Top Banner

Click here to load reader

Debata finansowa

Jan 12, 2016

ReportDownload

Documents

torgny

Debata finansowa. Nowa ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240. Cele nowej ustawy o finansach publicznych:. - poprawa przejrzystości finansów publicznych; - wprowadzenie wieloletniej prognozy finansowej; - wprowadzenie budżetu zadaniowego; - PowerPoint PPT Presentation

 • Debata finansowaNowa ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240

  VII Samorzdowe Forum Kapitau i Finansw, 6 padziernika 2009 r.

 • Cele nowej ustawy o finansach publicznych:- poprawa przejrzystoci finansw publicznych;- wprowadzenie wieloletniej prognozy finansowej;- wprowadzenie budetu zadaniowego;- poprawa racjonalnoci wydatkw;- poprawa funkcjonowania audytu wewntrznego; - wzmocnienie norm ostronociowych w budecie pastwa oraz w budetach JST;- wprowadzenie zmian w zakresie gospodarowania rodkami europejskimi i innymi rodkami pochodzcymi ze rde zagranicznych, niepodlegajcymi zwrotowi.

  VII Samorzdowe Forum Kapitau i Finansw, 6 padziernika 2009 r.

 • Gospodarka finansowa jednostek samorzdu terytorialnego - nowe rozwizaniaZmiany w zakresie samorzdowych form organizacyjno-prawnychZmiany w zakresie gospodarki budetowej Wieloletnia prognoza finansowa JSTZmiany w zakresie gospodarowania rodkami europejskimi oraz innymi rodkami bezzwrotnymi

  VII Samorzdowe Forum Kapitau i Finansw, 6 padziernika 2009 r.

 • Likwidacja gospodarstw pomocniczych

  Spord najwaniejszych zmian wprowadzonych przez now ustaw naley wymieni likwidacj podstawowej formy organizacyjno-prawnej tworzonej zarwno przez pastwowe, jak i samorzdowe jednostki budetowe, tj. gospodarstwa pomocniczego. Zakoczenie likwidacji gospodarstw pomocniczych i zakadw budetowych ma nastpi z dniem 31 grudnia 2010 r. Zmiany w zakresie samorzdowych form organizacyjno-prawnych

  VII Samorzdowe Forum Kapitau i Finansw, 6 padziernika 2009 r.

 • Ograniczenie dziaalnoci zakadw budetowych do wybranych sfer

  Utrzymano funkcjonowanie zakadw budetowych jedynie do tych, ktre prowadz dziaalno w zakresie:- gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami uytkowymi;- wodocigw i zaopatrzenia w wod, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ciekw komunalnych, utrzymania czystoci i porzdku oraz urzdze sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadw komunalnych;- kultury fizycznej i sportu, w tym terenw rekreacyjnych i urzdze sportowych;- utrzymania rnych gatunkw egzotycznych i krajowych zwierzt, w tym w szczeglnoci prowadzenie hodowli zwierzt zagroonych wyginiciem w celu ich ochrony poza miejscem naturalnego wystpowania;- cmentarzy. Zmiany w zakresie samorzdowych form organizacyjno-prawnych

  VII Samorzdowe Forum Kapitau i Finansw, 6 padziernika 2009 r.

 • Likwidacja rachunkw dochodw wasnych

  Wyjtek odnoszcy si do JST. Jeli JST prowadzi dziaalno okrelon w ustawie o systemie owiaty, wwczas gromadzi na wydzielonym rachunku dochody okrelone w uchwale przez organ stanowicy JST, a pochodzce w szczeglnoci:1) ze spadkw, zapisw i darowizn w postaci pieninej na rzecz jednostki budetowej;2) z odszkodowa i wpat za utracone lub uszkodzone mienie bdce w zarzdzie albo uytkowaniu jednostki budetowej.Zmiany w zakresie samorzdowych form organizacyjno-prawnych

  VII Samorzdowe Forum Kapitau i Finansw, 6 padziernika 2009 r.

 • Dotycz one m.in.:przesanek tworzenia rezerw celowych (art. 222);zrwnowaenia budetu jednostek samorzdu terytorialnego wzakresie wydatkw biecych - na koniec roku budetowego wykonane wydatki biece nie mog by wysze ni wykonane dochody biece powikszone o nadwyk budetow z lat ubiegych i wolne rodki (z zastrzeeniem art. 242 ust. 3);jednoznacznego okrelenia elementw uchway budetowej;skrcenie czasu na uchwalenie uchway budetowej do 31 stycznia roku budetowego (art. 239);uszczegowienia elementw, ktre zawiera powinno sprawozdanie z wykonania budetu JST (art. 269);obowizku przedkadania organowi stanowicemu przez organ wykonawczy JST, w terminie do 31 marca nastpnego roku budetowego: sprawozdania rocznego z wykonania budetu tej jednostki, zawierajcego zestawienie dochodw i wydatkw wynikajcych z zamkni rachunkw budetu jednostki samorzdu terytorialnego, w szczegowoci nie mniejszej ni w uchwale budetowej, sprawozdania z wykonania planw finansowych jednostek, dla ktrych organem zaoycielskim jest jednostka samorzdu terytorialnego, informacji o stanie mienia jednostki samorzdu terytorialnego.wyduenia do 30 czerwca terminu dla rozpatrywania przez organ stanowicy materiaw umoliwiajcych rozstrzygnicie kwestii absolutorium (obecnie do 30 kwietnia).Zmiany w zakresie gospodarki budetowej JST

  VII Samorzdowe Forum Kapitau i Finansw, 6 padziernika 2009 r.

 • Nowy (kontrowersyjny?) wskanik zaduenia

  Art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych

  1. Organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego nie moe uchwali budetu, ktrego realizacja spowoduje, e w roku budetowym oraz w kadym roku nastpujcym po roku budetowym relacja cznej kwoty przypadajcych w danym roku budetowym:1) spat rat kredytw i poyczek, o ktrych mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z nalenymi w danym roku odsetkami od kredytw i poyczek, o ktrych mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,2) wykupw papierw wartociowych emitowanych na cele okrelone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z nalenymi odsetkami i dyskontem od papierw wartociowych emitowanych na cele okrelone w art. 89 ust. 1 i art. 90,3) potencjalnych spat kwot wynikajcych z udzielonych porcze oraz gwarancji do planowanych dochodw ogem budetu przekroczy redni arytmetyczn z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodw biecych powikszonych o dochody ze sprzeday majtku oraz pomniejszonych o wydatki biece, do dochodw ogem budetu, obliczon wedug wzoru:

  VII Samorzdowe Forum Kapitau i Finansw, 6 padziernika 2009 r.

 • Nowy wskanik zaduenia - wzr

  gdzie poszczeglne symbole oznaczaj: R - planowan na rok budetowy czn kwot z tytuu spaty rat kredytw i poyczek, o ktrych mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupw papierw wartociowych emitowanych na cele okrelone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, O - planowane na rok budetowy odsetki od kredytw i poyczek, o ktrych mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierw wartociowych emitowanych na cele okrelone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spaty kwot wynikajcych z udzielonych porcze i gwarancji, D - dochody ogem budetu w danym roku budetowym, Db - dochody biece, Sm - dochody ze sprzeday majtku, Wb - wydatki biece, n - rok budetowy, na ktry ustalana jest relacja, n-1 - rok poprzedzajcy rok budetowy, na ktry ustalana jest relacja, n-2 - rok poprzedzajcy rok budetowy o dwa lata, n-3 - rok poprzedzajcy rok budetowy o trzy lata.

  VII Samorzdowe Forum Kapitau i Finansw, 6 padziernika 2009 r.

 • Dugookresowa perspektywa prowadzenia gospodarki finansowej JST. Bdzie obejmowa okres nie krtszy ni rok budetowy wraz trzema kolejnymi latami. Minimalny okres przygotowania prognozy bdzie podlega obowizkowemu wydueniu na okres na jaki przewiduje si limity wydatkw wieloletnich. Prognoza bdzie uzupeniana (przeduana) nakolejny rok budetowy tak aby kadorazowo obejmowaa rok budetowy i co najmniej trzy kolejne lata.Uchwa w sprawie WPF organ stanowicy JST uchwala po raz pierwszy ni pniej ni uchwa budetow na rok 2011.Wieloletnia prognoza finansowa JST

  VII Samorzdowe Forum Kapitau i Finansw, 6 padziernika 2009 r.

 • Wyodrbnienie w ramach budetu pastwa budetu rodkw europejskich. Zmieniony sposb patnoci dla beneficjentw dotacji z UE.Odrbny podmiot patnik Bank Gospodarstwa Krajowego dokonujcy patnoci na rzecz beneficjentw.BGK dokonuje wszystkich patnoci w programach na rzecz beneficjentw z rachunkw otwartych w BGK przez ministra finansw z wyjtkiem wydatkw w ramach projektw pomocy technicznej. Oznacza to, e patnoci realizowane przez BGK s jedyn form przekazywania rodkw beneficjentom i tym samym nie maj formy dotacji rozwojowych.Zmiany w zakresie gospodarowania rodkami europejskimi oraz innymi rodkami bezzwrotnymi

  VII Samorzdowe Forum Kapitau i Finansw, 6 padziernika 2009 r.

 • Wejcie w ycie ustawy 1 stycznia 2010 r. , alewikszo spord nowych lub zmienionych instytucji gospodarowania finansami nie bdzie miao zastosowania do budetw JST na 2010 r. Ma to zapewni samorzdom odpowiedni czas na przygotowanie si do ich wdroenia.Czy samorzdy zd si przygotowa do stosowania nowych przepisw?Art. 243 i art. 244 ustawy o finansach publicznych (nowy wskanik zaduenia) maj zastosowanie po raz pierwszy do uchwa budetowych JST na rok 2014.

  VII Samorzdowe Forum Kapitau i Finansw, 6 padziernika 2009 r.

 • Obawiam si e uchwalona przez Sejm RP w nieoczekiwanie przyspieszonym tempie - cho w typowym, bo przedwakacyjnym okresie - nowa ustawa o finansach publicznych nie do, e nie rozwie podstawowych problemw systemowych finansw publicznych w Polsce, to wprowadzi spore zamieszanie, kreujc przy tym dodatkowe koszty. Te ostatnie wi si choby z likwidacj bd przeksztaceniem dotychczasowych form organizacyjnoprawnych sektora finansw publicznych lub te z koniecznoci badania przez biegego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego JST, ktrych liczba przekracza 300 tys. mieszkacw. Zamieszanie za jest spore i wie si chociaby z rnymi terminami wejcia w ycie istotnych zmian proponowanych w ustawie.KOMENTARZ SAMORZDOWCALesaw Fija, skarbnik Krakowa

  VII Samorzdowe Forum Kapitau i Finansw, 6 padziernika 2009 r.

 • Zmienia si filozofia postrzegania samorzdw przez centralne organy pastwa. Przestajemy by podsektorem samorzdowym sektora finansw publicznych. Wydatki budetu pastwa na subwencje dla JST (w tym rwnie cz owiatow) przestaj by podstaw roszcze JST wobec pastwa. Kategoria potrzeb poyczkowych budetu ograniczona zostaa wycznie do budetu pastwa, za zasada jednoci materialnej budetu JST zostaa kolejny raz (po tzw. korkowym) zamana poprzez wczenie do budetw JST wojewdzkich i powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznych wraz z zadaniami mogcymi by z nich finansowanymi. Na tym tle rodzi si pytanie: a co z NFOiGW oraz jego wojewdzkimi, powiatowymi i gminnymi elementami? Czyby o nich zapomniano, cho to o nich mwio si gwnie przy pierwszych podejciach rzdu do

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.