Top Banner

Click here to load reader

16

Columbia Sierpień 2015

Jul 22, 2016

ReportDownload

Documents

Columbia Sierpień 2015

 • SIERPIEN 2015SIERPIEN 2015

  COLUMBIACOLUMBIARYCERZE KOLUMBA

 • RYCERZE KOLUMBA

  1 C O L U M B I A s I e r p I e 2 0 1 5

  COLUMBIA S i E R p i E 2 0 1 5 T O m 9 5 N u m E R 8

  A r t y k u y

  Pami a mczestwoOddajc cze Bogu w miejscach, w ktrych jako pierwszazakorzenia si wiara, odkrywamy wasne powoanie.najwyszy rycerz carl a. anderson

  Parafia: rodzina rodzinywotno i misyjno miejscowego kocioa wie si cile z formacj i ewangelizacj rodzin.najwyszy kaPelan arcybiskuP william e. lori

  jego Proces Postpuje Od 125 lat ycie i duchowa wizja Czcigodnego Michaela McGivneya inspiruje pobono.brian caulfield

  laudato si: wezwanie do Prawidowych relacjiNowa encyklika papiea Franciszka porusza zasadniczekwestie na temat jak odnosi si do Boga, siebie nawzajemi stworzenia.jonathan reyes

  wzrastajce Przeladowania Chrzecijanie nadal pozostaj na linii ognia oddziaw Pastwa Islamskiego oraz innych grup terrorystycznych na caym wiecie.lord david alton

  dobry ojciec

  2

  Pomnik w. Izaaka Jogues stoi w tzw. koloseum w sanktuarium Matki BoejMczennikw w Auriesville w stanie Nowy Jork.

  CNS

  phot

  o/Na

  ncy

  Wie

  chec

  C

  OVE

  R: C

  ourte

  sy o

  f the

  Apo

  stle

  s of

  Jes

  us

  3

  5

  9

  11

  14

 • BuDuJC LEPSZy WIAt

  s I e r p I e 2 0 1 5 C O L U M B I A 2

  Pami a mczestwoOddajc cze Bogu w miejscach, w ktrych jako pierwsza

  zakorzenia si wiara, odkrywamy wasne powoanie

  Najwyszy rycerz Carl A. Anderson

  13 czErwca udaEm si z pielg-rzymk do sanktuarium matki Boejmczennikw w auriesville w stanieNowy Jork. Przekazaem wwczas grantrycerzy Kolumba, sucy odnowieniu iutrzymaniu sanktuarium. Pozwolsobie poniej powtrzy niektre myli zprzemwienia, ktre w tym witymmiejscu wygosiem.

  S takie wyjtkowe miejsca nawiecie, w ktrych odsaniaj siprzed nami dzieje wiata ale nie tepolityczne, tylko duchowedzieje. Wemy choby bazy-lik w. Piotra w rzymie,zbudowan nad grobempierwszego papiea, czywzgrze tepeyac w Meksyku,gdzie Maryja Dziewica zGuadalupe objawia si tu-bylcowi, zmieniajc losyewangelizacji caej pkuliziemskiej. Jednym z takichmiejsc jest te wie Auries-ville nad rzek Mohawk,ktra spyna krwi katolickich m-czennikw, i gdzie wyrosa wspaniaalilia w. kateri tekakwitha dziewica z czerwonoskrego rodu.

  Misjonarz w Nowym wiecie musiasi liczy z prawdopodobiestwemwasnej mierci, a wrcz jej si spodzie-wa. w. Izaak Jogues napisa do kolegiz kolegium jezuickiego we Francji:Wyruszam, cho nie powrc. ko-ci wzrasta krwi mczennikw cimczyni nie mieli waha.

  Miejsca takie jak Auriesville s wia-dectwem duchowego dziedzictwa. tow tych miejscach wprowadzono dziejenarodu na nowy tor. Historia Ame-

  ryki byaby wybrakowana bez ichwspomnienia. tu tutaj Nowy wiatstawa si naprawd nowym, gdyEwangelia przeksztacaa go mocprawdy sowa, moc wiadectwa,moc krwi mczeskiej.

  Wspominamy dziaalno misjona-rzy na kontynencie amerykaskim iotwieramy si na star prawd, ktrw. Ireneusz wyrazi: Chwa Bo jestczowiek peen ycia. Ale co to znaczypeen ycia? to znaczy czerpicy ycie

  z mioci Boej, z sakramentw i dajcyt mio bliniemu, aby zo go nieprzemogo.

  w. Izaak Jogues wraca na te zie-mie, cho nosi znamiona tortur, chowykrcano mu palce, cho smaganogo to ywej skry. Mohawkowie nazy-wali go nieugitym. Bo to, co naj-bardziej ich przestraszao to, e onnadal ich kocha.

  Po drugiej stronie kontynentu po-dobnie przemawia do nas b. JuniperSerra, aposto kalifornii, ktry zostaniekanonizowany we wrzeniu przez pa-piea Franciszka. kiedy Indianie za-mordowali jednego z jego wspbraci,

  to o. Juniper z uporem i skuteczniesprzeciwia si wymierzeniu im karymierci. Bo prawo do decydowania oyciu i mierci jest wyczn Bo kom-petencj.

  Przykady niezomnych misjonarzyprzypominaj, bymy te dali wiadec-two chrzecijaskie. Szermierze pierw-

  szej ewangelizacji niech bdwzorem dla nowej ewangeli-zacji. Jak napisa papie Fran-ciszek: Wszyscy jestemywezwani, by ofiarowa bli-nim wasne wiadectwozbawczej mioci naszegoPana (Evangelii gaudium,121). wiadectwem zbawczejmioci jest wanie sanktua-rium francuskich mczenni-kw z zakonu jezuitw.

  rycerze kolumba ze wiatai ze stanu Nowy Jork, przez ktry prze-pywa rzeka Mohawk, cz si, by wes-prze odnow sanktuariummczennikw. Ju niedugo inny du-chowy syn w. Ignacego bdzie prze-mierza te tereny papie Franciszek,ktry prosi, by kady chrzecijanin bymisjonarzem, bymy wszyscy byliuczniami w misji (120).

  Jeli odpowiemy na t prob, tonie tylko cegy i belki bd stanowisanktuarium mczennikw, ale bdnim same serca pielgrzymw, goto-wych w pokorze ducha nie misyjnewiadectwo.

  Vivat Jesus!

  tutaj Nowy wiat stawa sinaprawd nowym, gdy

  Ewangelia przeksztacaa go mocprawdy sowa, moc wiadectwa,

  moc krwi mczeskiej.

 • uCZy SI WIAry, y W WIErZE

  3 C O L U M B I A s I e r p I e 2 0 1 5

  Parafia: rodzina rodzinywotno i misyjno miejscowego kocioa wie si cile

  z formacj i ewangelizacj rodzin

  Najwyszy kapelan Arcybiskup William E. Lori

  W ADHOrtACJI Evangelii gaudium(rado Ewangelii) papie Franciszekopisuje wag ycia parafialnego. Powta-rza on formu w. Jana Pawa II, e pa-rafia jest kocioem pord swoichsynw i crek (zob. christifideles laici,26). Po czym rozwija t formu: Za-kada to, e rzeczywicie utrzymujekontakt z rodzinami i z yciem ludu, inie staje si struktur ocia, odsepa-rowan od ludzi albo grup wybracwzapatrzonych w samych siebie (Evan-gelii gaudium, 28).

  Papieowi Franciszkowi za-ley na parafialnym yciu jakoprzejawie kocioa w spoe-czestwie, aby by miejscem, wktrym rozbrzmiewa SowoBoe, w ktrym odnajdujemysi jako uczniowie i wsplniewycigamy do do biednych ipotrzebujcych to ma bymiejsce modlitwy, adoracji iprzeywania.

  DZIEO CZENIA rODZINSowa papiea Franciszka skaniajmnie, bym sign do wasnych do-wiadcze. W kady weekend wizytujdwie parafie. Zwykle odprawiam Mszwit niedzieln, po czym spotykamsi z parafianami na agapie. Za kadymrazem jestem pod wraeniem, e to ro-dziny s sercem i dusz ycia parafial-nego. Wyjtkow rado sprawiajmode rodziny, ktre uczestnicz wMszy witej i angauj si w dziaania.Odgos paczu niemowlakw i maru-dzenie dzieci wiadczy tylko o tym, ekoci jest mody i ywy.

  Nie mniejsz rado sprawia udziawielopokoleniowych rodzin w yciu sa-kramentalnym. Wyczuwalna jest dumadziadkw, e wiern modlitw, po-mimo wielu trudnoci ycia, wyprosilidar wiary u swoich dzieci i wnukw. terodziny zwykle jako pierwsze nawi-zuj kontakt z nowymi ssiadami, za-praszaj do siebie do domu tych,ktrzy zostali sami na tej ziemi albocierpi niedostatek. W swoim przem-wieniu z 2005 r. papie Benedykt XVI

  nazwa tak oywion parafi posze-rzon rodzin, ktra czy braci i sios-try w bezinteresownej i nieegoistycznejradoci ze wsppracy z Boym mio-sierdziem, bo sam Bg jest mioci.

  Pikny obraz ale czy nie powi-nien nas te naprowadzi na to, czegobrakuje. Cho wspaniaym jest widzietyle rodzin podczas sprawowaniaOfiary witej, to co z tymi, ktrzy niechodz do kocioa? Ile rodzin upio wsobie wiar katolick? Nie posyajdzieci do szk katolickich, ani nawetna katechez. Nie maj czasu pj zdziemi na Msz wit ani naboe-stwo. Mona si zastanawia czy struk-

  tury diecezjalne i parafialne waciwieprzyjmuj oraz wspieraj takie rodziny.trzeba mie na uwadze mwic so-wami papiea Franciszka czy naszeparafie i diecezje naprawd wiedz, cosi dzieje w domu oraz w yciu.

  Na poziomie diecezjalnym wyraasi to w cigej ewaluacji duszpasterstw

  maestw. Na nowo pisane sprogramy przygotowa przed-maeskich, kursy naturalnegoplanowania rodziy, pielgrzymki irekolekcje pomylane, by wes-prze trwao rodziny w obecnejdobie. Na ile efektywne s takieprogramy w nawizywaniu kon-taktu z maestwami, zwaszczatakimi, ktre nie s otoczonemodlitw, a wic s w sytuacjikrytycznej?

  WSPIErANIE SI WZAJEMWikszo z nas Pan Bg wezwa douwicenia si przez sakrament mae-stwa i w yciu rodzinnym. Ale ilemona usysze kaza o rodzinie i jejproblemach? Ile z nich dotyczy cisegonauczania kocioa o roli wspmaon-kw w drodze do zbawienia? Ile niesieulg rodzinom rwanym konfliktamialbo ukazuje aski sakramentu mae-stwa? raz jeszcze pytania te dotyczrwnie mnie. Zwaszcza teraz, gdyprzy aplauzie spoecznym Sd Najwy-szy uSA zalegalizowa co co nazwamaestwem homoseksualnym

  trzeba mie na uwadze mwicsowami papiea Franciszka

  czy nasze parafie i diecezje naprawd wiedz, co si dzieje

  w domu oraz w yciu.

 • Ofiarowane w jednoci z papieem

  Franciszkiem

  uCZy SI WIAry, y W WIErZE

  s I e r p I e 2 0 1 5 C O L U M B I A 4

  INtENCJE MODLItEWNE OJCA WItEGO

  OGLNA: Aby wszyscy ludziepracujcy na polu wolontariatuwielkodusznie angaowali si wsub potrzebujcym.

  MISyJNA: Abymy, wychodzcpoza siebie, potrafili stawa sibliscy tym, ktrzy s na peryfe-riach wizi midzyludzkich i spo-ecznych.

  kAtOLICy MIESICA

  wyzwanie to domaga si jasnej ewange-licznej i katechetycznej odpowiedzi.

  Pewna zasada przychodzi na myl, enikt nie jest w stanie y wiar, by ra-dosnym i nie owoce swego powoaniaw kociele, gdy jest w pojedynk. Jakobiskup i ksidz bardzo potrzebujwsparcia modlitewnego ze strony in-nych biskupw i ksiy, ktre otrzy-muj na rekolekcjach, gdzie mog siwyciszy, adorowa i otworzy naSowo Boe. rodziny w parafiach tepotrzebuj czasu, by mogy uklkn.Moe to wiza si z kkiem biblij-nym, rancowym czy grup wsparcia

  maestw, dzielc si praktyk rodzi-cielstwa. Maonkom niezbdna jestwasna praktyka wiary przed otarzem,eby mogli j ksztatowa i zakorzeniau swoich dzieci.

  Dobrze wiemy, e ks. MichaelMcGivney zna i kocha parafian,wrd ktrych suy. Dzieli z nimi ra-doci i smutki, zostawiajc w zbiorowejpamici lad swego z nimi przemodle-nia. Przez utworzenie rycerzy kolumbawiza mw i ojcw w przeywaniewiary. Szed z pomoc wdowom i sie-rotom. Na ten i na inne sposoby zapla-nowa rycerzy jako narzdzie do

  przeksztacenia parafii w rozszerzonrodzin. Std wanie spotkania rad ry-cerzy kolumba i ich programy majwzmocni ycie rodzinne kadego znas, a kad parafi w ktrej dzia-amy uczyni rodzin rodzin.

  Niedugo przed mierci w. JanPawe II mwi do proboszczw i mo-doecw z czterech parafii rzymskich:Prowadcie z najwysz uwag te ro-dziny, ktre stoj wobec niebezpie-czestw (...) eby odnaleli dogbnyplan Boy dla maestwa i rodzin orazpotrafili mu sprosta. Wemy t wska-zwk naprawd do serca.

  Najmodszy z trzynaciorga rodzestwaFryderyk Janssoone urodzi si na wsi podDunkierk we Francji. rodzice uprawialichmiel, tyto i len, byli zamoni, pobonii znani z dobroczynnoci.

  May Fryc mia 9 lat, gdy zmar muojciec. By byskotliwym uczniem i pil-nie uczy si aciny, bo zawsze chcia byksidzem. Mia 17 lat, gdy matka pod-upada na zdrowiu. rzuci nauk i wy-korzystujc smykak do biznesu zostadomokrc, sprzedajc szwarc, mydoi powido. Po szeciu latach matkazmara w chorobie, a Fryc wrci nadrog powoania.

  Fryderyk doczy sie do franciszkanww 1864 r., aby po czterech latach dostpiwice. Suy jako kapelan wojskowy wwojnie francusko-pruskiej, postawinowy konwent w Bordeaux, ale w sercuczu zamiowanie do dalekich misji.

  W 1876 r. o. Janssoone dosta zgodna wyjazd do kustodii Ziemi witej,ktra ma w swej pieczy najwitszemiejsca chrzecijastwa. Przez 12 lat pra-cowa jako sekretarz i ksigowy, by teposyany na rozmowy z wadzami. Pielg-rzymi wspominali go jako gorliwego

  kaznodziej, niestrudzenie odprawiaj-cego drog krzyow ulicami Jerozolimy.

  W 1881 r. zosta wysany, by zebrapienidze dla misji franciszkaskich wefrancuskojzycznej prowincji kanady,gdzie w kazaniach gromi masoneri.Nie spodobao si to biskupowi miastaQuebec, ktry go wygna, ale w ssied-niej diecezji o. Fryderyk zaoy wspl-not braci, zbudowa sanktuariummaryjne, uruchomi usugi pielgrzym-kowe i zaprzyjani si ze w. Andrze-jem Bessetem.

  Do koca ycia o. Fryderyk przemie-rza kanad pieszo, goszc kazania, na-kaniajc do naboestw racowych izbierajc datki na dziea w Ziemi witej.Zmar 4 sierpnia 1916 r. kanonizowago papie Benedykt XVI.

  Bogosawiony Fryderyk Janssoone

  (1838-1916)

  pOpE

  FRA

  NC

  iS: C

  NS

  phot

  o/pa

  ul H

  arin

  g

  BlES

  SEd

  FRd

  RiC

  JAN

  SSO

  ON

  E:C

  ourte

  sy o

  f the

  Fat

  her F

  rd

  ric J

  anss

  oone

  Arc

  hive

  s, T

  rois

  -Rivi

  res

  , Can

  ada.

 • 5 C O L U M B I A s I e r p I e 2 0 1 5

  Bdc ksidzem pracujcym na parafii ksidz Michael J. McGiv-ney rozwin duchowo odpowiadajc trudnemu yciu iotwartym sercom swoich parafian. Najstarszy z trzynaciorga dzieciirlandzkiego imigranta, ksidz McGivney mia praktyczny, co-dzienny stosunek do wielu spraw. Pewny, e powoanie religijne niemusi oddziela go od innych ludzi, postanowi suy Bogu w prze-mysowych miastach Connecticut.

  Po przyjciu wice w 1877 roku ksidz McGivney zosta przy-dzielony do pracy w kociele Najwitszej Marii Panny w NewHaven. tam w roku 1882 zaoy rycerzy kolumba czciowo poto aby katoliccy mczyni nie wstpowali do tajnych stowarzyszei by na wypadek swej mierci mogli pozostawi rodzinom zabezpie-czenie finansowe. Dwa lata pniej zosta proboszczem kocioa w.tomasza w thomaston, robotniczym miecie, syncym z przemysumiedziowego, na pnoc od jego rodzinnej miejscowoci Waterbury.

  tak wic czy posugiwa w cieniu uniwersytetu yale czy te wsercu robotniczej wsplnoty, ks. McGivney prezentowa tak samprost duchowo wzmocnion innowacyjn wizj wymagajcwsppracy z osobami wieckimi. Ludzie wiedzieli jak bardzo ichkocha i potrafili w peni odwzajemni t mio.

  Zmczony posug dla wielkiej wsplnoty, spacajcy parafialnedugi i stykajcy si z niehigienicznymi warunkami ycia gdy po-sugiwa chorym i umierajcym, ksidz McGivney w kocu zarazisi gryp ktra wkrtce przeksztacia si w zapalenie puc. Zmarw pokoju w dniu 14 sierpnia 1890 roku, dwa dni po swych 38 urodzinach.

  Niecay rok pniej Edward Downes ktrego brat dziki ogrom-nej interwencji ks. McGivneya, zosta obroniony przed wyrokiemsdu skazujcym na oddanie go do ochronki wspomina ksidza wporuszajcy sposb: rozumia wszystkich ludzi. Gorliwy wobecich dobra, a caa agodno jego ksiowskiej duszy ujawniaa sinajmocniej wtedy gdy niestrudzenie stara si polepszy warunkiich ycia.

  Przez 125 lat od jego mierci, rycerze zainspirowani prak-tyczn skromnoci i miosierdziem oraz duszpasterskim dziaa-niem ktre zmienio na lepsze ycie milionw ludzi, wyraaliswj szacunek wobec ycia i dziedzictwa Czcigodnego MichaelaMcGivneya. Do dzi rosnca liczba ludzi na caym wieciemodli si o kanonizacj ksidza McGivneya i oczekuje jego wsta-wiennictwa.

  SkrOMNy BOHAtErWpyw relatywnie krtkiego ycia ksidza McGivneya mona byonajpierw zauway wtedy gdy tumy ludzi przybyy na Msz pod-czas jego pogrzebu. tum zapeni koci w ktrym kiedy posu-giwa, wylewajc si na ulice thomaston. tysice wyszy te na uliceWaterbury gdzie najwikszy kondukt aobny tamtych czasw po-nis jego doczesne szcztki do grobu.

  Nie tylko rycerza, ale i caa wsplnota wyraaa szacunek dla ksi-dza McGivneya i jego posugi duszpasterskiej. Gazeta z Waterburydobrze uchwycia zbalansowane aspekty jego charakteru odnoto-wujc e chocia z powodu zaoenia rycerzy kolumba by uznanosobistoci i znanym w caym Connecticut by take skromnymw swym postepowaniu.

  kult ksidza McGivneya narasta z biegiem lat wrd wierzcych,co doprowadzio do tego, i w 1997 roku archidiecezja Hartfordotworzya proces kanonizacyjny. Zaledwie dziesi lat pniej wroku 2008 papie Benedykt XVI podpisa dekret o heroicznocicnt uznajc zaoyciela zakonu Czcigodnym Sug Boym.

  Obecnie gdy trwa proces kanonizacyjny Czcigodnego MichaelaMcGivneya, wierni przyjmujc reputacje jego witoci uwaaj goza penego mocy porednika w maych i duych potrzebach.

  kult ten jest wyranie realizowany przez zaoon Guild ksidzaMcGivneya propagujc jego kanonizacj, publikujc informacjena temat jego ycia i dziedzictwa oraz dokumentujc wiadectwaask otrzymanych dziki jego wstawiennictwu. Guilda otwarta dlawszystkich i powicona pamici ksidza McGivneya take dlarycerzy i ich rodzin ma ponad 158 tysicy czonkw na caymwiecie (patrz rozszerzenie).

  Nie ma takiego drugiego jak ksidz McGivney, powiedzia Geo-rge Frates, ktry posugiwa zarwno jako kustosz stanowy jak i pre-zes Guildy ks. McGivneya w radzie stanowej w kalifornii. Mwinaszym rycerzom tak: Jak wy moecie reprezentowa Zakon jelinie znacie swego zaoyciela? By cudownym, Boym czowiekiemz profetyczn wizj ktra nadal ma moc take w naszych czasach.Naprawd musimy modli si do niego o wstawiennictwo, a takemodli si o jego kanonizacj.

  Wielu rycerzy z kalifornii przyjo to przesanie i wszystkie tam-tejsze jurysdykcje przystpiy do Guild (11 tysicy czonkw) a na-stpnie wczyo si Illinois (8 tysicy czonkw). Na przykad,czonkowie rady ksidza Michaela McGivneya nr 15034 w Valinda,

  Jego Proces Postepuje Od 125 lat ycie i duchowa wizja Czcigodnego Michaela McGivneya inspiruje pobono

  Brian Caulfield

  c

 • s I e r p I e 2 0 1 5 C O L U M B I A 6

  kalif., nie tylko obrali ze swego patrona ksidza McGivneya aletake zaoyli 20 osobowy chr jego imienia ktry wystpuje pod-czas spotka rycerzy kolumba.

  Chcemy zademonstrowa nasze oddanie ksidzu McGiv-neyowi, zaznaczy skd pochodz rycerze powiedzia wielki ry-cerz Jerry Lee. Chr stwarza te okazj na spotkania z innymiludmi.

  ZASZCZytNE MIEJSCE Prcz relatywnie wysokiego uczestnictwa w Guild, Illinois szyci sijedyn w Stanach Zjednoczonych szko redni imienia zaoycielaZakonu. Szkoa McGivney High School otwarta zostaa w 2012roku. W pierwszej klasie byo 19 osb. Czonkowie tej inaugura-cyjnej klasy wkrtce powrc do szkoy do starszych klas. Bduczy si w nowo zbudowanej siedzibie w Glen Carbon gdzie zapi-sanych jest 150 studentw.

  Wedle dyrektora szkoy Mike Scholtza, ksidz McGivney jestidealnym patronem, choby dlatego, e jako proboszcz wyraa swezainteresowanie modymi ludmi, pomagajc im zbudowa lepszprzyszo.

  Wszyscy studenci ucz si na lekcjach teologii o ksidzu McGiv-neyu, poznaj jego ycie i cnoty mwi Scholz. Jest jak najbardziejobecny w naszej pracy i ma wpyw na to kim jestemy w szkole. tow jego duchu nasi studenci rozwijaj swe zaangaowanie do suby.

  kolejna szkoa rednia imienia zaoyciela zakonu, Akademia ka-tolicka ksidza Michaela McGivneya, zostaa otwarta w 1992 rokuw Markham, Ontario. Moe przyj ponad tysic uczniw i wedleswej misji jest prowadzona zgodnie z wartociami ewangelicznymii katolickimi cnotami.

  kanada ma take wane miejsce pielgrzymkowe zwizane z kul-tem ksidza McGivneya: to Venerable Father Michael J. McGivneyHonoris czyli miejsce oddawania czci, zwane Honoris znajdujcesi w Bazylice w. Patryka w Ottawie. Honoris zaszczytnemiejsce modlitwy i pamici zostao zlokalizowane na niszym po-ziomie bazyliki i otwarto je w 2012 roku. Centralnym obiektemjest wysoka na 4 stopy figura ksidza McGivneya, wyprodukowanaprzez Guild na uytek rad i kociow. S tu take klczniki dla wier-nych aby uatwi im modlitw, wydruk historii ycia ksidzaMcGivneya po angielsku i francusku, obrazki modlitewne i sutannaksidza stanowica relikwie drugiej klasy. Znajdziemy tu take

  Rycerze nios statu sugi Boego ks. Michaela McGivneya w procesji w kociele w. Augustyny w Manili przed Msz wita na rozpoczcie 9. Krajowej Konwencji Filipin (27 kwietnia 2012).

 • BEZrOBOtNy MCZyZNA ktry od miesicy pr-buje znale prac dostaje prac w firmie blisko swego miejscazamieszkania. Przygnbiona matka otrzymuje telefon od swegosyna uzalenionego od narkotykw ktry mwi jej e rozpoczterapi i robi postpy. rodzice ktrych dzieci odeszy od ko-cioa mimo dobrego katolickiego wychowania s uszczliwienikiedy dzieci powracaj do sakramentw. rodzina dowiadcza-jca okropnych trudnoci finansowych nagle otrzymuje fundu-sze z niespodziewanego rda.

  takie przypadki to tylko kilka z wielu setek ask otrzyma-nych przez tych ktrzy modlili si o wstawiennictwo zaoy-ciela rycerzy kolumba Czcigodnego Michaela McGivneya.Przekazywane od miesicy do Guild ksidza McGivneya, wia-dectwa aski, ujawniaj w bardzo wyrany sposb rodzaj wsta-wiennictwa.

  Mona wic powiedzie e ks. McGivney i dzisiaj kontynuujeswe dzieo jakie wykonywa za ziemskiego ycia, zabezpiecza fi-zyczne, duchowe i finansowe dobro dla tych ktrzy przychodzpo jego pomoc.

  Czasami do Guild spywaj doniesienia o fizycznych uzdro-wieniach albo uleczeniu z powanych chorb. takie przypadkiprzekazywane s postulatorowi w rzymie ktry podejmuje de-cyzj o tym czy przedoy je w Watykanie jako przykad mo-liwego cudu.

  uznanie cudu za wstawiennictwem ksidza McGivneya tonadzieja caego procesu odkd w marcu 2008 roku, Papie Be-

  nedykt XVI oficjalnie uzna jego heroiczne cnoty. Jeden cud zawstawiennictwem ksidza McGivneya jest niezbdny dla jegobeatyfikacji a kolejny bdzie potrzebny dla kanonizacji czyliuznaniu go witym.

  Podczas toczcego si w Watykanie procesu rycerze i ich ro-dziny oraz wszyscy oddani ksidzu McGivneyowi mog pomcw trojaki sposb: mog si przyczy do Guild, modli si i ska-da wiadectwa ask.

  Przyczenie si do Guildy ksidza McGivneya jest proste inic nie kosztuje. Mona zrobi to poprzez Internet na stroniefathermcgivney.org lub wysyajc aplikacj zaczon w tym wy-daniu. Czonkowie otrzymuj regularny newsletter z duchowymwsparciem, wiadectwami ask i biece informacje na tematprocesu. Ponadto w intencji czonkw odprawiana jest cotygod-niowa Msza wita.

  Wszyscy s zachcani do regularnego odmawiania modlitwyo kanonizacj aby proces ksidza McGivneya postpowa atake aby szuka Boej pomocy poprzez wstawiennictwo ksidzaMcGivneya we wszystkich potrzebach yciowych, szczeglniew powanych przypadkach medycznych.

  kolejnym krokiem jest informowanie Guildy o wszystkichaskach otrzymanych poprzez wstawiennictwo ksidza McGiv-neya. te wiadectwa ujawniaj dziaanie Boej aski poprzezswego sug daj inspiracj innym czonkom aby trwali w mod-litwie. take, poprzez skadanie wiadectw szczeglnych ask mo-emy odkry zdarzenie ktre bdzie ogoszone jako cud.

  PrZyCZ SI, MDL SI, rAPOrtuJGuild ksidza McGivneya pomaga w promocji procesu kanonizacyjnego zaoyciela Rycerzy.

  7 C O L U M B I A s I e r p I e 2 0 1 5

  portr

  ait b

  y Ri

  char

  d W

  . Whi

  tney

  , Oil

  on c

  anva

  s, 1

  989

  puszki do ktrych ludzie mog wkada karteczki z imionami uko-chanych zmarych i proby o modlitw w specjalnych intencjach.

  Otworzylimy Honoris aby ksidz McGivney pozostawa zawszew kadym dziaaniu rycerzy kolumba a take po to by poznali go ciktrzy nie dziaaj w Zakonie a chc zwrci si do niego o wstawien-nictwo powiedzia Michael J. ONeill, czonek rady Bazyliki w. Pat-ryka nr 12158, ktry da pomys temu miejscu. Z caej Ottawy nacztery codzienne Msze wite i pi lub sze odbywajcych si w nie-dziele przybywa tu wielu robotnikw. rozdalimy okoo 30 tysicyobrazkw moditwy ksidza McGivneya.

  Przy kocu czerwca po Mszy celebrowanej przez Biskupa MarcelaDamphousse z Alexandria-Cornwall, kapelana Stanowego Ontariozebrali si nowo mianowanych Delegatw stanowych Ontario.

  Jestem rycerzem odkd skoczyem 18 lat, powiedzia BiskupDamphousse, to wielki zaszczyt suy jako kapelan stanowy atake oddawa cze pamici ksidza McGivneya. By prostym,skromnym proboszczem ktry rozezna Boe powoanie. to skaniamnie do tego aby take by prostym, skromnym biskupem i kape-lanem, pragncym rozezna dzisiejsze Boe powoanie.

  SZErZCE SI NABOEStWOrado z powodu procesu kanonizacyjnego ksidza McGivneya za-

  uwaalna jest wszdzie tam gdzie dziaa Zakon. Na Filipinach nabo-estwo do ksidza rozwino si szczeglnie szybko w cigu ostatnichtrzech lat odkd we wsppracy z kCFAPI w Manili, towarzystwaubezpieczeniowego na Filipinach oraz konferencji Biskupw otwartotam biuro ksidza McGivneya. Biuro wydaje obrazki z modlitw wgwnym dialekcie filipiskim, publikuje biuletyn, czynnie dziaa wmediach spoecznociowych, wysya swych przedstawicieli aby wy-gaszali prelekcje w szkoach i parafiach oraz sponsoruje programpielgrzymki figury w czterech filipiskich jurysdykcjach.

  Gdy w listopadzie 2013 roku tajfun Haiyan zniszczy wybrzeeVisayas, biuro zabezpieczyo fundusze i materiay umoliwiajceniesienie pomocy przez rycerzy kolumba. Powsta te banner z wi-zerunkiem ksidza McGivneya ktry by wystawiany we wszystkichcentrach pomocy i dystrybucji.

  Chocia to by amerykaski ksidz, Filipiczycy maj do niegowielkie naboestwo poniewa zaoy Zakon ktry tu kochaj iktry czyni tak wiele dobra, powiedzia filipiski Najwyszy Dy-rektor Alonso L. tan.

  W modlitwie o kanonizacj ksidza McGivneya jest on nazwanyopiekun ubogich i obroca wdw i sierot a rycerze przedstawiajgo take jako Apostoa Modych, i Obroc chrzecijaskiego yciarodziny. to s odpowiednie tytuy wyraajce istot jego charakteru

 • s I e r p I e 2 0 1 5 C O L U M B I A 8

  phot

  o by

  Jak

  e W

  right

  i duszpasterstwa, powiedzia dominikanin ojciec Peter John Cameronktry studiowa ycie ksidza McGivneya by napisa sztuk zatytu-owan He was Our Father (By Naszym Ojcem) jaka miaa pre-mier podczas Najwyszej konwencji w Chicago w 2005 roku.

  Oprcz tych tytuw ojciec Cameron uwaa, e jeden dodatkowybyby cakiem odpowiedni: Obroca Wolnoci religijnej.

  ksidz McGivney wiedzia jak radzi sobie z powszechnym wtamtych czasach antykatolickim stosunkiem, mwi Ojciec Came-ron powiedzia, i myl, e byby specjalnym patronem dla wszyst-kich dzisiejszych Chrzecijan ktrzy pragn chroni wolnoreligijn przed naruszeniami wieckiej kultury i ustawami rzdw.

  Dzisiaj ziemskie szcztki ksidza McGivneya spoczywaj w sar-kofagu z polerowanego granitu w tylnej nawie kocioa NajwitszejMarii Panny w New Haven. Zostay tam przeniesione w 1982 rokuaby sta si obiektem modlitwy i pielgrzymki do miejsca w ktrym100 lat wczeniej ksidz McGivney zaoy rycerzy kolumba.

  W minionym roku koci Najwitszej Marii Panny zorganizo-wa godzin wit na cze ksidza McGivneya. rycerze CzwartegoStopnia z zgromadzenie Hon. Patricka Donlina zabezpieczaj co ty-dzie gwardi honorow a czonkowie z pobliskich rad na zmianprowadz modlitwy ktre zwykle kocz si odmawian przed jegogrobem, modlitw o kanonizacj.

  Nasz misj jest to aby ta wita godzina bya kontynuowana i abyprzybywao na ni jak najwicej rycerzy, powiedzia Anthony Mansiprowadzcy te dziaania. Mamy ludzi przychodzcych zewszd, takestudentw z yale, i naprawd czuj si tu dobrze podczas ciszy i na-boestwa. robimy to dla dobra Zakonu oraz ksidza McGivney.

  BrIAN CAuLFIELD jest zastpc postulatora w procesie kano-nizacyjnym Czcigodnego ksidza Michaela J. Mc.Givenya oraz edy-torem portalu Dobry Ojciec, programu rycerzy kolumbaprzeznaczonego dla rycerzy i ich rodzin.

  Cameron Beare z Rady Bazyliki w. Patryka nr 12158 wraz z on Angel i ich synem stoj przed otarzykiem sugi Boego ks. MichaelaMcGivneya w bazylice w. Patryka w Ottawie w Kanadzie.

 • 9 C O L U M B I A s I e r p I e 2 0 1 5

  CN

  S ph

  oto/

  paul

  Har

  ing

  ukoczona 24 maja i oficjalnie opublikowana 18 czerwca, nowaencyklika papiea Franciszka zatytuowana Laudato si (BdPochwalony) ju zostaa zinterpretowana na wiele sprzecznych zesob sposobw. Podczas gdy istnieje wiele rnych opinii na jej temat,wyzwaniem jest, aby zrozumie obszern refleksj, ktr papie Fran-ciszek przedstawia w tym dokumencie.

  Jak w przypadku kadego doku-mentu, powinnimy zacz odwysuchania samego autora. PapieFranciszek pisze: W tej encykliceproponuje nawizanie dialogu zewszystkimi, w odniesieniu donaszego wsplnego domu (3).

  Encyklika, ktra czerpie swojnazw z pierwszych sw synnegohymnu witego Franciszka zAsyu, opiewajcego StworzenieBoe, jest przede wszystkim za-proszeniem kadego do uczciwejrozmowy. Biorc pod uwagzoono i rozbienoci dotyczcekwestii, ktre porusza papie, wanejest, aby mie na uwadze utrzy-manie pragnienia rozmowy.

  Nasuwa si wic pytanie, o czymtak naprawd papie Franciszekchce, abymy rozmawiali. Wsamym sercu encykliki znajduje siwizja, ktr papie wielokrotnie nazywa integraln ekologi. Opier-ajc si na pracy swoich poprzednikw, a w szczeglnoci na dzieachw. Jana Pawa II i papiea Benedykta XVI, papie Franciszek mwi,e wszyscy jestemy gboko ze sob powizani: Zaniechaniewysikw na rzecz pielgnowania i zachowania waciwej relacjizblinim ... niszczy wewntrzn relacj zsamym sob, zBogiem,zinnymi izziemi(70).

  WSZyStkO JESt POCZONEPapie Franciszek prezentuje nam Laudato si w klasycznym pojciusprawiedliwoci: stanie rzeczy, w ktrym odnosimy si do Boga, in-nych i wiata przyrody w odpowiedni sposb. Wszyscy jestemypowoani, aby odnosi si do Boga jako ukochani synowie i crki,oferujc pochway mioci wobec Stwrcy; wobec innch, tak samo

  jak wobec Chrystusa, widzc w nich oblicze naszego Pana; orazwobec wiata przyrody, tak jakby Bg chcia, abymy dziaali w jegoimieniu, czyli jako pasterze opiekujcy si stworzonymwszechwiatem, ktry wiadczy o majestacie Stwrcy poprzez cnotswojego istnienia (por rdz 2:15).

  Jeeli chodzi o wezwanie do przyjcia postawy troszczcego sipasterza, papie Franciszek kierujenasz uwag na zwizek pomidzyStwrc a jego stworzeniem.Wszelkie stworzenie jest przed-miotem czuoci Ojca, ktry wyz-nacza mu miejsce w wiecie piszepapie Nawet ycie istoty na-jbardziej efemerycznej, najbardziejnieznaczcej, jest przedmiotem Jegomioci, awtych kilku sekundachistnienia otacza je sw mioci.

  konkludujc, papie stwierdza:Dlatego zdzie stworzonych monadotrze do penej mioci wiernociBoga(77).

  Prawdziwa sprawiedliwo wrezultacie szanuje przyrod jako darwszechyjcego, wszechpotnegoBoga. Z drugiej strony, niespraw-iedliwo moe by postrzeganajako rozam prawidowych relacji,odzwierciedlona w indywidualisty-

  cznej, nastawionej na konsumpcj kulturze, ktra coraz bardziej ig-noruje zarwno istoty ludzkie jak i dobra naszej ziemi.

  Nie da si stworzy nowej relacji znatur pisze Ojciec wity bez odnowionego czowieka. Nie ma ekologii bez waciwejantropologii (118).

  Nastpnie wyjania: Nie ma dwch odrbnych kryzysw, jedenekologiczny, adrugi spoeczny, ale istnieje jeden zoony kryzysspoeczno-ekologiczny. Wytyczne dotyczce rozwizania wymagajzintegrowanego podejcia do walki zubstwem, aby przywrci god-no wykluczonym ijednoczenie zatroszczy si onatur (139).

  Dla papiea Franciszka, handel ludmi, aborcja, niszczenie ludz-kich embrionw i lekcewaenie losu biednych s dowodem gbo-kich, powizanych ze sob przeszkd do komunii przeszkd,ktre musimy usun, jeli kiedykolwiek mamy nadziej usysze

  LAUDATO SI: Wezwanie do Prawidowych Relacji

  Nowa encyklika papiea Franciszka porusza zasadnicze kwestie na temat jak odnosi si do Boga, siebie nawzajem i stworzenia

  Jonathan reyes

 • s I e r p I e 2 0 1 5 C O L U M B I A 10

  woanie samej przyrody. Wszystko jest ze sob poczone (117).Prawdziwa sprawiedliwo wymaga od nas uzdrowienia naszychrelacji. Wszystkich relacji.

  WICEJ NI tyLkO POLItykAAby rozpocz proces uzdrawiania, papie wzywa nas do nowej ipowszechnej solidarnoci, ktra uznaje, e jestemy jedn ludzkrodzin, potrzebujc prawidowych relacji z sob nawzajem, znaszym Panem i naszym naturalnym wiatem (14). Aby zrozumiet fundamentaln prawd naley zrozumie sens wielu innych tem-atw i rekomendacji zawartych w tej encyklice.

  Dla przykadu, papie Franciszek postrzega informacje naukowew bardzo rozwany sposb, uznajc, e koci od dawna dyskutowanad tymi sprawami, otwarcie suchajc specjalistycznych opinii fa-chowcw rnych dziedzin, (por 61).

  Pomimo dugiej historii otwarcia kocioa na nauk i znaczcegowkadu naukowego wielu wiernych, popularnym mitem jest, e ko-ci i nauka nie id ze sob w parze. Jako chrzecijanie nie moemyzaakceptowa tej faszywej opinii. Aby to miao miejsce musimyprzedstawi innym podatny grunt w pomaganiu ludzkoci zrozu-mie Boga i jego wspaniay projekt.

  Papie Franciszek odnosi si do tego wyzwania w sposbbezporedni, twierdzc, e nauka ireligia, przedstawiajc rnepodejcia do rzeczywistoci, mog wej w intensywny dialog,owocny dla obu stron (62).

  Jednak ostrzega on rwnie przed uzalenieniem si od rozwizaczysto technicznych. tylko dlatego, e ludzko jest w stanie co zro-bi, nie oznacza, e musimy to robi. Jeeli jednak uznajemy wartoikrucho natury, ajednoczenie zdolnoci, jakie da nam Stwrca,to moemy pooy dzi kres nowoczesnemu mitowi nieogranic-zonego materialnego postpu. kruchy wiat, zczowiekiem, ktremuBg powierza nad nim opiek, stanowi wyzwanie dla naszej in-teligencji, aby rozpozna, jak powinnimy ukierunkowywa, kszta-towa iogranicza nasz wadz(78).

  Papie jednoczenie prosi nas o krytyczn refleksj nad dominu-jcym paradygmatem technokratycznym i uwielbieniemnieograniczonej ludzkiej wadzy (122).

  Papie Franciszek jest pastorem, a nie politykiem. Ma nadziej, eodoymy na bok zapatrywania polityczne i wsplnie rozwizywabdziemy prawdziwe kryzysy stojce przed rodzin ludzk. Wzywaon nas do uczowieczenia systemw, na ktrych polegamy w celu za-spokajania naszych potrzeb materialnych, zwaszcza gospodarczychi politycznych, upewniajc si, e su one wszystkim ludziom.

  Papie pisze obszernie o postpujcym rozwoju w sposb, ktrypodkrela dziedzictwo kulturowe, wylicza ludzkie straty wynika-jce z naszych decyzji ekonomicznych i ktry nie chce poczyniedopuszczalnych wymogw w zakresie zdrowia reproduk-cyjnego z pomoc w biedniejszych krajach. Bezporednio odrzucaon wzrost populacji jako problem, nazywajc programy kontrolipopulacji jednym ze sposobw na uniknicie stawienia czoaproblemom (50).

  kluczowym i powracajcym tematem jest solidarno z ubogimi czyli tymi, ktrzy cierpi najbardziej, przyczyniaj si najmniejdo problemw ekologicznych, a jednoczenie maj najwiksze trud-noci z przystosowaniem si. Papie Franciszek wzywa bogate narody,

  aby pomogy biedniejszym krajom w rozwoju zrwnowaonej tech-nologii i wczeniu sprawiedliwoci wdyskusje orodowisku, abyusysze zarwno woanie ziemi, jak ikrzyk biednych (49).

  CuD, MIO I CHWAA Znaczna cz artykuw medialnych na temat nowej encyklikikoncentruje si cakowicie na zmianach klimatu. Poruszajcbezporednio ten temat jak i inne kryzysy ekologiczne, papie Fran-ciszek tak naprawd nie porusza nowych zagadnie. Istnieje realnepoczucie pilnoci pynce z Laudato si do szczerego dialogu natemat ostronego dziaania w kwestiach problemw rodowiskanaturalnego, ale papie Franciszek nie jest pierwszym papieem,ktry si tego domaga.

  Przypomina nam on o ordziach w. Jana Pawa II i papieaBenedykta XVI na wiatowych Dniach Pokoju, odpowiednio w1990 i 2010 roku. Przy tych jak i innych okazjach, poprzednicy pa-piea Franciszka poruszali tematy dotyczce kryzysw ekologicznych,takich jak zmniejszenie gruboci warstwy ozonowej, zmiany klimatu,zanieczyszczenie rodowiska i wycinanie lasw w strefachrwnikowych i tropikalnych.

  Poza wzgldami praktycznymi i refleksjami teologicznymi natemat kwestii ekologicznych, papie Franciszek proponuje rwnieduszpasterskie porady w kwestii modlitwy, nadziei i radoci. czone sakramentalne ycie kocioa, zwaszcza w Eucharystii, aby dbao stworzenie: WEucharystii stworzenie odnajduje swoje najwikszewywyszenie. aska, ktra pragnie przejawi si wsposb dostpnyzmysami, osiga wspaniay wyraz, kiedy sam Bg, ktry sta siczowiekiem, czyni siebie pokarmem swego stworzenia (236).

  W samym sercu tego przesania jest wezwanie do prostszegosposobu ycia. Zapraszajc osoby i spoecznoci do ekologicznegonawrcenia, papie Franciszek cytuje sowa pochodzce z inaugu-racyjnej homilii papiea Benedykta XVI: Na wiecie jest coraz wicejzewntrznych pusty, poniewa pustynie wewntrzne stay si takrozlege (217).

  Franciszek wzywa nas do porzucenia tych dbr materialnych,ktre sprawiaj, e stajemy si niewraliwi wobec naszych braci i sistrw potrzebie, ktre wypeniaj nasze ycia powierzchownymi nowo-ciach i dziaaniami bd wypieraj nasz zdolno do postrzeganiastworzonego wszechwiata z poczuciem cudu (113, 204, 206, 209).

  Podsumowujc, papie Franciszek prezentuje nam zintegrowanenauki, proszc nas o nasilenie intensywnoci rozmw na tematopieki nad naszym wsplnym domem, niezalenie czy odbywajsi one przy kuchennym stole czy przy stole negocjacyjnym. En-cyklika Laudato si w ostatecznym rozrachunku wzywa nas do roz-woju w modlitewnej mioci do Boga, siebie nawzajem i wiata,ktry Stwrca nam przekaza, aby go pielgnowa i utrzymywa.Jeli otwarci bdziemy na wezwanie papiea Franciszka, to wkrtcestaniemy si lepszymi instrumentami mioci Boga, wyraajc jgbiej w prawidowych relacjach z Nim i wszystkimi Jegostworzeniami.

  Dr JONAtHAN J. rEyES jest dyrektorem DepartamentuSprawiedliwoci, Pokoju i rozwoju Ludzkoci przy konferencjiBiskupw katolickich Stanw Zjednoczonych. Jest on czonkiemrady nr 5332 im. Georgea Brenta w Manassas, w stanie Wirginia.

 • 11 C O L U M B I A s I e r p I e 2 0 1 5

  NOtA WyDAWNICZA: Lord David Alton, czonek brytyjskiej IzbyLordw i profesor praw obywatelskich na uniwersytecie Liver-pool John Moores university, opublikowa w dniu 1 lipca 2015roku specjalny raport sporzdzony dla Geopolitical InformationService. raport dotyczy zjawiska przeladowania Chrzecijan nacaym wiecie. Poniszy tekst jest skrcon wersj przedruko-wan za pozwoleniem autora. Aby wesprze dziaania rycerzykolumba na rzecz funduszu Christian refugee relief Fund od-wied www.kofc.org/refugees.

  Obecnie obserwujemy przeladowania Chrzecijan od koreiPnocnej do Pakistan, od Chin do Sudanu. Na BliskimWschodzie gdzie sto lat temu Chrzecijanie stanowili jedn czwartpopulacji, dzi nie ma ich wicej ni 5%. Jeli obecny trend demo-graficzny bdzie si utrzymywa, populacja Chrzecijan obecniestanowica 12 milionw, zmaleje o poow do roku 2020.

  Systematyczne przeladowania nie s niczym nowym. Impe-rium rzymskie pozbawio praw nowo rozwijajce si wyznaniechrzecijaskie a wszystkich wierzcych skazao na mier. Mniejwicej 1 600 lat potem, nastpiy dziaania, zaliczane do pierw-szych ludobjstw XX wieku, skierowane przeciwko ArmeskimChrzecijanom. Wedle bada Gyula Orban, oficjalnej katolickiejagencji pomocy kociowi w Potrzebie, dzi na wiecie cierpiprzeladowania okoo 10% z 2 milionw Chrzecijan.

  AGONIA W SyrII I IrAkuW Syrii, oddziay samozwaczego Pastwa Islamskiego zabiytysice osb, i sterroryzoway chrzecijask populacj w Aleppo,drugie najwiksze miasto w tym kraju. Wedle grecko katolic-kiego arcybiskupa, obrzdku melchickiego Jean-Clement Jean-barta rejon jego arcybiskupstwa zosta ostrzelany pociskamiartyleryjskimi ponad 20 razy i nadal pozostaje pod ostrzaem.

  Wzrastajace PrzesladowaniaChrzecijanie nadal pozostaj na linii ognia oddziaw Pastwa Islamskiego

  oraz innych grup terrorystycznych na caym wiecie

  Lord David Alton

  c

 • s I e r p I e 2 0 1 5 C O L U M B I A 12

  Ap p

  hoto

  /lef

  teris

  pita

  raki

  s

  Na co jeszcze czeka z interwencj Zachd, po tych atakachna Maloula, Mosul, Idleb oraz Palmyra, napisa to ArcybiskupJeanbart w rozpaczliwym mailu w maju. Co jeszcze ma si staaby wielkie narody pooyy kres tym okruciestwom?

  Z liczcej dwiecie pidziesit tysicy populacji chrzecija-skiej pozostao w Aleppo mniej ni sto tysicy osb. Zburzonokocioy i staroytne klasztory, zaatakowano biskupw i ksiytakich jak ks. Jacob Murad, Biskup Hanna Ibrahim i Paul yazici.Na niektrych dokonano egzekucji. tortury, cinanie gw anawet ukrzyowania poprzez wieszanie na krzyach cia zga-dzonych osb, stay si powszechne.

  W sidmym wieku, Chrzecijanie yjcy na terenach dzisiej-szej Syrii za przywilej ycia pod ochron Islamskiego kalifatumusieli zapaci p uncji zota. Nieopacenie okupu pozosta-wiao dwie opcje: nawrcenie lub mier. take i dzisiaj syryjscyChrzecijanie yjcy na obszarach kontrolowanych przez Pa-stwo Islamskie zmuszani s do przejcia na Islam lub zapaceniaokupu zwanego jizya.

  Ogromne obszary Syrii i Iraku stoj bezprawiem, i nie s kon-trolowane przez wadz. Prawo chronice mniejszoci wsplno-towe gwnie Chrzecijanie zostali zapani w krzyowy ogiewalk. Wielu Chrzecijan mieszkajcych w miastach takich jakAleppo i Niniwa od 2 tysicy lat, nadal modlcych si i mwi-cych w jzyku aramejskim, podjo prb wydostania si z Syrii,Niektrzy ryzykuj zwodnicz podr przez Morze rdziemne.

  Okruciestwo Pastwa Islamskiego charakteryzuje cinanie

  gw, zmasowany atak na stare dziea kultury, destrukcja kocio-w chrzecijaskich i plugawienie szyickich meczetw. Poupadku Palmiry w Syrii przysza kolej na rwnanie z ziemi sta-rego miasta Nimrud w Iraku, demolowanie posgw Buddy wAfganistanie oraz sufickich zabytkw w Mali. Aby zatrze zbio-row pami ludzkoci, Pastwo Islamskie niszczy wszystko cojest inne. Cynicznie szmugluje i sprzedaje ocalae antyki i wten sposb zasila finansowo swe dziaania.

  Pastwo Islamskie pozostaje take w stanie wojny z Muzu-manami i innymi tradycjami religijnymi. Grupa okrela to jakostarcie cywilizacji, ale sposb w jaki deprecjonuj wszystko to cocywilizowane jest po prostu konfrontacj cywilizacji z barba-rzystwem. terrorystyczny atak Pastwa Islamskiego w czerwcubr, w ktrym w tunezji zgino 38 turystw, a take straszliweokruciestwa we Francji i kuwejcie, podkrelaj bulwersujcezbrodnie popeniane i planowane przez t grup.

  SPuStOSZENIE I StrACHPastwo Islamskie uwaa si za pastwo ale nazwa ta jest bdna.Z ca pewnoci nie jest to pastwo i wielu muzumaskichuczonych sprzeciwia si jego islamskim zasadom wedle ktrychzmusza si Chrzecijan do nawrcenia lub mierci. ta sama nie-nawi wobec Chrzecijan charakteryzuje dziaania innych ra-dykalnych grup od talibanu po oddziay al-Shabaab i BokoHaram.

  W kwietniu, w kenii, w trakcie zamachu podczas ktrego zgi-no 147 studentw uniwersytetu Garissa university College,oddziay al-Shabaab kojarzone z oddziaami islamskimi szcze-glnie skupiy si na Chrzecijanach.

  Boko Haram szerzy spustoszenie i strach w Nigerii. Zilustro-wa to moe gwat dokonany na modych dziewcztach i zabj-stwo 59 studentw w lutym 2014 roku. Byli studentami FederalGovernment College w Buni yadi, yobe State, zginli podczassnu. Zbombardowano kocioy, dokonano egzekucji ksiy, za-atakowano Chrzecijan cho rzd twierdzi e zajmie si sprawBoko Haram. Oddziay terrorystyczne ktre zabiy ponad 80osb w zamachach w czerwcu otwarcie twierdz, e jest to dzia-anie porednie w celu rugowania Chrzecijan z pewnych ob-szarw kraju.

  Od ponad 10 lat odkd trwa wojna domowa w Sudanie nieu-stajca przemoc doprowadzia do masowego przemieszczania sigwnie chrzecijaskiej populacji i ogromnej liczby uchodcw.

  Ssiadujc z Sudanem, Erytre mona nazwa kore P-nocn Afryki. Panuje tu jeden z najbardziej represyjnych rei-mw wiata. Wedle szacunkw Wysokiego komisarza uN ds.Praw Czowieka, prawie 18 procent z dwustu tysicy imigrantwktrzy przybyli do Europy w 2014 pochodzi z Erytrei. W maju,w Londynie odby si protest zaznaczajcy 13 rocznic wprowa-dzenia restrykcji wobec kociow w Erytrei, zdelegalizowania i

  Syryjczyk przeprowadza dziecko przez granic z Turcj do obozuuchodcw w Akakale (14 czerwca 2015). Po piciu latach wojnydomowej oraz kalifatu islamskiego 7,6 miliona Syryjczykw nie-mal poowa ludnoci kraju musiaa ucieka z rodzinnego domu.

 • 13 C O L U M B I A s I e r p I e 2 0 1 5

  umieszczania w areszcie domowym patriarchy Erytrei AbuneAntonnios, uwizienia innych Chrzecijan. Ci Chrzecijanie kt-rym udao si zbiec z Erytrei narazili si na trudn do pokonaniapodro aby dotrze do Libii tylko po to aby tam dopado ichPastwo Islamskie i cio ich gowy.

  Strach zapanowa w Egipcie gdy w lutym cito gowy 21 Egip-skim koptom pracujcym w Libii. Prezydent Egiptu Abdel Fattahel-Sisi wezwa w 2015 roku do religijnej rewolucji ponowniebadajcej aspekty Islamu ktre czyni wrogiem cay wiat. Jed-nake, pomimo jego wezwania do religijnej odnowy pogarda re-ligii i bluniercze oskarenia pojawiaj si coraz to czciej.

  Wrd wielu krajw w ktrych dokonuj si przeladowaniaChrzecijan i innych wyzna jest take Pakistan.

  Brytyjscy politycy przywoali tragiczny przypadek, 14 letniegochrzecijanina o nazwisku Nauman Masih ktry by bity, tortu-rowany i spalony ywcem w Lahore 9 kwietnia, tylko dlatego,e zidentyfikowano go jako Chrzecijanina.

  W drugiej poowie 2014 roku pakistaskie maestwo chrze-cijaskie zostao ywcem spalone w przez ponad 1 200 osobowytum a rok wczeniej w ataku bombowym zabito 85 Anglikanwmodlcych si w kociele w Peszawarze. Po tych incydentach w2011 roku, nastpi zamach na jedynego w pakistaskim rzdzieChrzecijanina, Clementa Shahbaz Bhatti. Jak dotd za to prze-stpstwo nikogo nie skazano.

  Pierwszy prezydent Pakistanu Muhammed Ali Jinnah powie-dzia podczas swej inauguracji w 1947 roku Mniejszoci do kt-rych naley jakakolwiek wsplnota, bd chronione. Ich religia,wiara czy wierzenia bd bezpieczne Otrzymaj ochronswego wyznania, religii, ycia i ich wasnej kultury.

  Jednake mniejszoci w Pakistanie wcznie z trzema mi-lionami Chrzecijan stanowicymi 1,5 procenta 182 milionowejpopulacji, ani nie s chronione ani te bronione.

  NASZA WSPLNA LuDZkOwiatowi liderzy staj przed zadaniem obrony i utrzymaniaprawa ochrony mniejszoci religijnych.

  ONZ, nasi zachodni ustawodawcy, politycy i media musznajpierw zdoby wiedz dotyczc religii. Gwny korespondent

  BBC, Lyse Doucet powiedzia, jeli nie rozumiesz religii take tego czym jest naduycie wobec religii to tym trudniejzrozumie nasz wiat.

  Centralnym dla tych wszystkich wyzwa pozostaje wic za-sadnicze pytanie jak naucz si narody wspycia i tolerancyj-nego respektowania cieszc si z godnoci swych rnic. A tooznacza podkrelenie, i ludzko jest wsplna; propagowaniemoliwoci obejmujce czonkw wszystkich religijnych wy-zna do manifestowania wasnej religii, pozwalajc ludziom wotwarty sposb dziaa na rzecz spoeczestwa na rwnych za-sadach spoecznych.

  Programy pomocowe i interwencje humanitarne musz od-zwierciedla pewne wartoci i by stosowane w celu ochronymniejszoci, zapewnia bezpieczestwo, i umoliwia godneycie tym ktrzy obecnie prbuj porzuci swe rdzenne ziemie.kraje mog stosowa mikk wadz albo inteligentn wadz w taki sposb aby zapewni pomoc lub j powstrzyma, bdte zagrozi jej wstrzymaniem gdy bdzie taka potrzeba orazzapewni sposb w jaki wartoci mog by wsplnie dzieloneprzez edukacj i media.

  Spraw piln i niezwoczn pozostaje los Chrzecijan BliskiegoWschodu. Midzynarodowa spoeczno musi bardziej stanow-czo wyraa swe moralne oburzenie. Nie tylko wylicza niektrekraje przeladujce mniejszoci przy rwnoczesnym zaspakajaniuinnych ktre bezporednio umoliwiaj jihad poprzez finansowewsparcie. Mocarstwa zachodu postrzegani s jako hipokryciwtedy kiedy interesy okrelaj stanowiska w sprawie naruszeniapraw czowieka.

  Niemniej jednak, rzecz nie dotyczy zagadnienia Chrzecijanieprzeciwko Muzumanom. Przeladowania religijne dokonuj sina caym wiecie a ci ktrzy s za nie odpowiedzialni powinniby cigani. trzy religie Abrahamowe Judaizm, Chrzecija-stwo i Islam musz zada sobie gbokie pytanie na temat tegoco mog zrobi aby uleczy te stosunki i sta si czynnikiemtransformacyjnym w konflikcie zarzdzania, pojednania i uzdro-wienia. Czy wielkie religie mog motywowa swych wyznawcwdo tego aby nieli pokj, budowali pokj, bronili mniejszoci ipraktykowali pluralizm, tolerancj wzajemny szacunek i prze-strzegali prawo?

  Pastwa musz znale rozwizania w imieniu tych ktrzycierpi za sw wiar lub wiersz wielkiej misji naszych czasw.Chrzecijanie, ydzi, muzumanie maj przywilej y w wolnychspoeczestwach, musz rzuci wyzwanie zimnej obojtnoci iprzemwi w obronie ludzkoci.

  LOrD DAVID ALtON, jest profesorem praw obywatelskichw uniwersytecie Liverpool John Moores i byym parlamenta-rzyst brytyjskim, nominowany do Izby Lordw w 1997 roku,czsto wykada na temat praw czowieka i spraw wolnoci religijnej.

  Ap p

  hoto

  /Ben

  Cur

  tis

  Mczyzna odmawia raniec w kociele w. Karola w Kano w Ni-gerii (29 marca 2015), zbombardowanym w 2014 r. przez BokoHaram, czyli bojwki kalifatu islamskiego.

 • CN

  S ph

  oto/

  paul

  Har

  ing

  Ogromnym szczciem i bogosawiestwem jest bycieojcem dwch synw uczszczajcych do Seminarium im.w. Jana Pawa II w Waszyngtonie. Brendan Jr. wstpi do sem-inarium jako student nowej inauguracyjnej klasy jesieni 2011roku. James natomiast poszed w jego lady jesieni 2014 roku.

  Gdy Brendan wstpi do seminarium, wiedziaem o tym, enie miaem kontroli nad jego powoaniem i po prostu to zaak-ceptowaem. Poprosiem Ducha witego i Matk Bosk, abyprowadzili go podczas procesu jego formacji duchowej.

  Od tamtej pory nie dowiad-czyem ju adnego niepokojuzwizanego z przyszoci moichdwch synw, poniewa Bg jestewidentnie z nimi. Ja i moja ona Beth jestemy niezmiernieszczliwi, bdc wiadkamiodpowiedzi naszych synw nawezwanie Boga. Ich otwartojest naprawd inspirujca. Jakiczas temu pomagaem uczy ichy w wierze, teraz sam si tegood nich ucz. ta odwrotna rolajest zarwno pena pokory jak isatysfakcji.

  Niektrzy mwi, e panujekryzys powoa. Ja z kolei uwaam,e prawdziwy kryzys znajduje si w odpowiedzi na wezwanie.Podczas gdy dwch moich chopcw jest na drodze dokapastwa, czsto zadawane mi s pytania o mj sekret.Odpowiadam wwczas, e trzy osoby s najbardziejodpowiedzialne za ten stan rzeczy Duch wity, Maryja i mojaona. Brendan i James licealne wyksztacenie otrzymali w domu,a moja ona bya ich pierwsz i najwaniejsz katechetk. Jejmio i znajomo wiary zasiaa ziarno, a jej mdro i oddanienauczya ich, jak codziennie y wiar poprzez sowa i czyny. Pon-adto, nie mog przej do porzdku dziennego bez podkreleniaznaczenia modlitwy rodzinnej w kontekcie pielgnowaniapowoa do kapastwa, ycia zakonnego lub maestwa.

  Okoo 20 lat temu, po raz pierwszy usyszaem termin kocidomowy uyty do okrelenia rodziny. to przemwio do mniei mocno zmienio sposb, w jaki zaczem patrze na ycierodzinne. Chocia jestem biologicznym ojcem moich synw, ichtwrc i duchowym ojcem jest nasz Pan. Moim zadaniem jestprzekazywanie im wiary poprzez instrukcje i przykady. Gdy

  Brendan po raz pierwszy powiedzia nam, e planuje przystpi-enie do seminarium, moja dusza ucieszya si. Jego niebiaskiOjciec wie lepiej ode mnie, co mj syn powinien robi ze swoimyciem. Od tego momentu moje oczekiwania wobec niego niebyy ju tak istotne.

  W przypadku Jamesa, droga do seminarium nie bya takbardzo bezporednia. Zacz studia na katolickim uniwersytecieAmeryki na wydziale fizyki, potem przenis si na kierunekmatematyczny, po czym postanowi wstpi do seminarium pod

  koniec trzeciego roku studiw, posemestrze spdznym w Irlandii.Mimo tego, i bylimy wiadomi,e rozwaa powoanie kapaskie,wiedzielimy, e Bg doprowadziJamesa do tej decyzji wodpowiednim czasie. Fakt tentake przynis nam wiele radoci.

  Istotnym elementem, ktrysprzyja rozwojowi decyzji opowoaniu naszych synw byozapraszanie ksiy i sistr zakon-nych do naszego domu. Mojaona robia to wyjtkowo do-brze. Jej yczliwo i gocinnowobec ksiy i sistr zakonnychspowodowao, e chopcy widzieli

  w nich zwykych mczyzn i zwyke kobiety, ktrzy otworzyliswoje ycie na ask Bo. Nie uwaali oni ksiy za odlege posta-cie z otarza, z ktrymi nie mieli adnych relacji; raczej, dowiady-wali si na czym polega ycie ksiy i obserwowali jaknadzwyczajny wpyw na ycie spoecznoci parafialnej i nie tylkomoe mie jeden czowiek.

  Chciabym przekaza rodzicom, ktrzy s niepewni lubzaniepokojeni zainteresowaniem swoich dzieci powoaniemkapaskim lub yciem zakonnym, by pozostali pewni, e Panwie, jak powinno wyglda ycie ich dzieci. Poprowadzi Onich swoj drog, jeeli przygotujecie ich i zachcicie doodpowiedzi na to wezwanie. Pamitajcie co powiedziaa Maryjasugom w kanie Galilejskiej: Zrbcie wszystko, cokolwiekwam powie (J 2, 5).

  BrENDAN GLASGOW mieszka w Olney, w stanie Mary-land, gdzie jest czonkiem rady nr 6793 im. ksidza Piotra PawaMahera. Wraz ze swoj on Beth s rodzicami siedmiorga dzieci.

  Moi Synowie SeminarzyciOjciec seminarzystw dzieli si opini na temat sposobu,

  w jaki rodziny mog wspiera powoania religijne

  Brendan Glasgow

  s I e r p I e 2 0 1 5 C O L U M B I A 14

  DOBRY OJCIEC

  dALszyCh ArtykUw I MAterIAw rdOwyCh dLA kAtOLIkw I ICh rOdzIn szUkAj nA www.dOBryOjCIeC.Org.

 • utrZyMuJMy WIAr yW

  BG DZIAAtE CAkIEMZWyCZAJNyMISPOSOBAMI

  Wychowywaem si w maym miasteczku wGrach Skalistych przy granicy z kanad, wicnie miaem szansy chodzi do katolickiejszkoy. Ale uczestniczyem w yciu parafii, skdczerpaem wiar, mio i wiadectwo rodzintworzcych wsplnot.

  Jako dziecko byem ciekawy czy kiedy PanBg mnie powoa. A przecie Pan Bg do mniemwi ju wtedy przez proboszcza, ktry przy-gotowywa mnie do wyznania grzechw naspowiedzi i do pierwszej komunii witej,mwi przez pobonych ludzi wok mnie.kiedy dokonaem zawierzenia Maryi jako na-stolatek, odtd miaem te w Boej Matce po-tn obroczyni.

  Po studiach pojechaem na Alask, gdziebyem nauczycielem w wiosce Eskimosw itam odczuem powoanie. Powoanie jest czymnie z tego wiata, a jednoczenie Bg przema-wia do nas nierzadko zupenie zwyczajnymisposobami: modlitw, wiadectwem wiary in-nych. Powoli otworzy mi serce na swj dar.

  OJCIEC SEAN MOrrIS OMVOblaci Maryi DziewicyVenice na Florydzie

  rBMy WSZyStkO CO MOEMy ABy WSPIErA POWOANIA. WASZE MODLItWy I WSPArCIE S BEZCENNE.

  phot

  o by

  Ale

  x m

  cKni

  ght

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.