., sctnlrtsuoc tueLuote1s i-.puelreD lni ,tror{lselcun:^l ll'lluleplequrg ut,\\oleq LluoJ }es s^V

  "

  'lueursel8 v ssarr v,(lerrrdu:rIaqtJo uortncexo cqt ot ror:d peuadder{ }l'rolprruLlJ 'rl4i ot elqetnqupe sr peepsru pe3e11e

  srLIt,e\oq rucloun sr 1r qf;nor11tV 800a't requreceC pelep re]]elu LIlr,{\ uortceuuoc urJlasrurq

  pe-rnl:ed {qqif ueneis teqt o8e11e o}:eedde Wr}Lrrr?ld elp 'lII }unoJ ur ',{1:u lrurrg 'Zt'poseoloJ sr eruesJo ]r1o 8r-rrsue uorJceJo osno,,(ue 'lueurco:8y sseccy,{.re;odruel eql ol roud

  eceld 1oo1 Lrorssruro pe8elle slLll sV o',{uedo:d lcurcerd ro}s16 ueiueg uodn elu8 eq} pu sroqurl}

  's;eplnoq aqt peculd oLI,t\ ,{\oul lolr plp eq }er[] po]sls puelJeC 'JN oreq,^ Sutleeu e Suunp

  pLrupeD 'rt\ lccuoo oi pelce18eu aq ueq,^ ,{:n[-red e ur luecelduroo se,{\ relpuI{J 'r1A1 }eq] }se88nsol s:uedde lurelduro3 ,s#ltlrruld or{tJo I tunoJ'eldruexe roC 'luo{uoer8y sseccy,{:u:odruel

  oqlJo Lrorlncexo oLI] ol.roud pesru: ueoq a,\eq plnoc lqt Jelleur,{ue:o'enssl ssoccs pu esn

  oL{} q}r,{\ uolJceLluoo ur lq8norq ueeq e^eq plnoc qclq^\ uor}c ,(ue uo4 sJJllulpld eqi uro4 aceed

  tr{3noq lueueer8y ssoccv ,{:e;odruel eqt ur peur}uoc asoier peorq oq} ',{ireelJ ' t 'g qde:8e.red ]e ]uouee:8y sseccy,fte.rodruel 'eag

  !,'sLueJr Llcns qlr^\ pelercoss uorlce req1o,(ue ur Jo sJrns^\l oql ur lqSnorq ueeqo^Bq plnoc qclll,\\ ro '0gl-E-80 'oNI telcop 'e1lr1eues oq] ropun unoJ rouodnS ,{1uno3

  IIOJJSJ eql ul pelg trns oqt pue'

  .1r1 peltrlue unoJ ]cutsrq 'S'll ul sJJrtureld eqt ^q

  polg tlns er{tJo rotJuu lcelqns allt puesseursnq s(Urlureld oLIl ot petelcr lueruee:8e srlllJo uortncoxo eqlJo etup oLI] o1 dn peq

  e,r.eq,{eu ro eABr{ 'f11enpr,r,iput.to,{1e,tt1ce IIoc 'W}lure14 eql L{clq,^A se8eruep pue uol}ceJo sesn?c 'sutrelc ,{uu uro:3: 's,,(eu:o11u puu seeXoldure 'sea.rlulueserder 'slue8e eltlcedse:

  Jreql pue uA\oJ oLIl 'lcurcerd eLIl ssolLlueq plollpue ,{gruureput 'esea1e.l o1 ae:3e ,{qe:eq['cu1 slelua; olrqou,{\olrs Lrpl ,ll'I pup 3uo1-rng pre^\pEJJI}uIsld eql] sJJliulld eqt,,

 • XOJ'SdSIMflf,JO'MMM 9O9O 99E OO8 SUIHSdffiH MSN 'HIIOSdAH Cffi HMONSJdOd 'dAJSXA NI SAJIJJOMv'r rli sr.sNlror,tv

  - JTTaI ,vTTsqNvID 3 USXDn,I ,SOHVNOCI

  'sesec loud esoLIi LIlr,{\ LrorJcaLIUoo ur }{8no:q

  ueeq e^LI plnoo tpql sturelc IIe tnq 'sluaru eqt uo lueur8pni iuu$ p o1 pe1u3r11 ,{lsnor,terd srnelo

  ,{1uo 1ou .req leddolse Isrelelloc pLrE DtD)tpnI sat 1o seuu]cop eql 'ueLlrlcclcS su rolpLIBI"IJrl,\lJo IeAoirre:,{louruu '}erloJ:o1 lscnber }uoJeJJrp e 3ur8a11e,{q sunelc sIL{ }cerlnser o11dute11e

  ,r\ou JoLr,{er-u s.;.;rluruld aLll'qJns sV 'u,r\oJ oLlllo roleJ ul popue lutp uotle8r1r1,ror:d peieeder

  roJ srsq eq] u-u(U f 1a8re1 srollur ]Lrt?]sur aLl] ul WItulEId ell] ,{q pe8a11e s}cr4 e qJ gt']rns^\el luElsul eql uI etlls iJuluesse uro-g Ieddolss elqellnDo

  pue otD)lpnt sar Lqpelreq ere sJJllurld oql'qcns sv'uA\oI elpJo ronP.+ ur

  'ueurlceles pelcelo,(1np su e lor srrl uto-g JelpueqJ 'rN eAoLLroJ o] uorJcp Ju?]sLlI eq]Jo sISEq aq]

  r.ru(U ot posn eq ,,\\ou ]ou Xeru slce esoql 'aures Lllr,r\ polercosse .&lllqellJo oseloJ pttu lueueet8e

  - a,.^,r!ou\/lrrrc.+.+r+L[u[d oql ue^rD 'lueurse:8y ssaccv f:e:odue1 eql fq poxeq eJe sJJI]ull4 arp,{q

  pe3e11e slurloJ puu suorle8clls eql.;o fyrofeu ]s^ arlt 'slroser Suto8e:o3: oql JoC St'fqereql pellose.r sr snq] pue 'luerueerSy ssaccy f:erodural eLIl ol roud pe:tdsuu:]

  lce eluorperd pe8elle eql ',{1:ue13 '?urlearu s.uorrrloele5 eq1 8ur:np f.rnl:ed pe3e11e s.puullD

  'rl4lJo 1no Sursue {ce-rrdsuoc e e3e11e o} uroos sJJl}ure14 eLI}'A }unoJ ut'fpeltruis 'tt'lueuree;8y sseccv,{re:ociruel eql

  ol roud 'g002 ur eceld )iool suorlcs csoq] a8e11e sJJrlllluld eql 'anoqe qUoJ ]os sV 'uutulceies s

  uorlrsod srq uro:; Jolpuer{J ':y1 SurloruerJoJorlor oql ol sJJ}iure16 eql Surltltue snLI} ',.uotsse:ddo

  l13g.]o,, salnJrlsuoc ,(uodo-rd lcurceJd JolsAA e8u1Fn ]]oluug eqlJo ssecce ,s#flutu16

  eqllo Surpe>1co1q pe8elle elp ]qt lseSSns o1:eeddu Wlruleld aqt 'AI tunoJ ul 'Et

  II

 • SdgAMflJJO'MSM 9O9O 999 OO8 SUIHSdNH MSN ,HJIOAdSN (N HI]ONSTdOd 'dSISXS NI SAJIddOMV'I IV STSI\RIOT.IV

  - JTTd ,V'ITSCI\IVIC T USXDNT ,SOITVNOG

  LI

  1\Elroirnl plre t00-n J-0 i . i lclrop erqsdueH ,t\cN.+o lculslc elii .loJ unoJ Itlr}src s n ' Iu }J

  @'86a-AJ-t tg; oN lelcop JSJJ':ogt-g-gooz.o|'t1oIoopJS]J.JoSJJucueqi.uol]]IUlI

  ]nolllr,r\ pua',{llucgrcedg 'sesec IeJeAes ur slueur8pnf luug er{lJO enUIA,{q peueo. eJe erues tlJi,t\

  riorlcoLruoo ur suoisstluo pue suoucs s,u,t\ol eq] pllu,(Uedo:d ]sulcejd JelA\ a8u11tn llolueB

  eLpJo ssecc puu osn.s.+Jilulpld eqi Surpunogns sonssi'0100-AJ-9I02 pelelcop rollstu oql

  go ccrpnfe,rd qlrrvr lesslutslp SL1Z'VZ eunI s,unoJ etqe]ouoH s]q] ul quoJ les sV '7,,'tsud eqt ul sJJlluleld

  aql ]sure8e luar-u8pnf e peleureS qJIq.A\ do-rplcecl lenlcp+ oLLI?s eqlJo 1no SutsueJeller palsenbe-r

  eql uorLISJel ot wrluteld alp ,(c1 tdurel]e ue ,{ldrurs sr luiuldutoJ oql 'eJe H 'It,

  '(palyuro suotlelonb leurelur) 'p1 .,'uotlsenb ut uotlcsueJ] IenlcuJ eqjio

  srspq aqt uo por.urelr eq plnoc larler qcrq^\ uo seuooqt Iie o1 sreJs,I 1[r],, :suorlcu :oud ul peleAel

  ,tlieiu:c4 uoilce.+o sesnec asoql .{1uo LIuq} JepeoJq sl }ce31o ,{:euotsnlcerd eq1 0n.(etoz)T'6,L8HNs91.ffi.ee5...,{renoceJJo,{.roeq]oq1Josse1pre3e:

  'JeAocoJ o1 1q8u,, oq] st ,.uolJc Jo esnc,, 'uno3 eue:dng eq] l(q pelerfueltrr sy '68'slrreru erll uo lueur8pnf lsug u qll^\ pepue uollcs ]slg eql ([)

  .prrc isecuelsur qloq ur Unoc oql eroloq sr uorlcuJo esnpc erus eq] (7) ireqloue euo qll,^n,(1r.lud

  urroauleseqlarsetgedeW(l):laulersJueuoleeoJqlJlsariddeeuuicopeLlJ 8E(t tOZ) 6V'gV H N E9l 'Uellcsllose;rnotuotsul llnsuooesuH

  ...uoIJcg]SJgJtI]utpo1ei1t1t1uooqe^qpInoc]eLI}SJei]3LLI

  ur pe1u8r1r1 ,{11en1cu sre}1iu 8ur1u8it11-al uto{ sstped eql s}uanerd uiectpnl sa;,, 'LE

 • SdSAMilJIO'MMM 9OEO 99S OO8 SAIHSdM M3N 'HJ.IGSdBN (ffi HL.)ONSIdOd 'dSISXS NI SgJIddOMvr ,rv srsNf,o,rrv

  - DTTd 'vTTsqNcIc ? ESXcn,t ,gnHvNoq

  86t-AJ-l l0Z'Ajjiffitreas 'possrusrp oslB se,u lsexe plusJo Jno Sursue lsoxB InJSuor,{\ roJlrns IrArJ oql '{LrodoJd tcuroerd ro}A e8u11rr1 }lolupg uodn ssedsaJ}.roJ pelclnuoc pus pelser.t

  su,tt 8uo1;nC.LIlturu14 aqt'sasec potlo-o^oqe eLi] ot Lrortrpp ul 'Z ]lqlqxg se o]oreLI peqcetle's8urpee16 l?uuruJ 'eeg 'suorlJe [eurruuc pres JoJ suorlcrnuoc ur pellnso; e,tuq 8uo1,tnC-]Jtlulld

  eLIlJo ;red aql uo ssudse.ll,IoJ suollnceso-td ILIrtLnJc Sutue,ualur eq] 'paepul 'Vy

  'LLt\oJ e ql .+o JonP+ LII pcA[t)s^oJ ,{lpe]ecdeJ ueoq eAuL{ senssl osotlJ

  ',(uedord lclrroord raleA e8ellrn }]elueB esn pue ssccoc o1 lq8r.r .sJJllulld eqt tuecuoc pue

  qono] suorle8eile eseq]'e:oo rrcql lV 'seruedord o,trt eLIl8ut1u:edes ecueJ eq}lo uollcnr}sep slq

  pue ,{pado:d lcurce:4 reis4 e8e1p6 gelueg oluo ssedserl srLI roJ polsorle se,r,r SuopnCJJI1LIIEId

  aq] lLIl palndsrp r(lqeuosee: lou si lr :sonssl sseccs puu osn eq] o] peli oJu lserle s,8uo1;ng

  JJrtLrreld cqtJo lno Sursue slurelduroc e{} ua,\g 'uoLrr}Jelas eqlJo isoqaq eql l 'fuedo:d }clllcard

  Jol16 e3e11rn llalpug orllJo sJeosrelo s elol Jleql LIIL\\ uolJoeuuoc uI Jeuutu snoluol LII polce

  {qqtf aueuuv pu uo^o}S leql e8eile osle sesec eql 'lsere]ur3o (s)tcrguoc pe3e11e ,sielcgJou,\\oJ pue olLlss r{il,^\ uollceuuoc ur suorssltuo puu suollce s,u,/y\oJ otl] s llo.{\ su

  "{uedo:dtoulcord rate1A e8ellrrl uelusg pue peo1 plelC IIB lce lqns oqtJO ssecce pu esn .WItuIld

  eqt Surruecuoc suorle8e 1 punor en{oner lle sesec Suro8erog aq1 'st lPqJ 'Jolpuet{J 'rt\l lsute?u

  lurelduro3 .sJJ1turu16 olliJo scrdol eroo elll ruoJ ll senssr esn puu sseccu eselil t,'sJJllLrrld eql ]suruSu pue uA\oJ eqlJo JoAuJ Ln senssl qcns Sur,tlose:'etuus LIILI\ uol]seLluoo

  ur sLlorsslllto pu suollce pe8elle s.u,r\oJ eql pue sonssl esn pu ssecc ol{l qil,4\ }leap llP 't9t

  -AJ-g1:l lelcop e.rrqsdurug,&\aNJo lcrJlsrC eql JoJ unoJ ]orrtstCI 'S'n ''le te 'ueluegJo rlzlroi

  il

 • NO) SdSIMytJJO UMM 9090 999 C08 AUrHSdIffi UAN 'HJrOAdgN ON H.I.nOilSTUOd ',UgJSXr Nr SgJrd{OMvr rv s.r'slaro,r,I.v

  - cTTd 'vTTgclIvIS t usxDotr' 'goHvNocl

  vl

  'e'i) ora,r\e,(1.rea1c eJa,r\ slllllrrpld eLIi Llcu{,{\ suorle8elle eLIt eptse 3ur11n4 'slce snoluot pe8elle

  olilJo u,r\ou) flquuosecr oleq tou plnoqs {cqt teqt lsaSSns iouuec sJJl}ululd eqJ '0S

  'lrns,AAel luJsur eqlJo uotldecut eql pu3.o pourelduroc

  slc eql uoe^\ieq pe'rtdsuerl e,ruq s:ee,{ (t) eerlll uEqJ erour -ru3: ',{lSurproccy '6V'6002 ',("ruruqeg ur pelnoexe sp,{\ rlcrrt,& 'lueuear8y sseccv ,{:e:oduel oq} o} roud perrdsue:1

  ;o pourelcluroc suoISSlLuo pu suollce pe8elle oqlJo lsout'Drdns'qUoJ los sV 8t

  t:80E VSl Jo peuteldutoc uoissllllo ro lcs eqlJo eiep eq13:o s:ue'{ (t) eerqlurqlr,r\ 1r13no:q 3q lsnlx slrorlcp lls leql sepr,r.o;d t:B0s y511 c-rrqsdulPlJ rY\e\[ 'Lv

  'uorlellLtillJo einlsls aql.{q perrq eJe sLLIlelc ,sJJllurel4 eql'qcns sy 'o?e s:es{

  (9) xls sE r.{onLLr su pe:rdsuert ,{ltueurLuoperd (sJ,l1ture1.1 eqt ,{q relpuEqJ 'rlAI 01 pelnqr:11u 'ro)

  Jelpllr{J'ly\Jo yed aq} LIo suolssltuo pue sllollc'speopstulJo stloll8e11e eq1 '9V

  ' uorle8e 11e 1ql s Ieds Ip,{1e,r' rlrs odslp ro I^eqoq

  o11-1es aql JoJ uorJolnuoc:oud srq 'esnec elqeqo.id ]noqii.,tA eJe,AA slsels Juecol 3q] lELIl a8e11e

  Wrtursld oql luetxe oql oI (,,'uorlce ror:d eql ur peulruelop pue polSltll r(11enice lcJ lo enssl

  ,{ue 3ur}e8rlri-el uro,g ',{pud u qcns qlr.,lr f}rlud ut uos:ad e Jo 'uollcu :oud e oi fued e luene:dot sale;odo'1eddo1se lerelelloc:o'uotsnlcerd onsstJo euulcop oLIJ,,) (tOOZ) e tt '8Zt 'H'N

  /'l..ouJ4SIq}}ensSIqcns3urgeSSLLIo{JJi1ure14eqlirqrqo:duorsnlcerd enssr pue ledciolsa Ieroi1oJ 'erls ledsrp ,{le,trltsodslp pu f lenrsnlcuoc suollc

  o6rs eLIl roJ uorlcrnuoo roud s,3uo1;ngJlllriield eLIl 'esno elqeqord inoqlL A polseue ,(lluece't

  se,r SuoirnCJJrllrreld oLIt teqt SurtseSSns ere sJJltLIIeld eql lq] luolxe oql oJ- 'SV

 • sualunJlc MMs 90E0 99s 008 sdIHsdffi MsN 'HIIogdSH oN HmowsJdod 'dgJxxE NI sStIJdoMvT rv s,rsNuo.rJ,v

  - JTTd 'vTTgchwIJ "

  usxSo.l 'gnHvNoc

  'p1 ,.'altqsdllleH ,lraNJo elets

  oLIl.+o S,lrl " eq] o],{1qeae:8e,, ocgJo slqJo sortnp oLI} e8rLlcsrp ot q}Bo s.relpLIetlJ'-IIAI etulol^

  LIcli{M suorlcu luurrlrrrc 3ur8e11u se lurelduoJ ,sJglturuld aqi enr}suoc IIL&\ LI^\oI eql 'uot}ol4 siql

  ,;o scsodrnd aql roJ 'sJJrlulld eqt .{q pe8elle }ou sl 1r qSnoqlly 'ielounr lsenbe; ucq} 'se}ntels

  IururroJO suorlelor^ ]ucroJJIpJo requrnu B ]se88ns ol readde sJJuuleld eql 'Vs't8 elcIUV puz Ued'uotll1]llslloJ

  I-l N'ees .,'crrqsduruH,r\oNJo elets eqlJo s/rpl pue uortnllsuoJ slqtJo suorleln,3al pue

  solru eLIl o1,{1qeee:38 scrlllrqe ,{ru3:o }seq el{l o18urp:occe 'fuorlrsod IPIog]o] s eLu uo ]uegunoul

  se rlnp 11e uuog:ed pue eS"reqosrp ,{llerpedul pue,{11ryq1e3 ltrt\ I lql LLugJe puu ree^\s ,{larecuts

  pue ,{1urua1os op 'llercgJoJo euruul 'L, }eq} 'nr1n "ta1ut'sept,ro;d oogJoJo Hleo eq1 'S

  acgJoJo q}o s,ueullceles eqlJo uol]lol^

  roJ UnoC :ouedng alll ot uotltlad nodn lesstutsrp e roJ scptno:d elnluls leql '29

  'e-rzv vsu ul t{uoJ }cs sI utlllceies s sP qcns

  recrL+o u,rol u Sutsstrustp roJ IJo,^ atue:3 eq} 'sJJIlutPId ot{1 Xq palrc 1ou q8noqlly 'I S

  aq] loJ pelu qJlLlA\ uoon tulelJ u ei IeJ sJJitull?ld eqJ

  'jlnsA\ul ,(1er-u11 s qlLtt eutps ol lcedsa: qlr,tt slq8u JIeLI} etctpulA

  ol ldruelle pue 'elqe^lesqo ,{irpue: Jou eru Lrr?}ulelli ,(aqt sensst ,{ue :e,tocsIp ol otrJI} }uaI3!:Jns

  uql eJoiu sJJltuiei4 aLIl peploJe ssaco:d ,{.re,toostp pLIB erul} Sutuen:elur eq1 'sree,{ (q) xis

  -ro; slue8e slr pue u,,r\ol eq] ]sure8e uoqe8rlrl lrJos ur pe8uSue Lleeq eneq Wllulsld eql '(]serelul

  ,;o (s)lcrguoc pe8elle pue ,(pedord 1curce.r4 rots^A e8elltn ]tolUg o1 ssacceJo leluap 3ql

  9l

  'Lrelrllceles P se JelpuqJ 'JI,\lJo [Enor.uer

 • NOJ SdSI.UYIJIC SMM gOgO 99E OO8 SdIHSdM MAN 'HIIOSdEH ON HJNONSIdOd ,dATTXS NI SStrIJdOMv'r J,v srsNuo,r&v

  - JTTd 'lfTTgCIN\rIJ T USXCO,I 'gnHVNOG

  .aprsg lrs ecl llir elnd:^lp lpuceJ leqt 'osp?.] ,{1p1eq o:u siutEll .WttutEld eqi OsnEceq pue 'le^O,\\otl'ssrrusrq ot uoqot\ b^n1.1 Jo rsofund lqt ro1 Wrtureld cqt,{q pei:11e siurrturdrcpun lsnlleJ iql qll,{\ uollootluoc

  L1 p.lr61rLtor ueaq sBil oruuc.{uu leql suorluiirllp iLlt s:rLr.lp,(1ltr.rturq.r\ l.rlpLtPqJ llAl 'uollltJdJlJo ISll 3'-{l 1V (

  'pelLIeJS oq u3Joll:u qolq,\\ LIodn utllc e elPls

  ol IleJ f pepn ,{.rnfted roJ relpul?qJ 'rN Sutnotua: roJ spunorS }srg ,slJI}uIeld eql 'qcns sy 'eru1

  eq ol olerle q tou prp eq ]q] slucureleJs uro^\s esleJ ,(uE spsur Je Ipul?LIJ 'rl l leril o8ell '1outl?c

  peepur pu 'lou op wllululd e qJ 'pelcexoc ozrPQ plno{s relpuullJ 'rI leql qleo repLln loLI

  ellLl,,\\ ]ueuraluls e epLu puEllD-{ }cq1 e8e ilP ,{or-p 'iurelduoJ .sJJllull?ld elil LII '8S't: ltg

  vsu .ees .,.ani}aq 01 Lurq,{q pe,terlsq }ou puB ssleJ sl Llclq,t\Jo euo'suotleltuttlJo pouod eql

  urL[Jr,\\ q]oq'uotllllurlJ lo Llluo JepLrn sllloLLtolpJS IsuelerI luelslsuocul seIBiu eq (q lo :3nJl 3q ol

  llrelllopls oql elolleq loLI soop eq pue'apeut,(lsnorno:d lliacrrelels IeueJBLu eJo q1rul3q] suul1Ju

  Jo s:eortirs Jo 'uotlPLLuUJ Jo LIiPo Jopun lue11releis Iuele1u esleJ s se{eut eq (,, 'Sutpeeco:d

  IrcuJo f ue q1r.,t,r uorlceuuoc ur Jr ,{:nfted 3o fi1rn8 sI uosrod e ' I lv9 vsu repun ' LS'relpusr"lJ 'rI Jo le^oluor eqlol

  "{leuteu 'lq8nosJeIIer eql o} sJJlluleld

  aqt Bulltltuo pue ecrJJoJo qieo slqJo uorlBIoIA e ot Sutpel snqt'frnl:ed3:o,{]1rn8 sl rolpuLlJ

  'rr\ ]r{} 'lll lunoJ pu II tunoJ 'l lunoJ ut (ute}ultll o} reedd slJl}ulld aI{J '9S

  ,'pelic seuruc eq] ,roJ esec atco.[ttrut"td e ino e)sul louuuc JJIIUIPId

  oLIJ 'lueruoer8y ssaocy ,{.rerodluo1 oq}Jo onurl,(q pesealc: puu uotiuStltl:or:d ur pe8elle

  ,{1pe1eede: uoeq oALl s8utuutfuepun lenlceJ oql tuq} aprsu 3ur11nd 'leAotuol roJ splrnor8 Jeqlo

  ro qieo srqtJo uorielor,,\ eLIl roJ tutic qUoJ ]es lou o^eq Wllululd eql'1ndf1durr5 'Ss

 • WOJ'SdAAMflJIC'MMM 9OEO'999 OO8 AUfHSdNVH MSN 'HilCSdSH CN HMOhSJdOd 'dSTAXg NI SgJIJdOA{va rv srsr\RroJ,r,v

  - JTTdI ,VTTSC$n|I3 3 IIEXDOI ,gnHVNOG

  tas sV ',{yado"rd lolrirord rcle^A e3e11r6 uelueB eli}Jo slq8r: ssecce plre osn pa8e 11e sJJrlureld

  oql qlt.{\ uorJJauuoo ur suorssruro pup suorlcu a8e11e o1-readde uru8u sgrirrrld eql '1urz1duto3

  ,s#llure14 eqtJO.,nl llrnoJ,, qtl,!\ uorlcalruoc u1 'suorle8llqo plrp sorlnp siq ps8-ieqos1p,{11n1q11e4

  suq oq,tt.roqlLreur pruog lcolcs u sr relpupqJ'rlAI 'relpupLlJ 'rl4lJo pud eqt uo stce pozrroll]nuun

  ,{ue sfle11e'}olrLrec pue'}olr eAeLI UJrllrreld alll plrp sirp.J uor]ceJo esnuc sIt{I 't9'sseLrrsnq s.pulJeD 'JJ/\ t[]r,t\ LrotJoeLruoc

  Ln puelrBD'rl4l ple ot ]ce pozrroLltnuLrn Lre peprLLrLi-roc.relpLreqJ'rlAI leq1Bur8ell't:Et9 VSU

  o1.{rerluoc uorssolddo [eroglo c8c11e s-JJrtureld eql']urelduroJ eqlJo nl tunoJ ul 'ag

  ''!\PI

  Jo Jellelu e se sltJ JolpupLIJ 'JNJo iu^oruoJ JoJ srseg srLI]'Llcns sV 'oslc euo,{uu Jo lelpuellJ 'Jt\

  ,yo yud eq] uo Jeqlre 'uorleuuo3:ur r{ons ,(q peulro;ur Jueru}senlp Jo uol}rslnbce Kue Jo 'JalpLIBLlJ

  'rt\i f q pez\rccer uolleuuoJul Ielluepguoc ,{us a?e11e o} IIJ WI}uIeld eL{J 'l g

  .,'Suto8etog eqlJo r(uu op ol Jeqloue spre f 13ui,.r,r.ou) 'lll:o iuorlsur-roJur Jo uorlce qcns Jo srseq eql uo s:e8e,tt Jo soluincedS 'tt

  :o iriorleuuo;ur Jo uollc qcns Kq pelcoJJ eq,{uru qclqn\ esufuelueJo uol]ousue:1 ',{gedo.rd,{uu ur JSeJc}ur ,{:erunced ufoJlesunl s}seltp ro sa:rnbcy '1

  :aq ']ue.ues crlqnd Jollloue rlo+ Jo ecgJo sll{Jo engr,t ,(qpe:rnbce seq eq LIOIq,t\ uorJer.ruoJur uo acuurleJ ur JO peluldrueiuot sI LIoIlce IIcUJo lelllSur,trou>1 Jt:ouueurepsru e,io,(1pn8 sl 'll 'Z:0t9 VSU LII peugap s'1uu,ttes crlqnd y,,

  :teLI] sept^otd 7:gy9 VSU H N '8urpe4 Joplsul sB qcns 'elus

  qynt tgo:d o1 s1dure11u pus 'lerog.+o crlqnd e s ecr/ttes Jo osrnoc alp LII olltp petuol LloIlLLUoJLII

  Ielllropguoc so{pl IErcuJo u 3leq,t\ JouoLlropsrlr E sr uol}uuoJul Jo esnslt\ 09'I lu11OJ tlll{\ r-IOIJCoLIUOC

  ur uor]urroJulJo esnsrt\ '7,:Ey9 VSU eterrldrur ol:eedde sJJfturel6 eqt 'f 1:e1nur5 '69

 • HOJ SAgIXflJJO',MMM 9090 99E-008 SdIHSdhnilH MSN 'HJIOSdAN dNV HmonsJdod 'usJ3x3 NI sgJldJO&Yr rv s^sNtlo,r,rv

  - cTTdI 'vTTgGl{vIJ T usxJnJ, 'snHvNocl

  UI

  ' J.ru?rlulluo.lslp f; ul ul:'ruoJ JtilJqrS,(rotnluls er{t q1,\\ Uociutor ol lucddu r-LrotloE pa;-a11e .suourl.elrS rql 'peor lA sse IJ e sl pEoU plel.{ llEtl pue Jrelo3

  a-ru s.l.Jrlurul(l:rll;urtunsse u.,\g peor IA sselJ EJo oouunllrlltocslp iuruirJUotD-tlttt '(C) lll uotlces osiV aeS ()

  'uLulcclas

  su uoqisod srq uo;3:JclpuuqJ'JN enorlo.t olasec luelcgJns Jo slueruelc

  orsuq eqt e8elle ot lleJ sJJ|1uru1.1 3Ll]'suol]]itLlllJo elnlsls eqlJo Llotlerodo aL[] pue'sJJIiLIIeld

  eq] lsul?u ]ueuSpnf lu$ e ur Surplre sesc SurLIeAJOlul snoJorlnu eq] 'luetueelSV sseJcV

  ,{:urodrual eql ,{q polue serd srEq e q} eptw Suli}nd 'P- l:Zt VSU repun uPtri}celes s le IpLIeL{J'ry\Jo lp1orusrr(4 siseqluoSos eSolig o1peilP.J a^"q s++IlLrtuld eql'urns ul '89

  'peluerS

  eq uo Jetlor LIOIqly\ uodn uortcJo asnec e elels lou seop lA lunoJ ,sJJllulld eql 'qons sV

  'spug-iJo sosscls lua1eglpJo Jeqlunu e JoJ sepl^old LIoISIAo:d.(roinlels lui{}'JeqleX 'uol}epl[it]ui

  JouolcJeoc/couojeJ]e}ulqll,{\pelul3osseLulio]ollSIl:ltZVSuHNL9'l: I iz vsu Jo uolluonerluoc

  ur uorlplltlllui pua uotcJeoc/ooLreJeJrs]ul JOJ sopl^oJd 1n llrno3 "{11eutg

  '99

  .rotce olro,{q pailtrullloc ueoq seq dels 1ur:e1e111 e }ql lse8?ns ssei LIcnLu

  .eruuc fue;o slueuola eJoc eql e3e11e ]ouueo sJJ]lutui4 ot{}'eloq qUoJ 10s sV '59

  .,'fcertdsuoc eq] Jo ecueJequrg ui sJo]JldsuoceqtJo ouo fq pellrufiuoc sr lc ue^o u pu'otrluc qcnsJo uolsslllluloo

  er{} esnuc Jo }tulutoc ol SuoSJed cJolu Jo ouo L[]IA\ SooJS eq '.pel]Iluluot oqelnlpls ,(q peugap slurrc s leql esochnd u qlr,r\ Jr fce.rrdsuoc Jo ,{llln8 sl uosrod v,,

  'lqt sopr^o rd 8.629 VSU ' t:629 VSU Jo uollue^erluoc uI

  .relpueqJ .rNJo1'rec{ eqi uo,{Jerrdsuoc eSolie o} redde sJJIlLlIeld elll'n lunoJ ul 'V9

  e.sJJlluluid eql ]surESe ,srseg peiadel e Llo (peulruelep ,{le1\lsnlJuoc rlaeq

  oneq sanssr asoql 'srelteur ,{Jlpcu? reqto pu srq} ul s8ulpeold:eq}o uI pue 'O,toqe qlSue I }e LIUOJ

 • sdsrMflf,Jc MMM 90S0-99E-008 SdrHSdM MSN 'HrrO3A3N dft HmOhSrdOd 'dArSXS Nr SSlrlJoMvl J.v s,rs!ruo,rrv

  - JTTd 'vTTgGlwIJ 3 usxDntr' 'gnHVNOq

  ot

  p3ueq snqt oru surlelc ,sJJ]lure14 aql pue ',{1pe1eade:peqe8iirl ueeq spq peod plel-{ IIeg-}o rlrusu eqI .tu,trqitq IA s:-ElJ e sl puor plculluq leql sJltUer u,tro.L eq.l- ,

  ?-Et: I tZ VSU Sutlceue ,{q eouenutluocslp por rol

  l?Sle Arurl eLIl pcSueqc eJnlelslSel cql '166 t uI 'teno,ttoq

  'uoldurllH.]o u,\\oJ 'A euo-lJEt\ '.33S

  'elo^ ]ou AeLu Lleltlloele s Jo pJuog oLIl

  '( t OO t ,(1n1 e,titce3;e)

  Ie^orddP ,{poq e,tr1e1sl3ol roJ ,{ltsseceu

  'osec 5no:-re1r1i ol{l JoUV '9L'(Esot) 6zL 'H'N izl

  'pBoJ u enLillLIoJSlD oi 'le,tordde ,(poc1e,tr1e1sr8a1 lnoL{}L\\

  ,{11e:eu.i }eLlt plori Lleoq suLI tl 'lsed oLI} ul 'VL

  '(perlcidns

  srseqciuie) (e)(t)gt:lzvsu'ee5,,l']u,noleJoelo,t,{qpenurluoosrpaq,{uruLLAo}utJoa:eq}uotyod ,{ue ro ',{e,Lr.q8rq IA ro A 'r11 ssu13 fue,, '}eq} septnord Et: I tZ VSU 'EL

  s,{e,ttqfirq IA Jo A ,61 ssu13 enur}uocslp ol r(1uor11nu eq} e^eq sun\oJ 'TL

  ,'s,{e,upeo; lA sselJ eleln8sr o1 ,{1r:oq1ne peorq seq proq }celes eql 'LL'por IA ssslJ

  Sureq ssslo ..]so,rol,, eql ,sesselc lueloJJtp poprnord eJe spo1 'ertqsduell ,t\eN ul '0L

  'tLrerog-Insur f11e8e1 sseleqlelrou lllls sr rurelc ,sJJIluIPld rq] 'eJI+JoJo Lileo s.relpueL{J'JN

  setelor,\ uollce 1e8e1p pe8elle 3q11Bq] pue 'u;te1c e qcns ]no sper-u ,{lluatc93ns a^eLI sJJI}LIIuld eLIl

  tuotxe eqt oI ',{yeciord ,sJJrtureld eql pun,{uedo:d }culcerd ro}A a8elltl uelu?g oqlJo raproq

  erp 3uo1e slrm qcrq,e\ 'peo1 plelJ IIg eql 'por IA sselJ e oq ol e8e11e fsqt teq,tt penulluocslp

  f 11ny,tte1un uotutcelos Jo pruoB otl] teqt e8a11e o.) :eedde sJJllulsld oL{I '69

  lJ eJo eJuenul rp In+,^ uiun eql suorlboll .sJJIiulEId eql

 • noJ SdslMflJIo MUM 9090-99s 008 sdIHSdffi MSN 'HJICSdSH Offi HJn.]OHSrdOd 'UgJgXS NI SSJIjdO

  ^{vr rv srsNso,r&v - cTTd ,t,TTSGI{n{IJ ? ES)IDnI ,EnHvNOcI

  oJrllsdlueH Me N e uI lo Unoc l1?rcpoJ e ul serupd el.Ues oql uee.\\leq esnc oLLlus eql JoJ Surpuad

  sr Jrns JoLrd e l?L[] uorloe fqo s,JLrpus]ep oql uodn poluqs oq Iir,r uorl3p ue [eJoueS Lrr'pu'eLLll]

  oLues oL[] ]e esnec eLLies eql roJ slroucs o^\t oi pelco[qns oq plnoqs uosjod oNl,, 08'lBodds uo ,{ltucxno

  sr rolleru oLIl pu '1rnoc Iuu] ]uclaJJlp e {q poreluo uooq sq lueur'3pnf lelrg e oreLl,lrr lueur8pnfe Llcns Icul,{11e-re1u11oc 1ou,{eru sJJltlrreld eq1 'SuopnCJJrtureid eq} tsuru8u lueur8pnf

  rrortelorn csn pusI oLI]Jo srseq eLIl sruoJ teqt uortetro esn puel 8002 eLIl e]epII^LIl,{ie,tticeo-r1e:

  ol ]durelle pen letuocsrrr e sr ]l asnceq pcssluslp eq plnoqs uollce sIqJ '6L

  ot ldrlrrlie pele^ AIUFp sr tr ss pessrusrp aq ]sntu lur?lclrrroJ ,sJJllulld eqJ 'D' 166 I ul e^tlceJ-io oruuceq e-SV: I e Z VSU ecurs o urs -ro3 ,{:essecou tou s r eloA opt,t\ Lt,!\oI s

  'sreq pup sele8 ot 1r Surlcefqns pue etuus Surnurluocslp ^q

  LIolJc 1ry8uo:,tt,{ue epuut uarr'r}celes

  Jo prpog eql ro relpuurlJ 'rhJ tur{l uorlseSSns er{t roJ srseq ou sI oreql 'fe,trq8rq IA sslJ e sl

  pog plerC IIg leqt llreurelels .WJlure14 eq] Jo Lilrut eqt Burunsse uene 'qcns sy '8t'JellBrrr luelsur eql Lrr pou

  plelC IIeB s qcns s,{emqled snwtullu apJo socuunurluocslp JoJ eto^ epl/!\ u,t\o} u3to ,{ltsseceu

  oql e^ourer o] pepuolur ernlelsr8eloql'f1:ea13 'fpo,l enrlulsr8el eqtJo alon r(q penultuocslp oq

  lsnru s'(e,,rq8tq tn sselJ tt{t lueute:tnber oq} po}}Ituo flleuorluolul ern}elst8e 1 aq1 LL'(perlddns srseqdrue) e- gV: L EZ

  VSU 5oS .,[']{po

 • SASIMfIJId'MMM 9090 99S OO8 AdIHSdffi MgN 'HJICAdSH CN HMONSidOd 'dSIAXE NI SSf,IJJOMv.r rv s^sNso,t&v

  - DTTd ,IiTTSGNVIS 3 UEXDn,I ,EnHVNOC

  IZ

  ',{1}ueunurur pelcedxe sr Ja}}tu slq} uo uoiutdo unoJ erue:dn5

  eqg '1uedd elpJo ssaurleur] oql Surpunorns senssrferrq ol Lr,{\oJ eql pe8e.rnooue unoJ

  euicrdng eq] 'leeclde eqt ot :oud ,{e1e p popLretxe elii uolrD 'Eg-lI1T,'oN tcloop unoJ eure:dn5

  ' petellop ielJru eqt ur unoJ

  surcrdng cqt leadde o1 paldurelle sq uoLli eg 'rue,{ u ren o lle,e\ roJ s8urpeecord ynoo leut eqi

  Surpualxe acrlcerd Lrorloru lprJcs u ur pe8e8ue 3uo1-rngJJIlLnld eLIl's]ueu eql uo Surpe,te:d:egiy'3r-rrpr-rsd f lluslnt sr essc Lrorl[or/\ Suruoz s(LrA\oJ eq1 '(leur8iJo eL{J ur perlddns srsuqdurs)

  tJcllou:og refer6'1ure1duro3'ees ,.['lll uo arnluu8.rs puu arueu s6JolpusqJ uBLu]JclcSqlr,n Surqlfuu p1o,r puB IInu a{8ru,, puu }loluBJo u,^AoI eq}Jo uslu}celes su uotltsod

  srLI uro{ relpueqJ 'rtr^{ oAoLLIe: pue ,{grlenbsrp ol Iees Wltulld eqt 'f llecqrced5 'E8'sJJ|1ure14 er1] lsnre8e lueureoJoJue Suruoz s.LuAoI eqlJo sISEq er{} Suruuog uol}llc osn

  pLrel eL[] uo lceilu lere]elloc pelro^,{1urqt p sr uor}uoJur eru} ,sJJIluIld eq1 'e;e11 'ZB

  '(pelyruo suotletonb 1eu-re1ur) (,,',{:ea,oca:

  3o,{.roaqt cLltJo sselp:e8e:',Ielocor o1 y-13r: eLI} fsl] uotlce go esneo,,) Z6 l HN 991 'uostrtolal

  ;-op0mif, ']spruoo :(OSSi) tlt H'N 6g '11epgit s:eBoy ..'sJu,t\ tuerelrp uo pepunor8 eq oi

  ue dduLl ,(eru suorlce aql q8noqlle 'suollcr? qloq poddns IIIrv\ ocueplno outes eql oloq,t\ st uollcu Jo

  asnec eLues aql fq ]ueeu sr 1eq[,'n],, :s,{e,tt rlrurs ,{ran ut relteur eql pez,{1uue f11ecr:o1s1{ unoS

  eun:dn5 eql 'Juq p qcns Surssncsrp ur 'paepul 'oloctpn[ sa"/Jo eLIIJlJop oq] pull{cq Sutuosee:

  oli] ol rplnurs f:e,t st suoljce Juexncuoc lsute8u uorlrqrqo:d cq] pulqoq cr3o1 eq1 '18'[o]hle qrss

  'oJnpecoJd pue acrlcetd IIAIJ'H'N 'qcsnqerrlS'eeg ,.'uorJcrpsr;nf luelentnbe 1sea1 ]BJo Unoc

 • SdSTMilJJO MMM 9OEO 99SMVT ,I, ttrNuO,I.&V

  008 suIHSdm ssN 'HIIOSdAn CN HmONSJUOd 'dSJAXS NI SSJlddO_ JTT'I ,VTTSCINVID

  '

  USXJNT ,SNHVNOG

  .Z

  ie urcs SurpLralep LIy,{\ uollIcosse

  sesuedxe pLre slsoc 'seog s,,,(curog s.JolpueqJ 'JI .sJJllull?ld oql ssessv

  :ssrpnteJd qlr,&\ uorJcE srql sstulslc

  'B

  V

  :unoJ olqeroLroH snp ]erp slsenbe: f llglcadser u,\\o1, aqt 'EUOCAUEHA\

  'Jo]]etu Surpued Jarlloue

  Lro lcelt leJolulloc e sr it se pcssnusrp cq plnoqs essc srql'sLIosEoJ ssell] JoC /8'pellruued a-ls reqto eql3ur1cu11e,(11e:e1u11oc or sesec ,{.re11rrueJI slsunqul

  iueJegrp LLro{ sluoLLispnf luelsrslrocin slsr:,(1:ee10 lt'Jez\e.MOq'Suto8uo sI ospc leqloue allqA

  'nlnctpnf sa./JO elrulcop eLI]-]o a^rle lor^ eq plno,{\ Io}}u lerotlloc eLIl 'paretue sr lucurSpnf IeuU

  aL{l laUp :alcr:do:ciduI sI lculle leJelelloc e qcns'uotloe SILPJo }xa}uoo eql ul '98

  'iueurSpnf lueLuocJoJue

  Suruoz eq] unue^o ol spunoJ8 se lurelduoJ Juelsul er{l ut pe8ellu senssl eqlJo A\eIAeJ

  o^ou ap uretqo ot sonurluoc f1e1e:adsep SuopngJJltureld eI{1 're}}eLu }u?lsul eqi u} ute3u pesler

  senssr Jaqlo pu lseJelurJo slcrU:uoc Surpuno:lns sonssl Jeplsuoc ol8ursn3:er sJepJo peluede;

  elrdsap 'e;eq1 'unoJ oruerdng e.rrqsduell ,^AoN aLIl eroJaq leedde JueutecJoJue Sutucz aql

  ur,{Seleris s,SuopngJJltuleld eql.{q pelpenar osl? sI uolllle}ul onrt .sJJllu}eld otlJ S8

  uotleprIEALIr )utu

  Onjl eqJ 'erllls

  'uottulIJ esn pltl aq1 ''e'i l:e1pueq3 'tN,(q peuSrs 1:ont-redud tsud loold turttr clll JOJ lsenbc: ogrceds pus xopoquoun eql q8no:rp peleeneJ sl luelui

  3ur1e1s ,4lsserdxe lnoqll,t\ uol]JIc osn puel oqlJo ssoLlenilceJJo elp tsulpunorns

  sanssl aql eleSryl-a: ol ldueile o1 -Ipedd Wlluleld eql 'leno,'noq'oJeH 't8

 • KOi SdStMflJJO MM 90E0 99S 008 SdrHsdlffi UgN ',HrlCBdtN ONd HmOHSrdOd ',dArSXA Nr SgJrdJOMv'r rv s^sNuor,r,y

  - DTTd 'vTTgcNvIJ ? uslJo,I, 'soH\rNoq

  x,opj:^IuiSlcI()ltl()Il()L\s'tlAolI0L0sl0.\.s3uIp}rJld'.sl()ZJS''LrlpUPtlJ^3UlSl?i-lJ1llqlP,lS8uOIIl]J\IO

  _, "'rn!_'E llutt 1-reqdolsr:r-13\t,OJJrtlrIeld oS ord '11i '3r,ro1:nC 'J Pre,,\\pE o1 'pruderd e8elsod '1teru sselc ls.rg {q papJe,tl-IoJ

  Lrccq 'g I0Z '{tnl jo tep-; sltl} seq LIoI}olAl u[{]1,!\ eLpJo,{doo e 1er-p K3rgec ,{c1er.) q 1NIOIJVJIdIJUg:)

  r@9890-8tt (e09)

  Eg0 HN'rotox8]eerls rale M 927

  9I Iti# EHN:,{g

  J'Ild .V'I-IECNVIJ ry UE)JIII .EIIHVNOC's,{eruo11y leql,{g

  TIE-ICNVHJ ENIEC NVI,{IJE-IASry IJE'IIUVB CO N,A\OI

  'pellruqns (11ry1cedse5

  ti

  'EI0Z'^lnlJo ^eP --na

  'elqelrnbe pue lsnf sl sEJeIler reL{}rrU Llcns repro

  'pue islue8e :o'see,{o1dua's1etcg3o

  slr .]leiuegJo u^\oJ eql lsureSu rurplc lo ltns ,tue 3ur3uuc1 ol elrsrnbe:a:d e

  se prud eq lsntrt sasuedxe pu slsoc 'sce.;: s..{etuopeJo sluelussess qcns }eql Jeplo

  srrll pc}l?c

  .C

  s:rnbsg'uos1t11'1 raqdolsuq3

  'J

 • I IIgIHXfl

 • g6zoo-AJ-rroz-z7z :' oN ase)

  *++++++++++'s+'s+++

  sluPpuaJecl

  6?9o HN '.uoslPerye^HC sll'Opeaw Er

  dqqtt uaqdalS

  pue'zrgo HN'tlaluPg69 xog 94

  zo alnog 5n rttuauuedaq uoFear)ag uallrPg

  pue '6fgo 111ri 'uostPe61aAIJC sru.oPeaW 5r

  roparlcl leuolfearrau llalilPg,Qqtt aDauuv

  pue'Clgo 111q'alerralulpPou IleH u/vrol6f xog ryg

  JelqJ arllod llaluegda;ruuoS {qloru11

  pue'zrgo gp'llaluegpEoU IIPH uilo199

  lfalileg Jo u^rv\ol.A

  Jlllutel4

  agtoHN 'ilalilegLbt xog g4

  zo alnoX 56 59t't111 '8uo1lng ) Pre,'\4'Pg

  ++++++++'r+++++++

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  .}.

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  ,t

  .x

  +

  +

  .$

  +

  +

  ztoz'gz fue1uefIUnOJ UOIUiIdns

  gUIHSdI^IVH MgN JO AJ,VJS IHT

  SS .AJNNO)'IIOUU\D

 • 'lrerrr Jo aJrAJas d.q s8urpeald a.n1ara,r

  {eur aqs aJaq/{ 6bg{o anqsdureg ma11 'uosrpelAl 'arruq smopea4 51 1e saprsar

  puP llalilPg Jo u^/roJ aql roJ roparro lEuorlParrau Jqr q ^qqlT

  eilauuv luPpuaJoc '9

  'zrgo e.rrqsdueg /\.aN 'ualueg '9 xog

  Od te llpur sallerar pue zof alnog 5n rr te pate)ol Iooqrs rLreluatualg tlalilPgqersof le sEurpeald paruas aq r(eur ]uaruileda6l uoltear)e1 ilalilpg ]uppuaJaCI 'V

  'Sbg{.o a.rrqsduepl ma51 'alenrJlul 'peog IIeH u/v\oJ 6b xog

  el1 ip patprol uortpls rrtlod ilalueg eqt ]p sSurpeald pa^res eq pue llerrr eAIeJar

  uer pue llalupfl Jo u1\4,ol aql roJ arrlod Jo JalqJ aql sr ,/(aJruuo3 '(qlourrl luPpuaJacl'zrgo a.rrqsduepl ,r.a5l 'nayl.rpg 'ppou IIPH

  u,,!\oJ 99 re s8ulpeald paruas aq deur pue llpur srlra)ar nalrJeg Jo u^4.oJ tuepuaJaC'zrgo 1151

  'Ialtreg 'Lbl xog 94 SuopnC pre.trpg ot pessarppp aJI ras getu r(q ro ssarPPP teql

  1e sEurpeald paruas aq r(eru pue zrgfo a,rrqsdureg arra51 'ua1]reg 'zof alno1 3n 55]'t

  tp saprser Suopng pre,tpg JJlrulpld 'prlrarlrvJo satrEts patlun eqtJo uazltlr e Pu

  alrqsduell ^l.aNJo

  alels aqtJo tuaplsar e sl lll 'Suopng salreq) pre/!\PgJJIlurPId 'I

  SETTITTA

  :s.,\,\olloJ sp salels pue sa8alp 'sluepuayag Fure8e 1ure1duo3

  srr{l roJ pue ',br;eder oS ord slt{ ul Surpaalord 'SuoFng J pre/v\Pg 'SAntrO) I ONffiffiffi

  .

 • 'ftuno3 IIoJJe) uI asoJP uoIlJPJo

  sasner s#rlurpld IIp Pup a.uqsdureg /v\eN Jo atels 'ibunoJ IIorreJ ul aPIsaJ ro/Pue

  1.rom Lqqrl uaqdaf5 pue dqqrl auauuv'luarultedaq uopParra5 ilellreg ',(a;luuo;

  ,(qloulJ 'ilalueg Jo u/\ oI stuppuaJe6l asneraq ilnoJ slq] uI .radord sl anuaA 'zr'a,rrqsdrue11

  ^.aN Jo atets aql

  ur saprsar aq asneJaq {qqn uaqdarg }uppuaJe6J rano radord sI uoltJlpsl.ln( leuos;a4 'rr'arrqsdueg

  ^\aNJo alPls aql ul $alilPgJo u^/\4'oJ Jq] ul

  tuauiledag uoltpalJag nalileg aqt JoJ $lJo^{ pue alqsdrueH /\4.aNJo a}P}S aq} ul

  saprsar aqs asnpJeq {qqtt aneuuv tuppuaJaq ralo rado.rd sl uoltJlPstrn( leuos;a4 'or'arrqsdruell r'ra1q

  Jo afpfs aqt uI ilalyeg Jo u^\oJ aql wqflm uoqelJossP lgo.rd roJ lou e sl U asneJaq

  luaruuedaC uoltperJag nelueg luepuaJaq ra.to radold sl uoltJlPsg'rn( puosla4 '6

  arrqsdueH /v\aNJo alels aql ul

  pelerol 'llalileg Jo u/vroJ aql JoJ $lro/\{ pue a,nqsdutPH ^{aN Jo alPls aqr

  ul saplsar

  aq asnp)aq fa;ruuo3,{qrourl tuppuaJag rarto radord sI uol}}IPstrn( leuosla4 '8

  a,rlqsdureg /l4.oN Jo alels eql uI u^4'ol

  e sl Jr asnef,aq ]]altrpg Jo u^\ol luEpueJec ;a,ro .ladold sl uollDrpsun( leuos'ra4 'L

  g

  'lrpuJ ro aJrAJas dq s8ulpeald antaca;.,(eru aq alai{,l{ 6bgo

  a.gqsdureg .,vra51 'uosipetr41 'anuq s,,vropEel1l 91 1e saptsal {qqtT uaqdafS luPPuaJ3C '9

 • taruoH ulelunohl 'sessautsnq Eutladruoc orul salelado pue su.Ato rPuelJP) sel8no6

  'rt! (prpofl 8uruue14 nalueg aql ot a^llptuasarda.r pue uPullralas naluPg v'oz'alo^ ot Bullrern sluaplser ttallrP8 raqlo eql ilP

  Jo luo{ ul FaJJp slq JoJ 1no lupJJe/v\ e Sur,req 3o 8uo1Jng 'JIAI SuISn)Je rlleH u/14'oJ

  llalupg aqt tp booz 1o suortrala Iequaplsard aql,rog aur Buqorr alilJo lno Suopng

  prp/lrpg JJltureld pa11nd ',{o;ruuo3 dqroulJ, luppuaJaCl SaHJ a)Ilod llelreg '6r

  'eprrolC Jo alpls aql uI Prorar lserrP slq lnoqe Euol"rng 'rl4i uol$anb ol ooz 'r de1A1

  uo alqsdueH /v\aN 'ttallJeg ut zo6 alno1 5;1 569'r lP PalPJol atuoq sq lP Suopng

  prp,upg -Ulluleld patlsr^ '{a;ruuo3 {qlorulJ tuPPuaJaO Salql aJIIod naluPg '8r

  'zooz ur d.renue{go pua aqt ul

  aJrlod Jo Jalq) s,uelupg Jo uiv\oJ luppuaJac auleraq daJruuo3 dqroturl luepuaJaq 'Zr

  .arrqsduepl /v\eN 'nalpeg ut zof atnog 5n 55fr le dUedo'rd sI{ tuor; '311 'sutqe3

  uul qeuaqv ,ssaursnq 3ur3po1 e sale,rado pue su/l{o SuoFng Preapg JJIrulEId '9I

  '966r ug sletueg alrqour/{ous uentr ,11 palerodJoJul PUP

  a,rrqsdrueg ,v\aN 'ltalueg ur zo atnou gg 55?r le &rado'rd $q luoJJ g66r-L66t 1o

  Jrtu!1v\ aqt ul crlqnd aql ol selrqouaous Surluar PalrPls Suopng Pre/v\PgJJIru1e14 '5t

  'a'uqsdueg'/vlaN'nalilPg Jo

  u,,rirol aql uI uazIlIJ Suri(edxel P se pue uPtussaulsnq e sP rbrunuuroJ slq ul Surpue$

  poo3 urelurprx oJ luasard aqt Iqun 966r uo.r; pa{Jo^t seq 8uo1'rnC Pre/v\pg 331ru1e14 '}t'9661ut

  a.nqsdurell ^\aN

  ,]talueg ur zo atnou 3n 55tr ol PaAoIx 3uo1:ng PrP/\'\Pg 331ru1e16 'r

  SDVTTOfNfl'ilIiTIV,tS

 • v.uorterrlddp lurtad 3u1p1nq sJJtfulld aq] PaIuaP rlalgegJo Il ^'oI luePuaJaO'82

  '8ooz '5,raqua.r'o51

  '{ep aues aqt uo uorlecrldde tlu.rad Eulppnq e pag 8uo1'rng PrP/v\PgJJrturel4 'Lz

  'uIqPJ Surplxa er{l 013u11eu sert

  aq sa8ueqr roultu aql roJ uorlelldde llu.rad Eurplnq e alu ol palrnba'l aq Plnoa

  fiuo1.rng prplvtpg JJItuIPId leql PaPDap {pre,rlrqlP llaprPg Jo ulrol luePuaJa6l '92

  '8ooz'S raqruanolq uo

  ,furado:4 o1 sa8ueq; roull/{ roJ luroC uor}e)glloN e palu Euopng PrP/v\Pg grrure1,1 '92

  '8ooz

  Jo IlpJ aqt ul salSurqs l\eu pup s^{opurn.ry\au aulos '1upd pue Surprs ^{au aluos

  t1 Eurzrr8 ,{q ,{r,rado,rd srq uo urqpJ e dn atn.rds ol Pappap 8uo1'rng Pre/\4'pg JJIlulPId 'fz

  'duado.rd s,Euol.rng pre/v\pg JJIrulPId Jo ]see aql o1 palPJol '{uado;d lrulJaJd

  retpl1 tlalilEg aql uo Palerol 'plalC IIeB {tC IoPIB uo {ro'^/t ue8aq'Qqlf allauuv

  tuepueJac ,rolcarrq lpuoqpalJau llalrJeg eqt se pa,[q Suraq reuP aupauroS 'z

  '8ooz Jo raruurns aql 01 'ror.rd aturlauros

  tuautredaq leuonperrag rlal1;reg luePuqa6 Jo roparl6l aql aq ol (acgJo

  s.ueutralas) rralr.reg Jo ulv\ol luepuaJacl dq pa.rrq sem dqq11 allauuv luEPuaJacl 'zz

  'tuauilpdag uoqeaJ)a5 ilallJeg

  tuppuaJaCl pue ssaulsnq 'pue1.reg selSnoq "161

  '(allleluasalda'r PJPog 8uruue14

  uallJeg pue) s,uerulJalas ]lallreg uaa/vgaq uoIIPIIIHe pue lsaralul uP sI araql 'rz

  's3ssaulsnq s,Suopng PJe./v\pg JJrluleld

  ruor; allu ra}rpnb auo ''lu1 '8ut:nol HS q)loN JPag puP 311 's1e1uag ulqef

 • 'run{ }surp8p sa8rer1r aqt passlusrp pup IeIr} tp ranpur arn uo Euol'rng 'JIAI Jo Jo^eJ

  ur punoJ ilno) lrIJtsICI ureqroN fiuno3 IIoJre) uI aeqly a8pnf alqerouoH aq; ''r(uado,rd

  s,8uo1.rng pre.4\pg JJltulpld Jo uoltptuerunrop paulerqo {1p8a1ll dqql'I uaqdalS

  pue r(qqq ettauuv (stuepuaJa6l uodn Paseq gooz 'zr raquaraq uo 8uo1'rng prP.t\Pg

  J;Itureld lsure8e lureldruo; uoltPtl) asn pue'I P pelg DallIPBJo u/v\ol luepua;ag 'z.raJU$o

  ,ro lradxa asn puel JaI{}o due.ro .ro.,{arung e 'racgg6 apo3 Surpllng e sP a,rrqsdruell

  ,ry\aN Jo alets aql uI Pasua)II q {qql'I uaqdal5 luepuaJaq lou 'luaurgedaquortparrag palgeg luepuaJaq Jo rolrarl6l '{qql'I apauuY luepuaJaq laqlla51 't

  'a8epl,rnc lplluaplseJ sIq pup 'stueual stq '8uo1;nC 'JIAI sarnpld

  Eupef pue dUadold s,8uo1,lnC ) PIe,,ITPAJJItuIPId uo sPoof\ aql uI punoJe Supleaus,,{q aEepgnD lprtuaplsal slq pue stueuat srq '8uo1lnC 'rli{ uo 8ur.,(ds pue Eu111efs

  ,iq 8uo1.rng prp^\pg JJIluIpld 3o ..{rerr'rd eql palelol^ {qqtt uaqdalS luPpuaJaq puP,luautleda6l uoltparJag r]aluefl tuepuaJeq Jo roparl6l 'r(qql'I ailauuv luepuajaq 'o

  ',,{r,rado,rd u/v\o slq

  uo saadoldtua slq PUP slueual stq 'saluaplsal slq 'uIIt{ Jo sarnpld 3u14e1 pue rulq

  uo 8uilds ,urq 8ug1er ,{q 8uo1;rnc pre^\pgJJltuleld 3o ,benr,rd aql a}ploh o} ^qql'I

  ucqdal5 luppueJag puPqsnr{ raq PuP luauruedaq uo-ItearDag llaluPg luPpuaJag

  Jo rotJarrc ,{qql.I anauuv tuepuuao petrnrf,al llalueg Jo u/!\ol luepuaJag '62

 • 9.slrert alrqorulv\ous aqt pup flrado.rd sn{ qtoq ssoJJe ol d.eApeo.r srql

  Jo asn aqt uodn iuapuadap .{11enueug are sassaulsnq s,Euol.tnC Pre/Y\Pg JJI}uIPld '68

  '9l,gr 1sea1trp aJuls spe.U Suqrq aql ssa)JP ol felv\PPoJ slql Pasn aAPq eJIL{sduIeH

  ^AaN ,llalueg ur zo alnou 5n 55ft le paleJol sassaulsnq EurSpol aqlJo suorlPd

  pue Jllqnd aql 'gg6r lspal tp aJuls sllerl alrqoulv\ous aql sse)Je ol.,(e \pPoJ slt{l

  pasn a^eq sassaulsnq lPluar allqolu^{.ous Jaqlo pue crlqnd aq1 '266r alurs rua$ds

  sllerl SuDIIq pue alrqou^\ous s,llprlJo npalng arrqsdrreH ^AeN

  aql ssarJP ol arlqnd

  aql puE sraluoFnJ sll SJeF sll roJ,(empeor slql Pasn aAPq 'suIqPJ 8 uul Heuaqv

  pup 'tul 's1e1uag alrqoultous uEhl ,1t1 'sassaursnq s,8uo1JnC prP/v\pg gpup14 'g

  'dr.rado.rd lJulrard rall?l1 rlaluPg eql pue ,{uado.rd srq uaa'&\laq

  d.e.vrpeor aql p$ Joou tsJJoJ eql pessaJJP aAPq sJaluoJsn) PUPJJPIS 'sJaumo

  slr pup srea.,( r lspal tp roJ ssaulsnq &l1er1dsoq eql ul ueaq seq a'rrqsdueg

  /v\aN ,galueg ur zo atno5 gn (Sfr ]e paterol drrado.rd s,Euo1;ng pre/v\Pfl JJIIUIPId 'Lt'$aJoJ

  lpuoltpN urplunol l aflq6 aqt ol speal lPql dfradord s,Suopng 'rl lJo lsea aql o1

  paterol pupl ]rulrard rate6 tlaFrPB aql pue arlqsdueH /haN 'llallreg ur zo atnog

  5n 9(h te pateJol {r;ado'rd s,8uo1,rng Pre,^l.pfl JJITuIPId uaerqaq dertpeo; e s1 a"raq; '9

  'urqpJ Sutlsrxa slq ol sa8ueqr JouIuI Surleu

  to1 oo.9zo,tfg ,rog Euopng pre/Kpg JJlluleld Surns dllua,rrnc sl UalUPg Jo ur\oJ aql '5

  'lrnoJ

  lJIrlsIC uraqlroN ,{]uno) Ilorre) uI aaqlv aSpnf ol IJeq paPuPuar se/v\ lI araq^/rr

  lJno) aruardng a,rrqs

 • Ltspa aqt ot {ltrarlp.fuado.rd trulrard ratplA $elilpg uo paterol 'plalC IIeB ,{lC {relfluo saue8 Ileqaspq seq tuauruedaq leuortearJag tlallreg aqt tpqt sarull aqr Sur.rnq 'Si'

  'sarlrllJJ ruooJlsal Jo uos

  ,{ue qlrrvr supJ pup saIIILuEJ 'saqceoc 's,rade1d aqt pappo;d ;arrau seq pup lr.radold

  s,EuoFng pre/v\pgJJlturpld pup,{ernpeo,r crlqnd eqlJo lsDa aql o1d1lra,np &.rado.rd

  trurrard ratp1A ltalilpg uo palerol plelg IIpg d1g >1;e1g uo saue8 llPqaseq r^eq 01

  su^lv\ot Jeqto s/r{olle pue sauteS IIPqasPq seq luaurlJedaq leuorleaJDau ]lalileg aql']!'lr.lado'rd

  slqJo $ea {e,trpeo.r crlqnd aql uo qJeoJ-ous srq Surnrrp lo3 6ooz 'z fuenue( uo

  .,{a;ruuo3 r(qloul; tuEPuaJeCI flq'z:S9 VSU HNJo uollPlo1lr'ssedsa;l leululrJ JoJ3uo1.rng pre^{pg JJI}uIeld $ute8e palg sp.ry\ roueatuapslry g ssPIJ e .ro3 1ure1duo3 y 'f

  'sIJoJ asaqtJo tlnsal e se;tedsap IPIJUPUU olur lsruql

  uaaq e^Eq sassaursnq qroq pue $lror asaqt fq pa4colq Suraq ssaJre s,fuadord

  srq ot anp aSeuep alqe,redarrl paJeJJns aAEq sessaupnq s,8uo1rnC pre/v\Pg JJIfUIPId 'zt

  .dUadord s,8uo1:ng pre/y\pg JJItuIeld uo suIqPJ aql SuIssa)JP ruo.r; sraulolsnJ

  s,J'IT 'surqe3 ts uul Dlpueqv palrolq pue drradold s,SuoJlnC PrBt\PgJrlluIPId

  ruog sllpJl allqotu,rtous aql EutssaJ)e uro{ sJaluognc s,'cu1 'slelue5 allqoru.vrous

  upntr ,ll-l palrolq tuautredacl uollearrau ttaltrpg luppuaJaq,,{q pareld s{Jor aq1 'tf

  'sassaulsnq s,Suopng

  prP/v\pg lJllure14 Lq pale,raua8 sanua,rar aql PasPaDap l.lalerpaunuI q)lq/v\

  d-rrado,rd s,fluo1.rng 'rl tr ot.,(ernpeor slqt ruo{ sscJJP 8ur>1co1q sraPlnoq pareld

  luarugedaq uortparJau pal]rpfl tuPpuaJaq'ssa;ord enp ou qlpt'goozJo IIeJ aql u1'o!

 • Ip selv\ Euolrng 'JI I lpql 8u1s.rnr pue SurueetDs 'Jauuetu a^rrtssa;8Ee l.llecrsdqd e

  ur Suopng 'rli\ raup aruer pue {tnrt slqJo lno to8 IJrut aqtJo JeAITP aq1 'Suopng'rl l puqaq ro18ur4.red aqt peralue {rnJt proC aq}Jo raAIrP aql PuP arrqsdrueg

  r*a51 'ua13 ur tol Surtrpd la4.reruradns s,luprt olur pa11nd Euol"rng Pre^lpg gg1ru1e14 'oS

  'n6 ol sller auoqd snoJatunu apeur

  Suopng prp,,v\p[ JJIluIpld arul] slql Suung ',,esnour Pue tpJ,, Jo aue8 e ur Euopng

  prp.4\pg JJlturpld paseqr prul slrp puP {rnrt slqt PasPqr Suopng prP.'!\pfl 331rure14 '6}'

  "&rado.rd s,Suopng Pre./v\pa JIlurPId uo uaas sert sSeq JIlsPId

  qllv\ paJa^oa sa1e1d asuarrl str q4^r {Dnrt dnlcrd proC plo ue rroz '9r aun( uO '8}'r(err,tpeor orlqnd eqt ruo{,brado,rd s,8uo1,rng'ly1 Sulleredas

  aJueJ poor\ aqt Jpau uloorqteq aqt ol luam aldoad.raqlo se rbeaud JoJ laIuPIq

  e dn Eurploq aure811eq aql tE sueJ paproca.r 3uo1.rng '.r4 '&.radold s,SuopnJ 'rl tr

  uo flur>1.red sreJ pup zo alnog SII uo Euol.red srec ',{Iado"rd srqgo trsea r(enpeo't

  crlqnd aql uo Suq.red srpr paprof,a.r SuoFng 'rl l 'praurer oaph srq qll/t{ plerc

  IIpfl {lC Irelfl le stuala aql SulproJar sP/v\ Euolrng PrP^rPg JJlfuleld rtoz '91 aun{ ug 'Z}

  'uo alpJaJap pue aleulJn ol aEealoe paPoo/t s,Suopng

  'rW pasn crlqnd aql asne)aq eratue) oaPh s1q 8u1sn luaruleda6l leuolleaJJag

  tlalilpg aqt Jo l]alupg Jo uiv\ol aqr ,(q papv\o.rd salllllJeJ uIooJFaJ Llelrues

  ou aram aral{t tpqt treJ aqt paluaulnJop dlaurlnor 8uo1.rng prP,'v\pg JJlfutel4 '9t

  'pue1 s,EuolrnC 'JI I pue PUPI lJulJard

  JatrpAA palrJPg aqt uaa/v\1aq i(ertpeo.r lrlqnd aql uo PalPulrn pue les 'pa1'red

  ,anorp erlqnd aqt '/tradord s,SuopnC prp.r\pfl JJIrulEId pue ,(empeo'r crlqnd aql Jo

 • 'rroz '9I aunf uo turPq tulq

  asnpr ol aruoq s,Suopng prP/vrPAJJIluIeld otr fuam (r) euo pue luatugedaq aJllod

  ueltreg aqr pallPJ aldoad esaqlJo (z) om1 'plalc ileg {lc {relg ]P uarpllqrJo

  serntJld e{et ol spraruer lll}s pup oapp srq Eutsn sP^\ PuP a[qdopad P ser\ 8uo1'rng

  prempg llllurpld reql aldoad Jarllo () earql lseal le p1o1 dqqrl auauuv luepua;aq '55

  'platC IIPB dlC IrPIg

  lp uarplrqr 3o saJnttrd 8ur1el sp.ry\ aq teql pup apqdopad P se^ . Euol.rng prP/v\pfl

  JJllureld reqr da1uo3 pfl rargo acrlod ualueg plor r(qqr1 altauuv ruepuaJaq 'fS

  'ttoz'zz

  aunf uo plalg lleg L1g 4ce1g o1 r)Ilod ila[]reg aqr palle) {qqtf aDauIlV luepuaSaq 'S',.sppl aql 01{l1,, ol lou tulq re pa11ar[ pue PJaLue) oaPIA

  srq qlr.ry\ Surpuer sem 8uo1'rnC pre^\pfl#lluIEId aJaq/v\ ol a^orP uaql da1uo) pg 'zo

  atnoy Sn uo {qqn apauuv tuPPuaJaC qlrr* leads Pue raslnrJ slt{ ul dors {a1uo3

  pg rarUJO erllod Dallrefl paProrer 8uo1,rng 'rhtr 'raurer oaprl slq qrp\ plalC IFg

  l,1g >pe1g ]p stua^a aql Surproral se^\ SuoFng pJPir 'pg JJIluIeld IIoz ',7.2 aunf u6 '25

  'plau ileg l.1g 4ce1g strulrard rale6 ualilPg aql

  te uarplrr{r go salnpld fiur1et ueru e se/^ araql 1Pq} uIP[duoJ ol uol]P1s allod aqt

  paller peq uauo^r o^\] ]eq] 8uo1.rng 'rl o1 palets dapo3 rargJo Euqaaur slql ry 'r5.faluo)pgJaJgJolaruEuol'rnc.JI^IpueauoSser*]cadsnsu/\{oDlun

  ,{q luarvr satnurur 5r ragy '8uo1.rng 'rIAI IIP{ O13uro3 se/vr aq lPql Pue alrqdopad

 • OI

  'uraraq ,{11ry qfroS tas JI se '29-r sqderBe.red so8alle-a'r pue sleadar 33r1urc16 '9

  8V-=ilirnoJ

  'dl.rado.rd sni

  01 paloru aqs aroJaq 8uo1;ng 'rlAI punorP uaruo^{ EunoLso 8ut.tls ueaq peq aJaql

  pue punoJp ueruoi\^ Sunor( e ppq eq uaq^, qfyv\ Ieap ol JaIsPa ser* SuollnC pJe^{Pg

  JJrtuleld leqr rrer(lN urrg plo],{a;ruuo3 ,(qtourll tuppuaJaq uoz'92 prdy ug '29'11 alo'rd

  l,uplnoJ 1sn( eq 'epuolg Jo atets aql uI auJaqJs prurerdd P uI PaAIoAuI se,,lr fluo1,rng

  pre^\pg JJttureld tpq] np.{hl urrg plol ,!ruuo; {qrourrJ, luppuaJacl :rrsz '9211'rdy ug 't9

  'eplrolC Jo alpls aql uI auraq)s prure:Ld e uI Pa^loAUI sP^\ Euollng

  prp \pg JJ1tureld JI ted.trl urrg pa{se d.ayruuo3 dqroulJ, luepuaJecl rtoz '92 p.rdy ug'o9

  'aruoJulfueuotlansp sH 1oE 8uo1"rnC PJP \Pg

  JJlfureld araq/v\ lle,{ntr uIJA pa{se d.a;ruuo3,tqfoula tuePuaJa6l troz'gz 1rldy ug'6('3uo1.rng pJe^{pg JJpuleld Eurp'reEa.r suopsanb rar{ ISe ol papaaco.rd

  uaqt pue o1ee1d o1 aS.reqt rassal e llPi(l4tr ulrg ParaJJo ,(a;ruuo3 {qroulJ luepua;ag '99'asP) aql uI JolnJasord aql se.,n 'fa;ruuoJ,(qlotutl

  tuepuaJao JauJ a)rlod ltaltrpg pup uortDersur 8ur,rr.rp e.ro3 .,buno) IIoJTPJ ul slPP

  Uno) p peq 'SuopnC pJP,'v\PgJJlluleld ol pueIUIrIE 'ner(W ulJg rroz '92 p'Idy ug'LS

  'pa,uasa.rd aq ,furprien JIaql ler{} alnsua o1 '

  pue SRTgqlP;qs-'m'sallsqam slq or uollsanD ut salPP

  aql uo plau IIeq aql tp {oot aq soapr^ aql palsod seq 8uo1.rnc pre.4 P3 331ture14 '99

 • II

  Jo uortppotuuloJJP lq8rurarro .ro3 pafdepe areld ral{lo Jo lPoq 'alctqaa 'alnlJruJs

  '3urpynq,{ue,, Sutuearu se ,,3ul11artp,, saugap (111) 6:z/9 S 'V'S'U a'uqsdurell n'a51'69

  .,,sasodrnd Jrlseulop roJ pasn d.11enlrqeq pue 'luatuanuoJ ',(ressaJeu eJP

  se r.lrns Eur11a,r,,.p aql Surpunorrns spunolS lo pupl aql IF qlp\ raqlaSol '3u111artp

  p qtr^ pJtJauuo) d1aleurr1u1 pue,{llcerrp ',{.lalerurxord ale qJlqrvt s8urppnqlno

  asoqt,, Suruearu se ,,aBe1JtnJ,, sauuaP fi) 6:Lz9 S 'V'S'u alqsduell'trJN'89'asodrnd aleurlrEal ou qlp\ aceld alenlld Jaqlo Jo

  uoaJaqt arntJnrls IPItuapIsaJ aql olul s{ool PuP,hpoqlne Iry^'\PI lnoqlli\ 'uollJas

  srq]Jo 11 qde.rSered ur paugap se areld a1e,r.ild raqlo {ue ro '(I) 6:Lz9 S 'v's'u ut

  peugap se ,a8ellrnJ lequJprsa.l due slalua d18uutou4 uoslad L{Jns JI JouPoulapsltu

  ego &11n8 sI uosrad,, P leq] salE$ (n1) 6:ft9 $ 'V'S'U alqsduepl map'19

  ',,ace1d qJns aPlslno alq$uaqalduroa Jo alqrPnP aq d11'reutpro

  lou plno/r qJlq,v\ aceld qtns ur 8ur1eu13rJo spunos lo saSetut 3u1$1ursuer1

  fe.n,{.ue ur lo 'Eu1$P)PeoJq '8ur.,!r1due 'Eutplocar 'EuueaqSo asodlnd aqr JoJ

  aJrlap.{ue 'ate1d aleltrd e aprsfn[o] (c) :sasn Jo sllPlsul 'ularaql.'{cenrrd ol Pallllua

  suoslad aqrJo tuasuoJ eqt lnoqlr^{ pue f11ryr*e1un uosrad q)ns JI JouPauapsltu

  V sspl) ego ,tInB st uosJad,, P leql salels (fl6:nV9 $ 'V'S'U arrqsduell'vl3N'99

  .tuau$edao uorlearJau tlalileg aql ro llaluPg Jo u/v\ol aql raqlla qllm uorlrsod

  ou sPloq pue.,(qqr1 allauuv luepuaJac o1 puPqsmi sl ^qql-I

  ueqdarS luepuaJaq '59

  'luaut.redaCI uoIlPeJ)eU llelrJeg luPPuaJaCI

  pup palUeB JO u1\\ol tuppuaJag ,(q pal.oldrua sr ,{qqq allauuv luPpuaJa6 '?9

 • ZT

  '3JSJO s.uelulDalas s,DelUPB Jo u/v\ol luppueJa(I o]

  truqns r{rpa ..{aql }pqt sarntrld PuP srarial ur ,{renrrd s,8uo1lng prP/tpg JJIlulPId Jo

  suortplorn rraql aulltno pup ot trrupe r(qqlr uaqdalg pue fqqrl auauuv sluPPuaJaCI '92

  'dlneder asn PulJo lorluor

  Jo luarueJJoJua /hPl ,{ue ut arrqsdtueg /v\aN Jo alels Jo '11olre3 3o '{runo3 'llalueg

  Jo u/v\ol aqr.{q pa{.o1dua }ou arP {qqlf ueqdar5 pue '(qqr1 enauuv sluepua;ac '92',ben1'rd s,8uo1lng pre^tpg JJITuIPId Surlelorn aq

  o1 frpoqrne ou alpq {qqtt uaqdar5 luePuaJaq pue 'ga1uefl Jo u/v\oJ aqr dq perlr{

  luatupeda6 uortearJau 11a1uefl tuppuaJaqJo rolJarlC '{qqll allauuv ruepuaJaq 'f'z'a)uJo s.ueupalas

  s,tlalileg Jo u/v\ol luPPueJac 3o lsanbaq aql le eSeIlnl lPrluaplsar slq pue slueual

  srq '3uo1lnC 'rhl paqder8oloqd pue.'berrr'rd slq PalPIoh'{uado'rd s,8uo1'rng PrP'/v\pA

  JJrluleld uocln passedsarl dqqrl uaqdal5 luepuaJeq pue Lqqrl ailauuv ruepue;ag 'Z

  'i(lpcrtqnd lserpeorq uaql pue paqderSoloqd

  pue uodn pards aq ,{I.reurpro tou plno/\{ &radord sJJlluleld aql uo &r.ltlDe aq1'zL

  'a8e1lunc IPItuaPIsaJ

  rr4ll ro 1gaqt Jo sqderSoloqd a>1e1 ol {qqll uaqdal5 pue Lqqrl aileuuv sluepuaJagJoJ tuasuoJ .rraqt a,re8 stupuat slq Jo ,tue rou 8uo1.rng pJP/npg JJlluIPId JaqlIaN 'Iz

  'duadord rlaql uo

  pup sauoq Jlaql ul ,{re,\ud ol pallllua aJP strueual slq pue 8uo1'rng PJP' |'pg g1rure14 'oz

  ',,luasald,{11enne st uos'rad

  e Jaqlaq^^ IprJalplutur sr l1 'paldepe l.l.relturs are1d,i.ue3O suollJas.lo'suosJad

 • I

  'PpIJolc Jo elP$ 3ql uI auaqJs

  prueJdd e uI pa^lo^ul Sulaq '&yrrloe leurulrr ur 8u18e8ua sertt Euopng '^t141 'q

  pue iFa.l.re s,8uollng 'rl l JoJ lno IUEJJP/v\ P se^\ aJaI{I 'P:8uo1,rng Pre/v\Pg #nuleld

  Surpre8ar stuatuate5 arutun Eur,u,o11o; aql apeu {a;ruuo3 {qfourll luepua;aq '3'..alnJIpIJ ro ldualuoJ'PeJlPr{

  trlqnd o] uosrad Surrtrl Jal{lo ,(ue asodxa ol Puai IIII\ s/vlou>l pue aslPJ aq ol sl{ou{

  aq qJrq/v\ uorleuJoJur ,{ue 'EurlrJ/v\ ur Jo,,(1p,ro 'uoslad {ue ol [8ur]lectunIuuIOJ

  dlasodrnd,, 'se uolleute;ap Suprlunuor saugaP rr:'Yg S 'V'S'U arrqsdrueg lrtaN '28

  'llaluPg Jo ur\oJ, luPpuaJao ,(q padoldtue puP luaulredac

  uorlparrag tlalilpg tuepueJaCI Jo rolDarICI aql sl ,(qqlt eDauuv luPPuaJaCI 'rB

  .palilpg Jo u \oJ luepuaJaq .{q padoldura st ,(a3tuuo3 LqloulJ, luPpuaJao 'oB

  'uraraq ,(11ry quoS las JI se 'gz-r sqderSe.red sa8a11e-ar pue sleadal JJItuIeld '6L

  NONVNIVIIEM

  'peraJJns seq 8uo1.rnc pJP,/vlpgJJIluIPId saSewep altltund pue "fuolesuadUor

  aq] roJ elqrsuodsa'r ,{11e;anas pue l1ru1o( a're /qqrl uaqdal5 pue {qqt1

  atlauuv,luatuuedacl uortPaJJau llallJPg 'nap.leflJo u/v\ol sluPPuaJac 'aro;araql'gz

  'sa8euep lPlluPlsqns paJaJJns seq 8uo1'rng ':141 "belr'rd

  s,8uo1.rng pre/Kpg JJliuleld pue 6:9b9 $ 'V'S'U a'nqsdurell ff\aN Jo suoIlPIoIA {qqtf

  uaqdat5 pue ,(qqr1 anauuv ,stuepuaJac aqt Jo llnsar aleutxord PuP lraJlP e sy 'LL

 • il.urarar{

  ,(11ry quoS las Jr se ,3g-r sqderSe,rpd sa8alle-ar pue sleadar 33rlure14 '69

  'aJII lpuosJad pue dllunuuoJ slq ulqltt\{ alnrIPIJ

  pue ldualuor ,palleq ot palra(qns uaaq seq fluo1.rnd PrE,/r\Pg JJIlulPId 'sluatualeJs

  anuun asaqt Suplpu fqqtt auauuv luepueJa6l Jo llnsar alerutxold Pue paJlp e sV

  'a.rrqsdure11

  r*a51 ,lla1ilpflJo uJZItr) pup uerussaursnq Surpuelsdn'poo8 e se uo1lelnda,t

  srq o1 saSeruep lelluptsqns paraJJns seq Suopnc pre.upg JJIIUIPId '.sluarualels

  anrtun asaqt Suqeul {qqtt auauuv luPpuaJa6 Jo llnsar alpurtxo;d pue parlp e sV'apqdoPad e st EuolrnC 'rIAI 'q

  Pue

  lua,rpgqr Jo soapn PuP sarnl)rd 8uo1e1 plalC IIPg d1g 4le1g lP sP/\ Suollng 'ryr1 'P

  :3uo1,rng Pre.ry\Pfl

  JJltureld Surpre8a; slueurrtets anrlun 3ur.vro11o3 aqt apeu ,(qqtf allauuv luPPuaJeO.eJrT Ipuosrad srq pue dlluntuuoJ slq uJqll/t alnJlplr pue lduraluor

  ,paJ1eq o1 palta(qns uaaq seq 8uo1.rnc Pre/v\Pg JJIluIeld 'sluatualels anJlun

  asaql 8ur>1eu ,(a3ruuo3 ,{qrorull luppuaJJo Jo tlnsal aleulxo.rd pue lJarIp e sv'a.rrqsdurePl

  ^^a51 ,lla1l,rpg Jo uazrlrJ pue ueurssaursnq Surpuelsdn 'poo8 e se uoqPlnda,r stq

  o1 saSeurep Jertuelsqns paJaJJns seq 3uo1"rnc prp/\{pg JJI}ulPJd ',sluatualels anJlun

  asaqt 8u1>1etu LaSruuo3 ,{.qrorulJ luepuaJacl Jo llnsar alptutxord pue IJaJIP e sv

  '88

  ,Lg

  '98

  '(g

  'bg

  ^qqll atlauuv PUP

 • SI

  Jpau spoo,,v\ eqt ur punore Surleaus ararrr,{qqr1 uaqdal5 luppuaJecl puP aqs ,h11ea,t

  ur ueq.ry\ plelc IIefl d.1g 4re1g le uo 3uro8 serlFltrp t{lpn Supsrsse.,(1pailod.rnd pue

  roparrcl uollperrau ualupg se dlnedpr raq ul Surlce sern i(qqr1 allauuv luepua;ag '56

  .JOl)aJtcl uortearJeu llalupg se sJrtnp Jaq ur SurpeSo asualald aql ul a[qrv\

  dtenrld s,8uo1rng priv\p g Jlluleld pJPe^ul(13urr*ou1 {qqlf allauuv iuepua;aq' ?6'tuelJas rrlqnd e

  sr pup 'uoltetrosse 1go.rd roJ lou e 'luau1redaCI uoIlPaJ)aU llallJeg aql Jo rol)eJl6l

  aql aq ol tlalpeg Jo u./vroJ luepuaJa6l Lq pa,nq ser* . qqr1 allauuv ruPPuaJaC '6

  ',,uo1ttsod lPql ddnJJo

  ,{11ercgyo tal. }ou r(eur aq qSnoqlle 'qcns se uorleu8tsap raqlo lo luaulutodde

  'uo1pa1a srq uodn luPAJas lrlqnd e PaJaplsuoc st uosrad V'uollJury leluaruulano8

  e Suruloyrad asrrruaqlo suoslad pue 'srorn( 's1ue11nsuoc 'slo1e1st8a1 'sa8pn(

  Eurpnpur Soaraqt uorsr^lpqns 1et1lr1od,{ue ro alqs aqlJo aa{oldtua ro Jr)[#o

  ,(ue,,8uruearu sp,,tuelJas ctlqnd,, P sauIJaP (11) z:oi9 S 'V'S'U alqsduepl ma5i'26

  '.,aruJo slrlJo arnlPu aql ul luaJaqul dpealc Jo "v\el {q -H uo pasodtul

  ,{fnp e Suru.rog,lad uro13 sure{ar dlSurrnorq ro largSo slqJo lJe ue aq ol slrod'rnd

  qJlqi lf,e pazlJoqlnPun ue slluruol r(1flumtou>1 aq 'raqtoue UIJPq ol Jo Jaqloue

  roJlasurq lsauaq ol asod,lnd e q]r.^ Jr louearuaPslul eJo dr1lnE sl'(ll) z:ol9

  S 'V'S'U ur pauuap sp tuplras ct1qnd,, P leql salers :.fb9 $ 'V'S'U a'rrqsduell 'r'rap '16

  'llrlueg Jo u^\ol luPPuaJacl dq pa'rrq sP/v\ puP luauruedac

  uorlearJau llaluPB luepuaJacl Jo rolrarlo aql sl(qqtr elleuuv luepua;aq 'o6

 • 9T

  .lle( ol o3 p1no.,,r SuoFng .ry1 ,aSreqr ssedsarl IeuIruIrJ aql 01 dr11n8 peald lou

  prp Euol.rng 'rl trJl Suopng pre,^^PgJJtluleld PIol {a;ruuo3 Lqiourll luepua;aq 'for

  plalC ilpg,(1g 1le1g se ui\ool dlrado'rd lrulrerd

  ralplA tlallrPg aql uo sAIrP lou plp Pue ,(1uo .'fi-radord srq Jo lsa aql ol '(ompoo't cyqnd

  eql uo qrpo)-ous srq a^orp $3ers srq 3o raqr.ralx e ro) EuolJnc prP.4 Pg JJIluIeld 'zol

  'asneJ alqeqo'rd lnoqlL\\ pue dlsnopllPru Panssr servr '{a;tuuo3

  ,(qroulJ luepueJaCl Lq Suopng prp^\pg JJIruIeld $ureEe lurelduro3 aqa 'ror

  'ralupg Jo u1v\ol tuepuaJao Lq padoldtua st ,{a;tuuo3 ,{qrotutJ, luPPuaJaCI 'oor

  .urarar{ d11ry qrroy tas Jr sp 'g6-r sqde.r8ered sa8alle-ar pue sleadar JJl}uleld '66

  'sa8eruep a,rr11und pue rLrolesuaduor

  Ieltue$qns Pa'IaJJns seq SuopnC PrE"t'PgJJIlulEId 'ub9 S'V'S'U a'rrqsdruepl

  -,vr.a1q 8ur1e1op i[qqq apauuv ]uPpuaJa6 Jo ]lnsar aletulxord PuE lJarlp P ry'86

  JJrluleld aql ol tureq EulsnerSo asod'rnd aqr roJ ualupelas aqrJo

  Sanbaq aql tp aJgJo s{upurtJalas s,llal}Jeg Jo u/KoJ luPpuaJacl ()1 uaql Palllulqns

  pue drradold s,EuopnC pre/!\Pg JJlluleld Jo salntrtd >1oof ,{qqr1 allauuv 1uepua3a6 '26

  'Euollng PJe/rtPg

  JJIlureld ot uJeq Eursner 3o asod.rnd aq:l qllf\ slJe Pazrror{lneun PalllturuoJ

  ,(13urmou>1 pue aruJo raq Jo rolor aql la.pun Sutlre se.r,r. .,{.qqr1 allauuv luepuaSaq '96

  'a8eirpnr lelluaPlsar srr{ pue s]uPual srq '3uo1lnC 'JI tr Jo "benr'rd

  aql BulrelorA pue sa;nlard 3ur4el &ladord s,SuoFng prP^^pEJJlluield uo Pue

  fSEEIrv-iis-MI

 • LI

  ']lalueg Jo u/t{oJ luPpuaJac '(q parrq se'ry\ PuP luauupdao

  uorlearrag 11altJpg luePuaJa6l Jo rolcarl0 aql sl dqqtt ailauuv luPpuaJa0 'ort

  .uraraq d.11ry q}roJ tas J{ se 'gor-r sqderSered sa8a11e-a.r pue sleada'r33rru1e16 '6or

  sifivTSNni-rqqnTTrdiiEv-iniE

  f iia-ur tiE?tffi -116 r IEaff a UlTslllu fr -'i.15 illEaJ6-trffi

  'ff\el luauasea arrtldursard

  luaJJnJ Japun crlqnd lerauaS aql puE ,b,radord slq ol8ur8uo1aq ,(e,n3o lqSu e uo

  Surssedsar] roJ Palsarre aq lou Plnor 8uo1'rng PrP'vrPg JJIluIeld pue der*3o rq31'r ortqnd

  e se.rvr LertppoJ aqt leqt ulr/\ou>l a^Pq plnoqs Jo /v\eu{ da;ruuo3 dqforull luepuaJa6l '8oI

  '966r ur a,irqsdrue;l

  ^raN ,llallJpg ur uprussaursnq e Sururoraq aJuls PJoJaJ uPalJ s,8uo1'rng 'Jhl IIos ol

  asoqr pue . rorsrq s,Suoylng prP.llpg JJIluIeld ,vrau{ La;ruuo3 dl{fotulJ luepua;ag 'Zor

  'ssedsarl IeuIulIJJ Jo aS.reqr

  aqt ot eald .,b1nfl e Euualua olur SuollnC 'rl i arraoJ o] lrarls der 8uo1 e q1!v\ JIIoqoDIe

  ssalauoq e se lsed s,Suopng pJelvrPgJJIlurPId Pasn '(a3ruuo3 {qrorut; luPpuaJeC '9or'ueI

  ul tulq areld o1 SuroE se,tr,{a31uuo3 Lqroull luPpuaJac reql parPrs sP^\ aq esneJeq

  ssedsarl lpurulrr) Jo lurelduro3 eq] 01 dr11n3 pald SuoFnc PrP,'\.pg 3;1rure14 'sot

  .aurrlJoq pa{lv aqt rapun dr11n8 peald lou Plnor aq leql Euopng pJe/v\pg JJlluleld

  plot.{aJruuo; ,{qlourll tuppuaJa6 'aulr})06l pa$lv aql raPun eald '{fynE P ralua Plnor

  Buo'ng 'JIAIJI Lagruuo3 ,{qroulJ luePrlaJaO pelsP 8uo1.rng prP"!\Pg JJIlulPId '}or

 • 8I

  uo Joord Jo uaprnq aqr ParPId faql 'pealsul 'sllPr] allqou.'v\ous aql PuP z$redo"rd srq

  ssaJJp of /{.D/ pDor )Uqnd aql asn ol }qBIJ aql aAPq lou plp {f'rado'rd s,8uo1lng pJe/t{Pg

  JJltureld ]pr{l .^^or{s o} }lalupg Jo u^\oJ luppuaJeo uo se/v\ JooId Jo uaprnq aql 'EtI

  'ssarord anp lprnpeJord ou {r!r* drradord slq

  ol3u1Euo1aq Le,r3o lqSu aql Eurssatre uo.r; Euopnc pre,ry\Pg lJlrurel4 patua,ra'rd leql

  sraplnoq aqrJo 8uoe1d aqt patprlsaqrro 'DaltrPgJo u^l,ol luePuaJaqSo aadoldua PuP

  luaul.redao uortear)au nalilpg luppuaJaq Jo roparlcl '{qqll ellauuv luepuaJaq '}rr',,eJtJsn(

  Jo uorlpJlslulupe pue 'snel aqlJo uoqelald,ralur ppredtul uP aq aJaql teql'JaIJPJPqJ

  pue ,dlado,rd ,,{1,raq11 ,aJII slq 'lenpnrpur ,{rala 3o s1q8rr aqrJo uol}e^rasa.rd aql ol

  Ieituassa si 1[l],, lEq] salets uonntrtsuo3 alqsdueH ,\{aN aq}Jo I lrPd 3o 5 alorgy '[n.,,puel aql

  Jo /\\pl aqt ro 'slaad slq Jo luatu8pnf aqt ,(q 1nq 'a1epa ro ,(Uaqll 'aJII slq Jo pa'mrdap ro

  palrxa ./v\el aqlJo uorlcalord eqlJo lno lnd'saflalnud Jo'salJlunluut'rblado,rd srqSo

  palr"rdap ro ,palodsap ,pauosudtur 'pa1sa.uP aq lleqs laa(qns oN 'lasunoJ pue Jpsutq

  ,{q ,asuagap slq ul prPaq {tlry aq ol pue 'ace3 ol arPJ tulq lsute8e sassaull/K aq} }aaru

  ot UIasuIq 01 alqero^eJ aq.{eu leql s;oold 11e acnpold o1 1q8u e aAPq 11eqs rrafqns

  dran[a],, tpqt salPls uollnlllsuo3 a'nqsduPH ^4\aN aqlJo r uPd aqrJo Sr aprgy 'zII

  ',,r{lted e se.t\ sasPJ qJns uI pa}seJalul

  sarl.rpd aqlJo Lue qrrqlr- ul uollJe IIAIJ e Jo ISIJI aql ul 'a)I Jas ruory uoltdtuaxa ldalxa,asneJ Lue roy torn( e se lls ol paglenbsrp aq plno/v\ oq'vr 'asel due 3o uolslJap aql uI

  {t)p lleqs rarrJJo raqlo ro ueru}Jalas o[u],, tpqt sa]e]s 9:t $ 'v's'u a'rrqsduepl /v\aN 'III

 • AT

  'JIAI'la^e,^^oH'JaDpu srqt ulJJFureld aql lsuIeEP ua>lel suollJe aqrJo ued P uaaq

  a^eq tou plnoqs 'pue1.reg selSnoq ',r41 'p.reog 8uruue14 llaluPg aql ol antleluasa,rda,t

  pup upurlJalas sltil'9:tt $ 'V'S'U a.rlqsdueg./vtoN qlll\ eJuPProrJP ul 'ozr

  'palrolq sassaulsnq s,8uo1lng 'rI I ol ssaJrP aq] qll^{

  ssaursnq lplual u1s fu1unoc ssoJJ srq pup ssJulsnq lelual UIqEJ u/v\o slq ol sanualal

  pasPorJur 1v\es .,(lalerpaululI puPIJP) '.ry1 "{r'rado.rd s,8uol'rnc PJe-/$pa JJI}uIeld

  tuo{

  ollur JalJenb auo sassaulsnq Suqaduror surT.o'puepeg selSnoCI 'JI tr 'preog Euruuel4

  ualueg ar{t 01 a^rtp}uasaJdar pue ueulJalas 'uall.reg Jo u^\ol }uPpuaJacl y '6tr'uoIlnlllsuoJ

  alqsdruell ,v\aN aql rapun rurq ot paalue.renE slqEr"r fuado'rd slq Jo Suopng

  '161 a,rr.rdap ol tJP snol)llPtu,{lye.rtrqre ue se.d{ sIqJ 'ssaJo'rd anp le.rnpalo'rd ou qll^{

  ,{erne lqEu dfrado,rd teqt {oo1 ttaprPg Jo u/v\ol Pue luaru}Jedaq uorlearJag DalUPg

  ,{qql-I auauuv stuepuaJa0 pue s;ead r raao roy rhrado'rd srqSo $Pa aq} ol dllra'rrp

  ppoJ aql re,ro ,(emgo lq8u aqt pado(ua peq {r,radord s,8uo1lnc pre/v\Pg JJIIUIPId '8lr

  .urq uro{ uelpl a.rarvr slqSp rbradord slq aJoJaq asPJ slq an8re lo 'aJuapr,ra srq luasard,Eurreaq e puatle ot arupqJ ou 8uo1,rng preaPgJJllurel4 a,re8 sluepuaJac aq; 'hr

  '8uo1lng 'JI I otr uarrt8 ssaro.rd anp leJnpacord lo

  aJrlou ou r{tr^{ slq8rr s,,t;ado.rd slq ulog JJo lJlluleld eql lnl ot s{JoI Jo luaruaJPld aql

  alnrexa pue azrue8ro oJ 'luarugedag uorlarJau nalrJpg tuepuaJao Jo JolcarlcJ '{qql'I

  auauuv luPPuaJa0 qfl/\\ palro.^^ argJo s.uPlul)alas s,llalUPg 3o u"'ro1 luPpuaJa(I '9rr

  .stq8r.r trrrado,rd srq pueJJrlureld aqt ot paao sI lPql ssacord anp le.rnparord

  aqt ]noqtr,t,\ ssaJrp aql 3ur4co1q pue $l)or aqt Sulreld Lq SuoFng prP'/v\Pg lJ!1ute14

 • oz

  pue iuorlce srql SurtnJasord

  rllp\ uorDauuoJ urJJrturpld aq],tq par.rnrur slsoJ pup saaJ,sr(au,ro11e 11yla,rrqsduepl

  ^{aNJo arets aq}Jo s/v\el aqt {q p"pl*lad tuatxa Fallry aqt or se8eurep alrtrundluorlce qqr EurLrl rfun( aqr dq paururatap aq ol pue

  ilno) srqtJo strturl IeuorlJrpslrn( aql ulqlrl\ tunourp ue ul saSeurep d;olesuaduo;

  :s^{olloJ se ',(1p,ranas puP

  {1turo( '.stuppuaJaO aqt tsure8e luatu8pn( spupuap dllryrcadsarJJrturpld 'gUOCgUgHlA

  'saEeurep lPltuPtsqns para#ns

  Suoy.ing pre^\pg JJIrurpld 's8uueaq rrpJ pup ssarold anp ot saalueren8 s,a.uqsdtuepl

  ^raNJo atpts aqtJo suortelorl sluepuaJaq aqtJo tlnsar alerurxo.rd pue tJeJrp p sV 'zEr

  's1q8r.r rQ"radord sn{ $ol aq aroJaq 8u1"reaq lerpedulpue rrpJ e Euolrng prp.trpg lJlturel6 panr"rdap uortnlrlsuo3 arrqsdueH

  ^\aN aIF pue

  satnlels alplsJo suortealo:d ssarold anp IeJnparo.rdyo suortplorl.sluppuaJaq eqJ 'rzr

  'tlturad Surppnq e log a8reqc aruetldtuor

  -uou eJo llnsrnd ur pue sJaplnoq eqt Jo tueuareld aq] ur lpluarunJtsul sp,ry\ pUPIJP)

  .J

  'q

  'P

 • TZ

  r.uoc' J a u u ru PeoJ@3uol J ry Jabro6'Lg (.o9)

  zrg6o HN'naluegLbt xog'g'6

  a5 or4' zroz'fl d.renuef :pale6lzo aino11 gn 95fr

  'radord pue 1sn[ suaap uno) stq] seJaIIar raqilry pue raqto qrns 'P

 • Z IIflIHXI

 • t,yt/ f t:01 to s l0t/-cl/f0 ua pallr.t.j

  00'000'02I00'0zl

  I io t SDVd

  ,102191ft J0 str rno ciltrcltSslrpoJJ Prm slucru,(t:(l lEiol

  s?6rtlt{J ltio-LJ pl?,l\pJ';uolrlri lu$pu3Jco

  t()l.l.\rl(tlO.l \l "l !''l.l\\'\lil :I.1.! 0

  600e/6e/t. :paqls atD0(ul14sns ul :ripni oN Pcllt^tloJ :.letillO lul?{pnI) lt:trl 6C0Z/90/S0

  ,$1n9.1o 3u1Pul.issBdsarl luuttturJ I(Oulsuttd'?cqw:.lalu,tO'Lrstpnf)!0!l1so(lslg 6002i90/!0

  60ae/tuz :patps atDo(uretsns ur ?ipnf oN'pou.^uoJ:lccllto lc!?1pnl) lttlJJ, 600481/t0

  Qcl{! ;o

 • 'olEls eW Jo iftlu8lp puE oceod eqt tsorE:

  'I

  Ii

  I

  I

  dq -ra1uo o

  aclTod l1ar?'eg oql1 loLI pTo? dlleuos:ed gu"raq -:arJF. ETBOU IIN uoTle.:lsTgal HN Bur:reeq d alagqe,rpa{Je-T1

  ,,r{)poc-ou6,,, e ur .a8eu8;s:edo.:cl r{f,Ts,sasrua:d pa;nJas e .dl:edo:d pTaTJ sr?f,uTJaJdJa?Pl1 l?oflJBg oql gso-rJ d;Burr.rou>1 prplu?puoJopernt?quI 'r'^lsue or pleq aq ptnoqs luppuoJop srll qclq.tl ro3 ar.ntrsdumg nd?N Jo sn'el ?qtr pur" 'Z':'9 t 9 ' VSu ol f:e-quor . .d suclsbJL. .f eutult:J . . .

  ' Jo osueJJo aYt llwuloc p1p 'a1rts puu ftunoo pr?s ui leluofff..9o,,or'' ']c ii,qgg.l+,"*,' '' rerqir.iiibic so

  ^vfriio.7.aHr No' ' ' ''rl6r'jies #? b.jirou. pfdry .i jni.Jiij. . .rvt"*t:il" .

  ,*,,".:tt ':.:.t{i lor tr Ha^ 'wnior fl

  I

  I

  -# rloHrolo3 rtll'A{

  e* Lb[ uno-rg fflffi ..!u x:s

  " " ':r it j'.i:y ,ill,g,,1on:i::iy Bfll*Xld,pu r^o*

  c3I1n3U 3CN=-lorA gtts3tf,too Tt-l-NlV-IdWOC ', 'ia4\xduxl?Hl ry;M Jr aaragf,

  +fG)ooo

  #NL*ery'ryv-#rs4cb0

 • d lo r 66ed (9002/0u0 Lt Q-?gzz-siHN

  'leul e lP AIISE lou pus lu6ils ulPuJaJ o] lH9ld ll/{'Ileqq u//\o Atu uo ,!nse1 o1 pue :one1,,(rlr ul sssulu llec pue of,uapr^"a luasard o1 IHgIU Aill

  "{alugge,{uj q6nc.rql ro 1a*itu u:ar4 uogsenb pue eu lsure6e sasseulgualil arEJ 01 p6u pue rfuunpoddo or4 au: sa,rb srrjl 'sssaullfn pe uo4sanb oug'resq 'aes 01 iHglu Al,ll

  '1814 crlgnd pue Ap6os e ol lHglu Al,1;(s)e6reqc

  6tl] 0l se slq6u rEuolnlgsuoo 6urd\ollo] aq] dn ounr6 ule I teq] OION ro AJllne 6urpee@ ,{q tBql puelsrapun I'OION ro A-Lllng PeaJd ol aneq

  ]ou op llls I uttal su..l] 6uru6s raile uo^ ]er4 pue O1ON.lo Alllne peatd ol ^eq Jou op I leq p:plsrapun I

  lueLussss? Alleueo snloC0'000'L$ pacxa oI lou ulJ e 1o ,{11eued uJnuxElu e o} lcafqns 'apudo.rdde sJaplsuoe }l uosarislp slt ur se ,aJuapas qcns asodtur ,{eur pno3

  Ll} }Erll pue uor}elcn e. se g6no.rq sr lurepuro: slr11 }eL{} gNrilSH:C Nn I m':a{*re1

  h (^ ^^,,,^^-.;^ , a,,,^^ ^6 /,q pu+ueosruqr vu,ev ont,tr ,{qelaq 1 '6Uiop UJE I }BtlA /IAOUX pue pUPISJpUn I ':arirnel e lue/vl IOU Ap I

  lF pue :aAmeq ,{t-u i.lllrr pagsgs t.tre I aJlqsdulegMeN ur arlJ?rd q peptupe reArvre; e itrq pepase:da: ue 1

  'asuadxa umo {uj 1e oursooqo urno Au 1o JadiaEl B ,{q peluasardel I iBr.{} pue}sJapun I.J(x\flsads.l H=Hlo ld

  'asuauo ]uanDosqns e .lo; veeA o^41 uer4 aJoul Jou sr{luouJ g ueql s$al lou pub. asuago lsJu e ntr ;.aAeuo uelll aloLu rou s{ep 96 ueq} ssol }ou ro1 esucrt ,{r.t,t sloneJ ,4eur uno3 qLl} 'qg;SgU VSI 0l }uansJnd

  ]uaonur ail] ]o alep eqy uo a6e 1o s:eaA ;7 p{ ;ou ure I Jl -asual;o }uanbesqns Jo puooas e Jo} luau:ssass,{1euod snld 69'9999 io aug rrnulrutrlr pue asual}o }sr4. e .JoJ pesodtul oq lleqs lueurssasse {lleuad

  snld 96'9999lo au4 rrrnuluLrr e 'papu uot ]l 0L:6LL VSE :-IOHOOTV JO NOISSSSSOd lnJMV"lNn I]uEurssssE {1euad snld 99'996'7$ JO lNll V CNV lNf Nt U\.J 3NO Sl UONVSy\=CSI'\

  v uoJ AllvNld runrulxvl l 3Hf )ouaaulopstul e 1o ui11rn6 sq plno/v\ 1 'pouad res^ ue^3s e ul eur]puoces p asuo#o stul,o palcl^uca jl '?,g:gevsu :Notlvcontu/NotsNSdsns u=tjv gNll\ru3do n

  'lee{ e ueq} arour rou strep (09) Iyts ueql ssel }ou;o portad e JOI st3lqa^ iolotlt s elepdo oi ]1169 Jolpue esuao11 Aul asol llrls J 'asue#o puocas E J0 pel.clluoo

  ,' .',^...^^^^^^ /Jt +ueurldoou rrlleUd snlcj p6'gpgg uetll ssel lou poull oq pue s,{ep (Og) dfls }o poued e JoJ aplqo^.rolou e eprado oi iq6u .roTpue ssuagl Xu aso; llpr.ls | 'uoull^uor uodp '6L:gg4 VSU ;gNnHO SS:..I)f,3U n

  'luoulssasse ,lpuad snqd 6g-gpp'7$ JO SNli V CNV lMf Nl UVS^

  3NO Sl UONV3I4:OSII\I VUOI J-ivN:d nlnt/Ilwt^l JHI 'rouBulp$u e 1o,{i1tn6 aq plno^ ; 'pouedqluoru (zt,) a^lo/'rq E ul 3ujn pumes lol asue]lo aql ]o pl31 uo3 ll '1.:89e vsu :o=ulnoSu 3sN33l1 n

  ;q1rvr pa6:eqc ueeq ^eq +o l/ /

  eleFl

  I qclr.lr\r ol 'auo ueqJ e:otu aq ereql ,! '1u1e1du.loo fuene pue qoa o] dldde tpqs /uolq spaul sluaulslels 3q INOrtv-loln

  slHclH J0 HSNV/t1 CNV IN3rugg3'lMONy3V (umou1 ;r)iequnN asc

  :auJeN 3se3

  :auEN uno:i'AL3 110UUV3 NXSFirXOt{'r3'!SlA

  s n'U u' alls's]Jno3',un lA//: dtltlH3N\rUg lvtSrgn{'

  3UlHSdl,lNVH A =N JO SJVIS 3HI

  nJ&

  J"'v4art'y' f"ffi2'9 -/t -4r1(/ // / r / ,/)