Top Banner

Click here to load reader

Curs 2+3 Metodica Predarii Stiintelor Medicale

Jul 02, 2015

ReportDownload

Documents

mihaela

Curriculum

Prof dr Augustin Cup a 2007

The burden we place on the medical student is far too heavy, and it takes some doing to keep from breaking his intellectual back. Thomas Huxley, 1876

Istoric Concept pedagogic Defini ii 1583 Leiden/Olanda, 1633 Glasgow curs obligatoriu de studiu sau de instruire, dintr-o coal , universitate Modific ri permanente pn n prezent

Defini ii (1) Expresia ideilor educa ionale aplicate n practic (mai mult dect planul de nv mnt) Latin = curs , parcurs, cale de urmat pl: curricula Parcursul unei unit i de curs/discipline = sillabus (derularea cursului, programa analitic ) Curriculum trebuie prezentat ntr-un format concret care s poat fi comunicat celor implica i n institu ia de nv mnt, deschis criticilor i corec iilor, apt s fie aplicat rapid n practic

Defini ii (2) Sens restrns (tradi ional) con inuturile nv rii, traduse n planuri de nv mnt, programe i manuale (Websters 9th New Collegiate Dictionary, 1990): Cursurile oferite de o institu ie educa ional Set de cursuri ce constituie o arie de specializare

Curriculum - n sens larg: filosofia educa iei, valorile, obiectivele i structurile manageriale, con inuturile, strategiile, experien ele didactice i pedagogice etc. ansamblul proceselor educa ionale i al experien elor de predare-nv are prin care trece studentul pe durata parcursului s u universitar produse curriculare: legea nv mntului, reglement rile privind calitatea n educa ie, standarde educa ionale, curriculum de baz , alte documente de reglementare

Curriculum, n sens restrns ansamblul documentelor universitare de tip reglator n cadrul c rora se consemneaz datele esen iale privind procesele educa ionale i experien ele de predare-nv are pe care le ofer studentului institu ia academic produse curriculare: planul de nv mnt, programele analitice pe discipline, manuale academice, ghiduri metodologice, instrumente de evaluare, standarde curriculare

Planul de nv

mnt

Con inutul curriculum-ului pe niveluri i profiluri de institu ii colare/academice sau specializ ri Stabile te num rul de ore pe diferite discipline sau arii curriculare Exprim concep ia pedagogic (n special teoria curricular ) care fundamenteaz procesul instructiv-educativ la nivel na ional

Planurile de nvPlanuri academice Formarea cuno tin elor/Inv area disciplinelor Studentul obiect al procesului educa ional Inv mntul este privit ca rezultat

mnt i curriculaCurricula academice

Formarea competen elor activit ilor de gndire Studentul subiect al procesului educa ional Inv mntul este privit ca proces Se bazeaz pe obiective Se bazeaz pe inter- i tradisciplinaritate Se bazeaz pe nv are Se bazeaz pe metode active/interactive Se bazeaz pe evaluarea competen elor Promoveaz cooperarea

Se bazeaz pe con inuturi Se bazeaz pe intradisciplinaritate Se bazeaz pe predare Se bazeaz pe metode reproducere a informa iei Se bazeaz pe evaluarea de cunostin e Promoveaz competi ia individual

Curriculum plan educa ional complex cuprinznd scopurile i obiectivele care trebuie atinse, temele/ subiectele care trebuie acoperite i toate metodele pedagogice care trebuie utilizate pentru nv are, predare i evaluare

Problema curriculum-ului Numai la prima vedere chestiunea curriculum-ului este o ntrebare simpl , i la care se poate r spunde pe baza bunului sim , oarecum n genul la Facultatea de Medicin se pred Medicin , iar la Facultatea de Matematic se pred Matematic . Cercetat mai ndeaproape, ideea de curriculum ridic ntreb ri la care nu este u or de r spuns i la care s-au dat solu ii divergente ori chiar contradictoriiProf.dr. Ion Pnzaru, Universitatea Bucure ti

Scopurile curriculumului Valorin interesul cui? Pentru cine? Cu ce finalit i?

Ce fel de curriculum?

Curriculum cuprinde: Obiective educa ionale Principii de predare i nv are Metodologii de predare i evaluare Con inuturi instructiv-educative Modalit i de organizare a experien elor de nv are

Componentele curriculum-lui Obiective: ce va trebui s fie capabil s fac la sfr itul nv rii cel instruit Materiale toate resursele de nv are c r i, manuale, ndreptare, atlase etc Metode modul n care materialele vor fi utilizate cursuri, lp, discu ii n grup, studiu individual, vizite n teren etc Evaluare asigur feedbackul la student i la dasc l i ajut la certificarea atingerii performan ei/profesionalismului prestabilite

Componentele curriculum-uluiObiective Planificarea evalu rii Material

Metoda

Evaluare

Caracteristicile curriculum-ului

Continuitate Diferen iere Extindere Coeren Echilibru Concordan Interes Progresie Relevan

Modele de curriculum (1) Modele prescriptive (Tyler R, 1949) ce trebuie s fac designerii de curriculum obiective comportamentale Obiectivele construite dirijeaz construc ia ar (con inut, strategii, apreciere, evaluare...) Varianta actual : educa ie bazat pe rezultate

Obiective comportamentale (Davis I, 1976)Verbe acceptate A scrie A povesti/reproduce A identifica A deosebi A rezolva A construi A asculta A compara A contrasta Verbe inacceptabile A ti A cunoa te A n elege /cu adev rat A aprecia A explica semnifica ia a A crede A avea ncredere n A se bucura de

Obiectivele comportamentale nu mai sunt standarde de aur n construc ia curricular

Modele de curriculum (2)Modele descriptive (analiza situa ional - Skilbeck,M.,1976)

Accentueaz importan a situa iei sau contextului n desenul curricular Presupune o analiz permanent a factorilor interni i externi cu implica ie asupra curriculumului Toate componetele curriculare declara ii de inten ii, con inutul, structura general , metode, evaluare sunt legate ntre ele, dar n construc ie se poate pleca din oricare punct (cu condi ia ca n final toate elementele s fie atinse)

Modelul situa ional accentuaz importan a analizei situa iei i a contextului n construc ia curricular

- din perspectiva teoriei curriculare C. general = baza de cuno tin e, abilit i i comportamente obligatorii pt to i cursan ii C. specializat structurat pe categorii de cuno tin e i aptitudini C. ascuns (subliminal) decurge din mediul psihosocial i cultural al universit ii (mediul de nv are, personalitatea profesorilor, rela iile inter-personale, sistemul de recompens ri i sanc iuni influen eaz imaginea de sine, atitudinile fa de al ii, sistemul propriu de valori etc)

Tipuri de curriculum (1)

Tipuri de curriculum (2) C. informal deriv din ocaziile de nv are oferite de societ i i organiza ii nonguvernamentale, companii, din massmedia, din atmosfera familei etc.

Tipuri de curriculum (3)

- din perspectiva dezvolt

rii curriculare-

C. recomandat de exper i sau de autorit i guvernamentale ca fiind cel mai bun la un moment dat C. scris specific unei institu ii educa ionale concrete C. predat experien a de nv are oferit direct de educatori studen ilor C. nv at (studen esc) ceea ce se achizi ioneaz de fapt din c. predat C. testat experien a de nv are transpus n teste, probe de examinare i alte instrumente de apreciere a progresului colar C. de suport/sus inere materialele curriculare adi ionale (texte, bibliografie, timp alocat, cadre didactice, cursuri de perfec ionare, media)

dup tipul de abordare a obiectivului educ ional (4) Abordare bazat pe subiect accent pe abordarea separat a fiec rei arii a subiectului abordat cea mai pu in satisf c toare Abordare centrat de cel care nva accent pe satisfacerea nevoilor studentului (n vederea practicii, licen ierii...) Abordarea bazat pe rezolvarea problemei accent pe abilitatea studentului de a rezolva o problem dat (PROBLEM CHEIE men inerea unui echilibru ntre nevoile impuse de subiectul abordat i nevoile reale ale studentului).

Tipuri de curriculum

Educa ie bazat pe dezvoltarea de competen e (apud Hershey S. Bell, 2002) Competen a Nivelul minim necesar pentru practicarea unei profesiuni/meserii (profilul absolventului!)

M iestria (excelen a) Atingerea unor standarde de performan nalte, deasupra i dincolo de competen (Modelul Dreyfus)

Competen a

Utilizarea curent i judicioas a comunic rii, cuno tin elor, abilit ilor practice, ra ionamentului clinic, emo iilor , valorilor i reflec iei n practica de zi cu zi n beneficiul pacientului i a comunit ii deservite.Epstein, R.M., Hundert, E.M. - Defining and assessing professional competence JAMA 2002

Competen

i m iestie

Competen Start Drumul spre m iestrie (preg tire permanent )

Educa ia bazat pe competen eCompeten e

Corec ie

Instruire

Evaluare formativ

Diagnostic i tratament educa ional

Curriculum bazat pe obiective

intele vizate (studen ii vor fi capabili s ...)

Con inut

Predare nv are

Apreciere

Evaluare

Curriculum Univ Baylor

Curriculum integrat reflect mai bine modul n care se a teapt ca studen ii s identifice i s abordeze problemele clinice att n cariera educa ional , ct i n cea profesional - sparge barierele artificiale dintre disciplinele fundamentale i cele clinice - ncurajeaz studen ii s gndeasc mai comprehensiv problemele medicale, integrnd pricipiile tiin elor fundamentale cu cele clinice

Curriculum integrat Univ. Tsukuba Japonia

Curriculum StanfordIntegrare Oportunit i individuale Focaliz ri academice Comunicare dr-Px Dezvoltare abilit i clinice Programe de mentoring Programe de ndrumare/consiliere

Curriculum continuum pre- i postlicenCurriculum n spiral Subiecte predate i reluate la anumite intervale de timp, la niveluri diferite i cu pondere diferit a importan ei aspectelor abordate -eg, tiin e fundamentale, anatomie patologic , aspecte clinice .a.

Curriculum dublu helix Dundee, Rockfort .a.

ELABORAREA

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.