Top Banner
Ratkin Breed: Tribe/Plague: Aspect: Nature: Demeanor: Concept: Name: Player: Chronicle: Attributes Strength ___________ Dexterity __________ Stamina ___________ Abilities Alertness___________ Athletics___________ Brawl_____________ Advantages _________________ _________________ _________________ Health Rage Renown OOOOOOOOOO ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Infamy OOOOOOOOOO ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Obligation OOOOOOOOOO ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Cunning OOOOOOOOOO ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Gnosis OOOOOOOOOO ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Experience Rank OOOOOOOOOO ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Willpower Bruised Hurt Injured Wounded Mauled Crippled Incapacitated ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ -1 -1 -2 -2 -5 OOOOO OOOOO OOOOO Backgrounds _______________________ _______________________ _______________________ Gifts _______________________ _______________________ _______________________ Gifts _________________ _________________ _________________ OOOOO OOOOO OOOOO _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _________________ OOOOO _______________________ _______________________ OOOOO OOOOO OOOOO Physical Charisma__________ Manipulation_______ Appearance_________ OOOOO OOOOO OOOOO Social Perception_________ Intelligence_________ Wits______________ OOOOO OOOOO OOOOO Mental OOOOO OOOOO OOOOO Talents Animal Ken_________ Archery___________ Crafts_____________ OOOOO OOOOO OOOOO Etiquette___________ Leadership__________ Melee_____________ OOOOO OOOOO OOOOO Performance________ Ride______________ Stealth____________ OOOOO Survival___________ OOOOO OOOOO OOOOO Skills Academics__________ Enigmas___________ Hearth Wisdom______ OOOOO OOOOO OOOOO Investigation________ Law______________ Linguistics__________ OOOOO OOOOO OOOOO Medicine___________ Occult____________ Politics____________ OOOOO Rituals_____________ OOOOO OOOOO OOOOO Knowledges Dodge_____________ Empathy___________ Expression__________ OOOOO OOOOO OOOOO Intimidation________ Legerdemain________ Primal Urge________ OOOOO OOOOO OOOOO Subterfuge__________ OOOOO
4

Dark Ages Werewolf - mrgone.rocksolidshells.com · Ratkin Breed: Tribe/Plague: Aspect: Nature: Demeanor: Concept: Name: Player: Chronicle: Attributes Strength_____ Dexterity_____

Aug 22, 2018

Download

Documents

doanthu
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Dark Ages Werewolf - mrgone.rocksolidshells.com · Ratkin Breed: Tribe/Plague: Aspect: Nature: Demeanor: Concept: Name: Player: Chronicle: Attributes Strength_____ Dexterity_____

RatkinBreed:Tribe/Plague:Aspect:

Nature:Demeanor:Concept:

Name:Player:Chronicle:

AttributesStrength___________Dexterity__________Stamina___________

AbilitiesAlertness___________Athletics___________Brawl_____________

Advantages___________________________________________________

HealthRageRenown

O O O O O O O O O O¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Infamy

O O O O O O O O O O¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Obligation

O O O O O O O O O O¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Cunning

O O O O O O O O O O¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

GnosisO O O O O O O O O O¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

ExperienceRankO O O O O O O O O O¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Willpower

BruisedHurtInjuredWoundedMauledCrippledIncapacitated

¨¨¨¨¨¨¨

- 1- 1- 2- 2- 5

OOOOOOOOOOOOOOO

Backgrounds_____________________________________________________________________

Gifts_____________________________________________________________________

Gifts

___________________________________________________

OOOOOOOOOOOOOOO

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________OOOOO _______________________ _______________________

OOOOOOOOOOOOOOO

PhysicalCharisma__________Manipulation_______Appearance_________

OOOOOOOOOOOOOOO

SocialPerception_________Intelligence_________Wits______________

OOOOOOOOOOOOOOO

Mental

OOOOOOOOOOOOOOO

TalentsAnimal Ken_________Archery___________Crafts_____________

OOOOOOOOOOOOOOO

Etiquette___________Leadership__________Melee_____________

OOOOOOOOOOOOOOO

Performance________Ride______________Stealth____________

OOOOO Survival___________

OOOOOOOOOOOOOOO

SkillsAcademics__________Enigmas___________Hearth Wisdom______

OOOOOOOOOOOOOOO

Investigation________Law______________Linguistics__________

OOOOOOOOOOOOOOO

Medicine___________Occult____________Politics____________

OOOOO Rituals_____________

OOOOOOOOOOOOOOO

Knowledges

Dodge_____________Empathy___________Expression__________

OOOOOOOOOOOOOOO

Intimidation________Legerdemain________Primal Urge________

OOOOOOOOOOOOOOO

Subterfuge__________ OOOOO

Page 2: Dark Ages Werewolf - mrgone.rocksolidshells.com · Ratkin Breed: Tribe/Plague: Aspect: Nature: Demeanor: Concept: Name: Player: Chronicle: Attributes Strength_____ Dexterity_____

Ratkin

Class:___________________Rating:__________________Penality:_________________Description:_____________________________________________________________________

Weapon/ Attack Diff. Damage Range Rate Ammo Conceal Armor

Combat

________________________OOOOO

Other Traits

________________________OOOOO________________________OOOOO________________________OOOOO________________________OOOOO________________________OOOOO________________________OOOOO________________________OOOOO________________________OOOOO________________________OOOOO________________________OOOOO________________________OOOOO________________________OOOOO________________________OOOOO________________________OOOOO________________________OOOOO

Battle Scars:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Metis Deformity:____________________________________________________________________________________________________________

FetishesItem:______________________ Level:___ Gnosis:___

Power:_____________________________________Item:______________________ Level:___ Gnosis:___

Power:_____________________________________Item:______________________ Level:___ Gnosis:___

Power:_____________________________________Item:______________________ Level:___ Gnosis:___

Power:_____________________________________Item:______________________ Level:___ Gnosis:___

Power:_____________________________________Item:______________________ Level:___ Gnosis:___

Power:_____________________________________Item:______________________ Level:___ Gnosis:___

Power:_____________________________________

Gifts Rites____________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ____________________

Homid Crinos Rodens

NoChange

Strength(-1)______Dexterity(+2)_____Stamina(+2)______Perception(+3)____

Difficulty: 6INCITE REDUCED

DELIRIUM

Difficulty: 6 Difficulty: 6

Strength(+1/+2*)___Dexterity(+4)_______Stamina(+2/+1*)____Charisma(-2)_______Perception(+1)_____Appearance(-1)_____

* For Metis

Page 3: Dark Ages Werewolf - mrgone.rocksolidshells.com · Ratkin Breed: Tribe/Plague: Aspect: Nature: Demeanor: Concept: Name: Player: Chronicle: Attributes Strength_____ Dexterity_____

Ratkin

PossessionsGear(Carried):________________________________________________________________________________________________Equipment(Owned):___________________________________________________________________________________________

HovelSize:________________________________Location:______________________________________________________________________________________________________________________________________

Experience

TOTAL:

Gained From:________________________________________________________________________________________________TOTAL SPENT:_______________________Spent On:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Merits & FlawsMerit Type Cost__________________ __________ _______________________ __________ _______________________ __________ _______________________ __________ _______________________ __________ _______________________ __________ _______________________ __________ _____

Flaw Type Bonus__________________ __________ _______________________ __________ _______________________ __________ _______________________ __________ _______________________ __________ _______________________ __________ _______________________ __________ _____

Expanded BackgroundColony

_________________________________________________________________________________________________________

Mentor_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________ ___________________________________Contacts

_________________________________________________________________________________________________________

Plague_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________ ___________________________________Freak Factor

_________________________________________________________________________________________________________

Resources_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________ ___________________________________

___________________________________ ___________________________________

Other (_______________)_________________________________________________________________________________________________________

Other (_______________)_________________________________________________________________________________________________________

Page 4: Dark Ages Werewolf - mrgone.rocksolidshells.com · Ratkin Breed: Tribe/Plague: Aspect: Nature: Demeanor: Concept: Name: Player: Chronicle: Attributes Strength_____ Dexterity_____

Ratkin

History________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DescriptionAge:___________________ ___________________________________________________Hair:_____________________ ___________________________________________________Eyes:____________________ ___________________________________________________Race:___________________ ___________________________________________________Nationality:_______________ ___________________________________________________Sex:____________________ ___________________________________________________

___________________________________________________Height Weight

Homid: _________________ ______________________________________________________________________________________________________

Crinos: __________________ ______________________________________________________________________________________________________

Rodens: __________________ ___________________________________________________

___________________________________________________

VisualsDeceit Chart Character Sketch