Top Banner
Datové schránky – konec obálek s pruhy Petr Stiegler Ředitel sekce rozvoje služeb a e-Governmentu Česká pošta s.p. BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009
21

Datové schránky - konec obálek s pruhy - Petr Stiegler, Česká pošta

Dec 18, 2014

Download

Documents

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Datové schránky - konec obálek s pruhy - Petr Stiegler, Česká pošta

Datové schránky –konec obálek s pruhy

Petr StieglerŘeditel sekce rozvoje služeb a e-Governmentu

Česká pošta s.p.

BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009

Page 2: Datové schránky - konec obálek s pruhy - Petr Stiegler, Česká pošta

BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009

Zákon o eGovernmentu

Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentůSchválen PSP ČR 25.6. 2008Schválen Senátem PČR 17.7. 2008Publikován ve Sbírce zákonů 19.8.2008Účinnost od 1.7.2009

Page 3: Datové schránky - konec obálek s pruhy - Petr Stiegler, Česká pošta

BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009

Elektronické úložiště, které slouží k:• doručování dokumentů orgánů veřejné moci,• provádění úkonů vůči veřejné moci.

Datová schránka

DATOVÁ SCHRÁNKA JE:

Email ani elektronický archiv !

• Zpráva, dodaná přes datovou schránku, plně nahrazuje doporučenou zásilku, a to i do vlastních rukou !!!

DATOVÁ SCHRÁNKA NENÍ:

Page 4: Datové schránky - konec obálek s pruhy - Petr Stiegler, Česká pošta

BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009

Druhy datových schránek

Datová schránka orgánu veřejné moci

Zřízena do 90ti dnů od

účinnosti zákona, centrální

orgány, kraje, obce, měst.

části, ČT, ČRo, zdrav.

pojišťovny, samospr. komory

Datová schránka právnické osoby

Povinná pro PO zapsané v

obch. rejstříku, zřízena ze

zákona do 90ti dnů od

účinnosti, nebo bezprostředně

po zapsání do obch. rejstříku

DatovDatováá schrschráánka nka fyzfyz. .

osoby podnikajosoby podnikajííccíí

Zřízena na žádost do 3 dnů,

povinná pro advokáty, daňové

poradce*) a insolvenční

správce*) ze zákona až za 3 roky

DatovDatováá schrschráánkanka

fyzickfyzickéé osobyosoby

Zřízena na žádost do 3 dnů,

žádost se podává na MV,

Czech POINTech

Page 5: Datové schránky - konec obálek s pruhy - Petr Stiegler, Česká pošta

BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009

NELZE VYUŽÍT:komunikace mezi fyzickými a právnickými osobami (FO<->FO, FO<->PO, PO<->PO)

POUŽITÍ DATOVÝCH SCHRÁNEK

Použití datových schránek

POVINNĚ

obousměrná komunikace orgánůveřejné moci mezi sebou

komunikace orgánů veřejné moci vůči právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, kterým se zřizuje datová schránka ze zákona a právnickým nebo fyzickým osobám,

komunikace orgánů veřejné moci vůči osobám, kterým byla datováschránka zřízena na základě jejich žádosti

NEPOVINNĚ

komunikace právnických a fyzických osob vůči orgánům veřejné moci

Page 6: Datové schránky - konec obálek s pruhy - Petr Stiegler, Česká pošta

BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009

– okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba mající dle svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu

– nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání do datové schránky, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty

Doručení do datové schránky

Dokument dodaný do datové schránky je doručen

Obdoba zásilky do vlastních rukou, ale v elektronické podobě.

Page 7: Datové schránky - konec obálek s pruhy - Petr Stiegler, Česká pošta

BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009

Založení datové schránky

Státníregistry

Kontrola, zda Kontrola, zda Kontrola, zda Kontrola, zda datovdatovdatovdatováááá schrschrschrschráááánka nka nka nka jijijijižžžž existujeexistujeexistujeexistuje

Page 8: Datové schránky - konec obálek s pruhy - Petr Stiegler, Česká pošta

BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009

Přístup do datové schránky

Oprávněná osoba

• Fyzická osoba• Fyzická osoba podnikající• Statutární orgán• Člen statutárního orgánu• Vedoucí organizační složky• Vedoucí orgánu veřejné moci

Administrátor

• Osoba, určená může být určen oprávněnou osobou

Pověřená osoba

• Osoby určené oprávněnou osobou nebo administrátorem

Page 9: Datové schránky - konec obálek s pruhy - Petr Stiegler, Česká pošta

BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009

Komunikace s datovou schránkou

Page 10: Datové schránky - konec obálek s pruhy - Petr Stiegler, Česká pošta

BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009

Webový portál

• slouží k využívání služeb ISDS fyzickými osobami, ale rovněž administrátory úřadů

• není třeba instalovat žádný software• stačí jen běžný počítač, webový prohlížeč a přístup k

internetu• uživatel vybere formulář a adresáta, systém předvyplní

potřebné údaje• uživatel vloží zprávu (vlastní data), případně připojí přílohu • zprávu bude možné i elektronicky podepsat• bude možné prohlížet seznamy odeslaných zpráv, přijatých

zpráv, historii včetně doručenek• mohou využívat i úřady

Page 11: Datové schránky - konec obálek s pruhy - Petr Stiegler, Česká pošta

BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009

Rozhraní spisových služeb

• MV ČR ve spolupráci s vybranými dodavateli spisových služeb připravilo jednotný standard komunikace.

• 19.12.2008 podepsáno memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra ČR a zástupci výrobců elektronických spisových služeb http://www.mvcr.cz/datove-schranky.aspx

Univerzální rozhraní datových schránek na bázi web services

� slouží k využívání služeb ISDS spisovými službami

� bude umožněno automatizovaně přijímat a odesílat zprávy včetně

elektronicky podepsaných

� kromě odesílání a přijímání datových zpráv bude možné stahovat

seznamy odeslaných zpráv, přijatých zpráv, historii včetně doručenek

� odpadnou listinné evidence, vše bude ve spisové službě, resp.

podatelně

� spisová služba musí být ovšem na uvedené připravena.

Page 12: Datové schránky - konec obálek s pruhy - Petr Stiegler, Česká pošta

BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009

• Zajistí připojení kvalifikovaného časového razítka k odesílanédatové zprávě

• Dodá odesílanou datovou zprávu do datové schránky adresáta• Vyrozumí adresáta o dodání zprávy• Oznámí odesílateli, že

– zpráva byla doručena (označeno elektronickou značkou)– datová schránka příjemce byla znepřístupněna, zrušena,

neexistuje.• O těchto událostech vede bezpečnou evidenci.

Informační systém datových schránek

Povinnosti správce IS DS

Page 13: Datové schránky - konec obálek s pruhy - Petr Stiegler, Česká pošta

BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009

• identifikátor – bude stanoven vyhláškou MV ČR

• způsob přihlášení, autentifikace – bude stanoven vyhláškou MV ČR

• technologický interface pro připojení spisových služeb bude založen na otevřeném rozhraní spisových služeb, které nyní vzniká

• podrobnosti o formátech a další technická specifikace – provoznídokumentace systému, bude zveřejněna před 1.7.2009

Technické specifikace ISDS

Page 14: Datové schránky - konec obálek s pruhy - Petr Stiegler, Česká pošta

BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009

• Provozovatel inf. systému

• ČP jako důvěryhodný prostředník pro elektronickou komunikaci

• Pro dodávku technologického řešení vybrány služby TelefónicaO2

Postavení MV ČR a ČP, s.p.

POSTAVENÍ ČESKÉ POŠTY POSTAVENÍ MV ČR

• MV ČR správce inf. systému

• MV ČR vydává prováděcí vyhlášky

• MV ČR „nakupuje“ služby provozu od ČP

• Kontroluje provoz systému

Smlouva o provozování podepsána 27. února 2008

Page 15: Datové schránky - konec obálek s pruhy - Petr Stiegler, Česká pošta

BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009

Datové schránky - harmonogram

do 1.května Vývoj a implementace informačního systému datových schránek, zapracovánívyhlášek MV ČR

od 1.května Zkušební provoz a pilot s vybranými úřady

od 1. června Veřejné testovací prostředí pro spisovéslužby a další aplikace

od 1. červencedo 28.září

START !!!

Přebírání údajů od správců dat, zřizovánídatových schránek ze zákona (orgány veřejné moci, právnické osoby zapsané v obch. rejstříku), zřizování datových schránek na základě žádosti, rozesílánípřístupových údajů

Page 16: Datové schránky - konec obálek s pruhy - Petr Stiegler, Česká pošta

BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009

Informační kampaň

• Úspěch e-Governmentu v ČR je do značné míry závislý na tom, jak se rozšíří používání datových schránek.

• Datové schránky budou používány, pokud uživatelé budou vědět jak je mají, mohou či musí používat.

• www.datoveschranky.info, http://www.mvcr.cz/datove-schranky.aspx

• Bezplatná informační linka MV ČR – 270 005 200

• Roadshow pro zaměstnance veřejné správy po regionech

• Další aktivity budou následovat: informační a reklamní kampaň, direct mail, semináře

Page 17: Datové schránky - konec obálek s pruhy - Petr Stiegler, Česká pošta

BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009

Ceny

• Soukromé subjekty zcela zdarma

• Orgány veřejné moci – úspora 15-65% oproti cenám list. zásilek

8,329,90nad 123 mil.

10,0011,90100 - 123 mil.

11,6813,9066 - 100 mil.

13,3615,9033 - 66 mil

15,0417,900-33 mil

Cena bez DPHCena s DPH

Cena služby pro OVMHraniceTransakcí kumulativně

Page 18: Datové schránky - konec obálek s pruhy - Petr Stiegler, Česká pošta

BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009

Bezpečnost• Dostupnost systému – 99,9%• Integrita systému a dat - kryptografické komponenty• Důvěrnost – provozovatel nemá přístup k datům• Průkaznost - evidence veškerých událostí spojených s

provozem

Autentifikace a autorizace uživatelů• Stanoveno vyhláškou MV ČR (určitě možnost použití el.

podpisu a certifikátů)

Audit a dohled• Dohled 24x7x365• Prvotní bezpečnostní audit před spuštěním – červen 2009• Pravidelné (plánované) bezpečnostní audity – každý rok• Atest jako ISVS• Dohled MV, úřadu na ochranu os. údajů

Bude to bezpečné?

Page 19: Datové schránky - konec obálek s pruhy - Petr Stiegler, Česká pošta

BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009

Hybridní pošta• odešlete datovou zprávu, ta však bude vytištěna a doručena jako

listovní zásilka

Autentifikace a autorizace uživatelů• POST SIGNUM certifikační autorita České pošty, komerční a

kvalifikované certifikáty)

a další připravujeme…• dlouhodobé uchovávání dat, SMS notifikace došlé zprávy atd..

Další služby České pošty

Page 20: Datové schránky - konec obálek s pruhy - Petr Stiegler, Česká pošta

BUSINESS & INFORMATION FORUM 11. března 2009

• Povinné používání datových schránek orgány veřejné správy může výrazně zvýšit rychlost implementace eGovernmentu v ČR.

• Díky datovým schránkám a elektronické konverzi dokumentůbude možné naprostou většinu úředních záležitostí vyřídit elektronicky.

• Systém je navržen tak, aby umožnil respektoval stávajícíprocesy a usnadnil tak pro přechod na „elektronickéúřadování“

Datové schránky – revoluce v úřadování

Page 21: Datové schránky - konec obálek s pruhy - Petr Stiegler, Česká pošta

Děkuji za pozornost.