Top Banner
LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE COM. FANTANELE , JUD. IASI 1 COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA EVALUARII SI ASIGURARII CALITATII AN SCOLAR 2015/2016 I. INTRODUCERE În conformitate cu prevederile legale privind asigurarea calităţii educaţiei, se constituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic Fantanele, denumită în continuare CEAC. Misiunea CEAC constă în crearea cadrului conceptual, normativ şi funcţional adecvat asigurării şi îmbunătăţirii calităţii educaţiei Liceul Tehnologic Fantanele Strategia evaluării şi asigurării calităţii educaţiei în Liceul Tehnologic Fantanele este documentul care fixează, pe termen mediu, reperele generale ale acţiunilor de implementare la nivelul instituţiei de învăţământ a sistemului de management al calităţii, în aria de competenţă şi pe baza funcţiilor definite şi în Regulamentul propriu de organizare. Strategia include principiile, obiectivele, ţintele/direcţiile de acţiune ale CEAC. Acolo unde este necesar, sunt prevăzute şi termenele de materializare ale acţiunilor concrete. Pe baza reperelor conceptuale şi metodologice care fundamentează Strategia pe
35

COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

Aug 29, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

1

COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A

CALITATII

STRATEGIA EVALUARII SI ASIGURARII

CALITATII

AN SCOLAR 2015/2016

I. INTRODUCERE

În conformitate cu prevederile legale privind asigurarea calităţii educaţiei, se

constituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la

Liceul Tehnologic Fantanele, denumită în continuare CEAC.

Misiunea CEAC constă în crearea cadrului conceptual, normativ şi

funcţional adecvat asigurării şi îmbunătăţirii calităţii educaţiei Liceul Tehnologic

Fantanele

Strategia evaluării şi asigurării calităţii educaţiei în Liceul Tehnologic

Fantanele este documentul care fixează, pe termen mediu, reperele generale ale

acţiunilor de implementare la nivelul instituţiei de învăţământ a sistemului de

management al calităţii, în aria de competenţă şi pe baza funcţiilor definite şi în

Regulamentul propriu de organizare.

Strategia include principiile, obiectivele, ţintele/direcţiile de acţiune ale CEAC.

Acolo unde este necesar, sunt prevăzute şi termenele de materializare ale acţiunilor

concrete.

Pe baza reperelor conceptuale şi metodologice care fundamentează Strategia pe

Page 2: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

2

termen mediu privind implementarea sistemului de management al

calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar, scopurile proprii ale CEAC de

la Liceul Tehnologic Fantanele sunt:

1. Construirea unui sistem intern coerent şi unitar de management al calităţii

2. Centrarea managementului calităţii pe valoarea adăugată şi pe progres

instituţional

3. Fundamentarea managementului calităţii pe autoevaluare şi pe

dezvoltarea instituţională

4. Transparenţa sistemului intern de management şi de asigurare a calităţii

5. Îmbunătăţirea continuă a calităţii demersului educativ-formativ

6. Flexibilitatea şi caracterul evolutiv al sistemului intern de management al

calitaţii

7. Producerea şi diseminarea, sistematic, de informaţii coerente

despre calitatea educaţiei

8. Cointeresarea şi asigurarea participării întregului personal, a elevilor şi

părinţilor în implementarea sistemului calităţii în educaţie.

Demersurile imediate ale CEAC de la Liceul Tehnologic Fantanele şi,

implicit, viziunea strategică proprie asupra sistemului de management al calităţii

urmăresc două coordonate fundamentale:

O dimensiune externă: asigurarea calităţii produsului finit - absolventii

O dimensiune internă: asigurarea calităţii proceselor interne orientate

spre finalităţile actului educativ specific, în baza unui dialog constant pe verticală

Page 3: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

3

şi orizontală, ceea ce presupune implementarea unui sistem propriu de

autoevaluare a calităţii proceselor interne (proces educaţional, guvernare

strategică, management operaţional ş.a.).

Strategia evaluării şi calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic Fantanele este

aplicabilă, în principiu, pentru perioada de validitate a mandatului actualei Comisii de

Evaluare şi Asigurare a Calităţii Educaţiei (CEAC.

“ NU ÎNVĂŢĂM PENTRU ŞCOALĂ,CI PENTRU VIAŢĂ!”

O şcoală deschisă către comunitate.

Loc de afirmare şi promovare a valorilor.

Şcoala asigură pregătirea de baza a elevilor respectând principiile referitoare la

egalitatea şanselor,educaţiei permanente şi educaţiei diferenţiate.Şcoala noastră

urmăreşte formarea unor tineri cu abilităţi de comunicare, cu un nivel bun de cunoştinţe

generale, cu priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale şi profesionale capabile

să le dezvolte creativitatea , spiritul critic, formarea unui sistem de valori şi capacitatea

de asumare a unor responsabilităţi.

Page 4: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

4

Şcoala să asigure şanse egale pentru toţi copiii; pregătirea de bază dar şi a

posibilităţilor ce ţin de structura personală, o orientare şcolară şi profesională corectă

în vederea integrării şi adaptării la cerinţele societăţii actuale şi viitoare.

Şcoala să asigure o educaţie de calitate ,să promoveze un învăţământ formativ,

centrat pe elev, utilizand mijloace tehnice moderne, cu educatori performanţi.

Ne propunem să asigurăm aceasta calitate printr-un climat intern stimulativ ,atât

pentru elevi cât si pentru cadrele didactice , racordat la nevoile locale si regionale.

Vom promova un management eficient al tuturor resurselor ,indiferent de

provenienta lor.

PRINCIPII ALE DEMERSURILOR CEAC

Toate demersurile specifice ale membrilor CEACE au la bază următorul set

de norme generale, elaborate în concordanţă cu prevederile metodologiei de asigurare a

calităţii educaţiei dar şi cu Standardele de calitate ISO şi EQFM, recunoscute la nivel

european:

1. Principiul omniprezenţei autoevaluării

Ciclul dezvoltării unităţii şcolare trebuie considerat un ciclu al calităţii şi,

ca urmare, creşterea calităţii educaţiei trebuie să devină, în mod explicit, baza

Page 5: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

5

întregului proces de proiectare/planificare realizat la nivelul unităţii şcolare.

Ca urmare, mecanismele de autoevaluare vor fi prezente:

în toată proiectarea şi planificarea dezvoltării unităţii şcolare;

în implementarea acestor proiecte, programe, planuri şi acţiuni;

în funcţionarea concretă, de zi cu zi a unităţii şcolare;

în evaluarea activităţii curente şi a îndeplinirii scopurilor şi obiectivelor

propuse.

2. Similitudinea funcţională a evaluării interne şi externe

Este evident faptul că autoevaluarea trebuie să asigure, în primul

rând, realizarea principalelor funcţii ale evaluării - anume:

îmbunătăţirea activităţii curente - evaluarea trebuie să fie oportună, să

împiedice apariţia disfuncţiilor majore şi, în acelaşi timp, să arate foarte clar ce a

mers ţi ce nu în activităţile trecute;

asigurarea feed-back-ului pentru grupurile semnificative de interes -

rezultatele acţiunilor trebuie cunoscute de către elevi, părinţi, cadre didactice,

manageri, comunitate în ansamblul ei;

revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul

unităţii şcolare pentru ca acestea să servească mai bine misiunii asumate.

Page 6: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

6

3. Practicabilitatea

Prin sistemul propus de management al calităţii va fi promovat şi principiul

practicabilităţii, astfel încât sistemul să nu devină birocratic. Ca urmare, procedurile de

asigurare a calităţii nu vor „încărca" suplimentar cadrele didactice sau membrii echipei

manageriale.

Totodată, procedurile de asigurare a calităţii nu vor fi separate de

procedurile normale de dezvoltare instituţională. Sistemele şi procedurile de asigurare a

calităţii nu reprezintă ceva în plus, nu sunt „paralele" faţă de cele care asigură

funcţionarea şi dezvoltarea unităţii şcolare, ci parte integrantă a acestora.

4. Evitarea birocratizării

În afara documentelor expres prevăzute de actele normative, cantitatea de

documente solicitate va fi redusă la minimum.

5. Principiul consistenţei dovezilor

Dovezile activităţilor concrete de management al calităţii la nivelul tuturor

subsistemelor instituţiei (atât cele gestionate direct de CEAC, cât şi cele deţinute de

cadrele didactice ori de responsabilii diverselor compartimente) vor avea următoarele

calităţi:

valide: dovezile sunt semnificative şi susţin punctele tari sau punctele slabe

identificate;

cuantificabile: sunt folosiţi indicatori de performanţă interni şi externi, sunt

folosite atât cifre cât şi procente şi sunt clare şi fără ambiguităţi;

suficiente: pot fi verificate prin triangulaţie, şi anume, există dovezi din trei

din trei perspective diferite;

actuale: dovezile sunt suficient de recente pentru a oferi o

Page 7: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

7

imagine precisă a situaţiei la momentul scrierii raportului de autoevaluare;

exacte: dovezile sunt atribuite unor surse identificate şi verificabile.

6. Principiul încrederii şi al „prezumţiei de adevăr" pentru declaraţiile

privind calitatea educaţiei.

7. Implicarea întregului personal, a elevilor şi părinţilor în implementarea

sistemului de management al calităţii.

Toate activităţile CEAC au la bază cele 8 principii generale ale calităţii cuprinse în

Strategia Naţională şi în Manualul de autoevaluare.

La acestea se adaugă, în demersurile concrete de observare a activităţilor didactice, şi

normele codului deontologic al evaluatorului.

Page 8: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

8

DESCHIDERE

La nou

In relatii interumane

Pentru parteneriat

Catre practici europene

ECHIPA

Invatam sa dezvoltam in comun

experiente individuale

DEZVOLTARE PERSONALA

Prin formare si perfectionare

permanenta

EFICIENTA

Exprimata prin raportul efort-

rezultatelor

Page 9: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

9

„Ai reusit ,continua!

N-ai reusit, continua!”

„Sa-ti legi viata de lucruri esentiale !

Sa nu te risipesti .Sa te aduni!

Sa lupti!

Sa cladesti!”

Profilul

Liceul Tehnologic Fantanele este situat in satul Fintinele,comuna Fintinele,

judetul Iasi.Comuna Fintinele este constituita numai din satul Fintinele,teritoriu situat in

partea central- nordica a judetului Iasi, pe D.C.240, la 50 Km de resedinta judetului Iasi.

Este Scoala de Arte si Meserii Fintinele ,incepand cu anul 2003,cu

urmatoarele niveluri de scolarizare, invatamant de zi :

prescolar;

primar;

gimnazial;

liceal;

profesional

Page 10: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

10

Din anul scolar 2009/2010 autorizata pentru nivel 2 (ciclu inferior al liceului)

profilul/domeniul resurse naturale si protectia mediului/agricultura, calificarea –

agricultor culturi de camp.

Din anul scolar 2011-2012 unitatea scolara a fost autorizata nivel 3 - ciclu

superior al liceului, filiera tehnologica, profilul /domeniul resurse naturale si protectia

mediului /agricultura calificarea profesionala nivel 3-tehnician agronom prin Ordinul

MECTS nr. 5318/27.09.2012-LICEUL AGRICOL FANTANELE.

Denumirea actuala este de LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE –DECIZIA ISJ IASI

1468/27.09.2012.

Singura scoala din comuna cu personalitate juridica, cu urmatoarele structuri:

1. Gradinita cu Program Normal Nr.1 Fantanele

2. Gradinita cu Program Normal Nr.2 Fantanele

3. Scoala Primara Nr. 2 Fantanele

Populatie scolara in crestere ca urmare a procesului de intinerire a populatiei

comunei.

Realizarea în procent de 100%, anual, a planului de şcolarizare.

Spatii generoase 7 cladiri de scoala si gradinita cu o suprafata totala de 2,67 ha (

cladiri, curti si gradini).

Personal didactic calificat in procent de 100%.

PROIECTAREA ŞI PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE ASIGURARE

A CALITĂŢII

II.1 Asigurarea calitatii activitatilor CEAC, pentru consolidarea Liceului Tehnologic

Fantanele ca institutie de nivel national

Page 11: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

11

Educatia in invatamantul tehnologic se desfasoara intr-un cadru concurential din

ce in ce mai accentuat. Dincolo de masurile preconizate la nivel national pentru

optimizarea acestei situatii, Liceul Tehnologic Fantanele trebuie sa asigure absolventilor

in primul rand competente profesionale de inalt nivel. Acesta este rezultatul unor actiuni

orientate catre indeplinirea obiectivelor formulate de beneficiari (absolvent si angajator),

care trebuie sa se deruleze intr-un sistem de asigurare a calitatii clar structurat si eficient.

Pentru aceasta se impun o serie de actiuni privind:

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii care va derula procedurile

necesare desfasurarii activitatii si care au fost supuse aprobarii Consiliului de

administratie.

Eficientizarea mecanismelor de asigurare a calitatii la nivel de institutie, catedre,

arii curriculare, compartimente etc. In evaluare, accentul se va pune pe calitatea

proceselor de invatare/predare/instruire practica. Se va introduce in sistemul de

evaluare si criteriul „absorbtiei absolventilor” pe piata muncii.

Evaluarea interna periodica a calitatii activitatilor didactice si stiintifice, la

nivelul catedrelor, comisiei de formare si dezvoltare profesionala, bazata pe

indicatori formulati.

Utilizarea rezultatelor evaluarii in eficientizarea activitatilor didactice, manageriale.

In acest proces, elevii, ca beneficiari directi, trebuie sa fie activ implicati.

II.2. Integrarea Liceului Tehnologic Fantanele in spatiul european al invatamantului

preuniversitar

Colaborarea inter-institutii la nivel european este un fapt real; pentru rezultate de

anvergura si de durata este necesara armonizarea actiunilor desfasurate de statele Uniunii

Europene cu actiunile la nivel national (adoptarea unei structuri a invatamantului in

concordanta cu cel european) si la nivel institutional, care sa duca la rezultate concrete si

viabile pe termen lung. Pentru aceasta sunt necesare:

Page 12: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

12

Orientarea continutului disciplinelor/disciplinelor optionale pentru a asigura

absolventilor competentele necesare integrarii pe piata europeana a muncii si

educatiei.

Realizarea de proiecte educationale in parteneriat cu institutii din tara si

strainatate.

.

II.3. Cresterea eficientei si competitivitatii procesului didactic prin:

II.3.1. Cresterea competitivitatii

Diversificarea si flexibilizarea ofertei educationale;

Modernizarea procesului didactic de predare/invatare prin dezvoltarea

infrastructurii adecvata tehnologiilor informatiei si comunicarii;

Dezvoltarea bazei materiale prin atragerea de fonduri suplimentare

(implicarea agentilor economici, venituri proprii, comitetele de parinti

sponsorizari, proiecte etc);

Perfectionarea sistemului de evaluare a elevilor prin diversificarea

instrumentelor de evaluare

II.3.2. Cresterea eficientei

Cresterea gradului de ocupare a posturilor didactice cu titulari a posturilor

didactice

Numirea ca responsabili de compartimente/comisii/catedre metodice a cadrelor

didactice care indeplinesc criteriile de promovare, la standarde superioare;

Sprijinirea si stimularea cadrelor didactice pentru perfectionare si dezvoltarea

profesionala;

II.4 Implicarea activã a agentilor economici, pãrintilor, institutiilor şi autoritãtilor

locale în formarea profesionalã a elevilor.

În acest sens, se impun o serie de măsuri, dintre care:

Identificarea partenerilor, agenti economici, pentru a asigura formarea conform

Page 13: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

13

ofertei şcolare

Dezbateri cu agentii economici pe următoarele teme:

unitãti de competentã prevãzute în Standardele de Pregãtire Profesionale

elaborare şi adaptare CDL la conditiile locale

efectuarea instruirii practice a elevilor în cadrul unitãtilor partenere;

organizarea de lectii tip „vizitã didacticã” pentru continua informare

privind

modernizarea şi retehnologizarea unitãtilor economice;

sustinerea şcolii cu sponsorizãri financiare şi materiale;

Întocmirea planului operational pentru retele interne de colaborare

Întocmirea planului operational pentru reţele de colaborare între şcoli la nivel

extern

Organizarea actiunilor cu caracter extraşcolar în parteneriat cu institutii şi

organizatii locale pe teme de: sãnãtate, culturã, drepturi ale copilului, ecologie,

protectia mediului;

II.5. Adaptarea ofertei educationale la dinamica pietei muncii

Finalitatea procesului educational consta in formarea de profesionisti capabili sa

se implice in progresul economic si social. Integrarea absolventilor pe piata muncii,

valorificand competentele dobandite in anii de studiu, reprezinta recunoasterea activitatii

institutiei. De aceea, este importanta dimensionarea si adaptarea ofertei educationale

oferita de Liceul Tehnologic Fantanele in conformitate cu previziunile pe termen mediu

si lung privind dezvoltarea Regiunii Nord Est, precum si cu cerintele de calitate si

continut exprimate de angajatori.

Trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte:

Elaborarea şi implementarea unei proceduri de identificare a cererilor de pe piata

muncii.

Elaborarea planului de şcolarizare 2016-2017 în corelatie cu cererile pietei

muncii.

Organizarea unei sesiuni de discutii cu agenti economici parteneri vizand

identificarea nevoilor in ceea ce priveste nivelul de calificare, abilitatile si

competentele absolventilor.

Dezvoltarea in institutie a unor actiuni privind relatia cu piata muncii si cu mediul

de afaceri, prin formarea unor retele/parteneriate/protocoale institutionale;

Adaptarea specializarilor existente si extinderea ofertei educationale, tinand

seama de necesitatile de pe piata muncii si de strategia de dezvoltare economica si

sociala a Regiunii Nord Est ;

Page 14: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

14

Cresterea importantei si eficientei stagiului de practica la agenti economici

parteneri care sa contribuie efectiv la implicarea elevului in mediul in care va

lucra, respectiv cu cerintele in domeniu;

Adaptarea continutului disciplinelor pentru a stimula creativitatea, inovatia si

spiritul antreprenorial al elevilor;

Largirea ofertei educationale sub forma invatamantului profesional.

Întocmirea planului operaţional pentru activităţi de tranziţie de la şcoală la locul

de muncă

Aplicarea procedurii de monitorizare a insertiei socio-profesionale a

absolventilorLiceului Tehnologic Fantanele, promotia 2016.

II.6. Dezvoltarea institutiei in relatia cu mediul social si implicarea in viata

comunitatii

Promovarea de parteneriate cu autoritatile locale si regionale pentru dezvoltarea

de proiecte comune, adresate comunitatii;

Organizarea de catre colective din institutie de manifestari stiintifice, culturale,

adresate comunitatii locale;

Dezvoltarea de colaborari cu agentii si autoritati locale si regionale, incheierea

unor parteneriate si conventii de colaborare;

Atragerea comunitatii locale/regionale in manifestari de popularizare a

activitatilor institutiei (activitati artistice, simpozioane organizate de/in scoala,

mese rotunde);

Popularizarea rezultatelor de excelenta ale cadrelor didactice si elevilor prin mass-

media si prin evenimente publice;

Transformarea paginii web a institutiei in cartea de vizita a institutiei noastre si

canal de promovare a rezultatelor institutiei

II.7. Promovarea unui sistem eficient de management bazat pe principiile de

parteneriat cu elevii si cu alti beneficiari ai procesului de invatamant

Implicarea activa si responsabila a structurilor de conducere din institutie

(Consiliul de administratie, consiliul profesoral, conducerile catedrelor si ariilor

curriculare, conducerile serviciilor administrative, financiar-contabile, biblioteca)

in formularea strategiei de dezvoltare a institutiei si in actul decizional.

Reactualizarea Organigramei cu evidentierea detaliata a structurilor si a

nivelurilor de decizie, inclusiv in planul calitatii educatiei, a relatiilor de

colaborare si subordonare dintre structuri.

Page 15: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

15

Discutarea programelor strategice si operationale in structurile decizionale din

scoala si colaborarea cu elevii, parintii sau cu alti factori interesati.

Elaborarea anuala a unui Plan Operational pentru materializarea Planului de

Actiune al Scolii si transpunerea operativa in practica, in consens cu realitatile

fiecarei perioade.

Stabilirea de responsabilitati concrete si termene in implementarea Planului

Operational.

Cresterea autonomiei institutiei in gestionarea resurselor si in aplicarea Planului

Operational.

Dezvoltarea unui sistem operativ, informatizat de comunicare curenta intre

structurile decizionale.

Comunicarea directa cu personalul institutiei si elevi prin stabilirea unui program

de audiente si consiliere.

Promovarea imaginii institutiei la nivel local, regional, national si international

Dezvoltarea si permanenta actualizare a site-ului institutiei astfel incat sa

favorizeze strangerea, administrarea si raportarea informatiilor in timp util

Comunicarea eficienta cu structurile ierarhice superioare de conducere, evaluare

si acreditare.

Actiuni concertate pentru realizarea obiectivelor privind trecerea de la un

invatamant centrat pe profesor la un invatamant centrat pe elev si elaborarea

acestui concept prin documente si actiuni explicite.

II.8. Asigurarea calitatii vietii elevilor

Perioada din liceu este o perioada de acumulari si reprezinta un moment

important in formarea tinerilor ca specialisti si ca oameni. Una dintre responsabilitatile

institutiei este de a asigura cadrul institutional necesar dezvoltarii, in randul tinerilor, a

respectului pentru cunoastere si pentru munca; este necesara o evaluare a

problemelor elevilor, a cerintelor si aspiratiilor acestora pentru a putea identifica

(impreuna cu beneficiarii) caile optime de actiune.

Dezvoltarea unei infrastructuri IT (retele de calculatoare si conexiune la internet)

in spatiile institutiei, la care elevii sa aiba acces o perioada cat mai mare de timp;

Page 16: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

16

Organizarea optima a procesului didactic zilnic, cu respectarea programului de

lucru si de pauza;

Imbunatatirea continua a bazei documentare din biblioteca scolii si a accesului la

aceasta;

Organizarea cat mai eficienta a stagiilor de instruire practica, pentru completarea

reala a programului de studiu si familiarizarea cu mediul in care vor lucra dupa

absolvire;

Implicarea activa a elevilor in gasirea solutiilor de eficientizare a pregatirii

profesionale;

Dezvoltarea unui sistem de consiliere si orientare pentru elevi;

Dezvoltarea si popularizarea in randul elevilor a activitatilor culturale, artistice si

sportive organizate de scoala;

Sprijinirea logistica a activitatilor organizate de comitetul de elevi din institutie.

II.9. Prevenirea şi diminuarea absenteismului şi abandonului şcolar

In vederea asigurarii continuitatii in invatare si a asigurarii participarii tuturor

elevilor la procesul educational, este necesară o evaluare a problemelor elevilor, a

cerinţelor şi aspiraţiilor acestora pentru a putea identifica căile optime de acţiune.

Activitatea de preîntâmpinare a eşecului şcolar este extrem de complexă. În realizarea ei

este necesară o coordonare eficientă a tuturor factorilor educaţionali în care, desigur,

şcoala şi familia deţin prioritatea. Şi, pentru ca şcoala să-şi îndeplinească menirea, se

impune derularea unor actiuni:

Alcătuirea şi actualizarea bazei de date privind frecvenţa abandonului şcolar

Identificarea cauzelor absenteismului scolar

Perfecţionarea şi diversificarea ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ, a

calităţii

procesului instructiv-educativ

Page 17: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

17

Prevenirea/combaterea abandonului şcolar prin abordarea unor teme

educative specifice în cadrul activităţilor de formare a cadrelor didactice

Prevenirea absenteismului/abandonului şcolar prin calitatea şi diversitatea

activităţilor extracurriculare.

Implicarea responsabila a familiei in prevenirea abandonului şcolar.

Planificarea activitatii comisiei CEAC

2015/2016

Nr.

Crt.

Denumirea activitatii Frecventa/perioada Responsabili

1 Alegerea membrilor comisiei C.E.A.C. si

a coordonatorului

Anual

Septembrie

Consiliul

profesoral

2 Elaborarea planului operational Anual

septembrie

Comisia

C.E.A.C.

3 Fisa de evaluare/autoevaluare anual Comisia

C.E.A.C.

4 Stabilirea stilurilor de invatare ale

elevilor

Anual

octombrie

Comisia

C.E.A.C.

5 Graficul planificarii asistentelor la ore Anual

octombrie

Responsabil

C.E.A.c.

6 Aplicare de chestionare cadrelor didactice semestrial Comisia

C.E.A.C.

7 Aplicarea de chestionare elevilor semestrial Comisia

C.E.A.C.

8 Aplicarea de chestionare parintilor semestrial Comisia

C.E.A.C.

9 Portofoliile cadrelor didactice semestrial Comisia

C.E.A.C.

10 Monitorizarea promovarii ofertei

educationale

anual Responsabil

C.E.A.C.

11 Observarea lectiilor si completarea fiselor

de observare

lunar Responsabil

C.E.A.C.

12 Monitorizarea progresului scolar semestrial Responsabil

Page 18: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

18

C.E.A.C.

13 Raport de autoevaluare final anual Responsabil

C.E.A.C.

14 Plan de imbunatatire anual Responsabil

C.E.A.C.

15 Sortarea, pastrarea si verificarea periodica

a documentelor

periodic Comisia

C.E.A.C

16 Verificarea documentelor oficiale periodic Comisia

C.E.A.C

Resp. Prof. Preda Ionut

MODALITĂTI DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE EVALUARE A

CALITĂTII

Asigurarea calitătii în învătământul profesional şi tehnic se realizează atât la nivel

de sistem, cât şi la nivel de furnizor şi se bazează pe Cadrul Na ional de Asigurare a

Calitătii (CNAC). CNAC este dezvoltat în conformitate cu Cadrul Comun European de

Asigurare a Calitătii (CCAC) pentru

educatie şi formare profesională şi implică desfăşurarea următoarelor procese:

autoevaluarea ( pe baza Manualului de Autoevaluare)

monitorizarea internă

monitorizarea externă

inspectia de validare a raportului de autoevaluare (pe baza Manualului de

Inspectie pentru

validarea externă a autoevaluării)

Asigurarea calitătii în învătământul profesional şi tehnic presupune parcurgerea unui

ciclu al

calitătii, având următoarele etape principale:

Page 19: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

19

1. Elaborarea planului de actiune al şcolii (PAS) şi aprobarea de către Consiliul

de Administratie al unitătii; acest document răspunde în termeni de dezvoltare

institutională prioritătilor regionale şi locale şi stabileşte prioritătile şcolii, cu

precizarea obiectivelor propuse, a actiunilor prin care se vor atinge aceste

obiective şi cu stabilirea de termene şi responsabilităti pentru fiecare actiune.

2. Monitorizarea internă coordonată de Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea

Calitătii din şcoală, prin care se urmăreşte dacă actiunile propuse în planul de

actiune al şcolii se desfăşoară conform calendarului propus, cu asumarea

responsabilitătilor stabilite în PAS şi se evaluează procesul instructiv –

educativ prin asistente la ore. Monitorizarea internă permite identificarea

imediată a dificultătilor cu care se confruntă şcoala în atingerea obiectivelor

stabilite sau care apar în procesul didactic curent la clasă şi identificarea unor

solutii adecvate. Pe baza acestui proces continuu de monitorizare internă,

3. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calitătii raportul de monitorizare

internă.

4. Elaborarea raportului de autoevaluare (RAEI) de către Comisia pentru

Evaluarea şi Asigurarea Calitătii şi transmiterea lui la ISJ Iasi şi CNDIPT. în

paralel cu inițializarea și completarea acestuia pe platforma dedicată.

5. Elaborarea Planului de îmbunătătire a calitătii de către Comisia pentru

Evaluarea şi Asigurarea Calităţii şi transmiterea lui la ISJ Iasi spre avizare.

Planul de îmbunătătire se realizează pe baza raportului de autoevaluare şi

trebuie să tină cont de posibilitătile reale ale şcolii de a-l îndeplini în anul

şcolar următor.

6.

7. Revizuirea Planului de Actiune al Şcolii, în concordantă cu planul de

îmbunătătire a calitătii.

In cadrul Metodologiei de Evaluare a Calitătii Educatiei, Comisia pentru

Evaluarea şi Asigurarea Calitătii din Liceul Tehnologic Fantanele îşi propune:

A. În domeniul planificării calitătii:

să stabilească măsuri pentru consolidarea culturii calitătii;

să creeze baze de date şi cunoştinte în domeniul asigurării calitătii care să permit

autoevaluarea internă;

să identifice nevoile absolventilor, angajatilor, comunitătii, ale propriului personal

didactic

şi administrativ şi ale elevilor.

Page 20: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

20

A. În domeniul planificării calitătii:

să stabilească măsuri pentru consolidarea culturii calitătii;

să creeze baze de date şi cunoştinte în domeniul asigurării calitătii care să permit

autoevaluarea internă;

să identifice nevoile absolventilor, angajatilor, comunitătii, ale propriului personal

didactic

şi administrativ şi ale elevilor.

B. În domeniul controlului calitătii:

să elaboreze metodologii de evaluare a activitătilor de la Liceul Tehnologic

Fantanele

conform criteriilor şi practicilor europene în domeniul calitătii;

să analizeze şi să evalueze performantele actuale;

să verifice şi să evalueze programele de învătământ;

să interpreteze rezultatele, respectiv să stabilească abaterile de la standardele

stabilite;

să identifice oportunitătile pentru actiuni corective;

să coordoneze analizele în domeniul asigurării calitătii;

C. În domeniul îmbunătătirii calitătii:

să evidentieze necesitatea de îmbunătătire;

să asigure implementarea strategiei şi politicilor pentru îmbunătătirea continuă a

calitătii

proceselor de predare şi învătare;

să stabilească şi să initieze actiuni corective şi preventive;

să asigure feed-back-ul din partea elevilor;

să asigure feed-back-ul din partea angajatorilor;

să propună evaluări interne şi evaluări externe;

să publice materiale privind asigurarea calitătiisi să prezinte recomandări privind

asigurarea calității la Liceul Tehnologic Fantanele

Page 21: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

21

III. INSTRUMENTE ŞI PROCEDURI DE EVALUARE INTERNĂ A

CALITĂTII

Procedurile pentru calitate se aplică în cazul tuturor activitătilor desfăşurate în

cadrul Liceului Tehnologic Fantanel ; Consiliul de Administratie şi Consiliul Profesoral;

admiterea; predarea şi învătarea; evaluarea elevilor; rețele de colaborare între

şcoli; rețele de colaborare la nivel extern; relatiile cu societatea.

(1) Administrarea se realizează pe baza planurilor de management strategic elaborate

anual (Plan Operational) și al Planului de Acțiune al Școlii (PAS) şi aprobate de

Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic Fantanele

(2) Procesul de predare – învătare se desfăşoară conform metodologiei şi normelor de

calitate având în vedere următoarele componente: programe de studiu; managementul

procesului de predare – învătare; strategia de predare, resursele de învătare.

(3) Evaluarea elevilor se desfăşoară conform metodologiei şi normelor de calitate,

avându-se în vedere utilizarea unor metode echitabile de evaluare, corecte şi

fiabile, precum şi reglementarea şi comunicarea modalitătilor de examinare şi a

obiectivelor evaluării.

Page 22: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

22

(4) Relatiile cu societatea, retelele de colaborare între şcoli functionează pe baze

contractuale prin stabilirea de parteneriate.

REZUMATUL ASPECTELOR PRINCIPALE CARE NECESITA O ATENTIE

DEOSEBITA

Eliminarea punctelor slabe ale activităţii instructiv-educative identificate în anul

şcolar 2014-2015;

Creşterea procentului de promovabilitate la examenul de Evaluare Nationala si

bacalaureat, 2015;

Intensificarea pregătirii suplimentare a elevilor în vederea promovării

examenelor

Asigurarea condiţiilor de infrastructură şi dotare a şcolii;

Promovarea imaginii şcolii;

Organizarea de simulări ale examenelor, la fiecare disciplină;

Organizarea de activităţi demonstrative în cadrul fiecărei catedre;

Realizarea de asistenţe la ore conform prevederilor ROFUIP;

Atragerea unui număr mai mare de elevi pentru a participa la activităţile

extraşcolare∕extracurriculare planificate;

Page 23: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

23

Cresterea calităţii sistemului de informare şi consiliere profesională;

Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane din şcoală pentru

asigurarea calităţii învăţământului în vederea integrării profesionale a tinerilor;

Efienticizarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi parteneriate;

Facilitarea accesului la educaţie, prevenirea şi reducerea abandonului şcolar

pentru elevii din categoriile dezavantajate.

OBIECTIVELE SPECIFICE ŞI ŢINTELE ŞCOLII

OBIECTIV 1: Asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor

Ţinta: Păstrarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii prin creşterea cu peste 30 % a

materialelor şi mijloacelor didactice în anul şcolar 2015/2016

ACŢIUNEA 1 : Igienizarea spatiilor de învăţământ pentru deschiderea anului şcolar -

curăţenie, zugrăvirea/ vopsirea holurilor şi toaletelor şi micile reparaţii ale sălilor de

clasă

ACŢIUNEA 2 : Efectuarea reparaţiilor

ACŢIUNEA 3: Verificarea instalaţiilor electrice şi sanitare

ACŢIUNEA 4: Inventarierea sălilor de clasă, laboratoarelor, cabinetelor, sălii de sport

Page 24: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

24

ACŢIUNEA 5: Stabilirea necesarului pentru dotarea sălilor de clasă, laboratoarelor,

cabinetelor şi sălii de sport, depistarea resurselor necesare dotărilor

ACŢIUNEA 6: Procurarea materialelor de curăţenie, a consumabilelor şi tipizatelor

ACŢIUNEA 7: Elaborarea documentaţiei necesare obţinerii avizului sanitar de

funcţionare

ACŢIUNEA 8: Asigurarea fondurilor necesare pentru înfiinţarea şi dotarea unor

cabinete de specialitate

OBIECTIV 2: Asigurarea si promovarea calitatii serviciilor educationale

Ţinta: Creşterea indicatorilor privind managementul calităţii din şcoală în anul şcolar

2015/2016

ACŢIUNEA 1: Alegerea membrilor Consiliului de administraţie

ACŢIUNEA 2: Analiza activităţii pe anul şcolar 2014/2015, elaborarea şi dezbaterea

Raportului de analiza în Consiliul Profesoral /de Administraţie

ACŢIUNEA 3: Încheierea contractelor de muncă individuale cu toţi angajaţii

ACŢIUNEA 4: Încadrarea personalului didactic, întocmirea schemei de personal

ACŢIUNEA 5: Încadrarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic/ administrativ

conform statului de funcţiuni

ACŢIUNEA 6: Completarea şi semnarea fişelor de post pentru personalul din

compartimentele secretariat, contabilitate şi administrativ

ACŢIUNEA 7: Organizarea activităţii compartimentelor secretariat, contabilitate şi

administrativ

ACŢIUNEA 8: Încheierea şi arhivarea actelor/documentelor şcolare din anul şcolar

2014/2015

ACŢIUNEA 9: Completarea actelor/documentelor şcolare pentru anul şcolar 2015/2016

ACŢIUNEA 10: Monitorizarea activităţii instructiv-educative din şcoală

ACŢIUNEA 11: Monitorizarea activităţii compartimentului secretariat

ACŢIUNEA 12: Monitorizarea activităţii administrativ-gospodăreşti din şcoală

ACŢIUNEA 13: Monitorizarea activităţii contabile din şcoală

ACŢIUNEA 14: Monitorizarea inventarierii fondului de carte din bibliotecă,

Page 25: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

25

ACŢIUNEA 16: Alegerea şefilor de catedră

ACŢIUNEA 17: Completarea şi semnarea fişelor de post pentru personalul didactic

ACŢIUNEA 18: Completarea fişelor de dezvoltare profesională pentru toţi angajaţii

şcolii

ACŢIUNEA 19: Analiza activităţii de perfecţionare în anul şcolar 2014/2015

ACŢIUNEA 20: Organizarea activităţilor de perfecţionare la nivel de şcoală pentru

anul şcolar în curs

ACŢIUNEA 21: Prelucrarea angajaţilor în legătură cu legislaţia privind perfecţionarea

ACŢIUNEA 22: Evidenţa şi monitorizarea activităţilor de perfecţionare din şcoală şi a

participării cadrelor didactice la cursurile de perfecţionare organizate în afara şcolii

ACŢIUNEA 23: Realizarea Organigramei şi a Regulamentului Intern

ACŢIUNEA 24: Aprobarea Regulamentului Intern în Consiliul Profesoral

ACŢIUNEA 25: Monitorizarea respectării Regulamentului Intern

ACŢIUNEA 26: Elaborarea planului de investiţii şi reparaţii necesare pe termen scurt

(1 an), mediu (2 ani) şi lung (4 ani)

ACŢIUNEA 27: Elaborarea planului pentru dotarea cu mijloace de învăţământ pentru

fiecare disciplină/ arie curriculară pe termen mediu şi lung

ACŢIUNEA 28: Întocmirea listei privind evidenţa absolvenţilor din perspectiva

parcursului şcolar ulterior absolvirii şi/sau a locurilor de muncă unde s-au încadrat

ACŢIUNEA 29: Constituirea claselor noi, respectând limbile străine studiate şi

opţiunile elevilor şi părinţilor în privinţa CDL

ACŢIUNEA 30: Alegerea coordonatorului de programe şi proiecte educative şcolare şi

extraşcolare

ACŢIUNEA 31: Recuperarea manualelor de la elevii care părăsesc şcoală - transferuri,

exmatriculări etc.

ACŢIUNEA 32: Stabilirea comisiilor pe probleme - alegerea responsabililor

ACŢIUNEA 33: Întocmirea caietelor comisiilor metodice şi ale comisiilor pe probleme

Page 26: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

26

ACŢIUNEA 34: Stabilirea diriginţilor la toate clasele

ACŢIUNEA 35: Întocmirea schemei orare

ACŢIUNEA 36: Organizarea claselor de către profesorii diriginţi

ACŢIUNEA 37: Încadrarea personalului didactic si stabilirea diriginţilor

ACŢIUNEA 38: Repartizarea claselor pe săli

ACŢIUNEA 39: Constituirea Comisiei SSM şi organizarea acesteia în şcoală

ACŢIUNEA 40: Instruirea personalului cu normele SSM

ACŢIUNEA 41: Organizarea unor activităţi pe linie SSM

ACŢIUNEA 42: Constituirea Comisiei pentru Situaţii de urgenţă

ACŢIUNEA 43: Diseminarea informaţiilor prin actualizarea permanentă a panourilor

pentru informarea elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice

ACŢIUNEA 44: Prelucrarea elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice în legătură cu

examenele, legislaţia şcolară şi regulamentele

ACŢIUNEA 45: Stabilirea unor relaţii de parteneriat cu cel puţin 4 unităţi şcolare

OBIECTIV 3: Asigurarea calităţii documentelor manageriale

Ţinta: Creşterea calităţii documentelor manageriale la nivelul tuturor compartimentelor

din şcoală, în anul şcolar 2015/2016

ACŢIUNEA 1: Revizuirea planului strategic de dezvoltare a unităţii pe termen lung în

conformitate cu noile politici educaţionale

ACŢIUNEA 2: Emiterea deciziilor interne pentru anul şcolar 2015/2016

ACŢIUNEA 3: Realizarea analizei SWOT

ACŢIUNEA 4: Analiza activităţii pe anul şcolar 2014/2015 la nivelul tuturor

compartimentelor

ACŢIUNEA 5: Elaborarea programului managerial pentru anul şcolar 2015/2016

(anual şi semestrial)

ACŢIUNEA 6: Elaborarea graficului şi a tematicii şedinţelor Consiliului Profesoral

ACŢIUNEA 7: Elaborarea graficului şi tematicii Consiliului de Administraţie

Page 27: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

27

ACŢIUNEA 8: Emiterea deciziilor interne

ACŢIUNEA 9: Elaborarea programelor de activitate ale comisiilor metodice,

compartimentelor funcţionale

ACŢIUNEA 10: Elaborarea planificărilor anuale şi semestriale - semestrul I, de către

toate cadrele didactice, pe unităţi de învăţare

ACŢIUNEA 11: Planificarea activităţilor de perfecţionare pentru personalul didactic şi

nedidactic

ACŢIUNEA 12: Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul următor

ACŢIUNEA 13: Elaborarea planificărilor la dirigenţie

ACŢIUNEA 14: Elaborarea programului de activităţi extracurriculare/ extraşcolare pe

semestrul I

ACŢIUNEA 15: Planificarea Olimpiadelor - faza pe şcoală

ACŢIUNEA 16: Desfăşurarea olimpiadelor/ concursurilor profesionale - faza pe şcoală

ACŢIUNEA 17: Planificarea Concursurilor interdisciplinare - faza pe şcoală

ACŢIUNEA 18: Realizarea revistei şcolii care să cuprindă şi rezultatele muncii elevilor

ACŢIUNEA 19: Organizarea de cercuri ştiinţifice în şcoală

ACŢIUNEA 20: Elaborarea graficului privind notarea ritmică

ACŢIUNEA 21: Monitorizarea respectării graficului de notare ritmică de către toate

cadrele didactice din şcoală

ACŢIUNEA 22: Elaborarea indicatorilor de performanţă la toate disciplinele

ACŢIUNEA 23: Elaborarea structurii testelor în conformitate cu structura subiectelor la

examenele naţionale

ACŢIUNEA 24: Elaborarea programului de asistenţe la ore de către conducerea şcolii

şi şefii ariilor curriculare/ de catedră

ACŢIUNEA 25: Organizarea unei evaluări sumative, la nivelul unităţii, la

disciplinele/modulele de bacalaureat

Page 28: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

28

ACŢIUNEA 26: Monitorizarea parcurgerii ritmice a materiei, conform planificării

OBIECTIV 4: Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educationale

Ţinta: Reducerea cu 7% a absenteismului/ neparticipării la cursuri şi a ratei de repetenţie

şi creşterea cu 5% a numărului elevilor cu medii anuale peste 8 la sfârşitul anului şcolar

2015/2016

ACŢIUNEA 1: Elaborarea unui program de prevenire a abandonului şcolar

ACŢIUNEA 2: Realizarea unei evidenţe privind elevii care au abandonat şcoala şi

cauzele abandonului

ACŢIUNEA 3: Prelucrarea ROFUIP şi a RI elevilor şi părinţilor

ACŢIUNEA 4: Realizarea unui program de monitorizare / combatere/ameliorare a

absenteismului/ neparticipării la cursuri

ACŢIUNEA 5: Constituirea Consiliului elevilor pe şcoală

ACŢIUNEA 6: Chestionarea elevilor şi părinţilor în legătură cu opţiunile educaţionale

ale elevilor

ACŢIUNEA 7: Stabilirea CDL pentru anul şcolar 2016/2017

ACŢIUNEA 8: Realizarea unui studiu privind cererea socială şi economică din zonă

ACŢIUNEA 9: Organizarea activităţii în laboratoarelor de informatica

ACŢIUNEA 10: Negocierea unor Contracte de parteneriat cu agenţii economici, ONG-

uri etc., în vederea acordării de burse pentru elevi

ACŢIUNEA 11: Încheierea Contractelor de parteneriat cu agenţii economici pentru

desfăşurarea orelor de instruire practică a elevilor

ACŢIUNEA 12: Încheierea de contracte de angajare după terminarea studiilor

ACŢIUNEA 13: Organizarea activităţii de instruire practică în şcoală

ACŢIUNEA 14: Distribuirea manualelor gratuite pentru elevii

Page 29: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

29

ACŢIUNEA 15: Stabilirea manualelor pentru celelalte clase şi informarea părinţilor şi

elevilor

ACŢIUNEA 16: Organizarea pregătirii suplimentare cu elevii cu ritm lent de lucru

ACŢIUNEA 17: Organizarea pregătirii pentru examene a elevilor din clasele terminale

ACŢIUNEA 18: Organizarea pregătirii pentru olimpiade şi concursuri a elevilor

performanţi

ACŢIUNEA 19: Evaluarea iniţială a elevilor la toate disciplinele

ACŢIUNEA 20: Elaborarea unor indicatori de performanţă la toate disciplinele

ACŢIUNEA 21: Planificarea tezelor pe semestrul I

ACŢIUNEA 22: Monitorizarea, prin asistenţele la ore, a valorii adaugate prin lecţie din

punct de vedere informativ-formativ, a dezvoltării proceselor intelectuale (obiectivul

central în acest an şcolar va fi centrarea pe elev a proceselor predare-învăţare,

practicarea unor strategii didactice interactive şi modalităţile de evaluare)

ACŢIUNEA 23: Întocmirea fişelor de progres şcolar pentru toţi elevii

ACŢIUNEA 24: Informarea permanentă a părinţilor cu privire la situaţia şcolară a

copiilor

ACŢIUNEA 25: Evidenţierea elevilor cu rezultate şcolare bune – prezenţa la cursuri,

rezultate bune la învăţătură, disciplină

ACŢIUNEA 26: Stabilirea premiilor care se vor acorda la sfârşitul anului şcolar, a

criteriilor de acordare şi informarea elevilor şi părinţilor

OBIECTIV 5: Asigurarea promovabilităţii la examenul de Evaluare Nationala si

Bacalaureat

Ţinta: Peste 60% dintre absolvenţii de gimnaziu vor promova examenul de E N si peste

35% dintre absolventii ciclului superior al liceului vor promova examenul de

Bacalaureat – sesiunea 2016

ACŢIUNEA 1: Afişarea pentru elevi a Metodologiei de EN si Bacalaureat - sesiunea

2016 şi a programelor aprobate

Page 30: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

30

ACŢIUNEA 2: Prelucrarea pentru elevi a Metodologiei de EN si Bacalaureat, sesiunea

2016

ACŢIUNEA 3: Prelucrarea programelor de EN si Bacalaureat - sesiunea 2016

ACŢIUNEA 4: Prelucrarea părinţilor în legătură cu Metodologia de EN si Bacalaureat,

sesiunea 2016

ACŢIUNEA 5: Înştiinţarea părinţilor în legătură cu rezultatele obţinute de elevi la

testele initiale

ACŢIUNEA 6: Realizarea Graficului de consultaţii şi meditaţii

ACŢIUNEA 7: Elaborarea descriptorilor de performanţă

ACŢIUNEA 8: Chestionarea elevilor în legătură cu disciplinele la care doresc să

susţină Bacalaureatul

ACŢIUNEA 9: Aplicarea unui test de progres la disciplinele de bacalaureat

ACŢIUNEA 10: Înştiinţarea părinţilor în legătură cu rezultatele obţinute de elevi în

urma testului de progres aplicat

OBIECTIV 6: Asigurarea promovabilităţii la examenul de certificare a competenţelor

profesionale

Ţinta: 100% ditre absolvenţii ciclului superior al liceului înscrişi pentru a susţine

examenul de certificare a calificării profesionale în 2016, vor promova examenul

ACŢIUNEA 1: Prelucrarea Metodologiei examenului de certificare a competenţelor

profesionale la elevi

ACŢIUNEA 2: Planificarea săptămânilor de instruire practică

ACŢIUNEA 3: Chestionarea elevilor în legătură cu temele proiectelor

ACŢIUNEA 4: Monitorizarea orelor de instruire practică la clasele a XII-a

ACŢIUNEA 5: Elaborarea propunerilor temelor de proiect cu bibliografia aferentă

OBIECTIV 7: Implementarea şi derularea de proiecte europene

Ţinta: Implicarea şcolii în cel puţin 1 proiect/ program european

ACŢIUNEA 1: Proiectarea activităţilor în cadrul proiectului

Page 31: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

31

ACŢIUNEA 2: Organizarea desfăşurării activităţilor planificate pe semestrul I

ACŢIUNEA 3: Monitorizarea desfăşurării activităţilor planificate pe semestrul I

ACŢIUNEA 4: Identificarea partenerilor în vederea realizării unor proiecte comune

OBIECTIV 8: Implicarea părinţilor în activitatea şcolară a elevilor

Ţinta: Peste 80 % dintre părinţi participă la cel puţin o şedinţă şcolară pe an, în anul

şcolar 2015-2016

ACŢIUNEA 1: Organizarea Comitetelor de părinţi pe clasă

ACŢIUNEA 2: Alegerea Comitetului de părinţi pe şcoală

ACŢIUNEA 3: Includerea reprezentantului Comitetului de părinţi pe şcoală în Consiliul

de administraţie

ACŢIUNEA 4: Planificarea şedinţelor cu părinţii la toate clasele

ACŢIUNEA 5: Planificarea şedinţelor cu părinţii pe şcoală

ACŢIUNEA 6: Realizarea unui program de audienţe/ consultaţii/ întâlniri între

conducerea şcolii şi părinţi

ACŢIUNEA 7: Realizarea programului de audienţe/ consultaţii/ întâlniri între diriginţi,

cadre didactice şi părinţi

ACŢIUNEA 8: Proiectarea unui program de consiliere de familie, adecvat problematicii

şcolii

ACŢIUNEA 9: Implicarea unor specialişti din diferite domenii in programul de

consiliere de familie

ACŢIUNEA 10: Înştiinţarea părinţilor în legătură cu performanţele şcolare ale copiilor

ACŢIUNEA 11: Înştiinţarea imediată a părinţilor copiilor care au peste 10 absenţe

nemotivate de la cursuri

ACŢIUNEA 12: Informarea părinţilor elevilor din clasele terminale în legătură cu

Metodologia şi Graficul examenelor

ACŢIUNEA 13: Informarea părinţilor elevilor din clasele terminale în legătură cu

Metodologia şi Graficul examenului de certificare a calificării profesionale nivel 3

Page 32: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

32

ACŢIUNEA 14: Informarea părinţilor elevilor din clasele terminale în legătură cu

Metodologia şi Graficul admiterii în ciclul superior al liceului

ACŢIUNEA 15: Chestionarea părinţilor în legătură cu problemele şcolii, precum şi cu

imaginea acesteia în cadrul comunităţii

ACŢIUNEA 16: Organizarea activităţii de consiliere a părinţilor în şcoală

MODALITĂŢI DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE

ASIGURARE ŞI EVALUARE A CALITĂŢII

Cadrul legal pentru funcţionarea CEAC este urmatorul:

a) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea

calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 87/13.04.2006, cu

modificările ulterioare;

b) H.G. nr. 1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi

funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar;

c) H.G. nr. 21/18.01.2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare de

funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor

de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

d) H.G.nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională

în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de

educaţie; H.G. nr. 320/28.03.2007 privind aprobarea tarifelor de autorizare,

e) acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar; O.M.

5337/11.10.2006 privind aprobarea Codului de etică profesională al experţilor în evaluare

şi acreditare ai Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar;

O.M. 5338/11.10.2007 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de selecţie şi de

formare a experţilor înscrişi în Registrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în

Învăţământul Preuniversitar, a experţilor în evaluare şi acreditare şi a Programului de

Page 33: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

33

formare pentru experţii în evaluare şi acreditare ai Agenţiei Române de Asigurare a

Calităţii în Învăţământul Preuniversitar;

f) H.G. nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor

de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;

g) OMECTS nr. 4688/29.06.2012 privind apobarea Ghidului generalCalitate în

şcoala din România prin standarde şi standarde de referinţă, a cerinţelor minimale pentru

serviciile educaţionale, respectiv a standardelor specifice de calitate pentru învăţământul

preuniversitar.

INSTRUMENTE SI PROCEDURI DE EVALUARE INTERNĂ

(AUTOEVALUARE) A CALITĂŢII ETAPE ALE PROCESULUI DE EVALUARE

INTERNĂ (AUTOEVALUARE) A CALITĂŢII:

•Selectarea domeniului /temei /temelor (în cazul în care evaluarea nu vizează toate

domeniile prevăzute de lege);

•Diagnoza nivelului de realizare;

•Judecarea nivelului de realizare; •Identificarea slăbiciunilor şi a ţintelor pentru

intervenţiile de remediere /dezvoltare;

•Crearea unui grup de lucru;

•Modificarea /optimizarea proiectului de dezvoltare instituţională şi a planurilor

operaţionale asociate;

•Desfăsurarea activităţilor de dezvoltare /optimizare /remediere;

•Reaplicarea instrumentului de evaluare.

Page 34: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

34

●Fise şi alte instrumente de evaluare;

•Chestionare ;

•Ghiduri de observaţie ;

•Rapoarte scrise;

•Plan operaţional;

•Fişe de analiză a documentelor scolii;

•Documente de politică educaţională elaborate la nivel naţional, regional şi locale;

•Standarde, metodologii, ghiduri bune practici, alte instrumente privind evaluarea

instituţională şi asigurarea calităţii, elaborate la nivel naţional, regional sau local.

MODALITATI SI PROCEDURI PENTRU IMBUNATATIREA

CALITATII

1.Se selectează domeniul si criteriul/criteriile avute in vedere, conform

,,Standardelor de acreditare si de evaluare periodică” ( H.G.21/18.01.2007 sau art 10 din

O.U.G.nr.75/12.07.2005 aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006)

şi conform Anexelor 7 şi 17 ale OMECTS nr. 5115/29.06.2012 privind apobarea

Ghidului general-Calitate în şcoala din România prin standarde şi standarde de referinţă,

a cerinţelor minimale pentru serviciile educaţionale, respectiv a standardelor specifice de

calitate pentru învăţământul preuniversitar

2.Se urmăreşte îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi se realizează o diagnoză

a nivelului de realizare;

3. Se judecă nivelul de realizare;

Page 35: COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII STRATEGIA ... evaluarii.pdfconstituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic

LICEUL TEHNOLOGIC FANTANELE

COM. FANTANELE , JUD. IASI

35

4.Se identifică punctele tari, cele slabe şi se stabilesc măsurile pentru intervenţiile

de remediere/dezvoltare;

5.Se creează un grup de lucru pentru aplicarea măsurilor de îmbunătăţire

(Evaluarea internă este coordonată şi realizată de către CEAC. Pentru zonele de

îmbunătăţire se poate constitui o altă echipă, se pot stabili responsabili, în funcţie de rolul

îndeplinit în organizaţie - profesor de specialitate, responsabil de comisie metodică, de

arie curriculară etc., care să aplice programul de îmbunătăţire)

6. Se modifică / optimizează / completează PAS şi planurile operaţionale;

7. Se desfăsoară propriu-zis activităţile de dezvoltare/ optimizare/ remediere pentru

domeniul selectat;

8. Se reaplică instrumentele de evaluare.

Director, prof. Chelariu Maria Resp. CEAC , prof. Preda Ionut